NTI Buddhist Text Reader

Top Level Contents > Terminology Extraction and Vocabulary Analysis

Terminology Extraction and Vocabulary Analysis of the Taishō Shinshū Daizōkyō

Word count: 56230392, unique words: 54135, character count: 73310724

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Frequencies of Lexical Words by Genre
  4. Bigrams

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 335726 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
2 307077 zhōng middle / during / inside 及開元目中
3 288733 èr two 大唐昇元二年
4 286098 method / way 大乘經及念誦法
5 283890 one 一卷
6 280108 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 271174 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
8 262559 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
9 240879 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
10 237535 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
11 218684 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
12 215378 shí time / a period of time 之時
13 208904 rén person / people / a human being
14 206260 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
15 199994 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
16 198634 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
17 192639 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
18 191725 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
19 191169 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
20 190673 wèi to call 謂非佛經者如右
21 184167 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
22 163384 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
23 162125 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
24 156493 to reach 及賢聖傳集
25 149880 shēn body / torso 或云治身經
26 143887 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
27 139303 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
28 137033 shàng top / a high position 將還上國
29 127919 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
30 127635 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
31 126626 meaning / sense 餘義無異
32 125650 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
33 125233 four 共五千四
34 122392 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
35 122334 qián front 并前七人梵
36 121336 desire 題云禪要經呵欲品
37 116371 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
38 115720 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
39 114494 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
40 113482 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
41 113152 to enter 聞摩騰入漢
42 111617 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
43 108844 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
44 106226 wèn to ask 以問參
45 105597 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
46 102514 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
47 102280 shì matter / thing / item 尋具事由
48 101918 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
49 99505 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
50 99440 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
51 99253 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
52 97231 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
53 92928 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
54 92598 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
55 91985 zài in / at 製序貫在經前
56 91146 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
57 90968 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
58 90432 xiū to decorate / to embellish
59 90411 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
60 89052 color 色無常經一卷
61 88648 lái to come 唯江表已來其間一
62 88461 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
63 88435 wén to hear 聞摩騰入漢
64 88373 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
65 85570 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
66 85164 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
67 84996 soil / ground / land 或云大道地經
68 83481 five 五紙
69 83179 extra / surplus / remainder 餘義無異
70 83029 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
71 81245 xìng gender 七佛父母性字經一卷
72 80326 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
73 79781 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
74 79622 to join / to combine 合四
75 79329 fēn to divide into parts 之一分也
76 77947 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
77 76822 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
78 76070 juǎn to coil / to roll 一卷
79 76042 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
80 75200 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
81 73718 shí knowledge 一名生死變識經
82 72274 happy / glad / cheerful / joyful
83 71923 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
84 71511 different / other 此一經與古舊二經中無少異
85 70642 shí ten 計五百一十帙
86 70422 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
87 70390 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
88 69780 tóng like / same / similar 同共宣譯
89 69565 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
90 68078 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
91 68078 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
92 67066 sēng a monk 其間梵僧七
93 66701 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
94 66009 jiè boundary / scope / extent
95 65678 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
96 65378 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
97 65026 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
98 64925 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
99 64648 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
100 64022 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
101 62764 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
102 62761 shě to give up / to abandon
103 62360 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
104 62205 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷
105 62106 liù six 右六部共十卷同一帙
106 61679 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
107 61294 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
108 61238 seven 其間梵僧七
109 61155 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
110 61103 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
111 60700 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
112 59347 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
113 58947 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
114 58604 shēng sound 聲教方被於支那
115 58528 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
116 57979 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
117 57873 to go 去要除病經一卷
118 57059 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
119 56886 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
120 56453 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
121 56354 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
122 56094 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
123 56024 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
124 55148 eight 右八經十卷同一帙
125 54810 tōng to go through / to open 通前開元錄
126 54370 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
127 54210 shí real / true / honest / really
128 54094 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
129 52736 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
130 51464 chù to touch / to feel 輕觸
131 51130 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
132 49808 tiān day 頃於天祐丁丑
133 49667 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
134 49647 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
135 49561 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
136 49179 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
137 48814 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
138 48380 power / force / strength 仰憑叡力
139 48298 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
140 48113 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
141 48043 xiǎn to show / to manifest / to display 阿毘達磨顯宗論四十卷
142 48025 shì a generation 盛行於世
143 47777 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
144 47481 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
145 46728 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
146 46206 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
147 45723 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
148 45366 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
149 44191 xué to study / to learn 或云勸進學道經
150 43653 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
151 43419 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
152 42630 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
153 42587 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
154 42098 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
155 41925 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
156 41575 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
157 41469 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
158 41385 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
159 40929 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
160 40757 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
161 40452 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
162 40363 luó Luo 濕羅
163 40301 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
164 40300 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 一名選擇諸法經或三卷或二卷
165 40156 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
166 40118 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
167 39988 shuǐ water 五種水羅經一卷
168 39555 Germany 運土德以膺
169 39374 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
170 39162 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
171 38856 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
172 38844 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
173 38741 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
174 38500 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
175 37846 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
176 37664 thing / matter
177 37512 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
178 37469 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
179 37312 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
180 37281 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
181 37185 zhòng heavy 一重具條科
182 37080 第二 dì èr second 第一第二各
183 37002 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
184 36969 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
185 36959 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
186 36701 ěr ear 編於此耳
187 36325 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
188 36303 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
189 36219 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
190 36210 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
191 35995 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
192 35900 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
193 35677 bǎi one hundred 都合一百三
194 35610 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
195 35321 nián year 又計六十五年
196 35270 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
197 34962 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
198 34870 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
199 34572 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
200 34336 guāng light 光文
201 34316 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
202 34276 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
203 34175 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
204 34115 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
205 33785 shǔ to count 數施行
206 33553 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
207 33290 jiǔ nine 九帙
208 33224 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
209 33217 ài to love 唐云覺愛
210 33132 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
211 33002 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
212 32874 to translate / to interpret 同共宣譯
213 32737 to die 或云死更生經
214 32730 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
215 32377 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
216 32301 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
217 31878 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
218 31781 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
219 31099 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
220 30881 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
221 30735 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
222 30726 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
223 30589 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
224 30543 yuē approximately 約以經律頗見所疑
225 29851 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
226 29729 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
227 29587 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
228 29420 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
229 29308 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
230 29099 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
231 29091 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
232 28925 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
233 28810 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
234 28721 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
235 28718 letter / symbol / character 并梵字
236 28614 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
237 28511 cáng to hide 典盛圓於海藏
238 28398 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
239 28240 bái white 無畏離車白阿難經一卷
240 28240 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
241 27967 第三 dì sān third 第三帙七
242 27929 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
243 27820 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
244 27621 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
245 27528 undulations 優波夷墮舍迦經
246 27234 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
247 27161 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
248 27156 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
249 26745 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
250 26645 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
251 26438 liàng a quantity / an amount 不量窺管
252 26312 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
253 26208 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
254 26155 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
255 26094 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
256 26060 tīng to listen 一名聽施比丘經
257 26047 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
258 25824 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
259 25785 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
260 25668 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
261 25639 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
262 25579 zhàng to separate 至心諷持災障
263 25575 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
264 25561 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
265 25503 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
266 25433 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
267 25391 kāi to open 開府儀同三司
268 25390 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
269 25230 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
270 25116 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
271 25063 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
272 24621 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
273 24592 mìng life 護命放生軌儀一卷
274 24562 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
275 24550 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
276 24541 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
277 24481 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
278 24455 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
279 24449 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
280 24382 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
281 24341 good fortune / happiness / luck 永福邦家
282 24323 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
283 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
284 24266 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
285 24206 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
286 24168 jiā house / home / residence 永福邦家
287 24155 zhǔ owner 護身主妙經一卷
288 24043 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
289 23992 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
290 23572 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
291 23559 duò to descend / to fall
292 23547 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
293 23537 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
294 23504 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
295 23497 答曰 dá yuē to reply 答曰
296 23469 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
297 23458 zōng school / sect 後代宗朝贈
298 23394 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
299 23371 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
300 23337 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
301 23242 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
302 23228 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
303 23198 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
304 23195 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
305 23188 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
306 23185 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
307 23162 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
308 23052 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
309 23009 to cover 一名五覆大義經或作附字
310 23001 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
311 22762 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
312 22706 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
313 22631 fu 嚩伐曩
314 22586 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
315 22548 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
316 22374 fēng wind 形疾三品風經一卷
317 22365 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
318 22364 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
319 22246 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
320 22244 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
321 22231 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
322 22209 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
323 22174 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
324 21938 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
325 21780 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
326 21702 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
327 21652 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
328 21541 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
329 21525 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
330 21497 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
331 21392 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
332 21389 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
333 21341 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
334 21330 tóu head 舍頭諫經一卷
335 21301 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
336 21262 shǒu hand 賢者手力經一卷
337 21219 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
338 21007 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
339 21006 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
340 20976 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
341 20916 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
342 20756 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
343 20746 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
344 20663 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
345 20603 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
346 20541 ministry / department / section 一百三十四部
347 20484 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
348 20420 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
349 20391 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
350 20270 wàn ten thousand 仁被萬方
351 20196 department 長繫東治即收拾此經
352 20164 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
353 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
354 19958 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
355 19956 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
356 19895 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
357 19775 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
358 19767 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
359 19766 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
360 19747 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
361 19560 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
362 19531 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
363 19504 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
364 19503 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
365 19150 to bind / to tie 有司執縛向市
366 19142 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
367 18887 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
368 18877 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
369 18798 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
370 18780 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
371 18734 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
372 18650 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
373 18631 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
374 18619 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
375 18600 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
376 18554 mother 亦云呵利底母法
377 18545 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
378 18537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
379 18499 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
380 18401 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
381 18349 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
382 18263 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
383 18261 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
384 18155 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
385 18059 hǎo good / very 好者誤
386 18041 二者 èrzhě the two / both 二者非也
387 17970 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
388 17954 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
389 17900 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
390 17893 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
391 17814 to attain / to achieve / to reach 達霰
392 17773 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
393 17748 yuè month 月所譯三分具全
394 17651 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
395 17621 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
396 17525 jià vacation 但未見此經無假且顯
397 17453 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
398 17348 increase / benefit 序題云阿育王太子法益壞目因緣經亦云阿育王
399 17097 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
400 17073 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
401 17049 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
402 17045 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
403 16989 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
404 16963 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
405 16921 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
406 16896 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
407 16857 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
408 16763 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
409 16758 to reach
410 16575 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
411 16550 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
412 16481 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
413 16450 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
414 16363 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
415 16327 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
416 16305 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
417 16291 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
418 16234 to assemble / to meet together / to collect 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
419 16207 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 亦名五支略念誦法
420 16203 fán ordinary / common 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
421 16193 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
422 16133 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
423 16109 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
424 16092 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
425 16079 interest 阿育王息壞目因緣一卷
426 16074 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
427 15985 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
428 15983 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
429 15954 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
430 15920 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
431 15918 huā Hua 花嚴論一部四十卷
432 15915 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
433 15900 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
434 15898 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
435 15852 coarse / rough 容服麁素而
436 15813 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
437 15789 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
438 15738 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
439 15732 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
440 15621 to allow / to permit / to praise 許以施行編於藏內
441 15607 jiǔ old 已久流行
442 15603 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
443 15502 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
444 15493 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
445 15478 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
446 15450 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
447 15321 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
448 15262 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退不見承譯西賓
449 15248 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
450 15235 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
451 15133 jiā to add 或加般字
452 15034 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
453 15001 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
454 14961 十二 shí èr twelve 十二紙
455 14959 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切慮文繁故不別出
456 14953 jìn to enter 於昇元二年進上
457 14929 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
458 14851 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
459 14831 Māra 一名魔嬈亂法
460 14829 chuán to pass on / to spread / to transmit / to propagate 及賢聖傳集
461 14796 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
462 14767 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
463 14672 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
464 14647 an item 目為開元錄
465 14572 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
466 14567 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 謂欲漏有漏無明漏
467 14498 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
468 14470 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
469 14458 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
470 14435 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
471 14414 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
472 14398 to scold loudly / to curse / to abuse 一名磨訶比丘經亦名真偽沙門經
473 14358 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
474 14271 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
475 14198 wood / lumber 木槵經一卷
476 14190 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
477 14168 to associate with / be near 諸如此比偽
478 14108 gài lid / top / cover / canopy 五失蓋經一卷
479 14108 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述其貞
480 14095 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
481 14094 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
482 14018 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
483 13939 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
484 13911 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
485 13892 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
486 13884 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
487 13859 to apprehend / to realize / to become aware 儻悟非真希同革弊
488 13819 chén dust / dirt 或直云思塵論
489 13786 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
490 13768 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
491 13759 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
492 13714 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
493 13565 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有蟬蛻遐舉
494 13535 popular / common 集沙門不拜俗議六卷
495 13518 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
496 13468 qín diligent 勤授長者經一卷
497 13463 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 或無譬字一名水沫所漂經
498 13461 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
499 13408 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
500 13405 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 723455 not / no 中遺漏不載
2 694268 purposely 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
3 619749 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
4 603456 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
5 584748 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
6 518551 wèi for / to 目為開元錄
7 495771 no 庶無遺
8 482822 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
9 481526 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
10 442175 zhī him / her / it / them 開元一十八年庚午之歲
11 431492 in / at / to / from 聲教方被於支那
12 429279 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
13 406714 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
14 362792 de potential marker 得大小乘經律論
15 335726 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
16 334928 so as to / in order to 以問參
17 332567 also 之一分也
18 308859 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
19 307077 zhōng middle / during / inside 及開元目中
20 288733 èr two 大唐昇元二年
21 286098 method / way 大乘經及念誦法
22 284432 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
23 283890 one 一卷
24 280108 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
25 278934 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
26 271174 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
27 268618 míng measure word for people 及大佛名經別傳等
28 265357 promptly / right away / already 其卷數即仍舊
29 262559 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
30 258484 fēi not / non- / un- 非獨
31 257867 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
32 241173 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
33 240879 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
34 237535 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
35 231543 that / his / her / its / theirs 述其貞
36 218684 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
37 215378 shí time / a period of time 之時
38 213961 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
39 208904 rén person / people / a human being
40 206260 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
41 206093 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
42 205372 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
43 199994 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
44 198634 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
45 198211 already / afterwards 唯江表已來其間一
46 192639 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
47 191725 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
48 191169 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
49 190673 wèi to call 謂非佛經者如右
50 184167 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
51 164297 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
52 163384 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
53 163198 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
54 162125 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
55 156493 to reach 及賢聖傳集
56 149880 shēn body / torso 或云治身經
57 149724 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
58 147861 huò or / either / else 每紙二十五行成目錄每紙或二十
59 147043 and 此一經與古舊二經中無少異
60 144147 xià next 勅下所司永編諸藏
61 143887 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
62 139303 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
63 138446 what / how / why / which 右一經不知何人所造邪黨盛行
64 137033 shàng top / a high position 將還上國
65 134567 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
66 128462 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
67 127919 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
68 127635 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
69 126626 meaning / sense 餘義無異
70 125650 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
71 125233 four 共五千四
72 123301 yīn because 因共道友言論
73 122392 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
74 122353 zhì arrive / to / until 經至晉
75 122334 qián front 并前七人梵
76 121393 again / more / repeatedly 却復神都
77 121336 desire 題云禪要經呵欲品
78 120344 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
79 117486 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
80 116371 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
81 115720 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
82 114494 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
83 114180 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
84 113482 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
85 113152 to enter 聞摩騰入漢
86 111617 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
87 108844 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
88 106226 wèn to ask 以問參
89 105597 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
90 102514 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
91 102280 shì matter / thing / item 尋具事由
92 101918 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
93 101768 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
94 100327 yóu follow / from / it is for...to 尋具事由
95 100158 chū to go out 譯出
96 99505 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
97 99440 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
98 99253 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
99 97231 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
100 95872 bié do not / must not 及大佛名經別傳等
101 92928 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
102 92598 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
103 91985 zài in / at 製序貫在經前
104 91146 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
105 90968 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
106 90432 xiū to decorate / to embellish
107 90411 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
108 90261 云何 yúnhé why 魏云何事
109 90053 you / thou 所非汝所經一卷
110 89052 color 色無常經一卷
111 88648 lái to come 唯江表已來其間一
112 88461 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
113 88435 wén to hear 聞摩騰入漢
114 88373 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
115 86220 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
116 85570 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
117 85164 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
118 84996 soil / ground / land 或云大道地經
119 83521 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
120 83481 five 五紙
121 83179 extra / surplus / remainder 餘義無異
122 83029 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
123 81869 běn measure word for books 請寄於本部中收
124 81245 xìng gender 七佛父母性字經一卷
125 80326 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
126 79781 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
127 79622 to join / to combine 合四
128 79329 fēn to divide into parts 之一分也
129 77947 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
130 76822 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
131 76070 juǎn to coil / to roll 一卷
132 76042 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
133 75200 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
134 74092 jìn all / every 迦旃延說法沒盡偈經一卷
135 73718 shí knowledge 一名生死變識經
136 72274 happy / glad / cheerful / joyful
137 71923 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
138 71511 different / other 此一經與古舊二經中無少異
139 70642 shí ten 計五百一十帙
140 70422 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
141 70408 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
142 70390 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
143 69780 tóng like / same / similar 同共宣譯
144 69565 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
145 68078 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
146 68078 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
147 67852 final interogative 底哩三昧耶經一卷
148 67778 time 之外看覽藏經之次
149 67066 sēng a monk 其間梵僧七
150 66701 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
151 66009 jiè boundary / scope / extent
152 65678 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
153 65607 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
154 65378 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
155 65026 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
156 64993 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
157 64925 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
158 64648 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
159 64022 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
160 63464 xiān first / in advance 寺西藏院先收
161 62764 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
162 62761 shě to give up / to abandon
163 62360 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
164 62205 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷
165 62106 liù six 右六部共十卷同一帙
166 61679 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
167 61294 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
168 61238 seven 其間梵僧七
169 61155 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
170 61103 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
171 61099 wěi yes 唯江表已來其間一
172 60700 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
173 59347 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
174 59105 entirely / without exception 農者禾草俱
175 58947 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
176 58874 dàn but / yet / however
177 58604 shēng sound 聲教方被於支那
178 58528 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
179 57979 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
180 57873 to go 去要除病經一卷
181 57549 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
182 57059 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
183 56886 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
184 56453 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
185 56354 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
186 56094 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
187 56024 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
188 55148 eight 右八經十卷同一帙
189 54810 tōng to go through / to open 通前開元錄
190 54370 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
191 54210 shí real / true / honest / really
192 54094 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
193 53691 zhe indicates that an action is continuing 載著
194 52736 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
195 51464 chù to touch / to feel 輕觸
196 51307 gòng all together / in common / in general / all together / in total 共五千四
197 51130 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
198 51030 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
199 49808 tiān day 頃於天祐丁丑
200 49770 already / since 既荷殊私
201 49667 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
202 49647 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
203 49561 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
204 49509 each / every 各八卷
205 49339 chú except 藏內除開元錄藏經數外
206 49179 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
207 48909 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
208 48814 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
209 48542 biàn turn / one time 亦直云大乘遍照光明藏
210 48380 power / force / strength 仰憑叡力
211 48298 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
212 48113 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
213 48043 xiǎn to show / to manifest / to display 阿毘達磨顯宗論四十卷
214 48025 shì a generation 盛行於世
215 47845 何以 héyǐ whence 而無撿正何以別真偽乎
216 47777 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
217 47481 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
218 46728 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
219 46385 hái also / in addition / more 將還上國
220 46206 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
221 45723 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
222 45366 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
223 44191 xué to study / to learn 或云勸進學道經
224 43781 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
225 43653 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
226 43451 gèng more / even more 或云死更生經
227 43419 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
228 42630 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
229 42587 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
230 42098 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
231 41925 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
232 41814 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
233 41575 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
234 41469 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
235 41385 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
236 40929 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
237 40757 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
238 40452 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
239 40363 luó Luo 濕羅
240 40301 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
241 40300 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 一名選擇諸法經或三卷或二卷
242 40156 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
243 40118 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
244 39988 shuǐ water 五種水羅經一卷
245 39555 Germany 運土德以膺
246 39374 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
247 39162 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
248 38856 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
249 38844 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
250 38741 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
251 38500 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
252 38311 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
253 37846 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
254 37664 thing / matter
255 37512 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
256 37469 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
257 37312 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
258 37281 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
259 37185 zhòng heavy 一重具條科
260 37080 第二 dì èr second 第一第二各
261 37002 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
262 36969 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
263 36959 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
264 36701 ěr ear 編於此耳
265 36325 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
266 36303 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
267 36219 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
268 36210 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
269 35995 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
270 35900 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
271 35677 bǎi one hundred 都合一百三
272 35610 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
273 35386 necessary / must 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
274 35321 nián year 又計六十五年
275 35270 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
276 35088 shén what 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
277 34962 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
278 34870 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
279 34572 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
280 34552 that 福資那國
281 34336 guāng light 光文
282 34316 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
283 34276 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
284 34175 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
285 34115 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
286 33857 a prefix to names of people 北天竺三藏阿質
287 33785 shǔ to count 數施行
288 33781 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
289 33553 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
290 33386 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
291 33290 jiǔ nine 九帙
292 33224 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
293 33217 ài to love 唐云覺愛
294 33132 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
295 33094 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
296 33002 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
297 32874 to translate / to interpret 同共宣譯
298 32777 duì to / toward 一名婦遇對經
299 32737 to die 或云死更生經
300 32730 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
301 32377 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
302 32301 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
303 31878 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
304 31781 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
305 31148 luō an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
306 31099 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
307 31082 this 幸為斯記
308 30881 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
309 30837 jiāng will / shall (future tense) 將還上國
310 30735 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
311 30726 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
312 30589 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
313 30543 yuē approximately 約以經律頗見所疑
314 30354 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
315 30280 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
316 29851 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
317 29729 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
318 29587 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
319 29420 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
320 29308 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
321 29126 extremely 而又我玄宗皇帝御極寰宇
322 29099 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
323 29091 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
324 28925 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
325 28810 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
326 28721 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
327 28718 letter / symbol / character 并梵字
328 28614 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
329 28511 cáng to hide 典盛圓於海藏
330 28398 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
331 28240 bái white 無畏離車白阿難經一卷
332 28240 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
333 27967 第三 dì sān third 第三帙七
334 27929 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
335 27868 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
336 27820 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
337 27621 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
338 27528 undulations 優波夷墮舍迦經
339 27500 jiù right away 就儀軌
340 27234 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
341 27161 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
342 27156 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
343 27136 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
344 26745 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
345 26705 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
346 26671 zhǎng director / chief / head / elder 謹按長房等錄
347 26645 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
348 26438 liàng a quantity / an amount 不量窺管
349 26312 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
350 26208 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
351 26155 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
352 26094 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
353 26069 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
354 26060 tīng to listen 一名聽施比丘經
355 26047 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
356 25824 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
357 25785 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
358 25668 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
359 25639 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
360 25579 zhàng to separate 至心諷持災障
361 25575 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
362 25561 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
363 25503 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
364 25433 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
365 25391 kāi to open 開府儀同三司
366 25390 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
367 25230 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
368 25116 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
369 25063 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
370 24621 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
371 24592 mìng life 護命放生軌儀一卷
372 24562 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
373 24550 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
374 24541 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
375 24481 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
376 24455 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
377 24449 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
378 24382 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
379 24341 good fortune / happiness / luck 永福邦家
380 24323 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
381 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
382 24266 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
383 24206 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
384 24168 jiā house / home / residence 永福邦家
385 24155 zhǔ owner 護身主妙經一卷
386 24043 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
387 23992 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
388 23572 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
389 23559 duò to descend / to fall
390 23547 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
391 23537 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
392 23504 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
393 23497 答曰 dá yuē to reply 答曰
394 23469 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
395 23458 zōng school / sect 後代宗朝贈
396 23394 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
397 23371 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
398 23337 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
399 23242 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
400 23228 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
401 23198 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
402 23195 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
403 23188 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
404 23185 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
405 23162 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
406 23052 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
407 23009 to cover 一名五覆大義經或作附字
408 23001 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
409 22776 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
410 22762 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
411 22706 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
412 22631 fu 嚩伐曩
413 22586 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
414 22548 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
415 22374 fēng wind 形疾三品風經一卷
416 22365 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
417 22364 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
418 22297 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
419 22246 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
420 22244 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
421 22231 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
422 22209 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
423 22174 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
424 21938 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
425 21780 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
426 21702 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
427 21652 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
428 21541 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
429 21525 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
430 21512 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
431 21497 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
432 21392 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
433 21389 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
434 21341 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
435 21330 tóu head 舍頭諫經一卷
436 21301 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
437 21262 shǒu hand 賢者手力經一卷
438 21219 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
439 21101 do not 莫知所並
440 21007 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
441 21006 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
442 20976 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
443 20916 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
444 20756 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
445 20746 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
446 20741 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 轉輪聖王七寶現世間經一卷
447 20663 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
448 20603 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
449 20541 ministry / department / section 一百三十四部
450 20484 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
451 20420 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
452 20391 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
453 20270 wàn ten thousand 仁被萬方
454 20199 次第 cìdì one after another 部帙次第
455 20196 department 長繫東治即收拾此經
456 20164 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
457 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
458 19958 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
459 19956 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
460 19895 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
461 19775 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
462 19767 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
463 19766 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
464 19747 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
465 19642 me interrogative suffix 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麼地法一卷
466 19560 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
467 19531 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
468 19504 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
469 19503 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
470 19331 I / my 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
471 19150 to bind / to tie 有司執縛向市
472 19142 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
473 18887 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
474 18877 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
475 18814 何等 héděng which? / what? / how? / what? 僧何等作為
476 18813 qiě further / moreover 且附闕本錄中收
477 18798 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
478 18780 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
479 18734 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
480 18650 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
481 18631 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
482 18619 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
483 18600 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
484 18594 how can it be that? 豈有都城之內而安棄屍之
485 18554 mother 亦云呵利底母法
486 18545 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
487 18537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
488 18499 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
489 18401 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
490 18394 final particle 一百五十二年矣
491 18349 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
492 18263 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
493 18261 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
494 18155 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
495 18088 jìng actually / indeed 三塗累劫不竟經一卷
496 18059 hǎo good / very 好者誤
497 18041 二者 èrzhě the two / both 二者非也
498 17970 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
499 17954 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
500 17900 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不

Frequencies of Lexical Words by Genre

Top 500

āgama

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 17774 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
2 13745 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 12924 shí time / a period of time 之時
4 11686 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
5 11220 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 9810 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 9768 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
8 9674 method / way 大乘經及念誦法
9 9618 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
10 8565 rén person / people / a human being
11 8015 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
12 8001 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
13 7820 zhōng middle / during / inside 及開元目中
14 7288 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
15 7165 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
16 7012 shēn body / torso 或云治身經
17 6860 desire 題云禪要經呵欲品
18 6510 wén to hear 聞摩騰入漢
19 6478 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
20 6379 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
21 5957 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
22 5919 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
23 5885 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
24 5749 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
25 5696 one 一卷
26 5618 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
27 5574 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
28 5409 wèi to call 謂非佛經者如右
29 5198 zài in / at 製序貫在經前
30 5097 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
31 5021 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
32 4780 to reach 及賢聖傳集
33 4735 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
34 4557 happy / glad / cheerful / joyful
35 4499 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
36 4429 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
37 4350 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
38 4209 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
39 4067 lái to come 唯江表已來其間一
40 3953 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
41 3886 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
42 3873 color 色無常經一卷
43 3861 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
44 3819 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
45 3756 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
46 3685 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
47 3643 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
48 3640 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
49 3628 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
50 3602 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
51 3488 shàng top / a high position 將還上國
52 3314 to enter 聞摩騰入漢
53 3297 four 共五千四
54 3192 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
55 3180 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
56 3113 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
57 3063 èr two 大唐昇元二年
58 2987 seven 其間梵僧七
59 2964 shì matter / thing / item 尋具事由
60 2913 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
61 2906 wèn to ask 以問參
62 2899 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
63 2898 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
64 2891 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
65 2840 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
66 2788 tiān day 頃於天祐丁丑
67 2777 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時
68 2766 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
69 2759 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
70 2749 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
71 2716 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
72 2695 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
73 2654 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
74 2595 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
75 2589 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
76 2579 to reach
77 2483 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
78 2425 shí knowledge 一名生死變識經
79 2413 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
80 2391 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
81 2383 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
82 2365 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
83 2320 xiū to decorate / to embellish
84 2287 to go 去要除病經一卷
85 2268 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
86 2237 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
87 2217 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
88 2209 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
89 2202 xué to study / to learn 或云勸進學道經
90 2175 bái white 無畏離車白阿難經一卷
91 2142 meaning / sense 餘義無異
92 2136 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
93 2123 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
94 2112 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
95 2087 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
96 2084 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
97 2036 shě to give up / to abandon
98 2031 eight 右八經十卷同一帙
99 2018 extra / surplus / remainder 餘義無異
100 1990 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
101 1975 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
102 1964 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
103 1955 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
104 1949 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
105 1915 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
106 1908 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
107 1905 five 五紙
108 1905 ài to love 唐云覺愛
109 1904 liù six 右六部共十卷同一帙
110 1893 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
111 1888 to die 或云死更生經
112 1882 shì a generation 盛行於世
113 1880 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
114 1874 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
115 1866 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
116 1852 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
117 1829 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
118 1824 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
119 1789 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
120 1783 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
121 1783 shuǐ water 五種水羅經一卷
122 1769 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
123 1754 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
124 1727 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 第二卷始方有題如是我聞
125 1722 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
126 1687 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
127 1683 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
128 1652 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
129 1648 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
130 1638 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
131 1618 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
132 1614 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
133 1600 different / other 此一經與古舊二經中無少異
134 1583 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
135 1567 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
136 1548 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
137 1543 qián front 并前七人梵
138 1531 zhòng heavy 一重具條科
139 1528 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
140 1518 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
141 1517 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
142 1515 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
143 1496 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
144 1495 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
145 1486 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
146 1477 chù to touch / to feel 輕觸
147 1474 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
148 1474 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
149 1470 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
150 1467 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
151 1437 soil / ground / land 或云大道地經
152 1435 luó Luo 濕羅
153 1435 答曰 dá yuē to reply 答曰
154 1434 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
155 1428 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
156 1410 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
157 1403 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
158 1381 shí real / true / honest / really
159 1373 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
160 1363 jiā house / home / residence 永福邦家
161 1360 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
162 1353 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
163 1353 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
164 1343 xián virtuous / worthy 非是賢愚中抄出者
165 1330 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
166 1329 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
167 1323 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
168 1322 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
169 1314 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
170 1297 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
171 1297 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
172 1281 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
173 1277 佛住 fó zhù Buddha abode 佛住王舍城者
174 1257 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
175 1256 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
176 1244 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
177 1239 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
178 1230 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
179 1213 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
180 1210 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
181 1209 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
182 1206 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
183 1205 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
184 1204 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
185 1191 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
186 1191 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
187 1184 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
188 1183 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
189 1177 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
190 1171 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
191 1159 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
192 1145 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
193 1139 yóu to swim 昨者遊禮五臺山
194 1136 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
195 1132 ěr ear 編於此耳
196 1130 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
197 1120 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
198 1115 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
199 1107 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
200 1099 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
201 1092 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
202 1086 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 清淨居士子度人經一卷
203 1082 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
204 1076 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
205 1074 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
206 1068 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
207 1054 shí ten 計五百一十帙
208 1052 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
209 1051 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
210 1048 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
211 1047 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
212 1045 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
213 1044 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
214 1043 mìng life 護命放生軌儀一卷
215 1042 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
216 1037 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
217 1034 bǎi one hundred 都合一百三
218 1030 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
219 1028 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
220 1022 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
221 1017 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
222 1008 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
223 1001 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
224 1001 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
225 991 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
226 988 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
227 985 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
228 985 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
229 968 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
230 958 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
231 955 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
232 953 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
233 952 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
234 951 power / force / strength 仰憑叡力
235 948 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
236 945 tóu head 舍頭諫經一卷
237 943 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
238 942 wàn ten thousand 仁被萬方
239 940 善法 shànfǎ a good thing / a pure dharma 善法方便陀羅尼呪經
240 939 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
241 939 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
242 937 hǎo good / very 好者誤
243 937 good fortune / happiness / luck 永福邦家
244 928 duò to descend / to fall
245 918 interest 阿育王息壞目因緣一卷
246 915 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
247 915 huì rage 息恚經一卷
248 909 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
249 899 賢者 xiánzhě friend / brother / āyuṣman 賢者五福經
250 898 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
251 896 jiǔ old 已久流行
252 896 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
253 892 shēng sound 聲教方被於支那
254 889 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
255 885 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
256 879 jiǔ nine 九帙
257 875 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
258 872 zhǔ owner 護身主妙經一卷
259 869 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退不見承譯西賓
260 863 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
261 860 安隱 ānnyǐn tranquil 一生禪安隱呪
262 856 shǒu hand 賢者手力經一卷
263 856 shǔ to count 數施行
264 854 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
265 854 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
266 853 tīng to listen 一名聽施比丘經
267 852 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
268 849 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
269 836 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
270 835 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
271 834 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷
272 824 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 無量壽至真等正覺經一卷
273 823 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
274 812 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
275 812 chē a vehicle
276 812 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
277 807 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
278 800 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
279 797 sēng a monk 其間梵僧七
280 794 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
281 792 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
282 790 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
283 789 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
284 786 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
285 776 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
286 774 a statute / a law / a regulation 遺編義淨所譯律文
287 771 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
288 771 hot 夏熱比得平安好
289 769 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
290 768 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
291 767 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
292 765 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
293 763 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
294 762 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
295 752 Māra 一名魔嬈亂法
296 750 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
297 748 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
298 744 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
299 744 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
300 741 fēng wind 形疾三品風經一卷
301 737 jiè boundary / scope / extent
302 731 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
303 728 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
304 724 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
305 722 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
306 721 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
307 721 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
308 718 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
309 713 guāng light 光文
310 708 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
311 707 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
312 706 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
313 706 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
314 694 Germany 運土德以膺
315 691 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
316 687 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
317 685 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
318 682 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
319 674 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
320 673 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞經一卷
321 670 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
322 669 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
323 669 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
324 668 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
325 667 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
326 666 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
327 665 mother 亦云呵利底母法
328 665 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
329 662 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 前世諍女經一卷
330 662 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
331 661 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
332 657 默然 mòrán silent / speechless 補處默然
333 654 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
334 651 fēn to divide into parts 之一分也
335 651 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
336 648 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 得佛正見具足智慧
337 646 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 於佛足
338 646 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
339 646 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
340 645 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
341 644 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
342 643 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
343 642 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
344 640 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
345 640 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
346 638 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
347 638 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
348 636 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
349 635 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
350 631 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
351 631 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
352 625 梵天 Fàntiān Brahma 持心梵天經四卷
353 624 huā Hua 花嚴論一部四十卷
354 624 to assemble / to meet together / to collect 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
355 621 第二 dì èr second 第一第二各
356 621 舍梨子 Shèlízi Śariputra / Sariputta 舊經舍梨子
357 617 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
358 616 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
359 615 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
360 614 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛住王舍城者
361 613 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 亦云太子辟羅經或無天王字
362 612 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
363 606 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 度二邪見童子得果經一卷
364 606 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
365 603 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
366 603 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
367 598 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
368 596 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
369 595 tiě iron 一名鐵城泥梨經
370 590 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
371 585 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
372 584 a footprint / a mark / a trace / a vestige / a sign 穢跡金剛法禁百變法一卷
373 583 to cover 一名五覆大義經或作附字
374 583 shāo to burn 屏風於縣燒除
375 583 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
376 583 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
377 580 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
378 577 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 夢得境界自當作佛
379 574 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 佛為調馬聚落主說法經一卷
380 573 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
381 572 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
382 572 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
383 571 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正見正思惟正勤正念似輻
384 570 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
385 569 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
386 568 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
387 568 luàn confusion / state of chaos 一名魔嬈亂法
388 567 lǎo old / aged / elderly / aging 一名貧老經
389 565 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙中天竺國婆羅門人
390 564 四千 sì qiān four thousand 功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
391 563 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
392 562 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
393 562 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
394 560 摩訶 móhē great 亦云摩訶僧祇戒本
395 555 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
396 553 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
397 549 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
398 548 to bind / to tie 有司執縛向市
399 548 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
400 544 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
401 544 gōng palace 隨身本宮彌勒成佛經一卷
402 540 調 tiáo to harmonize 摩調王經一卷
403 540 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
404 539 tòng pain / ache 更有一本名與此同云異本出或作齒痛
405 536 pear 蘘麌梨童女經一卷
406 535 huái bosom / breast 之懷耻
407 534 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
408 533 undulations 優波夷墮舍迦經
409 532 眾多 zhòngduō numerous 又冥應眾多具於別傳
410 532 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
411 525 yàn to loathe / to pursue 其慈心厭功德經文句稍同或有題云出增一阿含第十
412 524 letter / symbol / character 并梵字
413 523 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
414 523 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
415 522 inside / interior 北十四五里
416 521 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 亦云迦葉赴般涅槃經
417 518 líng zero 一〇拘那羅王子事
418 518 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
419 517 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
420 517 to lie 及臥疾
421 517 第三 dì sān third 第三帙七
422 515 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
423 515 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
424 514 a family clan 母族姓羅氏矣
425 513 二者 èrzhě the two / both 二者非也
426 513 department 長繫東治即收拾此經
427 512 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
428 511 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天園觀經
429 508 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
430 506 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
431 506 饒益 ráoyì to gain / to profit 為自饒益
432 505 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
433 505 問訊 wènxùn to inquire / to greet 坐至下行之似若問訊
434 505 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
435 504 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
436 502 頭面 tóumiàn head ornament 頭面禮僧右遶三
437 499 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
438 498 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
439 498 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
440 497 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
441 496 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
442 494 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
443 493 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
444 492 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
445 492 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
446 491 father 還本國度父王經一卷
447 490 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
448 490 Fàn Sanskrit
449 489 cūn village 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
450 486 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
451 484 alone / independent / single / sole 非獨
452 481 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
453 478 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
454 478 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
455 478 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 僧法無縱也
456 478 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
457 477 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
458 475 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
459 472 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
460 471 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
461 469 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 光相瑩淨晈若琉璃
462 468 nán male 釋摩男本經一卷
463 466 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
464 464 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
465 461 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
466 459 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
467 459 三者 sān zhě the third / thirdly 第一特承恩旨錄有三者
468 457 wood / lumber 木槵經一卷
469 457 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
470 455 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
471 454 jiǎn to decrease / to subtract 謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部洲人壽增八萬彌勒如來方出世豈可壽年減百而
472 452 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
473 451 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
474 450 長夜 chángyè long dark night / a long period of misery and oppression 正音印度唐翻為日月有多名斯其一也言諸群生輪迴不自無明長夜莫有司晨
475 449 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
476 448 五欲 wǔ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
477 448 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
478 446 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
479 446 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
480 445 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
481 444 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
482 444 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
483 443 jiā to add 或加般字
484 442 作證 zuòzhèng to bear witness / to testify 舍利弗等比丘得身作證經
485 442 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 此云光明國其國近觀音宮殿補陀落山
486 442 離欲 lí yù free of desire 佛為外道須深說離欲經一卷
487 441 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
488 441 nián year 又計六十五年
489 440 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
490 440 bèi contemporaries / generation / lifetime 頑愚之輩
491 438 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
492 437 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
493 436 貪欲 tānyù attachment / passion / desire / raga 貪欲
494 435 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
495 434 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 或云恐怖經
496 434 tóng like / same / similar 同共宣譯
497 433 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 暫聞隨喜福尚無窮
498 428 正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom 者謂離染緣正智喜因我和合一實與果相違
499 425 chì red / scarlet
500 423 shǒu to guard / to practice 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經

jātaka

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 7906 shí time / a period of time 之時
2 7663 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 7410 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 6545 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 5727 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
6 5206 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
7 4701 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
8 4611 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
9 4515 rén person / people / a human being
10 4365 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
11 4238 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
12 4211 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
13 4203 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
14 3991 desire 題云禪要經呵欲品
15 3730 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 3667 shēn body / torso 或云治身經
17 3602 one 一卷
18 3584 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
19 3507 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
20 3320 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
21 3244 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
22 3230 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
23 3183 method / way 大乘經及念誦法
24 3159 wén to hear 聞摩騰入漢
25 3054 to reach 及賢聖傳集
26 2979 lái to come 唯江表已來其間一
27 2900 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
28 2894 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
29 2861 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
30 2830 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
31 2799 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
32 2798 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
33 2786 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
34 2755 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
35 2733 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
36 2494 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
37 2351 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
38 2344 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
39 2266 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
40 2241 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
41 2183 shàng top / a high position 將還上國
42 2127 to enter 聞摩騰入漢
43 2091 zài in / at 製序貫在經前
44 1930 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
45 1907 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
46 1815 shì matter / thing / item 尋具事由
47 1810 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
48 1747 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
49 1737 happy / glad / cheerful / joyful
50 1714 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
51 1699 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
52 1673 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
53 1653 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
54 1594 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
55 1552 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
56 1547 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
57 1527 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
58 1524 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
59 1522 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
60 1500 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
61 1495 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
62 1490 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
63 1488 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
64 1446 tiān day 頃於天祐丁丑
65 1441 qián front 并前七人梵
66 1427 èr two 大唐昇元二年
67 1426 shēng sound 聲教方被於支那
68 1416 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
69 1414 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
70 1413 to go 去要除病經一卷
71 1406 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
72 1398 soil / ground / land 或云大道地經
73 1392 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
74 1386 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
75 1384 shì a generation 盛行於世
76 1377 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
77 1373 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
78 1368 power / force / strength 仰憑叡力
79 1366 shě to give up / to abandon
80 1338 xiū to decorate / to embellish
81 1331 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
82 1331 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
83 1319 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
84 1312 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
85 1306 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
86 1293 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
87 1292 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
88 1268 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
89 1255 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
90 1253 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
91 1240 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
92 1235 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
93 1225 bǎi one hundred 都合一百三
94 1220 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
95 1197 wèn to ask 以問參
96 1194 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
97 1188 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
98 1180 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
99 1157 to reach
100 1139 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
101 1134 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
102 1130 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
103 1121 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
104 1113 four 共五千四
105 1105 seven 其間梵僧七
106 1104 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
107 1101 Germany 運土德以膺
108 1097 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
109 1096 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
110 1086 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
111 1068 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
112 1067 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
113 1064 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
114 1063 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
115 1053 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
116 1052 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
117 1049 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
118 1048 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
119 1032 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
120 1015 shuǐ water 五種水羅經一卷
121 1001 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
122 981 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
123 981 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
124 979 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
125 971 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
126 961 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
127 953 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
128 947 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
129 936 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
130 933 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
131 931 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
132 928 to die 或云死更生經
133 922 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
134 911 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
135 899 gōng palace 隨身本宮彌勒成佛經一卷
136 892 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
137 886 bái white 無畏離車白阿難經一卷
138 876 jiā house / home / residence 永福邦家
139 875 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
140 870 mother 亦云呵利底母法
141 862 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
142 862 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
143 861 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
144 857 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
145 853 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
146 844 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
147 842 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
148 841 tóu head 舍頭諫經一卷
149 841 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
150 838 童子 tóngzǐ boy 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
151 837 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
152 835 father 還本國度父王經一卷
153 830 mìng life 護命放生軌儀一卷
154 830 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
155 829 guāng light 光文
156 825 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
157 816 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
158 813 eight 右八經十卷同一帙
159 812 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
160 812 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
161 803 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
162 803 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
163 799 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
164 783 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
165 781 zhòng heavy 一重具條科
166 773 extra / surplus / remainder 餘義無異
167 771 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
168 767 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
169 765 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
170 755 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
171 753 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
172 745 luó Luo 濕羅
173 741 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
174 734 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
175 733 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
176 729 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
177 728 meaning / sense 餘義無異
178 717 shǔ to count 數施行
179 716 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
180 715 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
181 714 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
182 711 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
183 706 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
184 701 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
185 699 huā Hua 花嚴論一部四十卷
186 688 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
187 686 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
188 683 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
189 681 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
190 678 shǒu hand 賢者手力經一卷
191 676 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
192 675 color 色無常經一卷
193 673 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
194 672 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
195 666 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
196 662 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
197 658 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
198 656 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
199 653 wàn ten thousand 仁被萬方
200 652 five 五紙
201 649 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
202 645 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
203 639 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
204 638 undulations 優波夷墮舍迦經
205 635 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
206 635 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
207 634 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
208 633 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
209 632 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
210 629 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
211 629 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
212 628 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
213 626 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
214 620 wèi to call 謂非佛經者如右
215 619 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
216 618 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
217 618 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
218 616 liù six 右六部共十卷同一帙
219 616 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
220 611 tīng to listen 一名聽施比丘經
221 602 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
222 592 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
223 586 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
224 586 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
225 583 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
226 583 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
227 580 shí ten 計五百一十帙
228 579 duò to descend / to fall
229 576 hǎo good / very 好者誤
230 573 ěr ear 編於此耳
231 572 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
232 571 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
233 571 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
234 567 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
235 567 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
236 566 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
237 566 hào number, such as day of a month or name of a ship 從名改號為不空
238 565 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
239 560 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
240 558 shí real / true / honest / really
241 550 zhǔ owner 護身主妙經一卷
242 549 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
243 549 different / other 此一經與古舊二經中無少異
244 545 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
245 544 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
246 539 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
247 538 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
248 535 chì imperial decree 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
249 535 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
250 529 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
251 527 fēn to divide into parts 之一分也
252 527 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
253 526 ài to love 唐云覺愛
254 526 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
255 523 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
256 523 xué to study / to learn 或云勸進學道經
257 522 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
258 522 good fortune / happiness / luck 永福邦家
259 522 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
260 519 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
261 519 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
262 518 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
263 517 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
264 516 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
265 516 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
266 516 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
267 515 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
268 512 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
269 509 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
270 508 shí knowledge 一名生死變識經
271 507 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
272 507 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
273 502 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
274 502 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
275 502 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
276 502 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
277 501 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
278 501 one hundred million 百億日月翕
279 501 poison / narcotics 毒草喻經一卷
280 496 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
281 495 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
282 491 rén a kernel / a pit 仁被萬方
283 490 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
284 489 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
285 489 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
286 488 huái bosom / breast 之懷耻
287 485 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
288 485 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
289 484 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
290 484 xiān immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
291 482 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
292 477 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
293 477 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
294 477 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
295 476 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
296 476 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
297 475 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
298 475 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
299 473 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
300 472 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
301 469 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
302 468 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
303 466 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
304 465 qīng minister
305 464 sēng a monk 其間梵僧七
306 461 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
307 459 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
308 458 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
309 458 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
310 457 nián year 又計六十五年
311 455 tóng like / same / similar 同共宣譯
312 454 Māra 一名魔嬈亂法
313 453 shū to transport 一輸盧迦論一卷
314 452 jiǔ old 已久流行
315 452 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
316 452 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
317 449 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
318 449 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
319 448 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
320 446 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
321 445 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
322 444 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
323 442 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
324 441 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
325 439 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
326 439 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
327 438 biàn to change / to alter 一名生死變識經
328 438 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
329 438 an item 目為開元錄
330 438 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
331 437 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
332 436 chē a vehicle
333 436 車匿 Chēnì Channa / Chandaka 右舊錄中有車匿本末經一卷
334 436 鹿 deer 鹿子經一卷
335 435 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
336 434 shòu to teach / to instruct 授菩提心戒儀一卷
337 431 to ferry 濟利於一時
338 431 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
339 428 在於 zàiyú in / consist of 牘必在於世
340 427 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
341 427 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
342 425 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
343 424 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
344 424 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
345 423 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
346 420 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
347 420 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
348 419 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
349 416 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
350 413 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
351 412 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
352 409 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
353 405 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒
354 404 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
355 403 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
356 401 往昔 wǎngxī in the past 如取往昔頂生王等
357 396 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
358 396 pear 蘘麌梨童女經一卷
359 395 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
360 395 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
361 393 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
362 393 yǒng to leap 踊躍屏營
363 393 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
364 393 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
365 392 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
366 392 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
367 389 road / path / way
368 389 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
369 388 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
370 387 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
371 385 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一名神通遊戲或云大方廣
372 384 to cover 一名五覆大義經或作附字
373 384 interest 阿育王息壞目因緣一卷
374 383 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
375 382 alone / independent / single / sole 非獨
376 381 答曰 dá yuē to reply 答曰
377 381 yuè month 月所譯三分具全
378 381 to bind / to tie 有司執縛向市
379 379 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
380 378 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
381 376 增上 zēngshàng additional / increased / superior 亦云寶性分別七乘增上論或三卷或五卷
382 375 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 一名選擇諸法經或三卷或二卷
383 375 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
384 375 苦行 kǔxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
385 375 thing / matter
386 375 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
387 372 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
388 372 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
389 369 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
390 369 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
391 368 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
392 367 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 或作天人
393 367 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
394 366 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana 淨飯王涅槃經一卷
395 366 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
396 363 邊際 biānjì bounds 紛綸靡窮邊際
397 362 Fàn Sanskrit
398 362 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
399 362 王子 wángzǐ a prince 元魏外國王子月婆首那譯
400 360 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha 誅釋種受報經二卷
401 360 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
402 360 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
403 360 yán stern / serious / strict / severe / austere 花嚴論一部四十卷
404 359 mín the people / citizen / subjects 民德歸厚矣
405 359 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
406 359 shū book 令書十本
407 359 ēn kindness 天恩俞充
408 358 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
409 358 fàng to put / to place 放牛經一卷
410 357 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
411 357 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
412 356 xìng gender 七佛父母性字經一卷
413 355 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
414 354 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
415 354 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
416 354 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
417 353 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
418 353 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
419 350 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 與長老上尊睡
420 349 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
421 349 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
422 348 dǎo to fall / to collapse / to topple / to fail / to go bankrupt / to change / to move around / to sell / to speculate 存道隆之美豈得不以凶我倒之筌蹄須證貧
423 348 五欲 wǔ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
424 348 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
425 347 a device / a tool / a utensil / an implement 落下千人天飯器香任風吹
426 347 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
427 347 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
428 345 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
429 345 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
430 345 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 傳聞仁者齎此經自隨
431 345 波羅 Bōluó Baltic 云佛在波羅奈者
432 343 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
433 341 yuàn to blame / to complain 神怨人
434 341 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
435 339 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
436 339 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
437 337 bèi contemporaries / generation / lifetime 頑愚之輩
438 336 婇女 cǎinǚ a maiden 婇女先有奉法者
439 336 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
440 336 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
441 336 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
442 333 gài lid / top / cover / canopy 五失蓋經一卷
443 333 to beg 遂乞編入貞元藏內
444 332 cǎo grass / straw / herbs 毒草喻經一卷
445 332 clothes / dress / garment 云不得服
446 331 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
447 330 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
448 330 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 或云恐怖經
449 330 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
450 330 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
451 330 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
452 329 to join / to combine 合四
453 328 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
454 328 tán sandalwood / Indian sandalwood 一名須摩提女經一名難國王經一名怒和檀王經
455 328 隨順 suíshùn to follow / to go along with 四十云眾學法中唯除污草及水七滅諍法隨順法並同比丘彼師不安理不通也
456 327 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
457 326 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
458 324 shé Buddhist monk 亦云阿闍貰女經亦直云阿述
459 324 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
460 323 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
461 323 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
462 322 安隱 ānnyǐn tranquil 一生禪安隱呪
463 322 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
464 320 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
465 319 to lie 及臥疾
466 319 甘露 gānlù amrita / sweet dew / the nectar of immortality / merit 甘露軍吒唎念誦法一卷
467 317 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
468 317 止息 zhǐ xī to stop and rest 止息惡行為業
469 316 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
470 316 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
471 316 to attain / to achieve / to reach 達霰
472 316 難陀 Nántuó Nanda 名難陀者舊銘云貧女難
473 315 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
474 315 調伏 diàofú to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 一名如來所說清涼調伏經
475 314 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為此明身常苦惱
476 314 jiā gha / ga 初卷題云瑜遮伽復彌經晉修行道地或直云修行經或七卷
477 314 kāi to open 開府儀同三司
478 314 身體 shēntǐ human body / health 身體有金色
479 313 luàn confusion / state of chaos 一名魔嬈亂法
480 312 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
481 311 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
482 311 jiè boundary / scope / extent
483 309 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
484 308 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
485 307 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 一名難龍王經亦云降龍王經
486 307 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
487 307 Lóu Lou 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
488 306 jiā to add 或加般字
489 304 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
490 302 fēng wind 形疾三品風經一卷
491 302 āi sad / mournful / pitiful 可不哀哉
492 300 ér son 二兒名
493 300 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
494 300 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退不見承譯西賓
495 299 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
496 299 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
497 298 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
498 298 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
499 298 shì to match 進不聞遠適西域
500 298 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷

avadāna

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1764 shí time / a period of time 之時
2 1642 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 1387 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
4 1312 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 1226 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
6 1051 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
7 997 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
8 910 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
9 823 zhōng middle / during / inside 及開元目中
10 806 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 770 rén person / people / a human being
12 766 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 741 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
14 678 wén to hear 聞摩騰入漢
15 669 shēn body / torso 或云治身經
16 661 desire 題云禪要經呵欲品
17 616 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
18 599 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
19 573 one 一卷
20 571 to reach 及賢聖傳集
21 569 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
22 563 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
23 556 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
24 505 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
25 487 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
26 418 lái to come 唯江表已來其間一
27 394 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
28 382 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
29 370 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
30 356 shì matter / thing / item 尋具事由
31 341 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
32 341 zài in / at 製序貫在經前
33 333 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
34 331 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
35 331 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
36 328 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
37 324 method / way 大乘經及念誦法
38 323 good fortune / happiness / luck 永福邦家
39 314 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
40 313 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
41 306 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
42 302 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
43 287 shàng top / a high position 將還上國
44 287 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
45 286 qián front 并前七人梵
46 281 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
47 271 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
48 269 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
49 259 to reach
50 259 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
51 255 to enter 聞摩騰入漢
52 250 four 共五千四
53 246 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
54 246 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
55 245 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
56 234 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
57 231 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
58 228 tiān day 頃於天祐丁丑
59 225 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
60 224 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
61 222 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
62 221 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
63 220 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
64 220 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
65 219 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
66 217 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
67 217 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
68 213 power / force / strength 仰憑叡力
69 210 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
70 207 shě to give up / to abandon
71 207 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
72 205 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
73 204 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
74 201 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
75 200 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
76 200 to go 去要除病經一卷
77 199 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
78 199 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
79 194 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
80 194 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
81 192 happy / glad / cheerful / joyful
82 191 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
83 190 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
84 188 tīng to listen 一名聽施比丘經
85 187 shì a generation 盛行於世
86 186 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
87 186 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
88 185 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
89 184 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
90 182 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
91 176 wèn to ask 以問參
92 175 shuǐ water 五種水羅經一卷
93 175 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
94 174 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
95 174 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
96 174 sēng a monk 其間梵僧七
97 173 èr two 大唐昇元二年
98 172 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
99 170 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
100 167 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
101 164 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
102 164 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
103 163 jiā house / home / residence 永福邦家
104 163 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
105 161 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
106 161 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
107 158 xiū to decorate / to embellish
108 156 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
109 155 soil / ground / land 或云大道地經
110 154 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
111 154 mìng life 護命放生軌儀一卷
112 153 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
113 153 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
114 152 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
115 152 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
116 152 duò to descend / to fall
117 150 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
118 149 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
119 147 to die 或云死更生經
120 144 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
121 143 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
122 143 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
123 142 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
124 142 shēng sound 聲教方被於支那
125 141 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
126 141 zhí value / worth 說法難值經一卷
127 141 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
128 140 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
129 139 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
130 138 luó Luo 濕羅
131 137 seven 其間梵僧七
132 136 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
133 136 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
134 136 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
135 136 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
136 136 huā Hua 花嚴論一部四十卷
137 136 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
138 136 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
139 135 bái white 無畏離車白阿難經一卷
140 132 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
141 132 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
142 131 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
143 131 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
144 131 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
145 129 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
146 129 shí real / true / honest / really
147 129 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
148 128 a pagoda / a stupa 亦云遶塔功德經
149 126 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
150 126 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
151 125 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
152 124 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
153 124 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
154 124 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
155 119 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
156 119 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
157 118 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
158 118 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
159 117 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
160 116 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
161 115 wèi to call 謂非佛經者如右
162 115 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
163 112 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 四者常於己師心懷決定
164 112 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
165 111 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
166 111 shǒu hand 賢者手力經一卷
167 110 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
168 110 bǎi one hundred 都合一百三
169 110 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
170 110 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
171 109 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
172 109 shū unique 既荷殊私
173 109 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
174 106 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
175 106 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
176 105 color 色無常經一卷
177 104 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
178 103 解說 jiěshuō to explain / to comment 五惟越羅名解說經一卷
179 103 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
180 102 tóu head 舍頭諫經一卷
181 102 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
182 101 extra / surplus / remainder 餘義無異
183 101 different / other 此一經與古舊二經中無少異
184 101 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
185 100 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
186 100 zhǔ owner 護身主妙經一卷
187 99 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
188 99 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
189 98 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
190 98 chì imperial decree 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
191 98 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
192 98 liù six 右六部共十卷同一帙
193 97 wood / lumber 木槵經一卷
194 97 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
195 97 huǐ to destroy 毀形以成其志
196 97 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
197 97 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
198 96 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
199 96 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
200 95 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
201 94 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
202 94 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
203 94 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
204 93 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
205 93 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
206 93 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
207 92 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
208 91 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
209 91 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
210 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
211 90 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
212 89 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
213 89 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
214 88 hǎo good / very 好者誤
215 88 財寶 cái bǎo money and valuables 性頗福積富於財寶
216 88 mother 亦云呵利底母法
217 88 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
218 87 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
219 86 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
220 86 nián year 又計六十五年
221 86 求索 qiúsuǒ to search / to seek / to quest / to explore 上所留反正作此搜恐誤也以意求之合作此搜字云求索也於義為得下收呪反已具釋第二卷中
222 86 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
223 85 five 五紙
224 85 zhū pearl 未獲半珠
225 84 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
226 84 鹿 deer 鹿子經一卷
227 84 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
228 84 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
229 83 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
230 83 to cover 一名五覆大義經或作附字
231 83 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
232 82 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷
233 82 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
234 82 gōng palace 隨身本宮彌勒成佛經一卷
235 82 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
236 82 Germany 運土德以膺
237 81 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
238 81 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
239 81 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
240 81 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
241 81 珍寶 zhēnbǎo a treasure 世間珍寶經一卷
242 81 xián salty / savory 京都道俗咸傳其異
243 81 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
244 80 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
245 79 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
246 79 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
247 79 shī corpse 一名尸利崛多長者經
248 79 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
249 79 mǐn to pity / to sympathize 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
250 79 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
251 78 ér son 二兒名
252 78 城中 chéngzhōng Chengzhong 城中寫記念依經記為正既莫知於帝代且附西晉錄中
253 78 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
254 77 jiā gha / ga 初卷題云瑜遮伽復彌經晉修行道地或直云修行經或七卷
255 77 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
256 77 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
257 77 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
258 77 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
259 77 應當 yīngdāng should / ought to 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
260 76 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
261 76 jiǔ old 已久流行
262 76 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
263 76 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
264 76 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
265 75 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
266 75 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
267 75 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
268 75 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
269 74 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
270 74 金色 jīnsè gold 亦名文殊師利神通力經又名勝金色明德女經
271 74 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
272 73 得道 dé dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
273 72 安隱 ānnyǐn tranquil 一生禪安隱呪
274 72 guāng light 光文
275 72 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
276 72 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
277 72 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
278 71 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
279 71 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
280 71 liàng a quantity / an amount 不量窺管
281 70 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 在京大興善寺即為翻譯
282 70 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
283 70 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
284 70 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
285 69 duān to carry 無端底持經一卷
286 69 ài to love 唐云覺愛
287 69 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
288 69 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
289 69 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
290 68 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
291 68 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
292 68 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
293 68 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
294 68 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
295 68 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
296 68 tóng like / same / similar 同共宣譯
297 67 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
298 67 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
299 67 father 還本國度父王經一卷
300 67 jiā to add 或加般字
301 67 波羅 Bōluó Baltic 云佛在波羅奈者
302 67 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
303 67 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
304 67 eight 右八經十卷同一帙
305 66 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
306 66 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
307 66 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
308 66 希有 xīyǒu uncommon 希有希有校量功德經一卷
309 66 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 為此明身常苦惱
310 65 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
311 65 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
312 65 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
313 65 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
314 65 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
315 65 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
316 65 qín diligent 亦云懃報
317 65 ěr ear 編於此耳
318 65 zhòng heavy 一重具條科
319 65 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
320 64 yuè pleased 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
321 64 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
322 64 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 露如渴思漿
323 64 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
324 64 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
325 64 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
326 63 問言 wèn yán to ask 問言美色經
327 63 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 天上釋為故世在人中經一卷
328 63 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
329 63 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
330 63 念言 niànyán words from memory 心自念言
331 63 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
332 62 名稱 míngchēng name 名稱城
333 62 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
334 62 hào number, such as day of a month or name of a ship 從名改號為不空
335 62 心開意解 xīn kāi yì jiě All Queries Resolved and Knots Disentangled 心開意解得須陀洹果
336 62 thing / matter
337 62 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
338 62 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
339 62 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
340 62 zhī a callous 句胝
341 61 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
342 61 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
343 61 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮經一卷
344 61 huái bosom / breast 之懷耻
345 61 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
346 61 瑠璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 瑠璃王經一卷
347 61 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
348 61 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
349 61 檀越 tányuè an alms giver / a donor 子紇重為檀越開傳經論
350 60 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
351 60 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 一名堅心正意經一名堅心經
352 60 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
353 60 苦行 kǔxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
354 60 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
355 60 zhù a pillar / a column 侍省事上柱國頒國公食邑
356 60 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
357 60 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
358 59 yín silver 銀蹄金角犢子經一卷
359 59 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
360 59 to assemble / to meet together / to collect 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
361 58 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
362 58 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
363 58 波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi 或直云十夢經或云波斯匿王十夢經
364 58 a fur ball 名般若毱多
365 58 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
366 58 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
367 58 bàn half 三紙半
368 58 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
369 57 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
370 57 qín diligent 勤授長者經一卷
371 57 pear 蘘麌梨童女經一卷
372 57 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
373 57 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
374 57 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
375 57 níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
376 57 poison / narcotics 毒草喻經一卷
377 57 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
378 57 白言 bái yán to say 嘆已白言
379 57 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
380 57 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
381 56 biàn to change / to alter 一名生死變識經
382 56 to ferry 濟利於一時
383 56 fēn to divide into parts 之一分也
384 56 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
385 56 an item 目為開元錄
386 55 娛樂 yúlè entertainment / amusement 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
387 55 象王 xiàngwáng elephant king 象王經一卷
388 55 zhèng government 四政斷經一卷
389 55 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 大吉祥天女經一卷
390 55 shàn meals 飲食餚饍皆甘路
391 55 zhuō to clutch / to grab 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
392 55 cotton cloth 陳太建四年五月沙門慧布從
393 55 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
394 54 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
395 54 調 tiáo to harmonize 摩調王經一卷
396 54 bīng soldier / troops
397 54 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 冀望多賢共垂詢訪
398 54 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
399 54 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
400 54 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
401 53 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
402 53 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
403 53 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
404 53 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
405 53 大海 dàhǎi sea / ocean 大海深嶮抄經一卷
406 53 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
407 53 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
408 53 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
409 53 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
410 53 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
411 53 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
412 53 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
413 53 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
414 52 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
415 52 shǔ to count 數施行
416 52 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
417 52 佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world 諸佛出世間
418 52 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
419 52 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 前世諍女經一卷
420 52 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
421 52 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
422 51 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
423 51 mán beautiful 亦直名勝鬘或二卷
424 51 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
425 51 rich / wealthy
426 51 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
427 51 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
428 51 a drama / a play / a show 獼猴與婢共戲致變經一卷
429 51 luò to fall / to drop 落尋求不獲
430 51 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
431 50 親友 qīnyǒu friends and relatives 郄超與親友書云
432 50 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
433 50 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
434 50 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
435 50 stupid / doltish / foolish / ignorant 非是賢愚中抄出者
436 50 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
437 50 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
438 50 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
439 50 世人 shìrén mankind 世人參雜惑亂正文
440 50 pín poor / impoverished 一名貧老經
441 50 huàn to call 令喚京師
442 50 語言 yǔyán a language 習俗語言
443 50 答曰 dá yuē to reply 答曰
444 50 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
445 50 chì red / scarlet
446 49 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
447 49 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
448 49 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
449 48 jīng spirit / soul / vitality / energy 詎聞精奧空閱名題
450 48 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投俾北冥既無所待
451 48 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 阿育王獲果報經一卷
452 48 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
453 48 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
454 48 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
455 47 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
456 47 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
457 47 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
458 47 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
459 47 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
460 47 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服制經一卷
461 47 kāi to open 開府儀同三司
462 47 qīng green or blue 大青金剛呪法
463 47 letter / symbol / character 并梵字
464 47 yáo meat dishes / mixed viands 上妙餚饌而作滋味
465 47 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
466 47 信敬 xìnjìng to believe and revere 由此信敬
467 47 jiāo to cauterize / to scorch 同傳法流之潤洽世燋枯
468 47 to bind / to tie 有司執縛向市
469 47 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
470 47 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
471 46 lèi tears 臨紙涕泣悲淚
472 46 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 滅怪經一卷
473 46 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 心呪四首七俱胝佛神呪一隨一切如來意呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶呪一
474 46 to send / to present 釋利防等所齎經錄
475 46 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 須陀洹果
476 46 fàng to put / to place 放牛經一卷
477 46 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
478 45 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
479 45 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
480 45 大莊嚴論經 Dà Zhuāngyán Lùn Jīng Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 大莊嚴論經十五卷
481 45 微笑 wēixiào to smile 熈怡微笑
482 45 dòng ridge-beam of a roof 各棟一勝處置大聖文殊師利菩薩
483 45 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
484 45 財物 cái wù money and goods / property 亦云獨付長者財物無付經亦云長者命終無子付囑經亦出增一
485 45 liáng a bridge 或十八卷附梁錄未詳作者
486 45 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀塗塔經一卷
487 45 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
488 45 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
489 44 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
490 44 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 閻浮提初分舍利起十塔記第八
491 44 zhí to grow / to reproduce 宿殖德本早發道心
492 44 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
493 44 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
494 44 zéi thief 為賊所引不堪考楚
495 44 chù to touch / to feel 輕觸
496 44 xiū to cultivate / to repair 天於阿脩羅欲戰鬪經一卷
497 44 end / final stage / latter part 編於藏末
498 44 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
499 43 gōng to present to / to supply / to provide 雲集四親嚫供噎塞
500 43 dié to layer / to fold / to repeat

-

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3847 rén person / people / a human being
2 3171 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 3128 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 2972 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
5 2872 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 2799 shí time / a period of time 之時
7 2433 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
8 2287 desire 題云禪要經呵欲品
9 2212 one 一卷
10 2061 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
11 1788 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
12 1710 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
13 1702 zhōng middle / during / inside 及開元目中
14 1684 shēn body / torso 或云治身經
15 1662 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
16 1633 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
17 1620 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
18 1558 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
19 1510 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
20 1440 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
21 1365 wén to hear 聞摩騰入漢
22 1343 lái to come 唯江表已來其間一
23 1334 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
24 1333 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
25 1314 zài in / at 製序貫在經前
26 1220 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
27 1178 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
28 1161 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
29 1124 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
30 1116 method / way 大乘經及念誦法
31 1105 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
32 1083 shí food / food and drink 贈司空食邑三千戶
33 1059 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
34 1047 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
35 1035 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
36 1000 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
37 974 to enter 聞摩騰入漢
38 930 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
39 928 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
40 924 happy / glad / cheerful / joyful
41 921 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
42 900 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
43 884 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
44 871 to die 或云死更生經
45 862 shàng top / a high position 將還上國
46 846 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
47 829 to go 去要除病經一卷
48 819 èr two 大唐昇元二年
49 799 to reach 及賢聖傳集
50 796 shì matter / thing / item 尋具事由
51 786 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
52 785 shì a generation 盛行於世
53 777 wèn to ask 以問參
54 764 wèi to call 謂非佛經者如右
55 758 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
56 747 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
57 725 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
58 725 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
59 714 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
60 711 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
61 710 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
62 705 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
63 682 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
64 642 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
65 640 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
66 640 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
67 639 good fortune / happiness / luck 永福邦家
68 639 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
69 633 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
70 624 jiā house / home / residence 永福邦家
71 612 qián front 并前七人梵
72 611 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
73 607 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
74 606 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
75 598 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
76 594 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
77 579 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
78 578 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
79 578 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
80 572 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
81 560 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
82 557 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
83 556 shě to give up / to abandon
84 551 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
85 544 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
86 540 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
87 539 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
88 537 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
89 530 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
90 525 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
91 524 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
92 522 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
93 522 ài to love 唐云覺愛
94 521 stupid / doltish / foolish / ignorant 非是賢愚中抄出者
95 515 four 共五千四
96 509 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
97 501 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
98 495 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
99 492 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
100 488 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
101 487 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
102 480 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
103 477 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
104 472 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
105 467 ér son 二兒名
106 464 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
107 460 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
108 456 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
109 455 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
110 454 tiān day 頃於天祐丁丑
111 450 seven 其間梵僧七
112 450 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
113 448 meaning / sense 餘義無異
114 447 xué to study / to learn 或云勸進學道經
115 443 duò to descend / to fall
116 436 shuǐ water 五種水羅經一卷
117 434 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
118 434 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
119 432 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
120 430 mìng life 護命放生軌儀一卷
121 428 hǎo good / very 好者誤
122 427 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
123 420 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
124 418 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
125 416 父母 fùmǔ parents / mother and father 七佛父母性字經一卷
126 415 mother 亦云呵利底母法
127 410 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
128 408 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
129 406 father 還本國度父王經一卷
130 403 xiū to decorate / to embellish
131 402 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
132 400 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
133 400 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
134 397 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
135 397 zhòng heavy 一重具條科
136 395 tīng to listen 一名聽施比丘經
137 392 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
138 391 huái bosom / breast 之懷耻
139 387 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
140 386 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
141 386 soil / ground / land 或云大道地經
142 380 to reach
143 379 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
144 378 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
145 378 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
146 378 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
147 374 five 五紙
148 370 bái white 無畏離車白阿難經一卷
149 370 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
150 369 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
151 366 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
152 366 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
153 363 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
154 361 shǔ to count 數施行
155 358 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
156 357 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
157 353 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
158 351 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
159 349 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
160 347 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
161 345 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
162 344 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
163 341 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
164 341 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
165 339 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
166 339 color 色無常經一卷
167 337 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
168 337 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
169 336 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
170 336 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
171 333 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
172 330 ěr ear 編於此耳
173 330 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
174 329 interest 阿育王息壞目因緣一卷
175 329 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
176 325 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
177 324 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
178 320 Germany 運土德以膺
179 318 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
180 318 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
181 317 tóu head 舍頭諫經一卷
182 317 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
183 316 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
184 314 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
185 313 extra / surplus / remainder 餘義無異
186 312 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
187 310 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
188 310 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
189 309 eight 右八經十卷同一帙
190 307 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
191 306 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
192 302 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
193 302 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
194 302 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
195 301 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
196 301 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
197 300 cái money / wealth / riches / valuables 貧子得財發狂經一卷
198 298 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
199 297 liù six 右六部共十卷同一帙
200 296 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
201 294 shí knowledge 一名生死變識經
202 294 shí real / true / honest / really
203 292 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
204 292 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
205 290 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
206 289 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
207 287 qīng minister
208 286 生天 shēng tiān highest rebirth 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
209 286 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
210 285 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
211 284 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
212 284 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
213 284 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
214 282 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
215 280 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
216 279 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
217 275 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
218 271 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
219 270 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
220 269 power / force / strength 仰憑叡力
221 265 道人 dàorén a Buddhist monk 犢子道人問論一卷
222 263 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
223 263 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
224 262 bǎi one hundred 都合一百三
225 259 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
226 259 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
227 258 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
228 258 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
229 258 thing / matter
230 257 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
231 255 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
232 254 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
233 254 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
234 252 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
235 251 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
236 250 得道 dé dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
237 249 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
238 247 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
239 245 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
240 244 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
241 244 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
242 243 wàn ten thousand 仁被萬方
243 243 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
244 242 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
245 241 different / other 此一經與古舊二經中無少異
246 241 guǐ a ghost / spirit of dead 或明神鬼禍福
247 240 alone / independent / single / sole 非獨
248 239 晝夜 zhòuyè day and night 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
249 238 huì rage 息恚經一卷
250 237 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
251 236 to bind / to tie 有司執縛向市
252 236 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
253 235 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
254 234 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
255 234 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
256 233 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
257 233 chì imperial decree 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
258 232 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
259 232 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
260 231 xiōng elder brother 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
261 231 答曰 dá yuē to reply 答曰
262 231 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
263 231 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
264 230 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
265 230 調 tiáo to harmonize 摩調王經一卷
266 230 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
267 229 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
268 229 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
269 229 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
270 227 to attain / to achieve / to reach 達霰
271 227 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
272 226 jiǔ old 已久流行
273 225 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
274 225 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
275 225 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
276 224 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 等泥洹初品名為哀泣
277 224 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
278 223 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
279 222 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
280 222 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
281 222 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
282 221 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
283 221 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
284 221 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
285 217 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
286 217 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
287 217 shēng sound 聲教方被於支那
288 215 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
289 214 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
290 214 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
291 214 shǒu hand 賢者手力經一卷
292 213 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
293 213 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
294 213 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
295 211 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
296 211 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
297 210 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
298 210 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
299 209 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
300 209 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
301 208 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
302 206 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
303 205 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
304 205 poison / narcotics 毒草喻經一卷
305 204 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
306 203 zhí value / worth 說法難值經一卷
307 203 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
308 202 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
309 201 zéi thief 為賊所引不堪考楚
310 200 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
311 200 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
312 200 shì to match 進不聞遠適西域
313 199 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
314 198 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
315 198 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
316 197 sēng a monk 其間梵僧七
317 197 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
318 197 huǐ to destroy 毀形以成其志
319 195 nián year 又計六十五年
320 195 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
321 195 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
322 194 to amass / to accumulate / to store 積骨經一卷
323 192 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
324 192 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
325 191 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
326 191 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
327 191 lǎo old / aged / elderly / aging 一名貧老經
328 190 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
329 189 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
330 188 為人 wéirén behavior / conduct 法為人經一卷
331 187 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
332 187 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
333 185 結使 jiéshǐ a fetter 懷抱於結使
334 184 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
335 183 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
336 183 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
337 182 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
338 182 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
339 182 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
340 181 yuàn to blame / to complain 神怨人
341 181 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
342 181 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
343 181 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
344 180 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
345 180 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
346 179 to meet with 一名婦遇對經
347 178 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
348 178 愚人 yúrén stupid person / ignoramus 全非經愚人妄作錄十
349 177 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
350 176 cáng to hide 典盛圓於海藏
351 176 shì to look at / to regard / to inspect 佛試諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜
352 176 問言 wèn yán to ask 問言美色經
353 174 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
354 174 younger brother 或云佛五百弟子自說本起亦云五百弟
355 174 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
356 174 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒法經一卷
357 174 shǒu to guard / to practice 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
358 173 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
359 172 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
360 172 to reply / to answer 文瘦瞿答彌經一卷
361 172 to ferry 濟利於一時
362 172 fàng to put / to place 放牛經一卷
363 171 fēn to divide into parts 之一分也
364 171 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
365 171 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
366 171 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
367 170 xián virtuous / worthy 非是賢愚中抄出者
368 170 kuài fast / quick 生靈慶快抃
369 169 zhuō to clutch / to grab 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
370 169 luàn confusion / state of chaos 一名魔嬈亂法
371 169 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
372 168 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
373 168 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 既無犯制之由
374 168 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
375 168 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
376 166 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
377 165 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
378 164 to be angry / to be in a rage 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
379 164 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
380 163 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
381 163 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
382 162 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
383 161 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
384 161 gōng palace 隨身本宮彌勒成佛經一卷
385 161 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
386 160 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
387 160 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
388 158 羅漢 Luóhàn Arhat 一名羅漢賴吒和羅經
389 158 chē a vehicle
390 157 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
391 157 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
392 157 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
393 156 fish 尉賜紫金魚袋喬匡舜
394 156 niǎo bird 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
395 155 zhǔ owner 護身主妙經一卷
396 155 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
397 154 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮金殿
398 154 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
399 154 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
400 153 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
401 153 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 尋又伏蒙今上皇帝陛下
402 152 shí ten 計五百一十帙
403 152 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
404 151 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
405 151 clothes / dress / garment 云不得服
406 150 pear 蘘麌梨童女經一卷
407 149 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
408 149 rich / wealthy
409 149 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
410 149 biàn to change / to alter 一名生死變識經
411 149 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
412 149 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
413 149 jiā to add 或加般字
414 149 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
415 148 luó Luo 濕羅
416 147 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
417 147 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
418 147 行人 xíngrén pedestrian 博訪大夏行人云
419 147 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
420 147 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
421 146 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
422 145 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
423 144 mín the people / citizen / subjects 民德歸厚矣
424 144 shāo to burn 屏風於縣燒除
425 144 níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
426 144 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
427 144 Māra 一名魔嬈亂法
428 143 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
429 143 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
430 142 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
431 141 huàn to call 令喚京師
432 141 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
433 141 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
434 141 wood / lumber 木槵經一卷
435 141 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
436 141 to lie 及臥疾
437 140 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
438 140 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
439 140 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 投俾北冥既無所待
440 140 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
441 139 an item 目為開元錄
442 139 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
443 139 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
444 139 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
445 139 cǎo grass / straw / herbs 毒草喻經一卷
446 139 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
447 138 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
448 138 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
449 138 shé snake 安敢豫學次見經淆雜龍蛇並進
450 138 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 增養因緣經三卷
451 136 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
452 136 road / path / way
453 136 yǒng to leap 踊躍屏營
454 136 míng dark 或云十方滅冥經
455 136 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
456 135 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
457 135 ēn kindness 天恩俞充
458 135 shì a scholar 普遍士神通菩薩經
459 134 to associate with / be near 諸如此比偽
460 132 shāng to injure 可謂傷哉
461 132 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
462 131 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
463 131 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
464 131 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
465 130 jìn to enter 於昇元二年進上
466 130 pín poor / impoverished 一名貧老經
467 130 to cover 一名五覆大義經或作附字
468 130 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
469 130 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
470 129 qín diligent 亦云懃報
471 129 qīng light / easy / frivolous
472 129 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
473 129 to join / to combine 合四
474 128 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
475 128 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
476 128 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
477 127 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
478 127 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
479 127 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
480 127 精舍 jīngshè vihāra / Buddhist monastery 金師精舍尊者病經一卷
481 127 tóng like / same / similar 同共宣譯
482 127 qián money / currency 恩錢一百千茶三
483 126 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
484 126 to avoid / to shun 梵志避死經一卷
485 125 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
486 125 yàn to loathe / to pursue 其慈心厭功德經文句稍同或有題云出增一阿含第十
487 125 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
488 125 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
489 124 gài lid / top / cover / canopy 五失蓋經一卷
490 124 畜生 chùsheng animals / domestic animals 師子畜生王經一卷
491 124 fēng wind 形疾三品風經一卷
492 123 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時
493 123 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
494 123 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
495 123 唯有 wěiyǒu only / alone 後漢失譯房云唯有佛名與曇無蘭所出四諦經千佛名異
496 123 cún to exist / to survive 不可別存
497 123 tòng pain / ache 更有一本名與此同云異本出或作齒痛
498 123 duān to carry 無端底持經一卷
499 123 to beg 遂乞編入貞元藏內
500 122 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷

prajñāpāramitā

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66765 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
2 43349 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
3 33445 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
4 30228 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
5 29281 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
6 28050 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
7 28016 method / way 大乘經及念誦法
8 27479 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
9 25381 chù to touch / to feel 輕觸
10 23677 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 22891 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
12 22234 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
13 21094 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
14 20380 jiè boundary / scope / extent
15 20079 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
16 19139 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
17 18241 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
18 17848 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
19 16118 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
20 15953 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
21 15364 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
22 15282 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
23 15247 fēn to divide into parts 之一分也
24 15222 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
25 14605 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
26 14455 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
27 13346 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
28 13332 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
29 13136 to reach 及賢聖傳集
30 12565 zhōng middle / during / inside 及開元目中
31 12439 shí time / a period of time 之時
32 12340 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
33 12058 xìng gender 七佛父母性字經一卷
34 11656 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
35 11472 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
36 11410 shēn body / torso 或云治身經
37 11280 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
38 11192 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
39 11160 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
40 10793 xiū to decorate / to embellish
41 10687 ěr ear 編於此耳
42 10020 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
43 10007 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
44 9901 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
45 9817 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
46 9523 xué to study / to learn 或云勸進學道經
47 9522 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
48 9500 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
49 9493 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
50 9403 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
51 9396 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
52 9070 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
53 9051 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
54 8845 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
55 8768 color 色無常經一卷
56 8306 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
57 8203 shí knowledge 一名生死變識經
58 8199 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
59 8106 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
60 8040 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
61 8024 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 分別識法自性空寂
62 7894 shě to give up / to abandon
63 7874 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
64 7844 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有者是法之真也
65 7750 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
66 7747 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 尊者舍利子說
67 7484 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
68 7328 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 梵語訛也正梵音薩嚩吉孃二合唐言一切智智即般若波羅蜜之異名也
69 7235 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
70 7097 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
71 6861 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
72 6841 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
73 6725 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性釋玄奘譯
74 6681 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
75 6629 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
76 6521 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
77 6403 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 摩訶般若波羅蜜多心經佛在舍衛國說大般若理趣中呪及般若心呪皆在此中於中第十二印
78 6392 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
79 6373 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
80 6368 desire 題云禪要經呵欲品
81 6365 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
82 6117 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
83 6090 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
84 6055 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
85 5888 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺論一卷
86 5787 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
87 5705 淨戒 jìngjiè perfect observance 菩薩淨戒唯禁於
88 5646 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
89 5619 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
90 5582 shēng sound 聲教方被於支那
91 5572 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
92 5539 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
93 5527 rén person / people / a human being
94 5397 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
95 5372 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
96 5371 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
97 5355 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
98 5277 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 一名選擇諸法經或三卷或二卷
99 5241 happy / glad / cheerful / joyful
100 5178 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
101 5155 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
102 5128 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 若不行布施波羅蜜多
103 5097 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 乃以善男子善女人為教首
104 5072 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
105 4977 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 三一切相智觀
106 4917 安忍 ān rěn Patience 室羅筏城給孤獨園說安忍波羅
107 4882 soil / ground / land 或云大道地經
108 4874 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
109 4771 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
110 4767 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
111 4757 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
112 4687 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 師子月佛本性經一卷
113 4637 十八 shíbā eighteen 開元一十八年庚午之歲
114 4502 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
115 4492 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
116 4487 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 然此經是法性大乘文
117 4480 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
118 4448 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
119 4424 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
120 4410 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
121 4403 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
122 4396 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
123 4336 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
124 4323 wèi to call 謂非佛經者如右
125 4300 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
126 4297 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
127 4289 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
128 4254 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
129 4241 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 庶使人天迴向
130 4223 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界
131 4207 to enter 聞摩騰入漢
132 4181 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
133 4152 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
134 4137 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
135 4126 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 可說四念住
136 4078 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
137 4015 內空 nèikōng empty within 澡灌內空
138 3984 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
139 3956 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
140 3928 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
141 3849 shì matter / thing / item 尋具事由
142 3848 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 即八聖道支也
143 3841 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 四靜慮攝
144 3819 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
145 3805 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
146 3804 lái to come 唯江表已來其間一
147 3754 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
148 3746 different / other 此一經與古舊二經中無少異
149 3732 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 菩薩求五眼經一卷
150 3723 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量四諦
151 3715 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
152 3695 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
153 3679 應觀 yīng guān should observe 瑞應觀世音經一卷
154 3673 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
155 3644 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
156 3624 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 諸善業者解脫門
157 3603 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
158 3600 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
159 3586 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 得六神通
160 3561 wàng to forget / to overlook / to neglect 亦直云大安般經或無大字安公云忘安般經或一卷
161 3550 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
162 3533 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力偈一卷
163 3473 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
164 3459 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 具八解脫
165 3395 wén to hear 聞摩騰入漢
166 3371 jiǔ nine 九帙
167 3346 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 是名道聖諦
168 3336 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
169 3317 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 勝義不思議界等
170 3281 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有蟬蛻遐舉
171 3246 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷經一卷
172 3241 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 名十遍處觀
173 3170 one 一卷
174 3134 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
175 3126 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
176 3113 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
177 3062 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
178 3054 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
179 3021 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
180 3000 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 稱讚淨土攝受經
181 2994 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
182 2980 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空
183 2953 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 是人行空解脫門
184 2952 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
185 2945 眼界 yǎnjiè sight / scope 眼界
186 2906 shuǐ water 五種水羅經一卷
187 2874 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
188 2869 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
189 2863 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
190 2857 色處 sèchù the visible realm 於麁色處
191 2856 èr two 大唐昇元二年
192 2851 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 並法處攝
193 2850 意處 yìchù mental basis of cognition 其五識見分是意處收
194 2845 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
195 2793 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 時得預流果
196 2791 qián front 并前七人梵
197 2768 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
198 2746 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 觀苦聖諦
199 2740 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
200 2736 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
201 2687 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
202 2678 老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death 尋旋老死
203 2667 liàng a quantity / an amount 不量窺管
204 2667 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
205 2593 不行 bùxíng will not do / will not work 祭亡人不行貪經一卷
206 2588 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
207 2566 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
208 2559 fēng wind 形疾三品風經一卷
209 2559 實際 shíjì reality / in practice 實際寺沙門明琰
210 2557 meaning / sense 餘義無異
211 2532 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
212 2511 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
213 2468 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
214 2451 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
215 2449 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 藐本音莫角反為就梵語借音彌藥反正云三藐三沒駄三字去聲此云正等覺亦云正
216 2445 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
217 2431 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
218 2429 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
219 2428 bǎi one hundred 都合一百三
220 2422 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
221 2402 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈無減經一卷
222 2399 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
223 2398 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
224 2391 yōu to be sad / to be grieved 憂墮羅迦葉經一卷
225 2381 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
226 2376 地界 dìjiè earth element 右故大和上感謝人間化歸地界音容緬邈
227 2364 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
228 2359 大喜 dàxǐ exultation 大喜躍
229 2333 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
230 2281 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 十力四無礙解
231 2255 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
232 2252 extra / surplus / remainder 餘義無異
233 2243 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
234 2237 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 題云如實反質難品
235 2234 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
236 2226 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
237 2218 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
238 2217 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
239 2211 修學 xiūxué to study 弟子修學經一卷
240 2192 法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya 法空無所有
241 2158 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
242 2155 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
243 2155 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
244 2149 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 諸具壽
245 2142 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
246 2135 tiān day 頃於天祐丁丑
247 2129 to go 去要除病經一卷
248 2120 shí real / true / honest / really
249 2117 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 信人者生五根過患經
250 2104 to join / to combine 合四
251 2097 平等性 píngděng xìng universal nature 即平等性
252 2068 chóu to worry about 憂無愁
253 2057 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如患熱病青為黃見非是眼識
254 2047 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 人有五力經一卷
255 2039 提供 tígōng to supply / to provide 李明芳大德提供新式標點
256 2037 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
257 2029 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 有四意止四神足無
258 2021 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
259 2001 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
260 1992 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
261 1986 虛妄 xūwàng not real / fabricated 如其虛妄國有常刑
262 1985 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
263 1980 shàng top / a high position 將還上國
264 1972 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
265 1971 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
266 1961 to bind / to tie 有司執縛向市
267 1961 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness 至意識界亦不可得
268 1938 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 於七等覺支至所顯示故
269 1935 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 苾芻此痔病經我於餘處已曾宣說而所為復別處亦不同此是重說非重譯也
270 1914 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
271 1898 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 若有無智樂欲戲論及鬪諍者
272 1898 good fortune / happiness / luck 永福邦家
273 1865 讚歎 zàntàn to praise 藏菩薩讚歎法身觀行品
274 1844 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
275 1843 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
276 1836 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
277 1833 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
278 1829 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
279 1829 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty 觀受內外空
280 1816 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
281 1800 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經六百卷
282 1793 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
283 1784 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
284 1762 power / force / strength 仰憑叡力
285 1760 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
286 1751 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
287 1746 變異 biànyì to change / to transform 妙法蓮華天地變異經一卷
288 1738 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情諸形類
289 1738 身界 shēnjiè ashes or relics after cremation 身界二塵無實相
290 1725 法住 fǎzhù dharma abode 法住滅品
291 1707 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 識空空之為玄
292 1688 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
293 1680 大空 dàkōng the great void 大空般若論一卷
294 1677 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
295 1675 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 方便善巧為父
296 1674 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
297 1666 不變 bùbiàn unchanging / constant 化唯舌不變
298 1660 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
299 1659 zài in / at 製序貫在經前
300 1656 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
301 1656 香界 xiāngjiè a Buddhist temple 種香界導師
302 1652 虛空界 xūkōng jiè visible space 名虛空界
303 1648 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 勝義空谷中
304 1638 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
305 1626 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
306 1610 異性 yìxìng of the opposite sex / heterosexual / different in nature 若異性
307 1609 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
308 1603 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
309 1599 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 言不相收者以其三法定
310 1583 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 慢唯作執著
311 1581 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
312 1578 duò to descend / to fall
313 1577 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
314 1576 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
315 1574 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
316 1559 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
317 1556 huàn a fantasy / an illusion 一名興顯如幻經
318 1553 wèn to ask 以問參
319 1527 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
320 1520 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
321 1518 ài to love 唐云覺愛
322 1503 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 我癡無自性
323 1500 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
324 1482 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 預流
325 1470 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空
326 1470 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 撓女教及如紹二反杜注左傳曰撓曲也漢書集注曰撓弱也此中文意明精進波羅蜜勇捍
327 1465 甚多 shén duō extremely many 其母王女利養甚多
328 1447 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
329 1446 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
330 1440 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
331 1426 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
332 1415 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
333 1413 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
334 1401 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
335 1391 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
336 1388 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
337 1381 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
338 1378 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
339 1373 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
340 1357 所行 suǒxíng actions / practice 一切施主所行檀波羅蜜經一卷
341 1348 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
342 1339 作意 zuò yì attention / engagement 作意盡尋求之理
343 1337 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
344 1334 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
345 1333 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
346 1333 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦云鞞婆沙阿毘曇論亦云廣說或十五卷或十九卷或無論字
347 1316 無染 wú rǎn Untainted 無染
348 1311 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
349 1289 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
350 1284 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
351 1278 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
352 1271 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
353 1263 qín diligent 勤授長者經一卷
354 1263 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜鈔經五卷
355 1260 juǎn to coil / to roll 一卷
356 1255 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
357 1251 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
358 1239 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor / to be honored 肅宗臨朝彌加尊重
359 1239 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
360 1238 名色 míng sè name and form 謂唯眼所取一依名色
361 1228 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
362 1227 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
363 1220 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
364 1218 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
365 1200 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
366 1198 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
367 1195 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
368 1194 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
369 1185 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
370 1163 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 內云入不思義解脫境界普賢行願品
371 1153 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
372 1149 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi 菩薩十地經一卷
373 1135 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 遂感佛牙放光空中
374 1134 liù six 右六部共十卷同一帙
375 1133 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 凡六處重上錯之甚也
376 1118 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
377 1113 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非天挺英靈生知聖授
378 1113 書寫 shūxiě to write 書寫
379 1102 four 共五千四
380 1095 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
381 1069 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
382 1060 jiǎn to decrease / to subtract 謹按正經從釋迦滅後人間經五十七俱胝六十百千歲贍部洲人壽增八萬彌勒如來方出世豈可壽年減百而
383 1053 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
384 1052 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 有為第十八卷
385 1047 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
386 1037 嚴淨 yán jìng majestic and pure 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
387 1037 to assemble / to meet together / to collect 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
388 1019 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
389 1016 引發 yǐnfā to lead to / to trigger / to initiate 能為後後引發故
390 1011 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 大乘理趣六波羅蜜經十卷
391 998 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
392 990 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
393 989 special / unique / distinguished 特遠遊禮五臺山
394 987 letter / symbol / character 并梵字
395 986 惡魔 èmó Māra 即是虛妄惡魔王
396 982 善法 shànfǎ a good thing / a pure dharma 善法方便陀羅尼呪經
397 980 法雲地 fǎ yún dì The Ground of the Dharma Cloud 名法雲地
398 980 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
399 978 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 一名五陰因事經
400 971 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
401 963 to repair / to patch / to mend 序題云曇無德部四分律刪補隨機羯
402 960 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
403 954 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
404 951 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
405 933 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
406 927 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence 句義旨懸殊差別異也故為單本
407 919 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
408 919 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 舊經阿耨多羅三耶三菩
409 914 受者 shòu zhě The Recipient 未受者并諸經論更重學習
410 910 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合
411 905 a bodhisattva / a herb / an aromatic plant 亦云不思光菩薩所說經亦云無思光孩童菩
412 904 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
413 898 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 蜜遮伽羅漢第十八
414 896 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
415 892 勇猛 yǒngměng ardency 門徒道俗莫不更增勇猛
416 891 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
417 890 shǔ to count 數施行
418 884 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
419 876 Māra 一名魔嬈亂法
420 875 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
421 870 作者 zuòzhě author / writer 或十八卷附梁錄未詳作者
422 867 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
423 867 可言 kěyán it may be said 可言
424 859 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 此云至處謂天帝釋所護故也賢豆之音彼國之訛略耳身毒天竺此方之訛稱也而彼國人總言賢豆而約之以為
425 858 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
426 856 散失 sànshī to squander / lost 貝葉繩花時時散失
427 854 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 得成熟
428 851 mìng life 護命放生軌儀一卷
429 845 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 聖諦
430 842 five 五紙
431 839 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
432 832 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
433 829 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 菩薩之魔事
434 827 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
435 827 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
436 825 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
437 825 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
438 824 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力下三經安西北庭進入
439 822 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 殑伽沙
440 822 隨喜迴向 suíxǐ huíxiàng admiration and transfer merit 隨喜迴向
441 822 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
442 821 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
443 810 Germany 運土德以膺
444 809 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
445 803 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness 無待耳識
446 799 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna 鼻舌身識名為覺
447 799 shū book 令書十本
448 796 to translate / to interpret 同共宣譯
449 788 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
450 783 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
451 781 book / volume
452 781 能行 néngxíng ability to act 所欲潔淨並能行之
453 777 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界名數記第一
454 777 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
455 776 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
456 776 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
457 773 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
458 771 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 謂欲漏有漏無明漏
459 771 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 預流一來果
460 769 cáng to hide 典盛圓於海藏
461 769 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒
462 767 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡伏藏經二卷
463 757 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
464 753 zàn to praise 普賢行願讚一卷
465 751 huā Hua 花嚴論一部四十卷
466 749 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 問八十隨好為在何處
467 749 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
468 745 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 方知得不還果
469 742 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因詣目連放光經一卷
470 739 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一名神通遊戲或云大方廣
471 737 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 凡位恒雜染
472 736 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 爰崇不二之門
473 735 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛
474 726 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
475 725 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana 聰叡絕倫風神爽異生年十
476 725 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 無上菩提
477 721 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
478 720 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
479 719 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
480 717 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間兩階人發菩提心法一卷
481 716 知者 zhī zhě the wise 所以知者如七佛神呪經及陀隣尼鉢經等並是晉朝所翻
482 716 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
483 713 guāng light 光文
484 713 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
485 703 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 國深信最勝善逝法者
486 702 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
487 701 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
488 694 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
489 687 zhào an imperial decree 詔宣譯
490 686 祕密 mìmì secret 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
491 681 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 之照而為一切種智也
492 679 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
493 678 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle 故成菩薩乘
494 677 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
495 677 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
496 675 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
497 674 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 花草木不可稱計
498 669 無色 wúsè formless / no form / arūpa 佛性當有論法身無色論
499 669 取著 qǔzhe grasping / attachment 經破取著不壞假名論一部
500 669 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 最為殊勝

lotus

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 3603 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
2 2767 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 2346 method / way 大乘經及念誦法
4 2174 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
5 2096 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
6 1847 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
7 1800 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
8 1785 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
9 1628 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
10 1535 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
11 1505 rén person / people / a human being
12 1442 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
13 1408 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
14 1380 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
15 1334 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 1270 wén to hear 聞摩騰入漢
17 1268 to reach 及賢聖傳集
18 1256 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
19 1254 shí time / a period of time 之時
20 1242 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
21 1182 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
22 1173 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
23 1165 jīng to go through / to experience 及大佛名經別傳等
24 1079 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
25 1043 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
26 1023 shēn body / torso 或云治身經
27 1013 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
28 1003 desire 題云禪要經呵欲品
29 954 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
30 878 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
31 850 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
32 844 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
33 809 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
34 806 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
35 802 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
36 777 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
37 773 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
38 770 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
39 769 bǎi one hundred 都合一百三
40 753 lái to come 唯江表已來其間一
41 744 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
42 730 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
43 696 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
44 662 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
45 648 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
46 647 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
47 638 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
48 635 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
49 616 one 一卷
50 613 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
51 602 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
52 592 shàng top / a high position 將還上國
53 581 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
54 571 to enter 聞摩騰入漢
55 561 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
56 553 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
57 544 huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
58 535 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
59 532 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
60 527 yuàn to hope / to wish / to desire 瓶沙王五願經一卷
61 521 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
62 512 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
63 512 one hundred million 百億日月翕
64 498 zài in / at 製序貫在經前
65 497 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
66 495 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
67 490 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
68 487 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
69 480 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
70 477 happy / glad / cheerful / joyful
71 474 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
72 474 zhì wisdom / knowledge 唐言智惠
73 471 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 一名選擇諸法經或三卷或二卷
74 469 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
75 466 shì a generation 盛行於世
76 458 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
77 454 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
78 452 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
79 452 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 金剛頂瑜伽文殊師利經一卷
80 452 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
81 451 meaning / sense 餘義無異
82 446 power / force / strength 仰憑叡力
83 438 shēng sound 聲教方被於支那
84 423 wèi to call 謂非佛經者如右
85 423 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
86 422 qián front 并前七人梵
87 422 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
88 421 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
89 419 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
90 406 shì matter / thing / item 尋具事由
91 403 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
92 398 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
93 398 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
94 397 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
95 397 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
96 395 èr two 大唐昇元二年
97 395 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
98 395 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
99 394 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
100 384 xiū to decorate / to embellish
101 382 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
102 380 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
103 377 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
104 375 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
105 372 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
106 371 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
107 366 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
108 364 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
109 364 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
110 364 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
111 364 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
112 358 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
113 357 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
114 353 eight 右八經十卷同一帙
115 353 shǔ to count 數施行
116 352 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
117 349 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
118 349 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
119 340 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
120 337 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
121 337 color 色無常經一卷
122 337 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
123 335 hòu after / later / behind 初卷後故不別列
124 333 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 兼說滅度已後焚燒等事
125 331 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
126 329 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
127 327 guāng light 光文
128 327 shě to give up / to abandon
129 326 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
130 322 soil / ground / land 或云大道地經
131 322 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
132 317 世間 shìjiān world 世間強盜布施經一卷
133 316 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
134 313 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 出迦葉毘尼部
135 312 tiān day 頃於天祐丁丑
136 308 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
137 306 can / may 若施主開藏時緣文字稍多可計六
138 305 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
139 304 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
140 301 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
141 299 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
142 295 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
143 294 extra / surplus / remainder 餘義無異
144 293 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
145 291 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
146 291 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
147 288 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
148 288 wèn to ask 以問參
149 286 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
150 285 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
151 283 佛道 Fódào Buddhist practice 佛道定行經一卷
152 282 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
153 281 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
154 280 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
155 280 to go 去要除病經一卷
156 279 xuān to declare / to announce 同共宣譯
157 277 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
158 274 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
159 273 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
160 273 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
161 273 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
162 272 four 共五千四
163 268 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
164 263 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
165 261 shí real / true / honest / really
166 261 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
167 260 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
168 258 different / other 此一經與古舊二經中無少異
169 258 自在 zìzai at ease 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
170 257 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
171 254 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
172 252 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
173 251 千萬億 qiānwàn yì a trillion 世千萬億世
174 251 zhòng heavy 一重具條科
175 249 tīng to listen 一名聽施比丘經
176 247 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
177 247 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
178 244 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
179 241 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
180 241 Germany 運土德以膺
181 240 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
182 239 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
183 238 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
184 237 jiè boundary / scope / extent
185 236 to reach
186 235 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
187 235 xué to study / to learn 或云勸進學道經
188 234 father 還本國度父王經一卷
189 234 wàn ten thousand 仁被萬方
190 231 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
191 230 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
192 228 xìng gender 七佛父母性字經一卷
193 228 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
194 224 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
195 223 一心 yīxīn wholeheartedly 一志一心更無
196 223 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
197 222 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
198 222 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
199 221 bitter 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
200 220 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 遠持經典
201 219 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
202 218 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
203 218 shí knowledge 一名生死變識經
204 217 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
205 215 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
206 213 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
207 210 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
208 210 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
209 209 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
210 209 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
211 208 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
212 208 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
213 207 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
214 205 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
215 205 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
216 205 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
217 205 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
218 203 shuǐ water 五種水羅經一卷
219 203 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
220 201 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
221 201 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
222 200 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
223 199 good fortune / happiness / luck 永福邦家
224 199 a family clan 母族姓羅氏矣
225 199 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
226 198 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
227 198 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
228 197 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
229 197 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
230 196 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
231 196 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
232 195 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
233 195 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
234 193 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
235 192 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
236 192 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
237 191 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
238 188 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
239 187 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
240 187 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
241 186 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
242 185 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
243 185 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
244 183 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經
245 183 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
246 182 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
247 181 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
248 181 liù six 右六部共十卷同一帙
249 179 國土 guótǔ homeland / country / land 慧定普遍國土神通菩薩經一卷
250 179 安隱 ānnyǐn tranquil 一生禪安隱呪
251 178 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
252 177 大師 dàshī venerable master / great master / master 能發撣者其惟大師歟
253 176 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
254 175 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
255 174 過去 guòqu past / former 佛說過去然燈佛時初願
256 173 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
257 173 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 然燈如來是釋迦牟尼佛第二無
258 172 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
259 172 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
260 171 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
261 171 cáng to hide 典盛圓於海藏
262 171 成佛 chéng Fó to become a Buddha 金剛頂經一字輪王瑜伽一切處念誦成佛儀
263 170 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
264 169 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
265 169 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
266 167 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
267 167 shí ten 計五百一十帙
268 165 qín diligent 勤授長者經一卷
269 165 hào number, such as day of a month or name of a ship 從名改號為不空
270 165 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
271 164 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
272 162 音聲 yīnshēng sound 阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
273 161 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
274 161 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
275 161 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
276 161 教化 jiāohuà to civilize / to cultivate / to enlighten / to educate 罪業報應教化地獄經一卷
277 161 huái bosom / breast 之懷耻
278 161 Māra 一名魔嬈亂法
279 159 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
280 158 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
281 158 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
282 158 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 經內題云大聖文殊師利菩薩讚法身禮并序
283 157 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
284 157 friendship 廣州司馬郭誼來京向
285 156 所行 suǒxíng actions / practice 一切施主所行檀波羅蜜經一卷
286 155 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
287 154 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
288 154 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) / abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
289 154 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
290 153 五百 wǔ bǎi five hundred 計五百一十帙
291 153 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
292 153 thing / matter
293 153 hǎo good / very 好者誤
294 153 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
295 152 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
296 152 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
297 152 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 種香界導師
298 152 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 淨見十方如恒河沙等諸佛世界中眾生死此
299 152 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
300 151 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
301 151 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
302 150 duò to descend / to fall
303 149 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
304 148 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 或七卷二十八品僧祐錄云新法華經
305 147 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
306 146 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
307 146 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
308 146 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
309 145 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
310 145 tóng like / same / similar 同共宣譯
311 144 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
312 144 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 禪定方便次第法經一卷
313 144 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 以斯事證佛教正真
314 143 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
315 143 yǒng to leap 踊躍屏營
316 141 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
317 141 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
318 141 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
319 140 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
320 139 jiā to add 或加般字
321 138 zhèng upright / straight 或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異異故不別寫其道行正本尋之未獲
322 138 jiǔ old 已久流行
323 138