Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經, Scroll 17

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 104 zuò to do 坐蓮華座作說法
2 104 zuò to act as; to serve as 坐蓮華座作說法
3 104 zuò to start 坐蓮華座作說法
4 104 zuò a writing; a work 坐蓮華座作說法
5 104 zuò to dress as; to be disguised as 坐蓮華座作說法
6 104 zuō to create; to make 坐蓮華座作說法
7 104 zuō a workshop 坐蓮華座作說法
8 104 zuō to write; to compose 坐蓮華座作說法
9 104 zuò to rise 坐蓮華座作說法
10 104 zuò to be aroused 坐蓮華座作說法
11 104 zuò activity; action; undertaking 坐蓮華座作說法
12 104 zuò to regard as 坐蓮華座作說法
13 104 zuò action; kāraṇa 坐蓮華座作說法
14 103 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 王為主救度令得安住
15 103 děi to want to; to need to 王為主救度令得安住
16 103 děi must; ought to 王為主救度令得安住
17 103 de 王為主救度令得安住
18 103 de infix potential marker 王為主救度令得安住
19 103 to result in 王為主救度令得安住
20 103 to be proper; to fit; to suit 王為主救度令得安住
21 103 to be satisfied 王為主救度令得安住
22 103 to be finished 王為主救度令得安住
23 103 děi satisfying 王為主救度令得安住
24 103 to contract 王為主救度令得安住
25 103 to hear 王為主救度令得安住
26 103 to have; there is 王為主救度令得安住
27 103 marks time passed 王為主救度令得安住
28 103 obtain; attain; prāpta 王為主救度令得安住
29 66 to use; to grasp 以白檀龍腦水調彩色
30 66 to rely on 以白檀龍腦水調彩色
31 66 to regard 以白檀龍腦水調彩色
32 66 to be able to 以白檀龍腦水調彩色
33 66 to order; to command 以白檀龍腦水調彩色
34 66 used after a verb 以白檀龍腦水調彩色
35 66 a reason; a cause 以白檀龍腦水調彩色
36 66 Israel 以白檀龍腦水調彩色
37 66 Yi 以白檀龍腦水調彩色
38 66 use; yogena 以白檀龍腦水調彩色
39 58 護摩 hùmó homa 彼像前作護摩爐
40 57 yòng to use; to apply 如前用不截茸線新帛清淨無垢
41 57 yòng Kangxi radical 101 如前用不截茸線新帛清淨無垢
42 57 yòng to eat 如前用不截茸線新帛清淨無垢
43 57 yòng to spend 如前用不截茸線新帛清淨無垢
44 57 yòng expense 如前用不截茸線新帛清淨無垢
45 57 yòng a use; usage 如前用不截茸線新帛清淨無垢
46 57 yòng to need; must 如前用不截茸線新帛清淨無垢
47 57 yòng useful; practical 如前用不截茸線新帛清淨無垢
48 57 yòng to use up; to use all of something 如前用不截茸線新帛清淨無垢
49 57 yòng to work (an animal) 如前用不截茸線新帛清淨無垢
50 57 yòng to appoint 如前用不截茸線新帛清淨無垢
51 57 yòng to administer; to manager 如前用不截茸線新帛清淨無垢
52 57 yòng to control 如前用不截茸線新帛清淨無垢
53 57 yòng to access 如前用不截茸線新帛清淨無垢
54 57 yòng Yong 如前用不截茸線新帛清淨無垢
55 57 yòng yong / function; application 如前用不截茸線新帛清淨無垢
56 42 one 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
57 42 Kangxi radical 1 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
58 42 pure; concentrated 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
59 42 first 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
60 42 the same 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
61 42 sole; single 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
62 42 a very small amount 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
63 42 Yi 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
64 42 other 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
65 42 to unify 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
66 42 accidentally; coincidentally 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
67 42 abruptly; suddenly 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
68 42 one; eka 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
69 39 to go; to 於佛滅後末法
70 39 to rely on; to depend on 於佛滅後末法
71 39 Yu 於佛滅後末法
72 39 a crow 於佛滅後末法
73 29 ài to love 主愛重
74 29 ài favor; grace; kindness 主愛重
75 29 ài somebody who is loved 主愛重
76 29 ài love; affection 主愛重
77 29 ài to like 主愛重
78 29 ài to sympathize with; to pity 主愛重
79 29 ài to begrudge 主愛重
80 29 ài to do regularly; to have the habit of 主愛重
81 29 ài my dear 主愛重
82 29 ài Ai 主愛重
83 29 ài loved; beloved 主愛重
84 29 ài Love 主愛重
85 29 ài desire; craving; trsna 主愛重
86 28 Kangxi radical 49 彩畫畢已持此畫像
87 28 to bring to an end; to stop 彩畫畢已持此畫像
88 28 to complete 彩畫畢已持此畫像
89 28 to demote; to dismiss 彩畫畢已持此畫像
90 28 to recover from an illness 彩畫畢已持此畫像
91 28 former; pūrvaka 彩畫畢已持此畫像
92 28 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory
93 28 sòng to recount; to narrate
94 28 sòng a poem
95 28 sòng recite; priase; pāṭha
96 27 zhòng heavy 主愛重
97 27 chóng to repeat 主愛重
98 27 zhòng significant; serious; important 主愛重
99 27 chóng layered; folded; tiered 主愛重
100 27 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 主愛重
101 27 zhòng sad 主愛重
102 27 zhòng a weight 主愛重
103 27 zhòng large in amount; valuable 主愛重
104 27 zhòng thick; dense; strong 主愛重
105 27 zhòng to prefer 主愛重
106 27 zhòng to add 主愛重
107 27 zhòng heavy; guru 主愛重
108 27 xiàn to offer; to present 念真言獻
109 27 xiàn to show; to display 念真言獻
110 27 huá Chinese 執華瞻仰如來
111 27 huá illustrious; splendid 執華瞻仰如來
112 27 huā a flower 執華瞻仰如來
113 27 huā to flower 執華瞻仰如來
114 27 huá China 執華瞻仰如來
115 27 huá empty; flowery 執華瞻仰如來
116 27 huá brilliance; luster 執華瞻仰如來
117 27 huá elegance; beauty 執華瞻仰如來
118 27 huā a flower 執華瞻仰如來
119 27 huá extravagant; wasteful; flashy 執華瞻仰如來
120 27 huá makeup; face powder 執華瞻仰如來
121 27 huá flourishing 執華瞻仰如來
122 27 huá a corona 執華瞻仰如來
123 27 huá years; time 執華瞻仰如來
124 27 huá your 執華瞻仰如來
125 27 huá essence; best part 執華瞻仰如來
126 27 huá grey 執華瞻仰如來
127 27 huà Hua 執華瞻仰如來
128 27 huá literary talent 執華瞻仰如來
129 27 huá literary talent 執華瞻仰如來
130 27 huá an article; a document 執華瞻仰如來
131 26 真言 zhēnyán an incantation 或汝六字根本麼字真言
132 26 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 或汝六字根本麼字真言
133 25 一切 yīqiè temporary 能成就一切事業
134 25 一切 yīqiè the same 能成就一切事業
135 24 wéi to act as; to serve 發如來意為諸眾生不起少
136 24 wéi to change into; to become 發如來意為諸眾生不起少
137 24 wéi to be; is 發如來意為諸眾生不起少
138 24 wéi to do 發如來意為諸眾生不起少
139 24 wèi to support; to help 發如來意為諸眾生不起少
140 24 wéi to govern 發如來意為諸眾生不起少
141 24 rén person; people; a human being 切人愛重
142 24 rén Kangxi radical 9 切人愛重
143 24 rén a kind of person 切人愛重
144 24 rén everybody 切人愛重
145 24 rén adult 切人愛重
146 24 rén somebody; others 切人愛重
147 24 rén an upright person 切人愛重
148 24 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 切人愛重
149 23 to reach 在及妙財二菩薩
150 23 to attain 在及妙財二菩薩
151 23 to understand 在及妙財二菩薩
152 23 able to be compared to; to catch up with 在及妙財二菩薩
153 23 to be involved with; to associate with 在及妙財二菩薩
154 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 在及妙財二菩薩
155 23 and; ca; api 在及妙財二菩薩
156 21 zhī to go 之時
157 21 zhī to arrive; to go 之時
158 21 zhī is 之時
159 21 zhī to use 之時
160 21 zhī Zhi 之時
161 20 to go back; to return 復觀察淨光天眾
162 20 to resume; to restart 復觀察淨光天眾
163 20 to do in detail 復觀察淨光天眾
164 20 to restore 復觀察淨光天眾
165 20 to respond; to reply to 復觀察淨光天眾
166 20 Fu; Return 復觀察淨光天眾
167 20 to retaliate; to reciprocate 復觀察淨光天眾
168 20 to avoid forced labor or tax 復觀察淨光天眾
169 20 Fu 復觀察淨光天眾
170 20 doubled; to overlapping; folded 復觀察淨光天眾
171 20 a lined garment with doubled thickness 復觀察淨光天眾
172 19 děng et cetera; and so on 如是等真言儀軌王
173 19 děng to wait 如是等真言儀軌王
174 19 děng to be equal 如是等真言儀軌王
175 19 děng degree; level 如是等真言儀軌王
176 19 děng to compare 如是等真言儀軌王
177 19 qián front 如前用不截茸線新帛清淨無垢
178 19 qián former; the past 如前用不截茸線新帛清淨無垢
179 19 qián to go forward 如前用不截茸線新帛清淨無垢
180 19 qián preceding 如前用不截茸線新帛清淨無垢
181 19 qián before; earlier; prior 如前用不截茸線新帛清淨無垢
182 19 qián to appear before 如前用不截茸線新帛清淨無垢
183 19 qián future 如前用不截茸線新帛清淨無垢
184 19 qián top; first 如前用不截茸線新帛清淨無垢
185 19 qián battlefront 如前用不截茸線新帛清淨無垢
186 19 qián before; former; pūrva 如前用不截茸線新帛清淨無垢
187 19 qián facing; mukha 如前用不截茸線新帛清淨無垢
188 18 huà painting; picture; drawing 畫我世
189 18 huà to draw 畫我世
190 18 apparatus 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
191 18 a rite; a ceremony 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
192 18 appearance; demeanor 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
193 18 a gift 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
194 18 a norm; a standard 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
195 18 to admire 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
196 18 embellishment 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
197 18 formal dress 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
198 18 an analogue; a match 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
199 18 to be inclined; to trend 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
200 18 to watch 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
201 18 to come 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
202 18 Yi 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
203 18 ritual; vidhi 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
204 18 zhě ca 沐浴者以
205 17 luó baby talk 囉部多薩里嚩
206 17 luō to nag 囉部多薩里嚩
207 17 luó ra 囉部多薩里嚩
208 17 xiàng to observe; to assess 祥童子相
209 17 xiàng appearance; portrait; picture 祥童子相
210 17 xiàng countenance; personage; character; disposition 祥童子相
211 17 xiàng to aid; to help 祥童子相
212 17 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 祥童子相
213 17 xiàng a sign; a mark; appearance 祥童子相
214 17 xiāng alternately; in turn 祥童子相
215 17 xiāng Xiang 祥童子相
216 17 xiāng form substance 祥童子相
217 17 xiāng to express 祥童子相
218 17 xiàng to choose 祥童子相
219 17 xiāng Xiang 祥童子相
220 17 xiāng an ancient musical instrument 祥童子相
221 17 xiāng the seventh lunar month 祥童子相
222 17 xiāng to compare 祥童子相
223 17 xiàng to divine 祥童子相
224 17 xiàng to administer 祥童子相
225 17 xiàng helper for a blind person 祥童子相
226 17 xiāng rhythm [music] 祥童子相
227 17 xiāng the upper frets of a pipa 祥童子相
228 17 xiāng coralwood 祥童子相
229 17 xiàng ministry 祥童子相
230 17 xiàng to supplement; to enhance 祥童子相
231 17 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 祥童子相
232 17 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 祥童子相
233 17 xiàng sign; mark; liṅga 祥童子相
234 17 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 祥童子相
235 16 洛叉 luòchā laksa; one hundred thousand; innumerable 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
236 15 big; huge; large 大孔雀明王
237 15 Kangxi radical 37 大孔雀明王
238 15 great; major; important 大孔雀明王
239 15 size 大孔雀明王
240 15 old 大孔雀明王
241 15 oldest; earliest 大孔雀明王
242 15 adult 大孔雀明王
243 15 dài an important person 大孔雀明王
244 15 senior 大孔雀明王
245 15 an element 大孔雀明王
246 15 great; mahā 大孔雀明王
247 15 seven 七肘闊三肘
248 15 a genre of poetry 七肘闊三肘
249 15 seventh day memorial ceremony 七肘闊三肘
250 15 seven; sapta 七肘闊三肘
251 15 qiú to request 獨為自己作是觀想求願圓滿
252 15 qiú to seek; to look for 獨為自己作是觀想求願圓滿
253 15 qiú to implore 獨為自己作是觀想求願圓滿
254 15 qiú to aspire to 獨為自己作是觀想求願圓滿
255 15 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 獨為自己作是觀想求願圓滿
256 15 qiú to attract 獨為自己作是觀想求願圓滿
257 15 qiú to bribe 獨為自己作是觀想求願圓滿
258 15 qiú Qiu 獨為自己作是觀想求願圓滿
259 15 qiú to demand 獨為自己作是觀想求願圓滿
260 15 qiú to end 獨為自己作是觀想求願圓滿
261 15 shèng sacred 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
262 15 shèng clever; wise; shrewd 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
263 15 shèng a master; an expert 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
264 15 shèng a sage; a wise man; a saint 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
265 15 shèng noble; sovereign; without peer 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
266 15 shèng agile 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
267 15 shèng noble; sacred; ārya 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
268 15 chái firewood; faggots; fuel 濕嚩他木濕柴
269 15 chái Chai 濕嚩他木濕柴
270 15 chái lean; skinny 濕嚩他木濕柴
271 15 chái a firewood collector 濕嚩他木濕柴
272 15 chái to give a burned offering 濕嚩他木濕柴
273 15 zhài to barricade 濕嚩他木濕柴
274 15 zhài to protect 濕嚩他木濕柴
275 15 zhài to obstruct 濕嚩他木濕柴
276 15 chái tough 濕嚩他木濕柴
277 15 chái inferior 濕嚩他木濕柴
278 15 chái firewood; kindling; indhana 濕嚩他木濕柴
279 15 zhōng middle 銅器中
280 15 zhōng medium; medium sized 銅器中
281 15 zhōng China 銅器中
282 15 zhòng to hit the mark 銅器中
283 15 zhōng midday 銅器中
284 15 zhōng inside 銅器中
285 15 zhōng during 銅器中
286 15 zhōng Zhong 銅器中
287 15 zhōng intermediary 銅器中
288 15 zhōng half 銅器中
289 15 zhòng to reach; to attain 銅器中
290 15 zhòng to suffer; to infect 銅器中
291 15 zhòng to obtain 銅器中
292 15 zhòng to pass an exam 銅器中
293 15 zhōng middle 銅器中
294 15 jiā ka 覩憾娑賀焰迦囉
295 15 jiā ka 覩憾娑賀焰迦囉
296 14 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
297 14 a grade; a level 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
298 14 an example; a model 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
299 14 a weighing device 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
300 14 to grade; to rank 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
301 14 to copy; to imitate; to follow 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
302 14 to do 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
303 14 koan; kōan; gong'an 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
304 14 Kangxi radical 132 其聖觀自
305 14 Zi 其聖觀自
306 14 a nose 其聖觀自
307 14 the beginning; the start 其聖觀自
308 14 origin 其聖觀自
309 14 to employ; to use 其聖觀自
310 14 to be 其聖觀自
311 14 self; soul; ātman 其聖觀自
312 14 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
313 14 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
314 14 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
315 14 suǒ a few; various; some 就舍利塔所如法安置畫像訖
316 14 suǒ a place; a location 就舍利塔所如法安置畫像訖
317 14 suǒ indicates a passive voice 就舍利塔所如法安置畫像訖
318 14 suǒ an ordinal number 就舍利塔所如法安置畫像訖
319 14 suǒ meaning 就舍利塔所如法安置畫像訖
320 14 suǒ garrison 就舍利塔所如法安置畫像訖
321 14 suǒ place; pradeśa 就舍利塔所如法安置畫像訖
322 14 èr two 在及妙財二菩薩
323 14 èr Kangxi radical 7 在及妙財二菩薩
324 14 èr second 在及妙財二菩薩
325 14 èr twice; double; di- 在及妙財二菩薩
326 14 èr more than one kind 在及妙財二菩薩
327 14 èr two; dvā; dvi 在及妙財二菩薩
328 14 jiàn to see 若是得見殊勝好
329 14 jiàn opinion; view; understanding 若是得見殊勝好
330 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若是得見殊勝好
331 14 jiàn refer to; for details see 若是得見殊勝好
332 14 jiàn to appear 若是得見殊勝好
333 14 jiàn to meet 若是得見殊勝好
334 14 jiàn to receive (a guest) 若是得見殊勝好
335 14 jiàn let me; kindly 若是得見殊勝好
336 14 jiàn Jian 若是得見殊勝好
337 14 xiàn to appear 若是得見殊勝好
338 14 xiàn to introduce 若是得見殊勝好
339 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若是得見殊勝好
340 13 to irritate; to vex; to offend; to incite 或用惹帝花一洛叉作護摩
341 13 shī a low lying humid place 濕嚩他木濕柴
342 13 shī wet 濕嚩他木濕柴
343 13 shī an illness 濕嚩他木濕柴
344 13 a flaky pastry 復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一
345 13 crispy; flaky 復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一
346 13 limp; soft 復用粳米和酥乳酪蜜等都盛一
347 12 shí food; food and drink 所乞得食
348 12 shí Kangxi radical 184 所乞得食
349 12 shí to eat 所乞得食
350 12 to feed 所乞得食
351 12 shí meal; cooked cereals 所乞得食
352 12 to raise; to nourish 所乞得食
353 12 shí to receive; to accept 所乞得食
354 12 shí to receive an official salary 所乞得食
355 12 shí an eclipse 所乞得食
356 12 shí food; bhakṣa 所乞得食
357 12 菩薩 púsà bodhisattva 畫妙財菩薩真實菩
358 12 菩薩 púsà bodhisattva 畫妙財菩薩真實菩
359 12 菩薩 púsà bodhisatta 畫妙財菩薩真實菩
360 12 to join; to combine 二合
361 12 to close 二合
362 12 to agree with; equal to 二合
363 12 to gather 二合
364 12 whole 二合
365 12 to be suitable; to be up to standard 二合
366 12 a musical note 二合
367 12 the conjunction of two astronomical objects 二合
368 12 to fight 二合
369 12 to conclude 二合
370 12 to be similar to 二合
371 12 crowded 二合
372 12 a box 二合
373 12 to copulate 二合
374 12 a partner; a spouse 二合
375 12 harmonious 二合
376 12 He 二合
377 12 a container for grain measurement 二合
378 12 Merge 二合
379 12 unite; saṃyoga 二合
380 11 huā Hua 或用惹帝花一洛叉作護摩
381 11 huā flower 或用惹帝花一洛叉作護摩
382 11 huā to spend (money, time) 或用惹帝花一洛叉作護摩
383 11 huā a flower shaped object 或用惹帝花一洛叉作護摩
384 11 huā a beautiful female 或用惹帝花一洛叉作護摩
385 11 huā having flowers 或用惹帝花一洛叉作護摩
386 11 huā having a decorative pattern 或用惹帝花一洛叉作護摩
387 11 huā having a a variety 或用惹帝花一洛叉作護摩
388 11 huā false; empty 或用惹帝花一洛叉作護摩
389 11 huā indistinct; fuzzy 或用惹帝花一洛叉作護摩
390 11 huā excited 或用惹帝花一洛叉作護摩
391 11 huā to flower 或用惹帝花一洛叉作護摩
392 11 huā flower; puṣpa 或用惹帝花一洛叉作護摩
393 11 miào wonderful; fantastic 目觀妙吉
394 11 miào clever 目觀妙吉
395 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 目觀妙吉
396 11 miào fine; delicate 目觀妙吉
397 11 miào young 目觀妙吉
398 11 miào interesting 目觀妙吉
399 11 miào profound reasoning 目觀妙吉
400 11 miào Miao 目觀妙吉
401 11 miào Wonderful 目觀妙吉
402 11 miào wonderful; beautiful; suksma 目觀妙吉
403 11 最上 zuìshàng supreme 殊妙最上
404 11 滿 mǎn full 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
405 11 滿 mǎn to be satisfied 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
406 11 滿 mǎn to fill 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
407 11 滿 mǎn conceited 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
408 11 滿 mǎn to reach (a time); to expire 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
409 11 滿 mǎn whole; entire 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
410 11 滿 mǎn Manchu 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
411 11 滿 mǎn Man 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
412 11 滿 mǎn Full 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
413 11 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
414 11 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 所說儀法有請召發遣等印
415 11 yìn India 所說儀法有請召發遣等印
416 11 yìn a mudra; a hand gesture 所說儀法有請召發遣等印
417 11 yìn a seal; a stamp 所說儀法有請召發遣等印
418 11 yìn to tally 所說儀法有請召發遣等印
419 11 yìn a vestige; a trace 所說儀法有請召發遣等印
420 11 yìn Yin 所說儀法有請召發遣等印
421 11 yìn to leave a track or trace 所說儀法有請召發遣等印
422 11 yìn mudra 所說儀法有請召發遣等印
423 11 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮
424 11 童子 tóngzǐ boy 妙吉祥童子言
425 11 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 妙吉祥童子言
426 11 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 妙吉祥童子言
427 10 biàn all; complete 若遍數滿足已然
428 10 biàn to be covered with 若遍數滿足已然
429 10 biàn everywhere; sarva 若遍數滿足已然
430 10 biàn pervade; visva 若遍數滿足已然
431 10 biàn everywhere fragrant; paricitra 若遍數滿足已然
432 10 wood; lumber 濕嚩他木濕柴
433 10 Kangxi radical 75 濕嚩他木濕柴
434 10 a tree 濕嚩他木濕柴
435 10 wood phase; wood element 濕嚩他木濕柴
436 10 a category of musical instrument 濕嚩他木濕柴
437 10 stiff; rigid 濕嚩他木濕柴
438 10 laurel magnolia 濕嚩他木濕柴
439 10 a coffin 濕嚩他木濕柴
440 10 Jupiter 濕嚩他木濕柴
441 10 Mu 濕嚩他木濕柴
442 10 wooden 濕嚩他木濕柴
443 10 not having perception 濕嚩他木濕柴
444 10 dimwitted 濕嚩他木濕柴
445 10 to loose consciousness 濕嚩他木濕柴
446 10 to rub 阿誐蹉誐蹉俱摩
447 10 to approach; to press in 阿誐蹉誐蹉俱摩
448 10 to sharpen; to grind 阿誐蹉誐蹉俱摩
449 10 to obliterate; to erase 阿誐蹉誐蹉俱摩
450 10 to compare notes; to learn by interaction 阿誐蹉誐蹉俱摩
451 10 friction 阿誐蹉誐蹉俱摩
452 10 ma 阿誐蹉誐蹉俱摩
453 10 Māyā 阿誐蹉誐蹉俱摩
454 10 蓮華 liánhuā Lotus Flower 或以蓮華一千
455 10 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 或以蓮華一千
456 10 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 或以蓮華一千
457 10 emperor; supreme ruler 或用惹帝花一洛叉作護摩
458 10 the ruler of Heaven 或用惹帝花一洛叉作護摩
459 10 a god 或用惹帝花一洛叉作護摩
460 10 imperialism 或用惹帝花一洛叉作護摩
461 10 lord; pārthiva 或用惹帝花一洛叉作護摩
462 10 Indra 或用惹帝花一洛叉作護摩
463 10 other; another; some other 濕嚩他木濕柴
464 10 other 濕嚩他木濕柴
465 10 tha 濕嚩他木濕柴
466 10 ṭha 濕嚩他木濕柴
467 10 other; anya 濕嚩他木濕柴
468 10 inside; interior 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
469 10 Kangxi radical 166 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
470 10 a small village; ri 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
471 10 a residence 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
472 10 a neighborhood; an alley 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
473 10 a local administrative district 阿誐蹉賀里閉訥婆羅儞鉢哆
474 9 child; son 若以多子者菓子及舍弭菓子
475 9 egg; newborn 若以多子者菓子及舍弭菓子
476 9 first earthly branch 若以多子者菓子及舍弭菓子
477 9 11 p.m.-1 a.m. 若以多子者菓子及舍弭菓子
478 9 Kangxi radical 39 若以多子者菓子及舍弭菓子
479 9 pellet; something small and hard 若以多子者菓子及舍弭菓子
480 9 master 若以多子者菓子及舍弭菓子
481 9 viscount 若以多子者菓子及舍弭菓子
482 9 zi you; your honor 若以多子者菓子及舍弭菓子
483 9 masters 若以多子者菓子及舍弭菓子
484 9 person 若以多子者菓子及舍弭菓子
485 9 young 若以多子者菓子及舍弭菓子
486 9 seed 若以多子者菓子及舍弭菓子
487 9 subordinate; subsidiary 若以多子者菓子及舍弭菓子
488 9 a copper coin 若以多子者菓子及舍弭菓子
489 9 female dragonfly 若以多子者菓子及舍弭菓子
490 9 constituent 若以多子者菓子及舍弭菓子
491 9 offspring; descendants 若以多子者菓子及舍弭菓子
492 9 dear 若以多子者菓子及舍弭菓子
493 9 little one 若以多子者菓子及舍弭菓子
494 9 son; putra 若以多子者菓子及舍弭菓子
495 9 offspring; tanaya 若以多子者菓子及舍弭菓子
496 9 持誦 chísòng to chant; to accept and maintain by reciting 彼持誦行人
497 9 day of the month; a certain day 如是滿七日
498 9 Kangxi radical 72 如是滿七日
499 9 a day 如是滿七日
500 9 Japan 如是滿七日

Frequencies of all Words

Top 991

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 104 zuò to do 坐蓮華座作說法
2 104 zuò to act as; to serve as 坐蓮華座作說法
3 104 zuò to start 坐蓮華座作說法
4 104 zuò a writing; a work 坐蓮華座作說法
5 104 zuò to dress as; to be disguised as 坐蓮華座作說法
6 104 zuō to create; to make 坐蓮華座作說法
7 104 zuō a workshop 坐蓮華座作說法
8 104 zuō to write; to compose 坐蓮華座作說法
9 104 zuò to rise 坐蓮華座作說法
10 104 zuò to be aroused 坐蓮華座作說法
11 104 zuò activity; action; undertaking 坐蓮華座作說法
12 104 zuò to regard as 坐蓮華座作說法
13 104 zuò action; kāraṇa 坐蓮華座作說法
14 103 de potential marker 王為主救度令得安住
15 103 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 王為主救度令得安住
16 103 děi must; ought to 王為主救度令得安住
17 103 děi to want to; to need to 王為主救度令得安住
18 103 děi must; ought to 王為主救度令得安住
19 103 de 王為主救度令得安住
20 103 de infix potential marker 王為主救度令得安住
21 103 to result in 王為主救度令得安住
22 103 to be proper; to fit; to suit 王為主救度令得安住
23 103 to be satisfied 王為主救度令得安住
24 103 to be finished 王為主救度令得安住
25 103 de result of degree 王為主救度令得安住
26 103 de marks completion of an action 王為主救度令得安住
27 103 děi satisfying 王為主救度令得安住
28 103 to contract 王為主救度令得安住
29 103 marks permission or possibility 王為主救度令得安住
30 103 expressing frustration 王為主救度令得安住
31 103 to hear 王為主救度令得安住
32 103 to have; there is 王為主救度令得安住
33 103 marks time passed 王為主救度令得安住
34 103 obtain; attain; prāpta 王為主救度令得安住
35 94 ruò to seem; to be like; as 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
36 94 ruò seemingly 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
37 94 ruò if 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
38 94 ruò you 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
39 94 ruò this; that 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
40 94 ruò and; or 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
41 94 ruò as for; pertaining to 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
42 94 pomegranite 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
43 94 ruò to choose 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
44 94 ruò to agree; to accord with; to conform to 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
45 94 ruò thus 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
46 94 ruò pollia 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
47 94 ruò Ruo 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
48 94 ruò only then 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
49 94 ja 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
50 94 jñā 若念誦時瞻仰妙吉祥童子
51 66 so as to; in order to 以白檀龍腦水調彩色
52 66 to use; to regard as 以白檀龍腦水調彩色
53 66 to use; to grasp 以白檀龍腦水調彩色
54 66 according to 以白檀龍腦水調彩色
55 66 because of 以白檀龍腦水調彩色
56 66 on a certain date 以白檀龍腦水調彩色
57 66 and; as well as 以白檀龍腦水調彩色
58 66 to rely on 以白檀龍腦水調彩色
59 66 to regard 以白檀龍腦水調彩色
60 66 to be able to 以白檀龍腦水調彩色
61 66 to order; to command 以白檀龍腦水調彩色
62 66 further; moreover 以白檀龍腦水調彩色
63 66 used after a verb 以白檀龍腦水調彩色
64 66 very 以白檀龍腦水調彩色
65 66 already 以白檀龍腦水調彩色
66 66 increasingly 以白檀龍腦水調彩色
67 66 a reason; a cause 以白檀龍腦水調彩色
68 66 Israel 以白檀龍腦水調彩色
69 66 Yi 以白檀龍腦水調彩色
70 66 use; yogena 以白檀龍腦水調彩色
71 58 護摩 hùmó homa 彼像前作護摩爐
72 57 yòng to use; to apply 如前用不截茸線新帛清淨無垢
73 57 yòng Kangxi radical 101 如前用不截茸線新帛清淨無垢
74 57 yòng to eat 如前用不截茸線新帛清淨無垢
75 57 yòng to spend 如前用不截茸線新帛清淨無垢
76 57 yòng expense 如前用不截茸線新帛清淨無垢
77 57 yòng a use; usage 如前用不截茸線新帛清淨無垢
78 57 yòng to need; must 如前用不截茸線新帛清淨無垢
79 57 yòng useful; practical 如前用不截茸線新帛清淨無垢
80 57 yòng to use up; to use all of something 如前用不截茸線新帛清淨無垢
81 57 yòng by means of; with 如前用不截茸線新帛清淨無垢
82 57 yòng to work (an animal) 如前用不截茸線新帛清淨無垢
83 57 yòng to appoint 如前用不截茸線新帛清淨無垢
84 57 yòng to administer; to manager 如前用不截茸線新帛清淨無垢
85 57 yòng to control 如前用不截茸線新帛清淨無垢
86 57 yòng to access 如前用不截茸線新帛清淨無垢
87 57 yòng Yong 如前用不截茸線新帛清淨無垢
88 57 yòng yong / function; application 如前用不截茸線新帛清淨無垢
89 42 one 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
90 42 Kangxi radical 1 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
91 42 as soon as; all at once 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
92 42 pure; concentrated 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
93 42 whole; all 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
94 42 first 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
95 42 the same 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
96 42 each 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
97 42 certain 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
98 42 throughout 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
99 42 used in between a reduplicated verb 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
100 42 sole; single 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
101 42 a very small amount 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
102 42 Yi 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
103 42 other 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
104 42 to unify 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
105 42 accidentally; coincidentally 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
106 42 abruptly; suddenly 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
107 42 or 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
108 42 one; eka 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
109 39 in; at 於佛滅後末法
110 39 in; at 於佛滅後末法
111 39 in; at; to; from 於佛滅後末法
112 39 to go; to 於佛滅後末法
113 39 to rely on; to depend on 於佛滅後末法
114 39 to go to; to arrive at 於佛滅後末法
115 39 from 於佛滅後末法
116 39 give 於佛滅後末法
117 39 oppposing 於佛滅後末法
118 39 and 於佛滅後末法
119 39 compared to 於佛滅後末法
120 39 by 於佛滅後末法
121 39 and; as well as 於佛滅後末法
122 39 for 於佛滅後末法
123 39 Yu 於佛滅後末法
124 39 a crow 於佛滅後末法
125 39 whew; wow 於佛滅後末法
126 29 ài to love 主愛重
127 29 ài favor; grace; kindness 主愛重
128 29 ài somebody who is loved 主愛重
129 29 ài love; affection 主愛重
130 29 ài to like 主愛重
131 29 ài to sympathize with; to pity 主愛重
132 29 ài to begrudge 主愛重
133 29 ài to do regularly; to have the habit of 主愛重
134 29 ài my dear 主愛重
135 29 ài Ai 主愛重
136 29 ài loved; beloved 主愛重
137 29 ài Love 主愛重
138 29 ài desire; craving; trsna 主愛重
139 28 already 彩畫畢已持此畫像
140 28 Kangxi radical 49 彩畫畢已持此畫像
141 28 from 彩畫畢已持此畫像
142 28 to bring to an end; to stop 彩畫畢已持此畫像
143 28 final aspectual particle 彩畫畢已持此畫像
144 28 afterwards; thereafter 彩畫畢已持此畫像
145 28 too; very; excessively 彩畫畢已持此畫像
146 28 to complete 彩畫畢已持此畫像
147 28 to demote; to dismiss 彩畫畢已持此畫像
148 28 to recover from an illness 彩畫畢已持此畫像
149 28 certainly 彩畫畢已持此畫像
150 28 an interjection of surprise 彩畫畢已持此畫像
151 28 this 彩畫畢已持此畫像
152 28 former; pūrvaka 彩畫畢已持此畫像
153 28 former; pūrvaka 彩畫畢已持此畫像
154 28 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory
155 28 sòng to recount; to narrate
156 28 sòng a poem
157 28 sòng recite; priase; pāṭha
158 27 zhòng heavy 主愛重
159 27 chóng to repeat 主愛重
160 27 chóng repetition; iteration; layer 主愛重
161 27 chóng again 主愛重
162 27 zhòng significant; serious; important 主愛重
163 27 chóng layered; folded; tiered 主愛重
164 27 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 主愛重
165 27 zhòng sad 主愛重
166 27 zhòng a weight 主愛重
167 27 zhòng large in amount; valuable 主愛重
168 27 zhòng thick; dense; strong 主愛重
169 27 zhòng to prefer 主愛重
170 27 zhòng to add 主愛重
171 27 zhòng cautiously; prudently 主愛重
172 27 zhòng heavy; guru 主愛重
173 27 xiàn to offer; to present 念真言獻
174 27 xiàn to show; to display 念真言獻
175 27 huá Chinese 執華瞻仰如來
176 27 huá illustrious; splendid 執華瞻仰如來
177 27 huā a flower 執華瞻仰如來
178 27 huā to flower 執華瞻仰如來
179 27 huá China 執華瞻仰如來
180 27 huá empty; flowery 執華瞻仰如來
181 27 huá brilliance; luster 執華瞻仰如來
182 27 huá elegance; beauty 執華瞻仰如來
183 27 huā a flower 執華瞻仰如來
184 27 huá extravagant; wasteful; flashy 執華瞻仰如來
185 27 huá makeup; face powder 執華瞻仰如來
186 27 huá flourishing 執華瞻仰如來
187 27 huá a corona 執華瞻仰如來
188 27 huá years; time 執華瞻仰如來
189 27 huá your 執華瞻仰如來
190 27 huá essence; best part 執華瞻仰如來
191 27 huá grey 執華瞻仰如來
192 27 huà Hua 執華瞻仰如來
193 27 huá literary talent 執華瞻仰如來
194 27 huá literary talent 執華瞻仰如來
195 27 huá an article; a document 執華瞻仰如來
196 26 真言 zhēnyán an incantation 或汝六字根本麼字真言
197 26 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 或汝六字根本麼字真言
198 25 一切 yīqiè all; every; everything 能成就一切事業
199 25 一切 yīqiè temporary 能成就一切事業
200 25 一切 yīqiè the same 能成就一切事業
201 25 一切 yīqiè generally 能成就一切事業
202 25 一切 yīqiè all, everything 能成就一切事業
203 25 一切 yīqiè all; sarva 能成就一切事業
204 24 wèi for; to 發如來意為諸眾生不起少
205 24 wèi because of 發如來意為諸眾生不起少
206 24 wéi to act as; to serve 發如來意為諸眾生不起少
207 24 wéi to change into; to become 發如來意為諸眾生不起少
208 24 wéi to be; is 發如來意為諸眾生不起少
209 24 wéi to do 發如來意為諸眾生不起少
210 24 wèi for 發如來意為諸眾生不起少
211 24 wèi because of; for; to 發如來意為諸眾生不起少
212 24 wèi to 發如來意為諸眾生不起少
213 24 wéi in a passive construction 發如來意為諸眾生不起少
214 24 wéi forming a rehetorical question 發如來意為諸眾生不起少
215 24 wéi forming an adverb 發如來意為諸眾生不起少
216 24 wéi to add emphasis 發如來意為諸眾生不起少
217 24 wèi to support; to help 發如來意為諸眾生不起少
218 24 wéi to govern 發如來意為諸眾生不起少
219 24 rén person; people; a human being 切人愛重
220 24 rén Kangxi radical 9 切人愛重
221 24 rén a kind of person 切人愛重
222 24 rén everybody 切人愛重
223 24 rén adult 切人愛重
224 24 rén somebody; others 切人愛重
225 24 rén an upright person 切人愛重
226 24 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 切人愛重
227 24 huò or; either; else 或汝六字根本麼字真言
228 24 huò maybe; perhaps; might; possibly 或汝六字根本麼字真言
229 24 huò some; someone 或汝六字根本麼字真言
230 24 míngnián suddenly 或汝六字根本麼字真言
231 23 to reach 在及妙財二菩薩
232 23 and 在及妙財二菩薩
233 23 coming to; when 在及妙財二菩薩
234 23 to attain 在及妙財二菩薩
235 23 to understand 在及妙財二菩薩
236 23 able to be compared to; to catch up with 在及妙財二菩薩
237 23 to be involved with; to associate with 在及妙財二菩薩
238 23 passing of a feudal title from elder to younger brother 在及妙財二菩薩
239 23 and; ca; api 在及妙財二菩薩
240 22 that; those 彼持誦行人
241 22 another; the other 彼持誦行人
242 21 zhī him; her; them; that 之時
243 21 zhī used between a modifier and a word to form a word group 之時
244 21 zhī to go 之時
245 21 zhī this; that 之時
246 21 zhī genetive marker 之時
247 21 zhī it 之時
248 21 zhī in 之時
249 21 zhī all 之時
250 21 zhī and 之時
251 21 zhī however 之時
252 21 zhī if 之時
253 21 zhī then 之時
254 21 zhī to arrive; to go 之時
255 21 zhī is 之時
256 21 zhī to use 之時
257 21 zhī Zhi 之時
258 20 again; more; repeatedly 復觀察淨光天眾
259 20 to go back; to return 復觀察淨光天眾
260 20 to resume; to restart 復觀察淨光天眾
261 20 to do in detail 復觀察淨光天眾
262 20 to restore 復觀察淨光天眾
263 20 to respond; to reply to 復觀察淨光天眾
264 20 after all; and then 復觀察淨光天眾
265 20 even if; although 復觀察淨光天眾
266 20 Fu; Return 復觀察淨光天眾
267 20 to retaliate; to reciprocate 復觀察淨光天眾
268 20 to avoid forced labor or tax 復觀察淨光天眾
269 20 particle without meaing 復觀察淨光天眾
270 20 Fu 復觀察淨光天眾
271 20 repeated; again 復觀察淨光天眾
272 20 doubled; to overlapping; folded 復觀察淨光天眾
273 20 a lined garment with doubled thickness 復觀察淨光天眾
274 19 děng et cetera; and so on 如是等真言儀軌王
275 19 děng to wait 如是等真言儀軌王
276 19 děng degree; kind 如是等真言儀軌王
277 19 děng plural 如是等真言儀軌王
278 19 děng to be equal 如是等真言儀軌王
279 19 děng degree; level 如是等真言儀軌王
280 19 děng to compare 如是等真言儀軌王
281 19 qián front 如前用不截茸線新帛清淨無垢
282 19 qián former; the past 如前用不截茸線新帛清淨無垢
283 19 qián to go forward 如前用不截茸線新帛清淨無垢
284 19 qián preceding 如前用不截茸線新帛清淨無垢
285 19 qián before; earlier; prior 如前用不截茸線新帛清淨無垢
286 19 qián to appear before 如前用不截茸線新帛清淨無垢
287 19 qián future 如前用不截茸線新帛清淨無垢
288 19 qián top; first 如前用不截茸線新帛清淨無垢
289 19 qián battlefront 如前用不截茸線新帛清淨無垢
290 19 qián pre- 如前用不截茸線新帛清淨無垢
291 19 qián before; former; pūrva 如前用不截茸線新帛清淨無垢
292 19 qián facing; mukha 如前用不截茸線新帛清淨無垢
293 18 huà painting; picture; drawing 畫我世
294 18 huà to draw 畫我世
295 18 apparatus 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
296 18 a rite; a ceremony 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
297 18 appearance; demeanor 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
298 18 a gift 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
299 18 a norm; a standard 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
300 18 to admire 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
301 18 embellishment 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
302 18 formal dress 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
303 18 an analogue; a match 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
304 18 to be inclined; to trend 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
305 18 to watch 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
306 18 to come 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
307 18 Yi 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
308 18 ritual; vidhi 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀
309 18 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 沐浴者以
310 18 zhě that 沐浴者以
311 18 zhě nominalizing function word 沐浴者以
312 18 zhě used to mark a definition 沐浴者以
313 18 zhě used to mark a pause 沐浴者以
314 18 zhě topic marker; that; it 沐浴者以
315 18 zhuó according to 沐浴者以
316 18 zhě ca 沐浴者以
317 17 luó an exclamatory final particle 囉部多薩里嚩
318 17 luó baby talk 囉部多薩里嚩
319 17 luō to nag 囉部多薩里嚩
320 17 luó ra 囉部多薩里嚩
321 17 yǒu is; are; to exist 或用有
322 17 yǒu to have; to possess 或用有
323 17 yǒu indicates an estimate 或用有
324 17 yǒu indicates a large quantity 或用有
325 17 yǒu indicates an affirmative response 或用有
326 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 或用有
327 17 yǒu used to compare two things 或用有
328 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 或用有
329 17 yǒu used before the names of dynasties 或用有
330 17 yǒu a certain thing; what exists 或用有
331 17 yǒu multiple of ten and ... 或用有
332 17 yǒu abundant 或用有
333 17 yǒu purposeful 或用有
334 17 yǒu You 或用有
335 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 或用有
336 17 yǒu becoming; bhava 或用有
337 17 xiāng each other; one another; mutually 祥童子相
338 17 xiàng to observe; to assess 祥童子相
339 17 xiàng appearance; portrait; picture 祥童子相
340 17 xiàng countenance; personage; character; disposition 祥童子相
341 17 xiàng to aid; to help 祥童子相
342 17 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 祥童子相
343 17 xiàng a sign; a mark; appearance 祥童子相
344 17 xiāng alternately; in turn 祥童子相
345 17 xiāng Xiang 祥童子相
346 17 xiāng form substance 祥童子相
347 17 xiāng to express 祥童子相
348 17 xiàng to choose 祥童子相
349 17 xiāng Xiang 祥童子相
350 17 xiāng an ancient musical instrument 祥童子相
351 17 xiāng the seventh lunar month 祥童子相
352 17 xiāng to compare 祥童子相
353 17 xiàng to divine 祥童子相
354 17 xiàng to administer 祥童子相
355 17 xiàng helper for a blind person 祥童子相
356 17 xiāng rhythm [music] 祥童子相
357 17 xiāng the upper frets of a pipa 祥童子相
358 17 xiāng coralwood 祥童子相
359 17 xiàng ministry 祥童子相
360 17 xiàng to supplement; to enhance 祥童子相
361 17 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 祥童子相
362 17 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 祥童子相
363 17 xiàng sign; mark; liṅga 祥童子相
364 17 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 祥童子相
365 16 洛叉 luòchā laksa; one hundred thousand; innumerable 妙吉祥心或根本等真言滿一洛叉
366 15 big; huge; large 大孔雀明王
367 15 Kangxi radical 37 大孔雀明王
368 15 great; major; important 大孔雀明王
369 15 size 大孔雀明王
370 15 old 大孔雀明王
371 15 greatly; very 大孔雀明王
372 15 oldest; earliest 大孔雀明王
373 15 adult 大孔雀明王
374 15 tài greatest; grand 大孔雀明王
375 15 dài an important person 大孔雀明王
376 15 senior 大孔雀明王
377 15 approximately 大孔雀明王
378 15 tài greatest; grand 大孔雀明王
379 15 an element 大孔雀明王
380 15 great; mahā 大孔雀明王
381 15 seven 七肘闊三肘
382 15 a genre of poetry 七肘闊三肘
383 15 seventh day memorial ceremony 七肘闊三肘
384 15 seven; sapta 七肘闊三肘
385 15 如是 rúshì thus; so 如是等真言儀軌王
386 15 如是 rúshì thus, so 如是等真言儀軌王
387 15 qiú to request 獨為自己作是觀想求願圓滿
388 15 qiú to seek; to look for 獨為自己作是觀想求願圓滿
389 15 qiú to implore 獨為自己作是觀想求願圓滿
390 15 qiú to aspire to 獨為自己作是觀想求願圓滿
391 15 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 獨為自己作是觀想求願圓滿
392 15 qiú to attract 獨為自己作是觀想求願圓滿
393 15 qiú to bribe 獨為自己作是觀想求願圓滿
394 15 qiú Qiu 獨為自己作是觀想求願圓滿
395 15 qiú to demand 獨為自己作是觀想求願圓滿
396 15 qiú to end 獨為自己作是觀想求願圓滿
397 15 shèng sacred 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
398 15 shèng clever; wise; shrewd 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
399 15 shèng a master; an expert 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
400 15 shèng a sage; a wise man; a saint 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
401 15 shèng noble; sovereign; without peer 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
402 15 shèng agile 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
403 15 shèng noble; sacred; ārya 聖無盡意菩薩妙吉祥童子
404 15 chái firewood; faggots; fuel 濕嚩他木濕柴
405 15 chái Chai 濕嚩他木濕柴
406 15 chái lean; skinny 濕嚩他木濕柴
407 15 chái a firewood collector 濕嚩他木濕柴
408 15 chái to give a burned offering 濕嚩他木濕柴
409 15 zhài to barricade 濕嚩他木濕柴
410 15 zhài to protect 濕嚩他木濕柴
411 15 zhài to obstruct 濕嚩他木濕柴
412 15 chái tough 濕嚩他木濕柴
413 15 chái inferior 濕嚩他木濕柴
414 15 chái firewood; kindling; indhana 濕嚩他木濕柴
415 15 zhōng middle 銅器中
416 15 zhōng medium; medium sized 銅器中
417 15 zhōng China 銅器中
418 15 zhòng to hit the mark 銅器中
419 15 zhōng in; amongst 銅器中
420 15 zhōng midday 銅器中
421 15 zhōng inside 銅器中
422 15 zhōng during 銅器中
423 15 zhōng Zhong 銅器中
424 15 zhōng intermediary 銅器中
425 15 zhōng half 銅器中
426 15 zhōng just right; suitably 銅器中
427 15 zhōng while 銅器中
428 15 zhòng to reach; to attain 銅器中
429 15 zhòng to suffer; to infect 銅器中
430 15 zhòng to obtain 銅器中
431 15 zhòng to pass an exam 銅器中
432 15 zhōng middle 銅器中
433 15 jiā ka 覩憾娑賀焰迦囉
434 15 jiā ka 覩憾娑賀焰迦囉
435 14 otherwise; but; however 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
436 14 then 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
437 14 measure word for short sections of text 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
438 14 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
439 14 a grade; a level 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
440 14 an example; a model 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
441 14 a weighing device 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
442 14 to grade; to rank 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
443 14 to copy; to imitate; to follow 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
444 14 to do 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
445 14 only 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
446 14 immediately 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
447 14 then; moreover; atha 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
448 14 koan; kōan; gong'an 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
449 14 naturally; of course; certainly 其聖觀自
450 14 from; since 其聖觀自
451 14 self; oneself; itself 其聖觀自
452 14 Kangxi radical 132 其聖觀自
453 14 Zi 其聖觀自
454 14 a nose 其聖觀自
455 14 the beginning; the start 其聖觀自
456 14 origin 其聖觀自
457 14 originally 其聖觀自
458 14 still; to remain 其聖觀自
459 14 in person; personally 其聖觀自
460 14 in addition; besides 其聖觀自
461 14 if; even if 其聖觀自
462 14 but 其聖觀自
463 14 because 其聖觀自
464 14 to employ; to use 其聖觀自
465 14 to be 其聖觀自
466 14 own; one's own; oneself 其聖觀自
467 14 self; soul; ātman 其聖觀自
468 14 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
469 14 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
470 14 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第
471 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 就舍利塔所如法安置畫像訖
472 14 suǒ an office; an institute 就舍利塔所如法安置畫像訖
473 14 suǒ introduces a relative clause 就舍利塔所如法安置畫像訖
474 14 suǒ it 就舍利塔所如法安置畫像訖
475 14 suǒ if; supposing 就舍利塔所如法安置畫像訖
476 14 suǒ a few; various; some 就舍利塔所如法安置畫像訖
477 14 suǒ a place; a location 就舍利塔所如法安置畫像訖
478 14 suǒ indicates a passive voice 就舍利塔所如法安置畫像訖
479 14 suǒ that which 就舍利塔所如法安置畫像訖
480 14 suǒ an ordinal number 就舍利塔所如法安置畫像訖
481 14 suǒ meaning 就舍利塔所如法安置畫像訖
482 14 suǒ garrison 就舍利塔所如法安置畫像訖
483 14 suǒ place; pradeśa 就舍利塔所如法安置畫像訖
484 14 suǒ that which; yad 就舍利塔所如法安置畫像訖
485 14 èr two 在及妙財二菩薩
486 14 èr Kangxi radical 7 在及妙財二菩薩
487 14 èr second 在及妙財二菩薩
488 14 èr twice; double; di- 在及妙財二菩薩
489 14 èr another; the other 在及妙財二菩薩
490 14 èr more than one kind 在及妙財二菩薩
491 14 èr two; dvā; dvi 在及妙財二菩薩
492 14 jiàn to see 若是得見殊勝好
493 14 jiàn opinion; view; understanding 若是得見殊勝好
494 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若是得見殊勝好
495 14 jiàn refer to; for details see 若是得見殊勝好
496 14 jiàn to appear 若是得見殊勝好
497 14 jiàn passive marker 若是得見殊勝好
498 14 jiàn to meet 若是得見殊勝好
499 14 jiàn to receive (a guest) 若是得見殊勝好
500 14 jiàn let me; kindly 若是得見殊勝好

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zuò action; kāraṇa
obtain; attain; prāpta
 1. ja
 2. jñā
use; yogena
护摩 護摩 hùmó homa
yòng yong / function; application
one; eka
 1. ài
 2. ài
 1. Love
 2. desire; craving; trsna
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
sòng recite; priase; pāṭha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿里 196 Ali
般若波罗蜜经 般若波羅蜜多經 98 The Large Sūtra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
波吒罗 波吒羅 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
不空成就 98 Amoghasiddhi
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
慈氏 99 Maitreya
大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 100 Mañjuśrīmūlakalpa; Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing
多罗 多羅 100 Tara
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
轨经 軌經 103 Ritual Manual
河中 104 Hezhong
火天 104 Agni
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
孔雀明王 107 Peahen Queen
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四分 115 four divisions of cognition
天息灾 天息災 84 Devasantika; Tian Xi Zai
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西安 88 Xian
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
西天 88 India; Indian continent
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 96.

Simplified Traditional Pinyin English
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白拂 98 a white yak tail fly whisk
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
薄福 98 little merit
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
部多 98 bhūta; become
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
成就法 99 sadhana; sādhana
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
瞋浊 瞋濁 99 corrupted; duṣṭa
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
初地 99 the first ground
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
得牛 100 catching the ox
地上 100 above the ground
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
护摩 護摩 104 homa
火焰 104 blazing; jvālā
吉祥草 106 Auspicious Grass
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation; vimuktimārga
 2. the path of liberation
救一切 106 saviour of all beings
卷第十 106 scroll 10
卷第十七 106 scroll 17
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
莲座 蓮座 108 lotus throne
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙花 龍花 108 nagakesara
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
尼俱律 110 Indian banyan; nyagrodha tree
婆罗 婆羅 112
 1. pāla; warden; keeper; guardian
 2. bāla; power
 3. Borneo
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如法 114 In Accord With
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
散华 散華 115 scatters flowers
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
施愿 施願 115 to granting wishes; varada
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
首陀 115 sudra; shudra; slave class
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
天华 天華 116 divine flowers
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
涂香 塗香 116 to annoint
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
献灯 獻燈 120 Light Offering
香华 香華 120 incense and flowers
献食 獻食 120 food offering
行一 120 equivalence of all forms of practice
心真 120 true nature of the mind
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
用大 121 great in function
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
怨家 121 an enemy
愿印 願印 121 varada mudra; varamudra
赞歎 讚歎 122 praise
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings