Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 6

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 zhě ca 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
2 33 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
3 33 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
4 33 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
5 33 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
6 33 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
7 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提道品第六
8 31 菩提 pútí bodhi 菩提道品第六
9 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提道品第六
10 30 dào way; road; path 非但以其語言得最勝道
11 30 dào principle; a moral; morality 非但以其語言得最勝道
12 30 dào Tao; the Way 非但以其語言得最勝道
13 30 dào to say; to speak; to talk 非但以其語言得最勝道
14 30 dào to think 非但以其語言得最勝道
15 30 dào circuit; a province 非但以其語言得最勝道
16 30 dào a course; a channel 非但以其語言得最勝道
17 30 dào a method; a way of doing something 非但以其語言得最勝道
18 30 dào a doctrine 非但以其語言得最勝道
19 30 dào Taoism; Daoism 非但以其語言得最勝道
20 30 dào a skill 非但以其語言得最勝道
21 30 dào a sect 非但以其語言得最勝道
22 30 dào a line 非但以其語言得最勝道
23 30 dào Way 非但以其語言得最勝道
24 30 dào way; path; marga 非但以其語言得最勝道
25 30 jiàn to see 或有見如來坐生尊重者
26 30 jiàn opinion; view; understanding 或有見如來坐生尊重者
27 30 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或有見如來坐生尊重者
28 30 jiàn refer to; for details see 或有見如來坐生尊重者
29 30 jiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
30 30 jiàn to meet 或有見如來坐生尊重者
31 30 jiàn to receive (a guest) 或有見如來坐生尊重者
32 30 jiàn let me; kindly 或有見如來坐生尊重者
33 30 jiàn Jian 或有見如來坐生尊重者
34 30 xiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
35 30 xiàn to introduce 或有見如來坐生尊重者
36 30 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或有見如來坐生尊重者
37 29 如來 rúlái Tathagata 如來
38 29 如來 Rúlái Tathagata 如來
39 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
40 27 color 即不著色
41 27 form; matter 即不著色
42 27 shǎi dice 即不著色
43 27 Kangxi radical 139 即不著色
44 27 countenance 即不著色
45 27 scene; sight 即不著色
46 27 feminine charm; female beauty 即不著色
47 27 kind; type 即不著色
48 27 quality 即不著色
49 27 to be angry 即不著色
50 27 to seek; to search for 即不著色
51 27 lust; sexual desire 即不著色
52 27 form; rupa 即不著色
53 23 to be near by; to be close to 即能遠離貪瞋害疑等染法
54 23 at that time 即能遠離貪瞋害疑等染法
55 23 to be exactly the same as; to be thus 即能遠離貪瞋害疑等染法
56 23 supposed; so-called 即能遠離貪瞋害疑等染法
57 23 to arrive at; to ascend 即能遠離貪瞋害疑等染法
58 22 xiàng to observe; to assess 而能示現諸威儀相
59 22 xiàng appearance; portrait; picture 而能示現諸威儀相
60 22 xiàng countenance; personage; character; disposition 而能示現諸威儀相
61 22 xiàng to aid; to help 而能示現諸威儀相
62 22 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 而能示現諸威儀相
63 22 xiàng a sign; a mark; appearance 而能示現諸威儀相
64 22 xiāng alternately; in turn 而能示現諸威儀相
65 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
66 22 xiāng form substance 而能示現諸威儀相
67 22 xiāng to express 而能示現諸威儀相
68 22 xiàng to choose 而能示現諸威儀相
69 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
70 22 xiāng an ancient musical instrument 而能示現諸威儀相
71 22 xiāng the seventh lunar month 而能示現諸威儀相
72 22 xiāng to compare 而能示現諸威儀相
73 22 xiàng to divine 而能示現諸威儀相
74 22 xiàng to administer 而能示現諸威儀相
75 22 xiàng helper for a blind person 而能示現諸威儀相
76 22 xiāng rhythm [music] 而能示現諸威儀相
77 22 xiāng the upper frets of a pipa 而能示現諸威儀相
78 22 xiāng coralwood 而能示現諸威儀相
79 22 xiàng ministry 而能示現諸威儀相
80 22 xiàng to supplement; to enhance 而能示現諸威儀相
81 22 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 而能示現諸威儀相
82 22 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 而能示現諸威儀相
83 22 xiàng sign; mark; liṅga 而能示現諸威儀相
84 22 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 而能示現諸威儀相
85 20 Kangxi radical 71 深心清淨正直無諂
86 20 to not have; without 深心清淨正直無諂
87 20 mo 深心清淨正直無諂
88 20 to not have 深心清淨正直無諂
89 20 Wu 深心清淨正直無諂
90 20 mo 深心清淨正直無諂
91 20 Qi 非但以其語言得最勝道
92 20 不見 bújiàn to not see 或不見者
93 20 不見 bújiàn to not meet 或不見者
94 20 不見 bújiàn to disappear 或不見者
95 19 廣大 guǎngdà vast; extensive 彼菩提道是廣大法故
96 19 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 彼菩提道是廣大法故
97 19 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 彼菩提道是廣大法故
98 19 廣大 guǎngdà to expand 彼菩提道是廣大法故
99 19 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 彼菩提道是廣大法故
100 18 tranquil 佛告寂慧菩薩言
101 18 desolate; lonely 佛告寂慧菩薩言
102 18 Nirvana; Nibbana 佛告寂慧菩薩言
103 18 tranquillity; quiescence; santi 佛告寂慧菩薩言
104 18 虛空 xūkōng empty space 如虛空淨光色者
105 18 虛空 xūkōng the sky; space 如虛空淨光色者
106 18 虛空 xūkōng vast emptiness 如虛空淨光色者
107 18 虛空 xūkōng Void 如虛空淨光色者
108 18 虛空 xūkōng the sky; gagana 如虛空淨光色者
109 18 虛空 xūkōng empty space; kha 如虛空淨光色者
110 18 huì intelligent; clever 佛告寂慧菩薩言
111 18 huì mental ability; intellect 佛告寂慧菩薩言
112 18 huì wisdom; understanding 佛告寂慧菩薩言
113 18 huì Wisdom 佛告寂慧菩薩言
114 18 huì wisdom; prajna 佛告寂慧菩薩言
115 18 huì intellect; mati 佛告寂慧菩薩言
116 18 xīn heart [organ] 心平等故
117 18 xīn Kangxi radical 61 心平等故
118 18 xīn mind; consciousness 心平等故
119 18 xīn the center; the core; the middle 心平等故
120 18 xīn one of the 28 star constellations 心平等故
121 18 xīn heart 心平等故
122 18 xīn emotion 心平等故
123 18 xīn intention; consideration 心平等故
124 18 xīn disposition; temperament 心平等故
125 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心平等故
126 18 一切 yīqiè temporary 以四攝法普攝一切
127 18 一切 yīqiè the same 以四攝法普攝一切
128 16 néng can; able 即能遠離貪瞋害疑等染法
129 16 néng ability; capacity 即能遠離貪瞋害疑等染法
130 16 néng a mythical bear-like beast 即能遠離貪瞋害疑等染法
131 16 néng energy 即能遠離貪瞋害疑等染法
132 16 néng function; use 即能遠離貪瞋害疑等染法
133 16 néng talent 即能遠離貪瞋害疑等染法
134 16 néng expert at 即能遠離貪瞋害疑等染法
135 16 néng to be in harmony 即能遠離貪瞋害疑等染法
136 16 néng to tend to; to care for 即能遠離貪瞋害疑等染法
137 16 néng to reach; to arrive at 即能遠離貪瞋害疑等染法
138 16 néng to be able; śak 即能遠離貪瞋害疑等染法
139 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
140 16 relating to Buddhism 佛告寂慧菩薩言
141 16 a statue or image of a Buddha 佛告寂慧菩薩言
142 16 a Buddhist text 佛告寂慧菩薩言
143 16 to touch; to stroke 佛告寂慧菩薩言
144 16 Buddha 佛告寂慧菩薩言
145 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
146 14 guān to look at; to watch; to observe 或有天人樂見不瞬觀視者
147 14 guàn Taoist monastery; monastery 或有天人樂見不瞬觀視者
148 14 guān to display; to show; to make visible 或有天人樂見不瞬觀視者
149 14 guān Guan 或有天人樂見不瞬觀視者
150 14 guān appearance; looks 或有天人樂見不瞬觀視者
151 14 guān a sight; a view; a vista 或有天人樂見不瞬觀視者
152 14 guān a concept; a viewpoint; a perspective 或有天人樂見不瞬觀視者
153 14 guān to appreciate; to enjoy; to admire 或有天人樂見不瞬觀視者
154 14 guàn an announcement 或有天人樂見不瞬觀視者
155 14 guàn a high tower; a watchtower 或有天人樂見不瞬觀視者
156 14 guān Surview 或有天人樂見不瞬觀視者
157 14 guān Observe 或有天人樂見不瞬觀視者
158 14 guàn insight; vipasyana; vipassana 或有天人樂見不瞬觀視者
159 14 guān mindfulness; contemplation; smrti 或有天人樂見不瞬觀視者
160 14 guān recollection; anusmrti 或有天人樂見不瞬觀視者
161 14 guān viewing; avaloka 或有天人樂見不瞬觀視者
162 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
163 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
164 14 菩薩 púsà bodhisatta 佛告寂慧菩薩言
165 14 Yi 如一眾生如是信解亦然
166 14 shēn human body; torso 即令彼等見金色身
167 14 shēn Kangxi radical 158 即令彼等見金色身
168 14 shēn self 即令彼等見金色身
169 14 shēn life 即令彼等見金色身
170 14 shēn an object 即令彼等見金色身
171 14 shēn a lifetime 即令彼等見金色身
172 14 shēn moral character 即令彼等見金色身
173 14 shēn status; identity; position 即令彼等見金色身
174 14 shēn pregnancy 即令彼等見金色身
175 14 juān India 即令彼等見金色身
176 14 shēn body; kaya 即令彼等見金色身
177 13 self 為我略說如來祕密
178 13 [my] dear 為我略說如來祕密
179 13 Wo 為我略說如來祕密
180 13 self; atman; attan 為我略說如來祕密
181 13 ga 為我略說如來祕密
182 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 天眼亦復不能觀見
183 13 method; way 彼菩提道增長法故
184 13 France 彼菩提道增長法故
185 13 the law; rules; regulations 彼菩提道增長法故
186 13 the teachings of the Buddha; Dharma 彼菩提道增長法故
187 13 a standard; a norm 彼菩提道增長法故
188 13 an institution 彼菩提道增長法故
189 13 to emulate 彼菩提道增長法故
190 13 magic; a magic trick 彼菩提道增長法故
191 13 punishment 彼菩提道增長法故
192 13 Fa 彼菩提道增長法故
193 13 a precedent 彼菩提道增長法故
194 13 a classification of some kinds of Han texts 彼菩提道增長法故
195 13 relating to a ceremony or rite 彼菩提道增長法故
196 13 Dharma 彼菩提道增長法故
197 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼菩提道增長法故
198 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼菩提道增長法故
199 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼菩提道增長法故
200 13 quality; characteristic 彼菩提道增長法故
201 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
202 13 zhōng medium; medium sized 此中云何名菩提道
203 13 zhōng China 此中云何名菩提道
204 13 zhòng to hit the mark 此中云何名菩提道
205 13 zhōng midday 此中云何名菩提道
206 13 zhōng inside 此中云何名菩提道
207 13 zhōng during 此中云何名菩提道
208 13 zhōng Zhong 此中云何名菩提道
209 13 zhōng intermediary 此中云何名菩提道
210 13 zhōng half 此中云何名菩提道
211 13 zhòng to reach; to attain 此中云何名菩提道
212 13 zhòng to suffer; to infect 此中云何名菩提道
213 13 zhòng to obtain 此中云何名菩提道
214 13 zhòng to pass an exam 此中云何名菩提道
215 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
216 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 乃至無邊功德色相
217 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 乃至無邊功德色相
218 12 suǒ a few; various; some 即得諸善知識共所攝受
219 12 suǒ a place; a location 即得諸善知識共所攝受
220 12 suǒ indicates a passive voice 即得諸善知識共所攝受
221 12 suǒ an ordinal number 即得諸善知識共所攝受
222 12 suǒ meaning 即得諸善知識共所攝受
223 12 suǒ garrison 即得諸善知識共所攝受
224 12 suǒ place; pradeśa 即得諸善知識共所攝受
225 12 天人 tiānrén a deva; a celestial being; devas and people 或有天人樂見行者
226 12 天人 tiānrén Heavenly Beings 或有天人樂見行者
227 11 色相 sèxiāng coloration; hue 此如是等種種色相
228 11 色相 sèxiāng material appearance 此如是等種種色相
229 11 色相 sèxiāng physical manifestation 此如是等種種色相
230 11 色相 sèxiāng facial complexion 此如是等種種色相
231 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 謂於一切眾生無諸損害
232 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 謂於一切眾生無諸損害
233 11 happy; glad; cheerful; joyful 或有天人樂見行者
234 11 to take joy in; to be happy; to be cheerful 或有天人樂見行者
235 11 Le 或有天人樂見行者
236 11 yuè music 或有天人樂見行者
237 11 yuè a musical instrument 或有天人樂見行者
238 11 yuè tone [of voice]; expression 或有天人樂見行者
239 11 yuè a musician 或有天人樂見行者
240 11 joy; pleasure 或有天人樂見行者
241 11 yuè the Book of Music 或有天人樂見行者
242 11 lào Lao 或有天人樂見行者
243 11 to laugh 或有天人樂見行者
244 11 Joy 或有天人樂見行者
245 11 joy, delight; sukhā 或有天人樂見行者
246 11 如來身相 rúlái shēn xiāng the appearance of the Tathāgata's body 如來身相廣大亦然
247 11 ér Kangxi radical 126 而能示現諸威儀相
248 11 ér as if; to seem like 而能示現諸威儀相
249 11 néng can; able 而能示現諸威儀相
250 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能示現諸威儀相
251 11 ér to arrive; up to 而能示現諸威儀相
252 10 suí to follow 隨起慈心勤修波羅蜜多
253 10 suí to listen to 隨起慈心勤修波羅蜜多
254 10 suí to submit to; to comply with 隨起慈心勤修波羅蜜多
255 10 suí to be obsequious 隨起慈心勤修波羅蜜多
256 10 suí 17th hexagram 隨起慈心勤修波羅蜜多
257 10 suí let somebody do what they like 隨起慈心勤修波羅蜜多
258 10 suí to resemble; to look like 隨起慈心勤修波羅蜜多
259 10 rán to approve; to endorse 如一眾生如是信解亦然
260 10 rán to burn 如一眾生如是信解亦然
261 10 rán to pledge; to promise 如一眾生如是信解亦然
262 10 rán Ran 如一眾生如是信解亦然
263 10 hair 即能顯發無礙智光
264 10 to send out; to issue; to emit; to radiate 即能顯發無礙智光
265 10 to hand over; to deliver; to offer 即能顯發無礙智光
266 10 to express; to show; to be manifest 即能顯發無礙智光
267 10 to start out; to set off 即能顯發無礙智光
268 10 to open 即能顯發無礙智光
269 10 to requisition 即能顯發無礙智光
270 10 to occur 即能顯發無礙智光
271 10 to declare; to proclaim; to utter 即能顯發無礙智光
272 10 to express; to give vent 即能顯發無礙智光
273 10 to excavate 即能顯發無礙智光
274 10 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 即能顯發無礙智光
275 10 to get rich 即能顯發無礙智光
276 10 to rise; to expand; to inflate; to swell 即能顯發無礙智光
277 10 to sell 即能顯發無礙智光
278 10 to shoot with a bow 即能顯發無礙智光
279 10 to rise in revolt 即能顯發無礙智光
280 10 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 即能顯發無礙智光
281 10 to enlighten; to inspire 即能顯發無礙智光
282 10 to publicize; to make known; to show off; to spread 即能顯發無礙智光
283 10 to ignite; to set on fire 即能顯發無礙智光
284 10 to sing; to play 即能顯發無礙智光
285 10 to feel; to sense 即能顯發無礙智光
286 10 to act; to do 即能顯發無礙智光
287 10 grass and moss 即能顯發無礙智光
288 10 Fa 即能顯發無礙智光
289 10 to issue; to emit; utpāda 即能顯發無礙智光
290 10 zhù to dwell; to live; to reside 彼菩提道善住安樂方故
291 10 zhù to stop; to halt 彼菩提道善住安樂方故
292 10 zhù to retain; to remain 彼菩提道善住安樂方故
293 10 zhù to lodge at [temporarily] 彼菩提道善住安樂方故
294 10 zhù verb complement 彼菩提道善住安樂方故
295 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼菩提道善住安樂方故
296 10 zhī to know 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
297 10 zhī to comprehend 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
298 10 zhī to inform; to tell 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
299 10 zhī to administer 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
300 10 zhī to distinguish; to discern 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
301 10 zhī to be close friends 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
302 10 zhī to feel; to sense; to perceive 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
303 10 zhī to receive; to entertain 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
304 10 zhī knowledge 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
305 10 zhī consciousness; perception 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
306 10 zhī a close friend 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
307 10 zhì wisdom 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
308 10 zhì Zhi 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
309 10 zhī Understanding 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
310 10 zhī know; jña 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
311 10 good fortune; happiness; luck 菩提出生勝福門
312 10 Fujian 菩提出生勝福門
313 10 wine and meat used in ceremonial offerings 菩提出生勝福門
314 10 Fortune 菩提出生勝福門
315 10 merit; blessing; punya 菩提出生勝福門
316 10 to go; to 謂於一切眾生無諸損害
317 10 to rely on; to depend on 謂於一切眾生無諸損害
318 10 Yu 謂於一切眾生無諸損害
319 10 a crow 謂於一切眾生無諸損害
320 10 Kangxi radical 49 隨信解已
321 10 to bring to an end; to stop 隨信解已
322 10 to complete 隨信解已
323 10 to demote; to dismiss 隨信解已
324 10 to recover from an illness 隨信解已
325 10 former; pūrvaka 隨信解已
326 10 yòu Kangxi radical 29 又復眾生心所信解而各差別
327 9 to use; to grasp 非但以其語言得最勝道
328 9 to rely on 非但以其語言得最勝道
329 9 to regard 非但以其語言得最勝道
330 9 to be able to 非但以其語言得最勝道
331 9 to order; to command 非但以其語言得最勝道
332 9 used after a verb 非但以其語言得最勝道
333 9 a reason; a cause 非但以其語言得最勝道
334 9 Israel 非但以其語言得最勝道
335 9 Yi 非但以其語言得最勝道
336 9 use; yogena 非但以其語言得最勝道
337 9 花色 huāsè variety; design and color 如無憂樹花色者
338 9 to leave; to depart; to go away; to part 彼菩提道離險惡故
339 9 a mythical bird 彼菩提道離險惡故
340 9 li; one of the eight divinatory trigrams 彼菩提道離險惡故
341 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 彼菩提道離險惡故
342 9 chī a dragon with horns not yet grown 彼菩提道離險惡故
343 9 a mountain ash 彼菩提道離險惡故
344 9 vanilla; a vanilla-like herb 彼菩提道離險惡故
345 9 to be scattered; to be separated 彼菩提道離險惡故
346 9 to cut off 彼菩提道離險惡故
347 9 to violate; to be contrary to 彼菩提道離險惡故
348 9 to be distant from 彼菩提道離險惡故
349 9 two 彼菩提道離險惡故
350 9 to array; to align 彼菩提道離險惡故
351 9 to pass through; to experience 彼菩提道離險惡故
352 9 transcendence 彼菩提道離險惡故
353 9 to know; to learn about; to comprehend 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
354 9 detailed 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
355 9 to elaborate; to expound 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
356 9 to exhaust; to use up 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
357 9 strongly 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
358 9 Xi 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
359 9 all; kṛtsna 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
360 9 fēi Kangxi radical 175 亦非如來若身若心有所動亂
361 9 fēi wrong; bad; untruthful 亦非如來若身若心有所動亂
362 9 fēi different 亦非如來若身若心有所動亂
363 9 fēi to not be; to not have 亦非如來若身若心有所動亂
364 9 fēi to violate; to be contrary to 亦非如來若身若心有所動亂
365 9 fēi Africa 亦非如來若身若心有所動亂
366 9 fēi to slander 亦非如來若身若心有所動亂
367 9 fěi to avoid 亦非如來若身若心有所動亂
368 9 fēi must 亦非如來若身若心有所動亂
369 9 fēi an error 亦非如來若身若心有所動亂
370 9 fēi a problem; a question 亦非如來若身若心有所動亂
371 9 fēi evil 亦非如來若身若心有所動亂
372 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 此說是名大菩提道
373 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 此說是名大菩提道
374 9 shuì to persuade 此說是名大菩提道
375 9 shuō to teach; to recite; to explain 此說是名大菩提道
376 9 shuō a doctrine; a theory 此說是名大菩提道
377 9 shuō to claim; to assert 此說是名大菩提道
378 9 shuō allocution 此說是名大菩提道
379 9 shuō to criticize; to scold 此說是名大菩提道
380 9 shuō to indicate; to refer to 此說是名大菩提道
381 9 shuō speach; vāda 此說是名大菩提道
382 9 shuō to speak; bhāṣate 此說是名大菩提道
383 9 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 如來身密不思議品第七之一
384 8 俱胝 jūzhī Judi 過百俱胝殑伽沙數等佛土
385 8 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 過百俱胝殑伽沙數等佛土
386 8 見佛 jiànfó Seeing the Buddha 即令彼等見佛說法
387 8 見佛 jiànfó to see the Buddha 即令彼等見佛說法
388 8 世尊 shìzūn World-Honored One 我念一時世尊如來成道未久
389 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 我念一時世尊如來成道未久
390 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 非但以其語言得最勝道
391 8 děi to want to; to need to 非但以其語言得最勝道
392 8 děi must; ought to 非但以其語言得最勝道
393 8 de 非但以其語言得最勝道
394 8 de infix potential marker 非但以其語言得最勝道
395 8 to result in 非但以其語言得最勝道
396 8 to be proper; to fit; to suit 非但以其語言得最勝道
397 8 to be satisfied 非但以其語言得最勝道
398 8 to be finished 非但以其語言得最勝道
399 8 děi satisfying 非但以其語言得最勝道
400 8 to contract 非但以其語言得最勝道
401 8 to hear 非但以其語言得最勝道
402 8 to have; there is 非但以其語言得最勝道
403 8 marks time passed 非但以其語言得最勝道
404 8 obtain; attain; prāpta 非但以其語言得最勝道
405 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 彼菩提道善了知故
406 8 shàn happy 彼菩提道善了知故
407 8 shàn good 彼菩提道善了知故
408 8 shàn kind-hearted 彼菩提道善了知故
409 8 shàn to be skilled at something 彼菩提道善了知故
410 8 shàn familiar 彼菩提道善了知故
411 8 shàn to repair 彼菩提道善了知故
412 8 shàn to admire 彼菩提道善了知故
413 8 shàn to praise 彼菩提道善了知故
414 8 shàn Shan 彼菩提道善了知故
415 8 shàn kusala; virtuous 彼菩提道善了知故
416 8 wéi to act as; to serve 彼菩提道為善說者故
417 8 wéi to change into; to become 彼菩提道為善說者故
418 8 wéi to be; is 彼菩提道為善說者故
419 8 wéi to do 彼菩提道為善說者故
420 8 wèi to support; to help 彼菩提道為善說者故
421 8 wéi to govern 彼菩提道為善說者故
422 8 dìng to decide 即令彼等見佛在定
423 8 dìng certainly; definitely 即令彼等見佛在定
424 8 dìng to determine 即令彼等見佛在定
425 8 dìng to calm down 即令彼等見佛在定
426 8 dìng to set; to fix 即令彼等見佛在定
427 8 dìng to book; to subscribe to; to order 即令彼等見佛在定
428 8 dìng still 即令彼等見佛在定
429 8 dìng Concentration 即令彼等見佛在定
430 8 dìng meditative concentration; meditation 即令彼等見佛在定
431 8 分量 fènliàng weight 亦復不能觀如來身分量色相
432 8 分量 fènliàng capability 亦復不能觀如來身分量色相
433 8 分量 fènliàng amount; degree 亦復不能觀如來身分量色相
434 7 佛身 Fóshēn Buddha's Body 或有眾生見佛身者
435 7 佛身 fóshēn buddhakaya; Buddha-body 或有眾生見佛身者
436 7 jīn today; present; now 我今承佛威神
437 7 jīn Jin 我今承佛威神
438 7 jīn modern 我今承佛威神
439 7 jīn now; adhunā 我今承佛威神
440 7 chí to grasp; to hold 彼有菩薩名曰風持
441 7 chí to resist; to oppose 彼有菩薩名曰風持
442 7 chí to uphold 彼有菩薩名曰風持
443 7 chí to sustain; to keep; to uphold 彼有菩薩名曰風持
444 7 chí to administer; to manage 彼有菩薩名曰風持
445 7 chí to control 彼有菩薩名曰風持
446 7 chí to be cautious 彼有菩薩名曰風持
447 7 chí to remember 彼有菩薩名曰風持
448 7 chí to assist 彼有菩薩名曰風持
449 7 chí to hold; dhara 彼有菩薩名曰風持
450 7 chí with; using 彼有菩薩名曰風持
451 7 邊際 biānjì bounds 我今或可於佛世尊身量邊際求以度量
452 7 威儀 wēiyí majestic presence; awe-inspiring manner 而能示現諸威儀相
453 7 威儀 wēiyí Conduct 而能示現諸威儀相
454 7 fēng wind 彼有菩薩名曰風持
455 7 fēng Kangxi radical 182 彼有菩薩名曰風持
456 7 fēng demeanor; style; appearance 彼有菩薩名曰風持
457 7 fēng prana 彼有菩薩名曰風持
458 7 fēng a scene 彼有菩薩名曰風持
459 7 fēng a custom; a tradition 彼有菩薩名曰風持
460 7 fēng news 彼有菩薩名曰風持
461 7 fēng a disturbance /an incident 彼有菩薩名曰風持
462 7 fēng a fetish 彼有菩薩名曰風持
463 7 fēng a popular folk song 彼有菩薩名曰風持
464 7 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 彼有菩薩名曰風持
465 7 fēng Feng 彼有菩薩名曰風持
466 7 fēng to blow away 彼有菩薩名曰風持
467 7 fēng sexual interaction of animals 彼有菩薩名曰風持
468 7 fēng from folklore without a basis 彼有菩薩名曰風持
469 7 fèng fashion; vogue 彼有菩薩名曰風持
470 7 fèng to tacfully admonish 彼有菩薩名曰風持
471 7 fēng weather 彼有菩薩名曰風持
472 7 fēng quick 彼有菩薩名曰風持
473 7 fēng prevailing conditions; general sentiment 彼有菩薩名曰風持
474 7 fēng wind element 彼有菩薩名曰風持
475 7 fēng wind; vayu 彼有菩薩名曰風持
476 6 shǔ to count 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
477 6 shù a number; an amount 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
478 6 shù mathenatics 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
479 6 shù an ancient calculating method 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
480 6 shù several; a few 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
481 6 shǔ to allow; to permit 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
482 6 shǔ to be equal; to compare to 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
483 6 shù numerology; divination by numbers 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
484 6 shù a skill; an art 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
485 6 shù luck; fate 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
486 6 shù a rule 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
487 6 shù legal system 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
488 6 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
489 6 fine; detailed; dense 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
490 6 prayer beads 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
491 6 shǔ number; saṃkhyā 乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切眾生皆得人身
492 6 所謂 suǒwèi so-called 所謂意樂信重
493 6 dǐng top; peak 亦復不能觀其頂相
494 6 dǐng to replace; to substitute 亦復不能觀其頂相
495 6 dǐng to carry on one's head 亦復不能觀其頂相
496 6 dǐng to point one's head at 亦復不能觀其頂相
497 6 dǐng to be equivalent to 亦復不能觀其頂相
498 6 dǐng crown; top of the head 亦復不能觀其頂相
499 6 dǐng to be the best of 亦復不能觀其頂相
500 6 dǐng limit 亦復不能觀其頂相

Frequencies of all Words

Top 915

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 64 that; those 當學彼諸大士所行
2 64 another; the other 當學彼諸大士所行
3 64 that; tad 當學彼諸大士所行
4 54 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
5 54 zhě that 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
6 54 zhě nominalizing function word 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
7 54 zhě used to mark a definition 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
8 54 zhě used to mark a pause 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
9 54 zhě topic marker; that; it 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
10 54 zhuó according to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
11 54 zhě ca 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
12 40 such as; for example; for instance 如月色者
13 40 if 如月色者
14 40 in accordance with 如月色者
15 40 to be appropriate; should; with regard to 如月色者
16 40 this 如月色者
17 40 it is so; it is thus; can be compared with 如月色者
18 40 to go to 如月色者
19 40 to meet 如月色者
20 40 to appear; to seem; to be like 如月色者
21 40 at least as good as 如月色者
22 40 and 如月色者
23 40 or 如月色者
24 40 but 如月色者
25 40 then 如月色者
26 40 naturally 如月色者
27 40 expresses a question or doubt 如月色者
28 40 you 如月色者
29 40 the second lunar month 如月色者
30 40 in; at 如月色者
31 40 Ru 如月色者
32 40 Thus 如月色者
33 40 thus; tathā 如月色者
34 40 like; iva 如月色者
35 37 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 心平等故
36 37 old; ancient; former; past 心平等故
37 37 reason; cause; purpose 心平等故
38 37 to die 心平等故
39 37 so; therefore; hence 心平等故
40 37 original 心平等故
41 37 accident; happening; instance 心平等故
42 37 a friend; an acquaintance; friendship 心平等故
43 37 something in the past 心平等故
44 37 deceased; dead 心平等故
45 37 still; yet 心平等故
46 33 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
47 33 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
48 33 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
49 33 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
50 33 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
51 33 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
52 33 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
53 33 huò or; either; else 或有見如來坐生尊重者
54 33 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有見如來坐生尊重者
55 33 huò some; someone 或有見如來坐生尊重者
56 33 míngnián suddenly 或有見如來坐生尊重者
57 33 huò or; vā 或有見如來坐生尊重者
58 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提道品第六
59 31 菩提 pútí bodhi 菩提道品第六
60 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提道品第六
61 30 dào way; road; path 非但以其語言得最勝道
62 30 dào principle; a moral; morality 非但以其語言得最勝道
63 30 dào Tao; the Way 非但以其語言得最勝道
64 30 dào measure word for long things 非但以其語言得最勝道
65 30 dào to say; to speak; to talk 非但以其語言得最勝道
66 30 dào to think 非但以其語言得最勝道
67 30 dào times 非但以其語言得最勝道
68 30 dào circuit; a province 非但以其語言得最勝道
69 30 dào a course; a channel 非但以其語言得最勝道
70 30 dào a method; a way of doing something 非但以其語言得最勝道
71 30 dào measure word for doors and walls 非但以其語言得最勝道
72 30 dào measure word for courses of a meal 非但以其語言得最勝道
73 30 dào a centimeter 非但以其語言得最勝道
74 30 dào a doctrine 非但以其語言得最勝道
75 30 dào Taoism; Daoism 非但以其語言得最勝道
76 30 dào a skill 非但以其語言得最勝道
77 30 dào a sect 非但以其語言得最勝道
78 30 dào a line 非但以其語言得最勝道
79 30 dào Way 非但以其語言得最勝道
80 30 dào way; path; marga 非但以其語言得最勝道
81 30 jiàn to see 或有見如來坐生尊重者
82 30 jiàn opinion; view; understanding 或有見如來坐生尊重者
83 30 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或有見如來坐生尊重者
84 30 jiàn refer to; for details see 或有見如來坐生尊重者
85 30 jiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
86 30 jiàn passive marker 或有見如來坐生尊重者
87 30 jiàn to meet 或有見如來坐生尊重者
88 30 jiàn to receive (a guest) 或有見如來坐生尊重者
89 30 jiàn let me; kindly 或有見如來坐生尊重者
90 30 jiàn Jian 或有見如來坐生尊重者
91 30 xiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
92 30 xiàn to introduce 或有見如來坐生尊重者
93 30 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或有見如來坐生尊重者
94 29 如來 rúlái Tathagata 如來
95 29 如來 Rúlái Tathagata 如來
96 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
97 27 color 即不著色
98 27 form; matter 即不著色
99 27 shǎi dice 即不著色
100 27 Kangxi radical 139 即不著色
101 27 countenance 即不著色
102 27 scene; sight 即不著色
103 27 feminine charm; female beauty 即不著色
104 27 kind; type 即不著色
105 27 quality 即不著色
106 27 to be angry 即不著色
107 27 to seek; to search for 即不著色
108 27 lust; sexual desire 即不著色
109 27 form; rupa 即不著色
110 25 亦復 yìfù also 如來亦復如是
111 23 promptly; right away; immediately 即能遠離貪瞋害疑等染法
112 23 to be near by; to be close to 即能遠離貪瞋害疑等染法
113 23 at that time 即能遠離貪瞋害疑等染法
114 23 to be exactly the same as; to be thus 即能遠離貪瞋害疑等染法
115 23 supposed; so-called 即能遠離貪瞋害疑等染法
116 23 if; but 即能遠離貪瞋害疑等染法
117 23 to arrive at; to ascend 即能遠離貪瞋害疑等染法
118 23 then; following 即能遠離貪瞋害疑等染法
119 23 so; just so; eva 即能遠離貪瞋害疑等染法
120 22 xiāng each other; one another; mutually 而能示現諸威儀相
121 22 xiàng to observe; to assess 而能示現諸威儀相
122 22 xiàng appearance; portrait; picture 而能示現諸威儀相
123 22 xiàng countenance; personage; character; disposition 而能示現諸威儀相
124 22 xiàng to aid; to help 而能示現諸威儀相
125 22 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 而能示現諸威儀相
126 22 xiàng a sign; a mark; appearance 而能示現諸威儀相
127 22 xiāng alternately; in turn 而能示現諸威儀相
128 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
129 22 xiāng form substance 而能示現諸威儀相
130 22 xiāng to express 而能示現諸威儀相
131 22 xiàng to choose 而能示現諸威儀相
132 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
133 22 xiāng an ancient musical instrument 而能示現諸威儀相
134 22 xiāng the seventh lunar month 而能示現諸威儀相
135 22 xiāng to compare 而能示現諸威儀相
136 22 xiàng to divine 而能示現諸威儀相
137 22 xiàng to administer 而能示現諸威儀相
138 22 xiàng helper for a blind person 而能示現諸威儀相
139 22 xiāng rhythm [music] 而能示現諸威儀相
140 22 xiāng the upper frets of a pipa 而能示現諸威儀相
141 22 xiāng coralwood 而能示現諸威儀相
142 22 xiàng ministry 而能示現諸威儀相
143 22 xiàng to supplement; to enhance 而能示現諸威儀相
144 22 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 而能示現諸威儀相
145 22 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 而能示現諸威儀相
146 22 xiàng sign; mark; liṅga 而能示現諸威儀相
147 22 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 而能示現諸威儀相
148 20 no 深心清淨正直無諂
149 20 Kangxi radical 71 深心清淨正直無諂
150 20 to not have; without 深心清淨正直無諂
151 20 has not yet 深心清淨正直無諂
152 20 mo 深心清淨正直無諂
153 20 do not 深心清淨正直無諂
154 20 not; -less; un- 深心清淨正直無諂
155 20 regardless of 深心清淨正直無諂
156 20 to not have 深心清淨正直無諂
157 20 um 深心清淨正直無諂
158 20 Wu 深心清淨正直無諂
159 20 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 深心清淨正直無諂
160 20 not; non- 深心清淨正直無諂
161 20 mo 深心清淨正直無諂
162 20 如是 rúshì thus; so 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
163 20 如是 rúshì thus, so 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
164 20 his; hers; its; theirs 非但以其語言得最勝道
165 20 to add emphasis 非但以其語言得最勝道
166 20 used when asking a question in reply to a question 非但以其語言得最勝道
167 20 used when making a request or giving an order 非但以其語言得最勝道
168 20 he; her; it; them 非但以其語言得最勝道
169 20 probably; likely 非但以其語言得最勝道
170 20 will 非但以其語言得最勝道
171 20 may 非但以其語言得最勝道
172 20 if 非但以其語言得最勝道
173 20 or 非但以其語言得最勝道
174 20 Qi 非但以其語言得最勝道
175 20 he; her; it; saḥ; sā; tad 非但以其語言得最勝道
176 20 不見 bújiàn to not see 或不見者
177 20 不見 bújiàn to not meet 或不見者
178 20 不見 bújiàn to disappear 或不見者
179 20 yǒu is; are; to exist 有其三種
180 20 yǒu to have; to possess 有其三種
181 20 yǒu indicates an estimate 有其三種
182 20 yǒu indicates a large quantity 有其三種
183 20 yǒu indicates an affirmative response 有其三種
184 20 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有其三種
185 20 yǒu used to compare two things 有其三種
186 20 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有其三種
187 20 yǒu used before the names of dynasties 有其三種
188 20 yǒu a certain thing; what exists 有其三種
189 20 yǒu multiple of ten and ... 有其三種
190 20 yǒu abundant 有其三種
191 20 yǒu purposeful 有其三種
192 20 yǒu You 有其三種
193 20 yǒu 1. existence; 2. becoming 有其三種
194 20 yǒu becoming; bhava 有其三種
195 19 廣大 guǎngdà vast; extensive 彼菩提道是廣大法故
196 19 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 彼菩提道是廣大法故
197 19 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 彼菩提道是廣大法故
198 19 廣大 guǎngdà to expand 彼菩提道是廣大法故
199 19 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 彼菩提道是廣大法故
200 18 tranquil 佛告寂慧菩薩言
201 18 desolate; lonely 佛告寂慧菩薩言
202 18 Nirvana; Nibbana 佛告寂慧菩薩言
203 18 tranquillity; quiescence; santi 佛告寂慧菩薩言
204 18 虛空 xūkōng empty space 如虛空淨光色者
205 18 虛空 xūkōng the sky; space 如虛空淨光色者
206 18 虛空 xūkōng vast emptiness 如虛空淨光色者
207 18 虛空 xūkōng Void 如虛空淨光色者
208 18 虛空 xūkōng the sky; gagana 如虛空淨光色者
209 18 虛空 xūkōng empty space; kha 如虛空淨光色者
210 18 huì intelligent; clever 佛告寂慧菩薩言
211 18 huì mental ability; intellect 佛告寂慧菩薩言
212 18 huì wisdom; understanding 佛告寂慧菩薩言
213 18 huì Wisdom 佛告寂慧菩薩言
214 18 huì wisdom; prajna 佛告寂慧菩薩言
215 18 huì intellect; mati 佛告寂慧菩薩言
216 18 ruò to seem; to be like; as 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
217 18 ruò seemingly 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
218 18 ruò if 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
219 18 ruò you 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
220 18 ruò this; that 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
221 18 ruò and; or 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
222 18 ruò as for; pertaining to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
223 18 pomegranite 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
224 18 ruò to choose 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
225 18 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
226 18 ruò thus 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
227 18 ruò pollia 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
228 18 ruò Ruo 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
229 18 ruò only then 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
230 18 ja 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
231 18 jñā 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
232 18 xīn heart [organ] 心平等故
233 18 xīn Kangxi radical 61 心平等故
234 18 xīn mind; consciousness 心平等故
235 18 xīn the center; the core; the middle 心平等故
236 18 xīn one of the 28 star constellations 心平等故
237 18 xīn heart 心平等故
238 18 xīn emotion 心平等故
239 18 xīn intention; consideration 心平等故
240 18 xīn disposition; temperament 心平等故
241 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心平等故
242 18 一切 yīqiè all; every; everything 以四攝法普攝一切
243 18 一切 yīqiè temporary 以四攝法普攝一切
244 18 一切 yīqiè the same 以四攝法普攝一切
245 18 一切 yīqiè generally 以四攝法普攝一切
246 18 一切 yīqiè all, everything 以四攝法普攝一切
247 18 一切 yīqiè all; sarva 以四攝法普攝一切
248 16 this; these 此中云何名菩提道
249 16 in this way 此中云何名菩提道
250 16 otherwise; but; however; so 此中云何名菩提道
251 16 at this time; now; here 此中云何名菩提道
252 16 this; here; etad 此中云何名菩提道
253 16 zhū all; many; various 當學彼諸大士所行
254 16 zhū Zhu 當學彼諸大士所行
255 16 zhū all; members of the class 當學彼諸大士所行
256 16 zhū interrogative particle 當學彼諸大士所行
257 16 zhū him; her; them; it 當學彼諸大士所行
258 16 zhū of; in 當學彼諸大士所行
259 16 zhū all; many; sarva 當學彼諸大士所行
260 16 néng can; able 即能遠離貪瞋害疑等染法
261 16 néng ability; capacity 即能遠離貪瞋害疑等染法
262 16 néng a mythical bear-like beast 即能遠離貪瞋害疑等染法
263 16 néng energy 即能遠離貪瞋害疑等染法
264 16 néng function; use 即能遠離貪瞋害疑等染法
265 16 néng may; should; permitted to 即能遠離貪瞋害疑等染法
266 16 néng talent 即能遠離貪瞋害疑等染法
267 16 néng expert at 即能遠離貪瞋害疑等染法
268 16 néng to be in harmony 即能遠離貪瞋害疑等染法
269 16 néng to tend to; to care for 即能遠離貪瞋害疑等染法
270 16 néng to reach; to arrive at 即能遠離貪瞋害疑等染法
271 16 néng as long as; only 即能遠離貪瞋害疑等染法
272 16 néng even if 即能遠離貪瞋害疑等染法
273 16 néng but 即能遠離貪瞋害疑等染法
274 16 néng in this way 即能遠離貪瞋害疑等染法
275 16 néng to be able; śak 即能遠離貪瞋害疑等染法
276 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
277 16 relating to Buddhism 佛告寂慧菩薩言
278 16 a statue or image of a Buddha 佛告寂慧菩薩言
279 16 a Buddhist text 佛告寂慧菩薩言
280 16 to touch; to stroke 佛告寂慧菩薩言
281 16 Buddha 佛告寂慧菩薩言
282 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
283 14 guān to look at; to watch; to observe 或有天人樂見不瞬觀視者
284 14 guàn Taoist monastery; monastery 或有天人樂見不瞬觀視者
285 14 guān to display; to show; to make visible 或有天人樂見不瞬觀視者
286 14 guān Guan 或有天人樂見不瞬觀視者
287 14 guān appearance; looks 或有天人樂見不瞬觀視者
288 14 guān a sight; a view; a vista 或有天人樂見不瞬觀視者
289 14 guān a concept; a viewpoint; a perspective 或有天人樂見不瞬觀視者
290 14 guān to appreciate; to enjoy; to admire 或有天人樂見不瞬觀視者
291 14 guàn an announcement 或有天人樂見不瞬觀視者
292 14 guàn a high tower; a watchtower 或有天人樂見不瞬觀視者
293 14 guān Surview 或有天人樂見不瞬觀視者
294 14 guān Observe 或有天人樂見不瞬觀視者
295 14 guàn insight; vipasyana; vipassana 或有天人樂見不瞬觀視者
296 14 guān mindfulness; contemplation; smrti 或有天人樂見不瞬觀視者
297 14 guān recollection; anusmrti 或有天人樂見不瞬觀視者
298 14 guān viewing; avaloka 或有天人樂見不瞬觀視者
299 14 shì is; are; am; to be 此說是名大菩提道
300 14 shì is exactly 此說是名大菩提道
301 14 shì is suitable; is in contrast 此說是名大菩提道
302 14 shì this; that; those 此說是名大菩提道
303 14 shì really; certainly 此說是名大菩提道
304 14 shì correct; yes; affirmative 此說是名大菩提道
305 14 shì true 此說是名大菩提道
306 14 shì is; has; exists 此說是名大菩提道
307 14 shì used between repetitions of a word 此說是名大菩提道
308 14 shì a matter; an affair 此說是名大菩提道
309 14 shì Shi 此說是名大菩提道
310 14 shì is; bhū 此說是名大菩提道
311 14 shì this; idam 此說是名大菩提道
312 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
313 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
314 14 菩薩 púsà bodhisatta 佛告寂慧菩薩言
315 14 also; too 如一眾生如是信解亦然
316 14 but 如一眾生如是信解亦然
317 14 this; he; she 如一眾生如是信解亦然
318 14 although; even though 如一眾生如是信解亦然
319 14 already 如一眾生如是信解亦然
320 14 particle with no meaning 如一眾生如是信解亦然
321 14 Yi 如一眾生如是信解亦然
322 14 shēn human body; torso 即令彼等見金色身
323 14 shēn Kangxi radical 158 即令彼等見金色身
324 14 shēn measure word for clothes 即令彼等見金色身
325 14 shēn self 即令彼等見金色身
326 14 shēn life 即令彼等見金色身
327 14 shēn an object 即令彼等見金色身
328 14 shēn a lifetime 即令彼等見金色身
329 14 shēn personally 即令彼等見金色身
330 14 shēn moral character 即令彼等見金色身
331 14 shēn status; identity; position 即令彼等見金色身
332 14 shēn pregnancy 即令彼等見金色身
333 14 juān India 即令彼等見金色身
334 14 shēn body; kaya 即令彼等見金色身
335 13 I; me; my 為我略說如來祕密
336 13 self 為我略說如來祕密
337 13 we; our 為我略說如來祕密
338 13 [my] dear 為我略說如來祕密
339 13 Wo 為我略說如來祕密
340 13 self; atman; attan 為我略說如來祕密
341 13 ga 為我略說如來祕密
342 13 I; aham 為我略說如來祕密
343 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 天眼亦復不能觀見
344 13 method; way 彼菩提道增長法故
345 13 France 彼菩提道增長法故
346 13 the law; rules; regulations 彼菩提道增長法故
347 13 the teachings of the Buddha; Dharma 彼菩提道增長法故
348 13 a standard; a norm 彼菩提道增長法故
349 13 an institution 彼菩提道增長法故
350 13 to emulate 彼菩提道增長法故
351 13 magic; a magic trick 彼菩提道增長法故
352 13 punishment 彼菩提道增長法故
353 13 Fa 彼菩提道增長法故
354 13 a precedent 彼菩提道增長法故
355 13 a classification of some kinds of Han texts 彼菩提道增長法故
356 13 relating to a ceremony or rite 彼菩提道增長法故
357 13 Dharma 彼菩提道增長法故
358 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼菩提道增長法故
359 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼菩提道增長法故
360 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼菩提道增長法故
361 13 quality; characteristic 彼菩提道增長法故
362 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
363 13 zhōng medium; medium sized 此中云何名菩提道
364 13 zhōng China 此中云何名菩提道
365 13 zhòng to hit the mark 此中云何名菩提道
366 13 zhōng in; amongst 此中云何名菩提道
367 13 zhōng midday 此中云何名菩提道
368 13 zhōng inside 此中云何名菩提道
369 13 zhōng during 此中云何名菩提道
370 13 zhōng Zhong 此中云何名菩提道
371 13 zhōng intermediary 此中云何名菩提道
372 13 zhōng half 此中云何名菩提道
373 13 zhōng just right; suitably 此中云何名菩提道
374 13 zhōng while 此中云何名菩提道
375 13 zhòng to reach; to attain 此中云何名菩提道
376 13 zhòng to suffer; to infect 此中云何名菩提道
377 13 zhòng to obtain 此中云何名菩提道
378 13 zhòng to pass an exam 此中云何名菩提道
379 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
380 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 乃至無邊功德色相
381 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 乃至無邊功德色相
382 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即得諸善知識共所攝受
383 12 suǒ an office; an institute 即得諸善知識共所攝受
384 12 suǒ introduces a relative clause 即得諸善知識共所攝受
385 12 suǒ it 即得諸善知識共所攝受
386 12 suǒ if; supposing 即得諸善知識共所攝受
387 12 suǒ a few; various; some 即得諸善知識共所攝受
388 12 suǒ a place; a location 即得諸善知識共所攝受
389 12 suǒ indicates a passive voice 即得諸善知識共所攝受
390 12 suǒ that which 即得諸善知識共所攝受
391 12 suǒ an ordinal number 即得諸善知識共所攝受
392 12 suǒ meaning 即得諸善知識共所攝受
393 12 suǒ garrison 即得諸善知識共所攝受
394 12 suǒ place; pradeśa 即得諸善知識共所攝受
395 12 suǒ that which; yad 即得諸善知識共所攝受
396 12 天人 tiānrén a deva; a celestial being; devas and people 或有天人樂見行者
397 12 天人 tiānrén Heavenly Beings 或有天人樂見行者
398 11 色相 sèxiāng coloration; hue 此如是等種種色相
399 11 色相 sèxiāng material appearance 此如是等種種色相
400 11 色相 sèxiāng physical manifestation 此如是等種種色相
401 11 色相 sèxiāng facial complexion 此如是等種種色相
402 11 即是 jíshì namely; exactly 即是布施波羅蜜多
403 11 即是 jíshì such as; in this way 即是布施波羅蜜多
404 11 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是布施波羅蜜多
405 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 謂於一切眾生無諸損害
406 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 謂於一切眾生無諸損害
407 11 happy; glad; cheerful; joyful 或有天人樂見行者
408 11 to take joy in; to be happy; to be cheerful 或有天人樂見行者
409 11 Le 或有天人樂見行者
410 11 yuè music 或有天人樂見行者
411 11 yuè a musical instrument 或有天人樂見行者
412 11 yuè tone [of voice]; expression 或有天人樂見行者
413 11 yuè a musician 或有天人樂見行者
414 11 joy; pleasure 或有天人樂見行者
415 11 yuè the Book of Music 或有天人樂見行者
416 11 lào Lao 或有天人樂見行者
417 11 to laugh 或有天人樂見行者
418 11 Joy 或有天人樂見行者
419 11 joy, delight; sukhā 或有天人樂見行者
420 11 如來身相 rúlái shēn xiāng the appearance of the Tathāgata's body 如來身相廣大亦然
421 11 即令 jílìng even if; even though 即令彼等見如來坐
422 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而能示現諸威儀相
423 11 ér Kangxi radical 126 而能示現諸威儀相
424 11 ér you 而能示現諸威儀相
425 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而能示現諸威儀相
426 11 ér right away; then 而能示現諸威儀相
427 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而能示現諸威儀相
428 11 ér if; in case; in the event that 而能示現諸威儀相
429 11 ér therefore; as a result; thus 而能示現諸威儀相
430 11 ér how can it be that? 而能示現諸威儀相
431 11 ér so as to 而能示現諸威儀相
432 11 ér only then 而能示現諸威儀相
433 11 ér as if; to seem like 而能示現諸威儀相
434 11 néng can; able 而能示現諸威儀相
435 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能示現諸威儀相
436 11 ér me 而能示現諸威儀相
437 11 ér to arrive; up to 而能示現諸威儀相
438 11 ér possessive 而能示現諸威儀相
439 10 suí to follow 隨起慈心勤修波羅蜜多
440 10 suí to listen to 隨起慈心勤修波羅蜜多
441 10 suí to submit to; to comply with 隨起慈心勤修波羅蜜多
442 10 suí with; to accompany 隨起慈心勤修波羅蜜多
443 10 suí in due course; subsequently; then 隨起慈心勤修波羅蜜多
444 10 suí to the extent that 隨起慈心勤修波羅蜜多
445 10 suí to be obsequious 隨起慈心勤修波羅蜜多
446 10 suí everywhere 隨起慈心勤修波羅蜜多
447 10 suí 17th hexagram 隨起慈心勤修波羅蜜多
448 10 suí in passing 隨起慈心勤修波羅蜜多
449 10 suí let somebody do what they like 隨起慈心勤修波羅蜜多
450 10 suí to resemble; to look like 隨起慈心勤修波羅蜜多
451 10 rán correct; right; certainly 如一眾生如是信解亦然
452 10 rán so; thus 如一眾生如是信解亦然
453 10 rán to approve; to endorse 如一眾生如是信解亦然
454 10 rán to burn 如一眾生如是信解亦然
455 10 rán to pledge; to promise 如一眾生如是信解亦然
456 10 rán but 如一眾生如是信解亦然
457 10 rán although; even though 如一眾生如是信解亦然
458 10 rán after; after that; afterwards 如一眾生如是信解亦然
459 10 rán used after a verb 如一眾生如是信解亦然
460 10 rán used at the end of a sentence 如一眾生如是信解亦然
461 10 rán expresses doubt 如一眾生如是信解亦然
462 10 rán ok; alright 如一眾生如是信解亦然
463 10 rán Ran 如一眾生如是信解亦然
464 10 hair 即能顯發無礙智光
465 10 to send out; to issue; to emit; to radiate 即能顯發無礙智光
466 10 round 即能顯發無礙智光
467 10 to hand over; to deliver; to offer 即能顯發無礙智光
468 10 to express; to show; to be manifest 即能顯發無礙智光
469 10 to start out; to set off 即能顯發無礙智光
470 10 to open 即能顯發無礙智光
471 10 to requisition 即能顯發無礙智光
472 10 to occur 即能顯發無礙智光
473 10 to declare; to proclaim; to utter 即能顯發無礙智光
474 10 to express; to give vent 即能顯發無礙智光
475 10 to excavate 即能顯發無礙智光
476 10 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 即能顯發無礙智光
477 10 to get rich 即能顯發無礙智光
478 10 to rise; to expand; to inflate; to swell 即能顯發無礙智光
479 10 to sell 即能顯發無礙智光
480 10 to shoot with a bow 即能顯發無礙智光
481 10 to rise in revolt 即能顯發無礙智光
482 10 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 即能顯發無礙智光
483 10 to enlighten; to inspire 即能顯發無礙智光
484 10 to publicize; to make known; to show off; to spread 即能顯發無礙智光
485 10 to ignite; to set on fire 即能顯發無礙智光
486 10 to sing; to play 即能顯發無礙智光
487 10 to feel; to sense 即能顯發無礙智光
488 10 to act; to do 即能顯發無礙智光
489 10 grass and moss 即能顯發無礙智光
490 10 Fa 即能顯發無礙智光
491 10 to issue; to emit; utpāda 即能顯發無礙智光
492 10 zhù to dwell; to live; to reside 彼菩提道善住安樂方故
493 10 zhù to stop; to halt 彼菩提道善住安樂方故
494 10 zhù to retain; to remain 彼菩提道善住安樂方故
495 10 zhù to lodge at [temporarily] 彼菩提道善住安樂方故
496 10 zhù firmly; securely 彼菩提道善住安樂方故
497 10 zhù verb complement 彼菩提道善住安樂方故
498 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼菩提道善住安樂方故
499 10 zhī to know 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
500 10 zhī to comprehend 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
zhě ca
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
huò or; vā
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening
 1. dào
 2. dào
 1. Way
 2. way; path; marga
jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
form; rupa
so; just so; eva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
持国天王 持國天王 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100 The East; The Orient
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
极广大 極廣大 106 Abhyudgatosnisa
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
惟净 惟淨 87 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
最胜顶 最勝頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 138.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
出入息 99 breath out and in
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
等引 100 equipose; samāhita
法行 102 to practice the Dharma
非道 102 heterodox views
佛慈广大 佛慈廣大 102 Immense and Great Kindness of Buddha
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
光聚 103 concentrated radiance; tejorasi
化主 104 lord of transformation
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
卷第六 106 scroll 6
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
勤行 113 diligent practice
染法 114 kleśa; mental affliction
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄化 攝化 115 protect and transform
身密 115 mystery of the body
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
实修 實修 115 true practice
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
四梵行 115 the four brahmaviharas
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
所以者何 115 Why is that?
所成立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
外法 119
 1. outside teachings
 2. external objects [dharmas]
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无碍智 無礙智 119 omniscience
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
显色 顯色 120 visible colors
现相 現相 120 world of objects
信乐 信樂 120 joy of believing
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心密 120 mystery of the mind
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
一佛 121 one Buddha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意乐 意樂 121 joy; happiness
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
语密 語密 121 mystery of speech
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement