Glossary and Vocabulary for Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 佛說海意菩薩所問淨印法門經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 90 正法 zhèngfǎ proper law 諸佛正法能護持
2 90 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 諸佛正法能護持
3 90 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 諸佛正法能護持
4 90 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 諸佛正法能護持
5 90 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 諸佛正法能護持
6 81 護持 hùchí to protect and uphold 諸佛正法能護持
7 81 護持 hùchí Protect and Support 諸佛正法能護持
8 81 護持 hùchí to protect; rakṣā 諸佛正法能護持
9 59 method; way 彼稱讚法我略宣
10 59 France 彼稱讚法我略宣
11 59 the law; rules; regulations 彼稱讚法我略宣
12 59 the teachings of the Buddha; Dharma 彼稱讚法我略宣
13 59 a standard; a norm 彼稱讚法我略宣
14 59 an institution 彼稱讚法我略宣
15 59 to emulate 彼稱讚法我略宣
16 59 magic; a magic trick 彼稱讚法我略宣
17 59 punishment 彼稱讚法我略宣
18 59 Fa 彼稱讚法我略宣
19 59 a precedent 彼稱讚法我略宣
20 59 a classification of some kinds of Han texts 彼稱讚法我略宣
21 59 relating to a ceremony or rite 彼稱讚法我略宣
22 59 Dharma 彼稱讚法我略宣
23 59 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼稱讚法我略宣
24 59 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼稱讚法我略宣
25 59 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼稱讚法我略宣
26 59 quality; characteristic 彼稱讚法我略宣
27 48 to be near by; to be close to 是即普供十方佛
28 48 at that time 是即普供十方佛
29 48 to be exactly the same as; to be thus 是即普供十方佛
30 48 supposed; so-called 是即普供十方佛
31 48 to arrive at; to ascend 是即普供十方佛
32 43 to go; to 我於不可說法中而成正覺
33 43 to rely on; to depend on 我於不可說法中而成正覺
34 43 Yu 我於不可說法中而成正覺
35 43 a crow 我於不可說法中而成正覺
36 43 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊重說頌曰
37 43 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊重說頌曰
38 42 suǒ a few; various; some 即得諸佛所攝受
39 42 suǒ a place; a location 即得諸佛所攝受
40 42 suǒ indicates a passive voice 即得諸佛所攝受
41 42 suǒ an ordinal number 即得諸佛所攝受
42 42 suǒ meaning 即得諸佛所攝受
43 42 suǒ garrison 即得諸佛所攝受
44 42 suǒ place; pradeśa 即得諸佛所攝受
45 42 zhě ca 知諸佛恩能報者
46 42 Kangxi radical 71 彼無諸障亦無縛
47 42 to not have; without 彼無諸障亦無縛
48 42 mo 彼無諸障亦無縛
49 42 to not have 彼無諸障亦無縛
50 42 Wu 彼無諸障亦無縛
51 42 mo 彼無諸障亦無縛
52 39 néng can; able 諸佛正法能護持
53 39 néng ability; capacity 諸佛正法能護持
54 39 néng a mythical bear-like beast 諸佛正法能護持
55 39 néng energy 諸佛正法能護持
56 39 néng function; use 諸佛正法能護持
57 39 néng talent 諸佛正法能護持
58 39 néng expert at 諸佛正法能護持
59 39 néng to be in harmony 諸佛正法能護持
60 39 néng to tend to; to care for 諸佛正法能護持
61 39 néng to reach; to arrive at 諸佛正法能護持
62 39 néng to be able; śak 諸佛正法能護持
63 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 當得種種善稱讚
64 38 děi to want to; to need to 當得種種善稱讚
65 38 děi must; ought to 當得種種善稱讚
66 38 de 當得種種善稱讚
67 38 de infix potential marker 當得種種善稱讚
68 38 to result in 當得種種善稱讚
69 38 to be proper; to fit; to suit 當得種種善稱讚
70 38 to be satisfied 當得種種善稱讚
71 38 to be finished 當得種種善稱讚
72 38 děi satisfying 當得種種善稱讚
73 38 to contract 當得種種善稱讚
74 38 to hear 當得種種善稱讚
75 38 to have; there is 當得種種善稱讚
76 38 marks time passed 當得種種善稱讚
77 38 obtain; attain; prāpta 當得種種善稱讚
78 38 yán to speak; to say; said 得無礙言無畏門
79 38 yán language; talk; words; utterance; speech 得無礙言無畏門
80 38 yán Kangxi radical 149 得無礙言無畏門
81 38 yán phrase; sentence 得無礙言無畏門
82 38 yán a word; a syllable 得無礙言無畏門
83 38 yán a theory; a doctrine 得無礙言無畏門
84 38 yán to regard as 得無礙言無畏門
85 38 yán to act as 得無礙言無畏門
86 38 yán speech; vāc 得無礙言無畏門
87 38 yán speak; vad 得無礙言無畏門
88 36 self 彼稱讚法我略宣
89 36 [my] dear 彼稱讚法我略宣
90 36 Wo 彼稱讚法我略宣
91 36 self; atman; attan 彼稱讚法我略宣
92 36 ga 彼稱讚法我略宣
93 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
94 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
95 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
96 32 wéi to act as; to serve 彼為宣明法印門
97 32 wéi to change into; to become 彼為宣明法印門
98 32 wéi to be; is 彼為宣明法印門
99 32 wéi to do 彼為宣明法印門
100 32 wèi to support; to help 彼為宣明法印門
101 32 wéi to govern 彼為宣明法印門
102 27 zhōng middle 一切生中見佛身
103 27 zhōng medium; medium sized 一切生中見佛身
104 27 zhōng China 一切生中見佛身
105 27 zhòng to hit the mark 一切生中見佛身
106 27 zhōng midday 一切生中見佛身
107 27 zhōng inside 一切生中見佛身
108 27 zhōng during 一切生中見佛身
109 27 zhōng Zhong 一切生中見佛身
110 27 zhōng intermediary 一切生中見佛身
111 27 zhōng half 一切生中見佛身
112 27 zhòng to reach; to attain 一切生中見佛身
113 27 zhòng to suffer; to infect 一切生中見佛身
114 27 zhòng to obtain 一切生中見佛身
115 27 zhòng to pass an exam 一切生中見佛身
116 27 zhōng middle 一切生中見佛身
117 26 nǎi to be 乃有所說
118 24 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能解脫世間行
119 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛正法能護持
120 23 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊重說頌曰
121 23 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊重說頌曰
122 23 shuì to persuade 世尊重說頌曰
123 23 shuō to teach; to recite; to explain 世尊重說頌曰
124 23 shuō a doctrine; a theory 世尊重說頌曰
125 23 shuō to claim; to assert 世尊重說頌曰
126 23 shuō allocution 世尊重說頌曰
127 23 shuō to criticize; to scold 世尊重說頌曰
128 23 shuō to indicate; to refer to 世尊重說頌曰
129 23 shuō speach; vāda 世尊重說頌曰
130 23 shuō to speak; bhāṣate 世尊重說頌曰
131 22 Kangxi radical 49 見已即得心清淨
132 22 to bring to an end; to stop 見已即得心清淨
133 22 to complete 見已即得心清淨
134 22 to demote; to dismiss 見已即得心清淨
135 22 to recover from an illness 見已即得心清淨
136 22 former; pūrvaka 見已即得心清淨
137 20 to split; to tear 斯即不能護持正法
138 20 to depart; to leave 斯即不能護持正法
139 20 Si 斯即不能護持正法
140 19 ér Kangxi radical 126 而能普攝多善法
141 19 ér as if; to seem like 而能普攝多善法
142 19 néng can; able 而能普攝多善法
143 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能普攝多善法
144 19 ér to arrive; up to 而能普攝多善法
145 18 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
146 18 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
147 18 zhī to go 坐臥之具
148 18 zhī to arrive; to go 坐臥之具
149 18 zhī is 坐臥之具
150 18 zhī to use 坐臥之具
151 18 zhī Zhi 坐臥之具
152 17 to protect; to guard 諸佛讚護如佛子
153 17 to support something that is wrong; to be partial to 諸佛讚護如佛子
154 17 to protect; to guard 諸佛讚護如佛子
155 16 shí time; a point or period of time 諸佛正法護持時
156 16 shí a season; a quarter of a year 諸佛正法護持時
157 16 shí one of the 12 two-hour periods of the day 諸佛正法護持時
158 16 shí fashionable 諸佛正法護持時
159 16 shí fate; destiny; luck 諸佛正法護持時
160 16 shí occasion; opportunity; chance 諸佛正法護持時
161 16 shí tense 諸佛正法護持時
162 16 shí particular; special 諸佛正法護持時
163 16 shí to plant; to cultivate 諸佛正法護持時
164 16 shí an era; a dynasty 諸佛正法護持時
165 16 shí time [abstract] 諸佛正法護持時
166 16 shí seasonal 諸佛正法護持時
167 16 shí to wait upon 諸佛正法護持時
168 16 shí hour 諸佛正法護持時
169 16 shí appropriate; proper; timely 諸佛正法護持時
170 16 shí Shi 諸佛正法護持時
171 16 shí a present; currentlt 諸佛正法護持時
172 16 shí time; kāla 諸佛正法護持時
173 16 shí at that time; samaya 諸佛正法護持時
174 16 to use; to grasp 雖以世財供養佛
175 16 to rely on 雖以世財供養佛
176 16 to regard 雖以世財供養佛
177 16 to be able to 雖以世財供養佛
178 16 to order; to command 雖以世財供養佛
179 16 used after a verb 雖以世財供養佛
180 16 a reason; a cause 雖以世財供養佛
181 16 Israel 雖以世財供養佛
182 16 Yi 雖以世財供養佛
183 16 use; yogena 雖以世財供養佛
184 16 yòu Kangxi radical 29 又善男子
185 15 如來 rúlái Tathagata 名大智力聲如來
186 15 如來 Rúlái Tathagata 名大智力聲如來
187 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名大智力聲如來
188 15 功德 gōngdé achievements and virtue 若廣稱讚彼功德
189 15 功德 gōngdé merit 若廣稱讚彼功德
190 15 功德 gōngdé merit 若廣稱讚彼功德
191 15 功德 gōngdé puṇya; puñña 若廣稱讚彼功德
192 14 fēi Kangxi radical 175 非彼諸魔伺得便
193 14 fēi wrong; bad; untruthful 非彼諸魔伺得便
194 14 fēi different 非彼諸魔伺得便
195 14 fēi to not be; to not have 非彼諸魔伺得便
196 14 fēi to violate; to be contrary to 非彼諸魔伺得便
197 14 fēi Africa 非彼諸魔伺得便
198 14 fēi to slander 非彼諸魔伺得便
199 14 fěi to avoid 非彼諸魔伺得便
200 14 fēi must 非彼諸魔伺得便
201 14 fēi an error 非彼諸魔伺得便
202 14 fēi a problem; a question 非彼諸魔伺得便
203 14 fēi evil 非彼諸魔伺得便
204 14 Yi 龍等亦攝持
205 14 zhù to dwell; to live; to reside 正使住壽一劫中
206 14 zhù to stop; to halt 正使住壽一劫中
207 14 zhù to retain; to remain 正使住壽一劫中
208 14 zhù to lodge at [temporarily] 正使住壽一劫中
209 14 zhù verb complement 正使住壽一劫中
210 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 正使住壽一劫中
211 13 Buddha; Awakened One 雖以世財供養佛
212 13 relating to Buddhism 雖以世財供養佛
213 13 a statue or image of a Buddha 雖以世財供養佛
214 13 a Buddhist text 雖以世財供養佛
215 13 to touch; to stroke 雖以世財供養佛
216 13 Buddha 雖以世財供養佛
217 13 Buddha; Awakened One 雖以世財供養佛
218 11 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 當得種種善稱讚
219 11 shàn happy 當得種種善稱讚
220 11 shàn good 當得種種善稱讚
221 11 shàn kind-hearted 當得種種善稱讚
222 11 shàn to be skilled at something 當得種種善稱讚
223 11 shàn familiar 當得種種善稱讚
224 11 shàn to repair 當得種種善稱讚
225 11 shàn to admire 當得種種善稱讚
226 11 shàn to praise 當得種種善稱讚
227 11 shàn Shan 當得種種善稱讚
228 11 shàn kusala; virtuous 當得種種善稱讚
229 11 huì intelligent; clever
230 11 huì mental ability; intellect
231 11 huì wisdom; understanding
232 11 huì Wisdom
233 11 huì wisdom; prajna
234 11 huì intellect; mati
235 11 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 趣入甚深諸法中
236 11 xīn heart [organ] 見已即得心清淨
237 11 xīn Kangxi radical 61 見已即得心清淨
238 11 xīn mind; consciousness 見已即得心清淨
239 11 xīn the center; the core; the middle 見已即得心清淨
240 11 xīn one of the 28 star constellations 見已即得心清淨
241 11 xīn heart 見已即得心清淨
242 11 xīn emotion 見已即得心清淨
243 11 xīn intention; consideration 見已即得心清淨
244 11 xīn disposition; temperament 見已即得心清淨
245 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見已即得心清淨
246 11 guāng light 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
247 11 guāng brilliant; bright; shining 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
248 11 guāng to shine 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
249 11 guāng to bare; to go naked 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
250 11 guāng bare; naked 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
251 11 guāng glory; honor 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
252 11 guāng scenery 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
253 11 guāng smooth 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
254 11 guāng sheen; luster; gloss 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
255 11 guāng time; a moment 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
256 11 guāng grace; favor 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
257 11 guāng Guang 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
258 11 guāng to manifest 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
259 11 guāng light; radiance; prabha; tejas 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
260 11 guāng a ray of light; rasmi 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
261 11 to leave; to depart; to go away; to part 常不捨離菩提心
262 11 a mythical bird 常不捨離菩提心
263 11 li; one of the eight divinatory trigrams 常不捨離菩提心
264 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 常不捨離菩提心
265 11 chī a dragon with horns not yet grown 常不捨離菩提心
266 11 a mountain ash 常不捨離菩提心
267 11 vanilla; a vanilla-like herb 常不捨離菩提心
268 11 to be scattered; to be separated 常不捨離菩提心
269 11 to cut off 常不捨離菩提心
270 11 to violate; to be contrary to 常不捨離菩提心
271 11 to be distant from 常不捨離菩提心
272 11 two 常不捨離菩提心
273 11 to array; to align 常不捨離菩提心
274 11 to pass through; to experience 常不捨離菩提心
275 11 transcendence 常不捨離菩提心
276 11 Ru River 如汝所言
277 11 Ru 如汝所言
278 10 infix potential marker 波羅蜜行不棄捐
279 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至菩提勝妙樂
280 10 菩提 pútí bodhi 乃至菩提勝妙樂
281 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至菩提勝妙樂
282 10 to reach 及彼人中轉輪王
283 10 to attain 及彼人中轉輪王
284 10 to understand 及彼人中轉輪王
285 10 able to be compared to; to catch up with 及彼人中轉輪王
286 10 to be involved with; to associate with 及彼人中轉輪王
287 10 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼人中轉輪王
288 10 and; ca; api 及彼人中轉輪王
289 10 to arise; to get up 從座而起
290 10 to rise; to raise 從座而起
291 10 to grow out of; to bring forth; to emerge 從座而起
292 10 to appoint (to an official post); to take up a post 從座而起
293 10 to start 從座而起
294 10 to establish; to build 從座而起
295 10 to draft; to draw up (a plan) 從座而起
296 10 opening sentence; opening verse 從座而起
297 10 to get out of bed 從座而起
298 10 to recover; to heal 從座而起
299 10 to take out; to extract 從座而起
300 10 marks the beginning of an action 從座而起
301 10 marks the sufficiency of an action 從座而起
302 10 to call back from mourning 從座而起
303 10 to take place; to occur 從座而起
304 10 to conjecture 從座而起
305 10 stand up; utthāna 從座而起
306 10 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若了一切法無所護
307 10 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若了一切法無所護
308 10 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
309 10 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
310 10 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
311 10 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
312 10 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
313 10 非法 fēifǎ illegal 及他所說非法語言
314 10 to know; to learn about; to comprehend 行悉具足
315 10 detailed 行悉具足
316 10 to elaborate; to expound 行悉具足
317 10 to exhaust; to use up 行悉具足
318 10 strongly 行悉具足
319 10 Xi 行悉具足
320 10 all; kṛtsna 行悉具足
321 9 to go back; to return 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
322 9 to resume; to restart 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
323 9 to do in detail 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
324 9 to restore 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
325 9 to respond; to reply to 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
326 9 Fu; Return 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
327 9 to retaliate; to reciprocate 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
328 9 to avoid forced labor or tax 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
329 9 Fu 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
330 9 doubled; to overlapping; folded 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
331 9 a lined garment with doubled thickness 我念過去阿僧祇劫復過阿僧祇劫數之前
332 9 自性 zìxìng Self-Nature 謂自性不生
333 9 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 謂自性不生
334 9 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 謂自性不生
335 9 wáng Wang 名功德光王
336 9 wáng a king 名功德光王
337 9 wáng Kangxi radical 96 名功德光王
338 9 wàng to be king; to rule 名功德光王
339 9 wáng a prince; a duke 名功德光王
340 9 wáng grand; great 名功德光王
341 9 wáng to treat with the ceremony due to a king 名功德光王
342 9 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名功德光王
343 9 wáng the head of a group or gang 名功德光王
344 9 wáng the biggest or best of a group 名功德光王
345 9 wáng king; best of a kind; rāja 名功德光王
346 8 zhì wisdom; knowledge; understanding 智攝皆獲得
347 8 zhì care; prudence 智攝皆獲得
348 8 zhì Zhi 智攝皆獲得
349 8 zhì clever 智攝皆獲得
350 8 zhì Wisdom 智攝皆獲得
351 8 zhì jnana; knowing 智攝皆獲得
352 8 大利 dàlì great advantage; great benefit 當知是人得大利益
353 8 xiǎng to think 以法與非法二想
354 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 以法與非法二想
355 8 xiǎng to want 以法與非法二想
356 8 xiǎng to remember; to miss; to long for 以法與非法二想
357 8 xiǎng to plan 以法與非法二想
358 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 以法與非法二想
359 8 sàn to scatter 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
360 8 sàn to spread 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
361 8 sàn to dispel 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
362 8 sàn to fire; to discharge 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
363 8 sǎn relaxed; idle 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
364 8 sǎn scattered 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
365 8 sǎn powder; powdered medicine 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
366 8 sàn to squander 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
367 8 sàn to give up 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
368 8 sàn to be distracted 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
369 8 sǎn not regulated; lax 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
370 8 sǎn not systematic; chaotic 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
371 8 sǎn to grind into powder 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
372 8 sǎn a melody 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
373 8 sàn to flee; to escape 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
374 8 sǎn San 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
375 8 sàn scatter; vikiraṇa 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
376 8 sàn sa 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
377 8 jiě to loosen; to unfasten; to untie 若有人能解了於空
378 8 jiě to explain 若有人能解了於空
379 8 jiě to divide; to separate 若有人能解了於空
380 8 jiě to understand 若有人能解了於空
381 8 jiě to solve a math problem 若有人能解了於空
382 8 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 若有人能解了於空
383 8 jiě to cut; to disect 若有人能解了於空
384 8 jiě to relieve oneself 若有人能解了於空
385 8 jiě a solution 若有人能解了於空
386 8 jiè to escort 若有人能解了於空
387 8 xiè to understand; to be clear 若有人能解了於空
388 8 xiè acrobatic skills 若有人能解了於空
389 8 jiě can; able to 若有人能解了於空
390 8 jiě to liberate 若有人能解了於空
391 8 jiě a stanza 若有人能解了於空
392 8 jiè to send off 若有人能解了於空
393 8 xiè Xie 若有人能解了於空
394 8 jiě exegesis 若有人能解了於空
395 8 xiè laziness 若有人能解了於空
396 8 jiè a government office 若有人能解了於空
397 8 jiè to pawn 若有人能解了於空
398 8 jiè to rent; to lease 若有人能解了於空
399 8 jiě understanding 若有人能解了於空
400 8 other; another; some other 為他演說
401 8 other 為他演說
402 8 tha 為他演說
403 8 ṭha 為他演說
404 8 other; anya 為他演說
405 8 zuò to do 如佛向者作如是言
406 8 zuò to act as; to serve as 如佛向者作如是言
407 8 zuò to start 如佛向者作如是言
408 8 zuò a writing; a work 如佛向者作如是言
409 8 zuò to dress as; to be disguised as 如佛向者作如是言
410 8 zuō to create; to make 如佛向者作如是言
411 8 zuō a workshop 如佛向者作如是言
412 8 zuō to write; to compose 如佛向者作如是言
413 8 zuò to rise 如佛向者作如是言
414 8 zuò to be aroused 如佛向者作如是言
415 8 zuò activity; action; undertaking 如佛向者作如是言
416 8 zuò to regard as 如佛向者作如是言
417 8 zuò action; kāraṇa 如佛向者作如是言
418 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 見已即得心清淨
419 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 見已即得心清淨
420 8 清淨 qīngjìng concise 見已即得心清淨
421 8 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 見已即得心清淨
422 8 清淨 qīngjìng pure and clean 見已即得心清淨
423 8 清淨 qīngjìng purity 見已即得心清淨
424 8 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 見已即得心清淨
425 8 shèng to beat; to win; to conquer 廣大勝慧普遍知
426 8 shèng victory; success 廣大勝慧普遍知
427 8 shèng wonderful; supurb; superior 廣大勝慧普遍知
428 8 shèng to surpass 廣大勝慧普遍知
429 8 shèng triumphant 廣大勝慧普遍知
430 8 shèng a scenic view 廣大勝慧普遍知
431 8 shèng a woman's hair decoration 廣大勝慧普遍知
432 8 shèng Sheng 廣大勝慧普遍知
433 8 shèng conquering; victorious; jaya 廣大勝慧普遍知
434 8 shèng superior; agra 廣大勝慧普遍知
435 8 xíng to walk 不能解脫世間行
436 8 xíng capable; competent 不能解脫世間行
437 8 háng profession 不能解脫世間行
438 8 xíng Kangxi radical 144 不能解脫世間行
439 8 xíng to travel 不能解脫世間行
440 8 xìng actions; conduct 不能解脫世間行
441 8 xíng to do; to act; to practice 不能解脫世間行
442 8 xíng all right; OK; okay 不能解脫世間行
443 8 háng horizontal line 不能解脫世間行
444 8 héng virtuous deeds 不能解脫世間行
445 8 hàng a line of trees 不能解脫世間行
446 8 hàng bold; steadfast 不能解脫世間行
447 8 xíng to move 不能解脫世間行
448 8 xíng to put into effect; to implement 不能解脫世間行
449 8 xíng travel 不能解脫世間行
450 8 xíng to circulate 不能解脫世間行
451 8 xíng running script; running script 不能解脫世間行
452 8 xíng temporary 不能解脫世間行
453 8 háng rank; order 不能解脫世間行
454 8 háng a business; a shop 不能解脫世間行
455 8 xíng to depart; to leave 不能解脫世間行
456 8 xíng to experience 不能解脫世間行
457 8 xíng path; way 不能解脫世間行
458 8 xíng xing; ballad 不能解脫世間行
459 8 xíng Xing 不能解脫世間行
460 8 xíng Practice 不能解脫世間行
461 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 不能解脫世間行
462 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 不能解脫世間行
463 7 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 如理修行者
464 7 修行 xiūxíng spiritual cultivation 如理修行者
465 7 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 如理修行者
466 7 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 如理修行者
467 7 zhī to know 知諸佛恩能報者
468 7 zhī to comprehend 知諸佛恩能報者
469 7 zhī to inform; to tell 知諸佛恩能報者
470 7 zhī to administer 知諸佛恩能報者
471 7 zhī to distinguish; to discern 知諸佛恩能報者
472 7 zhī to be close friends 知諸佛恩能報者
473 7 zhī to feel; to sense; to perceive 知諸佛恩能報者
474 7 zhī to receive; to entertain 知諸佛恩能報者
475 7 zhī knowledge 知諸佛恩能報者
476 7 zhī consciousness; perception 知諸佛恩能報者
477 7 zhī a close friend 知諸佛恩能報者
478 7 zhì wisdom 知諸佛恩能報者
479 7 zhì Zhi 知諸佛恩能報者
480 7 zhī Understanding 知諸佛恩能報者
481 7 zhī know; jña 知諸佛恩能報者
482 7 to gather; to collect 若法有集
483 7 collected works; collection 若法有集
484 7 to stablize; to settle 若法有集
485 7 used in place names 若法有集
486 7 to mix; to blend 若法有集
487 7 to hit the mark 若法有集
488 7 to compile 若法有集
489 7 to finish; to accomplish 若法有集
490 7 to rest; to perch 若法有集
491 7 a market 若法有集
492 7 the origin of suffering 若法有集
493 7 rán to approve; to endorse 慧淨亦復然
494 7 rán to burn 慧淨亦復然
495 7 rán to pledge; to promise 慧淨亦復然
496 7 rán Ran 慧淨亦復然
497 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 相續普攝一切眾生
498 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 相續普攝一切眾生
499 7 a statute; a law; a regulation 非律
500 7 to tune 非律

Frequencies of all Words

Top 927

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 正法 zhèngfǎ proper law 諸佛正法能護持
2 90 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 諸佛正法能護持
3 90 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 諸佛正法能護持
4 90 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 諸佛正法能護持
5 90 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 諸佛正法能護持
6 81 護持 hùchí to protect and uphold 諸佛正法能護持
7 81 護持 hùchí Protect and Support 諸佛正法能護持
8 81 護持 hùchí to protect; rakṣā 諸佛正法能護持
9 59 method; way 彼稱讚法我略宣
10 59 France 彼稱讚法我略宣
11 59 the law; rules; regulations 彼稱讚法我略宣
12 59 the teachings of the Buddha; Dharma 彼稱讚法我略宣
13 59 a standard; a norm 彼稱讚法我略宣
14 59 an institution 彼稱讚法我略宣
15 59 to emulate 彼稱讚法我略宣
16 59 magic; a magic trick 彼稱讚法我略宣
17 59 punishment 彼稱讚法我略宣
18 59 Fa 彼稱讚法我略宣
19 59 a precedent 彼稱讚法我略宣
20 59 a classification of some kinds of Han texts 彼稱讚法我略宣
21 59 relating to a ceremony or rite 彼稱讚法我略宣
22 59 Dharma 彼稱讚法我略宣
23 59 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼稱讚法我略宣
24 59 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼稱讚法我略宣
25 59 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼稱讚法我略宣
26 59 quality; characteristic 彼稱讚法我略宣
27 55 ruò to seem; to be like; as 出世勝法若求時
28 55 ruò seemingly 出世勝法若求時
29 55 ruò if 出世勝法若求時
30 55 ruò you 出世勝法若求時
31 55 ruò this; that 出世勝法若求時
32 55 ruò and; or 出世勝法若求時
33 55 ruò as for; pertaining to 出世勝法若求時
34 55 pomegranite 出世勝法若求時
35 55 ruò to choose 出世勝法若求時
36 55 ruò to agree; to accord with; to conform to 出世勝法若求時
37 55 ruò thus 出世勝法若求時
38 55 ruò pollia 出世勝法若求時
39 55 ruò Ruo 出世勝法若求時
40 55 ruò only then 出世勝法若求時
41 55 ja 出世勝法若求時
42 55 jñā 出世勝法若求時
43 48 promptly; right away; immediately 是即普供十方佛
44 48 to be near by; to be close to 是即普供十方佛
45 48 at that time 是即普供十方佛
46 48 to be exactly the same as; to be thus 是即普供十方佛
47 48 supposed; so-called 是即普供十方佛
48 48 if; but 是即普供十方佛
49 48 to arrive at; to ascend 是即普供十方佛
50 48 then; following 是即普供十方佛
51 48 so; just so; eva 是即普供十方佛
52 43 in; at 我於不可說法中而成正覺
53 43 in; at 我於不可說法中而成正覺
54 43 in; at; to; from 我於不可說法中而成正覺
55 43 to go; to 我於不可說法中而成正覺
56 43 to rely on; to depend on 我於不可說法中而成正覺
57 43 to go to; to arrive at 我於不可說法中而成正覺
58 43 from 我於不可說法中而成正覺
59 43 give 我於不可說法中而成正覺
60 43 oppposing 我於不可說法中而成正覺
61 43 and 我於不可說法中而成正覺
62 43 compared to 我於不可說法中而成正覺
63 43 by 我於不可說法中而成正覺
64 43 and; as well as 我於不可說法中而成正覺
65 43 for 我於不可說法中而成正覺
66 43 Yu 我於不可說法中而成正覺
67 43 a crow 我於不可說法中而成正覺
68 43 whew; wow 我於不可說法中而成正覺
69 43 near to; antike 我於不可說法中而成正覺
70 43 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊重說頌曰
71 43 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊重說頌曰
72 42 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即得諸佛所攝受
73 42 suǒ an office; an institute 即得諸佛所攝受
74 42 suǒ introduces a relative clause 即得諸佛所攝受
75 42 suǒ it 即得諸佛所攝受
76 42 suǒ if; supposing 即得諸佛所攝受
77 42 suǒ a few; various; some 即得諸佛所攝受
78 42 suǒ a place; a location 即得諸佛所攝受
79 42 suǒ indicates a passive voice 即得諸佛所攝受
80 42 suǒ that which 即得諸佛所攝受
81 42 suǒ an ordinal number 即得諸佛所攝受
82 42 suǒ meaning 即得諸佛所攝受
83 42 suǒ garrison 即得諸佛所攝受
84 42 suǒ place; pradeśa 即得諸佛所攝受
85 42 suǒ that which; yad 即得諸佛所攝受
86 42 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 知諸佛恩能報者
87 42 zhě that 知諸佛恩能報者
88 42 zhě nominalizing function word 知諸佛恩能報者
89 42 zhě used to mark a definition 知諸佛恩能報者
90 42 zhě used to mark a pause 知諸佛恩能報者
91 42 zhě topic marker; that; it 知諸佛恩能報者
92 42 zhuó according to 知諸佛恩能報者
93 42 zhě ca 知諸佛恩能報者
94 42 no 彼無諸障亦無縛
95 42 Kangxi radical 71 彼無諸障亦無縛
96 42 to not have; without 彼無諸障亦無縛
97 42 has not yet 彼無諸障亦無縛
98 42 mo 彼無諸障亦無縛
99 42 do not 彼無諸障亦無縛
100 42 not; -less; un- 彼無諸障亦無縛
101 42 regardless of 彼無諸障亦無縛
102 42 to not have 彼無諸障亦無縛
103 42 um 彼無諸障亦無縛
104 42 Wu 彼無諸障亦無縛
105 42 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 彼無諸障亦無縛
106 42 not; non- 彼無諸障亦無縛
107 42 mo 彼無諸障亦無縛
108 39 如是 rúshì thus; so 如佛向者作如是言
109 39 如是 rúshì thus, so 如佛向者作如是言
110 39 néng can; able 諸佛正法能護持
111 39 néng ability; capacity 諸佛正法能護持
112 39 néng a mythical bear-like beast 諸佛正法能護持
113 39 néng energy 諸佛正法能護持
114 39 néng function; use 諸佛正法能護持
115 39 néng may; should; permitted to 諸佛正法能護持
116 39 néng talent 諸佛正法能護持
117 39 néng expert at 諸佛正法能護持
118 39 néng to be in harmony 諸佛正法能護持
119 39 néng to tend to; to care for 諸佛正法能護持
120 39 néng to reach; to arrive at 諸佛正法能護持
121 39 néng as long as; only 諸佛正法能護持
122 39 néng even if 諸佛正法能護持
123 39 néng but 諸佛正法能護持
124 39 néng in this way 諸佛正法能護持
125 39 néng to be able; śak 諸佛正法能護持
126 38 de potential marker 當得種種善稱讚
127 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 當得種種善稱讚
128 38 děi must; ought to 當得種種善稱讚
129 38 děi to want to; to need to 當得種種善稱讚
130 38 děi must; ought to 當得種種善稱讚
131 38 de 當得種種善稱讚
132 38 de infix potential marker 當得種種善稱讚
133 38 to result in 當得種種善稱讚
134 38 to be proper; to fit; to suit 當得種種善稱讚
135 38 to be satisfied 當得種種善稱讚
136 38 to be finished 當得種種善稱讚
137 38 de result of degree 當得種種善稱讚
138 38 de marks completion of an action 當得種種善稱讚
139 38 děi satisfying 當得種種善稱讚
140 38 to contract 當得種種善稱讚
141 38 marks permission or possibility 當得種種善稱讚
142 38 expressing frustration 當得種種善稱讚
143 38 to hear 當得種種善稱讚
144 38 to have; there is 當得種種善稱讚
145 38 marks time passed 當得種種善稱讚
146 38 obtain; attain; prāpta 當得種種善稱讚
147 38 yán to speak; to say; said 得無礙言無畏門
148 38 yán language; talk; words; utterance; speech 得無礙言無畏門
149 38 yán Kangxi radical 149 得無礙言無畏門
150 38 yán a particle with no meaning 得無礙言無畏門
151 38 yán phrase; sentence 得無礙言無畏門
152 38 yán a word; a syllable 得無礙言無畏門
153 38 yán a theory; a doctrine 得無礙言無畏門
154 38 yán to regard as 得無礙言無畏門
155 38 yán to act as 得無礙言無畏門
156 38 yán speech; vāc 得無礙言無畏門
157 38 yán speak; vad 得無礙言無畏門
158 36 I; me; my 彼稱讚法我略宣
159 36 self 彼稱讚法我略宣
160 36 we; our 彼稱讚法我略宣
161 36 [my] dear 彼稱讚法我略宣
162 36 Wo 彼稱讚法我略宣
163 36 self; atman; attan 彼稱讚法我略宣
164 36 ga 彼稱讚法我略宣
165 36 I; aham 彼稱讚法我略宣
166 36 this; these 比前福蘊此最勝
167 36 in this way 比前福蘊此最勝
168 36 otherwise; but; however; so 比前福蘊此最勝
169 36 at this time; now; here 比前福蘊此最勝
170 36 this; here; etad 比前福蘊此最勝
171 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
172 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
173 35 菩薩 púsà bodhisattva 會中有一菩薩
174 32 wèi for; to 彼為宣明法印門
175 32 wèi because of 彼為宣明法印門
176 32 wéi to act as; to serve 彼為宣明法印門
177 32 wéi to change into; to become 彼為宣明法印門
178 32 wéi to be; is 彼為宣明法印門
179 32 wéi to do 彼為宣明法印門
180 32 wèi for 彼為宣明法印門
181 32 wèi because of; for; to 彼為宣明法印門
182 32 wèi to 彼為宣明法印門
183 32 wéi in a passive construction 彼為宣明法印門
184 32 wéi forming a rehetorical question 彼為宣明法印門
185 32 wéi forming an adverb 彼為宣明法印門
186 32 wéi to add emphasis 彼為宣明法印門
187 32 wèi to support; to help 彼為宣明法印門
188 32 wéi to govern 彼為宣明法印門
189 32 that; those 彼稱讚法我略宣
190 32 another; the other 彼稱讚法我略宣
191 32 that; tad 彼稱讚法我略宣
192 30 shì is; are; am; to be 是即普供十方佛
193 30 shì is exactly 是即普供十方佛
194 30 shì is suitable; is in contrast 是即普供十方佛
195 30 shì this; that; those 是即普供十方佛
196 30 shì really; certainly 是即普供十方佛
197 30 shì correct; yes; affirmative 是即普供十方佛
198 30 shì true 是即普供十方佛
199 30 shì is; has; exists 是即普供十方佛
200 30 shì used between repetitions of a word 是即普供十方佛
201 30 shì a matter; an affair 是即普供十方佛
202 30 shì Shi 是即普供十方佛
203 30 shì is; bhū 是即普供十方佛
204 30 shì this; idam 是即普供十方佛
205 27 zhōng middle 一切生中見佛身
206 27 zhōng medium; medium sized 一切生中見佛身
207 27 zhōng China 一切生中見佛身
208 27 zhòng to hit the mark 一切生中見佛身
209 27 zhōng in; amongst 一切生中見佛身
210 27 zhōng midday 一切生中見佛身
211 27 zhōng inside 一切生中見佛身
212 27 zhōng during 一切生中見佛身
213 27 zhōng Zhong 一切生中見佛身
214 27 zhōng intermediary 一切生中見佛身
215 27 zhōng half 一切生中見佛身
216 27 zhōng just right; suitably 一切生中見佛身
217 27 zhōng while 一切生中見佛身
218 27 zhòng to reach; to attain 一切生中見佛身
219 27 zhòng to suffer; to infect 一切生中見佛身
220 27 zhòng to obtain 一切生中見佛身
221 27 zhòng to pass an exam 一切生中見佛身
222 27 zhōng middle 一切生中見佛身
223 26 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 乃有所說
224 26 nǎi to be 乃有所說
225 26 nǎi you; yours 乃有所說
226 26 nǎi also; moreover 乃有所說
227 26 nǎi however; but 乃有所說
228 26 nǎi if 乃有所說
229 24 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能解脫世間行
230 23 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛正法能護持
231 23 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊重說頌曰
232 23 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊重說頌曰
233 23 shuì to persuade 世尊重說頌曰
234 23 shuō to teach; to recite; to explain 世尊重說頌曰
235 23 shuō a doctrine; a theory 世尊重說頌曰
236 23 shuō to claim; to assert 世尊重說頌曰
237 23 shuō allocution 世尊重說頌曰
238 23 shuō to criticize; to scold 世尊重說頌曰
239 23 shuō to indicate; to refer to 世尊重說頌曰
240 23 shuō speach; vāda 世尊重說頌曰
241 23 shuō to speak; bhāṣate 世尊重說頌曰
242 22 already 見已即得心清淨
243 22 Kangxi radical 49 見已即得心清淨
244 22 from 見已即得心清淨
245 22 to bring to an end; to stop 見已即得心清淨
246 22 final aspectual particle 見已即得心清淨
247 22 afterwards; thereafter 見已即得心清淨
248 22 too; very; excessively 見已即得心清淨
249 22 to complete 見已即得心清淨
250 22 to demote; to dismiss 見已即得心清淨
251 22 to recover from an illness 見已即得心清淨
252 22 certainly 見已即得心清淨
253 22 an interjection of surprise 見已即得心清淨
254 22 this 見已即得心清淨
255 22 former; pūrvaka 見已即得心清淨
256 22 former; pūrvaka 見已即得心清淨
257 21 zhū all; many; various 妙寶供養諸世尊
258 21 zhū Zhu 妙寶供養諸世尊
259 21 zhū all; members of the class 妙寶供養諸世尊
260 21 zhū interrogative particle 妙寶供養諸世尊
261 21 zhū him; her; them; it 妙寶供養諸世尊
262 21 zhū of; in 妙寶供養諸世尊
263 21 zhū all; many; sarva 妙寶供養諸世尊
264 21 即是 jíshì namely; exactly 此即是為護持正法
265 21 即是 jíshì such as; in this way 此即是為護持正法
266 21 即是 jíshì thus; in this way; tathā 此即是為護持正法
267 20 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
268 20 old; ancient; former; past 何以故
269 20 reason; cause; purpose 何以故
270 20 to die 何以故
271 20 so; therefore; hence 何以故
272 20 original 何以故
273 20 accident; happening; instance 何以故
274 20 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
275 20 something in the past 何以故
276 20 deceased; dead 何以故
277 20 still; yet 何以故
278 20 therefore; tasmāt 何以故
279 20 this 斯即不能護持正法
280 20 to split; to tear 斯即不能護持正法
281 20 thus; such 斯即不能護持正法
282 20 to depart; to leave 斯即不能護持正法
283 20 otherwise; but; however 斯即不能護持正法
284 20 possessive particle 斯即不能護持正法
285 20 question particle 斯即不能護持正法
286 20 sigh 斯即不能護持正法
287 20 is; are 斯即不能護持正法
288 20 all; every 斯即不能護持正法
289 20 Si 斯即不能護持正法
290 20 this; etad 斯即不能護持正法
291 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而能普攝多善法
292 19 ér Kangxi radical 126 而能普攝多善法
293 19 ér you 而能普攝多善法
294 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而能普攝多善法
295 19 ér right away; then 而能普攝多善法
296 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 而能普攝多善法
297 19 ér if; in case; in the event that 而能普攝多善法
298 19 ér therefore; as a result; thus 而能普攝多善法
299 19 ér how can it be that? 而能普攝多善法
300 19 ér so as to 而能普攝多善法
301 19 ér only then 而能普攝多善法
302 19 ér as if; to seem like 而能普攝多善法
303 19 néng can; able 而能普攝多善法
304 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能普攝多善法
305 19 ér me 而能普攝多善法
306 19 ér to arrive; up to 而能普攝多善法
307 19 ér possessive 而能普攝多善法
308 18 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
309 18 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
310 18 zhī him; her; them; that 坐臥之具
311 18 zhī used between a modifier and a word to form a word group 坐臥之具
312 18 zhī to go 坐臥之具
313 18 zhī this; that 坐臥之具
314 18 zhī genetive marker 坐臥之具
315 18 zhī it 坐臥之具
316 18 zhī in 坐臥之具
317 18 zhī all 坐臥之具
318 18 zhī and 坐臥之具
319 18 zhī however 坐臥之具
320 18 zhī if 坐臥之具
321 18 zhī then 坐臥之具
322 18 zhī to arrive; to go 坐臥之具
323 18 zhī is 坐臥之具
324 18 zhī to use 坐臥之具
325 18 zhī Zhi 坐臥之具
326 17 to protect; to guard 諸佛讚護如佛子
327 17 to support something that is wrong; to be partial to 諸佛讚護如佛子
328 17 to protect; to guard 諸佛讚護如佛子
329 16 shí time; a point or period of time 諸佛正法護持時
330 16 shí a season; a quarter of a year 諸佛正法護持時
331 16 shí one of the 12 two-hour periods of the day 諸佛正法護持時
332 16 shí at that time 諸佛正法護持時
333 16 shí fashionable 諸佛正法護持時
334 16 shí fate; destiny; luck 諸佛正法護持時
335 16 shí occasion; opportunity; chance 諸佛正法護持時
336 16 shí tense 諸佛正法護持時
337 16 shí particular; special 諸佛正法護持時
338 16 shí to plant; to cultivate 諸佛正法護持時
339 16 shí hour (measure word) 諸佛正法護持時
340 16 shí an era; a dynasty 諸佛正法護持時
341 16 shí time [abstract] 諸佛正法護持時
342 16 shí seasonal 諸佛正法護持時
343 16 shí frequently; often 諸佛正法護持時
344 16 shí occasionally; sometimes 諸佛正法護持時
345 16 shí on time 諸佛正法護持時
346 16 shí this; that 諸佛正法護持時
347 16 shí to wait upon 諸佛正法護持時
348 16 shí hour 諸佛正法護持時
349 16 shí appropriate; proper; timely 諸佛正法護持時
350 16 shí Shi 諸佛正法護持時
351 16 shí a present; currentlt 諸佛正法護持時
352 16 shí time; kāla 諸佛正法護持時
353 16 shí at that time; samaya 諸佛正法護持時
354 16 so as to; in order to 雖以世財供養佛
355 16 to use; to regard as 雖以世財供養佛
356 16 to use; to grasp 雖以世財供養佛
357 16 according to 雖以世財供養佛
358 16 because of 雖以世財供養佛
359 16 on a certain date 雖以世財供養佛
360 16 and; as well as 雖以世財供養佛
361 16 to rely on 雖以世財供養佛
362 16 to regard 雖以世財供養佛
363 16 to be able to 雖以世財供養佛
364 16 to order; to command 雖以世財供養佛
365 16 further; moreover 雖以世財供養佛
366 16 used after a verb 雖以世財供養佛
367 16 very 雖以世財供養佛
368 16 already 雖以世財供養佛
369 16 increasingly 雖以世財供養佛
370 16 a reason; a cause 雖以世財供養佛
371 16 Israel 雖以世財供養佛
372 16 Yi 雖以世財供養佛
373 16 use; yogena 雖以世財供養佛
374 16 yòu again; also 又善男子
375 16 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又善男子
376 16 yòu Kangxi radical 29 又善男子
377 16 yòu and 又善男子
378 16 yòu furthermore 又善男子
379 16 yòu in addition 又善男子
380 16 yòu but 又善男子
381 16 yòu again; also; punar 又善男子
382 15 如來 rúlái Tathagata 名大智力聲如來
383 15 如來 Rúlái Tathagata 名大智力聲如來
384 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名大智力聲如來
385 15 功德 gōngdé achievements and virtue 若廣稱讚彼功德
386 15 功德 gōngdé merit 若廣稱讚彼功德
387 15 功德 gōngdé merit 若廣稱讚彼功德
388 15 功德 gōngdé puṇya; puñña 若廣稱讚彼功德
389 14 fēi not; non-; un- 非彼諸魔伺得便
390 14 fēi Kangxi radical 175 非彼諸魔伺得便
391 14 fēi wrong; bad; untruthful 非彼諸魔伺得便
392 14 fēi different 非彼諸魔伺得便
393 14 fēi to not be; to not have 非彼諸魔伺得便
394 14 fēi to violate; to be contrary to 非彼諸魔伺得便
395 14 fēi Africa 非彼諸魔伺得便
396 14 fēi to slander 非彼諸魔伺得便
397 14 fěi to avoid 非彼諸魔伺得便
398 14 fēi must 非彼諸魔伺得便
399 14 fēi an error 非彼諸魔伺得便
400 14 fēi a problem; a question 非彼諸魔伺得便
401 14 fēi evil 非彼諸魔伺得便
402 14 fēi besides; except; unless 非彼諸魔伺得便
403 14 also; too 龍等亦攝持
404 14 but 龍等亦攝持
405 14 this; he; she 龍等亦攝持
406 14 although; even though 龍等亦攝持
407 14 already 龍等亦攝持
408 14 particle with no meaning 龍等亦攝持
409 14 Yi 龍等亦攝持
410 14 zhù to dwell; to live; to reside 正使住壽一劫中
411 14 zhù to stop; to halt 正使住壽一劫中
412 14 zhù to retain; to remain 正使住壽一劫中
413 14 zhù to lodge at [temporarily] 正使住壽一劫中
414 14 zhù firmly; securely 正使住壽一劫中
415 14 zhù verb complement 正使住壽一劫中
416 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 正使住壽一劫中
417 13 Buddha; Awakened One 雖以世財供養佛
418 13 relating to Buddhism 雖以世財供養佛
419 13 a statue or image of a Buddha 雖以世財供養佛
420 13 a Buddhist text 雖以世財供養佛
421 13 to touch; to stroke 雖以世財供養佛
422 13 Buddha 雖以世財供養佛
423 13 Buddha; Awakened One 雖以世財供養佛
424 13 such as; for example; for instance 如大海中水一渧
425 13 if 如大海中水一渧
426 13 in accordance with 如大海中水一渧
427 13 to be appropriate; should; with regard to 如大海中水一渧
428 13 this 如大海中水一渧
429 13 it is so; it is thus; can be compared with 如大海中水一渧
430 13 to go to 如大海中水一渧
431 13 to meet 如大海中水一渧
432 13 to appear; to seem; to be like 如大海中水一渧
433 13 at least as good as 如大海中水一渧
434 13 and 如大海中水一渧
435 13 or 如大海中水一渧
436 13 but 如大海中水一渧
437 13 then 如大海中水一渧
438 13 naturally 如大海中水一渧
439 13 expresses a question or doubt 如大海中水一渧
440 13 you 如大海中水一渧
441 13 the second lunar month 如大海中水一渧
442 13 in; at 如大海中水一渧
443 13 Ru 如大海中水一渧
444 13 Thus 如大海中水一渧
445 13 thus; tathā 如大海中水一渧
446 13 like; iva 如大海中水一渧
447 12 yǒu is; are; to exist 有說法師
448 12 yǒu to have; to possess 有說法師
449 12 yǒu indicates an estimate 有說法師
450 12 yǒu indicates a large quantity 有說法師
451 12 yǒu indicates an affirmative response 有說法師
452 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有說法師
453 12 yǒu used to compare two things 有說法師
454 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有說法師
455 12 yǒu used before the names of dynasties 有說法師
456 12 yǒu a certain thing; what exists 有說法師
457 12 yǒu multiple of ten and ... 有說法師
458 12 yǒu abundant 有說法師
459 12 yǒu purposeful 有說法師
460 12 yǒu You 有說法師
461 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 有說法師
462 12 yǒu becoming; bhava 有說法師
463 11 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 當得種種善稱讚
464 11 shàn happy 當得種種善稱讚
465 11 shàn good 當得種種善稱讚
466 11 shàn kind-hearted 當得種種善稱讚
467 11 shàn to be skilled at something 當得種種善稱讚
468 11 shàn familiar 當得種種善稱讚
469 11 shàn to repair 當得種種善稱讚
470 11 shàn to admire 當得種種善稱讚
471 11 shàn to praise 當得種種善稱讚
472 11 shàn numerous; frequent; easy 當得種種善稱讚
473 11 shàn Shan 當得種種善稱讚
474 11 shàn kusala; virtuous 當得種種善稱讚
475 11 huì intelligent; clever
476 11 huì mental ability; intellect
477 11 huì wisdom; understanding
478 11 huì Wisdom
479 11 huì wisdom; prajna
480 11 huì intellect; mati
481 11 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 趣入甚深諸法中
482 11 xīn heart [organ] 見已即得心清淨
483 11 xīn Kangxi radical 61 見已即得心清淨
484 11 xīn mind; consciousness 見已即得心清淨
485 11 xīn the center; the core; the middle 見已即得心清淨
486 11 xīn one of the 28 star constellations 見已即得心清淨
487 11 xīn heart 見已即得心清淨
488 11 xīn emotion 見已即得心清淨
489 11 xīn intention; consideration 見已即得心清淨
490 11 xīn disposition; temperament 見已即得心清淨
491 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見已即得心清淨
492 11 guāng light 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
493 11 guāng brilliant; bright; shining 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
494 11 guāng to shine 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
495 11 guāng only 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
496 11 guāng to bare; to go naked 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
497 11 guāng bare; naked 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
498 11 guāng glory; honor 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
499 11 guāng scenery 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
500 11 guāng smooth 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
正法
 1. zhèngfǎ
 2. zhèngfǎ
 3. zhèngfǎ
 1. Righteous Dharma
 2. Right Dharma; Saddharma
 3. Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma
护持 護持
 1. hùchí
 2. hùchí
 1. Protect and Support
 2. to protect; rakṣā
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. ja
 2. jñā
so; just so; eva
near to; antike
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
zhě ca
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
导师菩萨 導師菩薩 100 Susāthavāha bodhisattva
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法光 102 Faguang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
佛说海意菩萨所问净印法门经 佛說海意菩薩所問淨印法門經 102 sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing)
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
海意菩萨 海意菩薩 104 sāgaramati; sāgaramati Bodhisattva; Haiyi Pusa
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
慧净 慧淨 72 Hui Jing
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善慧 83 Shan Hui
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
喜上 120 Nandottama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 158.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
鼻根 98 organ of smell
比量 98 inference; anumāna
不空过 不空過 98 Do Not Pass Time in Vain
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
付嘱 付囑 99 to entrust to
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
除疑 99 to eliminate doubt
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道中 100 on the path
等引 100 equipose; samāhita
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
二相 195 the two attributes
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法想 102 thoughts of the Dharma
佛境界 102 realm of buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
卷第九 106 scroll 9
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
了知 108 to understand clearly
利养 利養 108 gain
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
明法 109
 1. method of mantras; magic formule
 2. clear rule by law
 3. the laws of nature
 4. wise edicts
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实智 如實智 114 knowledge of all things
三轮 三輪 115 the three cycles
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
色境 115 the visible realm
色心 115 form and the formless
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舌根 115 organ of taste; tongue
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
身根 115 sense of touch
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生起 115 cause; arising
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实法 實法 115 true teachings
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
施设 施設 115 to establish; to set up
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
所以者何 115 Why is that?
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无求 無求 119 No Desires
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
五智 119 five kinds of wisdom
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现证 現證 120 immediate realization
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
现量 現量 120 knowing from manifest phenomena; perception; pratyakṣa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心业 心業 120 the mental karma
眼根 121 the faculty of sight
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意根 121 the mind sense
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一境 121 one realm
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有法 121 something that exists
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
圆成 圓成 121 complete perfection
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正说 正說 122 proper teaching
值佛出世 122 meeting the Buddha when he manifested in the world
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生无我 眾生無我 122 beings do not have a self
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
最胜 最勝 122 jina; conqueror