Glossary and Vocabulary for Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 佛陀多羅, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 to go; to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
2 52 to rely on; to depend on 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
3 52 Yu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
4 52 a crow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
5 48 míng fame; renown; reputation 名尸隣捺囉王如來
6 48 míng a name; personal name; designation 名尸隣捺囉王如來
7 48 míng rank; position 名尸隣捺囉王如來
8 48 míng an excuse 名尸隣捺囉王如來
9 48 míng life 名尸隣捺囉王如來
10 48 míng to name; to call 名尸隣捺囉王如來
11 48 míng to express; to describe 名尸隣捺囉王如來
12 48 míng to be called; to have the name 名尸隣捺囉王如來
13 48 míng to own; to possess 名尸隣捺囉王如來
14 48 míng famous; renowned 名尸隣捺囉王如來
15 48 míng moral 名尸隣捺囉王如來
16 48 míng name; naman 名尸隣捺囉王如來
17 48 míng fame; renown; yasas 名尸隣捺囉王如來
18 43 suǒ a few; various; some 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
19 43 suǒ a place; a location 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
20 43 suǒ indicates a passive voice 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
21 43 suǒ an ordinal number 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
22 43 suǒ meaning 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
23 43 suǒ garrison 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
24 43 suǒ place; pradeśa 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
25 36 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子前白佛言
26 36 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子前白佛言
27 36 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子前白佛言
28 36 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子前白佛言
29 36 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子前白佛言
30 36 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子前白佛言
31 36 yán to regard as 爾時普華幢天子前白佛言
32 36 yán to act as 爾時普華幢天子前白佛言
33 36 yán speech; vāc 爾時普華幢天子前白佛言
34 36 yán speak; vad 爾時普華幢天子前白佛言
35 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
36 33 relating to Buddhism 佛告天子
37 33 a statue or image of a Buddha 佛告天子
38 33 a Buddhist text 佛告天子
39 33 to touch; to stroke 佛告天子
40 33 Buddha 佛告天子
41 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
42 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
43 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
44 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
45 30 正法 zhèngfǎ proper law 若能於此廣大正法發信解心
46 30 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若能於此廣大正法發信解心
47 30 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若能於此廣大正法發信解心
48 30 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若能於此廣大正法發信解心
49 30 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若能於此廣大正法發信解心
50 29 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
51 29 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
52 28 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法自性空故
53 28 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法自性空故
54 26 世尊 shìzūn World-Honored One 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
55 26 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
56 21 Kangxi radical 71 無所生故
57 21 to not have; without 無所生故
58 21 mo 無所生故
59 21 to not have 無所生故
60 21 Wu 無所生故
61 21 mo 無所生故
62 20 世間 shìjiān world; the human world 出現世間
63 20 世間 shìjiān world 出現世間
64 20 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 此妙吉祥菩薩從是已後
65 18 method; way 無有法可生信解
66 18 France 無有法可生信解
67 18 the law; rules; regulations 無有法可生信解
68 18 the teachings of the Buddha; Dharma 無有法可生信解
69 18 a standard; a norm 無有法可生信解
70 18 an institution 無有法可生信解
71 18 to emulate 無有法可生信解
72 18 magic; a magic trick 無有法可生信解
73 18 punishment 無有法可生信解
74 18 Fa 無有法可生信解
75 18 a precedent 無有法可生信解
76 18 a classification of some kinds of Han texts 無有法可生信解
77 18 relating to a ceremony or rite 無有法可生信解
78 18 Dharma 無有法可生信解
79 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無有法可生信解
80 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無有法可生信解
81 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無有法可生信解
82 18 quality; characteristic 無有法可生信解
83 17 出現 chūxiàn to appear 出現世間
84 17 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現世間
85 17 出現 chūxiàn to manifest 出現世間
86 16 名為 míngwèi to be called 是即名為真菩薩行
87 16 其後 qíhòu after that 其後有佛
88 16 chuáng a banner; a penant streamer 爾時普華幢天子前白佛言
89 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 爾時普華幢天子前白佛言
90 16 tóng to waver; to sway 爾時普華幢天子前白佛言
91 16 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 爾時普華幢天子前白佛言
92 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
93 16 chuáng a banner; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
94 15 ér Kangxi radical 126 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
95 15 ér as if; to seem like 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
96 15 néng can; able 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
97 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
98 15 ér to arrive; up to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
99 15 to go back; to return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
100 15 to resume; to restart 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
101 15 to do in detail 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
102 15 to restore 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
103 15 to respond; to reply to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
104 15 Fu; Return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
105 15 to retaliate; to reciprocate 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
106 15 to avoid forced labor or tax 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
107 15 Fu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
108 15 doubled; to overlapping; folded 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
109 15 a lined garment with doubled thickness 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
110 15 普華 pǔhuá Samantakusuma 爾時普華幢天子前白佛言
111 14 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子前白佛言
112 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子前白佛言
113 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 名無量光廣大莊嚴
114 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名無量光廣大莊嚴
115 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名無量光廣大莊嚴
116 12 廣大 guǎngdà to expand 名無量光廣大莊嚴
117 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名無量光廣大莊嚴
118 12 guān to look at; to watch; to observe 若菩薩觀身如虛空
119 12 guàn Taoist monastery; monastery 若菩薩觀身如虛空
120 12 guān to display; to show; to make visible 若菩薩觀身如虛空
121 12 guān Guan 若菩薩觀身如虛空
122 12 guān appearance; looks 若菩薩觀身如虛空
123 12 guān a sight; a view; a vista 若菩薩觀身如虛空
124 12 guān a concept; a viewpoint; a perspective 若菩薩觀身如虛空
125 12 guān to appreciate; to enjoy; to admire 若菩薩觀身如虛空
126 12 guàn an announcement 若菩薩觀身如虛空
127 12 guàn a high tower; a watchtower 若菩薩觀身如虛空
128 12 guān Surview 若菩薩觀身如虛空
129 12 guān Observe 若菩薩觀身如虛空
130 12 guàn insight; vipasyana; vipassana 若菩薩觀身如虛空
131 12 guān mindfulness; contemplation; smrti 若菩薩觀身如虛空
132 12 guān recollection; anusmrti 若菩薩觀身如虛空
133 12 guān viewing; avaloka 若菩薩觀身如虛空
134 12 Qi 於其世間有所利益不空受食
135 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
136 12 zhōng medium; medium sized 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
137 12 zhōng China 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
138 12 zhòng to hit the mark 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
139 12 zhōng midday 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
140 12 zhōng inside 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
141 12 zhōng during 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
142 12 zhōng Zhong 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
143 12 zhōng intermediary 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
144 12 zhōng half 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
145 12 zhòng to reach; to attain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
146 12 zhòng to suffer; to infect 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
147 12 zhòng to obtain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
148 12 zhòng to pass an exam 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
149 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
150 12 děng et cetera; and so on 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
151 12 děng to wait 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
152 12 děng to be equal 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
153 12 děng degree; level 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
154 12 děng to compare 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
155 12 self 乃至最後於我現在如來
156 12 [my] dear 乃至最後於我現在如來
157 12 Wo 乃至最後於我現在如來
158 12 self; atman; attan 乃至最後於我現在如來
159 12 ga 乃至最後於我現在如來
160 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我等略說菩薩行法
161 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我等略說菩薩行法
162 12 shuì to persuade 願為我等略說菩薩行法
163 12 shuō to teach; to recite; to explain 願為我等略說菩薩行法
164 12 shuō a doctrine; a theory 願為我等略說菩薩行法
165 12 shuō to claim; to assert 願為我等略說菩薩行法
166 12 shuō allocution 願為我等略說菩薩行法
167 12 shuō to criticize; to scold 願為我等略說菩薩行法
168 12 shuō to indicate; to refer to 願為我等略說菩薩行法
169 12 shuō speach; vāda 願為我等略說菩薩行法
170 12 shuō to speak; bhāṣate 願為我等略說菩薩行法
171 12 xiàng to observe; to assess 名眾寶聚持妙色相
172 12 xiàng appearance; portrait; picture 名眾寶聚持妙色相
173 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 名眾寶聚持妙色相
174 12 xiàng to aid; to help 名眾寶聚持妙色相
175 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名眾寶聚持妙色相
176 12 xiàng a sign; a mark; appearance 名眾寶聚持妙色相
177 12 xiāng alternately; in turn 名眾寶聚持妙色相
178 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
179 12 xiāng form substance 名眾寶聚持妙色相
180 12 xiāng to express 名眾寶聚持妙色相
181 12 xiàng to choose 名眾寶聚持妙色相
182 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
183 12 xiāng an ancient musical instrument 名眾寶聚持妙色相
184 12 xiāng the seventh lunar month 名眾寶聚持妙色相
185 12 xiāng to compare 名眾寶聚持妙色相
186 12 xiàng to divine 名眾寶聚持妙色相
187 12 xiàng to administer 名眾寶聚持妙色相
188 12 xiàng helper for a blind person 名眾寶聚持妙色相
189 12 xiāng rhythm [music] 名眾寶聚持妙色相
190 12 xiāng the upper frets of a pipa 名眾寶聚持妙色相
191 12 xiāng coralwood 名眾寶聚持妙色相
192 12 xiàng ministry 名眾寶聚持妙色相
193 12 xiàng to supplement; to enhance 名眾寶聚持妙色相
194 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名眾寶聚持妙色相
195 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名眾寶聚持妙色相
196 12 xiàng sign; mark; liṅga 名眾寶聚持妙色相
197 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名眾寶聚持妙色相
198 12 wéi to act as; to serve 彼當為汝如理宣說
199 12 wéi to change into; to become 彼當為汝如理宣說
200 12 wéi to be; is 彼當為汝如理宣說
201 12 wéi to do 彼當為汝如理宣說
202 12 wèi to support; to help 彼當為汝如理宣說
203 12 wéi to govern 彼當為汝如理宣說
204 11 zhù to dwell; to live; to reside 住平等法
205 11 zhù to stop; to halt 住平等法
206 11 zhù to retain; to remain 住平等法
207 11 zhù to lodge at [temporarily] 住平等法
208 11 zhù verb complement 住平等法
209 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 住平等法
210 11 to use; to grasp 以神通變化作諸佛事
211 11 to rely on 以神通變化作諸佛事
212 11 to regard 以神通變化作諸佛事
213 11 to be able to 以神通變化作諸佛事
214 11 to order; to command 以神通變化作諸佛事
215 11 used after a verb 以神通變化作諸佛事
216 11 a reason; a cause 以神通變化作諸佛事
217 11 Israel 以神通變化作諸佛事
218 11 Yi 以神通變化作諸佛事
219 11 use; yogena 以神通變化作諸佛事
220 11 néng can; able 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
221 11 néng ability; capacity 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
222 11 néng a mythical bear-like beast 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
223 11 néng energy 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
224 11 néng function; use 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
225 11 néng talent 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
226 11 néng expert at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
227 11 néng to be in harmony 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
228 11 néng to tend to; to care for 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
229 11 néng to reach; to arrive at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
230 11 néng to be able; śak 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
231 11 zhī to know 當知是人
232 11 zhī to comprehend 當知是人
233 11 zhī to inform; to tell 當知是人
234 11 zhī to administer 當知是人
235 11 zhī to distinguish; to discern 當知是人
236 11 zhī to be close friends 當知是人
237 11 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人
238 11 zhī to receive; to entertain 當知是人
239 11 zhī knowledge 當知是人
240 11 zhī consciousness; perception 當知是人
241 11 zhī a close friend 當知是人
242 11 zhì wisdom 當知是人
243 11 zhì Zhi 當知是人
244 11 zhī Understanding 當知是人
245 11 zhī know; jña 當知是人
246 11 to reach 離諸分別及諸疑惑
247 11 to attain 離諸分別及諸疑惑
248 11 to understand 離諸分別及諸疑惑
249 11 able to be compared to; to catch up with 離諸分別及諸疑惑
250 11 to be involved with; to associate with 離諸分別及諸疑惑
251 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 離諸分別及諸疑惑
252 11 and; ca; api 離諸分別及諸疑惑
253 11 zuò to do 作莊嚴如來
254 11 zuò to act as; to serve as 作莊嚴如來
255 11 zuò to start 作莊嚴如來
256 11 zuò a writing; a work 作莊嚴如來
257 11 zuò to dress as; to be disguised as 作莊嚴如來
258 11 zuō to create; to make 作莊嚴如來
259 11 zuō a workshop 作莊嚴如來
260 11 zuō to write; to compose 作莊嚴如來
261 11 zuò to rise 作莊嚴如來
262 11 zuò to be aroused 作莊嚴如來
263 11 zuò activity; action; undertaking 作莊嚴如來
264 11 zuò to regard as 作莊嚴如來
265 11 zuò action; kāraṇa 作莊嚴如來
266 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當得一切眾生於此正法能生信解
267 10 děi to want to; to need to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
268 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
269 10 de 云何當得一切眾生於此正法能生信解
270 10 de infix potential marker 云何當得一切眾生於此正法能生信解
271 10 to result in 云何當得一切眾生於此正法能生信解
272 10 to be proper; to fit; to suit 云何當得一切眾生於此正法能生信解
273 10 to be satisfied 云何當得一切眾生於此正法能生信解
274 10 to be finished 云何當得一切眾生於此正法能生信解
275 10 děi satisfying 云何當得一切眾生於此正法能生信解
276 10 to contract 云何當得一切眾生於此正法能生信解
277 10 to hear 云何當得一切眾生於此正法能生信解
278 10 to have; there is 云何當得一切眾生於此正法能生信解
279 10 marks time passed 云何當得一切眾生於此正法能生信解
280 10 obtain; attain; prāpta 云何當得一切眾生於此正法能生信解
281 10 to be near by; to be close to 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
282 10 at that time 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
283 10 to be exactly the same as; to be thus 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
284 10 supposed; so-called 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
285 10 to arrive at; to ascend 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
286 10 zhě ca 所言一切法者
287 9 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時普華幢天子前白佛言
288 9 如實 rúshí according to reality 若菩薩如實觀心
289 9 如實 rúshí tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 若菩薩如實觀心
290 9 如來 rúlái Tathagata 名尸隣捺囉王如來
291 9 如來 Rúlái Tathagata 名尸隣捺囉王如來
292 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名尸隣捺囉王如來
293 9 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas 願為我等略說菩薩行法
294 9 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 名寶光行吉祥
295 9 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 名寶光行吉祥
296 9 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 名寶光行吉祥
297 9 Kangxi radical 49 此妙吉祥菩薩從是已後
298 9 to bring to an end; to stop 此妙吉祥菩薩從是已後
299 9 to complete 此妙吉祥菩薩從是已後
300 9 to demote; to dismiss 此妙吉祥菩薩從是已後
301 9 to recover from an illness 此妙吉祥菩薩從是已後
302 9 former; pūrvaka 此妙吉祥菩薩從是已後
303 8 hòu after; later 此妙吉祥菩薩從是已後
304 8 hòu empress; queen 此妙吉祥菩薩從是已後
305 8 hòu sovereign 此妙吉祥菩薩從是已後
306 8 hòu the god of the earth 此妙吉祥菩薩從是已後
307 8 hòu late; later 此妙吉祥菩薩從是已後
308 8 hòu offspring; descendents 此妙吉祥菩薩從是已後
309 8 hòu to fall behind; to lag 此妙吉祥菩薩從是已後
310 8 hòu behind; back 此妙吉祥菩薩從是已後
311 8 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 此妙吉祥菩薩從是已後
312 8 hòu Hou 此妙吉祥菩薩從是已後
313 8 hòu after; behind 此妙吉祥菩薩從是已後
314 8 hòu following 此妙吉祥菩薩從是已後
315 8 hòu to be delayed 此妙吉祥菩薩從是已後
316 8 hòu to abandon; to discard 此妙吉祥菩薩從是已後
317 8 hòu feudal lords 此妙吉祥菩薩從是已後
318 8 hòu Hou 此妙吉祥菩薩從是已後
319 8 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 此妙吉祥菩薩從是已後
320 8 hòu rear; paścāt 此妙吉祥菩薩從是已後
321 8 境界 jìngjiè border area; frontier 佛說大乘不思議神通境界經卷下
322 8 境界 jìngjiè place; area 佛說大乘不思議神通境界經卷下
323 8 境界 jìngjiè circumstances; situation 佛說大乘不思議神通境界經卷下
324 8 境界 jìngjiè field; domain; genre 佛說大乘不思議神通境界經卷下
325 8 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 佛說大乘不思議神通境界經卷下
326 8 所生 suǒshēng parents (father and mother) 無所生故
327 8 rén person; people; a human being 當知是人
328 8 rén Kangxi radical 9 當知是人
329 8 rén a kind of person 當知是人
330 8 rén everybody 當知是人
331 8 rén adult 當知是人
332 8 rén somebody; others 當知是人
333 8 rén an upright person 當知是人
334 8 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知是人
335 8 chù a place; location; a spot; a point 去除重擔到無畏處獲大快樂
336 8 chǔ to reside; to live; to dwell 去除重擔到無畏處獲大快樂
337 8 chù an office; a department; a bureau 去除重擔到無畏處獲大快樂
338 8 chù a part; an aspect 去除重擔到無畏處獲大快樂
339 8 chǔ to be in; to be in a position of 去除重擔到無畏處獲大快樂
340 8 chǔ to get along with 去除重擔到無畏處獲大快樂
341 8 chǔ to deal with; to manage 去除重擔到無畏處獲大快樂
342 8 chǔ to punish; to sentence 去除重擔到無畏處獲大快樂
343 8 chǔ to stop; to pause 去除重擔到無畏處獲大快樂
344 8 chǔ to be associated with 去除重擔到無畏處獲大快樂
345 8 chǔ to situate; to fix a place for 去除重擔到無畏處獲大快樂
346 8 chǔ to occupy; to control 去除重擔到無畏處獲大快樂
347 8 chù circumstances; situation 去除重擔到無畏處獲大快樂
348 8 chù an occasion; a time 去除重擔到無畏處獲大快樂
349 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
350 8 to leave; to depart; to go away; to part 離諸分別及諸疑惑
351 8 a mythical bird 離諸分別及諸疑惑
352 8 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸分別及諸疑惑
353 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸分別及諸疑惑
354 8 chī a dragon with horns not yet grown 離諸分別及諸疑惑
355 8 a mountain ash 離諸分別及諸疑惑
356 8 vanilla; a vanilla-like herb 離諸分別及諸疑惑
357 8 to be scattered; to be separated 離諸分別及諸疑惑
358 8 to cut off 離諸分別及諸疑惑
359 8 to violate; to be contrary to 離諸分別及諸疑惑
360 8 to be distant from 離諸分別及諸疑惑
361 8 two 離諸分別及諸疑惑
362 8 to array; to align 離諸分別及諸疑惑
363 8 to pass through; to experience 離諸分別及諸疑惑
364 8 transcendence 離諸分別及諸疑惑
365 8 jīn today; present; now 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
366 8 jīn Jin 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
367 8 jīn modern 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
368 8 jīn now; adhunā 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
369 8 gào to tell; to say; said; told 佛告普華幢天子言
370 8 gào to request 佛告普華幢天子言
371 8 gào to report; to inform 佛告普華幢天子言
372 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告普華幢天子言
373 8 gào to accuse; to sue 佛告普華幢天子言
374 8 gào to reach 佛告普華幢天子言
375 8 gào an announcement 佛告普華幢天子言
376 8 gào a party 佛告普華幢天子言
377 8 gào a vacation 佛告普華幢天子言
378 8 gào Gao 佛告普華幢天子言
379 8 gào to tell; jalp 佛告普華幢天子言
380 8 infix potential marker 若菩薩知一切法本不相續
381 8 Yi 即於諸法無瞋無喜亦無所著
382 7 信解 xìnjiě adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
383 7 zhòng many; numerous 名眾寶聚持妙色相
384 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 名眾寶聚持妙色相
385 7 zhòng general; common; public 名眾寶聚持妙色相
386 7 覺支 juézhī aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga 是名喜覺支
387 7 自性 zìxìng Self-Nature 若善不善自性皆空
388 7 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 若善不善自性皆空
389 7 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 若善不善自性皆空
390 7 bái white 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
391 7 bái Kangxi radical 106 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
392 7 bái plain 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
393 7 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
394 7 bái pure; clean; stainless 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
395 7 bái bright 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
396 7 bái a wrongly written character 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
397 7 bái clear 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
398 7 bái true; sincere; genuine 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
399 7 bái reactionary 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
400 7 bái a wine cup 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
401 7 bái a spoken part in an opera 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
402 7 bái a dialect 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
403 7 bái to understand 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
404 7 bái to report 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
405 7 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
406 7 bái empty; blank 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
407 7 bái free 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
408 7 bái to stare coldly; a scornful look 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
409 7 bái relating to funerals 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
410 7 bái Bai 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
411 7 bái vernacular; spoken language 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
412 7 bái a symbol for silver 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
413 7 bái clean; avadāta 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
414 7 bái white; śukla; pāṇḍara 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
415 7 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥言
416 7 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥言
417 7 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥言
418 7 Ru River 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
419 7 Ru 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
420 7 大法 dà fǎ fundamental rules 名大法王
421 7 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 名大法王
422 7 èr two 會中有三萬二千天子
423 7 èr Kangxi radical 7 會中有三萬二千天子
424 7 èr second 會中有三萬二千天子
425 7 èr twice; double; di- 會中有三萬二千天子
426 7 èr more than one kind 會中有三萬二千天子
427 7 èr two; dvā; dvi 會中有三萬二千天子
428 7 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷下
429 7 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷下
430 7 不可得 bù kě dé cannot be obtained 內外中間俱不可得
431 7 不可得 bù kě dé unobtainable 內外中間俱不可得
432 7 不可得 bù kě dé unattainable 內外中間俱不可得
433 6 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
434 6 神通 shéntōng to know intuitively 佛說大乘不思議神通境界經卷下
435 6 神通 shéntōng supernatural power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
436 6 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
437 6 加持 jiāchí to bless 以威神力加持護念
438 6 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 以威神力加持護念
439 6 chí to grasp; to hold 名眾寶聚持妙色相
440 6 chí to resist; to oppose 名眾寶聚持妙色相
441 6 chí to uphold 名眾寶聚持妙色相
442 6 chí to sustain; to keep; to uphold 名眾寶聚持妙色相
443 6 chí to administer; to manage 名眾寶聚持妙色相
444 6 chí to control 名眾寶聚持妙色相
445 6 chí to be cautious 名眾寶聚持妙色相
446 6 chí to remember 名眾寶聚持妙色相
447 6 chí to assist 名眾寶聚持妙色相
448 6 chí to hold; dhara 名眾寶聚持妙色相
449 6 chí with; using 名眾寶聚持妙色相
450 6 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩若得此法
451 6 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩若得此法
452 6 child; son 佛告天子
453 6 egg; newborn 佛告天子
454 6 first earthly branch 佛告天子
455 6 11 p.m.-1 a.m. 佛告天子
456 6 Kangxi radical 39 佛告天子
457 6 pellet; something small and hard 佛告天子
458 6 master 佛告天子
459 6 viscount 佛告天子
460 6 zi you; your honor 佛告天子
461 6 masters 佛告天子
462 6 person 佛告天子
463 6 young 佛告天子
464 6 seed 佛告天子
465 6 subordinate; subsidiary 佛告天子
466 6 a copper coin 佛告天子
467 6 female dragonfly 佛告天子
468 6 constituent 佛告天子
469 6 offspring; descendants 佛告天子
470 6 dear 佛告天子
471 6 little one 佛告天子
472 6 son; putra 佛告天子
473 6 offspring; tanaya 佛告天子
474 6 niàn to read aloud 若菩薩於一切法不起諸念
475 6 niàn to remember; to expect 若菩薩於一切法不起諸念
476 6 niàn to miss 若菩薩於一切法不起諸念
477 6 niàn to consider 若菩薩於一切法不起諸念
478 6 niàn to recite; to chant 若菩薩於一切法不起諸念
479 6 niàn to show affection for 若菩薩於一切法不起諸念
480 6 niàn a thought; an idea 若菩薩於一切法不起諸念
481 6 niàn twenty 若菩薩於一切法不起諸念
482 6 niàn memory 若菩薩於一切法不起諸念
483 6 niàn an instant 若菩薩於一切法不起諸念
484 6 niàn Nian 若菩薩於一切法不起諸念
485 6 niàn mindfulness; smrti 若菩薩於一切法不起諸念
486 6 niàn a thought; citta 若菩薩於一切法不起諸念
487 6 desire 一切眾生欲種善根
488 6 to desire; to wish 一切眾生欲種善根
489 6 to desire; to intend 一切眾生欲種善根
490 6 lust 一切眾生欲種善根
491 6 desire; intention; wish; kāma 一切眾生欲種善根
492 6 liǎo to know; to understand 若菩薩了一切法
493 6 liǎo to understand; to know 若菩薩了一切法
494 6 liào to look afar from a high place 若菩薩了一切法
495 6 liǎo to complete 若菩薩了一切法
496 6 liǎo clever; intelligent 若菩薩了一切法
497 6 liǎo to know; jñāta 若菩薩了一切法
498 6 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 應受廣大信施供養
499 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 應受廣大信施供養
500 6 供養 gòngyǎng offering 應受廣大信施供養

Frequencies of all Words

Top 839

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 in; at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
2 52 in; at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
3 52 in; at; to; from 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
4 52 to go; to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
5 52 to rely on; to depend on 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
6 52 to go to; to arrive at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
7 52 from 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
8 52 give 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
9 52 oppposing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
10 52 and 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
11 52 compared to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
12 52 by 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
13 52 and; as well as 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
14 52 for 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
15 52 Yu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
16 52 a crow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
17 52 whew; wow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
18 52 near to; antike 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
19 50 ruò to seem; to be like; as 若能於此廣大正法發信解心
20 50 ruò seemingly 若能於此廣大正法發信解心
21 50 ruò if 若能於此廣大正法發信解心
22 50 ruò you 若能於此廣大正法發信解心
23 50 ruò this; that 若能於此廣大正法發信解心
24 50 ruò and; or 若能於此廣大正法發信解心
25 50 ruò as for; pertaining to 若能於此廣大正法發信解心
26 50 pomegranite 若能於此廣大正法發信解心
27 50 ruò to choose 若能於此廣大正法發信解心
28 50 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能於此廣大正法發信解心
29 50 ruò thus 若能於此廣大正法發信解心
30 50 ruò pollia 若能於此廣大正法發信解心
31 50 ruò Ruo 若能於此廣大正法發信解心
32 50 ruò only then 若能於此廣大正法發信解心
33 50 ja 若能於此廣大正法發信解心
34 50 jñā 若能於此廣大正法發信解心
35 48 míng measure word for people 名尸隣捺囉王如來
36 48 míng fame; renown; reputation 名尸隣捺囉王如來
37 48 míng a name; personal name; designation 名尸隣捺囉王如來
38 48 míng rank; position 名尸隣捺囉王如來
39 48 míng an excuse 名尸隣捺囉王如來
40 48 míng life 名尸隣捺囉王如來
41 48 míng to name; to call 名尸隣捺囉王如來
42 48 míng to express; to describe 名尸隣捺囉王如來
43 48 míng to be called; to have the name 名尸隣捺囉王如來
44 48 míng to own; to possess 名尸隣捺囉王如來
45 48 míng famous; renowned 名尸隣捺囉王如來
46 48 míng moral 名尸隣捺囉王如來
47 48 míng name; naman 名尸隣捺囉王如來
48 48 míng fame; renown; yasas 名尸隣捺囉王如來
49 43 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
50 43 suǒ an office; an institute 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
51 43 suǒ introduces a relative clause 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
52 43 suǒ it 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
53 43 suǒ if; supposing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
54 43 suǒ a few; various; some 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
55 43 suǒ a place; a location 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
56 43 suǒ indicates a passive voice 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
57 43 suǒ that which 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
58 43 suǒ an ordinal number 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
59 43 suǒ meaning 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
60 43 suǒ garrison 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
61 43 suǒ place; pradeśa 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
62 43 suǒ that which; yad 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
63 43 shì is; are; am; to be 此妙吉祥菩薩從是已後
64 43 shì is exactly 此妙吉祥菩薩從是已後
65 43 shì is suitable; is in contrast 此妙吉祥菩薩從是已後
66 43 shì this; that; those 此妙吉祥菩薩從是已後
67 43 shì really; certainly 此妙吉祥菩薩從是已後
68 43 shì correct; yes; affirmative 此妙吉祥菩薩從是已後
69 43 shì true 此妙吉祥菩薩從是已後
70 43 shì is; has; exists 此妙吉祥菩薩從是已後
71 43 shì used between repetitions of a word 此妙吉祥菩薩從是已後
72 43 shì a matter; an affair 此妙吉祥菩薩從是已後
73 43 shì Shi 此妙吉祥菩薩從是已後
74 43 shì is; bhū 此妙吉祥菩薩從是已後
75 43 shì this; idam 此妙吉祥菩薩從是已後
76 40 this; these 此妙吉祥菩薩從是已後
77 40 in this way 此妙吉祥菩薩從是已後
78 40 otherwise; but; however; so 此妙吉祥菩薩從是已後
79 40 at this time; now; here 此妙吉祥菩薩從是已後
80 40 this; here; etad 此妙吉祥菩薩從是已後
81 36 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子前白佛言
82 36 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子前白佛言
83 36 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子前白佛言
84 36 yán a particle with no meaning 爾時普華幢天子前白佛言
85 36 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子前白佛言
86 36 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子前白佛言
87 36 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子前白佛言
88 36 yán to regard as 爾時普華幢天子前白佛言
89 36 yán to act as 爾時普華幢天子前白佛言
90 36 yán speech; vāc 爾時普華幢天子前白佛言
91 36 yán speak; vad 爾時普華幢天子前白佛言
92 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
93 33 relating to Buddhism 佛告天子
94 33 a statue or image of a Buddha 佛告天子
95 33 a Buddhist text 佛告天子
96 33 to touch; to stroke 佛告天子
97 33 Buddha 佛告天子
98 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
99 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
100 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
101 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
102 30 正法 zhèngfǎ proper law 若能於此廣大正法發信解心
103 30 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若能於此廣大正法發信解心
104 30 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若能於此廣大正法發信解心
105 30 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若能於此廣大正法發信解心
106 30 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若能於此廣大正法發信解心
107 29 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
108 29 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
109 28 zhū all; many; various 皆發菩提心種諸善根
110 28 zhū Zhu 皆發菩提心種諸善根
111 28 zhū all; members of the class 皆發菩提心種諸善根
112 28 zhū interrogative particle 皆發菩提心種諸善根
113 28 zhū him; her; them; it 皆發菩提心種諸善根
114 28 zhū of; in 皆發菩提心種諸善根
115 28 zhū all; many; sarva 皆發菩提心種諸善根
116 28 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法自性空故
117 28 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法自性空故
118 26 世尊 shìzūn World-Honored One 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
119 26 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
120 26 dāng to be; to act as; to serve as 當知是人
121 26 dāng at or in the very same; be apposite 當知是人
122 26 dāng dang (sound of a bell) 當知是人
123 26 dāng to face 當知是人
124 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是人
125 26 dāng to manage; to host 當知是人
126 26 dāng should 當知是人
127 26 dāng to treat; to regard as 當知是人
128 26 dǎng to think 當知是人
129 26 dàng suitable; correspond to 當知是人
130 26 dǎng to be equal 當知是人
131 26 dàng that 當知是人
132 26 dāng an end; top 當知是人
133 26 dàng clang; jingle 當知是人
134 26 dāng to judge 當知是人
135 26 dǎng to bear on one's shoulder 當知是人
136 26 dàng the same 當知是人
137 26 dàng to pawn 當知是人
138 26 dàng to fail [an exam] 當知是人
139 26 dàng a trap 當知是人
140 26 dàng a pawned item 當知是人
141 24 yǒu is; are; to exist 最初有佛
142 24 yǒu to have; to possess 最初有佛
143 24 yǒu indicates an estimate 最初有佛
144 24 yǒu indicates a large quantity 最初有佛
145 24 yǒu indicates an affirmative response 最初有佛
146 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 最初有佛
147 24 yǒu used to compare two things 最初有佛
148 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 最初有佛
149 24 yǒu used before the names of dynasties 最初有佛
150 24 yǒu a certain thing; what exists 最初有佛
151 24 yǒu multiple of ten and ... 最初有佛
152 24 yǒu abundant 最初有佛
153 24 yǒu purposeful 最初有佛
154 24 yǒu You 最初有佛
155 24 yǒu 1. existence; 2. becoming 最初有佛
156 24 yǒu becoming; bhava 最初有佛
157 21 no 無所生故
158 21 Kangxi radical 71 無所生故
159 21 to not have; without 無所生故
160 21 has not yet 無所生故
161 21 mo 無所生故
162 21 do not 無所生故
163 21 not; -less; un- 無所生故
164 21 regardless of 無所生故
165 21 to not have 無所生故
166 21 um 無所生故
167 21 Wu 無所生故
168 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無所生故
169 21 not; non- 無所生故
170 21 mo 無所生故
171 20 世間 shìjiān world; the human world 出現世間
172 20 世間 shìjiān world 出現世間
173 20 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 此妙吉祥菩薩從是已後
174 18 method; way 無有法可生信解
175 18 France 無有法可生信解
176 18 the law; rules; regulations 無有法可生信解
177 18 the teachings of the Buddha; Dharma 無有法可生信解
178 18 a standard; a norm 無有法可生信解
179 18 an institution 無有法可生信解
180 18 to emulate 無有法可生信解
181 18 magic; a magic trick 無有法可生信解
182 18 punishment 無有法可生信解
183 18 Fa 無有法可生信解
184 18 a precedent 無有法可生信解
185 18 a classification of some kinds of Han texts 無有法可生信解
186 18 relating to a ceremony or rite 無有法可生信解
187 18 Dharma 無有法可生信解
188 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無有法可生信解
189 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無有法可生信解
190 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無有法可生信解
191 18 quality; characteristic 無有法可生信解
192 17 出現 chūxiàn to appear 出現世間
193 17 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現世間
194 17 出現 chūxiàn to manifest 出現世間
195 16 名為 míngwèi to be called 是即名為真菩薩行
196 16 如是 rúshì thus; so 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
197 16 如是 rúshì thus, so 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
198 16 其後 qíhòu after that 其後有佛
199 16 chuáng a banner; a penant streamer 爾時普華幢天子前白佛言
200 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 爾時普華幢天子前白佛言
201 16 zhuàng measure word for buildings 爾時普華幢天子前白佛言
202 16 tóng to waver; to sway 爾時普華幢天子前白佛言
203 16 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 爾時普華幢天子前白佛言
204 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
205 16 chuáng a banner; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
206 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
207 15 ér Kangxi radical 126 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
208 15 ér you 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
209 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
210 15 ér right away; then 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
211 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
212 15 ér if; in case; in the event that 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
213 15 ér therefore; as a result; thus 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
214 15 ér how can it be that? 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
215 15 ér so as to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
216 15 ér only then 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
217 15 ér as if; to seem like 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
218 15 néng can; able 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
219 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
220 15 ér me 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
221 15 ér to arrive; up to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
222 15 ér possessive 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
223 15 again; more; repeatedly 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
224 15 to go back; to return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
225 15 to resume; to restart 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
226 15 to do in detail 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
227 15 to restore 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
228 15 to respond; to reply to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
229 15 after all; and then 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
230 15 even if; although 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
231 15 Fu; Return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
232 15 to retaliate; to reciprocate 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
233 15 to avoid forced labor or tax 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
234 15 particle without meaing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
235 15 Fu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
236 15 repeated; again 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
237 15 doubled; to overlapping; folded 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
238 15 a lined garment with doubled thickness 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
239 15 again; punar 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
240 15 普華 pǔhuá Samantakusuma 爾時普華幢天子前白佛言
241 14 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子前白佛言
242 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子前白佛言
243 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 名無量光廣大莊嚴
244 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名無量光廣大莊嚴
245 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名無量光廣大莊嚴
246 12 廣大 guǎngdà to expand 名無量光廣大莊嚴
247 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名無量光廣大莊嚴
248 12 guān to look at; to watch; to observe 若菩薩觀身如虛空
249 12 guàn Taoist monastery; monastery 若菩薩觀身如虛空
250 12 guān to display; to show; to make visible 若菩薩觀身如虛空
251 12 guān Guan 若菩薩觀身如虛空
252 12 guān appearance; looks 若菩薩觀身如虛空
253 12 guān a sight; a view; a vista 若菩薩觀身如虛空
254 12 guān a concept; a viewpoint; a perspective 若菩薩觀身如虛空
255 12 guān to appreciate; to enjoy; to admire 若菩薩觀身如虛空
256 12 guàn an announcement 若菩薩觀身如虛空
257 12 guàn a high tower; a watchtower 若菩薩觀身如虛空
258 12 guān Surview 若菩薩觀身如虛空
259 12 guān Observe 若菩薩觀身如虛空
260 12 guàn insight; vipasyana; vipassana 若菩薩觀身如虛空
261 12 guān mindfulness; contemplation; smrti 若菩薩觀身如虛空
262 12 guān recollection; anusmrti 若菩薩觀身如虛空
263 12 guān viewing; avaloka 若菩薩觀身如虛空
264 12 his; hers; its; theirs 於其世間有所利益不空受食
265 12 to add emphasis 於其世間有所利益不空受食
266 12 used when asking a question in reply to a question 於其世間有所利益不空受食
267 12 used when making a request or giving an order 於其世間有所利益不空受食
268 12 he; her; it; them 於其世間有所利益不空受食
269 12 probably; likely 於其世間有所利益不空受食
270 12 will 於其世間有所利益不空受食
271 12 may 於其世間有所利益不空受食
272 12 if 於其世間有所利益不空受食
273 12 or 於其世間有所利益不空受食
274 12 Qi 於其世間有所利益不空受食
275 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 於其世間有所利益不空受食
276 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
277 12 zhōng medium; medium sized 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
278 12 zhōng China 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
279 12 zhòng to hit the mark 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
280 12 zhōng in; amongst 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
281 12 zhōng midday 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
282 12 zhōng inside 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
283 12 zhōng during 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
284 12 zhōng Zhong 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
285 12 zhōng intermediary 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
286 12 zhōng half 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
287 12 zhōng just right; suitably 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
288 12 zhōng while 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
289 12 zhòng to reach; to attain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
290 12 zhòng to suffer; to infect 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
291 12 zhòng to obtain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
292 12 zhòng to pass an exam 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
293 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
294 12 děng et cetera; and so on 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
295 12 děng to wait 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
296 12 děng degree; kind 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
297 12 děng plural 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
298 12 děng to be equal 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
299 12 děng degree; level 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
300 12 děng to compare 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
301 12 I; me; my 乃至最後於我現在如來
302 12 self 乃至最後於我現在如來
303 12 we; our 乃至最後於我現在如來
304 12 [my] dear 乃至最後於我現在如來
305 12 Wo 乃至最後於我現在如來
306 12 self; atman; attan 乃至最後於我現在如來
307 12 ga 乃至最後於我現在如來
308 12 I; aham 乃至最後於我現在如來
309 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我等略說菩薩行法
310 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我等略說菩薩行法
311 12 shuì to persuade 願為我等略說菩薩行法
312 12 shuō to teach; to recite; to explain 願為我等略說菩薩行法
313 12 shuō a doctrine; a theory 願為我等略說菩薩行法
314 12 shuō to claim; to assert 願為我等略說菩薩行法
315 12 shuō allocution 願為我等略說菩薩行法
316 12 shuō to criticize; to scold 願為我等略說菩薩行法
317 12 shuō to indicate; to refer to 願為我等略說菩薩行法
318 12 shuō speach; vāda 願為我等略說菩薩行法
319 12 shuō to speak; bhāṣate 願為我等略說菩薩行法
320 12 xiāng each other; one another; mutually 名眾寶聚持妙色相
321 12 xiàng to observe; to assess 名眾寶聚持妙色相
322 12 xiàng appearance; portrait; picture 名眾寶聚持妙色相
323 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 名眾寶聚持妙色相
324 12 xiàng to aid; to help 名眾寶聚持妙色相
325 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名眾寶聚持妙色相
326 12 xiàng a sign; a mark; appearance 名眾寶聚持妙色相
327 12 xiāng alternately; in turn 名眾寶聚持妙色相
328 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
329 12 xiāng form substance 名眾寶聚持妙色相
330 12 xiāng to express 名眾寶聚持妙色相
331 12 xiàng to choose 名眾寶聚持妙色相
332 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
333 12 xiāng an ancient musical instrument 名眾寶聚持妙色相
334 12 xiāng the seventh lunar month 名眾寶聚持妙色相
335 12 xiāng to compare 名眾寶聚持妙色相
336 12 xiàng to divine 名眾寶聚持妙色相
337 12 xiàng to administer 名眾寶聚持妙色相
338 12 xiàng helper for a blind person 名眾寶聚持妙色相
339 12 xiāng rhythm [music] 名眾寶聚持妙色相
340 12 xiāng the upper frets of a pipa 名眾寶聚持妙色相
341 12 xiāng coralwood 名眾寶聚持妙色相
342 12 xiàng ministry 名眾寶聚持妙色相
343 12 xiàng to supplement; to enhance 名眾寶聚持妙色相
344 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名眾寶聚持妙色相
345 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名眾寶聚持妙色相
346 12 xiàng sign; mark; liṅga 名眾寶聚持妙色相
347 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名眾寶聚持妙色相
348 12 wèi for; to 彼當為汝如理宣說
349 12 wèi because of 彼當為汝如理宣說
350 12 wéi to act as; to serve 彼當為汝如理宣說
351 12 wéi to change into; to become 彼當為汝如理宣說
352 12 wéi to be; is 彼當為汝如理宣說
353 12 wéi to do 彼當為汝如理宣說
354 12 wèi for 彼當為汝如理宣說
355 12 wèi because of; for; to 彼當為汝如理宣說
356 12 wèi to 彼當為汝如理宣說
357 12 wéi in a passive construction 彼當為汝如理宣說
358 12 wéi forming a rehetorical question 彼當為汝如理宣說
359 12 wéi forming an adverb 彼當為汝如理宣說
360 12 wéi to add emphasis 彼當為汝如理宣說
361 12 wèi to support; to help 彼當為汝如理宣說
362 12 wéi to govern 彼當為汝如理宣說
363 11 such as; for example; for instance 若菩薩觀身如虛空
364 11 if 若菩薩觀身如虛空
365 11 in accordance with 若菩薩觀身如虛空
366 11 to be appropriate; should; with regard to 若菩薩觀身如虛空
367 11 this 若菩薩觀身如虛空
368 11 it is so; it is thus; can be compared with 若菩薩觀身如虛空
369 11 to go to 若菩薩觀身如虛空
370 11 to meet 若菩薩觀身如虛空
371 11 to appear; to seem; to be like 若菩薩觀身如虛空
372 11 at least as good as 若菩薩觀身如虛空
373 11 and 若菩薩觀身如虛空
374 11 or 若菩薩觀身如虛空
375 11 but 若菩薩觀身如虛空
376 11 then 若菩薩觀身如虛空
377 11 naturally 若菩薩觀身如虛空
378 11 expresses a question or doubt 若菩薩觀身如虛空
379 11 you 若菩薩觀身如虛空
380 11 the second lunar month 若菩薩觀身如虛空
381 11 in; at 若菩薩觀身如虛空
382 11 Ru 若菩薩觀身如虛空
383 11 Thus 若菩薩觀身如虛空
384 11 thus; tathā 若菩薩觀身如虛空
385 11 like; iva 若菩薩觀身如虛空
386 11 zhù to dwell; to live; to reside 住平等法
387 11 zhù to stop; to halt 住平等法
388 11 zhù to retain; to remain 住平等法
389 11 zhù to lodge at [temporarily] 住平等法
390 11 zhù firmly; securely 住平等法
391 11 zhù verb complement 住平等法
392 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 住平等法
393 11 so as to; in order to 以神通變化作諸佛事
394 11 to use; to regard as 以神通變化作諸佛事
395 11 to use; to grasp 以神通變化作諸佛事
396 11 according to 以神通變化作諸佛事
397 11 because of 以神通變化作諸佛事
398 11 on a certain date 以神通變化作諸佛事
399 11 and; as well as 以神通變化作諸佛事
400 11 to rely on 以神通變化作諸佛事
401 11 to regard 以神通變化作諸佛事
402 11 to be able to 以神通變化作諸佛事
403 11 to order; to command 以神通變化作諸佛事
404 11 further; moreover 以神通變化作諸佛事
405 11 used after a verb 以神通變化作諸佛事
406 11 very 以神通變化作諸佛事
407 11 already 以神通變化作諸佛事
408 11 increasingly 以神通變化作諸佛事
409 11 a reason; a cause 以神通變化作諸佛事
410 11 Israel 以神通變化作諸佛事
411 11 Yi 以神通變化作諸佛事
412 11 use; yogena 以神通變化作諸佛事
413 11 néng can; able 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
414 11 néng ability; capacity 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
415 11 néng a mythical bear-like beast 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
416 11 néng energy 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
417 11 néng function; use 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
418 11 néng may; should; permitted to 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
419 11 néng talent 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
420 11 néng expert at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
421 11 néng to be in harmony 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
422 11 néng to tend to; to care for 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
423 11 néng to reach; to arrive at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
424 11 néng as long as; only 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
425 11 néng even if 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
426 11 néng but 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
427 11 néng in this way 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
428 11 néng to be able; śak 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
429 11 zhī to know 當知是人
430 11 zhī to comprehend 當知是人
431 11 zhī to inform; to tell 當知是人
432 11 zhī to administer 當知是人
433 11 zhī to distinguish; to discern 當知是人
434 11 zhī to be close friends 當知是人
435 11 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人
436 11 zhī to receive; to entertain 當知是人
437 11 zhī knowledge 當知是人
438 11 zhī consciousness; perception 當知是人
439 11 zhī a close friend 當知是人
440 11 zhì wisdom 當知是人
441 11 zhì Zhi 當知是人
442 11 zhī Understanding 當知是人
443 11 zhī know; jña 當知是人
444 11 to reach 離諸分別及諸疑惑
445 11 and 離諸分別及諸疑惑
446 11 coming to; when 離諸分別及諸疑惑
447 11 to attain 離諸分別及諸疑惑
448 11 to understand 離諸分別及諸疑惑
449 11 able to be compared to; to catch up with 離諸分別及諸疑惑
450 11 to be involved with; to associate with 離諸分別及諸疑惑
451 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 離諸分別及諸疑惑
452 11 and; ca; api 離諸分別及諸疑惑
453 11 zuò to do 作莊嚴如來
454 11 zuò to act as; to serve as 作莊嚴如來
455 11 zuò to start 作莊嚴如來
456 11 zuò a writing; a work 作莊嚴如來
457 11 zuò to dress as; to be disguised as 作莊嚴如來
458 11 zuō to create; to make 作莊嚴如來
459 11 zuō a workshop 作莊嚴如來
460 11 zuō to write; to compose 作莊嚴如來
461 11 zuò to rise 作莊嚴如來
462 11 zuò to be aroused 作莊嚴如來
463 11 zuò activity; action; undertaking 作莊嚴如來
464 11 zuò to regard as 作莊嚴如來
465 11 zuò action; kāraṇa 作莊嚴如來
466 10 de potential marker 云何當得一切眾生於此正法能生信解
467 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當得一切眾生於此正法能生信解
468 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
469 10 děi to want to; to need to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
470 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
471 10 de 云何當得一切眾生於此正法能生信解
472 10 de infix potential marker 云何當得一切眾生於此正法能生信解
473 10 to result in 云何當得一切眾生於此正法能生信解
474 10 to be proper; to fit; to suit 云何當得一切眾生於此正法能生信解
475 10 to be satisfied 云何當得一切眾生於此正法能生信解
476 10 to be finished 云何當得一切眾生於此正法能生信解
477 10 de result of degree 云何當得一切眾生於此正法能生信解
478 10 de marks completion of an action 云何當得一切眾生於此正法能生信解
479 10 děi satisfying 云何當得一切眾生於此正法能生信解
480 10 to contract 云何當得一切眾生於此正法能生信解
481 10 marks permission or possibility 云何當得一切眾生於此正法能生信解
482 10 expressing frustration 云何當得一切眾生於此正法能生信解
483 10 to hear 云何當得一切眾生於此正法能生信解
484 10 to have; there is 云何當得一切眾生於此正法能生信解
485 10 marks time passed 云何當得一切眾生於此正法能生信解
486 10 obtain; attain; prāpta 云何當得一切眾生於此正法能生信解
487 10 promptly; right away; immediately 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
488 10 to be near by; to be close to 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
489 10 at that time 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
490 10 to be exactly the same as; to be thus 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
491 10 supposed; so-called 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
492 10 if; but 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
493 10 to arrive at; to ascend 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
494 10 then; following 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
495 10 so; just so; eva 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
496 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所言一切法者
497 10 zhě that 所言一切法者
498 10 zhě nominalizing function word 所言一切法者
499 10 zhě used to mark a definition 所言一切法者
500 10 zhě used to mark a pause 所言一切法者

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
 1. ja
 2. jñā
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
正法
 1. zhèngfǎ
 2. zhèngfǎ
 3. zhèngfǎ
 1. Righteous Dharma
 2. Right Dharma; Saddharma
 3. Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
度轮 度輪 100 Tu Lun
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普华 普華 112 Samantakusuma
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 120 India; Indian continent
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 145.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
出世法 99 World-Transcending Teachings
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大利 100 great advantage; great benefit
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
非有 102 does not exist; is not real
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
广说 廣說 103 to explain; to teach
后五 後五 104 following five hundred years
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
解脱众 解脫眾 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙色 109 wonderful form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
能仁 110 great in lovingkindness
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三匝 115 to circumambulate three times
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
生法 115 sentient beings and dharmas
生天 115 highest rebirth
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
受食 115 one who receives food
四句偈 115 a four line gatha
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
懈倦 120 tired
信根 120 faith; the root of faith
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
信施 120 trust in charity
信受奉行 120 to receive and practice
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
信力 120 the power of faith; śraddhābala
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement