Glossary and Vocabulary for Pubian Zhi Cang Boreluomiduo Xin Jing 普遍智藏般若波羅蜜多心經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 8 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
2 8 kòng free time 照見五蘊自性皆空
3 8 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
4 8 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
5 8 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
6 8 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
7 8 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
8 8 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
9 8 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
10 8 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
11 8 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
12 8 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
13 8 kòng blank 照見五蘊自性皆空
14 8 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
15 8 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
16 8 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
17 8 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
18 8 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
19 8 shí knowledge; understanding 識亦復如是
20 8 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
21 8 zhì to record 識亦復如是
22 8 shí thought; cognition 識亦復如是
23 8 shí to understand 識亦復如是
24 8 shí experience; common sense 識亦復如是
25 8 shí a good friend 識亦復如是
26 8 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
27 8 zhì a label; a mark 識亦復如是
28 8 zhì an inscription 識亦復如是
29 8 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
30 8 Kangxi radical 71 無受
31 8 to not have; without 無受
32 8 mo 無受
33 8 to not have 無受
34 8 Wu 無受
35 8 mo 無受
36 7 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
37 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
38 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
39 7 shuì to persuade 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
40 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
41 7 shuō a doctrine; a theory 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
42 7 shuō to claim; to assert 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
43 7 shuō allocution 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
44 7 shuō to criticize; to scold 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
45 7 shuō to indicate; to refer to 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
46 7 shuō speach; vāda 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
47 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
48 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
49 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
50 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
51 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
52 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
53 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
54 4 yán to speak; to say; said 瞻仰尊顏而白佛言
55 4 yán language; talk; words; utterance; speech 瞻仰尊顏而白佛言
56 4 yán Kangxi radical 149 瞻仰尊顏而白佛言
57 4 yán phrase; sentence 瞻仰尊顏而白佛言
58 4 yán a word; a syllable 瞻仰尊顏而白佛言
59 4 yán a theory; a doctrine 瞻仰尊顏而白佛言
60 4 yán to regard as 瞻仰尊顏而白佛言
61 4 yán to act as 瞻仰尊顏而白佛言
62 4 yán speech; vāc 瞻仰尊顏而白佛言
63 4 yán speak; vad 瞻仰尊顏而白佛言
64 4 揭諦 jiēdì revealer (protective god) 揭諦
65 4 suǒ a few; various; some 詣世尊所
66 4 suǒ a place; a location 詣世尊所
67 4 suǒ indicates a passive voice 詣世尊所
68 4 suǒ an ordinal number 詣世尊所
69 4 suǒ meaning 詣世尊所
70 4 suǒ garrison 詣世尊所
71 4 suǒ place; pradeśa 詣世尊所
72 4 三昧 sānmèi samadhi 皆得三昧總持
73 4 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 皆得三昧總持
74 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
75 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
76 4 relating to Buddhism 一時佛在王舍大城靈鷲山中
77 4 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
78 4 a Buddhist text 一時佛在王舍大城靈鷲山中
79 4 to touch; to stroke 一時佛在王舍大城靈鷲山中
80 4 Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
81 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
82 4 to go; to 於其眾中即從座起
83 4 to rely on; to depend on 於其眾中即從座起
84 4 Yu 於其眾中即從座起
85 4 a crow 於其眾中即從座起
86 4 世尊 shìzūn World-Honored One 詣世尊所
87 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 詣世尊所
88 3 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
89 3 Ru River 聽汝所說
90 3 Ru 聽汝所說
91 3 gào to tell; to say; said; told 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
92 3 gào to request 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
93 3 gào to report; to inform 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
94 3 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
95 3 gào to accuse; to sue 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
96 3 gào to reach 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
97 3 gào an announcement 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
98 3 gào a party 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
99 3 gào a vacation 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
100 3 gào Gao 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
101 3 gào to tell; jalp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
102 3 to use; to grasp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
103 3 to rely on 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
104 3 to regard 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
105 3 to be able to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
106 3 to order; to command 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
107 3 used after a verb 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
108 3 a reason; a cause 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
109 3 Israel 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
110 3 Yi 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
111 3 use; yogena 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
112 3 wéi to act as; to serve 為諸菩薩宣祕法要
113 3 wéi to change into; to become 為諸菩薩宣祕法要
114 3 wéi to be; is 為諸菩薩宣祕法要
115 3 wéi to do 為諸菩薩宣祕法要
116 3 wèi to support; to help 為諸菩薩宣祕法要
117 3 wéi to govern 為諸菩薩宣祕法要
118 3 tīng to listen 唯願世尊聽我所說
119 3 tīng to obey 唯願世尊聽我所說
120 3 tīng to understand 唯願世尊聽我所說
121 3 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊聽我所說
122 3 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊聽我所說
123 3 tīng to await 唯願世尊聽我所說
124 3 tīng to acknowledge 唯願世尊聽我所說
125 3 tīng information 唯願世尊聽我所說
126 3 tīng a hall 唯願世尊聽我所說
127 3 tīng Ting 唯願世尊聽我所說
128 3 tìng to administer; to process 唯願世尊聽我所說
129 3 Kangxi radical 49 入此定已
130 3 to bring to an end; to stop 入此定已
131 3 to complete 入此定已
132 3 to demote; to dismiss 入此定已
133 3 to recover from an illness 入此定已
134 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
135 3 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍大城靈鷲山中
136 3 zhōng China 一時佛在王舍大城靈鷲山中
137 3 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍大城靈鷲山中
138 3 zhōng midday 一時佛在王舍大城靈鷲山中
139 3 zhōng inside 一時佛在王舍大城靈鷲山中
140 3 zhōng during 一時佛在王舍大城靈鷲山中
141 3 zhōng Zhong 一時佛在王舍大城靈鷲山中
142 3 zhōng intermediary 一時佛在王舍大城靈鷲山中
143 3 zhōng half 一時佛在王舍大城靈鷲山中
144 3 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
145 3 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍大城靈鷲山中
146 3 zhòng to obtain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
147 3 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍大城靈鷲山中
148 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
149 3 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即告慧命舍利弗言
150 3 普遍智藏般若波羅蜜多心經 Pǔbiàn zhì cáng bōrěluómìduō xīnjīng Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 普遍智藏般若波羅蜜多心經
151 3 rén person; people; a human being 與大比丘眾滿百千人
152 3 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾滿百千人
153 3 rén a kind of person 與大比丘眾滿百千人
154 3 rén everybody 與大比丘眾滿百千人
155 3 rén adult 與大比丘眾滿百千人
156 3 rén somebody; others 與大比丘眾滿百千人
157 3 rén an upright person 與大比丘眾滿百千人
158 3 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾滿百千人
159 2 to give 與大比丘眾滿百千人
160 2 to accompany 與大比丘眾滿百千人
161 2 to particate in 與大比丘眾滿百千人
162 2 of the same kind 與大比丘眾滿百千人
163 2 to help 與大比丘眾滿百千人
164 2 for 與大比丘眾滿百千人
165 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
166 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
167 2 shòu to suffer; to be subjected to
168 2 shòu to transfer; to confer
169 2 shòu to receive; to accept
170 2 shòu to tolerate
171 2 shòu feelings; sensations
172 2 xiǎng to think
173 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
174 2 xiǎng to want
175 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
176 2 xiǎng to plan
177 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
178 2 shí time; a point or period of time 以三昧力行深般若波羅蜜多時
179 2 shí a season; a quarter of a year 以三昧力行深般若波羅蜜多時
180 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 以三昧力行深般若波羅蜜多時
181 2 shí fashionable 以三昧力行深般若波羅蜜多時
182 2 shí fate; destiny; luck 以三昧力行深般若波羅蜜多時
183 2 shí occasion; opportunity; chance 以三昧力行深般若波羅蜜多時
184 2 shí tense 以三昧力行深般若波羅蜜多時
185 2 shí particular; special 以三昧力行深般若波羅蜜多時
186 2 shí to plant; to cultivate 以三昧力行深般若波羅蜜多時
187 2 shí an era; a dynasty 以三昧力行深般若波羅蜜多時
188 2 shí time [abstract] 以三昧力行深般若波羅蜜多時
189 2 shí seasonal 以三昧力行深般若波羅蜜多時
190 2 shí to wait upon 以三昧力行深般若波羅蜜多時
191 2 shí hour 以三昧力行深般若波羅蜜多時
192 2 shí appropriate; proper; timely 以三昧力行深般若波羅蜜多時
193 2 shí Shi 以三昧力行深般若波羅蜜多時
194 2 shí a present; currentlt 以三昧力行深般若波羅蜜多時
195 2 shí time; kāla 以三昧力行深般若波羅蜜多時
196 2 shí at that time; samaya 以三昧力行深般若波羅蜜多時
197 2 zhī to go 善思念之
198 2 zhī to arrive; to go 善思念之
199 2 zhī is 善思念之
200 2 zhī to use 善思念之
201 2 zhī Zhi 善思念之
202 2 to enter 入於慧光三昧正受
203 2 Kangxi radical 11 入於慧光三昧正受
204 2 radical 入於慧光三昧正受
205 2 income 入於慧光三昧正受
206 2 to conform with 入於慧光三昧正受
207 2 to descend 入於慧光三昧正受
208 2 the entering tone 入於慧光三昧正受
209 2 to pay 入於慧光三昧正受
210 2 to join 入於慧光三昧正受
211 2 entering; praveśa 入於慧光三昧正受
212 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊聽我所說
213 2 yuàn hope 唯願世尊聽我所說
214 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊聽我所說
215 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊聽我所說
216 2 yuàn a vow 唯願世尊聽我所說
217 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊聽我所說
218 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊聽我所說
219 2 yuàn to admire 唯願世尊聽我所說
220 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊聽我所說
221 2 xíng to walk
222 2 xíng capable; competent
223 2 háng profession
224 2 xíng Kangxi radical 144
225 2 xíng to travel
226 2 xìng actions; conduct
227 2 xíng to do; to act; to practice
228 2 xíng all right; OK; okay
229 2 háng horizontal line
230 2 héng virtuous deeds
231 2 hàng a line of trees
232 2 hàng bold; steadfast
233 2 xíng to move
234 2 xíng to put into effect; to implement
235 2 xíng travel
236 2 xíng to circulate
237 2 xíng running script; running script
238 2 xíng temporary
239 2 háng rank; order
240 2 háng a business; a shop
241 2 xíng to depart; to leave
242 2 xíng to experience
243 2 xíng path; way
244 2 xíng xing; ballad
245 2 xíng Xing
246 2 xíng Practice
247 2 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
248 2 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
249 2 different; other 識不異空
250 2 to distinguish; to separate; to discriminate 識不異空
251 2 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 識不異空
252 2 unfamiliar; foreign 識不異空
253 2 unusual; strange; surprising 識不異空
254 2 to marvel; to wonder 識不異空
255 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
256 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得三昧總持
257 2 děi to want to; to need to 皆得三昧總持
258 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
259 2 de 皆得三昧總持
260 2 de infix potential marker 皆得三昧總持
261 2 to result in 皆得三昧總持
262 2 to be proper; to fit; to suit 皆得三昧總持
263 2 to be satisfied 皆得三昧總持
264 2 to be finished 皆得三昧總持
265 2 děi satisfying 皆得三昧總持
266 2 to contract 皆得三昧總持
267 2 to hear 皆得三昧總持
268 2 to have; there is 皆得三昧總持
269 2 marks time passed 皆得三昧總持
270 2 obtain; attain; prāpta 皆得三昧總持
271 2 color 色性是空
272 2 form; matter 色性是空
273 2 shǎi dice 色性是空
274 2 Kangxi radical 139 色性是空
275 2 countenance 色性是空
276 2 scene; sight 色性是空
277 2 feminine charm; female beauty 色性是空
278 2 kind; type 色性是空
279 2 quality 色性是空
280 2 to be angry 色性是空
281 2 to seek; to search for 色性是空
282 2 lust; sexual desire 色性是空
283 2 form; rupa 色性是空
284 2 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
285 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
286 2 to be near by; to be close to 即告慧命舍利弗言
287 2 at that time 即告慧命舍利弗言
288 2 to be exactly the same as; to be thus 即告慧命舍利弗言
289 2 supposed; so-called 即告慧命舍利弗言
290 2 to arrive at; to ascend 即告慧命舍利弗言
291 2 xìng gender 色性是空
292 2 xìng nature; disposition 色性是空
293 2 xìng grammatical gender 色性是空
294 2 xìng a property; a quality 色性是空
295 2 xìng life; destiny 色性是空
296 2 xìng sexual desire 色性是空
297 2 xìng scope 色性是空
298 2 xìng nature 色性是空
299 2 xīn heart [organ] 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
300 2 xīn Kangxi radical 61 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
301 2 xīn mind; consciousness 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
302 2 xīn the center; the core; the middle 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
303 2 xīn one of the 28 star constellations 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
304 2 xīn heart 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
305 2 xīn emotion 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
306 2 xīn intention; consideration 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
307 2 xīn disposition; temperament 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
308 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
309 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
310 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
311 2 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩有般若波羅蜜多心
312 2 zài in; at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
313 2 zài to exist; to be living 一時佛在王舍大城靈鷲山中
314 2 zài to consist of 一時佛在王舍大城靈鷲山中
315 2 zài to be at a post 一時佛在王舍大城靈鷲山中
316 2 zài in; bhū 一時佛在王舍大城靈鷲山中
317 2 Qi 其名曰觀世音菩薩
318 2 míng bright; luminous; brilliant 與諸眾生作大光明
319 2 míng Ming 與諸眾生作大光明
320 2 míng Ming Dynasty 與諸眾生作大光明
321 2 míng obvious; explicit; clear 與諸眾生作大光明
322 2 míng intelligent; clever; perceptive 與諸眾生作大光明
323 2 míng to illuminate; to shine 與諸眾生作大光明
324 2 míng consecrated 與諸眾生作大光明
325 2 míng to understand; to comprehend 與諸眾生作大光明
326 2 míng to explain; to clarify 與諸眾生作大光明
327 2 míng Souther Ming; Later Ming 與諸眾生作大光明
328 2 míng the world; the human world; the world of the living 與諸眾生作大光明
329 2 míng eyesight; vision 與諸眾生作大光明
330 2 míng a god; a spirit 與諸眾生作大光明
331 2 míng fame; renown 與諸眾生作大光明
332 2 míng open; public 與諸眾生作大光明
333 2 míng clear 與諸眾生作大光明
334 2 míng to become proficient 與諸眾生作大光明
335 2 míng to be proficient 與諸眾生作大光明
336 2 míng virtuous 與諸眾生作大光明
337 2 míng open and honest 與諸眾生作大光明
338 2 míng clean; neat 與諸眾生作大光明
339 2 míng remarkable; outstanding; notable 與諸眾生作大光明
340 2 míng next; afterwards 與諸眾生作大光明
341 2 míng positive 與諸眾生作大光明
342 2 míng Clear 與諸眾生作大光明
343 2 míng wisdom; knowledge; vidya 與諸眾生作大光明
344 2 jīn today; present; now 汝今諦聽
345 2 jīn Jin 汝今諦聽
346 2 jīn modern 汝今諦聽
347 2 jīn now; adhunā 汝今諦聽
348 2 zhòng many; numerous 於其眾中即從座起
349 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 於其眾中即從座起
350 2 zhòng general; common; public 於其眾中即從座起
351 2 děng et cetera; and so on 彌勒菩薩等
352 2 děng to wait 彌勒菩薩等
353 2 děng to be equal 彌勒菩薩等
354 2 děng degree; level 彌勒菩薩等
355 2 děng to compare 彌勒菩薩等
356 2 空性 kōngxìng śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 空性是色
357 2 空性 kōngxìng Empty Nature 空性是色
358 2 智藏 zhìzàng Xitang Zhizang; Zhizang 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
359 2 普遍 pǔbiàn universal; general; widespread; commonplace 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
360 2 普遍 pǔbiàn universal 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
361 2 zuò to do 與諸眾生作大光明
362 2 zuò to act as; to serve as 與諸眾生作大光明
363 2 zuò to start 與諸眾生作大光明
364 2 zuò a writing; a work 與諸眾生作大光明
365 2 zuò to dress as; to be disguised as 與諸眾生作大光明
366 2 zuō to create; to make 與諸眾生作大光明
367 2 zuō a workshop 與諸眾生作大光明
368 2 zuō to write; to compose 與諸眾生作大光明
369 2 zuò to rise 與諸眾生作大光明
370 2 zuò to be aroused 與諸眾生作大光明
371 2 zuò activity; action; undertaking 與諸眾生作大光明
372 2 zuò to regard as 與諸眾生作大光明
373 2 zuò action; kāraṇa 與諸眾生作大光明
374 2 ér Kangxi radical 126 瞻仰尊顏而白佛言
375 2 ér as if; to seem like 瞻仰尊顏而白佛言
376 2 néng can; able 瞻仰尊顏而白佛言
377 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 瞻仰尊顏而白佛言
378 2 ér to arrive; up to 瞻仰尊顏而白佛言
379 2 波羅 bōluó pineapple 波羅揭諦
380 2 Yi 乃至無老死亦無老死盡
381 2 慧命 huìmìng wisdom-life 即告慧命舍利弗言
382 2 慧命 huìmìng friend; brother 即告慧命舍利弗言
383 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
384 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
385 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
386 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
387 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
388 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
389 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
390 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
391 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
392 2 infix potential marker 識不異空
393 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
394 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ As You Like It 皆大歡喜
395 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 皆大歡喜
396 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ Happily ever after 皆大歡喜
397 1 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大悲者
398 1 to possess; to have 具大悲者
399 1 to prepare 具大悲者
400 1 to write; to describe; to state 具大悲者
401 1 Ju 具大悲者
402 1 talent; ability 具大悲者
403 1 a feast; food 具大悲者
404 1 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 具大悲者
405 1 to arrange; to provide 具大悲者
406 1 furnishings 具大悲者
407 1 to understand 具大悲者
408 1 了知 liǎozhī to understand clearly 彼了知五蘊自性皆空
409 1 心無罣礙 xīn wú guà ài An Untroubled Mind 心無罣礙
410 1 心無罣礙 xīn wú guà ài An Untroubled Mind 心無罣礙
411 1 shēn human body; torso
412 1 shēn Kangxi radical 158
413 1 shēn self
414 1 shēn life
415 1 shēn an object
416 1 shēn a lifetime
417 1 shēn moral character
418 1 shēn status; identity; position
419 1 shēn pregnancy
420 1 juān India
421 1 shēn body; kaya
422 1 梵音 fànyīn Brahma's voice 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
423 1 梵音 fànyīn the voices of Buddhas and bodhisattvas 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
424 1 梵音 fànyīn Heavenly Sound 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
425 1 梵音 fànyīn the sound of Buddhist chanting 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
426 1 bitterness; bitter flavor 無苦
427 1 hardship; suffering 無苦
428 1 to make things difficult for 無苦
429 1 to train; to practice 無苦
430 1 to suffer from a misfortune 無苦
431 1 bitter 無苦
432 1 grieved; facing hardship 無苦
433 1 in low spirits; depressed 無苦
434 1 painful 無苦
435 1 suffering; duḥkha; dukkha 無苦
436 1 無無明亦無無明盡 wú wúmíng yì wú wúmíng jìn no ignorance nor end of ignorance 無無明亦無無明盡
437 1 cóng to follow 從彼三昧安詳而起
438 1 cóng to comply; to submit; to defer 從彼三昧安詳而起
439 1 cóng to participate in something 從彼三昧安詳而起
440 1 cóng to use a certain method or principle 從彼三昧安詳而起
441 1 cóng something secondary 從彼三昧安詳而起
442 1 cóng remote relatives 從彼三昧安詳而起
443 1 cóng secondary 從彼三昧安詳而起
444 1 cóng to go on; to advance 從彼三昧安詳而起
445 1 cōng at ease; informal 從彼三昧安詳而起
446 1 zòng a follower; a supporter 從彼三昧安詳而起
447 1 zòng to release 從彼三昧安詳而起
448 1 zòng perpendicular; longitudinal 從彼三昧安詳而起
449 1 眼界 yǎnjiè sight; field of vision 無眼界乃至無意識界
450 1 空中無色 kōng zhōng wú sè within emptiness there is no form 是故空中無色
451 1 無意識 wúyìshí unconscious; involuntary 無眼界乃至無意識界
452 1 大比丘眾 dà bìqiū zhòng a large assembly of great monastics 與大比丘眾滿百千人
453 1 名曰 míng yuē to be named; to be called 其名曰觀世音菩薩
454 1 故知 gùzhī a close friend over many years 故知般若波羅蜜多是大神呪
455 1 大悲者 dàbēizhě Compassionate One 具大悲者
456 1 self 我欲於此會中
457 1 [my] dear 我欲於此會中
458 1 Wo 我欲於此會中
459 1 self; atman; attan 我欲於此會中
460 1 ga 我欲於此會中
461 1 zhě ca 大淨者
462 1 bǎi one hundred 與大比丘眾滿百千人
463 1 bǎi many 與大比丘眾滿百千人
464 1 bǎi Bai 與大比丘眾滿百千人
465 1 bǎi all 與大比丘眾滿百千人
466 1 bǎi hundred; sata 與大比丘眾滿百千人
467 1 三藏 sān Zàng San Zang 摩竭提國三藏沙門法月重譯
468 1 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 摩竭提國三藏沙門法月重譯
469 1 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 摩竭提國三藏沙門法月重譯
470 1 wàn ten thousand 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
471 1 wàn many; myriad; innumerable 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
472 1 wàn Wan 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
473 1 Mo 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
474 1 wàn scorpion dance 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
475 1 wàn ten thousand; myriad; ayuta 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
476 1 諸比丘 zhū bǐqiū monks 諸比丘及菩薩眾
477 1 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin 其名曰觀世音菩薩
478 1 以為 yǐwéi to believe; to think; to consider; to assume 以為上首
479 1 以為 yǐwéi to act as 以為上首
480 1 以為 yǐwèi to think 以為上首
481 1 以為 yǐwéi to use as 以為上首
482 1 zūn to honor; to respect 瞻仰尊顏而白佛言
483 1 zūn a zun; an ancient wine vessel 瞻仰尊顏而白佛言
484 1 zūn a wine cup 瞻仰尊顏而白佛言
485 1 zūn respected; honorable; noble; senior 瞻仰尊顏而白佛言
486 1 zūn supreme; high 瞻仰尊顏而白佛言
487 1 zūn grave; solemn; dignified 瞻仰尊顏而白佛言
488 1 zūn bhagavat; holy one 瞻仰尊顏而白佛言
489 1 zūn lord; patron; natha 瞻仰尊顏而白佛言
490 1 色不異空 sèbùyìkōng form is no different from empty 色不異空
491 1 空即是色 kōng jí shì sè empty just form 空即是色
492 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
493 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
494 1 shēng sound
495 1 shēng sheng
496 1 shēng voice
497 1 shēng music
498 1 shēng language
499 1 shēng fame; reputation; honor
500 1 shēng a message

Frequencies of all Words

Top 752

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 10 shì is; are; am; to be 作是語已
2 10 shì is exactly 作是語已
3 10 shì is suitable; is in contrast 作是語已
4 10 shì this; that; those 作是語已
5 10 shì really; certainly 作是語已
6 10 shì correct; yes; affirmative 作是語已
7 10 shì true 作是語已
8 10 shì is; has; exists 作是語已
9 10 shì used between repetitions of a word 作是語已
10 10 shì a matter; an affair 作是語已
11 10 shì Shi 作是語已
12 10 shì is; bhū 作是語已
13 10 shì this; idam 作是語已
14 8 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
15 8 kòng free time 照見五蘊自性皆空
16 8 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
17 8 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
18 8 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
19 8 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
20 8 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
21 8 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
22 8 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
23 8 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
24 8 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
25 8 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
26 8 kòng blank 照見五蘊自性皆空
27 8 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
28 8 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
29 8 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
30 8 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
31 8 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
32 8 shí knowledge; understanding 識亦復如是
33 8 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
34 8 zhì to record 識亦復如是
35 8 shí thought; cognition 識亦復如是
36 8 shí to understand 識亦復如是
37 8 shí experience; common sense 識亦復如是
38 8 shí a good friend 識亦復如是
39 8 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
40 8 zhì a label; a mark 識亦復如是
41 8 zhì an inscription 識亦復如是
42 8 zhì just now 識亦復如是
43 8 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
44 8 no 無受
45 8 Kangxi radical 71 無受
46 8 to not have; without 無受
47 8 has not yet 無受
48 8 mo 無受
49 8 do not 無受
50 8 not; -less; un- 無受
51 8 regardless of 無受
52 8 to not have 無受
53 8 um 無受
54 8 Wu 無受
55 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
56 8 not; non- 無受
57 8 mo 無受
58 7 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
59 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
60 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
61 7 shuì to persuade 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
62 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
63 7 shuō a doctrine; a theory 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
64 7 shuō to claim; to assert 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
65 7 shuō allocution 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
66 7 shuō to criticize; to scold 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
67 7 shuō to indicate; to refer to 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
68 7 shuō speach; vāda 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
69 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
70 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
71 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
72 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
73 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
74 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
75 5 old; ancient; former; past 以無所得故
76 5 reason; cause; purpose 以無所得故
77 5 to die 以無所得故
78 5 so; therefore; hence 以無所得故
79 5 original 以無所得故
80 5 accident; happening; instance 以無所得故
81 5 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
82 5 something in the past 以無所得故
83 5 deceased; dead 以無所得故
84 5 still; yet 以無所得故
85 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
86 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
87 4 yán to speak; to say; said 瞻仰尊顏而白佛言
88 4 yán language; talk; words; utterance; speech 瞻仰尊顏而白佛言
89 4 yán Kangxi radical 149 瞻仰尊顏而白佛言
90 4 yán a particle with no meaning 瞻仰尊顏而白佛言
91 4 yán phrase; sentence 瞻仰尊顏而白佛言
92 4 yán a word; a syllable 瞻仰尊顏而白佛言
93 4 yán a theory; a doctrine 瞻仰尊顏而白佛言
94 4 yán to regard as 瞻仰尊顏而白佛言
95 4 yán to act as 瞻仰尊顏而白佛言
96 4 yán speech; vāc 瞻仰尊顏而白佛言
97 4 yán speak; vad 瞻仰尊顏而白佛言
98 4 揭諦 jiēdì revealer (protective god) 揭諦
99 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 詣世尊所
100 4 suǒ an office; an institute 詣世尊所
101 4 suǒ introduces a relative clause 詣世尊所
102 4 suǒ it 詣世尊所
103 4 suǒ if; supposing 詣世尊所
104 4 suǒ a few; various; some 詣世尊所
105 4 suǒ a place; a location 詣世尊所
106 4 suǒ indicates a passive voice 詣世尊所
107 4 suǒ that which 詣世尊所
108 4 suǒ an ordinal number 詣世尊所
109 4 suǒ meaning 詣世尊所
110 4 suǒ garrison 詣世尊所
111 4 suǒ place; pradeśa 詣世尊所
112 4 suǒ that which; yad 詣世尊所
113 4 三昧 sānmèi samadhi 皆得三昧總持
114 4 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 皆得三昧總持
115 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
116 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
117 4 relating to Buddhism 一時佛在王舍大城靈鷲山中
118 4 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
119 4 a Buddhist text 一時佛在王舍大城靈鷲山中
120 4 to touch; to stroke 一時佛在王舍大城靈鷲山中
121 4 Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
122 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
123 4 in; at 於其眾中即從座起
124 4 in; at 於其眾中即從座起
125 4 in; at; to; from 於其眾中即從座起
126 4 to go; to 於其眾中即從座起
127 4 to rely on; to depend on 於其眾中即從座起
128 4 to go to; to arrive at 於其眾中即從座起
129 4 from 於其眾中即從座起
130 4 give 於其眾中即從座起
131 4 oppposing 於其眾中即從座起
132 4 and 於其眾中即從座起
133 4 compared to 於其眾中即從座起
134 4 by 於其眾中即從座起
135 4 and; as well as 於其眾中即從座起
136 4 for 於其眾中即從座起
137 4 Yu 於其眾中即從座起
138 4 a crow 於其眾中即從座起
139 4 whew; wow 於其眾中即從座起
140 4 世尊 shìzūn World-Honored One 詣世尊所
141 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 詣世尊所
142 3 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
143 3 you; thou 聽汝所說
144 3 Ru River 聽汝所說
145 3 Ru 聽汝所說
146 3 you; sir; tva; bhavat 聽汝所說
147 3 gào to tell; to say; said; told 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
148 3 gào to request 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
149 3 gào to report; to inform 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
150 3 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
151 3 gào to accuse; to sue 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
152 3 gào to reach 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
153 3 gào an announcement 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
154 3 gào a party 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
155 3 gào a vacation 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
156 3 gào Gao 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
157 3 gào to tell; jalp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
158 3 so as to; in order to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
159 3 to use; to regard as 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
160 3 to use; to grasp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
161 3 according to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
162 3 because of 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
163 3 on a certain date 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
164 3 and; as well as 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
165 3 to rely on 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
166 3 to regard 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
167 3 to be able to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
168 3 to order; to command 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
169 3 further; moreover 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
170 3 used after a verb 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
171 3 very 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
172 3 already 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
173 3 increasingly 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
174 3 a reason; a cause 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
175 3 Israel 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
176 3 Yi 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
177 3 use; yogena 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
178 3 wèi for; to 為諸菩薩宣祕法要
179 3 wèi because of 為諸菩薩宣祕法要
180 3 wéi to act as; to serve 為諸菩薩宣祕法要
181 3 wéi to change into; to become 為諸菩薩宣祕法要
182 3 wéi to be; is 為諸菩薩宣祕法要
183 3 wéi to do 為諸菩薩宣祕法要
184 3 wèi for 為諸菩薩宣祕法要
185 3 wèi because of; for; to 為諸菩薩宣祕法要
186 3 wèi to 為諸菩薩宣祕法要
187 3 wéi in a passive construction 為諸菩薩宣祕法要
188 3 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩宣祕法要
189 3 wéi forming an adverb 為諸菩薩宣祕法要
190 3 wéi to add emphasis 為諸菩薩宣祕法要
191 3 wèi to support; to help 為諸菩薩宣祕法要
192 3 wéi to govern 為諸菩薩宣祕法要
193 3 tīng to listen 唯願世尊聽我所說
194 3 tīng to obey 唯願世尊聽我所說
195 3 tīng to understand 唯願世尊聽我所說
196 3 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊聽我所說
197 3 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊聽我所說
198 3 tīng to await 唯願世尊聽我所說
199 3 tīng to acknowledge 唯願世尊聽我所說
200 3 tīng a tin can 唯願世尊聽我所說
201 3 tīng information 唯願世尊聽我所說
202 3 tīng a hall 唯願世尊聽我所說
203 3 tīng Ting 唯願世尊聽我所說
204 3 tìng to administer; to process 唯願世尊聽我所說
205 3 already 入此定已
206 3 Kangxi radical 49 入此定已
207 3 from 入此定已
208 3 to bring to an end; to stop 入此定已
209 3 final aspectual particle 入此定已
210 3 afterwards; thereafter 入此定已
211 3 too; very; excessively 入此定已
212 3 to complete 入此定已
213 3 to demote; to dismiss 入此定已
214 3 to recover from an illness 入此定已
215 3 certainly 入此定已
216 3 an interjection of surprise 入此定已
217 3 this 入此定已
218 3 former; pūrvaka 入此定已
219 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
220 3 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍大城靈鷲山中
221 3 zhōng China 一時佛在王舍大城靈鷲山中
222 3 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍大城靈鷲山中
223 3 zhōng in; amongst 一時佛在王舍大城靈鷲山中
224 3 zhōng midday 一時佛在王舍大城靈鷲山中
225 3 zhōng inside 一時佛在王舍大城靈鷲山中
226 3 zhōng during 一時佛在王舍大城靈鷲山中
227 3 zhōng Zhong 一時佛在王舍大城靈鷲山中
228 3 zhōng intermediary 一時佛在王舍大城靈鷲山中
229 3 zhōng half 一時佛在王舍大城靈鷲山中
230 3 zhōng just right; suitably 一時佛在王舍大城靈鷲山中
231 3 zhōng while 一時佛在王舍大城靈鷲山中
232 3 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
233 3 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍大城靈鷲山中
234 3 zhòng to obtain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
235 3 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍大城靈鷲山中
236 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
237 3 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即告慧命舍利弗言
238 3 普遍智藏般若波羅蜜多心經 Pǔbiàn zhì cáng bōrěluómìduō xīnjīng Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 普遍智藏般若波羅蜜多心經
239 3 rén person; people; a human being 與大比丘眾滿百千人
240 3 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾滿百千人
241 3 rén a kind of person 與大比丘眾滿百千人
242 3 rén everybody 與大比丘眾滿百千人
243 3 rén adult 與大比丘眾滿百千人
244 3 rén somebody; others 與大比丘眾滿百千人
245 3 rén an upright person 與大比丘眾滿百千人
246 3 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾滿百千人
247 3 jiē all; each and every; in all cases 皆得三昧總持
248 3 jiē same; equally 皆得三昧總持
249 3 that; those 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
250 3 another; the other 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
251 2 and 與大比丘眾滿百千人
252 2 to give 與大比丘眾滿百千人
253 2 together with 與大比丘眾滿百千人
254 2 interrogative particle 與大比丘眾滿百千人
255 2 to accompany 與大比丘眾滿百千人
256 2 to particate in 與大比丘眾滿百千人
257 2 of the same kind 與大比丘眾滿百千人
258 2 to help 與大比丘眾滿百千人
259 2 for 與大比丘眾滿百千人
260 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
261 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
262 2 shòu to suffer; to be subjected to
263 2 shòu to transfer; to confer
264 2 shòu to receive; to accept
265 2 shòu to tolerate
266 2 shòu suitably
267 2 shòu feelings; sensations
268 2 xiǎng to think
269 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
270 2 xiǎng to want
271 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
272 2 xiǎng to plan
273 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
274 2 shí time; a point or period of time 以三昧力行深般若波羅蜜多時
275 2 shí a season; a quarter of a year 以三昧力行深般若波羅蜜多時
276 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 以三昧力行深般若波羅蜜多時
277 2 shí at that time 以三昧力行深般若波羅蜜多時
278 2 shí fashionable 以三昧力行深般若波羅蜜多時
279 2 shí fate; destiny; luck 以三昧力行深般若波羅蜜多時
280 2 shí occasion; opportunity; chance 以三昧力行深般若波羅蜜多時
281 2 shí tense 以三昧力行深般若波羅蜜多時
282 2 shí particular; special 以三昧力行深般若波羅蜜多時
283 2 shí to plant; to cultivate 以三昧力行深般若波羅蜜多時
284 2 shí hour (measure word) 以三昧力行深般若波羅蜜多時
285 2 shí an era; a dynasty 以三昧力行深般若波羅蜜多時
286 2 shí time [abstract] 以三昧力行深般若波羅蜜多時
287 2 shí seasonal 以三昧力行深般若波羅蜜多時
288 2 shí frequently; often 以三昧力行深般若波羅蜜多時
289 2 shí occasionally; sometimes 以三昧力行深般若波羅蜜多時
290 2 shí on time 以三昧力行深般若波羅蜜多時
291 2 shí this; that 以三昧力行深般若波羅蜜多時
292 2 shí to wait upon 以三昧力行深般若波羅蜜多時
293 2 shí hour 以三昧力行深般若波羅蜜多時
294 2 shí appropriate; proper; timely 以三昧力行深般若波羅蜜多時
295 2 shí Shi 以三昧力行深般若波羅蜜多時
296 2 shí a present; currentlt 以三昧力行深般若波羅蜜多時
297 2 shí time; kāla 以三昧力行深般若波羅蜜多時
298 2 shí at that time; samaya 以三昧力行深般若波羅蜜多時
299 2 zhī him; her; them; that 善思念之
300 2 zhī used between a modifier and a word to form a word group 善思念之
301 2 zhī to go 善思念之
302 2 zhī this; that 善思念之
303 2 zhī genetive marker 善思念之
304 2 zhī it 善思念之
305 2 zhī in 善思念之
306 2 zhī all 善思念之
307 2 zhī and 善思念之
308 2 zhī however 善思念之
309 2 zhī if 善思念之
310 2 zhī then 善思念之
311 2 zhī to arrive; to go 善思念之
312 2 zhī is 善思念之
313 2 zhī to use 善思念之
314 2 zhī Zhi 善思念之
315 2 to enter 入於慧光三昧正受
316 2 Kangxi radical 11 入於慧光三昧正受
317 2 radical 入於慧光三昧正受
318 2 income 入於慧光三昧正受
319 2 to conform with 入於慧光三昧正受
320 2 to descend 入於慧光三昧正受
321 2 the entering tone 入於慧光三昧正受
322 2 to pay 入於慧光三昧正受
323 2 to join 入於慧光三昧正受
324 2 entering; praveśa 入於慧光三昧正受
325 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊聽我所說
326 2 yuàn hope 唯願世尊聽我所說
327 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊聽我所說
328 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊聽我所說
329 2 yuàn a vow 唯願世尊聽我所說
330 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊聽我所說
331 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊聽我所說
332 2 yuàn to admire 唯願世尊聽我所說
333 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊聽我所說
334 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
335 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
336 2 xíng to walk
337 2 xíng capable; competent
338 2 háng profession
339 2 háng line; row
340 2 xíng Kangxi radical 144
341 2 xíng to travel
342 2 xìng actions; conduct
343 2 xíng to do; to act; to practice
344 2 xíng all right; OK; okay
345 2 háng horizontal line
346 2 héng virtuous deeds
347 2 hàng a line of trees
348 2 hàng bold; steadfast
349 2 xíng to move
350 2 xíng to put into effect; to implement
351 2 xíng travel
352 2 xíng to circulate
353 2 xíng running script; running script
354 2 xíng temporary
355 2 xíng soon
356 2 háng rank; order
357 2 háng a business; a shop
358 2 xíng to depart; to leave
359 2 xíng to experience
360 2 xíng path; way
361 2 xíng xing; ballad
362 2 xíng a round [of drinks]
363 2 xíng Xing
364 2 xíng moreover; also
365 2 xíng Practice
366 2 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
367 2 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
368 2 different; other 識不異空
369 2 to distinguish; to separate; to discriminate 識不異空
370 2 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 識不異空
371 2 unfamiliar; foreign 識不異空
372 2 unusual; strange; surprising 識不異空
373 2 to marvel; to wonder 識不異空
374 2 another; other 識不異空
375 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
376 2 de potential marker 皆得三昧總持
377 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得三昧總持
378 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
379 2 děi to want to; to need to 皆得三昧總持
380 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
381 2 de 皆得三昧總持
382 2 de infix potential marker 皆得三昧總持
383 2 to result in 皆得三昧總持
384 2 to be proper; to fit; to suit 皆得三昧總持
385 2 to be satisfied 皆得三昧總持
386 2 to be finished 皆得三昧總持
387 2 de result of degree 皆得三昧總持
388 2 de marks completion of an action 皆得三昧總持
389 2 děi satisfying 皆得三昧總持
390 2 to contract 皆得三昧總持
391 2 marks permission or possibility 皆得三昧總持
392 2 expressing frustration 皆得三昧總持
393 2 to hear 皆得三昧總持
394 2 to have; there is 皆得三昧總持
395 2 marks time passed 皆得三昧總持
396 2 obtain; attain; prāpta 皆得三昧總持
397 2 color 色性是空
398 2 form; matter 色性是空
399 2 shǎi dice 色性是空
400 2 Kangxi radical 139 色性是空
401 2 countenance 色性是空
402 2 scene; sight 色性是空
403 2 feminine charm; female beauty 色性是空
404 2 kind; type 色性是空
405 2 quality 色性是空
406 2 to be angry 色性是空
407 2 to seek; to search for 色性是空
408 2 lust; sexual desire 色性是空
409 2 form; rupa 色性是空
410 2 wěi yes 唯願世尊聽我所說
411 2 wéi only; alone 唯願世尊聽我所說
412 2 wěi yea 唯願世尊聽我所說
413 2 wěi obediently 唯願世尊聽我所說
414 2 wěi hopefully 唯願世尊聽我所說
415 2 wéi repeatedly 唯願世尊聽我所說
416 2 wéi still 唯願世尊聽我所說
417 2 wěi hopefully 唯願世尊聽我所說
418 2 wěi and 唯願世尊聽我所說
419 2 wěi then 唯願世尊聽我所說
420 2 wěi even if 唯願世尊聽我所說
421 2 wěi because 唯願世尊聽我所說
422 2 wěi used before year, month, or day 唯願世尊聽我所說
423 2 wěi only; eva 唯願世尊聽我所說
424 2 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
425 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
426 2 promptly; right away; immediately 即告慧命舍利弗言
427 2 to be near by; to be close to 即告慧命舍利弗言
428 2 at that time 即告慧命舍利弗言
429 2 to be exactly the same as; to be thus 即告慧命舍利弗言
430 2 supposed; so-called 即告慧命舍利弗言
431 2 if; but 即告慧命舍利弗言
432 2 to arrive at; to ascend 即告慧命舍利弗言
433 2 then; following 即告慧命舍利弗言
434 2 so; just so; eva 即告慧命舍利弗言
435 2 xìng gender 色性是空
436 2 xìng suffix corresponding to -ness 色性是空
437 2 xìng nature; disposition 色性是空
438 2 xìng a suffix corresponding to -ness 色性是空
439 2 xìng grammatical gender 色性是空
440 2 xìng a property; a quality 色性是空
441 2 xìng life; destiny 色性是空
442 2 xìng sexual desire 色性是空
443 2 xìng scope 色性是空
444 2 xìng nature 色性是空
445 2 xīn heart [organ] 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
446 2 xīn Kangxi radical 61 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
447 2 xīn mind; consciousness 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
448 2 xīn the center; the core; the middle 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
449 2 xīn one of the 28 star constellations 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
450 2 xīn heart 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
451 2 xīn emotion 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
452 2 xīn intention; consideration 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
453 2 xīn disposition; temperament 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
454 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
455 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
456 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
457 2 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩有般若波羅蜜多心
458 2 即是 jíshì namely; exactly 識即是空
459 2 即是 jíshì such as; in this way 識即是空
460 2 即是 jíshì thus; in this way; tathā 識即是空
461 2 zài in; at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
462 2 zài at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
463 2 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 一時佛在王舍大城靈鷲山中
464 2 zài to exist; to be living 一時佛在王舍大城靈鷲山中
465 2 zài to consist of 一時佛在王舍大城靈鷲山中
466 2 zài to be at a post 一時佛在王舍大城靈鷲山中
467 2 zài in; bhū 一時佛在王舍大城靈鷲山中
468 2 his; hers; its; theirs 其名曰觀世音菩薩
469 2 to add emphasis 其名曰觀世音菩薩
470 2 used when asking a question in reply to a question 其名曰觀世音菩薩
471 2 used when making a request or giving an order 其名曰觀世音菩薩
472 2 he; her; it; them 其名曰觀世音菩薩
473 2 probably; likely 其名曰觀世音菩薩
474 2 will 其名曰觀世音菩薩
475 2 may 其名曰觀世音菩薩
476 2 if 其名曰觀世音菩薩
477 2 or 其名曰觀世音菩薩
478 2 Qi 其名曰觀世音菩薩
479 2 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰觀世音菩薩
480 2 míng bright; luminous; brilliant 與諸眾生作大光明
481 2 míng Ming 與諸眾生作大光明
482 2 míng Ming Dynasty 與諸眾生作大光明
483 2 míng obvious; explicit; clear 與諸眾生作大光明
484 2 míng intelligent; clever; perceptive 與諸眾生作大光明
485 2 míng to illuminate; to shine 與諸眾生作大光明
486 2 míng consecrated 與諸眾生作大光明
487 2 míng to understand; to comprehend 與諸眾生作大光明
488 2 míng to explain; to clarify 與諸眾生作大光明
489 2 míng Souther Ming; Later Ming 與諸眾生作大光明
490 2 míng the world; the human world; the world of the living 與諸眾生作大光明
491 2 míng eyesight; vision 與諸眾生作大光明
492 2 míng a god; a spirit 與諸眾生作大光明
493 2 míng fame; renown 與諸眾生作大光明
494 2 míng open; public 與諸眾生作大光明
495 2 míng clear 與諸眾生作大光明
496 2 míng to become proficient 與諸眾生作大光明
497 2 míng to be proficient 與諸眾生作大光明
498 2 míng virtuous 與諸眾生作大光明
499 2 míng open and honest 與諸眾生作大光明
500 2 míng clean; neat 與諸眾生作大光明

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
shí vijnana; consciousness; mind; cognition
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
zhòu mantra
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大悲者 100 Compassionate One
大光 100 Vistīrṇavatī
法月 102 Dharmacandra
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
灵鹫山 靈鷲山 76
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
遍智藏般若波罗蜜多心经 普遍智藏般若波羅蜜多心經 80 Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 54.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
空不异色 空不異色 107 empty no different from form
空即是色 107 empty just form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
了知 108 to understand clearly
祕法 109 esoteric ritual
灭道 滅道 109 extinction of suffering and the path to it
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色即是空 115 form is just empty
色不异空 色不異空 115 form is no different from empty
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
莎婆诃 莎婆訶 115 svāhā; hail
是诸法空相 是諸法空相 115 this is the emptiness of all dharmas
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无色 無色 119 formless; no form; arupa
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
正受 122 samāpatti; meditative attainment
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention