NTI Buddhist Text Reader

Terminology Extraction and Vocabulary Analysis of the Taishō Shinshū Daizōkyō

Word count: 58362556, unique words: 33816, character count: 73312325

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Frequencies of Lexical Words by Genre
  4. Bigrams

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 385277 method / way 大乘經及念誦法
2 374295 zhōng middle / during / inside 及開元目中
3 356186 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
4 340360 one 一卷
5 328920 èr two 大唐昇元二年
6 324873 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 313143 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
8 271090 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
9 258253 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
10 252756 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
11 251092 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
12 239749 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
13 233668 rén person / people / a human being
14 233203 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
15 231920 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
16 224984 shí time / a period of time 之時
17 220209 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
18 215689 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
19 213542 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
20 191218 wèi to call 謂非佛經者如右
21 184898 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
22 174023 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
23 170487 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
24 169842 shēn body / torso 或云治身經
25 169041 four 共五千四
26 166314 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
27 159112 shàng top / a high position 將還上國
28 158704 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
29 157373 to reach 及賢聖傳集
30 152685 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
31 146782 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
32 142394 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
33 139851 meaning / sense 餘義無異
34 136343 desire 菩薩呵色欲法一卷
35 135959 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
36 134062 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
37 128575 qián front 并前七人梵
38 127194 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
39 126695 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
40 126234 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
41 126224 to enter 聞摩騰入漢
42 121139 dào way / road / path 因共道友言論
43 119773 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
44 119330 shì matter / thing / item 尋具事由
45 117982 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
46 114559 hòu after / later / behind 今亦計數在後
47 114318 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
48 114024 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
49 113372 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
50 112817 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
51 112604 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
52 110893 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
53 109057 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
54 109041 wèn to ask 以問參
55 108819 five 又計六十五年
56 105235 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
57 104277 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
58 103915 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
59 103337 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
60 102924 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
61 101813 xiū to decorate / to embellish
62 101249 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
63 100905 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
64 98002 zài in / at 製序貫在經前
65 96688 fēn to divide into parts 無序分流通
66 96096 lái to come 唯江表已來其間一
67 95595 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
68 95211 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
69 95027 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
70 94514 xìng sex 七佛父母性字經一卷
71 94102 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
72 92756 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
73 92426 happy / cheerful / joyful
74 91390 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
75 90384 wén to hear 聞摩騰入漢
76 89283 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
77 88194 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
78 87673 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
79 86977 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
80 85808 extra / surplus 餘義無異
81 84157 shí knowledge 一名生死變識經
82 83268 to join / to combine 合四
83 83215 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
84 82249 shí ten 十年甲戌之歲
85 81439 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
86 81077 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
87 79411 different / other 此一經與古舊二經中無少異
88 78960 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
89 78835 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
90 78517 seven 其間梵僧七
91 78417 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
92 78349 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
93 77922 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
94 77004 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
95 76579 juǎn to coil / to roll 一卷
96 76528 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
97 74237 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
98 74130 liù six 開元二十六年
99 71918 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
100 70308 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
101 69572 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
102 68764 gēn origin / cause / basis 根由
103 68763 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
104 68672 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
105 68527 eight 合五千四十八卷
106 68142 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
107 67937 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
108 67650 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
109 67517 shí real / true / honest / really
110 67338 shě to give up / to abandon
111 66901 tiān day 頃於天祐丁丑
112 66676 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
113 66164 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
114 65668 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
115 65578 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
116 64331 shí food 贈司空食邑三千戶
117 64128 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
118 63869 shēng sound / voice 聲教方被於支那
119 63339 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
120 63181 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
121 62378 tōng to go through / to open 通前開元錄
122 61465 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
123 61435 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
124 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
125 61277 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
126 61231 shì a generation 盛行於世
127 60772 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
128 60733 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
129 60674 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
130 59577 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
131 59483 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
132 59343 to go 去要除病經一卷
133 57495 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
134 56772 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
135 55976 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
136 55958 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
137 55841 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
138 54679 power / force / strength 仰憑叡力
139 54325 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
140 52714 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
141 52474 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
142 52390 chù to touch / to feel 輕觸
143 51902 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
144 51559 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
145 51150 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
146 50325 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
147 49969 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
148 49758 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
149 49711 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
150 49400 luó Luo 濕羅
151 49340 xué to study / to learn 或云勸進學道經
152 49296 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
153 48489 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
154 47872 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
155 47476 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
156 47455 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
157 47209 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
158 46781 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
159 46674 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
160 46095 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
161 45913 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
162 45759 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
163 45689 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
164 45579 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
165 45013 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
166 44796 ài to love 或云自愛不自愛
167 44765 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
168 44358 zhòng heavy 一重具條科
169 44321 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
170 44177 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
171 43699 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
172 43640 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
173 43368 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
174 43333 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
175 43221 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
176 43190 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
177 42744 Germany 運土德以膺
178 42486 jìng border 亦名入一切佛境智陪盧遮那藏
179 42359 世間 shìjiān world 來助護持世間經
180 42053 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
181 41915 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
182 41709 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
183 41381 jiǔ nine 二百九十九卷
184 41287 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
185 41280 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
186 41257 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
187 41107 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
188 40831 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
189 40680 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
190 40675 nián year 開元一十八年庚午之歲
191 40453 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 只如第四卷中南無法顯
192 40411 letter / symbol / character 并梵字
193 40205 shǔ to count 數施行
194 40141 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
195 40026 bǎi one hundred 百八十一帙
196 39737 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
197 39635 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
198 39616 guāng light 光文
199 38959 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
200 38812 zhí to execute a plan 亦名部異執論
201 38771 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
202 38263 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
203 38093 ěr ear 編於此耳
204 37945 第二 dì èr second 第一第二各
205 37931 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
206 37901 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
207 37821 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
208 37393 to die 或云死更生經
209 37337 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
210 37293 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
211 37184 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
212 37035 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
213 37018 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
214 36226 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
215 35946 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
216 35845 to translate / to interpret 同共宣譯
217 35742 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
218 35527 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
219 35481 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
220 35274 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
221 34134 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
222 34108 bái white 無畏離車白阿難經一卷
223 33641 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
224 33557 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
225 33525 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
226 33511 cáng to hide 典盛圓於海藏
227 33414 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
228 33267 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
229 33267 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
230 33049 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
231 32727 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
232 32423 yuē approximately 約以經律頗見所疑
233 32208 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
234 32087 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
235 31962 undulations 或云瞻波
236 31782 zhàng to block / to hinder / to obstruct 無量門淨除三障陀羅尼經一卷
237 31738 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
238 31733 qǐng to ask 請寄於本部中收
239 31436 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
240 31308 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
241 31307 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
242 31193 第三 dì sān third 第三帙七
243 31073 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
244 31029 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
245 30960 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
246 30846 tóu head 舍頭諫經一卷
247 30278 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
248 29924 ministry / department / section 一百三十四部
249 29849 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
250 29740 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
251 29719 jiā house / home / residence 永福邦家
252 29671 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
253 29666 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
254 29639 kāi to open 開府儀同三司
255 29409 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
256 29268 liàng quantity / amount 不量窺管
257 29222 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
258 29161 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
259 29017 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
260 28987 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
261 28843 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
262 28821 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
263 28728 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
264 28727 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
265 28635 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
266 28635 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
267 28558 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
268 28553 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
269 28502 good fortune / happiness / luck 永福邦家
270 28443 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
271 28146 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
272 27723 mìng life 護命放生軌儀一卷
273 27599 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
274 27539 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
275 27474 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
276 27392 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
277 27291 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
278 27272 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
279 27232 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
280 26983 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
281 26792 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
282 26765 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
283 26748 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
284 26667 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
285 26611 tīng to listen 一名聽施比丘經
286 26604 wàn ten thousand 仁被萬方
287 26354 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
288 26351 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
289 26329 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
290 26090 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
291 26054 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
292 26047 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
293 26027 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
294 25859 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
295 25766 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
296 25730 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
297 25651 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
298 25608 zōng Zong 後代宗朝贈
299 25602 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
300 25547 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
301 25542 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
302 25523 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
303 25362 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
304 25262 duò to descend / to fall
305 25249 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
306 25228 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
307 25115 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
308 24996 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
309 24733 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
310 24629 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
311 24575 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
312 24502 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
313 24436 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
314 24388 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
315 24345 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
316 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
317 24273 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
318 24095 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
319 24060 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
320 24036 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
321 23957 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
322 23914 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
323 23900 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
324 23888 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
325 23851 hǎo good / very 好者誤
326 23720 department 長繫東治即收拾此經
327 23605 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
328 23603 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
329 23555 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
330 23537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
331 23503 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
332 23483 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
333 23481 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
334 23481 答曰 dá yuē to reply 答曰
335 23363 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
336 23316 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
337 23210 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
338 23197 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
339 23121 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
340 23102 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
341 23088 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
342 22877 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
343 22872 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
344 22783 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
345 22665 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
346 22631 fu 嚩伐曩
347 22586 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
348 22562 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
349 22554 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
350 22509 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
351 22420 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
352 22387 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
353 22290 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
354 22281 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
355 22132 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
356 22115 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
357 21930 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
358 21830 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
359 21822 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
360 21745 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
361 21643 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
362 21523 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
363 21249 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
364 21184 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
365 21135 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
366 21121 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
367 20986 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
368 20876 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
369 20872 jìn nearby 并近世
370 20816 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
371 20589 to bind / to tie 有司執縛向市
372 20415 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
373 20395 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
374 20280 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
375 20269 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
376 20161 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
377 20135 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
378 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
379 20053 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
380 20017 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
381 20011 residence 閑居經一卷
382 19997 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
383 19978 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
384 19920 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
385 19916 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
386 19906 to attain / to achieve / to reach 達霰
387 19877 jià vacation 假託之文辭意淺雜
388 19844 yuè month 月所譯三分具全
389 19782 mother 亦云呵利底母法
390 19778 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
391 19765 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
392 19643 Māra 一名魔嬈亂法
393 19562 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
394 19560 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
395 19452 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
396 19401 fán ordinary 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
397 19206 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 內云入不思義解脫境界普賢行願品
398 19099 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
399 19039 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
400 19008 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
401 19000 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
402 18959 chén dust / dirt 或直云思塵論
403 18861 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
404 18826 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
405 18759 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
406 18524 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
407 18477 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
408 18464 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
409 18415 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
410 18395 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
411 18204 二者 èrzhě the two / both 二者非也
412 18078 qín diligent 勤授長者經一卷
413 18033 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
414 17908 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
415 17796 lín forest / grove 祇樹林
416 17738 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
417 17723 to allow / to permit / to praise 許以施行編於藏內
418 17515 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
419 17488 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
420 17315 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
421 17307 biàn to change 一名生死變識經
422 17284 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
423 17254 popular / common 集沙門不拜俗議六卷
424 17235 huā Hua 花嚴論一部四十卷
425 17235 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
426 17221 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
427 17217 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
428 17152 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
429 17151 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 聲教方被於支那
430 17114 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
431 17075 increase / benefit 序題云阿育王太子法益壞目因緣經亦云阿育王
432 17061 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
433 17041 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
434 17018 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
435 16997 to reach
436 16985 to associate with / be near 諸如此比偽
437 16979 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
438 16956 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
439 16909 interest 阿育王息壞目因緣一卷
440 16866 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
441 16821 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
442 16817 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
443 16762 wood / lumber 木槵經一卷
444 16739 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
445 16716 jiǔ old 已久流行
446 16690 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
447 16633 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
448 16622 bàn half 三紙半
449 16589 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
450 16539 jiā to add 或加般字
451 16476 yùn to bring together / to collect 新譯之者八蘊
452 16435 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
453 16337 十二 shí èr twelve 十二紙
454 16327 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 及賢聖傳集
455 16303 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
456 16242 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
457 16241 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
458 16138 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
459 16132 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
460 16129 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
461 16109 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
462 16036 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
463 16014 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
464 15989 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
465 15953 coarse / rough 容服麁素而
466 15928 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
467 15887 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
468 15877 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
469 15829 wēi micro / tiny / miniature 大方廣如來性起微密藏經二卷
470 15749 an item 目為開元錄
471 15712 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
472 15642 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
473 15605 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
474 15584 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
475 15374 fine / minute / thin / slender 其於委細
476 15368 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
477 15327 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
478 15306 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
479 15259 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
480 15232 wàng absurd / fantastic / presumptuous 編偽妄
481 15232 shū book 令書十本
482 15228 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
483 15211 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
484 15191 zhōu week 從大周證聖元年
485 15183 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
486 15143 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
487 15079 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
488 15063 三十 sān shí thirty 一百三十四部
489 15062 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
490 15045 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
491 15037 zhì to create / to make / to manufacture 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
492 15001 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
493 14912 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
494 14878 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
495 14877 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
496 14868 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
497 14866 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏
498 14803 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
499 14798 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
500 14778 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 751508 not / no 中遺漏不載
2 697383 purposely 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
3 642686 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
4 619761 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
5 614445 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
6 521068 wèi for / to 目為開元錄
7 509783 no 庶無遺
8 483430 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
9 483252 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
10 447601 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
11 443740 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
12 442109 zhī him / her / it / them 開元一十八年庚午之歲
13 432942 in / at / to / from 聲教方被於支那
14 385277 method / way 大乘經及念誦法
15 374295 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 363786 de potential marker 得大小乘經律論
17 356186 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
18 340360 one 一卷
19 334927 so as to 以問參
20 333487 also 之一分也
21 328920 èr two 大唐昇元二年
22 324873 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
23 313143 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
24 309152 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
25 284462 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
26 278913 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
27 273202 míng measure word for people 及大佛名經別傳等
28 272837 fēi not / non- / un- 非獨
29 271090 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
30 265334 promptly / right away / already 其卷數即仍舊
31 258253 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
32 257871 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
33 252756 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
34 251092 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
35 242282 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
36 239749 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
37 233668 rén person / people / a human being
38 233203 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
39 231920 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
40 231535 that / his / her / its / theirs 述其貞
41 224984 shí time / a period of time 之時
42 220209 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
43 217601 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
44 217437 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
45 215689 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
46 213542 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
47 205254 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
48 198214 already / afterwards 唯江表已來其間一
49 191218 wèi to call 謂非佛經者如右
50 184898 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
51 174023 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
52 170487 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
53 169842 shēn body / torso 或云治身經
54 169041 four 共五千四
55 166314 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
56 164530 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
57 163271 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
58 159112 shàng top / a high position 將還上國
59 158704 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
60 157373 to reach 及賢聖傳集
61 153867 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
62 152685 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
63 149521 and 此一經與古舊二經中無少異
64 147863 huò or 每紙二十五行成目錄每紙或二十
65 146782 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
66 144046 xià next 勅下所司永編諸藏
67 142394 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
68 139851 meaning / sense 餘義無異
69 138730 what / how / why / which 右一經不知何人所造邪黨盛行
70 136343 desire 菩薩呵色欲法一卷
71 135959 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
72 134621 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
73 134062 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
74 128575 qián front 并前七人梵
75 128464 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
76 127587 yīn because 因共道友言論
77 127194 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
78 126695 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
79 126234 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
80 126224 to enter 聞摩騰入漢
81 123956 zhì arrive / to / until 經至晉
82 121768 again / more 却復神都
83 121139 dào way / road / path 因共道友言論
84 120501 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
85 119773 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
86 119504 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
87 119330 shì matter / thing / item 尋具事由
88 118048 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
89 117982 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
90 114559 hòu after / later / behind 今亦計數在後
91 114318 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
92 114024 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
93 113372 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
94 112817 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
95 112604 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
96 110893 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
97 109057 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
98 109041 wèn to ask 以問參
99 108819 five 又計六十五年
100 106126 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
101 105235 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
102 104277 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
103 103915 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
104 103337 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
105 102924 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
106 101813 xiū to decorate / to embellish
107 101249 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
108 100905 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
109 100795 chū to go out 譯出
110 100372 yóu follow / from / it is for...to 尋具事由
111 98002 zài in / at 製序貫在經前
112 96984 bié do not / must not 及大佛名經別傳等
113 96688 fēn to divide into parts 無序分流通
114 96096 lái to come 唯江表已來其間一
115 95595 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
116 95211 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
117 95027 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
118 94514 xìng sex 七佛父母性字經一卷
119 94102 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
120 92756 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
121 92426 happy / cheerful / joyful
122 91390 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
123 90384 wén to hear 聞摩騰入漢
124 90175 云何 yúnhé why 魏云何事
125 90056 you / thou 所非汝所經一卷
126 89283 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
127 88194 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
128 87673 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
129 86977 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
130 86378 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
131 86204 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
132 85808 extra / surplus 餘義無異
133 85267 běn measure word for books 請寄於本部中收
134 84157 shí knowledge 一名生死變識經
135 83268 to join / to combine 合四
136 83215 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
137 82249 shí ten 十年甲戌之歲
138 81439 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
139 81077 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
140 79411 different / other 此一經與古舊二經中無少異
141 78960 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
142 78835 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
143 78616 jìn all / every 迦旃延說法沒盡偈經一卷
144 78517 seven 其間梵僧七
145 78417 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
146 78349 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
147 77922 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
148 77004 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
149 76579 juǎn to coil / to roll 一卷
150 76528 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
151 75190 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
152 74237 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
153 74130 liù six 開元二十六年
154 71918 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
155 70308 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
156 69572 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
157 68764 gēn origin / cause / basis 根由
158 68763 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
159 68696 final interogative 底哩三昧耶經一卷
160 68672 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
161 68527 eight 合五千四十八卷
162 68438 time 之外看覽藏經之次
163 68142 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
164 67937 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
165 67650 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
166 67517 shí real / true / honest / really
167 67338 shě to give up / to abandon
168 66901 tiān day 頃於天祐丁丑
169 66676 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
170 66526 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
171 66164 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
172 65668 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
173 65578 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
174 64999 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
175 64331 shí food 贈司空食邑三千戶
176 64128 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
177 63869 shēng sound / voice 聲教方被於支那
178 63476 xiān first / in advance 寺西藏院先收
179 63339 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
180 63181 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
181 62378 tōng to go through / to open 通前開元錄
182 61854 day of the month / day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
183 61465 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
184 61435 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
185 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
186 61277 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
187 61231 shì a generation 盛行於世
188 61106 wěi yes 唯江表已來其間一
189 60772 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
190 60733 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
191 60674 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
192 59708 entirely / without exception 農者禾草俱
193 59577 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
194 59483 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
195 59343 to go 去要除病經一卷
196 58921 dàn but / yet / however
197 57551 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
198 57495 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
199 56772 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
200 55976 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
201 55958 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
202 55841 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
203 54679 power / force / strength 仰憑叡力
204 54325 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
205 54067 zhe indicates that an action is continuing 載著
206 52714 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
207 52474 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
208 52390 chù to touch / to feel 輕觸
209 51902 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
210 51559 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
211 51419 biàn turn / one time 亦直云大乘遍照光明藏
212 51369 gòng all together / in common / in general / all together / in total 共五千四
213 51150 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
214 51022 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
215 50325 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
216 49969 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
217 49774 already / since 既荷殊私
218 49758 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
219 49747 chú except 藏內除開元錄藏經數外
220 49711 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
221 49608 each / every 各八卷
222 49400 luó Luo 濕羅
223 49340 xué to study / to learn 或云勸進學道經
224 49296 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
225 48927 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
226 48489 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
227 47872 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
228 47836 何以 héyǐ whence 而無撿正何以別真偽乎
229 47476 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
230 47455 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
231 47209 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
232 46781 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
233 46674 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
234 46305 hái also / in addition / more 將還上國
235 46095 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
236 45913 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
237 45759 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
238 45689 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
239 45579 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
240 45013 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
241 44796 ài to love 或云自愛不自愛
242 44765 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
243 44606 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
244 44358 zhòng heavy 一重具條科
245 44321 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
246 44177 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
247 43699 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
248 43640 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
249 43454 gèng more / even more 或云死更生經
250 43368 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
251 43333 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
252 43221 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
253 43190 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
254 42744 Germany 運土德以膺
255 42486 jìng border 亦名入一切佛境智陪盧遮那藏
256 42359 世間 shìjiān world 來助護持世間經
257 42053 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
258 41915 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
259 41755 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
260 41709 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
261 41381 jiǔ nine 二百九十九卷
262 41287 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
263 41280 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
264 41257 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
265 41107 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
266 40831 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
267 40680 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
268 40675 nián year 開元一十八年庚午之歲
269 40453 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 只如第四卷中南無法顯
270 40411 letter / symbol / character 并梵字
271 40205 shǔ to count 數施行
272 40141 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
273 40026 bǎi one hundred 百八十一帙
274 39737 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
275 39635 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
276 39616 guāng light 光文
277 38959 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
278 38812 zhí to execute a plan 亦名部異執論
279 38771 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
280 38311 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
281 38263 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
282 38093 ěr ear 編於此耳
283 37945 第二 dì èr second 第一第二各
284 37931 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
285 37901 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
286 37821 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
287 37431 a prefix to names of people 北天竺三藏阿質
288 37393 to die 或云死更生經
289 37337 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
290 37293 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
291 37184 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
292 37035 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
293 37018 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
294 36907 that 聲教方被於支那
295 36226 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
296 36005 duì to 一名婦遇對經
297 35946 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
298 35845 to translate / to interpret 同共宣譯
299 35742 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
300 35527 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
301 35481 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
302 35424 necessary / must 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
303 35274 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
304 35167 shén what 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
305 34134 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
306 34108 bái white 無畏離車白阿難經一卷
307 34038 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
308 33758 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
309 33641 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
310 33557 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
311 33525 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
312 33511 cáng to hide 典盛圓於海藏
313 33414 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
314 33267 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
315 33267 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
316 33215 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
317 33049 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
318 32727 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
319 32423 yuē approximately 約以經律頗見所疑
320 32208 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
321 32087 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
322 31962 undulations 或云瞻波
323 31782 zhàng to block / to hinder / to obstruct 無量門淨除三障陀羅尼經一卷
324 31738 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
325 31733 qǐng to ask 請寄於本部中收
326 31436 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
327 31308 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
328 31307 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
329 31193 第三 dì sān third 第三帙七
330 31186 this 幸為斯記
331 31162 luō an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
332 31073 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
333 31029 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
334 30960 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
335 30846 tóu head 舍頭諫經一卷
336 30841 jiāng will, shall (future tense) 將還上國
337 30418 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
338 30365 zhǎng director / chief / head / elder 謹按長房等錄
339 30361 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
340 30278 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
341 30262 extremely 而又我玄宗皇帝御極寰宇
342 29924 ministry / department / section 一百三十四部
343 29849 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
344 29740 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
345 29719 jiā house / home / residence 永福邦家
346 29671 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
347 29666 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
348 29639 kāi to open 開府儀同三司
349 29409 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
350 29268 liàng quantity / amount 不量窺管
351 29222 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
352 29161 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
353 29017 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
354 28987 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
355 28843 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
356 28821 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
357 28728 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
358 28727 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
359 28635 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
360 28635 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
361 28558 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
362 28553 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
363 28502 good fortune / happiness / luck 永福邦家
364 28443 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
365 28146 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
366 27902 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
367 27723 mìng life 護命放生軌儀一卷
368 27599 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
369 27539 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
370 27474 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
371 27395 jiù right away 就儀軌
372 27392 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
373 27291 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
374 27272 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
375 27232 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
376 27083 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
377 26983 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
378 26792 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
379 26765 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
380 26748 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
381 26703 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
382 26667 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
383 26611 tīng to listen 一名聽施比丘經
384 26604 wàn ten thousand 仁被萬方
385 26354 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
386 26351 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
387 26329 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
388 26090 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
389 26054 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
390 26047 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
391 26027 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
392 25859 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
393 25766 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
394 25730 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
395 25651 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
396 25608 zōng Zong 後代宗朝贈
397 25602 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
398 25547 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
399 25542 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
400 25523 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
401 25362 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
402 25262 duò to descend / to fall
403 25249 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
404 25230 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
405 25228 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
406 25115 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
407 24996 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
408 24733 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
409 24629 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
410 24575 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
411 24502 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
412 24436 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
413 24388 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
414 24345 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
415 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
416 24273 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
417 24095 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
418 24060 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
419 24036 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
420 23957 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
421 23914 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
422 23900 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
423 23888 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
424 23851 hǎo good / very 好者誤
425 23720 department 長繫東治即收拾此經
426 23605 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
427 23603 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
428 23555 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
429 23537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
430 23503 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
431 23483 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
432 23481 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
433 23481 答曰 dá yuē to reply 答曰
434 23363 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
435 23316 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
436 23210 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
437 23197 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
438 23121 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
439 23102 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
440 23088 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
441 22877 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
442 22872 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
443 22783 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
444 22777 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
445 22665 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
446 22631 fu 嚩伐曩
447 22586 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
448 22562 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
449 22554 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
450 22509 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
451 22420 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
452 22387 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
453 22327 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
454 22290 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
455 22281 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
456 22132 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
457 22115 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
458 21930 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
459 21830 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
460 21822 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
461 21745 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
462 21643 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
463 21523 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
464 21511 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
465 21249 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
466 21211 do not 莫知所並
467 21184 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
468 21135 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
469 21121 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
470 20986 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
471 20876 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
472 20872 jìn nearby 并近世
473 20816 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
474 20780 次第 cìdì one after another 部帙次第
475 20589 to bind / to tie 有司執縛向市
476 20415 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
477 20395 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
478 20280 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
479 20269 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
480 20161 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
481 20135 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
482 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
483 20053 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
484 20017 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
485 20011 residence 閑居經一卷
486 19997 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
487 19978 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
488 19920 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
489 19916 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
490 19906 to attain / to achieve / to reach 達霰
491 19877 jià vacation 假託之文辭意淺雜
492 19844 yuè month 月所譯三分具全
493 19782 mother 亦云呵利底母法
494 19778 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
495 19765 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
496 19726 me interrogative suffix 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麼地法一卷
497 19643 Māra 一名魔嬈亂法
498 19562 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
499 19560 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
500 19452 to adjoin / to border 頻毘娑羅王

Frequencies of Lexical Words by Genre

Top 500

āgama

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 18372 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
2 14299 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 13267 shí time / a period of time 之時
4 12894 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 12724 method / way 大乘經及念誦法
6 11710 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
7 11063 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
8 10422 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
9 9738 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
10 9340 zhōng middle / during / inside 及開元目中
11 9326 rén person / people / a human being
12 8979 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
13 8383 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
14 8001 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
15 7818 desire 菩薩呵色欲法一卷
16 7767 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
17 7655 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
18 7487 shēn body / torso 或云治身經
19 6678 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
20 6647 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
21 6593 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
22 6593 one 一卷
23 6527 wén to hear 聞摩騰入漢
24 6479 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
25 6471 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
26 5924 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
27 5777 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
28 5696 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
29 5636 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
30 5509 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
31 5430 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
32 5417 wèi to call 謂非佛經者如右
33 5405 zài in / at 製序貫在經前
34 5386 happy / cheerful / joyful
35 4921 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
36 4779 to reach 及賢聖傳集
37 4740 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
38 4599 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
39 4582 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
40 4567 four 共五千四
41 4522 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
42 4429 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
43 4370 lái to come 唯江表已來其間一
44 4278 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
45 4233 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
46 4204 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
47 4107 shàng top / a high position 將還上國
48 3948 shí food 贈司空食邑三千戶
49 3948 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
50 3867 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
51 3849 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
52 3813 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
53 3740 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
54 3734 dào way / road / path 因共道友言論
55 3628 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
56 3589 èr two 大唐昇元二年
57 3536 to enter 聞摩騰入漢
58 3441 tiān day 頃於天祐丁丑
59 3418 shì matter / thing / item 尋具事由
60 3388 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
61 3368 seven 其間梵僧七
62 3304 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
63 3226 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
64 3041 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
65 3023 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
66 2984 wèn to ask 以問參
67 2975 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
68 2945 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
69 2917 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
70 2917 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
71 2900 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
72 2809 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
73 2793 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
74 2777 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時
75 2745 five 又計六十五年
76 2704 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
77 2701 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
78 2688 shí knowledge 一名生死變識經
79 2677 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
80 2661 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
81 2653 xué to study / to learn 或云勸進學道經
82 2617 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
83 2614 世間 shìjiān world 來助護持世間經
84 2604 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
85 2591 xiū to decorate / to embellish
86 2581 to reach
87 2581 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
88 2567 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
89 2545 ài to love 或云自愛不自愛
90 2526 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
91 2513 luó Luo 濕羅
92 2492 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
93 2411 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
94 2332 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
95 2331 bái white 無畏離車白阿難經一卷
96 2330 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
97 2320 to go 去要除病經一卷
98 2310 meaning / sense 餘義無異
99 2297 shì a generation 盛行於世
100 2278 eight 合五千四十八卷
101 2268 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
102 2241 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
103 2234 hòu after / later / behind 今亦計數在後
104 2214 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
105 2189 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
106 2173 shě to give up / to abandon
107 2157 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
108 2141 liù six 開元二十六年
109 2117 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
110 2112 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
111 2109 to die 或云死更生經
112 2087 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
113 2023 extra / surplus 餘義無異
114 2015 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
115 1999 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
116 1999 different / other 此一經與古舊二經中無少異
117 1994 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
118 1977 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
119 1955 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
120 1942 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
121 1932 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
122 1919 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
123 1917 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
124 1882 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
125 1877 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
126 1860 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
127 1852 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
128 1851 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 第八給孤獨園會
129 1833 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
130 1822 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
131 1810 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
132 1796 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
133 1773 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
134 1768 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
135 1733 zhòng heavy 一重具條科
136 1731 祇樹 Zhǐshù Jetavana 祇樹林
137 1727 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus I have heard 第二卷始方有題如是我聞
138 1727 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
139 1716 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
140 1685 tóu head 舍頭諫經一卷
141 1673 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
142 1666 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
143 1665 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
144 1655 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
145 1654 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
146 1648 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
147 1647 qián front 并前七人梵
148 1639 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
149 1638 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
150 1625 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
151 1618 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
152 1611 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
153 1610 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
154 1600 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
155 1599 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
156 1579 jiā house / home / residence 永福邦家
157 1567 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
158 1557 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
159 1552 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
160 1552 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
161 1537 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
162 1528 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
163 1522 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
164 1499 xián to be worthy / noble 非是賢愚中抄出者
165 1495 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
166 1489 chù to touch / to feel 輕觸
167 1488 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
168 1481 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
169 1481 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
170 1468 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
171 1463 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
172 1459 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
173 1453 shí real / true / honest / really
174 1448 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
175 1437 答曰 dá yuē to reply 答曰
176 1435 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
177 1432 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
178 1427 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
179 1423 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
180 1414 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
181 1408 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
182 1401 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
183 1394 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
184 1371 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
185 1370 gēn origin / cause / basis 根由
186 1367 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
187 1348 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
188 1330 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
189 1328 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
190 1321 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
191 1316 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
192 1307 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
193 1293 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
194 1287 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
195 1261 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
196 1257 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
197 1245 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
198 1236 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
199 1214 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
200 1208 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
201 1207 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
202 1205 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
203 1199 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
204 1199 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
205 1196 ěr ear 編於此耳
206 1192 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
207 1191 lín forest / grove 祇樹林
208 1188 mìng life 護命放生軌儀一卷
209 1188 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
210 1149 yóu to swim 特遠遊禮五臺山
211 1145 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
212 1137 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
213 1132 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
214 1125 shí ten 十年甲戌之歲
215 1118 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
216 1116 hǎo good / very 好者誤
217 1116 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
218 1114 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
219 1113 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
220 1112 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
221 1100 good fortune / happiness / luck 永福邦家
222 1096 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
223 1094 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
224 1093 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
225 1092 power / force / strength 仰憑叡力
226 1086 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 清淨居士子度人經一卷
227 1084 bǎi one hundred 百八十一帙
228 1079 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
229 1075 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
230 1068 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
231 1057 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
232 1054 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
233 1051 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
234 1051 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
235 1049 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
236 1046 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
237 1042 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
238 1037 jiǔ nine 二百九十九卷
239 1037 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
240 1033 shēng sound / voice 聲教方被於支那
241 1031 Māra 一名魔嬈亂法
242 1028 jiǔ old 已久流行
243 1028 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
244 1021 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
245 1017 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
246 1011 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
247 1004 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
248 1003 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
249 1000 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
250 1000 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
251 998 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
252 989 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
253 979 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
254 971 wàn ten thousand 仁被萬方
255 970 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
256 969 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
257 966 undulations 或云瞻波
258 966 duò to descend / to fall
259 965 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
260 964 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
261 962 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
262 961 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
263 961 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
264 960 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
265 959 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
266 955 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
267 952 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
268 951 chē a vehicle
269 949 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
270 943 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
271 942 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
272 939 interest 阿育王息壞目因緣一卷
273 939 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
274 928 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
275 928 huì rage 息恚經一卷
276 923 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
277 920 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
278 917 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
279 917 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 無量壽至真等正覺經一卷
280 914 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
281 907 chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
282 903 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
283 900 賢者 xiánzhě friend / brother / āyuṣman 賢者五福經
284 892 shǔ to count 數施行
285 892 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
286 875 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
287 871 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
288 869 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
289 862 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
290 861 tīng to listen 一名聽施比丘經
291 857 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
292 855 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
293 849 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
294 841 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
295 841 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
296 833 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
297 832 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
298 829 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
299 819 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
300 812 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
301 812 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
302 810 fēn to divide into parts 無序分流通
303 809 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
304 803 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
305 800 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
306 799 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
307 799 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
308 797 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
309 791 guāng light 光文
310 791 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
311 789 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
312 789 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
313 783 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
314 780 a statute / a law / a regulation 總大小乘經律論
315 774 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
316 772 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
317 770 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
318 769 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
319 768 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
320 767 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
321 765 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
322 764 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
323 763 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
324 758 第二 dì èr second 第一第二各
325 751 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
326 750 mother 亦云呵利底母法
327 739 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
328 730 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
329 730 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
330 725 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
331 723 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
332 723 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
333 722 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
334 720 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
335 718 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
336 710 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
337 707 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
338 705 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
339 704 to attain / to achieve / to reach 達霰
340 704 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
341 702 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
342 697 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
343 696 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
344 696 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
345 693 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
346 692 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
347 691 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
348 688 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
349 679 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
350 678 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
351 676 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
352 675 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North 多聞經一卷
353 674 lǎo old / elderly 一名貧老經
354 668 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
355 667 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
356 666 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
357 666 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
358 665 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
359 665 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
360 664 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
361 660 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
362 659 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
363 659 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
364 657 默然 mòrán silent / speechless 補處默然
365 656 a family clan 母族姓羅氏矣
366 654 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
367 653 huā Hua 花嚴論一部四十卷
368 650 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
369 649 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 得佛正見具足智慧
370 649 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
371 648 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
372 646 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 於佛足
373 646 alone / independent / single / sole 非獨
374 646 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
375 645 qǐng to ask 請寄於本部中收
376 641 第三 dì sān third 第三帙七
377 639 Germany 運土德以膺
378 638 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
379 638 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
380 637 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
381 635 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
382 635 hair 遠離父母落髮壞衣
383 635 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
384 632 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 亦云太子辟羅經或無天王字
385 629 梵天 Fàntiān Brahma 持心梵天經四卷
386 627 pear 一名鐵城泥梨經
387 624 zhà upbraid 甘露軍吒唎念誦法一卷
388 621 舍梨子 Shèlízi Śariputra / Sariputta 舊經舍梨子
389 618 tiě iron 一名鐵城泥梨經
390 618 阿修羅 āxiūluó an asura 仙人說阿修羅王歸化經一卷
391 617 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
392 615 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
393 614 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛住王舍城者
394 609 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 度二邪見童子得果經一卷
395 607 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
396 607 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
397 605 shāo to burn 屏風於縣燒除
398 604 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
399 604 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
400 600 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
401 600 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
402 599 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
403 592 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
404 589 to take / to receive / to accept 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
405 586 dāo knife 刀下斫之折為三段皮肉不傷
406 585 a footprint / a mark / a trace / a vestige / a sign 穢跡金剛法禁百變法一卷
407 584 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
408 583 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
409 583 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
410 582 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
411 581 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
412 579 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
413 578 huái to think of 之懷耻
414 577 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
415 577 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 夢得境界自當作佛
416 576 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
417 574 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 佛為調馬聚落主說法經一卷
418 573 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
419 573 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
420 572 四千 sì qiān four thousand 功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
421 571 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
422 571 residence 閑居經一卷
423 571 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正見正思惟正勤正念似輻
424 570 to bind / to tie 有司執縛向市
425 567 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
426 566 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
427 566 摩訶 móhē great 秦譯者名摩訶般若大明呪經
428 565 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙中天竺國婆羅門人
429 560 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
430 559 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
431 557 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
432 556 Fàn Sanskrit
433 556 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
434 550 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 亦云迦葉赴般涅槃經
435 549 to lie 及臥疾
436 548 bīng soldier / troops
437 546 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
438 546 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
439 543 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
440 542 眾多 zhòngduō numerous 又冥應眾多具於別傳
441 539 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
442 539 zhōu week 從大周證聖元年
443 537 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
444 537 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
445 536 yàn to loathe / to pursue 國王厭世典經一卷
446 534 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
447 532 yuè month 月所譯三分具全
448 531 jiǎn to decrease / to subtract 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
449 530 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
450 530 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
451 526 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
452 525 多羅 Duōluó Tara 阿唎多羅阿魯力經一卷
453 525 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
454 523 inside / interior 北十四五里
455 522 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
456 518 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 金剛蓮花部心念誦法一卷
457 518 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
458 518 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
459 518 líng zero 一〇拘那羅王子事
460 517 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
461 517 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
462 515 department 長繫東治即收拾此經
463 514 二者 èrzhě the two / both 二者非也
464 513 mud / paste / pulp 一名鐵城泥梨經
465 511 三十三天 Sān Shí Sān Tiān The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天園觀經
466 509 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
467 507 饒益 ráoyì to gain / to profit 為自饒益
468 506 beard / mustache 棄父母之鬚髮
469 506 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
470 506 father 還本國度父王經一卷
471 505 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
472 505 問訊 wènxùn to inquire / to greet 坐至下行之似若問訊
473 503 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
474 502 cūn village 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
475 500 nán male 釋摩男本經一卷
476 499 jìn nearby 并近世
477 499 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
478 498 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
479 498 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
480 497 bèi contemporaries / generation / lifetime 一名般泥洹後四輩灌蠟經亦直名灌臘經
481 496 nián year 開元一十八年庚午之歲
482 495 letter / symbol / character 并梵字
483 493 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
484 493 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
485 492 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
486 492 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
487 491 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
488 490 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
489 488 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
490 486 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 僧法無縱也
491 486 wood / lumber 木槵經一卷
492 482 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
493 480 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
494 478 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
495 477 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
496 477 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
497 475 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 此云光明國其國近觀音宮殿補陀落山
498 474 生天 shēng tiān one of the four kinds of heaven 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
499 473 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
500 469 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 光相瑩淨晈若琉璃

jātaka

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 8114 shí time / a period of time 之時
2 7830 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 7827 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 7296 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 5822 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
6 5329 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
7 5319 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
8 5071 rén person / people / a human being
9 4981 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
10 4916 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
11 4812 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
12 4639 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 4611 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
14 4579 zhōng middle / during / inside 及開元目中
15 4529 desire 菩薩呵色欲法一卷
16 4231 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
17 4152 method / way 大乘經及念誦法
18 4065 one 一卷
19 3982 shēn body / torso 或云治身經
20 3671 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
21 3666 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
22 3432 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
23 3359 wén to hear 聞摩騰入漢
24 3245 lái to come 唯江表已來其間一
25 3244 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
26 3241 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
27 3088 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
28 3072 to reach 及賢聖傳集
29 3053 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
30 2942 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
31 2941 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
32 2923 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
33 2914 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
34 2914 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
35 2902 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
36 2899 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
37 2856 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
38 2747 shàng top / a high position 將還上國
39 2423 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
40 2419 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
41 2373 to enter 聞摩騰入漢
42 2353 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
43 2261 zài in / at 製序貫在經前
44 2254 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
45 2180 happy / cheerful / joyful
46 2161 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
47 2142 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
48 2139 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
49 2072 shì a generation 盛行於世
50 2056 shì matter / thing / item 尋具事由
51 1987 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
52 1978 tiān day 頃於天祐丁丑
53 1951 dào way / road / path 因共道友言論
54 1931 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
55 1820 four 共五千四
56 1768 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
57 1754 shí food 贈司空食邑三千戶
58 1743 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
59 1705 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
60 1695 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
61 1684 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
62 1678 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
63 1676 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
64 1637 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
65 1604 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
66 1601 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
67 1591 èr two 大唐昇元二年
68 1587 shēng sound / voice 聲教方被於支那
69 1577 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
70 1575 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
71 1572 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
72 1560 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
73 1556 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
74 1551 qián front 并前七人梵
75 1541 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
76 1529 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
77 1518 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
78 1505 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
79 1503 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
80 1497 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
81 1494 power / force / strength 仰憑叡力
82 1481 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
83 1481 xiū to decorate / to embellish
84 1460 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
85 1460 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
86 1439 to go 去要除病經一卷
87 1424 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
88 1423 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
89 1420 shě to give up / to abandon
90 1414 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
91 1386 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
92 1374 luó Luo 濕羅
93 1366 世間 shìjiān world 來助護持世間經
94 1356 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
95 1347 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
96 1343 tóu head 舍頭諫經一卷
97 1331 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
98 1328 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
99 1323 bǎi one hundred 百八十一帙
100 1322 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
101 1300 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
102 1281 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
103 1265 seven 其間梵僧七
104 1263 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
105 1229 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
106 1228 wèn to ask 以問參
107 1224 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
108 1222 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
109 1214 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
110 1209 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
111 1207 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
112 1194 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
113 1177 to reach
114 1172 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
115 1168 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
116 1165 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
117 1159 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
118 1157 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
119 1155 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
120 1146 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
121 1144 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
122 1138 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
123 1132 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
124 1107 hòu after / later / behind 今亦計數在後
125 1104 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
126 1102 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
127 1093 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
128 1087 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
129 1075 jiā house / home / residence 永福邦家
130 1074 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
131 1071 Germany 運土德以膺
132 1067 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
133 1060 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
134 1035 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
135 1032 undulations 或云瞻波
136 1024 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
137 1023 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
138 1021 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
139 1015 guāng light 光文
140 992 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
141 988 bái white 無畏離車白阿難經一卷
142 987 mìng life 護命放生軌儀一卷
143 985 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
144 982 to die 或云死更生經
145 981 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
146 979 eight 合五千四十八卷
147 976 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
148 966 ài to love 或云自愛不自愛
149 962 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
150 961 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
151 953 mother 亦云呵利底母法
152 952 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
153 943 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
154 940 meaning / sense 餘義無異
155 937 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
156 925 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
157 915 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
158 914 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
159 914 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
160 914 zhòng heavy 一重具條科
161 909 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
162 905 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
163 901 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
164 897 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
165 894 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
166 883 shǔ to count 數施行
167 878 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
168 872 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
169 866 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
170 861 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
171 861 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
172 857 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
173 854 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
174 852 father 還本國度父王經一卷
175 851 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
176 844 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
177 844 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
178 844 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
179 842 five 又計六十五年
180 841 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
181 841 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
182 841 童子 tóngzǐ boy 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
183 839 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
184 830 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
185 828 hǎo good / very 好者誤
186 818 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
187 810 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
188 803 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
189 801 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
190 800 extra / surplus 餘義無異
191 790 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
192 784 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
193 779 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
194 777 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
195 772 liù six 開元二十六年
196 769 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
197 764 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
198 763 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
199 763 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
200 762 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
201 761 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
202 753 huā Hua 花嚴論一部四十卷
203 745 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
204 745 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
205 742 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
206 739 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
207 733 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
208 726 wàn ten thousand 仁被萬方
209 722 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
210 717 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
211 716 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
212 716 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
213 710 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
214 706 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
215 705 Māra 一名魔嬈亂法
216 701 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
217 697 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
218 695 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
219 693 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
220 688 qǐng to ask 請寄於本部中收
221 688 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
222 686 different / other 此一經與古舊二經中無少異
223 681 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
224 681 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
225 679 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
226 678 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
227 677 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
228 675 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
229 667 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
230 666 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
231 663 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
232 659 gēn origin / cause / basis 根由
233 658 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
234 656 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
235 655 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
236 647 fēn to divide into parts 無序分流通
237 637 good fortune / happiness / luck 永福邦家
238 636 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
239 634 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
240 633 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
241 626 one hundred million 百億日月翕
242 625 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
243 625 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
244 624 tīng to listen 一名聽施比丘經
245 623 wèi to call 謂非佛經者如右
246 623 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
247 619 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
248 615 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
249 614 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
250 613 shí real / true / honest / really
251 610 xué to study / to learn 或云勸進學道經
252 609 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
253 604 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
254 600 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
255 598 ěr ear 編於此耳
256 596 duò to descend / to fall
257 592 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
258 590 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
259 588 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
260 587 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
261 587 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
262 584 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
263 583 nián year 開元一十八年庚午之歲
264 582 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
265 580 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
266 577 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
267 570 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
268 569 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
269 568 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
270 567 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
271 566 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
272 565 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
273 563 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
274 557 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
275 556 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
276 556 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
277 556 shí ten 十年甲戌之歲
278 555 rén a kernel / a pit 仁被萬方
279 555 zhí to execute a plan 亦名部異執論
280 554 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
281 553 poison / narcotics 毒草喻經一卷
282 551 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
283 551 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
284 550 huái to think of 之懷耻
285 549 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
286 548 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
287 547 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
288 546 residence 閑居經一卷
289 546 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
290 545 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
291 545 to ferry 濟利於一時
292 541 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
293 539 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
294 537 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
295 535 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
296 533 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
297 529 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
298 526 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
299 526 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
300 524 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
301 522 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
302 520 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
303 520 lín forest / grove 祇樹林
304 518 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
305 516 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
306 515 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
307 514 shí knowledge 一名生死變識經
308 513 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
309 512 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
310 511 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
311 507 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
312 505 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
313 505 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
314 503 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
315 502 yuàn to blame / to complain 滌除昏妄調伏魔怨
316 501 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
317 500 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
318 499 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
319 499 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
320 498 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
321 495 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
322 495 biàn to change 一名生死變識經
323 494 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
324 493 jiǔ old 已久流行
325 493 chē a vehicle
326 490 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
327 489 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
328 488 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
329 488 xiān immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
330 487 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
331 486 road / path / way
332 483 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
333 479 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
334 479 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
335 477 jiā gha / ga 毘尼摩得勒伽十卷
336 477 hair 遠離父母落髮壞衣
337 477 鹿 deer 鹿子經一卷
338 476 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
339 473 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
340 473 to bind / to tie 有司執縛向市
341 471 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
342 471 an item 目為開元錄
343 468 qīng minister
344 468 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
345 468 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
346 466 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
347 466 mín the people / citizen 民德歸厚矣
348 464 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
349 462 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
350 456 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
351 453 shū to transport 一輸盧迦論一卷
352 452 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
353 452 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
354 450 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
355 449 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
356 447 lǎo old / elderly 一名貧老經
357 447 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
358 445 alone / independent / single / sole 非獨
359 443 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
360 441 cǎo grass / straw 農者禾草俱
361 440 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
362 438 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
363 437 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
364 437 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
365 436 車匿 Chēnì Channa / Chandaka 右舊錄中有車匿本末經一卷
366 435 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
367 435 interest 阿育王息壞目因緣一卷
368 434 to call / to cry / to shout 題云天尊說阿育王譬喻經古經呼佛以為天尊即佛說也
369 433 shòu to teach / to instruct 授菩提心戒儀一卷
370 432 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
371 431 在於 zàiyú in / consist of 牘必在於世
372 431 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
373 431 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
374 429 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
375 425 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
376 425 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
377 424 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
378 421 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
379 421 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
380 421 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
381 420 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
382 420 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
383 420 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
384 418 yuè month 月所譯三分具全
385 416 qín diligent 勤授長者經一卷
386 416 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
387 416 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal 顛倒
388 416 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
389 414 pear 一名鐵城泥梨經
390 413 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
391 411 ēn kindness 天恩俞充
392 411 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
393 410 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
394 410 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
395 410 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
396 403 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
397 401 xìng sex 七佛父母性字經一卷
398 401 往昔 wǎngxī in the past 如取往昔頂生王等
399 400 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
400 399 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
401 398 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
402 397 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
403 396 Fàn Sanskrit
404 395 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
405 395 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
406 393 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
407 393 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
408 393 dǎo to fall / to collapse / to topple / to fail / to go bankrupt / to change / to move around / to sell / to speculate 陛下義待倒戈
409 392 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
410 388 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
411 388 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
412 387 fàng to put / to place 放牛經一卷
413 387 增上 zēngshàng additional / increased / superior 亦云寶性分別七乘增上論或三卷或五卷
414 387 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
415 385 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
416 383 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
417 381 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
418 381 答曰 dá yuē to reply 答曰
419 380 to beg 遂乞編入貞元藏內
420 380 shū book 令書十本
421 379 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
422 379 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
423 378 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
424 378 bèi contemporaries / generation / lifetime 一名般泥洹後四輩灌蠟經亦直名灌臘經
425 378 yán stern / serious / strict / severe / austere 花嚴論一部四十卷
426 377 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
427 377 clothes / dress / garment 云不得服
428 376 cáng to hide 典盛圓於海藏
429 375 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
430 375 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
431 374 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
432 373 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
433 371 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
434 370 to join / to combine 合四
435 370 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
436 369 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 或作天人
437 369 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
438 369 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
439 367 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
440 367 āi sad / mournful / pitiful 哀泣經三卷
441 367 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
442 367 波羅 Bōluó Baltic 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
443 367 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
444 367 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
445 366 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana 淨飯王涅槃經一卷
446 366 王子 wángzǐ a prince 元魏外國王子月婆首那譯
447 366 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
448 366 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
449 365 kāi to open 開府儀同三司
450 363 甘露 gānlù amrita / sweet dew / the nectar of immortality / merit 甘露軍吒唎念誦法一卷
451 363 a device / a tool / a utensil / an implement 落下千人天飯器香任風吹
452 362 chén dust / dirt 或直云思塵論
453 362 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
454 362 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
455 361 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
456 361 邊際 biānjì bounds 紛綸靡窮邊際
457 361 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
458 360 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
459 359 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
460 358 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
461 355 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
462 355 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
463 354 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
464 354 shé Buddhist monk 亦云阿闍貰女經亦直云阿述
465 354 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
466 354 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
467 353 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
468 352 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
469 350 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
470 350 tán sandalwood / hardwood 一名須摩提女經一名難國王經一名怒和檀王經
471 350 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 與長老上尊睡
472 350 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
473 350 五欲 wŭ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
474 349 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
475 349 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
476 346 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
477 346 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
478 345 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 傳聞仁者齎此經自隨
479 345 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
480 345 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
481 342 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
482 338 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
483 338 to attain / to achieve / to reach 達霰
484 338 to lie 及臥疾
485 336 婇女 cǎinǚ a maiden 婇女先有奉法者
486 336 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
487 336 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
488 335 ér son 二兒名
489 335 gài lid / top / cover / canopy 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
490 334 bīng soldier / troops
491 332 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
492 332 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
493 331 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
494 331 a step 一名象步經
495 330 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 或云恐怖經
496 330 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
497 328 隨順 suíshùn to follow / to go along with 四十云眾學法中唯除污草及水七滅諍法隨順法並同比丘彼師不安理不通也
498 327 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
499 325 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
500 325 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷

avadāna

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1818 shí time / a period of time 之時
2 1668 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 1420 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
4 1394 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
5 1311 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
6 1078 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
7 1071 zhōng middle / during / inside 及開元目中
8 1046 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
9 919 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
10 910 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 849 rén person / people / a human being
12 805 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 741 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
14 714 shēn body / torso 或云治身經
15 712 desire 菩薩呵色欲法一卷
16 681 wén to hear 聞摩騰入漢
17 663 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
18 631 one 一卷
19 597 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
20 580 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
21 576 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
22 573 to reach 及賢聖傳集
23 569 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
24 522 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
25 514 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
26 491 lái to come 唯江表已來其間一
27 485 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
28 414 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
29 399 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
30 384 shì matter / thing / item 尋具事由
31 375 shí food 贈司空食邑三千戶
32 374 method / way 大乘經及念誦法
33 370 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
34 366 zài in / at 製序貫在經前
35 353 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
36 351 shàng top / a high position 將還上國
37 343 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
38 343 good fortune / happiness / luck 永福邦家
39 338 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
40 337 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
41 322 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
42 322 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
43 320 four 共五千四
44 314 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
45 313 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
46 309 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
47 305 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
48 304 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
49 299 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
50 293 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
51 291 qián front 并前七人梵
52 289 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
53 285 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
54 281 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
55 280 tiān day 頃於天祐丁丑
56 269 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
57 269 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
58 267 to enter 聞摩騰入漢
59 261 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
60 261 to reach
61 257 happy / cheerful / joyful
62 248 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
63 246 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
64 244 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
65 238 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
66 237 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
67 237 power / force / strength 仰憑叡力
68 236 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
69 234 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
70 233 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
71 229 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
72 226 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
73 225 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
74 223 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
75 221 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
76 221 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
77 220 shì a generation 盛行於世
78 218 shě to give up / to abandon
79 218 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
80 215 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
81 215 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
82 211 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
83 210 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
84 210 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
85 209 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
86 209 to go 去要除病經一卷
87 206 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
88 204 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
89 204 dào way / road / path 因共道友言論
90 201 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
91 200 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
92 200 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
93 199 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
94 197 xiū to decorate / to embellish
95 195 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
96 191 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
97 189 tīng to listen 一名聽施比丘經
98 188 èr two 大唐昇元二年
99 188 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
100 187 jiā house / home / residence 永福邦家
101 185 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
102 185 wèn to ask 以問參
103 185 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
104 183 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
105 182 qǐng to ask 請寄於本部中收
106 182 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
107 181 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
108 178 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
109 178 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
110 178 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
111 178 to die 或云死更生經
112 174 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
113 174 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
114 173 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
115 170 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
116 169 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
117 169 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
118 166 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
119 164 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
120 164 bái white 無畏離車白阿難經一卷
121 163 hòu after / later / behind 今亦計數在後
122 161 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
123 159 mìng life 護命放生軌儀一卷
124 158 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
125 158 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
126 157 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
127 157 duò to descend / to fall
128 154 tóu head 舍頭諫經一卷
129 154 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
130 154 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
131 153 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
132 152 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
133 148 huā Hua 花嚴論一部四十卷
134 148 seven 其間梵僧七
135 147 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
136 147 luó Luo 濕羅
137 147 shí real / true / honest / really
138 147 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
139 143 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
140 142 zhí value / worth 說法難值經一卷
141 142 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
142 141 餓鬼 È Guǐ a hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
143 140 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
144 140 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
145 139 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
146 138 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
147 136 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
148 136 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
149 136 bǎi one hundred 百八十一帙
150 134 a pagoda / a tower / a stupa 其不空塔廟碑文
151 131 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
152 130 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
153 130 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
154 130 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
155 130 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
156 129 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
157 128 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
158 126 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
159 125 ài to love 或云自愛不自愛
160 125 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
161 125 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
162 125 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
163 125 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
164 124 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
165 124 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
166 123 mother 亦云呵利底母法
167 121 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
168 120 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
169 120 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
170 119 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
171 118 liù six 開元二十六年
172 118 wèi to call 謂非佛經者如右
173 117 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
174 117 shēng sound / voice 聲教方被於支那
175 116 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
176 115 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 四者常於己師心懷決定
177 115 hǎo good / very 好者誤
178 115 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
179 114 different / other 此一經與古舊二經中無少異
180 113 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
181 112 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
182 112 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
183 111 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
184 111 five 又計六十五年
185 110 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
186 110 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
187 110 ér son 二兒名
188 109 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
189 109 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
190 109 shū unique 既荷殊私
191 108 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
192 107 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
193 107 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
194 106 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
195 106 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
196 105 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
197 103 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
198 103 解說 jiěshuō to explain / to comment 五惟越羅名解說經一卷
199 102 extra / surplus 餘義無異
200 102 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
201 101 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
202 101 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
203 101 lín forest / grove 祇樹林
204 100 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
205 99 wood / lumber 木槵經一卷
206 99 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
207 98 huǐ to destroy 毀形以成其志
208 98 世間 shìjiān world 來助護持世間經
209 98 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
210 98 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
211 98 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
212 98 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
213 97 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
214 97 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
215 97 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
216 97 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
217 97 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
218 97 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
219 95 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
220 94 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
221 94 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
222 94 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
223 93 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
224 93 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
225 92 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
226 92 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
227 92 huái to think of 之懷耻
228 92 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
229 92 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
230 91 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
231 91 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
232 91 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
233 91 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
234 91 nián year 開元一十八年庚午之歲
235 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
236 90 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
237 90 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
238 89 財寶 cái bǎo money and valuables 性頗福積富於財寶
239 89 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
240 89 鹿 deer 鹿子經一卷
241 89 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
242 89 rich
243 88 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
244 88 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
245 88 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
246 87 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
247 87 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
248 86 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
249 85 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
250 85 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
251 85 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
252 85 shī corpse 尸迦羅越六向拜經一卷
253 84 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
254 84 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
255 84 zhū pearl / bead 墮珠海水中經一卷
256 83 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
257 83 to ferry 濟利於一時
258 83 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
259 82 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
260 82 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
261 81 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
262 81 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
263 81 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
264 81 珍寶 zhēnbǎo a treasure 世間珍寶經一卷
265 81 xián salty / savory 京都道俗咸傳其異
266 81 jiā gha / ga 毘尼摩得勒伽十卷
267 81 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
268 80 jiǔ old 已久流行
269 80 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
270 80 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
271 80 guāng light 光文
272 80 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
273 80 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
274 79 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
275 79 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
276 78 liàng quantity / amount 不量窺管
277 78 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
278 78 bīng soldier / troops
279 77 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
280 77 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
281 77 qín diligent 勤授長者經一卷
282 77 zhòng heavy 一重具條科
283 77 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
284 77 應當 yīngdāng should / ought to 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
285 77 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
286 76 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
287 76 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
288 76 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
289 76 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
290 75 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
291 75 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
292 75 金色 jīnsè gold 亦名文殊師利神通力經又名勝金色明德女經
293 75 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
294 75 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
295 75 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
296 75 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
297 74 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
298 74 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
299 74 meaning / sense 餘義無異
300 74 yuè pleased 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
301 74 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
302 73 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
303 73 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
304 73 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
305 73 nán male 釋摩男本經一卷
306 73 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
307 73 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
308 72 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
309 72 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
310 71 eight 合五千四十八卷
311 71 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
312 71 father 還本國度父王經一卷
313 71 jiā to add 或加般字
314 71 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
315 71 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
316 71 ignorance 非是賢愚中抄出者
317 70 優婆塞 yōupósāi upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
318 70 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 在京大興善寺即為翻譯
319 70 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
320 70 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
321 70 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
322 69 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
323 69 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
324 69 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
325 69 hair 遠離父母落髮壞衣
326 69 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
327 69 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
328 69 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
329 68 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
330 68 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
331 68 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
332 68 波羅 Bōluó Baltic 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
333 68 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
334 67 duān to carry 今統集多端會歸當部
335 67 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
336 67 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
337 67 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
338 67 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
339 67 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
340 67 ěr ear 編於此耳
341 66 希有 xīyǒu uncommon 希有希有校量功德經一卷
342 66 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
343 66 fēn to divide into parts 無序分流通
344 66 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
345 65 qín diligent 亦云懃報
346 65 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
347 65 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
348 65 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
349 65 chù to touch / to feel 輕觸
350 65 jīng spirit / soul / vitality / energy 詎聞精奧空閱名題
351 65 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
352 64 問言 wèn yán to ask 問言美色經
353 64 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
354 64 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 露如渴思漿
355 64 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
356 64 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
357 64 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
358 63 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
359 63 lǎo old / elderly 一名貧老經
360 63 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 天上釋為故世在人中經一卷
361 63 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
362 63 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
363 63 bàn half 三紙半
364 63 念言 niànyán words from memory 心自念言
365 63 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
366 62 an item 目為開元錄
367 62 poison / narcotics 毒草喻經一卷
368 62 zhī a callous 句胝
369 62 zàn to praise 普賢行願讚一卷
370 62 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
371 62 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
372 62 心開意解 xīn kāi yì jiě All Queries Resolved and Knots Disentangled 心開意解得須陀洹果
373 62 名稱 míngchēng name 名稱城
374 61 檀越 tányuè an alms giver / a donor 子紇重為檀越開傳經論
375 61 瑠璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 瑠璃王經一卷
376 61 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
377 61 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮經一卷
378 61 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 一名堅心正意經一名堅心經
379 61 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
380 61 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
381 61 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
382 61 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
383 60 mǐn to pity / to sympathize 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
384 60 zhù a pillar / a column 侍省事上柱國頒國公食邑
385 60 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
386 60 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
387 60 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
388 60 出世 chūshì to be born / to come into being 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
389 60 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
390 60 jìn nearby 并近世
391 59 生天 shēng tiān one of the four kinds of heaven 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
392 59 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
393 59 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
394 59 gēn origin / cause / basis 根由
395 59 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
396 59 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
397 59 yín silver 銀蹄金角犢子經一卷
398 58 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
399 58 波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi 或直云十夢經或云波斯匿王十夢經
400 58 to attain / to achieve / to reach 達霰
401 58 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
402 58 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
403 58 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
404 58 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
405 58 未曾有 wèi céng yǒu abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
406 58 zhèng politics / government 四政斷經一卷
407 58 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
408 58 a fur ball 名般若毱多
409 57 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
410 57 biàn to change 一名生死變識經
411 57 pear 一名鐵城泥梨經
412 57 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
413 57 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
414 57 Níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
415 57 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
416 57 cotton cloth 陳太建四年五月沙門慧布從
417 57 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
418 57 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
419 57 白言 bái yán to say 嘆已白言
420 57 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
421 56 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 冀望多賢共垂詢訪
422 56 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
423 56 lèi tears 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
424 56 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
425 56 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
426 56 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
427 56 a river / a stream 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
428 56 guì expensive / noble / precious 是知法王御曆不貴異貨珠珍
429 56 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 內題天女十二契一百八名無大乘經
430 55 shàn meals 飲食餚饍皆甘路
431 55 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
432 55 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
433 55 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 第八給孤獨園會
434 55 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
435 55 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
436 55 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
437 55 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
438 55 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
439 55 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
440 55 Germany 運土德以膺
441 55 娛樂 yúlè entertainment / amusement 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
442 54 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 菩薩導示行經一卷
443 54 chì red / scarlet
444 54 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
445 54 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 心呪四首七俱胝佛神呪一隨一切如來意呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶呪一
446 54 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
447 54 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
448 54 音樂 yīnyuè music 供設音樂無易
449 53 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
450 53 祇樹 Zhǐshù Jetavana 祇樹林
451 53 a drama / a play / a show 獼猴與婢共戲致變經一卷
452 53 to translate / to interpret 同共宣譯
453 53 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
454 53 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
455 53 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
456 53 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
457 53 大海 dàhǎi sea / ocean 大海深嶮抄經一卷
458 52 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
459 52 chē a vehicle
460 52 zéi thief 為賊所引不堪考楚
461 52 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
462 52 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
463 52 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
464 52 luò to fall / to drop 落尋求不獲
465 52 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
466 51 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
467 51 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
468 51 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
469 51 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
470 51 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 滅怪經一卷
471 51 mán beautiful 亦直名勝鬘或二卷
472 51 pín poor 一名貧老經
473 51 語言 yǔyán a language 習俗語言
474 51 shǔ to count 數施行
475 51 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
476 50 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
477 50 答曰 dá yuē to reply 答曰
478 50 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
479 50 to bind / to tie 有司執縛向市
480 50 世人 shìrén mankind 世人參雜惑亂正文
481 50 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
482 50 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
483 50 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
484 50 親友 qīnyǒu friends and relatives 郄超與親友書云
485 50 huàn to call 令喚京師
486 50 gōng to present to / to supply / to provide 雲集四親嚫供噎塞
487 50 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
488 50 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
489 50 fàng to put / to place 放牛經一卷
490 49 利益 lìyì benefit / interest 大德優波扇多為利益弟子故造此阿毘曇心論
491 49 tóu to throw 凡遇聖蹤投誠禮敬
492 49 qīng green or blue 梵志青白釋
493 49 kāi to open 開府儀同三司
494 49 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
495 49 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
496 49 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
497 49 果報 guǒbào vipāka / the result of karma 阿育王獲果報經一卷
498 49 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
499 48 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
500 48 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進

-

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4457 rén person / people / a human being
2 3238 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 3205 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 3069 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
5 2992 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 2928 shí time / a period of time 之時
7 2608 desire 菩薩呵色欲法一卷
8 2438 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
9 2366 one 一卷
10 2211 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
11 2105 zhōng middle / during / inside 及開元目中
12 2008 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
13 1842 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
14 1826 shēn body / torso 或云治身經
15 1820 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
16 1800 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
17 1721 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
18 1709 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
19 1688 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
20 1650 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
21 1558 method / way 大乘經及念誦法
22 1488 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
23 1486 lái to come 唯江表已來其間一
24 1449 zài in / at 製序貫在經前
25 1434 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
26 1391 wén to hear 聞摩騰入漢
27 1363 dào way / road / path 因共道友言論
28 1302 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
29 1263 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
30 1244 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
31 1209 shí food 贈司空食邑三千戶
32 1185 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
33 1182 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
34 1178 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
35 1125 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
36 1107 shì a generation 盛行於世
37 1099 happy / cheerful / joyful
38 1091 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
39 1078 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
40 1060 to enter 聞摩騰入漢
41 1058 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
42 1046 shàng top / a high position 將還上國
43 1044 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
44 968 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
45 961 to die 或云死更生經
46 952 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
47 929 shì matter / thing / item 尋具事由
48 929 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
49 927 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
50 892 èr two 大唐昇元二年
51 864 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
52 863 hòu after / later / behind 今亦計數在後
53 849 to go 去要除病經一卷
54 838 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
55 813 to reach 及賢聖傳集
56 809 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
57 802 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
58 797 wèn to ask 以問參
59 782 jiā house / home / residence 永福邦家
60 779 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
61 765 wèi to call 謂非佛經者如右
62 761 ài to love 或云自愛不自愛
63 754 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
64 749 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
65 746 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
66 741 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
67 723 ignorance 非是賢愚中抄出者
68 720 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
69 719 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
70 714 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
71 714 four 共五千四
72 711 good fortune / happiness / luck 永福邦家
73 693 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
74 669 qián front 并前七人梵
75 652 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
76 646 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
77 634 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
78 629 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
79 625 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
80 620 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
81 611 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
82 611 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
83 610 bào newspaper 亦名多增道章經或云十報經
84 608 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
85 607 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
86 606 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
87 596 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
88 592 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
89 586 tiān day 頃於天祐丁丑
90 569 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
91 564 shě to give up / to abandon
92 560 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
93 551 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
94 551 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
95 550 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
96 549 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
97 546 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
98 530 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
99 525 hǎo good / very 好者誤
100 525 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
101 522 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
102 519 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
103 519 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
104 518 ér son 二兒名
105 512 xué to study / to learn 或云勸進學道經
106 508 mother 亦云呵利底母法
107 506 meaning / sense 餘義無異
108 504 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
109 503 xiū to decorate / to embellish
110 502 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
111 500 seven 其間梵僧七
112 496 tóu head 舍頭諫經一卷
113 494 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
114 486 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
115 485 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
116 478 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
117 476 five 又計六十五年
118 476 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
119 474 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
120 467 mìng life 護命放生軌儀一卷
121 465 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
122 464 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
123 462 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
124 458 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
125 457 zhòng heavy 一重具條科
126 455 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
127 455 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
128 452 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
129 450 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
130 450 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
131 449 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
132 448 duò to descend / to fall
133 447 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
134 446 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
135 445 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
136 442 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
137 438 huái to think of 之懷耻
138 437 liù six 開元二十六年
139 431 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
140 430 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
141 429 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
142 426 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
143 423 father 還本國度父王經一卷
144 418 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
145 416 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
146 416 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
147 413 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
148 412 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
149 410 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
150 408 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
151 408 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
152 407 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
153 405 tīng to listen 一名聽施比丘經
154 405 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
155 403 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
156 401 shǔ to count 數施行
157 395 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
158 393 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
159 391 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
160 389 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
161 389 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
162 388 lǎo old / elderly 一名貧老經
163 387 bái white 無畏離車白阿難經一卷
164 387 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
165 385 to reach
166 385 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
167 383 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
168 376 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
169 375 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
170 372 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
171 372 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
172 370 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
173 369 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
174 368 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
175 368 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
176 368 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
177 367 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
178 362 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
179 354 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
180 354 qǐng to ask 請寄於本部中收
181 350 eight 合五千四十八卷
182 349 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
183 349 ěr ear 編於此耳
184 349 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
185 347 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
186 346 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
187 345 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
188 342 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
189 338 interest 阿育王息壞目因緣一卷
190 336 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
191 334 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
192 333 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
193 332 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
194 331 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
195 326 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
196 325 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
197 324 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
198 323 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
199 320 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
200 319 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
201 318 extra / surplus 餘義無異
202 317 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
203 316 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
204 316 shí real / true / honest / really
205 316 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
206 315 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
207 314 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
208 314 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
209 313 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
210 312 Germany 運土德以膺
211 310 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
212 308 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
213 307 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
214 306 生天 shēng tiān one of the four kinds of heaven 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
215 306 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
216 306 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
217 306 bǎi one hundred 百八十一帙
218 305 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
219 305 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
220 302 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
221 300 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
222 300 different / other 此一經與古舊二經中無少異
223 300 shí knowledge 一名生死變識經
224 294 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
225 294 gēn origin / cause / basis 根由
226 291 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
227 291 shēng sound / voice 聲教方被於支那
228 291 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
229 290 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
230 289 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
231 288 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
232 288 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
233 288 power / force / strength 仰憑叡力
234 287 qīng minister
235 285 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
236 282 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
237 281 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
238 281 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
239 278 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
240 277 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
241 276 alone / independent / single / sole 非獨
242 275 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
243 274 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
244 273 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
245 272 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
246 271 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
247 270 fēn to divide into parts 無序分流通
248 269 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
249 268 道人 dàorén a Buddhist monk 犢子道人問論一卷
250 268 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
251 267 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
252 265 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
253 265 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
254 263 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
255 262 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
256 260 wàn ten thousand 仁被萬方
257 260 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
258 259 jiǔ old 已久流行
259 258 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
260 258 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
261 257 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
262 254 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
263 253 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
264 252 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
265 251 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
266 250 to bind / to tie 有司執縛向市
267 249 guǐ a ghost / spirit of dead 或明神鬼禍福
268 249 to attain / to achieve / to reach 達霰
269 249 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
270 248 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
271 248 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
272 247 xiōng elder brother 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
273 245 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
274 245 nián year 開元一十八年庚午之歲
275 245 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
276 244 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
277 242 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
278 240 世間 shìjiān world 來助護持世間經
279 240 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
280 239 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
281 239 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
282 239 晝夜 zhòuyè day and night 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
283 239 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
284 239 huì rage 息恚經一卷
285 238 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
286 238 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
287 237 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
288 237 poison / narcotics 毒草喻經一卷
289 236 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
290 236 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
291 235 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
292 235 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
293 233 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
294 233 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
295 232 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
296 232 jìn nearby 并近世
297 231 答曰 dá yuē to reply 答曰
298 231 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
299 231 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
300 230 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
301 230 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
302 228 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
303 226 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
304 226 to ferry 濟利於一時
305 225 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
306 224 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
307 224 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 等泥洹初品名為哀泣
308 222 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
309 222 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
310 220 zhí to execute a plan 亦名部異執論
311 220 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
312 219 to amass / to accumulate / to store 一名枯樹經無大字一名積木燒然經抄第二卷亦云出中阿含第一卷
313 218 zhí value / worth 說法難值經一卷
314 218 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
315 217 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
316 216 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
317 216 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
318 215 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
319 215 yuàn to blame / to complain 滌除昏妄調伏魔怨
320 214 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
321 213 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
322 213 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
323 213 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
324 211 huǐ to destroy 毀形以成其志
325 211 zéi thief 為賊所引不堪考楚
326 211 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
327 211 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
328 210 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
329 209 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
330 209 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
331 209 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
332 209 luó Luo 濕羅
333 208 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
334 205 xián to be worthy / noble 非是賢愚中抄出者
335 205 shì to fit / to suit 進不聞遠適西域
336 203 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
337 200 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
338 200 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
339 198 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
340 197 cáng to hide 典盛圓於海藏
341 195 residence 閑居經一卷
342 195 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
343 194 road / path / way
344 194 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
345 193 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
346 193 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
347 193 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
348 191 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
349 191 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
350 191 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
351 191 rich
352 191 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
353 190 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
354 189 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
355 188 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
356 188 為人 wéirén behavior / conduct 法為人經一卷
357 188 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
358 188 mín the people / citizen 民德歸厚矣
359 188 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
360 187 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
361 187 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
362 187 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
363 187 結使 jiéshǐ a fetter 懷抱於結使
364 187 biàn to change 一名生死變識經
365 186 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
366 185 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
367 185 to meet with 一名婦遇對經
368 184 fàng to put / to place 放牛經一卷
369 184 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
370 184 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
371 182 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
372 182 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
373 181 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
374 180 kuài fast / quick 生靈慶快抃
375 180 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
376 180 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
377 180 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
378 180 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
379 179 shǒu to guard / to practice 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
380 179 持戒 chí jiè to uphold precepts / morality 持戒法經一卷
381 178 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
382 178 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
383 178 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
384 178 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
385 176 younger brother 或云佛五百弟子自說本起亦云五百弟
386 176 undulations 或云瞻波
387 176 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
388 176 問言 wèn yán to ask 問言美色經
389 176 guest / visitor 賈客經二卷
390 176 chē a vehicle
391 175 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
392 174 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
393 174 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
394 174 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
395 173 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 增養因緣經三卷
396 173 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
397 172 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
398 171 shí ten 十年甲戌之歲
399 171 shì a scholar 或云仁賢幻士經
400 171 jiā to add 或加般字
401 170 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
402 170 to be angry / to be in a rage 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
403 170 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
404 168 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
405 168 cǎo grass / straw 農者禾草俱
406 168 hair 遠離父母落髮壞衣
407 168 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
408 165 to beg 遂乞編入貞元藏內
409 164 Māra 一名魔嬈亂法
410 164 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
411 164 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
412 164 羅漢 Luóhàn Arhat 一名羅漢賴吒和羅經
413 163 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
414 163 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
415 163 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
416 163 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
417 163 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
418 162 shěn to examine / to investigate / to try in court 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
419 162 clothes / dress / garment 云不得服
420 161 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
421 161 to join / to combine 合四
422 161 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
423 160 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
424 160 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
425 159 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
426 159 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 尋又伏蒙今上皇帝陛下
427 159 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
428 158 shé snake 安敢豫學次見經淆雜龍蛇並進
429 158 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
430 158 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
431 157 fish 龜茲國三藏勿堤提犀魚
432 156 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
433 156 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
434 155 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
435 155 wood / lumber 木槵經一卷
436 155 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
437 155 ēn kindness 天恩俞充
438 154 pear 一名鐵城泥梨經
439 154 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
440 154 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
441 154 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
442 154 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮金殿
443 154 an item 目為開元錄
444 153 bīng soldier / troops
445 152 shāng to injure 可謂傷哉
446 152 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
447 152 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
448 151 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
449 151 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
450 150 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
451 150 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
452 150 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
453 150 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
454 149 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
455 149 shāo to burn 屏風於縣燒除
456 149 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
457 148 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
458 148 qīng light / easy / frivolous
459 147 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
460 147 行人 xíngrén pedestrian 博訪大夏行人云
461 147 chén dust / dirt 或直云思塵論
462 147 wild / rude 佛為呵利曠野鬼說法經一卷
463 147 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
464 146 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
465 146 grandmother / matron / mother-in-law 亦云頻婆
466 146 fēi to fly 飛鳥喻經一卷
467 146 Níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
468 145 to lie 及臥疾
469 145 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
470 145 guāng light 光文
471 145 tóu to throw 凡遇聖蹤投誠禮敬
472 144 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
473 144 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
474 143 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
475 143 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
476 143 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
477 143 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
478 142 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
479 141 huàn to call 令喚京師
480 140 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
481 140 to avoid / to shun 梵志避死經一卷
482 138 jiǔ nine 二百九十九卷
483 138 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
484 138 míng dark 或云十方滅冥經
485 138 láo to toil 目閱可知不勞廣敘
486 138 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
487 137 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
488 137 yóu to swim 特遠遊禮五臺山
489 136 lín forest / grove 祇樹林
490 136 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
491 136 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
492 136 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
493 136 to associate with / be near 諸如此比偽
494 136 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
495 136 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
496 135 tián field 一名寶田慧印三昧經亦直云慧印經
497 135 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
498 133 to scold / to abuse 其六人喻經云出罵意
499 133 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
500 133 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 滅怪經一卷

prajñāpāramitā

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66780 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
2 44796 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
3 43359 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
4 36144 method / way 大乘經及念誦法
5 33455 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
6 30786 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
7 29281 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
8 28050 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
9 26142 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
10 25530 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 25414 chù to touch / to feel 輕觸
12 24450 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
13 23033 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
14 22303 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
15 21707 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
16 21059 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
17 20079 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
18 18325 xìng sex 七佛父母性字經一卷
19 18245 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
20 17100 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
21 16402 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
22 15859 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
23 15846 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
24 15646 zhōng middle / during / inside 及開元目中
25 15508 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
26 15491 fēn to divide into parts 無序分流通
27 15429 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
28 15241 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
29 14420 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
30 14280 shēn body / torso 或云治身經
31 14177 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
32 13740 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
33 13264 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
34 13143 to reach 及賢聖傳集
35 12703 shí time / a period of time 之時
36 12545 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
37 12382 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
38 11285 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
39 11253 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
40 11192 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
41 11154 xiū to decorate / to embellish
42 10845 ěr ear 編於此耳
43 10620 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
44 10532 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
45 10341 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
46 10112 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
47 10090 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
48 10070 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
49 9904 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
50 9690 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
51 9562 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
52 9560 xué to study / to learn 或云勸進學道經
53 9548 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
54 9401 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
55 9329 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
56 9142 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
57 9110 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
58 9070 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
59 8795 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
60 8542 shí knowledge 一名生死變識經
61 8339 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
62 8221 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
63 8175 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
64 8024 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 分別識法自性空寂
65 7974 shě to give up / to abandon
66 7973 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
67 7952 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有者是法之真也
68 7883 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
69 7830 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
70 7747 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 尊者舍利子說
71 7459 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
72 7335 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 梵語訛也正梵音薩嚩吉孃二合唐言一切智智即般若波羅蜜之異名也
73 7160 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
74 7154 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
75 7097 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
76 7054 four 共五千四
77 6952 dào way / road / path 因共道友言論
78 6933 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
79 6815 desire 菩薩呵色欲法一卷
80 6740 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
81 6730 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性釋玄奘譯
82 6727 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
83 6656 happy / cheerful / joyful
84 6455 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
85 6445 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
86 6433 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
87 6411 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
88 6363 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
89 6284 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
90 6175 三摩地 sānmódì samadhi / samādhi 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
91 6067 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
92 5994 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺論一卷
93 5942 rén person / people / a human being
94 5856 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
95 5787 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
96 5770 淨戒 jìngjiè perfect observance 菩薩淨戒唯禁於
97 5742 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
98 5734 shēng sound / voice 聲教方被於支那
99 5537 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
100 5533 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
101 5409 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
102 5305 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
103 5258 世間 shìjiān world 來助護持世間經
104 5231 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
105 5165 shì matter / thing / item 尋具事由
106 5155 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
107 5128 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 若不行布施波羅蜜多
108 5097 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 乃以善男子善女人為教首
109 5065 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
110 5063 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate 庶使人天迴向
111 5022 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界
112 4988 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
113 4983 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 三一切相智觀
114 4982 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 然此經是法性大乘文
115 4972 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
116 4934 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
117 4922 安忍 ān rěn Patience 室羅筏城給孤獨園說安忍波羅
118 4873 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
119 4844 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
120 4803 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
121 4773 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
122 4714 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
123 4693 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
124 4686 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 師子月佛本性經一卷
125 4654 十八 shíbā eighteen 開元一十八年庚午之歲
126 4550 tiān day 頃於天祐丁丑
127 4495 to enter 聞摩騰入漢
128 4458 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
129 4422 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
130 4403 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
131 4396 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
132 4327 wèi to call 謂非佛經者如右
133 4318 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
134 4300 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
135 4297 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
136 4274 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
137 4215 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
138 4202 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
139 4196 one 一卷
140 4183 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
141 4130 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 諸善業者解脫門
142 4126 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 可說四念住
143 4123 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
144 4107 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
145 4025 lái to come 唯江表已來其間一
146 4020 內空 nèikōng empty within 澡灌內空
147 4008 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
148 3928 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
149 3883 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
150 3866 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
151 3848 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 即八聖道支也
152 3841 四靜慮 Sì Jìnglǜ Four Jhanas / four stages of meditative concentration 四靜慮攝
153 3841 different / other 此一經與古舊二經中無少異
154 3805 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
155 3801 思議 sīyì to imagine / to comprehend 佛花嚴入如來智德不思議境界經三卷
156 3776 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
157 3732 五眼 wŭyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 菩薩求五眼經一卷
158 3723 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量四諦
159 3715 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
160 3695 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
161 3653 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
162 3606 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
163 3600 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
164 3595 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
165 3586 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 得六神通
166 3571 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力偈一卷
167 3568 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
168 3564 wàng to forget / to overlook / to neglect 亦直云大安般經或無大字安公云忘安般經或一卷
169 3526 jiǔ nine 二百九十九卷
170 3459 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 具八解脫
171 3390 wén to hear 聞摩騰入漢
172 3368 變異 biànyì to change / to transform 妙法蓮華天地變異經一卷
173 3347 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 是名道聖諦
174 3289 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空
175 3277 èr two 大唐昇元二年
176 3241 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 名十遍處觀
177 3239 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
178 3140 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
179 3130 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
180 3117 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
181 3082 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
182 3077 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
183 3071 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
184 3069 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
185 3062 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
186 3048 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
187 3032 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
188 3004 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 是人行空解脫門
189 3000 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold 稱讚淨土攝受經
190 2994 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
191 2954 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
192 2950 眼界 yǎnjiè sight / scope 眼界
193 2939 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
194 2934 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 藐本音莫角反為就梵語借音彌藥反正云三藐三沒駄三字去聲此云正等覺亦云正
195 2931 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
196 2869 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
197 2868 色處 sèchù the visible realm 於麁色處
198 2865 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 引色及遍計所起諸法處色
199 2864 meaning / sense 餘義無異
200 2850 意處 yìchù mental basis of cognition 其五識見分是意處收
201 2845 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
202 2834 苦聖諦 kŭ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 觀苦聖諦
203 2815 qián front 并前七人梵
204 2793 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 時得預流果
205 2775 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
206 2754 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 有為第十八卷
207 2751 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
208 2750 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
209 2745 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
210 2681 shí real / true / honest / really
211 2678 老死 lǎo sǐ old age and death 尋旋老死
212 2670 liàng quantity / amount 不量窺管
213 2650 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
214 2638 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
215 2620 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
216 2593 不行 bùxíng will not do / will not work 祭亡人不行貪經一卷
217 2586 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
218 2574 實際 shíjì reality / in practice 實際寺沙門明琰
219 2565 bǎi one hundred 百八十一帙
220 2543 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
221 2538 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
222 2536 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
223 2487 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
224 2479 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
225 2438 法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya 見諸法空
226 2438 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
227 2435 shàng top / a high position 將還上國
228 2431 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈無減經一卷
229 2429 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
230 2429 地界 dìjiè earth element 右故大和上感謝人間化歸地界音容緬邈
231 2422 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
232 2415 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
233 2400 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
234 2399 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
235 2398 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
236 2359 大喜 dàxǐ exultation 大喜躍
237 2356 zhí to execute a plan 亦名部異執論
238 2343 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
239 2339 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
240 2336 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
241 2325 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
242 2284 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
243 2282 hòu after / later / behind 今亦計數在後
244 2281 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 十力四無礙解
245 2277 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 錄傳俱宣所撰而自相矛楯何也
246 2271 修學 xiūxué to study 弟子修學經一卷
247 2269 extra / surplus 餘義無異
248 2256 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 題云如實反質難品
249 2243 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
250 2236 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
251 2216 to join / to combine 合四
252 2213 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
253 2196 power / force / strength 仰憑叡力
254 2162 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
255 2155 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
256 2149 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 諸具壽
257 2149 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
258 2140 to go 去要除病經一卷
259 2138 神足 shénzú teleportation 合道神足經三卷
260 2131 內外 nèiwài inside and outside 王化內外經一卷
261 2117 五根 wŭ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 信人者生五根過患經
262 2112 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
263 2109 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 離生苦
264 2092 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
265 2071 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
266 2068 chóu to worry about 憂無愁
267 2067 虛妄 xūwàng not real / fabricated 如其虛妄國有常刑
268 2059 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如患熱病青為黃見非是眼識
269 2047 五力 wŭ lì pañcabala / the five powers 人有五力經一卷
270 2044 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
271 2039 提供 tígōng to supply / to provide 李明芳大德提供新式標點
272 2025 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
273 1985 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
274 1982 huàn a fantasy / an illusion 幻師阿夷鄒呪經一卷
275 1974 to bind / to tie 有司執縛向市
276 1972 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
277 1971 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
278 1965 good fortune / happiness / luck 永福邦家
279 1962 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
280 1961 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
281 1961 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness 至意識界亦不可得
282 1938 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 於七等覺支至所顯示故
283 1938 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
284 1935 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 苾芻此痔病經我於餘處已曾宣說而所為復別處亦不同此是重說非重譯也
285 1916 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
286 1898 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 若有無智樂欲戲論及鬪諍者
287 1889 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
288 1877 Māra 一名魔嬈亂法
289 1865 讚歎 zàntàn to praise 藏菩薩讚歎法身觀行品
290 1854 ài to love 或云自愛不自愛
291 1849 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 勝義猶其圓通矣
292 1843 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
293 1841 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
294 1816 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
295 1800 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經六百卷
296 1782 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
297 1756 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
298 1751 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
299 1751 法住 fǎzhù dharma abode 法住滅品
300 1744 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情諸形類
301 1737 zài in / at 製序貫在經前
302 1722 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
303 1703 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
304 1685 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
305 1684 qín diligent 勤授長者經一卷
306 1678 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 方便善巧為父
307 1675 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
308 1657 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
309 1656 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
310 1652 虛空界 xūkōng jiè visible space 名虛空界
311 1609 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
312 1604 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 言不相收者以其三法定
313 1603 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
314 1599 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
315 1592 duò to descend / to fall
316 1583 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 慢唯作執著
317 1578 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
318 1566 wèn to ask 以問參
319 1545 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
320 1539 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
321 1525 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
322 1520 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
323 1517 yùn to bring together / to collect 新譯之者八蘊
324 1505 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 我癡無自性
325 1504 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
326 1504 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
327 1498 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
328 1482 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 預流
329 1470 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 撓女教及如紹二反杜注左傳曰撓曲也漢書集注曰撓弱也此中文意明精進波羅蜜勇捍
330 1470 不空 Bù Kōng Amoghavajra 不空
331 1466 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
332 1465 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 暫聞隨喜福尚無窮
333 1465 甚多 shén duō extremely many 其母王女利養甚多
334 1447 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
335 1440 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
336 1415 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
337 1414 般若 bōrě prajñā / prajna / great wisdom 秦譯者名摩訶般若大明呪經
338 1391 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
339 1390 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
340 1386 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
341 1384 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
342 1373 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
343 1360 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
344 1346 jiǎn to decrease / to subtract 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
345 1340 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
346 1339 作意 zuò yì attention / engagement 作意盡尋求之理
347 1339 liù six 開元二十六年
348 1337 five 又計六十五年
349 1337 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
350 1335 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 路琰屬辭潤色
351 1333 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
352 1333 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦云鞞婆沙阿毘曇論亦云廣說或十五卷或十九卷或無論字
353 1324 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
354 1316 無染 wú rǎn Untainted 無染
355 1315 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
356 1283 seven 其間梵僧七
357 1281 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
358 1269 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
359 1265 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
360 1261 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
361 1260 juǎn to coil / to roll 一卷
362 1245 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor / to be honored 肅宗臨朝彌加尊重
363 1240 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
364 1235 名色 míng sè name and form 謂唯眼所取一依名色
365 1235 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
366 1233 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
367 1227 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
368 1220 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
369 1200 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
370 1198 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
371 1191 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
372 1169 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
373 1166 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
374 1165 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
375 1159 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi 菩薩十地經一卷
376 1158 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 遂感佛牙放光空中
377 1142 shǔ to count 數施行
378 1133 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 凡六處重上錯之甚也
379 1119 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非天挺英靈生知聖授
380 1117 書寫 shūxiě to write 書寫
381 1113 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
382 1099 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
383 1095 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
384 1095 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
385 1082 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 名諸波羅蜜聚
386 1075 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
387 1070 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
388 1062 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
389 1058 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
390 1053 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
391 1047 letter / symbol / character 并梵字
392 1040 shì a generation 盛行於世
393 1037 嚴淨 yán jìng majestic and pure 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
394 1020 引發 yǐnfā to lead to / to trigger / to initiate 能為後後引發故
395 1011 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 大乘理趣六波羅蜜經十卷
396 1009 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
397 1006 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
398 1006 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
399 1005 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
400 1003 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
401 989 special / unusual / extraordinary 特遠遊禮五臺山
402 988 法雲地 fǎ yún dì the ground of Dharma cloud 此中十住即十地也一極喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲地餘經十
403 987 惡魔 èmó Māra 即是虛妄惡魔王
404 986 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
405 979 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
406 978 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 一名五陰因事經
407 972 to repair / to patch / to mend / to make up for / to fill / to supplement 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
408 964 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
409 964 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
410 957 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
411 944 勇猛 yǒngměng ardency 門徒道俗莫不更增勇猛
412 940 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
413 929 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence 句義旨懸殊差別異也故為單本
414 928 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
415 925 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
416 924 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
417 919 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
418 919 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 舊經阿耨多羅三耶三菩
419 911 luó Luo 濕羅
420 908 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
421 907 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
422 905 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間兩階人發菩提心法一卷
423 905 a bodhisattva / a herb / an aromatic plant 亦云不思光菩薩所說經亦云無思光孩童菩
424 904 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合
425 904 shì a scholar 或云仁賢幻士經
426 898 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 蜜遮伽羅漢第十八
427 896 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
428 895 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
429 890 mìng life 護命放生軌儀一卷
430 890 guāng light 光文
431 890 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
432 879 殑伽 Jìngjiā the Ganges 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
433 877 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
434 877 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
435 871 作者 zuòzhě author / writer 或十八卷附梁錄未詳作者
436 864 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 大梵摩天帝釋摩醯首羅四天王
437 861 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 得成熟
438 856 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
439 850 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
440 846 to translate / to interpret 同共宣譯
441 845 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
442 845 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
443 835 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
444 833 shí ten 十年甲戌之歲
445 827 cáng to hide 典盛圓於海藏
446 827 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
447 813 jìn nearby 并近世
448 807 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 喜信解
449 806 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal 顛倒
450 805 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
451 803 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness 無待耳識
452 801 shū book 令書十本
453 791 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏
454 790 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
455 787 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
456 786 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力下三經安西北庭進入
457 781 book / volume
458 777 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界名數記第一
459 777 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
460 776 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
461 776 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
462 774 zàn to praise 普賢行願讚一卷
463 771 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 預流一來果
464 770 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
465 769 huā Hua 花嚴論一部四十卷
466 768 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
467 768 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡伏藏經二卷
468 758 gēn origin / cause / basis 根由
469 757 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 聖諦
470 755 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
471 749 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 問八十隨好為在何處
472 745 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 方知得不還果
473 743 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
474 742 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因詣目連放光經一卷
475 742 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
476 741 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
477 737 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 凡位恒雜染
478 736 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 爰崇不二之門
479 735 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛
480 734 eight 合五千四十八卷
481 734 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
482 733 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
483 729 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana 聰叡絕倫風神爽異生年十
484 728 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
485 725 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 無上菩提
486 717 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
487 716 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
488 713 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
489 707 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
490 707 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
491 704 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
492 703 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 國深信最勝善逝法者
493 698 三十 sān shí thirty 一百三十四部
494 692 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom 之照而為一切種智也
495 688 zhào an imperial decree 詔宣譯
496 688 祕密 mìmì secret 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
497 683 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
498 679 無色 wúsè formless / no form / arūpa 佛性當有論法身無色論
499 678 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
500 678 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle 佛菩薩乘

lotus

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4285 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
2 3213 method / way 大乘經及念誦法
3 2958 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
4 2257 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
5 2128 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
6 2022 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
7 1956 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
8 1893 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
9 1826 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
10 1713 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
11 1679 xīn heart 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
12 1632 rén person / people / a human being
13 1574 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
14 1565 zhōng middle / during / inside 及開元目中
15 1549 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
16 1523 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
17 1500 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
18 1403 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
19 1350 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
20 1293 shí time / a period of time 之時
21 1290 wén to hear 聞摩騰入漢
22 1268 to reach 及賢聖傳集
23 1181 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
24 1173 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
25 1173 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
26 1146 desire 菩薩呵色欲法一卷
27 1096 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
28 1093 shēn body / torso 或云治身經
29 1054 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
30 1023 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
31 978 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
32 938 dào way / road / path 因共道友言論
33 913 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
34 863 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
35 828 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
36 817 one 一卷
37 813 bǎi one hundred 百八十一帙
38 804 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
39 790 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
40 785 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
41 781 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
42 775 lái to come 唯江表已來其間一
43 773 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
44 772 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
45 757 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
46 755 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
47 744 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
48 712 happy / cheerful / joyful
49 702 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
50 695 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
51 673 shàng top / a high position 將還上國
52 671 shì a generation 盛行於世
53 667 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
54 657 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
55 655 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
56 644 to enter 聞摩騰入漢
57 635 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
58 628 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
59 615 one hundred million 百億日月翕
60 602 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
61 583 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
62 577 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
63 565 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
64 562 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
65 558 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
66 553 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
67 549 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
68 540 zài in / at 製序貫在經前
69 536 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
70 536 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
71 532 power / force / strength 仰憑叡力
72 530 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
73 529 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
74 521 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
75 517 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
76 517 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
77 516 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
78 515 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
79 500 meaning / sense 餘義無異
80 495 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
81 495 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
82 491 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
83 489 èr two 大唐昇元二年
84 485 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
85 482 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
86 478 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
87 475 tiān day 頃於天祐丁丑
88 472 shēng sound / voice 聲教方被於支那
89 462 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
90 460 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
91 459 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
92 459 shì matter / thing / item 尋具事由
93 458 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
94 454 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
95 452 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 金剛頂瑜伽文殊師利經一卷
96 452 xiū to decorate / to embellish
97 450 hòu after / later / behind 今亦計數在後
98 443 four 共五千四
99 431 shǔ to count 數施行
100 430 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
101 428 qián front 并前七人梵
102 427 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
103 423 wèi to call 謂非佛經者如右
104 420 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 兼說滅度已後焚燒等事
105 419 chí to grasp / to hold 從中印土持此梵夾
106 418 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
107 415 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
108 403 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
109 403 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
110 403 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
111 400 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
112 399 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
113 398 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
114 395 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
115 393 guāng light 光文
116 392 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
117 392 eight 合五千四十八卷
118 392 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
119 390 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
120 388 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
121 388 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
122 382 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
123 381 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
124 380 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
125 379 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
126 379 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
127 377 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
128 376 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
129 372 世間 shìjiān world 來助護持世間經
130 372 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
131 367 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
132 364 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
133 364 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
134 360 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
135 358 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
136 353 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
137 352 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
138 351 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
139 349 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
140 347 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
141 347 shě to give up / to abandon
142 342 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
143 340 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
144 336 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
145 333 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
146 331 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
147 331 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
148 331 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
149 330 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
150 327 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
151 326 shí real / true / honest / really
152 326 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
153 326 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
154 321 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
155 312 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
156 311 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
157 310 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
158 307 extra / surplus 餘義無異
159 306 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
160 304 wèn to ask 以問參
161 301 gēn origin / cause / basis 根由
162 301 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
163 299 different / other 此一經與古舊二經中無少異
164 297 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
165 293 佛道 Fódào Buddhist practice 佛道定行經一卷
166 293 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
167 288 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
168 288 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
169 286 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
170 286 xuān to declare / to announce 同共宣譯
171 286 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
172 284 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
173 283 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
174 282 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
175 282 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
176 280 to go 去要除病經一卷
177 278 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
178 278 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
179 277 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
180 276 zhòng heavy 一重具條科
181 274 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
182 273 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
183 273 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
184 271 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
185 269 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
186 268 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
187 267 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture 遠持經典
188 262 xìng sex 七佛父母性字經一卷
189 259 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
190 257 wàn ten thousand 仁被萬方
191 256 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
192 254 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
193 254 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
194 252 xué to study / to learn 或云勸進學道經
195 251 千萬億 qiānwàn yì a trillion 世千萬億世
196 251 tīng to listen 一名聽施比丘經
197 250 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
198 249 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
199 246 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
200 244 shí knowledge 一名生死變識經
201 243 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
202 242 十方 shí sāng the ten directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
203 241 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
204 239 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
205 238 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
206 237 qín diligent 勤授長者經一卷
207 237 to reach
208 236 father 還本國度父王經一卷
209 234 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
210 232 Germany 運土德以膺
211 230 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
212 229 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
213 228 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
214 227 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
215 227 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
216 225 一心 yīxīn wholeheartedly 一志一心更無
217 223 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
218 222 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
219 221 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
220 221 good fortune / happiness / luck 永福邦家
221 221 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
222 219 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
223 216 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
224 215 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
225 215 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
226 214 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
227 213 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
228 212 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
229 210 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
230 210 liù six 開元二十六年
231 210 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
232 210 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
233 208 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
234 208 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
235 208 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
236 207 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
237 207 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
238 207 a family clan 母族姓羅氏矣
239 205 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
240 204 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
241 203 rěn to bear / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
242 203 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
243 202 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
244 201 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
245 200 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
246 199 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
247 197 hǎo good / very 好者誤
248 196 Māra 一名魔嬈亂法
249 193 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
250 193 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
251 192 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
252 192 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
253 191 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經
254 191 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
255 191 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
256 189 shí ten 十年甲戌之歲
257 189 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
258 189 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
259 189 seven 其間梵僧七
260 188 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
261 187 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
262 186 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
263 186 cáng to hide 典盛圓於海藏
264 186 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
265 185 教化 jiāohuà to civilize / to cultivate / to enlighten / to educate 罪業報應教化地獄經一卷
266 183 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
267 183 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
268 182 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
269 182 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
270 181 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
271 181 音聲 yīnshēng sound 阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
272 178 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
273 177 大師 dàshī great master / master 能發撣者其惟大師歟
274 177 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
275 177 國土 guótǔ homeland / country / land 慧定普遍國土神通菩薩經一卷
276 176 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 內云入不思義解脫境界普賢行願品
277 175 huái to think of 之懷耻
278 175 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
279 174 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 然燈如來是釋迦牟尼佛第二無
280 173 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
281 173 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
282 172 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
283 172 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
284 172 luó Luo 濕羅
285 171 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
286 171 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
287 171 成佛 chéng Fó to become a Buddha 金剛頂經一字輪王瑜伽一切處念誦成佛儀
288 170 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
289 170 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
290 169 five 又計六十五年
291 168 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
292 167 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
293 167 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
294 166 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
295 166 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
296 165 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
297 164 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
298 163 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
299 162 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
300 162 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
301 162 duò to descend / to fall
302 161 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 經內題云大聖文殊師利菩薩讚法身禮并序
303 158 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
304 158 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
305 158 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
306 157 friendship 廣州司馬郭誼來京向
307 157 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
308 156 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
309 156 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
310 155 ài to love 或云自愛不自愛
311 155 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
312 155 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
313 154 shí food 贈司空食邑三千戶
314 154 未曾有 wèi céng yǒu abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
315 153 zàn to praise 普賢行願讚一卷
316 153 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
317 153 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
318 153 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
319 152 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 種香界導師
320 152 恒河 Hénghé Ganges River 亦云恒河喻經
321 152 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
322 152 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
323 151 yǎn to perform / to play / to act 度迦多演那經一卷
324 151 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
325 151 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
326 150 mìng life 護命放生軌儀一卷
327 150 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
328 150 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
329 150 禪定 chándìng to meditate 禪定方便次第法經一卷
330 149 fēn to divide into parts 無序分流通
331 149 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
332 148 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
333 147 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra 或七卷二十八品僧祐錄云新法華經
334 147 gàn dry / clean 右一經即薩遮尼乾子經之異名
335 147 jiǔ old 已久流行
336