Terminology Extraction and Vocabulary Analysis

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 325682 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
2 298237 zhōng middle 及開元目中
3 272626 one 一卷
4 270826 èr two 大唐昇元二年
5 259782 Buddha / Awakened One 大華嚴長者問佛那羅延力經一卷
6 255053 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
7 244932 method / way 大乘經及念誦法
8 239497 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
9 224490 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
10 211203 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
11 210529 shí time / a point or period of time 之時
12 205547 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
13 198655 xīn heart 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
14 198420 rén person / people / a human being
15 195260 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
16 194512 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
17 193957 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
18 190214 wèi to call 謂非佛經者如右
19 182045 jiàn to see 見計抄寫卷帙數目
20 181653 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
21 160126 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
22 158261 zhī to know 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
23 156199 to reach 及賢聖傳集
24 140611 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
25 138584 shēn human body / torso 或云治身經
26 131189 shàng top / a high position 將還上國
27 128140 jīng to go through / to experience 懇誓取茲經
28 127288 meaning / sense 餘義無異
29 121879 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
30 121368 qián front 并前七人梵
31 121141 four 共五千四
32 120450 desire 題云禪要經呵欲品
33 118729 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
34 118666 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
35 118193 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
36 115522 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
37 114420 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
38 110983 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨威儀經一卷
39 110528 to enter 聞摩騰入漢
40 107671 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
41 105017 wèn to ask 以問參
42 103797 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
43 102541 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
44 99609 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
45 98984 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
46 98269 hòu after / later 初卷後故不別列
47 97737 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
48 94647 shì matter / thing / item 根本說一切有部毘奈耶羯恥那事一卷
49 92755 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
50 91088 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
51 90191 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
52 89326 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
53 88497 zhì wisdom / knowledge / understanding 唐言智惠
54 88032 xiū to decorate / to embellish
55 87706 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
56 87152 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
57 87084 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
58 85289 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
59 85262 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
60 85115 zài in / at 製序貫在經前
61 85030 wén to hear 聞摩騰入漢
62 84898 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
63 83648 lái to come 唯江表已來其間一
64 82203 five 五紙
65 82167 color 色無常經一卷
66 81631 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
67 81424 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
68 80889 extra / surplus / remainder 餘義無異
69 79863 shì to release / to set free 釋法琳別傳一部三卷
70 79632 to join / to combine 合四
71 78784 soil / ground / land 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
72 76283 lùn to comment / to discuss 又李長者華嚴論
73 76028 juǎn to coil / to roll 一卷
74 75731 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
75 75553 xìng gender 七佛父母性字經一卷
76 73764 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
77 72398 can / may / permissible 若施主開藏時緣文字稍多可計六
78 70601 fēn to separate / to divide into parts 之一分也
79 70127 niàn to read aloud 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
80 69301 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
81 68686 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
82 68138 shí ten 計五百一十帙
83 67773 shí knowledge / understanding 一名生死變識經
84 67642 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
85 66831 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
86 66729 happy / glad / cheerful / joyful
87 66593 bitterness / bitter flavor 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
88 66189 jiè border / boundary
89 66159 tóng like / same / similar 同共宣譯
90 65014 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
91 64266 sēng a monk 其間梵僧七
92 64227 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
93 64001 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
94 62908 different / other 此一經與古舊二經中無少異
95 62784 jìn to the greatest extent / utmost 迦旃延說法沒盡偈經一卷
96 61960 to reply / to answer 其依事奉答不異常人
97 61690 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
98 61253 liù six 六紙
99 61196 zhèng upright / straight 阿鋡正行經一卷
100 61107 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
101 60969 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
102 60811 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
103 60593 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
104 59848 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
105 59797 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
106 59662 seven 其間梵僧七
107 59302 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
108 58988 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
109 58454 xiān first 寺西藏院先收
110 57977 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
111 57307 shēng sound 聲教方被於支那
112 57074 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
113 55881 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
114 55798 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
115 55715 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
116 55476 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
117 55437 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
118 55010 shí food / food and drink 次明四食
119 54625 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
120 54522 shě to give
121 54187 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
122 53868 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
123 53711 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 亦直云無量清淨
124 53569 eight 右八經十卷同一帙
125 52366 to go 去要除病經一卷
126 52227 to know / to learn about / to comprehend 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
127 51900 shí real / true
128 51255 chù to touch / to feel 輕觸
129 51007 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
130 50611 tōng to go through / to open 通前開元錄
131 50213 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
132 49218 無有 wú yǒu there is not 按法師所譯無有此
133 48312 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
134 47810 shì a generation 盛行於世
135 47632 xiǎn to show / to manifest / to display 與藏中道廣顯三昧經文句全同
136 47620 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
137 47213 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
138 47016 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
139 46931 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
140 46761 power / force / strength 仰憑叡力
141 46043 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
142 44695 tiān day 頃於天祐丁丑
143 44567 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
144 44317 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
145 43462 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
146 42661 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
147 42653 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
148 41954 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
149 41916 reason / logic / truth 般若理趣釋二卷
150 41349 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
151 40948 to break / to split / to smash 或直云破魔陀羅尼經
152 40860 xué to study / to learn 一名阿閦佛剎諸菩薩學成品經或一卷
153 40785 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
154 40660 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
155 40535 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
156 40504 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
157 40345 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
158 40137 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一名選擇諸法經或三卷或二卷
159 39882 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
160 39413 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
161 38721 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
162 38601 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
163 38275 luó Luo 濕羅
164 38261 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
165 37791 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
166 37729 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
167 37371 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
168 37291 Germany 運土德以膺
169 37150 世間 shìjiān world / the human world 世間強盜布施經一卷
170 36813 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
171 36773 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
172 36747 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
173 36709 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
174 36597 ěr ear 編於此耳
175 36310 hair 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
176 36233 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
177 36232 thing / matter
178 36203 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
179 36163 第二 dì èr second 第一第二各
180 36054 shuǐ water 五種水羅經一卷
181 36018 clothes / clothing 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
182 35951 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
183 35857 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
184 35657 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
185 35601 nián year 又計六十五年
186 35538 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
187 35517 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
188 35515 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
189 35412 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
190 35252 bǎi one hundred 都合一百三
191 35232 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
192 35191 zhòng heavy 一重具條科
193 34984 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
194 34102 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
195 34067 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
196 34013 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
197 33696 wèi position / location / place 士位至太師背
198 32878 shǔ to count 數施行
199 32823 jiǔ nine 九帙
200 32793 to translate / to interpret 同共宣譯
201 32744 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
202 32590 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
203 32536 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
204 32310 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
205 32183 huài bad / spoiled / broken / defective 阿育王息壞目因緣一卷
206 32124 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
207 32086 ài to love 唐云覺愛
208 32026 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
209 31847 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
210 31497 wài outside 貞元藏外
211 31441 xìn to believe / to trust 聞善生信迴惡經一卷
212 31354 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
213 31258 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
214 30910 zuì crime / sin / vice 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
215 30747 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門圓照集續開元錄三卷
216 30703 guāng light 光文
217 30476 yuē approximately 約以經律頗見所疑
218 30173 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
219 29833 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
220 29510 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
221 29159 具足 jùzú complete / full / perfect 三具足經論一卷
222 28920 fàn to commit crime / to violate 既無犯制之由
223 28850 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
224 28703 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
225 28525 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
226 28505 to remember / to memorize / to bear in mind 云於金剛智廣行記中具述
227 28435 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
228 28399 letter / symbol / character 并梵字
229 28399 to die 或云死更生經
230 28308 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
231 28114 interesting 般若理趣釋二卷
232 28029 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
233 27845 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
234 27821 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
235 27789 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一名一切法義王經
236 27663 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
237 27632 bái white 無畏離車白阿難經一卷
238 27361 差別 chābié a difference / a distinction 業報差別經
239 27282 不可得 bù kě dé unobtainable 離正師不可得
240 27219 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
241 27151 第三 dì sān third 第三帙七
242 26957 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
243 26866 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
244 26858 liàng a quantity / an amount 不量窺管
245 26690 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
246 26615 cáng to hide 典盛圓於海藏
247 26536 undulations 優波夷墮舍迦經
248 26428 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
249 26425 guó a country / a nation 將還上國
250 26317 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
251 26091 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
252 25888 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
253 25773 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
254 25621 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
255 25477 無常 wúcháng irregular 無常等三經天后代譯
256 25461 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
257 25457 zhàng to separate 至心諷持災障
258 25398 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
259 25335 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
260 25313 shān a mountain / a hill / a peak 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
261 25212 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
262 25148 to think / consider / to ponder 內云入不思義解脫境界普賢行願品
263 25087 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
264 25053 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
265 24850 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
266 24844 過去 guòqù past / previous/ former 佛說過去然燈佛時初願
267 24710 huá Chinese 或云等正法華或七卷一帙
268 24625 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
269 24403 kāi to open 開府儀同三司
270 24399 sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
271 24267 虛空 xūkōng empty space 大虛空菩薩所問經八卷
272 24245 liǎng two 兩京宣譯
273 24059 to doubt / to disbelieve 偽疑之經
274 23994 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
275 23952 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
276 23934 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
277 23839 tīng to listen 一名聽施比丘經
278 23781 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
279 23707 lüè plan / strategy 亦名五支略念誦法
280 23696 mìng life 護命放生軌儀一卷
281 23501 答曰 dá yuē to reply 答曰
282 23494 所生 suǒshēng parents (father and mother) 披尋者莫知所生
283 23482 白佛 bái fó to address the Buddha 喜王白佛
284 23428 good fortune / happiness / luck 長安薦福寺譯拾遺新編入目錄
285 23412 duò to fall / to sink
286 23335 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
287 23315 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
288 23260 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
289 23186 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
290 23119 zhōng end / finish / conclusion 雖偷佛說之名終露人謀之狀
291 23090 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 滅不生諸佛是自心之佛
292 23037 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或云十一思惟念如來經
293 22824 to cover 一名五覆大義經或作附字
294 22785 弟子 dìzi disciple / follower / student 五百弟子自說本起經一卷
295 22748 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
296 22612 zhòu mantra / charm / spell 秦譯者名摩訶般若大明呪經
297 22607 zhǔ owner 護身主妙經一卷
298 22607 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
299 22580 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
300 22575 fu 嚩伐曩
301 22465 zōng school / sect 後代宗朝贈
302 22459 jiā house / home / residence 永福邦家
303 22455 grandmother 亦云頻婆
304 22323 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
305 22297 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
306 22220 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
307 22101 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
308 22044 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
309 21998 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
310 21979 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
311 21952 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
312 21886 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
313 21851 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
314 21820 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 得千鉢曼殊室利經一部十
315 21794 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
316 21604 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
317 21495 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
318 21375 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
319 21339 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
320 21299 金剛 jīngāng a diamond 穢跡金剛法禁百變法一卷
321 21265 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
322 21201 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
323 21027 shǐ beginning / start 無始本際經一卷
324 20846 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
325 20826 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
326 20808 to fly 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
327 20761 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
328 20721 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
329 20696 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
330 20694 jié take by force / to coerce 數劫滿授記之師
331 20615 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
332 20443 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
333 20410 fēng wind 形疾三品風經一卷
334 20268 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
335 20267 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
336 20181 zhào to illuminate / to shine 照奉勅集
337 20145 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
338 20099 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
339 20078 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
340 20050 to connect / to relate 長繫東治即收拾此經
341 20041 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
342 19994 shǒu hand 賢者手力經一卷
343 19963 譬如 pìrú for examlpe 譬如日月耀天
344 19946 tóu head 舍頭諫經一卷
345 19933 nose 居士沒故為婦鼻中蟲經一卷
346 19927 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
347 19869 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
348 19780 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
349 19732 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
350 19641 不知 bùzhī do not know 恐不知委且略述之
351 19541 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
352 19528 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
353 19518 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
354 19491 wèi taste / flavor 光味仙人覩佛身經一卷
355 19490 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
356 19415 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
357 19239 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
358 19107 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
359 19009 wàn ten thousand 一萬三
360 18887 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
361 18863 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
362 18824 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
363 18759 to carry 龜茲國三藏勿堤提犀魚
364 18757 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
365 18689 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
366 18681 欲界 yù jiè realm of desire 段食唯在欲界
367 18633 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
368 18552 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
369 18536 mother 亦云呵利底母法
370 18524 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
371 18503 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
372 18473 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
373 18403 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
374 18379 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
375 18168 to bind / to tie 有司執縛向市
376 18041 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
377 18029 shùn to obey 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
378 18000 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
379 17983 二者 èrzhě the two / both 二者非也
380 17873 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
381 17816 hǎo good 好者誤
382 17806 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
383 17729 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
384 17718 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
385 17669 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
386 17632 hǎi the sea / a sea / the ocean 典盛圓於海藏
387 17456 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
388 17455 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
389 17340 to attain / to reach 達霰
390 17284 biǎo clock / a wrist watch 其元進經梵夾表
391 17273 yuè month 月所譯三分具全
392 17102 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
393 17077 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
394 17015 truth / satya 或云求那摩諦隨相論或二卷
395 16975 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
396 16971 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切慮文繁故不別出
397 16906 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
398 16898 increase / benefit 益意經二卷
399 16840 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 內云入不思義解脫境界普賢行願品
400 16804 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
401 16747 甚深 shénshēn very profound / what is deep 甚深大回向經一卷僧祐錄中失譯
402 16700 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
403 16688 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
404 16679 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
405 16626 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
406 16420 二種 èr zhǒng two kinds 序云沙門眾護撰述經要以為一部二十七章世高折護所集者七章以為漢文今以章名與數二種皆同故知即
407 16397 biān side / boundary / edge / margin 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
408 16331 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
409 16321 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
410 16316 tuō to take off 內云入不思義解脫境界普賢行願品
411 16189 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
412 16180 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
413 16148 shè to set up / to establish 還設齋迎像
414 16096 to assemble / to meet together 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
415 16095 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
416 15982 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
417 15918 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
418 15918 fán ordinary / common 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
419 15917 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
420 15884 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
421 15871 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
422 15827 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
423 15808 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
424 15799 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
425 15751 zhī to support 亦名五支略念誦法
426 15742 由此 yóucǐ hereby / from this 由此信敬
427 15617 past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
428 15594 tàn to sigh 舍利弗歎寶女說不思議經一卷
429 15482 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
430 15441 ministry / department 一百三十四部
431 15413 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
432 15353 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
433 15350 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
434 15330 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
435 15304 十方 shí fāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
436 15276 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
437 15239 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
438 15224 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
439 15220 to allow / to permit 許以施行編於藏內
440 15209 jià vacation 但未見此經無假且顯
441 15136 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
442 15131 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
443 15131 to resemble / to similar to to 余親見本似是漢魏之代此方撰
444 15104 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
445 15099 huā Hua 花嚴論一部四十卷
446 15098 退 tuì to retreat / to move back 退不見承譯西賓
447 15087 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
448 15083 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
449 15065 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
450 15048 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
451 15035 十二 shí èr twelve 十二紙
452 14977 nǎo to be angry / to hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
453 14951 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
454 14933 wéi to disobey / to violate / to defy 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
455 14883 jìn to enter 於昇元二年進上
456 14873 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
457 14808 coarse / rough 容服麁素而
458 14751 故云 gùyún that's why it is called... 若准安錄但有更出阿闍世王無更出普超三昧對彼支讖先譯故云更出祐錄之中二
459 14726 a man / a male adult 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
460 14657 lòu to leak / to drip 七漏經一卷
461 14620 外道 wàidào non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
462 14616 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
463 14565 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
464 14522 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生種種煩惱婬怒癡
465 14520 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 謂欲漏有漏無明漏
466 14413 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
467 14321 shǔ to belong to / be subordinate to 路琰屬辭潤色
468 14299 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
469 14254 chuán to transmit 及賢聖傳集
470 14199 an item 目為開元錄
471 14158 shě to give 舍頭諫經一卷
472 14137 to be kind / to be charitable / to be benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
473 14116 wood / lumber 木槵經一卷
474 14080 residence / dwelling 不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相涉餘者散在廣文自
475 14014 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
476 13999 shòu old age / long life 善壽樂經
477 13966 shù to state / to tell / to narrate / to relate 述其貞
478 13911 to associate with / be near 諸如此比偽
479 13894 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
480 13860 Māra 一名魔嬈亂法
481 13858 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
482 13789 interest 阿育王息壞目因緣一卷
483 13782 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
484 13775 qíng feeling / emotion / mood 偽謬之情昭然可見
485 13773 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
486 13753 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
487 13708 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 一名磨訶比丘經亦名真偽沙門經
488 13648 gài a lid / top / cover 五失蓋經一卷
489 13565 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
490 13544 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有蟬蛻遐舉
491 13497 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
492 13495 lín a wood / a forest / a grove 祇樹林
493 13462 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 或無譬字一名水沫所漂經
494 13461 to apprehend / to realize / to become aware 儻悟非真希同革弊
495 13390 jiǔ old 但以年歲久淹共傳訛贊
496 13343 不成 bùchéng unsuccessful 不成盜法
497 13268 決定 juédìng to decide 決定罪福經一卷
498 13169 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
499 13101 zhì to place / to lay out 改換增減置之於首
500 13095 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 635085 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
2 611525 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
3 594176 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
4 526861 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
5 502641 not / no 中遺漏不載
6 496831 wèi for / to 目為開元錄
7 473229 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
8 448875 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
9 435148 zhī him / her / them / that 開元一十八年庚午之歲
10 428931 in / at 聲教方被於支那
11 426329 no 此一經與古舊二經中無少異
12 393762 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
13 368571 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
14 332293 also / too 之一分也
15 325682 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
16 322235 so as to / in order to 以問參
17 301676 de potential marker 得大小乘經律論
18 298237 zhōng middle 及開元目中
19 286226 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
20 283202 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
21 272626 one 一卷
22 270826 èr two 大唐昇元二年
23 267776 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
24 259782 Buddha / Awakened One 大華嚴長者問佛那羅延力經一卷
25 258005 promptly / right away / immediately 其卷數即仍舊
26 255972 míng measure word for people 秦譯者名摩訶般若大明呪經
27 255529 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
28 255053 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
29 244932 method / way 大乘經及念誦法
30 241150 fēi not / non- / un- 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
31 239497 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
32 224490 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
33 217278 his / hers / its / theirs 述其貞
34 213333 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
35 211203 zuò to do 亦名兜調經或作兇者誤也
36 210529 shí time / a point or period of time 之時
37 205547 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
38 198655 xīn heart 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
39 198420 rén person / people / a human being
40 195260 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
41 194512 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
42 193957 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
43 191562 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
44 190214 wèi to call 謂非佛經者如右
45 188371 already / afterwards 唯江表已來其間一
46 182045 jiàn to see 見計抄寫卷帙數目
47 181653 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
48 176849 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
49 174149 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
50 162605 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
51 160126 菩薩 púsà bodhisatta 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
52 158261 zhī to know 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
53 157551 yīng should / ought 亦云太子本起瑞應經亦直云瑞應本起經
54 156852 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
55 156199 to reach 及賢聖傳集
56 146714 huò or / either / else 每紙二十五行成目錄每紙或二十
57 144680 and 此一經與古舊二經中無少異
58 140611 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
59 138584 shēn human body / torso 或云治身經
60 131189 shàng top / a high position 將還上國
61 129763 xià next 勅下所司永編諸藏
62 128140 jīng to go through / to experience 懇誓取茲經
63 128110 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
64 127288 meaning / sense 餘義無異
65 126205 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
66 122899 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
67 121879 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
68 121368 qián front 并前七人梵
69 121141 four 共五千四
70 120450 desire 題云禪要經呵欲品
71 118729 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
72 118666 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
73 118193 shòu to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
74 115556 yīn because 因共道友言論
75 115522 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
76 114420 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
77 114209 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
78 110983 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨威儀經一卷
79 110528 to enter 聞摩騰入漢
80 109985 zhì to / until 經至晉
81 108912 again / more / repeatedly 却復神都
82 107671 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
83 107484 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
84 105017 wèn to ask 以問參
85 103797 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
86 102541 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
87 101541 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
88 99609 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
89 98984 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
90 98269 hòu after / later 初卷後故不別列
91 97737 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
92 94860 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
93 94647 shì matter / thing / item 根本說一切有部毘奈耶羯恥那事一卷
94 94444 what / where / which 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
95 92755 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
96 92473 bié do not / must not 初卷後故不別列
97 91088 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊繫念經一卷
98 90191 dào way / road / path 亦名多增道章經或云十報經
99 89633 云何 yúnhé why 魏云何事
100 89326 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
101 89170 you / thou 所非汝所經一卷
102 88497 zhì wisdom / knowledge / understanding 唐言智惠
103 88032 xiū to decorate / to embellish
104 87706 guān to look at / to watch / to observe 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
105 87152 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
106 87084 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
107 85984 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
108 85289 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
109 85262 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
110 85115 zài in / at 製序貫在經前
111 85030 wén to hear 聞摩騰入漢
112 84898 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
113 83648 lái to come 唯江表已來其間一
114 82544 chū to go out / to leave 譯出
115 82203 five 五紙
116 82167 color 色無常經一卷
117 81631 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
118 81424 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
119 80889 extra / surplus / remainder 餘義無異
120 79863 shì to release / to set free 釋法琳別傳一部三卷
121 79632 to join / to combine 合四
122 78784 soil / ground / land 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
123 76283 lùn to comment / to discuss 又李長者華嚴論
124 76028 juǎn to coil / to roll 一卷
125 75731 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
126 75613 yóu follow / from / it is for...to 具其事由
127 75553 xìng gender 七佛父母性字經一卷
128 74754 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
129 73764 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
130 72398 can / may / permissible 若施主開藏時緣文字稍多可計六
131 70987 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
132 70601 fēn to separate / to divide into parts 之一分也
133 70127 niàn to read aloud 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
134 69301 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
135 68686 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
136 68138 shí ten 計五百一十帙
137 67940 běn measure word for books 零卷散在諸帙內兼其舊本新譯請細詳譯人前後
138 67773 shí knowledge / understanding 一名生死變識經
139 67642 to take / to get / to fetch 懇誓取茲經
140 66831 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
141 66729 happy / glad / cheerful / joyful
142 66593 bitterness / bitter flavor 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
143 66335 final interogative 底哩三昧耶經一卷
144 66189 jiè border / boundary
145 66159 tóng like / same / similar 同共宣譯
146 65014 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
147 64266 sēng a monk 其間梵僧七
148 64227 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
149 64001 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
150 63707 a time 之外看覽藏經之次
151 63353 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
152 62908 different / other 此一經與古舊二經中無少異
153 62784 jìn to the greatest extent / utmost 迦旃延說法沒盡偈經一卷
154 61960 to reply / to answer 其依事奉答不異常人
155 61690 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
156 61253 liù six 六紙
157 61196 zhèng upright / straight 阿鋡正行經一卷
158 61107 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
159 60969 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
160 60865 wěi yes 唯江表已來其間一
161 60811 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
162 60593 jiě to loosen / to unfasten / to untie 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
163 59848 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
164 59797 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
165 59662 seven 其間梵僧七
166 59302 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
167 58988 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
168 58590 dàn but / yet / however
169 58454 xiān first 寺西藏院先收
170 57977 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
171 57307 shēng sound 聲教方被於支那
172 57074 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
173 56559 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
174 56513 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
175 56154 entirely / without exception 農者禾草俱
176 55881 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
177 55798 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
178 55715 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
179 55476 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
180 55437 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
181 55010 shí food / food and drink 次明四食
182 54625 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
183 54522 shě to give
184 54187 day of the month / a certain day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
185 53868 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
186 53711 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 亦直云無量清淨
187 53569 eight 右八經十卷同一帙
188 52366 to go 去要除病經一卷
189 52227 to know / to learn about / to comprehend 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
190 51900 shí real / true
191 51255 chù to touch / to feel 輕觸
192 51007 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
193 50823 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
194 50611 tōng to go through / to open 通前開元錄
195 50372 gòng together 共五千四
196 50213 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
197 49218 無有 wú yǒu there is not 按法師所譯無有此
198 49158 each 各八卷
199 48312 nán difficult / arduous / hard 一名難龍王經亦云降龍王經
200 48139 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
201 47810 shì a generation 盛行於世
202 47782 何以 héyǐ why 而無撿正何以別真偽乎
203 47632 xiǎn to show / to manifest / to display 與藏中道廣顯三昧經文句全同
204 47620 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
205 47213 gēn origin / cause / basis 亦云大乘實義經出大根聚經亦直云占察經亦名地藏
206 47016 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
207 46969 already / since 既荷殊私
208 46931 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
209 46761 power / force / strength 仰憑叡力
210 46043 guò to cross / to go over / to pass 過魔法界經一卷
211 44761 chú except / besides 藏內除開元錄藏經數外
212 44695 tiān day 頃於天祐丁丑
213 44567 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
214 44317 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
215 43462 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
216 43018 hái also / in addition / more 將還上國
217 42661 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
218 42653 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
219 42020 biàn turn / one time 若有人殺害有情遍索訶
220 41954 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
221 41916 reason / logic / truth 般若理趣釋二卷
222 41349 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
223 41341 gèng more / even more 云更出阿闍世王經
224 41302 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
225 40981 zhe indicates that an action is continuing 載著
226 40948 to break / to split / to smash 或直云破魔陀羅尼經
227 40860 xué to study / to learn 一名阿閦佛剎諸菩薩學成品經或一卷
228 40785 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
229 40740 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
230 40660 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
231 40535 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無富樓那
232 40504 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
233 40345 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
234 40137 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一名選擇諸法經或三卷或二卷
235 39882 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
236 39413 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
237 38721 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
238 38601 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
239 38275 luó Luo 濕羅
240 38261 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
241 38219 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
242 37791 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
243 37729 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
244 37371 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
245 37291 Germany 運土德以膺
246 37150 世間 shìjiān world / the human world 世間強盜布施經一卷
247 36813 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 或作涅槃
248 36773 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
249 36747 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
250 36709 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 未知與何地相應
251 36597 ěr ear 編於此耳
252 36310 hair 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
253 36233 shī to lose 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
254 36232 thing / matter
255 36203 jìng boundary / frontier / boundary 思議境留經同本異譯
256 36163 第二 dì èr second 第一第二各
257 36054 shuǐ water 五種水羅經一卷
258 36018 clothes / clothing 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
259 35951 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
260 35857 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
261 35657 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
262 35601 nián year 又計六十五年
263 35538 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
264 35517 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
265 35515 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
266 35412 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫戒本一卷
267 35252 bǎi one hundred 都合一百三
268 35232 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
269 35191 zhòng heavy 一重具條科
270 34984 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可別存
271 34102 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
272 34067 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
273 34013 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 亦名部異執論
274 33696 wèi position / location / place 士位至太師背
275 32878 shǔ to count 數施行
276 32823 jiǔ nine 九帙
277 32793 to translate / to interpret 同共宣譯
278 32744 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
279 32590 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
280 32536 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
281 32310 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
282 32183 huài bad / spoiled / broken / defective 阿育王息壞目因緣一卷
283 32124 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
284 32086 ài to love 唐云覺愛
285 32026 wǎng to go (in a direction) 長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷
286 31847 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
287 31497 wài outside 貞元藏外
288 31441 xìn to believe / to trust 聞善生信迴惡經一卷
289 31354 shǎo few 此一經與古舊二經中無少異
290 31258 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
291 31190 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
292 31059 that 福資那國
293 31046 luó an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
294 30928 jiù right away 就儀軌
295 30910 zuì crime / sin / vice 出目連問毘尼經亦云罪或云目連問經
296 30826 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
297 30747 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門圓照集續開元錄三卷
298 30719 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
299 30703 guāng light 光文
300 30476 yuē approximately 約以經律頗見所疑
301 30173 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
302 30118 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
303 29833 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
304 29510 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
305 29476 ā prefix to names of people 北天竺三藏阿質
306 29366 necessary / must 須抄寫
307 29159 具足 jùzú complete / full / perfect 三具足經論一卷
308 28930 this 幸為斯記
309 28920 fàn to commit crime / to violate 既無犯制之由
310 28850 zēng to increase / to add to / to augment 實增慶感
311 28703 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
312 28525 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
313 28505 to remember / to memorize / to bear in mind 云於金剛智廣行記中具述
314 28435 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
315 28399 letter / symbol / character 并梵字
316 28399 to die 或云死更生經
317 28308 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
318 28224 jiāng will / shall (future tense) 將還上國
319 28125 duì to / toward 一名婦遇對經
320 28114 interesting 般若理趣釋二卷
321 28029 gain / advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
322 27845 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
323 27821 qǐng to ask / to inquire 請寄於本部中收
324 27789 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一名一切法義王經
325 27710 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
326 27663 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 誡德香經一卷
327 27632 bái white 無畏離車白阿難經一卷
328 27361 差別 chābié a difference / a distinction 業報差別經
329 27282 不可得 bù kě dé unobtainable 離正師不可得
330 27219 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
331 27151 第三 dì sān third 第三帙七
332 27039 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
333 26957 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
334 26866 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
335 26858 liàng a quantity / an amount 不量窺管
336 26690 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
337 26615 cáng to hide 典盛圓於海藏
338 26536 undulations 優波夷墮舍迦經
339 26530 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
340 26428 female / feminine 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
341 26425 guó a country / a nation 將還上國
342 26317 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
343 26091 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
344 25888 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
345 25773 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
346 25755 extremely / very 而又我玄宗皇帝御極寰宇
347 25621 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
348 25599 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
349 25477 無常 wúcháng irregular 無常等三經天后代譯
350 25461 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
351 25457 zhàng to separate 至心諷持災障
352 25398 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
353 25335 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
354 25313 shān a mountain / a hill / a peak 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
355 25212 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
356 25148 to think / consider / to ponder 內云入不思義解脫境界普賢行願品
357 25087 說法 shuō fǎ a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
358 25053 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
359 24850 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮花大曼陀羅品貞元新入目錄
360 24844 過去 guòqù past / previous/ former 佛說過去然燈佛時初願
361 24710 huá Chinese 或云等正法華或七卷一帙
362 24625 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有三部數不收
363 24403 kāi to open 開府儀同三司
364 24399 sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
365 24267 虛空 xūkōng empty space 大虛空菩薩所問經八卷
366 24245 liǎng two 兩京宣譯
367 24059 to doubt / to disbelieve 偽疑之經
368 23994 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
369 23952 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
370 23934 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
371 23839 tīng to listen 一名聽施比丘經
372 23781 bìng ailment / sickness / illness / disease 去要除病經一卷
373 23707 lüè plan / strategy 亦名五支略念誦法
374 23696 mìng life 護命放生軌儀一卷
375 23501 答曰 dá yuē to reply 答曰
376 23494 所生 suǒshēng parents (father and mother) 披尋者莫知所生
377 23482 白佛 bái fó to address the Buddha 喜王白佛
378 23428 good fortune / happiness / luck 長安薦福寺譯拾遺新編入目錄
379 23412 duò to fall / to sink
380 23335 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
381 23315 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
382 23260 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
383 23186 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
384 23119 zhōng end / finish / conclusion 雖偷佛說之名終露人謀之狀
385 23090 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 滅不生諸佛是自心之佛
386 23037 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 或云十一思惟念如來經
387 22824 to cover 一名五覆大義經或作附字
388 22785 弟子 dìzi disciple / follower / student 五百弟子自說本起經一卷
389 22748 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
390 22612 zhòu mantra / charm / spell 秦譯者名摩訶般若大明呪經
391 22607 zhǔ owner 護身主妙經一卷
392 22607 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
393 22580 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
394 22575 fu 嚩伐曩
395 22465 zōng school / sect 後代宗朝贈
396 22459 jiā house / home / residence 永福邦家
397 22455 grandmother 亦云頻婆
398 22323 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
399 22297 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
400 22220 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
401 22101 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
402 22044 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
403 21998 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 覺聲聞奉之而昇乎彼岸
404 21979 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
405 21952 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
406 21886 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
407 21851 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
408 21847 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
409 21820 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 得千鉢曼殊室利經一部十
410 21794 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
411 21683 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
412 21604 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
413 21495 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 是大唐國僧法界
414 21375 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
415 21341 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
416 21339 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
417 21299 金剛 jīngāng a diamond 穢跡金剛法禁百變法一卷
418 21266 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
419 21265 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
420 21201 to be fond of / to like 菩薩行喜經一卷
421 21027 shǐ beginning / start 無始本際經一卷
422 20846 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 一名出家因緣經
423 20826 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
424 20808 to fly 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
425 20761 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘律一部一卷
426 20721 shén divine / mysterious / magical / supernatural 却復神都
427 20696 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
428 20694 jié take by force / to coerce 數劫滿授記之師
429 20615 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
430 20443 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
431 20410 fēng wind 形疾三品風經一卷
432 20268 諸天 zhūtiān devas 諸天問如來境界不可思議經一卷
433 20267 earth / soil / dirt 從中印土持此梵夾
434 20184 do not 莫知所並
435 20181 zhào to illuminate / to shine 照奉勅集
436 20145 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 一名具法行經亦名普義經
437 20099 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
438 20078 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
439 20050 to connect / to relate 長繫東治即收拾此經
440 20041 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
441 19994 shǒu hand 賢者手力經一卷
442 19963 譬如 pìrú for examlpe 譬如日月耀天
443 19946 tóu head 舍頭諫經一卷
444 19936 zhǎng director / chief / head / elder
445 19933 nose 居士沒故為婦鼻中蟲經一卷
446 19927 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
447 19869 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
448 19780 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
449 19732 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
450 19641 不知 bùzhī do not know 恐不知委且略述之
451 19553 何故 hégù what reason 比丘問佛何故捨世學道經一卷
452 19541 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
453 19528 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
454 19518 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
455 19495 次第 cìdì one after another 部帙次第
456 19491 wèi taste / flavor 光味仙人覩佛身經一卷
457 19490 to protect / to guard 護命放生軌儀一卷
458 19415 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
459 19239 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
460 19107 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
461 19009 wàn ten thousand 一萬三
462 18887 yuǎn far / distant 今又慮年月寖遠依前遺失
463 18863 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
464 18824 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
465 18759 to carry 龜茲國三藏勿堤提犀魚
466 18757 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
467 18692 何等 héděng which? / what? / how? / what? 僧何等作為
468 18689 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
469 18681 欲界 yù jiè realm of desire 段食唯在欲界
470 18633 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
471 18552 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
472 18536 mother 亦云呵利底母法
473 18524 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
474 18503 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
475 18473 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
476 18403 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
477 18379 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
478 18320 I 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
479 18211 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 梵志問世間減損經一卷
480 18168 to bind / to tie 有司執縛向市
481 18041 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
482 18029 shùn to obey 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
483 18010 final particle 一百五十二年矣
484 18000 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
485 17983 二者 èrzhě the two / both 二者非也
486 17955 jìng actually / in the end 三塗累劫不竟經一卷
487 17950 qiě moreover / also 且附闕本錄中收
488 17873 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
489 17816 hǎo good 好者誤
490 17806 liú to flow / to spread / to circulate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
491 17729 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
492 17718 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
493 17669 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
494 17632 hǎi the sea / a sea / the ocean 典盛圓於海藏
495 17456 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
496 17455 jìn nearby 近於東都尋得正本編入
497 17340 to attain / to reach 達霰
498 17284 biǎo clock / a wrist watch 其元進經梵夾表
499 17273 yuè month 月所譯三分具全
500 17102 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經