Glossary and Vocabulary for Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
2 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
3 34 to complete 世尊坐已
4 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
5 34 to recover from an illness 世尊坐已
6 34 former; pūrvaka 世尊坐已
7 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
8 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊十五日說戒
9 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
10 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
11 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
12 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
13 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
14 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
15 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
16 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
17 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
18 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
19 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
20 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
21 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
22 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
23 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
24 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
25 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
26 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
27 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
28 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
29 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
30 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
31 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
32 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
33 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
34 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
35 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
36 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
37 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
38 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
39 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
40 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
41 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
42 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
43 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
44 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
45 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
46 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
47 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
48 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
49 13 guò to go 夜一時已過
50 13 guò a mistake 夜一時已過
51 13 guō Guo 夜一時已過
52 13 guò to die 夜一時已過
53 13 guò to shift 夜一時已過
54 13 guò to endure 夜一時已過
55 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
56 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
57 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
58 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
59 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
60 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
61 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
62 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
63 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
64 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
65 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
66 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
67 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
68 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
69 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
70 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
71 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
72 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
73 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
74 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
75 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
76 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
77 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
78 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
79 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
80 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
81 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
82 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
83 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
84 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
85 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
86 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
87 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
88 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
89 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
90 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
91 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
92 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
93 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
94 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
95 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
96 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
97 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
98 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
99 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
100 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
101 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
102 9 Ru River 汝愚人去
103 9 Ru 汝愚人去
104 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
105 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
106 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
107 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
108 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
109 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
110 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
111 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
112 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
113 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
114 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
115 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
116 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
117 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
118 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
119 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
120 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
121 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
122 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
123 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
124 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
125 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
126 8 wéi to do 世尊為說何比丘
127 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
128 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
129 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
130 8 night 夜初一分時坐默然住
131 8 dark 夜初一分時坐默然住
132 8 by night 夜初一分時坐默然住
133 8 ya 夜初一分時坐默然住
134 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
135 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
136 8 to overlook; to forget 便棄著外
137 8 Qi 便棄著外
138 8 to expell from the Sangha 便棄著外
139 8 abandon; chorita 便棄著外
140 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
141 8 愚人 yúrén foolish person; mohapuruṣa 汝愚人去
142 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
143 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
144 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
145 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
146 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
147 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
148 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
149 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
150 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
151 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
152 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
153 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
154 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
155 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
156 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
157 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
158 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
159 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
160 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
161 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
162 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
163 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
164 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
165 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
166 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
167 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
168 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
169 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
170 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
171 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
172 7 yán to regard as 言眾中有不淨
173 7 yán to act as 言眾中有不淨
174 7 yán word; vacana 言眾中有不淨
175 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
176 7 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
177 7 尊者 zūnzhě senior monk; elder 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
178 7 shí time; a point or period of time 彼時
179 7 shí a season; a quarter of a year 彼時
180 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
181 7 shí fashionable 彼時
182 7 shí fate; destiny; luck 彼時
183 7 shí occasion; opportunity; chance 彼時
184 7 shí tense 彼時
185 7 shí particular; special 彼時
186 7 shí to plant; to cultivate 彼時
187 7 shí an era; a dynasty 彼時
188 7 shí time [abstract] 彼時
189 7 shí seasonal 彼時
190 7 shí to wait upon 彼時
191 7 shí hour 彼時
192 7 shí appropriate; proper; timely 彼時
193 7 shí Shi 彼時
194 7 shí a present; currentlt 彼時
195 7 shí time; kāla 彼時
196 7 shí at that time; samaya 彼時
197 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
198 7 other 而於他梵行者自言是梵行
199 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
200 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
201 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
202 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
203 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
204 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
205 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
206 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
207 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
208 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
209 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
210 6 tián Tian 成就稻田麥田
211 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
212 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
213 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
214 6 tián to hunt 成就稻田麥田
215 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
216 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
217 6 idea 觀諸比丘意之所念
218 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
219 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
220 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
221 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
222 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
223 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
224 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
225 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
226 6 meaning 觀諸比丘意之所念
227 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
228 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
229 6 Yi 觀諸比丘意之所念
230 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
231 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
232 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
233 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
234 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
235 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
236 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
237 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
238 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
239 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
240 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
241 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
242 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
243 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
244 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
245 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
246 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
247 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
248 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
249 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
250 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
251 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
252 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
253 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
254 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
255 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
256 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
257 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
258 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
259 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
260 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
261 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
262 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
263 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
264 6 yuē to be called 白世尊曰
265 6 yuē said; ukta 白世尊曰
266 5 諸比丘 zhū bǐqiū monks 觀諸比丘意之所念
267 5 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊
268 5 yuàn hope 唯願世尊
269 5 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊
270 5 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊
271 5 yuàn a vow 唯願世尊
272 5 yuàn diligent; attentive 唯願世尊
273 5 yuàn to prefer; to select 唯願世尊
274 5 yuàn to admire 唯願世尊
275 5 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊
276 5 coarse; rough 沙門為麤
277 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
278 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
279 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
280 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
281 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
282 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
283 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
284 5 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 便棄著外
285 5 zhù outstanding 便棄著外
286 5 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 便棄著外
287 5 zhuó to wear (clothes) 便棄著外
288 5 zhe expresses a command 便棄著外
289 5 zháo to attach; to grasp 便棄著外
290 5 zhāo to add; to put 便棄著外
291 5 zhuó a chess move 便棄著外
292 5 zhāo a trick; a move; a method 便棄著外
293 5 zhāo OK 便棄著外
294 5 zháo to fall into [a trap] 便棄著外
295 5 zháo to ignite 便棄著外
296 5 zháo to fall asleep 便棄著外
297 5 zhuó whereabouts; end result 便棄著外
298 5 zhù to appear; to manifest 便棄著外
299 5 zhù to show 便棄著外
300 5 zhù to indicate; to be distinguished by 便棄著外
301 5 zhù to write 便棄著外
302 5 zhù to record 便棄著外
303 5 zhù a document; writings 便棄著外
304 5 zhù Zhu 便棄著外
305 5 zháo expresses that a continuing process has a result 便棄著外
306 5 zhuó to arrive 便棄著外
307 5 zhuó to result in 便棄著外
308 5 zhuó to command 便棄著外
309 5 zhuó a strategy 便棄著外
310 5 zhāo to happen; to occur 便棄著外
311 5 zhù space between main doorwary and a screen 便棄著外
312 5 zhuó somebody attached to a place; a local 便棄著外
313 5 zhe attachment to 便棄著外
314 5 mài wheat; barley; oats 成就稻田麥田
315 5 mài Kangxi radical 199 成就稻田麥田
316 5 三昧 sānmèi samadhi 我寧可作如其像三昧正受
317 5 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 我寧可作如其像三昧正受
318 5 zhòng many; numerous 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
319 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
320 5 zhòng general; common; public 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
321 5 fēi Kangxi radical 175 沙門非言
322 5 fēi wrong; bad; untruthful 沙門非言
323 5 fēi different 沙門非言
324 5 fēi to not be; to not have 沙門非言
325 5 fēi to violate; to be contrary to 沙門非言
326 5 fēi Africa 沙門非言
327 5 fēi to slander 沙門非言
328 5 fěi to avoid 沙門非言
329 5 fēi must 沙門非言
330 5 fēi an error 沙門非言
331 5 fēi a problem; a question 沙門非言
332 5 fēi evil 沙門非言
333 5 thorn; sting; prick 沙門為刺
334 5 to stab 沙門為刺
335 5 to assassinate; to murder 沙門為刺
336 5 to prick; to irritate 沙門為刺
337 5 to prod 沙門為刺
338 5 to ridicule; to mock 沙門為刺
339 5 to secretly enquire about 沙門為刺
340 5 a business card 沙門為刺
341 5 Ci 沙門為刺
342 5 thorn; kaṇṭaka 沙門為刺
343 5 居士 jūshì a householder; a person who stays at home 彼田居士便作是念
344 5 居士 jūshì householder 彼田居士便作是念
345 5 居士 jūshì a lay person; a male lay Buddhist; householder 彼田居士便作是念
346 5 默然 mòrán silent; speechless 夜初一分時坐默然住
347 5 kǒng to fear; to be afraid 恐壞餘淨比丘故
348 5 kǒng to threaten 恐壞餘淨比丘故
349 5 kǒng fear; bhaya 恐壞餘淨比丘故
350 5 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說何比丘
351 5 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說何比丘
352 5 shuì to persuade 世尊為說何比丘
353 5 shuō to teach; to recite; to explain 世尊為說何比丘
354 5 shuō a doctrine; a theory 世尊為說何比丘
355 5 shuō to claim; to assert 世尊為說何比丘
356 5 shuō allocution 世尊為說何比丘
357 5 shuō to criticize; to scold 世尊為說何比丘
358 5 shuō to indicate; to refer to 世尊為說何比丘
359 5 shuō speach; vāda 世尊為說何比丘
360 5 shuō to speak; bhāṣate 世尊為說何比丘
361 5 shuō to instruct 世尊為說何比丘
362 5 infix potential marker 汝不應在此宿
363 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 我比丘眾中有不淨者
364 4 chí to grasp; to hold 持僧伽梨衣鉢
365 4 chí to resist; to oppose 持僧伽梨衣鉢
366 4 chí to uphold 持僧伽梨衣鉢
367 4 chí to sustain; to keep; to uphold 持僧伽梨衣鉢
368 4 chí to administer; to manage 持僧伽梨衣鉢
369 4 chí to control 持僧伽梨衣鉢
370 4 chí to be cautious 持僧伽梨衣鉢
371 4 chí to remember 持僧伽梨衣鉢
372 4 chí to assist 持僧伽梨衣鉢
373 4 chí with; using 持僧伽梨衣鉢
374 4 chí dhara 持僧伽梨衣鉢
375 4 所有 suǒyǒu to belong to 若彼穀所有堅固住者
376 4 已久 yǐjiǔ already a long time 世尊及比丘僧坐已久
377 4 Qi 我寧可作如其像三昧正受
378 4 衣鉢 yī bō robe and bowl 持僧伽梨衣鉢
379 4 衣鉢 yī bō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
380 4 衣鉢 yī bō robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk 持僧伽梨衣鉢
381 4 衣鉢 yībō Sacristan 持僧伽梨衣鉢
382 4 jìng clean 恐壞餘淨比丘故
383 4 jìng no surplus; net 恐壞餘淨比丘故
384 4 jìng pure 恐壞餘淨比丘故
385 4 jìng tranquil 恐壞餘淨比丘故
386 4 jìng cold 恐壞餘淨比丘故
387 4 jìng to wash; to clense 恐壞餘淨比丘故
388 4 jìng role of hero 恐壞餘淨比丘故
389 4 jìng to remove sexual desire 恐壞餘淨比丘故
390 4 jìng bright and clean; luminous 恐壞餘淨比丘故
391 4 jìng clean; pure 恐壞餘淨比丘故
392 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
393 4 jìng cleanse 恐壞餘淨比丘故
394 4 jìng Pure 恐壞餘淨比丘故
395 4 jìng vyavadāna; purification; cleansing 恐壞餘淨比丘故
396 4 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 恐壞餘淨比丘故
397 4 jìng viśuddhi; purity 恐壞餘淨比丘故
398 4 zài in; at 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
399 4 zài to exist; to be living 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
400 4 zài to consist of 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
401 4 zài to be at a post 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
402 4 zài in; bhū 婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上
403 4 shū relaxed; calm 過觀而觀屈申卷舒
404 4 shū Shu 過觀而觀屈申卷舒
405 4 shū to stretch 過觀而觀屈申卷舒
406 4 shū to be comfortable; to be free from worry 過觀而觀屈申卷舒
407 4 僧伽梨 sēngjiālì samghati; monastic outer robe 持僧伽梨衣鉢
408 4 juǎn to coil; to roll 過觀而觀屈申卷舒
409 4 juǎn a coil; a roll; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
410 4 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 過觀而觀屈申卷舒
411 4 juǎn to sweep up; to carry away 過觀而觀屈申卷舒
412 4 juǎn to involve; to embroil 過觀而觀屈申卷舒
413 4 juǎn a break roll 過觀而觀屈申卷舒
414 4 juàn an examination paper 過觀而觀屈申卷舒
415 4 juàn a file 過觀而觀屈申卷舒
416 4 quán crinkled; curled 過觀而觀屈申卷舒
417 4 juǎn to include 過觀而觀屈申卷舒
418 4 juǎn to store away 過觀而觀屈申卷舒
419 4 juǎn to sever; to break off 過觀而觀屈申卷舒
420 4 juǎn Juan 過觀而觀屈申卷舒
421 4 juàn tired 過觀而觀屈申卷舒
422 4 quán beautiful 過觀而觀屈申卷舒
423 4 juǎn wrapped 過觀而觀屈申卷舒
424 4 xiàng direction 叉手向世尊
425 4 xiàng to face 叉手向世尊
426 4 xiàng previous; former; earlier 叉手向世尊
427 4 xiàng a north facing window 叉手向世尊
428 4 xiàng a trend 叉手向世尊
429 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
430 4 xiàng Xiang 叉手向世尊
431 4 xiàng to move towards 叉手向世尊
432 4 xiàng to respect; to admire; to look up to 叉手向世尊
433 4 xiàng to favor; to be partial to 叉手向世尊
434 4 xiàng to approximate 叉手向世尊
435 4 xiàng presuming 叉手向世尊
436 4 xiàng to attack 叉手向世尊
437 4 xiàng echo 叉手向世尊
438 4 xiàng to make clear 叉手向世尊
439 4 xiàng facing towards; abhimukha 叉手向世尊
440 4 自言 zìyán to admit by oneself 而於他梵行者自言是梵行
441 4 to bend; to flex 過觀而觀屈申卷舒
442 4 a grievance; unjust treatment 過觀而觀屈申卷舒
443 4 to diminish 過觀而觀屈申卷舒
444 4 a door latch 過觀而觀屈申卷舒
445 4 to submit 過觀而觀屈申卷舒
446 4 jué obstinate 過觀而觀屈申卷舒
447 4 jué to exhaust 過觀而觀屈申卷舒
448 4 Qu 過觀而觀屈申卷舒
449 4 bent; crooked 過觀而觀屈申卷舒
450 4 to crouch; to lower the head; to be subservient 過觀而觀屈申卷舒
451 4 bowed; bent down; avanata 過觀而觀屈申卷舒
452 4 shēn to extend 過觀而觀屈申卷舒
453 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
454 4 shēn Ninth earthly branch 過觀而觀屈申卷舒
455 4 shēn 3-5 p.m. 過觀而觀屈申卷舒
456 4 shēn Kangxi radical 102 過觀而觀屈申卷舒
457 4 shēn to state; to explain 過觀而觀屈申卷舒
458 4 shēn to apply 過觀而觀屈申卷舒
459 4 shēn Shanghai 過觀而觀屈申卷舒
460 4 shēn Shen 過觀而觀屈申卷舒
461 4 shēn raised; utkṣipta 過觀而觀屈申卷舒
462 4 明星 míngxīng celebrity; star 夜已過半後明星欲出
463 4 明星 míngxīng a bright star 夜已過半後明星欲出
464 4 明星 míngxīng Venus 夜已過半後明星欲出
465 4 bái white 白世尊曰
466 4 bái Kangxi radical 106 白世尊曰
467 4 bái plain 白世尊曰
468 4 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白世尊曰
469 4 bái pure; clean; stainless 白世尊曰
470 4 bái bright 白世尊曰
471 4 bái a wrongly written character 白世尊曰
472 4 bái clear 白世尊曰
473 4 bái true; sincere; genuine 白世尊曰
474 4 bái reactionary 白世尊曰
475 4 bái a wine cup 白世尊曰
476 4 bái a spoken part in an opera 白世尊曰
477 4 bái a dialect 白世尊曰
478 4 bái to understand 白世尊曰
479 4 bái to report 白世尊曰
480 4 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白世尊曰
481 4 bái empty; blank 白世尊曰
482 4 bái free 白世尊曰
483 4 bái to stare coldly; a scornful look 白世尊曰
484 4 bái relating to funerals 白世尊曰
485 4 bái Bai 白世尊曰
486 4 bái vernacular; spoken language 白世尊曰
487 4 bái a symbol for silver 白世尊曰
488 4 bái clean; avadāta 白世尊曰
489 4 bái white; śukla; pāṇḍara 白世尊曰
490 4 zhōng middle 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
491 4 zhōng medium; medium sized 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
492 4 zhōng China 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
493 4 zhòng to hit the mark 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
494 4 zhōng midday 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
495 4 zhōng inside 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
496 4 zhōng during 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
497 4 zhōng Zhong 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
498 4 zhōng intermediary 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
499 4 zhōng half 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
500 4 zhòng to reach; to attain 彼時尊者大目乾連亦在眾中會

Frequencies of all Words

Top 964

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 34 already 世尊坐已
2 34 Kangxi radical 49 世尊坐已
3 34 from 世尊坐已
4 34 to bring to an end; to stop 世尊坐已
5 34 final aspectual particle 世尊坐已
6 34 afterwards; thereafter 世尊坐已
7 34 too; very; excessively 世尊坐已
8 34 to complete 世尊坐已
9 34 to demote; to dismiss 世尊坐已
10 34 to recover from an illness 世尊坐已
11 34 certainly 世尊坐已
12 34 an interjection of surprise 世尊坐已
13 34 this 世尊坐已
14 34 former; pūrvaka 世尊坐已
15 34 former; pūrvaka 世尊坐已
16 32 that; those 彼時
17 32 another; the other 彼時
18 32 that; tad 彼時
19 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊十五日說戒
20 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊十五日說戒
21 22 shì is; are; am; to be 於是尊者大目乾連作是念
22 22 shì is exactly 於是尊者大目乾連作是念
23 22 shì is suitable; is in contrast 於是尊者大目乾連作是念
24 22 shì this; that; those 於是尊者大目乾連作是念
25 22 shì really; certainly 於是尊者大目乾連作是念
26 22 shì correct; yes; affirmative 於是尊者大目乾連作是念
27 22 shì true 於是尊者大目乾連作是念
28 22 shì is; has; exists 於是尊者大目乾連作是念
29 22 shì used between repetitions of a word 於是尊者大目乾連作是念
30 22 shì a matter; an affair 於是尊者大目乾連作是念
31 22 shì Shi 於是尊者大目乾連作是念
32 22 shì is; bhū 於是尊者大目乾連作是念
33 22 shì this; idam 於是尊者大目乾連作是念
34 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 有異比丘從坐起
35 20 比丘 bǐqiū bhiksu 有異比丘從坐起
36 20 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 有異比丘從坐起
37 17 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門為幻
38 17 沙門 shāmén sramana 沙門為幻
39 17 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門為幻
40 16 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana 汝目乾連
41 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我比丘眾中有不淨者
42 16 zhě that 我比丘眾中有不淨者
43 16 zhě nominalizing function word 我比丘眾中有不淨者
44 16 zhě used to mark a definition 我比丘眾中有不淨者
45 16 zhě used to mark a pause 我比丘眾中有不淨者
46 16 zhě topic marker; that; it 我比丘眾中有不淨者
47 16 zhuó according to 我比丘眾中有不淨者
48 16 zhě ca 我比丘眾中有不淨者
49 16 ruò to seem; to be like; as 若目乾連
50 16 ruò seemingly 若目乾連
51 16 ruò if 若目乾連
52 16 ruò you 若目乾連
53 16 ruò this; that 若目乾連
54 16 ruò and; or 若目乾連
55 16 ruò as for; pertaining to 若目乾連
56 16 pomegranite 若目乾連
57 16 ruò to choose 若目乾連
58 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若目乾連
59 16 ruò thus 若目乾連
60 16 ruò pollia 若目乾連
61 16 ruò Ruo 若目乾連
62 16 ruò only then 若目乾連
63 16 ja 若目乾連
64 16 jñā 若目乾連
65 16 ruò if; yadi 若目乾連
66 14 zuò to do 於是尊者大目乾連作是念
67 14 zuò to act as; to serve as 於是尊者大目乾連作是念
68 14 zuò to start 於是尊者大目乾連作是念
69 14 zuò a writing; a work 於是尊者大目乾連作是念
70 14 zuò to dress as; to be disguised as 於是尊者大目乾連作是念
71 14 zuō to create; to make 於是尊者大目乾連作是念
72 14 zuō a workshop 於是尊者大目乾連作是念
73 14 zuō to write; to compose 於是尊者大目乾連作是念
74 14 zuò to rise 於是尊者大目乾連作是念
75 14 zuò to be aroused 於是尊者大目乾連作是念
76 14 zuò activity; action; undertaking 於是尊者大目乾連作是念
77 14 zuò to regard as 於是尊者大目乾連作是念
78 14 zuò action; kāraṇa 於是尊者大目乾連作是念
79 13 guān to look at; to watch; to observe 觀諸比丘意之所念
80 13 guàn Taoist monastery; monastery 觀諸比丘意之所念
81 13 guān to display; to show; to make visible 觀諸比丘意之所念
82 13 guān Guan 觀諸比丘意之所念
83 13 guān appearance; looks 觀諸比丘意之所念
84 13 guān a sight; a view; a vista 觀諸比丘意之所念
85 13 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀諸比丘意之所念
86 13 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀諸比丘意之所念
87 13 guàn an announcement 觀諸比丘意之所念
88 13 guàn a high tower; a watchtower 觀諸比丘意之所念
89 13 guān Surview 觀諸比丘意之所念
90 13 guān Observe 觀諸比丘意之所念
91 13 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀諸比丘意之所念
92 13 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀諸比丘意之所念
93 13 guān recollection; anusmrti 觀諸比丘意之所念
94 13 guān viewing; avaloka 觀諸比丘意之所念
95 13 guò to cross; to go over; to pass 夜一時已過
96 13 guò too 夜一時已過
97 13 guò particle to indicate experience 夜一時已過
98 13 guò to surpass; to exceed 夜一時已過
99 13 guò to experience; to pass time 夜一時已過
100 13 guò to go 夜一時已過
101 13 guò a mistake 夜一時已過
102 13 guò a time; a round 夜一時已過
103 13 guō Guo 夜一時已過
104 13 guò to die 夜一時已過
105 13 guò to shift 夜一時已過
106 13 guò to endure 夜一時已過
107 13 guò to pay a visit; to call on 夜一時已過
108 13 guò gone by, past; atīta 夜一時已過
109 12 梵行 fànxíng brahmacarya; pure practices; religious life 而於他梵行者自言是梵行
110 12 梵行 fànxíng Brahmin; Brahman 而於他梵行者自言是梵行
111 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
112 12 old; ancient; former; past 何以故
113 12 reason; cause; purpose 何以故
114 12 to die 何以故
115 12 so; therefore; hence 何以故
116 12 original 何以故
117 12 accident; happening; instance 何以故
118 12 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
119 12 something in the past 何以故
120 12 deceased; dead 何以故
121 12 still; yet 何以故
122 12 therefore; tasmāt 何以故
123 12 this; these 世尊告此比丘曰
124 12 in this way 世尊告此比丘曰
125 12 otherwise; but; however; so 世尊告此比丘曰
126 12 at this time; now; here 世尊告此比丘曰
127 12 this; here; etad 世尊告此比丘曰
128 11 dāng to be; to act as; to serve as 當說戒
129 11 dāng at or in the very same; be apposite 當說戒
130 11 dāng dang (sound of a bell) 當說戒
131 11 dāng to face 當說戒
132 11 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當說戒
133 11 dāng to manage; to host 當說戒
134 11 dāng should 當說戒
135 11 dāng to treat; to regard as 當說戒
136 11 dǎng to think 當說戒
137 11 dàng suitable; correspond to 當說戒
138 11 dǎng to be equal 當說戒
139 11 dàng that 當說戒
140 11 dāng an end; top 當說戒
141 11 dàng clang; jingle 當說戒
142 11 dāng to judge 當說戒
143 11 dǎng to bear on one's shoulder 當說戒
144 11 dàng the same 當說戒
145 11 dàng to pawn 當說戒
146 11 dàng to fail [an exam] 當說戒
147 11 dàng a trap 當說戒
148 11 dàng a pawned item 當說戒
149 11 dāng will be; bhaviṣyati 當說戒
150 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而觸嬈世尊及比丘僧
151 11 ér Kangxi radical 126 而觸嬈世尊及比丘僧
152 11 ér you 而觸嬈世尊及比丘僧
153 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而觸嬈世尊及比丘僧
154 11 ér right away; then 而觸嬈世尊及比丘僧
155 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而觸嬈世尊及比丘僧
156 11 ér if; in case; in the event that 而觸嬈世尊及比丘僧
157 11 ér therefore; as a result; thus 而觸嬈世尊及比丘僧
158 11 ér how can it be that? 而觸嬈世尊及比丘僧
159 11 ér so as to 而觸嬈世尊及比丘僧
160 11 ér only then 而觸嬈世尊及比丘僧
161 11 ér as if; to seem like 而觸嬈世尊及比丘僧
162 11 néng can; able 而觸嬈世尊及比丘僧
163 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而觸嬈世尊及比丘僧
164 11 ér me 而觸嬈世尊及比丘僧
165 11 ér to arrive; up to 而觸嬈世尊及比丘僧
166 11 ér possessive 而觸嬈世尊及比丘僧
167 11 ér and; ca 而觸嬈世尊及比丘僧
168 11 niàn to read aloud 觀諸比丘意之所念
169 11 niàn to remember; to expect 觀諸比丘意之所念
170 11 niàn to miss 觀諸比丘意之所念
171 11 niàn to consider 觀諸比丘意之所念
172 11 niàn to recite; to chant 觀諸比丘意之所念
173 11 niàn to show affection for 觀諸比丘意之所念
174 11 niàn a thought; an idea 觀諸比丘意之所念
175 11 niàn twenty 觀諸比丘意之所念
176 11 niàn memory 觀諸比丘意之所念
177 11 niàn an instant 觀諸比丘意之所念
178 11 niàn Nian 觀諸比丘意之所念
179 11 niàn mindfulness; smrti 觀諸比丘意之所念
180 11 niàn a thought; citta 觀諸比丘意之所念
181 10 zuò to sit 在比丘僧前坐
182 10 zuò to ride 在比丘僧前坐
183 10 zuò to visit 在比丘僧前坐
184 10 zuò a seat 在比丘僧前坐
185 10 zuò to hold fast to; to stick to 在比丘僧前坐
186 10 zuò to be in a position 在比丘僧前坐
187 10 zuò because; for 在比丘僧前坐
188 10 zuò to convict; to try 在比丘僧前坐
189 10 zuò to stay 在比丘僧前坐
190 10 zuò to kneel 在比丘僧前坐
191 10 zuò to violate 在比丘僧前坐
192 10 zuò to sit; niṣad 在比丘僧前坐
193 10 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 在比丘僧前坐
194 10 wài outside 到已牽彼比丘臂將出門外
195 10 wài out; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
196 10 wài external; outer 到已牽彼比丘臂將出門外
197 10 wài foreign countries 到已牽彼比丘臂將出門外
198 10 wài exterior; outer surface 到已牽彼比丘臂將出門外
199 10 wài a remote place 到已牽彼比丘臂將出門外
200 10 wài maternal side; wife's family members 到已牽彼比丘臂將出門外
201 10 wài husband 到已牽彼比丘臂將出門外
202 10 wài other 到已牽彼比丘臂將出門外
203 10 wài to be extra; to be additional 到已牽彼比丘臂將出門外
204 10 wài unofficial; informal; exoteric 到已牽彼比丘臂將出門外
205 10 wài role of an old man 到已牽彼比丘臂將出門外
206 10 wài to drift apart; to become estranged 到已牽彼比丘臂將出門外
207 10 wài to betray; to forsake 到已牽彼比丘臂將出門外
208 10 wài outside; exterior 到已牽彼比丘臂將出門外
209 9 you; thou 汝愚人去
210 9 Ru River 汝愚人去
211 9 Ru 汝愚人去
212 9 you; tvam; bhavat 汝愚人去
213 9 zhù to dwell; to live; to reside 夜初一分時坐默然住
214 9 zhù to stop; to halt 夜初一分時坐默然住
215 9 zhù to retain; to remain 夜初一分時坐默然住
216 9 zhù to lodge at [temporarily] 夜初一分時坐默然住
217 9 zhù firmly; securely 夜初一分時坐默然住
218 9 zhù verb complement 夜初一分時坐默然住
219 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 夜初一分時坐默然住
220 9 如是 rúshì thus; so 聞如是
221 9 如是 rúshì thus, so 聞如是
222 9 如是 rúshì thus; evam 聞如是
223 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
224 9 zhī him; her; them; that 觀諸比丘意之所念
225 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 觀諸比丘意之所念
226 9 zhī to go 觀諸比丘意之所念
227 9 zhī this; that 觀諸比丘意之所念
228 9 zhī genetive marker 觀諸比丘意之所念
229 9 zhī it 觀諸比丘意之所念
230 9 zhī in 觀諸比丘意之所念
231 9 zhī all 觀諸比丘意之所念
232 9 zhī and 觀諸比丘意之所念
233 9 zhī however 觀諸比丘意之所念
234 9 zhī if 觀諸比丘意之所念
235 9 zhī then 觀諸比丘意之所念
236 9 zhī to arrive; to go 觀諸比丘意之所念
237 9 zhī is 觀諸比丘意之所念
238 9 zhī to use 觀諸比丘意之所念
239 9 zhī Zhi 觀諸比丘意之所念
240 9 huài bad; spoiled; broken; defective 恐壞餘淨比丘故
241 9 huài to go bad; to break 恐壞餘淨比丘故
242 9 huài to defeat 恐壞餘淨比丘故
243 9 huài sinister; evil 恐壞餘淨比丘故
244 9 huài to decline; to wane 恐壞餘淨比丘故
245 9 huài to wreck; to break; to destroy 恐壞餘淨比丘故
246 9 huài extremely; very 恐壞餘淨比丘故
247 9 huài breaking; bheda 恐壞餘淨比丘故
248 8 wèi for; to 世尊為說何比丘
249 8 wèi because of 世尊為說何比丘
250 8 wéi to act as; to serve 世尊為說何比丘
251 8 wéi to change into; to become 世尊為說何比丘
252 8 wéi to be; is 世尊為說何比丘
253 8 wéi to do 世尊為說何比丘
254 8 wèi for 世尊為說何比丘
255 8 wèi because of; for; to 世尊為說何比丘
256 8 wèi to 世尊為說何比丘
257 8 wéi in a passive construction 世尊為說何比丘
258 8 wéi forming a rehetorical question 世尊為說何比丘
259 8 wéi forming an adverb 世尊為說何比丘
260 8 wéi to add emphasis 世尊為說何比丘
261 8 wèi to support; to help 世尊為說何比丘
262 8 wéi to govern 世尊為說何比丘
263 8 wèi to be; bhū 世尊為說何比丘
264 8 night 夜初一分時坐默然住
265 8 dark 夜初一分時坐默然住
266 8 by night 夜初一分時坐默然住
267 8 ya 夜初一分時坐默然住
268 8 night; rajanī 夜初一分時坐默然住
269 8 to abandon; to relinquish; to discard; to throw away 便棄著外
270 8 to overlook; to forget 便棄著外
271 8 Qi 便棄著外
272 8 to expell from the Sangha 便棄著外
273 8 abandon; chorita 便棄著外
274 8 愚人 yúrén stupid person; ignoramus 汝愚人去
275 8 愚人 yúrén foolish person; mohapuruṣa 汝愚人去
276 8 zhī to know 尊者大目乾連即便知之
277 8 zhī to comprehend 尊者大目乾連即便知之
278 8 zhī to inform; to tell 尊者大目乾連即便知之
279 8 zhī to administer 尊者大目乾連即便知之
280 8 zhī to distinguish; to discern 尊者大目乾連即便知之
281 8 zhī to be close friends 尊者大目乾連即便知之
282 8 zhī to feel; to sense; to perceive 尊者大目乾連即便知之
283 8 zhī to receive; to entertain 尊者大目乾連即便知之
284 8 zhī knowledge 尊者大目乾連即便知之
285 8 zhī consciousness; perception 尊者大目乾連即便知之
286 8 zhī a close friend 尊者大目乾連即便知之
287 8 zhì wisdom 尊者大目乾連即便知之
288 8 zhì Zhi 尊者大目乾連即便知之
289 8 zhī Understanding 尊者大目乾連即便知之
290 8 zhī know; jña 尊者大目乾連即便知之
291 8 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 觀諸比丘意之所念
292 8 suǒ an office; an institute 觀諸比丘意之所念
293 8 suǒ introduces a relative clause 觀諸比丘意之所念
294 8 suǒ it 觀諸比丘意之所念
295 8 suǒ if; supposing 觀諸比丘意之所念
296 8 suǒ a few; various; some 觀諸比丘意之所念
297 8 suǒ a place; a location 觀諸比丘意之所念
298 8 suǒ indicates a passive voice 觀諸比丘意之所念
299 8 suǒ that which 觀諸比丘意之所念
300 8 suǒ an ordinal number 觀諸比丘意之所念
301 8 suǒ meaning 觀諸比丘意之所念
302 8 suǒ garrison 觀諸比丘意之所念
303 8 suǒ place; pradeśa 觀諸比丘意之所念
304 8 suǒ that which; yad 觀諸比丘意之所念
305 8 說戒 shuōjiè explation of the precepts; upoṣadha 世尊十五日說戒
306 8 說戒 shuōjiè half monthly confession 世尊十五日說戒
307 7 yán to speak; to say; said 言眾中有不淨
308 7 yán language; talk; words; utterance; speech 言眾中有不淨
309 7 yán Kangxi radical 149 言眾中有不淨
310 7 yán a particle with no meaning 言眾中有不淨
311 7 yán phrase; sentence 言眾中有不淨
312 7 yán a word; a syllable 言眾中有不淨
313 7 yán a theory; a doctrine 言眾中有不淨
314 7 yán to regard as 言眾中有不淨
315 7 yán to act as 言眾中有不淨
316 7 yán word; vacana 言眾中有不淨
317 7 yán speak; vad 言眾中有不淨
318 7 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
319 7 尊者 zūnzhě senior monk; elder 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
320 7 shí time; a point or period of time 彼時
321 7 shí a season; a quarter of a year 彼時
322 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時
323 7 shí at that time 彼時
324 7 shí fashionable 彼時
325 7 shí fate; destiny; luck 彼時
326 7 shí occasion; opportunity; chance 彼時
327 7 shí tense 彼時
328 7 shí particular; special 彼時
329 7 shí to plant; to cultivate 彼時
330 7 shí hour (measure word) 彼時
331 7 shí an era; a dynasty 彼時
332 7 shí time [abstract] 彼時
333 7 shí seasonal 彼時
334 7 shí frequently; often 彼時
335 7 shí occasionally; sometimes 彼時
336 7 shí on time 彼時
337 7 shí this; that 彼時
338 7 shí to wait upon 彼時
339 7 shí hour 彼時
340 7 shí appropriate; proper; timely 彼時
341 7 shí Shi 彼時
342 7 shí a present; currentlt 彼時
343 7 shí time; kāla 彼時
344 7 shí at that time; samaya 彼時
345 7 shí then; atha 彼時
346 7 wěi yes
347 7 wéi only; alone
348 7 wěi yea
349 7 wěi obediently
350 7 wěi hopefully
351 7 wéi repeatedly
352 7 wéi still
353 7 wěi hopefully
354 7 wěi and
355 7 wěi then
356 7 wěi even if
357 7 wěi because
358 7 wěi used before year, month, or day
359 7 wěi only; eva
360 7 he; him 而於他梵行者自言是梵行
361 7 another aspect 而於他梵行者自言是梵行
362 7 other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
363 7 everybody 而於他梵行者自言是梵行
364 7 other 而於他梵行者自言是梵行
365 7 tuō other; another; some other 而於他梵行者自言是梵行
366 7 tha 而於他梵行者自言是梵行
367 7 ṭha 而於他梵行者自言是梵行
368 7 other; anya 而於他梵行者自言是梵行
369 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
370 7 in; at 彼時世尊於夜半後坐默然住
371 7 in; at; to; from 彼時世尊於夜半後坐默然住
372 7 to go; to 彼時世尊於夜半後坐默然住
373 7 to rely on; to depend on 彼時世尊於夜半後坐默然住
374 7 to go to; to arrive at 彼時世尊於夜半後坐默然住
375 7 from 彼時世尊於夜半後坐默然住
376 7 give 彼時世尊於夜半後坐默然住
377 7 oppposing 彼時世尊於夜半後坐默然住
378 7 and 彼時世尊於夜半後坐默然住
379 7 compared to 彼時世尊於夜半後坐默然住
380 7 by 彼時世尊於夜半後坐默然住
381 7 and; as well as 彼時世尊於夜半後坐默然住
382 7 for 彼時世尊於夜半後坐默然住
383 7 Yu 彼時世尊於夜半後坐默然住
384 7 a crow 彼時世尊於夜半後坐默然住
385 7 whew; wow 彼時世尊於夜半後坐默然住
386 7 near to; antike 彼時世尊於夜半後坐默然住
387 7 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 彼時尊者大目乾連亦在眾中會
388 6 何以 héyǐ why 何以故
389 6 何以 héyǐ how 何以故
390 6 何以 héyǐ how is that? 何以故
391 6 tián field; farmland 成就稻田麥田
392 6 tián Kangxi radical 102 成就稻田麥田
393 6 tián an open area of land 成就稻田麥田
394 6 tián Tian 成就稻田麥田
395 6 tián to cultivate a field 成就稻田麥田
396 6 tián an allotment of land 成就稻田麥田
397 6 tián a cinnabar field 成就稻田麥田
398 6 tián to hunt 成就稻田麥田
399 6 tián field; kṣetra 成就稻田麥田
400 6 tián a state for cultivation of meritorius deeds 成就稻田麥田
401 6 idea 觀諸比丘意之所念
402 6 Italy (abbreviation) 觀諸比丘意之所念
403 6 a wish; a desire; intention 觀諸比丘意之所念
404 6 mood; feeling 觀諸比丘意之所念
405 6 will; willpower; determination 觀諸比丘意之所念
406 6 bearing; spirit 觀諸比丘意之所念
407 6 to think of; to long for; to miss 觀諸比丘意之所念
408 6 to anticipate; to expect 觀諸比丘意之所念
409 6 to doubt; to suspect 觀諸比丘意之所念
410 6 meaning 觀諸比丘意之所念
411 6 a suggestion; a hint 觀諸比丘意之所念
412 6 an understanding; a point of view 觀諸比丘意之所念
413 6 or 觀諸比丘意之所念
414 6 Yi 觀諸比丘意之所念
415 6 manas; mind; mentation 觀諸比丘意之所念
416 6 gòng together 無有比丘共汝住者
417 6 gòng to share 無有比丘共汝住者
418 6 gòng Communist 無有比丘共汝住者
419 6 gòng to connect; to join; to combine 無有比丘共汝住者
420 6 gòng to include 無有比丘共汝住者
421 6 gòng all together; in total 無有比丘共汝住者
422 6 gòng same; in common 無有比丘共汝住者
423 6 gòng and 無有比丘共汝住者
424 6 gǒng to cup one fist in the other hand 無有比丘共汝住者
425 6 gǒng to surround; to circle 無有比丘共汝住者
426 6 gōng to provide 無有比丘共汝住者
427 6 gōng respectfully 無有比丘共汝住者
428 6 gōng Gong 無有比丘共汝住者
429 6 gòng together; saha 無有比丘共汝住者
430 6 比丘僧 bǐqiūsēng monastic community 在比丘僧前坐
431 6 extra; surplus; remainder 恐壞餘淨比丘故
432 6 odd 恐壞餘淨比丘故
433 6 I 恐壞餘淨比丘故
434 6 to remain 恐壞餘淨比丘故
435 6 the time after an event 恐壞餘淨比丘故
436 6 the others; the rest 恐壞餘淨比丘故
437 6 additional; complementary 恐壞餘淨比丘故
438 6 便 biàn convenient; handy; easy 便至彼比丘所
439 6 便 biàn advantageous 便至彼比丘所
440 6 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便至彼比丘所
441 6 便 pián fat; obese 便至彼比丘所
442 6 便 biàn to make easy 便至彼比丘所
443 6 便 biàn an unearned advantage 便至彼比丘所
444 6 便 biàn ordinary; plain 便至彼比丘所
445 6 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便至彼比丘所
446 6 便 biàn in passing 便至彼比丘所
447 6 便 biàn informal 便至彼比丘所
448 6 便 biàn right away; then; right after 便至彼比丘所
449 6 便 biàn appropriate; suitable 便至彼比丘所
450 6 便 biàn an advantageous occasion 便至彼比丘所
451 6 便 biàn stool 便至彼比丘所
452 6 便 pián quiet; quiet and comfortable 便至彼比丘所
453 6 便 biàn proficient; skilled 便至彼比丘所
454 6 便 biàn even if; even though 便至彼比丘所
455 6 便 pián shrewd; slick; good with words 便至彼比丘所
456 6 便 biàn then; atha 便至彼比丘所
457 6 yuē to speak; to say 白世尊曰
458 6 yuē Kangxi radical 73 白世尊曰
459 6 yuē to be called 白世尊曰
460 6 yuē particle without meaning 白世尊曰
461 6 yuē said; ukta 白世尊曰
462 5 諸比丘 zhū bǐqiū monks 觀諸比丘意之所念
463 5 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊
464 5 yuàn hope 唯願世尊
465 5 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊
466 5 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊
467 5 yuàn a vow 唯願世尊
468 5 yuàn diligent; attentive 唯願世尊
469 5 yuàn to prefer; to select 唯願世尊
470 5 yuàn to admire 唯願世尊
471 5 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊
472 5 coarse; rough 沙門為麤
473 5 to reach 世尊及比丘僧坐已久
474 5 and 世尊及比丘僧坐已久
475 5 coming to; when 世尊及比丘僧坐已久
476 5 to attain 世尊及比丘僧坐已久
477 5 to understand 世尊及比丘僧坐已久
478 5 able to be compared to; to catch up with 世尊及比丘僧坐已久
479 5 to be involved with; to associate with 世尊及比丘僧坐已久
480 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 世尊及比丘僧坐已久
481 5 and; ca; api 世尊及比丘僧坐已久
482 5 zhe indicates that an action is continuing 便棄著外
483 5 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 便棄著外
484 5 zhù outstanding 便棄著外
485 5 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 便棄著外
486 5 zhuó to wear (clothes) 便棄著外
487 5 zhe expresses a command 便棄著外
488 5 zháo to attach; to grasp 便棄著外
489 5 zhe indicates an accompanying action 便棄著外
490 5 zhāo to add; to put 便棄著外
491 5 zhuó a chess move 便棄著外
492 5 zhāo a trick; a move; a method 便棄著外
493 5 zhāo OK 便棄著外
494 5 zháo to fall into [a trap] 便棄著外
495 5 zháo to ignite 便棄著外
496 5 zháo to fall asleep 便棄著外
497 5 zhuó whereabouts; end result 便棄著外
498 5 zhù to appear; to manifest 便棄著外
499 5 zhù to show 便棄著外
500 5 zhù to indicate; to be distinguished by 便棄著外

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
that; tad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. bhiksu
 2. bhiksu; a monk; bhikkhu
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
目干连 目乾連 mùgānlián Maudgalyāyana
zhě ca
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zuò action; kāraṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
恒伽 104 Ganges River
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
瞻婆比丘经 瞻婆比丘經 122 Zhanpo Biqiu Jing; Kāraṇḍavasutta

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 19.

Simplified Traditional Pinyin English
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
苦际 苦際 107 limit of suffering
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
瞻婆 122 campaka
正受 122 samāpatti; meditative attainment
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
自言 122 to admit by oneself