Glossary and Vocabulary for Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 116

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 84 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利說般若會第四十六之二
2 83 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如文殊師利所說般若波羅蜜
3 83 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如文殊師利所說般若波羅蜜
4 75 Kangxi radical 71 無見無聞
5 75 to not have; without 無見無聞
6 75 mo 無見無聞
7 75 to not have 無見無聞
8 75 Wu 無見無聞
9 75 mo 無見無聞
10 65 yán to speak; to say; said 爾時舍利弗白佛言
11 65 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時舍利弗白佛言
12 65 yán Kangxi radical 149 爾時舍利弗白佛言
13 65 yán phrase; sentence 爾時舍利弗白佛言
14 65 yán a word; a syllable 爾時舍利弗白佛言
15 65 yán a theory; a doctrine 爾時舍利弗白佛言
16 65 yán to regard as 爾時舍利弗白佛言
17 65 yán to act as 爾時舍利弗白佛言
18 65 yán word; vacana 爾時舍利弗白佛言
19 65 yán speak; vad 爾時舍利弗白佛言
20 59 xiàng to observe; to assess 菩提之相實無有法而可知故
21 59 xiàng appearance; portrait; picture 菩提之相實無有法而可知故
22 59 xiàng countenance; personage; character; disposition 菩提之相實無有法而可知故
23 59 xiàng to aid; to help 菩提之相實無有法而可知故
24 59 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 菩提之相實無有法而可知故
25 59 xiàng a sign; a mark; appearance 菩提之相實無有法而可知故
26 59 xiāng alternately; in turn 菩提之相實無有法而可知故
27 59 xiāng Xiang 菩提之相實無有法而可知故
28 59 xiāng form substance 菩提之相實無有法而可知故
29 59 xiāng to express 菩提之相實無有法而可知故
30 59 xiàng to choose 菩提之相實無有法而可知故
31 59 xiāng Xiang 菩提之相實無有法而可知故
32 59 xiāng an ancient musical instrument 菩提之相實無有法而可知故
33 59 xiāng the seventh lunar month 菩提之相實無有法而可知故
34 59 xiāng to compare 菩提之相實無有法而可知故
35 59 xiàng to divine 菩提之相實無有法而可知故
36 59 xiàng to administer 菩提之相實無有法而可知故
37 59 xiàng helper for a blind person 菩提之相實無有法而可知故
38 59 xiāng rhythm [music] 菩提之相實無有法而可知故
39 59 xiāng the upper frets of a pipa 菩提之相實無有法而可知故
40 59 xiāng coralwood 菩提之相實無有法而可知故
41 59 xiàng ministry 菩提之相實無有法而可知故
42 59 xiàng to supplement; to enhance 菩提之相實無有法而可知故
43 59 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 菩提之相實無有法而可知故
44 59 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 菩提之相實無有法而可知故
45 59 xiàng sign; mark; liṅga 菩提之相實無有法而可知故
46 59 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 菩提之相實無有法而可知故
47 54 Yi 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
48 52 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當有得菩提者
49 52 děi to want to; to need to 云何當有得菩提者
50 52 děi must; ought to 云何當有得菩提者
51 52 de 云何當有得菩提者
52 52 de infix potential marker 云何當有得菩提者
53 52 to result in 云何當有得菩提者
54 52 to be proper; to fit; to suit 云何當有得菩提者
55 52 to be satisfied 云何當有得菩提者
56 52 to be finished 云何當有得菩提者
57 52 děi satisfying 云何當有得菩提者
58 52 to contract 云何當有得菩提者
59 52 to hear 云何當有得菩提者
60 52 to have; there is 云何當有得菩提者
61 52 marks time passed 云何當有得菩提者
62 52 obtain; attain; prāpta 云何當有得菩提者
63 51 infix potential marker 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
64 41 不思議 bù sīyì inconceivable 佛是一相不思議相
65 41 不思議 bù sīyì inconceivable 佛是一相不思議相
66 41 desire 斷求聲聞欲及辟支佛欲
67 41 to desire; to wish 斷求聲聞欲及辟支佛欲
68 41 to desire; to intend 斷求聲聞欲及辟支佛欲
69 41 lust 斷求聲聞欲及辟支佛欲
70 41 desire; intention; wish; kāma 斷求聲聞欲及辟支佛欲
71 39 Buddha; Awakened One 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
72 39 relating to Buddhism 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
73 39 a statue or image of a Buddha 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
74 39 a Buddhist text 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
75 39 to touch; to stroke 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
76 39 Buddha 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
77 39 Buddha; Awakened One 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
78 37 zhī to know 非但初學菩薩所不能知
79 37 zhī to comprehend 非但初學菩薩所不能知
80 37 zhī to inform; to tell 非但初學菩薩所不能知
81 37 zhī to administer 非但初學菩薩所不能知
82 37 zhī to distinguish; to discern 非但初學菩薩所不能知
83 37 zhī to be close friends 非但初學菩薩所不能知
84 37 zhī to feel; to sense; to perceive 非但初學菩薩所不能知
85 37 zhī to receive; to entertain 非但初學菩薩所不能知
86 37 zhī knowledge 非但初學菩薩所不能知
87 37 zhī consciousness; perception 非但初學菩薩所不能知
88 37 zhī a close friend 非但初學菩薩所不能知
89 37 zhì wisdom 非但初學菩薩所不能知
90 37 zhì Zhi 非但初學菩薩所不能知
91 37 zhī Understanding 非但初學菩薩所不能知
92 37 zhī know; jña 非但初學菩薩所不能知
93 36 xué to study; to learn 非初學菩薩所能了知
94 36 xué to imitate 非初學菩薩所能了知
95 36 xué a school; an academy 非初學菩薩所能了知
96 36 xué to understand 非初學菩薩所能了知
97 36 xué learning; acquired knowledge 非初學菩薩所能了知
98 36 xué learned 非初學菩薩所能了知
99 36 xué a learner 非初學菩薩所能了知
100 36 xué student; learning; śikṣā 非初學菩薩所能了知
101 35 fēi Kangxi radical 175 非初學菩薩所能了知
102 35 fēi wrong; bad; untruthful 非初學菩薩所能了知
103 35 fēi different 非初學菩薩所能了知
104 35 fēi to not be; to not have 非初學菩薩所能了知
105 35 fēi to violate; to be contrary to 非初學菩薩所能了知
106 35 fēi Africa 非初學菩薩所能了知
107 35 fēi to slander 非初學菩薩所能了知
108 35 fěi to avoid 非初學菩薩所能了知
109 35 fēi must 非初學菩薩所能了知
110 35 fēi an error 非初學菩薩所能了知
111 35 fēi a problem; a question 非初學菩薩所能了知
112 35 fēi evil 非初學菩薩所能了知
113 32 zhě ca 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
114 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
115 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
116 30 wén to hear 無見無聞
117 30 wén Wen 無見無聞
118 30 wén sniff at; to smell 無見無聞
119 30 wén to be widely known 無見無聞
120 30 wén to confirm; to accept 無見無聞
121 30 wén information 無見無聞
122 30 wèn famous; well known 無見無聞
123 30 wén knowledge; learning 無見無聞
124 30 wèn popularity; prestige; reputation 無見無聞
125 30 wén to question 無見無聞
126 30 wén heard; śruta 無見無聞
127 30 wén hearing; śruti 無見無聞
128 30 self 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
129 30 [my] dear 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
130 30 Wo 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
131 30 self; atman; attan 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
132 30 ga 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
133 29 to be near by; to be close to 若無知者即無言無說
134 29 at that time 若無知者即無言無說
135 29 to be exactly the same as; to be thus 若無知者即無言無說
136 29 supposed; so-called 若無知者即無言無說
137 29 to arrive at; to ascend 若無知者即無言無說
138 28 to go; to 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
139 28 to rely on; to depend on 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
140 28 Yu 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
141 28 a crow 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
142 27 如來 rúlái Tathagata 汝言我是如來
143 27 如來 Rúlái Tathagata 汝言我是如來
144 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 汝言我是如來
145 25 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 文殊師利說般若會第四十六之二
146 25 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 文殊師利說般若會第四十六之二
147 25 shuì to persuade 文殊師利說般若會第四十六之二
148 25 shuō to teach; to recite; to explain 文殊師利說般若會第四十六之二
149 25 shuō a doctrine; a theory 文殊師利說般若會第四十六之二
150 25 shuō to claim; to assert 文殊師利說般若會第四十六之二
151 25 shuō allocution 文殊師利說般若會第四十六之二
152 25 shuō to criticize; to scold 文殊師利說般若會第四十六之二
153 25 shuō to indicate; to refer to 文殊師利說般若會第四十六之二
154 25 shuō speach; vāda 文殊師利說般若會第四十六之二
155 25 shuō to speak; bhāṣate 文殊師利說般若會第四十六之二
156 25 shuō to instruct 文殊師利說般若會第四十六之二
157 25 míng fame; renown; reputation 云何名不退法忍
158 25 míng a name; personal name; designation 云何名不退法忍
159 25 míng rank; position 云何名不退法忍
160 25 míng an excuse 云何名不退法忍
161 25 míng life 云何名不退法忍
162 25 míng to name; to call 云何名不退法忍
163 25 míng to express; to describe 云何名不退法忍
164 25 míng to be called; to have the name 云何名不退法忍
165 25 míng to own; to possess 云何名不退法忍
166 25 míng famous; renowned 云何名不退法忍
167 25 míng moral 云何名不退法忍
168 25 míng name; naman 云何名不退法忍
169 25 míng fame; renown; yasas 云何名不退法忍
170 24 néng can; able 誰能坐者亦無起者
171 24 néng ability; capacity 誰能坐者亦無起者
172 24 néng a mythical bear-like beast 誰能坐者亦無起者
173 24 néng energy 誰能坐者亦無起者
174 24 néng function; use 誰能坐者亦無起者
175 24 néng talent 誰能坐者亦無起者
176 24 néng expert at 誰能坐者亦無起者
177 24 néng to be in harmony 誰能坐者亦無起者
178 24 néng to tend to; to care for 誰能坐者亦無起者
179 24 néng to reach; to arrive at 誰能坐者亦無起者
180 24 néng to be able; śak 誰能坐者亦無起者
181 24 néng skilful; pravīṇa 誰能坐者亦無起者
182 23 善女人 shàn nǚrén good women 若善男子善女人久習善根近善知識
183 23 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若善男子善女人久習善根近善知識
184 23 善男子 shàn nánzi good men 若善男子善女人久習善根近善知識
185 23 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子善女人久習善根近善知識
186 23 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提之相實無有法而可知故
187 23 菩提 pútí bodhi 菩提之相實無有法而可知故
188 23 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提之相實無有法而可知故
189 23 suǒ a few; various; some 如文殊師利所說般若波羅蜜
190 23 suǒ a place; a location 如文殊師利所說般若波羅蜜
191 23 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利所說般若波羅蜜
192 23 suǒ an ordinal number 如文殊師利所說般若波羅蜜
193 23 suǒ meaning 如文殊師利所說般若波羅蜜
194 23 suǒ garrison 如文殊師利所說般若波羅蜜
195 23 suǒ place; pradeśa 如文殊師利所說般若波羅蜜
196 22 rén person; people; a human being 當知此輩即是增上慢人
197 22 rén Kangxi radical 9 當知此輩即是增上慢人
198 22 rén a kind of person 當知此輩即是增上慢人
199 22 rén everybody 當知此輩即是增上慢人
200 22 rén adult 當知此輩即是增上慢人
201 22 rén somebody; others 當知此輩即是增上慢人
202 22 rén an upright person 當知此輩即是增上慢人
203 22 rén person; manuṣya 當知此輩即是增上慢人
204 22 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
205 22 gào to request 佛告文殊師利
206 22 gào to report; to inform 佛告文殊師利
207 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
208 22 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
209 22 gào to reach 佛告文殊師利
210 22 gào an announcement 佛告文殊師利
211 22 gào a party 佛告文殊師利
212 22 gào a vacation 佛告文殊師利
213 22 gào Gao 佛告文殊師利
214 22 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
215 22 zhōng middle 是法界中無眾生相故
216 22 zhōng medium; medium sized 是法界中無眾生相故
217 22 zhōng China 是法界中無眾生相故
218 22 zhòng to hit the mark 是法界中無眾生相故
219 22 zhōng midday 是法界中無眾生相故
220 22 zhōng inside 是法界中無眾生相故
221 22 zhōng during 是法界中無眾生相故
222 22 zhōng Zhong 是法界中無眾生相故
223 22 zhōng intermediary 是法界中無眾生相故
224 22 zhōng half 是法界中無眾生相故
225 22 zhòng to reach; to attain 是法界中無眾生相故
226 22 zhòng to suffer; to infect 是法界中無眾生相故
227 22 zhòng to obtain 是法界中無眾生相故
228 22 zhòng to pass an exam 是法界中無眾生相故
229 22 zhōng middle 是法界中無眾生相故
230 21 法界 fǎjiè Dharma Realm 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
231 21 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
232 21 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
233 21 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
234 21 method; way 如是說法無能知者
235 21 France 如是說法無能知者
236 21 the law; rules; regulations 如是說法無能知者
237 21 the teachings of the Buddha; Dharma 如是說法無能知者
238 21 a standard; a norm 如是說法無能知者
239 21 an institution 如是說法無能知者
240 21 to emulate 如是說法無能知者
241 21 magic; a magic trick 如是說法無能知者
242 21 punishment 如是說法無能知者
243 21 Fa 如是說法無能知者
244 21 a precedent 如是說法無能知者
245 21 a classification of some kinds of Han texts 如是說法無能知者
246 21 relating to a ceremony or rite 如是說法無能知者
247 21 Dharma 如是說法無能知者
248 21 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是說法無能知者
249 21 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是說法無能知者
250 21 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是說法無能知者
251 21 quality; characteristic 如是說法無能知者
252 20 一切 yīqiè temporary 一切諸法亦復如是
253 20 一切 yīqiè the same 一切諸法亦復如是
254 20 zuò to do 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
255 20 zuò to act as; to serve as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
256 20 zuò to start 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
257 20 zuò a writing; a work 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
258 20 zuò to dress as; to be disguised as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
259 20 zuō to create; to make 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
260 20 zuō a workshop 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
261 20 zuō to write; to compose 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
262 20 zuò to rise 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
263 20 zuò to be aroused 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
264 20 zuò activity; action; undertaking 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
265 20 zuò to regard as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
266 20 zuò action; kāraṇa 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
267 20 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時舍利弗白佛言
268 18 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 汝謂恒沙諸佛入涅槃耶
269 16 Ru River 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
270 16 Ru 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
271 16 yìng to answer; to respond 一切法界亦應出現
272 16 yìng to confirm; to verify 一切法界亦應出現
273 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 一切法界亦應出現
274 16 yìng to accept 一切法界亦應出現
275 16 yìng to permit; to allow 一切法界亦應出現
276 16 yìng to echo 一切法界亦應出現
277 16 yìng to handle; to deal with 一切法界亦應出現
278 16 yìng Ying 一切法界亦應出現
279 15 Kangxi radical 49 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
280 15 to bring to an end; to stop 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
281 15 to complete 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
282 15 to demote; to dismiss 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
283 15 to recover from an illness 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
284 15 former; pūrvaka 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
285 15 一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode 復有一行三昧
286 15 wéi to act as; to serve 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
287 15 wéi to change into; to become 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
288 15 wéi to be; is 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
289 15 wéi to do 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
290 15 wèi to support; to help 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
291 15 wéi to govern 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
292 15 wèi to be; bhū 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
293 15 xīn heart [organ] 一切心相皆不思議
294 15 xīn Kangxi radical 61 一切心相皆不思議
295 15 xīn mind; consciousness 一切心相皆不思議
296 15 xīn the center; the core; the middle 一切心相皆不思議
297 15 xīn one of the 28 star constellations 一切心相皆不思議
298 15 xīn heart 一切心相皆不思議
299 15 xīn emotion 一切心相皆不思議
300 15 xīn intention; consideration 一切心相皆不思議
301 15 xīn disposition; temperament 一切心相皆不思議
302 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 一切心相皆不思議
303 14 爾時 ěr shí at that time 爾時舍利弗白佛言
304 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時舍利弗白佛言
305 14 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 如逆罪相不可思議
306 14 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 如逆罪相不可思議
307 14 zhù to dwell; to live; to reside 一切業緣皆住實際
308 14 zhù to stop; to halt 一切業緣皆住實際
309 14 zhù to retain; to remain 一切業緣皆住實際
310 14 zhù to lodge at [temporarily] 一切業緣皆住實際
311 14 zhù verb complement 一切業緣皆住實際
312 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 一切業緣皆住實際
313 14 ér Kangxi radical 126 菩提之相實無有法而可知故
314 14 ér as if; to seem like 菩提之相實無有法而可知故
315 14 néng can; able 菩提之相實無有法而可知故
316 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 菩提之相實無有法而可知故
317 14 ér to arrive; up to 菩提之相實無有法而可知故
318 14 to reach 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
319 14 to attain 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
320 14 to understand 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
321 14 able to be compared to; to catch up with 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
322 14 to be involved with; to associate with 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
323 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
324 14 and; ca; api 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
325 13 無相 wúxiāng Formless 無形無相
326 13 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 無形無相
327 13 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 此人不久亦當開敷一切佛法
328 13 佛法 fófǎ the power of the Buddha 此人不久亦當開敷一切佛法
329 13 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 此人不久亦當開敷一切佛法
330 13 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 此人不久亦當開敷一切佛法
331 13 ye 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
332 13 ya 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
333 13 甚深 shénshēn very profound; what is deep 是三種人聞甚深法
334 13 無有 wú yǒu there is not 菩提之相實無有法而可知故
335 13 無有 wú yǒu non-existence 菩提之相實無有法而可知故
336 13 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時舍利弗白佛言
337 12 děng et cetera; and so on 諸菩薩等坐道場時
338 12 děng to wait 諸菩薩等坐道場時
339 12 děng to be equal 諸菩薩等坐道場時
340 12 děng degree; level 諸菩薩等坐道場時
341 12 děng to compare 諸菩薩等坐道場時
342 12 děng same; equal; sama 諸菩薩等坐道場時
343 12 福田 fútián field of merit 汝欲使如來為無上福田耶
344 12 福田 fútián field of blessing 汝欲使如來為無上福田耶
345 12 dìng to decide 我初發心欲入是定
346 12 dìng certainly; definitely 我初發心欲入是定
347 12 dìng to determine 我初發心欲入是定
348 12 dìng to calm down 我初發心欲入是定
349 12 dìng to set; to fix 我初發心欲入是定
350 12 dìng to book; to subscribe to; to order 我初發心欲入是定
351 12 dìng still 我初發心欲入是定
352 12 dìng Concentration 我初發心欲入是定
353 12 dìng meditative concentration; meditation 我初發心欲入是定
354 12 dìng real; sadbhūta 我初發心欲入是定
355 12 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法界亦應出現
356 12 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法界亦應出現
357 12 to enter 汝入不思議三昧耶
358 12 Kangxi radical 11 汝入不思議三昧耶
359 12 radical 汝入不思議三昧耶
360 12 income 汝入不思議三昧耶
361 12 to conform with 汝入不思議三昧耶
362 12 to descend 汝入不思議三昧耶
363 12 the entering tone 汝入不思議三昧耶
364 12 to pay 汝入不思議三昧耶
365 12 to join 汝入不思議三昧耶
366 12 entering; praveśa 汝入不思議三昧耶
367 12 entered; attained; āpanna 汝入不思議三昧耶
368 11 不見 bújiàn to not see 一切諸法不見處所
369 11 不見 bújiàn to not meet 一切諸法不見處所
370 11 不見 bújiàn to disappear 一切諸法不見處所
371 11 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 若見犯重比丘不墮地獄
372 11 比丘 bǐqiū bhiksu 若見犯重比丘不墮地獄
373 11 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 若見犯重比丘不墮地獄
374 11 凡夫 fánfū a commoner 若過心行名為凡夫
375 11 凡夫 fánfū an ordinary person; pṛthagjana 若過心行名為凡夫
376 11 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無生無滅
377 11 miè to submerge 無生無滅
378 11 miè to extinguish; to put out 無生無滅
379 11 miè to eliminate 無生無滅
380 11 miè to disappear; to fade away 無生無滅
381 11 miè the cessation of suffering 無生無滅
382 11 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無生無滅
383 11 jiè border; boundary 若以法界證法界者
384 11 jiè kingdom 若以法界證法界者
385 11 jiè territory; region 若以法界證法界者
386 11 jiè the world 若以法界證法界者
387 11 jiè scope; extent 若以法界證法界者
388 11 jiè erathem; stratigraphic unit 若以法界證法界者
389 11 jiè to divide; to define a boundary 若以法界證法界者
390 11 jiè to adjoin 若以法界證法界者
391 11 jiè dhatu; realm; field; domain 若以法界證法界者
392 10 zhī to go 文殊師利說般若會第四十六之二
393 10 zhī to arrive; to go 文殊師利說般若會第四十六之二
394 10 zhī is 文殊師利說般若會第四十六之二
395 10 zhī to use 文殊師利說般若會第四十六之二
396 10 zhī Zhi 文殊師利說般若會第四十六之二
397 10 to use; to grasp 若以法界證法界者
398 10 to rely on 若以法界證法界者
399 10 to regard 若以法界證法界者
400 10 to be able to 若以法界證法界者
401 10 to order; to command 若以法界證法界者
402 10 used after a verb 若以法界證法界者
403 10 a reason; a cause 若以法界證法界者
404 10 Israel 若以法界證法界者
405 10 Yi 若以法界證法界者
406 10 use; yogena 若以法界證法界者
407 10 jiàn to see 無見無聞
408 10 jiàn opinion; view; understanding 無見無聞
409 10 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 無見無聞
410 10 jiàn refer to; for details see 無見無聞
411 10 jiàn to listen to 無見無聞
412 10 jiàn to meet 無見無聞
413 10 jiàn to receive (a guest) 無見無聞
414 10 jiàn let me; kindly 無見無聞
415 10 jiàn Jian 無見無聞
416 10 xiàn to appear 無見無聞
417 10 xiàn to introduce 無見無聞
418 10 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 無見無聞
419 10 jiàn seeing; observing; darśana 無見無聞
420 10 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法亦復如是
421 10 三昧 sānmèi samadhi 云何而言入不思議三昧
422 10 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 云何而言入不思議三昧
423 9 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
424 9 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
425 9 無知 wúzhī ignorant 無證無知
426 9 無知 wúzhī no feeling 無證無知
427 9 jīn today; present; now 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
428 9 jīn Jin 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
429 9 jīn modern 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
430 9 jīn now; adhunā 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
431 9 無生 wúshēng No-Birth 無生無滅
432 9 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生無滅
433 8 jìn to the greatest extent; utmost 非盡漏非不盡漏
434 8 jìn perfect; flawless 非盡漏非不盡漏
435 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 非盡漏非不盡漏
436 8 jìn to vanish 非盡漏非不盡漏
437 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 非盡漏非不盡漏
438 8 jìn to die 非盡漏非不盡漏
439 8 jìn exhaustion; kṣaya 非盡漏非不盡漏
440 8 優婆夷 yōupóyí upasika 四萬億優婆夷
441 8 優婆夷 yōupóyí upasika; a female lay Buddhist 四萬億優婆夷
442 8 優婆塞 yōupósāi upasaka 三千優婆塞
443 8 優婆塞 yōupósāi upasaka; a male lay Buddhist 三千優婆塞
444 8 xíng to walk 是寂滅行
445 8 xíng capable; competent 是寂滅行
446 8 háng profession 是寂滅行
447 8 xíng Kangxi radical 144 是寂滅行
448 8 xíng to travel 是寂滅行
449 8 xìng actions; conduct 是寂滅行
450 8 xíng to do; to act; to practice 是寂滅行
451 8 xíng all right; OK; okay 是寂滅行
452 8 háng horizontal line 是寂滅行
453 8 héng virtuous deeds 是寂滅行
454 8 hàng a line of trees 是寂滅行
455 8 hàng bold; steadfast 是寂滅行
456 8 xíng to move 是寂滅行
457 8 xíng to put into effect; to implement 是寂滅行
458 8 xíng travel 是寂滅行
459 8 xíng to circulate 是寂滅行
460 8 xíng running script; running script 是寂滅行
461 8 xíng temporary 是寂滅行
462 8 háng rank; order 是寂滅行
463 8 háng a business; a shop 是寂滅行
464 8 xíng to depart; to leave 是寂滅行
465 8 xíng to experience 是寂滅行
466 8 xíng path; way 是寂滅行
467 8 xíng xing; ballad 是寂滅行
468 8 xíng Xing 是寂滅行
469 8 xíng Practice 是寂滅行
470 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 是寂滅行
471 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 是寂滅行
472 8 jiě to loosen; to unfasten; to untie 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
473 8 jiě to explain 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
474 8 jiě to divide; to separate 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
475 8 jiě to understand 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
476 8 jiě to solve a math problem 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
477 8 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
478 8 jiě to cut; to disect 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
479 8 jiě to relieve oneself 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
480 8 jiě a solution 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
481 8 jiè to escort 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
482 8 xiè to understand; to be clear 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
483 8 xiè acrobatic skills 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
484 8 jiě can; able to 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
485 8 jiě to liberate 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
486 8 jiě a stanza 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
487 8 jiè to send off 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
488 8 xiè Xie 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
489 8 jiě exegesis 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
490 8 xiè laziness 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
491 8 jiè a government office 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
492 8 jiè to pawn 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
493 8 jiè to rent; to lease 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
494 8 jiě understanding 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
495 8 shí time; a point or period of time 諸菩薩等坐道場時
496 8 shí a season; a quarter of a year 諸菩薩等坐道場時
497 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 諸菩薩等坐道場時
498 8 shí fashionable 諸菩薩等坐道場時
499 8 shí fate; destiny; luck 諸菩薩等坐道場時
500 8 shí occasion; opportunity; chance 諸菩薩等坐道場時

Frequencies of all Words

Top 869

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利說般若會第四十六之二
2 83 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 如文殊師利所說般若波羅蜜
3 83 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 如文殊師利所說般若波羅蜜
4 75 no 無見無聞
5 75 Kangxi radical 71 無見無聞
6 75 to not have; without 無見無聞
7 75 has not yet 無見無聞
8 75 mo 無見無聞
9 75 do not 無見無聞
10 75 not; -less; un- 無見無聞
11 75 regardless of 無見無聞
12 75 to not have 無見無聞
13 75 um 無見無聞
14 75 Wu 無見無聞
15 75 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無見無聞
16 75 not; non- 無見無聞
17 75 mo 無見無聞
18 74 ruò to seem; to be like; as 若以法界證法界者
19 74 ruò seemingly 若以法界證法界者
20 74 ruò if 若以法界證法界者
21 74 ruò you 若以法界證法界者
22 74 ruò this; that 若以法界證法界者
23 74 ruò and; or 若以法界證法界者
24 74 ruò as for; pertaining to 若以法界證法界者
25 74 pomegranite 若以法界證法界者
26 74 ruò to choose 若以法界證法界者
27 74 ruò to agree; to accord with; to conform to 若以法界證法界者
28 74 ruò thus 若以法界證法界者
29 74 ruò pollia 若以法界證法界者
30 74 ruò Ruo 若以法界證法界者
31 74 ruò only then 若以法界證法界者
32 74 ja 若以法界證法界者
33 74 jñā 若以法界證法界者
34 74 ruò if; yadi 若以法界證法界者
35 74 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
36 74 old; ancient; former; past 何以故
37 74 reason; cause; purpose 何以故
38 74 to die 何以故
39 74 so; therefore; hence 何以故
40 74 original 何以故
41 74 accident; happening; instance 何以故
42 74 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
43 74 something in the past 何以故
44 74 deceased; dead 何以故
45 74 still; yet 何以故
46 74 therefore; tasmāt 何以故
47 68 shì is; are; am; to be 是法界中無眾生相故
48 68 shì is exactly 是法界中無眾生相故
49 68 shì is suitable; is in contrast 是法界中無眾生相故
50 68 shì this; that; those 是法界中無眾生相故
51 68 shì really; certainly 是法界中無眾生相故
52 68 shì correct; yes; affirmative 是法界中無眾生相故
53 68 shì true 是法界中無眾生相故
54 68 shì is; has; exists 是法界中無眾生相故
55 68 shì used between repetitions of a word 是法界中無眾生相故
56 68 shì a matter; an affair 是法界中無眾生相故
57 68 shì Shi 是法界中無眾生相故
58 68 shì is; bhū 是法界中無眾生相故
59 68 shì this; idam 是法界中無眾生相故
60 66 如是 rúshì thus; so 如是菩提性相空寂
61 66 如是 rúshì thus, so 如是菩提性相空寂
62 66 如是 rúshì thus; evam 如是菩提性相空寂
63 66 如是 rúshì thus; evam 如是菩提性相空寂
64 65 yán to speak; to say; said 爾時舍利弗白佛言
65 65 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時舍利弗白佛言
66 65 yán Kangxi radical 149 爾時舍利弗白佛言
67 65 yán a particle with no meaning 爾時舍利弗白佛言
68 65 yán phrase; sentence 爾時舍利弗白佛言
69 65 yán a word; a syllable 爾時舍利弗白佛言
70 65 yán a theory; a doctrine 爾時舍利弗白佛言
71 65 yán to regard as 爾時舍利弗白佛言
72 65 yán to act as 爾時舍利弗白佛言
73 65 yán word; vacana 爾時舍利弗白佛言
74 65 yán speak; vad 爾時舍利弗白佛言
75 59 xiāng each other; one another; mutually 菩提之相實無有法而可知故
76 59 xiàng to observe; to assess 菩提之相實無有法而可知故
77 59 xiàng appearance; portrait; picture 菩提之相實無有法而可知故
78 59 xiàng countenance; personage; character; disposition 菩提之相實無有法而可知故
79 59 xiàng to aid; to help 菩提之相實無有法而可知故
80 59 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 菩提之相實無有法而可知故
81 59 xiàng a sign; a mark; appearance 菩提之相實無有法而可知故
82 59 xiāng alternately; in turn 菩提之相實無有法而可知故
83 59 xiāng Xiang 菩提之相實無有法而可知故
84 59 xiāng form substance 菩提之相實無有法而可知故
85 59 xiāng to express 菩提之相實無有法而可知故
86 59 xiàng to choose 菩提之相實無有法而可知故
87 59 xiāng Xiang 菩提之相實無有法而可知故
88 59 xiāng an ancient musical instrument 菩提之相實無有法而可知故
89 59 xiāng the seventh lunar month 菩提之相實無有法而可知故
90 59 xiāng to compare 菩提之相實無有法而可知故
91 59 xiàng to divine 菩提之相實無有法而可知故
92 59 xiàng to administer 菩提之相實無有法而可知故
93 59 xiàng helper for a blind person 菩提之相實無有法而可知故
94 59 xiāng rhythm [music] 菩提之相實無有法而可知故
95 59 xiāng the upper frets of a pipa 菩提之相實無有法而可知故
96 59 xiāng coralwood 菩提之相實無有法而可知故
97 59 xiàng ministry 菩提之相實無有法而可知故
98 59 xiàng to supplement; to enhance 菩提之相實無有法而可知故
99 59 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 菩提之相實無有法而可知故
100 59 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 菩提之相實無有法而可知故
101 59 xiàng sign; mark; liṅga 菩提之相實無有法而可知故
102 59 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 菩提之相實無有法而可知故
103 54 also; too 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
104 54 but 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
105 54 this; he; she 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
106 54 although; even though 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
107 54 already 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
108 54 particle with no meaning 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
109 54 Yi 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
110 52 de potential marker 云何當有得菩提者
111 52 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當有得菩提者
112 52 děi must; ought to 云何當有得菩提者
113 52 děi to want to; to need to 云何當有得菩提者
114 52 děi must; ought to 云何當有得菩提者
115 52 de 云何當有得菩提者
116 52 de infix potential marker 云何當有得菩提者
117 52 to result in 云何當有得菩提者
118 52 to be proper; to fit; to suit 云何當有得菩提者
119 52 to be satisfied 云何當有得菩提者
120 52 to be finished 云何當有得菩提者
121 52 de result of degree 云何當有得菩提者
122 52 de marks completion of an action 云何當有得菩提者
123 52 děi satisfying 云何當有得菩提者
124 52 to contract 云何當有得菩提者
125 52 marks permission or possibility 云何當有得菩提者
126 52 expressing frustration 云何當有得菩提者
127 52 to hear 云何當有得菩提者
128 52 to have; there is 云何當有得菩提者
129 52 marks time passed 云何當有得菩提者
130 52 obtain; attain; prāpta 云何當有得菩提者
131 51 not; no 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
132 51 expresses that a certain condition cannot be acheived 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
133 51 as a correlative 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
134 51 no (answering a question) 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
135 51 forms a negative adjective from a noun 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
136 51 at the end of a sentence to form a question 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
137 51 to form a yes or no question 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
138 51 infix potential marker 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
139 51 no; na 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
140 47 dāng to be; to act as; to serve as 云何當有得菩提者
141 47 dāng at or in the very same; be apposite 云何當有得菩提者
142 47 dāng dang (sound of a bell) 云何當有得菩提者
143 47 dāng to face 云何當有得菩提者
144 47 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 云何當有得菩提者
145 47 dāng to manage; to host 云何當有得菩提者
146 47 dāng should 云何當有得菩提者
147 47 dāng to treat; to regard as 云何當有得菩提者
148 47 dǎng to think 云何當有得菩提者
149 47 dàng suitable; correspond to 云何當有得菩提者
150 47 dǎng to be equal 云何當有得菩提者
151 47 dàng that 云何當有得菩提者
152 47 dāng an end; top 云何當有得菩提者
153 47 dàng clang; jingle 云何當有得菩提者
154 47 dāng to judge 云何當有得菩提者
155 47 dǎng to bear on one's shoulder 云何當有得菩提者
156 47 dàng the same 云何當有得菩提者
157 47 dàng to pawn 云何當有得菩提者
158 47 dàng to fail [an exam] 云何當有得菩提者
159 47 dàng a trap 云何當有得菩提者
160 47 dàng a pawned item 云何當有得菩提者
161 47 dāng will be; bhaviṣyati 云何當有得菩提者
162 41 不思議 bù sīyì inconceivable 佛是一相不思議相
163 41 不思議 bù sīyì inconceivable 佛是一相不思議相
164 41 desire 斷求聲聞欲及辟支佛欲
165 41 to desire; to wish 斷求聲聞欲及辟支佛欲
166 41 almost; nearly; about to occur 斷求聲聞欲及辟支佛欲
167 41 to desire; to intend 斷求聲聞欲及辟支佛欲
168 41 lust 斷求聲聞欲及辟支佛欲
169 41 desire; intention; wish; kāma 斷求聲聞欲及辟支佛欲
170 39 何以 héyǐ why 何以故
171 39 何以 héyǐ how 何以故
172 39 何以 héyǐ how is that? 何以故
173 39 Buddha; Awakened One 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
174 39 relating to Buddhism 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
175 39 a statue or image of a Buddha 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
176 39 a Buddhist text 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
177 39 to touch; to stroke 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
178 39 Buddha 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
179 39 Buddha; Awakened One 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
180 37 zhī to know 非但初學菩薩所不能知
181 37 zhī to comprehend 非但初學菩薩所不能知
182 37 zhī to inform; to tell 非但初學菩薩所不能知
183 37 zhī to administer 非但初學菩薩所不能知
184 37 zhī to distinguish; to discern 非但初學菩薩所不能知
185 37 zhī to be close friends 非但初學菩薩所不能知
186 37 zhī to feel; to sense; to perceive 非但初學菩薩所不能知
187 37 zhī to receive; to entertain 非但初學菩薩所不能知
188 37 zhī knowledge 非但初學菩薩所不能知
189 37 zhī consciousness; perception 非但初學菩薩所不能知
190 37 zhī a close friend 非但初學菩薩所不能知
191 37 zhì wisdom 非但初學菩薩所不能知
192 37 zhì Zhi 非但初學菩薩所不能知
193 37 zhī Understanding 非但初學菩薩所不能知
194 37 zhī know; jña 非但初學菩薩所不能知
195 36 xué to study; to learn 非初學菩薩所能了知
196 36 xué a discipline; a branch of study 非初學菩薩所能了知
197 36 xué to imitate 非初學菩薩所能了知
198 36 xué a school; an academy 非初學菩薩所能了知
199 36 xué to understand 非初學菩薩所能了知
200 36 xué learning; acquired knowledge 非初學菩薩所能了知
201 36 xué a doctrine 非初學菩薩所能了知
202 36 xué learned 非初學菩薩所能了知
203 36 xué a learner 非初學菩薩所能了知
204 36 xué student; learning; śikṣā 非初學菩薩所能了知
205 35 fēi not; non-; un- 非初學菩薩所能了知
206 35 fēi Kangxi radical 175 非初學菩薩所能了知
207 35 fēi wrong; bad; untruthful 非初學菩薩所能了知
208 35 fēi different 非初學菩薩所能了知
209 35 fēi to not be; to not have 非初學菩薩所能了知
210 35 fēi to violate; to be contrary to 非初學菩薩所能了知
211 35 fēi Africa 非初學菩薩所能了知
212 35 fēi to slander 非初學菩薩所能了知
213 35 fěi to avoid 非初學菩薩所能了知
214 35 fēi must 非初學菩薩所能了知
215 35 fēi an error 非初學菩薩所能了知
216 35 fēi a problem; a question 非初學菩薩所能了知
217 35 fēi evil 非初學菩薩所能了知
218 35 fēi besides; except; unless 非初學菩薩所能了知
219 32 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
220 32 zhě that 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
221 32 zhě nominalizing function word 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
222 32 zhě used to mark a definition 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
223 32 zhě used to mark a pause 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
224 32 zhě topic marker; that; it 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
225 32 zhuó according to 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
226 32 zhě ca 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
227 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
228 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
229 30 wén to hear 無見無聞
230 30 wén Wen 無見無聞
231 30 wén sniff at; to smell 無見無聞
232 30 wén to be widely known 無見無聞
233 30 wén to confirm; to accept 無見無聞
234 30 wén information 無見無聞
235 30 wèn famous; well known 無見無聞
236 30 wén knowledge; learning 無見無聞
237 30 wèn popularity; prestige; reputation 無見無聞
238 30 wén to question 無見無聞
239 30 wén heard; śruta 無見無聞
240 30 wén hearing; śruti 無見無聞
241 30 I; me; my 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
242 30 self 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
243 30 we; our 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
244 30 [my] dear 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
245 30 Wo 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
246 30 self; atman; attan 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
247 30 ga 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
248 30 I; aham 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
249 29 promptly; right away; immediately 若無知者即無言無說
250 29 to be near by; to be close to 若無知者即無言無說
251 29 at that time 若無知者即無言無說
252 29 to be exactly the same as; to be thus 若無知者即無言無說
253 29 supposed; so-called 若無知者即無言無說
254 29 if; but 若無知者即無言無說
255 29 to arrive at; to ascend 若無知者即無言無說
256 29 then; following 若無知者即無言無說
257 29 so; just so; eva 若無知者即無言無說
258 28 in; at 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
259 28 in; at 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
260 28 in; at; to; from 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
261 28 to go; to 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
262 28 to rely on; to depend on 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
263 28 to go to; to arrive at 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
264 28 from 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
265 28 give 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
266 28 oppposing 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
267 28 and 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
268 28 compared to 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
269 28 by 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
270 28 and; as well as 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
271 28 for 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
272 28 Yu 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
273 28 a crow 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
274 28 whew; wow 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
275 28 near to; antike 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
276 27 如來 rúlái Tathagata 汝言我是如來
277 27 如來 Rúlái Tathagata 汝言我是如來
278 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 汝言我是如來
279 25 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 文殊師利說般若會第四十六之二
280 25 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 文殊師利說般若會第四十六之二
281 25 shuì to persuade 文殊師利說般若會第四十六之二
282 25 shuō to teach; to recite; to explain 文殊師利說般若會第四十六之二
283 25 shuō a doctrine; a theory 文殊師利說般若會第四十六之二
284 25 shuō to claim; to assert 文殊師利說般若會第四十六之二
285 25 shuō allocution 文殊師利說般若會第四十六之二
286 25 shuō to criticize; to scold 文殊師利說般若會第四十六之二
287 25 shuō to indicate; to refer to 文殊師利說般若會第四十六之二
288 25 shuō speach; vāda 文殊師利說般若會第四十六之二
289 25 shuō to speak; bhāṣate 文殊師利說般若會第四十六之二
290 25 shuō to instruct 文殊師利說般若會第四十六之二
291 25 míng measure word for people 云何名不退法忍
292 25 míng fame; renown; reputation 云何名不退法忍
293 25 míng a name; personal name; designation 云何名不退法忍
294 25 míng rank; position 云何名不退法忍
295 25 míng an excuse 云何名不退法忍
296 25 míng life 云何名不退法忍
297 25 míng to name; to call 云何名不退法忍
298 25 míng to express; to describe 云何名不退法忍
299 25 míng to be called; to have the name 云何名不退法忍
300 25 míng to own; to possess 云何名不退法忍
301 25 míng famous; renowned 云何名不退法忍
302 25 míng moral 云何名不退法忍
303 25 míng name; naman 云何名不退法忍
304 25 míng fame; renown; yasas 云何名不退法忍
305 24 néng can; able 誰能坐者亦無起者
306 24 néng ability; capacity 誰能坐者亦無起者
307 24 néng a mythical bear-like beast 誰能坐者亦無起者
308 24 néng energy 誰能坐者亦無起者
309 24 néng function; use 誰能坐者亦無起者
310 24 néng may; should; permitted to 誰能坐者亦無起者
311 24 néng talent 誰能坐者亦無起者
312 24 néng expert at 誰能坐者亦無起者
313 24 néng to be in harmony 誰能坐者亦無起者
314 24 néng to tend to; to care for 誰能坐者亦無起者
315 24 néng to reach; to arrive at 誰能坐者亦無起者
316 24 néng as long as; only 誰能坐者亦無起者
317 24 néng even if 誰能坐者亦無起者
318 24 néng but 誰能坐者亦無起者
319 24 néng in this way 誰能坐者亦無起者
320 24 néng to be able; śak 誰能坐者亦無起者
321 24 néng skilful; pravīṇa 誰能坐者亦無起者
322 23 善女人 shàn nǚrén good women 若善男子善女人久習善根近善知識
323 23 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若善男子善女人久習善根近善知識
324 23 善男子 shàn nánzi good men 若善男子善女人久習善根近善知識
325 23 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子善女人久習善根近善知識
326 23 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提之相實無有法而可知故
327 23 菩提 pútí bodhi 菩提之相實無有法而可知故
328 23 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提之相實無有法而可知故
329 23 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如文殊師利所說般若波羅蜜
330 23 suǒ an office; an institute 如文殊師利所說般若波羅蜜
331 23 suǒ introduces a relative clause 如文殊師利所說般若波羅蜜
332 23 suǒ it 如文殊師利所說般若波羅蜜
333 23 suǒ if; supposing 如文殊師利所說般若波羅蜜
334 23 suǒ a few; various; some 如文殊師利所說般若波羅蜜
335 23 suǒ a place; a location 如文殊師利所說般若波羅蜜
336 23 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利所說般若波羅蜜
337 23 suǒ that which 如文殊師利所說般若波羅蜜
338 23 suǒ an ordinal number 如文殊師利所說般若波羅蜜
339 23 suǒ meaning 如文殊師利所說般若波羅蜜
340 23 suǒ garrison 如文殊師利所說般若波羅蜜
341 23 suǒ place; pradeśa 如文殊師利所說般若波羅蜜
342 23 suǒ that which; yad 如文殊師利所說般若波羅蜜
343 22 such as; for example; for instance 如文殊師利所說般若波羅蜜
344 22 if 如文殊師利所說般若波羅蜜
345 22 in accordance with 如文殊師利所說般若波羅蜜
346 22 to be appropriate; should; with regard to 如文殊師利所說般若波羅蜜
347 22 this 如文殊師利所說般若波羅蜜
348 22 it is so; it is thus; can be compared with 如文殊師利所說般若波羅蜜
349 22 to go to 如文殊師利所說般若波羅蜜
350 22 to meet 如文殊師利所說般若波羅蜜
351 22 to appear; to seem; to be like 如文殊師利所說般若波羅蜜
352 22 at least as good as 如文殊師利所說般若波羅蜜
353 22 and 如文殊師利所說般若波羅蜜
354 22 or 如文殊師利所說般若波羅蜜
355 22 but 如文殊師利所說般若波羅蜜
356 22 then 如文殊師利所說般若波羅蜜
357 22 naturally 如文殊師利所說般若波羅蜜
358 22 expresses a question or doubt 如文殊師利所說般若波羅蜜
359 22 you 如文殊師利所說般若波羅蜜
360 22 the second lunar month 如文殊師利所說般若波羅蜜
361 22 in; at 如文殊師利所說般若波羅蜜
362 22 Ru 如文殊師利所說般若波羅蜜
363 22 Thus 如文殊師利所說般若波羅蜜
364 22 thus; tathā 如文殊師利所說般若波羅蜜
365 22 like; iva 如文殊師利所說般若波羅蜜
366 22 suchness; tathatā 如文殊師利所說般若波羅蜜
367 22 yǒu is; are; to exist 云何當有得菩提者
368 22 yǒu to have; to possess 云何當有得菩提者
369 22 yǒu indicates an estimate 云何當有得菩提者
370 22 yǒu indicates a large quantity 云何當有得菩提者
371 22 yǒu indicates an affirmative response 云何當有得菩提者
372 22 yǒu a certain; used before a person, time, or place 云何當有得菩提者
373 22 yǒu used to compare two things 云何當有得菩提者
374 22 yǒu used in a polite formula before certain verbs 云何當有得菩提者
375 22 yǒu used before the names of dynasties 云何當有得菩提者
376 22 yǒu a certain thing; what exists 云何當有得菩提者
377 22 yǒu multiple of ten and ... 云何當有得菩提者
378 22 yǒu abundant 云何當有得菩提者
379 22 yǒu purposeful 云何當有得菩提者
380 22 yǒu You 云何當有得菩提者
381 22 yǒu 1. existence; 2. becoming 云何當有得菩提者
382 22 yǒu becoming; bhava 云何當有得菩提者
383 22 rén person; people; a human being 當知此輩即是增上慢人
384 22 rén Kangxi radical 9 當知此輩即是增上慢人
385 22 rén a kind of person 當知此輩即是增上慢人
386 22 rén everybody 當知此輩即是增上慢人
387 22 rén adult 當知此輩即是增上慢人
388 22 rén somebody; others 當知此輩即是增上慢人
389 22 rén an upright person 當知此輩即是增上慢人
390 22 rén person; manuṣya 當知此輩即是增上慢人
391 22 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
392 22 gào to request 佛告文殊師利
393 22 gào to report; to inform 佛告文殊師利
394 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
395 22 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
396 22 gào to reach 佛告文殊師利
397 22 gào an announcement 佛告文殊師利
398 22 gào a party 佛告文殊師利
399 22 gào a vacation 佛告文殊師利
400 22 gào Gao 佛告文殊師利
401 22 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
402 22 zhōng middle 是法界中無眾生相故
403 22 zhōng medium; medium sized 是法界中無眾生相故
404 22 zhōng China 是法界中無眾生相故
405 22 zhòng to hit the mark 是法界中無眾生相故
406 22 zhōng in; amongst 是法界中無眾生相故
407 22 zhōng midday 是法界中無眾生相故
408 22 zhōng inside 是法界中無眾生相故
409 22 zhōng during 是法界中無眾生相故
410 22 zhōng Zhong 是法界中無眾生相故
411 22 zhōng intermediary 是法界中無眾生相故
412 22 zhōng half 是法界中無眾生相故
413 22 zhōng just right; suitably 是法界中無眾生相故
414 22 zhōng while 是法界中無眾生相故
415 22 zhòng to reach; to attain 是法界中無眾生相故
416 22 zhòng to suffer; to infect 是法界中無眾生相故
417 22 zhòng to obtain 是法界中無眾生相故
418 22 zhòng to pass an exam 是法界中無眾生相故
419 22 zhōng middle 是法界中無眾生相故
420 21 法界 fǎjiè Dharma Realm 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
421 21 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
422 21 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
423 21 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶
424 21 method; way 如是說法無能知者
425 21 France 如是說法無能知者
426 21 the law; rules; regulations 如是說法無能知者
427 21 the teachings of the Buddha; Dharma 如是說法無能知者
428 21 a standard; a norm 如是說法無能知者
429 21 an institution 如是說法無能知者
430 21 to emulate 如是說法無能知者
431 21 magic; a magic trick 如是說法無能知者
432 21 punishment 如是說法無能知者
433 21 Fa 如是說法無能知者
434 21 a precedent 如是說法無能知者
435 21 a classification of some kinds of Han texts 如是說法無能知者
436 21 relating to a ceremony or rite 如是說法無能知者
437 21 Dharma 如是說法無能知者
438 21 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是說法無能知者
439 21 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是說法無能知者
440 21 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是說法無能知者
441 21 quality; characteristic 如是說法無能知者
442 20 一切 yīqiè all; every; everything 一切諸法亦復如是
443 20 一切 yīqiè temporary 一切諸法亦復如是
444 20 一切 yīqiè the same 一切諸法亦復如是
445 20 一切 yīqiè generally 一切諸法亦復如是
446 20 一切 yīqiè all, everything 一切諸法亦復如是
447 20 一切 yīqiè all; sarva 一切諸法亦復如是
448 20 zuò to do 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
449 20 zuò to act as; to serve as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
450 20 zuò to start 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
451 20 zuò a writing; a work 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
452 20 zuò to dress as; to be disguised as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
453 20 zuō to create; to make 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
454 20 zuō a workshop 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
455 20 zuō to write; to compose 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
456 20 zuò to rise 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
457 20 zuò to be aroused 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
458 20 zuò activity; action; undertaking 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
459 20 zuò to regard as 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
460 20 zuò action; kāraṇa 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
461 20 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時舍利弗白佛言
462 19 this; these 當知此輩即是增上慢人
463 19 in this way 當知此輩即是增上慢人
464 19 otherwise; but; however; so 當知此輩即是增上慢人
465 19 at this time; now; here 當知此輩即是增上慢人
466 19 this; here; etad 當知此輩即是增上慢人
467 18 jiē all; each and every; in all cases 一切業緣皆住實際
468 18 jiē same; equally 一切業緣皆住實際
469 18 jiē all; sarva 一切業緣皆住實際
470 18 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 汝謂恒沙諸佛入涅槃耶
471 16 you; thou 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
472 16 Ru River 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
473 16 Ru 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
474 16 you; tvam; bhavat 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
475 16 yīng should; ought 一切法界亦應出現
476 16 yìng to answer; to respond 一切法界亦應出現
477 16 yìng to confirm; to verify 一切法界亦應出現
478 16 yīng soon; immediately 一切法界亦應出現
479 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 一切法界亦應出現
480 16 yìng to accept 一切法界亦應出現
481 16 yīng or; either 一切法界亦應出現
482 16 yìng to permit; to allow 一切法界亦應出現
483 16 yìng to echo 一切法界亦應出現
484 16 yìng to handle; to deal with 一切法界亦應出現
485 16 yìng Ying 一切法界亦應出現
486 16 yīng suitable; yukta 一切法界亦應出現
487 15 即是 jíshì namely; exactly 世尊即是法界
488 15 即是 jíshì such as; in this way 世尊即是法界
489 15 即是 jíshì thus; in this way; tathā 世尊即是法界
490 15 already 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
491 15 Kangxi radical 49 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
492 15 from 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
493 15 to bring to an end; to stop 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
494 15 final aspectual particle 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
495 15 afterwards; thereafter 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
496 15 too; very; excessively 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
497 15 to complete 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
498 15 to demote; to dismiss 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
499 15 to recover from an illness 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
500 15 certainly 及諸二乘所作已辦者亦未能了知

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
therefore; tasmāt
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion
obtain; attain; prāpta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
曼陀罗仙 曼陀羅仙 109 Mandra; Mandrasena
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一行三昧 121 Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 188.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
必当 必當 98 must
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不退智 98 never regressing wisdom
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
常乐 常樂 99 lasting joy
常勤 99 practised; pratipanna
初发心 初發心 99 initial determination
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大利 100 great advantage; great benefit
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法界缘 法界緣 102 Affinities of the Dharma Realm
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放大光明 102 diffusion of great light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
犯重 102 a serious offense
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
非思量 102
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分齐 分齊 102 difference
分陀利花 102 pundarika
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德无量 功德無量 103 boundless merit
广说 廣說 103 to explain; to teach
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
幻人 104 an illusionist; a conjurer
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
解脱味 解脫味 106 the flavor of liberation
净修 淨修 106 proper cultivation
经法 經法 106 canonical teachings
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
觉者 覺者 106 awakened one
拘物头 拘物頭 106 kumuda
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
了知 108 to understand clearly
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
取着 取著 113 grasping; attachment
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三转十二行法轮 三轉十二行法輪 115 three turnings and twelve actions of the dharma wheel
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四句偈 115 a four line gatha
所行 115 actions; practice
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无见者 無見者 119 no observer
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无作三昧 無作三昧 119 samādhi of no desire
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; zeal
信解受持 120 believe and uphold
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
要行 121 essential conduct
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
一佛 121 one Buddha
意解 121 liberation of thought
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法空故 121 due to the emptiness of all existents
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘法 緣法 121 causes and conditions
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment