Glossary and Vocabulary for Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時世尊問文殊師利
2 69 infix potential marker 不動相不作相
3 68 yán to speak; to say; said 舍利弗白佛言
4 68 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利弗白佛言
5 68 yán Kangxi radical 149 舍利弗白佛言
6 68 yán phrase; sentence 舍利弗白佛言
7 68 yán a word; a syllable 舍利弗白佛言
8 68 yán a theory; a doctrine 舍利弗白佛言
9 68 yán to regard as 舍利弗白佛言
10 68 yán to act as 舍利弗白佛言
11 68 yán word; vacana 舍利弗白佛言
12 68 yán speak; vad 舍利弗白佛言
13 62 xiàng to observe; to assess 我觀如來如如相不異相
14 62 xiàng appearance; portrait; picture 我觀如來如如相不異相
15 62 xiàng countenance; personage; character; disposition 我觀如來如如相不異相
16 62 xiàng to aid; to help 我觀如來如如相不異相
17 62 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 我觀如來如如相不異相
18 62 xiàng a sign; a mark; appearance 我觀如來如如相不異相
19 62 xiāng alternately; in turn 我觀如來如如相不異相
20 62 xiāng Xiang 我觀如來如如相不異相
21 62 xiāng form substance 我觀如來如如相不異相
22 62 xiāng to express 我觀如來如如相不異相
23 62 xiàng to choose 我觀如來如如相不異相
24 62 xiāng Xiang 我觀如來如如相不異相
25 62 xiāng an ancient musical instrument 我觀如來如如相不異相
26 62 xiāng the seventh lunar month 我觀如來如如相不異相
27 62 xiāng to compare 我觀如來如如相不異相
28 62 xiàng to divine 我觀如來如如相不異相
29 62 xiàng to administer 我觀如來如如相不異相
30 62 xiàng helper for a blind person 我觀如來如如相不異相
31 62 xiāng rhythm [music] 我觀如來如如相不異相
32 62 xiāng the upper frets of a pipa 我觀如來如如相不異相
33 62 xiāng coralwood 我觀如來如如相不異相
34 62 xiàng ministry 我觀如來如如相不異相
35 62 xiàng to supplement; to enhance 我觀如來如如相不異相
36 62 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 我觀如來如如相不異相
37 62 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 我觀如來如如相不異相
38 62 xiàng sign; mark; liṅga 我觀如來如如相不異相
39 62 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 我觀如來如如相不異相
40 48 不見 bújiàn to not see 而心不見莊嚴之相
41 48 不見 bújiàn to not meet 而心不見莊嚴之相
42 48 不見 bújiàn to disappear 而心不見莊嚴之相
43 45 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如是修般若波羅蜜時
44 45 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如是修般若波羅蜜時
45 44 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 與如是等大菩薩俱
46 43 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
47 43 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
48 43 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
49 43 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
50 43 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
51 43 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
52 43 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
53 42 Yi 心無所取亦無不取
54 38 Kangxi radical 71 無生相無滅相
55 38 to not have; without 無生相無滅相
56 38 mo 無生相無滅相
57 38 to not have 無生相無滅相
58 38 Wu 無生相無滅相
59 38 mo 無生相無滅相
60 32 如來 rúlái Tathagata 爾時如來從住處出
61 32 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來從住處出
62 32 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來從住處出
63 32 method; way 以不住法為住般若波羅蜜
64 32 France 以不住法為住般若波羅蜜
65 32 the law; rules; regulations 以不住法為住般若波羅蜜
66 32 the teachings of the Buddha; Dharma 以不住法為住般若波羅蜜
67 32 a standard; a norm 以不住法為住般若波羅蜜
68 32 an institution 以不住法為住般若波羅蜜
69 32 to emulate 以不住法為住般若波羅蜜
70 32 magic; a magic trick 以不住法為住般若波羅蜜
71 32 punishment 以不住法為住般若波羅蜜
72 32 Fa 以不住法為住般若波羅蜜
73 32 a precedent 以不住法為住般若波羅蜜
74 32 a classification of some kinds of Han texts 以不住法為住般若波羅蜜
75 32 relating to a ceremony or rite 以不住法為住般若波羅蜜
76 32 Dharma 以不住法為住般若波羅蜜
77 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 以不住法為住般若波羅蜜
78 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 以不住法為住般若波羅蜜
79 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 以不住法為住般若波羅蜜
80 32 quality; characteristic 以不住法為住般若波羅蜜
81 30 to go; to 於晨朝時在門外立
82 30 to rely on; to depend on 於晨朝時在門外立
83 30 Yu 於晨朝時在門外立
84 30 a crow 於晨朝時在門外立
85 30 fēi Kangxi radical 175 非三世非不三世
86 30 fēi wrong; bad; untruthful 非三世非不三世
87 30 fēi different 非三世非不三世
88 30 fēi to not be; to not have 非三世非不三世
89 30 fēi to violate; to be contrary to 非三世非不三世
90 30 fēi Africa 非三世非不三世
91 30 fēi to slander 非三世非不三世
92 30 fěi to avoid 非三世非不三世
93 30 fēi must 非三世非不三世
94 30 fēi an error 非三世非不三世
95 30 fēi a problem; a question 非三世非不三世
96 30 fēi evil 非三世非不三世
97 29 self 我實於後晚來到耳
98 29 [my] dear 我實於後晚來到耳
99 29 Wo 我實於後晚來到耳
100 29 self; atman; attan 我實於後晚來到耳
101 29 ga 我實於後晚來到耳
102 28 Ru River 汝今何故
103 28 Ru 汝今何故
104 27 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
105 27 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
106 25 gào to tell; to say; said; told 告舍利弗
107 25 gào to request 告舍利弗
108 25 gào to report; to inform 告舍利弗
109 25 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告舍利弗
110 25 gào to accuse; to sue 告舍利弗
111 25 gào to reach 告舍利弗
112 25 gào an announcement 告舍利弗
113 25 gào a party 告舍利弗
114 25 gào a vacation 告舍利弗
115 25 gào Gao 告舍利弗
116 25 gào to tell; jalp 告舍利弗
117 25 xiū to decorate; to embellish 如是修般若波羅蜜時
118 25 xiū to study; to cultivate 如是修般若波羅蜜時
119 25 xiū to repair 如是修般若波羅蜜時
120 25 xiū long; slender 如是修般若波羅蜜時
121 25 xiū to write; to compile 如是修般若波羅蜜時
122 25 xiū to build; to construct; to shape 如是修般若波羅蜜時
123 25 xiū to practice 如是修般若波羅蜜時
124 25 xiū to cut 如是修般若波羅蜜時
125 25 xiū virtuous; wholesome 如是修般若波羅蜜時
126 25 xiū a virtuous person 如是修般若波羅蜜時
127 25 xiū Xiu 如是修般若波羅蜜時
128 25 xiū to unknot 如是修般若波羅蜜時
129 25 xiū to prepare; to put in order 如是修般若波羅蜜時
130 25 xiū excellent 如是修般若波羅蜜時
131 25 xiū to perform [a ceremony] 如是修般若波羅蜜時
132 25 xiū Cultivation 如是修般若波羅蜜時
133 25 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如是修般若波羅蜜時
134 25 xiū pratipanna; spiritual practice 如是修般若波羅蜜時
135 24 zhě ca 如汝所說見如來者
136 23 jiàn to see 欲見如來耶
137 23 jiàn opinion; view; understanding 欲見如來耶
138 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 欲見如來耶
139 23 jiàn refer to; for details see 欲見如來耶
140 23 jiàn to listen to 欲見如來耶
141 23 jiàn to meet 欲見如來耶
142 23 jiàn to receive (a guest) 欲見如來耶
143 23 jiàn let me; kindly 欲見如來耶
144 23 jiàn Jian 欲見如來耶
145 23 xiàn to appear 欲見如來耶
146 23 xiàn to introduce 欲見如來耶
147 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 欲見如來耶
148 23 jiàn seeing; observing; darśana 欲見如來耶
149 21 míng fame; renown; reputation 是名修般若波羅蜜
150 21 míng a name; personal name; designation 是名修般若波羅蜜
151 21 míng rank; position 是名修般若波羅蜜
152 21 míng an excuse 是名修般若波羅蜜
153 21 míng life 是名修般若波羅蜜
154 21 míng to name; to call 是名修般若波羅蜜
155 21 míng to express; to describe 是名修般若波羅蜜
156 21 míng to be called; to have the name 是名修般若波羅蜜
157 21 míng to own; to possess 是名修般若波羅蜜
158 21 míng famous; renowned 是名修般若波羅蜜
159 21 míng moral 是名修般若波羅蜜
160 21 míng name; naman 是名修般若波羅蜜
161 21 míng fame; renown; yasas 是名修般若波羅蜜
162 21 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時尊者舍利弗
163 20 zhù to dwell; to live; to reside 皆悉已住不退轉地
164 20 zhù to stop; to halt 皆悉已住不退轉地
165 20 zhù to retain; to remain 皆悉已住不退轉地
166 20 zhù to lodge at [temporarily] 皆悉已住不退轉地
167 20 zhù verb complement 皆悉已住不退轉地
168 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 皆悉已住不退轉地
169 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我說法中無有一法當可得故
170 20 děi to want to; to need to 我說法中無有一法當可得故
171 20 děi must; ought to 我說法中無有一法當可得故
172 20 de 我說法中無有一法當可得故
173 20 de infix potential marker 我說法中無有一法當可得故
174 20 to result in 我說法中無有一法當可得故
175 20 to be proper; to fit; to suit 我說法中無有一法當可得故
176 20 to be satisfied 我說法中無有一法當可得故
177 20 to be finished 我說法中無有一法當可得故
178 20 děi satisfying 我說法中無有一法當可得故
179 20 to contract 我說法中無有一法當可得故
180 20 to hear 我說法中無有一法當可得故
181 20 to have; there is 我說法中無有一法當可得故
182 20 marks time passed 我說法中無有一法當可得故
183 20 obtain; attain; prāpta 我說法中無有一法當可得故
184 19 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即菩提相
185 19 菩提 pútí bodhi 即菩提相
186 19 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即菩提相
187 19 wéi to act as; to serve 為一切眾生故見於如來
188 19 wéi to change into; to become 為一切眾生故見於如來
189 19 wéi to be; is 為一切眾生故見於如來
190 19 wéi to do 為一切眾生故見於如來
191 19 wèi to support; to help 為一切眾生故見於如來
192 19 wéi to govern 為一切眾生故見於如來
193 19 wèi to be; bhū 為一切眾生故見於如來
194 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
195 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
196 17 suǒ a few; various; some 從其住處來詣佛所
197 17 suǒ a place; a location 從其住處來詣佛所
198 17 suǒ indicates a passive voice 從其住處來詣佛所
199 17 suǒ an ordinal number 從其住處來詣佛所
200 17 suǒ meaning 從其住處來詣佛所
201 17 suǒ garrison 從其住處來詣佛所
202 17 suǒ place; pradeśa 從其住處來詣佛所
203 17 ér Kangxi radical 126 以大莊嚴而自莊嚴
204 17 ér as if; to seem like 以大莊嚴而自莊嚴
205 17 néng can; able 以大莊嚴而自莊嚴
206 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以大莊嚴而自莊嚴
207 17 ér to arrive; up to 以大莊嚴而自莊嚴
208 17 ye 欲見如來耶
209 17 ya 欲見如來耶
210 16 凡夫 fánfū a commoner 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
211 16 凡夫 fánfū an ordinary person; pṛthagjana 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
212 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說見如來者
213 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說見如來者
214 16 shuì to persuade 如汝所說見如來者
215 16 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說見如來者
216 16 shuō a doctrine; a theory 如汝所說見如來者
217 16 shuō to claim; to assert 如汝所說見如來者
218 16 shuō allocution 如汝所說見如來者
219 16 shuō to criticize; to scold 如汝所說見如來者
220 16 shuō to indicate; to refer to 如汝所說見如來者
221 16 shuō speach; vāda 如汝所說見如來者
222 16 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說見如來者
223 16 shuō to instruct 如汝所說見如來者
224 14 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
225 13 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 不見諸法有生有滅
226 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復有無量無邊恒河沙諸佛
227 13 néng can; able 若能如是見於如來
228 13 néng ability; capacity 若能如是見於如來
229 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是見於如來
230 13 néng energy 若能如是見於如來
231 13 néng function; use 若能如是見於如來
232 13 néng talent 若能如是見於如來
233 13 néng expert at 若能如是見於如來
234 13 néng to be in harmony 若能如是見於如來
235 13 néng to tend to; to care for 若能如是見於如來
236 13 néng to reach; to arrive at 若能如是見於如來
237 13 néng to be able; śak 若能如是見於如來
238 13 néng skilful; pravīṇa 若能如是見於如來
239 13 can; may; permissible 我說法中無有一法當可得故
240 13 to approve; to permit 我說法中無有一法當可得故
241 13 to be worth 我說法中無有一法當可得故
242 13 to suit; to fit 我說法中無有一法當可得故
243 13 khan 我說法中無有一法當可得故
244 13 to recover 我說法中無有一法當可得故
245 13 to act as 我說法中無有一法當可得故
246 13 to be worth; to deserve 我說法中無有一法當可得故
247 13 used to add emphasis 我說法中無有一法當可得故
248 13 beautiful 我說法中無有一法當可得故
249 13 Ke 我說法中無有一法當可得故
250 13 can; may; śakta 我說法中無有一法當可得故
251 13 眾生 zhòngshēng all living things 而心不取眾生之相
252 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 而心不取眾生之相
253 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 而心不取眾生之相
254 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而心不取眾生之相
255 12 desire 欲見如來耶
256 12 to desire; to wish 欲見如來耶
257 12 to desire; to intend 欲見如來耶
258 12 lust 欲見如來耶
259 12 desire; intention; wish; kāma 欲見如來耶
260 12 shí time; a point or period of time 於晨朝時在門外立
261 12 shí a season; a quarter of a year 於晨朝時在門外立
262 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於晨朝時在門外立
263 12 shí fashionable 於晨朝時在門外立
264 12 shí fate; destiny; luck 於晨朝時在門外立
265 12 shí occasion; opportunity; chance 於晨朝時在門外立
266 12 shí tense 於晨朝時在門外立
267 12 shí particular; special 於晨朝時在門外立
268 12 shí to plant; to cultivate 於晨朝時在門外立
269 12 shí an era; a dynasty 於晨朝時在門外立
270 12 shí time [abstract] 於晨朝時在門外立
271 12 shí seasonal 於晨朝時在門外立
272 12 shí to wait upon 於晨朝時在門外立
273 12 shí hour 於晨朝時在門外立
274 12 shí appropriate; proper; timely 於晨朝時在門外立
275 12 shí Shi 於晨朝時在門外立
276 12 shí a present; currentlt 於晨朝時在門外立
277 12 shí time; kāla 於晨朝時在門外立
278 12 shí at that time; samaya 於晨朝時在門外立
279 12 to be near by; to be close to 文殊師利即白佛言
280 12 at that time 文殊師利即白佛言
281 12 to be exactly the same as; to be thus 文殊師利即白佛言
282 12 supposed; so-called 文殊師利即白佛言
283 12 to arrive at; to ascend 文殊師利即白佛言
284 11 rén person; people; a human being 與大比丘僧滿足千人
285 11 rén Kangxi radical 9 與大比丘僧滿足千人
286 11 rén a kind of person 與大比丘僧滿足千人
287 11 rén everybody 與大比丘僧滿足千人
288 11 rén adult 與大比丘僧滿足千人
289 11 rén somebody; others 與大比丘僧滿足千人
290 11 rén an upright person 與大比丘僧滿足千人
291 11 rén person; manuṣya 與大比丘僧滿足千人
292 11 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 而眾生界亦不增不減
293 11 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 求阿耨多羅三藐三菩提
294 11 zuò to do 不動相不作相
295 11 zuò to act as; to serve as 不動相不作相
296 11 zuò to start 不動相不作相
297 11 zuò a writing; a work 不動相不作相
298 11 zuò to dress as; to be disguised as 不動相不作相
299 11 zuō to create; to make 不動相不作相
300 11 zuō a workshop 不動相不作相
301 11 zuō to write; to compose 不動相不作相
302 11 zuò to rise 不動相不作相
303 11 zuò to be aroused 不動相不作相
304 11 zuò activity; action; undertaking 不動相不作相
305 11 zuò to regard as 不動相不作相
306 11 zuò action; kāraṇa 不動相不作相
307 11 xīn heart [organ] 心無所取亦無不取
308 11 xīn Kangxi radical 61 心無所取亦無不取
309 11 xīn mind; consciousness 心無所取亦無不取
310 11 xīn the center; the core; the middle 心無所取亦無不取
311 11 xīn one of the 28 star constellations 心無所取亦無不取
312 11 xīn heart 心無所取亦無不取
313 11 xīn emotion 心無所取亦無不取
314 11 xīn intention; consideration 心無所取亦無不取
315 11 xīn disposition; temperament 心無所取亦無不取
316 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無所取亦無不取
317 10 jīn today; present; now 汝今何故
318 10 jīn Jin 汝今何故
319 10 jīn modern 汝今何故
320 10 jīn now; adhunā 汝今何故
321 10 法界 fǎjiè Dharma Realm 不見法界有增減故
322 10 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 不見法界有增減故
323 10 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 不見法界有增減故
324 10 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 阿耨多羅是名佛法不
325 10 佛法 fófǎ the power of the Buddha 阿耨多羅是名佛法不
326 10 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 阿耨多羅是名佛法不
327 10 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 阿耨多羅是名佛法不
328 10 zhōng middle 我說法中無有一法當可得故
329 10 zhōng medium; medium sized 我說法中無有一法當可得故
330 10 zhōng China 我說法中無有一法當可得故
331 10 zhòng to hit the mark 我說法中無有一法當可得故
332 10 zhōng midday 我說法中無有一法當可得故
333 10 zhōng inside 我說法中無有一法當可得故
334 10 zhōng during 我說法中無有一法當可得故
335 10 zhōng Zhong 我說法中無有一法當可得故
336 10 zhōng intermediary 我說法中無有一法當可得故
337 10 zhōng half 我說法中無有一法當可得故
338 10 zhòng to reach; to attain 我說法中無有一法當可得故
339 10 zhòng to suffer; to infect 我說法中無有一法當可得故
340 10 zhòng to obtain 我說法中無有一法當可得故
341 10 zhòng to pass an exam 我說法中無有一法當可得故
342 10 zhōng middle 我說法中無有一法當可得故
343 10 福田 fútián field of merit 汝欲使如來為無上福田耶
344 10 福田 fútián field of blessing 汝欲使如來為無上福田耶
345 10 菩薩 púsà bodhisattva 無礙辯菩薩
346 10 菩薩 púsà bodhisattva 無礙辯菩薩
347 10 菩薩 púsà bodhisattva 無礙辯菩薩
348 10 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
349 10 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
350 10 爾時 ěr shí at that time 爾時尊者舍利弗
351 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時尊者舍利弗
352 10 wén to hear 如是等諸大聲聞
353 10 wén Wen 如是等諸大聲聞
354 10 wén sniff at; to smell 如是等諸大聲聞
355 10 wén to be widely known 如是等諸大聲聞
356 10 wén to confirm; to accept 如是等諸大聲聞
357 10 wén information 如是等諸大聲聞
358 10 wèn famous; well known 如是等諸大聲聞
359 10 wén knowledge; learning 如是等諸大聲聞
360 10 wèn popularity; prestige; reputation 如是等諸大聲聞
361 10 wén to question 如是等諸大聲聞
362 10 wén heard; śruta 如是等諸大聲聞
363 10 wén hearing; śruti 如是等諸大聲聞
364 9 to use; to grasp 以大莊嚴而自莊嚴
365 9 to rely on 以大莊嚴而自莊嚴
366 9 to regard 以大莊嚴而自莊嚴
367 9 to be able to 以大莊嚴而自莊嚴
368 9 to order; to command 以大莊嚴而自莊嚴
369 9 used after a verb 以大莊嚴而自莊嚴
370 9 a reason; a cause 以大莊嚴而自莊嚴
371 9 Israel 以大莊嚴而自莊嚴
372 9 Yi 以大莊嚴而自莊嚴
373 9 use; yogena 以大莊嚴而自莊嚴
374 9 to go back; to return 復有無量無邊恒河沙諸佛
375 9 to resume; to restart 復有無量無邊恒河沙諸佛
376 9 to do in detail 復有無量無邊恒河沙諸佛
377 9 to restore 復有無量無邊恒河沙諸佛
378 9 to respond; to reply to 復有無量無邊恒河沙諸佛
379 9 Fu; Return 復有無量無邊恒河沙諸佛
380 9 to retaliate; to reciprocate 復有無量無邊恒河沙諸佛
381 9 to avoid forced labor or tax 復有無量無邊恒河沙諸佛
382 9 Fu 復有無量無邊恒河沙諸佛
383 9 doubled; to overlapping; folded 復有無量無邊恒河沙諸佛
384 9 a lined garment with doubled thickness 復有無量無邊恒河沙諸佛
385 9 zhī to know 是可證知
386 9 zhī to comprehend 是可證知
387 9 zhī to inform; to tell 是可證知
388 9 zhī to administer 是可證知
389 9 zhī to distinguish; to discern 是可證知
390 9 zhī to be close friends 是可證知
391 9 zhī to feel; to sense; to perceive 是可證知
392 9 zhī to receive; to entertain 是可證知
393 9 zhī knowledge 是可證知
394 9 zhī consciousness; perception 是可證知
395 9 zhī a close friend 是可證知
396 9 zhì wisdom 是可證知
397 9 zhì Zhi 是可證知
398 9 zhī Understanding 是可證知
399 9 zhī know; jña 是可證知
400 9 甚深 shénshēn very profound; what is deep 汝能如是善說甚深般若波羅蜜相
401 8 jīng to be surprised; to be frightened; to be scared 不驚不畏者
402 8 jīng nervous 不驚不畏者
403 8 jīng to bolt [of a horse] 不驚不畏者
404 8 jīng to shake 不驚不畏者
405 8 jīng to disturb 不驚不畏者
406 8 jīng to alarm; uttras 不驚不畏者
407 8 to reach 云何說有眾生及眾生界
408 8 to attain 云何說有眾生及眾生界
409 8 to understand 云何說有眾生及眾生界
410 8 able to be compared to; to catch up with 云何說有眾生及眾生界
411 8 to be involved with; to associate with 云何說有眾生及眾生界
412 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 云何說有眾生及眾生界
413 8 and; ca; api 云何說有眾生及眾生界
414 8 to take; to get; to fetch 心無所取亦無不取
415 8 to obtain 心無所取亦無不取
416 8 to choose; to select 心無所取亦無不取
417 8 to catch; to seize; to capture 心無所取亦無不取
418 8 to accept; to receive 心無所取亦無不取
419 8 to seek 心無所取亦無不取
420 8 to take a bride 心無所取亦無不取
421 8 Qu 心無所取亦無不取
422 8 clinging; grasping; upādāna 心無所取亦無不取
423 8 無相 wúxiāng Formless 是諸法皆無相
424 8 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 是諸法皆無相
425 8 zuò to sit 汝坐道場乎
426 8 zuò to ride 汝坐道場乎
427 8 zuò to visit 汝坐道場乎
428 8 zuò a seat 汝坐道場乎
429 8 zuò to hold fast to; to stick to 汝坐道場乎
430 8 zuò to be in a position 汝坐道場乎
431 8 zuò to convict; to try 汝坐道場乎
432 8 zuò to stay 汝坐道場乎
433 8 zuò to kneel 汝坐道場乎
434 8 zuò to violate 汝坐道場乎
435 8 zuò to sit; niṣad 汝坐道場乎
436 8 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 汝坐道場乎
437 8 děng et cetera; and so on 與如是等大菩薩俱
438 8 děng to wait 與如是等大菩薩俱
439 8 děng to be equal 與如是等大菩薩俱
440 8 děng degree; level 與如是等大菩薩俱
441 8 děng to compare 與如是等大菩薩俱
442 8 děng same; equal; sama 與如是等大菩薩俱
443 7 to be terrified; to be afraid; to be frightened 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
444 7 fear 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
445 7 to threaten 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
446 7 to be terrified; saṃtrāsa 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
447 7 使 shǐ to make; to cause 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
448 7 使 shǐ to make use of for labor 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
449 7 使 shǐ to indulge 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
450 7 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
451 7 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
452 7 使 shǐ to dispatch 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
453 7 使 shǐ to use 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
454 7 使 shǐ to be able to 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
455 7 使 shǐ messenger; dūta 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
456 7 dàn Dan 但有名字
457 7 zhī to go 而心不取眾生之相
458 7 zhī to arrive; to go 而心不取眾生之相
459 7 zhī is 而心不取眾生之相
460 7 zhī to use 而心不取眾生之相
461 7 zhī Zhi 而心不取眾生之相
462 7 wèi to call 佛復謂文殊師利言
463 7 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 佛復謂文殊師利言
464 7 wèi to speak to; to address 佛復謂文殊師利言
465 7 wèi to treat as; to regard as 佛復謂文殊師利言
466 7 wèi introducing a condition situation 佛復謂文殊師利言
467 7 wèi to speak to; to address 佛復謂文殊師利言
468 7 wèi to think 佛復謂文殊師利言
469 7 wèi for; is to be 佛復謂文殊師利言
470 7 wèi to make; to cause 佛復謂文殊師利言
471 7 wèi principle; reason 佛復謂文殊師利言
472 7 wèi Wei 佛復謂文殊師利言
473 7 說法 shuō fǎ a statement; wording 晝夜說法心無暫息
474 7 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 晝夜說法心無暫息
475 7 說法 shuō fǎ words from the heart 晝夜說法心無暫息
476 7 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 晝夜說法心無暫息
477 7 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 晝夜說法心無暫息
478 6 道場 dàochǎng place of enlightenment; seat of enlightenment 汝坐道場乎
479 6 道場 dàochǎng place for spiritual practice 汝坐道場乎
480 6 道場 dàochǎng place of practice; a Dharma center 汝坐道場乎
481 6 道場 dàochǎng place of enlightenment; bodhimanda 汝坐道場乎
482 6 liàng a quantity; an amount 復有無量無邊恒河沙諸佛
483 6 liáng to measure 復有無量無邊恒河沙諸佛
484 6 liàng capacity 復有無量無邊恒河沙諸佛
485 6 liáng to consider 復有無量無邊恒河沙諸佛
486 6 liàng a measuring tool 復有無量無邊恒河沙諸佛
487 6 liàng to estimate 復有無量無邊恒河沙諸佛
488 6 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 復有無量無邊恒河沙諸佛
489 6 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以大莊嚴而自莊嚴
490 6 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以大莊嚴而自莊嚴
491 6 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以大莊嚴而自莊嚴
492 6 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以大莊嚴而自莊嚴
493 6 qiú to request 求阿耨多羅三藐三菩提
494 6 qiú to seek; to look for 求阿耨多羅三藐三菩提
495 6 qiú to implore 求阿耨多羅三藐三菩提
496 6 qiú to aspire to 求阿耨多羅三藐三菩提
497 6 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 求阿耨多羅三藐三菩提
498 6 qiú to attract 求阿耨多羅三藐三菩提
499 6 qiú to bribe 求阿耨多羅三藐三菩提
500 6 qiú Qiu 求阿耨多羅三藐三菩提

Frequencies of all Words

Top 873

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 87 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時世尊問文殊師利
2 69 not; no 不動相不作相
3 69 expresses that a certain condition cannot be acheived 不動相不作相
4 69 as a correlative 不動相不作相
5 69 no (answering a question) 不動相不作相
6 69 forms a negative adjective from a noun 不動相不作相
7 69 at the end of a sentence to form a question 不動相不作相
8 69 to form a yes or no question 不動相不作相
9 69 infix potential marker 不動相不作相
10 69 no; na 不動相不作相
11 68 yán to speak; to say; said 舍利弗白佛言
12 68 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利弗白佛言
13 68 yán Kangxi radical 149 舍利弗白佛言
14 68 yán a particle with no meaning 舍利弗白佛言
15 68 yán phrase; sentence 舍利弗白佛言
16 68 yán a word; a syllable 舍利弗白佛言
17 68 yán a theory; a doctrine 舍利弗白佛言
18 68 yán to regard as 舍利弗白佛言
19 68 yán to act as 舍利弗白佛言
20 68 yán word; vacana 舍利弗白佛言
21 68 yán speak; vad 舍利弗白佛言
22 62 xiāng each other; one another; mutually 我觀如來如如相不異相
23 62 xiàng to observe; to assess 我觀如來如如相不異相
24 62 xiàng appearance; portrait; picture 我觀如來如如相不異相
25 62 xiàng countenance; personage; character; disposition 我觀如來如如相不異相
26 62 xiàng to aid; to help 我觀如來如如相不異相
27 62 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 我觀如來如如相不異相
28 62 xiàng a sign; a mark; appearance 我觀如來如如相不異相
29 62 xiāng alternately; in turn 我觀如來如如相不異相
30 62 xiāng Xiang 我觀如來如如相不異相
31 62 xiāng form substance 我觀如來如如相不異相
32 62 xiāng to express 我觀如來如如相不異相
33 62 xiàng to choose 我觀如來如如相不異相
34 62 xiāng Xiang 我觀如來如如相不異相
35 62 xiāng an ancient musical instrument 我觀如來如如相不異相
36 62 xiāng the seventh lunar month 我觀如來如如相不異相
37 62 xiāng to compare 我觀如來如如相不異相
38 62 xiàng to divine 我觀如來如如相不異相
39 62 xiàng to administer 我觀如來如如相不異相
40 62 xiàng helper for a blind person 我觀如來如如相不異相
41 62 xiāng rhythm [music] 我觀如來如如相不異相
42 62 xiāng the upper frets of a pipa 我觀如來如如相不異相
43 62 xiāng coralwood 我觀如來如如相不異相
44 62 xiàng ministry 我觀如來如如相不異相
45 62 xiàng to supplement; to enhance 我觀如來如如相不異相
46 62 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 我觀如來如如相不異相
47 62 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 我觀如來如如相不異相
48 62 xiàng sign; mark; liṅga 我觀如來如如相不異相
49 62 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 我觀如來如如相不異相
50 60 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
51 60 old; ancient; former; past 何以故
52 60 reason; cause; purpose 何以故
53 60 to die 何以故
54 60 so; therefore; hence 何以故
55 60 original 何以故
56 60 accident; happening; instance 何以故
57 60 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
58 60 something in the past 何以故
59 60 deceased; dead 何以故
60 60 still; yet 何以故
61 60 therefore; tasmāt 何以故
62 55 shì is; are; am; to be 眾生界者是有量耶
63 55 shì is exactly 眾生界者是有量耶
64 55 shì is suitable; is in contrast 眾生界者是有量耶
65 55 shì this; that; those 眾生界者是有量耶
66 55 shì really; certainly 眾生界者是有量耶
67 55 shì correct; yes; affirmative 眾生界者是有量耶
68 55 shì true 眾生界者是有量耶
69 55 shì is; has; exists 眾生界者是有量耶
70 55 shì used between repetitions of a word 眾生界者是有量耶
71 55 shì a matter; an affair 眾生界者是有量耶
72 55 shì Shi 眾生界者是有量耶
73 55 shì is; bhū 眾生界者是有量耶
74 55 shì this; idam 眾生界者是有量耶
75 48 不見 bújiàn to not see 而心不見莊嚴之相
76 48 不見 bújiàn to not meet 而心不見莊嚴之相
77 48 不見 bújiàn to disappear 而心不見莊嚴之相
78 45 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如是修般若波羅蜜時
79 45 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如是修般若波羅蜜時
80 44 如是 rúshì thus; so 與如是等大菩薩俱
81 44 如是 rúshì thus, so 與如是等大菩薩俱
82 44 如是 rúshì thus; evam 與如是等大菩薩俱
83 44 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 與如是等大菩薩俱
84 43 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
85 43 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
86 43 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
87 43 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
88 43 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
89 43 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
90 43 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
91 42 also; too 心無所取亦無不取
92 42 but 心無所取亦無不取
93 42 this; he; she 心無所取亦無不取
94 42 although; even though 心無所取亦無不取
95 42 already 心無所取亦無不取
96 42 particle with no meaning 心無所取亦無不取
97 42 Yi 心無所取亦無不取
98 38 no 無生相無滅相
99 38 Kangxi radical 71 無生相無滅相
100 38 to not have; without 無生相無滅相
101 38 has not yet 無生相無滅相
102 38 mo 無生相無滅相
103 38 do not 無生相無滅相
104 38 not; -less; un- 無生相無滅相
105 38 regardless of 無生相無滅相
106 38 to not have 無生相無滅相
107 38 um 無生相無滅相
108 38 Wu 無生相無滅相
109 38 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無生相無滅相
110 38 not; non- 無生相無滅相
111 38 mo 無生相無滅相
112 35 何以 héyǐ why 何以故
113 35 何以 héyǐ how 何以故
114 35 何以 héyǐ how is that? 何以故
115 32 如來 rúlái Tathagata 爾時如來從住處出
116 32 如來 Rúlái Tathagata 爾時如來從住處出
117 32 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時如來從住處出
118 32 method; way 以不住法為住般若波羅蜜
119 32 France 以不住法為住般若波羅蜜
120 32 the law; rules; regulations 以不住法為住般若波羅蜜
121 32 the teachings of the Buddha; Dharma 以不住法為住般若波羅蜜
122 32 a standard; a norm 以不住法為住般若波羅蜜
123 32 an institution 以不住法為住般若波羅蜜
124 32 to emulate 以不住法為住般若波羅蜜
125 32 magic; a magic trick 以不住法為住般若波羅蜜
126 32 punishment 以不住法為住般若波羅蜜
127 32 Fa 以不住法為住般若波羅蜜
128 32 a precedent 以不住法為住般若波羅蜜
129 32 a classification of some kinds of Han texts 以不住法為住般若波羅蜜
130 32 relating to a ceremony or rite 以不住法為住般若波羅蜜
131 32 Dharma 以不住法為住般若波羅蜜
132 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 以不住法為住般若波羅蜜
133 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 以不住法為住般若波羅蜜
134 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 以不住法為住般若波羅蜜
135 32 quality; characteristic 以不住法為住般若波羅蜜
136 30 in; at 於晨朝時在門外立
137 30 in; at 於晨朝時在門外立
138 30 in; at; to; from 於晨朝時在門外立
139 30 to go; to 於晨朝時在門外立
140 30 to rely on; to depend on 於晨朝時在門外立
141 30 to go to; to arrive at 於晨朝時在門外立
142 30 from 於晨朝時在門外立
143 30 give 於晨朝時在門外立
144 30 oppposing 於晨朝時在門外立
145 30 and 於晨朝時在門外立
146 30 compared to 於晨朝時在門外立
147 30 by 於晨朝時在門外立
148 30 and; as well as 於晨朝時在門外立
149 30 for 於晨朝時在門外立
150 30 Yu 於晨朝時在門外立
151 30 a crow 於晨朝時在門外立
152 30 whew; wow 於晨朝時在門外立
153 30 near to; antike 於晨朝時在門外立
154 30 fēi not; non-; un- 非三世非不三世
155 30 fēi Kangxi radical 175 非三世非不三世
156 30 fēi wrong; bad; untruthful 非三世非不三世
157 30 fēi different 非三世非不三世
158 30 fēi to not be; to not have 非三世非不三世
159 30 fēi to violate; to be contrary to 非三世非不三世
160 30 fēi Africa 非三世非不三世
161 30 fēi to slander 非三世非不三世
162 30 fěi to avoid 非三世非不三世
163 30 fēi must 非三世非不三世
164 30 fēi an error 非三世非不三世
165 30 fēi a problem; a question 非三世非不三世
166 30 fēi evil 非三世非不三世
167 30 fēi besides; except; unless 非三世非不三世
168 29 I; me; my 我實於後晚來到耳
169 29 self 我實於後晚來到耳
170 29 we; our 我實於後晚來到耳
171 29 [my] dear 我實於後晚來到耳
172 29 Wo 我實於後晚來到耳
173 29 self; atman; attan 我實於後晚來到耳
174 29 ga 我實於後晚來到耳
175 29 I; aham 我實於後晚來到耳
176 28 you; thou 汝今何故
177 28 Ru River 汝今何故
178 28 Ru 汝今何故
179 28 you; tvam; bhavat 汝今何故
180 27 ruò to seem; to be like; as 若能如是見於如來
181 27 ruò seemingly 若能如是見於如來
182 27 ruò if 若能如是見於如來
183 27 ruò you 若能如是見於如來
184 27 ruò this; that 若能如是見於如來
185 27 ruò and; or 若能如是見於如來
186 27 ruò as for; pertaining to 若能如是見於如來
187 27 pomegranite 若能如是見於如來
188 27 ruò to choose 若能如是見於如來
189 27 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能如是見於如來
190 27 ruò thus 若能如是見於如來
191 27 ruò pollia 若能如是見於如來
192 27 ruò Ruo 若能如是見於如來
193 27 ruò only then 若能如是見於如來
194 27 ja 若能如是見於如來
195 27 jñā 若能如是見於如來
196 27 ruò if; yadi 若能如是見於如來
197 27 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
198 27 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
199 25 gào to tell; to say; said; told 告舍利弗
200 25 gào to request 告舍利弗
201 25 gào to report; to inform 告舍利弗
202 25 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告舍利弗
203 25 gào to accuse; to sue 告舍利弗
204 25 gào to reach 告舍利弗
205 25 gào an announcement 告舍利弗
206 25 gào a party 告舍利弗
207 25 gào a vacation 告舍利弗
208 25 gào Gao 告舍利弗
209 25 gào to tell; jalp 告舍利弗
210 25 云何 yúnhé why; how 云何說有眾生及眾生界
211 25 云何 yúnhé how; katham 云何說有眾生及眾生界
212 25 xiū to decorate; to embellish 如是修般若波羅蜜時
213 25 xiū to study; to cultivate 如是修般若波羅蜜時
214 25 xiū to repair 如是修般若波羅蜜時
215 25 xiū long; slender 如是修般若波羅蜜時
216 25 xiū to write; to compile 如是修般若波羅蜜時
217 25 xiū to build; to construct; to shape 如是修般若波羅蜜時
218 25 xiū to practice 如是修般若波羅蜜時
219 25 xiū to cut 如是修般若波羅蜜時
220 25 xiū virtuous; wholesome 如是修般若波羅蜜時
221 25 xiū a virtuous person 如是修般若波羅蜜時
222 25 xiū Xiu 如是修般若波羅蜜時
223 25 xiū to unknot 如是修般若波羅蜜時
224 25 xiū to prepare; to put in order 如是修般若波羅蜜時
225 25 xiū excellent 如是修般若波羅蜜時
226 25 xiū to perform [a ceremony] 如是修般若波羅蜜時
227 25 xiū Cultivation 如是修般若波羅蜜時
228 25 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如是修般若波羅蜜時
229 25 xiū pratipanna; spiritual practice 如是修般若波羅蜜時
230 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如汝所說見如來者
231 24 zhě that 如汝所說見如來者
232 24 zhě nominalizing function word 如汝所說見如來者
233 24 zhě used to mark a definition 如汝所說見如來者
234 24 zhě used to mark a pause 如汝所說見如來者
235 24 zhě topic marker; that; it 如汝所說見如來者
236 24 zhuó according to 如汝所說見如來者
237 24 zhě ca 如汝所說見如來者
238 24 such as; for example; for instance 如汝所說見如來者
239 24 if 如汝所說見如來者
240 24 in accordance with 如汝所說見如來者
241 24 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說見如來者
242 24 this 如汝所說見如來者
243 24 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說見如來者
244 24 to go to 如汝所說見如來者
245 24 to meet 如汝所說見如來者
246 24 to appear; to seem; to be like 如汝所說見如來者
247 24 at least as good as 如汝所說見如來者
248 24 and 如汝所說見如來者
249 24 or 如汝所說見如來者
250 24 but 如汝所說見如來者
251 24 then 如汝所說見如來者
252 24 naturally 如汝所說見如來者
253 24 expresses a question or doubt 如汝所說見如來者
254 24 you 如汝所說見如來者
255 24 the second lunar month 如汝所說見如來者
256 24 in; at 如汝所說見如來者
257 24 Ru 如汝所說見如來者
258 24 Thus 如汝所說見如來者
259 24 thus; tathā 如汝所說見如來者
260 24 like; iva 如汝所說見如來者
261 24 suchness; tathatā 如汝所說見如來者
262 23 jiàn to see 欲見如來耶
263 23 jiàn opinion; view; understanding 欲見如來耶
264 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 欲見如來耶
265 23 jiàn refer to; for details see 欲見如來耶
266 23 jiàn passive marker 欲見如來耶
267 23 jiàn to listen to 欲見如來耶
268 23 jiàn to meet 欲見如來耶
269 23 jiàn to receive (a guest) 欲見如來耶
270 23 jiàn let me; kindly 欲見如來耶
271 23 jiàn Jian 欲見如來耶
272 23 xiàn to appear 欲見如來耶
273 23 xiàn to introduce 欲見如來耶
274 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 欲見如來耶
275 23 jiàn seeing; observing; darśana 欲見如來耶
276 21 míng measure word for people 是名修般若波羅蜜
277 21 míng fame; renown; reputation 是名修般若波羅蜜
278 21 míng a name; personal name; designation 是名修般若波羅蜜
279 21 míng rank; position 是名修般若波羅蜜
280 21 míng an excuse 是名修般若波羅蜜
281 21 míng life 是名修般若波羅蜜
282 21 míng to name; to call 是名修般若波羅蜜
283 21 míng to express; to describe 是名修般若波羅蜜
284 21 míng to be called; to have the name 是名修般若波羅蜜
285 21 míng to own; to possess 是名修般若波羅蜜
286 21 míng famous; renowned 是名修般若波羅蜜
287 21 míng moral 是名修般若波羅蜜
288 21 míng name; naman 是名修般若波羅蜜
289 21 míng fame; renown; yasas 是名修般若波羅蜜
290 21 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時尊者舍利弗
291 20 zhù to dwell; to live; to reside 皆悉已住不退轉地
292 20 zhù to stop; to halt 皆悉已住不退轉地
293 20 zhù to retain; to remain 皆悉已住不退轉地
294 20 zhù to lodge at [temporarily] 皆悉已住不退轉地
295 20 zhù firmly; securely 皆悉已住不退轉地
296 20 zhù verb complement 皆悉已住不退轉地
297 20 zhù attaching; abiding; dwelling on 皆悉已住不退轉地
298 20 de potential marker 我說法中無有一法當可得故
299 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我說法中無有一法當可得故
300 20 děi must; ought to 我說法中無有一法當可得故
301 20 děi to want to; to need to 我說法中無有一法當可得故
302 20 děi must; ought to 我說法中無有一法當可得故
303 20 de 我說法中無有一法當可得故
304 20 de infix potential marker 我說法中無有一法當可得故
305 20 to result in 我說法中無有一法當可得故
306 20 to be proper; to fit; to suit 我說法中無有一法當可得故
307 20 to be satisfied 我說法中無有一法當可得故
308 20 to be finished 我說法中無有一法當可得故
309 20 de result of degree 我說法中無有一法當可得故
310 20 de marks completion of an action 我說法中無有一法當可得故
311 20 děi satisfying 我說法中無有一法當可得故
312 20 to contract 我說法中無有一法當可得故
313 20 marks permission or possibility 我說法中無有一法當可得故
314 20 expressing frustration 我說法中無有一法當可得故
315 20 to hear 我說法中無有一法當可得故
316 20 to have; there is 我說法中無有一法當可得故
317 20 marks time passed 我說法中無有一法當可得故
318 20 obtain; attain; prāpta 我說法中無有一法當可得故
319 19 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即菩提相
320 19 菩提 pútí bodhi 即菩提相
321 19 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即菩提相
322 19 yǒu is; are; to exist 恒不見有眾生相
323 19 yǒu to have; to possess 恒不見有眾生相
324 19 yǒu indicates an estimate 恒不見有眾生相
325 19 yǒu indicates a large quantity 恒不見有眾生相
326 19 yǒu indicates an affirmative response 恒不見有眾生相
327 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 恒不見有眾生相
328 19 yǒu used to compare two things 恒不見有眾生相
329 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 恒不見有眾生相
330 19 yǒu used before the names of dynasties 恒不見有眾生相
331 19 yǒu a certain thing; what exists 恒不見有眾生相
332 19 yǒu multiple of ten and ... 恒不見有眾生相
333 19 yǒu abundant 恒不見有眾生相
334 19 yǒu purposeful 恒不見有眾生相
335 19 yǒu You 恒不見有眾生相
336 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 恒不見有眾生相
337 19 yǒu becoming; bhava 恒不見有眾生相
338 19 wèi for; to 為一切眾生故見於如來
339 19 wèi because of 為一切眾生故見於如來
340 19 wéi to act as; to serve 為一切眾生故見於如來
341 19 wéi to change into; to become 為一切眾生故見於如來
342 19 wéi to be; is 為一切眾生故見於如來
343 19 wéi to do 為一切眾生故見於如來
344 19 wèi for 為一切眾生故見於如來
345 19 wèi because of; for; to 為一切眾生故見於如來
346 19 wèi to 為一切眾生故見於如來
347 19 wéi in a passive construction 為一切眾生故見於如來
348 19 wéi forming a rehetorical question 為一切眾生故見於如來
349 19 wéi forming an adverb 為一切眾生故見於如來
350 19 wéi to add emphasis 為一切眾生故見於如來
351 19 wèi to support; to help 為一切眾生故見於如來
352 19 wéi to govern 為一切眾生故見於如來
353 19 wèi to be; bhū 為一切眾生故見於如來
354 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
355 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
356 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 從其住處來詣佛所
357 17 suǒ an office; an institute 從其住處來詣佛所
358 17 suǒ introduces a relative clause 從其住處來詣佛所
359 17 suǒ it 從其住處來詣佛所
360 17 suǒ if; supposing 從其住處來詣佛所
361 17 suǒ a few; various; some 從其住處來詣佛所
362 17 suǒ a place; a location 從其住處來詣佛所
363 17 suǒ indicates a passive voice 從其住處來詣佛所
364 17 suǒ that which 從其住處來詣佛所
365 17 suǒ an ordinal number 從其住處來詣佛所
366 17 suǒ meaning 從其住處來詣佛所
367 17 suǒ garrison 從其住處來詣佛所
368 17 suǒ place; pradeśa 從其住處來詣佛所
369 17 suǒ that which; yad 從其住處來詣佛所
370 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以大莊嚴而自莊嚴
371 17 ér Kangxi radical 126 以大莊嚴而自莊嚴
372 17 ér you 以大莊嚴而自莊嚴
373 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以大莊嚴而自莊嚴
374 17 ér right away; then 以大莊嚴而自莊嚴
375 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 以大莊嚴而自莊嚴
376 17 ér if; in case; in the event that 以大莊嚴而自莊嚴
377 17 ér therefore; as a result; thus 以大莊嚴而自莊嚴
378 17 ér how can it be that? 以大莊嚴而自莊嚴
379 17 ér so as to 以大莊嚴而自莊嚴
380 17 ér only then 以大莊嚴而自莊嚴
381 17 ér as if; to seem like 以大莊嚴而自莊嚴
382 17 néng can; able 以大莊嚴而自莊嚴
383 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以大莊嚴而自莊嚴
384 17 ér me 以大莊嚴而自莊嚴
385 17 ér to arrive; up to 以大莊嚴而自莊嚴
386 17 ér possessive 以大莊嚴而自莊嚴
387 17 ér and; ca 以大莊嚴而自莊嚴
388 17 final interogative 欲見如來耶
389 17 ye 欲見如來耶
390 17 ya 欲見如來耶
391 16 凡夫 fánfū a commoner 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
392 16 凡夫 fánfū an ordinary person; pṛthagjana 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
393 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說見如來者
394 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說見如來者
395 16 shuì to persuade 如汝所說見如來者
396 16 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說見如來者
397 16 shuō a doctrine; a theory 如汝所說見如來者
398 16 shuō to claim; to assert 如汝所說見如來者
399 16 shuō allocution 如汝所說見如來者
400 16 shuō to criticize; to scold 如汝所說見如來者
401 16 shuō to indicate; to refer to 如汝所說見如來者
402 16 shuō speach; vāda 如汝所說見如來者
403 16 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說見如來者
404 16 shuō to instruct 如汝所說見如來者
405 14 dāng to be; to act as; to serve as 我說法中無有一法當可得故
406 14 dāng at or in the very same; be apposite 我說法中無有一法當可得故
407 14 dāng dang (sound of a bell) 我說法中無有一法當可得故
408 14 dāng to face 我說法中無有一法當可得故
409 14 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我說法中無有一法當可得故
410 14 dāng to manage; to host 我說法中無有一法當可得故
411 14 dāng should 我說法中無有一法當可得故
412 14 dāng to treat; to regard as 我說法中無有一法當可得故
413 14 dǎng to think 我說法中無有一法當可得故
414 14 dàng suitable; correspond to 我說法中無有一法當可得故
415 14 dǎng to be equal 我說法中無有一法當可得故
416 14 dàng that 我說法中無有一法當可得故
417 14 dāng an end; top 我說法中無有一法當可得故
418 14 dàng clang; jingle 我說法中無有一法當可得故
419 14 dāng to judge 我說法中無有一法當可得故
420 14 dǎng to bear on one's shoulder 我說法中無有一法當可得故
421 14 dàng the same 我說法中無有一法當可得故
422 14 dàng to pawn 我說法中無有一法當可得故
423 14 dàng to fail [an exam] 我說法中無有一法當可得故
424 14 dàng a trap 我說法中無有一法當可得故
425 14 dàng a pawned item 我說法中無有一法當可得故
426 14 dāng will be; bhaviṣyati 我說法中無有一法當可得故
427 14 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
428 13 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 不見諸法有生有滅
429 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復有無量無邊恒河沙諸佛
430 13 néng can; able 若能如是見於如來
431 13 néng ability; capacity 若能如是見於如來
432 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是見於如來
433 13 néng energy 若能如是見於如來
434 13 néng function; use 若能如是見於如來
435 13 néng may; should; permitted to 若能如是見於如來
436 13 néng talent 若能如是見於如來
437 13 néng expert at 若能如是見於如來
438 13 néng to be in harmony 若能如是見於如來
439 13 néng to tend to; to care for 若能如是見於如來
440 13 néng to reach; to arrive at 若能如是見於如來
441 13 néng as long as; only 若能如是見於如來
442 13 néng even if 若能如是見於如來
443 13 néng but 若能如是見於如來
444 13 néng in this way 若能如是見於如來
445 13 néng to be able; śak 若能如是見於如來
446 13 néng skilful; pravīṇa 若能如是見於如來
447 13 can; may; permissible 我說法中無有一法當可得故
448 13 but 我說法中無有一法當可得故
449 13 such; so 我說法中無有一法當可得故
450 13 able to; possibly 我說法中無有一法當可得故
451 13 to approve; to permit 我說法中無有一法當可得故
452 13 to be worth 我說法中無有一法當可得故
453 13 to suit; to fit 我說法中無有一法當可得故
454 13 khan 我說法中無有一法當可得故
455 13 to recover 我說法中無有一法當可得故
456 13 to act as 我說法中無有一法當可得故
457 13 to be worth; to deserve 我說法中無有一法當可得故
458 13 approximately; probably 我說法中無有一法當可得故
459 13 expresses doubt 我說法中無有一法當可得故
460 13 really; truely 我說法中無有一法當可得故
461 13 used to add emphasis 我說法中無有一法當可得故
462 13 beautiful 我說法中無有一法當可得故
463 13 Ke 我說法中無有一法當可得故
464 13 used to ask a question 我說法中無有一法當可得故
465 13 can; may; śakta 我說法中無有一法當可得故
466 13 眾生 zhòngshēng all living things 而心不取眾生之相
467 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 而心不取眾生之相
468 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 而心不取眾生之相
469 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而心不取眾生之相
470 13 jiē all; each and every; in all cases 皆悉已住不退轉地
471 13 jiē same; equally 皆悉已住不退轉地
472 13 jiē all; sarva 皆悉已住不退轉地
473 12 desire 欲見如來耶
474 12 to desire; to wish 欲見如來耶
475 12 almost; nearly; about to occur 欲見如來耶
476 12 to desire; to intend 欲見如來耶
477 12 lust 欲見如來耶
478 12 desire; intention; wish; kāma 欲見如來耶
479 12 shí time; a point or period of time 於晨朝時在門外立
480 12 shí a season; a quarter of a year 於晨朝時在門外立
481 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於晨朝時在門外立
482 12 shí at that time 於晨朝時在門外立
483 12 shí fashionable 於晨朝時在門外立
484 12 shí fate; destiny; luck 於晨朝時在門外立
485 12 shí occasion; opportunity; chance 於晨朝時在門外立
486 12 shí tense 於晨朝時在門外立
487 12 shí particular; special 於晨朝時在門外立
488 12 shí to plant; to cultivate 於晨朝時在門外立
489 12 shí hour (measure word) 於晨朝時在門外立
490 12 shí an era; a dynasty 於晨朝時在門外立
491 12 shí time [abstract] 於晨朝時在門外立
492 12 shí seasonal 於晨朝時在門外立
493 12 shí frequently; often 於晨朝時在門外立
494 12 shí occasionally; sometimes 於晨朝時在門外立
495 12 shí on time 於晨朝時在門外立
496 12 shí this; that 於晨朝時在門外立
497 12 shí to wait upon 於晨朝時在門外立
498 12 shí hour 於晨朝時在門外立
499 12 shí appropriate; proper; timely 於晨朝時在門外立
500 12 shí Shi 於晨朝時在門外立

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
no; na
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion
therefore; tasmāt
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大目犍连 大目犍連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
扶南 102 Kingdom of Funan
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
曼陀罗仙 曼陀羅仙 109 Mandra; Mandrasena
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 109 Mahakausthila
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 119 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有若 121 You Ruo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 157.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不来 不來 98 not coming
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不异 不異 98 not different
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法名 102 Dharma name
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
犯重 102 a serious offense
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
 3. fit to receive the teachings
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
敷座而坐 102 sat down on the seat arranged for him
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净修 淨修 106 proper cultivation
俱空 106 both self and all things are empty
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
取着 取著 113 grasping; attachment
如法 114 In Accord With
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
声闻戒 聲聞戒 115 śrāvaka precepts
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受者 115 recipient
所作已办 所作已辦 115 their work done
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
未来现在 未來現在 119 the present and the future
文殊师利童真 文殊師利童真 119 the boy Manjusri
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无见者 無見者 119 no observer
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无碍智 無礙智 119 omniscience
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现见 現見 120 to immediately see
信乐 信樂 120 joy of believing
性相 120 inherent attributes
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
厌离 厭離 121 to give up in disgust
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法空故 121 due to the emptiness of all existents
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有相 121 having form
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
真法 122 true dharma; absolute dharma
正观 正觀 122 right observation
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
诤论 諍論 122 to debate
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara