Terminology Extraction and Vocabulary Analysis

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 333778 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
2 304280 zhōng middle 及開元目中
3 277368 one 一卷
4 271072 èr two 大唐昇元二年
5 263599 Buddha / Awakened One 大華嚴長者問佛那羅延力經一卷
6 259892 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
7 255975 method / way 大乘經及念誦法
8 255163 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
9 240591 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
10 228736 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
11 217538 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
12 211305 shí time / a period of time 之時
13 203020 rén person / people / a human being
14 202540 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
15 198199 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
16 196328 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
17 194518 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
18 190400 wèi to call 謂非佛經者如右
19 185050 jiàn to see 見計抄寫卷帙數目
20 183851 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
21 170706 zhī to know 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
22 161593 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
23 155371 to reach 及賢聖傳集
24 143102 shēn human body / torso 或云治身經
25 142524 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
26 134298 shàng top / a high position 將還上國
27 130198 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
28 126597 meaning / sense 餘義無異
29 122977 four 共五千四
30 122360 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
31 122145 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
32 122117 qián front 并前七人梵
33 121284 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
34 120527 desire 題云禪要經呵欲品
35 117602 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
36 115725 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
37 115368 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
38 112706 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨威儀經一卷
39 112209 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
40 112000 to enter 聞摩騰入漢
41 111608 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
42 107998 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
43 105803 wèn to ask 以問參
44 103804 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
45 101123 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
46 99118 hòu after / later 初卷後故不別列
47 98996 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
48 97289 shì matter / thing / item 尋具事由
49 94744 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
50 93008 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
51 92484 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
52 92339 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
53 91517 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
54 91203 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
55 89715 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
56 89479 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
57 89231 zài in / at 製序貫在經前
58 88367 color 色無常經一卷
59 88258 xiū to decorate / to embellish
60 87925 wén to hear 聞摩騰入漢
61 87899 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
62 86945 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
63 86263 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
64 85930 lái to come 唯江表已來其間一
65 85178 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
66 83868 soil / ground / land 或云大道地經
67 82680 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
68 82649 extra / surplus / remainder 餘義無異
69 82548 five 五紙
70 79882 shì to release / to set free 釋法琳別傳一部三卷
71 79549 to join / to combine 合四
72 77449 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
73 77022 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
74 76775 fēn to divide into parts 之一分也
75 76547 xìng gender 七佛父母性字經一卷
76 76033 juǎn to coil / to roll 一卷
77 74611 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
78 74261 can / may / permissible 若施主開藏時緣文字稍多可計六
79 72624 shí knowledge / understanding 一名生死變識經
80 71519 happy / glad / cheerful / joyful
81 70970 jìn to the greatest extent / utmost 迦旃延說法沒盡偈經一卷
82 70607 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
83 70499 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
84 69493 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
85 69176 different / other 此一經與古舊二經中無少異
86 68468 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
87 68466 shí ten 計五百一十帙
88 68031 bitterness / bitter flavor 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
89 67780 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
90 66948 tóng like / same / similar 同共宣譯
91 65788 jiè border / boundary
92 65696 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
93 65449 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
94 65117 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
95 64893 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
96 64536 sēng a monk 其間梵僧七
97 64460 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
98 64087 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
99 63515 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
100 63371 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
101 62665 xiān first 寺西藏院先收
102 62612 shě to give
103 62450 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
104 62039 to reply / to answer 其依事奉答不異常人
105 61138 liù six 六紙
106 61118 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
107 60939 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
108 60830 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
109 60540 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
110 60119 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
111 59839 seven 其間梵僧七
112 59090 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
113 58556 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
114 57768 shēng sound 聲教方被於支那
115 57060 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
116 56822 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
117 56288 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
118 56183 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
119 56181 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
120 55964 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
121 55543 shí food / food and drink 次明四食
122 55497 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
123 55289 to go 去要除病經一卷
124 54387 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 亦直云無量清淨
125 53862 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
126 53606 eight 右八經十卷同一帙
127 53010 tōng to go through / to open 通前開元錄
128 52799 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
129 52760 shí real / true
130 52245 to know / to learn about / to comprehend 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
131 51260 chù to touch / to feel 輕觸
132 51160 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
133 49284 無有 wú yǒu there is not 按法師所譯無有此
134 49071 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
135 48027 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
136 47999 shì a generation 盛行於世
137 47774 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
138 47729 tiān day 頃於天祐丁丑
139 47715 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
140 47689 xiǎn to show / to manifest / to display 與藏中道廣顯三昧經文句全同
141 47354 power / force / strength 仰憑叡力
142 47277 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
143 46382 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
144 46154 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
145 44925 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
146 44837 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
147 43973 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
148 43933 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
149 43327 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
150 42839 reason / logic / truth 般若理趣釋二卷
151 42440 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
152 42211 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
153 41887 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
154 41831 xué to study / to learn 一名阿閦佛剎諸菩薩學成品經或一卷
155 41402 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
156 40625 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
157 40489 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
158 40452 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
159 40412 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
160 40167 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一名選擇諸法經或三卷或二卷
161 40068 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
162 40055 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
163 39854 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
164 39852 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
165 39190 luó Luo 濕羅
166 39048 clothes / clothing 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
167 38749 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
168 38642 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
169 38516 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
170 38436 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
171 38129 Germany 運土德以膺
172 37832 shuǐ water 五種水羅經一卷
173 37755 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
174 37571 世間 shìjiān world / the human world 世間強盜布施經一卷
175 37219 thing / matter
176 37093 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
177 36998 hair 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
178 36933 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
179 36891 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
180 36889 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
181 36871 第二 dì èr second 第一第二各
182 36667 ěr ear 編於此耳
183 36525 zhòng heavy 一重具條科
184 36449 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
185 36308 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
186 36141 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
187 36092 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
188 35908 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
189 35875 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
190 35803 nián year 又計六十五年
191 35754 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
192 35500 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
193 35431 bǎi one hundred 都合一百三
194 35174 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
195 34382 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
196 34189 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
197 34116 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
198 33981 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
199 33684 zuì crime / sin / vice 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
200 33272 shǔ to count 數施行
201 33134 wài outside 貞元藏外
202 33002 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
203 32913 jiǔ nine 九帙
204 32768 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
205 32753 to translate / to interpret 同共宣譯
206 32734 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
207 32500 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
208 32472 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
209 32355 ài to love 唐云覺愛
210 32315 xìn to believe / to trust 聞善生信迴惡經一卷
211 32312 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
212 32307 huài bad / spoiled / broken / defective 阿育王息壞目因緣一卷
213 32294 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
214 32147 guāng light 光文
215 31754 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
216 31663 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
217 31607 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
218 30728 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門圓照集續開元錄三卷
219 30539 yuē approximately 約以經律頗見所疑
220 30535 to die 或云死更生經
221 30338 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
222 30247 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
223 29838 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
224 29283 fàn to commit crime / to violate 既無犯制之由
225 29124 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
226 28940 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
227 28881 具足 jùzú complete / full / perfect 三具足經論一卷
228 28880 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
229 28833 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
230 28750 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
231 28705 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
232 28638 interesting 般若理趣釋二卷
233 28517 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
234 28485 letter / symbol / character 并梵字
235 28432 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
236 28202 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
237 28076 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
238 27861 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
239 27789 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一名一切法義王經
240 27762 第三 dì sān third 第三帙七
241 27637 bái white 無畏離車白阿難經一卷
242 27544 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
243 27452 差別 chābié a difference / a distinction 業報差別經
244 27214 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
245 27166 liàng a quantity / an amount 不量窺管
246 26957 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
247 26781 cáng to hide 典盛圓於海藏
248 26681 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
249 26581 undulations 優波夷墮舍迦經
250 26567 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
251 26532 shān a mountain / a hill / a peak 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
252 26427 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
253 25935 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
254 25935 to think / consider / to ponder 內云入不思義解脫境界普賢行願品
255 25934 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
256 25817 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
257 25754 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
258 25624 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
259 25608 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
260 25562 lüè plan / strategy 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
261 25527 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
262 25493 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
263 25451 zhàng to separate 至心諷持災障
264 25408 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
265 25361 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 大方廣不生不滅經一卷
266 25357 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
267 25350 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
268 25267 kāi to open 開府儀同三司
269 25127 過去 guòqù past / previous/ former 佛說過去然燈佛時初願
270 25053 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
271 24998 tīng to listen 一名聽施比丘經
272 24966 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
273 24886 liǎng two 兩京宣譯
274 24495 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
275 24416 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
276 24291 虛空 xūkōng empty space 大虛空菩薩所問經八卷
277 24273 mìng life 護命放生軌儀一卷
278 24098 to doubt / to disbelieve 偽疑之經
279 24090 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 得千鉢曼殊室利經一部十
280 24025 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
281 24013 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
282 23892 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
283 23842 good fortune / happiness / luck 永福邦家
284 23715 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
285 23712 huá Chinese 或云等正法華或七卷一帙
286 23555 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
287 23537 duò to fall / to sink
288 23501 答曰 dá yuē to reply 答曰
289 23495 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
290 23492 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
291 23408 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
292 23203 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或云十一思惟念如來經
293 23193 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
294 23183 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
295 23118 zhōng end / finish / conclusion 雖偷佛說之名終露人謀之狀
296 23116 zhǔ owner 護身主妙經一卷
297 22967 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
298 22884 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
299 22880 to cover 一名五覆大義經或作附字
300 22801 弟子 dìzi disciple / follower / student 五百弟子自說本起經一卷
301 22749 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
302 22705 zōng school / sect 後代宗朝贈
303 22703 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
304 22625 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
305 22624 zhòu mantra / charm / spell 秦譯者名摩訶般若大明呪經
306 22618 grandmother 亦云頻婆
307 22576 fu 嚩伐曩
308 22521 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
309 22236 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
310 22167 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
311 22073 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
312 22052 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
313 21958 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
314 21844 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
315 21835 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
316 21822 jiā house / home / residence 永福邦家
317 21744 金剛 jīngāng a diamond 穢跡金剛法禁百變法一卷
318 21676 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
319 21414 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
320 21385 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
321 21290 to fly 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
322 21266 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
323 21247 fēng wind 形疾三品風經一卷
324 21202 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
325 21168 shǐ beginning / start 無始本際經一卷
326 21065 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
327 21007 shǒu hand 賢者手力經一卷
328 20979 zhào to illuminate / to shine 照奉勅集
329 20963 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
330 20941 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
331 20866 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
332 20731 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
333 20677 jié take by force, coerce 數劫滿授記之師
334 20661 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
335 20489 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
336 20480 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
337 20430 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
338 20375 tóu head 舍頭諫經一卷
339 20365 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
340 20360 不知 bùzhī do not know 恐不知委且略述之
341 20351 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
342 20341 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
343 20265 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
344 20099 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
345 20059 to connect / to relate 長繫東治即收拾此經
346 19968 譬如 pìrú for examlpe 譬如日月耀天
347 19943 nose 居士沒故為婦鼻中蟲經一卷
348 19921 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
349 19889 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
350 19878 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
351 19700 wèi taste / flavor 光味仙人覩佛身經一卷
352 19594 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
353 19543 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
354 19450 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
355 19434 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
356 19404 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
357 19395 wàn ten thousand 仁被萬方
358 19385 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
359 19317 to carry 龜茲國三藏勿堤提犀魚
360 19235 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
361 19233 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
362 19050 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
363 19037 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
364 18776 mother 亦云呵利底母法
365 18768 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
366 18756 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
367 18684 欲界 yù jiè realm of desire 段食唯在欲界
368 18618 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
369 18584 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
370 18554 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
371 18500 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
372 18485 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
373 18477 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
374 18425 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
375 18376 to bind / to tie 有司執縛向市
376 18132 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
377 18126 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
378 18104 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
379 18048 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
380 18012 hǎi the sea / a sea / the ocean 典盛圓於海藏
381 17985 hǎo good 好者誤
382 17979 二者 èrzhě the two / both 二者非也
383 17959 shùn to obey 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
384 17899 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
385 17848 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
386 17814 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
387 17733 yuè month 月所譯三分具全
388 17722 to attain / to reach 達霰
389 17676 biǎo clock / a wrist watch 其元進經梵夾表
390 17599 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
391 17530 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
392 17355 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
393 17297 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
394 17295 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
395 17268 ministry / department 一百三十四部
396 17054 increase / benefit 序題云阿育王太子法益壞目因緣經亦云阿育王
397 17051 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
398 16947 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
399 16928 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
400 16914 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
401 16788 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
402 16787 甚深 shénshēn very profound / what is deep 甚深大回向經一卷僧祐錄中失譯
403 16762 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
404 16743 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
405 16716 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
406 16690 tuō to take off 內云入不思義解脫境界普賢行願品
407 16659 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
408 16650 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
409 16594 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
410 16517 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
411 16441 biān side / boundary / edge / margin 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
412 16415 二種 èr zhǒng two kinds 序云沙門眾護撰述經要以為一部二十七章世高折護所集者七章以為漢文今以章名與數二種皆同故知即
413 16361 jià vacation 但未見此經無假且顯
414 16339 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
415 16337 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切慮文繁故不別出
416 16304 shè to set up / to establish 還設齋迎像
417 16161 to assemble / to meet together 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
418 16095 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
419 16084 fán ordinary / common 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
420 16059 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
421 16011 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
422 15941 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
423 15932 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
424 15925 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
425 15855 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
426 15850 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
427 15822 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
428 15805 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
429 15794 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
430 15783 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
431 15778 zhī to support 亦名五支略念誦法
432 15691 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
433 15683 past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
434 15609 tàn to sigh 舍利弗歎寶女說不思議經一卷
435 15572 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
436 15570 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
437 15566 to allow / to permit 許以施行編於藏內
438 15507 huā Hua 花嚴論一部四十卷
439 15501 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
440 15493 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
441 15432 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
442 15415 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
443 15360 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
444 15360 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
445 15285 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
446 15250 interest 阿育王息壞目因緣一卷
447 15222 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
448 15203 jiǔ old 已久流行
449 15142 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退不見承譯西賓
450 15141 to resemble / to similar to to 余親見本似是漢魏之代此方撰
451 15076 wéi to disobey / to violate / to defy 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
452 14947 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
453 14938 十二 shí èr twelve 十二紙
454 14916 jìn to enter 於昇元二年進上
455 14876 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
456 14808 coarse / rough 容服麁素而
457 14778 a man / a male adult 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
458 14775 lòu to leak / to drip 七漏經一卷
459 14688 外道 wàidào non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
460 14676 chuán to transmit 及賢聖傳集
461 14605 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
462 14589 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 謂欲漏有漏無明漏
463 14579 nǎo to be angry / to hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
464 14565 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
465 14527 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
466 14423 an item 目為開元錄
467 14420 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
468 14369 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 一名磨訶比丘經亦名真偽沙門經
469 14308 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
470 14302 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
471 14280 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
472 14264 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
473 14170 wood / lumber 木槵經一卷
474 14164 shě to give 舍頭諫經一卷
475 14106 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述其貞
476 14010 shòu old age / long life 善壽樂經
477 13993 jiā to add 或加般字
478 13987 to associate with / be near 諸如此比偽
479 13985 gài lid / top / cover 五失蓋經一卷
480 13927 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
481 13868 Māra 一名魔嬈亂法
482 13852 to be kind / to be charitable / to be benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
483 13832 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
484 13784 不成 bùchéng unsuccessful 不成盜法
485 13770 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
486 13745 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
487 13705 qíng feeling / emotion 偽謬之情昭然可見
488 13696 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
489 13690 to apprehend / to realize / to become aware 儻悟非真希同革弊
490 13565 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有蟬蛻遐舉
491 13559 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
492 13535 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
493 13495 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
494 13457 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 或無譬字一名水沫所漂經
495 13378 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
496 13342 border / boundar / juncture 無崕際持法門經一卷
497 13328 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
498 13292 決定 juédìng to decide 決定罪福經一卷
499 13232 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
500 13225 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 670594 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
2 615513 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
3 603192 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
4 601851 not / no 中遺漏不載
5 571655 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
6 501997 wèi for / to 目為開元錄
7 480728 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
8 478848 no 庶無遺
9 478801 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
10 440451 zhī him / her / them / that 開元一十八年庚午之歲
11 429907 in / at 聲教方被於支那
12 425877 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
13 403823 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
14 344747 de potential marker 得大小乘經律論
15 333778 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
16 333093 so as to / in order to 以問參
17 331978 also / too 之一分也
18 304280 zhōng middle 及開元目中
19 302910 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
20 283458 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
21 277368 one 一卷
22 276984 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
23 271072 èr two 大唐昇元二年
24 264756 promptly / right away / immediately 其卷數即仍舊
25 263599 Buddha / Awakened One 大華嚴長者問佛那羅延力經一卷
26 263331 míng measure word for people 及大佛名經別傳等
27 259892 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
28 255975 method / way 大乘經及念誦法
29 255534 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
30 255163 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
31 250233 fēi not / non- / un- 非獨
32 240591 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
33 233026 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
34 229223 his / hers / its / theirs 述其貞
35 228736 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
36 217538 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
37 211305 shí time / a period of time 之時
38 204415 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
39 203020 rén person / people / a human being
40 202993 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
41 202540 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
42 198199 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
43 196328 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
44 194518 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
45 193917 already / afterwards 唯江表已來其間一
46 190400 wèi to call 謂非佛經者如右
47 185050 jiàn to see 見計抄寫卷帙數目
48 184945 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
49 183851 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
50 170706 zhī to know 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
51 163447 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
52 162446 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
53 162200 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
54 161593 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
55 155371 to reach 及賢聖傳集
56 147076 huò or / either / else 每紙二十五行成目錄每紙或二十
57 145367 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
58 144682 and 此一經與古舊二經中無少異
59 143367 xià next 勅下所司永編諸藏
60 143102 shēn human body / torso 或云治身經
61 142524 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
62 134298 shàng top / a high position 將還上國
63 130198 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
64 129476 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
65 128156 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
66 126597 meaning / sense 餘義無異
67 122977 four 共五千四
68 122360 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
69 122145 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
70 122117 qián front 并前七人梵
71 121284 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
72 120666 yīn because 因共道友言論
73 120527 desire 題云禪要經呵欲品
74 119288 zhì to / until 經至晉
75 117602 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
76 115725 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
77 115534 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
78 115368 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
79 114549 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
80 113641 again / more / repeatedly 却復神都
81 112706 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨威儀經一卷
82 112209 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
83 112000 to enter 聞摩騰入漢
84 111608 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
85 111019 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
86 109719 what / where / which 右一經不知何人所造邪黨盛行
87 107998 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
88 105803 wèn to ask 以問參
89 103804 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
90 101123 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
91 99900 yóu follow / from / it is for...to 尋具事由
92 99118 hòu after / later 初卷後故不別列
93 98996 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
94 98804 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
95 97289 shì matter / thing / item 尋具事由
96 97019 bié do not / must not 及大佛名經別傳等
97 94744 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
98 93008 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
99 92484 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
100 92339 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
101 91517 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
102 91203 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
103 89752 云何 yúnhé why 魏云何事
104 89715 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
105 89479 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
106 89368 you / thou 所非汝所經一卷
107 89231 zài in / at 製序貫在經前
108 88563 chū to go out 譯出
109 88367 color 色無常經一卷
110 88258 xiū to decorate / to embellish
111 87925 wén to hear 聞摩騰入漢
112 87899 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
113 86945 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
114 86263 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
115 86011 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
116 85930 lái to come 唯江表已來其間一
117 85178 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
118 83868 soil / ground / land 或云大道地經
119 82680 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
120 82649 extra / surplus / remainder 餘義無異
121 82548 five 五紙
122 81301 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
123 79882 shì to release / to set free 釋法琳別傳一部三卷
124 79549 to join / to combine 合四
125 78339 běn measure word for books 請寄於本部中收
126 77449 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
127 77022 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
128 76775 fēn to divide into parts 之一分也
129 76547 xìng gender 七佛父母性字經一卷
130 76033 juǎn to coil / to roll 一卷
131 74611 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
132 74261 can / may / permissible 若施主開藏時緣文字稍多可計六
133 72624 shí knowledge / understanding 一名生死變識經
134 71519 happy / glad / cheerful / joyful
135 70970 jìn to the greatest extent / utmost 迦旃延說法沒盡偈經一卷
136 70607 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
137 70499 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
138 69493 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
139 69487 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
140 69176 different / other 此一經與古舊二經中無少異
141 68468 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
142 68466 shí ten 計五百一十帙
143 68031 bitterness / bitter flavor 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
144 67780 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
145 66948 tóng like / same / similar 同共宣譯
146 66648 a time 之外看覽藏經之次
147 66573 final interogative 底哩三昧耶經一卷
148 65788 jiè border / boundary
149 65696 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
150 65449 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
151 65117 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
152 64893 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
153 64854 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
154 64536 sēng a monk 其間梵僧七
155 64460 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
156 64087 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
157 63515 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
158 63371 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
159 63231 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
160 62665 xiān first 寺西藏院先收
161 62612 shě to give
162 62450 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
163 62039 to reply / to answer 其依事奉答不異常人
164 61138 liù six 六紙
165 61118 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
166 60939 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
167 60894 wěi yes 唯江表已來其間一
168 60830 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
169 60540 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
170 60119 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
171 59839 seven 其間梵僧七
172 59090 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
173 58810 dàn but / yet / however
174 58556 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
175 57768 shēng sound 聲教方被於支那
176 57464 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
177 57060 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
178 56822 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
179 56725 entirely / without exception 農者禾草俱
180 56288 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
181 56183 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
182 56181 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
183 55964 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
184 55543 shí food / food and drink 次明四食
185 55497 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
186 55289 to go 去要除病經一卷
187 54387 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 亦直云無量清淨
188 53862 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
189 53606 eight 右八經十卷同一帙
190 53010 tōng to go through / to open 通前開元錄
191 52799 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
192 52760 shí real / true
193 52245 to know / to learn about / to comprehend 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
194 51260 chù to touch / to feel 輕觸
195 51160 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
196 51021 gòng together 共五千四
197 50958 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
198 50912 zhe indicates that an action is continuing 載著
199 49327 each 各八卷
200 49284 無有 wú yǒu there is not 按法師所譯無有此
201 49071 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
202 48983 already / since 既荷殊私
203 48743 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
204 48027 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
205 47999 shì a generation 盛行於世
206 47781 何以 héyǐ why 而無撿正何以別真偽乎
207 47774 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
208 47729 tiān day 頃於天祐丁丑
209 47715 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
210 47689 xiǎn to show / to manifest / to display 與藏中道廣顯三昧經文句全同
211 47354 power / force / strength 仰憑叡力
212 47277 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
213 46382 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
214 46154 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
215 45844 chú except / besides 藏內除開元錄藏經數外
216 45591 biàn turn / one time 若有人殺害有情遍索訶
217 44925 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
218 44837 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
219 44650 hái also / in addition / more 將還上國
220 43973 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
221 43933 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
222 43327 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
223 43197 gèng more / even more 或云死更生經
224 42839 reason / logic / truth 般若理趣釋二卷
225 42446 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
226 42440 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
227 42211 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
228 41887 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
229 41831 xué to study / to learn 一名阿閦佛剎諸菩薩學成品經或一卷
230 41704 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
231 41402 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
232 40625 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
233 40489 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
234 40452 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
235 40412 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
236 40167 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一名選擇諸法經或三卷或二卷
237 40068 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
238 40055 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
239 39854 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
240 39852 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
241 39190 luó Luo 濕羅
242 39048 clothes / clothing 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
243 38749 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
244 38642 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
245 38516 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
246 38436 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
247 38221 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
248 38129 Germany 運土德以膺
249 37832 shuǐ water 五種水羅經一卷
250 37755 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
251 37571 世間 shìjiān world / the human world 世間強盜布施經一卷
252 37219 thing / matter
253 37093 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
254 36998 hair 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
255 36933 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
256 36891 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
257 36889 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
258 36871 第二 dì èr second 第一第二各
259 36667 ěr ear 編於此耳
260 36525 zhòng heavy 一重具條科
261 36449 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
262 36308 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
263 36141 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
264 36092 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
265 35908 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
266 35875 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
267 35803 nián year 又計六十五年
268 35754 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
269 35500 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
270 35431 bǎi one hundred 都合一百三
271 35174 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
272 34382 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
273 34189 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
274 34116 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
275 33981 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
276 33777 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
277 33684 zuì crime / sin / vice 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
278 33272 shǔ to count 數施行
279 33134 wài outside 貞元藏外
280 33058 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
281 33002 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
282 32913 jiǔ nine 九帙
283 32768 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
284 32753 to translate / to interpret 同共宣譯
285 32734 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
286 32515 duì to / toward 一名婦遇對經
287 32500 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
288 32472 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
289 32412 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
290 32355 ài to love 唐云覺愛
291 32315 xìn to believe / to trust 聞善生信迴惡經一卷
292 32312 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
293 32307 huài bad / spoiled / broken / defective 阿育王息壞目因緣一卷
294 32294 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
295 32147 guāng light 光文
296 31985 necessary / must 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
297 31754 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
298 31668 that 福資那國
299 31663 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
300 31610 jiù right away 就儀軌
301 31607 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
302 31152 ā prefix to names of people 北天竺三藏阿質
303 31052 luō an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
304 30854 this / such 幸為斯記
305 30728 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門圓照集續開元錄三卷
306 30539 yuē approximately 約以經律頗見所疑
307 30535 to die 或云死更生經
308 30338 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
309 30247 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
310 30225 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
311 30143 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
312 29838 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
313 29708 jiāng will / shall (future tense) 將還上國
314 29283 fàn to commit crime / to violate 既無犯制之由
315 29124 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
316 28940 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
317 28881 具足 jùzú complete / full / perfect 三具足經論一卷
318 28880 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
319 28833 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
320 28750 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
321 28705 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
322 28638 interesting 般若理趣釋二卷
323 28609 extremely / very 而又我玄宗皇帝御極寰宇
324 28517 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
325 28485 letter / symbol / character 并梵字
326 28432 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
327 28202 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
328 28076 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
329 27861 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
330 27853 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
331 27789 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一名一切法義王經
332 27762 第三 dì sān third 第三帙七
333 27637 bái white 無畏離車白阿難經一卷
334 27544 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
335 27452 差別 chābié a difference / a distinction 業報差別經
336 27214 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
337 27166 liàng a quantity / an amount 不量窺管
338 26957 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
339 26828 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
340 26781 cáng to hide 典盛圓於海藏
341 26681 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
342 26581 undulations 優波夷墮舍迦經
343 26567 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
344 26562 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
345 26532 shān a mountain / a hill / a peak 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
346 26427 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
347 25935 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
348 25935 to think / consider / to ponder 內云入不思義解脫境界普賢行願品
349 25934 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
350 25817 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
351 25754 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
352 25624 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
353 25608 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
354 25562 lüè plan / strategy 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
355 25531 zhǎng director / chief / head / elder 謹按長房等錄
356 25527 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
357 25493 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
358 25451 zhàng to separate 至心諷持災障
359 25408 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
360 25361 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 大方廣不生不滅經一卷
361 25357 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
362 25350 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
363 25267 kāi to open 開府儀同三司
364 25158 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
365 25127 過去 guòqù past / previous/ former 佛說過去然燈佛時初願
366 25053 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
367 24998 tīng to listen 一名聽施比丘經
368 24966 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
369 24886 liǎng two 兩京宣譯
370 24495 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
371 24416 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
372 24291 虛空 xūkōng empty space 大虛空菩薩所問經八卷
373 24273 mìng life 護命放生軌儀一卷
374 24098 to doubt / to disbelieve 偽疑之經
375 24090 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 得千鉢曼殊室利經一部十
376 24025 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
377 24013 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
378 23892 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
379 23842 good fortune / happiness / luck 永福邦家
380 23715 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
381 23712 huá Chinese 或云等正法華或七卷一帙
382 23555 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
383 23537 duò to fall / to sink
384 23501 答曰 dá yuē to reply 答曰
385 23495 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
386 23492 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
387 23408 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
388 23203 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或云十一思惟念如來經
389 23193 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
390 23183 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
391 23118 zhōng end / finish / conclusion 雖偷佛說之名終露人謀之狀
392 23116 zhǔ owner 護身主妙經一卷
393 22967 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
394 22884 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
395 22880 to cover 一名五覆大義經或作附字
396 22801 弟子 dìzi disciple / follower / student 五百弟子自說本起經一卷
397 22749 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
398 22705 zōng school / sect 後代宗朝贈
399 22703 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
400 22701 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
401 22625 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
402 22624 zhòu mantra / charm / spell 秦譯者名摩訶般若大明呪經
403 22618 grandmother 亦云頻婆
404 22576 fu 嚩伐曩
405 22521 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
406 22281 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
407 22236 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
408 22167 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
409 22073 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
410 22052 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
411 21958 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
412 21844 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
413 21835 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
414 21822 jiā house / home / residence 永福邦家
415 21744 金剛 jīngāng a diamond 穢跡金剛法禁百變法一卷
416 21676 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
417 21414 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
418 21385 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
419 21339 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
420 21290 to fly 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
421 21266 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
422 21247 fēng wind 形疾三品風經一卷
423 21202 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
424 21168 shǐ beginning / start 無始本際經一卷
425 21065 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
426 21007 shǒu hand 賢者手力經一卷
427 20979 zhào to illuminate / to shine 照奉勅集
428 20963 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
429 20941 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
430 20866 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
431 20731 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
432 20677 jié take by force, coerce 數劫滿授記之師
433 20661 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
434 20489 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
435 20480 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
436 20440 do not 莫知所並
437 20430 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
438 20375 tóu head 舍頭諫經一卷
439 20365 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
440 20360 不知 bùzhī do not know 恐不知委且略述之
441 20351 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
442 20341 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
443 20265 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
444 20099 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
445 20059 to connect / to relate 長繫東治即收拾此經
446 20006 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 轉輪聖王七寶現世間經一卷
447 19980 次第 cìdì one after another 部帙次第
448 19968 譬如 pìrú for examlpe 譬如日月耀天
449 19943 nose 居士沒故為婦鼻中蟲經一卷
450 19921 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
451 19889 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
452 19878 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
453 19700 wèi taste / flavor 光味仙人覩佛身經一卷
454 19594 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
455 19579 何故 hégù what reason 經不知何故編入大集
456 19543 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
457 19450 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
458 19434 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
459 19404 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
460 19395 wàn ten thousand 仁被萬方
461 19385 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
462 19317 to carry 龜茲國三藏勿堤提犀魚
463 19235 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
464 19233 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
465 19060 I 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
466 19050 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
467 19037 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
468 18776 mother 亦云呵利底母法
469 18768 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
470 18764 何等 héděng which? / what? / how? / what? 僧何等作為
471 18756 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
472 18684 欲界 yù jiè realm of desire 段食唯在欲界
473 18618 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
474 18584 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
475 18554 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
476 18500 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
477 18485 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
478 18477 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
479 18425 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
480 18376 to bind / to tie 有司執縛向市
481 18326 qiě moreover / also 且附闕本錄中收
482 18132 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
483 18126 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
484 18104 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
485 18048 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
486 18012 hǎi the sea / a sea / the ocean 典盛圓於海藏
487 17993 final particle 一百五十二年矣
488 17985 hǎo good 好者誤
489 17979 二者 èrzhě the two / both 二者非也
490 17959 shùn to obey 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
491 17936 jìng actually / in the end 三塗累劫不竟經一卷
492 17899 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
493 17848 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
494 17814 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
495 17733 yuè month 月所譯三分具全
496 17722 to attain / to reach 達霰
497 17676 biǎo clock / a wrist watch 其元進經梵夾表
498 17599 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
499 17530 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
500 17355 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山