Glossary and Vocabulary for Vipaśyin Buddha Sūtra 毘婆尸佛經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 60 太子 tàizǐ a crown prince 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
2 60 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
3 51 method; way 得法堅牢法
4 51 France 得法堅牢法
5 51 the law; rules; regulations 得法堅牢法
6 51 the teachings of the Buddha; Dharma 得法堅牢法
7 51 a standard; a norm 得法堅牢法
8 51 an institution 得法堅牢法
9 51 to emulate 得法堅牢法
10 51 magic; a magic trick 得法堅牢法
11 51 punishment 得法堅牢法
12 51 Fa 得法堅牢法
13 51 a precedent 得法堅牢法
14 51 a classification of some kinds of Han texts 得法堅牢法
15 51 relating to a ceremony or rite 得法堅牢法
16 51 Dharma 得法堅牢法
17 51 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 得法堅牢法
18 51 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 得法堅牢法
19 51 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 得法堅牢法
20 51 quality; characteristic 得法堅牢法
21 48 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說此偈已
22 48 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊說此偈已
23 45 爾時 ěr shí at that time 爾時
24 45 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
25 44 to go back; to return 復為宣說苦集滅道
26 44 to resume; to restart 復為宣說苦集滅道
27 44 to do in detail 復為宣說苦集滅道
28 44 to restore 復為宣說苦集滅道
29 44 to respond; to reply to 復為宣說苦集滅道
30 44 Fu; Return 復為宣說苦集滅道
31 44 to retaliate; to reciprocate 復為宣說苦集滅道
32 44 to avoid forced labor or tax 復為宣說苦集滅道
33 44 Fu 復為宣說苦集滅道
34 44 doubled; to overlapping; folded 復為宣說苦集滅道
35 44 a lined garment with doubled thickness 復為宣說苦集滅道
36 43 Kangxi radical 49 世尊說此偈已
37 43 to bring to an end; to stop 世尊說此偈已
38 43 to complete 世尊說此偈已
39 43 to demote; to dismiss 世尊說此偈已
40 43 to recover from an illness 世尊說此偈已
41 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說此偈已
42 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說此偈已
43 43 shuì to persuade 世尊說此偈已
44 43 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說此偈已
45 43 shuō a doctrine; a theory 世尊說此偈已
46 43 shuō to claim; to assert 世尊說此偈已
47 43 shuō allocution 世尊說此偈已
48 43 shuō to criticize; to scold 世尊說此偈已
49 43 shuō to indicate; to refer to 世尊說此偈已
50 43 shuō speach; vāda 世尊說此偈已
51 43 shuō to speak; bhāṣate 世尊說此偈已
52 43 ér Kangxi radical 126 世尊而說頌曰
53 43 ér as if; to seem like 世尊而說頌曰
54 43 néng can; able 世尊而說頌曰
55 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊而說頌曰
56 43 ér to arrive; up to 世尊而說頌曰
57 40 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 諦觀思惟
58 40 思惟 sīwéi thinking; tought 諦觀思惟
59 40 思惟 sīwéi Contemplate 諦觀思惟
60 40 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 諦觀思惟
61 38 yán to speak; to say; said 告苾芻言
62 38 yán language; talk; words; utterance; speech 告苾芻言
63 38 yán Kangxi radical 149 告苾芻言
64 38 yán phrase; sentence 告苾芻言
65 38 yán a word; a syllable 告苾芻言
66 38 yán a theory; a doctrine 告苾芻言
67 38 yán to regard as 告苾芻言
68 38 yán to act as 告苾芻言
69 38 yán speech; vāc 告苾芻言
70 38 yán speak; vad 告苾芻言
71 38 capacity; degree; a standard; a measure 滿度摩王所都大城
72 38 duó to estimate; to calculate 滿度摩王所都大城
73 38 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 滿度摩王所都大城
74 38 to save; to rescue; to liberate; to overcome 滿度摩王所都大城
75 38 musical or poetic rhythm 滿度摩王所都大城
76 38 conduct; bearing 滿度摩王所都大城
77 38 to spend time; to pass time 滿度摩王所都大城
78 38 pāramitā; perfection 滿度摩王所都大城
79 38 ordination 滿度摩王所都大城
80 38 liberate; ferry; mokṣa 滿度摩王所都大城
81 36 yuē to speak; to say 世尊而說頌曰
82 36 yuē Kangxi radical 73 世尊而說頌曰
83 36 yuē to be called 世尊而說頌曰
84 34 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 能離欲色煩惱過失得生淨天
85 34 děi to want to; to need to 能離欲色煩惱過失得生淨天
86 34 děi must; ought to 能離欲色煩惱過失得生淨天
87 34 de 能離欲色煩惱過失得生淨天
88 34 de infix potential marker 能離欲色煩惱過失得生淨天
89 34 to result in 能離欲色煩惱過失得生淨天
90 34 to be proper; to fit; to suit 能離欲色煩惱過失得生淨天
91 34 to be satisfied 能離欲色煩惱過失得生淨天
92 34 to be finished 能離欲色煩惱過失得生淨天
93 34 děi satisfying 能離欲色煩惱過失得生淨天
94 34 to contract 能離欲色煩惱過失得生淨天
95 34 to hear 能離欲色煩惱過失得生淨天
96 34 to have; there is 能離欲色煩惱過失得生淨天
97 34 marks time passed 能離欲色煩惱過失得生淨天
98 34 obtain; attain; prāpta 能離欲色煩惱過失得生淨天
99 34 滿 mǎn full 滿度摩王所都大城
100 34 滿 mǎn to be satisfied 滿度摩王所都大城
101 34 滿 mǎn to fill 滿度摩王所都大城
102 34 滿 mǎn conceited 滿度摩王所都大城
103 34 滿 mǎn to reach (a time); to expire 滿度摩王所都大城
104 34 滿 mǎn whole; entire 滿度摩王所都大城
105 34 滿 mǎn Manchu 滿度摩王所都大城
106 34 滿 mǎn Man 滿度摩王所都大城
107 34 滿 mǎn Full 滿度摩王所都大城
108 34 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 滿度摩王所都大城
109 33 fine jade 告御車人瑜誐言
110 33 luster of gems 告御車人瑜誐言
111 33 yu 告御車人瑜誐言
112 33 yu 告御車人瑜誐言
113 33 é to intone 告御車人瑜誐言
114 33 é ga 告御車人瑜誐言
115 33 é na 告御車人瑜誐言
116 30 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 我願出家受善逝戒
117 30 出家 chūjiā to renounce 我願出家受善逝戒
118 30 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 我願出家受善逝戒
119 30 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 告苾芻言
120 30 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 告苾芻言
121 29 gào to tell; to say; said; told 告苾芻言
122 29 gào to request 告苾芻言
123 29 gào to report; to inform 告苾芻言
124 29 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告苾芻言
125 29 gào to accuse; to sue 告苾芻言
126 29 gào to reach 告苾芻言
127 29 gào an announcement 告苾芻言
128 29 gào a party 告苾芻言
129 29 gào a vacation 告苾芻言
130 29 gào Gao 告苾芻言
131 29 gào to tell; jalp 告苾芻言
132 29 shí time; a point or period of time
133 29 shí a season; a quarter of a year
134 29 shí one of the 12 two-hour periods of the day
135 29 shí fashionable
136 29 shí fate; destiny; luck
137 29 shí occasion; opportunity; chance
138 29 shí tense
139 29 shí particular; special
140 29 shí to plant; to cultivate
141 29 shí an era; a dynasty
142 29 shí time [abstract]
143 29 shí seasonal
144 29 shí to wait upon
145 29 shí hour
146 29 shí appropriate; proper; timely
147 29 shí Shi
148 29 shí a present; currentlt
149 29 shí time; kāla
150 29 shí at that time; samaya
151 26 to be near by; to be close to 即作是念
152 26 at that time 即作是念
153 26 to be exactly the same as; to be thus 即作是念
154 26 supposed; so-called 即作是念
155 26 to arrive at; to ascend 即作是念
156 26 self 我於何處先應說法利益有情
157 26 [my] dear 我於何處先應說法利益有情
158 26 Wo 我於何處先應說法利益有情
159 26 self; atman; attan 我於何處先應說法利益有情
160 26 ga 我於何處先應說法利益有情
161 24 yòu Kangxi radical 29 又復問言
162 24 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 我於彼時入三摩地
163 23 zhī to go 悟法之心亦復如是
164 23 zhī to arrive; to go 悟法之心亦復如是
165 23 zhī is 悟法之心亦復如是
166 23 zhī to use 悟法之心亦復如是
167 23 zhī Zhi 悟法之心亦復如是
168 23 諦觀 dìguān to observe closely 諦觀思惟
169 23 諦觀 dìguān Chegwan 諦觀思惟
170 22 答言 dá yán to reply 瑜誐答言
171 21 xīn heart [organ] 如毘婆尸正等覺心
172 21 xīn Kangxi radical 61 如毘婆尸正等覺心
173 21 xīn mind; consciousness 如毘婆尸正等覺心
174 21 xīn the center; the core; the middle 如毘婆尸正等覺心
175 21 xīn one of the 28 star constellations 如毘婆尸正等覺心
176 21 xīn heart 如毘婆尸正等覺心
177 21 xīn emotion 如毘婆尸正等覺心
178 21 xīn intention; consideration 如毘婆尸正等覺心
179 21 xīn disposition; temperament 如毘婆尸正等覺心
180 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 如毘婆尸正等覺心
181 20 to go; to 我於何處先應說法利益有情
182 20 to rely on; to depend on 我於何處先應說法利益有情
183 20 Yu 我於何處先應說法利益有情
184 20 a crow 我於何處先應說法利益有情
185 19 毘婆尸 pípóshī Vipassī; Vipasyin Buddha 如毘婆尸正等覺心
186 19 èr two 二足正徧知
187 19 èr Kangxi radical 7 二足正徧知
188 19 èr second 二足正徧知
189 19 èr twice; double; di- 二足正徧知
190 19 èr more than one kind 二足正徧知
191 19 èr two; dvā; dvi 二足正徧知
192 19 míng fame; renown; reputation 父名滿度摩王
193 19 míng a name; personal name; designation 父名滿度摩王
194 19 míng rank; position 父名滿度摩王
195 19 míng an excuse 父名滿度摩王
196 19 míng life 父名滿度摩王
197 19 míng to name; to call 父名滿度摩王
198 19 míng to express; to describe 父名滿度摩王
199 19 míng to be called; to have the name 父名滿度摩王
200 19 míng to own; to possess 父名滿度摩王
201 19 míng famous; renowned 父名滿度摩王
202 19 míng moral 父名滿度摩王
203 19 míng name; naman 父名滿度摩王
204 19 míng fame; renown; yasas 父名滿度摩王
205 19 jīn today; present; now 吾今現在安樂鹿野園中
206 19 jīn Jin 吾今現在安樂鹿野園中
207 19 jīn modern 吾今現在安樂鹿野園中
208 19 jīn now; adhunā 吾今現在安樂鹿野園中
209 19 a verse 世尊說此偈已
210 19 jié martial 世尊說此偈已
211 19 jié brave 世尊說此偈已
212 19 jié swift; hasty 世尊說此偈已
213 19 jié forceful 世尊說此偈已
214 19 gatha; hymn; verse 世尊說此偈已
215 19 rén person; people; a human being 如是彼佛為彼二人現三種神通
216 19 rén Kangxi radical 9 如是彼佛為彼二人現三種神通
217 19 rén a kind of person 如是彼佛為彼二人現三種神通
218 19 rén everybody 如是彼佛為彼二人現三種神通
219 19 rén adult 如是彼佛為彼二人現三種神通
220 19 rén somebody; others 如是彼佛為彼二人現三種神通
221 19 rén an upright person 如是彼佛為彼二人現三種神通
222 19 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 如是彼佛為彼二人現三種神通
223 18 毘婆尸佛 pípóshī fó Vipassī; Vipasyin Buddha 毘婆尸佛既成道已
224 18 wǎng to go (in a direction) 往滿度摩城
225 18 wǎng in the past 往滿度摩城
226 18 wǎng to turn toward 往滿度摩城
227 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往滿度摩城
228 18 wǎng to send a gift 往滿度摩城
229 18 wǎng former times 往滿度摩城
230 18 wǎng someone who has passed away 往滿度摩城
231 18 wǎng to go; gam 往滿度摩城
232 18 sòng to praise; to laud; to acclaim 世尊而說頌曰
233 18 sòng Song; Hymns 世尊而說頌曰
234 18 sòng a hymn; an ode; a eulogy 世尊而說頌曰
235 18 sòng a speech in praise of somebody 世尊而說頌曰
236 18 sòng a divination 世尊而說頌曰
237 18 sòng to recite 世尊而說頌曰
238 18 sòng 1. ode; 2. praise 世尊而說頌曰
239 18 sòng verse; gāthā 世尊而說頌曰
240 17 lìng to make; to cause to be; to lead 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
241 17 lìng to issue a command 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
242 17 lìng rules of behavior; customs 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
243 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
244 17 lìng a season 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
245 17 lìng respected; good reputation 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
246 17 lìng good 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
247 17 lìng pretentious 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
248 17 lìng a transcending state of existence 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
249 17 lìng a commander 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
250 17 lìng a commanding quality; an impressive character 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
251 17 lìng lyrics 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
252 17 lìng Ling 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
253 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
254 17 miǎn to excuse from; to exempt; to spare 我能免不
255 17 miǎn to evade; to avoid; to escape 我能免不
256 17 miǎn to not permit 我能免不
257 17 miǎn to omit; to remove 我能免不
258 17 miǎn to give birth 我能免不
259 17 wèn a funeral cap 我能免不
260 17 miǎn to dismiss from office 我能免不
261 17 miǎn Mian 我能免不
262 17 miǎn released; parimukta 我能免不
263 17 zuò to do 即作是念
264 17 zuò to act as; to serve as 即作是念
265 17 zuò to start 即作是念
266 17 zuò a writing; a work 即作是念
267 17 zuò to dress as; to be disguised as 即作是念
268 17 zuō to create; to make 即作是念
269 17 zuō a workshop 即作是念
270 17 zuō to write; to compose 即作是念
271 17 zuò to rise 即作是念
272 17 zuò to be aroused 即作是念
273 17 zuò activity; action; undertaking 即作是念
274 17 zuò to regard as 即作是念
275 17 zuò action; kāraṇa 即作是念
276 17 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 了達無生滅
277 17 miè to submerge 了達無生滅
278 17 miè to extinguish; to put out 了達無生滅
279 17 miè to eliminate 了達無生滅
280 17 miè to disappear; to fade away 了達無生滅
281 17 miè the cessation of suffering 了達無生滅
282 17 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 了達無生滅
283 17 eight 宿植善本有八萬人
284 17 Kangxi radical 12 宿植善本有八萬人
285 17 eighth 宿植善本有八萬人
286 17 all around; all sides 宿植善本有八萬人
287 17 eight; aṣṭa 宿植善本有八萬人
288 17 liù six 令六萬二千苾芻往詣諸方
289 17 liù sixth 令六萬二千苾芻往詣諸方
290 17 liù a note on the Gongche scale 令六萬二千苾芻往詣諸方
291 17 liù six; ṣaṭ 令六萬二千苾芻往詣諸方
292 16 苦因 kǔyīn affliction 此老死苦因
293 16 jiàn to see 時彼天王遙見世尊
294 16 jiàn opinion; view; understanding 時彼天王遙見世尊
295 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼天王遙見世尊
296 16 jiàn refer to; for details see 時彼天王遙見世尊
297 16 jiàn to appear 時彼天王遙見世尊
298 16 jiàn to meet 時彼天王遙見世尊
299 16 jiàn to receive (a guest) 時彼天王遙見世尊
300 16 jiàn let me; kindly 時彼天王遙見世尊
301 16 jiàn Jian 時彼天王遙見世尊
302 16 xiàn to appear 時彼天王遙見世尊
303 16 xiàn to introduce 時彼天王遙見世尊
304 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼天王遙見世尊
305 15 one 一現變化神通
306 15 Kangxi radical 1 一現變化神通
307 15 pure; concentrated 一現變化神通
308 15 first 一現變化神通
309 15 the same 一現變化神通
310 15 sole; single 一現變化神通
311 15 a very small amount 一現變化神通
312 15 Yi 一現變化神通
313 15 other 一現變化神通
314 15 to unify 一現變化神通
315 15 accidentally; coincidentally 一現變化神通
316 15 abruptly; suddenly 一現變化神通
317 15 one; eka 一現變化神通
318 15 to rub 滿度摩王所都大城
319 15 to approach; to press in 滿度摩王所都大城
320 15 to sharpen; to grind 滿度摩王所都大城
321 15 to obliterate; to erase 滿度摩王所都大城
322 15 to compare notes; to learn by interaction 滿度摩王所都大城
323 15 friction 滿度摩王所都大城
324 15 ma 滿度摩王所都大城
325 15 Māyā 滿度摩王所都大城
326 15 wáng Wang 滿度摩王所都大城
327 15 wáng a king 滿度摩王所都大城
328 15 wáng Kangxi radical 96 滿度摩王所都大城
329 15 wàng to be king; to rule 滿度摩王所都大城
330 15 wáng a prince; a duke 滿度摩王所都大城
331 15 wáng grand; great 滿度摩王所都大城
332 15 wáng to treat with the ceremony due to a king 滿度摩王所都大城
333 15 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 滿度摩王所都大城
334 15 wáng the head of a group or gang 滿度摩王所都大城
335 15 wáng the biggest or best of a group 滿度摩王所都大城
336 15 wáng king; best of a kind; rāja 滿度摩王所都大城
337 15 摩城 móchéng Mo i Rana 往滿度摩城
338 15 Kangxi radical 71 無漏無等等
339 15 to not have; without 無漏無等等
340 15 mo 無漏無等等
341 15 to not have 無漏無等等
342 15 Wu 無漏無等等
343 15 mo 無漏無等等
344 15 wén to hear 時守門者聞是語已
345 15 wén Wen 時守門者聞是語已
346 15 wén sniff at; to smell 時守門者聞是語已
347 15 wén to be widely known 時守門者聞是語已
348 15 wén to confirm; to accept 時守門者聞是語已
349 15 wén information 時守門者聞是語已
350 15 wèn famous; well known 時守門者聞是語已
351 15 wén knowledge; learning 時守門者聞是語已
352 15 wèn popularity; prestige; reputation 時守門者聞是語已
353 15 wén to question 時守門者聞是語已
354 15 wén hearing; śruti 時守門者聞是語已
355 15 wéi to act as; to serve 復為宣說苦集滅道
356 15 wéi to change into; to become 復為宣說苦集滅道
357 15 wéi to be; is 復為宣說苦集滅道
358 15 wéi to do 復為宣說苦集滅道
359 15 wèi to support; to help 復為宣說苦集滅道
360 15 wéi to govern 復為宣說苦集滅道
361 14 qiàn to owe 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
362 14 qiàn to yawn 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
363 14 qiàn Kangxi radical 76 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
364 14 qiàn to lift [one's body] 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
365 14 qiàn to lack 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
366 14 qiàn debt 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
367 14 qiān one thousand 令六萬二千苾芻往詣諸方
368 14 qiān many; numerous; countless 令六萬二千苾芻往詣諸方
369 14 qiān a cheat; swindler 令六萬二千苾芻往詣諸方
370 14 emperor; supreme ruler 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
371 14 the ruler of Heaven 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
372 14 a god 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
373 14 imperialism 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
374 14 to take 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
375 14 to bring 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
376 14 to grasp; to hold 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
377 14 to arrest 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
378 14 da 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
379 14 na 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
380 13 萬人 wàn rén ten thousand people; all the people; everybody 宿植善本有八萬人
381 13 zhòng many; numerous 復為彼眾現三神通令發精進
382 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 復為彼眾現三神通令發精進
383 13 zhòng general; common; public 復為彼眾現三神通令發精進
384 13 cóng to follow 從生支有
385 13 cóng to comply; to submit; to defer 從生支有
386 13 cóng to participate in something 從生支有
387 13 cóng to use a certain method or principle 從生支有
388 13 cóng something secondary 從生支有
389 13 cóng remote relatives 從生支有
390 13 cóng secondary 從生支有
391 13 cóng to go on; to advance 從生支有
392 13 cōng at ease; informal 從生支有
393 13 zòng a follower; a supporter 從生支有
394 13 zòng to release 從生支有
395 13 zòng perpendicular; longitudinal 從生支有
396 13 wàn ten thousand 八萬苾芻亦往滿度摩城
397 13 wàn many; myriad; innumerable 八萬苾芻亦往滿度摩城
398 13 wàn Wan 八萬苾芻亦往滿度摩城
399 13 Mo 八萬苾芻亦往滿度摩城
400 13 wàn scorpion dance 八萬苾芻亦往滿度摩城
401 13 wàn ten thousand; myriad; ayuta 八萬苾芻亦往滿度摩城
402 13 to carry on the shoulder 我今何用世間富貴
403 13 what 我今何用世間富貴
404 13 He 我今何用世間富貴
405 12 yuán fate; predestined affinity 時八萬人俱捨家緣
406 12 yuán hem 時八萬人俱捨家緣
407 12 yuán to revolve around 時八萬人俱捨家緣
408 12 yuán to climb up 時八萬人俱捨家緣
409 12 yuán cause; origin; reason 時八萬人俱捨家緣
410 12 yuán along; to follow 時八萬人俱捨家緣
411 12 yuán to depend on 時八萬人俱捨家緣
412 12 yuán margin; edge; rim 時八萬人俱捨家緣
413 12 yuán Condition 時八萬人俱捨家緣
414 12 yuán conditions; pratyaya; paccaya 時八萬人俱捨家緣
415 12 infix potential marker 不疑心
416 12 Buddha; Awakened One 如是彼佛為彼二人現三種神通
417 12 relating to Buddhism 如是彼佛為彼二人現三種神通
418 12 a statue or image of a Buddha 如是彼佛為彼二人現三種神通
419 12 a Buddhist text 如是彼佛為彼二人現三種神通
420 12 to touch; to stroke 如是彼佛為彼二人現三種神通
421 12 Buddha 如是彼佛為彼二人現三種神通
422 12 Buddha; Awakened One 如是彼佛為彼二人現三種神通
423 12 zhōng middle 詣安樂鹿野園中
424 12 zhōng medium; medium sized 詣安樂鹿野園中
425 12 zhōng China 詣安樂鹿野園中
426 12 zhòng to hit the mark 詣安樂鹿野園中
427 12 zhōng midday 詣安樂鹿野園中
428 12 zhōng inside 詣安樂鹿野園中
429 12 zhōng during 詣安樂鹿野園中
430 12 zhōng Zhong 詣安樂鹿野園中
431 12 zhōng intermediary 詣安樂鹿野園中
432 12 zhōng half 詣安樂鹿野園中
433 12 zhòng to reach; to attain 詣安樂鹿野園中
434 12 zhòng to suffer; to infect 詣安樂鹿野園中
435 12 zhòng to obtain 詣安樂鹿野園中
436 12 zhòng to pass an exam 詣安樂鹿野園中
437 12 zhōng middle 詣安樂鹿野園中
438 12 suǒ a few; various; some 滿度摩王所都大城
439 12 suǒ a place; a location 滿度摩王所都大城
440 12 suǒ indicates a passive voice 滿度摩王所都大城
441 12 suǒ an ordinal number 滿度摩王所都大城
442 12 suǒ meaning 滿度摩王所都大城
443 12 suǒ garrison 滿度摩王所都大城
444 12 suǒ place; pradeśa 滿度摩王所都大城
445 12 verbose; talkative 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
446 12 mumbling 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
447 12 ru 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
448 12 Yi 我等今者亦願出家
449 12 to revive 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
450 11 阿羅漢 āluóhàn Arhat 斷盡諸漏成阿羅漢
451 11 阿羅漢 Āluóhàn arhat 斷盡諸漏成阿羅漢
452 11 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 斷盡諸漏成阿羅漢
453 11 所生 suǒshēng parents (father and mother) 何緣所生而得老死
454 11 zhì Kangxi radical 133 俱來至佛所
455 11 zhì to arrive 俱來至佛所
456 11 lái to come 俱來至佛所
457 11 lái please 俱來至佛所
458 11 lái used to substitute for another verb 俱來至佛所
459 11 lái used between two word groups to express purpose and effect 俱來至佛所
460 11 lái wheat 俱來至佛所
461 11 lái next; future 俱來至佛所
462 11 lái a simple complement of direction 俱來至佛所
463 11 lái to occur; to arise 俱來至佛所
464 11 lái to earn 俱來至佛所
465 11 lái to come; āgata 俱來至佛所
466 11 說法 shuō fǎ a statement; wording 我於何處先應說法利益有情
467 11 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 我於何處先應說法利益有情
468 11 說法 shuō fǎ words from the heart 我於何處先應說法利益有情
469 11 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 我於何處先應說法利益有情
470 11 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 我於何處先應說法利益有情
471 11 big; huge; large 此大苾芻眾住滿度摩城
472 11 Kangxi radical 37 此大苾芻眾住滿度摩城
473 11 great; major; important 此大苾芻眾住滿度摩城
474 11 size 此大苾芻眾住滿度摩城
475 11 old 此大苾芻眾住滿度摩城
476 11 oldest; earliest 此大苾芻眾住滿度摩城
477 11 adult 此大苾芻眾住滿度摩城
478 11 dài an important person 此大苾芻眾住滿度摩城
479 11 senior 此大苾芻眾住滿度摩城
480 11 an element 此大苾芻眾住滿度摩城
481 11 great; mahā 此大苾芻眾住滿度摩城
482 11 sufficient; enough 二足正徧知
483 11 Kangxi radical 157 二足正徧知
484 11 foot 二足正徧知
485 11 to attain; to suffice; to be qualified 二足正徧知
486 11 to satisfy 二足正徧知
487 11 leg 二足正徧知
488 11 football 二足正徧知
489 11 sound of footsteps; patter 二足正徧知
490 11 permitted 二足正徧知
491 11 to amount to; worthy 二足正徧知
492 11 Zu 二足正徧知
493 11 to step; to tread 二足正徧知
494 11 to stop; to halt 二足正徧知
495 11 prosperous 二足正徧知
496 11 excessive 二足正徧知
497 11 Contented 二足正徧知
498 11 foot; pāda 二足正徧知
499 11 satisfied; tṛpta 二足正徧知
500 11 Kangxi radical 132 以自神力及天威德

Frequencies of all Words

Top 873

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 83 this; these 世尊說此偈已
2 83 in this way 世尊說此偈已
3 83 otherwise; but; however; so 世尊說此偈已
4 83 at this time; now; here 世尊說此偈已
5 83 this; here; etad 世尊說此偈已
6 60 太子 tàizǐ a crown prince 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
7 60 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處
8 51 method; way 得法堅牢法
9 51 France 得法堅牢法
10 51 the law; rules; regulations 得法堅牢法
11 51 the teachings of the Buddha; Dharma 得法堅牢法
12 51 a standard; a norm 得法堅牢法
13 51 an institution 得法堅牢法
14 51 to emulate 得法堅牢法
15 51 magic; a magic trick 得法堅牢法
16 51 punishment 得法堅牢法
17 51 Fa 得法堅牢法
18 51 a precedent 得法堅牢法
19 51 a classification of some kinds of Han texts 得法堅牢法
20 51 relating to a ceremony or rite 得法堅牢法
21 51 Dharma 得法堅牢法
22 51 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 得法堅牢法
23 51 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 得法堅牢法
24 51 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 得法堅牢法
25 51 quality; characteristic 得法堅牢法
26 48 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說此偈已
27 48 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊說此偈已
28 45 爾時 ěr shí at that time 爾時
29 45 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
30 44 again; more; repeatedly 復為宣說苦集滅道
31 44 to go back; to return 復為宣說苦集滅道
32 44 to resume; to restart 復為宣說苦集滅道
33 44 to do in detail 復為宣說苦集滅道
34 44 to restore 復為宣說苦集滅道
35 44 to respond; to reply to 復為宣說苦集滅道
36 44 after all; and then 復為宣說苦集滅道
37 44 even if; although 復為宣說苦集滅道
38 44 Fu; Return 復為宣說苦集滅道
39 44 to retaliate; to reciprocate 復為宣說苦集滅道
40 44 to avoid forced labor or tax 復為宣說苦集滅道
41 44 particle without meaing 復為宣說苦集滅道
42 44 Fu 復為宣說苦集滅道
43 44 repeated; again 復為宣說苦集滅道
44 44 doubled; to overlapping; folded 復為宣說苦集滅道
45 44 a lined garment with doubled thickness 復為宣說苦集滅道
46 43 already 世尊說此偈已
47 43 Kangxi radical 49 世尊說此偈已
48 43 from 世尊說此偈已
49 43 to bring to an end; to stop 世尊說此偈已
50 43 final aspectual particle 世尊說此偈已
51 43 afterwards; thereafter 世尊說此偈已
52 43 too; very; excessively 世尊說此偈已
53 43 to complete 世尊說此偈已
54 43 to demote; to dismiss 世尊說此偈已
55 43 to recover from an illness 世尊說此偈已
56 43 certainly 世尊說此偈已
57 43 an interjection of surprise 世尊說此偈已
58 43 this 世尊說此偈已
59 43 former; pūrvaka 世尊說此偈已
60 43 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說此偈已
61 43 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說此偈已
62 43 shuì to persuade 世尊說此偈已
63 43 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說此偈已
64 43 shuō a doctrine; a theory 世尊說此偈已
65 43 shuō to claim; to assert 世尊說此偈已
66 43 shuō allocution 世尊說此偈已
67 43 shuō to criticize; to scold 世尊說此偈已
68 43 shuō to indicate; to refer to 世尊說此偈已
69 43 shuō speach; vāda 世尊說此偈已
70 43 shuō to speak; bhāṣate 世尊說此偈已
71 43 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世尊而說頌曰
72 43 ér Kangxi radical 126 世尊而說頌曰
73 43 ér you 世尊而說頌曰
74 43 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世尊而說頌曰
75 43 ér right away; then 世尊而說頌曰
76 43 ér but; yet; however; while; nevertheless 世尊而說頌曰
77 43 ér if; in case; in the event that 世尊而說頌曰
78 43 ér therefore; as a result; thus 世尊而說頌曰
79 43 ér how can it be that? 世尊而說頌曰
80 43 ér so as to 世尊而說頌曰
81 43 ér only then 世尊而說頌曰
82 43 ér as if; to seem like 世尊而說頌曰
83 43 néng can; able 世尊而說頌曰
84 43 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊而說頌曰
85 43 ér me 世尊而說頌曰
86 43 ér to arrive; up to 世尊而說頌曰
87 43 ér possessive 世尊而說頌曰
88 40 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 諦觀思惟
89 40 思惟 sīwéi thinking; tought 諦觀思惟
90 40 思惟 sīwéi Contemplate 諦觀思惟
91 40 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 諦觀思惟
92 38 yán to speak; to say; said 告苾芻言
93 38 yán language; talk; words; utterance; speech 告苾芻言
94 38 yán Kangxi radical 149 告苾芻言
95 38 yán a particle with no meaning 告苾芻言
96 38 yán phrase; sentence 告苾芻言
97 38 yán a word; a syllable 告苾芻言
98 38 yán a theory; a doctrine 告苾芻言
99 38 yán to regard as 告苾芻言
100 38 yán to act as 告苾芻言
101 38 yán speech; vāc 告苾芻言
102 38 yán speak; vad 告苾芻言
103 38 capacity; degree; a standard; a measure 滿度摩王所都大城
104 38 duó to estimate; to calculate 滿度摩王所都大城
105 38 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 滿度摩王所都大城
106 38 amount 滿度摩王所都大城
107 38 to save; to rescue; to liberate; to overcome 滿度摩王所都大城
108 38 musical or poetic rhythm 滿度摩王所都大城
109 38 conduct; bearing 滿度摩王所都大城
110 38 a time 滿度摩王所都大城
111 38 to spend time; to pass time 滿度摩王所都大城
112 38 kilowatt-hour 滿度摩王所都大城
113 38 degree 滿度摩王所都大城
114 38 pāramitā; perfection 滿度摩王所都大城
115 38 ordination 滿度摩王所都大城
116 38 liberate; ferry; mokṣa 滿度摩王所都大城
117 36 yuē to speak; to say 世尊而說頌曰
118 36 yuē Kangxi radical 73 世尊而說頌曰
119 36 yuē to be called 世尊而說頌曰
120 36 yuē particle without meaning 世尊而說頌曰
121 36 shì is; are; am; to be 即作是念
122 36 shì is exactly 即作是念
123 36 shì is suitable; is in contrast 即作是念
124 36 shì this; that; those 即作是念
125 36 shì really; certainly 即作是念
126 36 shì correct; yes; affirmative 即作是念
127 36 shì true 即作是念
128 36 shì is; has; exists 即作是念
129 36 shì used between repetitions of a word 即作是念
130 36 shì a matter; an affair 即作是念
131 36 shì Shi 即作是念
132 36 shì is; bhū 即作是念
133 36 shì this; idam 即作是念
134 35 that; those 如是彼佛為彼二人現三種神通
135 35 another; the other 如是彼佛為彼二人現三種神通
136 34 de potential marker 能離欲色煩惱過失得生淨天
137 34 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 能離欲色煩惱過失得生淨天
138 34 děi must; ought to 能離欲色煩惱過失得生淨天
139 34 děi to want to; to need to 能離欲色煩惱過失得生淨天
140 34 děi must; ought to 能離欲色煩惱過失得生淨天
141 34 de 能離欲色煩惱過失得生淨天
142 34 de infix potential marker 能離欲色煩惱過失得生淨天
143 34 to result in 能離欲色煩惱過失得生淨天
144 34 to be proper; to fit; to suit 能離欲色煩惱過失得生淨天
145 34 to be satisfied 能離欲色煩惱過失得生淨天
146 34 to be finished 能離欲色煩惱過失得生淨天
147 34 de result of degree 能離欲色煩惱過失得生淨天
148 34 de marks completion of an action 能離欲色煩惱過失得生淨天
149 34 děi satisfying 能離欲色煩惱過失得生淨天
150 34 to contract 能離欲色煩惱過失得生淨天
151 34 marks permission or possibility 能離欲色煩惱過失得生淨天
152 34 expressing frustration 能離欲色煩惱過失得生淨天
153 34 to hear 能離欲色煩惱過失得生淨天
154 34 to have; there is 能離欲色煩惱過失得生淨天
155 34 marks time passed 能離欲色煩惱過失得生淨天
156 34 obtain; attain; prāpta 能離欲色煩惱過失得生淨天
157 34 滿 mǎn full 滿度摩王所都大城
158 34 滿 mǎn to be satisfied 滿度摩王所都大城
159 34 滿 mǎn to fill 滿度摩王所都大城
160 34 滿 mǎn conceited 滿度摩王所都大城
161 34 滿 mǎn to reach (a time); to expire 滿度摩王所都大城
162 34 滿 mǎn whole; entire 滿度摩王所都大城
163 34 滿 mǎn completely 滿度摩王所都大城
164 34 滿 mǎn Manchu 滿度摩王所都大城
165 34 滿 mǎn very 滿度摩王所都大城
166 34 滿 mǎn Man 滿度摩王所都大城
167 34 滿 mǎn Full 滿度摩王所都大城
168 34 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 滿度摩王所都大城
169 33 fine jade 告御車人瑜誐言
170 33 luster of gems 告御車人瑜誐言
171 33 yu 告御車人瑜誐言
172 33 yu 告御車人瑜誐言
173 33 é to intone 告御車人瑜誐言
174 33 é ga 告御車人瑜誐言
175 33 é na 告御車人瑜誐言
176 30 如是 rúshì thus; so 悟法之心亦復如是
177 30 如是 rúshì thus, so 悟法之心亦復如是
178 30 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 我願出家受善逝戒
179 30 出家 chūjiā to renounce 我願出家受善逝戒
180 30 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 我願出家受善逝戒
181 30 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 告苾芻言
182 30 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 告苾芻言
183 29 gào to tell; to say; said; told 告苾芻言
184 29 gào to request 告苾芻言
185 29 gào to report; to inform 告苾芻言
186 29 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告苾芻言
187 29 gào to accuse; to sue 告苾芻言
188 29 gào to reach 告苾芻言
189 29 gào an announcement 告苾芻言
190 29 gào a party 告苾芻言
191 29 gào a vacation 告苾芻言
192 29 gào Gao 告苾芻言
193 29 gào to tell; jalp 告苾芻言
194 29 shí time; a point or period of time
195 29 shí a season; a quarter of a year
196 29 shí one of the 12 two-hour periods of the day
197 29 shí at that time
198 29 shí fashionable
199 29 shí fate; destiny; luck
200 29 shí occasion; opportunity; chance
201 29 shí tense
202 29 shí particular; special
203 29 shí to plant; to cultivate
204 29 shí hour (measure word)
205 29 shí an era; a dynasty
206 29 shí time [abstract]
207 29 shí seasonal
208 29 shí frequently; often
209 29 shí occasionally; sometimes
210 29 shí on time
211 29 shí this; that
212 29 shí to wait upon
213 29 shí hour
214 29 shí appropriate; proper; timely
215 29 shí Shi
216 29 shí a present; currentlt
217 29 shí time; kāla
218 29 shí at that time; samaya
219 26 promptly; right away; immediately 即作是念
220 26 to be near by; to be close to 即作是念
221 26 at that time 即作是念
222 26 to be exactly the same as; to be thus 即作是念
223 26 supposed; so-called 即作是念
224 26 if; but 即作是念
225 26 to arrive at; to ascend 即作是念
226 26 then; following 即作是念
227 26 so; just so; eva 即作是念
228 26 zhū all; many; various 斷盡諸漏成阿羅漢
229 26 zhū Zhu 斷盡諸漏成阿羅漢
230 26 zhū all; members of the class 斷盡諸漏成阿羅漢
231 26 zhū interrogative particle 斷盡諸漏成阿羅漢
232 26 zhū him; her; them; it 斷盡諸漏成阿羅漢
233 26 zhū of; in 斷盡諸漏成阿羅漢
234 26 zhū all; many; sarva 斷盡諸漏成阿羅漢
235 26 I; me; my 我於何處先應說法利益有情
236 26 self 我於何處先應說法利益有情
237 26 we; our 我於何處先應說法利益有情
238 26 [my] dear 我於何處先應說法利益有情
239 26 Wo 我於何處先應說法利益有情
240 26 self; atman; attan 我於何處先應說法利益有情
241 26 ga 我於何處先應說法利益有情
242 26 I; aham 我於何處先應說法利益有情
243 25 yǒu is; are; to exist 宿植善本有八萬人
244 25 yǒu to have; to possess 宿植善本有八萬人
245 25 yǒu indicates an estimate 宿植善本有八萬人
246 25 yǒu indicates a large quantity 宿植善本有八萬人
247 25 yǒu indicates an affirmative response 宿植善本有八萬人
248 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 宿植善本有八萬人
249 25 yǒu used to compare two things 宿植善本有八萬人
250 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 宿植善本有八萬人
251 25 yǒu used before the names of dynasties 宿植善本有八萬人
252 25 yǒu a certain thing; what exists 宿植善本有八萬人
253 25 yǒu multiple of ten and ... 宿植善本有八萬人
254 25 yǒu abundant 宿植善本有八萬人
255 25 yǒu purposeful 宿植善本有八萬人
256 25 yǒu You 宿植善本有八萬人
257 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 宿植善本有八萬人
258 25 yǒu becoming; bhava 宿植善本有八萬人
259 25 such as; for example; for instance 無畏如師子
260 25 if 無畏如師子
261 25 in accordance with 無畏如師子
262 25 to be appropriate; should; with regard to 無畏如師子
263 25 this 無畏如師子
264 25 it is so; it is thus; can be compared with 無畏如師子
265 25 to go to 無畏如師子
266 25 to meet 無畏如師子
267 25 to appear; to seem; to be like 無畏如師子
268 25 at least as good as 無畏如師子
269 25 and 無畏如師子
270 25 or 無畏如師子
271 25 but 無畏如師子
272 25 then 無畏如師子
273 25 naturally 無畏如師子
274 25 expresses a question or doubt 無畏如師子
275 25 you 無畏如師子
276 25 the second lunar month 無畏如師子
277 25 in; at 無畏如師子
278 25 Ru 無畏如師子
279 25 Thus 無畏如師子
280 25 thus; tathā 無畏如師子
281 25 like; iva 無畏如師子
282 24 yòu again; also 又復問言
283 24 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復問言
284 24 yòu Kangxi radical 29 又復問言
285 24 yòu and 又復問言
286 24 yòu furthermore 又復問言
287 24 yòu in addition 又復問言
288 24 yòu but 又復問言
289 24 yòu again; also; punar 又復問言
290 24 云何 yúnhé why 云何此人顏貌羸瘦
291 24 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 我於彼時入三摩地
292 23 zhī him; her; them; that 悟法之心亦復如是
293 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 悟法之心亦復如是
294 23 zhī to go 悟法之心亦復如是
295 23 zhī this; that 悟法之心亦復如是
296 23 zhī genetive marker 悟法之心亦復如是
297 23 zhī it 悟法之心亦復如是
298 23 zhī in 悟法之心亦復如是
299 23 zhī all 悟法之心亦復如是
300 23 zhī and 悟法之心亦復如是
301 23 zhī however 悟法之心亦復如是
302 23 zhī if 悟法之心亦復如是
303 23 zhī then 悟法之心亦復如是
304 23 zhī to arrive; to go 悟法之心亦復如是
305 23 zhī is 悟法之心亦復如是
306 23 zhī to use 悟法之心亦復如是
307 23 zhī Zhi 悟法之心亦復如是
308 23 諦觀 dìguān to observe closely 諦觀思惟
309 23 諦觀 dìguān Chegwan 諦觀思惟
310 22 答言 dá yán to reply 瑜誐答言
311 21 xīn heart [organ] 如毘婆尸正等覺心
312 21 xīn Kangxi radical 61 如毘婆尸正等覺心
313 21 xīn mind; consciousness 如毘婆尸正等覺心
314 21 xīn the center; the core; the middle 如毘婆尸正等覺心
315 21 xīn one of the 28 star constellations 如毘婆尸正等覺心
316 21 xīn heart 如毘婆尸正等覺心
317 21 xīn emotion 如毘婆尸正等覺心
318 21 xīn intention; consideration 如毘婆尸正等覺心
319 21 xīn disposition; temperament 如毘婆尸正等覺心
320 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 如毘婆尸正等覺心
321 20 in; at 我於何處先應說法利益有情
322 20 in; at 我於何處先應說法利益有情
323 20 in; at; to; from 我於何處先應說法利益有情
324 20 to go; to 我於何處先應說法利益有情
325 20 to rely on; to depend on 我於何處先應說法利益有情
326 20 to go to; to arrive at 我於何處先應說法利益有情
327 20 from 我於何處先應說法利益有情
328 20 give 我於何處先應說法利益有情
329 20 oppposing 我於何處先應說法利益有情
330 20 and 我於何處先應說法利益有情
331 20 compared to 我於何處先應說法利益有情
332 20 by 我於何處先應說法利益有情
333 20 and; as well as 我於何處先應說法利益有情
334 20 for 我於何處先應說法利益有情
335 20 Yu 我於何處先應說法利益有情
336 20 a crow 我於何處先應說法利益有情
337 20 whew; wow 我於何處先應說法利益有情
338 19 毘婆尸 pípóshī Vipassī; Vipasyin Buddha 如毘婆尸正等覺心
339 19 èr two 二足正徧知
340 19 èr Kangxi radical 7 二足正徧知
341 19 èr second 二足正徧知
342 19 èr twice; double; di- 二足正徧知
343 19 èr another; the other 二足正徧知
344 19 èr more than one kind 二足正徧知
345 19 èr two; dvā; dvi 二足正徧知
346 19 míng measure word for people 父名滿度摩王
347 19 míng fame; renown; reputation 父名滿度摩王
348 19 míng a name; personal name; designation 父名滿度摩王
349 19 míng rank; position 父名滿度摩王
350 19 míng an excuse 父名滿度摩王
351 19 míng life 父名滿度摩王
352 19 míng to name; to call 父名滿度摩王
353 19 míng to express; to describe 父名滿度摩王
354 19 míng to be called; to have the name 父名滿度摩王
355 19 míng to own; to possess 父名滿度摩王
356 19 míng famous; renowned 父名滿度摩王
357 19 míng moral 父名滿度摩王
358 19 míng name; naman 父名滿度摩王
359 19 míng fame; renown; yasas 父名滿度摩王
360 19 jīn today; present; now 吾今現在安樂鹿野園中
361 19 jīn Jin 吾今現在安樂鹿野園中
362 19 jīn modern 吾今現在安樂鹿野園中
363 19 jīn now; adhunā 吾今現在安樂鹿野園中
364 19 a verse 世尊說此偈已
365 19 jié martial 世尊說此偈已
366 19 jié brave 世尊說此偈已
367 19 jié swift; hasty 世尊說此偈已
368 19 jié forceful 世尊說此偈已
369 19 gatha; hymn; verse 世尊說此偈已
370 19 rén person; people; a human being 如是彼佛為彼二人現三種神通
371 19 rén Kangxi radical 9 如是彼佛為彼二人現三種神通
372 19 rén a kind of person 如是彼佛為彼二人現三種神通
373 19 rén everybody 如是彼佛為彼二人現三種神通
374 19 rén adult 如是彼佛為彼二人現三種神通
375 19 rén somebody; others 如是彼佛為彼二人現三種神通
376 19 rén an upright person 如是彼佛為彼二人現三種神通
377 19 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 如是彼佛為彼二人現三種神通
378 18 毘婆尸佛 pípóshī fó Vipassī; Vipasyin Buddha 毘婆尸佛既成道已
379 18 wǎng to go (in a direction) 往滿度摩城
380 18 wǎng in the direction of 往滿度摩城
381 18 wǎng in the past 往滿度摩城
382 18 wǎng to turn toward 往滿度摩城
383 18 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往滿度摩城
384 18 wǎng to send a gift 往滿度摩城
385 18 wǎng former times 往滿度摩城
386 18 wǎng someone who has passed away 往滿度摩城
387 18 wǎng to go; gam 往滿度摩城
388 18 sòng to praise; to laud; to acclaim 世尊而說頌曰
389 18 sòng Song; Hymns 世尊而說頌曰
390 18 sòng a hymn; an ode; a eulogy 世尊而說頌曰
391 18 sòng a speech in praise of somebody 世尊而說頌曰
392 18 sòng a divination 世尊而說頌曰
393 18 sòng to recite 世尊而說頌曰
394 18 sòng 1. ode; 2. praise 世尊而說頌曰
395 18 sòng verse; gāthā 世尊而說頌曰
396 17 lìng to make; to cause to be; to lead 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
397 17 lìng to issue a command 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
398 17 lìng rules of behavior; customs 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
399 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
400 17 lìng a season 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
401 17 lìng respected; good reputation 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
402 17 lìng good 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
403 17 lìng pretentious 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
404 17 lìng a transcending state of existence 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
405 17 lìng a commander 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
406 17 lìng a commanding quality; an impressive character 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
407 17 lìng lyrics 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
408 17 lìng Ling 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
409 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 爾時毘婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法
410 17 miǎn to excuse from; to exempt; to spare 我能免不
411 17 miǎn to evade; to avoid; to escape 我能免不
412 17 miǎn to not permit 我能免不
413 17 miǎn to omit; to remove 我能免不
414 17 miǎn to give birth 我能免不
415 17 wèn a funeral cap 我能免不
416 17 miǎn to dismiss from office 我能免不
417 17 miǎn Mian 我能免不
418 17 miǎn released; parimukta 我能免不
419 17 zuò to do 即作是念
420 17 zuò to act as; to serve as 即作是念
421 17 zuò to start 即作是念
422 17 zuò a writing; a work 即作是念
423 17 zuò to dress as; to be disguised as 即作是念
424 17 zuō to create; to make 即作是念
425 17 zuō a workshop 即作是念
426 17 zuō to write; to compose 即作是念
427 17 zuò to rise 即作是念
428 17 zuò to be aroused 即作是念
429 17 zuò activity; action; undertaking 即作是念
430 17 zuò to regard as 即作是念
431 17 zuò action; kāraṇa 即作是念
432 17 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 了達無生滅
433 17 miè to submerge 了達無生滅
434 17 miè to extinguish; to put out 了達無生滅
435 17 miè to eliminate 了達無生滅
436 17 miè to disappear; to fade away 了達無生滅
437 17 miè the cessation of suffering 了達無生滅
438 17 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 了達無生滅
439 17 eight 宿植善本有八萬人
440 17 Kangxi radical 12 宿植善本有八萬人
441 17 eighth 宿植善本有八萬人
442 17 all around; all sides 宿植善本有八萬人
443 17 eight; aṣṭa 宿植善本有八萬人
444 17 liù six 令六萬二千苾芻往詣諸方
445 17 liù sixth 令六萬二千苾芻往詣諸方
446 17 liù a note on the Gongche scale 令六萬二千苾芻往詣諸方
447 17 liù six; ṣaṭ 令六萬二千苾芻往詣諸方
448 16 苦因 kǔyīn affliction 此老死苦因
449 16 jiàn to see 時彼天王遙見世尊
450 16 jiàn opinion; view; understanding 時彼天王遙見世尊
451 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼天王遙見世尊
452 16 jiàn refer to; for details see 時彼天王遙見世尊
453 16 jiàn to appear 時彼天王遙見世尊
454 16 jiàn passive marker 時彼天王遙見世尊
455 16 jiàn to meet 時彼天王遙見世尊
456 16 jiàn to receive (a guest) 時彼天王遙見世尊
457 16 jiàn let me; kindly 時彼天王遙見世尊
458 16 jiàn Jian 時彼天王遙見世尊
459 16 xiàn to appear 時彼天王遙見世尊
460 16 xiàn to introduce 時彼天王遙見世尊
461 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼天王遙見世尊
462 15 one 一現變化神通
463 15 Kangxi radical 1 一現變化神通
464 15 as soon as; all at once 一現變化神通
465 15 pure; concentrated 一現變化神通
466 15 whole; all 一現變化神通
467 15 first 一現變化神通
468 15 the same 一現變化神通
469 15 each 一現變化神通
470 15 certain 一現變化神通
471 15 throughout 一現變化神通
472 15 used in between a reduplicated verb 一現變化神通
473 15 sole; single 一現變化神通
474 15 a very small amount 一現變化神通
475 15 Yi 一現變化神通
476 15 other 一現變化神通
477 15 to unify 一現變化神通
478 15 accidentally; coincidentally 一現變化神通
479 15 abruptly; suddenly 一現變化神通
480 15 or 一現變化神通
481 15 one; eka 一現變化神通
482 15 to rub 滿度摩王所都大城
483 15 to approach; to press in 滿度摩王所都大城
484 15 to sharpen; to grind 滿度摩王所都大城
485 15 to obliterate; to erase 滿度摩王所都大城
486 15 to compare notes; to learn by interaction 滿度摩王所都大城
487 15 friction 滿度摩王所都大城
488 15 ma 滿度摩王所都大城
489 15 Māyā 滿度摩王所都大城
490 15 wáng Wang 滿度摩王所都大城
491 15 wáng a king 滿度摩王所都大城
492 15 wáng Kangxi radical 96 滿度摩王所都大城
493 15 wàng to be king; to rule 滿度摩王所都大城
494 15 wáng a prince; a duke 滿度摩王所都大城
495 15 wáng grand; great 滿度摩王所都大城
496 15 wáng to treat with the ceremony due to a king 滿度摩王所都大城
497 15 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 滿度摩王所都大城
498 15 wáng the head of a group or gang 滿度摩王所都大城
499 15 wáng the biggest or best of a group 滿度摩王所都大城
500 15 wáng king; best of a kind; rāja 滿度摩王所都大城

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
this; here; etad
太子 tàizǐ crown prince; kumāra
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
former; pūrvaka
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
思惟
 1. sīwéi
 2. sīwéi
 1. Contemplate
 2. reflection; consideration; cintana
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. pāramitā; perfection
 2. ordination
 3. liberate; ferry; mokṣa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
大贤 大賢 100 Daxian
法天 102 Dharmadeva; Fatian
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
结夏安居 結夏安居 106 Varsa; Vassa; Rains Retreat
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
拘那含牟尼佛 106 Kanakamuni Buddha
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
鹿野园 鹿野園 108 Mṛgadāva; Deer Park
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩城 109 Mo i Rana
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘奈耶藏 112 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘婆尸佛 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘婆尸佛经 毘婆尸佛經 112 Vipaśyin Buddha Sūtra
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘舍浮 112 Visvabhu Buddha
毘舍浮佛 112 Visvabhu Buddha
七叶岩 七葉巖 113 Saptaparni Cave
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
尸弃佛 尸棄佛 115 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
守门者 守門者 115 guardian diety
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
西天 88 India; Indian continent
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
真智 122 Zhen Zhi
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 162.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱灭则取灭 愛滅則取滅 195 from the suppression of longing results that of striving
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
爱着 愛著 195 attachment to desire
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
徧知 98 to be omniscient; to be all knowing
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
触灭则受灭 觸滅則受滅 99 from the suppression of contact results that of sensation
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大智慧 100 great wisdom and knowledge
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
而作是念 195 made within himself the following reflection
法行 102 to practice the Dharma
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛姓 102 Buddha's Family Name
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛心 102
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
浮世 102 the world of the living; the impermanent world
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
归命 歸命 103
 1. namo; to pay respect to; homage
 2. to devote one's life
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻身 104 illusory body; māyādeha
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱果 解脫果 106 visaṃyogaphala; disconnection fruition; separation effect
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
净天 淨天 106 pure devas
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
苦集灭道 苦集滅道 107
 1. Suffering, Cause, End, and Path
 2. the fourfold noble truth; four noble truths
苦苦 107 suffering from external circumstances
苦业 苦業 107 karma of suffering
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
离欲 離欲 108 free of desire
六入 108 the six sense objects
六入灭则触灭 六入滅則觸滅 108 from the suppression of the six senses results that of contact
六入缘触 六入緣觸 108 from the six senses proceeds contact
轮王 輪王 108 wheel turning king
律仪 律儀 108
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
名色灭则六入灭 名色滅則六入滅 109 from the suppression of name and form results that of the six senses
名色缘六入 名色緣六入 109 from name and form the six senses
名色支 109 name and form branch
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七支 113 seven branches
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
取灭则有灭 取滅則有滅 113 from the suppression of striving results that of existence
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
群生 113 all living beings
如法 114 In Accord With
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色声 色聲 115 the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 115 five aggregates; five skandhas; five dharmas
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生苦 115 suffering due to birth
生灭则老死忧悲苦恼灭 生滅則老死憂悲苦惱滅 115 from the suppression of existence results that of birth
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
识灭则名色灭 識滅則名色滅 115 from the suppression of understanding results that of name and form
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
施设 施設 115 to establish; to set up
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受灭则爱灭 受滅則愛滅 115 from the suppression of sensation results that of longing
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
剃除 116 to severe
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
通达大智 通達大智 116 to accumulate great wisdom
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我身 119 I; myself
无漏智 無漏智 119
 1. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
行苦 120 suffering as a consequence of action
行灭则识灭 行滅則識滅 120 from the suppression of conceptions results that of understanding
行乞 120 to beg; to ask for alms
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
译经 譯經 121 to translate the scriptures
因位 121 causative stage; causative position
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有灭则生灭 有滅則生滅 121 from the suppression of existence results that of birth
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
娱乐太子 娛樂太子 121 Palace Life
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
众苦 眾苦 122 all suffering
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra