Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 133

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 96 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
2 96 suǒ a few; various; some 善女人等所獲福聚甚多於前
3 96 suǒ a place; a location 善女人等所獲福聚甚多於前
4 96 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲福聚甚多於前
5 96 suǒ an ordinal number 善女人等所獲福聚甚多於前
6 96 suǒ meaning 善女人等所獲福聚甚多於前
7 96 suǒ garrison 善女人等所獲福聚甚多於前
8 96 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲福聚甚多於前
9 93 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等由此因緣得福多不
10 93 děi to want to; to need to 善女人等由此因緣得福多不
11 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
12 93 de 善女人等由此因緣得福多不
13 93 de infix potential marker 善女人等由此因緣得福多不
14 93 to result in 善女人等由此因緣得福多不
15 93 to be proper; to fit; to suit 善女人等由此因緣得福多不
16 93 to be satisfied 善女人等由此因緣得福多不
17 93 to be finished 善女人等由此因緣得福多不
18 93 děi satisfying 善女人等由此因緣得福多不
19 93 to contract 善女人等由此因緣得福多不
20 93 to hear 善女人等由此因緣得福多不
21 93 to have; there is 善女人等由此因緣得福多不
22 93 marks time passed 善女人等由此因緣得福多不
23 93 obtain; attain; prāpta 善女人等由此因緣得福多不
24 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
25 87 zhōng medium; medium sized 如是般若波羅蜜多祕密藏中
26 87 zhōng China 如是般若波羅蜜多祕密藏中
27 87 zhòng to hit the mark 如是般若波羅蜜多祕密藏中
28 87 zhōng midday 如是般若波羅蜜多祕密藏中
29 87 zhōng inside 如是般若波羅蜜多祕密藏中
30 87 zhōng during 如是般若波羅蜜多祕密藏中
31 87 zhōng Zhong 如是般若波羅蜜多祕密藏中
32 87 zhōng intermediary 如是般若波羅蜜多祕密藏中
33 87 zhōng half 如是般若波羅蜜多祕密藏中
34 87 zhòng to reach; to attain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
35 87 zhòng to suffer; to infect 如是般若波羅蜜多祕密藏中
36 87 zhòng to obtain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
37 87 zhòng to pass an exam 如是般若波羅蜜多祕密藏中
38 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
39 87 便 biàn convenient; handy; easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
40 87 便 biàn advantageous 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
41 87 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
42 87 便 pián fat; obese 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
43 87 便 biàn to make easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
44 87 便 biàn an unearned advantage 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
45 87 便 biàn ordinary; plain 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
46 87 便 biàn in passing 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
47 87 便 biàn informal 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
48 87 便 biàn appropriate; suitable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
49 87 便 biàn an advantageous occasion 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
50 87 便 biàn stool 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
51 87 便 pián quiet; quiet and comfortable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
52 87 便 biàn proficient; skilled 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
53 87 便 pián shrewd; slick; good with words 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
54 84 世間 shìjiān world; the human world 則令世間佛眼不斷
55 84 世間 shìjiān world 則令世間佛眼不斷
56 84 世間 shìjiān world; loka 則令世間佛眼不斷
57 84 祕密 mìmì a secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
58 84 祕密 mìmì secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
59 84 cáng to hide 如是般若波羅蜜多祕密藏中
60 84 zàng canon; a collection of scriptures 如是般若波羅蜜多祕密藏中
61 84 cáng to store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
62 84 zàng Tibet 如是般若波羅蜜多祕密藏中
63 84 zàng a treasure 如是般若波羅蜜多祕密藏中
64 84 zàng a store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
65 84 zāng Zang 如是般若波羅蜜多祕密藏中
66 84 zāng good 如是般若波羅蜜多祕密藏中
67 84 zāng a male slave 如是般若波羅蜜多祕密藏中
68 84 zāng booty 如是般若波羅蜜多祕密藏中
69 84 zàng an internal organ 如是般若波羅蜜多祕密藏中
70 84 zàng to bury 如是般若波羅蜜多祕密藏中
71 84 zàng piṭaka; canon 如是般若波羅蜜多祕密藏中
72 84 zàng garba; matrix; embryo 如是般若波羅蜜多祕密藏中
73 84 zàng kośa; kosa 如是般若波羅蜜多祕密藏中
74 84 zàng alaya; dwelling; residence 如是般若波羅蜜多祕密藏中
75 81 由此 yóucǐ hereby; from this 善女人等由此因緣得福多不
76 75 施設 shīshè to establish; to set up 居士大族施設可得
77 75 can; may; permissible 居士大族施設可得
78 75 to approve; to permit 居士大族施設可得
79 75 to be worth 居士大族施設可得
80 75 to suit; to fit 居士大族施設可得
81 75 khan 居士大族施設可得
82 75 to recover 居士大族施設可得
83 75 to act as 居士大族施設可得
84 75 to be worth; to deserve 居士大族施設可得
85 75 used to add emphasis 居士大族施設可得
86 75 beautiful 居士大族施設可得
87 75 Ke 居士大族施設可得
88 75 can; may; śakta 居士大族施設可得
89 75 說法 shuō fǎ a statement; wording 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
90 75 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
91 75 說法 shuō fǎ words from the heart 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
92 75 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
93 75 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
94 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
95 48 kòng free time 畢竟空
96 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
97 48 kōng the sky; the air 畢竟空
98 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
99 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
100 48 kòng empty space 畢竟空
101 48 kōng without substance 畢竟空
102 48 kōng to not have 畢竟空
103 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
104 48 kōng vast and high 畢竟空
105 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
106 48 kòng blank 畢竟空
107 48 kòng expansive 畢竟空
108 48 kòng lacking 畢竟空
109 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
110 48 kōng Emptiness 畢竟空
111 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
112 48 děng et cetera; and so on 善女人等教贍部洲
113 48 děng to wait 善女人等教贍部洲
114 48 děng to be equal 善女人等教贍部洲
115 48 děng degree; level 善女人等教贍部洲
116 48 děng to compare 善女人等教贍部洲
117 36 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
118 33 一切 yīqiè temporary 廣說一切無漏之法
119 33 一切 yīqiè the same 廣說一切無漏之法
120 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment 漸次證得獨覺菩提
121 33 菩提 pútí bodhi 漸次證得獨覺菩提
122 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 漸次證得獨覺菩提
123 27 lìng to make; to cause to be; to lead 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
124 27 lìng to issue a command 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
125 27 lìng rules of behavior; customs 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
126 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
127 27 lìng a season 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
128 27 lìng respected; good reputation 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
129 27 lìng good 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
130 27 lìng pretentious 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
131 27 lìng a transcending state of existence 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
132 27 lìng a commander 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
133 27 lìng a commanding quality; an impressive character 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
134 27 lìng lyrics 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
135 27 lìng Ling 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
136 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
137 27 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺種性補特伽羅修學此法
138 27 tiān day 一切世間若天
139 27 tiān heaven 一切世間若天
140 27 tiān nature 一切世間若天
141 27 tiān sky 一切世間若天
142 27 tiān weather 一切世間若天
143 27 tiān father; husband 一切世間若天
144 27 tiān a necessity 一切世間若天
145 27 tiān season 一切世間若天
146 27 tiān destiny 一切世間若天
147 27 tiān very high; sky high [prices] 一切世間若天
148 27 tiān a deva; a god 一切世間若天
149 27 tiān Heavenly Realm 一切世間若天
150 24 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等教贍部洲
151 24 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等教贍部洲
152 24 good fortune; happiness; luck 善女人等由此因緣得福多不
153 24 Fujian 善女人等由此因緣得福多不
154 24 wine and meat used in ceremonial offerings 善女人等由此因緣得福多不
155 24 Fortune 善女人等由此因緣得福多不
156 24 merit; blessing; punya 善女人等由此因緣得福多不
157 24 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
158 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
159 21 有情 yǒuqíng having feelings for 置贍部洲諸有情類
160 21 有情 yǒuqíng friends with 置贍部洲諸有情類
161 21 有情 yǒuqíng having emotional appeal 置贍部洲諸有情類
162 21 有情 yǒuqíng sentient being 置贍部洲諸有情類
163 21 有情 yǒuqíng sentient beings 置贍部洲諸有情類
164 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 善女人等教贍部洲
165 21 jiào a school of thought; a sect 善女人等教贍部洲
166 21 jiào to make; to cause 善女人等教贍部洲
167 21 jiào religion 善女人等教贍部洲
168 21 jiào instruction; a teaching 善女人等教贍部洲
169 21 jiào Jiao 善女人等教贍部洲
170 21 jiào a directive; an order 善女人等教贍部洲
171 21 jiào to urge; to incite 善女人等教贍部洲
172 21 jiào to pass on; to convey 善女人等教贍部洲
173 21 jiào etiquette 善女人等教贍部洲
174 21 jiāo teaching; śāsana 善女人等教贍部洲
175 21 to assemble; to meet together 善女人等所獲福聚甚多於前
176 21 to store up; to collect; to amass 善女人等所獲福聚甚多於前
177 21 to levy; to impose [a tax] 善女人等所獲福聚甚多於前
178 21 a village 善女人等所獲福聚甚多於前
179 21 a crowd 善女人等所獲福聚甚多於前
180 21 savings 善女人等所獲福聚甚多於前
181 18 method; way 廣說一切無漏之法
182 18 France 廣說一切無漏之法
183 18 the law; rules; regulations 廣說一切無漏之法
184 18 the teachings of the Buddha; Dharma 廣說一切無漏之法
185 18 a standard; a norm 廣說一切無漏之法
186 18 an institution 廣說一切無漏之法
187 18 to emulate 廣說一切無漏之法
188 18 magic; a magic trick 廣說一切無漏之法
189 18 punishment 廣說一切無漏之法
190 18 Fa 廣說一切無漏之法
191 18 a precedent 廣說一切無漏之法
192 18 a classification of some kinds of Han texts 廣說一切無漏之法
193 18 relating to a ceremony or rite 廣說一切無漏之法
194 18 Dharma 廣說一切無漏之法
195 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 廣說一切無漏之法
196 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 廣說一切無漏之法
197 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 廣說一切無漏之法
198 18 quality; characteristic 廣說一切無漏之法
199 18 huò to reap; to harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
200 18 huò to obtain; to get 善女人等所獲福聚甚多於前
201 18 huò to hunt; to capture 善女人等所獲福聚甚多於前
202 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 善女人等所獲福聚甚多於前
203 18 huò game (hunting) 善女人等所獲福聚甚多於前
204 18 huò a female servant 善女人等所獲福聚甚多於前
205 18 huái Huai 善女人等所獲福聚甚多於前
206 18 huò harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
207 18 huò results 善女人等所獲福聚甚多於前
208 18 huò to obtain 善女人等所獲福聚甚多於前
209 18 huò to take; labh 善女人等所獲福聚甚多於前
210 18 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 淨戒波羅蜜多
211 18 to reach 及餘無量無邊佛法
212 18 to attain 及餘無量無邊佛法
213 18 to understand 及餘無量無邊佛法
214 18 able to be compared to; to catch up with 及餘無量無邊佛法
215 18 to be involved with; to associate with 及餘無量無邊佛法
216 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘無量無邊佛法
217 18 and; ca; api 及餘無量無邊佛法
218 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
219 15 lèi similar; like 置贍部洲諸有情類
220 15 lèi class in a programming language 置贍部洲諸有情類
221 15 lèi reason; logic 置贍部洲諸有情類
222 15 lèi example; model 置贍部洲諸有情類
223 15 lèi Lei 置贍部洲諸有情類
224 15 不還 bù huán to not go back 不還
225 15 不還 bù huán to not give back 不還
226 15 不還 bù huán not returning; anāgāmin 不還
227 15 zhèng upright; straight 證得無上正等菩提
228 15 zhèng to straighten; to correct 證得無上正等菩提
229 15 zhèng main; central; primary 證得無上正等菩提
230 15 zhèng fundamental; original 證得無上正等菩提
231 15 zhèng precise; exact; accurate 證得無上正等菩提
232 15 zhèng at right angles 證得無上正等菩提
233 15 zhèng unbiased; impartial 證得無上正等菩提
234 15 zhèng true; correct; orthodox 證得無上正等菩提
235 15 zhèng unmixed; pure 證得無上正等菩提
236 15 zhèng positive (charge) 證得無上正等菩提
237 15 zhèng positive (number) 證得無上正等菩提
238 15 zhèng standard 證得無上正等菩提
239 15 zhèng chief; principal; primary 證得無上正等菩提
240 15 zhèng honest 證得無上正等菩提
241 15 zhèng to execute; to carry out 證得無上正等菩提
242 15 zhèng accepted; conventional 證得無上正等菩提
243 15 zhèng to govern 證得無上正等菩提
244 15 zhēng first month 證得無上正等菩提
245 15 zhēng center of a target 證得無上正等菩提
246 15 zhèng Righteous 證得無上正等菩提
247 15 zhèng right manner; nyāya 證得無上正等菩提
248 15 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
249 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
250 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
251 15 修學 xiūxué to study 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
252 15 guǎng wide; large; vast 廣令流布
253 15 guǎng Kangxi radical 53 廣令流布
254 15 ān a hut 廣令流布
255 15 guǎng a large building structure with no walls 廣令流布
256 15 guǎng many; numerous; common 廣令流布
257 15 guǎng to extend; to expand 廣令流布
258 15 guǎng width; breadth; extent 廣令流布
259 15 guǎng broad-minded; generous 廣令流布
260 15 guǎng Guangzhou 廣令流布
261 15 guàng a unit of east-west distance 廣令流布
262 15 guàng a unit of 15 chariots 廣令流布
263 15 kuàng barren 廣令流布
264 15 guǎng Extensive 廣令流布
265 15 guǎng vaipulya; vast; extended 廣令流布
266 15 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
267 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 得阿羅漢果
268 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening 得阿羅漢果
269 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 證得無上正等菩提
270 15 zhù to dwell; to live; to reside 善女人等教一有情住預流果
271 15 zhù to stop; to halt 善女人等教一有情住預流果
272 15 zhù to retain; to remain 善女人等教一有情住預流果
273 15 zhù to lodge at [temporarily] 善女人等教一有情住預流果
274 15 zhù verb complement 善女人等教一有情住預流果
275 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 善女人等教一有情住預流果
276 15 預流 yùliú Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer 東勝身洲諸有情類皆住預流
277 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 由有菩薩摩訶薩故
278 14 東勝身洲 dōng shèngshēn zhōu Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
279 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
280 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
281 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
282 12 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 善女人等由此因緣得福多不
283 12 duó many; much 善女人等由此因緣得福多不
284 12 duō more 善女人等由此因緣得福多不
285 12 duō excessive 善女人等由此因緣得福多不
286 12 duō abundant 善女人等由此因緣得福多不
287 12 duō to multiply; to acrue 善女人等由此因緣得福多不
288 12 duō Duo 善女人等由此因緣得福多不
289 12 duō ta 善女人等由此因緣得福多不
290 12 shèng to beat; to win; to conquer 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
291 12 shèng victory; success 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
292 12 shèng wonderful; supurb; superior 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
293 12 shèng to surpass 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
294 12 shèng triumphant 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
295 12 shèng a scenic view 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
296 12 shèng a woman's hair decoration 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
297 12 shèng Sheng 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
298 12 shèng conquering; victorious; jaya 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
299 12 shèng superior; agra 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
300 12 書寫 shūxiě to write 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
301 12 書寫 shūxiě to copy 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
302 12 Kangxi radical 71 無變異空
303 12 to not have; without 無變異空
304 12 mo 無變異空
305 12 to not have 無變異空
306 12 Wu 無變異空
307 12 mo 無變異空
308 12 shàn to support; to provide aid 置贍部洲諸有情類
309 12 shàn to be sufficient 置贍部洲諸有情類
310 12 shàn rich; elegant 置贍部洲諸有情類
311 12 ministry; department 置贍部洲諸有情類
312 12 section; part 置贍部洲諸有情類
313 12 troops 置贍部洲諸有情類
314 12 a category; a kind 置贍部洲諸有情類
315 12 to command; to control 置贍部洲諸有情類
316 12 radical 置贍部洲諸有情類
317 12 headquarters 置贍部洲諸有情類
318 12 unit 置贍部洲諸有情類
319 12 to put in order; to arrange 置贍部洲諸有情類
320 12 大族 dàzú large and influential family; clan 世間便有剎帝利大族
321 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 及餘無量無邊佛法
322 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 及餘無量無邊佛法
323 12 無量 wúliàng immeasurable 及餘無量無邊佛法
324 12 無量 wúliàng Atula 及餘無量無邊佛法
325 12 預流果 yùliúguǒ srotāpanna 得預流果
326 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
327 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
328 12 zhōu a continent 置贍部洲諸有情類
329 12 zhōu an island; islet 置贍部洲諸有情類
330 12 zhōu continent; dvīpa 置贍部洲諸有情類
331 9 qíng feeling; emotion; mood 善女人等教一有情住預流果
332 9 qíng passion; affection 善女人等教一有情住預流果
333 9 qíng friendship; kindness 善女人等教一有情住預流果
334 9 qíng face; honor 善女人等教一有情住預流果
335 9 qíng condition; state; situation 善女人等教一有情住預流果
336 9 qíng relating to male-female relations 善女人等教一有情住預流果
337 9 qíng sentience; cognition 善女人等教一有情住預流果
338 9 sàn to scatter 散空
339 9 sàn to spread 散空
340 9 sàn to dispel 散空
341 9 sàn to fire; to discharge 散空
342 9 sǎn relaxed; idle 散空
343 9 sǎn scattered 散空
344 9 sǎn powder; powdered medicine 散空
345 9 sàn to squander 散空
346 9 sàn to give up 散空
347 9 sàn to be distracted 散空
348 9 sǎn not regulated; lax 散空
349 9 sǎn not systematic; chaotic 散空
350 9 sǎn to grind into powder 散空
351 9 sǎn a melody 散空
352 9 sàn to flee; to escape 散空
353 9 sǎn San 散空
354 9 sàn scatter; vikiraṇa 散空
355 9 sàn sa 散空
356 9 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 廣說一切無漏之法
357 9 證得 zhèngdé realize; prāpti 漸次證得獨覺菩提
358 9 xìng gender 不虛妄性
359 9 xìng nature; disposition 不虛妄性
360 9 xìng grammatical gender 不虛妄性
361 9 xìng a property; a quality 不虛妄性
362 9 xìng life; destiny 不虛妄性
363 9 xìng sexual desire 不虛妄性
364 9 xìng scope 不虛妄性
365 9 xìng nature 不虛妄性
366 9 shě to give 大捨
367 9 shě to give up; to abandon 大捨
368 9 shě a house; a home; an abode 大捨
369 9 shè my 大捨
370 9 shě equanimity 大捨
371 9 shè my house 大捨
372 9 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
373 9 shè to leave 大捨
374 9 shě She 大捨
375 9 shè disciple 大捨
376 9 shè a barn; a pen 大捨
377 9 shè to reside 大捨
378 9 shè to stop; to halt; to cease 大捨
379 9 shè to find a place for; to arrange 大捨
380 9 shě Give 大捨
381 9 shě equanimity; upeksa 大捨
382 9 interesting 鬼趣
383 9 to turn towards; to approach 鬼趣
384 9 to urge 鬼趣
385 9 purport; an objective 鬼趣
386 9 a delight; a pleasure; an interest 鬼趣
387 9 an inclination 鬼趣
388 9 a flavor; a taste 鬼趣
389 9 to go quickly towards 鬼趣
390 9 realm; destination 鬼趣
391 9 解脫門 jiětuō mén Gate of Perfect Ease 無願解脫門
392 9 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance; vimokṣadvāra 無願解脫門
393 9 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 速入聲聞正性離生
394 9 一有 yīyǒu as soon as there is 善女人等教一有情住預流果
395 9 正性 zhèng xìng divine nature 速入聲聞正性離生
396 9 種性 zhǒngxìng lineage; gotra 聲聞種性補特伽羅修學此法
397 9 yóu Kangxi radical 102 由有菩薩摩訶薩故
398 9 yóu to follow along 由有菩薩摩訶薩故
399 9 yóu cause; reason 由有菩薩摩訶薩故
400 9 yóu You 由有菩薩摩訶薩故
401 9 xiàng direction 阿羅漢及預流向預流果
402 9 xiàng to face 阿羅漢及預流向預流果
403 9 xiàng previous; former; earlier 阿羅漢及預流向預流果
404 9 xiàng a north facing window 阿羅漢及預流向預流果
405 9 xiàng a trend 阿羅漢及預流向預流果
406 9 xiàng Xiang 阿羅漢及預流向預流果
407 9 xiàng Xiang 阿羅漢及預流向預流果
408 9 xiàng to move towards 阿羅漢及預流向預流果
409 9 xiàng to respect; to admire; to look up to 阿羅漢及預流向預流果
410 9 xiàng to favor; to be partial to 阿羅漢及預流向預流果
411 9 xiàng to approximate 阿羅漢及預流向預流果
412 9 xiàng presuming 阿羅漢及預流向預流果
413 9 xiàng to attack 阿羅漢及預流向預流果
414 9 xiàng echo 阿羅漢及預流向預流果
415 9 xiàng to make clear 阿羅漢及預流向預流果
416 9 xiàng facing towards; abhimukha 阿羅漢及預流向預流果
417 9 無漏 wúlòu Untainted 廣說一切無漏之法
418 9 無漏 wúlòu having no passion or delusion; anasrava 廣說一切無漏之法
419 9 五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers; pañcabhijñā 五神通
420 9 yìng to answer; to respond
421 9 yìng to confirm; to verify
422 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
423 9 yìng to accept
424 9 yìng to permit; to allow
425 9 yìng to echo
426 9 yìng to handle; to deal with
427 9 yìng Ying
428 9 甚多 shén duō extremely many 甚多
429 9 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 聲聞種性補特伽羅修學此法
430 9 speed 速入聲聞正性離生
431 9 quick; fast 速入聲聞正性離生
432 9 urgent 速入聲聞正性離生
433 9 to accelerate 速入聲聞正性離生
434 9 to urge 速入聲聞正性離生
435 9 西牛貨洲 xī niú huò zhōu Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya 西牛貨洲諸有情類皆令修學四靜慮
436 7 miào wonderful; fantastic 應以無量上妙華鬘
437 7 miào clever 應以無量上妙華鬘
438 7 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 應以無量上妙華鬘
439 7 miào fine; delicate 應以無量上妙華鬘
440 7 miào young 應以無量上妙華鬘
441 7 miào interesting 應以無量上妙華鬘
442 7 miào profound reasoning 應以無量上妙華鬘
443 7 miào Miao 應以無量上妙華鬘
444 7 miào Wonderful 應以無量上妙華鬘
445 7 miào wonderful; beautiful; suksma 應以無量上妙華鬘
446 7 zhī to go 初分校量功德品第三十之三十一
447 7 zhī to arrive; to go 初分校量功德品第三十之三十一
448 7 zhī is 初分校量功德品第三十之三十一
449 7 zhī to use 初分校量功德品第三十之三十一
450 7 zhī Zhi 初分校量功德品第三十之三十一
451 6 安忍 ānrěn tolerance 安忍波羅蜜多
452 6 安忍 ānrěn Patience 安忍波羅蜜多
453 6 安忍 ānrěn to bear adversity with calmness 安忍波羅蜜多
454 6 安忍 ānrěn Abiding Patience 安忍波羅蜜多
455 6 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 法性
456 6 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
457 6 真如 zhēnrú True Thusness 真如
458 6 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 真如
459 6 wàng absurd; fantastic; presumptuous 不虛妄性
460 6 wàng irregular (behavior) 不虛妄性
461 6 wàng arrogant 不虛妄性
462 6 wàng falsely; mithyā 不虛妄性
463 6 大喜 dàxǐ exultation 大喜
464 6 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
465 6 五根 wǔ gēn pañcendriya; five sense organs; five senses 五根
466 6 四無所畏 sì wú suǒ wèi four kinds of fearlessness 四無所畏
467 6 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
468 6 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
469 6 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases; vastujñāna 一切相智
470 6 other; another; some other 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
471 6 other 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
472 6 tha 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
473 6 ṭha 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
474 6 other; anya 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
475 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩種性補特伽羅修學此法
476 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩種性補特伽羅修學此法
477 6 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩種性補特伽羅修學此法
478 6 zhòng many; numerous 眾妙
479 6 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾妙
480 6 zhòng general; common; public 眾妙
481 6 大空 dàkōng the great void 大空
482 6 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 漸次修行諸菩薩行
483 6 修行 xiūxíng spiritual cultivation 漸次修行諸菩薩行
484 6 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 漸次修行諸菩薩行
485 6 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 漸次修行諸菩薩行
486 6 淨戒 jìngjiè Pure Precepts 淨戒波羅蜜多
487 6 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒波羅蜜多
488 6 淨戒 jìngjiè Jing Jie 淨戒波羅蜜多
489 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 漸次修行諸菩薩行
490 6 一切法空 yīqiè fǎ kōng the emptiness of all dharmas 一切法空
491 6 流布 liúbù to propagate; to spread; to circulate; to disseminate 廣令流布
492 6 流布 liúbù to spread; to circulate; to disseminate 廣令流布
493 6 不還果 bù huán guǒ the fruit of anāgāmin 得不還果
494 6 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga 七等覺支
495 6 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
496 6 所有 suǒyǒu to belong to 獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故
497 6 big; huge; large 大捨
498 6 Kangxi radical 37 大捨
499 6 great; major; important 大捨
500 6 size 大捨

Frequencies of all Words

Top 628

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 111 old; ancient; former; past 何以故
3 111 reason; cause; purpose 何以故
4 111 to die 何以故
5 111 so; therefore; hence 何以故
6 111 original 何以故
7 111 accident; happening; instance 何以故
8 111 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 111 something in the past 何以故
10 111 deceased; dead 何以故
11 111 still; yet 何以故
12 111 therefore; tasmāt 何以故
13 96 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
14 96 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 善女人等所獲福聚甚多於前
15 96 suǒ an office; an institute 善女人等所獲福聚甚多於前
16 96 suǒ introduces a relative clause 善女人等所獲福聚甚多於前
17 96 suǒ it 善女人等所獲福聚甚多於前
18 96 suǒ if; supposing 善女人等所獲福聚甚多於前
19 96 suǒ a few; various; some 善女人等所獲福聚甚多於前
20 96 suǒ a place; a location 善女人等所獲福聚甚多於前
21 96 suǒ indicates a passive voice 善女人等所獲福聚甚多於前
22 96 suǒ that which 善女人等所獲福聚甚多於前
23 96 suǒ an ordinal number 善女人等所獲福聚甚多於前
24 96 suǒ meaning 善女人等所獲福聚甚多於前
25 96 suǒ garrison 善女人等所獲福聚甚多於前
26 96 suǒ place; pradeśa 善女人等所獲福聚甚多於前
27 96 suǒ that which; yad 善女人等所獲福聚甚多於前
28 93 de potential marker 善女人等由此因緣得福多不
29 93 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等由此因緣得福多不
30 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
31 93 děi to want to; to need to 善女人等由此因緣得福多不
32 93 děi must; ought to 善女人等由此因緣得福多不
33 93 de 善女人等由此因緣得福多不
34 93 de infix potential marker 善女人等由此因緣得福多不
35 93 to result in 善女人等由此因緣得福多不
36 93 to be proper; to fit; to suit 善女人等由此因緣得福多不
37 93 to be satisfied 善女人等由此因緣得福多不
38 93 to be finished 善女人等由此因緣得福多不
39 93 de result of degree 善女人等由此因緣得福多不
40 93 de marks completion of an action 善女人等由此因緣得福多不
41 93 děi satisfying 善女人等由此因緣得福多不
42 93 to contract 善女人等由此因緣得福多不
43 93 marks permission or possibility 善女人等由此因緣得福多不
44 93 expressing frustration 善女人等由此因緣得福多不
45 93 to hear 善女人等由此因緣得福多不
46 93 to have; there is 善女人等由此因緣得福多不
47 93 marks time passed 善女人等由此因緣得福多不
48 93 obtain; attain; prāpta 善女人等由此因緣得福多不
49 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
50 87 zhōng medium; medium sized 如是般若波羅蜜多祕密藏中
51 87 zhōng China 如是般若波羅蜜多祕密藏中
52 87 zhòng to hit the mark 如是般若波羅蜜多祕密藏中
53 87 zhōng in; amongst 如是般若波羅蜜多祕密藏中
54 87 zhōng midday 如是般若波羅蜜多祕密藏中
55 87 zhōng inside 如是般若波羅蜜多祕密藏中
56 87 zhōng during 如是般若波羅蜜多祕密藏中
57 87 zhōng Zhong 如是般若波羅蜜多祕密藏中
58 87 zhōng intermediary 如是般若波羅蜜多祕密藏中
59 87 zhōng half 如是般若波羅蜜多祕密藏中
60 87 zhōng just right; suitably 如是般若波羅蜜多祕密藏中
61 87 zhōng while 如是般若波羅蜜多祕密藏中
62 87 zhòng to reach; to attain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
63 87 zhòng to suffer; to infect 如是般若波羅蜜多祕密藏中
64 87 zhòng to obtain 如是般若波羅蜜多祕密藏中
65 87 zhòng to pass an exam 如是般若波羅蜜多祕密藏中
66 87 zhōng middle 如是般若波羅蜜多祕密藏中
67 87 便 biàn convenient; handy; easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
68 87 便 biàn advantageous 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
69 87 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
70 87 便 pián fat; obese 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
71 87 便 biàn to make easy 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
72 87 便 biàn an unearned advantage 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
73 87 便 biàn ordinary; plain 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
74 87 便 biàn if only; so long as; to the contrary 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
75 87 便 biàn in passing 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
76 87 便 biàn informal 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
77 87 便 biàn right away; then; right after 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
78 87 便 biàn appropriate; suitable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
79 87 便 biàn an advantageous occasion 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
80 87 便 biàn stool 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
81 87 便 pián quiet; quiet and comfortable 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
82 87 便 biàn proficient; skilled 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
83 87 便 biàn even if; even though 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
84 87 便 pián shrewd; slick; good with words 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
85 87 便 biàn then; atha 若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故
86 84 世間 shìjiān world; the human world 則令世間佛眼不斷
87 84 世間 shìjiān world 則令世間佛眼不斷
88 84 世間 shìjiān world; loka 則令世間佛眼不斷
89 84 祕密 mìmì a secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
90 84 祕密 mìmì secret 如是般若波羅蜜多祕密藏中
91 84 yǒu is; are; to exist 諸有修行四靜慮
92 84 yǒu to have; to possess 諸有修行四靜慮
93 84 yǒu indicates an estimate 諸有修行四靜慮
94 84 yǒu indicates a large quantity 諸有修行四靜慮
95 84 yǒu indicates an affirmative response 諸有修行四靜慮
96 84 yǒu a certain; used before a person, time, or place 諸有修行四靜慮
97 84 yǒu used to compare two things 諸有修行四靜慮
98 84 yǒu used in a polite formula before certain verbs 諸有修行四靜慮
99 84 yǒu used before the names of dynasties 諸有修行四靜慮
100 84 yǒu a certain thing; what exists 諸有修行四靜慮
101 84 yǒu multiple of ten and ... 諸有修行四靜慮
102 84 yǒu abundant 諸有修行四靜慮
103 84 yǒu purposeful 諸有修行四靜慮
104 84 yǒu You 諸有修行四靜慮
105 84 yǒu 1. existence; 2. becoming 諸有修行四靜慮
106 84 yǒu becoming; bhava 諸有修行四靜慮
107 84 cáng to hide 如是般若波羅蜜多祕密藏中
108 84 zàng canon; a collection of scriptures 如是般若波羅蜜多祕密藏中
109 84 cáng to store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
110 84 zàng Tibet 如是般若波羅蜜多祕密藏中
111 84 zàng a treasure 如是般若波羅蜜多祕密藏中
112 84 zàng a store 如是般若波羅蜜多祕密藏中
113 84 zāng Zang 如是般若波羅蜜多祕密藏中
114 84 zāng good 如是般若波羅蜜多祕密藏中
115 84 zāng a male slave 如是般若波羅蜜多祕密藏中
116 84 zāng booty 如是般若波羅蜜多祕密藏中
117 84 zàng an internal organ 如是般若波羅蜜多祕密藏中
118 84 zàng to bury 如是般若波羅蜜多祕密藏中
119 84 zàng piṭaka; canon 如是般若波羅蜜多祕密藏中
120 84 zàng garba; matrix; embryo 如是般若波羅蜜多祕密藏中
121 84 zàng kośa; kosa 如是般若波羅蜜多祕密藏中
122 84 zàng alaya; dwelling; residence 如是般若波羅蜜多祕密藏中
123 81 由此 yóucǐ hereby; from this 善女人等由此因緣得福多不
124 75 施設 shīshè to establish; to set up 居士大族施設可得
125 75 can; may; permissible 居士大族施設可得
126 75 but 居士大族施設可得
127 75 such; so 居士大族施設可得
128 75 able to; possibly 居士大族施設可得
129 75 to approve; to permit 居士大族施設可得
130 75 to be worth 居士大族施設可得
131 75 to suit; to fit 居士大族施設可得
132 75 khan 居士大族施設可得
133 75 to recover 居士大族施設可得
134 75 to act as 居士大族施設可得
135 75 to be worth; to deserve 居士大族施設可得
136 75 approximately; probably 居士大族施設可得
137 75 expresses doubt 居士大族施設可得
138 75 really; truely 居士大族施設可得
139 75 used to add emphasis 居士大族施設可得
140 75 beautiful 居士大族施設可得
141 75 Ke 居士大族施設可得
142 75 used to ask a question 居士大族施設可得
143 75 can; may; śakta 居士大族施設可得
144 75 說法 shuō fǎ a statement; wording 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
145 75 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
146 75 說法 shuō fǎ words from the heart 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
147 75 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
148 75 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
149 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
150 48 kòng free time 畢竟空
151 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
152 48 kōng the sky; the air 畢竟空
153 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
154 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
155 48 kòng empty space 畢竟空
156 48 kōng without substance 畢竟空
157 48 kōng to not have 畢竟空
158 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
159 48 kōng vast and high 畢竟空
160 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
161 48 kòng blank 畢竟空
162 48 kòng expansive 畢竟空
163 48 kòng lacking 畢竟空
164 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
165 48 kōng Emptiness 畢竟空
166 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
167 48 děng et cetera; and so on 善女人等教贍部洲
168 48 děng to wait 善女人等教贍部洲
169 48 děng degree; kind 善女人等教贍部洲
170 48 děng plural 善女人等教贍部洲
171 48 děng to be equal 善女人等教贍部洲
172 48 děng degree; level 善女人等教贍部洲
173 48 děng to compare 善女人等教贍部洲
174 45 ruò to seem; to be like; as 若善男子
175 45 ruò seemingly 若善男子
176 45 ruò if 若善男子
177 45 ruò you 若善男子
178 45 ruò this; that 若善男子
179 45 ruò and; or 若善男子
180 45 ruò as for; pertaining to 若善男子
181 45 pomegranite 若善男子
182 45 ruò to choose 若善男子
183 45 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
184 45 ruò thus 若善男子
185 45 ruò pollia 若善男子
186 45 ruò Ruo 若善男子
187 45 ruò only then 若善男子
188 45 ja 若善男子
189 45 jñā 若善男子
190 45 ruò if; yadi 若善男子
191 36 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
192 33 一切 yīqiè all; every; everything 廣說一切無漏之法
193 33 一切 yīqiè temporary 廣說一切無漏之法
194 33 一切 yīqiè the same 廣說一切無漏之法
195 33 一切 yīqiè generally 廣說一切無漏之法
196 33 一切 yīqiè all, everything 廣說一切無漏之法
197 33 一切 yīqiè all; sarva 廣說一切無漏之法
198 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment 漸次證得獨覺菩提
199 33 菩提 pútí bodhi 漸次證得獨覺菩提
200 33 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 漸次證得獨覺菩提
201 27 lìng to make; to cause to be; to lead 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
202 27 lìng to issue a command 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
203 27 lìng rules of behavior; customs 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
204 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
205 27 lìng a season 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
206 27 lìng respected; good reputation 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
207 27 lìng good 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
208 27 lìng pretentious 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
209 27 lìng a transcending state of existence 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
210 27 lìng a commander 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
211 27 lìng a commanding quality; an impressive character 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
212 27 lìng lyrics 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
213 27 lìng Ling 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
214 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
215 27 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 獨覺種性補特伽羅修學此法
216 27 tiān day 一切世間若天
217 27 tiān day 一切世間若天
218 27 tiān heaven 一切世間若天
219 27 tiān nature 一切世間若天
220 27 tiān sky 一切世間若天
221 27 tiān weather 一切世間若天
222 27 tiān father; husband 一切世間若天
223 27 tiān a necessity 一切世間若天
224 27 tiān season 一切世間若天
225 27 tiān destiny 一切世間若天
226 27 tiān very high; sky high [prices] 一切世間若天
227 27 tiān very 一切世間若天
228 27 tiān a deva; a god 一切世間若天
229 27 tiān Heavenly Realm 一切世間若天
230 24 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等教贍部洲
231 24 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等教贍部洲
232 24 good fortune; happiness; luck 善女人等由此因緣得福多不
233 24 Fujian 善女人等由此因緣得福多不
234 24 wine and meat used in ceremonial offerings 善女人等由此因緣得福多不
235 24 Fortune 善女人等由此因緣得福多不
236 24 merit; blessing; punya 善女人等由此因緣得福多不
237 24 zhū all; many; various 置贍部洲諸有情類
238 24 zhū Zhu 置贍部洲諸有情類
239 24 zhū all; members of the class 置贍部洲諸有情類
240 24 zhū interrogative particle 置贍部洲諸有情類
241 24 zhū him; her; them; it 置贍部洲諸有情類
242 24 zhū of; in 置贍部洲諸有情類
243 24 zhū all; many; sarva 置贍部洲諸有情類
244 24 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
245 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
246 21 有情 yǒuqíng having feelings for 置贍部洲諸有情類
247 21 有情 yǒuqíng friends with 置贍部洲諸有情類
248 21 有情 yǒuqíng having emotional appeal 置贍部洲諸有情類
249 21 有情 yǒuqíng sentient being 置贍部洲諸有情類
250 21 有情 yǒuqíng sentient beings 置贍部洲諸有情類
251 21 jiāo to teach; to educate; to instruct 善女人等教贍部洲
252 21 jiào a school of thought; a sect 善女人等教贍部洲
253 21 jiào to make; to cause 善女人等教贍部洲
254 21 jiào religion 善女人等教贍部洲
255 21 jiào instruction; a teaching 善女人等教贍部洲
256 21 jiào Jiao 善女人等教贍部洲
257 21 jiào a directive; an order 善女人等教贍部洲
258 21 jiào to urge; to incite 善女人等教贍部洲
259 21 jiào to pass on; to convey 善女人等教贍部洲
260 21 jiào etiquette 善女人等教贍部洲
261 21 jiāo teaching; śāsana 善女人等教贍部洲
262 21 to assemble; to meet together 善女人等所獲福聚甚多於前
263 21 to store up; to collect; to amass 善女人等所獲福聚甚多於前
264 21 to levy; to impose [a tax] 善女人等所獲福聚甚多於前
265 21 a village 善女人等所獲福聚甚多於前
266 21 a crowd 善女人等所獲福聚甚多於前
267 21 savings 善女人等所獲福聚甚多於前
268 18 method; way 廣說一切無漏之法
269 18 France 廣說一切無漏之法
270 18 the law; rules; regulations 廣說一切無漏之法
271 18 the teachings of the Buddha; Dharma 廣說一切無漏之法
272 18 a standard; a norm 廣說一切無漏之法
273 18 an institution 廣說一切無漏之法
274 18 to emulate 廣說一切無漏之法
275 18 magic; a magic trick 廣說一切無漏之法
276 18 punishment 廣說一切無漏之法
277 18 Fa 廣說一切無漏之法
278 18 a precedent 廣說一切無漏之法
279 18 a classification of some kinds of Han texts 廣說一切無漏之法
280 18 relating to a ceremony or rite 廣說一切無漏之法
281 18 Dharma 廣說一切無漏之法
282 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 廣說一切無漏之法
283 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 廣說一切無漏之法
284 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 廣說一切無漏之法
285 18 quality; characteristic 廣說一切無漏之法
286 18 huò to reap; to harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
287 18 huò to obtain; to get 善女人等所獲福聚甚多於前
288 18 huò to hunt; to capture 善女人等所獲福聚甚多於前
289 18 huò to be capable of; can; is able 善女人等所獲福聚甚多於前
290 18 huò to suffer; to sustain; to be subject to 善女人等所獲福聚甚多於前
291 18 huò game (hunting) 善女人等所獲福聚甚多於前
292 18 huò a female servant 善女人等所獲福聚甚多於前
293 18 huái Huai 善女人等所獲福聚甚多於前
294 18 huò harvest 善女人等所獲福聚甚多於前
295 18 huò results 善女人等所獲福聚甚多於前
296 18 huò to obtain 善女人等所獲福聚甚多於前
297 18 huò to take; labh 善女人等所獲福聚甚多於前
298 18 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 淨戒波羅蜜多
299 18 to reach 及餘無量無邊佛法
300 18 and 及餘無量無邊佛法
301 18 coming to; when 及餘無量無邊佛法
302 18 to attain 及餘無量無邊佛法
303 18 to understand 及餘無量無邊佛法
304 18 able to be compared to; to catch up with 及餘無量無邊佛法
305 18 to be involved with; to associate with 及餘無量無邊佛法
306 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘無量無邊佛法
307 18 and; ca; api 及餘無量無邊佛法
308 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
309 15 lèi similar; like 置贍部洲諸有情類
310 15 lèi kind; type; class; category 置贍部洲諸有情類
311 15 lèi class in a programming language 置贍部洲諸有情類
312 15 lèi reason; logic 置贍部洲諸有情類
313 15 lèi example; model 置贍部洲諸有情類
314 15 lèi Lei 置贍部洲諸有情類
315 15 lèi approximately 置贍部洲諸有情類
316 15 何以 héyǐ why 何以故
317 15 何以 héyǐ how 何以故
318 15 何以 héyǐ how is that? 何以故
319 15 不還 bù huán to not go back 不還
320 15 不還 bù huán to not give back 不還
321 15 不還 bù huán not returning; anāgāmin 不還
322 15 zhèng upright; straight 證得無上正等菩提
323 15 zhèng just doing something; just now 證得無上正等菩提
324 15 zhèng to straighten; to correct 證得無上正等菩提
325 15 zhèng main; central; primary 證得無上正等菩提
326 15 zhèng fundamental; original 證得無上正等菩提
327 15 zhèng precise; exact; accurate 證得無上正等菩提
328 15 zhèng at right angles 證得無上正等菩提
329 15 zhèng unbiased; impartial 證得無上正等菩提
330 15 zhèng true; correct; orthodox 證得無上正等菩提
331 15 zhèng unmixed; pure 證得無上正等菩提
332 15 zhèng positive (charge) 證得無上正等菩提
333 15 zhèng positive (number) 證得無上正等菩提
334 15 zhèng standard 證得無上正等菩提
335 15 zhèng chief; principal; primary 證得無上正等菩提
336 15 zhèng honest 證得無上正等菩提
337 15 zhèng to execute; to carry out 證得無上正等菩提
338 15 zhèng precisely 證得無上正等菩提
339 15 zhèng accepted; conventional 證得無上正等菩提
340 15 zhèng to govern 證得無上正等菩提
341 15 zhèng only; just 證得無上正等菩提
342 15 zhēng first month 證得無上正等菩提
343 15 zhēng center of a target 證得無上正等菩提
344 15 zhèng Righteous 證得無上正等菩提
345 15 zhèng right manner; nyāya 證得無上正等菩提
346 15 如是 rúshì thus; so 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
347 15 如是 rúshì thus, so 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
348 15 如是 rúshì thus; evam 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
349 15 如是 rúshì thus; evam 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
350 15 四無量 sì wúliàng four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa 四無量
351 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
352 15 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
353 15 修學 xiūxué to study 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
354 15 guǎng wide; large; vast 廣令流布
355 15 guǎng Kangxi radical 53 廣令流布
356 15 ān a hut 廣令流布
357 15 guǎng a large building structure with no walls 廣令流布
358 15 guǎng many; numerous; common 廣令流布
359 15 guǎng to extend; to expand 廣令流布
360 15 guǎng width; breadth; extent 廣令流布
361 15 guǎng broad-minded; generous 廣令流布
362 15 guǎng Guangzhou 廣令流布
363 15 guàng a unit of east-west distance 廣令流布
364 15 guàng a unit of 15 chariots 廣令流布
365 15 kuàng barren 廣令流布
366 15 guǎng Extensive 廣令流布
367 15 guǎng vaipulya; vast; extended 廣令流布
368 15 四靜慮 sì jìnglǜ four jhanas; four stages of meditative concentration 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
369 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ state of full attainment of arhatship 得阿羅漢果
370 15 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening 得阿羅漢果
371 15 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 證得無上正等菩提
372 15 zhù to dwell; to live; to reside 善女人等教一有情住預流果
373 15 zhù to stop; to halt 善女人等教一有情住預流果
374 15 zhù to retain; to remain 善女人等教一有情住預流果
375 15 zhù to lodge at [temporarily] 善女人等教一有情住預流果
376 15 zhù firmly; securely 善女人等教一有情住預流果
377 15 zhù verb complement 善女人等教一有情住預流果
378 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 善女人等教一有情住預流果
379 15 預流 yùliú Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer 東勝身洲諸有情類皆住預流
380 15 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 由有菩薩摩訶薩故
381 14 東勝身洲 dōng shèngshēn zhōu Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
382 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
383 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
384 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
385 12 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 善女人等由此因緣得福多不
386 12 duó many; much 善女人等由此因緣得福多不
387 12 duō more 善女人等由此因緣得福多不
388 12 duō an unspecified extent 善女人等由此因緣得福多不
389 12 duō used in exclamations 善女人等由此因緣得福多不
390 12 duō excessive 善女人等由此因緣得福多不
391 12 duō to what extent 善女人等由此因緣得福多不
392 12 duō abundant 善女人等由此因緣得福多不
393 12 duō to multiply; to acrue 善女人等由此因緣得福多不
394 12 duō mostly 善女人等由此因緣得福多不
395 12 duō simply; merely 善女人等由此因緣得福多不
396 12 duō frequently 善女人等由此因緣得福多不
397 12 duō very 善女人等由此因緣得福多不
398 12 duō Duo 善女人等由此因緣得福多不
399 12 duō ta 善女人等由此因緣得福多不
400 12 duō many; bahu 善女人等由此因緣得福多不
401 12 shèng to beat; to win; to conquer 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
402 12 shèng victory; success 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
403 12 shèng wonderful; supurb; superior 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
404 12 shèng to surpass 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
405 12 shèng triumphant 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
406 12 shèng a scenic view 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
407 12 shèng a woman's hair decoration 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
408 12 shèng Sheng 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
409 12 shèng completely; fully 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
410 12 shèng conquering; victorious; jaya 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
411 12 shèng superior; agra 所獲福聚猶勝教化南贍部洲
412 12 書寫 shūxiě to write 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
413 12 書寫 shūxiě to copy 善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
414 12 no 無變異空
415 12 Kangxi radical 71 無變異空
416 12 to not have; without 無變異空
417 12 has not yet 無變異空
418 12 mo 無變異空
419 12 do not 無變異空
420 12 not; -less; un- 無變異空
421 12 regardless of 無變異空
422 12 to not have 無變異空
423 12 um 無變異空
424 12 Wu 無變異空
425 12 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無變異空
426 12 not; non- 無變異空
427 12 mo 無變異空
428 12 this; these 聲聞種性補特伽羅修學此法
429 12 in this way 聲聞種性補特伽羅修學此法
430 12 otherwise; but; however; so 聲聞種性補特伽羅修學此法
431 12 at this time; now; here 聲聞種性補特伽羅修學此法
432 12 this; here; etad 聲聞種性補特伽羅修學此法
433 12 shàn to support; to provide aid 置贍部洲諸有情類
434 12 shàn to be sufficient 置贍部洲諸有情類
435 12 shàn rich; elegant 置贍部洲諸有情類
436 12 ministry; department 置贍部洲諸有情類
437 12 section; part; measure word for films and books 置贍部洲諸有情類
438 12 section; part 置贍部洲諸有情類
439 12 troops 置贍部洲諸有情類
440 12 a category; a kind 置贍部洲諸有情類
441 12 to command; to control 置贍部洲諸有情類
442 12 radical 置贍部洲諸有情類
443 12 headquarters 置贍部洲諸有情類
444 12 unit 置贍部洲諸有情類
445 12 to put in order; to arrange 置贍部洲諸有情類
446 12 大族 dàzú large and influential family; clan 世間便有剎帝利大族
447 12 jiē all; each and every; in all cases 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
448 12 jiē same; equally 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
449 12 jiē all; sarva 東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮
450 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 及餘無量無邊佛法
451 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 及餘無量無邊佛法
452 12 無量 wúliàng immeasurable 及餘無量無邊佛法
453 12 無量 wúliàng Atula 及餘無量無邊佛法
454 12 一來 yī lái on one hand 況教令住一來
455 12 預流果 yùliúguǒ srotāpanna 得預流果
456 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
457 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
458 12 zhōu a continent 置贍部洲諸有情類
459 12 zhōu an island; islet 置贍部洲諸有情類
460 12 zhōu continent; dvīpa 置贍部洲諸有情類
461 9 qíng feeling; emotion; mood 善女人等教一有情住預流果
462 9 qíng passion; affection 善女人等教一有情住預流果
463 9 qíng friendship; kindness 善女人等教一有情住預流果
464 9 qíng face; honor 善女人等教一有情住預流果
465 9 qíng condition; state; situation 善女人等教一有情住預流果
466 9 qíng relating to male-female relations 善女人等教一有情住預流果
467 9 qíng obviously; clearly 善女人等教一有情住預流果
468 9 qíng sentience; cognition 善女人等教一有情住預流果
469 9 sàn to scatter 散空
470 9 sàn to spread 散空
471 9 sàn to dispel 散空
472 9 sàn to fire; to discharge 散空
473 9 sǎn relaxed; idle 散空
474 9 sǎn scattered 散空
475 9 sǎn powder; powdered medicine 散空
476 9 sàn to squander 散空
477 9 sàn to give up 散空
478 9 sàn to be distracted 散空
479 9 sǎn not regulated; lax 散空
480 9 sǎn not systematic; chaotic 散空
481 9 sǎn to grind into powder 散空
482 9 sǎn a melody 散空
483 9 sàn to flee; to escape 散空
484 9 sǎn San 散空
485 9 sàn scatter; vikiraṇa 散空
486 9 sàn sa 散空
487 9 廣說 guǎngshuō to explain; to teach 廣說一切無漏之法
488 9 證得 zhèngdé realize; prāpti 漸次證得獨覺菩提
489 9 xìng gender 不虛妄性
490 9 xìng suffix corresponding to -ness 不虛妄性
491 9 xìng nature; disposition 不虛妄性
492 9 xìng a suffix corresponding to -ness 不虛妄性
493 9 xìng grammatical gender 不虛妄性
494 9 xìng a property; a quality 不虛妄性
495 9 xìng life; destiny 不虛妄性
496 9 xìng sexual desire 不虛妄性
497 9 xìng scope 不虛妄性
498 9 xìng nature 不虛妄性
499 9 shě to give 大捨
500 9 shě to give up; to abandon 大捨

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
obtain; attain; prāpta
zhōng middle
便 biàn then; atha
世间 世間
 1. shìjiān
 2. shìjiān
 1. world
 2. world; loka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. zàng
 2. zàng
 3. zàng
 4. zàng
 1. piṭaka; canon
 2. garba; matrix; embryo
 3. kośa; kosa
 4. alaya; dwelling; residence
施设 施設 shīshè to establish; to set up

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
北俱卢洲 北俱盧洲 98 Uttarakuru
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
非想非非想处天 非想非非想處天 102 Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven; Naiva-sajjnanasajjnayatana; The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
空无边处天 空無邊處天 107 Akasanantyayatana Heaven; The Heaven of Limitless Space
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
南赡部洲 南贍部洲 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
识无边处天 識無邊處天 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无所有处天 無所有處天 87 Akiṃcanyaayatana Heaven; Akimcanyaayatana Heaven; The Heaven of Nothingness
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 101.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法住 102 dharma abode
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六神通 108 the six supernatural powers
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人非人 114 kijnara; human or non-human being
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
施设 施設 115 to establish; to set up
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
虚空界 虛空界 120 visible space
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
预流果 預流果 121 srotāpanna
赞歎 讚歎 122 praise
正性 122 divine nature
证得 證得 122 realize; prāpti
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种性 種性 122 lineage; gotra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature