Glossary and Vocabulary for Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 須摩提女經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 29 yán to speak; to say; said 滿財語邠池言
2 29 yán language; talk; words; utterance; speech 滿財語邠池言
3 29 yán Kangxi radical 149 滿財語邠池言
4 29 yán phrase; sentence 滿財語邠池言
5 29 yán a word; a syllable 滿財語邠池言
6 29 yán a theory; a doctrine 滿財語邠池言
7 29 yán to regard as 滿財語邠池言
8 29 yán to act as 滿財語邠池言
9 29 yán speech; vāc 滿財語邠池言
10 29 yán speak; vad 滿財語邠池言
11 29 female; feminine 有一女名曰須摩提
12 29 female 有一女名曰須摩提
13 29 Kangxi radical 38 有一女名曰須摩提
14 29 to marry off a daughter 有一女名曰須摩提
15 29 daughter 有一女名曰須摩提
16 29 soft; feminine 有一女名曰須摩提
17 29 the Maiden lunar lodging 有一女名曰須摩提
18 29 woman; nārī 有一女名曰須摩提
19 29 daughter; duhitṛ 有一女名曰須摩提
20 28 須摩提 xūmótí Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land 有一女名曰須摩提
21 28 須摩提 xūmótí Sumati 有一女名曰須摩提
22 28 須摩提 xūmótí Sumati 有一女名曰須摩提
23 27 滿財 mǎncái rich 滿富城中有滿財長者
24 22 wéi to act as; to serve 卿此小女可為婚匹
25 22 wéi to change into; to become 卿此小女可為婚匹
26 22 wéi to be; is 卿此小女可為婚匹
27 22 wéi to do 卿此小女可為婚匹
28 22 wèi to support; to help 卿此小女可為婚匹
29 22 wéi to govern 卿此小女可為婚匹
30 22 zài in; at 佛在舍衛國王舍城中
31 22 zài to exist; to be living 佛在舍衛國王舍城中
32 22 zài to consist of 佛在舍衛國王舍城中
33 22 zài to be at a post 佛在舍衛國王舍城中
34 22 zài in; bhū 佛在舍衛國王舍城中
35 22 爾時 ěr shí at that time 爾時
36 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
37 20 lái to come 何處索民小家婢來罵辱我等
38 20 lái please 何處索民小家婢來罵辱我等
39 20 lái used to substitute for another verb 何處索民小家婢來罵辱我等
40 20 lái used between two word groups to express purpose and effect 何處索民小家婢來罵辱我等
41 20 lái wheat 何處索民小家婢來罵辱我等
42 20 lái next; future 何處索民小家婢來罵辱我等
43 20 lái a simple complement of direction 何處索民小家婢來罵辱我等
44 20 lái to occur; to arise 何處索民小家婢來罵辱我等
45 20 lái to earn 何處索民小家婢來罵辱我等
46 20 lái to come; āgata 何處索民小家婢來罵辱我等
47 20 shī teacher 大請群師寬庭列會
48 20 shī multitude 大請群師寬庭列會
49 20 shī a host; a leader 大請群師寬庭列會
50 20 shī an expert 大請群師寬庭列會
51 20 shī an example; a model 大請群師寬庭列會
52 20 shī master 大請群師寬庭列會
53 20 shī a capital city; a well protected place 大請群師寬庭列會
54 20 shī Shi 大請群師寬庭列會
55 20 shī to imitate 大請群師寬庭列會
56 20 shī troops 大請群師寬庭列會
57 20 shī shi 大請群師寬庭列會
58 20 shī an army division 大請群師寬庭列會
59 20 shī the 7th hexagram 大請群師寬庭列會
60 20 shī a lion 大請群師寬庭列會
61 20 shī spiritual guide; teacher; ācārya 大請群師寬庭列會
62 17 self 此女正是我女
63 17 [my] dear 此女正是我女
64 17 Wo 此女正是我女
65 17 self; atman; attan 此女正是我女
66 17 ga 此女正是我女
67 16 rén person; people; a human being 何妨人自私好
68 16 rén Kangxi radical 9 何妨人自私好
69 16 rén a kind of person 何妨人自私好
70 16 rén everybody 何妨人自私好
71 16 rén adult 何妨人自私好
72 16 rén somebody; others 何妨人自私好
73 16 rén an upright person 何妨人自私好
74 16 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 何妨人自私好
75 15 chí a pool; a pond 名阿那邠池
76 15 chí Chi 名阿那邠池
77 15 chí a moat 名阿那邠池
78 15 chí a shallow lad depression 名阿那邠池
79 15 chí a pond; vāpī 名阿那邠池
80 14 shàng top; a high position 上越四空還復本處
81 14 shang top; the position on or above something 上越四空還復本處
82 14 shàng to go up; to go forward 上越四空還復本處
83 14 shàng shang 上越四空還復本處
84 14 shàng previous; last 上越四空還復本處
85 14 shàng high; higher 上越四空還復本處
86 14 shàng advanced 上越四空還復本處
87 14 shàng a monarch; a sovereign 上越四空還復本處
88 14 shàng time 上越四空還復本處
89 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上越四空還復本處
90 14 shàng far 上越四空還復本處
91 14 shàng big; as big as 上越四空還復本處
92 14 shàng abundant; plentiful 上越四空還復本處
93 14 shàng to report 上越四空還復本處
94 14 shàng to offer 上越四空還復本處
95 14 shàng to go on stage 上越四空還復本處
96 14 shàng to take office; to assume a post 上越四空還復本處
97 14 shàng to install; to erect 上越四空還復本處
98 14 shàng to suffer; to sustain 上越四空還復本處
99 14 shàng to burn 上越四空還復本處
100 14 shàng to remember 上越四空還復本處
101 14 shàng to add 上越四空還復本處
102 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上越四空還復本處
103 14 shàng to meet 上越四空還復本處
104 14 shàng falling then rising (4th) tone 上越四空還復本處
105 14 shang used after a verb indicating a result 上越四空還復本處
106 14 shàng a musical note 上越四空還復本處
107 14 shàng higher, superior; uttara 上越四空還復本處
108 14 jīn today; present; now 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
109 14 jīn Jin 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
110 14 jīn modern 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
111 14 jīn now; adhunā 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
112 13 Bīn Bin 名阿那邠池
113 12 jiàn to see 見滿財憂悴語言
114 12 jiàn opinion; view; understanding 見滿財憂悴語言
115 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見滿財憂悴語言
116 12 jiàn refer to; for details see 見滿財憂悴語言
117 12 jiàn to appear 見滿財憂悴語言
118 12 jiàn to meet 見滿財憂悴語言
119 12 jiàn to receive (a guest) 見滿財憂悴語言
120 12 jiàn let me; kindly 見滿財憂悴語言
121 12 jiàn Jian 見滿財憂悴語言
122 12 xiàn to appear 見滿財憂悴語言
123 12 xiàn to introduce 見滿財憂悴語言
124 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見滿財憂悴語言
125 12 化作 huàzuò to produce; to conjure 均頭沙彌次後化作五百華樹
126 12 guó a country; a nation 遠涉諸國募求精婇
127 12 guó the capital of a state 遠涉諸國募求精婇
128 12 guó a feud; a vassal state 遠涉諸國募求精婇
129 12 guó a state; a kingdom 遠涉諸國募求精婇
130 12 guó a place; a land 遠涉諸國募求精婇
131 12 guó domestic; Chinese 遠涉諸國募求精婇
132 12 guó national 遠涉諸國募求精婇
133 12 guó top in the nation 遠涉諸國募求精婇
134 12 guó Guo 遠涉諸國募求精婇
135 12 guó community; nation; janapada 遠涉諸國募求精婇
136 12 Qi 人在其上結加趺坐
137 11 big; huge; large 大請群師寬庭列會
138 11 Kangxi radical 37 大請群師寬庭列會
139 11 great; major; important 大請群師寬庭列會
140 11 size 大請群師寬庭列會
141 11 old 大請群師寬庭列會
142 11 oldest; earliest 大請群師寬庭列會
143 11 adult 大請群師寬庭列會
144 11 dài an important person 大請群師寬庭列會
145 11 senior 大請群師寬庭列會
146 11 an element 大請群師寬庭列會
147 11 great; mahā 大請群師寬庭列會
148 11 tóu head 須摩提女以香油塗身登高樓頭
149 11 tóu top 須摩提女以香油塗身登高樓頭
150 11 tóu a piece; an aspect 須摩提女以香油塗身登高樓頭
151 11 tóu a leader 須摩提女以香油塗身登高樓頭
152 11 tóu first 須摩提女以香油塗身登高樓頭
153 11 tóu hair 須摩提女以香油塗身登高樓頭
154 11 tóu start; end 須摩提女以香油塗身登高樓頭
155 11 tóu a commission 須摩提女以香油塗身登高樓頭
156 11 tóu a person 須摩提女以香油塗身登高樓頭
157 11 tóu direction; bearing 須摩提女以香油塗身登高樓頭
158 11 tóu previous 須摩提女以香油塗身登高樓頭
159 11 tóu head; śiras 須摩提女以香油塗身登高樓頭
160 11 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged 人在其上結加趺坐
161 11 lóu a storied building 於是滿財下樓敬意白須摩提女言
162 11 lóu floor; level 於是滿財下樓敬意白須摩提女言
163 11 fēi to fly 須拔飛來樓上
164 11 fēi Kangxi radical 183 須拔飛來樓上
165 11 fēi to flutter 須拔飛來樓上
166 11 fēi to emit 須拔飛來樓上
167 11 fēi very fast 須拔飛來樓上
168 11 fēi very high 須拔飛來樓上
169 11 fēi with no foundation; with no basis 須拔飛來樓上
170 11 fēi with unexpected 須拔飛來樓上
171 11 fēi to fly; ḍī 須拔飛來樓上
172 11 to go back; to return 邠池復言
173 11 to resume; to restart 邠池復言
174 11 to do in detail 邠池復言
175 11 to restore 邠池復言
176 11 to respond; to reply to 邠池復言
177 11 Fu; Return 邠池復言
178 11 to retaliate; to reciprocate 邠池復言
179 11 to avoid forced labor or tax 邠池復言
180 11 Fu 邠池復言
181 11 doubled; to overlapping; folded 邠池復言
182 11 a lined garment with doubled thickness 邠池復言
183 11 suǒ a few; various; some 卿家所事別自供養
184 11 suǒ a place; a location 卿家所事別自供養
185 11 suǒ indicates a passive voice 卿家所事別自供養
186 11 suǒ an ordinal number 卿家所事別自供養
187 11 suǒ meaning 卿家所事別自供養
188 11 suǒ garrison 卿家所事別自供養
189 11 suǒ place; pradeśa 卿家所事別自供養
190 10 qīng minister; high officer 卿此小女可為婚匹
191 10 qīng Qing 卿此小女可為婚匹
192 10 Kangxi radical 132 欣然自歎
193 10 Zi 欣然自歎
194 10 a nose 欣然自歎
195 10 the beginning; the start 欣然自歎
196 10 origin 欣然自歎
197 10 to employ; to use 欣然自歎
198 10 to be 欣然自歎
199 10 self; soul; ātman 欣然自歎
200 10 zhōng middle 佛在舍衛國王舍城中
201 10 zhōng medium; medium sized 佛在舍衛國王舍城中
202 10 zhōng China 佛在舍衛國王舍城中
203 10 zhòng to hit the mark 佛在舍衛國王舍城中
204 10 zhōng midday 佛在舍衛國王舍城中
205 10 zhōng inside 佛在舍衛國王舍城中
206 10 zhōng during 佛在舍衛國王舍城中
207 10 zhōng Zhong 佛在舍衛國王舍城中
208 10 zhōng intermediary 佛在舍衛國王舍城中
209 10 zhōng half 佛在舍衛國王舍城中
210 10 zhòng to reach; to attain 佛在舍衛國王舍城中
211 10 zhòng to suffer; to infect 佛在舍衛國王舍城中
212 10 zhòng to obtain 佛在舍衛國王舍城中
213 10 zhòng to pass an exam 佛在舍衛國王舍城中
214 10 zhōng middle 佛在舍衛國王舍城中
215 10 fēi Kangxi radical 175 非是情實
216 10 fēi wrong; bad; untruthful 非是情實
217 10 fēi different 非是情實
218 10 fēi to not be; to not have 非是情實
219 10 fēi to violate; to be contrary to 非是情實
220 10 fēi Africa 非是情實
221 10 fēi to slander 非是情實
222 10 fěi to avoid 非是情實
223 10 fēi must 非是情實
224 10 fēi an error 非是情實
225 10 fēi a problem; a question 非是情實
226 10 fēi evil 非是情實
227 10 五百 wǔ bǎi five hundred 均頭沙彌次後化作五百華樹
228 10 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 均頭沙彌次後化作五百華樹
229 9 infix potential marker 為當門望不齊
230 9 zhě ca 若能爾者脫可相與
231 9 yáo distant; remote 遙白佛言
232 9 城中 chéngzhōng Chengzhong 滿富城中有滿財長者
233 9 城中 chéngzhōng city center 滿富城中有滿財長者
234 9 城中 chéngzhōng within the city 滿富城中有滿財長者
235 9 如來 rúlái Tathagata 如來知眾生心至時運將會
236 9 如來 Rúlái Tathagata 如來知眾生心至時運將會
237 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來知眾生心至時運將會
238 9 Ru River 汝今所事之師可得見不
239 9 Ru 汝今所事之師可得見不
240 8 to use; to grasp 以公類同尊暫出敬拜
241 8 to rely on 以公類同尊暫出敬拜
242 8 to regard 以公類同尊暫出敬拜
243 8 to be able to 以公類同尊暫出敬拜
244 8 to order; to command 以公類同尊暫出敬拜
245 8 used after a verb 以公類同尊暫出敬拜
246 8 a reason; a cause 以公類同尊暫出敬拜
247 8 Israel 以公類同尊暫出敬拜
248 8 Yi 以公類同尊暫出敬拜
249 8 use; yogena 以公類同尊暫出敬拜
250 8 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國王舍城中
251 8 relating to Buddhism 佛在舍衛國王舍城中
252 8 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國王舍城中
253 8 a Buddhist text 佛在舍衛國王舍城中
254 8 to touch; to stroke 佛在舍衛國王舍城中
255 8 Buddha 佛在舍衛國王舍城中
256 8 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國王舍城中
257 8 one 有一長者
258 8 Kangxi radical 1 有一長者
259 8 pure; concentrated 有一長者
260 8 first 有一長者
261 8 the same 有一長者
262 8 sole; single 有一長者
263 8 a very small amount 有一長者
264 8 Yi 有一長者
265 8 other 有一長者
266 8 to unify 有一長者
267 8 accidentally; coincidentally 有一長者
268 8 abruptly; suddenly 有一長者
269 8 one; eka 有一長者
270 8 cóng to follow 龍馬俠從
271 8 cóng to comply; to submit; to defer 龍馬俠從
272 8 cóng to participate in something 龍馬俠從
273 8 cóng to use a certain method or principle 龍馬俠從
274 8 cóng something secondary 龍馬俠從
275 8 cóng remote relatives 龍馬俠從
276 8 cóng secondary 龍馬俠從
277 8 cóng to go on; to advance 龍馬俠從
278 8 cōng at ease; informal 龍馬俠從
279 8 zòng a follower; a supporter 龍馬俠從
280 8 zòng to release 龍馬俠從
281 8 zòng perpendicular; longitudinal 龍馬俠從
282 8 zuò to do 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
283 8 zuò to act as; to serve as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
284 8 zuò to start 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
285 8 zuò a writing; a work 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
286 8 zuò to dress as; to be disguised as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
287 8 zuō to create; to make 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
288 8 zuō a workshop 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
289 8 zuō to write; to compose 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
290 8 zuò to rise 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
291 8 zuò to be aroused 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
292 8 zuò activity; action; undertaking 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
293 8 zuò to regard as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
294 8 zuò action; kāraṇa 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
295 8 to give 因入舍衛城與邠池相見
296 8 to accompany 因入舍衛城與邠池相見
297 8 to particate in 因入舍衛城與邠池相見
298 8 of the same kind 因入舍衛城與邠池相見
299 8 to help 因入舍衛城與邠池相見
300 8 for 因入舍衛城與邠池相見
301 7 虛空 xūkōng empty space 人在其上結加趺坐從虛空中來
302 7 虛空 xūkōng the sky; space 人在其上結加趺坐從虛空中來
303 7 虛空 xūkōng vast emptiness 人在其上結加趺坐從虛空中來
304 7 虛空 xūkōng Void 人在其上結加趺坐從虛空中來
305 7 虛空 xūkōng the sky; gagana 人在其上結加趺坐從虛空中來
306 7 虛空 xūkōng empty space; kha 人在其上結加趺坐從虛空中來
307 7 shì matter; thing; item 事不宜爾
308 7 shì to serve 事不宜爾
309 7 shì a government post 事不宜爾
310 7 shì duty; post; work 事不宜爾
311 7 shì occupation 事不宜爾
312 7 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事不宜爾
313 7 shì an accident 事不宜爾
314 7 shì to attend 事不宜爾
315 7 shì an allusion 事不宜爾
316 7 shì a condition; a state; a situation 事不宜爾
317 7 shì to engage in 事不宜爾
318 7 shì to enslave 事不宜爾
319 7 shì to pursue 事不宜爾
320 7 shì to administer 事不宜爾
321 7 shì to appoint 事不宜爾
322 7 shì meaning; phenomena 事不宜爾
323 7 shì actions; karma 事不宜爾
324 7 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見一人背負千斛大釜
325 7 長者 zhǎngzhě the elderly 有一長者
326 7 長者 zhǎngzhě an elder 有一長者
327 7 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有一長者
328 7 zhòng many; numerous 目如眾星夜朗
329 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 目如眾星夜朗
330 7 zhòng general; common; public 目如眾星夜朗
331 7 bǎi one hundred 明珠百石
332 7 bǎi many 明珠百石
333 7 bǎi Bai 明珠百石
334 7 bǎi all 明珠百石
335 7 bǎi hundred; sata 明珠百石
336 7 wèn to ask 要當問佛然後相與
337 7 wèn to inquire after 要當問佛然後相與
338 7 wèn to interrogate 要當問佛然後相與
339 7 wèn to hold responsible 要當問佛然後相與
340 7 wèn to request something 要當問佛然後相與
341 7 wèn to rebuke 要當問佛然後相與
342 7 wèn to send an official mission bearing gifts 要當問佛然後相與
343 7 wèn news 要當問佛然後相與
344 7 wèn to propose marriage 要當問佛然後相與
345 7 wén to inform 要當問佛然後相與
346 7 wèn to research 要當問佛然後相與
347 7 wèn Wen 要當問佛然後相與
348 7 wèn a question 要當問佛然後相與
349 7 wèn ask; prccha 要當問佛然後相與
350 7 yǒng to leap; to jump 踊身高飛徑向彼國
351 7 yǒng to leap 踊身高飛徑向彼國
352 7 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
353 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
354 7 wáng Wang 化作五百金翅鳥王
355 7 wáng a king 化作五百金翅鳥王
356 7 wáng Kangxi radical 96 化作五百金翅鳥王
357 7 wàng to be king; to rule 化作五百金翅鳥王
358 7 wáng a prince; a duke 化作五百金翅鳥王
359 7 wáng grand; great 化作五百金翅鳥王
360 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 化作五百金翅鳥王
361 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 化作五百金翅鳥王
362 7 wáng the head of a group or gang 化作五百金翅鳥王
363 7 wáng the biggest or best of a group 化作五百金翅鳥王
364 7 wáng king; best of a kind; rāja 化作五百金翅鳥王
365 7 非我 fēiwǒ selflessness; non-self; anātman; anattā 此非我師
366 7 wén to hear 聞如是
367 7 wén Wen 聞如是
368 7 wén sniff at; to smell 聞如是
369 7 wén to be widely known 聞如是
370 7 wén to confirm; to accept 聞如是
371 7 wén information 聞如是
372 7 wèn famous; well known 聞如是
373 7 wén knowledge; learning 聞如是
374 7 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
375 7 wén to question 聞如是
376 7 wén hearing; śruti 聞如是
377 6 阿難 Ānán Ananda 阿難見香非常所見
378 6 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難見香非常所見
379 6 沙彌 shāmí sramanera 我本共舍利弗最小沙彌
380 6 沙彌 shāmí Sramanera; a novice Buddhist monk 我本共舍利弗最小沙彌
381 6 dialect; language; speech 滿財語邠池言
382 6 to speak; to tell 滿財語邠池言
383 6 verse; writing 滿財語邠池言
384 6 to speak; to tell 滿財語邠池言
385 6 proverbs; common sayings; old expressions 滿財語邠池言
386 6 a signal 滿財語邠池言
387 6 to chirp; to tweet 滿財語邠池言
388 6 words; discourse; vac 滿財語邠池言
389 6 滿富 mǎnfù rich 滿富城中有滿財長者
390 6 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我能得備
391 6 děi to want to; to need to 我能得備
392 6 děi must; ought to 我能得備
393 6 de 我能得備
394 6 de infix potential marker 我能得備
395 6 to result in 我能得備
396 6 to be proper; to fit; to suit 我能得備
397 6 to be satisfied 我能得備
398 6 to be finished 我能得備
399 6 děi satisfying 我能得備
400 6 to contract 我能得備
401 6 to hear 我能得備
402 6 to have; there is 我能得備
403 6 marks time passed 我能得備
404 6 obtain; attain; prāpta 我能得備
405 6 次後 cìhòu afterwards; then 均頭沙彌次後化作五百華樹
406 6 to pull up; to pull out 須拔飛來樓上
407 6 to select; to promote 須拔飛來樓上
408 6 to draw out 須拔飛來樓上
409 6 to exceed; to excel; to surpass 須拔飛來樓上
410 6 to seize; to capture 須拔飛來樓上
411 6 to change 須拔飛來樓上
412 6 to eliminate 須拔飛來樓上
413 6 tail of an arrow 須拔飛來樓上
414 6 tearing out; luñcana 須拔飛來樓上
415 6 wàn ten thousand 敷理光顏萬姿竝美
416 6 wàn many; myriad; innumerable 敷理光顏萬姿竝美
417 6 wàn Wan 敷理光顏萬姿竝美
418 6 Mo 敷理光顏萬姿竝美
419 6 wàn scorpion dance 敷理光顏萬姿竝美
420 6 wàn ten thousand; myriad; ayuta 敷理光顏萬姿竝美
421 6 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 阿難見香非常所見
422 6 xiāng incense 阿難見香非常所見
423 6 xiāng Kangxi radical 186 阿難見香非常所見
424 6 xiāng fragrance; scent 阿難見香非常所見
425 6 xiāng a female 阿難見香非常所見
426 6 xiāng Xiang 阿難見香非常所見
427 6 xiāng to kiss 阿難見香非常所見
428 6 xiāng feminine 阿難見香非常所見
429 6 xiāng incense 阿難見香非常所見
430 6 xiāng fragrance; gandha 阿難見香非常所見
431 6 zhī to go 此梵志之徒無異牛犢
432 6 zhī to arrive; to go 此梵志之徒無異牛犢
433 6 zhī is 此梵志之徒無異牛犢
434 6 zhī to use 此梵志之徒無異牛犢
435 6 zhī Zhi 此梵志之徒無異牛犢
436 6 can; may; permissible 卿此小女可為婚匹
437 6 to approve; to permit 卿此小女可為婚匹
438 6 to be worth 卿此小女可為婚匹
439 6 to suit; to fit 卿此小女可為婚匹
440 6 khan 卿此小女可為婚匹
441 6 to recover 卿此小女可為婚匹
442 6 to act as 卿此小女可為婚匹
443 6 to be worth; to deserve 卿此小女可為婚匹
444 6 used to add emphasis 卿此小女可為婚匹
445 6 beautiful 卿此小女可為婚匹
446 6 Ke 卿此小女可為婚匹
447 6 can; may; śakta 卿此小女可為婚匹
448 6 身高 shēngāo a person's height 踊身高飛徑向彼國
449 6 even; equal; uniform 為當門望不齊
450 6 Kangxi radical 210 為當門望不齊
451 6 Qi Dynasty 為當門望不齊
452 6 State of Qi 為當門望不齊
453 6 to arrange 為當門望不齊
454 6 agile; nimble 為當門望不齊
455 6 navel 為當門望不齊
456 6 to rise; to ascend 為當門望不齊
457 6 chopped meat or vegetables 為當門望不齊
458 6 to blend ingredients 為當門望不齊
459 6 to delimit; to distinguish 為當門望不齊
460 6 the lower part of a garment 為當門望不齊
461 6 broomcorn millet 為當門望不齊
462 6 zhāi to fast 為當門望不齊
463 6 to level with 為當門望不齊
464 6 all present; all ready 為當門望不齊
465 6 Qi 為當門望不齊
466 6 alike; similar; identical; same 為當門望不齊
467 6 an alloy 為當門望不齊
468 5 shí time; a point or period of time 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
469 5 shí a season; a quarter of a year 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
470 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
471 5 shí fashionable 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
472 5 shí fate; destiny; luck 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
473 5 shí occasion; opportunity; chance 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
474 5 shí tense 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
475 5 shí particular; special 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
476 5 shí to plant; to cultivate 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
477 5 shí an era; a dynasty 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
478 5 shí time [abstract] 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
479 5 shí seasonal 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
480 5 shí to wait upon 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
481 5 shí hour 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
482 5 shí appropriate; proper; timely 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
483 5 shí Shi 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
484 5 shí a present; currentlt 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
485 5 shí time; kāla 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
486 5 shí at that time; samaya 剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族
487 5 jiā house; home; residence 此女是誰家女
488 5 jiā family 此女是誰家女
489 5 jiā a specialist 此女是誰家女
490 5 jiā a group of people devoted to the same ideal; school of thought 此女是誰家女
491 5 jiā a family or person engaged in a particular trade 此女是誰家女
492 5 jiā a person with particular characteristics 此女是誰家女
493 5 jiā someone related to oneself in a particular way 此女是誰家女
494 5 jiā domestic 此女是誰家女
495 5 jiā ethnic group; nationality 此女是誰家女
496 5 jiā side; party 此女是誰家女
497 5 jiā dynastic line 此女是誰家女
498 5 jiā a respectful form of address 此女是誰家女
499 5 jiā a familiar form of address 此女是誰家女
500 5 jiā school; sect; lineage 此女是誰家女

Frequencies of all Words

Top 898

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 29 yán to speak; to say; said 滿財語邠池言
2 29 yán language; talk; words; utterance; speech 滿財語邠池言
3 29 yán Kangxi radical 149 滿財語邠池言
4 29 yán a particle with no meaning 滿財語邠池言
5 29 yán phrase; sentence 滿財語邠池言
6 29 yán a word; a syllable 滿財語邠池言
7 29 yán a theory; a doctrine 滿財語邠池言
8 29 yán to regard as 滿財語邠池言
9 29 yán to act as 滿財語邠池言
10 29 yán speech; vāc 滿財語邠池言
11 29 yán speak; vad 滿財語邠池言
12 29 female; feminine 有一女名曰須摩提
13 29 female 有一女名曰須摩提
14 29 Kangxi radical 38 有一女名曰須摩提
15 29 to marry off a daughter 有一女名曰須摩提
16 29 daughter 有一女名曰須摩提
17 29 you; thou 有一女名曰須摩提
18 29 soft; feminine 有一女名曰須摩提
19 29 the Maiden lunar lodging 有一女名曰須摩提
20 29 you 有一女名曰須摩提
21 29 woman; nārī 有一女名曰須摩提
22 29 daughter; duhitṛ 有一女名曰須摩提
23 28 須摩提 xūmótí Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land 有一女名曰須摩提
24 28 須摩提 xūmótí Sumati 有一女名曰須摩提
25 28 須摩提 xūmótí Sumati 有一女名曰須摩提
26 27 滿財 mǎncái rich 滿富城中有滿財長者
27 27 this; these 此女久殖妙因
28 27 in this way 此女久殖妙因
29 27 otherwise; but; however; so 此女久殖妙因
30 27 at this time; now; here 此女久殖妙因
31 27 this; here; etad 此女久殖妙因
32 26 shì is; are; am; to be 此女是誰家女
33 26 shì is exactly 此女是誰家女
34 26 shì is suitable; is in contrast 此女是誰家女
35 26 shì this; that; those 此女是誰家女
36 26 shì really; certainly 此女是誰家女
37 26 shì correct; yes; affirmative 此女是誰家女
38 26 shì true 此女是誰家女
39 26 shì is; has; exists 此女是誰家女
40 26 shì used between repetitions of a word 此女是誰家女
41 26 shì a matter; an affair 此女是誰家女
42 26 shì Shi 此女是誰家女
43 26 shì is; bhū 此女是誰家女
44 26 shì this; idam 此女是誰家女
45 22 wèi for; to 卿此小女可為婚匹
46 22 wèi because of 卿此小女可為婚匹
47 22 wéi to act as; to serve 卿此小女可為婚匹
48 22 wéi to change into; to become 卿此小女可為婚匹
49 22 wéi to be; is 卿此小女可為婚匹
50 22 wéi to do 卿此小女可為婚匹
51 22 wèi for 卿此小女可為婚匹
52 22 wèi because of; for; to 卿此小女可為婚匹
53 22 wèi to 卿此小女可為婚匹
54 22 wéi in a passive construction 卿此小女可為婚匹
55 22 wéi forming a rehetorical question 卿此小女可為婚匹
56 22 wéi forming an adverb 卿此小女可為婚匹
57 22 wéi to add emphasis 卿此小女可為婚匹
58 22 wèi to support; to help 卿此小女可為婚匹
59 22 wéi to govern 卿此小女可為婚匹
60 22 zài in; at 佛在舍衛國王舍城中
61 22 zài at 佛在舍衛國王舍城中
62 22 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 佛在舍衛國王舍城中
63 22 zài to exist; to be living 佛在舍衛國王舍城中
64 22 zài to consist of 佛在舍衛國王舍城中
65 22 zài to be at a post 佛在舍衛國王舍城中
66 22 zài in; bhū 佛在舍衛國王舍城中
67 22 爾時 ěr shí at that time 爾時
68 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
69 20 lái to come 何處索民小家婢來罵辱我等
70 20 lái indicates an approximate quantity 何處索民小家婢來罵辱我等
71 20 lái please 何處索民小家婢來罵辱我等
72 20 lái used to substitute for another verb 何處索民小家婢來罵辱我等
73 20 lái used between two word groups to express purpose and effect 何處索民小家婢來罵辱我等
74 20 lái ever since 何處索民小家婢來罵辱我等
75 20 lái wheat 何處索民小家婢來罵辱我等
76 20 lái next; future 何處索民小家婢來罵辱我等
77 20 lái a simple complement of direction 何處索民小家婢來罵辱我等
78 20 lái to occur; to arise 何處索民小家婢來罵辱我等
79 20 lái to earn 何處索民小家婢來罵辱我等
80 20 lái to come; āgata 何處索民小家婢來罵辱我等
81 20 shī teacher 大請群師寬庭列會
82 20 shī multitude 大請群師寬庭列會
83 20 shī a host; a leader 大請群師寬庭列會
84 20 shī an expert 大請群師寬庭列會
85 20 shī an example; a model 大請群師寬庭列會
86 20 shī master 大請群師寬庭列會
87 20 shī a capital city; a well protected place 大請群師寬庭列會
88 20 shī Shi 大請群師寬庭列會
89 20 shī to imitate 大請群師寬庭列會
90 20 shī troops 大請群師寬庭列會
91 20 shī shi 大請群師寬庭列會
92 20 shī an army division 大請群師寬庭列會
93 20 shī the 7th hexagram 大請群師寬庭列會
94 20 shī a lion 大請群師寬庭列會
95 20 shī spiritual guide; teacher; ācārya 大請群師寬庭列會
96 18 dāng to be; to act as; to serve as 為當門望不齊
97 18 dāng at or in the very same; be apposite 為當門望不齊
98 18 dāng dang (sound of a bell) 為當門望不齊
99 18 dāng to face 為當門望不齊
100 18 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 為當門望不齊
101 18 dāng to manage; to host 為當門望不齊
102 18 dāng should 為當門望不齊
103 18 dāng to treat; to regard as 為當門望不齊
104 18 dǎng to think 為當門望不齊
105 18 dàng suitable; correspond to 為當門望不齊
106 18 dǎng to be equal 為當門望不齊
107 18 dàng that 為當門望不齊
108 18 dāng an end; top 為當門望不齊
109 18 dàng clang; jingle 為當門望不齊
110 18 dāng to judge 為當門望不齊
111 18 dǎng to bear on one's shoulder 為當門望不齊
112 18 dàng the same 為當門望不齊
113 18 dàng to pawn 為當門望不齊
114 18 dàng to fail [an exam] 為當門望不齊
115 18 dàng a trap 為當門望不齊
116 18 dàng a pawned item 為當門望不齊
117 17 I; me; my 此女正是我女
118 17 self 此女正是我女
119 17 we; our 此女正是我女
120 17 [my] dear 此女正是我女
121 17 Wo 此女正是我女
122 17 self; atman; attan 此女正是我女
123 17 ga 此女正是我女
124 17 I; aham 此女正是我女
125 16 rén person; people; a human being 何妨人自私好
126 16 rén Kangxi radical 9 何妨人自私好
127 16 rén a kind of person 何妨人自私好
128 16 rén everybody 何妨人自私好
129 16 rén adult 何妨人自私好
130 16 rén somebody; others 何妨人自私好
131 16 rén an upright person 何妨人自私好
132 16 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 何妨人自私好
133 15 chí a pool; a pond 名阿那邠池
134 15 chí Chi 名阿那邠池
135 15 chí a moat 名阿那邠池
136 15 chí a shallow lad depression 名阿那邠池
137 15 chí a pond; vāpī 名阿那邠池
138 14 shàng top; a high position 上越四空還復本處
139 14 shang top; the position on or above something 上越四空還復本處
140 14 shàng to go up; to go forward 上越四空還復本處
141 14 shàng shang 上越四空還復本處
142 14 shàng previous; last 上越四空還復本處
143 14 shàng high; higher 上越四空還復本處
144 14 shàng advanced 上越四空還復本處
145 14 shàng a monarch; a sovereign 上越四空還復本處
146 14 shàng time 上越四空還復本處
147 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上越四空還復本處
148 14 shàng far 上越四空還復本處
149 14 shàng big; as big as 上越四空還復本處
150 14 shàng abundant; plentiful 上越四空還復本處
151 14 shàng to report 上越四空還復本處
152 14 shàng to offer 上越四空還復本處
153 14 shàng to go on stage 上越四空還復本處
154 14 shàng to take office; to assume a post 上越四空還復本處
155 14 shàng to install; to erect 上越四空還復本處
156 14 shàng to suffer; to sustain 上越四空還復本處
157 14 shàng to burn 上越四空還復本處
158 14 shàng to remember 上越四空還復本處
159 14 shang on; in 上越四空還復本處
160 14 shàng upward 上越四空還復本處
161 14 shàng to add 上越四空還復本處
162 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上越四空還復本處
163 14 shàng to meet 上越四空還復本處
164 14 shàng falling then rising (4th) tone 上越四空還復本處
165 14 shang used after a verb indicating a result 上越四空還復本處
166 14 shàng a musical note 上越四空還復本處
167 14 shàng higher, superior; uttara 上越四空還復本處
168 14 that; those 若須摩提女嫁適彼國
169 14 another; the other 若須摩提女嫁適彼國
170 14 jīn today; present; now 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
171 14 jīn Jin 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
172 14 jīn modern 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
173 14 jīn now; adhunā 今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚
174 13 Bīn Bin 名阿那邠池
175 12 jiàn to see 見滿財憂悴語言
176 12 jiàn opinion; view; understanding 見滿財憂悴語言
177 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見滿財憂悴語言
178 12 jiàn refer to; for details see 見滿財憂悴語言
179 12 jiàn to appear 見滿財憂悴語言
180 12 jiàn passive marker 見滿財憂悴語言
181 12 jiàn to meet 見滿財憂悴語言
182 12 jiàn to receive (a guest) 見滿財憂悴語言
183 12 jiàn let me; kindly 見滿財憂悴語言
184 12 jiàn Jian 見滿財憂悴語言
185 12 xiàn to appear 見滿財憂悴語言
186 12 xiàn to introduce 見滿財憂悴語言
187 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見滿財憂悴語言
188 12 化作 huàzuò to produce; to conjure 均頭沙彌次後化作五百華樹
189 12 guó a country; a nation 遠涉諸國募求精婇
190 12 guó the capital of a state 遠涉諸國募求精婇
191 12 guó a feud; a vassal state 遠涉諸國募求精婇
192 12 guó a state; a kingdom 遠涉諸國募求精婇
193 12 guó a place; a land 遠涉諸國募求精婇
194 12 guó domestic; Chinese 遠涉諸國募求精婇
195 12 guó national 遠涉諸國募求精婇
196 12 guó top in the nation 遠涉諸國募求精婇
197 12 guó Guo 遠涉諸國募求精婇
198 12 guó community; nation; janapada 遠涉諸國募求精婇
199 12 his; hers; its; theirs 人在其上結加趺坐
200 12 to add emphasis 人在其上結加趺坐
201 12 used when asking a question in reply to a question 人在其上結加趺坐
202 12 used when making a request or giving an order 人在其上結加趺坐
203 12 he; her; it; them 人在其上結加趺坐
204 12 probably; likely 人在其上結加趺坐
205 12 will 人在其上結加趺坐
206 12 may 人在其上結加趺坐
207 12 if 人在其上結加趺坐
208 12 or 人在其上結加趺坐
209 12 Qi 人在其上結加趺坐
210 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 人在其上結加趺坐
211 11 big; huge; large 大請群師寬庭列會
212 11 Kangxi radical 37 大請群師寬庭列會
213 11 great; major; important 大請群師寬庭列會
214 11 size 大請群師寬庭列會
215 11 old 大請群師寬庭列會
216 11 greatly; very 大請群師寬庭列會
217 11 oldest; earliest 大請群師寬庭列會
218 11 adult 大請群師寬庭列會
219 11 tài greatest; grand 大請群師寬庭列會
220 11 dài an important person 大請群師寬庭列會
221 11 senior 大請群師寬庭列會
222 11 approximately 大請群師寬庭列會
223 11 tài greatest; grand 大請群師寬庭列會
224 11 an element 大請群師寬庭列會
225 11 great; mahā 大請群師寬庭列會
226 11 tóu head 須摩提女以香油塗身登高樓頭
227 11 tóu measure word for heads of cattle, etc 須摩提女以香油塗身登高樓頭
228 11 tóu top 須摩提女以香油塗身登高樓頭
229 11 tóu a piece; an aspect 須摩提女以香油塗身登高樓頭
230 11 tóu a leader 須摩提女以香油塗身登高樓頭
231 11 tóu first 須摩提女以香油塗身登高樓頭
232 11 tou head 須摩提女以香油塗身登高樓頭
233 11 tóu top; side; head 須摩提女以香油塗身登高樓頭
234 11 tóu hair 須摩提女以香油塗身登高樓頭
235 11 tóu start; end 須摩提女以香油塗身登高樓頭
236 11 tóu a commission 須摩提女以香油塗身登高樓頭
237 11 tóu a person 須摩提女以香油塗身登高樓頭
238 11 tóu direction; bearing 須摩提女以香油塗身登高樓頭
239 11 tóu previous 須摩提女以香油塗身登高樓頭
240 11 tóu head; śiras 須摩提女以香油塗身登高樓頭
241 11 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged 人在其上結加趺坐
242 11 lóu a storied building 於是滿財下樓敬意白須摩提女言
243 11 lóu floor; level 於是滿財下樓敬意白須摩提女言
244 11 fēi to fly 須拔飛來樓上
245 11 fēi Kangxi radical 183 須拔飛來樓上
246 11 fēi to flutter 須拔飛來樓上
247 11 fēi to emit 須拔飛來樓上
248 11 fēi very fast 須拔飛來樓上
249 11 fēi very high 須拔飛來樓上
250 11 fēi with no foundation; with no basis 須拔飛來樓上
251 11 fēi with unexpected 須拔飛來樓上
252 11 fēi to fly; ḍī 須拔飛來樓上
253 11 again; more; repeatedly 邠池復言
254 11 to go back; to return 邠池復言
255 11 to resume; to restart 邠池復言
256 11 to do in detail 邠池復言
257 11 to restore 邠池復言
258 11 to respond; to reply to 邠池復言
259 11 after all; and then 邠池復言
260 11 even if; although 邠池復言
261 11 Fu; Return 邠池復言
262 11 to retaliate; to reciprocate 邠池復言
263 11 to avoid forced labor or tax 邠池復言
264 11 particle without meaing 邠池復言
265 11 Fu 邠池復言
266 11 repeated; again 邠池復言
267 11 doubled; to overlapping; folded 邠池復言
268 11 a lined garment with doubled thickness 邠池復言
269 11 yǒu is; are; to exist 有一長者
270 11 yǒu to have; to possess 有一長者
271 11 yǒu indicates an estimate 有一長者
272 11 yǒu indicates a large quantity 有一長者
273 11 yǒu indicates an affirmative response 有一長者
274 11 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一長者
275 11 yǒu used to compare two things 有一長者
276 11 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一長者
277 11 yǒu used before the names of dynasties 有一長者
278 11 yǒu a certain thing; what exists 有一長者
279 11 yǒu multiple of ten and ... 有一長者
280 11 yǒu abundant 有一長者
281 11 yǒu purposeful 有一長者
282 11 yǒu You 有一長者
283 11 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一長者
284 11 yǒu becoming; bhava 有一長者
285 11 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 卿家所事別自供養
286 11 suǒ an office; an institute 卿家所事別自供養
287 11 suǒ introduces a relative clause 卿家所事別自供養
288 11 suǒ it 卿家所事別自供養
289 11 suǒ if; supposing 卿家所事別自供養
290 11 suǒ a few; various; some 卿家所事別自供養
291 11 suǒ a place; a location 卿家所事別自供養
292 11 suǒ indicates a passive voice 卿家所事別自供養
293 11 suǒ that which 卿家所事別自供養
294 11 suǒ an ordinal number 卿家所事別自供養
295 11 suǒ meaning 卿家所事別自供養
296 11 suǒ garrison 卿家所事別自供養
297 11 suǒ place; pradeśa 卿家所事別自供養
298 11 suǒ that which; yad 卿家所事別自供養
299 10 qīng minister; high officer 卿此小女可為婚匹
300 10 qīng term of endearment between spouses 卿此小女可為婚匹
301 10 qīng you 卿此小女可為婚匹
302 10 qīng noble; your lordship 卿此小女可為婚匹
303 10 qīng Qing 卿此小女可為婚匹
304 10 naturally; of course; certainly 欣然自歎
305 10 from; since 欣然自歎
306 10 self; oneself; itself 欣然自歎
307 10 Kangxi radical 132 欣然自歎
308 10 Zi 欣然自歎
309 10 a nose 欣然自歎
310 10 the beginning; the start 欣然自歎
311 10 origin 欣然自歎
312 10 originally 欣然自歎
313 10 still; to remain 欣然自歎
314 10 in person; personally 欣然自歎
315 10 in addition; besides 欣然自歎
316 10 if; even if 欣然自歎
317 10 but 欣然自歎
318 10 because 欣然自歎
319 10 to employ; to use 欣然自歎
320 10 to be 欣然自歎
321 10 own; one's own; oneself 欣然自歎
322 10 self; soul; ātman 欣然自歎
323 10 zhōng middle 佛在舍衛國王舍城中
324 10 zhōng medium; medium sized 佛在舍衛國王舍城中
325 10 zhōng China 佛在舍衛國王舍城中
326 10 zhòng to hit the mark 佛在舍衛國王舍城中
327 10 zhōng in; amongst 佛在舍衛國王舍城中
328 10 zhōng midday 佛在舍衛國王舍城中
329 10 zhōng inside 佛在舍衛國王舍城中
330 10 zhōng during 佛在舍衛國王舍城中
331 10 zhōng Zhong 佛在舍衛國王舍城中
332 10 zhōng intermediary 佛在舍衛國王舍城中
333 10 zhōng half 佛在舍衛國王舍城中
334 10 zhōng just right; suitably 佛在舍衛國王舍城中
335 10 zhōng while 佛在舍衛國王舍城中
336 10 zhòng to reach; to attain 佛在舍衛國王舍城中
337 10 zhòng to suffer; to infect 佛在舍衛國王舍城中
338 10 zhòng to obtain 佛在舍衛國王舍城中
339 10 zhòng to pass an exam 佛在舍衛國王舍城中
340 10 zhōng middle 佛在舍衛國王舍城中
341 10 fēi not; non-; un- 非是情實
342 10 fēi Kangxi radical 175 非是情實
343 10 fēi wrong; bad; untruthful 非是情實
344 10 fēi different 非是情實
345 10 fēi to not be; to not have 非是情實
346 10 fēi to violate; to be contrary to 非是情實
347 10 fēi Africa 非是情實
348 10 fēi to slander 非是情實
349 10 fěi to avoid 非是情實
350 10 fēi must 非是情實
351 10 fēi an error 非是情實
352 10 fēi a problem; a question 非是情實
353 10 fēi evil 非是情實
354 10 fēi besides; except; unless 非是情實
355 10 五百 wǔ bǎi five hundred 均頭沙彌次後化作五百華樹
356 10 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 均頭沙彌次後化作五百華樹
357 9 not; no 為當門望不齊
358 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 為當門望不齊
359 9 as a correlative 為當門望不齊
360 9 no (answering a question) 為當門望不齊
361 9 forms a negative adjective from a noun 為當門望不齊
362 9 at the end of a sentence to form a question 為當門望不齊
363 9 to form a yes or no question 為當門望不齊
364 9 infix potential marker 為當門望不齊
365 9 no; na 為當門望不齊
366 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若能爾者脫可相與
367 9 zhě that 若能爾者脫可相與
368 9 zhě nominalizing function word 若能爾者脫可相與
369 9 zhě used to mark a definition 若能爾者脫可相與
370 9 zhě used to mark a pause 若能爾者脫可相與
371 9 zhě topic marker; that; it 若能爾者脫可相與
372 9 zhuó according to 若能爾者脫可相與
373 9 zhě ca 若能爾者脫可相與
374 9 yáo distant; remote 遙白佛言
375 9 城中 chéngzhōng Chengzhong 滿富城中有滿財長者
376 9 城中 chéngzhōng city center 滿富城中有滿財長者
377 9 城中 chéngzhōng within the city 滿富城中有滿財長者
378 9 如來 rúlái Tathagata 如來知眾生心至時運將會
379 9 如來 Rúlái Tathagata 如來知眾生心至時運將會
380 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來知眾生心至時運將會
381 9 huò or; either; else 自餘比丘或復現神變相百千萬種
382 9 huò maybe; perhaps; might; possibly 自餘比丘或復現神變相百千萬種
383 9 huò some; someone 自餘比丘或復現神變相百千萬種
384 9 míngnián suddenly 自餘比丘或復現神變相百千萬種
385 9 you; thou 汝今所事之師可得見不
386 9 Ru River 汝今所事之師可得見不
387 9 Ru 汝今所事之師可得見不
388 9 you; sir; tva; bhavat 汝今所事之師可得見不
389 8 ruò to seem; to be like; as 若能爾者脫可相與
390 8 ruò seemingly 若能爾者脫可相與
391 8 ruò if 若能爾者脫可相與
392 8 ruò you 若能爾者脫可相與
393 8 ruò this; that 若能爾者脫可相與
394 8 ruò and; or 若能爾者脫可相與
395 8 ruò as for; pertaining to 若能爾者脫可相與
396 8 pomegranite 若能爾者脫可相與
397 8 ruò to choose 若能爾者脫可相與
398 8 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能爾者脫可相與
399 8 ruò thus 若能爾者脫可相與
400 8 ruò pollia 若能爾者脫可相與
401 8 ruò Ruo 若能爾者脫可相與
402 8 ruò only then 若能爾者脫可相與
403 8 ja 若能爾者脫可相與
404 8 jñā 若能爾者脫可相與
405 8 so as to; in order to 以公類同尊暫出敬拜
406 8 to use; to regard as 以公類同尊暫出敬拜
407 8 to use; to grasp 以公類同尊暫出敬拜
408 8 according to 以公類同尊暫出敬拜
409 8 because of 以公類同尊暫出敬拜
410 8 on a certain date 以公類同尊暫出敬拜
411 8 and; as well as 以公類同尊暫出敬拜
412 8 to rely on 以公類同尊暫出敬拜
413 8 to regard 以公類同尊暫出敬拜
414 8 to be able to 以公類同尊暫出敬拜
415 8 to order; to command 以公類同尊暫出敬拜
416 8 further; moreover 以公類同尊暫出敬拜
417 8 used after a verb 以公類同尊暫出敬拜
418 8 very 以公類同尊暫出敬拜
419 8 already 以公類同尊暫出敬拜
420 8 increasingly 以公類同尊暫出敬拜
421 8 a reason; a cause 以公類同尊暫出敬拜
422 8 Israel 以公類同尊暫出敬拜
423 8 Yi 以公類同尊暫出敬拜
424 8 use; yogena 以公類同尊暫出敬拜
425 8 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國王舍城中
426 8 relating to Buddhism 佛在舍衛國王舍城中
427 8 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國王舍城中
428 8 a Buddhist text 佛在舍衛國王舍城中
429 8 to touch; to stroke 佛在舍衛國王舍城中
430 8 Buddha 佛在舍衛國王舍城中
431 8 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國王舍城中
432 8 one 有一長者
433 8 Kangxi radical 1 有一長者
434 8 as soon as; all at once 有一長者
435 8 pure; concentrated 有一長者
436 8 whole; all 有一長者
437 8 first 有一長者
438 8 the same 有一長者
439 8 each 有一長者
440 8 certain 有一長者
441 8 throughout 有一長者
442 8 used in between a reduplicated verb 有一長者
443 8 sole; single 有一長者
444 8 a very small amount 有一長者
445 8 Yi 有一長者
446 8 other 有一長者
447 8 to unify 有一長者
448 8 accidentally; coincidentally 有一長者
449 8 abruptly; suddenly 有一長者
450 8 or 有一長者
451 8 one; eka 有一長者
452 8 cóng from 龍馬俠從
453 8 cóng to follow 龍馬俠從
454 8 cóng past; through 龍馬俠從
455 8 cóng to comply; to submit; to defer 龍馬俠從
456 8 cóng to participate in something 龍馬俠從
457 8 cóng to use a certain method or principle 龍馬俠從
458 8 cóng usually 龍馬俠從
459 8 cóng something secondary 龍馬俠從
460 8 cóng remote relatives 龍馬俠從
461 8 cóng secondary 龍馬俠從
462 8 cóng to go on; to advance 龍馬俠從
463 8 cōng at ease; informal 龍馬俠從
464 8 zòng a follower; a supporter 龍馬俠從
465 8 zòng to release 龍馬俠從
466 8 zòng perpendicular; longitudinal 龍馬俠從
467 8 cóng receiving; upādāya 龍馬俠從
468 8 於是 yúshì thereupon; as a result; consequently; thus; hence 邠池於是往問佛
469 8 zuò to do 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
470 8 zuò to act as; to serve as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
471 8 zuò to start 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
472 8 zuò a writing; a work 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
473 8 zuò to dress as; to be disguised as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
474 8 zuō to create; to make 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
475 8 zuō a workshop 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
476 8 zuō to write; to compose 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
477 8 zuò to rise 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
478 8 zuò to be aroused 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
479 8 zuò activity; action; undertaking 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
480 8 zuò to regard as 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
481 8 zuò action; kāraṇa 阿須輪當東廂將軍作征魔侯
482 8 and 因入舍衛城與邠池相見
483 8 to give 因入舍衛城與邠池相見
484 8 together with 因入舍衛城與邠池相見
485 8 interrogative particle 因入舍衛城與邠池相見
486 8 to accompany 因入舍衛城與邠池相見
487 8 to particate in 因入舍衛城與邠池相見
488 8 of the same kind 因入舍衛城與邠池相見
489 8 to help 因入舍衛城與邠池相見
490 8 for 因入舍衛城與邠池相見
491 7 虛空 xūkōng empty space 人在其上結加趺坐從虛空中來
492 7 虛空 xūkōng the sky; space 人在其上結加趺坐從虛空中來
493 7 虛空 xūkōng vast emptiness 人在其上結加趺坐從虛空中來
494 7 虛空 xūkōng Void 人在其上結加趺坐從虛空中來
495 7 虛空 xūkōng the sky; gagana 人在其上結加趺坐從虛空中來
496 7 虛空 xūkōng empty space; kha 人在其上結加趺坐從虛空中來
497 7 shì matter; thing; item 事不宜爾
498 7 shì to serve 事不宜爾
499 7 shì a government post 事不宜爾
500 7 shì duty; post; work 事不宜爾

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. woman; nārī
 2. daughter; duhitṛ
须摩提 須摩提
 1. xūmótí
 2. xūmótí
 3. xūmótí
 1. Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land
 2. Sumati
 3. Sumati
this; here; etad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zài in; bhū
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
lái to come; āgata
shī spiritual guide; teacher; ācārya
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
阿若 196 Ājñāta
66 Bin
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
梵天王 70 Brahmā
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
均头 均頭 106 Mahācunda
雷公 108 Lei Gong; Duke of Thunder
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
密迹力士 109 Guhyapati
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
只桓 祇桓 113 Jetavana
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释天王 釋天王 115 Sakra, King of Devas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天魔波旬 116 Mara Pisuna
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
雪山 120 The Himalayas
须摩提 須摩提 120
 1. Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land
 2. Sumati
 3. Sumati
须摩提女经 須摩提女經 88 Xumoti Nu Jing; Sumāgadhāvadānasūtra; Sumāgadha Avadāna Sūtra
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
月天子 121 Regent of the Moon
月氏 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
支谦 支謙 90 Zhi Qian
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
周利槃特 122 Suddhipanthaka; Cudapanthaka; Cullapantha
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 64.

Simplified Traditional Pinyin English
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
阿须轮 阿須輪 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
宝车 寶車 98 jewelled cart
比丘僧 98 monastic community
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
叉手 99 hands folded
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大愿 大願 100 a great vow
道中 100 on the path
大斋 大齋 100 great vegetarian feast
得道 100 to attain enlightenment
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
弘誓 104 great vows
化作 104 to produce; to conjure
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
迴心 104 to turn the mind towards
戒众 戒眾 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
金翅鸟 金翅鳥 106 a garuda
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
伎乐 伎樂 106 music
摩尼 109 mani; jewel
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
神变相 神變相 115 a sign of divine power
昇天 115 rise to heaven
圣众 聖眾 115 holy ones
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受具 115 to obtain full ordination
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
天龙鬼神 天龍鬼神 116 deities, dragons, ghosts, and spirits
涂身 塗身 116 to annoint
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五形 119 five shapes
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
象王 120
 1. elephant king; noble elephant
 2. keeper of elephants
虚空之中 虛空之中 120 inside the great void
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸天 諸天 122 devas