Glossary and Vocabulary for Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 菩薩本生鬘論, Scroll 10

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 32 Kangxi radical 71 布施因行圓滿無動
2 32 to not have; without 布施因行圓滿無動
3 32 mo 布施因行圓滿無動
4 32 to not have 布施因行圓滿無動
5 32 Wu 布施因行圓滿無動
6 32 mo 布施因行圓滿無動
7 27 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 造作界性顛倒不生
8 27 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 造作界性顛倒不生
9 27 顛倒 diāndǎo to overthrow 造作界性顛倒不生
10 27 顛倒 diāndǎo up-side down 造作界性顛倒不生
11 27 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 造作界性顛倒不生
12 25 yīn cause; reason 時分勝因本際如如
13 25 yīn to accord with 時分勝因本際如如
14 25 yīn to follow 時分勝因本際如如
15 25 yīn to rely on 時分勝因本際如如
16 25 yīn via; through 時分勝因本際如如
17 25 yīn to continue 時分勝因本際如如
18 25 yīn to receive 時分勝因本際如如
19 25 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 時分勝因本際如如
20 25 yīn to seize an opportunity 時分勝因本際如如
21 25 yīn to be like 時分勝因本際如如
22 25 yīn a standrd; a criterion 時分勝因本際如如
23 25 yīn cause; hetu 時分勝因本際如如
24 25 xíng to walk 布施因行圓滿無動
25 25 xíng capable; competent 布施因行圓滿無動
26 25 háng profession 布施因行圓滿無動
27 25 xíng Kangxi radical 144 布施因行圓滿無動
28 25 xíng to travel 布施因行圓滿無動
29 25 xìng actions; conduct 布施因行圓滿無動
30 25 xíng to do; to act; to practice 布施因行圓滿無動
31 25 xíng all right; OK; okay 布施因行圓滿無動
32 25 háng horizontal line 布施因行圓滿無動
33 25 héng virtuous deeds 布施因行圓滿無動
34 25 hàng a line of trees 布施因行圓滿無動
35 25 hàng bold; steadfast 布施因行圓滿無動
36 25 xíng to move 布施因行圓滿無動
37 25 xíng to put into effect; to implement 布施因行圓滿無動
38 25 xíng travel 布施因行圓滿無動
39 25 xíng to circulate 布施因行圓滿無動
40 25 xíng running script; running script 布施因行圓滿無動
41 25 xíng temporary 布施因行圓滿無動
42 25 háng rank; order 布施因行圓滿無動
43 25 háng a business; a shop 布施因行圓滿無動
44 25 xíng to depart; to leave 布施因行圓滿無動
45 25 xíng to experience 布施因行圓滿無動
46 25 xíng path; way 布施因行圓滿無動
47 25 xíng xing; ballad 布施因行圓滿無動
48 25 xíng Xing 布施因行圓滿無動
49 25 xíng Practice 布施因行圓滿無動
50 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 布施因行圓滿無動
51 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 布施因行圓滿無動
52 21 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 清淨智慧自性真實
53 21 真實 zhēnshí true reality 清淨智慧自性真實
54 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨智慧自性真實
55 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨智慧自性真實
56 19 清淨 qīngjìng concise 清淨智慧自性真實
57 19 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨智慧自性真實
58 19 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨智慧自性真實
59 19 清淨 qīngjìng purity 清淨智慧自性真實
60 19 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨智慧自性真實
61 18 xiū to decorate; to embellish 十善崇修流轉無有
62 18 xiū to study; to cultivate 十善崇修流轉無有
63 18 xiū to repair 十善崇修流轉無有
64 18 xiū long; slender 十善崇修流轉無有
65 18 xiū to write; to compile 十善崇修流轉無有
66 18 xiū to build; to construct; to shape 十善崇修流轉無有
67 18 xiū to practice 十善崇修流轉無有
68 18 xiū to cut 十善崇修流轉無有
69 18 xiū virtuous; wholesome 十善崇修流轉無有
70 18 xiū a virtuous person 十善崇修流轉無有
71 18 xiū Xiu 十善崇修流轉無有
72 18 xiū to unknot 十善崇修流轉無有
73 18 xiū to prepare; to put in order 十善崇修流轉無有
74 18 xiū excellent 十善崇修流轉無有
75 18 xiū to perform [a ceremony] 十善崇修流轉無有
76 18 xiū Cultivation 十善崇修流轉無有
77 18 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 十善崇修流轉無有
78 18 xiū pratipanna; spiritual practice 十善崇修流轉無有
79 17 邊際 biānjì bounds 寂靜邊際力用可得
80 17 wéi to act as; to serve 了知彼縛諍訟為本
81 17 wéi to change into; to become 了知彼縛諍訟為本
82 17 wéi to be; is 了知彼縛諍訟為本
83 17 wéi to do 了知彼縛諍訟為本
84 17 wèi to support; to help 了知彼縛諍訟為本
85 17 wéi to govern 了知彼縛諍訟為本
86 17 wèi to be; bhū 了知彼縛諍訟為本
87 17 自性 zìxìng Self-Nature 清淨智慧自性真實
88 17 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 清淨智慧自性真實
89 17 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 清淨智慧自性真實
90 17 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 此本勝義遠顛倒法
91 17 圓滿 yuánmǎn satisfactory 布施因行圓滿無動
92 17 圓滿 yuánmǎn Perfection 布施因行圓滿無動
93 17 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 布施因行圓滿無動
94 16 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 福樂果報聯綿如是
95 15 suǒ a few; various; some 無邊方所寂然安靜
96 15 suǒ a place; a location 無邊方所寂然安靜
97 15 suǒ indicates a passive voice 無邊方所寂然安靜
98 15 suǒ an ordinal number 無邊方所寂然安靜
99 15 suǒ meaning 無邊方所寂然安靜
100 15 suǒ garrison 無邊方所寂然安靜
101 15 suǒ place; pradeśa 無邊方所寂然安靜
102 14 force 寂靜邊際力用可得
103 14 Kangxi radical 19 寂靜邊際力用可得
104 14 to exert oneself; to make an effort 寂靜邊際力用可得
105 14 to force 寂靜邊際力用可得
106 14 labor; forced labor 寂靜邊際力用可得
107 14 physical strength 寂靜邊際力用可得
108 14 power 寂靜邊際力用可得
109 14 Li 寂靜邊際力用可得
110 14 ability; capability 寂靜邊際力用可得
111 14 influence 寂靜邊際力用可得
112 14 strength; power; bala 寂靜邊際力用可得
113 14 zhī to go 如來之性無損減義
114 14 zhī to arrive; to go 如來之性無損減義
115 14 zhī is 如來之性無損減義
116 14 zhī to use 如來之性無損減義
117 14 zhī Zhi 如來之性無損減義
118 13 根本 gēnběn fundamental; basic 根本知見聞持具足
119 13 根本 gēnběn a foundation; a basis 根本知見聞持具足
120 13 根本 gēnběn root 根本知見聞持具足
121 13 根本 gēnběn capital 根本知見聞持具足
122 13 根本 gēnběn Basis 根本知見聞持具足
123 13 根本 gēnběn mūla; root 根本知見聞持具足
124 13 有情 yǒuqíng having feelings for 世間有情無明所覆
125 13 有情 yǒuqíng friends with 世間有情無明所覆
126 13 有情 yǒuqíng having emotional appeal 世間有情無明所覆
127 13 有情 yǒuqíng sentient being 世間有情無明所覆
128 13 有情 yǒuqíng sentient beings 世間有情無明所覆
129 13 xiàng to observe; to assess 聽聞相狀荷負修作
130 13 xiàng appearance; portrait; picture 聽聞相狀荷負修作
131 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 聽聞相狀荷負修作
132 13 xiàng to aid; to help 聽聞相狀荷負修作
133 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 聽聞相狀荷負修作
134 13 xiàng a sign; a mark; appearance 聽聞相狀荷負修作
135 13 xiāng alternately; in turn 聽聞相狀荷負修作
136 13 xiāng Xiang 聽聞相狀荷負修作
137 13 xiāng form substance 聽聞相狀荷負修作
138 13 xiāng to express 聽聞相狀荷負修作
139 13 xiàng to choose 聽聞相狀荷負修作
140 13 xiāng Xiang 聽聞相狀荷負修作
141 13 xiāng an ancient musical instrument 聽聞相狀荷負修作
142 13 xiāng the seventh lunar month 聽聞相狀荷負修作
143 13 xiāng to compare 聽聞相狀荷負修作
144 13 xiàng to divine 聽聞相狀荷負修作
145 13 xiàng to administer 聽聞相狀荷負修作
146 13 xiàng helper for a blind person 聽聞相狀荷負修作
147 13 xiāng rhythm [music] 聽聞相狀荷負修作
148 13 xiāng the upper frets of a pipa 聽聞相狀荷負修作
149 13 xiāng coralwood 聽聞相狀荷負修作
150 13 xiàng ministry 聽聞相狀荷負修作
151 13 xiàng to supplement; to enhance 聽聞相狀荷負修作
152 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 聽聞相狀荷負修作
153 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 聽聞相狀荷負修作
154 13 xiàng sign; mark; liṅga 聽聞相狀荷負修作
155 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 聽聞相狀荷負修作
156 13 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 自在有力無慈忍行
157 13 自在 zìzài Carefree 自在有力無慈忍行
158 13 自在 zìzài perfect ease 自在有力無慈忍行
159 13 自在 zìzài Isvara 自在有力無慈忍行
160 13 自在 zìzài self mastery; vaśitā 自在有力無慈忍行
161 13 meaning; sense 希求圓寂證解脫義
162 13 justice; right action; righteousness 希求圓寂證解脫義
163 13 artificial; man-made; fake 希求圓寂證解脫義
164 13 chivalry; generosity 希求圓寂證解脫義
165 13 just; righteous 希求圓寂證解脫義
166 13 adopted 希求圓寂證解脫義
167 13 a relationship 希求圓寂證解脫義
168 13 volunteer 希求圓寂證解脫義
169 13 something suitable 希求圓寂證解脫義
170 13 a martyr 希求圓寂證解脫義
171 13 a law 希求圓寂證解脫義
172 13 Yi 希求圓寂證解脫義
173 13 Righteousness 希求圓寂證解脫義
174 13 aim; artha 希求圓寂證解脫義
175 12 néng can; able 造作無邊聖力能離
176 12 néng ability; capacity 造作無邊聖力能離
177 12 néng a mythical bear-like beast 造作無邊聖力能離
178 12 néng energy 造作無邊聖力能離
179 12 néng function; use 造作無邊聖力能離
180 12 néng talent 造作無邊聖力能離
181 12 néng expert at 造作無邊聖力能離
182 12 néng to be in harmony 造作無邊聖力能離
183 12 néng to tend to; to care for 造作無邊聖力能離
184 12 néng to reach; to arrive at 造作無邊聖力能離
185 12 néng to be able; śak 造作無邊聖力能離
186 12 néng skilful; pravīṇa 造作無邊聖力能離
187 12 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 比丘遠離根本纏縛
188 12 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 比丘遠離根本纏縛
189 12 遠離 yuǎnlí to far off 比丘遠離根本纏縛
190 12 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 比丘遠離根本纏縛
191 12 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 比丘遠離根本纏縛
192 12 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 造作界性顛倒不生
193 12 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 造作界性顛倒不生
194 12 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 風災熾然發生
195 12 xìng gender 如來之性無損減義
196 12 xìng nature; disposition 如來之性無損減義
197 12 xìng grammatical gender 如來之性無損減義
198 12 xìng a property; a quality 如來之性無損減義
199 12 xìng life; destiny 如來之性無損減義
200 12 xìng sexual desire 如來之性無損減義
201 12 xìng scope 如來之性無損減義
202 12 xìng nature 如來之性無損減義
203 12 增上 zēngshàng additional; increased; superior 智解增上了知無畏
204 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 廣大寂靜三寶為九
205 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 廣大寂靜三寶為九
206 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 廣大寂靜三寶為九
207 12 廣大 guǎngdà to expand 廣大寂靜三寶為九
208 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 廣大寂靜三寶為九
209 11 希求 xī qiú to hope and request 希求圓寂證解脫義
210 11 希求 xī qiú aspires 希求圓寂證解脫義
211 11 běn to be one's own 了知彼縛諍訟為本
212 11 běn origin; source; root; foundation; basis 了知彼縛諍訟為本
213 11 běn the roots of a plant 了知彼縛諍訟為本
214 11 běn capital 了知彼縛諍訟為本
215 11 běn main; central; primary 了知彼縛諍訟為本
216 11 běn according to 了知彼縛諍訟為本
217 11 běn a version; an edition 了知彼縛諍訟為本
218 11 běn a memorial [presented to the emperor] 了知彼縛諍訟為本
219 11 běn a book 了知彼縛諍訟為本
220 11 běn trunk of a tree 了知彼縛諍訟為本
221 11 běn to investigate the root of 了知彼縛諍訟為本
222 11 běn a manuscript for a play 了知彼縛諍訟為本
223 11 běn Ben 了知彼縛諍訟為本
224 11 běn root; origin; mula 了知彼縛諍訟為本
225 11 běn becoming, being, existing; bhava 了知彼縛諍訟為本
226 11 běn former; previous; pūrva 了知彼縛諍訟為本
227 11 止息 zhǐ xī to stop and rest 有學相狀煩惱止息
228 11 shī to give; to grant 患難有情慈心行施
229 11 shī to act; to do; to execute; to carry out 患難有情慈心行施
230 11 shī to deploy; to set up 患難有情慈心行施
231 11 shī to relate to 患難有情慈心行施
232 11 shī to move slowly 患難有情慈心行施
233 11 shī to exert 患難有情慈心行施
234 11 shī to apply; to spread 患難有情慈心行施
235 11 shī Shi 患難有情慈心行施
236 11 shī the practice of selfless giving; dāna 患難有情慈心行施
237 11 qiān to move; to shift 遷變自性有為可法
238 11 qiān to transfer 遷變自性有為可法
239 11 qiān to transfer job posting; to be promoted 遷變自性有為可法
240 11 qiān to displace; to remove; to banish; to demote 遷變自性有為可法
241 11 qiān to change; to transform 遷變自性有為可法
242 11 qiān going from one place to another; saṃkrānti 遷變自性有為可法
243 11 隨順 suíshùn to follow; to go along with 了知瞋恚貪癡隨順
244 11 隨順 suíshùn Follow and Oblige 了知瞋恚貪癡隨順
245 10 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 田宅聚落殊勝豐足
246 10 殊勝 shūshèng extraordinary 田宅聚落殊勝豐足
247 10 寂靜 jìjìng quiet 寂靜邊際力用可得
248 10 寂靜 jìjìng tranquility 寂靜邊際力用可得
249 10 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 寂靜邊際力用可得
250 10 寂靜 jìjìng Nirvana 寂靜邊際力用可得
251 10 布施 bùshī generosity 布施因行圓滿無動
252 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 布施因行圓滿無動
253 10 qiú to request 正解義趣求難得
254 10 qiú to seek; to look for 正解義趣求難得
255 10 qiú to implore 正解義趣求難得
256 10 qiú to aspire to 正解義趣求難得
257 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 正解義趣求難得
258 10 qiú to attract 正解義趣求難得
259 10 qiú to bribe 正解義趣求難得
260 10 qiú Qiu 正解義趣求難得
261 10 qiú to demand 正解義趣求難得
262 10 qiú to end 正解義趣求難得
263 10 qiú to seek; kāṅkṣ 正解義趣求難得
264 10 了知 liǎozhī to understand clearly 智解增上了知無畏
265 10 造作 zàozuò to make; to manufacture 造作界性顛倒不生
266 10 造作 zàozuò a lie; a rumor 造作界性顛倒不生
267 10 造作 zàozuò a fake; a forgery 造作界性顛倒不生
268 10 智慧 zhìhuì wisdom 清淨智慧自性真實
269 10 智慧 zhìhuì wisdom 清淨智慧自性真實
270 10 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 清淨智慧自性真實
271 10 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 清淨智慧自性真實
272 10 biàn to change; to alter 遷變自性有為可法
273 10 biàn bian 遷變自性有為可法
274 10 biàn to become 遷變自性有為可法
275 10 biàn uncommon 遷變自性有為可法
276 10 biàn a misfortune 遷變自性有為可法
277 10 biàn variable; changeable 遷變自性有為可法
278 10 biàn to move; to change position 遷變自性有為可法
279 10 biàn turmoil; upheaval; unrest 遷變自性有為可法
280 10 biàn a plan; a scheme; a power play 遷變自性有為可法
281 10 biàn strange; weird 遷變自性有為可法
282 10 biàn transformation; vikāra 遷變自性有為可法
283 10 chù a place; location; a spot; a point 是處均等彼我如是
284 10 chǔ to reside; to live; to dwell 是處均等彼我如是
285 10 chù an office; a department; a bureau 是處均等彼我如是
286 10 chù a part; an aspect 是處均等彼我如是
287 10 chǔ to be in; to be in a position of 是處均等彼我如是
288 10 chǔ to get along with 是處均等彼我如是
289 10 chǔ to deal with; to manage 是處均等彼我如是
290 10 chǔ to punish; to sentence 是處均等彼我如是
291 10 chǔ to stop; to pause 是處均等彼我如是
292 10 chǔ to be associated with 是處均等彼我如是
293 10 chǔ to situate; to fix a place for 是處均等彼我如是
294 10 chǔ to occupy; to control 是處均等彼我如是
295 10 chù circumstances; situation 是處均等彼我如是
296 10 chù an occasion; a time 是處均等彼我如是
297 10 chù position; sthāna 是處均等彼我如是
298 10 平等 píngděng be equal in social status 平等無二正法安住
299 10 平等 píngděng equal 平等無二正法安住
300 10 平等 píngděng equality 平等無二正法安住
301 10 平等 píngděng equal; without partiality 平等無二正法安住
302 10 can; may; permissible 寂靜邊際力用可得
303 10 to approve; to permit 寂靜邊際力用可得
304 10 to be worth 寂靜邊際力用可得
305 10 to suit; to fit 寂靜邊際力用可得
306 10 khan 寂靜邊際力用可得
307 10 to recover 寂靜邊際力用可得
308 10 to act as 寂靜邊際力用可得
309 10 to be worth; to deserve 寂靜邊際力用可得
310 10 used to add emphasis 寂靜邊際力用可得
311 10 beautiful 寂靜邊際力用可得
312 10 Ke 寂靜邊際力用可得
313 10 can; may; śakta 寂靜邊際力用可得
314 9 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 有學相狀煩惱止息
315 9 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 有學相狀煩惱止息
316 9 煩惱 fánnǎo defilement 有學相狀煩惱止息
317 9 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 有學相狀煩惱止息
318 9 瀑流 pùliú a waterfall 四種瀑流習氣仍在
319 8 果報 guǒbào fruition; the result of karma 福樂果報聯綿如是
320 8 fāng square; quadrilateral; one side 無邊方所寂然安靜
321 8 fāng Fang 無邊方所寂然安靜
322 8 fāng Kangxi radical 70 無邊方所寂然安靜
323 8 fāng square shaped 無邊方所寂然安靜
324 8 fāng prescription 無邊方所寂然安靜
325 8 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 無邊方所寂然安靜
326 8 fāng local 無邊方所寂然安靜
327 8 fāng a way; a method 無邊方所寂然安靜
328 8 fāng a direction; a side; a position 無邊方所寂然安靜
329 8 fāng an area; a region 無邊方所寂然安靜
330 8 fāng a party; a side 無邊方所寂然安靜
331 8 fāng a principle; a formula 無邊方所寂然安靜
332 8 fāng honest; upright; proper 無邊方所寂然安靜
333 8 fāng magic 無邊方所寂然安靜
334 8 fāng earth 無邊方所寂然安靜
335 8 fāng earthly; mundane 無邊方所寂然安靜
336 8 fāng a scope; an aspect 無邊方所寂然安靜
337 8 fāng side-by-side; parallel 無邊方所寂然安靜
338 8 fāng agreeable; equable 無邊方所寂然安靜
339 8 fāng equal; equivalent 無邊方所寂然安靜
340 8 fāng to compare 無邊方所寂然安靜
341 8 fāng a wooden tablet for writing 無邊方所寂然安靜
342 8 fāng a convention; a common practice 無邊方所寂然安靜
343 8 fāng a law; a standard 無邊方所寂然安靜
344 8 fāng to own; to possess 無邊方所寂然安靜
345 8 fāng to disobey; to violate 無邊方所寂然安靜
346 8 fāng to slander; to defame 無邊方所寂然安靜
347 8 páng beside 無邊方所寂然安靜
348 8 fāng direction; diś 無邊方所寂然安靜
349 8 method; way 遷變自性有為可法
350 8 France 遷變自性有為可法
351 8 the law; rules; regulations 遷變自性有為可法
352 8 the teachings of the Buddha; Dharma 遷變自性有為可法
353 8 a standard; a norm 遷變自性有為可法
354 8 an institution 遷變自性有為可法
355 8 to emulate 遷變自性有為可法
356 8 magic; a magic trick 遷變自性有為可法
357 8 punishment 遷變自性有為可法
358 8 Fa 遷變自性有為可法
359 8 a precedent 遷變自性有為可法
360 8 a classification of some kinds of Han texts 遷變自性有為可法
361 8 relating to a ceremony or rite 遷變自性有為可法
362 8 Dharma 遷變自性有為可法
363 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 遷變自性有為可法
364 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 遷變自性有為可法
365 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 遷變自性有為可法
366 8 quality; characteristic 遷變自性有為可法
367 8 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 嚴峻制度淨妙可愛
368 7 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 了知彼縛諍訟為本
369 7 chóng high; dignified; lofty 十善崇修流轉無有
370 7 chóng to honor 十善崇修流轉無有
371 7 chóng prosperous; flourishing 十善崇修流轉無有
372 7 chóng to fill 十善崇修流轉無有
373 7 chóng to end 十善崇修流轉無有
374 7 chóng to pray 十善崇修流轉無有
375 7 chóng Chong 十善崇修流轉無有
376 7 chóng eminent; gaurava 十善崇修流轉無有
377 7 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 無邊方所寂然安靜
378 7 無邊 wúbiān boundless; ananta 無邊方所寂然安靜
379 7 無盡 wújìn endless; inexhaustible 有情智慧功能無盡
380 7 無盡 wújìn endless 有情智慧功能無盡
381 7 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 有情智慧功能無盡
382 7 嚴峻 yánjùn grim; severe 嚴峻制度淨妙可愛
383 7 具足 jùzú Completeness 根本知見聞持具足
384 7 具足 jùzú complete; accomplished 根本知見聞持具足
385 7 具足 jùzú Purāṇa 根本知見聞持具足
386 7 時分 shífēn time; a period during the day 時分勝因本際如如
387 7 時分 shífēn season 時分勝因本際如如
388 7 shèng to beat; to win; to conquer 時分勝因本際如如
389 7 shèng victory; success 時分勝因本際如如
390 7 shèng wonderful; supurb; superior 時分勝因本際如如
391 7 shèng to surpass 時分勝因本際如如
392 7 shèng triumphant 時分勝因本際如如
393 7 shèng a scenic view 時分勝因本際如如
394 7 shèng a woman's hair decoration 時分勝因本際如如
395 7 shèng Sheng 時分勝因本際如如
396 7 shèng conquering; victorious; jaya 時分勝因本際如如
397 7 shèng superior; agra 時分勝因本際如如
398 7 zhǒng kind; type 四種瀑流習氣仍在
399 7 zhòng to plant; to grow; to cultivate 四種瀑流習氣仍在
400 7 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 四種瀑流習氣仍在
401 7 zhǒng seed; strain 四種瀑流習氣仍在
402 7 zhǒng offspring 四種瀑流習氣仍在
403 7 zhǒng breed 四種瀑流習氣仍在
404 7 zhǒng race 四種瀑流習氣仍在
405 7 zhǒng species 四種瀑流習氣仍在
406 7 zhǒng root; source; origin 四種瀑流習氣仍在
407 7 zhǒng grit; guts 四種瀑流習氣仍在
408 7 zhǒng seed; bīja 四種瀑流習氣仍在
409 7 màn slow 慢類顛倒無力能生
410 7 màn indifferent; idle 慢類顛倒無力能生
411 7 màn to neglect 慢類顛倒無力能生
412 7 màn arrogant; boastful 慢類顛倒無力能生
413 7 màn to coat; to plaster 慢類顛倒無力能生
414 7 màn mana; pride; arrogance; conceit 慢類顛倒無力能生
415 7 màn conceit; abhimāna 慢類顛倒無力能生
416 7 丈夫 zhàngfu husband 是處丈夫遠離喧諍
417 7 丈夫 zhàngfu a great man 是處丈夫遠離喧諍
418 7 丈夫 zhàngfu a man who is one zhang tall 是處丈夫遠離喧諍
419 7 丈夫 zhàngfu Primaeval Man; Supreme Man; Purusa 是處丈夫遠離喧諍
420 7 infix potential marker 有學靜住現行不起
421 7 聽聞 tīngwén to listen 聽聞相狀荷負修作
422 7 聽聞 tīngwén news one has heard 聽聞相狀荷負修作
423 7 聽聞 tīngwén listening and learning 聽聞相狀荷負修作
424 7 rǎn to be contagious; to catch (illness) 過去倒染誠諦清淨
425 7 rǎn to dye; to stain 過去倒染誠諦清淨
426 7 rǎn to infect 過去倒染誠諦清淨
427 7 rǎn to sully; to pollute; to smear 過去倒染誠諦清淨
428 7 rǎn infection 過去倒染誠諦清淨
429 7 rǎn to corrupt 過去倒染誠諦清淨
430 7 rǎn to make strokes 過去倒染誠諦清淨
431 7 rǎn black bean sauce 過去倒染誠諦清淨
432 7 rǎn Ran 過去倒染誠諦清淨
433 7 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 過去倒染誠諦清淨
434 7 纏縛 chánfú to entrap; to bind 比丘遠離根本纏縛
435 7 纏縛 chánfú to bind 比丘遠離根本纏縛
436 7 纏縛 chánfú to bind; to bond 比丘遠離根本纏縛
437 7 我慢 wǒmàn conceit; atmamana; ahamkara 我慢諍訟實有遷變
438 7 我慢 wǒmàn visualization as a deity; ahamkara 我慢諍訟實有遷變
439 6 jìn to the greatest extent; utmost 纏縛顛倒無非皆盡
440 6 jìn perfect; flawless 纏縛顛倒無非皆盡
441 6 jìn to give priority to; to do one's utmost 纏縛顛倒無非皆盡
442 6 jìn to vanish 纏縛顛倒無非皆盡
443 6 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 纏縛顛倒無非皆盡
444 6 jìn to die 纏縛顛倒無非皆盡
445 6 jìn exhaustion; kṣaya 纏縛顛倒無非皆盡
446 6 淨妙 jìngmiào pure and subtle 嚴峻制度淨妙可愛
447 6 安靜 ānjìng peaceful; calm; tranquil 無邊方所寂然安靜
448 6 安靜 ānjìng silent 無邊方所寂然安靜
449 6 安靜 ānjìng unflustered; with a calm bearing 無邊方所寂然安靜
450 6 interesting 九品智慧無相趣求
451 6 to turn towards; to approach 九品智慧無相趣求
452 6 to urge 九品智慧無相趣求
453 6 purport; an objective 九品智慧無相趣求
454 6 a delight; a pleasure; an interest 九品智慧無相趣求
455 6 an inclination 九品智慧無相趣求
456 6 a flavor; a taste 九品智慧無相趣求
457 6 to go quickly towards 九品智慧無相趣求
458 6 realm; destination 九品智慧無相趣求
459 6 shèng sacred 聖勇菩薩等造
460 6 shèng clever; wise; shrewd 聖勇菩薩等造
461 6 shèng a master; an expert 聖勇菩薩等造
462 6 shèng a sage; a wise man; a saint 聖勇菩薩等造
463 6 shèng noble; sovereign; without peer 聖勇菩薩等造
464 6 shèng agile 聖勇菩薩等造
465 6 shèng noble; sacred; ārya 聖勇菩薩等造
466 6 dǎo to fall; to collapse; to topple 彼實無倒聽業如是
467 6 dào to turn upside down; to turn over; to tip; to reverse 彼實無倒聽業如是
468 6 dǎo to fail; to go bankrupt 彼實無倒聽業如是
469 6 dǎo to change 彼實無倒聽業如是
470 6 dǎo to move around 彼實無倒聽業如是
471 6 dǎo to sell 彼實無倒聽業如是
472 6 dǎo to buy and resell; to speculate 彼實無倒聽業如是
473 6 dǎo profiteer; speculator 彼實無倒聽業如是
474 6 dǎo to overthrow 彼實無倒聽業如是
475 6 dǎo to be spoiled 彼實無倒聽業如是
476 6 dào upside down 彼實無倒聽業如是
477 6 dào to move backwards 彼實無倒聽業如是
478 6 dào to pour 彼實無倒聽業如是
479 6 dǎo havign a hoarse voice 彼實無倒聽業如是
480 6 dào to violate; to go counter to 彼實無倒聽業如是
481 6 dǎo delusion; inversion; viparyasa 彼實無倒聽業如是
482 6 安住 ānzhù to reside; to dwell 三寶安住無傾動故
483 6 安住 ānzhù Settled and at Ease 三寶安住無傾動故
484 6 安住 ānzhù to settle 三寶安住無傾動故
485 6 安住 ānzhù Abide 三寶安住無傾動故
486 6 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 三寶安住無傾動故
487 6 安住 ānzhù condition of ease; sparśavihāra 三寶安住無傾動故
488 6 無有 wú yǒu there is not 十善崇修流轉無有
489 6 無有 wú yǒu non-existence 十善崇修流轉無有
490 6 誠諦 chéngdì truth; bhūta 過去倒染誠諦清淨
491 6 to bind; to tie 了知彼縛諍訟為本
492 6 to restrict; to limit; to constrain 了知彼縛諍訟為本
493 6 a leash; a tether 了知彼縛諍訟為本
494 6 binding; attachment; bond; bandha 了知彼縛諍訟為本
495 6 va 了知彼縛諍訟為本
496 6 zhuàng form; appearance; shape 聽聞相狀荷負修作
497 6 zhuàng condition 聽聞相狀荷負修作
498 6 zhuàng official 聽聞相狀荷負修作
499 6 zhuàng merit 聽聞相狀荷負修作
500 6 zhuàng a written accusation; a record of conduct 聽聞相狀荷負修作

Frequencies of all Words

Top 807

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 32 no 布施因行圓滿無動
2 32 Kangxi radical 71 布施因行圓滿無動
3 32 to not have; without 布施因行圓滿無動
4 32 has not yet 布施因行圓滿無動
5 32 mo 布施因行圓滿無動
6 32 do not 布施因行圓滿無動
7 32 not; -less; un- 布施因行圓滿無動
8 32 regardless of 布施因行圓滿無動
9 32 to not have 布施因行圓滿無動
10 32 um 布施因行圓滿無動
11 32 Wu 布施因行圓滿無動
12 32 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 布施因行圓滿無動
13 32 not; non- 布施因行圓滿無動
14 32 mo 布施因行圓滿無動
15 28 that; those 了知彼縛諍訟為本
16 28 another; the other 了知彼縛諍訟為本
17 28 that; tad 了知彼縛諍訟為本
18 27 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 造作界性顛倒不生
19 27 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 造作界性顛倒不生
20 27 顛倒 diāndǎo to overthrow 造作界性顛倒不生
21 27 顛倒 diāndǎo to the contrary 造作界性顛倒不生
22 27 顛倒 diāndǎo only 造作界性顛倒不生
23 27 顛倒 diāndǎo up-side down 造作界性顛倒不生
24 27 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 造作界性顛倒不生
25 25 yīn because 時分勝因本際如如
26 25 yīn cause; reason 時分勝因本際如如
27 25 yīn to accord with 時分勝因本際如如
28 25 yīn to follow 時分勝因本際如如
29 25 yīn to rely on 時分勝因本際如如
30 25 yīn via; through 時分勝因本際如如
31 25 yīn to continue 時分勝因本際如如
32 25 yīn to receive 時分勝因本際如如
33 25 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 時分勝因本際如如
34 25 yīn to seize an opportunity 時分勝因本際如如
35 25 yīn to be like 時分勝因本際如如
36 25 yīn from; because of 時分勝因本際如如
37 25 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 時分勝因本際如如
38 25 yīn a standrd; a criterion 時分勝因本際如如
39 25 yīn Cause 時分勝因本際如如
40 25 yīn cause; hetu 時分勝因本際如如
41 25 xíng to walk 布施因行圓滿無動
42 25 xíng capable; competent 布施因行圓滿無動
43 25 háng profession 布施因行圓滿無動
44 25 háng line; row 布施因行圓滿無動
45 25 xíng Kangxi radical 144 布施因行圓滿無動
46 25 xíng to travel 布施因行圓滿無動
47 25 xìng actions; conduct 布施因行圓滿無動
48 25 xíng to do; to act; to practice 布施因行圓滿無動
49 25 xíng all right; OK; okay 布施因行圓滿無動
50 25 háng horizontal line 布施因行圓滿無動
51 25 héng virtuous deeds 布施因行圓滿無動
52 25 hàng a line of trees 布施因行圓滿無動
53 25 hàng bold; steadfast 布施因行圓滿無動
54 25 xíng to move 布施因行圓滿無動
55 25 xíng to put into effect; to implement 布施因行圓滿無動
56 25 xíng travel 布施因行圓滿無動
57 25 xíng to circulate 布施因行圓滿無動
58 25 xíng running script; running script 布施因行圓滿無動
59 25 xíng temporary 布施因行圓滿無動
60 25 xíng soon 布施因行圓滿無動
61 25 háng rank; order 布施因行圓滿無動
62 25 háng a business; a shop 布施因行圓滿無動
63 25 xíng to depart; to leave 布施因行圓滿無動
64 25 xíng to experience 布施因行圓滿無動
65 25 xíng path; way 布施因行圓滿無動
66 25 xíng xing; ballad 布施因行圓滿無動
67 25 xíng a round [of drinks] 布施因行圓滿無動
68 25 xíng Xing 布施因行圓滿無動
69 25 xíng moreover; also 布施因行圓滿無動
70 25 xíng Practice 布施因行圓滿無動
71 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 布施因行圓滿無動
72 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 布施因行圓滿無動
73 21 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 清淨智慧自性真實
74 21 真實 zhēnshí true reality 清淨智慧自性真實
75 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨智慧自性真實
76 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨智慧自性真實
77 19 清淨 qīngjìng concise 清淨智慧自性真實
78 19 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨智慧自性真實
79 19 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨智慧自性真實
80 19 清淨 qīngjìng purity 清淨智慧自性真實
81 19 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨智慧自性真實
82 18 xiū to decorate; to embellish 十善崇修流轉無有
83 18 xiū to study; to cultivate 十善崇修流轉無有
84 18 xiū to repair 十善崇修流轉無有
85 18 xiū long; slender 十善崇修流轉無有
86 18 xiū to write; to compile 十善崇修流轉無有
87 18 xiū to build; to construct; to shape 十善崇修流轉無有
88 18 xiū to practice 十善崇修流轉無有
89 18 xiū to cut 十善崇修流轉無有
90 18 xiū virtuous; wholesome 十善崇修流轉無有
91 18 xiū a virtuous person 十善崇修流轉無有
92 18 xiū Xiu 十善崇修流轉無有
93 18 xiū to unknot 十善崇修流轉無有
94 18 xiū to prepare; to put in order 十善崇修流轉無有
95 18 xiū excellent 十善崇修流轉無有
96 18 xiū to perform [a ceremony] 十善崇修流轉無有
97 18 xiū Cultivation 十善崇修流轉無有
98 18 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 十善崇修流轉無有
99 18 xiū pratipanna; spiritual practice 十善崇修流轉無有
100 17 邊際 biānjì bounds 寂靜邊際力用可得
101 17 wèi for; to 了知彼縛諍訟為本
102 17 wèi because of 了知彼縛諍訟為本
103 17 wéi to act as; to serve 了知彼縛諍訟為本
104 17 wéi to change into; to become 了知彼縛諍訟為本
105 17 wéi to be; is 了知彼縛諍訟為本
106 17 wéi to do 了知彼縛諍訟為本
107 17 wèi for 了知彼縛諍訟為本
108 17 wèi because of; for; to 了知彼縛諍訟為本
109 17 wèi to 了知彼縛諍訟為本
110 17 wéi in a passive construction 了知彼縛諍訟為本
111 17 wéi forming a rehetorical question 了知彼縛諍訟為本
112 17 wéi forming an adverb 了知彼縛諍訟為本
113 17 wéi to add emphasis 了知彼縛諍訟為本
114 17 wèi to support; to help 了知彼縛諍訟為本
115 17 wéi to govern 了知彼縛諍訟為本
116 17 wèi to be; bhū 了知彼縛諍訟為本
117 17 自性 zìxìng Self-Nature 清淨智慧自性真實
118 17 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 清淨智慧自性真實
119 17 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 清淨智慧自性真實
120 17 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 此本勝義遠顛倒法
121 17 圓滿 yuánmǎn satisfactory 布施因行圓滿無動
122 17 圓滿 yuánmǎn Perfection 布施因行圓滿無動
123 17 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 布施因行圓滿無動
124 16 如是 rúshì thus; so 福樂果報聯綿如是
125 16 如是 rúshì thus, so 福樂果報聯綿如是
126 16 如是 rúshì thus; evam 福樂果報聯綿如是
127 16 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 福樂果報聯綿如是
128 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無邊方所寂然安靜
129 15 suǒ an office; an institute 無邊方所寂然安靜
130 15 suǒ introduces a relative clause 無邊方所寂然安靜
131 15 suǒ it 無邊方所寂然安靜
132 15 suǒ if; supposing 無邊方所寂然安靜
133 15 suǒ a few; various; some 無邊方所寂然安靜
134 15 suǒ a place; a location 無邊方所寂然安靜
135 15 suǒ indicates a passive voice 無邊方所寂然安靜
136 15 suǒ that which 無邊方所寂然安靜
137 15 suǒ an ordinal number 無邊方所寂然安靜
138 15 suǒ meaning 無邊方所寂然安靜
139 15 suǒ garrison 無邊方所寂然安靜
140 15 suǒ place; pradeśa 無邊方所寂然安靜
141 15 suǒ that which; yad 無邊方所寂然安靜
142 14 force 寂靜邊際力用可得
143 14 Kangxi radical 19 寂靜邊際力用可得
144 14 to exert oneself; to make an effort 寂靜邊際力用可得
145 14 to force 寂靜邊際力用可得
146 14 resolutely; strenuously 寂靜邊際力用可得
147 14 labor; forced labor 寂靜邊際力用可得
148 14 physical strength 寂靜邊際力用可得
149 14 power 寂靜邊際力用可得
150 14 Li 寂靜邊際力用可得
151 14 ability; capability 寂靜邊際力用可得
152 14 influence 寂靜邊際力用可得
153 14 strength; power; bala 寂靜邊際力用可得
154 14 zhī him; her; them; that 如來之性無損減義
155 14 zhī used between a modifier and a word to form a word group 如來之性無損減義
156 14 zhī to go 如來之性無損減義
157 14 zhī this; that 如來之性無損減義
158 14 zhī genetive marker 如來之性無損減義
159 14 zhī it 如來之性無損減義
160 14 zhī in 如來之性無損減義
161 14 zhī all 如來之性無損減義
162 14 zhī and 如來之性無損減義
163 14 zhī however 如來之性無損減義
164 14 zhī if 如來之性無損減義
165 14 zhī then 如來之性無損減義
166 14 zhī to arrive; to go 如來之性無損減義
167 14 zhī is 如來之性無損減義
168 14 zhī to use 如來之性無損減義
169 14 zhī Zhi 如來之性無損減義
170 13 根本 gēnběn fundamental; basic 根本知見聞持具足
171 13 根本 gēnběn a foundation; a basis 根本知見聞持具足
172 13 根本 gēnběn root 根本知見聞持具足
173 13 根本 gēnběn thoroughly 根本知見聞持具足
174 13 根本 gēnběn capital 根本知見聞持具足
175 13 根本 gēnběn Basis 根本知見聞持具足
176 13 根本 gēnběn mūla; root 根本知見聞持具足
177 13 有情 yǒuqíng having feelings for 世間有情無明所覆
178 13 有情 yǒuqíng friends with 世間有情無明所覆
179 13 有情 yǒuqíng having emotional appeal 世間有情無明所覆
180 13 有情 yǒuqíng sentient being 世間有情無明所覆
181 13 有情 yǒuqíng sentient beings 世間有情無明所覆
182 13 xiāng each other; one another; mutually 聽聞相狀荷負修作
183 13 xiàng to observe; to assess 聽聞相狀荷負修作
184 13 xiàng appearance; portrait; picture 聽聞相狀荷負修作
185 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 聽聞相狀荷負修作
186 13 xiàng to aid; to help 聽聞相狀荷負修作
187 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 聽聞相狀荷負修作
188 13 xiàng a sign; a mark; appearance 聽聞相狀荷負修作
189 13 xiāng alternately; in turn 聽聞相狀荷負修作
190 13 xiāng Xiang 聽聞相狀荷負修作
191 13 xiāng form substance 聽聞相狀荷負修作
192 13 xiāng to express 聽聞相狀荷負修作
193 13 xiàng to choose 聽聞相狀荷負修作
194 13 xiāng Xiang 聽聞相狀荷負修作
195 13 xiāng an ancient musical instrument 聽聞相狀荷負修作
196 13 xiāng the seventh lunar month 聽聞相狀荷負修作
197 13 xiāng to compare 聽聞相狀荷負修作
198 13 xiàng to divine 聽聞相狀荷負修作
199 13 xiàng to administer 聽聞相狀荷負修作
200 13 xiàng helper for a blind person 聽聞相狀荷負修作
201 13 xiāng rhythm [music] 聽聞相狀荷負修作
202 13 xiāng the upper frets of a pipa 聽聞相狀荷負修作
203 13 xiāng coralwood 聽聞相狀荷負修作
204 13 xiàng ministry 聽聞相狀荷負修作
205 13 xiàng to supplement; to enhance 聽聞相狀荷負修作
206 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 聽聞相狀荷負修作
207 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 聽聞相狀荷負修作
208 13 xiàng sign; mark; liṅga 聽聞相狀荷負修作
209 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 聽聞相狀荷負修作
210 13 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 自在有力無慈忍行
211 13 自在 zìzài Carefree 自在有力無慈忍行
212 13 自在 zìzài perfect ease 自在有力無慈忍行
213 13 自在 zìzài Isvara 自在有力無慈忍行
214 13 自在 zìzài self mastery; vaśitā 自在有力無慈忍行
215 13 meaning; sense 希求圓寂證解脫義
216 13 justice; right action; righteousness 希求圓寂證解脫義
217 13 artificial; man-made; fake 希求圓寂證解脫義
218 13 chivalry; generosity 希求圓寂證解脫義
219 13 just; righteous 希求圓寂證解脫義
220 13 adopted 希求圓寂證解脫義
221 13 a relationship 希求圓寂證解脫義
222 13 volunteer 希求圓寂證解脫義
223 13 something suitable 希求圓寂證解脫義
224 13 a martyr 希求圓寂證解脫義
225 13 a law 希求圓寂證解脫義
226 13 Yi 希求圓寂證解脫義
227 13 Righteousness 希求圓寂證解脫義
228 13 aim; artha 希求圓寂證解脫義
229 12 néng can; able 造作無邊聖力能離
230 12 néng ability; capacity 造作無邊聖力能離
231 12 néng a mythical bear-like beast 造作無邊聖力能離
232 12 néng energy 造作無邊聖力能離
233 12 néng function; use 造作無邊聖力能離
234 12 néng may; should; permitted to 造作無邊聖力能離
235 12 néng talent 造作無邊聖力能離
236 12 néng expert at 造作無邊聖力能離
237 12 néng to be in harmony 造作無邊聖力能離
238 12 néng to tend to; to care for 造作無邊聖力能離
239 12 néng to reach; to arrive at 造作無邊聖力能離
240 12 néng as long as; only 造作無邊聖力能離
241 12 néng even if 造作無邊聖力能離
242 12 néng but 造作無邊聖力能離
243 12 néng in this way 造作無邊聖力能離
244 12 néng to be able; śak 造作無邊聖力能離
245 12 néng skilful; pravīṇa 造作無邊聖力能離
246 12 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 比丘遠離根本纏縛
247 12 遠離 yuǎnlí to be detached; to be aloof 比丘遠離根本纏縛
248 12 遠離 yuǎnlí to far off 比丘遠離根本纏縛
249 12 遠離 yuǎnlí to avoid; to abstain from; viramaṇa 比丘遠離根本纏縛
250 12 遠離 yuǎnlí detached; vivikta 比丘遠離根本纏縛
251 12 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 造作界性顛倒不生
252 12 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 造作界性顛倒不生
253 12 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 風災熾然發生
254 12 xìng gender 如來之性無損減義
255 12 xìng suffix corresponding to -ness 如來之性無損減義
256 12 xìng nature; disposition 如來之性無損減義
257 12 xìng a suffix corresponding to -ness 如來之性無損減義
258 12 xìng grammatical gender 如來之性無損減義
259 12 xìng a property; a quality 如來之性無損減義
260 12 xìng life; destiny 如來之性無損減義
261 12 xìng sexual desire 如來之性無損減義
262 12 xìng scope 如來之性無損減義
263 12 xìng nature 如來之性無損減義
264 12 增上 zēngshàng additional; increased; superior 智解增上了知無畏
265 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 廣大寂靜三寶為九
266 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 廣大寂靜三寶為九
267 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 廣大寂靜三寶為九
268 12 廣大 guǎngdà to expand 廣大寂靜三寶為九
269 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 廣大寂靜三寶為九
270 11 希求 xī qiú to hope and request 希求圓寂證解脫義
271 11 希求 xī qiú aspires 希求圓寂證解脫義
272 11 běn measure word for books 了知彼縛諍訟為本
273 11 běn this (city, week, etc) 了知彼縛諍訟為本
274 11 běn originally; formerly 了知彼縛諍訟為本
275 11 běn to be one's own 了知彼縛諍訟為本
276 11 běn origin; source; root; foundation; basis 了知彼縛諍訟為本
277 11 běn the roots of a plant 了知彼縛諍訟為本
278 11 běn self 了知彼縛諍訟為本
279 11 běn measure word for flowering plants 了知彼縛諍訟為本
280 11 běn capital 了知彼縛諍訟為本
281 11 běn main; central; primary 了知彼縛諍訟為本
282 11 běn according to 了知彼縛諍訟為本
283 11 běn a version; an edition 了知彼縛諍訟為本
284 11 běn a memorial [presented to the emperor] 了知彼縛諍訟為本
285 11 běn a book 了知彼縛諍訟為本
286 11 běn trunk of a tree 了知彼縛諍訟為本
287 11 běn to investigate the root of 了知彼縛諍訟為本
288 11 běn a manuscript for a play 了知彼縛諍訟為本
289 11 běn Ben 了知彼縛諍訟為本
290 11 běn root; origin; mula 了知彼縛諍訟為本
291 11 běn becoming, being, existing; bhava 了知彼縛諍訟為本
292 11 běn former; previous; pūrva 了知彼縛諍訟為本
293 11 止息 zhǐ xī to stop and rest 有學相狀煩惱止息
294 11 shī to give; to grant 患難有情慈心行施
295 11 shī to act; to do; to execute; to carry out 患難有情慈心行施
296 11 shī to deploy; to set up 患難有情慈心行施
297 11 shī to relate to 患難有情慈心行施
298 11 shī to move slowly 患難有情慈心行施
299 11 shī to exert 患難有情慈心行施
300 11 shī to apply; to spread 患難有情慈心行施
301 11 shī Shi 患難有情慈心行施
302 11 shī the practice of selfless giving; dāna 患難有情慈心行施
303 11 qiān to move; to shift 遷變自性有為可法
304 11 qiān to transfer 遷變自性有為可法
305 11 qiān to transfer job posting; to be promoted 遷變自性有為可法
306 11 qiān to displace; to remove; to banish; to demote 遷變自性有為可法
307 11 qiān to change; to transform 遷變自性有為可法
308 11 qiān going from one place to another; saṃkrānti 遷變自性有為可法
309 11 隨順 suíshùn to follow; to go along with 了知瞋恚貪癡隨順
310 11 隨順 suíshùn Follow and Oblige 了知瞋恚貪癡隨順
311 10 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 田宅聚落殊勝豐足
312 10 殊勝 shūshèng extraordinary 田宅聚落殊勝豐足
313 10 such as; for example; for instance 如彼圓滿德業因行
314 10 if 如彼圓滿德業因行
315 10 in accordance with 如彼圓滿德業因行
316 10 to be appropriate; should; with regard to 如彼圓滿德業因行
317 10 this 如彼圓滿德業因行
318 10 it is so; it is thus; can be compared with 如彼圓滿德業因行
319 10 to go to 如彼圓滿德業因行
320 10 to meet 如彼圓滿德業因行
321 10 to appear; to seem; to be like 如彼圓滿德業因行
322 10 at least as good as 如彼圓滿德業因行
323 10 and 如彼圓滿德業因行
324 10 or 如彼圓滿德業因行
325 10 but 如彼圓滿德業因行
326 10 then 如彼圓滿德業因行
327 10 naturally 如彼圓滿德業因行
328 10 expresses a question or doubt 如彼圓滿德業因行
329 10 you 如彼圓滿德業因行
330 10 the second lunar month 如彼圓滿德業因行
331 10 in; at 如彼圓滿德業因行
332 10 Ru 如彼圓滿德業因行
333 10 Thus 如彼圓滿德業因行
334 10 thus; tathā 如彼圓滿德業因行
335 10 like; iva 如彼圓滿德業因行
336 10 suchness; tathatā 如彼圓滿德業因行
337 10 寂靜 jìjìng quiet 寂靜邊際力用可得
338 10 寂靜 jìjìng tranquility 寂靜邊際力用可得
339 10 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 寂靜邊際力用可得
340 10 寂靜 jìjìng Nirvana 寂靜邊際力用可得
341 10 布施 bùshī generosity 布施因行圓滿無動
342 10 布施 bùshī dana; giving; generosity 布施因行圓滿無動
343 10 qiú to request 正解義趣求難得
344 10 qiú to seek; to look for 正解義趣求難得
345 10 qiú to implore 正解義趣求難得
346 10 qiú to aspire to 正解義趣求難得
347 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 正解義趣求難得
348 10 qiú to attract 正解義趣求難得
349 10 qiú to bribe 正解義趣求難得
350 10 qiú Qiu 正解義趣求難得
351 10 qiú to demand 正解義趣求難得
352 10 qiú to end 正解義趣求難得
353 10 qiú to seek; kāṅkṣ 正解義趣求難得
354 10 了知 liǎozhī to understand clearly 智解增上了知無畏
355 10 造作 zàozuò to make; to manufacture 造作界性顛倒不生
356 10 造作 zàozuò a lie; a rumor 造作界性顛倒不生
357 10 造作 zàozuò a fake; a forgery 造作界性顛倒不生
358 10 shì is; are; am; to be 是可得義無不可得
359 10 shì is exactly 是可得義無不可得
360 10 shì is suitable; is in contrast 是可得義無不可得
361 10 shì this; that; those 是可得義無不可得
362 10 shì really; certainly 是可得義無不可得
363 10 shì correct; yes; affirmative 是可得義無不可得
364 10 shì true 是可得義無不可得
365 10 shì is; has; exists 是可得義無不可得
366 10 shì used between repetitions of a word 是可得義無不可得
367 10 shì a matter; an affair 是可得義無不可得
368 10 shì Shi 是可得義無不可得
369 10 shì is; bhū 是可得義無不可得
370 10 shì this; idam 是可得義無不可得
371 10 智慧 zhìhuì wisdom 清淨智慧自性真實
372 10 智慧 zhìhuì wisdom 清淨智慧自性真實
373 10 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 清淨智慧自性真實
374 10 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 清淨智慧自性真實
375 10 biàn to change; to alter 遷變自性有為可法
376 10 biàn bian 遷變自性有為可法
377 10 biàn to become 遷變自性有為可法
378 10 biàn uncommon 遷變自性有為可法
379 10 biàn a misfortune 遷變自性有為可法
380 10 biàn variable; changeable 遷變自性有為可法
381 10 biàn to move; to change position 遷變自性有為可法
382 10 biàn turmoil; upheaval; unrest 遷變自性有為可法
383 10 biàn a plan; a scheme; a power play 遷變自性有為可法
384 10 biàn strange; weird 遷變自性有為可法
385 10 biàn transformation; vikāra 遷變自性有為可法
386 10 chù a place; location; a spot; a point 是處均等彼我如是
387 10 chǔ to reside; to live; to dwell 是處均等彼我如是
388 10 chù location 是處均等彼我如是
389 10 chù an office; a department; a bureau 是處均等彼我如是
390 10 chù a part; an aspect 是處均等彼我如是
391 10 chǔ to be in; to be in a position of 是處均等彼我如是
392 10 chǔ to get along with 是處均等彼我如是
393 10 chǔ to deal with; to manage 是處均等彼我如是
394 10 chǔ to punish; to sentence 是處均等彼我如是
395 10 chǔ to stop; to pause 是處均等彼我如是
396 10 chǔ to be associated with 是處均等彼我如是
397 10 chǔ to situate; to fix a place for 是處均等彼我如是
398 10 chǔ to occupy; to control 是處均等彼我如是
399 10 chù circumstances; situation 是處均等彼我如是
400 10 chù an occasion; a time 是處均等彼我如是
401 10 chù position; sthāna 是處均等彼我如是
402 10 平等 píngděng be equal in social status 平等無二正法安住
403 10 平等 píngděng equal 平等無二正法安住
404 10 平等 píngděng equality 平等無二正法安住
405 10 平等 píngděng equal; without partiality 平等無二正法安住
406 10 can; may; permissible 寂靜邊際力用可得
407 10 but 寂靜邊際力用可得
408 10 such; so 寂靜邊際力用可得
409 10 able to; possibly 寂靜邊際力用可得
410 10 to approve; to permit 寂靜邊際力用可得
411 10 to be worth 寂靜邊際力用可得
412 10 to suit; to fit 寂靜邊際力用可得
413 10 khan 寂靜邊際力用可得
414 10 to recover 寂靜邊際力用可得
415 10 to act as 寂靜邊際力用可得
416 10 to be worth; to deserve 寂靜邊際力用可得
417 10 approximately; probably 寂靜邊際力用可得
418 10 expresses doubt 寂靜邊際力用可得
419 10 really; truely 寂靜邊際力用可得
420 10 used to add emphasis 寂靜邊際力用可得
421 10 beautiful 寂靜邊際力用可得
422 10 Ke 寂靜邊際力用可得
423 10 used to ask a question 寂靜邊際力用可得
424 10 can; may; śakta 寂靜邊際力用可得
425 9 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 有學相狀煩惱止息
426 9 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 有學相狀煩惱止息
427 9 煩惱 fánnǎo defilement 有學相狀煩惱止息
428 9 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 有學相狀煩惱止息
429 9 瀑流 pùliú a waterfall 四種瀑流習氣仍在
430 8 果報 guǒbào fruition; the result of karma 福樂果報聯綿如是
431 8 fāng square; quadrilateral; one side 無邊方所寂然安靜
432 8 fāng Fang 無邊方所寂然安靜
433 8 fāng Kangxi radical 70 無邊方所寂然安靜
434 8 fāng measure word for square things 無邊方所寂然安靜
435 8 fāng square shaped 無邊方所寂然安靜
436 8 fāng prescription 無邊方所寂然安靜
437 8 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 無邊方所寂然安靜
438 8 fāng local 無邊方所寂然安靜
439 8 fāng a way; a method 無邊方所寂然安靜
440 8 fāng at the time when; just when 無邊方所寂然安靜
441 8 fāng only; just 無邊方所寂然安靜
442 8 fāng a direction; a side; a position 無邊方所寂然安靜
443 8 fāng an area; a region 無邊方所寂然安靜
444 8 fāng a party; a side 無邊方所寂然安靜
445 8 fāng a principle; a formula 無邊方所寂然安靜
446 8 fāng honest; upright; proper 無邊方所寂然安靜
447 8 fāng magic 無邊方所寂然安靜
448 8 fāng earth 無邊方所寂然安靜
449 8 fāng earthly; mundane 無邊方所寂然安靜
450 8 fāng a scope; an aspect 無邊方所寂然安靜
451 8 fāng side-by-side; parallel 無邊方所寂然安靜
452 8 fāng agreeable; equable 無邊方所寂然安靜
453 8 fāng about to 無邊方所寂然安靜
454 8 fāng equal; equivalent 無邊方所寂然安靜
455 8 fāng to compare 無邊方所寂然安靜
456 8 fāng a wooden tablet for writing 無邊方所寂然安靜
457 8 fāng a convention; a common practice 無邊方所寂然安靜
458 8 fāng a law; a standard 無邊方所寂然安靜
459 8 fāng to own; to possess 無邊方所寂然安靜
460 8 fāng to disobey; to violate 無邊方所寂然安靜
461 8 fāng to slander; to defame 無邊方所寂然安靜
462 8 páng beside 無邊方所寂然安靜
463 8 fāng direction; diś 無邊方所寂然安靜
464 8 method; way 遷變自性有為可法
465 8 France 遷變自性有為可法
466 8 the law; rules; regulations 遷變自性有為可法
467 8 the teachings of the Buddha; Dharma 遷變自性有為可法
468 8 a standard; a norm 遷變自性有為可法
469 8 an institution 遷變自性有為可法
470 8 to emulate 遷變自性有為可法
471 8 magic; a magic trick 遷變自性有為可法
472 8 punishment 遷變自性有為可法
473 8 Fa 遷變自性有為可法
474 8 a precedent 遷變自性有為可法
475 8 a classification of some kinds of Han texts 遷變自性有為可法
476 8 relating to a ceremony or rite 遷變自性有為可法
477 8 Dharma 遷變自性有為可法
478 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 遷變自性有為可法
479 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 遷變自性有為可法
480 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 遷變自性有為可法
481 8 quality; characteristic 遷變自性有為可法
482 8 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 嚴峻制度淨妙可愛
483 7 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 了知彼縛諍訟為本
484 7 chóng high; dignified; lofty 十善崇修流轉無有
485 7 chóng to honor 十善崇修流轉無有
486 7 chóng prosperous; flourishing 十善崇修流轉無有
487 7 chóng to fill 十善崇修流轉無有
488 7 chóng to end 十善崇修流轉無有
489 7 chóng to pray 十善崇修流轉無有
490 7 chóng Chong 十善崇修流轉無有
491 7 chóng eminent; gaurava 十善崇修流轉無有
492 7 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 無邊方所寂然安靜
493 7 無邊 wúbiān boundless; ananta 無邊方所寂然安靜
494 7 無盡 wújìn endless; inexhaustible 有情智慧功能無盡
495 7 無盡 wújìn endless 有情智慧功能無盡
496 7 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 有情智慧功能無盡
497 7 嚴峻 yánjùn grim; severe 嚴峻制度淨妙可愛
498 7 具足 jùzú Completeness 根本知見聞持具足
499 7 具足 jùzú complete; accomplished 根本知見聞持具足
500 7 具足 jùzú Purāṇa 根本知見聞持具足

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
that; tad
颠倒 顛倒
 1. diāndǎo
 2. diāndǎo
 1. up-side down
 2. delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
真实 真實 zhēnshí true reality
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
 1. xiū
 2. xiū
 3. xiū
 1. Cultivation
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. pratipanna; spiritual practice
wèi to be; bhū
自性
 1. zìxìng
 2. zìxìng
 3. zìxìng
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本寂 98 Benji
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
常灭 常滅 99 Nityaparinirvrta
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德清 100
 1. Deqing
 2. Deqing
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
律部 76 Vinaya Piṭaka
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨本生鬘论 菩薩本生鬘論 112 Pusa Bensheng Man Lun; Jātakamālā; Garland of Birth Stories
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
人趣 114 Human Realm
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三义 三義 115
 1. Sanyi
 2. Sanyi
绍德 紹德 115 Shao De
师子王 師子王 115 Lion King
宋朝 83 Song Dynasty
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 123.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
慈心 99 compassion; a compassionate mind
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
二相 195 the two attributes
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非情 102 non-sentient object
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
根本烦恼 根本煩惱 103 basic afflictions
果报 果報 103 fruition; the result of karma
护国 護國 104 Protecting the Country
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
教诫 教誡 106 instruction; teaching
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
净妙 淨妙 106 pure and subtle
九品 106 nine grades
卷第十 106 scroll 10
觉者 覺者 106 awakened one
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦受 107 the sensation of pain
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
了知 108 to understand clearly
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙觉 妙覺 109
 1. self-enlightenment to enlighten others; wonderous awakening
 2. Suprabuddha
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
勤修 113 cultivated; caritāvin
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
入圣 入聖 114 to become an arhat
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三善根 115 three wholesome roots
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善因 115 Wholesome Cause
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生类 生類 115 species; insect
生起 115 cause; arising
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
寿量 壽量 115 Lifespan
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
体大 體大 116 great in substance
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无求 無求 119 No Desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无表色 無表色 119 avijnaptirupa; latent material force
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无始 無始 119 without beginning
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
息诤 息諍 120 to quell disputes
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
息恶 息惡 120 a wandering monk; śramaṇa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心法 120 mental objects
行相 120 to conceptualize about phenomena
心真 120 true nature of the mind
修善 120 to cultivate goodness
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
意地 121 stage of intellectual consciousness
译经 譯經 121 to translate the scriptures
义利 義利 121 a beneficial meaning
因相 121 causation
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上 122 additional; increased; superior
真常 122
 1. true constant
 2. Zhen Chang
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning; principle
止寂 122 calm abiding; cessation; śamatha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
住相 122 abiding; sthiti
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme