Glossary and Vocabulary for Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra (Xian Wubian Fotu Gongde Jing) 等目菩薩所問三昧經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
2 23 世界 shìjiè the earth 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
3 23 世界 shìjiè a domain; a realm 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
4 23 世界 shìjiè the human world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
5 23 世界 shìjiè the conditions in the world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
6 23 世界 shìjiè world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
7 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
8 12 to go; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
9 12 to rely on; to depend on 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
10 12 Yu 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
11 12 a crow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
12 11 晝夜 zhòuyè day and night 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
13 11 one 會中有一菩薩摩訶薩
14 11 Kangxi radical 1 會中有一菩薩摩訶薩
15 11 pure; concentrated 會中有一菩薩摩訶薩
16 11 first 會中有一菩薩摩訶薩
17 11 the same 會中有一菩薩摩訶薩
18 11 sole; single 會中有一菩薩摩訶薩
19 11 a very small amount 會中有一菩薩摩訶薩
20 11 Yi 會中有一菩薩摩訶薩
21 11 other 會中有一菩薩摩訶薩
22 11 to unify 會中有一菩薩摩訶薩
23 11 accidentally; coincidentally 會中有一菩薩摩訶薩
24 11 abruptly; suddenly 會中有一菩薩摩訶薩
25 11 one; eka 會中有一菩薩摩訶薩
26 11 wéi to act as; to serve 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
27 11 wéi to change into; to become 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
28 11 wéi to be; is 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
29 11 wéi to do 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
30 11 wèi to support; to help 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
31 11 wéi to govern 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
32 11 wèi to be; bhū 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
33 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
34 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
35 9 佛土 fótǔ Buddha land 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
36 7 earth; soil; dirt 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
37 7 Kangxi radical 32 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
38 7 local; indigenous; native 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
39 7 land; territory 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
40 7 earth element 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
41 7 ground 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
42 7 homeland 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
43 7 god of the soil 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
44 7 a category of musical instrument 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
45 7 unrefined; rustic; crude 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
46 7 Tujia people 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
47 7 Tu People; Monguor 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
48 7 soil; pāṃsu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
49 7 land; kṣetra 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
50 5 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
51 5 莊嚴 zhuāngyán Dignity 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
52 5 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
53 5 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
54 5 miào wonderful; fantastic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
55 5 miào clever 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
56 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
57 5 miào fine; delicate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
58 5 miào young 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
59 5 miào interesting 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
60 5 miào profound reasoning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
61 5 miào Miao 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
62 5 miào Wonderful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
63 5 miào wonderful; beautiful; suksma 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
64 4 善男子 shàn nánzi good men 善男子
65 4 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
66 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛國土時分莊嚴
67 4 guāng light 名不可思議光王
68 4 guāng brilliant; bright; shining 名不可思議光王
69 4 guāng to shine 名不可思議光王
70 4 guāng to bare; to go naked 名不可思議光王
71 4 guāng bare; naked 名不可思議光王
72 4 guāng glory; honor 名不可思議光王
73 4 guāng scenery 名不可思議光王
74 4 guāng smooth 名不可思議光王
75 4 guāng sheen; luster; gloss 名不可思議光王
76 4 guāng time; a moment 名不可思議光王
77 4 guāng grace; favor 名不可思議光王
78 4 guāng Guang 名不可思議光王
79 4 guāng to manifest 名不可思議光王
80 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 名不可思議光王
81 4 guāng a ray of light; rasmi 名不可思議光王
82 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
83 4 無量 wúliàng immeasurable 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
84 4 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
85 4 無量 wúliàng Atula 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
86 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為他說
87 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為他說
88 3 shuì to persuade 廣為他說
89 3 shuō to teach; to recite; to explain 廣為他說
90 3 shuō a doctrine; a theory 廣為他說
91 3 shuō to claim; to assert 廣為他說
92 3 shuō allocution 廣為他說
93 3 shuō to criticize; to scold 廣為他說
94 3 shuō to indicate; to refer to 廣為他說
95 3 shuō speach; vāda 廣為他說
96 3 shuō to speak; bhāṣate 廣為他說
97 3 shuō to instruct 廣為他說
98 3 děng et cetera; and so on 阿素洛等無量大眾前後圍繞
99 3 děng to wait 阿素洛等無量大眾前後圍繞
100 3 děng to be equal 阿素洛等無量大眾前後圍繞
101 3 děng degree; level 阿素洛等無量大眾前後圍繞
102 3 děng to compare 阿素洛等無量大眾前後圍繞
103 3 děng same; equal; sama 阿素洛等無量大眾前後圍繞
104 3 顯無邊佛土功德經 xiǎn Wúbiān fótǔ Gōngdé jīng Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing 顯無邊佛土功德經
105 3 wáng Wang 名不可思議光王
106 3 wáng a king 名不可思議光王
107 3 wáng Kangxi radical 96 名不可思議光王
108 3 wàng to be king; to rule 名不可思議光王
109 3 wáng a prince; a duke 名不可思議光王
110 3 wáng grand; great 名不可思議光王
111 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 名不可思議光王
112 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名不可思議光王
113 3 wáng the head of a group or gang 名不可思議光王
114 3 wáng the biggest or best of a group 名不可思議光王
115 3 wáng king; best of a kind; rāja 名不可思議光王
116 3 shēn human body; torso 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
117 3 shēn Kangxi radical 158 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
118 3 shēn self 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
119 3 shēn life 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
120 3 shēn an object 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
121 3 shēn a lifetime 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
122 3 shēn moral character 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
123 3 shēn status; identity; position 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
124 3 shēn pregnancy 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
125 3 juān India 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
126 3 shēn body; kāya 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
127 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
128 2 袈裟 jiāshā kasaya; kaṣāya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
129 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
130 2 jiān to permeate; to flow into 如是世界展轉漸增
131 2 jiàn to soak; to immerse 如是世界展轉漸增
132 2 jiàn an indication; a sign 如是世界展轉漸增
133 2 jiàn a sequence 如是世界展轉漸增
134 2 jiàn Gradual Advance 如是世界展轉漸增
135 2 qián latent; submerged 如是世界展轉漸增
136 2 紅蓮 hónglián red lotus 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
137 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 會中有一菩薩摩訶薩
138 2 chuáng a banner; a penant streamer 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
139 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
140 2 tóng to waver; to sway 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
141 2 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
142 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
143 2 chuáng a banner; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
144 2 to give 廖予安
145 2 一切 yīqiè temporary 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
146 2 一切 yīqiè the same 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
147 2 wén to hear 善女人聞此
148 2 wén Wen 善女人聞此
149 2 wén sniff at; to smell 善女人聞此
150 2 wén to be widely known 善女人聞此
151 2 wén to confirm; to accept 善女人聞此
152 2 wén information 善女人聞此
153 2 wèn famous; well known 善女人聞此
154 2 wén knowledge; learning 善女人聞此
155 2 wèn popularity; prestige; reputation 善女人聞此
156 2 wén to question 善女人聞此
157 2 wén heard; śruta 善女人聞此
158 2 wén hearing; śruti 善女人聞此
159 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
160 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
161 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
162 2 諸天 zhū tiān devas 及諸天
163 2 不退輪 bù tuì lún the non-regressing dharma wheel 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
164 2 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
165 2 堅固 jiāngù sāla 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
166 2 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
167 2 bǎi one hundred 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
168 2 bǎi many 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
169 2 bǎi Bai 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
170 2 bǎi all 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
171 2 bǎi hundred; śata 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
172 2 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
173 2 不可說 bù kě shuō inexplicable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
174 2 ér Kangxi radical 126 承佛威神從坐而起
175 2 ér as if; to seem like 承佛威神從坐而起
176 2 néng can; able 承佛威神從坐而起
177 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 承佛威神從坐而起
178 2 ér to arrive; up to 承佛威神從坐而起
179 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 名不可思議光王
180 2 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 名不可思議光王
181 2 shí ten 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
182 2 shí Kangxi radical 24 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
183 2 shí tenth 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
184 2 shí complete; perfect 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
185 2 shí ten; daśa 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
186 2 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
187 2 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
188 2 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
189 2 明燈 míngdēng a bright lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
190 2 明燈 míngdēng Bright Lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
191 2 shí time; a point or period of time 臨命終時
192 2 shí a season; a quarter of a year 臨命終時
193 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 臨命終時
194 2 shí fashionable 臨命終時
195 2 shí fate; destiny; luck 臨命終時
196 2 shí occasion; opportunity; chance 臨命終時
197 2 shí tense 臨命終時
198 2 shí particular; special 臨命終時
199 2 shí to plant; to cultivate 臨命終時
200 2 shí an era; a dynasty 臨命終時
201 2 shí time [abstract] 臨命終時
202 2 shí seasonal 臨命終時
203 2 shí to wait upon 臨命終時
204 2 shí hour 臨命終時
205 2 shí appropriate; proper; timely 臨命終時
206 2 shí Shi 臨命終時
207 2 shí a present; currentlt 臨命終時
208 2 shí time; kāla 臨命終時
209 2 shí at that time; samaya 臨命終時
210 2 千佛 qiān fó thousand Buddhas 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
211 2 zēng to increase; to add to; to augment 如是世界展轉漸增
212 2 zēng duplicated; repeated 如是世界展轉漸增
213 2 zēng to increase; vṛdh 如是世界展轉漸增
214 2 zēng accumulation; upacaya 如是世界展轉漸增
215 2 chāo to exceed; overtake; to surpass; to pass; to cross 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
216 2 chāo to transcend 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
217 2 chāo to jump over; to leap over 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
218 2 chāo remote 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
219 2 chāo to save 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
220 2 chāo surpass 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
221 2 zuò to sit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
222 2 zuò to ride 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
223 2 zuò to visit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
224 2 zuò a seat 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
225 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
226 2 zuò to be in a position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
227 2 zuò to convict; to try 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
228 2 zuò to stay 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
229 2 zuò to kneel 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
230 2 zuò to violate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
231 2 zuò to sit; niṣad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
232 2 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
233 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
234 2 relating to Buddhism 承佛威神從坐而起
235 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神從坐而起
236 2 a Buddhist text 承佛威神從坐而起
237 2 to touch; to stroke 承佛威神從坐而起
238 2 Buddha 承佛威神從坐而起
239 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
240 2 絕塵 juéchén to have no dust 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
241 2 絕塵 juéchén to cut off the secular world; to transcend the human world 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
242 2 絕塵 juéchén to run rapidly 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
243 2 絕塵 juéchén to break off communication 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
244 2 yīn sound; noise 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
245 2 yīn Kangxi radical 180 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
246 2 yīn news 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
247 2 yīn tone; timbre 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
248 2 yīn music 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
249 2 yīn material from which musical instruments are made 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
250 2 yīn voice; words 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
251 2 yīn tone of voice 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
252 2 yīn rumour 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
253 2 yīn shade 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
254 2 yīn sound; ghoṣa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
255 2 Qi 十方佛土無量諸佛皆現其前
256 2 liào Liao 廖予安
257 2 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等無量大眾前後圍繞
258 2 suǒ a few; various; some 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
259 2 suǒ a place; a location 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
260 2 suǒ indicates a passive voice 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
261 2 suǒ an ordinal number 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
262 2 suǒ meaning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
263 2 suǒ garrison 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
264 2 suǒ place; pradeśa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
265 2 shǔ to count 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
266 2 shù a number; an amount 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
267 2 shù mathenatics 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
268 2 shù an ancient calculating method 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
269 2 shù several; a few 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
270 2 shǔ to allow; to permit 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
271 2 shǔ to be equal; to compare to 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
272 2 shù numerology; divination by numbers 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
273 2 shù a skill; an art 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
274 2 shù luck; fate 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
275 2 shù a rule 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
276 2 shù legal system 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
277 2 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
278 2 fine; detailed; dense 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
279 2 prayer beads 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
280 2 shǔ number; saṃkhyā 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
281 2 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
282 2 那庾多 nàyǔduō a nayuta 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
283 2 rén person; people; a human being
284 2 rén Kangxi radical 9
285 2 rén a kind of person
286 2 rén everybody
287 2 rén adult
288 2 rén somebody; others
289 2 rén an upright person
290 2 rén person; manuṣya
291 2 俱胝 jūzhī Judi 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
292 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
293 2 nán difficult; arduous; hard 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
294 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
295 2 nán hardly possible; unable 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
296 2 nàn disaster; calamity 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
297 2 nàn enemy; foe 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
298 2 nán bad; unpleasant 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
299 2 nàn to blame; to rebuke 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
300 2 nàn to object to; to argue against 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
301 2 nàn to reject; to repudiate 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
302 2 nán inopportune; aksana 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
303 1 speed 修菩薩行速得圓滿
304 1 quick; fast 修菩薩行速得圓滿
305 1 urgent 修菩薩行速得圓滿
306 1 to accelerate 修菩薩行速得圓滿
307 1 to urge 修菩薩行速得圓滿
308 1 摩揭陀國 mójiētuó guó Magadha 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
309 1 修治 xiūzhì to repair 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
310 1 修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
311 1 命終 mìng zhōng to die; to end a life 臨命終時
312 1 國土 guótǔ territory; country 諸佛國土時分莊嚴
313 1 國土 guótǔ kṣetra; homeland; land 諸佛國土時分莊嚴
314 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
315 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
316 1 yuè month 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
317 1 yuè moon 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
318 1 yuè Kangxi radical 74 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
319 1 yuè moonlight 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
320 1 yuè monthly 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
321 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
322 1 yuè Tokharians 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
323 1 yuè China rose 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
324 1 yuè Yue 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
325 1 yuè moon 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
326 1 yuè month; māsa 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
327 1 法門 fǎmén Dharma gate 顯示無邊佛土功德法門
328 1 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 顯示無邊佛土功德法門
329 1 shàng top; a high position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
330 1 shang top; the position on or above something 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
331 1 shàng to go up; to go forward 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
332 1 shàng shang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
333 1 shàng previous; last 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
334 1 shàng high; higher 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
335 1 shàng advanced 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
336 1 shàng a monarch; a sovereign 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
337 1 shàng time 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
338 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
339 1 shàng far 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
340 1 shàng big; as big as 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
341 1 shàng abundant; plentiful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
342 1 shàng to report 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
343 1 shàng to offer 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
344 1 shàng to go on stage 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
345 1 shàng to take office; to assume a post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
346 1 shàng to install; to erect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
347 1 shàng to suffer; to sustain 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
348 1 shàng to burn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
349 1 shàng to remember 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
350 1 shàng to add 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
351 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
352 1 shàng to meet 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
353 1 shàng falling then rising (4th) tone 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
354 1 shang used after a verb indicating a result 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
355 1 shàng a musical note 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
356 1 shàng higher, superior; uttara 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
357 1 tái Taiwan 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
358 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
359 1 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
360 1 tái typhoon 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
361 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
362 1 tái station; broadcasting station 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
363 1 tái official post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
364 1 eminent 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
365 1 tái elevated 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
366 1 tái tribunal 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
367 1 tái capitulum 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
368 1 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
369 1 殊勝 shūshèng extraordinary 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
370 1 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
371 1 壽量 shòu liàng Lifespan 如是諸佛壽量身相
372 1 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 如理思惟
373 1 思惟 sīwéi thinking; tought 如理思惟
374 1 思惟 sīwéi Contemplate 如理思惟
375 1 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 如理思惟
376 1 自行 zìxíng voluntary; autonomous 自行掃瞄辨識
377 1 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 顯示無邊佛土功德法門
378 1 無邊 wúbiān boundless; ananta 顯示無邊佛土功德法門
379 1 suí to follow 隨願往生諸佛淨國
380 1 suí to listen to 隨願往生諸佛淨國
381 1 suí to submit to; to comply with 隨願往生諸佛淨國
382 1 suí to be obsequious 隨願往生諸佛淨國
383 1 suí 17th hexagram 隨願往生諸佛淨國
384 1 suí let somebody do what they like 隨願往生諸佛淨國
385 1 suí to resemble; to look like 隨願往生諸佛淨國
386 1 善根 shàngēn Wholesome Roots 令其增進無量善根
387 1 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 令其增進無量善根
388 1 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
389 1 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
390 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
391 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ As You Like It 皆大歡喜
392 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 皆大歡喜
393 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ Happily ever after 皆大歡喜
394 1 to apply; to smear 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
395 1 to elaborate; to describe 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
396 1 to spread out; to diffuse 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
397 1 to install; readied 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
398 1 to be enough; to be sufficient 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
399 1 to grant 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
400 1 universal; general; widespread; commonplace 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
401 1 to open 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
402 1 to announce; to disseminate 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
403 1 to grow 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
404 1 shallow 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
405 1 covered; āstīrṇa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
406 1 時分 shífēn time; a period during the day 諸佛國土時分莊嚴
407 1 時分 shífēn season 諸佛國土時分莊嚴
408 1 宿命 sùmìng predestination; destiny 於生生中常憶宿命
409 1 宿命 sùmìng Destiny 於生生中常憶宿命
410 1 宿命 sùmìng predestination 於生生中常憶宿命
411 1 宿命 sùmìng Past Lives 於生生中常憶宿命
412 1 宿命 sùmìng a past life 於生生中常憶宿命
413 1 lún a wheel 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
414 1 lún a disk; a ring 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
415 1 lún a revolution 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
416 1 lún to revolve; to turn; to recur 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
417 1 lún to take turns; in turn 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
418 1 lún a steamer; a steamboat 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
419 1 lún a 12 year cycle 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
420 1 lún a vehicle with wheels 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
421 1 lún a north-south measurement 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
422 1 lún perimeter; circumference 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
423 1 lún high soaring 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
424 1 lún cakra 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
425 1 lún Lun 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
426 1 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 讀誦
427 1 to translate; to interpret 大唐三藏法師玄奘譯
428 1 to explain 大唐三藏法師玄奘譯
429 1 to decode; to encode 大唐三藏法師玄奘譯
430 1 爾時 ěr shí at that time 爾時
431 1 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
432 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜信重
433 1 歡喜 huānxǐ to like 歡喜信重
434 1 歡喜 huānxǐ joy 歡喜信重
435 1 歡喜 huānxǐ joy; prīti 歡喜信重
436 1 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜信重
437 1 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜信重
438 1 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 慰喻讚美
439 1 Yu 慰喻讚美
440 1 to explain 慰喻讚美
441 1 to understand 慰喻讚美
442 1 allegory; dṛṣṭānta 慰喻讚美
443 1 zhòng heavy 歡喜信重
444 1 chóng to repeat 歡喜信重
445 1 zhòng significant; serious; important 歡喜信重
446 1 chóng layered; folded; tiered 歡喜信重
447 1 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 歡喜信重
448 1 zhòng sad 歡喜信重
449 1 zhòng a weight 歡喜信重
450 1 zhòng large in amount; valuable 歡喜信重
451 1 zhòng thick; dense; strong 歡喜信重
452 1 zhòng to prefer 歡喜信重
453 1 zhòng to add 歡喜信重
454 1 zhòng heavy; guru 歡喜信重
455 1 xián a fence; a barrier 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
456 1 xián to defend 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
457 1 xián a stable 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
458 1 xián a standard; a regulation 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
459 1 xián to be well-versed in 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
460 1 善女人 shàn nǚrén good women 善女人聞此
461 1 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人聞此
462 1 extremity 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
463 1 ridge-beam of a roof 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
464 1 to exhaust 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
465 1 a standard principle 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
466 1 pinnacle; summit; highpoint 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
467 1 pole 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
468 1 throne 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
469 1 urgent 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
470 1 an electrical pole; a node 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
471 1 highest point; parama 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
472 1 有情 yǒuqíng having feelings for 由彼有情福轉增故
473 1 有情 yǒuqíng friends with 由彼有情福轉增故
474 1 有情 yǒuqíng having emotional appeal 由彼有情福轉增故
475 1 有情 yǒuqíng sentient being 由彼有情福轉增故
476 1 有情 yǒuqíng sentient beings 由彼有情福轉增故
477 1 self 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
478 1 [my] dear 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
479 1 Wo 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
480 1 self; atman; attan 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
481 1 ga 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
482 1 book; volume
483 1 a roll of bamboo slips
484 1 a plan; a scheme
485 1 to confer
486 1 chǎi a book with embroidered covers
487 1 patent of enfeoffment
488 1 liè inferior; bad 有勝劣不
489 1 liè few; slightly 有勝劣不
490 1 liè only; merely 有勝劣不
491 1 liè weak 有勝劣不
492 1 liè inferior; wretched; dīna 有勝劣不
493 1 to give 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
494 1 to accompany 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
495 1 to particate in 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
496 1 of the same kind 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
497 1 to help 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
498 1 for 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
499 1 十方佛土 shí fāng fó tǔ the Buddha realms of the ten directions 十方佛土無量諸佛皆現其前
500 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行

Frequencies of all Words

Top 652

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
2 23 世界 shìjiè the earth 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
3 23 世界 shìjiè a domain; a realm 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
4 23 世界 shìjiè the human world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
5 23 世界 shìjiè the conditions in the world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
6 23 世界 shìjiè world 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
7 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
8 12 in; at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
9 12 in; at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
10 12 in; at; to; from 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
11 12 to go; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
12 12 to rely on; to depend on 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
13 12 to go to; to arrive at 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
14 12 from 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
15 12 give 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
16 12 oppposing 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
17 12 and 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
18 12 compared to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
19 12 by 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
20 12 and; as well as 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
21 12 for 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
22 12 Yu 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
23 12 a crow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
24 12 whew; wow 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
25 12 near to; antike 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
26 11 晝夜 zhòuyè day and night 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
27 11 晝夜 zhòuyè continuously 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
28 11 one 會中有一菩薩摩訶薩
29 11 Kangxi radical 1 會中有一菩薩摩訶薩
30 11 as soon as; all at once 會中有一菩薩摩訶薩
31 11 pure; concentrated 會中有一菩薩摩訶薩
32 11 whole; all 會中有一菩薩摩訶薩
33 11 first 會中有一菩薩摩訶薩
34 11 the same 會中有一菩薩摩訶薩
35 11 each 會中有一菩薩摩訶薩
36 11 certain 會中有一菩薩摩訶薩
37 11 throughout 會中有一菩薩摩訶薩
38 11 used in between a reduplicated verb 會中有一菩薩摩訶薩
39 11 sole; single 會中有一菩薩摩訶薩
40 11 a very small amount 會中有一菩薩摩訶薩
41 11 Yi 會中有一菩薩摩訶薩
42 11 other 會中有一菩薩摩訶薩
43 11 to unify 會中有一菩薩摩訶薩
44 11 accidentally; coincidentally 會中有一菩薩摩訶薩
45 11 abruptly; suddenly 會中有一菩薩摩訶薩
46 11 or 會中有一菩薩摩訶薩
47 11 one; eka 會中有一菩薩摩訶薩
48 11 wèi for; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
49 11 wèi because of 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
50 11 wéi to act as; to serve 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
51 11 wéi to change into; to become 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
52 11 wéi to be; is 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
53 11 wéi to do 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
54 11 wèi for 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
55 11 wèi because of; for; to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
56 11 wèi to 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
57 11 wéi in a passive construction 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
58 11 wéi forming a rehetorical question 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
59 11 wéi forming an adverb 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
60 11 wéi to add emphasis 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
61 11 wèi to support; to help 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
62 11 wéi to govern 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
63 11 wèi to be; bhū 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
64 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
65 10 一劫 yījié one kalpa 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
66 9 佛土 fótǔ Buddha land 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
67 7 earth; soil; dirt 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
68 7 Kangxi radical 32 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
69 7 local; indigenous; native 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
70 7 land; territory 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
71 7 earth element 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
72 7 ground 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
73 7 homeland 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
74 7 god of the soil 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
75 7 a category of musical instrument 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
76 7 unrefined; rustic; crude 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
77 7 Tujia people 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
78 7 Tu People; Monguor 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
79 7 soil; pāṃsu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
80 7 land; kṣetra 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
81 5 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
82 5 莊嚴 zhuāngyán Dignity 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
83 5 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
84 5 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
85 5 miào wonderful; fantastic 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
86 5 miào clever 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
87 5 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
88 5 miào fine; delicate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
89 5 miào young 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
90 5 miào interesting 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
91 5 miào profound reasoning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
92 5 miào Miao 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
93 5 miào Wonderful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
94 5 miào wonderful; beautiful; suksma 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
95 4 善男子 shàn nánzi good men 善男子
96 4 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
97 4 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛國土時分莊嚴
98 4 guāng light 名不可思議光王
99 4 guāng brilliant; bright; shining 名不可思議光王
100 4 guāng to shine 名不可思議光王
101 4 guāng only 名不可思議光王
102 4 guāng to bare; to go naked 名不可思議光王
103 4 guāng bare; naked 名不可思議光王
104 4 guāng glory; honor 名不可思議光王
105 4 guāng scenery 名不可思議光王
106 4 guāng smooth 名不可思議光王
107 4 guāng used up 名不可思議光王
108 4 guāng sheen; luster; gloss 名不可思議光王
109 4 guāng time; a moment 名不可思議光王
110 4 guāng grace; favor 名不可思議光王
111 4 guāng Guang 名不可思議光王
112 4 guāng to manifest 名不可思議光王
113 4 guāng welcome 名不可思議光王
114 4 guāng light; radiance; prabha; tejas 名不可思議光王
115 4 guāng a ray of light; rasmi 名不可思議光王
116 4 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
117 4 無量 wúliàng immeasurable 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
118 4 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
119 4 無量 wúliàng Atula 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
120 3 this; these 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
121 3 in this way 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
122 3 otherwise; but; however; so 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
123 3 at this time; now; here 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
124 3 this; here; etad 我此索訶世界釋迦牟尼佛土一劫
125 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 廣為他說
126 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 廣為他說
127 3 shuì to persuade 廣為他說
128 3 shuō to teach; to recite; to explain 廣為他說
129 3 shuō a doctrine; a theory 廣為他說
130 3 shuō to claim; to assert 廣為他說
131 3 shuō allocution 廣為他說
132 3 shuō to criticize; to scold 廣為他說
133 3 shuō to indicate; to refer to 廣為他說
134 3 shuō speach; vāda 廣為他說
135 3 shuō to speak; bhāṣate 廣為他說
136 3 shuō to instruct 廣為他說
137 3 děng et cetera; and so on 阿素洛等無量大眾前後圍繞
138 3 děng to wait 阿素洛等無量大眾前後圍繞
139 3 děng degree; kind 阿素洛等無量大眾前後圍繞
140 3 děng plural 阿素洛等無量大眾前後圍繞
141 3 děng to be equal 阿素洛等無量大眾前後圍繞
142 3 děng degree; level 阿素洛等無量大眾前後圍繞
143 3 děng to compare 阿素洛等無量大眾前後圍繞
144 3 děng same; equal; sama 阿素洛等無量大眾前後圍繞
145 3 顯無邊佛土功德經 xiǎn Wúbiān fótǔ Gōngdé jīng Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing 顯無邊佛土功德經
146 3 wáng Wang 名不可思議光王
147 3 wáng a king 名不可思議光王
148 3 wáng Kangxi radical 96 名不可思議光王
149 3 wàng to be king; to rule 名不可思議光王
150 3 wáng a prince; a duke 名不可思議光王
151 3 wáng grand; great 名不可思議光王
152 3 wáng to treat with the ceremony due to a king 名不可思議光王
153 3 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名不可思議光王
154 3 wáng the head of a group or gang 名不可思議光王
155 3 wáng the biggest or best of a group 名不可思議光王
156 3 wáng king; best of a kind; rāja 名不可思議光王
157 3 shēn human body; torso 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
158 3 shēn Kangxi radical 158 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
159 3 shēn measure word for clothes 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
160 3 shēn self 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
161 3 shēn life 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
162 3 shēn an object 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
163 3 shēn a lifetime 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
164 3 shēn personally 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
165 3 shēn moral character 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
166 3 shēn status; identity; position 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
167 3 shēn pregnancy 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
168 3 juān India 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
169 3 shēn body; kāya 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
170 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
171 2 袈裟 jiāshā kasaya; kaṣāya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
172 2 袈裟 jiāshā kasaya 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
173 2 jiàn gradually; drop by drop 如是世界展轉漸增
174 2 jiān to permeate; to flow into 如是世界展轉漸增
175 2 jiàn to soak; to immerse 如是世界展轉漸增
176 2 jiān ever more 如是世界展轉漸增
177 2 jiàn an indication; a sign 如是世界展轉漸增
178 2 jiàn a sequence 如是世界展轉漸增
179 2 jiàn Gradual Advance 如是世界展轉漸增
180 2 qián latent; submerged 如是世界展轉漸增
181 2 jiàn gradually; anupūrva 如是世界展轉漸增
182 2 紅蓮 hónglián red lotus 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
183 2 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 會中有一菩薩摩訶薩
184 2 chuáng a banner; a penant streamer 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
185 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
186 2 zhuàng measure word for buildings 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
187 2 tóng to waver; to sway 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
188 2 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
189 2 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
190 2 chuáng a banner; ketu 於袈裟幢世界金剛堅固歡喜佛土為一晝夜
191 2 to give 廖予安
192 2 I 廖予安
193 2 如是 rúshì thus; so 如是世界展轉漸增
194 2 如是 rúshì thus, so 如是世界展轉漸增
195 2 如是 rúshì thus; evam 如是世界展轉漸增
196 2 如是 rúshì thus; evam 如是世界展轉漸增
197 2 一切 yīqiè all; every; everything 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
198 2 一切 yīqiè temporary 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
199 2 一切 yīqiè the same 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
200 2 一切 yīqiè generally 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
201 2 一切 yīqiè all, everything 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
202 2 一切 yīqiè all; sarva 於莊嚴世界一切神通慧光王佛土為一晝夜
203 2 wén to hear 善女人聞此
204 2 wén Wen 善女人聞此
205 2 wén sniff at; to smell 善女人聞此
206 2 wén to be widely known 善女人聞此
207 2 wén to confirm; to accept 善女人聞此
208 2 wén information 善女人聞此
209 2 wèn famous; well known 善女人聞此
210 2 wén knowledge; learning 善女人聞此
211 2 wèn popularity; prestige; reputation 善女人聞此
212 2 wén to question 善女人聞此
213 2 wén heard; śruta 善女人聞此
214 2 wén hearing; śruti 善女人聞此
215 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
216 2 圓滿 yuánmǎn Perfection 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
217 2 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
218 2 諸天 zhū tiān devas 及諸天
219 2 不退輪 bù tuì lún the non-regressing dharma wheel 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
220 2 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
221 2 堅固 jiāngù sāla 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
222 2 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
223 2 bǎi one hundred 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
224 2 bǎi many 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
225 2 bǎi Bai 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
226 2 bǎi all 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
227 2 bǎi hundred; śata 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
228 2 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
229 2 不可說 bù kě shuō inexplicable 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
230 2 that; those 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
231 2 another; the other 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
232 2 that; tad 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
233 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 承佛威神從坐而起
234 2 ér Kangxi radical 126 承佛威神從坐而起
235 2 ér you 承佛威神從坐而起
236 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 承佛威神從坐而起
237 2 ér right away; then 承佛威神從坐而起
238 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 承佛威神從坐而起
239 2 ér if; in case; in the event that 承佛威神從坐而起
240 2 ér therefore; as a result; thus 承佛威神從坐而起
241 2 ér how can it be that? 承佛威神從坐而起
242 2 ér so as to 承佛威神從坐而起
243 2 ér only then 承佛威神從坐而起
244 2 ér as if; to seem like 承佛威神從坐而起
245 2 néng can; able 承佛威神從坐而起
246 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 承佛威神從坐而起
247 2 ér me 承佛威神從坐而起
248 2 ér to arrive; up to 承佛威神從坐而起
249 2 ér possessive 承佛威神從坐而起
250 2 ér and; ca 承佛威神從坐而起
251 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 名不可思議光王
252 2 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 名不可思議光王
253 2 shí ten 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
254 2 shí Kangxi radical 24 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
255 2 shí tenth 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
256 2 shí complete; perfect 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
257 2 shí ten; daśa 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
258 2 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
259 2 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
260 2 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 於極樂世界無量光佛土為一晝夜
261 2 明燈 míngdēng a bright lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
262 2 明燈 míngdēng Bright Lamp 於明燈世界師子佛土為一晝夜
263 2 shí time; a point or period of time 臨命終時
264 2 shí a season; a quarter of a year 臨命終時
265 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 臨命終時
266 2 shí at that time 臨命終時
267 2 shí fashionable 臨命終時
268 2 shí fate; destiny; luck 臨命終時
269 2 shí occasion; opportunity; chance 臨命終時
270 2 shí tense 臨命終時
271 2 shí particular; special 臨命終時
272 2 shí to plant; to cultivate 臨命終時
273 2 shí hour (measure word) 臨命終時
274 2 shí an era; a dynasty 臨命終時
275 2 shí time [abstract] 臨命終時
276 2 shí seasonal 臨命終時
277 2 shí frequently; often 臨命終時
278 2 shí occasionally; sometimes 臨命終時
279 2 shí on time 臨命終時
280 2 shí this; that 臨命終時
281 2 shí to wait upon 臨命終時
282 2 shí hour 臨命終時
283 2 shí appropriate; proper; timely 臨命終時
284 2 shí Shi 臨命終時
285 2 shí a present; currentlt 臨命終時
286 2 shí time; kāla 臨命終時
287 2 shí at that time; samaya 臨命終時
288 2 shí then; atha 臨命終時
289 2 千佛 qiān fó thousand Buddhas 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
290 2 zēng to increase; to add to; to augment 如是世界展轉漸增
291 2 zēng duplicated; repeated 如是世界展轉漸增
292 2 zēng to increase; vṛdh 如是世界展轉漸增
293 2 zēng accumulation; upacaya 如是世界展轉漸增
294 2 chāo to exceed; overtake; to surpass; to pass; to cross 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
295 2 chāo to transcend 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
296 2 chāo to jump over; to leap over 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
297 2 chāo remote 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
298 2 chāo super 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
299 2 chāo to save 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
300 2 chāo surpass 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
301 2 yǒu is; are; to exist 有勝劣不
302 2 yǒu to have; to possess 有勝劣不
303 2 yǒu indicates an estimate 有勝劣不
304 2 yǒu indicates a large quantity 有勝劣不
305 2 yǒu indicates an affirmative response 有勝劣不
306 2 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有勝劣不
307 2 yǒu used to compare two things 有勝劣不
308 2 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有勝劣不
309 2 yǒu used before the names of dynasties 有勝劣不
310 2 yǒu a certain thing; what exists 有勝劣不
311 2 yǒu multiple of ten and ... 有勝劣不
312 2 yǒu abundant 有勝劣不
313 2 yǒu purposeful 有勝劣不
314 2 yǒu You 有勝劣不
315 2 yǒu 1. existence; 2. becoming 有勝劣不
316 2 yǒu becoming; bhava 有勝劣不
317 2 zuò to sit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
318 2 zuò to ride 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
319 2 zuò to visit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
320 2 zuò a seat 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
321 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
322 2 zuò to be in a position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
323 2 zuò because; for 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
324 2 zuò to convict; to try 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
325 2 zuò to stay 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
326 2 zuò to kneel 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
327 2 zuò to violate 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
328 2 zuò to sit; niṣad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
329 2 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
330 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
331 2 relating to Buddhism 承佛威神從坐而起
332 2 a statue or image of a Buddha 承佛威神從坐而起
333 2 a Buddhist text 承佛威神從坐而起
334 2 to touch; to stroke 承佛威神從坐而起
335 2 Buddha 承佛威神從坐而起
336 2 Buddha; Awakened One 承佛威神從坐而起
337 2 絕塵 juéchén to have no dust 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
338 2 絕塵 juéchén to cut off the secular world; to transcend the human world 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
339 2 絕塵 juéchén to run rapidly 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
340 2 絕塵 juéchén to break off communication 於絕塵世界法幢佛土為一晝夜
341 2 yīn sound; noise 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
342 2 yīn Kangxi radical 180 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
343 2 yīn news 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
344 2 yīn tone; timbre 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
345 2 yīn music 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
346 2 yīn material from which musical instruments are made 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
347 2 yīn voice; words 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
348 2 yīn tone of voice 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
349 2 yīn rumour 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
350 2 yīn shade 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
351 2 yīn sound; ghoṣa 於不退輪音世界極妙圓滿紅蓮敷身佛土為一晝夜
352 2 his; hers; its; theirs 十方佛土無量諸佛皆現其前
353 2 to add emphasis 十方佛土無量諸佛皆現其前
354 2 used when asking a question in reply to a question 十方佛土無量諸佛皆現其前
355 2 used when making a request or giving an order 十方佛土無量諸佛皆現其前
356 2 he; her; it; them 十方佛土無量諸佛皆現其前
357 2 probably; likely 十方佛土無量諸佛皆現其前
358 2 will 十方佛土無量諸佛皆現其前
359 2 may 十方佛土無量諸佛皆現其前
360 2 if 十方佛土無量諸佛皆現其前
361 2 or 十方佛土無量諸佛皆現其前
362 2 Qi 十方佛土無量諸佛皆現其前
363 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 十方佛土無量諸佛皆現其前
364 2 liào Liao 廖予安
365 2 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等無量大眾前後圍繞
366 2 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
367 2 suǒ an office; an institute 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
368 2 suǒ introduces a relative clause 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
369 2 suǒ it 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
370 2 suǒ if; supposing 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
371 2 suǒ a few; various; some 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
372 2 suǒ a place; a location 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
373 2 suǒ indicates a passive voice 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
374 2 suǒ that which 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
375 2 suǒ an ordinal number 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
376 2 suǒ meaning 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
377 2 suǒ garrison 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
378 2 suǒ place; pradeśa 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
379 2 suǒ that which; yad 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
380 2 shǔ to count 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
381 2 shù a number; an amount 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
382 2 shuò frequently; repeatedly 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
383 2 shù mathenatics 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
384 2 shù an ancient calculating method 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
385 2 shù several; a few 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
386 2 shǔ to allow; to permit 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
387 2 shǔ to be equal; to compare to 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
388 2 shù numerology; divination by numbers 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
389 2 shù a skill; an art 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
390 2 shù luck; fate 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
391 2 shù a rule 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
392 2 shù legal system 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
393 2 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
394 2 shǔ outstanding 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
395 2 fine; detailed; dense 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
396 2 prayer beads 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
397 2 shǔ number; saṃkhyā 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
398 2 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
399 2 那庾多 nàyǔduō a nayuta 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
400 2 rén person; people; a human being
401 2 rén Kangxi radical 9
402 2 rén a kind of person
403 2 rén everybody
404 2 rén adult
405 2 rén somebody; others
406 2 rén an upright person
407 2 rén person; manuṣya
408 2 俱胝 jūzhī Judi 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
409 2 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
410 2 nán difficult; arduous; hard 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
411 2 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
412 2 nán hardly possible; unable 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
413 2 nàn disaster; calamity 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
414 2 nàn enemy; foe 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
415 2 nán bad; unpleasant 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
416 2 nàn to blame; to rebuke 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
417 2 nàn to object to; to argue against 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
418 2 nàn to reject; to repudiate 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
419 2 nán inopportune; aksana 於難超世界身放法光佛土為一晝夜
420 1 speed 修菩薩行速得圓滿
421 1 quick; fast 修菩薩行速得圓滿
422 1 urgent 修菩薩行速得圓滿
423 1 to accelerate 修菩薩行速得圓滿
424 1 to urge 修菩薩行速得圓滿
425 1 摩揭陀國 mójiētuó guó Magadha 一時薄伽梵在摩揭陀國閑寂法林
426 1 修治 xiūzhì to repair 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
427 1 修治 xiūzhì elimination of defilements through ascetic practice 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
428 1 命終 mìng zhōng to die; to end a life 臨命終時
429 1 國土 guótǔ territory; country 諸佛國土時分莊嚴
430 1 國土 guótǔ kṣetra; homeland; land 諸佛國土時分莊嚴
431 1 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
432 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與十不可說俱胝那庾多百千佛土極微塵數大菩薩俱
433 1 yuè month 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
434 1 yuè moon 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
435 1 yuè Kangxi radical 74 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
436 1 yuè moonlight 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
437 1 yuè monthly 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
438 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
439 1 yuè Tokharians 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
440 1 yuè China rose 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
441 1 yuè a month 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
442 1 yuè Yue 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
443 1 yuè moon 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
444 1 yuè month; māsa 於鏡輪世界月覺佛土為一晝夜
445 1 法門 fǎmén Dharma gate 顯示無邊佛土功德法門
446 1 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 顯示無邊佛土功德法門
447 1 shàng top; a high position 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
448 1 shang top; the position on or above something 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
449 1 shàng to go up; to go forward 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
450 1 shàng shang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
451 1 shàng previous; last 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
452 1 shàng high; higher 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
453 1 shàng advanced 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
454 1 shàng a monarch; a sovereign 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
455 1 shàng time 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
456 1 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
457 1 shàng far 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
458 1 shàng big; as big as 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
459 1 shàng abundant; plentiful 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
460 1 shàng to report 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
461 1 shàng to offer 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
462 1 shàng to go on stage 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
463 1 shàng to take office; to assume a post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
464 1 shàng to install; to erect 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
465 1 shàng to suffer; to sustain 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
466 1 shàng to burn 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
467 1 shàng to remember 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
468 1 shang on; in 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
469 1 shàng upward 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
470 1 shàng to add 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
471 1 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
472 1 shàng to meet 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
473 1 shàng falling then rising (4th) tone 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
474 1 shang used after a verb indicating a result 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
475 1 shàng a musical note 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
476 1 shàng higher, superior; uttara 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
477 1 tái unit 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
478 1 tái Taiwan 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
479 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
480 1 tái platform; stage; terrace; stand; support; desk 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
481 1 tái typhoon 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
482 1 tái desk; platform; terrace 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
483 1 you 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
484 1 tái station; broadcasting station 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
485 1 tái official post 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
486 1 eminent 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
487 1 tái elevated 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
488 1 tái tribunal 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
489 1 tái capitulum 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
490 1 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
491 1 殊勝 shūshèng extraordinary 於彼世界諸菩薩眾修治殊勝普賢行地
492 1 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 坐妙菩提金剛堅固無量妙寶共所莊嚴紅蓮華臺師子座上
493 1 壽量 shòu liàng Lifespan 如是諸佛壽量身相
494 1 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 如理思惟
495 1 思惟 sīwéi thinking; tought 如理思惟
496 1 思惟 sīwéi Contemplate 如理思惟
497 1 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 如理思惟
498 1 自行 zìxíng voluntary; autonomous 自行掃瞄辨識
499 1 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 顯示無邊佛土功德法門
500 1 無邊 wúbiān boundless; ananta 顯示無邊佛土功德法門

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
世界
 1. shìjiè
 2. shìjiè
 1. world
 2. a world; lokadhatu
near to; antike
one; eka
wèi to be; bhū
一劫
 1. yījié
 2. yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
佛土 fótǔ Buddha land
 1. soil; pāṃsu
 2. land; kṣetra
庄严 莊嚴
 1. zhuāngyán
 2. zhuāngyán
 3. zhuāngyán
 1. Dignity
 2. solemn, majestic
 3. to adorn; to perfect
 1. miào
 2. miào
 1. Wonderful
 2. wonderful; beautiful; suksma
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
大唐 100 Tang Dynasty
法幢佛 102 Dharmadhvaja Buddha; Dharma Curtain Buddha
法光 102 Faguang
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
108 Liao
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
菩提金刚 菩提金剛 112 Puti Jingang
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
师子佛 師子佛 115 Simha Buddha; Lion Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无量光佛 無量光佛 119 Amitābha Buddha
显无边佛土功德经 顯無邊佛土功德經 120 Tathāgatānāṃ Buddhakṣetraguṇoktadharmaparyāyasūtra; Xian Wubian Fotu Gongde Jing
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 39.

Simplified Traditional Pinyin English
阿素洛 196 an asura
白佛 98 to address the Buddha
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
不退轮 不退輪 98 the non-regressing dharma wheel
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
欢喜佛 歡喜佛 104 Buddha of Happiness
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
净国 淨國 106 pure land
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
那庾多 110 a nayuta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
千佛 113 thousand Buddhas
如理 114 principle of suchness
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
师子座 師子座 115 lion's throne
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
索诃 索訶 115 saha
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
信受奉行 120 to receive and practice
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas