NTI Buddhist Text Reader

Top Level Contents > Terminology Extraction and Vocabulary Analysis

Terminology Extraction and Vocabulary Analysis of the Taishō Shinshū Daizōkyō

Word count: 56575329, unique words: 43789, character count: 73310997

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Frequencies of Lexical Words by Genre
  4. Bigrams

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 336535 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
2 323417 method / way 大乘經及念誦法
3 308787 zhōng middle / during / inside 及開元目中
4 291602 èr two 大唐昇元二年
5 290334 one 一卷
6 282928 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 272142 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
8 262939 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
9 241659 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
10 239326 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
11 220497 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
12 216107 shí time / a period of time 之時
13 209430 rén person / people / a human being
14 207107 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
15 200138 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
16 199896 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
17 197032 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
18 196169 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
19 193371 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
20 190682 wèi to call 謂非佛經者如右
21 184165 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
22 164673 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
23 163396 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
24 156523 to reach 及賢聖傳集
25 150963 shēn body / torso 或云治身經
26 144257 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
27 143942 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
28 139337 shàng top / a high position 將還上國
29 129725 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
30 129471 four 共五千四
31 127610 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
32 127117 meaning / sense 餘義無異
33 125847 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
34 123359 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
35 123154 qián front 并前七人梵
36 123087 desire 菩薩呵色欲法一卷
37 116782 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
38 116526 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
39 116396 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
40 115476 to enter 聞摩騰入漢
41 113843 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
42 112101 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
43 109551 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
44 107179 wèn to ask 以問參
45 105628 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
46 103149 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
47 103117 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
48 102876 shì matter / thing / item 尋具事由
49 99866 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
50 99567 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
51 99230 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
52 98445 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
53 92993 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
54 92825 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
55 91972 zài in / at 製序貫在經前
56 91366 xiū to decorate / to embellish
57 91284 color 菩薩呵色欲法一卷
58 91195 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
59 91083 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
60 90301 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
61 89055 lái to come 唯江表已來其間一
62 88622 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
63 88501 wén to hear 聞摩騰入漢
64 88439 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
65 87674 five 又計六十五年
66 87583 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
67 86607 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
68 86473 soil / ground / land 或云大道地經
69 83369 extra / surplus 餘義無異
70 83267 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
71 82409 xìng gender 七佛父母性字經一卷
72 81191 fēn to divide into parts 之一分也
73 81050 to join / to combine 合四
74 81028 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
75 80926 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
76 79011 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
77 77274 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
78 76855 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
79 76563 juǎn to coil / to roll 一卷
80 75238 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
81 74735 happy / glad / cheerful / joyful
82 73839 shí knowledge 一名生死變識經
83 73027 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
84 72440 different / other 此一經與古舊二經中無少異
85 70900 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
86 70721 shí ten 計五百一十帙
87 70677 tóng like / same / similar 同共宣譯
88 70580 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
89 70534 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
90 69309 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
91 68628 seven 其間梵僧七
92 68486 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
93 68141 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
94 67450 sēng a monk 其間梵僧七
95 66738 jiè boundary / scope / extent
96 65985 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
97 65784 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
98 65310 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
99 64991 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
100 64955 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
101 64713 liù six 都共一千七十六部
102 64415 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
103 63240 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
104 62885 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
105 62844 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
106 62754 shě to give up / to abandon
107 62330 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
108 62277 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
109 62162 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
110 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
111 61160 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
112 59586 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
113 59473 shēng sound 聲教方被於支那
114 59079 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
115 58622 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
116 58496 eight 右八經十卷同一帙
117 58404 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
118 58391 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
119 58290 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
120 58268 to go 去要除病經一卷
121 57627 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
122 57053 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
123 56631 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
124 56277 tōng to go through / to open 通前開元錄
125 56029 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
126 54807 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
127 54647 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
128 54567 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
129 54537 shí real / true / honest / really
130 51497 chù to touch / to feel 輕觸
131 51169 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
132 50650 tiān day 頃於天祐丁丑
133 50139 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
134 49734 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
135 49640 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
136 49545 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
137 49377 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
138 49138 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
139 49088 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
140 48981 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
141 48850 power / force / strength 仰憑叡力
142 48700 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
143 48225 shì a generation 盛行於世
144 47478 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
145 47328 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
146 47141 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
147 47038 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
148 45818 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
149 44452 xué to study / to learn 或云勸進學道經
150 43953 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
151 43420 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
152 42946 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
153 42619 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
154 42342 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
155 42264 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
156 42256 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
157 42056 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
158 41834 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
159 41823 luó Luo 濕羅
160 41710 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
161 41570 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
162 41012 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
163 40751 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
164 40622 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
165 40451 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
166 40348 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
167 40297 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
168 39817 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
169 39711 Germany 運土德以膺
170 39612 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
171 39023 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
172 38818 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
173 38668 zhòng heavy 一重具條科
174 38524 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
175 38322 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
176 38286 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
177 38141 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
178 38025 thing / substance / creature
179 37880 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
180 37757 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
181 37454 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
182 37437 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
183 37430 jiǔ nine 二百九十九卷
184 37311 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
185 37129 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
186 37093 第二 dì èr second 第一第二各
187 37034 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
188 36915 ěr ear 編於此耳
189 36752 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
190 36499 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
191 36306 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
192 36229 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
193 35991 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
194 35924 nián year 開元一十八年庚午之歲
195 35742 bǎi one hundred 都合一百三
196 35707 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
197 35576 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
198 35510 guāng light 光文
199 35481 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
200 34996 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
201 34925 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
202 34683 to translate / to interpret 同共宣譯
203 34548 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
204 34413 shǔ to count 數施行
205 34162 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
206 34115 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
207 33825 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
208 33742 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
209 33598 ài to love 唐云覺愛
210 33575 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
211 33552 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
212 33463 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
213 33213 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
214 33023 to die 或云死更生經
215 33006 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
216 32367 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
217 32293 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
218 32174 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
219 31823 letter / symbol / character 并梵字
220 31403 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
221 31097 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
222 31006 yuē approximately 約以經律頗見所疑
223 30986 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
224 30916 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
225 30751 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
226 30619 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
227 30081 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
228 30058 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
229 30020 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
230 29903 qǐng to ask 請寄於本部中收
231 29894 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
232 29854 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
233 29823 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
234 29660 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
235 29326 cáng to hide 典盛圓於海藏
236 29239 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
237 29221 bái white 無畏離車白阿難經一卷
238 29113 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
239 28721 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
240 28508 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
241 28461 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
242 28121 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
243 28094 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
244 27974 第三 dì sān third 第三帙七
245 27666 undulations 優波夷墮舍迦經
246 27552 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
247 27376 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
248 27235 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
249 27116 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
250 26807 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
251 26685 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
252 26633 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
253 26457 tīng to listen 一名聽施比丘經
254 26313 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
255 26304 kāi to open 開府儀同三司
256 26298 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
257 26152 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
258 26145 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
259 26003 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
260 25815 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
261 25801 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
262 25760 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
263 25677 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
264 25668 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
265 25650 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
266 25572 zhàng to block / to hinder / to obstruct 至心諷持災障
267 25569 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
268 25436 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
269 25433 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
270 25396 shén divine / mysterious / magical 却復神都
271 25368 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
272 25363 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
273 25359 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
274 25165 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
275 25101 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
276 25084 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
277 24907 liàng a quantity / an amount 不量窺管
278 24776 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
279 24754 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
280 24741 mìng life 護命放生軌儀一卷
281 24704 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
282 24578 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
283 24543 zhǔ owner 護身主妙經一卷
284 24491 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
285 24467 jiā house / home / residence 永福邦家
286 24466 good fortune / happiness / luck 永福邦家
287 24463 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
288 24373 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
289 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
290 24269 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
291 24051 zōng Zong 後代宗朝贈
292 23816 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
293 23648 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
294 23638 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
295 23565 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
296 23516 duò to descend / to fall
297 23504 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
298 23500 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
299 23497 答曰 dá yuē to reply 答曰
300 23489 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
301 23412 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
302 23408 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
303 23364 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
304 23330 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
305 23291 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
306 23241 to cover 一名五覆大義經或作附字
307 23196 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
308 23189 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
309 23139 tóu head 舍頭諫經一卷
310 23063 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
311 22984 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
312 22960 fēng wind 形疾三品風經一卷
313 22908 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
314 22749 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
315 22631 fu 嚩伐曩
316 22584 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
317 22584 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
318 22494 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
319 22366 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
320 22349 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
321 22312 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
322 22251 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
323 22218 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
324 22176 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
325 22172 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
326 22045 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
327 21996 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
328 21882 shǒu hand 賢者手力經一卷
329 21769 hǎo good / very 好者誤
330 21709 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
331 21708 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
332 21645 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
333 21588 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
334 21542 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
335 21446 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
336 21373 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
337 21331 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
338 21216 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
339 21204 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
340 21110 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
341 21087 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
342 20915 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
343 20914 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
344 20889 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
345 20772 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
346 20737 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
347 20663 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
348 20579 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
349 20467 wàn ten thousand 仁被萬方
350 20444 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
351 20397 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
352 20352 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
353 20325 ministry / department / section 一百三十四部
354 20252 department 長繫東治即收拾此經
355 20212 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
356 20166 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
357 20164 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
358 20134 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
359 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
360 20085 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
361 19990 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
362 19773 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
363 19767 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
364 19710 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
365 19666 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
366 19561 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
367 19479 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
368 19467 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
369 19303 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
370 19174 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
371 19145 to bind / to tie 有司執縛向市
372 19121 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
373 19050 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
374 19046 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
375 18948 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
376 18861 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
377 18835 mother 亦云呵利底母法
378 18780 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
379 18678 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
380 18651 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
381 18603 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
382 18445 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
383 18365 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
384 18338 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
385 18327 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
386 18292 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
387 18201 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
388 18183 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
389 18180 jià vacation 假託之文辭意淺雜
390 18077 二者 èrzhě the two / both 二者非也
391 18048 yuè month 月所譯三分具全
392 18001 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
393 17990 to attain / to achieve / to reach 達霰
394 17957 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
395 17915 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
396 17705 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
397 17508 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
398 17453 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
399 17397 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
400 17224 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
401 17193 increase / benefit 序題云阿育王太子法益壞目因緣經亦云阿育王
402 17184 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
403 17167 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
404 17110 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
405 17102 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
406 17073 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
407 17042 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
408 17040 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
409 17020 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
410 17018 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
411 16936 to reach
412 16737 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
413 16709 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
414 16649 to allow / to permit / to praise 許以施行編於藏內
415 16646 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
416 16541 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
417 16505 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
418 16486 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
419 16484 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
420 16459 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
421 16440 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
422 16385 huā Hua 花嚴論一部四十卷
423 16362 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
424 16359 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 亦名五支略念誦法
425 16354 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
426 16282 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
427 16270 interest 阿育王息壞目因緣一卷
428 16207 fán ordinary / common 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
429 16179 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
430 16133 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
431 16109 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
432 16050 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
433 16001 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
434 15992 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
435 15961 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
436 15935 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
437 15920 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
438 15903 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
439 15871 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
440 15852 coarse / rough 容服麁素而
441 15796 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
442 15605 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
443 15585 jiǔ old 已久流行
444 15578 Māra 一名魔嬈亂法
445 15569 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
446 15511 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
447 15504 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
448 15493 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
449 15421 jiā to add 或加般字
450 15330 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
451 15321 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
452 15312 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 及賢聖傳集
453 15283 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
454 15279 popular / common 集沙門不拜俗議六卷
455 15231 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
456 15190 十二 shí èr twelve 十二紙
457 15101 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
458 15057 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
459 15038 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
460 15001 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
461 14975 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
462 14905 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
463 14890 三十 sān shí thirty 一百三十四部
464 14873 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
465 14869 an item 目為開元錄
466 14864 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
467 14851 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
468 14826 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
469 14811 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切慮文繁故不別出
470 14804 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏
471 14782 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
472 14687 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
473 14683 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
474 14621 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
475 14555 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
476 14523 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
477 14519 zhì to create / to make / to manufacture 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
478 14497 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
479 14478 wood / lumber 木槵經一卷
480 14435 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
481 14356 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
482 14337 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
483 14331 to associate with / be near 諸如此比偽
484 14176 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述其貞
485 14153 gài lid / top / cover / canopy 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
486 14117 chén dust / dirt 或直云思塵論
487 14090 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
488 14064 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
489 14010 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
490 13988 bàn half 三紙半
491 13964 Zhōu Zhou Dynasty 從大周證聖元年
492 13953 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
493 13952 to apprehend / to realize / to become aware 儻悟非真希同革弊
494 13912 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
495 13902 to scold loudly / to curse / to abuse 一名磨訶比丘經亦名真偽沙門經
496 13810 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
497 13713 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
498 13603 qín diligent 勤授長者經一卷
499 13587 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
500 13524 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 732171 not / no 中遺漏不載
2 698060 purposely 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
3 619732 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
4 611457 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
5 610787 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
6 517746 wèi for / to 目為開元錄
7 504144 no 庶無遺
8 483323 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
9 483230 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
10 447023 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
11 442224 zhī him / her / it / them 開元一十八年庚午之歲
12 432117 in / at / to / from 聲教方被於支那
13 429590 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
14 363095 de potential marker 得大小乘經律論
15 336535 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
16 334941 so as to / in order to 以問參
17 333478 also 之一分也
18 323417 method / way 大乘經及念誦法
19 308890 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
20 308787 zhōng middle / during / inside 及開元目中
21 291602 èr two 大唐昇元二年
22 290334 one 一卷
23 284439 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
24 282928 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
25 278924 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
26 272412 fēi not / non- / un- 非獨
27 272142 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
28 269710 míng measure word for people 及大佛名經別傳等
29 265356 promptly / right away / already 其卷數即仍舊
30 262939 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
31 257868 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
32 241659 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
33 241144 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
34 239326 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
35 231533 that / his / her / its / theirs 述其貞
36 220497 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
37 216107 shí time / a period of time 之時
38 214575 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
39 213708 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
40 209430 rén person / people / a human being
41 207107 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
42 205317 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
43 200138 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
44 199896 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
45 198211 already / afterwards 唯江表已來其間一
46 197032 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
47 196169 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
48 193371 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
49 190682 wèi to call 謂非佛經者如右
50 184165 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
51 164673 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
52 164289 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
53 163396 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
54 163345 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
55 156523 to reach 及賢聖傳集
56 152786 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
57 150963 shēn body / torso 或云治身經
58 148287 and 此一經與古舊二經中無少異
59 147861 huò or 每紙二十五行成目錄每紙或二十
60 144257 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
61 144097 xià next 勅下所司永編諸藏
62 143942 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
63 139337 shàng top / a high position 將還上國
64 138493 what / how / why / which 右一經不知何人所造邪黨盛行
65 134559 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
66 129725 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
67 129471 four 共五千四
68 128460 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
69 127610 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
70 127307 yīn because 因共道友言論
71 127117 meaning / sense 餘義無異
72 125847 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
73 123359 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
74 123154 qián front 并前七人梵
75 123087 desire 菩薩呵色欲法一卷
76 122315 zhì arrive / to / until 經至晉
77 121732 again / more / repeatedly 却復神都
78 120268 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
79 117466 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
80 116782 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
81 116526 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
82 116396 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
83 115476 to enter 聞摩騰入漢
84 114264 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
85 113843 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
86 112101 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
87 109551 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
88 107179 wèn to ask 以問參
89 105628 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
90 103149 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
91 103117 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
92 102876 shì matter / thing / item 尋具事由
93 101853 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
94 100870 chū to go out 譯出
95 100320 yóu follow / from / it is for...to 尋具事由
96 99866 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
97 99567 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
98 99230 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
99 98445 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
100 95648 bié do not / must not 及大佛名經別傳等
101 92993 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
102 92825 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
103 91972 zài in / at 製序貫在經前
104 91366 xiū to decorate / to embellish
105 91284 color 菩薩呵色欲法一卷
106 91195 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
107 91083 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
108 90301 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
109 90261 云何 yúnhé why 魏云何事
110 90054 you / thou 所非汝所經一卷
111 89055 lái to come 唯江表已來其間一
112 88622 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
113 88501 wén to hear 聞摩騰入漢
114 88439 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
115 87674 five 又計六十五年
116 87583 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
117 86607 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
118 86473 soil / ground / land 或云大道地經
119 86212 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
120 85544 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
121 84584 běn measure word for books 請寄於本部中收
122 83369 extra / surplus 餘義無異
123 83267 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
124 82409 xìng gender 七佛父母性字經一卷
125 81191 fēn to divide into parts 之一分也
126 81050 to join / to combine 合四
127 81028 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
128 80926 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
129 79011 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
130 77274 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
131 76855 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
132 76563 juǎn to coil / to roll 一卷
133 75238 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
134 74735 happy / glad / cheerful / joyful
135 74389 jìn all / every 迦旃延說法沒盡偈經一卷
136 73839 shí knowledge 一名生死變識經
137 73027 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
138 72440 different / other 此一經與古舊二經中無少異
139 72317 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
140 70900 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
141 70721 shí ten 計五百一十帙
142 70677 tóng like / same / similar 同共宣譯
143 70580 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
144 70534 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
145 69309 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
146 68628 seven 其間梵僧七
147 68619 final interogative 底哩三昧耶經一卷
148 68486 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
149 68431 time 之外看覽藏經之次
150 68141 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
151 67450 sēng a monk 其間梵僧七
152 66738 jiè boundary / scope / extent
153 66132 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
154 65985 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
155 65784 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
156 65310 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
157 64993 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
158 64991 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
159 64955 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
160 64713 liù six 都共一千七十六部
161 64415 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
162 63483 xiān first / in advance 寺西藏院先收
163 63240 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
164 62885 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
165 62844 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
166 62754 shě to give up / to abandon
167 62330 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
168 62277 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
169 62162 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
170 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
171 61160 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
172 61099 wěi yes 唯江表已來其間一
173 59586 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
174 59473 shēng sound 聲教方被於支那
175 59107 entirely / without exception 農者禾草俱
176 59079 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
177 58874 dàn but / yet / however
178 58622 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
179 58496 eight 右八經十卷同一帙
180 58404 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
181 58391 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
182 58290 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
183 58268 to go 去要除病經一卷
184 57627 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
185 57553 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
186 57053 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
187 56631 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
188 56277 tōng to go through / to open 通前開元錄
189 56029 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
190 54807 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
191 54647 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
192 54567 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
193 54537 shí real / true / honest / really
194 53662 zhe indicates that an action is continuing 載著
195 51497 chù to touch / to feel 輕觸
196 51424 biàn turn / one time 亦直云大乘遍照光明藏
197 51381 gòng all together / in common / in general / all together / in total 共五千四
198 51169 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
199 51028 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
200 50650 tiān day 頃於天祐丁丑
201 50139 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
202 49769 already / since 既荷殊私
203 49734 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
204 49657 chú except 藏內除開元錄藏經數外
205 49640 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
206 49545 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
207 49510 each / every 各八卷
208 49377 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
209 49138 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
210 49088 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
211 48981 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
212 48916 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
213 48850 power / force / strength 仰憑叡力
214 48700 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
215 48225 shì a generation 盛行於世
216 47841 何以 héyǐ whence 而無撿正何以別真偽乎
217 47478 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
218 47328 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
219 47141 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
220 47038 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
221 46320 hái also / in addition / more 將還上國
222 45818 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
223 44452 xué to study / to learn 或云勸進學道經
224 43953 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
225 43872 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
226 43451 gèng more / even more 或云死更生經
227 43420 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
228 42946 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
229 42619 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
230 42342 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
231 42264 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
232 42256 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
233 42056 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
234 41834 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
235 41823 luó Luo 濕羅
236 41799 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
237 41710 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
238 41570 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
239 41012 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
240 40751 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
241 40622 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
242 40451 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
243 40348 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
244 40297 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
245 39817 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
246 39711 Germany 運土德以膺
247 39612 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
248 39023 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
249 38818 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
250 38668 zhòng heavy 一重具條科
251 38524 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
252 38322 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
253 38311 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
254 38286 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
255 38141 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
256 38025 thing / substance / creature
257 37880 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
258 37757 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
259 37454 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
260 37437 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
261 37430 jiǔ nine 二百九十九卷
262 37311 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
263 37129 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
264 37093 第二 dì èr second 第一第二各
265 37034 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
266 36915 ěr ear 編於此耳
267 36752 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
268 36499 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
269 36306 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
270 36229 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
271 35991 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
272 35924 nián year 開元一十八年庚午之歲
273 35742 bǎi one hundred 都合一百三
274 35707 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
275 35576 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
276 35510 guāng light 光文
277 35481 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
278 35419 necessary / must 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
279 35170 shén what 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
280 34996 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
281 34925 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
282 34771 that 福資那國
283 34683 to translate / to interpret 同共宣譯
284 34652 a prefix to names of people 北天竺三藏阿質
285 34548 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
286 34413 shǔ to count 數施行
287 34162 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
288 34115 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
289 33825 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
290 33774 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
291 33742 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
292 33629 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
293 33598 ài to love 唐云覺愛
294 33575 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
295 33552 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
296 33463 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
297 33213 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
298 33023 to die 或云死更生經
299 33013 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
300 33006 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
301 32806 duì to / toward 一名婦遇對經
302 32367 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
303 32293 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
304 32174 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
305 31823 letter / symbol / character 并梵字
306 31403 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
307 31160 luō an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
308 31148 this 幸為斯記
309 31097 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
310 31006 yuē approximately 約以經律頗見所疑
311 30986 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
312 30916 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
313 30837 jiāng will / shall (future tense) 將還上國
314 30751 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
315 30619 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
316 30354 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
317 30281 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
318 30270 extremely 而又我玄宗皇帝御極寰宇
319 30081 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
320 30058 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
321 30020 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
322 29903 qǐng to ask 請寄於本部中收
323 29894 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
324 29854 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
325 29823 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
326 29660 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
327 29326 cáng to hide 典盛圓於海藏
328 29239 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
329 29221 bái white 無畏離車白阿難經一卷
330 29113 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
331 28721 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
332 28508 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
333 28461 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
334 28121 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
335 28094 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
336 27974 第三 dì sān third 第三帙七
337 27902 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
338 27666 undulations 優波夷墮舍迦經
339 27552 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
340 27511 jiù right away 就儀軌
341 27376 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
342 27235 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
343 27155 zhǎng director / chief / head / elder 謹按長房等錄
344 27116 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
345 27078 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
346 26807 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
347 26701 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
348 26685 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
349 26633 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
350 26457 tīng to listen 一名聽施比丘經
351 26313 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
352 26304 kāi to open 開府儀同三司
353 26298 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
354 26152 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
355 26145 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
356 26003 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
357 25815 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
358 25801 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
359 25760 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
360 25677 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
361 25668 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
362 25650 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
363 25572 zhàng to block / to hinder / to obstruct 至心諷持災障
364 25569 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
365 25436 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
366 25433 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
367 25396 shén divine / mysterious / magical 却復神都
368 25368 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
369 25363 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
370 25359 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
371 25228 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
372 25165 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
373 25101 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
374 25084 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
375 24907 liàng a quantity / an amount 不量窺管
376 24776 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
377 24754 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
378 24741 mìng life 護命放生軌儀一卷
379 24704 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
380 24578 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
381 24543 zhǔ owner 護身主妙經一卷
382 24491 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
383 24467 jiā house / home / residence 永福邦家
384 24466 good fortune / happiness / luck 永福邦家
385 24463 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
386 24373 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
387 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
388 24269 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
389 24051 zōng Zong 後代宗朝贈
390 23816 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
391 23648 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
392 23638 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
393 23565 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
394 23516 duò to descend / to fall
395 23504 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
396 23500 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
397 23497 答曰 dá yuē to reply 答曰
398 23489 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
399 23412 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
400 23408 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
401 23364 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
402 23330 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
403 23291 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
404 23241 to cover 一名五覆大義經或作附字
405 23196 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
406 23189 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
407 23139 tóu head 舍頭諫經一卷
408 23063 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
409 22984 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
410 22960 fēng wind 形疾三品風經一卷
411 22908 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
412 22776 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
413 22749 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
414 22631 fu 嚩伐曩
415 22584 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
416 22584 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
417 22494 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
418 22366 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
419 22349 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
420 22326 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
421 22312 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
422 22251 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
423 22218 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
424 22176 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
425 22172 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
426 22045 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
427 21996 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
428 21882 shǒu hand 賢者手力經一卷
429 21769 hǎo good / very 好者誤
430 21709 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
431 21708 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
432 21645 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
433 21588 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
434 21542 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
435 21512 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
436 21446 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
437 21373 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
438 21331 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
439 21216 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
440 21204 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
441 21110 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
442 21102 do not 莫知所並
443 21087 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
444 20915 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
445 20914 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
446 20889 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
447 20772 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
448 20737 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
449 20663 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
450 20590 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 轉輪聖王七寶現世間經一卷
451 20579 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
452 20467 wàn ten thousand 仁被萬方
453 20444 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
454 20397 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
455 20352 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
456 20325 ministry / department / section 一百三十四部
457 20252 department 長繫東治即收拾此經
458 20212 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
459 20201 次第 cìdì one after another 部帙次第
460 20166 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
461 20164 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
462 20134 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
463 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
464 20085 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
465 19990 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
466 19773 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
467 19767 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
468 19710 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
469 19666 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
470 19642 me interrogative suffix 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麼地法一卷
471 19561 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
472 19479 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
473 19467 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
474 19331 I / my 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
475 19303 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
476 19174 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
477 19145 to bind / to tie 有司執縛向市
478 19121 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
479 19050 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
480 19046 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
481 18948 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
482 18861 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
483 18835 mother 亦云呵利底母法
484 18813 qiě further / moreover 且附闕本錄中收
485 18810 何等 héděng which? / what? / how? / what? 僧何等作為
486 18780 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
487 18678 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
488 18651 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
489 18603 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
490 18594 how can it be that? 豈有都城之內而安棄屍之
491 18445 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
492 18427 jìng actually / indeed 三塗累劫不竟經一卷
493 18393 final particle 一百五十二年矣
494 18365 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
495 18338 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
496 18327 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
497 18292 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
498 18201 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
499 18183 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
500 18180 jià vacation 假託之文辭意淺雜

Frequencies of Lexical Words by Genre

Top 500

āgama

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17774 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
2 13761 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 12953 shí time / a period of time 之時
4 11686 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
5 11221 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 10081 method / way 大乘經及念誦法
7 9985 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
8 9945 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
9 9625 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
10 8597 rén person / people / a human being
11 8025 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
12 8001 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
13 7837 zhōng middle / during / inside 及開元目中
14 7318 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
15 7192 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
16 7047 shēn body / torso 或云治身經
17 6912 desire 菩薩呵色欲法一卷
18 6549 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
19 6513 wén to hear 聞摩騰入漢
20 6380 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
21 6024 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
22 5924 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
23 5885 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
24 5856 one 一卷
25 5754 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
26 5617 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
27 5599 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
28 5409 wèi to call 謂非佛經者如右
29 5197 zài in / at 製序貫在經前
30 5160 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
31 5026 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
32 4780 to reach 及賢聖傳集
33 4735 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
34 4615 happy / glad / cheerful / joyful
35 4525 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
36 4429 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
37 4352 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
38 4209 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
39 4071 lái to come 唯江表已來其間一
40 3966 color 菩薩呵色欲法一卷
41 3953 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
42 3888 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
43 3879 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
44 3818 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
45 3756 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
46 3731 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
47 3661 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
48 3656 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
49 3646 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
50 3628 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
51 3514 shàng top / a high position 將還上國
52 3348 to enter 聞摩騰入漢
53 3342 four 共五千四
54 3205 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
55 3179 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
56 3121 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
57 3080 èr two 大唐昇元二年
58 3044 seven 其間梵僧七
59 2966 shì matter / thing / item 尋具事由
60 2921 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
61 2921 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
62 2918 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
63 2908 wèn to ask 以問參
64 2895 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
65 2849 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
66 2790 tiān day 頃於天祐丁丑
67 2777 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時
68 2766 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
69 2766 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
70 2762 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
71 2760 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
72 2697 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
73 2661 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
74 2607 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
75 2604 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
76 2581 to reach
77 2485 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
78 2444 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
79 2423 shí knowledge 一名生死變識經
80 2420 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
81 2391 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
82 2391 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
83 2378 xiū to decorate / to embellish
84 2357 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
85 2294 to go 去要除病經一卷
86 2292 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
87 2268 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
88 2237 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
89 2208 xué to study / to learn 或云勸進學道經
90 2205 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
91 2197 bái white 無畏離車白阿難經一卷
92 2147 meaning / sense 餘義無異
93 2127 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
94 2112 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
95 2091 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
96 2089 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
97 2053 eight 右八經十卷同一帙
98 2036 shě to give up / to abandon
99 2036 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
100 2011 extra / surplus 餘義無異
101 1990 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
102 1971 five 又計六十五年
103 1965 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
104 1963 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
105 1955 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
106 1922 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
107 1921 liù six 都共一千七十六部
108 1921 to die 或云死更生經
109 1919 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
110 1911 ài to love 唐云覺愛
111 1897 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
112 1894 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
113 1885 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
114 1880 shì a generation 盛行於世
115 1875 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
116 1852 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
117 1851 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
118 1838 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
119 1829 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
120 1792 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
121 1783 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
122 1767 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
123 1766 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
124 1761 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
125 1727 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 第二卷始方有題如是我聞
126 1722 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
127 1694 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
128 1683 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
129 1681 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
130 1666 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
131 1661 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
132 1619 luó Luo 濕羅
133 1618 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
134 1609 different / other 此一經與古舊二經中無少異
135 1601 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
136 1590 soil / ground / land 或云大道地經
137 1585 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
138 1567 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
139 1561 qián front 并前七人梵
140 1549 zhòng heavy 一重具條科
141 1528 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
142 1520 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
143 1518 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
144 1517 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
145 1496 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
146 1495 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
147 1486 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
148 1482 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
149 1478 chù to touch / to feel 輕觸
150 1477 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
151 1476 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
152 1474 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
153 1439 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
154 1435 答曰 dá yuē to reply 答曰
155 1434 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
156 1416 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
157 1412 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
158 1390 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
159 1387 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
160 1384 shí real / true / honest / really
161 1383 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
162 1381 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
163 1367 jiā house / home / residence 永福邦家
164 1355 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
165 1343 xián to be worthy / noble 非是賢愚中抄出者
166 1337 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
167 1330 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
168 1329 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
169 1328 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
170 1322 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
171 1308 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
172 1277 佛住 fó zhù Buddha abode 佛住王舍城者
173 1269 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
174 1258 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
175 1257 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
176 1248 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
177 1246 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
178 1240 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
179 1234 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
180 1219 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
181 1214 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
182 1214 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
183 1213 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
184 1213 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
185 1211 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
186 1207 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
187 1191 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
188 1185 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
189 1185 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
190 1182 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
191 1181 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
192 1175 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
193 1152 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
194 1143 ěr ear 編於此耳
195 1141 yóu to swim 昨者遊禮五臺山
196 1129 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
197 1122 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
198 1120 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
199 1116 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
200 1115 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
201 1108 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
202 1107 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
203 1100 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
204 1092 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
205 1089 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
206 1086 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 清淨居士子度人經一卷
207 1076 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
208 1070 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
209 1068 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
210 1055 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
211 1051 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
212 1051 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
213 1046 tóu head 舍頭諫經一卷
214 1046 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
215 1045 shí ten 計五百一十帙
216 1042 mìng life 護命放生軌儀一卷
217 1042 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
218 1039 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
219 1034 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
220 1034 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
221 1034 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
222 1027 bǎi one hundred 都合一百三
223 1024 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
224 1023 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
225 1019 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
226 1005 hǎo good / very 好者誤
227 1000 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
228 1000 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
229 992 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
230 991 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
231 988 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
232 971 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
233 961 power / force / strength 仰憑叡力
234 960 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
235 955 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
236 953 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
237 952 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
238 950 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
239 947 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
240 945 wàn ten thousand 仁被萬方
241 943 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
242 940 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
243 939 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
244 939 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
245 936 good fortune / happiness / luck 永福邦家
246 931 duò to descend / to fall
247 925 jiǔ nine 二百九十九卷
248 923 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
249 923 interest 阿育王息壞目因緣一卷
250 916 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
251 915 huì rage 息恚經一卷
252 913 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
253 913 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
254 906 jiǔ old 已久流行
255 905 shēng sound 聲教方被於支那
256 905 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
257 900 賢者 xiánzhě friend / brother / āyuṣman 賢者五福經
258 896 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
259 895 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
260 875 zhǔ owner 護身主妙經一卷
261 875 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
262 874 shǒu hand 賢者手力經一卷
263 871 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
264 869 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
265 867 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
266 864 shǔ to count 數施行
267 862 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
268 859 tīng to listen 一名聽施比丘經
269 857 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
270 849 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
271 835 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
272 835 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
273 834 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
274 829 chē a vehicle
275 827 hot 夏熱比得平安好
276 826 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 無量壽至真等正覺經一卷
277 813 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
278 812 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
279 812 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
280 810 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
281 804 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
282 800 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
283 798 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
284 797 sēng a monk 其間梵僧七
285 794 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
286 791 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
287 788 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
288 775 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
289 772 a statute / a law / a regulation 遺編義淨所譯律文
290 772 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
291 771 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
292 769 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
293 766 Māra 一名魔嬈亂法
294 766 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
295 762 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
296 760 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
297 760 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
298 758 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
299 753 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
300 746 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
301 745 fēng wind 形疾三品風經一卷
302 741 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
303 738 jiè boundary / scope / extent
304 733 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
305 733 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
306 727 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
307 725 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
308 721 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
309 720 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
310 718 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
311 718 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
312 716 guāng light 光文
313 710 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
314 708 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
315 708 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
316 706 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
317 694 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
318 693 Germany 運土德以膺
319 691 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
320 689 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
321 688 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
322 687 mother 亦云呵利底母法
323 676 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
324 675 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
325 673 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North 多聞經一卷
326 672 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
327 670 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
328 669 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
329 666 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
330 665 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
331 663 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
332 662 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
333 662 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
334 659 fēn to divide into parts 之一分也
335 657 shén divine / mysterious / magical 却復神都
336 657 默然 mòrán silent / speechless 補處默然
337 652 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
338 651 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
339 650 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
340 649 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
341 648 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 得佛正見具足智慧
342 647 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
343 646 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 於佛足
344 645 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
345 644 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
346 642 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
347 638 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
348 637 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
349 637 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
350 635 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
351 633 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
352 632 huā Hua 花嚴論一部四十卷
353 631 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
354 628 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 亦云太子辟羅經或無天王字
355 626 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
356 625 梵天 Fàntiān Brahma 持心梵天經四卷
357 624 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
358 622 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
359 621 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
360 621 第二 dì èr second 第一第二各
361 621 舍梨子 Shèlízi Śariputra / Sariputta 舊經舍梨子
362 619 qǐng to ask 請寄於本部中收
363 617 tòng aching / painful / sorrowful 更有一本名與此同云異本出或作齒痛
364 617 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
365 617 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
366 614 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛住王舍城者
367 612 alone / independent / single / sole 非獨
368 612 tiě iron 一名鐵城泥梨經
369 609 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 度二邪見童子得果經一卷
370 606 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
371 605 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
372 603 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
373 603 pear 蘘麌梨童女經一卷
374 603 shāo to burn 屏風於縣燒除
375 602 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
376 599 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
377 597 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
378 592 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
379 592 to cover 一名五覆大義經或作附字
380 591 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
381 589 a footprint / a mark / a trace / a vestige / a sign 穢跡金剛法禁百變法一卷
382 583 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
383 582 lǎo old / aged / elderly / aging 一名貧老經
384 580 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
385 579 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
386 577 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 夢得境界自當作佛
387 576 huái to think of 之懷耻
388 576 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
389 575 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
390 574 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 佛為調馬聚落主說法經一卷
391 573 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
392 572 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
393 572 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
394 572 四千 sì qiān four thousand 功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
395 571 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正見正思惟正勤正念似輻
396 568 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
397 567 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
398 566 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
399 565 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙中天竺國婆羅門人
400 563 摩訶 móhē great 亦云摩訶僧祇戒本
401 559 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
402 555 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
403 554 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
404 548 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
405 548 to bind / to tie 有司執縛向市
406 546 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
407 544 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
408 535 undulations 優波夷墮舍迦經
409 535 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
410 532 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
411 532 眾多 zhòngduō numerous 又冥應眾多具於別傳
412 530 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
413 529 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
414 526 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
415 525 yàn to loathe / to pursue 其慈心厭功德經文句稍同或有題云出增一阿含第十
416 525 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
417 523 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
418 523 inside / interior 北十四五里
419 522 to lie 及臥疾
420 521 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 亦云迦葉赴般涅槃經
421 518 líng zero 一〇拘那羅王子事
422 518 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
423 517 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
424 517 第三 dì sān third 第三帙七
425 517 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
426 517 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
427 515 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
428 514 department 長繫東治即收拾此經
429 513 二者 èrzhě the two / both 二者非也
430 513 a family clan 母族姓羅氏矣
431 511 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天園觀經
432 508 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
433 507 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
434 506 饒益 ráoyì to gain / to profit 為自饒益
435 505 問訊 wènxùn to inquire / to greet 坐至下行之似若問訊
436 505 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
437 503 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
438 503 頭面 tóumiàn head ornament 頭面禮僧右遶三
439 502 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
440 499 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
441 498 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
442 498 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
443 497 father 還本國度父王經一卷
444 496 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
445 496 cūn village 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
446 494 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
447 494 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
448 494 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
449 492 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
450 492 Fàn Sanskrit
451 486 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
452 486 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
453 485 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
454 484 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
455 484 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
456 482 yuè month 月所譯三分具全
457 481 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
458 481 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 此云光明國其國近觀音宮殿補陀落山
459 478 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
460 478 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 僧法無縱也
461 477 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
462 476 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
463 476 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
464 474 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
465 470 nán male 釋摩男本經一卷
466 469 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 光相瑩淨晈若琉璃
467 468 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
468 465 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
469 464 jiǎn to decrease / to subtract 謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部洲人壽增八萬彌勒如來方出世豈可壽年減百而
470 461 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
471 460 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
472 460 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
473 459 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
474 459 三者 sān zhě the third / thirdly 第一特承恩旨錄有三者
475 458 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
476 455 wood / lumber 木槵經一卷
477 452 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
478 450 長夜 chángyè long dark night / a long period of misery and oppression 正音印度唐翻為日月有多名斯其一也言諸群生輪迴不自無明長夜莫有司晨
479 450 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
480 449 五欲 wǔ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
481 449 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
482 448 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
483 446 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
484 445 jiā to add 或加般字
485 445 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
486 444 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
487 444 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
488 442 離欲 lí yù free of desire 佛為外道須深說離欲經一卷
489 442 作證 zuòzhèng to bear witness / to testify 舍利弗等比丘得身作證經
490 441 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
491 440 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
492 440 bèi contemporaries / generation / lifetime 頑愚之輩
493 440 tóng like / same / similar 同共宣譯
494 440 nián year 開元一十八年庚午之歲
495 440 letter / symbol / character 并梵字
496 438 jìng still / calm / quiet 一名空靜天感應三昧經謹按代錄已經兩譯恐濫竊真名故兩存其名
497 438 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
498 437 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
499 436 貪欲 tānyù attachment / passion / desire / raga 貪欲
500 436 chén statesman / vassal / courtier / minister / official

jātaka

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 7921 shí time / a period of time 之時
2 7673 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 7439 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 6553 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 5728 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
6 5207 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
7 4714 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
8 4611 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
9 4523 rén person / people / a human being
10 4377 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
11 4292 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
12 4256 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
13 4231 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
14 4021 desire 菩薩呵色欲法一卷
15 3735 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 3690 shēn body / torso 或云治身經
17 3642 one 一卷
18 3607 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
19 3531 method / way 大乘經及念誦法
20 3508 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
21 3326 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
22 3244 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
23 3234 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
24 3158 wén to hear 聞摩騰入漢
25 3058 to reach 及賢聖傳集
26 2984 lái to come 唯江表已來其間一
27 2900 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
28 2896 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
29 2880 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
30 2873 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
31 2834 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
32 2805 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
33 2786 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
34 2755 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
35 2733 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
36 2538 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
37 2406 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
38 2353 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
39 2269 to enter 聞摩騰入漢
40 2266 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
41 2246 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
42 2215 shàng top / a high position 將還上國
43 2091 zài in / at 製序貫在經前
44 1989 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
45 1936 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
46 1817 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
47 1816 shì matter / thing / item 尋具事由
48 1772 happy / glad / cheerful / joyful
49 1745 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
50 1724 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
51 1719 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
52 1681 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
53 1663 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
54 1625 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
55 1612 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
56 1568 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
57 1559 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
58 1529 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
59 1528 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
60 1512 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
61 1503 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
62 1499 tiān day 頃於天祐丁丑
63 1497 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
64 1494 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
65 1462 shēng sound 聲教方被於支那
66 1456 èr two 大唐昇元二年
67 1449 qián front 并前七人梵
68 1431 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
69 1425 soil / ground / land 或云大道地經
70 1417 to go 去要除病經一卷
71 1416 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
72 1406 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
73 1399 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
74 1386 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
75 1384 shì a generation 盛行於世
76 1381 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
77 1378 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
78 1374 power / force / strength 仰憑叡力
79 1368 xiū to decorate / to embellish
80 1366 shě to give up / to abandon
81 1352 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
82 1332 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
83 1331 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
84 1317 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
85 1316 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
86 1313 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
87 1306 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
88 1292 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
89 1268 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
90 1265 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
91 1258 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
92 1253 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
93 1246 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
94 1216 bǎi one hundred 都合一百三
95 1207 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
96 1207 wèn to ask 以問參
97 1194 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
98 1189 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
99 1186 seven 其間梵僧七
100 1175 to reach
101 1167 four 共五千四
102 1161 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
103 1153 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
104 1143 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
105 1137 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
106 1135 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
107 1125 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
108 1110 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
109 1104 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
110 1083 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
111 1081 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
112 1073 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
113 1073 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
114 1071 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
115 1067 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
116 1066 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
117 1060 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
118 1052 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
119 1049 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
120 1047 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
121 1046 Germany 運土德以膺
122 1040 luó Luo 濕羅
123 1002 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
124 984 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
125 983 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
126 981 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
127 973 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
128 969 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
129 968 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
130 961 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
131 942 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
132 942 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
133 932 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
134 929 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
135 925 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
136 922 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
137 922 to die 或云死更生經
138 917 tóu head 舍頭諫經一卷
139 915 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
140 912 bái white 無畏離車白阿難經一卷
141 886 jiā house / home / residence 永福邦家
142 885 mother 亦云呵利底母法
143 874 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
144 862 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
145 862 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
146 861 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
147 859 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
148 857 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
149 855 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
150 852 guāng light 光文
151 844 father 還本國度父王經一卷
152 844 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
153 843 mìng life 護命放生軌儀一卷
154 842 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
155 841 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
156 841 eight 右八經十卷同一帙
157 840 童子 tóngzǐ boy 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
158 832 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
159 830 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
160 825 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
161 815 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
162 810 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
163 803 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
164 799 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
165 797 zhòng heavy 一重具條科
166 795 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
167 782 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
168 777 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
169 774 extra / surplus 餘義無異
170 768 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
171 765 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
172 760 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
173 760 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
174 757 hǎo good / very 好者誤
175 757 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
176 754 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
177 745 color 菩薩呵色欲法一卷
178 741 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
179 737 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
180 734 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
181 733 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
182 725 meaning / sense 餘義無異
183 724 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
184 720 shǔ to count 數施行
185 716 huā Hua 花嚴論一部四十卷
186 716 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
187 716 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
188 715 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
189 714 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
190 691 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
191 691 shǒu hand 賢者手力經一卷
192 689 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
193 688 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
194 687 five 又計六十五年
195 686 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
196 679 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
197 679 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
198 676 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
199 672 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
200 672 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
201 667 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
202 664 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
203 659 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
204 658 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
205 658 wàn ten thousand 仁被萬方
206 650 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
207 646 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
208 643 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
209 638 liù six 都共一千七十六部
210 638 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
211 638 undulations 優波夷墮舍迦經
212 637 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
213 636 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
214 634 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
215 633 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
216 633 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
217 630 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
218 628 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
219 628 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
220 625 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
221 623 qǐng to ask 請寄於本部中收
222 623 shén divine / mysterious / magical 却復神都
223 623 tīng to listen 一名聽施比丘經
224 621 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
225 620 wèi to call 謂非佛經者如右
226 598 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
227 589 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
228 588 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
229 587 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
230 586 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
231 583 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
232 582 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
233 579 shí ten 計五百一十帙
234 579 duò to descend / to fall
235 578 ěr ear 編於此耳
236 578 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
237 572 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
238 571 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
239 569 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
240 567 shí real / true / honest / really
241 567 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
242 561 different / other 此一經與古舊二經中無少異
243 558 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
244 558 zhǔ owner 護身主妙經一卷
245 554 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
246 547 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
247 545 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
248 542 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
249 540 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
250 539 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
251 536 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
252 535 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
253 535 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
254 534 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
255 533 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
256 532 fēn to divide into parts 之一分也
257 531 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
258 530 xué to study / to learn 或云勸進學道經
259 530 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
260 529 ài to love 唐云覺愛
261 528 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
262 528 good fortune / happiness / luck 永福邦家
263 527 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
264 526 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
265 524 huái to think of 之懷耻
266 522 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
267 522 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
268 521 poison / narcotics 毒草喻經一卷
269 520 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
270 520 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
271 518 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
272 518 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
273 516 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
274 516 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
275 516 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
276 513 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
277 513 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
278 505 shí knowledge 一名生死變識經
279 505 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
280 503 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
281 503 Māra 一名魔嬈亂法
282 503 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
283 502 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
284 501 one hundred million 百億日月翕
285 501 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
286 498 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
287 497 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
288 496 rén a kernel / a pit 仁被萬方
289 494 xiān immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
290 491 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
291 489 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
292 489 nián year 開元一十八年庚午之歲
293 488 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
294 487 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
295 486 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
296 485 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
297 484 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
298 483 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
299 482 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
300 481 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
301 480 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
302 479 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
303 478 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
304 475 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
305 472 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
306 472 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
307 471 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
308 468 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
309 465 qīng minister
310 463 sēng a monk 其間梵僧七
311 461 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
312 461 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
313 460 jiǔ old 已久流行
314 457 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
315 457 tóng like / same / similar 同共宣譯
316 453 shū to transport 一輸盧迦論一卷
317 452 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
318 452 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
319 451 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
320 450 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
321 449 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
322 448 biàn to change / to alter 一名生死變識經
323 448 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
324 446 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
325 446 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
326 445 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
327 445 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
328 445 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
329 443 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
330 442 鹿 deer 鹿子經一卷
331 442 chē a vehicle
332 442 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
333 440 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
334 439 an item 目為開元錄
335 439 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
336 436 車匿 Chēnì Channa / Chandaka 右舊錄中有車匿本末經一卷
337 435 shòu to teach / to instruct 授菩提心戒儀一卷
338 435 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
339 433 to ferry 濟利於一時
340 433 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
341 428 在於 zàiyú in / consist of 牘必在於世
342 426 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
343 425 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
344 425 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
345 425 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
346 424 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
347 423 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
348 420 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
349 420 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
350 419 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
351 417 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
352 414 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
353 414 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
354 410 road / path / way
355 409 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
356 408 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
357 405 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒
358 404 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
359 401 往昔 wǎngxī in the past 如取往昔頂生王等
360 400 pear 蘘麌梨童女經一卷
361 398 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
362 398 alone / independent / single / sole 非獨
363 395 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
364 395 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
365 394 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
366 393 to cover 一名五覆大義經或作附字
367 393 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
368 393 yǒng to leap 踊躍屏營
369 393 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
370 392 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
371 392 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
372 391 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
373 390 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一名神通遊戲或云大方廣
374 388 interest 阿育王息壞目因緣一卷
375 387 thing / substance / creature
376 387 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
377 387 xìng gender 七佛父母性字經一卷
378 387 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
379 383 ēn kindness 天恩俞充
380 382 yuè month 月所譯三分具全
381 381 答曰 dá yuē to reply 答曰
382 381 to bind / to tie 有司執縛向市
383 379 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
384 379 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
385 379 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
386 378 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
387 376 增上 zēngshàng additional / increased / superior 亦云寶性分別七乘增上論或三卷或五卷
388 375 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
389 375 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
390 375 苦行 kǔxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
391 373 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
392 372 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
393 370 Fàn Sanskrit
394 370 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
395 369 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
396 368 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
397 368 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
398 367 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 或作天人
399 367 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
400 366 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana 淨飯王涅槃經一卷
401 366 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
402 365 cǎo grass / straw 農者禾草俱
403 365 shū book 令書十本
404 365 fàng to put / to place 放牛經一卷
405 364 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
406 364 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
407 362 王子 wángzǐ a prince 元魏外國王子月婆首那譯
408 362 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
409 361 yán stern / serious / strict / severe / austere 花嚴論一部四十卷
410 361 邊際 biānjì bounds 紛綸靡窮邊際
411 360 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
412 360 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
413 360 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha 誅釋種受報經二卷
414 360 mín the people / citizen / subjects 民德歸厚矣
415 359 dǎo to fall / to collapse / to topple / to fail / to go bankrupt / to change / to move around / to sell / to speculate 初從梵語倒寫本文
416 359 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
417 358 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
418 358 yuàn to blame / to complain 神怨人
419 358 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
420 358 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
421 358 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
422 358 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
423 356 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
424 356 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
425 355 a device / a tool / a utensil / an implement 落下千人天飯器香任風吹
426 354 to join / to combine 合四
427 354 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
428 353 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
429 353 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
430 353 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
431 351 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
432 350 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 與長老上尊睡
433 350 to beg 遂乞編入貞元藏內
434 350 āi sad / mournful / pitiful 哀泣經三卷
435 350 clothes / dress / garment 云不得服
436 350 五欲 wǔ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
437 349 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
438 349 tán sandalwood / hardwood 一名須摩提女經一名難國王經一名怒和檀王經
439 348 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
440 348 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
441 347 波羅 Bōluó Baltic 云佛在波羅奈者
442 346 shé Buddhist monk 亦云阿闍貰女經亦直云阿述
443 346 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
444 345 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 傳聞仁者齎此經自隨
445 344 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
446 343 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
447 343 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
448 338 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
449 337 bèi contemporaries / generation / lifetime 頑愚之輩
450 336 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
451 336 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
452 336 婇女 cǎinǚ a maiden 婇女先有奉法者
453 334 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
454 332 gài lid / top / cover / canopy 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
455 332 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
456 331 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
457 331 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
458 330 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
459 330 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 或云恐怖經
460 328 隨順 suíshùn to follow / to go along with 四十云眾學法中唯除污草及水七滅諍法隨順法並同比丘彼師不安理不通也
461 326 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
462 326 kāi to open 開府儀同三司
463 326 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
464 325 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
465 324 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
466 324 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
467 324 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
468 323 jiè boundary / scope / extent
469 322 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
470 321 to lie 及臥疾
471 319 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
472 319 甘露 gānlù amrita / sweet dew / the nectar of immortality / merit 甘露軍吒唎念誦法一卷
473 319 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
474 318 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
475 317 止息 zhǐ xī to stop and rest 止息惡行為業
476 317 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
477 317 調伏 diàofú to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 一名如來所說清涼調伏經
478 316 難陀 Nántuó Nanda 名難陀者舊銘云貧女難
479 316 to attain / to achieve / to reach 達霰
480 316 jiā gha / ga 初卷題云瑜遮伽復彌經晉修行道地或直云修行經或七卷
481 314 身體 shēntǐ human body / health 身體有金色
482 314 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
483 313 ér son 二兒名
484 312 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
485 311 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
486 311 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
487 311 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
488 309 Lóu Lou 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
489 309 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
490 309 jiā to add 或加般字
491 308 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
492 308 fēng wind 形疾三品風經一卷
493 307 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
494 307 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
495 307 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 一名難龍王經亦云降龍王經
496 304 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
497 304 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
498 302 yóu to swim 昨者遊禮五臺山
499 300 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
500 299 yuè pleased 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經

avadāna

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1765 shí time / a period of time 之時
2 1642 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 1387 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
4 1315 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 1230 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
6 1050 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
7 1006 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
8 910 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
9 827 zhōng middle / during / inside 及開元目中
10 814 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 773 rén person / people / a human being
12 768 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 741 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
14 678 wén to hear 聞摩騰入漢
15 674 shēn body / torso 或云治身經
16 669 desire 菩薩呵色欲法一卷
17 623 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
18 599 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
19 577 one 一卷
20 571 to reach 及賢聖傳集
21 569 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
22 563 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
23 557 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
24 506 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
25 491 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
26 418 lái to come 唯江表已來其間一
27 400 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
28 383 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
29 370 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
30 357 shì matter / thing / item 尋具事由
31 346 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
32 344 method / way 大乘經及念誦法
33 340 zài in / at 製序貫在經前
34 340 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
35 338 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
36 333 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
37 332 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
38 323 good fortune / happiness / luck 永福邦家
39 314 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
40 314 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
41 306 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
42 305 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
43 287 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
44 287 shàng top / a high position 將還上國
45 285 qián front 并前七人梵
46 281 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
47 280 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
48 273 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
49 268 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
50 261 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
51 260 to reach
52 259 to enter 聞摩騰入漢
53 252 four 共五千四
54 246 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
55 246 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
56 246 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
57 236 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
58 232 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
59 231 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
60 228 tiān day 頃於天祐丁丑
61 224 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
62 222 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
63 221 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
64 220 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
65 220 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
66 219 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
67 219 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
68 217 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
69 213 power / force / strength 仰憑叡力
70 210 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
71 207 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
72 207 shě to give up / to abandon
73 205 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
74 205 to go 去要除病經一卷
75 204 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
76 203 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
77 202 happy / glad / cheerful / joyful
78 202 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
79 200 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
80 199 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
81 199 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
82 195 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
83 193 shì a generation 盛行於世
84 191 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
85 189 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
86 189 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
87 189 tīng to listen 一名聽施比丘經
88 185 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
89 184 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
90 183 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
91 182 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
92 182 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
93 176 wèn to ask 以問參
94 175 qǐng to ask 請寄於本部中收
95 174 sēng a monk 其間梵僧七
96 174 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
97 174 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
98 173 èr two 大唐昇元二年
99 170 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
100 166 jiā house / home / residence 永福邦家
101 166 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
102 166 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
103 164 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
104 163 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
105 162 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
106 161 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
107 160 xiū to decorate / to embellish
108 158 soil / ground / land 或云大道地經
109 156 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
110 156 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
111 154 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
112 154 mìng life 護命放生軌儀一卷
113 153 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
114 152 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
115 152 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
116 152 duò to descend / to fall
117 152 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
118 149 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
119 148 to die 或云死更生經
120 146 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
121 145 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
122 144 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
123 144 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
124 143 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
125 142 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
126 142 shēng sound 聲教方被於支那
127 141 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
128 141 zhí value / worth 說法難值經一卷
129 140 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
130 140 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
131 140 huā Hua 花嚴論一部四十卷
132 139 seven 其間梵僧七
133 139 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
134 139 bái white 無畏離車白阿難經一卷
135 138 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
136 138 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
137 137 luó Luo 濕羅
138 136 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
139 136 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
140 136 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
141 135 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
142 134 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
143 133 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
144 132 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
145 131 shí real / true / honest / really
146 131 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
147 129 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
148 129 a pagoda / a stupa 亦云遶塔功德經
149 129 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
150 127 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
151 126 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
152 126 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
153 125 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
154 125 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
155 124 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
156 124 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
157 121 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
158 121 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
159 119 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
160 119 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
161 119 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
162 117 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
163 116 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
164 116 tóu head 舍頭諫經一卷
165 115 wèi to call 謂非佛經者如右
166 113 shǒu hand 賢者手力經一卷
167 112 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 四者常於己師心懷決定
168 111 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
169 111 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
170 110 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
171 110 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
172 110 color 菩薩呵色欲法一卷
173 110 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
174 110 bǎi one hundred 都合一百三
175 110 hǎo good / very 好者誤
176 109 shū unique 既荷殊私
177 109 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
178 109 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
179 105 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
180 105 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
181 104 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
182 103 zhǔ owner 護身主妙經一卷
183 103 解說 jiěshuō to explain / to comment 五惟越羅名解說經一卷
184 102 different / other 此一經與古舊二經中無少異
185 102 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
186 102 extra / surplus 餘義無異
187 101 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
188 100 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
189 100 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
190 99 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
191 99 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
192 98 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
193 98 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
194 98 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
195 98 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
196 98 liù six 都共一千七十六部
197 97 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
198 97 huǐ to destroy 毀形以成其志
199 97 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
200 97 wood / lumber 木槵經一卷
201 96 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
202 95 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
203 95 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
204 94 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
205 94 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
206 94 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
207 94 huái to think of 之懷耻
208 93 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
209 93 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
210 92 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
211 91 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
212 91 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
213 90 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
214 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
215 89 mother 亦云呵利底母法
216 89 財寶 cái bǎo money and valuables 性頗福積富於財寶
217 89 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
218 88 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
219 88 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
220 88 five 又計六十五年
221 88 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
222 87 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
223 87 shén divine / mysterious / magical 却復神都
224 87 鹿 deer 鹿子經一卷
225 86 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
226 86 nián year 開元一十八年庚午之歲
227 85 zhū pearl / bead 墮珠海水中經一卷
228 85 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
229 84 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
230 84 to cover 一名五覆大義經或作附字
231 84 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
232 84 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
233 83 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
234 83 shī corpse 一名尸利崛多長者經
235 83 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
236 83 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
237 83 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
238 82 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
239 81 xián salty / savory 京都道俗咸傳其異
240 81 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
241 81 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
242 81 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
243 81 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
244 81 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
245 81 珍寶 zhēnbǎo a treasure 世間珍寶經一卷
246 81 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
247 81 ér son 二兒名
248 80 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
249 80 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
250 79 mǐn to pity / to sympathize 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
251 79 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
252 79 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
253 79 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
254 78 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中寫記念依經記為正既莫知於帝代且附西晉錄中
255 78 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
256 78 jiǔ old 已久流行
257 78 jiā gha / ga 初卷題云瑜遮伽復彌經晉修行道地或直云修行經或七卷
258 77 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
259 77 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
260 77 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
261 77 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
262 77 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
263 77 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
264 77 應當 yīngdāng should / ought to 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
265 77 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
266 76 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
267 76 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
268 76 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
269 75 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
270 75 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
271 75 金色 jīnsè gold 亦名文殊師利神通力經又名勝金色明德女經
272 75 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
273 75 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
274 74 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
275 73 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
276 73 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
277 73 guāng light 光文
278 72 yuè pleased 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
279 72 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
280 72 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
281 72 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
282 72 Germany 運土德以膺
283 72 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
284 71 jiā to add 或加般字
285 71 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
286 71 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
287 70 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
288 70 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
289 70 tóng like / same / similar 同共宣譯
290 70 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
291 70 liàng a quantity / an amount 不量窺管
292 70 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
293 70 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 在京大興善寺即為翻譯
294 70 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
295 69 ài to love 唐云覺愛
296 69 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
297 69 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
298 69 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
299 69 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
300 69 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
301 68 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
302 68 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
303 68 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
304 68 波羅 Bōluó Baltic 云佛在波羅奈者
305 68 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
306 68 father 還本國度父王經一卷
307 68 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
308 67 duān to carry 無端底持經一卷
309 67 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
310 67 eight 右八經十卷同一帙
311 67 ěr ear 編於此耳
312 67 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
313 66 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
314 66 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
315 66 zhòng heavy 一重具條科
316 66 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
317 66 希有 xīyǒu uncommon 希有希有校量功德經一卷
318 66 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
319 65 qín diligent 亦云懃報
320 65 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
321 65 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
322 65 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
323 65 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
324 64 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
325 64 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
326 64 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
327 64 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
328 64 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
329 64 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 露如渴思漿
330 64 thing / substance / creature
331 64 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
332 64 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
333 63 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
334 63 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
335 63 念言 niànyán words from memory 心自念言
336 63 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
337 63 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 天上釋為故世在人中經一卷
338 63 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
339 63 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
340 63 問言 wèn yán to ask 問言美色經
341 62 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
342 62 心開意解 xīn kāi yì jiě All Queries Resolved and Knots Disentangled 心開意解得須陀洹果
343 62 zhī a callous 句胝
344 62 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
345 62 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
346 62 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
347 62 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
348 62 名稱 míngchēng name 名稱城
349 61 poison / narcotics 毒草喻經一卷
350 61 檀越 tányuè an alms giver / a donor 子紇重為檀越開傳經論
351 61 瑠璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 瑠璃王經一卷
352 61 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
353 61 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
354 61 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮經一卷
355 60 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
356 60 苦行 kǔxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
357 60 zhù a pillar / a column 侍省事上柱國頒國公食邑
358 60 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
359 60 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
360 60 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 一名堅心正意經一名堅心經
361 60 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
362 60 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
363 59 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
364 59 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
365 59 bàn half 三紙半
366 59 yín silver 銀蹄金角犢子經一卷
367 59 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
368 58 a fur ball 名般若毱多
369 58 波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi 或直云十夢經或云波斯匿王十夢經
370 58 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
371 58 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
372 58 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
373 57 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
374 57 níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
375 57 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
376 57 to ferry 濟利於一時
377 57 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
378 57 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
379 57 白言 bái yán to say 嘆已白言
380 57 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
381 57 qín diligent 勤授長者經一卷
382 57 pear 蘘麌梨童女經一卷
383 57 bīng soldier / troops
384 57 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
385 56 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
386 56 fēn to divide into parts 之一分也
387 56 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
388 56 an item 目為開元錄
389 56 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
390 56 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
391 56 biàn to change / to alter 一名生死變識經
392 55 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
393 55 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
394 55 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
395 55 shàn meals 飲食餚饍皆甘路
396 55 象王 xiàngwáng elephant king 象王經一卷
397 55 娛樂 yúlè entertainment / amusement 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
398 55 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
399 55 cotton cloth 陳太建四年五月沙門慧布從
400 55 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
401 55 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
402 55 zhèng politics / government 四政斷經一卷
403 55 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
404 55 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 大吉祥天女經一卷
405 54 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
406 54 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
407 54 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 冀望多賢共垂詢訪
408 53 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
409 53 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
410 53 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
411 53 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
412 53 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
413 53 to translate / to interpret 同共宣譯
414 53 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
415 53 大海 dàhǎi sea / ocean 大海深嶮抄經一卷
416 53 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
417 53 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
418 53 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
419 53 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
420 52 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
421 52 佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world 諸佛出世間
422 52 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
423 52 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
424 52 luò to fall / to drop 落尋求不獲
425 52 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
426 52 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
427 52 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
428 51 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
429 51 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
430 51 a drama / a play / a show 獼猴與婢共戲致變經一卷
431 51 rich
432 51 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
433 51 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
434 51 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
435 51 pín poor 一名貧老經
436 51 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
437 51 mán beautiful 亦直名勝鬘或二卷
438 51 語言 yǔyán a language 習俗語言
439 50 a river / a stream 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
440 50 chì red / scarlet
441 50 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
442 50 答曰 dá yuē to reply 答曰
443 50 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
444 50 shǔ to count 數施行
445 50 世人 shìrén mankind 世人參雜惑亂正文
446 50 zéi thief 為賊所引不堪考楚
447 50 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
448 50 huàn to call 令喚京師
449 50 ignorance 非是賢愚中抄出者
450 50 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
451 50 親友 qīnyǒu friends and relatives 郄超與親友書云
452 50 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
453 49 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
454 49 tóu to throw 凡遇聖蹤投誠禮敬
455 49 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
456 48 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
457 48 kāi to open 開府儀同三司
458 48 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 阿育王獲果報經一卷
459 48 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服制經一卷
460 48 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
461 48 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
462 48 jīng spirit / soul / vitality / energy 詎聞精奧空閱名題
463 48 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
464 48 qīng green or blue 大青金剛呪法
465 48 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
466 47 yáo meat dishes / mixed viands 上妙餚饌而作滋味
467 47 jiāo to cauterize / to scorch 同傳法流之潤洽世燋枯
468 47 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
469 47 to bind / to tie 有司執縛向市
470 47 fàng to put / to place 放牛經一卷
471 47 信敬 xìnjìng to believe and revere 由此信敬
472 47 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
473 47 end / final stage / latter part 編於藏末
474 47 gōng to present to / to supply / to provide 雲集四親嚫供噎塞
475 47 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
476 47 letter / symbol / character 并梵字
477 47 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
478 46 road / path / way
479 46 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 須陀洹果
480 46 lèi tears 臨紙涕泣悲淚
481 46 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 滅怪經一卷
482 46 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
483 46 to send / to present 釋利防等所齎經錄
484 46 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
485 46 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 心呪四首七俱胝佛神呪一隨一切如來意呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶呪一
486 46 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
487 45 liáng a bridge 或十八卷附梁錄未詳作者
488 45 大莊嚴論經 Dà Zhuāngyán Lùn Jīng Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 大莊嚴論經十五卷
489 45 財物 cái wù money and goods 亦云獨付長者財物無付經亦云長者命終無子付囑經亦出增一
490 45 dòng ridge-beam of a roof 各棟一勝處置大聖文殊師利菩薩
491 45 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
492 45 zhí to grow / to reproduce 宿殖德本早發道心
493 45 xué to study / to learn 或云勸進學道經
494 45 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
495 45 微笑 wēixiào to smile 熈怡微笑
496 45 hot 夏熱比得平安好
497 45 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀塗塔經一卷
498 44 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
499 44 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
500 44 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面

-

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3864 rén person / people / a human being
2 3170 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 3135 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 2973 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
5 2873 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 2812 shí time / a period of time 之時
7 2433 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
8 2317 desire 菩薩呵色欲法一卷
9 2224 one 一卷
10 2068 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
11 1820 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
12 1710 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
13 1702 zhōng middle / during / inside 及開元目中
14 1689 shēn body / torso 或云治身經
15 1660 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
16 1650 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
17 1640 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
18 1571 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
19 1525 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
20 1446 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
21 1365 wén to hear 聞摩騰入漢
22 1347 lái to come 唯江表已來其間一
23 1343 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
24 1334 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
25 1313 zài in / at 製序貫在經前
26 1250 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
27 1197 method / way 大乘經及念誦法
28 1178 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
29 1169 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
30 1150 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
31 1111 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
32 1098 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
33 1072 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
34 1052 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
35 1035 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
36 1014 to enter 聞摩騰入漢
37 1003 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
38 970 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
39 958 happy / glad / cheerful / joyful
40 931 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
41 929 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
42 921 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
43 905 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
44 891 to die 或云死更生經
45 861 shàng top / a high position 將還上國
46 848 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
47 833 to go 去要除病經一卷
48 827 èr two 大唐昇元二年
49 799 to reach 及賢聖傳集
50 799 shì matter / thing / item 尋具事由
51 787 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
52 785 shì a generation 盛行於世
53 777 wèn to ask 以問參
54 764 wèi to call 謂非佛經者如右
55 755 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
56 751 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
57 734 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
58 731 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
59 717 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
60 714 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
61 712 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
62 712 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
63 682 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
64 665 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
65 643 good fortune / happiness / luck 永福邦家
66 643 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
67 641 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
68 639 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
69 636 jiā house / home / residence 永福邦家
70 633 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
71 615 qián front 并前七人梵
72 614 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
73 614 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
74 611 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
75 599 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
76 593 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
77 585 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
78 583 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
79 581 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
80 579 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
81 560 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
82 557 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
83 556 shě to give up / to abandon
84 552 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
85 549 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
86 545 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
87 539 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
88 538 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
89 531 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
90 529 ignorance 非是賢愚中抄出者
91 527 ài to love 唐云覺愛
92 527 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
93 527 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
94 526 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
95 523 four 共五千四
96 510 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
97 509 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
98 501 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
99 496 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
100 496 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
101 489 hǎo good / very 好者誤
102 488 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
103 485 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
104 477 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
105 473 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
106 473 ér son 二兒名
107 468 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
108 466 seven 其間梵僧七
109 464 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
110 463 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
111 458 tiān day 頃於天祐丁丑
112 456 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
113 455 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
114 452 xué to study / to learn 或云勸進學道經
115 451 meaning / sense 餘義無異
116 450 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
117 446 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
118 445 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
119 443 duò to descend / to fall
120 438 mìng life 護命放生軌儀一卷
121 438 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
122 433 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
123 431 huái to think of 之懷耻
124 428 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
125 422 mother 亦云呵利底母法
126 422 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
127 419 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
128 415 xiū to decorate / to embellish
129 413 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
130 412 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
131 411 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
132 409 father 還本國度父王經一卷
133 404 zhòng heavy 一重具條科
134 402 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
135 402 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
136 402 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
137 401 tīng to listen 一名聽施比丘經
138 399 soil / ground / land 或云大道地經
139 391 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
140 390 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
141 389 five 又計六十五年
142 388 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
143 386 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
144 385 to reach
145 385 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
146 383 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
147 379 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
148 374 bái white 無畏離車白阿難經一卷
149 370 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
150 370 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
151 369 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
152 369 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
153 368 shǔ to count 數施行
154 368 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
155 367 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
156 360 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
157 358 color 菩薩呵色欲法一卷
158 358 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
159 353 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
160 353 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
161 350 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
162 349 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
163 348 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
164 344 qǐng to ask 請寄於本部中收
165 343 tóu head 舍頭諫經一卷
166 343 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
167 342 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
168 340 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
169 339 ěr ear 編於此耳
170 338 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
171 338 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
172 337 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
173 336 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
174 333 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
175 333 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
176 329 interest 阿育王息壞目因緣一卷
177 326 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
178 324 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
179 322 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
180 320 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
181 317 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
182 317 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
183 316 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
184 316 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
185 314 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
186 314 eight 右八經十卷同一帙
187 313 extra / surplus 餘義無異
188 312 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
189 311 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
190 310 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
191 308 Germany 運土德以膺
192 307 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
193 304 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
194 304 liù six 都共一千七十六部
195 303 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
196 302 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
197 302 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
198 301 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
199 301 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
200 300 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
201 298 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
202 297 shí real / true / honest / really
203 294 shí knowledge 一名生死變識經
204 293 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
205 291 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
206 291 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
207 289 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
208 287 qīng minister
209 286 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
210 286 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
211 286 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
212 286 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
213 284 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
214 284 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
215 284 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
216 284 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
217 283 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
218 276 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
219 273 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
220 271 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
221 271 power / force / strength 仰憑叡力
222 268 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
223 268 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
224 265 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
225 265 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
226 265 道人 dàorén a Buddhist monk 犢子道人問論一卷
227 264 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
228 263 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
229 263 bǎi one hundred 都合一百三
230 263 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
231 263 thing / substance / creature
232 258 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
233 258 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
234 258 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
235 257 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
236 255 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
237 255 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
238 255 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
239 253 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
240 252 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
241 252 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
242 252 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
243 251 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
244 250 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
245 248 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
246 246 alone / independent / single / sole 非獨
247 246 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
248 245 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
249 244 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
250 244 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
251 243 guǐ a ghost / spirit of dead 或明神鬼禍福
252 243 different / other 此一經與古舊二經中無少異
253 243 wàn ten thousand 仁被萬方
254 242 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
255 241 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
256 239 晝夜 zhòuyè day and night 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
257 238 huì rage 息恚經一卷
258 238 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
259 238 shén divine / mysterious / magical 却復神都
260 236 to bind / to tie 有司執縛向市
261 236 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
262 236 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
263 235 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
264 233 jiǔ old 已久流行
265 233 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
266 233 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
267 232 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
268 232 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
269 232 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
270 232 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
271 232 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
272 231 xiōng elder brother 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
273 231 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
274 231 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
275 231 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
276 231 答曰 dá yuē to reply 答曰
277 230 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
278 230 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
279 229 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
280 229 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
281 226 to attain / to achieve / to reach 達霰
282 226 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
283 224 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 等泥洹初品名為哀泣
284 223 lǎo old / aged / elderly / aging 一名貧老經
285 222 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
286 222 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
287 221 shēng sound 聲教方被於支那
288 221 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
289 221 shǒu hand 賢者手力經一卷
290 220 poison / narcotics 毒草喻經一卷
291 219 to amass / to accumulate / to store 一名枯樹經無大字一名積木燒然經抄第二卷亦云出中阿含第一卷
292 218 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
293 217 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
294 217 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
295 215 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
296 215 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
297 214 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
298 213 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
299 213 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
300 213 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
301 213 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
302 212 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
303 212 nián year 開元一十八年庚午之歲
304 211 zéi thief 為賊所引不堪考楚
305 210 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
306 210 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
307 210 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
308 209 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
309 209 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
310 209 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
311 208 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
312 208 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
313 208 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
314 206 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
315 205 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
316 204 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
317 203 zhí value / worth 說法難值經一卷
318 200 shì to fit / to suit 進不聞遠適西域
319 200 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
320 200 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
321 199 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
322 199 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
323 197 sēng a monk 其間梵僧七
324 197 huǐ to destroy 毀形以成其志
325 195 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
326 193 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
327 192 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
328 191 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
329 190 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
330 189 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
331 188 為人 wéirén behavior / conduct 法為人經一卷
332 187 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
333 187 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
334 186 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
335 185 結使 jiéshǐ a fetter 懷抱於結使
336 185 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
337 184 yuàn to blame / to complain 神怨人
338 183 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
339 183 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
340 183 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
341 183 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
342 182 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
343 182 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
344 181 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
345 181 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
346 181 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
347 179 to meet with 一名婦遇對經
348 179 cáng to hide 典盛圓於海藏
349 178 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
350 178 愚人 yúrén stupid person / ignoramus 全非經愚人妄作錄十
351 177 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
352 176 younger brother 或云佛五百弟子自說本起亦云五百弟
353 176 問言 wèn yán to ask 問言美色經
354 175 fàng to put / to place 放牛經一卷
355 175 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
356 175 guest / visitor 賈客經二卷
357 174 to ferry 濟利於一時
358 174 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒法經一卷
359 174 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
360 174 shǒu to guard / to practice 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
361 174 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
362 173 xián to be worthy / noble 非是賢愚中抄出者
363 173 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
364 172 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
365 172 fēn to divide into parts 之一分也
366 171 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
367 171 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
368 171 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
369 170 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
370 170 kuài fast / quick 生靈慶快抃
371 170 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
372 169 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
373 169 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
374 169 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
375 168 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
376 168 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
377 167 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
378 165 jiā to add 或加般字
379 165 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
380 165 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
381 164 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
382 164 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
383 164 to be angry / to be in a rage 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
384 163 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
385 163 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
386 162 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
387 162 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
388 161 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
389 161 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
390 160 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
391 160 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
392 160 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
393 160 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
394 159 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 尋又伏蒙今上皇帝陛下
395 159 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
396 158 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
397 158 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
398 158 chē a vehicle
399 158 羅漢 Luóhàn Arhat 一名羅漢賴吒和羅經
400 158 clothes / dress / garment 云不得服
401 157 road / path / way
402 157 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
403 157 zhǔ owner 護身主妙經一卷
404 157 fish 尉賜紫金魚袋喬匡舜
405 156 niǎo bird 鵄鳥事經一卷
406 154 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮金殿
407 154 shé snake 安敢豫學次見經淆雜龍蛇並進
408 154 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
409 154 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
410 153 biàn to change / to alter 一名生死變識經
411 153 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
412 153 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
413 152 shí ten 計五百一十帙
414 152 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
415 152 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
416 151 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
417 151 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
418 151 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
419 150 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
420 150 rich
421 150 pear 蘘麌梨童女經一卷
422 149 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
423 149 luó Luo 濕羅
424 149 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
425 149 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
426 148 shì a scholar 普遍士神通菩薩經
427 147 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
428 147 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
429 147 行人 xíngrén pedestrian 博訪大夏行人云
430 146 Māra 一名魔嬈亂法
431 146 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 增養因緣經三卷
432 146 to join / to combine 合四
433 146 níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
434 146 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
435 145 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
436 144 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
437 144 shāo to burn 屏風於縣燒除
438 144 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
439 144 cǎo grass / straw 農者禾草俱
440 144 mín the people / citizen / subjects 民德歸厚矣
441 144 ēn kindness 天恩俞充
442 143 tóu to throw 凡遇聖蹤投誠禮敬
443 143 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
444 143 to lie 及臥疾
445 143 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
446 143 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
447 143 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
448 142 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
449 142 to beg 遂乞編入貞元藏內
450 141 wood / lumber 木槵經一卷
451 141 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
452 141 huàn to call 令喚京師
453 141 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
454 139 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
455 139 an item 目為開元錄
456 138 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
457 138 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
458 136 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
459 136 míng dark 或云十方滅冥經
460 136 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
461 136 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
462 136 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
463 136 yǒng to leap 踊躍屏營
464 135 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
465 135 to associate with / be near 諸如此比偽
466 134 qīng light / easy / frivolous
467 134 to cover 一名五覆大義經或作附字
468 132 shāng to injure 可謂傷哉
469 131 bīng soldier / troops
470 131 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
471 131 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
472 131 pín poor 一名貧老經
473 131 duān to carry 無端底持經一卷
474 130 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
475 130 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
476 130 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
477 130 to avoid / to shun 梵志避死經一卷
478 129 cún to exist / to survive 不可別存
479 129 qián money / currency 恩錢一百千茶三
480 129 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
481 129 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
482 129 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
483 129 qín diligent 亦云懃報
484 128 fēng wind 形疾三品風經一卷
485 128 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
486 128 tòng aching / painful / sorrowful 更有一本名與此同云異本出或作齒痛
487 127 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
488 127 tóng like / same / similar 同共宣譯
489 127 fēi to fly 王經異學捔飛經子父共會經維樓勒諸釋
490 127 精舍 jīngshè vihāra / Buddhist monastery 金師精舍尊者病經一卷
491 127 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
492 126 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
493 125 yàn to loathe / to pursue 其慈心厭功德經文句稍同或有題云出增一阿含第十
494 125 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
495 125 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
496 125 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
497 124 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
498 124 畜生 chùsheng animals / domestic animals 師子畜生王經一卷
499 124 strange / odd / weird / wonderful 眷言精懇朕甚嘉奇
500 123 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時

prajñāpāramitā

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66779 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
2 43350 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
3 33445 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
4 32842 method / way 大乘經及念誦法
5 29930 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
6 29282 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
7 28050 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
8 27497 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
9 25381 chù to touch / to feel 輕觸
10 23726 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 22895 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
12 22234 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
13 21553 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
14 20336 jiè boundary / scope / extent
15 20079 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
16 19224 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
17 18244 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
18 17926 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
19 16121 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
20 15953 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
21 15315 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
22 15304 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
23 15268 fēn to divide into parts 之一分也
24 15235 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
25 14597 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
26 14476 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
27 14200 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
28 13342 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
29 13136 to reach 及賢聖傳集
30 12688 zhōng middle / during / inside 及開元目中
31 12452 shí time / a period of time 之時
32 12390 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
33 12098 xìng gender 七佛父母性字經一卷
34 11666 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
35 11465 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
36 11450 shēn body / torso 或云治身經
37 11285 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
38 11241 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
39 11192 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
40 10827 xiū to decorate / to embellish
41 10687 ěr ear 編於此耳
42 10030 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
43 10008 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
44 9922 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
45 9883 zhèng upright / straight 大鑒正號大廣智大
46 9553 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
47 9533 xué to study / to learn 或云勸進學道經
48 9503 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
49 9500 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
50 9403 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
51 9396 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
52 9076 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
53 9070 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
54 8879 color 菩薩呵色欲法一卷
55 8845 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
56 8318 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
57 8239 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
58 8208 shí knowledge 一名生死變識經
59 8112 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
60 8024 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 分別識法自性空寂
61 8005 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
62 7902 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
63 7894 shě to give up / to abandon
64 7852 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有者是法之真也
65 7803 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
66 7747 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 尊者舍利子說
67 7489 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
68 7328 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 梵語訛也正梵音薩嚩吉孃二合唐言一切智智即般若波羅蜜之異名也
69 7224 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
70 7097 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
71 6873 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
72 6866 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
73 6741 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
74 6730 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性釋玄奘譯
75 6619 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
76 6518 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
77 6413 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 摩訶般若波羅蜜多心經佛在舍衛國說大般若理趣中呪及般若心呪皆在此中於中第十二印
78 6409 desire 菩薩呵色欲法一卷
79 6384 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
80 6372 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
81 6364 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
82 6220 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
83 6117 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
84 6101 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
85 5994 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺論一卷
86 5787 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
87 5716 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
88 5705 淨戒 jìngjiè perfect observance 菩薩淨戒唯禁於
89 5705 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
90 5663 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
91 5601 shēng sound 聲教方被於支那
92 5580 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
93 5566 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
94 5534 rén person / people / a human being
95 5397 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
96 5394 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
97 5386 happy / glad / cheerful / joyful
98 5372 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
99 5178 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
100 5155 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
101 5128 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 若不行布施波羅蜜多
102 5097 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 乃以善男子善女人為教首
103 5001 soil / ground / land 或云大道地經
104 4989 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
105 4977 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 三一切相智觀
106 4919 安忍 ān rěn Patience 室羅筏城給孤獨園說安忍波羅
107 4898 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
108 4873 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
109 4775 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
110 4773 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
111 4758 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
112 4689 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 然此經是法性大乘文
113 4687 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 師子月佛本性經一卷
114 4637 十八 shíbā eighteen 開元一十八年庚午之歲
115 4491 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
116 4480 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
117 4476 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
118 4424 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
119 4419 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
120 4403 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
121 4396 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
122 4338 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
123 4323 wèi to call 謂非佛經者如右
124 4301 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
125 4300 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
126 4297 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
127 4255 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
128 4251 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
129 4241 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 庶使人天迴向
130 4228 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界
131 4218 to enter 聞摩騰入漢
132 4181 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
133 4138 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
134 4126 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 可說四念住
135 4088 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
136 4015 內空 nèikōng empty within 澡灌內空
137 3997 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
138 3928 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
139 3917 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
140 3848 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 即八聖道支也
141 3843 shì matter / thing / item 尋具事由
142 3841 四靜慮 Sì Jìnglǜ Four Jhanas / four stages of meditative concentration 四靜慮攝
143 3820 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
144 3809 lái to come 唯江表已來其間一
145 3805 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
146 3784 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
147 3760 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
148 3748 different / other 此一經與古舊二經中無少異
149 3732 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 菩薩求五眼經一卷
150 3723 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量四諦
151 3715 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
152 3695 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
153 3679 應觀 yīng guān should observe 瑞應觀世音經一卷
154 3673 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
155 3661 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
156 3623 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 諸善業者解脫門
157 3603 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
158 3600 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
159 3586 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 得六神通
160 3563 wàng to forget / to overlook / to neglect 亦直云大安般經或無大字安公云忘安般經或一卷
161 3550 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
162 3533 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力偈一卷
163 3491 jiǔ nine 二百九十九卷
164 3459 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 具八解脫
165 3428 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
166 3361 wén to hear 聞摩騰入漢
167 3346 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 是名道聖諦
168 3317 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 勝義不思議界等
169 3314 one 一卷
170 3258 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空
171 3246 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷經一卷
172 3241 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 名十遍處觀
173 3134 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
174 3131 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
175 3120 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
176 3061 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
177 3056 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
178 3054 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
179 3042 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
180 3000 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold 稱讚淨土攝受經
181 2994 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
182 2954 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 是人行空解脫門
183 2952 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
184 2950 眼界 yǎnjiè sight / scope 眼界
185 2927 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
186 2916 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
187 2915 èr two 大唐昇元二年
188 2890 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
189 2869 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
190 2865 色處 sèchù the visible realm 於麁色處
191 2863 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
192 2858 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 引色及遍計所起諸法處色
193 2850 意處 yìchù mental basis of cognition 其五識見分是意處收
194 2795 qián front 并前七人梵
195 2793 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 時得預流果
196 2768 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
197 2750 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
198 2746 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 觀苦聖諦
199 2736 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
200 2688 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
201 2678 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 尋旋老死
202 2665 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
203 2603 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
204 2593 不行 bùxíng will not do / will not work 祭亡人不行貪經一卷
205 2586 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
206 2578 實際 shíjì reality / in practice 實際寺沙門明琰
207 2571 liàng a quantity / an amount 不量窺管
208 2559 fēng wind 形疾三品風經一卷
209 2558 meaning / sense 餘義無異
210 2531 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
211 2512 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
212 2492 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
213 2468 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
214 2448 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 藐本音莫角反為就梵語借音彌藥反正云三藐三沒駄三字去聲此云正等覺亦云正
215 2445 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
216 2431 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
217 2429 bǎi one hundred 都合一百三
218 2429 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
219 2425 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
220 2402 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈無減經一卷
221 2399 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
222 2398 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
223 2388 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
224 2381 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
225 2377 地界 dìjiè earth element 右故大和上感謝人間化歸地界音容緬邈
226 2376 法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya 見諸法空
227 2366 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
228 2359 大喜 dàxǐ exultation 大喜躍
229 2340 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
230 2281 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 十力四無礙解
231 2260 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
232 2254 extra / surplus 餘義無異
233 2250 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
234 2243 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
235 2237 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 題云如實反質難品
236 2226 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
237 2218 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
238 2216 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
239 2213 to join / to combine 合四
240 2211 修學 xiūxué to study 弟子修學經一卷
241 2172 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
242 2155 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
243 2155 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
244 2154 tiān day 頃於天祐丁丑
245 2149 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 諸具壽
246 2142 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
247 2130 to go 去要除病經一卷
248 2124 shí real / true / honest / really
249 2117 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 信人者生五根過患經
250 2097 平等性 píngděng xìng universal nature 即平等性
251 2068 chóu to worry about 憂無愁
252 2059 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如患熱病青為黃見非是眼識
253 2054 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
254 2047 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 人有五力經一卷
255 2045 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
256 2039 提供 tígōng to supply / to provide 李明芳大德提供新式標點
257 2029 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 有四意止四神足無
258 2004 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
259 1990 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
260 1986 虛妄 xūwàng not real / fabricated 如其虛妄國有常刑
261 1986 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
262 1973 shàng top / a high position 將還上國
263 1972 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
264 1971 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
265 1961 to bind / to tie 有司執縛向市
266 1961 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness 至意識界亦不可得
267 1938 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 於七等覺支至所顯示故
268 1935 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 苾芻此痔病經我於餘處已曾宣說而所為復別處亦不同此是重說非重譯也
269 1899 good fortune / happiness / luck 永福邦家
270 1898 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 若有無智樂欲戲論及鬪諍者
271 1898 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
272 1879 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
273 1865 讚歎 zàntàn to praise 藏菩薩讚歎法身觀行品
274 1836 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
275 1833 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
276 1829 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty 觀受內外空
277 1829 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
278 1816 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
279 1800 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經六百卷
280 1797 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
281 1784 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
282 1765 power / force / strength 仰憑叡力
283 1762 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
284 1751 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
285 1746 變異 biànyì to change / to transform 妙法蓮華天地變異經一卷
286 1739 法住 fǎzhù dharma abode 法住滅品
287 1738 身界 shēnjiè ashes or relics after cremation 身界二塵無實相
288 1738 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情諸形類
289 1706 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 識空空之為玄
290 1688 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
291 1680 大空 dàkōng the great void 大空般若論一卷
292 1677 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 方便善巧為父
293 1677 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
294 1674 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
295 1666 不變 bùbiàn unchanging / constant 化唯舌不變
296 1660 zài in / at 製序貫在經前
297 1656 香界 xiāngjiè a Buddhist temple 種香界導師
298 1653 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
299 1652 虛空界 xūkōng jiè visible space 名虛空界
300 1652 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
301 1648 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 勝義空谷中
302 1646 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
303 1630 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
304 1614 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
305 1610 異性 yìxìng of the opposite sex / heterosexual / different in nature 若異性
306 1609 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
307 1603 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
308 1602 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 言不相收者以其三法定
309 1581 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
310 1579 huàn a fantasy / an illusion 一名興顯如幻經
311 1579 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 慢唯作執著
312 1578 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
313 1577 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
314 1574 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
315 1572 duò to descend / to fall
316 1554 wèn to ask 以問參
317 1528 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
318 1520 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
319 1519 ài to love 唐云覺愛
320 1515 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
321 1504 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 我癡無自性
322 1482 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 預流
323 1470 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 撓女教及如紹二反杜注左傳曰撓曲也漢書集注曰撓弱也此中文意明精進波羅蜜勇捍
324 1470 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空
325 1465 甚多 shén duō extremely many 其母王女利養甚多
326 1447 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
327 1445 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
328 1440 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
329 1426 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
330 1415 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
331 1407 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
332 1392 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
333 1390 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
334 1381 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
335 1378 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
336 1373 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
337 1356 所行 suǒxíng actions / practice 一切施主所行檀波羅蜜經一卷
338 1349 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
339 1339 作意 zuò yì attention / engagement 作意盡尋求之理
340 1334 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
341 1333 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦云鞞婆沙阿毘曇論亦云廣說或十五卷或十九卷或無論字
342 1332 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
343 1316 無染 wú rǎn Untainted 無染
344 1312 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
345 1307 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
346 1294 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
347 1288 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
348 1286 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
349 1278 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
350 1276 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
351 1269 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜鈔經五卷
352 1260 juǎn to coil / to roll 一卷
353 1258 qín diligent 勤授長者經一卷
354 1256 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
355 1251 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
356 1244 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor / to be honored 肅宗臨朝彌加尊重
357 1242 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
358 1238 four 共五千四
359 1237 名色 míng sè name and form 謂唯眼所取一依名色
360 1228 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
361 1227 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
362 1223 liù six 都共一千七十六部
363 1220 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
364 1218 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
365 1200 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
366 1198 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
367 1195 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
368 1194 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
369 1188 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
370 1164 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
371 1158 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
372 1149 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi 菩薩十地經一卷
373 1133 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 凡六處重上錯之甚也
374 1119 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非天挺英靈生知聖授
375 1118 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
376 1115 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 遂感佛牙放光空中
377 1113 書寫 shūxiě to write 書寫
378 1097 seven 其間梵僧七
379 1095 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
380 1073 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 有為第十八卷
381 1068 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
382 1062 jiǎn to decrease / to subtract 謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部洲人壽增八萬彌勒如來方出世豈可壽年減百而
383 1060 shǔ to count 數施行
384 1058 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
385 1049 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
386 1048 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
387 1037 嚴淨 yán jìng majestic and pure 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
388 1037 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
389 1019 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
390 1016 引發 yǐnfā to lead to / to trigger / to initiate 能為後後引發故
391 1011 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 大乘理趣六波羅蜜經十卷
392 996 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
393 994 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
394 993 letter / symbol / character 并梵字
395 989 special / unusual / extraordinary 特遠遊禮五臺山
396 986 惡魔 èmó Māra 即是虛妄惡魔王
397 984 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
398 982 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
399 980 法雲地 fǎ yún dì The Ground of the Dharma Cloud 名法雲地
400 978 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 一名五陰因事經
401 975 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
402 963 to repair / to patch / to mend 序題云曇無德部四分律刪補隨機羯
403 962 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
404 961 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
405 958 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
406 957 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
407 953 five 又計六十五年
408 933 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
409 926 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence 句義旨懸殊差別異也故為單本
410 920 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
411 919 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 舊經阿耨多羅三耶三菩
412 914 受者 shòu zhě The Recipient 未受者并諸經論更重學習
413 905 a bodhisattva / a herb / an aromatic plant 亦云不思光菩薩所說經亦云無思光孩童菩
414 904 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
415 901 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合
416 898 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 蜜遮伽羅漢第十八
417 896 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
418 894 Māra 一名魔嬈亂法
419 892 勇猛 yǒngměng ardency 門徒道俗莫不更增勇猛
420 891 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
421 885 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
422 875 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
423 870 作者 zuòzhě author / writer 或十八卷附梁錄未詳作者
424 867 可言 kěyán it may be said 可言
425 866 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
426 859 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 得成熟
427 859 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 此云至處謂天帝釋所護故也賢豆之音彼國之訛略耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人總言賢豆而約之以為
428 856 散失 sànshī to squander / lost 貝葉繩花時時散失
429 852 mìng life 護命放生軌儀一卷
430 849 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
431 845 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 聖諦
432 843 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
433 843 to translate / to interpret 同共宣譯
434 834 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
435 832 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
436 829 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 菩薩之魔事
437 825 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
438 824 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力下三經安西北庭進入
439 822 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
440 822 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 殑伽沙
441 822 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit 隨喜迴向
442 821 Germany 運土德以膺
443 821 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
444 817 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
445 809 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
446 803 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness 無待耳識
447 799 shū book 令書十本
448 799 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna 鼻舌身識名為覺
449 790 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏
450 783 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
451 781 能行 néngxíng ability to act 所欲潔淨並能行之
452 781 book / volume
453 781 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒
454 780 guāng light 光文
455 777 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界名數記第一
456 777 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
457 776 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
458 776 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
459 776 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
460 775 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
461 771 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 預流一來果
462 770 cáng to hide 典盛圓於海藏
463 768 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡伏藏經二卷
464 763 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
465 763 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一名神通遊戲或云大方廣
466 760 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
467 754 huā Hua 花嚴論一部四十卷
468 753 zàn to praise 普賢行願讚一卷
469 749 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 問八十隨好為在何處
470 745 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 方知得不還果
471 742 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因詣目連放光經一卷
472 737 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 凡位恒雜染
473 736 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 爰崇不二之門
474 735 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛
475 727 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
476 725 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana 聰叡絕倫風神爽異生年十
477 725 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 無上菩提
478 724 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
479 724 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
480 723 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
481 719 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
482 718 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
483 718 tòng aching / painful / sorrowful 更有一本名與此同云異本出或作齒痛
484 717 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間兩階人發菩提心法一卷
485 711 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
486 703 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 國深信最勝善逝法者
487 702 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
488 696 三十 sān shí thirty 一百三十四部
489 694 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
490 687 zhào an imperial decree 詔宣譯
491 686 祕密 mìmì secret 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
492 682 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 之照而為一切種智也
493 682 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
494 681 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
495 680 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
496 678 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle 故成菩薩乘
497 678 shì a generation 盛行於世
498 677 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
499 675 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
500 674 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 花草木不可稱計

lotus

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3622 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
2 2767 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 2737 method / way 大乘經及念誦法
4 2176 菩薩 púsà bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
5 2097 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
6 1905 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
7 1801 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
8 1782 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
9 1629 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
10 1536 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
11 1507 rén person / people / a human being
12 1445 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
13 1408 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
14 1380 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
15 1341 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 1276 wén to hear 聞摩騰入漢
17 1273 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
18 1268 to reach 及賢聖傳集
19 1257 shí time / a period of time 之時
20 1247 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
21 1188 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
22 1180 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
23 1173 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
24 1079 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
25 1035 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
26 1027 shēn body / torso 或云治身經
27 1015 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
28 1013 desire 菩薩呵色欲法一卷
29 956 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
30 901 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
31 859 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
32 853 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
33 849 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
34 804 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
35 803 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
36 778 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
37 773 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
38 770 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
39 762 bǎi one hundred 都合一百三
40 754 lái to come 唯江表已來其間一
41 744 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
42 741 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
43 697 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
44 662 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
45 662 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
46 648 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
47 646 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
48 634 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
49 634 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
50 628 one 一卷
51 610 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
52 595 shàng top / a high position 將還上國
53 580 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
54 573 to enter 聞摩騰入漢
55 567 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
56 560 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
57 553 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
58 535 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
59 532 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
60 530 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
61 521 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
62 517 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
63 516 happy / glad / cheerful / joyful
64 512 one hundred million 百億日月翕
65 500 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
66 498 zài in / at 製序貫在經前
67 495 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
68 490 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
69 487 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
70 482 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
71 474 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
72 474 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
73 468 shì a generation 盛行於世
74 468 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
75 458 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
76 458 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
77 453 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
78 453 meaning / sense 餘義無異
79 452 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 金剛頂瑜伽文殊師利經一卷
80 452 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
81 446 power / force / strength 仰憑叡力
82 433 shēng sound 聲教方被於支那
83 423 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
84 423 wèi to call 謂非佛經者如右
85 422 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
86 422 qián front 并前七人梵
87 421 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
88 421 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
89 405 èr two 大唐昇元二年
90 405 shì matter / thing / item 尋具事由
91 403 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
92 402 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
93 400 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
94 399 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
95 398 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
96 397 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
97 397 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
98 395 xiū to decorate / to embellish
99 394 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
100 382 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
101 380 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
102 377 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
103 377 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
104 374 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
105 372 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
106 365 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
107 365 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
108 364 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
109 364 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
110 363 eight 右八經十卷同一帙
111 362 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
112 361 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
113 358 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
114 354 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
115 353 guāng light 光文
116 353 color 菩薩呵色欲法一卷
117 352 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
118 350 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
119 350 shǔ to count 數施行
120 349 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
121 343 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 兼說滅度已後焚燒等事
122 340 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
123 340 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
124 335 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
125 330 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
126 329 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
127 328 soil / ground / land 或云大道地經
128 328 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
129 327 shě to give up / to abandon
130 325 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
131 317 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
132 316 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
133 313 tiān day 頃於天祐丁丑
134 313 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
135 310 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
136 307 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
137 304 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
138 304 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
139 303 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
140 300 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
141 299 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
142 295 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
143 293 extra / surplus 餘義無異
144 292 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
145 291 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
146 291 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
147 290 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
148 290 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
149 289 wèn to ask 以問參
150 288 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
151 286 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
152 283 xuān to declare / to announce 同共宣譯
153 283 佛道 Fódào Buddhist practice 佛道定行經一卷
154 282 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
155 282 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
156 281 Germany 運土德以膺
157 280 four 共五千四
158 280 to go 去要除病經一卷
159 274 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
160 273 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
161 273 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
162 273 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
163 272 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
164 271 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
165 269 different / other 此一經與古舊二經中無少異
166 265 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
167 264 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
168 262 shí real / true / honest / really
169 261 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
170 258 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
171 258 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
172 254 zhòng heavy 一重具條科
173 254 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
174 251 千萬億 qiānwàn yì a trillion 世千萬億世
175 251 tīng to listen 一名聽施比丘經
176 247 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
177 247 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
178 244 xìng gender 七佛父母性字經一卷
179 244 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
180 242 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
181 241 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
182 240 xué to study / to learn 或云勸進學道經
183 240 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
184 238 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
185 238 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
186 238 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
187 236 father 還本國度父王經一卷
188 236 to reach
189 235 wàn ten thousand 仁被萬方
190 233 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
191 233 jiè boundary / scope / extent
192 232 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture 遠持經典
193 232 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
194 228 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
195 225 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
196 224 一心 yīxīn wholeheartedly 一志一心更無
197 223 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
198 222 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
199 219 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
200 219 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
201 219 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
202 219 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
203 218 shí knowledge 一名生死變識經
204 217 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
205 215 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
206 213 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
207 213 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
208 213 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
209 211 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
210 210 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
211 210 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
212 208 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
213 208 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
214 208 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
215 207 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
216 207 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
217 205 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
218 205 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
219 205 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
220 203 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
221 203 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
222 202 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
223 201 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
224 201 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
225 200 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
226 199 a family clan 母族姓羅氏矣
227 199 good fortune / happiness / luck 永福邦家
228 198 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
229 198 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
230 198 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
231 197 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
232 197 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
233 197 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
234 193 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
235 192 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
236 191 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
237 191 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
238 189 hǎo good / very 好者誤
239 188 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
240 187 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
241 187 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
242 186 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
243 185 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
244 185 liù six 都共一千七十六部
245 185 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
246 183 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
247 183 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經
248 181 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
249 181 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
250 181 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
251 179 國土 guótǔ homeland / country / land 慧定普遍國土神通菩薩經一卷
252 178 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
253 177 大師 dàshī great master / master 能發撣者其惟大師歟
254 176 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
255 176 cáng to hide 典盛圓於海藏
256 175 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
257 174 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 然燈如來是釋迦牟尼佛第二無
258 174 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
259 173 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
260 173 音聲 yīnshēng sound 阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
261 172 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
262 171 成佛 chéng Fó to become a Buddha 金剛頂經一字輪王瑜伽一切處念誦成佛儀
263 171 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
264 170 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
265 170 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
266 170 huái to think of 之懷耻
267 170 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
268 167 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
269 167 shí ten 計五百一十帙
270 167 Māra 一名魔嬈亂法
271 166 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
272 165 qín diligent 勤授長者經一卷
273 165 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
274 165 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
275 162 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
276 161 教化 jiāohuà to civilize / to cultivate / to enlighten / to educate 罪業報應教化地獄經一卷
277 161 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
278 159 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
279 158 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
280 158 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 經內題云大聖文殊師利菩薩讚法身禮并序
281 158 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
282 158 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
283 157 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
284 157 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
285 157 friendship 廣州司馬郭誼來京向
286 156 所行 suǒxíng actions / practice 一切施主所行檀波羅蜜經一卷
287 155 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
288 155 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
289 155 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
290 154 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
291 154 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
292 154 thing / substance / creature
293 154 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
294 153 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
295 153 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
296 152 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
297 152 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
298 152 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
299 152 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 淨見十方如恒河沙等諸佛世界中眾生死此
300 152 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 種香界導師
301 151 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
302 151 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
303 151 yǎn to perform / to play / to act 度迦多演那經一卷
304 150 duò to descend / to fall
305 148 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 或七卷二十八品僧祐錄云新法華經
306 148 seven 其間梵僧七
307 147 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
308 146 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
309 145 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
310 145 tóng like / same / similar 同共宣譯
311 144 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 以斯事證佛教正真
312 144 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定方便次第法經一卷
313 144 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
314 143 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
315 143 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
316 143 yǒng to leap 踊躍屏營
317 143 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
318 143 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
319 141 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
320 141 jiā to add 或加般字
321 141 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
322 140 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to