Glossary and Vocabulary for Kāśyapaparivarta (Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing) 大迦葉問大寶積正法經, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 55 yán to speak; to say; said 是時尊者大迦葉白世尊言
2 55 yán language; talk; words; utterance; speech 是時尊者大迦葉白世尊言
3 55 yán Kangxi radical 149 是時尊者大迦葉白世尊言
4 55 yán phrase; sentence 是時尊者大迦葉白世尊言
5 55 yán a word; a syllable 是時尊者大迦葉白世尊言
6 55 yán a theory; a doctrine 是時尊者大迦葉白世尊言
7 55 yán to regard as 是時尊者大迦葉白世尊言
8 55 yán to act as 是時尊者大迦葉白世尊言
9 55 yán speech; vāc 是時尊者大迦葉白世尊言
10 55 yán speak; vad 是時尊者大迦葉白世尊言
11 38 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 八百苾芻漏盡意解心得解脫
12 38 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 八百苾芻漏盡意解心得解脫
13 32 ér Kangxi radical 126 從座而起速離佛會
14 32 ér as if; to seem like 從座而起速離佛會
15 32 néng can; able 從座而起速離佛會
16 32 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起速離佛會
17 32 ér to arrive; up to 從座而起速離佛會
18 30 to go; to 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
19 30 to rely on; to depend on 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
20 30 Yu 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
21 30 a crow 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
22 25 infix potential marker 難解難入不信不學
23 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 三十億人遠塵離垢得法眼淨
24 25 děi to want to; to need to 三十億人遠塵離垢得法眼淨
25 25 děi must; ought to 三十億人遠塵離垢得法眼淨
26 25 de 三十億人遠塵離垢得法眼淨
27 25 de infix potential marker 三十億人遠塵離垢得法眼淨
28 25 to result in 三十億人遠塵離垢得法眼淨
29 25 to be proper; to fit; to suit 三十億人遠塵離垢得法眼淨
30 25 to be satisfied 三十億人遠塵離垢得法眼淨
31 25 to be finished 三十億人遠塵離垢得法眼淨
32 25 děi satisfying 三十億人遠塵離垢得法眼淨
33 25 to contract 三十億人遠塵離垢得法眼淨
34 25 to hear 三十億人遠塵離垢得法眼淨
35 25 to have; there is 三十億人遠塵離垢得法眼淨
36 25 marks time passed 三十億人遠塵離垢得法眼淨
37 25 obtain; attain; prāpta 三十億人遠塵離垢得法眼淨
38 24 zhě ca 我等今者欲詣林間
39 23 to use; to grasp 以善方便而為教導
40 23 to rely on 以善方便而為教導
41 23 to regard 以善方便而為教導
42 23 to be able to 以善方便而為教導
43 23 to order; to command 以善方便而為教導
44 23 used after a verb 以善方便而為教導
45 23 a reason; a cause 以善方便而為教導
46 23 Israel 以善方便而為教導
47 23 Yi 以善方便而為教導
48 23 use; yogena 以善方便而為教導
49 19 fēi Kangxi radical 175 沙門之法非合論詰
50 19 fēi wrong; bad; untruthful 沙門之法非合論詰
51 19 fēi different 沙門之法非合論詰
52 19 fēi to not be; to not have 沙門之法非合論詰
53 19 fēi to violate; to be contrary to 沙門之法非合論詰
54 19 fēi Africa 沙門之法非合論詰
55 19 fēi to slander 沙門之法非合論詰
56 19 fěi to avoid 沙門之法非合論詰
57 19 fēi must 沙門之法非合論詰
58 19 fēi an error 沙門之法非合論詰
59 19 fēi a problem; a question 沙門之法非合論詰
60 19 fēi evil 沙門之法非合論詰
61 19 須菩提 xūpútí Subhuti 是時世尊告尊者須菩提言
62 19 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 是時世尊告尊者須菩提言
63 18 Kangxi radical 71 離有離無
64 18 to not have; without 離有離無
65 18 mo 離有離無
66 18 to not have 離有離無
67 18 Wu 離有離無
68 18 mo 離有離無
69 17 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 是時尊者大迦葉白世尊言
70 16 method; way 爾時世尊說此伽他法時
71 16 France 爾時世尊說此伽他法時
72 16 the law; rules; regulations 爾時世尊說此伽他法時
73 16 the teachings of the Buddha; Dharma 爾時世尊說此伽他法時
74 16 a standard; a norm 爾時世尊說此伽他法時
75 16 an institution 爾時世尊說此伽他法時
76 16 to emulate 爾時世尊說此伽他法時
77 16 magic; a magic trick 爾時世尊說此伽他法時
78 16 punishment 爾時世尊說此伽他法時
79 16 Fa 爾時世尊說此伽他法時
80 16 a precedent 爾時世尊說此伽他法時
81 16 a classification of some kinds of Han texts 爾時世尊說此伽他法時
82 16 relating to a ceremony or rite 爾時世尊說此伽他法時
83 16 Dharma 爾時世尊說此伽他法時
84 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 爾時世尊說此伽他法時
85 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 爾時世尊說此伽他法時
86 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 爾時世尊說此伽他法時
87 16 quality; characteristic 爾時世尊說此伽他法時
88 15 Ru River 汝往五百苾芻所
89 15 Ru 汝往五百苾芻所
90 15 shí ten 又彼法師復得十種身業清淨
91 15 shí Kangxi radical 24 又彼法師復得十種身業清淨
92 15 shí tenth 又彼法師復得十種身業清淨
93 15 shí complete; perfect 又彼法師復得十種身業清淨
94 15 shí ten; daśa 又彼法師復得十種身業清淨
95 14 shēng to be born; to give birth 心生驚怖所以不信不行
96 14 shēng to live 心生驚怖所以不信不行
97 14 shēng raw 心生驚怖所以不信不行
98 14 shēng a student 心生驚怖所以不信不行
99 14 shēng life 心生驚怖所以不信不行
100 14 shēng to produce; to give rise 心生驚怖所以不信不行
101 14 shēng alive 心生驚怖所以不信不行
102 14 shēng a lifetime 心生驚怖所以不信不行
103 14 shēng to initiate; to become 心生驚怖所以不信不行
104 14 shēng to grow 心生驚怖所以不信不行
105 14 shēng unfamiliar 心生驚怖所以不信不行
106 14 shēng not experienced 心生驚怖所以不信不行
107 14 shēng hard; stiff; strong 心生驚怖所以不信不行
108 14 shēng having academic or professional knowledge 心生驚怖所以不信不行
109 14 shēng a male role in traditional theatre 心生驚怖所以不信不行
110 14 shēng gender 心生驚怖所以不信不行
111 14 shēng to develop; to grow 心生驚怖所以不信不行
112 14 shēng to set up 心生驚怖所以不信不行
113 14 shēng a prostitute 心生驚怖所以不信不行
114 14 shēng a captive 心生驚怖所以不信不行
115 14 shēng a gentleman 心生驚怖所以不信不行
116 14 shēng Kangxi radical 100 心生驚怖所以不信不行
117 14 shēng unripe 心生驚怖所以不信不行
118 14 shēng nature 心生驚怖所以不信不行
119 14 shēng to inherit; to succeed 心生驚怖所以不信不行
120 14 shēng destiny 心生驚怖所以不信不行
121 14 shēng birth 心生驚怖所以不信不行
122 13 涅槃 nièpán Nirvana 而歸林野以定為涅槃
123 13 涅槃 Nièpán nirvana 而歸林野以定為涅槃
124 13 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 而歸林野以定為涅槃
125 13 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊說此伽他法時
126 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊說此伽他法時
127 13 to go back; to return 又復告言
128 13 to resume; to restart 又復告言
129 13 to do in detail 又復告言
130 13 to restore 又復告言
131 13 to respond; to reply to 又復告言
132 13 Fu; Return 又復告言
133 13 to retaliate; to reciprocate 又復告言
134 13 to avoid forced labor or tax 又復告言
135 13 Fu 又復告言
136 13 doubled; to overlapping; folded 又復告言
137 13 a lined garment with doubled thickness 又復告言
138 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
139 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
140 13 清淨 qīngjìng concise 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
141 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
142 13 清淨 qīngjìng pure and clean 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
143 13 清淨 qīngjìng purity 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
144 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
145 12 suǒ a few; various; some 汝往五百苾芻所
146 12 suǒ a place; a location 汝往五百苾芻所
147 12 suǒ indicates a passive voice 汝往五百苾芻所
148 12 suǒ an ordinal number 汝往五百苾芻所
149 12 suǒ meaning 汝往五百苾芻所
150 12 suǒ garrison 汝往五百苾芻所
151 12 suǒ place; pradeśa 汝往五百苾芻所
152 12 Buddha; Awakened One 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
153 12 relating to Buddhism 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
154 12 a statue or image of a Buddha 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
155 12 a Buddhist text 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
156 12 to touch; to stroke 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
157 12 Buddha 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
158 12 Buddha; Awakened One 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
159 12 wéi to act as; to serve 正遍知覺為求一法發心修行
160 12 wéi to change into; to become 正遍知覺為求一法發心修行
161 12 wéi to be; is 正遍知覺為求一法發心修行
162 12 wéi to do 正遍知覺為求一法發心修行
163 12 wèi to support; to help 正遍知覺為求一法發心修行
164 12 wéi to govern 正遍知覺為求一法發心修行
165 12 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
166 12 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
167 11 如來 rúlái Tathagata 於如來教中是外道聲聞
168 11 如來 Rúlái Tathagata 於如來教中是外道聲聞
169 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於如來教中是外道聲聞
170 11 正法 zhèngfǎ proper law 是時化者說此正法之時
171 11 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 是時化者說此正法之時
172 11 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 是時化者說此正法之時
173 11 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 是時化者說此正法之時
174 11 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 是時化者說此正法之時
175 10 jīn today; present; now 我等今者欲詣林間
176 10 jīn Jin 我等今者欲詣林間
177 10 jīn modern 我等今者欲詣林間
178 10 jīn now; adhunā 我等今者欲詣林間
179 10 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 是彼所執汝等不知
180 10 yìng to answer; to respond 令諸菩薩應云何學
181 10 yìng to confirm; to verify 令諸菩薩應云何學
182 10 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 令諸菩薩應云何學
183 10 yìng to accept 令諸菩薩應云何學
184 10 yìng to permit; to allow 令諸菩薩應云何學
185 10 yìng to echo 令諸菩薩應云何學
186 10 yìng to handle; to deal with 令諸菩薩應云何學
187 10 yìng Ying 令諸菩薩應云何學
188 10 五百 wǔ bǎi five hundred 五百苾芻得三摩地
189 10 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 五百苾芻得三摩地
190 10 zhī to go 云何聞此甚深之法
191 10 zhī to arrive; to go 云何聞此甚深之法
192 10 zhī is 云何聞此甚深之法
193 10 zhī to use 云何聞此甚深之法
194 10 zhī Zhi 云何聞此甚深之法
195 10 huà to make into; to change into; to transform 云何化彼
196 10 huà to convert; to persuade 云何化彼
197 10 huà to manifest 云何化彼
198 10 huà to collect alms 云何化彼
199 10 huà [of Nature] to create 云何化彼
200 10 huà to die 云何化彼
201 10 huà to dissolve; to melt 云何化彼
202 10 huà to revert to a previous custom 云何化彼
203 10 huà chemistry 云何化彼
204 10 huà to burn 云何化彼
205 10 huā to spend 云何化彼
206 10 huà to manifest 云何化彼
207 10 huà to convert 云何化彼
208 10 zhǒng kind; type 種諸善根令生不退
209 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 種諸善根令生不退
210 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 種諸善根令生不退
211 10 zhǒng seed; strain 種諸善根令生不退
212 10 zhǒng offspring 種諸善根令生不退
213 10 zhǒng breed 種諸善根令生不退
214 10 zhǒng race 種諸善根令生不退
215 10 zhǒng species 種諸善根令生不退
216 10 zhǒng root; source; origin 種諸善根令生不退
217 10 zhǒng grit; guts 種諸善根令生不退
218 9 受持 shòuchí uphold 汝等受持應如是住
219 9 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 汝等受持應如是住
220 9 shí time; a point or period of time 爾時世尊說此伽他法時
221 9 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊說此伽他法時
222 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊說此伽他法時
223 9 shí fashionable 爾時世尊說此伽他法時
224 9 shí fate; destiny; luck 爾時世尊說此伽他法時
225 9 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊說此伽他法時
226 9 shí tense 爾時世尊說此伽他法時
227 9 shí particular; special 爾時世尊說此伽他法時
228 9 shí to plant; to cultivate 爾時世尊說此伽他法時
229 9 shí an era; a dynasty 爾時世尊說此伽他法時
230 9 shí time [abstract] 爾時世尊說此伽他法時
231 9 shí seasonal 爾時世尊說此伽他法時
232 9 shí to wait upon 爾時世尊說此伽他法時
233 9 shí hour 爾時世尊說此伽他法時
234 9 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊說此伽他法時
235 9 shí Shi 爾時世尊說此伽他法時
236 9 shí a present; currentlt 爾時世尊說此伽他法時
237 9 shí time; kāla 爾時世尊說此伽他法時
238 9 shí at that time; samaya 爾時世尊說此伽他法時
239 9 Yi 本自無生今亦非滅
240 9 wén to hear 聞此甚深微妙戒法
241 9 wén Wen 聞此甚深微妙戒法
242 9 wén sniff at; to smell 聞此甚深微妙戒法
243 9 wén to be widely known 聞此甚深微妙戒法
244 9 wén to confirm; to accept 聞此甚深微妙戒法
245 9 wén information 聞此甚深微妙戒法
246 9 wèn famous; well known 聞此甚深微妙戒法
247 9 wén knowledge; learning 聞此甚深微妙戒法
248 9 wèn popularity; prestige; reputation 聞此甚深微妙戒法
249 9 wén to question 聞此甚深微妙戒法
250 9 wén hearing; śruti 聞此甚深微妙戒法
251 8 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
252 8 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
253 8 xiǎng to think 汝以情想求圓寂者
254 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 汝以情想求圓寂者
255 8 xiǎng to want 汝以情想求圓寂者
256 8 xiǎng to remember; to miss; to long for 汝以情想求圓寂者
257 8 xiǎng to plan 汝以情想求圓寂者
258 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 汝以情想求圓寂者
259 8 gào to tell; to say; said; told 復次告言
260 8 gào to request 復次告言
261 8 gào to report; to inform 復次告言
262 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復次告言
263 8 gào to accuse; to sue 復次告言
264 8 gào to reach 復次告言
265 8 gào an announcement 復次告言
266 8 gào a party 復次告言
267 8 gào a vacation 復次告言
268 8 gào Gao 復次告言
269 8 gào to tell; jalp 復次告言
270 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說此伽他法時
271 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說此伽他法時
272 8 shuì to persuade 爾時世尊說此伽他法時
273 8 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說此伽他法時
274 8 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說此伽他法時
275 8 shuō to claim; to assert 爾時世尊說此伽他法時
276 8 shuō allocution 爾時世尊說此伽他法時
277 8 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說此伽他法時
278 8 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說此伽他法時
279 8 shuō speach; vāda 爾時世尊說此伽他法時
280 8 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說此伽他法時
281 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
282 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
283 8 供養 gòngyǎng offering 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
284 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
285 7 Kangxi radical 49 是時五百苾芻已在中路
286 7 to bring to an end; to stop 是時五百苾芻已在中路
287 7 to complete 是時五百苾芻已在中路
288 7 to demote; to dismiss 是時五百苾芻已在中路
289 7 to recover from an illness 是時五百苾芻已在中路
290 7 former; pūrvaka 是時五百苾芻已在中路
291 7 Qi 此所說法其義云何
292 7 解脫 jiětuō to liberate; to free 八百苾芻漏盡意解心得解脫
293 7 解脫 jiětuō liberation 八百苾芻漏盡意解心得解脫
294 7 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 八百苾芻漏盡意解心得解脫
295 7 菩薩 púsà bodhisattva 佛告普光菩薩
296 7 菩薩 púsà bodhisattva 佛告普光菩薩
297 7 菩薩 púsà bodhisatta 佛告普光菩薩
298 7 lìng to make; to cause to be; to lead 須菩提汝令彼去
299 7 lìng to issue a command 須菩提汝令彼去
300 7 lìng rules of behavior; customs 須菩提汝令彼去
301 7 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 須菩提汝令彼去
302 7 lìng a season 須菩提汝令彼去
303 7 lìng respected; good reputation 須菩提汝令彼去
304 7 lìng good 須菩提汝令彼去
305 7 lìng pretentious 須菩提汝令彼去
306 7 lìng a transcending state of existence 須菩提汝令彼去
307 7 lìng a commander 須菩提汝令彼去
308 7 lìng a commanding quality; an impressive character 須菩提汝令彼去
309 7 lìng lyrics 須菩提汝令彼去
310 7 lìng Ling 須菩提汝令彼去
311 7 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 須菩提汝令彼去
312 7 xiàng to observe; to assess 非相非非相
313 7 xiàng appearance; portrait; picture 非相非非相
314 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 非相非非相
315 7 xiàng to aid; to help 非相非非相
316 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 非相非非相
317 7 xiàng a sign; a mark; appearance 非相非非相
318 7 xiāng alternately; in turn 非相非非相
319 7 xiāng Xiang 非相非非相
320 7 xiāng form substance 非相非非相
321 7 xiāng to express 非相非非相
322 7 xiàng to choose 非相非非相
323 7 xiāng Xiang 非相非非相
324 7 xiāng an ancient musical instrument 非相非非相
325 7 xiāng the seventh lunar month 非相非非相
326 7 xiāng to compare 非相非非相
327 7 xiàng to divine 非相非非相
328 7 xiàng to administer 非相非非相
329 7 xiàng helper for a blind person 非相非非相
330 7 xiāng rhythm [music] 非相非非相
331 7 xiāng the upper frets of a pipa 非相非非相
332 7 xiāng coralwood 非相非非相
333 7 xiàng ministry 非相非非相
334 7 xiàng to supplement; to enhance 非相非非相
335 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 非相非非相
336 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 非相非非相
337 7 xiàng sign; mark; liṅga 非相非非相
338 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 非相非非相
339 6 普光 pǔ guāng radiating light all around 爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普光
340 6 普光 pǔ guāng Pu Guang 爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普光
341 6 idea 彼比丘意
342 6 Italy (abbreviation) 彼比丘意
343 6 a wish; a desire; intention 彼比丘意
344 6 mood; feeling 彼比丘意
345 6 will; willpower; determination 彼比丘意
346 6 bearing; spirit 彼比丘意
347 6 to think of; to long for; to miss 彼比丘意
348 6 to anticipate; to expect 彼比丘意
349 6 to doubt; to suspect 彼比丘意
350 6 meaning 彼比丘意
351 6 a suggestion; a hint 彼比丘意
352 6 an understanding; a point of view 彼比丘意
353 6 Yi 彼比丘意
354 6 manas; mind; mentation 彼比丘意
355 6 happy; glad; cheerful; joyful 彼處寂靜自得定樂而當住處
356 6 to take joy in; to be happy; to be cheerful 彼處寂靜自得定樂而當住處
357 6 Le 彼處寂靜自得定樂而當住處
358 6 yuè music 彼處寂靜自得定樂而當住處
359 6 yuè a musical instrument 彼處寂靜自得定樂而當住處
360 6 yuè tone [of voice]; expression 彼處寂靜自得定樂而當住處
361 6 yuè a musician 彼處寂靜自得定樂而當住處
362 6 joy; pleasure 彼處寂靜自得定樂而當住處
363 6 yuè the Book of Music 彼處寂靜自得定樂而當住處
364 6 lào Lao 彼處寂靜自得定樂而當住處
365 6 to laugh 彼處寂靜自得定樂而當住處
366 6 Joy 彼處寂靜自得定樂而當住處
367 6 joy, delight; sukhā 彼處寂靜自得定樂而當住處
368 6 zhòng many; numerous 眾中有八百苾芻發聲聞意心得解脫
369 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾中有八百苾芻發聲聞意心得解脫
370 6 zhòng general; common; public 眾中有八百苾芻發聲聞意心得解脫
371 6 不信 bùxìn lack of faith 難解難入不信不學
372 6 不信 bùxìn not believe 難解難入不信不學
373 6 不信 bùxìn asraddhya; lack of faith 難解難入不信不學
374 6 to leave; to depart; to go away; to part 從座而起速離佛會
375 6 a mythical bird 從座而起速離佛會
376 6 li; one of the eight divinatory trigrams 從座而起速離佛會
377 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 從座而起速離佛會
378 6 chī a dragon with horns not yet grown 從座而起速離佛會
379 6 a mountain ash 從座而起速離佛會
380 6 vanilla; a vanilla-like herb 從座而起速離佛會
381 6 to be scattered; to be separated 從座而起速離佛會
382 6 to cut off 從座而起速離佛會
383 6 to violate; to be contrary to 從座而起速離佛會
384 6 to be distant from 從座而起速離佛會
385 6 two 從座而起速離佛會
386 6 to array; to align 從座而起速離佛會
387 6 to pass through; to experience 從座而起速離佛會
388 6 transcendence 從座而起速離佛會
389 6 xué to study; to learn 難解難入不信不學
390 6 xué to imitate 難解難入不信不學
391 6 xué a school; an academy 難解難入不信不學
392 6 xué to understand 難解難入不信不學
393 6 xué learning; acquired knowledge 難解難入不信不學
394 6 xué learned 難解難入不信不學
395 6 xué a learner 難解難入不信不學
396 6 xué student; learning; śikṣā 難解難入不信不學
397 6 yòu Kangxi radical 29 又復告言
398 6 Kangxi radical 132 我自小智言論寡識
399 6 Zi 我自小智言論寡識
400 6 a nose 我自小智言論寡識
401 6 the beginning; the start 我自小智言論寡識
402 6 origin 我自小智言論寡識
403 6 to employ; to use 我自小智言論寡識
404 6 to be 我自小智言論寡識
405 6 self; soul; ātman 我自小智言論寡識
406 6 qiú to request 彼於如來本意執求一事法故
407 6 qiú to seek; to look for 彼於如來本意執求一事法故
408 6 qiú to implore 彼於如來本意執求一事法故
409 6 qiú to aspire to 彼於如來本意執求一事法故
410 6 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 彼於如來本意執求一事法故
411 6 qiú to attract 彼於如來本意執求一事法故
412 6 qiú to bribe 彼於如來本意執求一事法故
413 6 qiú Qiu 彼於如來本意執求一事法故
414 6 qiú to demand 彼於如來本意執求一事法故
415 6 qiú to end 彼於如來本意執求一事法故
416 6 děng et cetera; and so on 彼等五百苾芻我見未除
417 6 děng to wait 彼等五百苾芻我見未除
418 6 děng to be equal 彼等五百苾芻我見未除
419 6 děng degree; level 彼等五百苾芻我見未除
420 6 děng to compare 彼等五百苾芻我見未除
421 5 驚怖 jīngbù to surprise 心生驚怖所以不信不行
422 5 大寶 dàbǎo mahāratna; a precious jewel 此大寶積正法
423 5 zhí to implement; to carry out; to execute a plan 彼於如來本意執求一事法故
424 5 zhí a post; a position; a job 彼於如來本意執求一事法故
425 5 zhí to grasp; to hold 彼於如來本意執求一事法故
426 5 zhí to govern; to administer; to be in charge of 彼於如來本意執求一事法故
427 5 zhí to arrest; to capture 彼於如來本意執求一事法故
428 5 zhí to maintain; to guard 彼於如來本意執求一事法故
429 5 zhí to block up 彼於如來本意執求一事法故
430 5 zhí to engage in 彼於如來本意執求一事法故
431 5 zhí to link up; to draw in 彼於如來本意執求一事法故
432 5 zhí a good friend 彼於如來本意執求一事法故
433 5 zhí proof; certificate; receipt; voucher 彼於如來本意執求一事法故
434 5 zhí grasping; grāha 彼於如來本意執求一事法故
435 5 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
436 5 shàn happy 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
437 5 shàn good 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
438 5 shàn kind-hearted 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
439 5 shàn to be skilled at something 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
440 5 shàn familiar 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
441 5 shàn to repair 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
442 5 shàn to admire 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
443 5 shàn to praise 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
444 5 shàn Shan 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
445 5 shàn kusala; virtuous 彼等罪友於此解脫妙善而不能入
446 5 cóng to follow 從座而起速離佛會
447 5 cóng to comply; to submit; to defer 從座而起速離佛會
448 5 cóng to participate in something 從座而起速離佛會
449 5 cóng to use a certain method or principle 從座而起速離佛會
450 5 cóng something secondary 從座而起速離佛會
451 5 cóng remote relatives 從座而起速離佛會
452 5 cóng secondary 從座而起速離佛會
453 5 cóng to go on; to advance 從座而起速離佛會
454 5 cōng at ease; informal 從座而起速離佛會
455 5 zòng a follower; a supporter 從座而起速離佛會
456 5 zòng to release 從座而起速離佛會
457 5 zòng perpendicular; longitudinal 從座而起速離佛會
458 5 to be near by; to be close to 爾時世尊即以神力化二苾芻
459 5 at that time 爾時世尊即以神力化二苾芻
460 5 to be exactly the same as; to be thus 爾時世尊即以神力化二苾芻
461 5 supposed; so-called 爾時世尊即以神力化二苾芻
462 5 to arrive at; to ascend 爾時世尊即以神力化二苾芻
463 5 zhōng middle 於如來教中是外道聲聞
464 5 zhōng medium; medium sized 於如來教中是外道聲聞
465 5 zhōng China 於如來教中是外道聲聞
466 5 zhòng to hit the mark 於如來教中是外道聲聞
467 5 zhōng midday 於如來教中是外道聲聞
468 5 zhōng inside 於如來教中是外道聲聞
469 5 zhōng during 於如來教中是外道聲聞
470 5 zhōng Zhong 於如來教中是外道聲聞
471 5 zhōng intermediary 於如來教中是外道聲聞
472 5 zhōng half 於如來教中是外道聲聞
473 5 zhòng to reach; to attain 於如來教中是外道聲聞
474 5 zhòng to suffer; to infect 於如來教中是外道聲聞
475 5 zhòng to obtain 於如來教中是外道聲聞
476 5 zhòng to pass an exam 於如來教中是外道聲聞
477 5 zhōng middle 於如來教中是外道聲聞
478 5 to go 汝於何去
479 5 to remove; to wipe off; to eliminate 汝於何去
480 5 to be distant 汝於何去
481 5 to leave 汝於何去
482 5 to play a part 汝於何去
483 5 to abandon; to give up 汝於何去
484 5 to die 汝於何去
485 5 previous; past 汝於何去
486 5 to send out; to issue; to drive away 汝於何去
487 5 falling tone 汝於何去
488 5 to lose 汝於何去
489 5 Qu 汝於何去
490 5 go; gati 汝於何去
491 5 liú to flow; to spread; to circulate 彼河中流深而復廣令人憂怕
492 5 liú a class 彼河中流深而復廣令人憂怕
493 5 liú water 彼河中流深而復廣令人憂怕
494 5 liú a current 彼河中流深而復廣令人憂怕
495 5 liú a group 彼河中流深而復廣令人憂怕
496 5 liú to move 彼河中流深而復廣令人憂怕
497 5 liú to trend; to incline 彼河中流深而復廣令人憂怕
498 5 liú to banish; to deport; to send into exile 彼河中流深而復廣令人憂怕
499 5 liú to indulge; to pamper 彼河中流深而復廣令人憂怕
500 5 liú passing quickly; turning continuously 彼河中流深而復廣令人憂怕

Frequencies of all Words

Top 896

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 55 yán to speak; to say; said 是時尊者大迦葉白世尊言
2 55 yán language; talk; words; utterance; speech 是時尊者大迦葉白世尊言
3 55 yán Kangxi radical 149 是時尊者大迦葉白世尊言
4 55 yán a particle with no meaning 是時尊者大迦葉白世尊言
5 55 yán phrase; sentence 是時尊者大迦葉白世尊言
6 55 yán a word; a syllable 是時尊者大迦葉白世尊言
7 55 yán a theory; a doctrine 是時尊者大迦葉白世尊言
8 55 yán to regard as 是時尊者大迦葉白世尊言
9 55 yán to act as 是時尊者大迦葉白世尊言
10 55 yán speech; vāc 是時尊者大迦葉白世尊言
11 55 yán speak; vad 是時尊者大迦葉白世尊言
12 42 that; those 彼等五百苾芻我見未除
13 42 another; the other 彼等五百苾芻我見未除
14 42 that; tad 彼等五百苾芻我見未除
15 38 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 八百苾芻漏盡意解心得解脫
16 38 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 八百苾芻漏盡意解心得解脫
17 32 ér and; as well as; but (not); yet (not) 從座而起速離佛會
18 32 ér Kangxi radical 126 從座而起速離佛會
19 32 ér you 從座而起速離佛會
20 32 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 從座而起速離佛會
21 32 ér right away; then 從座而起速離佛會
22 32 ér but; yet; however; while; nevertheless 從座而起速離佛會
23 32 ér if; in case; in the event that 從座而起速離佛會
24 32 ér therefore; as a result; thus 從座而起速離佛會
25 32 ér how can it be that? 從座而起速離佛會
26 32 ér so as to 從座而起速離佛會
27 32 ér only then 從座而起速離佛會
28 32 ér as if; to seem like 從座而起速離佛會
29 32 néng can; able 從座而起速離佛會
30 32 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起速離佛會
31 32 ér me 從座而起速離佛會
32 32 ér to arrive; up to 從座而起速離佛會
33 32 ér possessive 從座而起速離佛會
34 30 in; at 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
35 30 in; at 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
36 30 in; at; to; from 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
37 30 to go; to 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
38 30 to rely on; to depend on 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
39 30 to go to; to arrive at 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
40 30 from 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
41 30 give 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
42 30 oppposing 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
43 30 and 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
44 30 compared to 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
45 30 by 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
46 30 and; as well as 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
47 30 for 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
48 30 Yu 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
49 30 a crow 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
50 30 whew; wow 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
51 29 this; these 爾時世尊說此伽他法時
52 29 in this way 爾時世尊說此伽他法時
53 29 otherwise; but; however; so 爾時世尊說此伽他法時
54 29 at this time; now; here 爾時世尊說此伽他法時
55 29 this; here; etad 爾時世尊說此伽他法時
56 25 not; no 難解難入不信不學
57 25 expresses that a certain condition cannot be acheived 難解難入不信不學
58 25 as a correlative 難解難入不信不學
59 25 no (answering a question) 難解難入不信不學
60 25 forms a negative adjective from a noun 難解難入不信不學
61 25 at the end of a sentence to form a question 難解難入不信不學
62 25 to form a yes or no question 難解難入不信不學
63 25 infix potential marker 難解難入不信不學
64 25 no; na 難解難入不信不學
65 25 de potential marker 三十億人遠塵離垢得法眼淨
66 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 三十億人遠塵離垢得法眼淨
67 25 děi must; ought to 三十億人遠塵離垢得法眼淨
68 25 děi to want to; to need to 三十億人遠塵離垢得法眼淨
69 25 děi must; ought to 三十億人遠塵離垢得法眼淨
70 25 de 三十億人遠塵離垢得法眼淨
71 25 de infix potential marker 三十億人遠塵離垢得法眼淨
72 25 to result in 三十億人遠塵離垢得法眼淨
73 25 to be proper; to fit; to suit 三十億人遠塵離垢得法眼淨
74 25 to be satisfied 三十億人遠塵離垢得法眼淨
75 25 to be finished 三十億人遠塵離垢得法眼淨
76 25 de result of degree 三十億人遠塵離垢得法眼淨
77 25 de marks completion of an action 三十億人遠塵離垢得法眼淨
78 25 děi satisfying 三十億人遠塵離垢得法眼淨
79 25 to contract 三十億人遠塵離垢得法眼淨
80 25 marks permission or possibility 三十億人遠塵離垢得法眼淨
81 25 expressing frustration 三十億人遠塵離垢得法眼淨
82 25 to hear 三十億人遠塵離垢得法眼淨
83 25 to have; there is 三十億人遠塵離垢得法眼淨
84 25 marks time passed 三十億人遠塵離垢得法眼淨
85 25 obtain; attain; prāpta 三十億人遠塵離垢得法眼淨
86 24 如是 rúshì thus; so 如是迦葉
87 24 如是 rúshì thus, so 如是迦葉
88 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我等今者欲詣林間
89 24 zhě that 我等今者欲詣林間
90 24 zhě nominalizing function word 我等今者欲詣林間
91 24 zhě used to mark a definition 我等今者欲詣林間
92 24 zhě used to mark a pause 我等今者欲詣林間
93 24 zhě topic marker; that; it 我等今者欲詣林間
94 24 zhuó according to 我等今者欲詣林間
95 24 zhě ca 我等今者欲詣林間
96 23 so as to; in order to 以善方便而為教導
97 23 to use; to regard as 以善方便而為教導
98 23 to use; to grasp 以善方便而為教導
99 23 according to 以善方便而為教導
100 23 because of 以善方便而為教導
101 23 on a certain date 以善方便而為教導
102 23 and; as well as 以善方便而為教導
103 23 to rely on 以善方便而為教導
104 23 to regard 以善方便而為教導
105 23 to be able to 以善方便而為教導
106 23 to order; to command 以善方便而為教導
107 23 further; moreover 以善方便而為教導
108 23 used after a verb 以善方便而為教導
109 23 very 以善方便而為教導
110 23 already 以善方便而為教導
111 23 increasingly 以善方便而為教導
112 23 a reason; a cause 以善方便而為教導
113 23 Israel 以善方便而為教導
114 23 Yi 以善方便而為教導
115 23 use; yogena 以善方便而為教導
116 19 fēi not; non-; un- 沙門之法非合論詰
117 19 fēi Kangxi radical 175 沙門之法非合論詰
118 19 fēi wrong; bad; untruthful 沙門之法非合論詰
119 19 fēi different 沙門之法非合論詰
120 19 fēi to not be; to not have 沙門之法非合論詰
121 19 fēi to violate; to be contrary to 沙門之法非合論詰
122 19 fēi Africa 沙門之法非合論詰
123 19 fēi to slander 沙門之法非合論詰
124 19 fěi to avoid 沙門之法非合論詰
125 19 fēi must 沙門之法非合論詰
126 19 fēi an error 沙門之法非合論詰
127 19 fēi a problem; a question 沙門之法非合論詰
128 19 fēi evil 沙門之法非合論詰
129 19 fēi besides; except; unless 沙門之法非合論詰
130 19 須菩提 xūpútí Subhuti 是時世尊告尊者須菩提言
131 19 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 是時世尊告尊者須菩提言
132 18 no 離有離無
133 18 Kangxi radical 71 離有離無
134 18 to not have; without 離有離無
135 18 has not yet 離有離無
136 18 mo 離有離無
137 18 do not 離有離無
138 18 not; -less; un- 離有離無
139 18 regardless of 離有離無
140 18 to not have 離有離無
141 18 um 離有離無
142 18 Wu 離有離無
143 18 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 離有離無
144 18 not; non- 離有離無
145 18 mo 離有離無
146 17 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 是時尊者大迦葉白世尊言
147 16 method; way 爾時世尊說此伽他法時
148 16 France 爾時世尊說此伽他法時
149 16 the law; rules; regulations 爾時世尊說此伽他法時
150 16 the teachings of the Buddha; Dharma 爾時世尊說此伽他法時
151 16 a standard; a norm 爾時世尊說此伽他法時
152 16 an institution 爾時世尊說此伽他法時
153 16 to emulate 爾時世尊說此伽他法時
154 16 magic; a magic trick 爾時世尊說此伽他法時
155 16 punishment 爾時世尊說此伽他法時
156 16 Fa 爾時世尊說此伽他法時
157 16 a precedent 爾時世尊說此伽他法時
158 16 a classification of some kinds of Han texts 爾時世尊說此伽他法時
159 16 relating to a ceremony or rite 爾時世尊說此伽他法時
160 16 Dharma 爾時世尊說此伽他法時
161 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 爾時世尊說此伽他法時
162 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 爾時世尊說此伽他法時
163 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 爾時世尊說此伽他法時
164 16 quality; characteristic 爾時世尊說此伽他法時
165 16 ruò to seem; to be like; as 若聞一法決定信受
166 16 ruò seemingly 若聞一法決定信受
167 16 ruò if 若聞一法決定信受
168 16 ruò you 若聞一法決定信受
169 16 ruò this; that 若聞一法決定信受
170 16 ruò and; or 若聞一法決定信受
171 16 ruò as for; pertaining to 若聞一法決定信受
172 16 pomegranite 若聞一法決定信受
173 16 ruò to choose 若聞一法決定信受
174 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若聞一法決定信受
175 16 ruò thus 若聞一法決定信受
176 16 ruò pollia 若聞一法決定信受
177 16 ruò Ruo 若聞一法決定信受
178 16 ruò only then 若聞一法決定信受
179 16 ja 若聞一法決定信受
180 16 jñā 若聞一法決定信受
181 16 云何 yúnhé why 云何聞此甚深之法
182 15 you; thou 汝往五百苾芻所
183 15 Ru River 汝往五百苾芻所
184 15 Ru 汝往五百苾芻所
185 15 you; sir; tva; bhavat 汝往五百苾芻所
186 15 shí ten 又彼法師復得十種身業清淨
187 15 shí Kangxi radical 24 又彼法師復得十種身業清淨
188 15 shí tenth 又彼法師復得十種身業清淨
189 15 shí complete; perfect 又彼法師復得十種身業清淨
190 15 shí ten; daśa 又彼法師復得十種身業清淨
191 14 shēng to be born; to give birth 心生驚怖所以不信不行
192 14 shēng to live 心生驚怖所以不信不行
193 14 shēng raw 心生驚怖所以不信不行
194 14 shēng a student 心生驚怖所以不信不行
195 14 shēng life 心生驚怖所以不信不行
196 14 shēng to produce; to give rise 心生驚怖所以不信不行
197 14 shēng alive 心生驚怖所以不信不行
198 14 shēng a lifetime 心生驚怖所以不信不行
199 14 shēng to initiate; to become 心生驚怖所以不信不行
200 14 shēng to grow 心生驚怖所以不信不行
201 14 shēng unfamiliar 心生驚怖所以不信不行
202 14 shēng not experienced 心生驚怖所以不信不行
203 14 shēng hard; stiff; strong 心生驚怖所以不信不行
204 14 shēng very; extremely 心生驚怖所以不信不行
205 14 shēng having academic or professional knowledge 心生驚怖所以不信不行
206 14 shēng a male role in traditional theatre 心生驚怖所以不信不行
207 14 shēng gender 心生驚怖所以不信不行
208 14 shēng to develop; to grow 心生驚怖所以不信不行
209 14 shēng to set up 心生驚怖所以不信不行
210 14 shēng a prostitute 心生驚怖所以不信不行
211 14 shēng a captive 心生驚怖所以不信不行
212 14 shēng a gentleman 心生驚怖所以不信不行
213 14 shēng Kangxi radical 100 心生驚怖所以不信不行
214 14 shēng unripe 心生驚怖所以不信不行
215 14 shēng nature 心生驚怖所以不信不行
216 14 shēng to inherit; to succeed 心生驚怖所以不信不行
217 14 shēng destiny 心生驚怖所以不信不行
218 14 shēng birth 心生驚怖所以不信不行
219 13 涅槃 nièpán Nirvana 而歸林野以定為涅槃
220 13 涅槃 Nièpán nirvana 而歸林野以定為涅槃
221 13 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 而歸林野以定為涅槃
222 13 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊說此伽他法時
223 13 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊說此伽他法時
224 13 again; more; repeatedly 又復告言
225 13 to go back; to return 又復告言
226 13 to resume; to restart 又復告言
227 13 to do in detail 又復告言
228 13 to restore 又復告言
229 13 to respond; to reply to 又復告言
230 13 after all; and then 又復告言
231 13 even if; although 又復告言
232 13 Fu; Return 又復告言
233 13 to retaliate; to reciprocate 又復告言
234 13 to avoid forced labor or tax 又復告言
235 13 particle without meaing 又復告言
236 13 Fu 又復告言
237 13 repeated; again 又復告言
238 13 doubled; to overlapping; folded 又復告言
239 13 a lined garment with doubled thickness 又復告言
240 13 again; punar 又復告言
241 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
242 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
243 13 清淨 qīngjìng concise 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
244 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
245 13 清淨 qīngjìng pure and clean 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
246 13 清淨 qīngjìng purity 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
247 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 於此無漏清淨戒法聞已難解難入
248 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝往五百苾芻所
249 12 suǒ an office; an institute 汝往五百苾芻所
250 12 suǒ introduces a relative clause 汝往五百苾芻所
251 12 suǒ it 汝往五百苾芻所
252 12 suǒ if; supposing 汝往五百苾芻所
253 12 suǒ a few; various; some 汝往五百苾芻所
254 12 suǒ a place; a location 汝往五百苾芻所
255 12 suǒ indicates a passive voice 汝往五百苾芻所
256 12 suǒ that which 汝往五百苾芻所
257 12 suǒ an ordinal number 汝往五百苾芻所
258 12 suǒ meaning 汝往五百苾芻所
259 12 suǒ garrison 汝往五百苾芻所
260 12 suǒ place; pradeśa 汝往五百苾芻所
261 12 suǒ that which; yad 汝往五百苾芻所
262 12 Buddha; Awakened One 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
263 12 relating to Buddhism 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
264 12 a statue or image of a Buddha 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
265 12 a Buddhist text 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
266 12 to touch; to stroke 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
267 12 Buddha 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
268 12 Buddha; Awakened One 如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足
269 12 wèi for; to 正遍知覺為求一法發心修行
270 12 wèi because of 正遍知覺為求一法發心修行
271 12 wéi to act as; to serve 正遍知覺為求一法發心修行
272 12 wéi to change into; to become 正遍知覺為求一法發心修行
273 12 wéi to be; is 正遍知覺為求一法發心修行
274 12 wéi to do 正遍知覺為求一法發心修行
275 12 wèi for 正遍知覺為求一法發心修行
276 12 wèi because of; for; to 正遍知覺為求一法發心修行
277 12 wèi to 正遍知覺為求一法發心修行
278 12 wéi in a passive construction 正遍知覺為求一法發心修行
279 12 wéi forming a rehetorical question 正遍知覺為求一法發心修行
280 12 wéi forming an adverb 正遍知覺為求一法發心修行
281 12 wéi to add emphasis 正遍知覺為求一法發心修行
282 12 wèi to support; to help 正遍知覺為求一法發心修行
283 12 wéi to govern 正遍知覺為求一法發心修行
284 12 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
285 12 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
286 11 如來 rúlái Tathagata 於如來教中是外道聲聞
287 11 如來 Rúlái Tathagata 於如來教中是外道聲聞
288 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於如來教中是外道聲聞
289 11 正法 zhèngfǎ proper law 是時化者說此正法之時
290 11 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 是時化者說此正法之時
291 11 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 是時化者說此正法之時
292 11 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 是時化者說此正法之時
293 11 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 是時化者說此正法之時
294 10 jīn today; present; now 我等今者欲詣林間
295 10 jīn Jin 我等今者欲詣林間
296 10 jīn modern 我等今者欲詣林間
297 10 jīn now; adhunā 我等今者欲詣林間
298 10 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 是彼所執汝等不知
299 10 yīng should; ought 令諸菩薩應云何學
300 10 yìng to answer; to respond 令諸菩薩應云何學
301 10 yìng to confirm; to verify 令諸菩薩應云何學
302 10 yīng soon; immediately 令諸菩薩應云何學
303 10 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 令諸菩薩應云何學
304 10 yìng to accept 令諸菩薩應云何學
305 10 yīng or; either 令諸菩薩應云何學
306 10 yìng to permit; to allow 令諸菩薩應云何學
307 10 yìng to echo 令諸菩薩應云何學
308 10 yìng to handle; to deal with 令諸菩薩應云何學
309 10 yìng Ying 令諸菩薩應云何學
310 10 yīng suitable; yukta 令諸菩薩應云何學
311 10 五百 wǔ bǎi five hundred 五百苾芻得三摩地
312 10 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 五百苾芻得三摩地
313 10 zhī him; her; them; that 云何聞此甚深之法
314 10 zhī used between a modifier and a word to form a word group 云何聞此甚深之法
315 10 zhī to go 云何聞此甚深之法
316 10 zhī this; that 云何聞此甚深之法
317 10 zhī genetive marker 云何聞此甚深之法
318 10 zhī it 云何聞此甚深之法
319 10 zhī in 云何聞此甚深之法
320 10 zhī all 云何聞此甚深之法
321 10 zhī and 云何聞此甚深之法
322 10 zhī however 云何聞此甚深之法
323 10 zhī if 云何聞此甚深之法
324 10 zhī then 云何聞此甚深之法
325 10 zhī to arrive; to go 云何聞此甚深之法
326 10 zhī is 云何聞此甚深之法
327 10 zhī to use 云何聞此甚深之法
328 10 zhī Zhi 云何聞此甚深之法
329 10 huà to make into; to change into; to transform 云何化彼
330 10 huà -ization 云何化彼
331 10 huà to convert; to persuade 云何化彼
332 10 huà to manifest 云何化彼
333 10 huà to collect alms 云何化彼
334 10 huà [of Nature] to create 云何化彼
335 10 huà to die 云何化彼
336 10 huà to dissolve; to melt 云何化彼
337 10 huà to revert to a previous custom 云何化彼
338 10 huà chemistry 云何化彼
339 10 huà to burn 云何化彼
340 10 huā to spend 云何化彼
341 10 huà to manifest 云何化彼
342 10 huà to convert 云何化彼
343 10 zhǒng kind; type 種諸善根令生不退
344 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 種諸善根令生不退
345 10 zhǒng kind; type 種諸善根令生不退
346 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 種諸善根令生不退
347 10 zhǒng seed; strain 種諸善根令生不退
348 10 zhǒng offspring 種諸善根令生不退
349 10 zhǒng breed 種諸善根令生不退
350 10 zhǒng race 種諸善根令生不退
351 10 zhǒng species 種諸善根令生不退
352 10 zhǒng root; source; origin 種諸善根令生不退
353 10 zhǒng grit; guts 種諸善根令生不退
354 9 受持 shòuchí uphold 汝等受持應如是住
355 9 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 汝等受持應如是住
356 9 shí time; a point or period of time 爾時世尊說此伽他法時
357 9 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊說此伽他法時
358 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊說此伽他法時
359 9 shí at that time 爾時世尊說此伽他法時
360 9 shí fashionable 爾時世尊說此伽他法時
361 9 shí fate; destiny; luck 爾時世尊說此伽他法時
362 9 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊說此伽他法時
363 9 shí tense 爾時世尊說此伽他法時
364 9 shí particular; special 爾時世尊說此伽他法時
365 9 shí to plant; to cultivate 爾時世尊說此伽他法時
366 9 shí hour (measure word) 爾時世尊說此伽他法時
367 9 shí an era; a dynasty 爾時世尊說此伽他法時
368 9 shí time [abstract] 爾時世尊說此伽他法時
369 9 shí seasonal 爾時世尊說此伽他法時
370 9 shí frequently; often 爾時世尊說此伽他法時
371 9 shí occasionally; sometimes 爾時世尊說此伽他法時
372 9 shí on time 爾時世尊說此伽他法時
373 9 shí this; that 爾時世尊說此伽他法時
374 9 shí to wait upon 爾時世尊說此伽他法時
375 9 shí hour 爾時世尊說此伽他法時
376 9 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊說此伽他法時
377 9 shí Shi 爾時世尊說此伽他法時
378 9 shí a present; currentlt 爾時世尊說此伽他法時
379 9 shí time; kāla 爾時世尊說此伽他法時
380 9 shí at that time; samaya 爾時世尊說此伽他法時
381 9 shì is; are; am; to be 是時尊者大迦葉白世尊言
382 9 shì is exactly 是時尊者大迦葉白世尊言
383 9 shì is suitable; is in contrast 是時尊者大迦葉白世尊言
384 9 shì this; that; those 是時尊者大迦葉白世尊言
385 9 shì really; certainly 是時尊者大迦葉白世尊言
386 9 shì correct; yes; affirmative 是時尊者大迦葉白世尊言
387 9 shì true 是時尊者大迦葉白世尊言
388 9 shì is; has; exists 是時尊者大迦葉白世尊言
389 9 shì used between repetitions of a word 是時尊者大迦葉白世尊言
390 9 shì a matter; an affair 是時尊者大迦葉白世尊言
391 9 shì Shi 是時尊者大迦葉白世尊言
392 9 shì is; bhū 是時尊者大迦葉白世尊言
393 9 shì this; idam 是時尊者大迦葉白世尊言
394 9 also; too 本自無生今亦非滅
395 9 but 本自無生今亦非滅
396 9 this; he; she 本自無生今亦非滅
397 9 although; even though 本自無生今亦非滅
398 9 already 本自無生今亦非滅
399 9 particle with no meaning 本自無生今亦非滅
400 9 Yi 本自無生今亦非滅
401 9 wén to hear 聞此甚深微妙戒法
402 9 wén Wen 聞此甚深微妙戒法
403 9 wén sniff at; to smell 聞此甚深微妙戒法
404 9 wén to be widely known 聞此甚深微妙戒法
405 9 wén to confirm; to accept 聞此甚深微妙戒法
406 9 wén information 聞此甚深微妙戒法
407 9 wèn famous; well known 聞此甚深微妙戒法
408 9 wén knowledge; learning 聞此甚深微妙戒法
409 9 wèn popularity; prestige; reputation 聞此甚深微妙戒法
410 9 wén to question 聞此甚深微妙戒法
411 9 wén hearing; śruti 聞此甚深微妙戒法
412 8 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
413 8 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
414 8 xiǎng to think 汝以情想求圓寂者
415 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 汝以情想求圓寂者
416 8 xiǎng to want 汝以情想求圓寂者
417 8 xiǎng to remember; to miss; to long for 汝以情想求圓寂者
418 8 xiǎng to plan 汝以情想求圓寂者
419 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 汝以情想求圓寂者
420 8 gào to tell; to say; said; told 復次告言
421 8 gào to request 復次告言
422 8 gào to report; to inform 復次告言
423 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復次告言
424 8 gào to accuse; to sue 復次告言
425 8 gào to reach 復次告言
426 8 gào an announcement 復次告言
427 8 gào a party 復次告言
428 8 gào a vacation 復次告言
429 8 gào Gao 復次告言
430 8 gào to tell; jalp 復次告言
431 8 yǒu is; are; to exist 離有離無
432 8 yǒu to have; to possess 離有離無
433 8 yǒu indicates an estimate 離有離無
434 8 yǒu indicates a large quantity 離有離無
435 8 yǒu indicates an affirmative response 離有離無
436 8 yǒu a certain; used before a person, time, or place 離有離無
437 8 yǒu used to compare two things 離有離無
438 8 yǒu used in a polite formula before certain verbs 離有離無
439 8 yǒu used before the names of dynasties 離有離無
440 8 yǒu a certain thing; what exists 離有離無
441 8 yǒu multiple of ten and ... 離有離無
442 8 yǒu abundant 離有離無
443 8 yǒu purposeful 離有離無
444 8 yǒu You 離有離無
445 8 yǒu 1. existence; 2. becoming 離有離無
446 8 yǒu becoming; bhava 離有離無
447 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說此伽他法時
448 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說此伽他法時
449 8 shuì to persuade 爾時世尊說此伽他法時
450 8 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說此伽他法時
451 8 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說此伽他法時
452 8 shuō to claim; to assert 爾時世尊說此伽他法時
453 8 shuō allocution 爾時世尊說此伽他法時
454 8 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說此伽他法時
455 8 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說此伽他法時
456 8 shuō speach; vāda 爾時世尊說此伽他法時
457 8 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說此伽他法時
458 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
459 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
460 8 供養 gòngyǎng offering 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
461 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來
462 7 already 是時五百苾芻已在中路
463 7 Kangxi radical 49 是時五百苾芻已在中路
464 7 from 是時五百苾芻已在中路
465 7 to bring to an end; to stop 是時五百苾芻已在中路
466 7 final aspectual particle 是時五百苾芻已在中路
467 7 afterwards; thereafter 是時五百苾芻已在中路
468 7 too; very; excessively 是時五百苾芻已在中路
469 7 to complete 是時五百苾芻已在中路
470 7 to demote; to dismiss 是時五百苾芻已在中路
471 7 to recover from an illness 是時五百苾芻已在中路
472 7 certainly 是時五百苾芻已在中路
473 7 an interjection of surprise 是時五百苾芻已在中路
474 7 this 是時五百苾芻已在中路
475 7 former; pūrvaka 是時五百苾芻已在中路
476 7 former; pūrvaka 是時五百苾芻已在中路
477 7 his; hers; its; theirs 此所說法其義云何
478 7 to add emphasis 此所說法其義云何
479 7 used when asking a question in reply to a question 此所說法其義云何
480 7 used when making a request or giving an order 此所說法其義云何
481 7 he; her; it; them 此所說法其義云何
482 7 probably; likely 此所說法其義云何
483 7 will 此所說法其義云何
484 7 may 此所說法其義云何
485 7 if 此所說法其義云何
486 7 or 此所說法其義云何
487 7 Qi 此所說法其義云何
488 7 he; her; it; saḥ; sā; tad 此所說法其義云何
489 7 解脫 jiětuō to liberate; to free 八百苾芻漏盡意解心得解脫
490 7 解脫 jiětuō liberation 八百苾芻漏盡意解心得解脫
491 7 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 八百苾芻漏盡意解心得解脫
492 7 菩薩 púsà bodhisattva 佛告普光菩薩
493 7 菩薩 púsà bodhisattva 佛告普光菩薩
494 7 菩薩 púsà bodhisatta 佛告普光菩薩
495 7 lìng to make; to cause to be; to lead 須菩提汝令彼去
496 7 lìng to issue a command 須菩提汝令彼去
497 7 lìng rules of behavior; customs 須菩提汝令彼去
498 7 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 須菩提汝令彼去
499 7 lìng a season 須菩提汝令彼去
500 7 lìng respected; good reputation 須菩提汝令彼去

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
that; tad
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
this; here; etad
no; na
obtain; attain; prāpta
如是 rúshì thus, so
zhě ca
use; yogena
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝积正法经 寶積正法經 98 Treasure Heap True Dharma Sutra
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大迦叶问大宝积正法经 大迦葉問大寶積正法經 100 Kāśyapaparivarta; Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
忉利天宫 忉利天宮 100 The Palace of Trayastrimsa Heaven; Palace of Trāyastriṃśa Heaven
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法云 法雲 102 Fa Yun
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
河中 104 Hezhong
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
人乘 114 Human Vehicle
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 88 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
者舌 122 Shash; Tchadj; Tchāsch

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 146.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
臭秽 臭穢 99 foul
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大悲心 100 a mind with great compassion
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
度生 100 to save beings
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶友 惡友 195 a bad friend
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
伽他 106 gatha; verse
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
戒法 106 the rules of the precepts
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
戒行 106 to abide by precepts
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
伎乐 伎樂 106 music
卷第五 106 scroll 5
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
了知 108 to understand clearly
那由他 110 a nayuta
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
平等心 112 an impartial mind
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
求生 113 seeking rebirth
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三匝 115 to circumambulate three times
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身根 115 sense of touch
身业 身業 115 physical karma
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无所畏 無所畏 119 without any fear
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心业 心業 120 the mental karma
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
药叉 藥叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
一偈 121 one gatha; a single gatha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
用大 121 great in function
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 121 something that exists
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
真俗 122 absolute and conventional truth
正方便 122 right effort
正意 122 wholesome thought; thought without evil
众苦 眾苦 122 all suffering
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸众生 諸眾生 122 all beings