Glossary and Vocabulary for Śṛgālavādasūtra 《善生子經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 35 yǒu friend / companion 或以酒結友
2 31 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂四
3 20 four 何謂四
4 20 liù six 汝必為六面禮
5 19 yuē to speak / to say 拜謁六面而言曰
6 19 child / son 子乃敬送供養喪事訖畢
7 18 zhī to know 當識知
8 18 to fly 習醉迷
9 17 rén person / people / a human being 貪人友際然
10 17 a man / a male adult 夫酒有六變
11 16 meaning / sense 佛頌其義曰
12 15 increase / benefit 則安且益矣
13 15 è evil / vice 如有四面垢惡之行
14 15 sòng to praise / to laud / to acclaim 佛頌其義曰
15 15 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 進善超然尊
16 14 desire 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
17 13 huò to reap / to harvest 未致之財不獲
18 13 gain / advantage / benefit 少利飲大渴
19 13 zhèng upright / straight 是以子當以五事正敬
20 12 cái money / wealth / riches / valuables 消財入惡道
21 12 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若以成美利
22 12 five 五為惡友
23 11 jìng to respect /to honor 子乃敬送供養喪事訖畢
24 11 xiàng to appear / to seem / to resemble 有四友非友像
25 11 智者 zhìzhě a sage / a wise man 不為智者譽
26 10 yán to speak / to say / said 父所言者非此六方也
27 10 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 是以子當以五事正敬
28 10 miàn side / surface 汝必為六面禮
29 10 四事 sìshì the four necessities 夫人以四事為勞
30 9 shì matter / thing / item 以殺生之事勸化人
31 9 dào way / road / path 毀蔑沙門道
32 9 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以善養之
33 9 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 彼時居士善生疾病困篤
34 9 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 消財入惡道
35 9 shí knowledge / understanding 當識知
36 8 xué to study / to learn 必愛於學
37 8 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 已有斯惡則廢事業
38 8 private 宣人之私
39 8 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 西晉沙門支法度譯
40 8 zuò to do 飽不作
41 8 xíng to walk / to move 如有四面垢惡之行
42 8 zhì sign / mark / flag 志在舞
43 8 不為 bùwéi to not do 不為智者譽
44 7 one 一為好殺生
45 7 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 夫酒有六變
46 7 jiàn to see 見居士善生子於水上六面拜謁如是
47 7 wén to hear 聞如是
48 7 wàng to gaze / to look towards 與少望多
49 7 chǔ to save / to deposit / to store 宿儲耗盡
50 7 shī teacher 不聞之於師也
51 7 hǎo good 一為好殺生
52 7 zài in / at 志在舞
53 7 woman 趣向他人婦
54 7 business / industry 三為與本業
55 7 qīn relatives 如此慎勿親
56 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 子乃敬送供養喪事訖畢
57 7 shì a gentleman / a knight 士為斯大損
58 6 耗盡 hàojìn to exhaust / to use up / to deplete / to drain 宿儲耗盡
59 6 jiè to quit 或晝如奉戒
60 6 wèi to fear / to dread 四為畏
61 6 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 未致之財不獲
62 6 biàn to change / to alter 夫酒有六變
63 6 shè to absorb / to assimilate 二為利相攝
64 6 正安 zhèngān Zheng'an 正安父母
65 6 二分 èr fēn second part 是為東方二分所欲者
66 6 èr two 二為好盜竊
67 6 method / way 得古聖制法
68 6 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 而善法不衰
69 6 善生 shànshēng Sīgāla 彼時居士善生疾病困篤
70 6 wèi Eighth earthly branch 未致之財不獲
71 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 教勸竪立以成其信
72 6 zhì to create / to make / to manufacture 得古聖制法
73 6 ancient / old / palaeo- 得古聖制法
74 6 宿 to lodge / to stay overnight 宿儲耗盡
75 6 shèng divine / holy / sacred / ārya 得古聖制法
76 6 不衰 bùshuāi unfailing / never weakening / enduring / unstoppable 而善法不衰
77 6 父母 fùmǔ parents / mother and father 猶子之見父母也
78 6 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 猶居家布施之人之見沙門梵志也
79 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 已有斯惡則廢事業
80 5 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 教誨以成其正信
81 5 長子 zhǎngzǐ eldest son 猶長子之見奴客執事也
82 5 sān three 三為婬邪行
83 5 丈夫 zhàngfu husband 士丈夫望益
84 5 big / great / huge / large / major 四為大好伎樂
85 5 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 當與此從事
86 5 ān calm / still / quiet / peaceful 則安且益矣
87 5 sǔn to injure 為損智
88 5 yǐn to hide / to conceal 自隱其私
89 5 ài to love 三為面愛
90 5 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 念布施
91 5 執事 zhíshì to serve as / to hold a post 猶長子之見奴客執事也
92 5 shàng top / a high position 是以名處上
93 5 proper / suitable / appropriate 夫婦之宜
94 5 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬猶出澁道
95 5 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 已識當遠離
96 5 如斯 rú sī in this way / so 如斯為友像
97 5 shí time / a period of time 彼時居士善生疾病困篤
98 5 shī the practice of selfless giving / dāna 施之以己所寶
99 5 to take / to get / to fetch 一為取異物
100 5 xīng to flourish / to be popular 為興爭
101 5 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 譬猶出澁道
102 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 猶弟子之見師也
103 4 居家 jūjiā to live at home 猶居家布施之人之見沙門梵志也
104 4 jiā house / home / residence 施之家所有
105 4 night 晝息夜從彼
106 4 guest / visitor 猶長子之見奴客執事也
107 4 xuān to declare / to announce 宣人之私
108 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 自說
109 4 盜竊 dàoqiè to steal 二為好盜竊
110 4 a slave / a servant 猶長子之見奴客執事也
111 4 shēn human body / torso 則是身死
112 4 wide / broad 三為博戲遊逸
113 4 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 四為喜妄語
114 4 怠惰 dàiduò idleness 六為怠惰
115 4 tóng like / same / similar 面面同辭
116 4 a drama / a play / a show 三為博戲遊逸
117 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 斯有猶可忍
118 4 guī to go back / to return 君子歸問訊
119 4 shēng to be born / to give birth 禮子于東方之生
120 4 惡友 èyǒu a bad friend 五為惡友
121 4 rén a kernel / a pit 為仁明欲利人
122 4 to enter 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
123 4 chù a place / location / a spot / a point 是以名處下
124 4 眾祐 zhòngyòu bhagavat / blessed one 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
125 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 與之不寶
126 4 anger / rage / fury 二為怒
127 4 yòng to use / to apply 爾利是用損
128 4 xiū to decorate / to embellish 精進修事業
129 4 殺生 shāshēng to kill 一為好殺生
130 3 邪教 xiéjiào a cult 四為邪教
131 3 power / force / strength 以力業之
132 3 to bear / to carry 負則熱中
133 3 idea 不恨其意
134 3 can / may / permissible 斯有猶可忍
135 3 zhōng loyalty / devotion 言忠為忍言
136 3 interest 晝息夜從彼
137 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 次乃為治產
138 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 必審於聞
139 3 xián virtuous / worthy 遠賢而近愚
140 3 財利 cáilì wealth and profit / riches 有財利亦與
141 3 chén morning / dawn / daybreak 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
142 3 fēn to separate / to divide into parts 時時分味
143 3 to protect / to guard 不護妻子
144 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 習縱恣
145 3 異物 yìwù a foriegn object 一為取異物
146 3 shǎo few 少利飲大渴
147 3 to indulge oneself / to be unrestrained 習縱恣
148 3 yóu to swim 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
149 3 xìn to believe / to trust 教勸竪立以成其信
150 3 péng friend 猶友見其朋也
151 3 chēng to call / to address 聖哲所不稱
152 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 精神當生惡道地獄之中
153 3 néng can / able 為厚能業人
154 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 三為癡
155 3 使 shǐ to make / to cause 使敏於學
156 3 to hand over to 則以所有付授與子
157 3 水上 shuǐshàng on water / aquatic 之水上
158 3 è distress 欲人有厄
159 3 jìn nearby 汝何近聞
160 3 qiú to request 陰求來過
161 3 to reach 居家及沙門梵志之宜
162 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 為多怒
163 3 欺詐 qīzhà to cheat 欺詐為妄語
164 3 朋友 péngyou friend 朋友慼之
165 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 汝必為六面禮
166 3 勸化 quànhuà to persuade / to urge virtue 以殺生之事勸化人
167 3 Buddha / Awakened One 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
168 3 to flee / to escape 一為嗜酒遊逸
169 3 衣食 yī shí clothes and food 時與衣食
170 3 niàn to read aloud 念思惟報家事
171 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝則生怨
172 3 yín lascivious 三為婬邪行
173 3 拜謁 bàiyè to pay a formal visit / to call to pay respects / to pay homage 拜謁六面而言曰
174 3 yuè month 猶月陰遏虧
175 3 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra 佛說善生子經
176 3 wǎng to go (in a direction) 有四事或往惡道
177 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 闔門待君子
178 2 hòu thick 為厚能業人
179 2 fāng square / quadrilateral / one side 恭肅敬禮拜于諸方
180 2 妻子 qīzi wife 不護妻子
181 2 zhōng middle 事中用則學
182 2 wéi dangerous / precarious 作亂危身疾
183 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 婬邪有六變
184 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 次乃為治產
185 2 zhòu daytime 晝息夜從彼
186 2 yīn cloudy / overcast 猶月陰遏虧
187 2 qiān stingy / miserly 邪見而行慳
188 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進修事業
189 2 北方 běi fāng The North 北方上下
190 2 guì expensive / costly / valuable 如草不貴己
191 2 北面 běimiàn north side 夫北面者
192 2 huǐ to destroy 其損猶月毀
193 2 honor / reputation 不為智者譽
194 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說善生子經
195 2 shí ten 奴客執事又當以十事供養長子
196 2 màn slow 是謂慢盪士
197 2 míng bright / brilliant 為仁明欲利人
198 2 怨家 yuànjiā an enemy 怨家得便
199 2 承受 chéngshòu to bear / to support / to inherit 不承受正法
200 2 肅敬 sùjìng respectful / deferential 余以恭肅敬
201 2 to doubt / to disbelieve 以疑生惡
202 2 interesting 趣向他人婦
203 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪取彼物
204 2 jìn to enter 猶月陽進滿
205 2 南面 nánmiàn south 夫南面者
206 2 西面 xīmiàn west side 夫西面者
207 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 猶月陰遏虧
208 2 shòu to suffer / to be subjected to 受付審
209 2 fèng to offer / to present 或晝如奉戒
210 2 to store 居積寶貨者
211 2 father 吾父臨亡
212 2 mǐn fast / quick / clever / smart 必敏於事
213 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 彼時居士善生疾病困篤
214 2 正法 zhèngfǎ proper law 不承受正法
215 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 禮子于東方之生
216 2 thing / matter 貪取彼物
217 2 東面 dōngmiàn east side 夫東面者
218 2 fáng a room 二為不時入他房
219 2 mǐn to pity / to sympathize 四為仁愍傷
220 2 to dance / to posture / to prance 志在舞
221 2 responsibility / duty 唯修責負
222 2 dàn dawn 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
223 2 pīng graceful 與娉婦
224 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 以此勸立人
225 2 lèi kind / type / class / category 正安朋類
226 2 words / speech / expression / phrase / dialog 面面同辭
227 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 父母又當以五事愛哀其子
228 2 退 tuì to retreat / to move back 退則興誹
229 2 to stop / to repress 還為弭謗
230 2 shì to match 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
231 2 a banquet 正几席
232 2 正心 zhèng xīn an upright mind 正心敬之
233 2 zhòng many / numerous 如帝莅於眾
234 2 如此 rúcǐ in this way / so 如此慎勿親
235 2 飲食 yǐn shí food and drink 潔飲食
236 2 several 正几席
237 2 měi beautiful 若以成美利
238 2 residence / dwelling 是以居之來當以五事正敬
239 2 利人 lìrén to benefit people 為仁明欲利人
240 2 南方 Nánfāng the South 周旋南方
241 2 西方 xīfāng the West 西方
242 2 hūn dusk / nightfall / twilight 昏不作
243 2 shāng to injure / to wound / to be injured 四為仁愍傷
244 2 如草 rúcǎo grassy 如草不貴己
245 2 問訊 wènxùn to inquire / to greet 君子歸問訊
246 2 dialect / language / speech 習鄙語
247 2 ēn kindness / grace / graciousness 恩厚不置
248 2 guò to cross / to go over / to pass 陰求來過
249 2 shèn cautious 如此慎勿親
250 2 to stand 以此勸立人
251 2 早起 zǎo qǐ to get up early 輙早起沐浴
252 2 nìng to flatter / to praise 二為言佞
253 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 闔門待君子
254 2 fáng to hinder / to obstruct 夫酒妨財用
255 2 zào to make / to build / to manufacture 不利造妄語
256 2 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 一為同苦樂
257 2 作為 zuòwéi conduct / actions 善作為
258 2 bào newspaper 眾祐報曰
259 2 cáng to hide 經法藏護
260 2 clothes / clothing 著新衣
261 2 hán cold / wintry / chilly 寒不作
262 2 hèn to resent / to hate 不恨其意
263 2 wèi taste / flavor 時時分味
264 2 lái to come 陰求來過
265 2 親戚 qīnqi relatives 親戚之所尚
266 2 qíng feeling / emotion / mood 不有他情
267 2 十四 shí sì fourteen 婦又當以十四事事於夫
268 2 沐浴 mùyù to take a shower / to take a bath 輙早起沐浴
269 2 gōng respectful / polite / reverent 余以恭肅敬
270 2 xīn new / fresh / modern 著新衣
271 2 to arise / to get up 晨起
272 1 樂歌 lègē music and songs 好色樂歌舞
273 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 朋友之交
274 1 sorrowful / mournful 朋友慼之
275 1 a craft / a skill 博戲好伎倡
276 1 rustic / low / base / mean 習鄙語
277 1 師法 shīfǎ a teaching method 是何師法
278 1 爾時 ěr shí at that time 爾時
279 1 伎樂 jìyuè music 四為大好伎樂
280 1 miè to belittle 毀蔑沙門道
281 1 上面 shàngmian top / position above 夫上面者
282 1 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife 夫婦之宜
283 1 to criticize 退則議其惡
284 1 導正 dǎozhèng to guide somebody in the right direction / to correct (behavior etc) 哀愍導正道
285 1 shī to lose 為失譽
286 1 to die 則是身死
287 1 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 是為下方二分所欲者
288 1 lín to face / to overlook 吾父臨亡
289 1 四分 sìfēn four divisions of cognition 當常作四分
290 1 士夫 shìfú a young man 士夫望益
291 1 shǔ to belong to / be subordinate to 示屬賢友
292 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍導正道
293 1 prison 有獄凶憂
294 1 面面 miànmiàn multiple viewpoints 面面同辭
295 1 huài bad / spoiled / broken / defective 博戲酒慌壞
296 1 勤力 qínlì hardworking / diligent 作務勤力
297 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
298 1 wèi position / location / place 朋友位北面
299 1 gòu to meet / to come across 大善則遘善
300 1 shāng commerce / trade 為農商養牛
301 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
302 1 jiǎng to speak / to say / to tell 相見語講善
303 1 mén door / gate / doorway / gateway 闔門待君子
304 1 è to stop / to suppress / to curb / to check 猶月陰遏虧
305 1 chì to burn / to blaze 明好猶熾火
306 1 border / boundar / juncture 貪人友際然
307 1 liǎng two 乃兼為兩好
308 1 jié festival / a special day 志在節
309 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願人厄請已
310 1 yǐn to drink 少利飲大渴
311 1 致病 zhìbìng pathogenic 為致病
312 1 xún to search / to look for / to seek 日日尋益增
313 1 to raise animals 畜羊業有四
314 1 to reply / to answer 沙門梵志又當以五事答布施家
315 1 wéi to surround / to encircle / to corral 眾苦所圍
316 1 財用 cáiyòng wealth / money / funds 夫酒妨財用
317 1 mother 如母之為子
318 1 開門 kāimén to open a door 開門待之
319 1 zhé sides of chariot were weapons 輙早起沐浴
320 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 為損智
321 1 之中 zhīzhōng inside 精神當生惡道地獄之中
322 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 有獄凶憂
323 1 正信 zhèngxìn to have faith 教誨以成其正信
324 1 出門 chūmén to go on a journey / to go out the door 出門稱曰我家長子聰而有慧
325 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病水興債負
326 1 zuì to be intoxicated / drunk 習醉迷
327 1 下面 xiàmiàn to boil noodles 夫下面者
328 1 serious / critical 彼時居士善生疾病困篤
329 1 shì to release / to set free 如釋處天宮
330 1 happy / glad / cheerful / joyful 斯為近樂本
331 1 zēng to increase / to add to / to augment 日日尋益增
332 1 cōng intelligent / clever / bright 出門稱曰我家長子聰而有慧
333 1 rich / wealthy 有財無與富
334 1 天下 tiānxià China 善攝護天下
335 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 遠賢而近愚
336 1 寒暑 hán shǔ cold and hot weather 若能忍寒暑
337 1 wèi to call 是謂慢盪士
338 1 zhì to place / to lay out 恩厚不置
339 1 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 教誨以成其多聞
340 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 飲酒入他房
341 1 好樂 hǎo lè fondness and delight 好樂有六變
342 1 yuè to peruse / to review / to inspect 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
343 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 不利造妄語
344 1 第六 dì liù sixth 第六可娉娶
345 1 qǐng to ask / to inquire 願人厄請已
346 1 láo to toil 夫人以四事為勞
347 1 huǐ to regret 不能悔者
348 1 之後 zhīhòu after / following / later 吾沒之後
349 1 滿 mǎn full 猶月陽進滿
350 1 順耳 shùněr pleasing to the ear 言美以順耳
351 1 song / lyrics 志在歌
352 1 惠施 huìshī Hui Shi 飲食相惠施
353 1 áo to ramble / to travel 遨逸則數責
354 1 book / volume
355 1 先有 xiānyǒu prior / preexisting 先有此令
356 1 jīng to go through / to experience 教學經道經
357 1 日夜 rìyè day and night / around the clock 夫財日夜聚
358 1 rào to entwine 下起繞三匝
359 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見而行慳
360 1 kuài fast / quick 怨家快之
361 1 wěi false / fake / forged / bogus 面偽稱善
362 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 相見語講善
363 1 日日 rìrì every day 日日尋益增
364 1 luó Luo 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
365 1 眾苦 zhòngkǔ all suffering 眾苦所圍
366 1 liú to flow / to spread / to circulate 如流歸于海
367 1 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 怨家得便
368 1 shè to set up / to establish 與設几席
369 1 成人 chéngrén adult 成人之信戒
370 1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 還為弭謗
371 1 a drum 志在鼓
372 1 shǔ scorching / hot 不自寒至暑
373 1 yuàn to blame / to complain 勝則生怨
374 1 褒揚 bāoyáng to praise 面從褒揚善
375 1 戒行 jièháng to abide by precepts 教誨以成其戒行
376 1 chí to grasp / to hold 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
377 1 攝護 shèhù parigraha / to protect 善攝護天下
378 1 shì to show / to reveal 示屬賢友
379 1 huǒ fire / flame 明好猶熾火
380 1 huāng to panic / to be frantic 博戲酒慌壞
381 1 niú an ox / a cow / a bull 為農商養牛
382 1 jiān jian 昏夜道為姧
383 1 pín poor / impoverished 家貧不慢
384 1 zhāi to abstain from meat or wine 時時教齋
385 1 精神 jīngshén spirit / vigor / vitality / drive 精神當生惡道地獄之中
386 1 lìn stingy / sparing of / closefisted 慳悋及惡業
387 1 biān side / boundary / edge / margin 又無與邊方
388 1 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 念思惟報家事
389 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 彼時居士善生疾病困篤
390 1 利己 lìjǐ to benefit oneself 與其利己者
391 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導以善道
392 1 to lie 夜臥
393 1 數數 shǔshù to count / to reckon 其福數數及
394 1 gōng to present to / to supply / to provide 一分供衣食
395 1 fēng bee / wasp / hornet 喻若蜂作蜜
396 1 危殆 wēidài grave danger / in jeopardy / in a critical condition 邪教相危殆
397 1 好色 hàosè to want sex / to be given to lust 好色樂歌舞
398 1 言語 yányǔ spoken language 言語順
399 1 著衣 zhuóyī put on clothes / wear clothes 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
400 1 huàn to suffer from a misfortune 有六患
401 1 to translate / to interpret 西晉沙門支法度譯
402 1 shuǐ water 病水興債負
403 1 shì to decorate / to ornament / to adorn 時與寶飾
404 1 寶貨 bǎohuò precious object / treasure 居積寶貨者
405 1 富有 fùyǒu rich 凡人富有財
406 1 thirst 少利飲大渴
407 1 shě to give 習酒舍
408 1 guān to look at / to watch / to observe 觀夫用事者
409 1 殞命 yǔnmìng to die / to perish 於是善生他日殞命
410 1 jiù to save / to rescue 厄時可救之
411 1 喪事 sàngshì funeral arrangements 子乃敬送供養喪事訖畢
412 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 唯解勑戒
413 1 經法 jīngfǎ canonical teachings 經法藏護
414 1 支法度 Zhī Fǎdù Zhi Fadu 西晉沙門支法度譯
415 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 拜謁六面而言曰
416 1 zuò seat 與親眾座安
417 1 私事 sīshì personal matters 私事則為隱
418 1 sòng to deliver / to carry / to give 子乃敬送供養喪事訖畢
419 1 家屬 jiāshǔ family member 不護家屬
420 1 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 作亂危身疾
421 1 hūn confused / forgetful / silly 習惛亂
422 1 誹謗 fěibàng to slander 還則弭誹謗
423 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能悔者
424 1 shǔ to count 遨逸則數責
425 1 嗜酒 shìjiǔ to be addicted to alchohol 一為嗜酒遊逸
426 1 作務 zuòwù to work / to serve 作務勤力
427 1 面談 miàntán face-to-face meeting / an interview 面談為媚愛
428 1 disease / sickness / ailment 作亂危身疾
429 1 hut / cottage 常依于酒廬
430 1 gòu dirt / filth 如有四面垢惡之行
431 1 chéng honesty / sincerity 誠善能兼習
432 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 次五嚴治室
433 1 潔淨 jiéjìng clean / pure 施食潔淨
434 1 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻若蜂作蜜
435 1 zhài debt / loan / liabilities 病水興債負
436 1 jiǔ old 供養久益勝
437 1 jiāo arrogant 行身自憍大
438 1 fěi to slander 退則興誹
439 1 教學 jiàoxué education 教學經道經
440 1 extra / surplus / remainder 余以恭肅敬
441 1 yuǎn far / distant 遠賢而近愚
442 1 zūn to honor / to respect 進善超然尊
443 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 奉戒以滅惡
444 1 hungry 飢不作
445 1 世間 shìjiān world / the human world 義攝世間者
446 1 子曰 zǐyuē Confucius says 勅其子曰
447 1 周旋 zhōuxuán to mix with others / to socialize / to deal with / to contend 周旋南方
448 1 dawn 旦而晞坐六面之欲
449 1 honey 喻若蜂作蜜
450 1 mèi to flatter 面談為媚愛
451 1 慳吝 qiānlìn stingy / miserly 捨棄慳吝行
452 1 gas / vapour / fumes 辭氣和
453 1 zhù to help / to assist 以力助安之
454 1 施食 shīshí to give food 施食潔淨
455 1 xiān first 先學為最勝
456 1 duǎn short 說人往短
457 1 to assemble / to meet together 夫財日夜聚
458 1 同安 Tóng'ān Tongan District 與人同安危
459 1 有力 yǒulì powerful / forceful / vigorous 有力無與友
460 1 來迎 lái yíng coming to greet 來迎問訊
461 1 凡人 fánrén an ordinary person / a mortal 凡人富有財
462 1 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 導以善道
463 1 xiào to be filial 為子必孝
464 1 三匝 sān zā to circumambulate three times 下起繞三匝
465 1 jiàn to remonstrate / to admonish 縱恣諫之
466 1 yōu to worry / to be concerned 有獄凶憂
467 1 to bewitch / to charm / to infatuate 習醉迷
468 1 善能 shànnéng to be good at 誠善能兼習
469 1 hǎi the sea / a sea / the ocean 如流歸于海
470 1 jié to bond / to tie / to bind 或以酒結友
471 1 授與 shòuyǔ to award / to confer 則以所有付授與子
472 1 遵行 zūnxíng to follow / to obey 是以遵行
473 1 xián string on musical instrument 志在絃
474 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 為於不可為
475 1 jié clean 潔飲食
476 1 duò lazy / careless 意與常不惰
477 1 六方 liùfāng hexagonal 父所言者非此六方也
478 1 猶子 yóuzǐ brother's son or daughter / nephew 猶子之見父母也
479 1 shì room / bedroom 次五嚴治室
480 1 hot 熱不作
481 1 day of the month / a certain day 於是善生他日殞命
482 1 能忍 néngrěn able to endure / sahā 若能忍寒暑
483 1 昇天 shēng tiān ascend to heaven 布施者昇天
484 1 chàng to lead 博戲好伎倡
485 1 to lack 空乏不離
486 1 熱中 rèzhōng to feel strongly about / to be fond of / obsession / deep commitment 負則熱中
487 1 謀利 móulì to make a profit / to gain / to get an advantage 與謀利事
488 1 小人 xiǎorén a vulgar person / a person of little virtue / xiaoren 習小人
489 1 仁義 rén yì benevolence and righteousness 當興為仁義
490 1 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty 西晉沙門支法度譯
491 1 art 極藝教之
492 1 xiá to be familiar with 狎下為漸消
493 1 基業 jī yè foundation / base 興造基業
494 1 a door 闔門待君子
495 1 chì imperial decree 勅其子曰
496 1 人眾 rénzhòng many people / crowds of people 人眾疑之
497 1 捨棄 shěqì to give up / to abandon / to abort 捨棄慳吝行
498 1 超然 chāorán aloof / detached 進善超然尊
499 1 good fortune / happiness / luck 其福數數及
500 1 to attend / to be present / to administer / to approach 如帝莅於眾

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 79 wèi for / to 汝必為六面禮
2 64 so as to / in order to 余以恭肅敬
3 62 zhī him / her / them / that 之水上
4 46 dāng to be / to act as / to serve as 必當早起沐浴
5 39 not / no 不聞之於師也
6 39 his / hers / its / theirs 勅其子曰
7 35 yǒu friend / companion 或以酒結友
8 32 and 殺生與盜竊
9 31 何謂 héwèi what is the meaning of 何謂四
10 30 yǒu is / are / to exist 如有四面垢惡之行
11 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 彼之敬者
12 21 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 父所言者非此六方也
13 20 four 何謂四
14 20 liù six 汝必為六面禮
15 19 otherwise / but / however 眾祐則從而問曰
16 19 yuē to speak / to say 拜謁六面而言曰
17 19 child / son 子乃敬送供養喪事訖畢
18 18 zhī to know 當識知
19 18 to fly 習醉迷
20 17 rén person / people / a human being 貪人友際然
21 17 a man / a male adult 夫酒有六變
22 16 certainly / must / will / necessarily 汝必為六面禮
23 16 meaning / sense 佛頌其義曰
24 16 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而又浴
25 15 increase / benefit 則安且益矣
26 15 this 已有斯惡則廢事業
27 15 è evil / vice 如有四面垢惡之行
28 15 yòu again / also 彼又我敬焉
29 15 sòng to praise / to laud / to acclaim 佛頌其義曰
30 15 yóu also / as if / still 猶月陰遏虧
31 15 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 進善超然尊
32 14 already / afterwards 已有斯惡則廢事業
33 14 desire 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
34 13 huò to reap / to harvest 未致之財不獲
35 13 gain / advantage / benefit 少利飲大渴
36 13 zhèng upright / straight 是以子當以五事正敬
37 12 cái money / wealth / riches / valuables 消財入惡道
38 12 in / at 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
39 12 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若以成美利
40 12 five 五為惡友
41 11 jìng to respect /to honor 子乃敬送供養喪事訖畢
42 11 xiàng to appear / to seem / to resemble 有四友非友像
43 11 智者 zhìzhě a sage / a wise man 不為智者譽
44 10 yán to speak / to say / said 父所言者非此六方也
45 10 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 是以子當以五事正敬
46 10 miàn side / surface 汝必為六面禮
47 10 四事 sìshì the four necessities 夫人以四事為勞
48 10 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以遵行
49 10 that / those 彼時居士善生疾病困篤
50 9 de potential marker 得古聖制法
51 9 shì matter / thing / item 以殺生之事勸化人
52 9 dào way / road / path 毀蔑沙門道
53 9 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 以善養之
54 9 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 彼時居士善生疾病困篤
55 9 shì is / are / am / to be 是何師法
56 9 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 消財入惡道
57 9 shí knowledge / understanding 當識知
58 8 also / too 不聞之於師也
59 8 xué to study / to learn 必愛於學
60 8 naturally / of course / certainly 自說
61 8 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 已有斯惡則廢事業
62 8 private 宣人之私
63 8 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 西晉沙門支法度譯
64 8 zuò to do 飽不作
65 8 xíng to walk / to move 如有四面垢惡之行
66 8 zhì sign / mark / flag 志在舞
67 8 不為 bùwéi to not do 不為智者譽
68 7 one 一為好殺生
69 7 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 夫酒有六變
70 7 jiàn to see 見居士善生子於水上六面拜謁如是
71 7 wén to hear 聞如是
72 7 fēi not / non- / un- 父所言者非此六方也
73 7 wàng to gaze / to look towards 與少望多
74 7 chǔ to save / to deposit / to store 宿儲耗盡
75 7 shī teacher 不聞之於師也
76 7 hǎo good 一為好殺生
77 7 zài in / at 志在舞
78 7 woman 趣向他人婦
79 7 business / industry 三為與本業
80 7 qīn relatives 如此慎勿親
81 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 子乃敬送供養喪事訖畢
82 7 shì a gentleman / a knight 士為斯大損
83 7 this / these 先有此令
84 6 耗盡 hàojìn to exhaust / to use up / to deplete / to drain 宿儲耗盡
85 6 jiè to quit 或晝如奉戒
86 6 wèi to fear / to dread 四為畏
87 6 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 未致之財不獲
88 6 biàn to change / to alter 夫酒有六變
89 6 shè to absorb / to assimilate 二為利相攝
90 6 正安 zhèngān Zheng'an 正安父母
91 6 such as / for example / for instance 如有四面垢惡之行
92 6 二分 èr fēn second part 是為東方二分所欲者
93 6 èr two 二為好盜竊
94 6 method / way 得古聖制法
95 6 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 而善法不衰
96 6 善生 shànshēng Sīgāla 彼時居士善生疾病困篤
97 6 wèi Eighth earthly branch 未致之財不獲
98 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 教勸竪立以成其信
99 6 zhì to create / to make / to manufacture 得古聖制法
100 6 already / since 既獲者消
101 6 ancient / old / palaeo- 得古聖制法
102 6 宿 to lodge / to stay overnight 宿儲耗盡
103 6 shèng divine / holy / sacred / ārya 得古聖制法
104 6 不衰 bùshuāi unfailing / never weakening / enduring / unstoppable 而善法不衰
105 6 父母 fùmǔ parents / mother and father 猶子之見父母也
106 6 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 猶居家布施之人之見沙門梵志也
107 6 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 已有斯惡則廢事業
108 5 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 教誨以成其正信
109 5 長子 zhǎngzǐ eldest son 猶長子之見奴客執事也
110 5 sān three 三為婬邪行
111 5 丈夫 zhàngfu husband 士丈夫望益
112 5 big / great / huge / large / major 四為大好伎樂
113 5 no 無欲怒癡畏
114 5 從事 cóngshì to deal with / to handle / to do 當與此從事
115 5 ān calm / still / quiet / peaceful 則安且益矣
116 5 sǔn to injure 為損智
117 5 yǐn to hide / to conceal 自隱其私
118 5 ài to love 三為面愛
119 5 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 念布施
120 5 執事 zhíshì to serve as / to hold a post 猶長子之見奴客執事也
121 5 shàng top / a high position 是以名處上
122 5 self 如草不貴己
123 5 proper / suitable / appropriate 夫婦之宜
124 5 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬猶出澁道
125 5 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 已識當遠離
126 5 如斯 rú sī in this way / so 如斯為友像
127 5 shí time / a period of time 彼時居士善生疾病困篤
128 5 shī the practice of selfless giving / dāna 施之以己所寶
129 5 chū to go out / to leave 譬猶出澁道
130 5 to take / to get / to fetch 一為取異物
131 5 xīng to flourish / to be popular 為興爭
132 5 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 譬猶出澁道
133 5 he / him 於是善生他日殞命
134 4 弟子 dìzi disciple / follower / student 猶弟子之見師也
135 4 xià next 是以名處下
136 4 居家 jūjiā to live at home 猶居家布施之人之見沙門梵志也
137 4 jiā house / home / residence 施之家所有
138 4 cóng from 晝息夜從彼
139 4 night 晝息夜從彼
140 4 guest / visitor 猶長子之見奴客執事也
141 4 wěi yes 唯修責負
142 4 xuān to declare / to announce 宣人之私
143 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 自說
144 4 盜竊 dàoqiè to steal 二為好盜竊
145 4 a slave / a servant 猶長子之見奴客執事也
146 4 shēn human body / torso 則是身死
147 4 wide / broad 三為博戲遊逸
148 4 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 四為喜妄語
149 4 怠惰 dàiduò idleness 六為怠惰
150 4 tóng like / same / similar 面面同辭
151 4 a drama / a play / a show 三為博戲遊逸
152 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 斯有猶可忍
153 4 guī to go back / to return 君子歸問訊
154 4 shēng to be born / to give birth 禮子于東方之生
155 4 ruò to seem / to be like / as 若以成美利
156 4 惡友 èyǒu a bad friend 五為惡友
157 4 in / at 禮子于東方之生
158 4 如是 rúshì thus / so 聞如是
159 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 子乃敬送供養喪事訖畢
160 4 rén a kernel / a pit 為仁明欲利人
161 4 běn measure word for books 三為與本業
162 4 xiāng each other / one another / mutually 邪教相危殆
163 4 huò or / either / else 有四事或往惡道
164 4 to enter 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
165 4 chù a place / location / a spot / a point 是以名處下
166 4 眾祐 zhòngyòu bhagavat / blessed one 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
167 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 與之不寶
168 4 anger / rage / fury 二為怒
169 4 yòng to use / to apply 爾利是用損
170 4 xiū to decorate / to embellish 精進修事業
171 4 殺生 shāshēng to kill 一為好殺生
172 3 邪教 xiéjiào a cult 四為邪教
173 3 power / force / strength 以力業之
174 3 to bear / to carry 負則熱中
175 3 idea 不恨其意
176 3 can / may / permissible 斯有猶可忍
177 3 zhōng loyalty / devotion 言忠為忍言
178 3 interest 晝息夜從彼
179 3 zhì to rule / to govern / to manage / to control 次乃為治產
180 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 必審於聞
181 3 xián virtuous / worthy 遠賢而近愚
182 3 財利 cáilì wealth and profit / riches 有財利亦與
183 3 chén morning / dawn / daybreak 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
184 3 fēn to separate / to divide into parts 時時分味
185 3 to protect / to guard 不護妻子
186 3 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 習縱恣
187 3 異物 yìwù a foriegn object 一為取異物
188 3 shǎo few 少利飲大渴
189 3 to indulge oneself / to be unrestrained 習縱恣
190 3 yóu to swim 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
191 3 xìn to believe / to trust 教勸竪立以成其信
192 3 péng friend 猶友見其朋也
193 3 chēng to call / to address 聖哲所不稱
194 3 míng measure word for people 是以名處下
195 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 精神當生惡道地獄之中
196 3 néng can / able 為厚能業人
197 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 三為癡
198 3 使 shǐ to make / to cause 使敏於學
199 3 to hand over to 則以所有付授與子
200 3 時時 shíshí often / constantly 時時分味
201 3 水上 shuǐshàng on water / aquatic 之水上
202 3 è distress 欲人有厄
203 3 jìn nearby 汝何近聞
204 3 qiú to request 陰求來過
205 3 to reach 居家及沙門梵志之宜
206 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 為多怒
207 3 欺詐 qīzhà to cheat 欺詐為妄語
208 3 朋友 péngyou friend 朋友慼之
209 3 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 汝必為六面禮
210 3 勸化 quànhuà to persuade / to urge virtue 以殺生之事勸化人
211 3 Buddha / Awakened One 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
212 3 to flee / to escape 一為嗜酒遊逸
213 3 衣食 yī shí clothes and food 時與衣食
214 3 niàn to read aloud 念思惟報家事
215 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝則生怨
216 3 yín lascivious 三為婬邪行
217 3 拜謁 bàiyè to pay a formal visit / to call to pay respects / to pay homage 拜謁六面而言曰
218 3 yuè month 猶月陰遏虧
219 3 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra 佛說善生子經
220 3 wǎng to go (in a direction) 有四事或往惡道
221 2 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 闔門待君子
222 2 hòu thick 為厚能業人
223 2 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 為畏故習
224 2 fāng square / quadrilateral / one side 恭肅敬禮拜于諸方
225 2 hái also / in addition / more 還為弭謗
226 2 妻子 qīzi wife 不護妻子
227 2 zhōng middle 事中用則學
228 2 wéi dangerous / precarious 作亂危身疾
229 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 婬邪有六變
230 2 chǎn to bear / to reproduce / to give birth 次乃為治產
231 2 zhòu daytime 晝息夜從彼
232 2 yīn cloudy / overcast 猶月陰遏虧
233 2 qiān stingy / miserly 邪見而行慳
234 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進修事業
235 2 北方 běi fāng The North 北方上下
236 2 guì expensive / costly / valuable 如草不貴己
237 2 北面 běimiàn north side 夫北面者
238 2 huǐ to destroy 其損猶月毀
239 2 jiàn gradually / drop by drop 狎下為漸消
240 2 honor / reputation 不為智者譽
241 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說善生子經
242 2 shí ten 奴客執事又當以十事供養長子
243 2 màn slow 是謂慢盪士
244 2 you / thou 汝必為六面禮
245 2 míng bright / brilliant 為仁明欲利人
246 2 怨家 yuànjiā an enemy 怨家得便
247 2 承受 chéngshòu to bear / to support / to inherit 不承受正法
248 2 肅敬 sùjìng respectful / deferential 余以恭肅敬
249 2 to doubt / to disbelieve 以疑生惡
250 2 interesting 趣向他人婦
251 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪取彼物
252 2 jìn to enter 猶月陽進滿
253 2 南面 nánmiàn south 夫南面者
254 2 西面 xīmiàn west side 夫西面者
255 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 猶月陰遏虧
256 2 shòu to suffer / to be subjected to 受付審
257 2 fèng to offer / to present 或晝如奉戒
258 2 to store 居積寶貨者
259 2 father 吾父臨亡
260 2 mǐn fast / quick / clever / smart 必敏於事
261 2 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 彼時居士善生疾病困篤
262 2 正法 zhèngfǎ proper law 不承受正法
263 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 禮子于東方之生
264 2 thing / matter 貪取彼物
265 2 東面 dōngmiàn east side 夫東面者
266 2 fáng a room 二為不時入他房
267 2 mǐn to pity / to sympathize 四為仁愍傷
268 2 to dance / to posture / to prance 志在舞
269 2 responsibility / duty 唯修責負
270 2 dàn dawn 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
271 2 pīng graceful 與娉婦
272 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 以此勸立人
273 2 lèi kind / type / class / category 正安朋類
274 2 words / speech / expression / phrase / dialog 面面同辭
275 2 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 父母又當以五事愛哀其子
276 2 所有 suǒyǒu all 施之家所有
277 2 退 tuì to retreat / to move back 退則興誹
278 2 to stop / to repress 還為弭謗
279 2 shì to match 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
280 2 what / where / which 汝何近聞
281 2 a banquet 正几席
282 2 正心 zhèng xīn an upright mind 正心敬之
283 2 zhòng many / numerous 如帝莅於眾
284 2 如此 rúcǐ in this way / so 如此慎勿親
285 2 飲食 yǐn shí food and drink 潔飲食
286 2 several 正几席
287 2 měi beautiful 若以成美利
288 2 residence / dwelling 是以居之來當以五事正敬
289 2 also / too 有財利亦與
290 2 利人 lìrén to benefit people 為仁明欲利人
291 2 xiàng towards / to 趣向他人婦
292 2 南方 Nánfāng the South 周旋南方
293 2 西方 xīfāng the West 西方
294 2 hūn dusk / nightfall / twilight 昏不作
295 2 shāng to injure / to wound / to be injured 四為仁愍傷
296 2 如草 rúcǎo grassy 如草不貴己
297 2 do not 如此慎勿親
298 2 問訊 wènxùn to inquire / to greet 君子歸問訊
299 2 jiān simultaneously 誠善能兼習
300 2 dialect / language / speech 習鄙語
301 2 ēn kindness / grace / graciousness 恩厚不置
302 2 guò to cross / to go over / to pass 陰求來過
303 2 shèn cautious 如此慎勿親
304 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常依于酒廬
305 2 to stand 以此勸立人
306 2 早起 zǎo qǐ to get up early 輙早起沐浴
307 2 nìng to flatter / to praise 二為言佞
308 2 dài to treat / to entertain / to receive guests 闔門待君子
309 2 fáng to hinder / to obstruct 夫酒妨財用
310 2 zào to make / to build / to manufacture 不利造妄語
311 2 I / me / my 彼又我敬焉
312 2 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 一為同苦樂
313 2 作為 zuòwéi conduct / actions 善作為
314 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是善生他日殞命
315 2 bào newspaper 眾祐報曰
316 2 cáng to hide 經法藏護
317 2 clothes / clothing 著新衣
318 2 hán cold / wintry / chilly 寒不作
319 2 hèn to resent / to hate 不恨其意
320 2 wèi taste / flavor 時時分味
321 2 a time 次乃為治產
322 2 lái to come 陰求來過
323 2 他人 tārén someone else / other people 趣向他人婦
324 2 I 吾沒之後
325 2 親戚 qīnqi relatives 親戚之所尚
326 2 qíng feeling / emotion / mood 不有他情
327 2 十四 shí sì fourteen 婦又當以十四事事於夫
328 2 沐浴 mùyù to take a shower / to take a bath 輙早起沐浴
329 2 zhe indicates that an action is continuing 著新衣
330 2 gōng respectful / polite / reverent 余以恭肅敬
331 2 xīn new / fresh / modern 著新衣
332 2 to arise / to get up 晨起
333 1 yān where / how 彼又我敬焉
334 1 樂歌 lègē music and songs 好色樂歌舞
335 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 朋友之交
336 1 sorrowful / mournful 朋友慼之
337 1 a craft / a skill 博戲好伎倡
338 1 rustic / low / base / mean 習鄙語
339 1 師法 shīfǎ a teaching method 是何師法
340 1 爾時 ěr shí at that time 爾時
341 1 伎樂 jìyuè music 四為大好伎樂
342 1 miè to belittle 毀蔑沙門道
343 1 duì to / toward 善生子對曰
344 1 上面 shàngmian top / position above 夫上面者
345 1 夫婦 fūfù a married couple / husband and wife 夫婦之宜
346 1 to criticize 退則議其惡
347 1 導正 dǎozhèng to guide somebody in the right direction / to correct (behavior etc) 哀愍導正道
348 1 shī to lose 為失譽
349 1 to die 則是身死
350 1 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 是為下方二分所欲者
351 1 lín to face / to overlook 吾父臨亡
352 1 四分 sìfēn four divisions of cognition 當常作四分
353 1 士夫 shìfú a young man 士夫望益
354 1 shǔ to belong to / be subordinate to 示屬賢友
355 1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍導正道
356 1 prison 有獄凶憂
357 1 面面 miànmiàn multiple viewpoints 面面同辭
358 1 huài bad / spoiled / broken / defective 博戲酒慌壞
359 1 勤力 qínlì hardworking / diligent 作務勤力
360 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
361 1 promptly / right away / immediately 即稽首佛足
362 1 wèi position / location / place 朋友位北面
363 1 gòu to meet / to come across 大善則遘善
364 1 shāng commerce / trade 為農商養牛
365 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
366 1 jiǎng to speak / to say / to tell 相見語講善
367 1 與其 yǔqí it's better ... than ... 與其利己者
368 1 mén door / gate / doorway / gateway 闔門待君子
369 1 è to stop / to suppress / to curb / to check 猶月陰遏虧
370 1 chì to burn / to blaze 明好猶熾火
371 1 border / boundar / juncture 貪人友際然
372 1 liǎng two 乃兼為兩好
373 1 jié festival / a special day 志在節
374 1 yuàn to hope / to wish / to desire 願人厄請已
375 1 yǐn to drink 少利飲大渴
376 1 致病 zhìbìng pathogenic 為致病
377 1 xún to search / to look for / to seek 日日尋益增
378 1 to raise animals 畜羊業有四
379 1 to reply / to answer 沙門梵志又當以五事答布施家
380 1 wéi to surround / to encircle / to corral 眾苦所圍
381 1 財用 cáiyòng wealth / money / funds 夫酒妨財用
382 1 mother 如母之為子
383 1 不用 búyòng need not 不用勿自妨
384 1 開門 kāimén to open a door 開門待之
385 1 zhé sides of chariot were weapons 輙早起沐浴
386 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 為損智
387 1 之中 zhīzhōng inside 精神當生惡道地獄之中
388 1 xiōng to b evicious / fierce / terrible / fearful 有獄凶憂
389 1 正信 zhèngxìn to have faith 教誨以成其正信
390 1 從而 cóngér thus / thereby 眾祐則從而問曰
391 1 出門 chūmén to go on a journey / to go out the door 出門稱曰我家長子聰而有慧
392 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 病水興債負
393 1 zuì to be intoxicated / drunk 習醉迷
394 1 下面 xiàmiàn to boil noodles 夫下面者
395 1 serious / critical 彼時居士善生疾病困篤
396 1 shì to release / to set free 如釋處天宮
397 1 happy / glad / cheerful / joyful 斯為近樂本
398 1 yīng should / ought 如此應為禮
399 1 zēng to increase / to add to / to augment 日日尋益增
400 1 cōng intelligent / clever / bright 出門稱曰我家長子聰而有慧
401 1 rich / wealthy 有財無與富
402 1 天下 tiānxià China 善攝護天下
403 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 遠賢而近愚
404 1 寒暑 hán shǔ cold and hot weather 若能忍寒暑
405 1 final particle 則安且益矣
406 1 wèi to call 是謂慢盪士
407 1 zhì to place / to lay out 恩厚不置
408 1 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 教誨以成其多聞
409 1 飲酒 yǐn jiǔ to consume alchoholic beverages 飲酒入他房
410 1 好樂 hǎo lè fondness and delight 好樂有六變
411 1 yuè to peruse / to review / to inspect 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
412 1 不利 bùlì unfavorable / disadvantageous / harmful / detrimental 不利造妄語
413 1 第六 dì liù sixth 第六可娉娶
414 1 qǐng to ask / to inquire 願人厄請已
415 1 láo to toil 夫人以四事為勞
416 1 huǐ to regret 不能悔者
417 1 之後 zhīhòu after / following / later 吾沒之後
418 1 滿 mǎn full 猶月陽進滿
419 1 順耳 shùněr pleasing to the ear 言美以順耳
420 1 song / lyrics 志在歌
421 1 惠施 huìshī Hui Shi 飲食相惠施
422 1 áo to ramble / to travel 遨逸則數責
423 1 and 辭氣和
424 1 book / volume
425 1 先有 xiānyǒu prior / preexisting 先有此令
426 1 jīng to go through / to experience 教學經道經
427 1 日夜 rìyè day and night / around the clock 夫財日夜聚
428 1 rào to entwine 下起繞三匝
429 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見而行慳
430 1 kuài fast / quick 怨家快之
431 1 ěr thus / so / like that 爾利是用損
432 1 wěi false / fake / forged / bogus 面偽稱善
433 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 相見語講善
434 1 日日 rìrì every day 日日尋益增
435 1 luó Luo 眾祐遊於羅閱耆闍崛山
436 1 眾苦 zhòngkǔ all suffering 眾苦所圍
437 1 liú to flow / to spread / to circulate 如流歸于海
438 1 在在 zàizài everywhere 在在獲所安
439 1 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 怨家得便
440 1 shè to set up / to establish 與設几席
441 1 成人 chéngrén adult 成人之信戒
442 1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 還為弭謗
443 1 a drum 志在鼓
444 1 shǔ scorching / hot 不自寒至暑
445 1 yuàn to blame / to complain 勝則生怨
446 1 褒揚 bāoyáng to praise 面從褒揚善
447 1 以此 yǐcǐ hence 以此勸立人
448 1 戒行 jièháng to abide by precepts 教誨以成其戒行
449 1 chí to grasp / to hold 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
450 1 攝護 shèhù parigraha / to protect 善攝護天下
451 1 shì to show / to reveal 示屬賢友
452 1 huǒ fire / flame 明好猶熾火
453 1 huāng to panic / to be frantic 博戲酒慌壞
454 1 niú an ox / a cow / a bull 為農商養牛
455 1 jiān jian 昏夜道為姧
456 1 pín poor / impoverished 家貧不慢
457 1 zhāi to abstain from meat or wine 時時教齋
458 1 精神 jīngshén spirit / vigor / vitality / drive 精神當生惡道地獄之中
459 1 lìn stingy / sparing of / closefisted 慳悋及惡業
460 1 biān side / boundary / edge / margin 又無與邊方
461 1 家事 jiāshì family matters / domestic affairs / housework 念思惟報家事
462 1 kùn to be sleepy / to be drowsy 彼時居士善生疾病困篤
463 1 利己 lìjǐ to benefit oneself 與其利己者
464 1 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 導以善道
465 1 to lie 夜臥
466 1 數數 shǔshù to count / to reckon 其福數數及
467 1 gōng to present to / to supply / to provide 一分供衣食
468 1 fēng bee / wasp / hornet 喻若蜂作蜜
469 1 危殆 wēidài grave danger / in jeopardy / in a critical condition 邪教相危殆
470 1 好色 hàosè to want sex / to be given to lust 好色樂歌舞
471 1 言語 yányǔ spoken language 言語順
472 1 著衣 zhuóyī put on clothes / wear clothes 佛晨旦著衣持鉢適欲入城
473 1 huàn to suffer from a misfortune 有六患
474 1 to translate / to interpret 西晉沙門支法度譯
475 1 shuǐ water 病水興債負
476 1 shì to decorate / to ornament / to adorn 時與寶飾
477 1 寶貨 bǎohuò precious object / treasure 居積寶貨者
478 1 富有 fùyǒu rich 凡人富有財
479 1 thirst 少利飲大渴
480 1 shě to give 習酒舍
481 1 qiě moreover / also 則安且益矣
482 1 guān to look at / to watch / to observe 觀夫用事者
483 1 殞命 yǔnmìng to die / to perish 於是善生他日殞命
484 1 jiù to save / to rescue 厄時可救之
485 1 喪事 sàngshì funeral arrangements 子乃敬送供養喪事訖畢
486 1 extremely / very 極藝教之
487 1 zhū all / many / various 恭肅敬禮拜于諸方
488 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 唯解勑戒
489 1 經法 jīngfǎ canonical teachings 經法藏護
490 1 支法度 Zhī Fǎdù Zhi Fadu 西晉沙門支法度譯
491 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 拜謁六面而言曰
492 1 zuò seat 與親眾座安
493 1 私事 sīshì personal matters 私事則為隱
494 1 sòng to deliver / to carry / to give 子乃敬送供養喪事訖畢
495 1 家屬 jiāshǔ family member 不護家屬
496 1 作亂 zuòluàn to revolt / to rebel 作亂危身疾
497 1 hūn confused / forgetful / silly 習惛亂
498 1 誹謗 fěibàng to slander 還則弭誹謗
499 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能悔者
500 1 jiāng will / shall (future tense) 將養其善志

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
koan / kōan / gong'an
zhī Understanding
latent tendencies / predisposition
rén Human Realm
Righteousness
sòng 1. ode; 2. praise
 1. shàn
 2. shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
desire / intention / interest / aspiration
zhèng Righteous

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北方 běi fāng The North
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
惠施 huìshī Hui Shi
能忍 néngrěn able to endure / sahā
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
善生子经 善生子經 Shàn Shēng Zǐ Jīng Śṛgālavādasūtra
善生 shànshēng Sīgāla
四分 sìfēn four divisions of cognition
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
同安 Tóng'ān Tongan District
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
正安 zhèngān Zheng'an
支法度 Zhī Fǎdù Zhi Fadu
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 154.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
bào indirect effect / judgement / retribution
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
cháng eternal / nitya
chéng Sincerity
chéng Become
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
Sincere
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
ēn Gratitude
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
凡人 fánrén Ordinary Being
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gòng to offer in worship
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
hǎo Good
Harmony
héng Eternity
hòu Deep
护身 護身 hù shēn protection of the body
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒行 jièháng to abide by precepts
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
伎乐 伎樂 jìyuè music
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
Joy
transcendence
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利人 lìrén to benefit people
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
měi Beauty
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
all women
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
qiān Modest
qíng sentience / cognition
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
劝化 勸化 quànhuà
 1. to persuade to donate
 2. Encourage to Transform
Rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
仁义 仁義 rén yì Benevolence and Righteousness
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
三匝 sān zā to circumambulate three times
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善利 shànlì great benefit
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
shēn body / kāya
shèn Cautious
shēng birth
昇天 shēng tiān ascend to heaven
摄取 攝取 shèqǔ to receive
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
世间 世間 shìjiān world
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
shòu feelings / sensations
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
四事 sìshì the four necessities
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
Joy
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
xián bhadra
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiào Filial Piety
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
xué a learner
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
yǎng Nurture
karma / kamma / karmic deeds / actions
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
Buddhism
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
yīn an aggregate / a group
yìng to accept
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
怨家 yuànjiā an enemy
koan / kōan / gong'an
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
zháo to attach / to grasp
zhèng Righteous
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhì Aspiration
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
zhōng Loyalty
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众祐 眾祐 zhòngyòu bhagavat / blessed one
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
作务 作務 zuòwù Service and Chore