Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta (Fo Shuo Mo Ni Jing) 佛說魔逆經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 146 Kangxi radical 71 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
2 146 to not have; without 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
3 146 mo 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
4 146 to not have 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
5 146 Wu 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
6 146 mo 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
7 140 suǒ a few; various; some 所可謂言
8 140 suǒ a place; a location 所可謂言
9 140 suǒ indicates a passive voice 所可謂言
10 140 suǒ an ordinal number 所可謂言
11 140 suǒ meaning 所可謂言
12 140 suǒ garrison 所可謂言
13 140 suǒ place; pradeśa 所可謂言
14 136 wéi to act as; to serve 有所興業而有所作則為魔事
15 136 wéi to change into; to become 有所興業而有所作則為魔事
16 136 wéi to be; is 有所興業而有所作則為魔事
17 136 wéi to do 有所興業而有所作則為魔事
18 136 wèi to support; to help 有所興業而有所作則為魔事
19 136 wéi to govern 有所興業而有所作則為魔事
20 110 to go; to 受於忍辱
21 110 to rely on; to depend on 受於忍辱
22 110 Yu 受於忍辱
23 110 a crow 受於忍辱
24 98 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 有所興業而有所作則為魔事
25 98 a grade; a level 有所興業而有所作則為魔事
26 98 an example; a model 有所興業而有所作則為魔事
27 98 a weighing device 有所興業而有所作則為魔事
28 98 to grade; to rank 有所興業而有所作則為魔事
29 98 to copy; to imitate; to follow 有所興業而有所作則為魔事
30 98 to do 有所興業而有所作則為魔事
31 98 koan; kōan; gong'an 有所興業而有所作則為魔事
32 97 zhī to go 波旬當奈之何
33 97 zhī to arrive; to go 波旬當奈之何
34 97 zhī is 波旬當奈之何
35 97 zhī to use 波旬當奈之何
36 97 zhī Zhi 波旬當奈之何
37 93 zhě ca 諸菩薩眾有魔事者
38 87 infix potential marker 何謂菩薩精進而不應
39 84 wèn to ask 大光問文殊曰
40 84 wèn to inquire after 大光問文殊曰
41 84 wèn to interrogate 大光問文殊曰
42 84 wèn to hold responsible 大光問文殊曰
43 84 wèn to request something 大光問文殊曰
44 84 wèn to rebuke 大光問文殊曰
45 84 wèn to send an official mission bearing gifts 大光問文殊曰
46 84 wèn news 大光問文殊曰
47 84 wèn to propose marriage 大光問文殊曰
48 84 wén to inform 大光問文殊曰
49 84 wèn to research 大光問文殊曰
50 84 wèn Wen 大光問文殊曰
51 84 wèn a question 大光問文殊曰
52 84 wèn ask; prccha 大光問文殊曰
53 81 答曰 dá yuē to reply 文殊答曰
54 77 ér Kangxi radical 126 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
55 77 ér as if; to seem like 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
56 77 néng can; able 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
57 77 ér whiskers on the cheeks; sideburns 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
58 77 ér to arrive; up to 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
59 71 yòu Kangxi radical 29 又問
60 58 Qi 其魔事者為住何所
61 54 Yi 不計有身亦無吾我
62 47 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂魔事
63 47 何謂 héwèi why? 何謂魔事
64 47 何謂 héwèi what are you saying? 何謂魔事
65 47 何謂 héwèi what? 何謂魔事
66 41 Māra 乃為諸魔求其便耳
67 41 evil; vice 乃為諸魔求其便耳
68 41 a demon; an evil spirit 乃為諸魔求其便耳
69 41 magic 乃為諸魔求其便耳
70 41 terrifying 乃為諸魔求其便耳
71 41 māra 乃為諸魔求其便耳
72 41 Māra 乃為諸魔求其便耳
73 39 běn to be one's own 將攝一切眾德之本
74 39 běn origin; source; root; foundation; basis 將攝一切眾德之本
75 39 běn the roots of a plant 將攝一切眾德之本
76 39 běn capital 將攝一切眾德之本
77 39 běn main; central; primary 將攝一切眾德之本
78 39 běn according to 將攝一切眾德之本
79 39 běn a version; an edition 將攝一切眾德之本
80 39 běn a memorial [presented to the emperor] 將攝一切眾德之本
81 39 běn a book 將攝一切眾德之本
82 39 běn trunk of a tree 將攝一切眾德之本
83 39 běn to investigate the root of 將攝一切眾德之本
84 39 běn a manuscript for a play 將攝一切眾德之本
85 39 běn Ben 將攝一切眾德之本
86 39 běn root; origin; mula 將攝一切眾德之本
87 39 běn becoming, being, existing; bhava 將攝一切眾德之本
88 39 běn former; previous; pūrva 將攝一切眾德之本
89 38 xíng to walk 及欲行天
90 38 xíng capable; competent 及欲行天
91 38 háng profession 及欲行天
92 38 xíng Kangxi radical 144 及欲行天
93 38 xíng to travel 及欲行天
94 38 xìng actions; conduct 及欲行天
95 38 xíng to do; to act; to practice 及欲行天
96 38 xíng all right; OK; okay 及欲行天
97 38 háng horizontal line 及欲行天
98 38 héng virtuous deeds 及欲行天
99 38 hàng a line of trees 及欲行天
100 38 hàng bold; steadfast 及欲行天
101 38 xíng to move 及欲行天
102 38 xíng to put into effect; to implement 及欲行天
103 38 xíng travel 及欲行天
104 38 xíng to circulate 及欲行天
105 38 xíng running script; running script 及欲行天
106 38 xíng temporary 及欲行天
107 38 háng rank; order 及欲行天
108 38 háng a business; a shop 及欲行天
109 38 xíng to depart; to leave 及欲行天
110 38 xíng to experience 及欲行天
111 38 xíng path; way 及欲行天
112 38 xíng xing; ballad 及欲行天
113 38 xíng Xing 及欲行天
114 38 xíng Practice 及欲行天
115 38 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 及欲行天
116 38 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 及欲行天
117 37 nǎi to be 乃為諸魔求其便耳
118 37 一切 yīqiè temporary 假使不行一切塵勞
119 37 一切 yīqiè the same 假使不行一切塵勞
120 36 děng et cetera; and so on 等遵所修此之謂
121 36 děng to wait 等遵所修此之謂
122 36 děng to be equal 等遵所修此之謂
123 36 děng degree; level 等遵所修此之謂
124 36 děng to compare 等遵所修此之謂
125 36 文殊 Wénshū Manjusri 文殊答曰
126 36 文殊 wénshū Manjusri 文殊答曰
127 35 fēi Kangxi radical 175 則非善哉
128 35 fēi wrong; bad; untruthful 則非善哉
129 35 fēi different 則非善哉
130 35 fēi to not be; to not have 則非善哉
131 35 fēi to violate; to be contrary to 則非善哉
132 35 fēi Africa 則非善哉
133 35 fēi to slander 則非善哉
134 35 fěi to avoid 則非善哉
135 35 fēi must 則非善哉
136 35 fēi an error 則非善哉
137 35 fēi a problem; a question 則非善哉
138 35 fēi evil 則非善哉
139 34 菩薩 púsà bodhisattva 摩訶菩薩不可計
140 34 菩薩 púsà bodhisattva 摩訶菩薩不可計
141 34 菩薩 púsà bodhisatta 摩訶菩薩不可計
142 32 qiú to request 求望則為魔事
143 32 qiú to seek; to look for 求望則為魔事
144 32 qiú to implore 求望則為魔事
145 32 qiú to aspire to 求望則為魔事
146 32 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 求望則為魔事
147 32 qiú to attract 求望則為魔事
148 32 qiú to bribe 求望則為魔事
149 32 qiú Qiu 求望則為魔事
150 32 qiú to demand 求望則為魔事
151 32 qiú to end 求望則為魔事
152 32 如來 rúlái Tathagata 住於如來所說言教則為魔事
153 32 如來 Rúlái Tathagata 住於如來所說言教則為魔事
154 32 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 住於如來所說言教則為魔事
155 31 yuē to speak; to say 大光問文殊曰
156 31 yuē Kangxi radical 73 大光問文殊曰
157 31 yuē to be called 大光問文殊曰
158 31 眾生 zhòngshēng all living things 而以斷除眾生愛欲垢穢
159 31 眾生 zhòngshēng living things other than people 而以斷除眾生愛欲垢穢
160 31 眾生 zhòngshēng sentient beings 而以斷除眾生愛欲垢穢
161 31 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而以斷除眾生愛欲垢穢
162 31 liǎo to know; to understand 其有曉了空無慧行
163 31 liǎo to understand; to know 其有曉了空無慧行
164 31 liào to look afar from a high place 其有曉了空無慧行
165 31 liǎo to complete 其有曉了空無慧行
166 31 liǎo clever; intelligent 其有曉了空無慧行
167 31 liǎo to know; jñāta 其有曉了空無慧行
168 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 住於如來所說言教則為魔事
169 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 住於如來所說言教則為魔事
170 31 shuì to persuade 住於如來所說言教則為魔事
171 31 shuō to teach; to recite; to explain 住於如來所說言教則為魔事
172 31 shuō a doctrine; a theory 住於如來所說言教則為魔事
173 31 shuō to claim; to assert 住於如來所說言教則為魔事
174 31 shuō allocution 住於如來所說言教則為魔事
175 31 shuō to criticize; to scold 住於如來所說言教則為魔事
176 31 shuō to indicate; to refer to 住於如來所說言教則為魔事
177 31 shuō speach; vāda 住於如來所說言教則為魔事
178 31 shuō to speak; bhāṣate 住於如來所說言教則為魔事
179 30 xiǎo xiao 其有曉了空無慧行
180 30 xiǎo dawn 其有曉了空無慧行
181 30 xiǎo to know 其有曉了空無慧行
182 30 xiǎo to tell 其有曉了空無慧行
183 30 xiǎo in the early morning 其有曉了空無慧行
184 30 niàn to read aloud 識念
185 30 niàn to remember; to expect 識念
186 30 niàn to miss 識念
187 30 niàn to consider 識念
188 30 niàn to recite; to chant 識念
189 30 niàn to show affection for 識念
190 30 niàn a thought; an idea 識念
191 30 niàn twenty 識念
192 30 niàn memory 識念
193 30 niàn an instant 識念
194 30 niàn Nian 識念
195 30 niàn mindfulness; smrti 識念
196 30 niàn a thought; citta 識念
197 29 Wu 不計有身亦無吾我
198 29 jiàn to see 志在所應見
199 29 jiàn opinion; view; understanding 志在所應見
200 29 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 志在所應見
201 29 jiàn refer to; for details see 志在所應見
202 29 jiàn to appear 志在所應見
203 29 jiàn to meet 志在所應見
204 29 jiàn to receive (a guest) 志在所應見
205 29 jiàn let me; kindly 志在所應見
206 29 jiàn Jian 志在所應見
207 29 xiàn to appear 志在所應見
208 29 xiàn to introduce 志在所應見
209 29 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 志在所應見
210 28 method; way 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
211 28 France 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
212 28 the law; rules; regulations 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
213 28 the teachings of the Buddha; Dharma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
214 28 a standard; a norm 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
215 28 an institution 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
216 28 to emulate 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
217 28 magic; a magic trick 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
218 28 punishment 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
219 28 Fa 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
220 28 a precedent 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
221 28 a classification of some kinds of Han texts 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
222 28 relating to a ceremony or rite 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
223 28 Dharma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
224 28 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
225 28 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
226 28 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
227 28 quality; characteristic 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
228 28 desire 及欲行天
229 28 to desire; to wish 及欲行天
230 28 to desire; to intend 及欲行天
231 28 lust 及欲行天
232 28 desire; intention; wish; kāma 及欲行天
233 28 精進 jīngjìn to be diligent 精進
234 28 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
235 28 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
236 28 精進 jīngjìn diligence 精進
237 28 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
238 28 zhòng many; numerous 諸菩薩眾有魔事者
239 28 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸菩薩眾有魔事者
240 28 zhòng general; common; public 諸菩薩眾有魔事者
241 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 行得於觀則為魔事
242 27 děi to want to; to need to 行得於觀則為魔事
243 27 děi must; ought to 行得於觀則為魔事
244 27 de 行得於觀則為魔事
245 27 de infix potential marker 行得於觀則為魔事
246 27 to result in 行得於觀則為魔事
247 27 to be proper; to fit; to suit 行得於觀則為魔事
248 27 to be satisfied 行得於觀則為魔事
249 27 to be finished 行得於觀則為魔事
250 27 děi satisfying 行得於觀則為魔事
251 27 to contract 行得於觀則為魔事
252 27 to hear 行得於觀則為魔事
253 27 to have; there is 行得於觀則為魔事
254 27 marks time passed 行得於觀則為魔事
255 27 obtain; attain; prāpta 行得於觀則為魔事
256 27 智慧 zhìhuì wisdom 一心而依智慧則為魔事
257 27 智慧 zhìhuì wisdom 一心而依智慧則為魔事
258 27 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 一心而依智慧則為魔事
259 27 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 一心而依智慧則為魔事
260 27 to know; to learn about; to comprehend 悉察諸見而無所見
261 27 detailed 悉察諸見而無所見
262 27 to elaborate; to expound 悉察諸見而無所見
263 27 to exhaust; to use up 悉察諸見而無所見
264 27 strongly 悉察諸見而無所見
265 27 Xi 悉察諸見而無所見
266 27 all; kṛtsna 悉察諸見而無所見
267 27 xīn heart [organ] 心倚布施
268 27 xīn Kangxi radical 61 心倚布施
269 27 xīn mind; consciousness 心倚布施
270 27 xīn the center; the core; the middle 心倚布施
271 27 xīn one of the 28 star constellations 心倚布施
272 27 xīn heart 心倚布施
273 27 xīn emotion 心倚布施
274 27 xīn intention; consideration 心倚布施
275 27 xīn disposition; temperament 心倚布施
276 27 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心倚布施
277 26 business; industry 是為菩薩平等之業精進行也
278 26 activity; actions 是為菩薩平等之業精進行也
279 26 order; sequence 是為菩薩平等之業精進行也
280 26 to continue 是為菩薩平等之業精進行也
281 26 to start; to create 是為菩薩平等之業精進行也
282 26 karma 是為菩薩平等之業精進行也
283 26 hereditary trade; legacy 是為菩薩平等之業精進行也
284 26 a course of study; training 是為菩薩平等之業精進行也
285 26 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 是為菩薩平等之業精進行也
286 26 an estate; a property 是為菩薩平等之業精進行也
287 26 an achievement 是為菩薩平等之業精進行也
288 26 to engage in 是為菩薩平等之業精進行也
289 26 Ye 是為菩薩平等之業精進行也
290 26 a horizontal board 是為菩薩平等之業精進行也
291 26 an occupation 是為菩薩平等之業精進行也
292 26 a kind of musical instrument 是為菩薩平等之業精進行也
293 26 a book 是為菩薩平等之業精進行也
294 26 karma; kamma; karmic deeds; actions 是為菩薩平等之業精進行也
295 26 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 翼從文殊師利而
296 26 to use; to grasp 以何等故住於精進
297 26 to rely on 以何等故住於精進
298 26 to regard 以何等故住於精進
299 26 to be able to 以何等故住於精進
300 26 to order; to command 以何等故住於精進
301 26 used after a verb 以何等故住於精進
302 26 a reason; a cause 以何等故住於精進
303 26 Israel 以何等故住於精進
304 26 Yi 以何等故住於精進
305 26 use; yogena 以何等故住於精進
306 24 huái bosom; breast 不懷憂慼亦無增減
307 24 huái to carry in bosom 不懷憂慼亦無增減
308 24 huái to miss; to think of 不懷憂慼亦無增減
309 24 huái to cherish 不懷憂慼亦無增減
310 24 huái to be pregnant 不懷憂慼亦無增減
311 24 huái to keep in mind; to be concerned for 不懷憂慼亦無增減
312 24 huái inner heart; mind; feelings 不懷憂慼亦無增減
313 24 huái to embrace 不懷憂慼亦無增減
314 24 huái to encircle; to surround 不懷憂慼亦無增減
315 24 huái to comfort 不懷憂慼亦無增減
316 24 huái to incline to; to be attracted to 不懷憂慼亦無增減
317 24 huái to think of a plan 不懷憂慼亦無增減
318 24 huái Huai 不懷憂慼亦無增減
319 24 huái to be patient with; to tolerate 不懷憂慼亦無增減
320 24 huái aspiration; intention 不懷憂慼亦無增減
321 24 huái embrace; utsaṅga 不懷憂慼亦無增減
322 24 魔事 móshì Māra's deeds; hindrances 諸菩薩眾有魔事者
323 24 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 意無所進不行諸法
324 23 huì intelligent; clever 其有曉了空無慧行
325 23 huì mental ability; intellect 其有曉了空無慧行
326 23 huì wisdom; understanding 其有曉了空無慧行
327 23 huì Wisdom 其有曉了空無慧行
328 23 huì wisdom; prajna 其有曉了空無慧行
329 23 huì intellect; mati 其有曉了空無慧行
330 21 xiǎng to think 等於諸想及一切念
331 21 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 等於諸想及一切念
332 21 xiǎng to want 等於諸想及一切念
333 21 xiǎng to remember; to miss; to long for 等於諸想及一切念
334 21 xiǎng to plan 等於諸想及一切念
335 21 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 等於諸想及一切念
336 21 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 修行比丘之繫縛也
337 21 比丘 bǐqiū bhiksu 修行比丘之繫縛也
338 21 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 修行比丘之繫縛也
339 20 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 諸著
340 20 zhù outstanding 諸著
341 20 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 諸著
342 20 zhuó to wear (clothes) 諸著
343 20 zhe expresses a command 諸著
344 20 zháo to attach; to grasp 諸著
345 20 zhāo to add; to put 諸著
346 20 zhuó a chess move 諸著
347 20 zhāo a trick; a move; a method 諸著
348 20 zhāo OK 諸著
349 20 zháo to fall into [a trap] 諸著
350 20 zháo to ignite 諸著
351 20 zháo to fall asleep 諸著
352 20 zhuó whereabouts; end result 諸著
353 20 zhù to appear; to manifest 諸著
354 20 zhù to show 諸著
355 20 zhù to indicate; to be distinguished by 諸著
356 20 zhù to write 諸著
357 20 zhù to record 諸著
358 20 zhù a document; writings 諸著
359 20 zhù Zhu 諸著
360 20 zháo expresses that a continuing process has a result 諸著
361 20 zhuó to arrive 諸著
362 20 zhuó to result in 諸著
363 20 zhuó to command 諸著
364 20 zhuó a strategy 諸著
365 20 zhāo to happen; to occur 諸著
366 20 zhù space between main doorwary and a screen 諸著
367 20 zhuó somebody attached to a place; a local 諸著
368 20 zhe attachment to 諸著
369 20 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
370 20 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
371 20 平等 píngděng be equal in social status 以等精進則曰平等無所應進
372 20 平等 píngděng equal 以等精進則曰平等無所應進
373 20 平等 píngděng equal; without partiality 以等精進則曰平等無所應進
374 20 平等 píngděng equality 以等精進則曰平等無所應進
375 19 zhù to dwell; to live; to reside 住於如來所說言教則為魔事
376 19 zhù to stop; to halt 住於如來所說言教則為魔事
377 19 zhù to retain; to remain 住於如來所說言教則為魔事
378 19 zhù to lodge at [temporarily] 住於如來所說言教則為魔事
379 19 zhù verb complement 住於如來所說言教則為魔事
380 19 zhù attaching; abiding; dwelling on 住於如來所說言教則為魔事
381 19 to go back; to return 文殊師利復謂大光
382 19 to resume; to restart 文殊師利復謂大光
383 19 to do in detail 文殊師利復謂大光
384 19 to restore 文殊師利復謂大光
385 19 to respond; to reply to 文殊師利復謂大光
386 19 Fu; Return 文殊師利復謂大光
387 19 to retaliate; to reciprocate 文殊師利復謂大光
388 19 to avoid forced labor or tax 文殊師利復謂大光
389 19 Fu 文殊師利復謂大光
390 19 doubled; to overlapping; folded 文殊師利復謂大光
391 19 a lined garment with doubled thickness 文殊師利復謂大光
392 19 self 不計有身亦無吾我
393 19 [my] dear 不計有身亦無吾我
394 19 Wo 不計有身亦無吾我
395 19 self; atman; attan 不計有身亦無吾我
396 19 ga 不計有身亦無吾我
397 18 to give
398 18 to accompany
399 18 to particate in
400 18 of the same kind
401 18 to help
402 18 for
403 18 xīng to flourish; to be popular 譬如化人之所興為
404 18 xìng interest 譬如化人之所興為
405 18 xīng to spring up; to get up 譬如化人之所興為
406 18 xīng to move 譬如化人之所興為
407 18 xīng to generate interest 譬如化人之所興為
408 18 xīng to promote 譬如化人之所興為
409 18 xīng to start; to begin 譬如化人之所興為
410 18 xīng to permit; to allow 譬如化人之所興為
411 18 xīng Xing 譬如化人之所興為
412 18 xīng prosperous 譬如化人之所興為
413 18 xìng to be happy 譬如化人之所興為
414 18 xìng to like 譬如化人之所興為
415 18 xìng to make an analogy 譬如化人之所興為
416 17 yán to speak; to say; said 所可謂言
417 17 yán language; talk; words; utterance; speech 所可謂言
418 17 yán Kangxi radical 149 所可謂言
419 17 yán phrase; sentence 所可謂言
420 17 yán a word; a syllable 所可謂言
421 17 yán a theory; a doctrine 所可謂言
422 17 yán to regard as 所可謂言
423 17 yán to act as 所可謂言
424 17 yán speech; vāc 所可謂言
425 17 yán speak; vad 所可謂言
426 17 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
427 17 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
428 17 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
429 17 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
430 17 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
431 17 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
432 17 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
433 17 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別慧者
434 17 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別慧者
435 17 分別 fēnbié difference 分別慧者
436 17 分別 fēnbié discrimination 分別慧者
437 17 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別慧者
438 17 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別慧者
439 17 jiě to loosen; to unfasten; to untie 解善權者
440 17 jiě to explain 解善權者
441 17 jiě to divide; to separate 解善權者
442 17 jiě to understand 解善權者
443 17 jiě to solve a math problem 解善權者
444 17 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 解善權者
445 17 jiě to cut; to disect 解善權者
446 17 jiě to relieve oneself 解善權者
447 17 jiě a solution 解善權者
448 17 jiè to escort 解善權者
449 17 xiè to understand; to be clear 解善權者
450 17 xiè acrobatic skills 解善權者
451 17 jiě can; able to 解善權者
452 17 jiě to liberate 解善權者
453 17 jiě a stanza 解善權者
454 17 jiè to send off 解善權者
455 17 xiè Xie 解善權者
456 17 jiě exegesis 解善權者
457 17 xiè laziness 解善權者
458 17 jiè a government office 解善權者
459 17 jiè to pawn 解善權者
460 17 jiè to rent; to lease 解善權者
461 17 jiě understanding 解善權者
462 17 shēn human body; torso 身無
463 17 shēn Kangxi radical 158 身無
464 17 shēn self 身無
465 17 shēn life 身無
466 17 shēn an object 身無
467 17 shēn a lifetime 身無
468 17 shēn moral character 身無
469 17 shēn status; identity; position 身無
470 17 shēn pregnancy 身無
471 17 juān India 身無
472 17 shēn body; kaya 身無
473 17 néng can; able 若能曉了一
474 17 néng ability; capacity 若能曉了一
475 17 néng a mythical bear-like beast 若能曉了一
476 17 néng energy 若能曉了一
477 17 néng function; use 若能曉了一
478 17 néng talent 若能曉了一
479 17 néng expert at 若能曉了一
480 17 néng to be in harmony 若能曉了一
481 17 néng to tend to; to care for 若能曉了一
482 17 néng to reach; to arrive at 若能曉了一
483 17 néng to be able; śak 若能曉了一
484 17 shēng to be born; to give birth 始生沒
485 17 shēng to live 始生沒
486 17 shēng raw 始生沒
487 17 shēng a student 始生沒
488 17 shēng life 始生沒
489 17 shēng to produce; to give rise 始生沒
490 17 shēng alive 始生沒
491 17 shēng a lifetime 始生沒
492 17 shēng to initiate; to become 始生沒
493 17 shēng to grow 始生沒
494 17 shēng unfamiliar 始生沒
495 17 shēng not experienced 始生沒
496 17 shēng hard; stiff; strong 始生沒
497 17 shēng having academic or professional knowledge 始生沒
498 17 shēng a male role in traditional theatre 始生沒
499 17 shēng gender 始生沒
500 17 shēng to develop; to grow 始生沒

Frequencies of all Words

Top 1045

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 146 no 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
2 146 Kangxi radical 71 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
3 146 to not have; without 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
4 146 has not yet 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
5 146 mo 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
6 146 do not 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
7 146 not; -less; un- 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
8 146 regardless of 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
9 146 to not have 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
10 146 um 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
11 146 Wu 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
12 146 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
13 146 not; non- 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
14 146 mo 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
15 140 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所可謂言
16 140 suǒ an office; an institute 所可謂言
17 140 suǒ introduces a relative clause 所可謂言
18 140 suǒ it 所可謂言
19 140 suǒ if; supposing 所可謂言
20 140 suǒ a few; various; some 所可謂言
21 140 suǒ a place; a location 所可謂言
22 140 suǒ indicates a passive voice 所可謂言
23 140 suǒ that which 所可謂言
24 140 suǒ an ordinal number 所可謂言
25 140 suǒ meaning 所可謂言
26 140 suǒ garrison 所可謂言
27 140 suǒ place; pradeśa 所可謂言
28 140 suǒ that which; yad 所可謂言
29 136 wèi for; to 有所興業而有所作則為魔事
30 136 wèi because of 有所興業而有所作則為魔事
31 136 wéi to act as; to serve 有所興業而有所作則為魔事
32 136 wéi to change into; to become 有所興業而有所作則為魔事
33 136 wéi to be; is 有所興業而有所作則為魔事
34 136 wéi to do 有所興業而有所作則為魔事
35 136 wèi for 有所興業而有所作則為魔事
36 136 wèi because of; for; to 有所興業而有所作則為魔事
37 136 wèi to 有所興業而有所作則為魔事
38 136 wéi in a passive construction 有所興業而有所作則為魔事
39 136 wéi forming a rehetorical question 有所興業而有所作則為魔事
40 136 wéi forming an adverb 有所興業而有所作則為魔事
41 136 wéi to add emphasis 有所興業而有所作則為魔事
42 136 wèi to support; to help 有所興業而有所作則為魔事
43 136 wéi to govern 有所興業而有所作則為魔事
44 110 in; at 受於忍辱
45 110 in; at 受於忍辱
46 110 in; at; to; from 受於忍辱
47 110 to go; to 受於忍辱
48 110 to rely on; to depend on 受於忍辱
49 110 to go to; to arrive at 受於忍辱
50 110 from 受於忍辱
51 110 give 受於忍辱
52 110 oppposing 受於忍辱
53 110 and 受於忍辱
54 110 compared to 受於忍辱
55 110 by 受於忍辱
56 110 and; as well as 受於忍辱
57 110 for 受於忍辱
58 110 Yu 受於忍辱
59 110 a crow 受於忍辱
60 110 whew; wow 受於忍辱
61 98 otherwise; but; however 有所興業而有所作則為魔事
62 98 then 有所興業而有所作則為魔事
63 98 measure word for short sections of text 有所興業而有所作則為魔事
64 98 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 有所興業而有所作則為魔事
65 98 a grade; a level 有所興業而有所作則為魔事
66 98 an example; a model 有所興業而有所作則為魔事
67 98 a weighing device 有所興業而有所作則為魔事
68 98 to grade; to rank 有所興業而有所作則為魔事
69 98 to copy; to imitate; to follow 有所興業而有所作則為魔事
70 98 to do 有所興業而有所作則為魔事
71 98 only 有所興業而有所作則為魔事
72 98 immediately 有所興業而有所作則為魔事
73 98 then; moreover; atha 有所興業而有所作則為魔事
74 98 koan; kōan; gong'an 有所興業而有所作則為魔事
75 97 zhī him; her; them; that 波旬當奈之何
76 97 zhī used between a modifier and a word to form a word group 波旬當奈之何
77 97 zhī to go 波旬當奈之何
78 97 zhī this; that 波旬當奈之何
79 97 zhī genetive marker 波旬當奈之何
80 97 zhī it 波旬當奈之何
81 97 zhī in 波旬當奈之何
82 97 zhī all 波旬當奈之何
83 97 zhī and 波旬當奈之何
84 97 zhī however 波旬當奈之何
85 97 zhī if 波旬當奈之何
86 97 zhī then 波旬當奈之何
87 97 zhī to arrive; to go 波旬當奈之何
88 97 zhī is 波旬當奈之何
89 97 zhī to use 波旬當奈之何
90 97 zhī Zhi 波旬當奈之何
91 93 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸菩薩眾有魔事者
92 93 zhě that 諸菩薩眾有魔事者
93 93 zhě nominalizing function word 諸菩薩眾有魔事者
94 93 zhě used to mark a definition 諸菩薩眾有魔事者
95 93 zhě used to mark a pause 諸菩薩眾有魔事者
96 93 zhě topic marker; that; it 諸菩薩眾有魔事者
97 93 zhuó according to 諸菩薩眾有魔事者
98 93 zhě ca 諸菩薩眾有魔事者
99 87 not; no 何謂菩薩精進而不應
100 87 expresses that a certain condition cannot be acheived 何謂菩薩精進而不應
101 87 as a correlative 何謂菩薩精進而不應
102 87 no (answering a question) 何謂菩薩精進而不應
103 87 forms a negative adjective from a noun 何謂菩薩精進而不應
104 87 at the end of a sentence to form a question 何謂菩薩精進而不應
105 87 to form a yes or no question 何謂菩薩精進而不應
106 87 infix potential marker 何謂菩薩精進而不應
107 87 no; na 何謂菩薩精進而不應
108 84 wèn to ask 大光問文殊曰
109 84 wèn to inquire after 大光問文殊曰
110 84 wèn to interrogate 大光問文殊曰
111 84 wèn to hold responsible 大光問文殊曰
112 84 wèn to request something 大光問文殊曰
113 84 wèn to rebuke 大光問文殊曰
114 84 wèn to send an official mission bearing gifts 大光問文殊曰
115 84 wèn news 大光問文殊曰
116 84 wèn to propose marriage 大光問文殊曰
117 84 wén to inform 大光問文殊曰
118 84 wèn to research 大光問文殊曰
119 84 wèn Wen 大光問文殊曰
120 84 wèn to 大光問文殊曰
121 84 wèn a question 大光問文殊曰
122 84 wèn ask; prccha 大光問文殊曰
123 81 答曰 dá yuē to reply 文殊答曰
124 77 ér and; as well as; but (not); yet (not) 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
125 77 ér Kangxi radical 126 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
126 77 ér you 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
127 77 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
128 77 ér right away; then 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
129 77 ér but; yet; however; while; nevertheless 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
130 77 ér if; in case; in the event that 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
131 77 ér therefore; as a result; thus 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
132 77 ér how can it be that? 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
133 77 ér so as to 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
134 77 ér only then 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
135 77 ér as if; to seem like 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
136 77 néng can; able 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
137 77 ér whiskers on the cheeks; sideburns 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
138 77 ér me 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
139 77 ér to arrive; up to 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
140 77 ér possessive 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
141 71 yòu again; also 又問
142 71 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又問
143 71 yòu Kangxi radical 29 又問
144 71 yòu and 又問
145 71 yòu furthermore 又問
146 71 yòu in addition 又問
147 71 yòu but 又問
148 71 yòu again; also; punar 又問
149 61 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
150 61 善哉 shànzāi excellent 善哉
151 58 his; hers; its; theirs 其魔事者為住何所
152 58 to add emphasis 其魔事者為住何所
153 58 used when asking a question in reply to a question 其魔事者為住何所
154 58 used when making a request or giving an order 其魔事者為住何所
155 58 he; her; it; them 其魔事者為住何所
156 58 probably; likely 其魔事者為住何所
157 58 will 其魔事者為住何所
158 58 may 其魔事者為住何所
159 58 if 其魔事者為住何所
160 58 or 其魔事者為住何所
161 58 Qi 其魔事者為住何所
162 58 he; her; it; saḥ; sā; tad 其魔事者為住何所
163 57 zhū all; many; various 諸色行天
164 57 zhū Zhu 諸色行天
165 57 zhū all; members of the class 諸色行天
166 57 zhū interrogative particle 諸色行天
167 57 zhū him; her; them; it 諸色行天
168 57 zhū of; in 諸色行天
169 57 zhū all; many; sarva 諸色行天
170 54 also; too 不計有身亦無吾我
171 54 but 不計有身亦無吾我
172 54 this; he; she 不計有身亦無吾我
173 54 although; even though 不計有身亦無吾我
174 54 already 不計有身亦無吾我
175 54 particle with no meaning 不計有身亦無吾我
176 54 Yi 不計有身亦無吾我
177 47 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂魔事
178 47 何謂 héwèi why? 何謂魔事
179 47 何謂 héwèi what are you saying? 何謂魔事
180 47 何謂 héwèi what? 何謂魔事
181 46 such as; for example; for instance 宣暢如
182 46 if 宣暢如
183 46 in accordance with 宣暢如
184 46 to be appropriate; should; with regard to 宣暢如
185 46 this 宣暢如
186 46 it is so; it is thus; can be compared with 宣暢如
187 46 to go to 宣暢如
188 46 to meet 宣暢如
189 46 to appear; to seem; to be like 宣暢如
190 46 at least as good as 宣暢如
191 46 and 宣暢如
192 46 or 宣暢如
193 46 but 宣暢如
194 46 then 宣暢如
195 46 naturally 宣暢如
196 46 expresses a question or doubt 宣暢如
197 46 you 宣暢如
198 46 the second lunar month 宣暢如
199 46 in; at 宣暢如
200 46 Ru 宣暢如
201 46 Thus 宣暢如
202 46 thus; tathā 宣暢如
203 46 like; iva 宣暢如
204 41 Māra 乃為諸魔求其便耳
205 41 evil; vice 乃為諸魔求其便耳
206 41 a demon; an evil spirit 乃為諸魔求其便耳
207 41 magic 乃為諸魔求其便耳
208 41 terrifying 乃為諸魔求其便耳
209 41 māra 乃為諸魔求其便耳
210 41 Māra 乃為諸魔求其便耳
211 41 shì is; are; am; to be 是則名曰平等精進
212 41 shì is exactly 是則名曰平等精進
213 41 shì is suitable; is in contrast 是則名曰平等精進
214 41 shì this; that; those 是則名曰平等精進
215 41 shì really; certainly 是則名曰平等精進
216 41 shì correct; yes; affirmative 是則名曰平等精進
217 41 shì true 是則名曰平等精進
218 41 shì is; has; exists 是則名曰平等精進
219 41 shì used between repetitions of a word 是則名曰平等精進
220 41 shì a matter; an affair 是則名曰平等精進
221 41 shì Shi 是則名曰平等精進
222 41 shì is; bhū 是則名曰平等精進
223 41 shì this; idam 是則名曰平等精進
224 39 běn measure word for books 將攝一切眾德之本
225 39 běn this (city, week, etc) 將攝一切眾德之本
226 39 běn originally; formerly 將攝一切眾德之本
227 39 běn to be one's own 將攝一切眾德之本
228 39 běn origin; source; root; foundation; basis 將攝一切眾德之本
229 39 běn the roots of a plant 將攝一切眾德之本
230 39 běn self 將攝一切眾德之本
231 39 běn measure word for flowering plants 將攝一切眾德之本
232 39 běn capital 將攝一切眾德之本
233 39 běn main; central; primary 將攝一切眾德之本
234 39 běn according to 將攝一切眾德之本
235 39 běn a version; an edition 將攝一切眾德之本
236 39 běn a memorial [presented to the emperor] 將攝一切眾德之本
237 39 běn a book 將攝一切眾德之本
238 39 běn trunk of a tree 將攝一切眾德之本
239 39 běn to investigate the root of 將攝一切眾德之本
240 39 běn a manuscript for a play 將攝一切眾德之本
241 39 běn Ben 將攝一切眾德之本
242 39 běn root; origin; mula 將攝一切眾德之本
243 39 běn becoming, being, existing; bhava 將攝一切眾德之本
244 39 běn former; previous; pūrva 將攝一切眾德之本
245 38 xíng to walk 及欲行天
246 38 xíng capable; competent 及欲行天
247 38 háng profession 及欲行天
248 38 háng line; row 及欲行天
249 38 xíng Kangxi radical 144 及欲行天
250 38 xíng to travel 及欲行天
251 38 xìng actions; conduct 及欲行天
252 38 xíng to do; to act; to practice 及欲行天
253 38 xíng all right; OK; okay 及欲行天
254 38 háng horizontal line 及欲行天
255 38 héng virtuous deeds 及欲行天
256 38 hàng a line of trees 及欲行天
257 38 hàng bold; steadfast 及欲行天
258 38 xíng to move 及欲行天
259 38 xíng to put into effect; to implement 及欲行天
260 38 xíng travel 及欲行天
261 38 xíng to circulate 及欲行天
262 38 xíng running script; running script 及欲行天
263 38 xíng temporary 及欲行天
264 38 xíng soon 及欲行天
265 38 háng rank; order 及欲行天
266 38 háng a business; a shop 及欲行天
267 38 xíng to depart; to leave 及欲行天
268 38 xíng to experience 及欲行天
269 38 xíng path; way 及欲行天
270 38 xíng xing; ballad 及欲行天
271 38 xíng a round [of drinks] 及欲行天
272 38 xíng Xing 及欲行天
273 38 xíng moreover; also 及欲行天
274 38 xíng Practice 及欲行天
275 38 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 及欲行天
276 38 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 及欲行天
277 38 ruò to seem; to be like; as 若使志願
278 38 ruò seemingly 若使志願
279 38 ruò if 若使志願
280 38 ruò you 若使志願
281 38 ruò this; that 若使志願
282 38 ruò and; or 若使志願
283 38 ruò as for; pertaining to 若使志願
284 38 pomegranite 若使志願
285 38 ruò to choose 若使志願
286 38 ruò to agree; to accord with; to conform to 若使志願
287 38 ruò thus 若使志願
288 38 ruò pollia 若使志願
289 38 ruò Ruo 若使志願
290 38 ruò only then 若使志願
291 38 ja 若使志願
292 38 jñā 若使志願
293 37 nǎi thus; so; therefore; then; only; thereupon 乃為諸魔求其便耳
294 37 nǎi to be 乃為諸魔求其便耳
295 37 nǎi you; yours 乃為諸魔求其便耳
296 37 nǎi also; moreover 乃為諸魔求其便耳
297 37 nǎi however; but 乃為諸魔求其便耳
298 37 nǎi if 乃為諸魔求其便耳
299 37 一切 yīqiè all; every; everything 假使不行一切塵勞
300 37 一切 yīqiè temporary 假使不行一切塵勞
301 37 一切 yīqiè the same 假使不行一切塵勞
302 37 一切 yīqiè generally 假使不行一切塵勞
303 37 一切 yīqiè all, everything 假使不行一切塵勞
304 37 一切 yīqiè all; sarva 假使不行一切塵勞
305 36 děng et cetera; and so on 等遵所修此之謂
306 36 děng to wait 等遵所修此之謂
307 36 děng degree; kind 等遵所修此之謂
308 36 děng plural 等遵所修此之謂
309 36 děng to be equal 等遵所修此之謂
310 36 děng degree; level 等遵所修此之謂
311 36 děng to compare 等遵所修此之謂
312 36 dāng to be; to act as; to serve as 波旬當奈之何
313 36 dāng at or in the very same; be apposite 波旬當奈之何
314 36 dāng dang (sound of a bell) 波旬當奈之何
315 36 dāng to face 波旬當奈之何
316 36 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 波旬當奈之何
317 36 dāng to manage; to host 波旬當奈之何
318 36 dāng should 波旬當奈之何
319 36 dāng to treat; to regard as 波旬當奈之何
320 36 dǎng to think 波旬當奈之何
321 36 dàng suitable; correspond to 波旬當奈之何
322 36 dǎng to be equal 波旬當奈之何
323 36 dàng that 波旬當奈之何
324 36 dāng an end; top 波旬當奈之何
325 36 dàng clang; jingle 波旬當奈之何
326 36 dāng to judge 波旬當奈之何
327 36 dǎng to bear on one's shoulder 波旬當奈之何
328 36 dàng the same 波旬當奈之何
329 36 dàng to pawn 波旬當奈之何
330 36 dàng to fail [an exam] 波旬當奈之何
331 36 dàng a trap 波旬當奈之何
332 36 dàng a pawned item 波旬當奈之何
333 36 文殊 Wénshū Manjusri 文殊答曰
334 36 文殊 wénshū Manjusri 文殊答曰
335 35 fēi not; non-; un- 則非善哉
336 35 fēi Kangxi radical 175 則非善哉
337 35 fēi wrong; bad; untruthful 則非善哉
338 35 fēi different 則非善哉
339 35 fēi to not be; to not have 則非善哉
340 35 fēi to violate; to be contrary to 則非善哉
341 35 fēi Africa 則非善哉
342 35 fēi to slander 則非善哉
343 35 fěi to avoid 則非善哉
344 35 fēi must 則非善哉
345 35 fēi an error 則非善哉
346 35 fēi a problem; a question 則非善哉
347 35 fēi evil 則非善哉
348 35 fēi besides; except; unless 則非善哉
349 34 菩薩 púsà bodhisattva 摩訶菩薩不可計
350 34 菩薩 púsà bodhisattva 摩訶菩薩不可計
351 34 菩薩 púsà bodhisatta 摩訶菩薩不可計
352 33 yǒu is; are; to exist 有一
353 33 yǒu to have; to possess 有一
354 33 yǒu indicates an estimate 有一
355 33 yǒu indicates a large quantity 有一
356 33 yǒu indicates an affirmative response 有一
357 33 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一
358 33 yǒu used to compare two things 有一
359 33 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一
360 33 yǒu used before the names of dynasties 有一
361 33 yǒu a certain thing; what exists 有一
362 33 yǒu multiple of ten and ... 有一
363 33 yǒu abundant 有一
364 33 yǒu purposeful 有一
365 33 yǒu You 有一
366 33 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一
367 33 yǒu becoming; bhava 有一
368 32 qiú to request 求望則為魔事
369 32 qiú to seek; to look for 求望則為魔事
370 32 qiú to implore 求望則為魔事
371 32 qiú to aspire to 求望則為魔事
372 32 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 求望則為魔事
373 32 qiú to attract 求望則為魔事
374 32 qiú to bribe 求望則為魔事
375 32 qiú Qiu 求望則為魔事
376 32 qiú to demand 求望則為魔事
377 32 qiú to end 求望則為魔事
378 32 如來 rúlái Tathagata 住於如來所說言教則為魔事
379 32 如來 Rúlái Tathagata 住於如來所說言教則為魔事
380 32 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 住於如來所說言教則為魔事
381 31 yuē to speak; to say 大光問文殊曰
382 31 yuē Kangxi radical 73 大光問文殊曰
383 31 yuē to be called 大光問文殊曰
384 31 yuē particle without meaning 大光問文殊曰
385 31 眾生 zhòngshēng all living things 而以斷除眾生愛欲垢穢
386 31 眾生 zhòngshēng living things other than people 而以斷除眾生愛欲垢穢
387 31 眾生 zhòngshēng sentient beings 而以斷除眾生愛欲垢穢
388 31 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而以斷除眾生愛欲垢穢
389 31 le completion of an action 其有曉了空無慧行
390 31 liǎo to know; to understand 其有曉了空無慧行
391 31 liǎo to understand; to know 其有曉了空無慧行
392 31 liào to look afar from a high place 其有曉了空無慧行
393 31 le modal particle 其有曉了空無慧行
394 31 le particle used in certain fixed expressions 其有曉了空無慧行
395 31 liǎo to complete 其有曉了空無慧行
396 31 liǎo completely 其有曉了空無慧行
397 31 liǎo clever; intelligent 其有曉了空無慧行
398 31 liǎo to know; jñāta 其有曉了空無慧行
399 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 住於如來所說言教則為魔事
400 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 住於如來所說言教則為魔事
401 31 shuì to persuade 住於如來所說言教則為魔事
402 31 shuō to teach; to recite; to explain 住於如來所說言教則為魔事
403 31 shuō a doctrine; a theory 住於如來所說言教則為魔事
404 31 shuō to claim; to assert 住於如來所說言教則為魔事
405 31 shuō allocution 住於如來所說言教則為魔事
406 31 shuō to criticize; to scold 住於如來所說言教則為魔事
407 31 shuō to indicate; to refer to 住於如來所說言教則為魔事
408 31 shuō speach; vāda 住於如來所說言教則為魔事
409 31 shuō to speak; bhāṣate 住於如來所說言教則為魔事
410 30 xiǎo xiao 其有曉了空無慧行
411 30 xiǎo dawn 其有曉了空無慧行
412 30 xiǎo to know 其有曉了空無慧行
413 30 xiǎo to tell 其有曉了空無慧行
414 30 xiǎo in the early morning 其有曉了空無慧行
415 30 niàn to read aloud 識念
416 30 niàn to remember; to expect 識念
417 30 niàn to miss 識念
418 30 niàn to consider 識念
419 30 niàn to recite; to chant 識念
420 30 niàn to show affection for 識念
421 30 niàn a thought; an idea 識念
422 30 niàn twenty 識念
423 30 niàn memory 識念
424 30 niàn an instant 識念
425 30 niàn Nian 識念
426 30 niàn mindfulness; smrti 識念
427 30 niàn a thought; citta 識念
428 29 I 不計有身亦無吾我
429 29 my 不計有身亦無吾我
430 29 Wu 不計有身亦無吾我
431 29 I; aham 不計有身亦無吾我
432 29 jiàn to see 志在所應見
433 29 jiàn opinion; view; understanding 志在所應見
434 29 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 志在所應見
435 29 jiàn refer to; for details see 志在所應見
436 29 jiàn to appear 志在所應見
437 29 jiàn passive marker 志在所應見
438 29 jiàn to meet 志在所應見
439 29 jiàn to receive (a guest) 志在所應見
440 29 jiàn let me; kindly 志在所應見
441 29 jiàn Jian 志在所應見
442 29 xiàn to appear 志在所應見
443 29 xiàn to introduce 志在所應見
444 29 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 志在所應見
445 28 method; way 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
446 28 France 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
447 28 the law; rules; regulations 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
448 28 the teachings of the Buddha; Dharma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
449 28 a standard; a norm 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
450 28 an institution 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
451 28 to emulate 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
452 28 magic; a magic trick 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
453 28 punishment 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
454 28 Fa 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
455 28 a precedent 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
456 28 a classification of some kinds of Han texts 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
457 28 relating to a ceremony or rite 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
458 28 Dharma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
459 28 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
460 28 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
461 28 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
462 28 quality; characteristic 無央數眾會眷屬周匝圍繞而說經法
463 28 desire 及欲行天
464 28 to desire; to wish 及欲行天
465 28 almost; nearly; about to occur 及欲行天
466 28 to desire; to intend 及欲行天
467 28 lust 及欲行天
468 28 desire; intention; wish; kāma 及欲行天
469 28 精進 jīngjìn to be diligent 精進
470 28 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進
471 28 精進 jīngjìn Be Diligent 精進
472 28 精進 jīngjìn diligence 精進
473 28 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進
474 28 zhòng many; numerous 諸菩薩眾有魔事者
475 28 zhòng masses; people; multitude; crowd 諸菩薩眾有魔事者
476 28 zhòng general; common; public 諸菩薩眾有魔事者
477 28 zhòng many; all; sarva 諸菩薩眾有魔事者
478 27 de potential marker 行得於觀則為魔事
479 27 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 行得於觀則為魔事
480 27 děi must; ought to 行得於觀則為魔事
481 27 děi to want to; to need to 行得於觀則為魔事
482 27 děi must; ought to 行得於觀則為魔事
483 27 de 行得於觀則為魔事
484 27 de infix potential marker 行得於觀則為魔事
485 27 to result in 行得於觀則為魔事
486 27 to be proper; to fit; to suit 行得於觀則為魔事
487 27 to be satisfied 行得於觀則為魔事
488 27 to be finished 行得於觀則為魔事
489 27 de result of degree 行得於觀則為魔事
490 27 de marks completion of an action 行得於觀則為魔事
491 27 děi satisfying 行得於觀則為魔事
492 27 to contract 行得於觀則為魔事
493 27 marks permission or possibility 行得於觀則為魔事
494 27 expressing frustration 行得於觀則為魔事
495 27 to hear 行得於觀則為魔事
496 27 to have; there is 行得於觀則為魔事
497 27 marks time passed 行得於觀則為魔事
498 27 obtain; attain; prāpta 行得於觀則為魔事
499 27 智慧 zhìhuì wisdom 一心而依智慧則為魔事
500 27 智慧 zhìhuì wisdom 一心而依智慧則為魔事

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an
zhě ca
no; na
wèn ask; prccha
yòu again; also; punar
善哉
 1. shànzāi
 2. shànzāi
 1. Sadhu
 2. excellent
he; her; it; saḥ; sā; tad
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
66 Bin
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大光 100 Vistīrṇavatī
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法常 102 Damei Fachang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
分别经 分別經 102 Fenbie Jing
佛说魔逆经 佛說魔逆經 102 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta; Fo Shuo Mo Ni Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
怀来 懷來 104 Huailai
怀仁 懷仁 104 Huairen
104 Huan river
慧超 72
 1. Hui Chao
 2. Hyecho
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
空也 107 Kūya
魔逆经 魔逆經 109 Mañjuśrīvikurvāṇa parivarta; Mo Ni Jing
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
能忍 110 able to endure; sahā
念常 78 Nian Chang
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧那 115 Sengna
上高 115 Shanggao
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
圣明 聖明 115
 1. enlightened sage; brilliant master
 2. King Song Myong
 3. King Song Myong
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
四分 115 four divisions of cognition
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五趣 119 Five Realms
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
兴业 興業 120 Xingye
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
雅典 89 Athens
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
至大 90 Zhida reign
至德 90 Zhide reign
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
竺法护 竺法護 90 Dharmarakṣa
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 172.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿须轮 阿須輪 196 asura
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
称怨 稱怨 99 complain
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持律 99 a maintainer of monastic discipline
杻械 99 handcuffs and shackles
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 100 Mind for the Way
得道 100 to attain enlightenment
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度生 100 to save beings
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法事 102 a Dharma event
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界清净 法界清淨 102 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
发露 發露 102 to reveal; to manifest
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法想 102 thoughts of the Dharma
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
罣碍 罣礙 103
 1. a hindrance; an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
化导 化導 104 instruct and guide
化众生 化眾生 104 to transform living beings
幻人 104 an illusionist; a conjurer
化人 104 a conjured person
戒法 106 the rules of the precepts
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
经法 經法 106 canonical teachings
客尘 客塵 107 external taint
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
愦閙 憒閙 107 clamour
离欲 離欲 108 free of desire
了生死 108 ending the cycle of birth and death
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六度无极 六度無極 108 six perfections
六神通 108 the six supernatural powers
六通 108 six supernatural powers
六十二见 六十二見 108 sixty two views
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
灭尽三昧 滅盡三昧 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
能化 110 a teacher
能行 110 ability to act
普见 普見 112 observe all places
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
权方便 權方便 113 upāya; skill in means
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三垢 115 three defilements
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色想 115 form-perceptions
色行天 115 realm of form
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善利 115 great benefit
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深妙 115 profound; deep and subtle
生法 115 sentient beings and dharmas
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
神识 神識 115 soul
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十恶 十惡 115 the ten evils
施者 115 The Giver
师子床 師子床 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
死魔 115 the evil of death; Māra of death
所以者何 115 Why is that?
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
贪着 貪著 116 attachment to desire
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
闲居 閑居 120 a place to rest
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心净 心淨 120 A Pure Mind
信施 120 trust in charity
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行慧 行慧菩薩 120 wise conduct; caritramati
行法 120 cultivation method
心所 120 a mental factor; caitta
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
译经 譯經 121 to translate the scriptures
阴魔 陰魔 121 evil that works through the five skandas
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
音声 音聲 121 sound; noise
因时 因時 121 the circumstances of time
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愚冥 121 ignorance and obscurity
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘一觉 緣一覺 121 Pratyekabuddha
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
知节 知節 122 a sense of moderation
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
至真 122 most-true-one; arhat
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生无我 眾生無我 122 beings do not have a self
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
作佛事 122 do as taught by the Buddha