NTI Buddhist Text Reader

Terminology Extraction and Vocabulary Analysis of the Taishō Shinshū Daizōkyō

Word count: 58683405, unique words: 33603, character count: 73423357

Contents

  1. Frequencies of Lexical Words
  2. Frequencies of all Words
  3. Frequencies of Lexical Words by Genre
  4. Bigrams
  5. Characters without Dictionary Entries

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 407206 method / way 大乘經及念誦法
2 378365 zhōng middle / during / inside 及開元目中
3 359542 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
4 344706 one 一卷
5 340752 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
6 334514 èr two 大唐昇元二年
7 322808 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
8 274250 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
9 262563 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
10 262453 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
11 253841 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
12 243689 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
13 239745 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
14 237177 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
15 233490 rén person / people / a human being
16 224981 shí time / a period of time 之時
17 223009 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
18 215901 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
19 213552 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
20 191218 wèi to call 謂非佛經者如右
21 184908 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
22 176632 four 共五千四
23 175133 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
24 174276 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
25 172961 shēn body / torso 或云治身經
26 170485 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
27 158589 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
28 158534 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
29 157772 shàng top / a high position 將還上國
30 157374 to reach 及賢聖傳集
31 148323 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
32 146782 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
33 143202 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
34 142510 meaning / sense 餘義無異
35 142403 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
36 136343 desire 菩薩呵色欲法一卷
37 131929 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
38 129800 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
39 128928 to enter 聞摩騰入漢
40 128576 qián front 并前七人梵
41 127164 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
42 124349 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
43 123236 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
44 122694 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
45 120678 dào way / road / path 因共道友言論
46 118433 shì matter / thing / item 尋具事由
47 116579 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
48 116422 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
49 114901 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
50 114558 hòu after / later / behind 今亦計數在後
51 114024 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
52 112800 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
53 112604 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
54 112516 five 又計六十五年
55 109040 wèn to ask 以問參
56 108922 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
57 107711 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
58 107244 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
59 104955 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
60 104184 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
61 103337 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
62 102911 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
63 102700 xiū to decorate / to embellish
64 99539 happy / cheerful / joyful
65 99476 fēn to divide into parts 無序分流通
66 99238 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
67 98004 zài in / at 製序貫在經前
68 97995 xìng sex 七佛父母性字經一卷
69 96088 lái to come 唯江表已來其間一
70 95596 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
71 95211 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
72 95026 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
73 94497 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
74 94121 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
75 93980 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
76 91386 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
77 90658 shí knowledge 一名生死變識經
78 90381 wén to hear 聞摩騰入漢
79 89283 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
80 87648 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
81 87146 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
82 86962 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
83 85808 extra / surplus 餘義無異
84 83981 to join / to combine 合四
85 83215 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
86 83085 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
87 82239 shí ten 十年甲戌之歲
88 81421 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
89 80870 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
90 79411 different / other 此一經與古舊二經中無少異
91 78706 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
92 78517 seven 其間梵僧七
93 78488 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
94 78345 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
95 78342 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
96 77676 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
97 77322 liù six 開元二十六年
98 76579 juǎn to coil / to roll 一卷
99 75647 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
100 74249 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
101 72109 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
102 70730 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
103 70542 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
104 70124 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
105 69662 tiān day 頃於天祐丁丑
106 68759 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
107 68759 gēn origin / cause / basis 根由
108 68528 eight 合五千四十八卷
109 68319 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
110 68142 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
111 67669 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
112 67515 shí real / true / honest / really
113 67338 shě to give up / to abandon
114 66881 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
115 66170 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
116 66154 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
117 65668 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
118 65573 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
119 64338 shí food 贈司空食邑三千戶
120 64010 shì a generation 盛行於世
121 63874 shēng sound / voice 聲教方被於支那
122 63311 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
123 62539 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
124 62360 tōng to go through / to open 通前開元錄
125 62133 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
126 61465 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
127 61435 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
128 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
129 60727 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
130 60674 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
131 59412 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
132 59345 to go 去要除病經一卷
133 57517 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
134 56772 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
135 55958 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
136 55951 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
137 55817 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
138 55582 luó Luo 濕羅
139 55184 power / force / strength 仰憑叡力
140 54354 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
141 52708 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
142 52688 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
143 52390 chù to touch / to feel 輕觸
144 52014 xué to study / to learn 或云勸進學道經
145 51902 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
146 51876 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
147 51543 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
148 51170 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
149 49966 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
150 49874 ài to love 或云自愛不自愛
151 49712 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
152 49711 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
153 49258 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
154 48573 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
155 48143 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
156 47870 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
157 47518 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
158 47476 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
159 47228 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
160 46858 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
161 46833 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
162 46615 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
163 46090 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
164 45913 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
165 45759 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
166 45731 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
167 45720 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
168 45575 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
169 45301 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
170 44749 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
171 44359 zhòng heavy 一重具條科
172 44315 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
173 44177 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
174 43527 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
175 43368 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
176 43330 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
177 43221 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
178 43190 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
179 43138 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
180 43052 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
181 42859 Germany 運土德以膺
182 42465 jìng border 亦名入一切佛境智陪盧遮那藏
183 42347 世間 shìjiān world 來助護持世間經
184 41915 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
185 41383 jiǔ nine 二百九十九卷
186 41280 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
187 41108 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
188 40997 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
189 40831 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
190 40680 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
191 40676 nián year 開元一十八年庚午之歲
192 40453 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 只如第四卷中南無法顯
193 40415 letter / symbol / character 并梵字
194 40201 shǔ to count 數施行
195 40179 guāng light 光文
196 40020 bǎi one hundred 百八十一帙
197 39986 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
198 39736 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
199 39634 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
200 38943 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
201 38777 zhí to execute a plan 亦名部異執論
202 38771 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
203 38263 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
204 38097 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
205 38093 ěr ear 編於此耳
206 37945 第二 dì èr second 第一第二各
207 37931 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
208 37901 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
209 37830 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
210 37340 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
211 37280 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
212 37184 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
213 37013 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
214 37002 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
215 36909 to die 或云死更生經
216 36226 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
217 35936 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
218 35845 to translate / to interpret 同共宣譯
219 35734 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
220 35527 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
221 35274 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
222 34252 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
223 34134 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
224 34107 bái white 無畏離車白阿難經一卷
225 33557 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
226 33523 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
227 33503 cáng to hide 典盛圓於海藏
228 33414 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
229 33267 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
230 33259 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
231 33075 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
232 33049 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
233 32913 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
234 32722 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
235 32423 yuē approximately 約以經律頗見所疑
236 32205 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
237 32088 undulations 或云瞻波
238 32087 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
239 31991 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
240 31758 zhàng to block / to hinder / to obstruct 無量門淨除三障陀羅尼經一卷
241 31738 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
242 31733 qǐng to ask 請寄於本部中收
243 31655 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
244 31435 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
245 31307 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
246 31305 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
247 31193 第三 dì sān third 第三帙七
248 31014 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
249 31012 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
250 30961 tóu head 舍頭諫經一卷
251 30738 mìng life 護命放生軌儀一卷
252 30437 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
253 29920 ministry / department / section 一百三十四部
254 29847 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
255 29739 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
256 29717 jiā house / home / residence 永福邦家
257 29671 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
258 29640 kāi to open 開府儀同三司
259 29408 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
260 29283 liàng quantity / amount 不量窺管
261 29237 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
262 29180 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
263 29157 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
264 29037 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
265 28987 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
266 28828 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
267 28727 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
268 28674 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
269 28626 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
270 28612 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
271 28602 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
272 28559 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
273 28494 good fortune / happiness / luck 永福邦家
274 28146 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
275 28068 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
276 27672 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
277 27602 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
278 27474 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
279 27392 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
280 27294 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
281 27227 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
282 26983 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
283 26945 department 長繫東治即收拾此經
284 26792 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
285 26765 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
286 26748 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
287 26661 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
288 26611 tīng to listen 一名聽施比丘經
289 26604 wàn ten thousand 仁被萬方
290 26518 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
291 26492 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
292 26339 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
293 26329 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
294 26226 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
295 26090 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
296 26047 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
297 26034 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
298 26030 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
299 25873 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
300 25858 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
301 25852 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
302 25837 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
303 25753 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
304 25692 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
305 25651 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
306 25605 zōng Zong 後代宗朝贈
307 25544 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
308 25523 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
309 25504 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦儀一卷
310 25465 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
311 25362 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
312 25328 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
313 25262 duò to descend / to fall
314 25228 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
315 25115 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
316 24740 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
317 24724 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
318 24629 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
319 24512 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
320 24388 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
321 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
322 24272 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
323 24120 hǎo good / very 好者誤
324 24095 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
325 24061 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
326 24034 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
327 23914 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
328 23900 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
329 23891 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
330 23888 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
331 23603 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
332 23537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
333 23503 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
334 23482 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
335 23481 答曰 dá yuē to reply 答曰
336 23480 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
337 23363 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
338 23344 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
339 23316 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
340 23212 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
341 23197 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
342 23122 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
343 23088 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
344 22877 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
345 22872 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
346 22777 Chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
347 22665 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
348 22631 fu 嚩伐曩
349 22583 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
350 22562 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
351 22547 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
352 22544 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
353 22420 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
354 22379 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
355 22290 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
356 22281 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
357 22264 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
358 22177 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
359 22132 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
360 22112 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
361 21827 yuè month 月所譯三分具全
362 21822 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
363 21692 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
364 21520 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
365 21248 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
366 21183 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
367 21135 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
368 21113 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
369 21056 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
370 20986 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
371 20878 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
372 20872 jìn nearby 并近世
373 20816 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
374 20589 to bind / to tie 有司執縛向市
375 20402 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
376 20395 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
377 20314 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
378 20280 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
379 20269 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
380 20161 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
381 20144 biàn to change 一名生死變識經
382 20135 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
383 20126 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
384 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
385 20049 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
386 20012 residence 閑居經一卷
387 20012 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
388 19978 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
389 19976 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
390 19921 to attain / to achieve / to reach 達霰
391 19920 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
392 19911 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
393 19877 jià vacation 假託之文辭意淺雜
394 19778 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
395 19778 mother 亦云呵利底母法
396 19765 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
397 19643 Māra 一名魔嬈亂法
398 19560 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
399 19560 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
400 19491 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
401 19401 fán ordinary 凡二百二品或二十四卷或二十七卷或十四卷或十六卷
402 19377 十方 Shí Fāng Ten Directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
403 19191 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 內云入不思義解脫境界普賢行願品
404 19102 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
405 19008 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
406 19000 yún cloud 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
407 18987 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
408 18957 chén dust / dirt / earth 或直云思塵論
409 18822 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
410 18759 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
411 18751 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
412 18639 bàn half 三紙半
413 18523 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
414 18477 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a mantra / an incantation 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
415 18464 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
416 18415 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
417 18395 biǎo clock / a wrist watch 唯江表已來其間一
418 18283 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
419 18221 二者 èrzhě the two / both 二者非也
420 18220 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
421 18143 shū to remove obstructions 先開元錄中疏述不
422 18078 qín diligent 勤授長者經一卷
423 17997 zhí straight 此直列經名及標紙數餘如廣錄
424 17792 lín forest / grove 祇樹林
425 17723 to allow / to permit / to praise 許以施行編於藏內
426 17515 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
427 17315 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
428 17284 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
429 17243 popular / common 集沙門不拜俗議六卷
430 17237 huā Hua 花嚴論一部四十卷
431 17235 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
432 17221 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
433 17217 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
434 17152 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
435 17151 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 聲教方被於支那
436 17113 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
437 17061 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與前廣錄部數不同
438 17041 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
439 17019 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
440 17009 increase / benefit 序題云阿育王太子法益壞目因緣經亦云阿育王
441 16997 to reach
442 16985 to associate with / be near 諸如此比偽
443 16979 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
444 16956 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
445 16904 interest 阿育王息壞目因緣一卷
446 16821 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
447 16817 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
448 16761 wood / lumber 木槵經一卷
449 16739 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
450 16716 jiǔ old 已久流行
451 16690 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
452 16589 bottom / base / end 底哩三昧耶經一卷
453 16539 jiā to add 或加般字
454 16466 yùn to bring together / to collect 新譯之者八蘊
455 16435 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
456 16334 十二 shí èr twelve 十二紙
457 16327 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 及賢聖傳集
458 16242 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
459 16241 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
460 16156 to seem / to appear / to resemble / to similar to 余親見本似是漢魏之代此方撰
461 16132 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
462 16128 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
463 16109 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
464 16035 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
465 16014 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
466 15988 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
467 15953 coarse / rough 容服麁素而
468 15928 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
469 15887 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
470 15883 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
471 15877 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 右此上從藥事下七部共五十卷
472 15829 wēi micro / tiny / miniature 大方廣如來性起微密藏經二卷
473 15749 an item 目為開元錄
474 15712 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
475 15604 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
476 15584 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi 金剛頂超勝三界說文殊五字真言勝相一卷
477 15439 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
478 15375 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
479 15374 fine / minute / thin / slender 其於委細
480 15368 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
481 15327 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
482 15306 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
483 15258 to record / to copy 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
484 15232 shū book 令書十本
485 15232 wàng absurd / fantastic / presumptuous 編偽妄
486 15228 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
487 15219 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
488 15189 zhōu week 從大周證聖元年
489 15143 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
490 15079 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
491 15063 三十 sān shí thirty 一百三十四部
492 15045 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
493 15037 zhì to create / to make / to manufacture 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
494 15032 easy / simple 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
495 15002 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
496 14913 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
497 14877 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
498 14874 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
499 14868 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
500 14862 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 751580 not / no 中遺漏不載
2 697357 purposely 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
3 642668 yǒu is / are / to exist 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
4 619760 shì is / are / am / to be 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
5 617076 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大唐玄宗朝所譯經未及入古今錄者
6 521054 wèi for / to 目為開元錄
7 509784 no 庶無遺
8 485335 this / these 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
9 483430 ruò to seem / to be like / as 今若除華嚴論外都計參佰柴拾三卷
10 447601 zhū all / many / various 勅下所司永編諸藏
11 445243 zhī him / her / it / them 開元一十八年庚午之歲
12 444990 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 遺編義淨所譯律文
13 432969 in / at / to / from 聲教方被於支那
14 407206 method / way 大乘經及念誦法
15 378365 zhōng middle / during / inside 及開元目中
16 367395 de potential marker 得大小乘經律論
17 359542 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
18 344706 one 一卷
19 340752 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
20 334919 so as to 以問參
21 334514 èr two 大唐昇元二年
22 333487 also 之一分也
23 322808 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
24 309150 such as / for example / for instance 十三帙其所新載經文目錄等具列如左
25 284462 also / too 亦是貞元錄內三藏金剛智所譯
26 278913 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又我玄宗皇帝御極寰宇
27 274250 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
28 273086 míng measure word for people 及大佛名經別傳等
29 272834 fēi not / non- / un- 非獨
30 265334 promptly / right away / already 其卷數即仍舊
31 262563 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
32 262453 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
33 259956 that / those 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
34 253841 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
35 243689 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
36 242282 I / me / my 而又我玄宗皇帝御極寰宇
37 239745 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
38 237177 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
39 233490 rén person / people / a human being
40 231526 that / his / her / its / theirs 述其貞
41 224981 shí time / a period of time 之時
42 223009 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
43 218034 xiāng each other / one another / mutually 於開元十九年後相
44 217437 一切 yīqiè all / every / everything 能淨一切眼陀羅尼經一卷
45 215901 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
46 213552 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
47 205231 如是 rúshì thus / so 不應受況如是等
48 198219 already / afterwards 唯江表已來其間一
49 191218 wèi to call 謂非佛經者如右
50 184908 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
51 176632 four 共五千四
52 175133 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
53 174276 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
54 172961 shēn body / torso 或云治身經
55 170485 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
56 164530 jiē all / each and every / in all cases 或名皆集
57 163273 dāng to be / to act as / to serve as 今當第五譯
58 158589 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
59 158534 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
60 157772 shàng top / a high position 將還上國
61 157374 to reach 及賢聖傳集
62 153867 naturally / of course / certainly 自貞元甲戌歲今計
63 150807 and 此一經與古舊二經中無少異
64 148323 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
65 147863 huò or 每紙二十五行成目錄每紙或二十
66 146782 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
67 144047 xià next 勅下所司永編諸藏
68 143202 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
69 142510 meaning / sense 餘義無異
70 142403 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
71 138762 what / how / why / which 右一經不知何人所造邪黨盛行
72 136343 desire 菩薩呵色欲法一卷
73 134621 cóng from 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
74 131929 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
75 129800 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
76 128928 to enter 聞摩騰入漢
77 128576 qián front 并前七人梵
78 128464 yòu again / also 而又我玄宗皇帝御極寰宇
79 127584 yīn because 因共道友言論
80 127164 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
81 124349 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
82 123956 zhì arrive / to / until 經至晉
83 123236 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
84 122694 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
85 121768 again / more 却復神都
86 120678 dào way / road / path 因共道友言論
87 120453 otherwise / but / however 羅直言安但那儀則一卷
88 119502 according to 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
89 118433 shì matter / thing / item 尋具事由
90 118012 duàn absolutely / decidedly 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
91 116579 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
92 116422 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
93 114901 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
94 114558 hòu after / later / behind 今亦計數在後
95 114024 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
96 112800 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
97 112604 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
98 112516 five 又計六十五年
99 109040 wèn to ask 以問參
100 108922 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
101 107711 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
102 107244 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
103 106126 chū at first / at the beginning / initially 初卷後故不別列
104 104955 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
105 104184 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
106 103337 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
107 102911 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
108 102700 xiū to decorate / to embellish
109 102607 chū to go out 譯出
110 100372 yóu follow / from / it is for...to 尋具事由
111 99539 happy / cheerful / joyful
112 99476 fēn to divide into parts 無序分流通
113 99238 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
114 98004 zài in / at 製序貫在經前
115 97995 xìng sex 七佛父母性字經一卷
116 96963 bié do not / must not 及大佛名經別傳等
117 96088 lái to come 唯江表已來其間一
118 95596 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
119 95211 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
120 95026 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
121 94497 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
122 94121 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
123 93980 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
124 91386 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
125 90658 shí knowledge 一名生死變識經
126 90381 wén to hear 聞摩騰入漢
127 90142 云何 yúnhé why 魏云何事
128 90056 you / thou 所非汝所經一卷
129 89283 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
130 87648 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
131 87146 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
132 86962 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
133 86314 cháng always / ever / often / frequently / constantly 後是常施菩薩
134 86204 乃至 nǎizhì and even 乃至梵志義者立梵志品
135 85808 extra / surplus 餘義無異
136 85258 běn measure word for books 請寄於本部中收
137 83981 to join / to combine 合四
138 83215 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
139 83085 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
140 82239 shí ten 十年甲戌之歲
141 81421 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
142 80870 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
143 79411 different / other 此一經與古舊二經中無少異
144 78706 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
145 78616 jìn all / every 迦旃延說法沒盡偈經一卷
146 78517 seven 其間梵僧七
147 78488 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
148 78345 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
149 78342 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
150 77676 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
151 77322 liù six 開元二十六年
152 76579 juǎn to coil / to roll 一卷
153 75647 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
154 75196 he / him 初云修道不共他或云乘唯識論
155 74249 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
156 72109 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
157 70730 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
158 70542 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
159 70124 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
160 69662 tiān day 頃於天祐丁丑
161 68759 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
162 68759 gēn origin / cause / basis 根由
163 68698 final interogative 底哩三昧耶經一卷
164 68528 eight 合五千四十八卷
165 68438 time 之外看覽藏經之次
166 68319 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
167 68142 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
168 67669 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
169 67515 shí real / true / honest / really
170 67338 shě to give up / to abandon
171 66881 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
172 66524 rán correct / right / certainly 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
173 66170 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
174 66154 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
175 65668 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
176 65573 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
177 64999 suī although / even though 兩部雖有餘未編藏內
178 64338 shí food 贈司空食邑三千戶
179 64010 shì a generation 盛行於世
180 63874 shēng sound / voice 聲教方被於支那
181 63476 xiān first / in advance 寺西藏院先收
182 63311 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
183 62539 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
184 62360 tōng to go through / to open 通前開元錄
185 62133 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
186 61756 day of the month / day 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
187 61465 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
188 61435 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
189 61290 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
190 61106 wěi yes 唯江表已來其間一
191 60727 wén writing / text 遺編義淨所譯律文
192 60674 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
193 60369 zhe indicates that an action is continuing 載著
194 59708 entirely / without exception 農者禾草俱
195 59412 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
196 59345 to go 去要除病經一卷
197 58921 dàn but / yet / however
198 57551 ěr thus / so / like that 或諸天說法律則不爾
199 57517 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
200 56772 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
201 55958 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
202 55951 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
203 55817 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
204 55582 luó Luo 濕羅
205 55184 power / force / strength 仰憑叡力
206 54354 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
207 52708 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
208 52688 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
209 52390 chù to touch / to feel 輕觸
210 52014 xué to study / to learn 或云勸進學道經
211 51902 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
212 51876 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
213 51543 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
214 51419 biàn turn / one time 亦直云大乘遍照光明藏
215 51367 gòng all together / in common / in general / all together / in total 共五千四
216 51170 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
217 51022 是故 shìgù therefore / so / consequently 法經錄中敬福是故不重載又有占察經遺教論並翻傳有據文義可觀編之偽錄將為未可已編正錄偽中不
218 49966 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
219 49874 ài to love 或云自愛不自愛
220 49774 already / since 既荷殊私
221 49747 chú except 藏內除開元錄藏經數外
222 49712 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
223 49711 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
224 49608 each / every 各八卷
225 49258 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
226 48927 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 抑乃舟航於千古
227 48573 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
228 48143 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
229 47870 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
230 47836 何以 héyǐ whence 而無撿正何以別真偽乎
231 47518 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
232 47476 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
233 47228 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
234 46858 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
235 46833 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
236 46615 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
237 46305 hái also / in addition / more 將還上國
238 46090 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
239 45913 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
240 45759 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
241 45731 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
242 45720 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
243 45575 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
244 45301 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
245 44749 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
246 44629 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 處方邑為眾生故種種演說
247 44359 zhòng heavy 一重具條科
248 44315 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
249 44177 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
250 43527 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
251 43454 gèng more / even more 或云死更生經
252 43368 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
253 43330 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
254 43221 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
255 43190 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
256 43138 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
257 43052 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
258 42859 Germany 運土德以膺
259 42465 jìng border 亦名入一切佛境智陪盧遮那藏
260 42347 世間 shìjiān world 來助護持世間經
261 41915 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
262 41755 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 云不得服
263 41383 jiǔ nine 二百九十九卷
264 41280 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
265 41108 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
266 40997 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
267 40831 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
268 40680 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
269 40676 nián year 開元一十八年庚午之歲
270 40453 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 只如第四卷中南無法顯
271 40415 letter / symbol / character 并梵字
272 40201 shǔ to count 數施行
273 40179 guāng light 光文
274 40020 bǎi one hundred 百八十一帙
275 39986 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
276 39736 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
277 39634 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
278 39364 that 聲教方被於支那
279 38943 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
280 38777 zhí to execute a plan 亦名部異執論
281 38771 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
282 38311 復次 fùcì furthermore / moreover 復次偈言
283 38263 wèi position / location / place 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
284 38097 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
285 38093 ěr ear 編於此耳
286 37945 第二 dì èr second 第一第二各
287 37931 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
288 37901 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
289 37830 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
290 37564 a prefix to names of people 北天竺三藏阿質
291 37340 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
292 37280 zǒng general / total / overall / chief 總大小乘經律論
293 37184 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
294 37013 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
295 37002 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
296 36909 to die 或云死更生經
297 36226 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
298 36010 duì to 一名婦遇對經
299 35936 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
300 35845 to translate / to interpret 同共宣譯
301 35734 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
302 35527 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
303 35424 necessary / must 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
304 35274 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
305 35167 shén what 於彼方藏內甚見其經為貞元錄中
306 34252 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
307 34134 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
308 34107 bái white 無畏離車白阿難經一卷
309 34039 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 亦云斷十二因緣經亦云阿含口解經
310 33758 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以錄中不載
311 33557 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
312 33523 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
313 33503 cáng to hide 典盛圓於海藏
314 33414 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
315 33267 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
316 33259 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
317 33215 xiàng towards / to 尸迦羅越六向拜經一卷
318 33075 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
319 33049 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
320 32913 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
321 32722 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
322 32423 yuē approximately 約以經律頗見所疑
323 32205 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
324 32088 undulations 或云瞻波
325 32087 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
326 31991 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
327 31758 zhàng to block / to hinder / to obstruct 無量門淨除三障陀羅尼經一卷
328 31738 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
329 31733 qǐng to ask 請寄於本部中收
330 31655 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
331 31435 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
332 31307 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
333 31305 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
334 31193 第三 dì sān third 第三帙七
335 31186 this 幸為斯記
336 31162 luō an exclamatory final particle 乾闥婆緊那羅摩乎囉伽孔雀王師子王伽嚕
337 31014 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
338 31012 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
339 30961 tóu head 舍頭諫經一卷
340 30925 jiāng will, shall (future tense) 將還上國
341 30738 mìng life 護命放生軌儀一卷
342 30437 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
343 30418 le completion of an action 一名決了請法幻化三昧
344 30364 zhǎng director / chief / head / elder 謹按長房等錄
345 30361 certainly / must / will / necessarily 若能捨身罪必消
346 30262 extremely 而又我玄宗皇帝御極寰宇
347 29920 ministry / department / section 一百三十四部
348 29847 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
349 29739 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
350 29717 jiā house / home / residence 永福邦家
351 29671 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
352 29640 kāi to open 開府儀同三司
353 29408 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
354 29283 liàng quantity / amount 不量窺管
355 29237 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
356 29180 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
357 29157 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
358 29037 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
359 28987 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
360 28828 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
361 28727 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
362 28674 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
363 28626 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
364 28612 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
365 28602 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
366 28559 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
367 28494 good fortune / happiness / luck 永福邦家
368 28146 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
369 28068 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
370 27902 現在 xiànzài at present / in the process of 亦云集諸佛花經一名集花經一名現在佛名經或
371 27672 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
372 27602 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
373 27474 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
374 27438 jiù right away 就儀軌
375 27392 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
376 27294 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
377 27227 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
378 27084 所有 suǒyǒu all 先代三藏所有梵文並使搜訪
379 26983 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
380 26945 department 長繫東治即收拾此經
381 26792 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
382 26765 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
383 26748 lüè plan / strategy / outline / summary 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
384 26703 復有 fùyǒu moreover / once again 復有西域胡人見其此書云
385 26661 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
386 26611 tīng to listen 一名聽施比丘經
387 26604 wàn ten thousand 仁被萬方
388 26518 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
389 26492 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
390 26339 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
391 26329 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
392 26226 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
393 26090 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
394 26047 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
395 26034 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
396 26030 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
397 25873 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
398 25858 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
399 25852 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
400 25837 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
401 25753 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
402 25692 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
403 25651 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
404 25605 zōng Zong 後代宗朝贈
405 25544 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
406 25523 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
407 25504 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦儀一卷
408 25465 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
409 25362 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
410 25328 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
411 25262 duò to descend / to fall
412 25230 zuì most / extremely / exceedingly 觀自在菩薩最勝明王心經一卷
413 25228 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
414 25115 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
415 24740 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
416 24724 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
417 24629 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
418 24512 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
419 24388 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
420 24322 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
421 24272 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
422 24120 hǎo good / very 好者誤
423 24095 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
424 24061 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
425 24034 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
426 23914 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
427 23900 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
428 23891 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
429 23888 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
430 23603 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
431 23537 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
432 23503 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
433 23482 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
434 23481 答曰 dá yuē to reply 答曰
435 23480 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
436 23363 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
437 23344 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
438 23316 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
439 23212 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
440 23197 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
441 23122 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
442 23088 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
443 22877 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
444 22872 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
445 22777 yóu also / as if / still 然猶有零散恐亂後生
446 22777 Chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
447 22665 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
448 22631 fu 嚩伐曩
449 22583 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
450 22562 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
451 22547 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
452 22544 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
453 22420 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
454 22379 temple / monastery / vihāra 寺西藏院先收
455 22327 bìng and / furthermore / also 并重單合譯並在貞元釋教錄三十卷中具述
456 22290 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
457 22281 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
458 22264 欲界 yùjiè the Realm of Desire 段食唯在欲界
459 22177 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
460 22132 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
461 22112 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
462 21827 yuè month 月所譯三分具全
463 21822 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
464 21692 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
465 21520 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
466 21511 亦復 yìfù also 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
467 21248 zhǐ to point 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
468 21211 do not 莫知所並
469 21183 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
470 21135 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
471 21113 yuán won / yuan 典盛圓於海藏
472 21056 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
473 20986 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
474 20878 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
475 20872 jìn nearby 并近世
476 20816 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
477 20780 次第 cìdì one after another 部帙次第
478 20589 to bind / to tie 有司執縛向市
479 20402 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
480 20395 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
481 20314 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
482 20280 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
483 20269 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
484 20161 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
485 20144 biàn to change 一名生死變識經
486 20135 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
487 20126 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
488 20100 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
489 20049 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
490 20012 residence 閑居經一卷
491 20012 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
492 19978 biàn to distinguish / to recognize 周武帝代天竺三藏耶舍崛多譯出一本名金光明經更廣壽量大辨陀羅尼經五卷成部
493 19976 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
494 19921 to attain / to achieve / to reach 達霰
495 19920 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
496 19911 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
497 19877 jià vacation 假託之文辭意淺雜
498 19778 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
499 19778 mother 亦云呵利底母法
500 19765 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也

Frequencies of Lexical Words by Genre

Top 500

āgama

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 18372 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
2 14379 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 13591 method / way 大乘經及念誦法
4 13267 shí time / a period of time 之時
5 13062 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 11726 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 11710 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
8 10422 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
9 9992 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
10 9382 zhōng middle / during / inside 及開元目中
11 9324 rén person / people / a human being
12 9025 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
13 8508 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
14 8001 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
15 7864 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
16 7818 desire 菩薩呵色欲法一卷
17 7770 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
18 7547 shēn body / torso 或云治身經
19 7062 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
20 6951 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
21 6920 one 一卷
22 6665 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
23 6593 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
24 6527 wén to hear 聞摩騰入漢
25 6479 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
26 5924 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
27 5789 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
28 5777 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
29 5755 happy / cheerful / joyful
30 5725 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
31 5636 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
32 5617 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
33 5417 wèi to call 謂非佛經者如右
34 5405 zài in / at 製序貫在經前
35 4970 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
36 4779 to reach 及賢聖傳集
37 4753 four 共五千四
38 4740 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
39 4606 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
40 4597 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
41 4522 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
42 4429 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
43 4370 lái to come 唯江表已來其間一
44 4278 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
45 4274 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
46 4215 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
47 4079 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
48 4023 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
49 3980 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
50 3948 shí food 贈司空食邑三千戶
51 3940 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
52 3909 èr two 大唐昇元二年
53 3901 shàng top / a high position 將還上國
54 3849 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
55 3813 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
56 3727 dào way / road / path 因共道友言論
57 3689 tiān day 頃於天祐丁丑
58 3628 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
59 3568 to enter 聞摩騰入漢
60 3410 shì matter / thing / item 尋具事由
61 3388 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
62 3368 seven 其間梵僧七
63 3333 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
64 3226 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
65 3093 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
66 3045 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
67 3005 luó Luo 濕羅
68 2984 wèn to ask 以問參
69 2945 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
70 2919 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
71 2917 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
72 2917 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
73 2900 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
74 2790 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
75 2783 ài to love 或云自愛不自愛
76 2777 一時 yīshí a period of time / a while 濟利於一時
77 2749 five 又計六十五年
78 2725 shí knowledge 一名生死變識經
79 2705 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
80 2701 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
81 2677 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
82 2661 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
83 2653 xué to study / to learn 或云勸進學道經
84 2652 xiū to decorate / to embellish
85 2622 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
86 2617 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
87 2614 世間 shìjiān world 來助護持世間經
88 2589 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
89 2581 to reach
90 2577 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
91 2567 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
92 2492 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
93 2411 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
94 2405 shì a generation 盛行於世
95 2399 xián to be worthy / noble 賢者五福經
96 2332 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
97 2331 bái white 無畏離車白阿難經一卷
98 2329 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
99 2327 meaning / sense 餘義無異
100 2320 to go 去要除病經一卷
101 2285 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
102 2278 eight 合五千四十八卷
103 2275 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
104 2268 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
105 2234 hòu after / later / behind 今亦計數在後
106 2189 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
107 2174 liù six 開元二十六年
108 2173 shě to give up / to abandon
109 2157 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
110 2117 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
111 2112 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
112 2101 to die 或云死更生經
113 2074 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
114 2074 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
115 2028 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
116 2023 extra / surplus 餘義無異
117 2015 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
118 1999 different / other 此一經與古舊二經中無少異
119 1994 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
120 1977 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
121 1974 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
122 1970 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
123 1955 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
124 1942 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
125 1932 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
126 1919 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
127 1902 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
128 1877 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
129 1860 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
130 1852 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
131 1851 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 第八給孤獨園會
132 1833 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
133 1828 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
134 1822 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
135 1797 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
136 1773 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
137 1733 zhòng heavy 一重具條科
138 1731 祇樹 Zhǐshù Jetavana 祇樹林
139 1727 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus I have heard 第二卷始方有題如是我聞
140 1725 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
141 1716 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
142 1689 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
143 1685 tóu head 舍頭諫經一卷
144 1673 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
145 1666 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
146 1656 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
147 1655 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
148 1654 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
149 1648 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
150 1647 qián front 并前七人梵
151 1639 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
152 1625 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
153 1618 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
154 1611 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
155 1606 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
156 1600 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
157 1580 jiā house / home / residence 永福邦家
158 1575 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
159 1567 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
160 1558 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
161 1557 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
162 1557 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
163 1538 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
164 1528 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
165 1524 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
166 1495 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
167 1489 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
168 1489 chù to touch / to feel 輕觸
169 1481 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
170 1481 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
171 1472 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
172 1463 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
173 1459 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
174 1453 shí real / true / honest / really
175 1448 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
176 1437 答曰 dá yuē to reply 答曰
177 1435 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
178 1434 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
179 1432 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
180 1427 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
181 1414 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
182 1408 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
183 1371 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
184 1370 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
185 1370 gēn origin / cause / basis 根由
186 1367 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
187 1348 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
188 1341 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
189 1330 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
190 1328 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
191 1321 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
192 1316 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
193 1307 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
194 1293 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
195 1285 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
196 1261 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
197 1257 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
198 1247 mìng life 護命放生軌儀一卷
199 1243 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
200 1235 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
201 1214 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
202 1208 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
203 1207 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
204 1205 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
205 1199 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
206 1196 ěr ear 編於此耳
207 1192 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
208 1191 lín forest / grove 祇樹林
209 1188 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
210 1166 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
211 1149 yóu to swim 特遠遊禮五臺山
212 1149 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
213 1147 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
214 1137 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
215 1125 shí ten 十年甲戌之歲
216 1123 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
217 1122 power / force / strength 仰憑叡力
218 1117 hǎo good / very 好者誤
219 1116 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
220 1114 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
221 1113 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
222 1099 good fortune / happiness / luck 永福邦家
223 1096 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
224 1094 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
225 1093 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
226 1090 正覺 zhèngjué samadhi 無量壽至真等正覺經一卷
227 1086 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 清淨居士子度人經一卷
228 1084 bǎi one hundred 百八十一帙
229 1083 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
230 1079 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
231 1075 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
232 1068 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
233 1063 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
234 1059 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
235 1057 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
236 1054 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
237 1051 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
238 1049 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
239 1046 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
240 1042 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
241 1041 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
242 1037 jiǔ nine 二百九十九卷
243 1033 shēng sound / voice 聲教方被於支那
244 1031 Māra 一名魔嬈亂法
245 1030 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
246 1028 jiǔ old 已久流行
247 1024 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
248 1023 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
249 1021 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
250 1005 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
251 1003 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
252 1000 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
253 1000 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
254 998 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
255 979 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
256 978 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
257 971 wàn ten thousand 仁被萬方
258 970 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
259 969 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
260 967 undulations 或云瞻波
261 966 duò to descend / to fall
262 964 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
263 962 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
264 962 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
265 961 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
266 961 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
267 960 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
268 959 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
269 955 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
270 951 chē a vehicle
271 949 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
272 943 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
273 940 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
274 939 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
275 939 interest 阿育王息壞目因緣一卷
276 928 huì rage 息恚經一卷
277 928 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
278 923 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
279 917 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
280 913 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
281 907 Chán Chan / Zen 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
282 903 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
283 892 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
284 892 shǔ to count 數施行
285 875 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
286 871 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
287 869 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
288 862 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
289 861 tīng to listen 一名聽施比丘經
290 857 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
291 856 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
292 848 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
293 847 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
294 841 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
295 841 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
296 834 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
297 832 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
298 829 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
299 819 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
300 812 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
301 812 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
302 810 fēn to divide into parts 無序分流通
303 809 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
304 806 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
305 800 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
306 799 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
307 799 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
308 797 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
309 792 guāng light 光文
310 791 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
311 789 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
312 789 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
313 787 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
314 783 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
315 779 a statute / a law / a regulation 總大小乘經律論
316 775 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
317 774 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
318 770 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
319 769 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
320 769 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
321 768 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
322 765 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
323 764 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
324 763 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
325 758 第二 dì èr second 第一第二各
326 751 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
327 750 mother 亦云呵利底母法
328 739 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
329 730 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
330 730 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
331 725 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
332 725 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
333 723 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
334 723 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
335 720 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
336 718 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
337 710 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
338 705 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
339 704 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
340 704 to attain / to achieve / to reach 達霰
341 702 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
342 697 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
343 696 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
344 696 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
345 694 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
346 693 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
347 691 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
348 690 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
349 688 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
350 678 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
351 676 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
352 675 多聞 Duō Wén Vaisravaṇa / Vaisravaṇa Deva King of the North 多聞經一卷
353 668 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
354 667 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
355 666 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
356 666 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
357 665 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
358 665 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
359 660 lǎo old / elderly 一名貧老經
360 660 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
361 659 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
362 659 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
363 657 默然 mòrán silent / speechless 補處默然
364 656 a family clan 母族姓羅氏矣
365 654 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
366 653 huā Hua 花嚴論一部四十卷
367 650 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
368 649 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
369 649 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 得佛正見具足智慧
370 648 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
371 646 alone / independent / single / sole 非獨
372 646 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
373 646 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 於佛足
374 645 qǐng to ask 請寄於本部中收
375 641 第三 dì sān third 第三帙七
376 639 Germany 運土德以膺
377 638 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
378 638 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
379 637 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
380 635 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
381 635 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
382 635 hair 遠離父母落髮壞衣
383 632 biàn to change 一名生死變識經
384 632 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 亦云太子辟羅經或無天王字
385 629 梵天 Fàntiān Brahma 持心梵天經四卷
386 627 pear 一名鐵城泥梨經
387 624 zhà upbraid 甘露軍吒唎念誦法一卷
388 621 舍梨子 Shèlízi Śariputra / Sariputta 舊經舍梨子
389 619 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
390 618 tiě iron 一名鐵城泥梨經
391 618 阿修羅 āxiūluó an asura 仙人說阿修羅王歸化經一卷
392 617 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
393 615 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
394 614 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛住王舍城者
395 609 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 度二邪見童子得果經一卷
396 607 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
397 607 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
398 605 shāo to burn 屏風於縣燒除
399 604 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
400 604 問曰 wèn yuē to ask 詔問曰
401 600 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
402 600 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
403 599 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
404 593 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
405 589 to take / to receive / to accept 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
406 586 dāo knife 刀下斫之折為三段皮肉不傷
407 585 a footprint / a mark / a trace / a vestige / a sign 穢跡金剛法禁百變法一卷
408 584 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
409 583 yuè month 月所譯三分具全
410 583 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
411 583 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
412 582 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
413 581 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
414 579 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
415 578 huái to think of 之懷耻
416 577 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
417 577 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 夢得境界自當作佛
418 577 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
419 576 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
420 574 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 佛為調馬聚落主說法經一卷
421 573 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
422 573 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 聞已歡喜香花供養
423 572 四千 sì qiān four thousand 功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
424 571 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四譯
425 571 residence 閑居經一卷
426 571 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正見正思惟正勤正念似輻
427 570 to bind / to tie 有司執縛向市
428 569 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
429 566 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
430 566 摩訶 móhē great 秦譯者名摩訶般若大明呪經
431 565 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 萇國人剎利王種三藏法師毘目智仙中天竺國婆羅門人
432 557 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
433 556 Fàn Sanskrit
434 556 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者解釋契經
435 552 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
436 550 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 亦云迦葉赴般涅槃經
437 549 bīng soldier / troops
438 549 to lie 及臥疾
439 547 easy / simple 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
440 546 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
441 546 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
442 543 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
443 542 眾多 zhòngduō numerous 又冥應眾多具於別傳
444 539 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
445 539 zhōu week 從大周證聖元年
446 539 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
447 537 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
448 537 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
449 536 yàn to loathe / to pursue 國王厭世典經一卷
450 534 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
451 531 jiǎn to decrease / to subtract 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
452 530 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
453 530 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
454 526 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
455 525 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
456 525 多羅 Duōluó Tara 阿唎多羅阿魯力經一卷
457 523 inside / interior 北十四五里
458 522 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
459 522 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
460 518 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
461 518 líng zero 一〇拘那羅王子事
462 518 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
463 518 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦儀一卷
464 518 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
465 517 full / complete 亦云彌沙塞律或三十四卷三帙
466 516 department 長繫東治即收拾此經
467 514 二者 èrzhě the two / both 二者非也
468 513 mud / paste / pulp 一名鐵城泥梨經
469 511 三十三天 Sān Shí Sān Tiān The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天園觀經
470 509 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
471 507 饒益 ráoyì to gain / to profit 為自饒益
472 506 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
473 506 beard / mustache 棄父母之鬚髮
474 506 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
475 506 father 還本國度父王經一卷
476 505 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
477 505 問訊 wènxùn to inquire / to greet 坐至下行之似若問訊
478 503 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
479 502 cūn village 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
480 500 nán male 釋摩男本經一卷
481 499 jìn nearby 并近世
482 499 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
483 498 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
484 498 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
485 497 bèi contemporaries / generation / lifetime 一名般泥洹後四輩灌蠟經亦直名灌臘經
486 496 nián year 開元一十八年庚午之歲
487 495 letter / symbol / character 并梵字
488 493 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
489 493 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
490 492 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
491 491 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
492 490 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
493 488 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
494 486 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 僧法無縱也
495 486 wood / lumber 木槵經一卷
496 482 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
497 480 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
498 478 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
499 477 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
500 477 chén statesman / vassal / courtier / minister / official

jātaka

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 8114 shí time / a period of time 之時
2 8055 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 7827 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 7574 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
5 5822 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
6 5625 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
7 5329 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
8 5141 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
9 5066 rén person / people / a human being
10 5063 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
11 5062 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
12 4644 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 4613 zhōng middle / during / inside 及開元目中
14 4611 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
15 4529 desire 菩薩呵色欲法一卷
16 4346 method / way 大乘經及念誦法
17 4331 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
18 4158 shēn body / torso 或云治身經
19 4122 one 一卷
20 3677 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
21 3666 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
22 3510 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
23 3359 wén to hear 聞摩騰入漢
24 3253 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
25 3245 lái to come 唯江表已來其間一
26 3244 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
27 3237 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
28 3124 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
29 3072 to reach 及賢聖傳集
30 2953 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
31 2942 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
32 2941 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
33 2922 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
34 2914 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
35 2902 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
36 2899 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
37 2875 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
38 2666 shàng top / a high position 將還上國
39 2423 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
40 2419 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
41 2407 to enter 聞摩騰入漢
42 2371 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
43 2353 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
44 2353 happy / cheerful / joyful
45 2330 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
46 2261 zài in / at 製序貫在經前
47 2254 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
48 2194 shì a generation 盛行於世
49 2145 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
50 2143 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
51 2085 tiān day 頃於天祐丁丑
52 2020 shì matter / thing / item 尋具事由
53 1987 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
54 1928 dào way / road / path 因共道友言論
55 1876 four 共五千四
56 1836 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
57 1793 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
58 1787 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
59 1754 shí food 贈司空食邑三千戶
60 1695 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
61 1684 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
62 1678 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
63 1676 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
64 1674 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
65 1644 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
66 1638 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
67 1638 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
68 1608 luó Luo 濕羅
69 1605 èr two 大唐昇元二年
70 1604 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
71 1601 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
72 1587 shēng sound / voice 聲教方被於支那
73 1572 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
74 1561 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
75 1551 qián front 并前七人梵
76 1541 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
77 1528 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
78 1518 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
79 1514 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
80 1504 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
81 1497 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
82 1496 power / force / strength 仰憑叡力
83 1490 xiū to decorate / to embellish
84 1482 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
85 1481 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
86 1465 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
87 1460 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
88 1439 to go 去要除病經一卷
89 1426 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
90 1423 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
91 1420 shě to give up / to abandon
92 1414 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
93 1405 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
94 1386 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
95 1366 世間 shìjiān world 來助護持世間經
96 1361 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
97 1348 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
98 1343 tóu head 舍頭諫經一卷
99 1331 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
100 1323 bǎi one hundred 百八十一帙
101 1300 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
102 1281 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
103 1265 seven 其間梵僧七
104 1263 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
105 1230 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
106 1228 wèn to ask 以問參
107 1224 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
108 1222 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
109 1217 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
110 1208 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
111 1207 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
112 1194 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
113 1180 ài to love 或云自愛不自愛
114 1177 to reach
115 1169 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
116 1168 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
117 1165 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
118 1159 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
119 1157 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
120 1155 mìng life 護命放生軌儀一卷
121 1154 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
122 1152 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
123 1146 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
124 1144 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
125 1138 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
126 1131 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
127 1129 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
128 1107 hòu after / later / behind 今亦計數在後
129 1104 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
130 1093 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
131 1087 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
132 1081 Germany 運土德以膺
133 1073 jiā house / home / residence 永福邦家
134 1067 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
135 1062 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
136 1054 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
137 1036 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
138 1036 undulations 或云瞻波
139 1035 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
140 1031 guāng light 光文
141 1028 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
142 1025 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
143 1023 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
144 1021 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
145 992 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
146 987 bái white 無畏離車白阿難經一卷
147 981 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
148 979 eight 合五千四十八卷
149 976 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
150 968 to die 或云死更生經
151 962 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
152 961 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
153 955 meaning / sense 餘義無異
154 953 mother 亦云呵利底母法
155 952 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
156 937 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
157 927 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
158 915 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
159 914 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
160 914 zhòng heavy 一重具條科
161 910 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
162 905 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
163 901 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
164 897 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
165 894 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
166 892 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
167 890 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
168 883 shǔ to count 數施行
169 873 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
170 872 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
171 871 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
172 861 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
173 857 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
174 856 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
175 855 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
176 854 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
177 852 father 還本國度父王經一卷
178 844 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
179 844 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
180 843 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
181 842 five 又計六十五年
182 841 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
183 841 童子 tóngzǐ boy 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
184 839 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
185 832 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
186 832 hǎo good / very 好者誤
187 819 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
188 818 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
189 816 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
190 805 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
191 803 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
192 800 extra / surplus 餘義無異
193 789 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
194 781 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
195 777 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
196 774 liù six 開元二十六年
197 769 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
198 765 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
199 763 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
200 762 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
201 761 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
202 753 huā Hua 花嚴論一部四十卷
203 745 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
204 745 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
205 742 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
206 740 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
207 733 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
208 732 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
209 726 wàn ten thousand 仁被萬方
210 722 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
211 716 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
212 716 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
213 715 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
214 715 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
215 706 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
216 705 Māra 一名魔嬈亂法
217 701 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
218 700 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
219 697 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
220 694 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
221 693 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
222 688 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
223 688 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
224 688 qǐng to ask 請寄於本部中收
225 686 different / other 此一經與古舊二經中無少異
226 682 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
227 679 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
228 678 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
229 672 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
230 667 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
231 666 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
232 662 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
233 658 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
234 656 gēn origin / cause / basis 根由
235 656 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
236 655 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
237 647 fēn to divide into parts 無序分流通
238 638 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
239 637 good fortune / happiness / luck 永福邦家
240 636 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
241 635 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
242 634 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
243 633 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
244 630 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
245 626 one hundred million 百億日月翕
246 625 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
247 624 tīng to listen 一名聽施比丘經
248 623 wèi to call 謂非佛經者如右
249 623 xué to study / to learn 或云勸進學道經
250 619 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
251 615 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
252 614 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
253 613 shí real / true / honest / really
254 609 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
255 604 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
256 600 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
257 598 ěr ear 編於此耳
258 596 duò to descend / to fall
259 592 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
260 590 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
261 588 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
262 587 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
263 587 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
264 586 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
265 586 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
266 584 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
267 583 nián year 開元一十八年庚午之歲
268 577 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
269 573 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
270 570 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
271 568 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
272 567 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
273 566 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
274 565 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
275 564 rén a kernel / a pit 仁被萬方
276 563 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
277 557 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
278 556 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
279 556 shí ten 十年甲戌之歲
280 555 zhí to execute a plan 亦名部異執論
281 554 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
282 551 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
283 551 poison / narcotics 毒草喻經一卷
284 551 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
285 550 huái to think of 之懷耻
286 549 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
287 549 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
288 549 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
289 548 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
290 547 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
291 546 residence 閑居經一卷
292 546 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
293 545 to ferry 濟利於一時
294 545 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
295 544 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
296 541 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
297 539 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
298 535 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
299 533 十方 Shí Fāng Ten Directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
300 529 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
301 526 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
302 526 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
303 524 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
304 522 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
305 520 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
306 519 biàn to change 一名生死變識經
307 519 lín forest / grove 祇樹林
308 518 a human or animal body 與重譯中日照名者字雖同經體全異
309 516 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
310 516 shí knowledge 一名生死變識經
311 515 yōu excellent / superior 優波夷墮舍迦經
312 512 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
313 511 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
314 507 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
315 506 yuàn to blame / to complain 滌除昏妄調伏魔怨
316 505 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
317 505 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
318 503 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
319 501 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
320 501 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
321 499 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
322 499 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
323 498 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
324 495 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
325 493 jiǔ old 已久流行
326 493 chē a vehicle
327 490 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
328 489 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
329 488 xiān immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
330 486 road / path / way
331 483 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
332 479 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
333 479 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
334 477 jiā gha / ga 毘尼摩得勒伽十卷
335 477 鹿 deer 鹿子經一卷
336 477 hair 遠離父母落髮壞衣
337 476 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
338 473 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
339 473 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
340 473 to bind / to tie 有司執縛向市
341 471 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
342 471 an item 目為開元錄
343 468 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
344 468 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
345 468 qīng minister
346 466 mín the people / citizen 民德歸厚矣
347 466 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
348 464 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
349 462 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
350 456 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
351 456 shòu to teach / to instruct 授菩提心戒儀一卷
352 453 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
353 453 shū to transport 一輸盧迦論一卷
354 452 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
355 450 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
356 449 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
357 447 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
358 445 alone / independent / single / sole 非獨
359 444 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
360 441 cǎo grass / straw 農者禾草俱
361 441 lǎo old / elderly 一名貧老經
362 440 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
363 438 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
364 437 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
365 437 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
366 436 車匿 Chēnì Channa / Chandaka 右舊錄中有車匿本末經一卷
367 436 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
368 435 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
369 435 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
370 435 interest 阿育王息壞目因緣一卷
371 434 yuè month 月所譯三分具全
372 434 to call / to cry / to shout 題云天尊說阿育王譬喻經古經呼佛以為天尊即佛說也
373 431 在於 zàiyú in / consist of 牘必在於世
374 431 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
375 431 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
376 429 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
377 426 rào to go around / to wind / to orbit 右遶佛塔功德經一卷
378 425 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
379 425 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
380 424 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
381 422 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
382 421 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
383 421 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
384 421 天下 tiānxià the whole world / China / a realm 佛從天下贍部洲經一卷
385 420 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
386 420 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
387 420 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
388 418 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
389 416 qín diligent 勤授長者經一卷
390 416 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
391 416 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal 顛倒
392 415 yán stern / serious / strict / severe / austere 花嚴論一部四十卷
393 414 pear 一名鐵城泥梨經
394 413 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
395 412 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
396 412 ēn kindness 天恩俞充
397 410 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
398 410 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
399 410 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
400 409 xìng sex 七佛父母性字經一卷
401 403 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
402 401 往昔 wǎngxī in the past 如取往昔頂生王等
403 400 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
404 399 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
405 398 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
406 397 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
407 396 Fàn Sanskrit
408 395 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
409 395 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
410 393 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 正法少修梵行
411 393 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
412 393 dǎo to fall / to collapse / to topple / to fail / to go bankrupt / to change / to move around / to sell / to speculate 陛下義待倒戈
413 392 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
414 388 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
415 388 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
416 388 màn slow 弟子慢為耆域述經一卷
417 387 增上 zēngshàng additional / increased / superior 亦云寶性分別七乘增上論或三卷或五卷
418 387 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
419 387 fàng to put / to place 放牛經一卷
420 387 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 或作天人
421 385 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
422 383 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
423 381 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
424 381 答曰 dá yuē to reply 答曰
425 380 shū book 令書十本
426 380 to beg 遂乞編入貞元藏內
427 379 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
428 379 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
429 378 bèi contemporaries / generation / lifetime 一名般泥洹後四輩灌蠟經亦直名灌臘經
430 378 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
431 377 clothes / dress / garment 云不得服
432 376 cáng to hide 典盛圓於海藏
433 375 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
434 375 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
435 374 to adhere / to capture / to restrain 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
436 373 to join / to combine 合四
437 373 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
438 372 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
439 372 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
440 371 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
441 371 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
442 370 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
443 369 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
444 368 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
445 367 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
446 367 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
447 367 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
448 367 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
449 367 波羅 Bōluó Baltic 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
450 367 āi sad / mournful / pitiful 哀泣經三卷
451 366 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
452 366 王子 wángzǐ a prince 元魏外國王子月婆首那譯
453 366 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana 淨飯王涅槃經一卷
454 365 kāi to open 開府儀同三司
455 363 甘露 gānlù amrita / sweet dew / the nectar of immortality / merit 甘露軍吒唎念誦法一卷
456 363 a device / a tool / a utensil / an implement 落下千人天飯器香任風吹
457 363 xián to be worthy / noble 賢者五福經
458 362 chén dust / dirt / earth 或直云思塵論
459 362 shǐ to begin / to start 無始本際經一卷
460 362 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
461 361 邊際 biānjì bounds 紛綸靡窮邊際
462 361 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
463 360 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
464 358 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
465 355 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
466 355 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
467 354 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
468 354 shé Buddhist monk 亦云阿闍貰女經亦直云阿述
469 354 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
470 354 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
471 353 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
472 352 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
473 350 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 與長老上尊睡
474 350 tán sandalwood / hardwood 一名須摩提女經一名難國王經一名怒和檀王經
475 350 五欲 wŭ yù the five desires 毘羅斯那居士五欲娛樂經一卷
476 350 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
477 350 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
478 349 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
479 349 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
480 346 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
481 346 yòu right / right-hand 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
482 345 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 傳聞仁者齎此經自隨
483 345 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
484 345 supreme ruler / emperor 差摩婆帝受記經
485 342 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
486 339 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
487 338 to attain / to achieve / to reach 達霰
488 338 to lie 及臥疾
489 338 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
490 336 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 右此戒本初無稽首頌有堂等偈者是其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文委生增減今留姚秦耶舍譯
491 336 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
492 336 婇女 cǎinǚ a maiden 婇女先有奉法者
493 335 ér son 二兒名
494 335 gài lid / top / cover / canopy 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
495 334 bīng soldier / troops
496 334 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
497 332 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
498 331 a step / a pace / walk / march 一名象步經
499 331 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
500 330 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 或云恐怖經

avadāna

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1818 shí time / a period of time 之時
2 1731 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
3 1479 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
4 1394 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
5 1311 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
6 1078 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
7 1077 zhōng middle / during / inside 及開元目中
8 1069 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
9 971 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
10 919 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
11 849 rén person / people / a human being
12 806 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
13 760 shēn body / torso 或云治身經
14 741 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
15 712 desire 菩薩呵色欲法一卷
16 698 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
17 681 wén to hear 聞摩騰入漢
18 661 one 一卷
19 617 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
20 597 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
21 577 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
22 576 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
23 573 to reach 及賢聖傳集
24 532 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
25 514 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
26 491 lái to come 唯江表已來其間一
27 489 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
28 422 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
29 415 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
30 384 shì matter / thing / item 尋具事由
31 375 shí food 贈司空食邑三千戶
32 374 method / way 大乘經及念誦法
33 370 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
34 366 zài in / at 製序貫在經前
35 353 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
36 347 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
37 343 good fortune / happiness / luck 永福邦家
38 343 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
39 337 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
40 336 shàng top / a high position 將還上國
41 322 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
42 322 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
43 322 tiān day 頃於天祐丁丑
44 320 four 共五千四
45 316 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
46 314 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
47 313 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
48 309 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
49 305 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
50 304 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
51 299 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
52 293 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
53 291 qián front 并前七人梵
54 290 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
55 289 to enter 聞摩騰入漢
56 285 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
57 281 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
58 277 happy / cheerful / joyful
59 269 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
60 269 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
61 261 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
62 261 to reach
63 250 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
64 249 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
65 248 shì a generation 盛行於世
66 247 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
67 244 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
68 238 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
69 238 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
70 236 power / force / strength 仰憑叡力
71 236 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
72 234 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
73 233 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
74 226 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
75 225 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
76 223 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
77 221 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
78 221 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
79 218 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
80 218 shě to give up / to abandon
81 215 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
82 211 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
83 211 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
84 210 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
85 210 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
86 209 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
87 209 to go 去要除病經一卷
88 206 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
89 205 mìng life 護命放生軌儀一卷
90 204 dào way / road / path 因共道友言論
91 201 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
92 200 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
93 200 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
94 199 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
95 198 xiū to decorate / to embellish
96 195 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
97 191 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
98 190 èr two 大唐昇元二年
99 189 tīng to listen 一名聽施比丘經
100 188 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
101 188 jiā house / home / residence 永福邦家
102 188 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
103 185 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
104 185 wèn to ask 以問參
105 184 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
106 183 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
107 182 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
108 182 qǐng to ask 請寄於本部中收
109 181 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
110 180 luó Luo 濕羅
111 180 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
112 178 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
113 178 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
114 178 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
115 176 to die 或云死更生經
116 174 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
117 173 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
118 170 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
119 169 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
120 169 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
121 166 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
122 164 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
123 164 bái white 無畏離車白阿難經一卷
124 163 hòu after / later / behind 今亦計數在後
125 161 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
126 161 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
127 158 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
128 157 duò to descend / to fall
129 157 由旬 yóuxún yojana 其時復有摩訶支那東都盟津北四由旬
130 154 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
131 154 tóu head 舍頭諫經一卷
132 153 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
133 152 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
134 149 ài to love 或云自愛不自愛
135 148 huā Hua 花嚴論一部四十卷
136 148 seven 其間梵僧七
137 147 shí real / true / honest / really
138 147 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
139 147 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
140 143 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
141 142 zhí value / worth 說法難值經一卷
142 142 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
143 141 餓鬼 È Guǐ a hungry ghost / preta 施焰口餓鬼陀羅尼經一卷
144 140 dǐng peak / top 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
145 139 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
146 139 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
147 139 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
148 138 jiā jia 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
149 136 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
150 136 bǎi one hundred 百八十一帙
151 136 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
152 134 a pagoda / a tower / a stupa 其不空塔廟碑文
153 131 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
154 130 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
155 130 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
156 130 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
157 129 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
158 129 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
159 128 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
160 126 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
161 125 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
162 125 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
163 125 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
164 125 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
165 124 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
166 123 mother 亦云呵利底母法
167 121 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
168 120 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
169 120 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
170 119 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
171 118 liù six 開元二十六年
172 118 wèi to call 謂非佛經者如右
173 117 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
174 117 shēng sound / voice 聲教方被於支那
175 116 hǎo good / very 好者誤
176 116 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
177 115 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 四者常於己師心懷決定
178 115 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
179 114 different / other 此一經與古舊二經中無少異
180 114 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
181 112 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
182 112 five 又計六十五年
183 112 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
184 111 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
185 110 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
186 110 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
187 110 ér son 二兒名
188 109 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
189 109 shū unique 既荷殊私
190 109 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
191 108 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
192 107 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
193 107 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
194 106 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
195 106 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
196 105 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
197 103 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
198 103 解說 jiěshuō to explain / to comment 五惟越羅名解說經一卷
199 103 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
200 102 extra / surplus 餘義無異
201 102 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 後有奉行
202 101 lín forest / grove 祇樹林
203 101 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
204 101 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
205 100 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
206 100 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
207 99 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
208 99 wood / lumber 木槵經一卷
209 98 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
210 98 世間 shìjiān world 來助護持世間經
211 98 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
212 98 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
213 98 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
214 98 huǐ to destroy 毀形以成其志
215 97 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
216 97 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
217 97 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
218 97 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
219 97 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
220 97 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
221 95 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
222 95 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
223 94 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
224 94 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
225 93 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
226 93 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
227 93 bēi sadness / sorrow / grief 悲陀羅尼本一卷
228 92 觀察 guānchá to observe 觀察諸法經
229 92 huái to think of 之懷耻
230 92 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
231 92 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
232 92 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
233 91 nián year 開元一十八年庚午之歲
234 91 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
235 91 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
236 91 見佛 jiànfó to see the Buddha 郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷
237 91 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
238 90 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
239 90 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
240 89 rich
241 89 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
242 89 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
243 89 鹿 deer 鹿子經一卷
244 89 財寶 cái bǎo money and valuables 性頗福積富於財寶
245 89 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
246 88 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 帝釋施央崛魔羅法服經一卷
247 88 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
248 87 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
249 87 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
250 86 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
251 85 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
252 85 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
253 85 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
254 85 shī corpse 尸迦羅越六向拜經一卷
255 84 zhū pearl / bead 墮珠海水中經一卷
256 84 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
257 84 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
258 83 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
259 83 to ferry 濟利於一時
260 83 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
261 83 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
262 83 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
263 82 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
264 82 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
265 82 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
266 81 珍寶 zhēnbǎo a treasure 世間珍寶經一卷
267 81 xián salty / savory 京都道俗咸傳其異
268 81 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
269 81 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
270 81 jiā gha / ga 毘尼摩得勒伽十卷
271 80 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
272 80 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
273 80 jiǔ old 已久流行
274 80 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
275 80 guāng light 光文
276 80 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
277 79 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
278 79 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
279 78 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
280 78 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
281 78 bīng soldier / troops
282 78 liàng quantity / amount 不量窺管
283 77 qín diligent 勤授長者經一卷
284 77 應當 yīngdāng should / ought to 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
285 77 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 大方等善住意天子問經四卷
286 77 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
287 77 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
288 77 zhòng heavy 一重具條科
289 77 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
290 77 快樂 kuàilè happy / merry 天尊常在靜度快樂
291 76 chí pool / pond / reservoir 諸佛陀羅尼都會道場印呪品是灌頂普集會壇池也
292 76 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
293 76 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
294 75 大臣 dàchén chancellor / minister 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
295 75 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
296 75 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
297 75 金色 jīnsè gold 亦名文殊師利神通力經又名勝金色明德女經
298 75 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
299 75 meaning / sense 餘義無異
300 75 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
301 74 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
302 74 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
303 74 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
304 74 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
305 74 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
306 74 yuè pleased 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
307 73 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
308 73 nán male 釋摩男本經一卷
309 73 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
310 73 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
311 73 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
312 73 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
313 72 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
314 72 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
315 71 father 還本國度父王經一卷
316 71 ignorance 非是賢愚中抄出者
317 71 to apply 功德寶華敷菩薩經一卷
318 71 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
319 71 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
320 71 jiā to add 或加般字
321 71 eight 合五千四十八卷
322 70 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
323 70 優婆塞 yōupósāi upasaka / a male lay Buddhist 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
324 70 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 在京大興善寺即為翻譯
325 70 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
326 70 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
327 70 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
328 69 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
329 69 hair 遠離父母落髮壞衣
330 69 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
331 69 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
332 69 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
333 69 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
334 69 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
335 69 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
336 68 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 為此明身常苦惱
337 68 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
338 68 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
339 68 波羅 Bōluó Baltic 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
340 68 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
341 68 shùn to be agreeable / to obey / to follow / to arrange / to make reasonable 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
342 68 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 降伏外道現大神通經一卷
343 67 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
344 67 ěr ear 編於此耳
345 67 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
346 67 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
347 67 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
348 67 duān to carry 今統集多端會歸當部
349 67 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
350 66 bàn half 三紙半
351 66 fēn to divide into parts 無序分流通
352 66 希有 xīyǒu uncommon 希有希有校量功德經一卷
353 66 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
354 65 qín diligent 亦云懃報
355 65 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
356 65 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
357 65 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
358 65 to carry / to lift / to raise / to mention 龜茲國三藏勿堤提犀魚
359 65 jīng spirit / soul / vitality / energy 詎聞精奧空閱名題
360 65 chù to touch / to feel 輕觸
361 64 漿 jiāng broth / serum / thick liquid 露如渴思漿
362 64 問言 wèn yán to ask 問言美色經
363 64 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
364 64 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
365 64 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
366 64 苦行 kŭxíng to practice ascetism 菩薩諸苦行經一卷
367 63 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽諦聽
368 63 lǎo old / elderly 一名貧老經
369 63 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
370 63 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
371 63 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
372 62 zhī a callous 句胝
373 62 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 天上釋為故世在人中經一卷
374 62 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
375 62 名稱 míngchēng name 名稱城
376 62 an item 目為開元錄
377 62 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
378 62 zàn to praise 普賢行願讚一卷
379 62 心開意解 xīn kāi yì jiě All Queries Resolved and Knots Disentangled 心開意解得須陀洹果
380 61 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
381 61 poison / narcotics 毒草喻經一卷
382 61 瑠璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 瑠璃王經一卷
383 61 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
384 61 貧窮 pínqióng poor / impoverished 貧窮經一卷
385 61 jiān strong / solid / firm / unyielding / resolute 一名堅心正意經一名堅心經
386 61 檀越 tányuè an alms giver / a donor 子紇重為檀越開傳經論
387 61 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
388 61 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
389 61 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
390 60 mǐn to pity / to sympathize 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
391 60 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
392 60 乞食 qǐshí to beg for food 童子問佛乞食事經一卷
393 60 zhù a pillar / a column 侍省事上柱國頒國公食邑
394 60 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 增養因緣經三卷
395 60 出世 chūshì to be born / to come into being 光愍菩薩問如來出世當用時普告經一卷
396 60 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
397 60 jìn nearby 并近世
398 59 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
399 59 gēn origin / cause / basis 根由
400 59 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
401 59 yín silver 銀蹄金角犢子經一卷
402 59 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
403 58 波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi 或直云十夢經或云波斯匿王十夢經
404 58 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
405 58 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
406 58 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
407 58 zhèng politics / government 四政斷經一卷
408 58 未曾有 wèi céng yǒu abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
409 58 a fur ball 名般若毱多
410 58 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
411 58 to attain / to achieve / to reach 達霰
412 58 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
413 57 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供之高麗藏
414 57 Níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
415 57 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
416 57 cotton cloth 陳太建四年五月沙門慧布從
417 57 biàn to change 一名生死變識經
418 57 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
419 57 to adjoin / to border 頻毘娑羅王
420 57 白言 bái yán to say 嘆已白言
421 57 dòu to fight / to struggle / to condemn 事恐時代綿遠謬濫真詮故此指明以誡於後其僧師利因少鬪訟聖躬親慮時令還俗豈非上天不祐降罸斯人
422 57 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡人有三事愚癡不足經一卷
423 57 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
424 57 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
425 57 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
426 57 pear 一名鐵城泥梨經
427 56 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
428 56 a river / a stream 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
429 56 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 內題天女十二契一百八名無大乘經
430 56 guì expensive / noble / precious 是知法王御曆不貴異貨珠珍
431 56 chuí to hang (down) / to droop / to dangle / to bend down 冀望多賢共垂詢訪
432 56 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
433 56 Germany 運土德以膺
434 56 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
435 56 lèi tears 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
436 56 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
437 55 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
438 55 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
439 55 shàn meals 飲食餚饍皆甘路
440 55 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
441 55 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
442 55 娛樂 yúlè entertainment / amusement 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
443 55 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
444 55 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
445 55 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 第八給孤獨園會
446 55 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
447 55 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
448 54 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 菩薩導示行經一卷
449 54 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
450 54 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
451 54 chì red / scarlet
452 54 音樂 yīnyuè music 供設音樂無易
453 54 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 心呪四首七俱胝佛神呪一隨一切如來意呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶呪一
454 54 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
455 53 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
456 53 大海 dàhǎi sea / ocean 大海深嶮抄經一卷
457 53 to translate / to interpret 同共宣譯
458 53 a drama / a play / a show 獼猴與婢共戲致變經一卷
459 53 祇樹 Zhǐshù Jetavana 祇樹林
460 53 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
461 53 zhèng to admonish 前世諍女經一卷
462 53 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
463 52 zéi thief 為賊所引不堪考楚
464 52 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
465 52 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
466 52 chē a vehicle
467 52 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
468 52 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
469 52 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
470 52 luò to fall / to drop 落尋求不獲
471 51 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
472 51 clothes / dress / garment 云不得服
473 51 語言 yǔyán a language 習俗語言
474 51 guài bewildering / odd / queer / strange / uncanny / quite / rather 滅怪經一卷
475 51 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
476 51 mán beautiful 亦直名勝鬘或二卷
477 51 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
478 51 pín poor 一名貧老經
479 51 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
480 51 一面 yīmiàn one side 一面之後雅相崇
481 51 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
482 51 shǔ to count 數施行
483 50 答曰 dá yuē to reply 答曰
484 50 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
485 50 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
486 50 fàng to put / to place 放牛經一卷
487 50 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
488 50 to bind / to tie 有司執縛向市
489 50 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
490 50 親友 qīnyǒu friends and relatives 郄超與親友書云
491 50 世人 shìrén mankind 世人參雜惑亂正文
492 50 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
493 50 gōng to present to / to supply / to provide 雲集四親嚫供噎塞
494 50 huàn to call 令喚京師
495 50 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
496 49 利益 lìyì benefit / interest 大德優波扇多為利益弟子故造此阿毘曇心論
497 49 kāi to open 開府儀同三司
498 49 qīng green or blue 梵志青白釋
499 49 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
500 49 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經

-

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4455 rén person / people / a human being
2 3248 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
3 3205 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
4 3180 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
5 3129 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
6 2928 shí time / a period of time 之時
7 2608 desire 菩薩呵色欲法一卷
8 2438 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
9 2416 one 一卷
10 2320 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
11 2211 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
12 2125 zhōng middle / during / inside 及開元目中
13 1863 shēn body / torso 或云治身經
14 1859 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
15 1822 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
16 1800 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
17 1748 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
18 1709 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
19 1688 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
20 1650 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
21 1628 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
22 1614 method / way 大乘經及念誦法
23 1486 lái to come 唯江表已來其間一
24 1454 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
25 1450 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
26 1449 zài in / at 製序貫在經前
27 1391 wén to hear 聞摩騰入漢
28 1361 dào way / road / path 因共道友言論
29 1304 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
30 1256 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
31 1215 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
32 1213 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
33 1211 shí food 贈司空食邑三千戶
34 1206 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
35 1185 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
36 1178 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
37 1120 happy / cheerful / joyful
38 1109 shì a generation 盛行於世
39 1086 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
40 1072 to enter 聞摩騰入漢
41 1058 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
42 1044 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
43 1021 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
44 974 shàng top / a high position 將還上國
45 954 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
46 946 to die 或云死更生經
47 934 shì matter / thing / item 尋具事由
48 929 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
49 927 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
50 905 èr two 大唐昇元二年
51 864 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
52 863 hòu after / later / behind 今亦計數在後
53 849 to go 去要除病經一卷
54 838 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
55 813 to reach 及賢聖傳集
56 809 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
57 807 tiān day 頃於天祐丁丑
58 807 ài to love 或云自愛不自愛
59 802 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
60 797 wèn to ask 以問參
61 784 jiā house / home / residence 永福邦家
62 779 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
63 776 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
64 765 wèi to call 謂非佛經者如右
65 754 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
66 749 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
67 741 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
68 723 ignorance 非是賢愚中抄出者
69 722 four 共五千四
70 720 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
71 719 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
72 714 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志阿颰經一卷
73 711 good fortune / happiness / luck 永福邦家
74 693 the past / former times 昔漢建安末濟陰丁氏之妻
75 669 qián front 并前七人梵
76 652 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
77 646 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
78 634 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
79 629 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
80 625 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
81 621 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
82 615 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
83 611 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
84 610 bào newspaper / report 亦名多增道章經或云十報經
85 608 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
86 607 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
87 605 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
88 595 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
89 592 woman 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
90 592 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
91 571 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
92 570 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
93 564 shě to give up / to abandon
94 560 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
95 557 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
96 551 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
97 551 a man / a grown man 譬夫崑山寶玉與瓦石而同流
98 549 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
99 546 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
100 538 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
101 538 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
102 531 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
103 530 hǎo good / very 好者誤
104 522 xiàng shape / form / appearance / image 一名象步經
105 521 meaning / sense 餘義無異
106 519 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
107 518 ér son 二兒名
108 512 xiū to decorate / to embellish
109 512 xué to study / to learn 或云勸進學道經
110 508 mother 亦云呵利底母法
111 504 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
112 503 mìng life 護命放生軌儀一卷
113 502 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
114 500 seven 其間梵僧七
115 496 tóu head 舍頭諫經一卷
116 494 shā to kill / to murder / to slaughter 殺身濟賈人經一卷
117 490 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
118 486 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
119 485 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
120 477 five 又計六十五年
121 476 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
122 465 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
123 464 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
124 462 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
125 458 nèi inside / interior 兩部雖有餘未編藏內
126 457 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
127 457 zhòng heavy 一重具條科
128 455 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
129 451 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
130 450 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
131 450 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
132 449 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
133 448 duò to descend / to fall
134 447 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
135 446 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
136 445 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
137 442 夫人 fūren lady / madam / wife / Mrs. 安樂夫人因緣經一卷
138 438 huái to think of 之懷耻
139 438 liù six 開元二十六年
140 433 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
141 432 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
142 431 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
143 430 父母 fùmǔ mother and father / parents 七佛父母性字經一卷
144 428 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
145 423 father 還本國度父王經一卷
146 419 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
147 416 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
148 416 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 樹生婆羅門憍慢經一卷
149 413 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
150 413 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
151 410 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
152 408 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
153 408 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻經一卷
154 407 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
155 405 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
156 405 xíng appearance 摩鄧女解形中事經
157 405 tīng to listen 一名聽施比丘經
158 403 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
159 401 shǔ to count 數施行
160 396 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
161 395 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
162 393 出家 chūjiā to become a monk or nun 一名出家因緣經
163 392 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
164 391 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
165 389 guī to go back / to return 欠請譯出將歸
166 389 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
167 387 bái white 無畏離車白阿難經一卷
168 386 lǎo old / elderly 一名貧老經
169 385 to reach
170 383 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
171 378 bìng ailment / sickness / illness / disease 或云治禪病祕要法無經字或云禪要秘治病經或三卷
172 375 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
173 372 huàn to suffer from a misfortune 或作患字亦作檈
174 372 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
175 371 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
176 370 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
177 369 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
178 368 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
179 368 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
180 362 shān a mountain / a hill / a peak 歷謁名山
181 354 chén statesman / vassal / courtier / minister / official
182 354 qǐng to ask 請寄於本部中收
183 350 eight 合五千四十八卷
184 349 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
185 349 ěr ear 編於此耳
186 347 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
187 346 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
188 345 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
189 342 zào to make / to build / to manufacture 大原東北盂縣同頴鄉大賢村造
190 338 interest 阿育王息壞目因緣一卷
191 336 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
192 334 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
193 333 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
194 331 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
195 327 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
196 326 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
197 325 yào to want / to wish for 治禪祕要一卷
198 324 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
199 323 國王 guówáng king 此經烏茶國王自手書
200 320 cái money / wealth / riches / property 貧子得財發狂經一卷
201 319 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
202 318 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
203 318 extra / surplus 餘義無異
204 316 shí real / true / honest / really
205 316 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
206 316 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
207 315 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
208 314 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當思勿被欺誑
209 314 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
210 313 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
211 312 Germany 運土德以膺
212 308 niú an ox / a cow / a bull 放牛經一卷
213 307 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
214 306 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
215 306 bǎi one hundred 百八十一帙
216 306 jīn gold 庶使金言不墮玉偈恒芳
217 305 hài to do harm to / to cause trouble to 無害梵志執志經一卷
218 305 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
219 302 太子 tàizǐ a crown prince 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
220 302 shí knowledge 一名生死變識經
221 300 different / other 此一經與古舊二經中無少異
222 300 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
223 294 gēn origin / cause / basis 根由
224 294 地獄 Dìyù Hell / Nāraka 一名目連說地獄餓鬼因緣經
225 294 xián to be worthy / noble 賢者五福經
226 292 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
227 291 shēng sound / voice 聲教方被於支那
228 291 horse 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
229 290 shén divine / mysterious / magical 於德宗聖神
230 289 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
231 289 power / force / strength 仰憑叡力
232 288 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
233 288 命終 mìng zhōng to die / to end a life 比丘問佛多優婆塞命終經一卷
234 287 qīng minister
235 286 jié to bond / to tie / to bind 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
236 282 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
237 281 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
238 281 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 余親見其本全非聖言
239 277 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
240 276 alone / independent / single / sole 非獨
241 276 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
242 275 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
243 274 luó Luo 濕羅
244 274 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
245 272 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
246 271 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
247 270 fēn to divide into parts 無序分流通
248 270 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
249 269 lòu to leak / to let out / to divulge 七漏經一卷
250 269 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 增養因緣經三卷
251 268 道人 dàorén a Buddhist monk 犢子道人問論一卷
252 268 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 豈有都城之內而安棄屍之
253 265 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
254 265 suǒ to search / to demand / to ask / to exact 空羂索經二十八卷
255 263 huì dirty / unclean 穢跡金剛法禁百變法一卷
256 263 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
257 262 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
258 260 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
259 260 wàn ten thousand 仁被萬方
260 259 jiǔ old 已久流行
261 258 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
262 258 shǒu hand 金剛手光明灌頂經一卷
263 257 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
264 256 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
265 253 yín lewd / obscene 婬人曳踵行經一卷
266 252 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 及賢聖傳集
267 251 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
268 250 to bind / to tie 有司執縛向市
269 249 得道 de dào to attain enlightenment 得道梯隥錫杖經一卷
270 249 to attain / to achieve / to reach 達霰
271 249 guǐ a ghost / spirit of dead 或明神鬼禍福
272 248 調 tiáo to adjust / to harmonize / to reconcile / to blend 摩調王經一卷
273 248 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
274 247 xiōng elder brother 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
275 246 liú to flow / to spread / to circulate / to move 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
276 245 nián year 開元一十八年庚午之歲
277 245 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
278 245 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
279 244 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
280 242 suì to comply with / to follow along 猷遂啟私
281 240 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
282 240 世間 shìjiān world 來助護持世間經
283 239 huì rage 息恚經一卷
284 239 晝夜 zhòuyè day and night 初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷
285 239 chēng to call / to address 維摩詰說不可思議法門之稱一名佛法普入道門三昧經或三卷
286 239 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
287 239 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
288 238 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
289 238 an alms bowl / patra / pātra / patta 得千鉢曼殊室利經一部十
290 237 poison / narcotics 毒草喻經一卷
291 237 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
292 236 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
293 235 gòu dirt / filth 最勝問菩薩十住除垢亦名十千日光二百五十三昧定亦云十
294 235 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
295 233 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 佛為長者說放逸經一卷
296 233 chì imperial orders 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
297 232 jìn nearby 并近世
298 232 proper / suitable / appropriate 宜編入一切經目
299 232 hǎi sea / ocean 典盛圓於海藏
300 231 biàn to change 一名生死變識經
301 231 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
302 231 答曰 dá yuē to reply 答曰
303 231 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
304 230 不如 bùrú not equal to / not as good as 今大辯正三藏和上則不如是
305 230 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
306 229 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
307 228 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
308 226 to ferry 濟利於一時
309 226 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
310 224 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
311 224 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 等泥洹初品名為哀泣
312 222 shè house / dwelling 舍頭諫經一卷
313 222 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
314 220 zhí to execute a plan 亦名部異執論
315 220 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
316 219 to amass / to accumulate / to store 一名枯樹經無大字一名積木燒然經抄第二卷亦云出中阿含第一卷
317 218 zhí value / worth 說法難值經一卷
318 218 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
319 217 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
320 216 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
321 216 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
322 215 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
323 215 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
324 215 yuàn to blame / to complain 滌除昏妄調伏魔怨
325 214 飲食 yǐn shí food and drink 飲食茶藥並出有司
326 213 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者婆須蜜菩薩所集論十卷
327 213 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
328 211 huǐ to destroy 毀形以成其志
329 211 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
330 211 zéi thief 為賊所引不堪考楚
331 211 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
332 210 jìng to respect / to venerate / to salute / to offer 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
333 209 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
334 209 眾人 zhòngrén everyone 子數千眾人
335 209 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
336 208 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
337 205 shì to fit / to suit 進不聞遠適西域
338 203 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
339 203 天上 tiānshàng the sky 天上釋為故世在人中經一卷
340 200 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
341 200 fàn to violate / to offend / to assault / to make a mistake 冒犯旒扆不任戰汗
342 198 人民 rénmín the people 人民求願經一卷
343 197 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
344 197 cáng to hide 典盛圓於海藏
345 195 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
346 195 residence 閑居經一卷
347 195 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
348 194 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
349 194 road / path / way
350 193 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
351 193 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
352 193 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度
353 191 rich
354 191 qún a crowd / a flock / a group 祐校閱群經廣
355 191 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
356 190 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰出三藏記集
357 190 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
358 189 to finish / to complete 抄寫日亦計數抄寫流行訖二部一十九卷
359 188 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
360 188 wàng to gaze / to look towards 無所悕望經一卷
361 188 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 典盛圓於海藏
362 188 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
363 188 為人 wéirén behavior / conduct 法為人經一卷
364 188 mín the people / citizen 民德歸厚矣
365 187 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 出第四十四卷佛在舍衛國因阿難請說
366 187 to pull up / to pull out / to select / to promote 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
367 187 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
368 187 結使 jiéshǐ a fetter 懷抱於結使
369 186 shì to look at / to regard / to inspect 事接耳目就求省視
370 185 to meet with 一名婦遇對經
371 185 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 特遠遊禮五臺山
372 184 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
373 184 fàng to put / to place 放牛經一卷
374 184 to lift / to hold up / to raise 故舉本綱庶知由
375 182 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
376 182 持戒 chí jiè to uphold precepts / morality 持戒法經一卷
377 182 to think / to consider 內云入不思義解脫境界普賢行願品
378 181 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
379 180 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 題云如實反質難品
380 180 ròu meat / pulp 師子素駄娑王斷肉經
381 180 qíng feeling / emotion / situation 偽謬之情昭然可見
382 180 kuài fast / quick 生靈慶快抃
383 180 zhǔ owner 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
384 179 shǒu to guard / to practice 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
385 178 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 白王
386 178 luàn disorderly / chaotic 一名魔嬈亂法
387 178 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
388 177 undulations 或云瞻波
389 176 chē a vehicle
390 176 shì a scholar 或云仁賢幻士經
391 176 guest / visitor 賈客經二卷
392 176 younger brother 或云佛五百弟子自說本起亦云五百弟
393 176 問言 wèn yán to ask 問言美色經
394 176 宿 to lodge for the night 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿
395 175 niǎo bird 飛鳥喻經一卷
396 174 gōng palace 記其鷲峯山在摩伽陀國山城之內宮城東
397 174 後世 hòushì later generations / posterity 若一旦後世何可使法種無嗣
398 174 瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa 以瞋恚故墮此神報
399 174 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 端正奇特神光滿院自庭燭天
400 173 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷
401 172 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
402 172 to reply / to answer / to return / to respond / to echo 文瘦瞿答彌經一卷
403 171 jiā to add 或加般字
404 171 shí ten 十年甲戌之歲
405 170 zhuō to clutch / to grab / to capture 羅婆鳥為鷹所捉經一卷
406 170 to be angry / to be in a rage 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
407 170 suì age 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
408 168 hair 遠離父母落髮壞衣
409 168 cǎo grass / straw 農者禾草俱
410 168 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
411 168 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪言亂正
412 165 to beg 遂乞編入貞元藏內
413 164 zhì to rule / to govern / to manage / to control 治禪祕要一卷
414 164 night 其夜禮懺流淚忽如夢睡見一沙門
415 164 Māra 一名魔嬈亂法
416 164 羅漢 Luóhàn Arhat 一名羅漢賴吒和羅經
417 164 yuán garden / park / orchard 蒺梨園經一卷
418 163 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
419 163 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
420 163 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
421 163 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
422 162 shěn to examine / to investigate / to try in court 是為經性悔題為文殊所說應當審觀
423 161 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
424 161 to join / to combine 合四
425 161 之中 zhīzhōng inside 周錄之中編之入正
426 161 clothes / dress / garment 云不得服
427 160 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
428 160 miàn side / surface / aspect 十一面觀自在菩薩經三卷
429 160 to break / to ruin / to destroy 或直云破魔陀羅尼經
430 159 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 尋又伏蒙今上皇帝陛下
431 159 huò to confuse / to mislead / to baffle 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
432 158 目連 Mùlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 一名魔王入目連蘭腹經一名弊魔試目連經
433 158 shé snake 安敢豫學次見經淆雜龍蛇並進
434 157 fish 龜茲國三藏勿堤提犀魚
435 156 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
436 156 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧詳
437 155 ēn kindness 天恩俞充
438 155 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
439 155 wood / lumber 木槵經一卷
440 155 to rub 大威力烏芻澁摩明王經二卷
441 154 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 既躬所見聞寧敢默已
442 154 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮金殿
443 154 gāo high / tall 肅武孝高皇帝
444 154 hot 佛為比丘說大熱地獄經一卷
445 154 pear 一名鐵城泥梨經
446 154 an item 目為開元錄
447 154 bīng soldier / troops
448 152 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 根本說一切有部苾芻戒經
449 152 shāng to injure 可謂傷哉
450 152 chuáng bed 送罽賓國僧般若院八尺床三張各夾帖及
451 151 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
452 151 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
453 150 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
454 150 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
455 150 jìn to advance / to enter 於昇元二年進上
456 149 kǒng to be afraid / to be frightened / to fear 恐二本相濫題下別云起世因本經一帙諸藏多是前本此本稍稀
457 149 shāo to burn 屏風於縣燒除
458 148 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
459 148 qīng light / easy / frivolous
460 147 lùn to comment / to discuss 總大小乘經律論
461 147 wild / rude 佛為呵利曠野鬼說法經一卷
462 147 行人 xíngrén pedestrian 博訪大夏行人云
463 147 guāng light 光文
464 147 xiào to smile / to laugh 佛以三事笑經一卷
465 147 chén dust / dirt / earth 或直云思塵論
466 146 Níng Ningxia 既躬所見聞寧敢默已
467 146 fēi to fly 飛鳥喻經一卷
468 146 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
469 145 tóu to throw 凡遇聖蹤投誠禮敬
470 145 zhòu mantra 秦譯者名摩訶般若大明呪經
471 145 to lie 及臥疾
472 144 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
473 144 yáo distant / remote 右似是二趙時諸錄遙注未知姓氏
474 143 女人 nǚrén woman / women 貧女人經一卷
475 143 仙人 xiānrén a sage / an immortal / a celestial being 光味仙人覩佛身經一卷
476 143 easy / simple 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
477 143 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
478 143 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
479 142 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
480 141 huàn to call 令喚京師
481 140 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
482 140 to avoid / to shun 梵志避死經一卷
483 138 láo to toil 目閱可知不勞廣敘
484 138 míng dark 或云十方滅冥經
485 138 jiǔ nine 二百九十九卷
486 138 shì to release 釋法琳別傳一部三卷
487 138 to defend / to resist 而又我玄宗皇帝御極寰宇
488 137 yóu to swim 特遠遊禮五臺山
489 137 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
490 136 yǐn to drink 其飲光部但有戒本律藏未翻
491 136 to associate with / be near 諸如此比偽
492 136 lín forest / grove 祇樹林
493 136 to cover / to overflow / to reply to a letter / to overturn / to capsize 一名五覆大義經或作附字
494 136 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
495 136 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
496 136 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
497 135 tián field 一名寶田慧印三昧經亦直云慧印經
498 135 máo hair 佛入三昧以一毛放大光明經一卷
499 135 truth 或云求那摩諦隨相論或二卷
500 134 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字

prajñāpāramitā

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66780 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
2 50740 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
3 43359 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
4 38881 method / way 大乘經及念誦法
5 33455 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目錄
6 31025 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
7 30206 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
8 29281 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 佛悲海中涌出一如無二行經一卷
9 28439 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
10 28050 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 陳言善現
11 25414 chù to touch / to feel 輕觸
12 24748 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
13 23737 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
14 22303 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
15 21902 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
16 21713 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
17 20079 一切智智清淨 yīqiè zhì zhì sarva-jñāta-viśuddhitā / pure all-knowledge 一切智智清淨無二無二分
18 18503 xìng sex 七佛父母性字經一卷
19 18244 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
20 17261 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
21 17195 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
22 16402 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
23 16210 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
24 16072 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
25 15855 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
26 15797 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
27 15787 zhōng middle / during / inside 及開元目中
28 15500 fēn to divide into parts 無序分流通
29 15231 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
30 14654 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
31 14506 shēn body / torso 或云治身經
32 14420 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
33 14177 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
34 13812 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
35 13264 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
36 13143 to reach 及賢聖傳集
37 12703 shí time / a period of time 之時
38 12638 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
39 12272 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
40 11285 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 性表真如學精祕藏
41 11253 shé tongue 二人作沙門弟斷兄舌經一卷
42 11192 nose 謗經造逆合墮阿鼻死捨得除便無
43 11178 xiū to decorate / to embellish
44 10845 ěr ear 編於此耳
45 10832 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
46 10720 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
47 10532 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
48 10341 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
49 10244 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
50 10090 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
51 9906 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
52 9878 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
53 9850 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
54 9690 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
55 9585 xué to study / to learn 或云勸進學道經
56 9562 有情 yǒuqíng sentient beings 若有人殺害有情遍索訶
57 9498 four 共五千四
58 9329 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
59 9220 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
60 9142 zēng to increase / to add to / to augment 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
61 9070 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 或無鈔字亦名長安品經一名須菩提品
62 8552 shí knowledge 一名生死變識經
63 8399 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
64 8395 mén door / gate / doorway / gateway 門智昇
65 8204 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
66 8175 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
67 8039 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
68 8024 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 分別識法自性空寂
69 7974 shě to give up / to abandon
70 7973 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
71 7948 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有者是法之真也
72 7886 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
73 7747 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 尊者舍利子說
74 7459 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一名大方等無相大雲經一名大雲相經一名大雲蜜藏經
75 7379 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
76 7351 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 諸善業者解脫門
77 7335 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 梵語訛也正梵音薩嚩吉孃二合唐言一切智智即般若波羅蜜之異名也
78 7155 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhātu 華嚴入法界四十二字觀門一卷
79 7097 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
80 6958 happy / cheerful / joyful
81 6935 dào way / road / path 因共道友言論
82 6815 desire 菩薩呵色欲法一卷
83 6740 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
84 6730 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性釋玄奘譯
85 6727 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
86 6521 zhèng proof 題下注云獨證品第四出比丘淨行中
87 6445 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
88 6433 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
89 6411 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
90 6363 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 座四面及諸園觀自性五地
91 6284 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
92 6175 三摩地 sānmódì samadhi / samādhi 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
93 6082 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
94 6067 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
95 5994 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺論一卷
96 5935 rén person / people / a human being
97 5797 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
98 5787 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
99 5770 淨戒 jìngjiè perfect observance 菩薩淨戒唯禁於
100 5734 shēng sound / voice 聲教方被於支那
101 5533 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / a stage of meditative concentration 王舍城鷲峯山說靜慮波羅蜜多
102 5486 wèi taste 或云甘露味阿毘曇或無論字
103 5383 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
104 5306 border / edge / boundary 無崕際持法門經一卷
105 5257 世間 shìjiān world 來助護持世間經
106 5231 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一名成道降魔得一切智經
107 5190 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
108 5155 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
109 5154 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
110 5133 shì matter / thing / item 尋具事由
111 5128 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 若不行布施波羅蜜多
112 5097 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 乃以善男子善女人為教首
113 5065 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
114 5063 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate 庶使人天迴向
115 5046 識界 shíjiè vijñāna-dhātu / the realm of consciousness 識界
116 4988 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 亦云隨求所得
117 4987 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā 然此經是法性大乘文
118 4983 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 三一切相智觀
119 4966 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 其身觀相應法下三經
120 4939 to gather / to collect 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
121 4922 安忍 ān rěn Patience 室羅筏城給孤獨園說安忍波羅
122 4873 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
123 4844 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
124 4826 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 或無生身字
125 4803 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
126 4686 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 師子月佛本性經一卷
127 4654 十八 shíbā eighteen 開元一十八年庚午之歲
128 4593 tiān day 頃於天祐丁丑
129 4577 to enter 聞摩騰入漢
130 4442 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
131 4422 寂靜 jìjìng quiet 優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷
132 4403 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
133 4396 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
134 4383 one 一卷
135 4327 wèi to call 謂非佛經者如右
136 4318 héng constant / regular / persistent 庶使金言不墮玉偈恒芳
137 4300 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
138 4297 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
139 4274 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
140 4219 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
141 4215 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
142 4202 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
143 4183 圓滿 yuánmǎn satisfactory 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
144 4142 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
145 4126 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 可說四念住
146 4123 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca 無常等三經天后代譯
147 4103 to interest / to be interesting 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
148 4050 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
149 4025 lái to come 唯江表已來其間一
150 4020 內空 nèikōng empty within 澡灌內空
151 4008 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
152 3928 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼本一卷
153 3866 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 或無我有法
154 3848 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 即八聖道支也
155 3841 四靜慮 Sì Jìnglǜ Four Jhanas / four stages of meditative concentration 四靜慮攝
156 3841 different / other 此一經與古舊二經中無少異
157 3806 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
158 3805 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
159 3801 思議 sīyì to imagine / to comprehend 佛花嚴入如來智德不思議境界經三卷
160 3788 meaning / sense 餘義無異
161 3732 五眼 wŭyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 菩薩求五眼經一卷
162 3723 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量四諦
163 3715 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
164 3695 不淨 bù jìng dirty / filthy 魔作不淨色欲嬈亂經一卷
165 3653 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
166 3606 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
167 3600 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
168 3595 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
169 3586 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 得六神通
170 3584 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 佛十力偈一卷
171 3577 wài outside / in addition / foreign / external 貞元藏外
172 3568 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
173 3564 wàng to forget / to overlook / to neglect 亦直云大安般經或無大字安公云忘安般經或一卷
174 3526 jiǔ nine 二百九十九卷
175 3459 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 具八解脫
176 3422 èr two 大唐昇元二年
177 3390 wén to hear 聞摩騰入漢
178 3368 變異 biànyì to change / to transform 妙法蓮華天地變異經一卷
179 3347 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 是名道聖諦
180 3310 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
181 3288 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 性空
182 3241 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 名十遍處觀
183 3239 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
184 3235 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
185 3140 色界 Sèjiè The Realm of Form 色界二十二天記第十
186 3130 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
187 3082 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
188 3077 無為 wúwèi to let things take their own course 無為道經二卷
189 3069 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩布施懺悔法一卷
190 3062 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
191 3048 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
192 3032 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
193 3000 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold 稱讚淨土攝受經
194 2994 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
195 2951 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
196 2943 眼界 yǎnjiè sight / scope 眼界
197 2939 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 亦云無明羅剎經或二卷
198 2934 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 藐本音莫角反為就梵語借音彌藥反正云三藐三沒駄三字去聲此云正等覺亦云正
199 2931 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
200 2869 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢果
201 2865 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 定自在所生法處諸色
202 2845 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
203 2834 苦聖諦 kŭ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 觀苦聖諦
204 2815 qián front 并前七人梵
205 2807 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
206 2793 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 時得預流果
207 2778 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
208 2754 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 有為第十八卷
209 2751 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
210 2750 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
211 2745 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
212 2739 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供之高麗藏
213 2681 shí real / true / honest / really
214 2678 老死 lǎo sǐ old age and death 尋旋老死
215 2670 liàng quantity / amount 不量窺管
216 2650 fēng wind 眾生頂有錢磨風大熾然經一卷
217 2593 不行 bùxíng will not do / will not work 祭亡人不行貪經一卷
218 2586 施設 shīshè to establish / to set up 第三施設足論
219 2573 實際 shíjì reality / in practice 實際寺沙門明琰
220 2568 shòu life / long life / lifespan 善壽樂經
221 2565 bǎi one hundred 百八十一帙
222 2543 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
223 2538 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
224 2536 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一名攝諸善根經亦名攝諸功德經或十一卷或十二卷或十卷一帙
225 2487 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
226 2472 nǎo angered / filled with hate 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
227 2447 法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya 見諸法空
228 2437 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
229 2431 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈無減經一卷
230 2429 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 乃集為一部即上賢愚經是上代群錄皆編經藏今以共集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
231 2422 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
232 2415 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
233 2400 yōu to worry / to be concerned 憂墮羅迦葉經一卷
234 2399 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
235 2378 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
236 2370 shàng top / a high position 將還上國
237 2359 大喜 dàxǐ exultation 大喜躍
238 2356 zhí to execute a plan 亦名部異執論
239 2343 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
240 2336 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
241 2325 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
242 2302 lèi kind / type / class / category 但上題抄字者悉是其流類例細尋始末自別
243 2282 hòu after / later / behind 今亦計數在後
244 2277 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 錄傳俱宣所撰而自相矛楯何也
245 2271 修學 xiūxué to study 弟子修學經一卷
246 2269 extra / surplus 餘義無異
247 2256 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 題云如實反質難品
248 2243 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
249 2242 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
250 2231 to join / to combine 合四
251 2213 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
252 2204 power / force / strength 仰憑叡力
253 2162 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
254 2155 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
255 2149 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
256 2140 to go 去要除病經一卷
257 2138 神足 shénzú teleportation 合道神足經三卷
258 2131 內外 nèiwài inside and outside 王化內外經一卷
259 2122 ài to love 或云自愛不自愛
260 2117 五根 wŭ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 信人者生五根過患經
261 2112 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
262 2092 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
263 2071 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
264 2068 chóu to worry about 憂無愁
265 2067 虛妄 xūwàng not real / fabricated 如其虛妄國有常刑
266 2056 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 如患熱病青為黃見非是眼識
267 2047 五力 wŭ lì pañcabala / the five powers 人有五力經一卷
268 2044 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
269 2012 未來 wèilái future 玄戒未來比丘經一卷
270 2007 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
271 1996 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
272 1986 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
273 1985 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
274 1982 huàn a fantasy / an illusion 幻師阿夷鄒呪經一卷
275 1982 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
276 1974 to bind / to tie 有司執縛向市
277 1972 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
278 1971 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
279 1965 good fortune / happiness / luck 永福邦家
280 1961 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness 至意識界亦不可得
281 1952 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
282 1938 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
283 1938 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 於七等覺支至所顯示故
284 1935 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 苾芻此痔病經我於餘處已曾宣說而所為復別處亦不同此是重說非重譯也
285 1916 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
286 1898 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 若有無智樂欲戲論及鬪諍者
287 1892 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
288 1877 Māra 一名魔嬈亂法
289 1865 讚歎 zàntàn to praise 藏菩薩讚歎法身觀行品
290 1849 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 勝義猶其圓通矣
291 1841 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
292 1816 共相 gòng xiāng common phase 共相推覆得便擯之
293 1800 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經六百卷
294 1782 yǐn to lead / to guide 經引丁蘭董黯郭巨等
295 1757 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
296 1751 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
297 1744 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情諸形類
298 1738 zài in / at 製序貫在經前
299 1703 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
300 1692 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
301 1684 qín diligent 勤授長者經一卷
302 1678 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 方便善巧為父
303 1656 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
304 1653 rǎn to be contagious / to catch (illness) 既染毫
305 1609 了知 liǎozhī to understand clearly 損益二條須了知
306 1604 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 言不相收者以其三法定
307 1603 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
308 1599 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
309 1592 duò to descend / to fall
310 1583 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 慢唯作執著
311 1578 speed 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
312 1566 wèn to ask 以問參
313 1560 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
314 1539 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
315 1525 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 菩薩行喜經一卷
316 1520 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
317 1517 yùn to bring together / to collect 新譯之者八蘊
318 1506 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
319 1505 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 我癡無自性
320 1504 無漏 wúlòu having no passion or delusion 或無漏字
321 1498 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
322 1482 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 預流
323 1480 十方 Shí Fāng Ten Directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
324 1470 不空 Bù Kōng Amoghavajra 不空
325 1470 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 撓女教及如紹二反杜注左傳曰撓曲也漢書集注曰撓弱也此中文意明精進波羅蜜勇捍
326 1467 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 或直云嚴淨佛土經亦直云佛土嚴淨經
327 1465 甚多 shén duō extremely many 其母王女利養甚多
328 1465 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 暫聞隨喜福尚無窮
329 1447 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
330 1440 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
331 1415 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
332 1414 般若 bōrě prajñā / prajna / great wisdom 秦譯者名摩訶般若大明呪經
333 1391 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
334 1390 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
335 1386 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
336 1384 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
337 1367 liù six 開元二十六年
338 1365 mixed / miscellaneous / various / complex 四分雜羯磨一卷
339 1360 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
340 1346 jiǎn to decrease / to subtract 零卷散收諸部帙中故致增減內華嚴論一部四十卷經新目一部一卷
341 1340 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
342 1340 five 又計六十五年
343 1339 作意 zuò yì attention / engagement 作意盡尋求之理
344 1337 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 梵志勸轉輪王發菩提心經一卷
345 1335 shǔ to belong to / category / be subordinate to / to be born in the year of (one of the 12 animals) 路琰屬辭潤色
346 1333 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦云鞞婆沙阿毘曇論亦云廣說或十五卷或十九卷或無論字
347 1333 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
348 1324 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
349 1316 無染 wú rǎn Untainted 無染
350 1312 reason / logic / truth 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
351 1283 seven 其間梵僧七
352 1281 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice 修習般若波羅蜜菩薩行念誦儀軌一卷
353 1270 to study 一名菩薩禪法經或直云禪經或云阿蘭若習禪法經或二卷
354 1267 zhōng end / finish 雖偷佛說之名終露人謀之狀
355 1265 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
356 1261 sentence 或五卷或云十卷未詳亦云百句譬喻經
357 1260 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
358 1260 juǎn to coil / to roll 一卷
359 1245 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor / to be honored 肅宗臨朝彌加尊重
360 1243 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
361 1240 disease / sickness / ailment 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
362 1233 qiǎn to dispatch 題云東方最勝燈王如來遣二菩薩送呪奉釋迦如
363 1232 名色 míng sè name and form 謂唯眼所取一依名色
364 1227 所謂 suǒwèi so-called 所謂高王觀世音經也
365 1220 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
366 1209 shì a generation 盛行於世
367 1200 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
368 1198 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
369 1198 如實知 rúshízhī understanding of thusness 正者如實知二
370 1191 mèng a dream 國王不犁先尼十夢經一卷
371 1165 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
372 1160 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 遂感佛牙放光空中
373 1159 菩薩十地 púsà shí dì the ten grounds of the bodhisattva path / Dashabhumi 菩薩十地經一卷
374 1153 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
375 1147 tuō to shed / to take off / to escape / to get away from 脫破心相經
376 1142 mìng life 護命放生軌儀一卷
377 1142 shǔ to count 數施行
378 1133 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana 凡六處重上錯之甚也
379 1131 yán stern / serious / strict / severe / austere 花嚴論一部四十卷
380 1119 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非天挺英靈生知聖授
381 1117 書寫 shūxiě to write 書寫
382 1113 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
383 1095 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
384 1081 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 名諸波羅蜜聚
385 1080 guāng light 光文
386 1078 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
387 1075 shè to absorb / to assimilate 或云流攝經或云一切流攝經亦名攝守固經
388 1062 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 一名河中大聚沫經一名聚沫譬經
389 1058 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤四念處經一卷
390 1053 to remember / to memorize / to bear in mind 記分明
391 1047 letter / symbol / character 并梵字
392 1025 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
393 1020 引發 yǐnfā to lead to / to trigger / to initiate 能為後後引發故
394 1011 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 大乘理趣六波羅蜜經十卷
395 1009 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
396 1006 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
397 1006 善法 shànfǎ a good thing / a pure dhárma 善法方便陀羅尼呪經
398 1005 kind / charitable / benevolent 伏乞皇帝陛下聖慈
399 1005 liǎng two 兩部雖有餘未編藏內
400 1003 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
401 989 special / unusual / extraordinary 特遠遊禮五臺山
402 988 法雲地 fǎ yún dì the ground of Dharma cloud 此中十住即十地也一極喜二離垢三發光四焰慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲地餘經十
403 987 惡魔 èmó Māra 即是虛妄惡魔王
404 986 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
405 979 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
406 978 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 一名五陰因事經
407 972 to repair / to patch / to mend / to make up for / to fill / to supplement 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
408 964 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
409 964 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
410 959 luó Luo 濕羅
411 957 yún cloud 云於金剛智廣行記中具述
412 944 勇猛 yǒngměng ardency 門徒道俗莫不更增勇猛
413 937 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
414 925 金剛 jīngāng a diamond / a hard metal 穢跡金剛法禁百變法一卷
415 924 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
416 919 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 舊經阿耨多羅三耶三菩
417 908 差別 chābié difference / disparity 業報差別經
418 906 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 世間出世間兩階人發菩提心法一卷
419 905 a bodhisattva / a herb / an aromatic plant 亦云不思光菩薩所說經亦云無思光孩童菩
420 904 shì a scholar 或云仁賢幻士經
421 902 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
422 902 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合
423 898 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 蜜遮伽羅漢第十八
424 896 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 其父瞋怒令人歐之
425 895 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 國王癡夫人經一卷
426 890 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
427 879 殑伽 Jìngjiā the Ganges 如外道妄計殑伽河浴罪垢消除輕命自汎生天受福此言死捨除罪與彼妄計何殊
428 877 三界 Sān Jiè The Three Realms 眾生未然三界經一卷
429 877 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
430 871 作者 zuòzhě author / writer 或十八卷附梁錄未詳作者
431 864 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 大梵摩天帝釋摩醯首羅四天王
432 859 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 得成熟
433 856 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
434 846 to translate / to interpret 同共宣譯
435 845 其中 qízhōng among 其中說彌勒如
436 845 shè to set up / to arrange / to establish 還設齋迎像
437 835 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to set up / to deal with 金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷
438 833 shí ten 十年甲戌之歲
439 827 cáng to hide 典盛圓於海藏
440 827 弟子 dìzi disciple 五百弟子自說本起經一卷
441 813 jìn nearby 并近世
442 807 信解 xìnjiě to believe with confidence 喜信解
443 806 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal 顛倒
444 805 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
445 803 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness 無待耳識
446 801 shū book 令書十本
447 793 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
448 791 有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava 謂欲漏有漏無明漏
449 790 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
450 787 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
451 781 book / volume
452 777 台灣 Táiwān Taiwan 台灣
453 777 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
454 777 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界名數記第一
455 776 原始資料 yuánshǐ zīliào original data / original material 原始資料
456 776 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 李明芳大德提供新式標點
457 776 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 李明芳大德提供新式標點
458 774 zàn to praise 普賢行願讚一卷
459 773 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力下三經安西北庭進入
460 771 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 預流一來果
461 770 biān side / boundary 撰錄者曰余曾以此事親問流志三藏口云吾邊元無梵夾不曾翻譯此經三藏弟子般若丘多識量明敏具委其
462 769 huā Hua 花嚴論一部四十卷
463 768 無盡 wújìn endless / inexhaustible 無盡伏藏經二卷
464 768 xún to search / to look for / to seek 參尋知識
465 758 gēn origin / cause / basis 根由
466 757 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 聖諦
467 753 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
468 749 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 問八十隨好為在何處
469 745 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 方知得不還果
470 743 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
471 742 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因詣目連放光經一卷
472 742 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
473 741 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
474 736 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 爰崇不二之門
475 735 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛
476 734 eight 合五千四十八卷
477 733 安樂 ānlè peace and happiness 安樂夫人因緣經一卷
478 733 tòng aching / painful / sorrowful 呪牙痛經一卷
479 729 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana 聰叡絕倫風神爽異生年十
480 728 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
481 725 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 無上菩提
482 717 sēng monk / Sangha 其間梵僧七
483 716 chéng a city / a town 一名鐵城泥梨經
484 713 shǒu head / chief / first 侍郎撰序貫於論首
485 708 xiǎn to show 阿毘達磨顯宗論四十卷
486 708 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 諸佛世尊常說
487 704 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
488 703 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 國深信最勝善逝法者
489 698 三十 sān shí thirty 一百三十四部
490 692 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom 之照而為一切種智也
491 688 祕密 mìmì secret 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
492 688 zhào an imperial decree 詔宣譯
493 685 法門 Fǎmén dharmaparyāya / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
494 681 shī teacher 一名比丘師經亦名師比丘經
495 679 無色 wúsè formless / no form / arūpa 佛性當有論法身無色論
496 678 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle 佛菩薩乘
497 677 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
498 677 grandmother / matron / mother-in-law 或云頞婆羅延
499 676 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 解慧微妙經一卷
500 675 tóng boy / child / children 蘘麌利童女經一卷

lotus

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 4485 Buddha / Awakened One 奇特佛頂經三卷
2 3382 method / way 大乘經及念誦法
3 2960 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 觀自在菩薩說普賢菩薩陀羅尼經一卷
4 2257 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 金剛王菩薩祕密念誦法一卷
5 2166 yán to speak / to say / said 唐言無能勝將
6 2021 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一名會諸佛前亦名如來所說示現眾生
7 1956 zhī to know / to be aware 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
8 1895 jiàn to see / to meet 見計抄寫卷帙數目
9 1880 shēng to be born / to give birth 然慮誤為別生故於本部中亦重收於彼耳
10 1787 xīn heart 金剛蓮花部心念誦法一卷
11 1713 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 無量壽如來念誦儀軌一卷
12 1636 děng et cetera / and so on 及大佛名經別傳等
13 1631 rén person / people / a human being
14 1630 xíng to walk / to move 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
15 1627 néng can / able 能淨一切眼陀羅尼經一卷
16 1581 zhōng middle / during / inside 及開元目中
17 1549 世尊 Shìzūn Bhagavat / Bhagavān / World Honored One / Buddha 世尊繫念經一卷
18 1452 zhòng many / numerous 雖見眾錄然並注入疑
19 1403 jīng to go through / to experience 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
20 1293 shí time / a period of time 之時
21 1290 wén to hear 聞摩騰入漢
22 1268 to reach 及賢聖傳集
23 1234 big / great / huge / large / major 大唐保大乙巳歲續貞元釋教錄
24 1181 wáng Wang 金剛頂瑜伽真實大教王經三卷
25 1173 爾時 ěr shí at that time 爾時中有二智人
26 1161 zuò to do / to make / use as 亦名兜調經或作兇者誤也
27 1146 desire 菩薩呵色欲法一卷
28 1120 shēn body / torso 或云治身經
29 1096 jīn today / modern / present / current / this / now 自貞元甲戌歲今計
30 1023 lìng to make / to cause to be / to lead 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
31 978 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 亦直云無量清淨
32 924 zhù to dwell / to live / to reside 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
33 902 dào way / road / path 因共道友言論
34 863 to know / to learn / to be informed of 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
35 849 one 一卷
36 836 xiǎng to think 十一想經出增一中亦是異譯
37 813 bǎi one hundred 百八十一帙
38 804 無有 wú yǒu is not 按法師所譯無有此
39 801 chù a place / location / a spot / a point 一名長者大惱三處經亦云三處惱經
40 790 yīng should / ought 或云法輪轉經京中諸藏竝是轉法輪論非是本經應須簡擇
41 785 child / son 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
42 781 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一品
43 775 lái to come 唯江表已來其間一
44 773 gào to tell / to say / said / told 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
45 757 qiān one thousand 得千鉢曼殊室利經一部十
46 755 Huà Hua 或云等正法華或七卷一帙
47 744 niàn to read aloud / to recite 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
48 744 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 一名阿難為蠱道女惑經亦云摩鄧女
49 740 happy / cheerful / joyful
50 718 shì a generation 盛行於世
51 713 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 火生長者受報經二卷
52 702 qiú to request 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
53 688 zhì wisdom / knowledge 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
54 670 to arise / to get up 子自說本末經亦云五百弟子起經
55 666 jié take by force, coerce 題云颰陀劫三昧晉曰賢劫定意舊錄云賢劫三昧經或十卷一帙
56 665 to enter 聞摩騰入漢
57 665 to leave / to depart / to go away / to part 沙彌離戒文
58 663 shàng top / a high position 將還上國
59 655 xiàn to appear / to manifest / to become visible 行七行現報經一卷
60 615 one hundred million 百億日月翕
61 583 比丘 bǐqiū a monk / bhikṣu / bhikkhu 一名比丘師經亦名師比丘經
62 577 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 或云分別功德經或三卷或五卷
63 565 yuàn to hope / to wish / to desire 普賢行願讚一卷
64 562 gatha / hymn / verse 庶使金言不墮玉偈恒芳
65 558 xìn to believe / to trust 淺識之流多從信受
66 553 大王 dàwáng king 唐國大吉祥天子大自在師子王中大王手自
67 549 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 誡德香經一卷
68 540 zài in / at 製序貫在經前
69 538 chí to grasp / to hold 亦云瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義
70 538 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 或云十方滅冥經
71 536 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana 沙門圓照集續開元錄三卷
72 534 power / force / strength 仰憑叡力
73 530 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
74 525 huì intelligent / clever 亦云阿毘曇苦慧經亦云阿毘曇五法經
75 521 白佛 báifó to ask Buddha 喜王白佛
76 517 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶篋經一卷
77 517 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 有譯有本錄中聲聞三藏錄第四
78 516 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其經雖曾見其文辭理多前後移易故計寫到
79 515 說法 shuōfa a statement / wording 迦旃延說法沒盡偈經一卷
80 507 meaning / sense 餘義無異
81 503 èr two 大唐昇元二年
82 498 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提
83 495 idea 或云八念經一名禪行斂意經舊錄云禪行檢意
84 495 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 元魏婆羅門瞿曇般
85 491 miào wonderful / fantastic 妙光因緣經一卷
86 483 tiān day 頃於天祐丁丑
87 482 方便 fāngbiàn convenient 一名庚伽遮羅浮行道地一名不淨觀經亦名修行方便禪經
88 478 nán difficult 一名難龍王經亦云降龍王經
89 476 four 共五千四
90 474 zhǒng kind / type 梵志頞羅延問種尊經一卷
91 472 shēng sound / voice 聲教方被於支那
92 471 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 興善寺三藏沙門
93 460 guò to cross / to go over / to pass 或云過世
94 458 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可別存
95 456 xiū to decorate / to embellish
96 454 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨威儀經一卷
97 452 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 金剛頂瑜伽文殊師利經一卷
98 450 hòu after / later / behind 今亦計數在後
99 442 shì matter / thing / item 尋具事由
100 438 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 新經目在內兼其佛名經十六卷收今十八卷成故大數外長有二卷
101 432 shǔ to count 數施行
102 430 諸眾 zhūzhòng numerous 比諸眾作乖謬全尠此亦璠璵之一玷也
103 428 qián front 并前七人梵
104 427 yuē to speak / to say 題云舍頭諫晉曰太子二十八宿一名虎耳經
105 423 wèi to call 謂非佛經者如右
106 422 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦云八世界八佛名號經
107 421 jìng clean 能淨一切眼陀羅尼經一卷
108 420 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 兼說滅度已後焚燒等事
109 418 guó a country / a state / a kingdom 將還上國
110 415 zuò to sit 東方善華世界佛坐震動經一卷
111 412 sān three 沙門圓照集續開元錄三卷
112 409 soil / ground / land 本生心地觀經八卷
113 403 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 乃以善男子善女人為教首
114 403 無上 wúshàng supreme / unexcelled 濡首菩薩無上清淨分衛經二卷
115 400 zūn to honor / to respect 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
116 399 kōng empty / void / hollow 空羂索經二十八卷
117 398 color / look / appearance 菩薩呵色欲法一卷
118 393 guāng light 光文
119 392 eight 合五千四十八卷
120 392 guān to look at / to watch / to observe 聖觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷
121 390 無數 wúshù countless / innumerable 無數人
122 388 wèi Eighth earthly branch 兩部雖有餘未編藏內
123 387 yīn sound / noise 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
124 382 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 一名阿颰摩納經安錄直云阿拔經亦名佛解梵志阿拔經
125 380 to send out / to issue 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
126 379 shèng to beat / to win / to conquer 唐言無能勝將
127 379 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷
128 377 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 三具足經論一卷
129 376 advantage / benefit 蘘麌利童女經一卷
130 376 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 菩提場莊嚴經一卷
131 372 舍利弗 Shèlìfú Śariputra / Sariputta 舍利弗摩目揵連遊四衢經
132 372 世間 shìjiān world 來助護持世間經
133 371 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持經一卷
134 368 dialect / language / speech 忽如中疾便能胡語又求紙筆自為胡書
135 364 名為 míngwèi to be called 一本三紙名為法社罪福報應經一
136 364 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能繁記
137 360 shā sand / gravel / pebbles 西京西崇福寺沙
138 358 bitter 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
139 358 諸天 zhūtiān devas 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
140 358 智慧 zhìhuì wisdom 具題云佛性海藏智慧解
141 352 歡喜 huānxǐ joyful 佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷
142 351 míng bright / brilliant 明寺沙門圓照奉勅集
143 347 shēn deep 云出深功德經中或無行法字亦云普賢經
144 347 shě to give up / to abandon
145 342 suí to follow 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
146 340 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩
147 336 è evil / vice 一名馬有弊惡態經亦直云馬有八態經
148 333 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
149 331 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 一名目連說地獄餓鬼因緣經
150 331 迦葉 jiāyè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 或云長者悅不蘭迦葉經亦直云音悅經
151 331 general / popular / everywhere / universal 一名具法行經亦名普義經
152 329 佛道 Fódào Buddhist practice 佛道定行經一卷
153 326 shí real / true / honest / really
154 326 can / may / able to 若施主開藏時緣文字稍多可計六
155 326 huà to make into / to change into / to transform 資皇化
156 324 jiè boundary / scope / extent 題云羯磨一卷出曇無德律以結大界為首
157 321 jiāo to teach / to educate / to instruct 聲教方被於支那
158 311 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 底哩三昧耶經一卷
159 308 to take / to get / to fetch 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
160 307 extra / surplus 餘義無異
161 306 female / feminine 蘘麌利童女經一卷
162 304 wèn to ask 以問參
163 303 解脫 jiětuō to liberate / to emancipate / vimokṣa 內云入不思義解脫境界普賢行願品
164 301 gēn origin / cause / basis 根由
165 301 capacity / degree / a standard / a measure 摩訶迦葉度貧女經
166 299 different / other 此一經與古舊二經中無少異
167 298 虛空 xūkōng void / hollow / empty 大虛空菩薩所問經八卷
168 295 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 或作涅槃
169 293 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 阿彌陀佛覺諸大眾觀身經一卷
170 288 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
171 288 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言之與俗典
172 286 xiǎo small / tiny / insignificant 亦云忠心正行經或云大忠心經亦云小忠心經
173 286 xuān to declare / to announce 同共宣譯
174 285 huì can / be able to 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
175 284 wǎng to go (in a direction) 往古不無此事
176 283 十方 Shí Fāng Ten Directions 一名十方見在佛悉在前立定經或云大般舟三昧經或二卷
177 282 chéng to mount / to climb onto 時乘金輪而駕世
178 282 dǎi to arrest / to catch / to seize 惟逮菩薩經一卷
179 280 to go 去要除病經一卷
180 278 師子 shīzi a lion 師子素駄娑王斷肉經
181 278 zuò seat 特奉恩命令開百座講仁王
182 277 自在 zìzai at ease 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷
183 277 xìng sex 七佛父母性字經一卷
184 276 zhòng heavy 一重具條科
185 273 正覺 zhèngjué samadhi 無量壽至真等正覺經一卷
186 273 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 明一切眾生對根上下起行法於內有五段
187 273 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提論一
188 271 shèng divine / holy / sacred / ārya 運歷聖唐
189 269 平等 píngděng be equal in social status 右長房等錄帛延譯中更有平等覺經一
190 268 to stand 速疾立驗摩醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一
191 267 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture 遠持經典
192 260 大德 dàdé most virtuous 西都右街報恩禪院取經禪大德恒安集
193 259 便 biàn convenient / handy / easy 定錄之人隨聞便上
194 257 wàn ten thousand 仁被萬方
195 256 pǐn product / goods / thing 又一切經源品次錄一部三十卷
196 254 汝等 rǔ děng you all 漸微弱汝等未安
197 252 xué to study / to learn 或云勸進學道經
198 252 shī the practice of selfless giving / dāna 依日施
199 251 tīng to listen 一名聽施比丘經
200 251 千萬億 qiānwàn yì a trillion 世千萬億世
201 250 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘經及念誦法
202 249 zhì sign / mark / flag 盧志長者因緣經
203 247 ān calm / still / quiet / peaceful 此序安三經首
204 246 jué to awake 亦云弟子覺有三輩經
205 244 shí knowledge 一名生死變識經
206 243 正法 zhèngfǎ proper law 或云等正法華或七卷一帙
207 241 zhēn real / true / genuine 真儀十軸
208 239 shuǐ water 或云鹹水譬喻經
209 238 sàn to scatter / to break up / to adjourn 令朝散大夫行尚書駕部員外郎知制誥雲騎
210 237 qín diligent 勤授長者經一卷
211 237 to reach
212 236 father 還本國度父王經一卷
213 234 使 shǐ to make / to cause 庶使金言不墮玉偈恒芳
214 234 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一名轉女身菩薩經亦云惟權方便經亦云順權女經亦云隨權女
215 233 huò to reap / to harvest 內三卷元訪本未獲
216 230 Germany 運土德以膺
217 229 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一名諸天五苦經一名五道章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經
218 229 光明 guāngmíng bright 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
219 227 自然 zìrán nature 輒自然欣躍
220 225 一心 yīxīn wholeheartedly 一志一心更無
221 223 luó Luo 濕羅
222 223 tool / device / utensil / equipment / instrument 尋具事由
223 223 yuán fate / predestined affinity 若施主開藏時緣文字稍多可計六
224 222 zhē to cover up / to hide / to conceal 亦直云聖印經亦云慧印經天竺名阿遮曇摩文面
225 221 to doubt / to misbelieve 偽疑之經
226 221 good fortune / happiness / luck 永福邦家
227 219 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 況讀誦受持功德何限
228 215 Sa 舊錄云薩芸芬陀利經亦直云分陀利經
229 215 xìng family name / surname 或云七佛姓字經
230 214 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目錄
231 212 huǒ fire / flame 火生長者受報經二卷
232 210 dào to arrive 一次列見將到貞元錄藏新譯大小乘經律
233 210 liù six 開元二十六年
234 210 滿 mǎn full 虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
235 209 to protect / to guard 金剛瑜伽護摩儀一卷
236 208 guǎng wide / large / vast 云於金剛智廣行記中具述
237 208 to calculate / to compute / to count 計四百八十一帙
238 208 答言 dá yán to reply 僧答言布薩
239 207 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如日月耀天
240 207 shǎo few / little 此一經與古舊二經中無少異
241 206 a family clan 母族姓羅氏矣
242 205 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一名威德陀羅尼中說經或云正法恭敬經
243 204 xīng to flourish / to be popular 興善寺三藏沙門
244 202 zhèng main / upright / straight 大鑒正號大廣智大
245 201 比丘尼 bǐqiūní a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 亦云比丘尼波羅提木叉僧祇戒本
246 200 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
247 199 sufficient / enough 補闕編入貞元釋教錄為訪本未足
248 197 hǎo good / very 好者誤
249 196 Māra 一名魔嬈亂法
250 196 rěn to beat / to endure / to tolerate 勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經一卷
251 195 mìng life 護命放生軌儀一卷
252 193 過去 guòqu (in the) past / former 過去佛分衛經一卷
253 193 to see / to observe / to witness 謹按雜寶藏經第四卷有沙彌救蟻如與彼同即非是偽此既未覩且復
254 192 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如眾
255 191 earth / dust / soil 從中印土持此梵夾
256 191 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 此經出大蓮華金剛三昧耶加持祕密無障礙經
257 191 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 出生無邊門經一卷
258 191 若干 ruògān a certain number or amount of 輸若干藍
259 189 rain 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
260 189 shī to lose / to miss / to fail 元進一百一卷仁王經疏三卷移在後并失經目今計九十七卷
261 189 shí ten 十年甲戌之歲
262 189 seven 其間梵僧七
263 188 長者 zhǎngzhě the elderly 又李長者華嚴論
264 187 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照奉勅集
265 186 yǎn eye 能淨一切眼陀羅尼經一卷
266 186 cáng to hide 典盛圓於海藏
267 186 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一名不可思議解脫或直云維摩詰經僧祐錄云新維摩詰經
268 185 教化 jiāohuà to civilize / to cultivate / to enlighten / to educate 罪業報應教化地獄經一卷
269 183 不見 bújiàn to not see 師利云有梵夾流志曾不見
270 183 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 降伏外道現大神通經一卷
271 182 思惟 sīwéi thought / thinking 或云十一思惟念如來經
272 182 fèng to offer / to present 奉勅撰貞元釋教錄三十卷
273 181 安隱 Ānyǐn Kshama / Kṣama 一生禪安隱呪
274 181 音聲 yīnshēng sound 阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
275 180 tān to be greedy 與桀貪王同是一經約緣分二出上卷
276 178 第一 dì yī first 文在第一卷後記耳
277 177 國土 guótǔ homeland / country / land 慧定普遍國土神通菩薩經一卷
278 177 大師 dàshī great master / master 能發撣者其惟大師歟
279 177 business / industry 趙郡業律沙門從梵自大中九年乙
280 176 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 內云入不思義解脫境界普賢行願品
281 175 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢造
282 175 ài to love 或云自愛不自愛
283 175 yòng to use / to apply 且述四件用曉愚
284 175 huái to think of 之懷耻
285 174 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 然燈如來是釋迦牟尼佛第二無
286 173 guǒ a result / a consequence 一名誡因緣經亦名戒果因緣經亦云鼻奈耶經
287 173 a nun 聖迦尼忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
288 172 jiè to quit 授菩提心戒儀一卷
289 172 zhǐ to stop / to halt 亥歲止咸通元年庚辰歲依貞元入藏錄集
290 172 tàn to sigh / to gasp / to exclaim 存后稷為之歎息
291 171 成佛 chéng Fó to become a Buddha 金剛頂經一字輪王瑜伽一切處念誦成佛儀
292 171 shù tree 樹生婆羅門憍慢經一卷
293 170 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
294 169 five 又計六十五年
295 167 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶經一卷
296 167 hào number, such as day of a month or name of a ship 大鑒正號大廣智大
297 166 五百 wŭ bǎi five hundred 計五百一十帙
298 166 lóng dragon 或云龍施女經亦云龍施本經
299 166 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 一名生死變識經
300 165 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 造服者除煩惱法王
301 164 sòng to praise / to laud / to acclaim 根本說一切有部毘奈耶雜事攝頌
302 163 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 并序取其進經年代致先於此有行狀一卷或在論
303 162 duò to descend / to fall
304 162 fāng square / quadrilateral / one side 聲教方被於支那
305 162 xiàng to appear / to seem / to resemble 亦云優填王作佛形像經一名作像因緣經
306 161 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 經內題云大聖文殊師利菩薩讚法身禮并序
307 158 thing / object / matter / abbreviation for physics 施物法非法經一卷
308 158 dòng to move / to act 最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品
309 158 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 以為永記亦編於此
310 157 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一名長者諸佛說子婦無敬經或玉耶女經
311 157 friendship 廣州司馬郭誼來京向
312 156 二十 èrshí twenty 撰開元釋教錄二十卷
313 156 wèi to fear 畏性愛恬簡靜慮怡神
314 155 安住 ānzhù stable / steady 安住淨法
315 155 如此 rúcǐ in this way / so 即如此排列
316 154 未曾有 wèi céng yǒu abdhutadharma 宛若有神歎未曾有
317 154 shí food 贈司空食邑三千戶
318 153 shì to show / to reveal 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支隨行
319 153 今日 jīnrì today 經晉魏周隋迄于今日
320 153 zàn to praise 普賢行願讚一卷
321 152 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 後取辟支佛名及菩薩名諸經阿羅漢
322 152 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 種香界導師
323 152 合掌 hézhǎng to join palms 合掌歡喜告徒眾曰
324 152 tóng like / same / similar / together 同共宣譯
325 152 恒河 Hénghé Ganges River 亦云恒河喻經
326 151 tuó steep bank 揵陀國王經一卷
327 151 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 七種不退轉經一卷
328 151 yǎn to perform / to play / to act 度迦多演那經一卷
329 151 clothes 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
330 150 huài bad / spoiled / broken 阿育王息壞目因緣一卷
331 150 禪定 chándìng to meditate 禪定方便次第法經一卷
332 150 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 或云三卷或直云廣博嚴淨經亦直云不退
333 149 dìng to decide 新定貞元釋教錄一部三十卷
334 149 fēn to divide into parts 無序分流通
335 148 yīn shady / cloudy 或云除持入誤也或一卷亦云住陰持入
336 147 yuǎn far / distant 特遠遊禮五臺山
337 147