Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 6

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 zhě ca 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
2 33 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
3 33 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
4 33 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
5 33 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
6 33 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
7 33 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
8 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提道品第六
9 31 菩提 pútí bodhi 菩提道品第六
10 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提道品第六
11 30 jiàn to see 或有見如來坐生尊重者
12 30 jiàn opinion; view; understanding 或有見如來坐生尊重者
13 30 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或有見如來坐生尊重者
14 30 jiàn refer to; for details see 或有見如來坐生尊重者
15 30 jiàn to listen to 或有見如來坐生尊重者
16 30 jiàn to meet 或有見如來坐生尊重者
17 30 jiàn to receive (a guest) 或有見如來坐生尊重者
18 30 jiàn let me; kindly 或有見如來坐生尊重者
19 30 jiàn Jian 或有見如來坐生尊重者
20 30 xiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
21 30 xiàn to introduce 或有見如來坐生尊重者
22 30 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或有見如來坐生尊重者
23 30 jiàn seeing; observing; darśana 或有見如來坐生尊重者
24 29 如來 rúlái Tathagata 如來
25 29 如來 Rúlái Tathagata 如來
26 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
27 29 dào way; road; path 非但以其語言得最勝道
28 29 dào principle; a moral; morality 非但以其語言得最勝道
29 29 dào Tao; the Way 非但以其語言得最勝道
30 29 dào to say; to speak; to talk 非但以其語言得最勝道
31 29 dào to think 非但以其語言得最勝道
32 29 dào circuit; a province 非但以其語言得最勝道
33 29 dào a course; a channel 非但以其語言得最勝道
34 29 dào a method; a way of doing something 非但以其語言得最勝道
35 29 dào a doctrine 非但以其語言得最勝道
36 29 dào Taoism; Daoism 非但以其語言得最勝道
37 29 dào a skill 非但以其語言得最勝道
38 29 dào a sect 非但以其語言得最勝道
39 29 dào a line 非但以其語言得最勝道
40 29 dào Way 非但以其語言得最勝道
41 29 dào way; path; marga 非但以其語言得最勝道
42 27 color 即不著色
43 27 form; matter 即不著色
44 27 shǎi dice 即不著色
45 27 Kangxi radical 139 即不著色
46 27 countenance 即不著色
47 27 scene; sight 即不著色
48 27 feminine charm; female beauty 即不著色
49 27 kind; type 即不著色
50 27 quality 即不著色
51 27 to be angry 即不著色
52 27 to seek; to search for 即不著色
53 27 lust; sexual desire 即不著色
54 27 form; rupa 即不著色
55 23 to be near by; to be close to 即能遠離貪瞋害疑等染法
56 23 at that time 即能遠離貪瞋害疑等染法
57 23 to be exactly the same as; to be thus 即能遠離貪瞋害疑等染法
58 23 supposed; so-called 即能遠離貪瞋害疑等染法
59 23 to arrive at; to ascend 即能遠離貪瞋害疑等染法
60 22 xiàng to observe; to assess 而能示現諸威儀相
61 22 xiàng appearance; portrait; picture 而能示現諸威儀相
62 22 xiàng countenance; personage; character; disposition 而能示現諸威儀相
63 22 xiàng to aid; to help 而能示現諸威儀相
64 22 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 而能示現諸威儀相
65 22 xiàng a sign; a mark; appearance 而能示現諸威儀相
66 22 xiāng alternately; in turn 而能示現諸威儀相
67 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
68 22 xiāng form substance 而能示現諸威儀相
69 22 xiāng to express 而能示現諸威儀相
70 22 xiàng to choose 而能示現諸威儀相
71 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
72 22 xiāng an ancient musical instrument 而能示現諸威儀相
73 22 xiāng the seventh lunar month 而能示現諸威儀相
74 22 xiāng to compare 而能示現諸威儀相
75 22 xiàng to divine 而能示現諸威儀相
76 22 xiàng to administer 而能示現諸威儀相
77 22 xiàng helper for a blind person 而能示現諸威儀相
78 22 xiāng rhythm [music] 而能示現諸威儀相
79 22 xiāng the upper frets of a pipa 而能示現諸威儀相
80 22 xiāng coralwood 而能示現諸威儀相
81 22 xiàng ministry 而能示現諸威儀相
82 22 xiàng to supplement; to enhance 而能示現諸威儀相
83 22 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 而能示現諸威儀相
84 22 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 而能示現諸威儀相
85 22 xiàng sign; mark; liṅga 而能示現諸威儀相
86 22 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 而能示現諸威儀相
87 20 不見 bújiàn to not see 或不見者
88 20 不見 bújiàn to not meet 或不見者
89 20 不見 bújiàn to disappear 或不見者
90 20 Qi 非但以其語言得最勝道
91 20 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
92 20 Kangxi radical 71 深心清淨正直無諂
93 20 to not have; without 深心清淨正直無諂
94 20 mo 深心清淨正直無諂
95 20 to not have 深心清淨正直無諂
96 20 Wu 深心清淨正直無諂
97 20 mo 深心清淨正直無諂
98 19 廣大 guǎngdà vast; extensive 彼菩提道是廣大法故
99 19 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 彼菩提道是廣大法故
100 19 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 彼菩提道是廣大法故
101 19 廣大 guǎngdà to expand 彼菩提道是廣大法故
102 19 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 彼菩提道是廣大法故
103 18 tranquil 佛告寂慧菩薩言
104 18 desolate; lonely 佛告寂慧菩薩言
105 18 Nirvana; Nibbana 佛告寂慧菩薩言
106 18 tranquillity; quiescence; santi 佛告寂慧菩薩言
107 18 虛空 xūkōng empty space 如虛空淨光色者
108 18 虛空 xūkōng the sky; space 如虛空淨光色者
109 18 虛空 xūkōng vast emptiness 如虛空淨光色者
110 18 虛空 xūkōng Void 如虛空淨光色者
111 18 虛空 xūkōng the sky; gagana 如虛空淨光色者
112 18 虛空 xūkōng space; ākāśa 如虛空淨光色者
113 18 xīn heart [organ] 心平等故
114 18 xīn Kangxi radical 61 心平等故
115 18 xīn mind; consciousness 心平等故
116 18 xīn the center; the core; the middle 心平等故
117 18 xīn one of the 28 star constellations 心平等故
118 18 xīn heart 心平等故
119 18 xīn emotion 心平等故
120 18 xīn intention; consideration 心平等故
121 18 xīn disposition; temperament 心平等故
122 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心平等故
123 18 huì intelligent; clever 佛告寂慧菩薩言
124 18 huì mental ability; intellect 佛告寂慧菩薩言
125 18 huì wisdom; understanding 佛告寂慧菩薩言
126 18 huì Wisdom 佛告寂慧菩薩言
127 18 huì wisdom; prajna 佛告寂慧菩薩言
128 18 huì intellect; mati 佛告寂慧菩薩言
129 18 一切 yīqiè temporary 以四攝法普攝一切
130 18 一切 yīqiè the same 以四攝法普攝一切
131 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
132 16 relating to Buddhism 佛告寂慧菩薩言
133 16 a statue or image of a Buddha 佛告寂慧菩薩言
134 16 a Buddhist text 佛告寂慧菩薩言
135 16 to touch; to stroke 佛告寂慧菩薩言
136 16 Buddha 佛告寂慧菩薩言
137 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
138 16 néng can; able 即能遠離貪瞋害疑等染法
139 16 néng ability; capacity 即能遠離貪瞋害疑等染法
140 16 néng a mythical bear-like beast 即能遠離貪瞋害疑等染法
141 16 néng energy 即能遠離貪瞋害疑等染法
142 16 néng function; use 即能遠離貪瞋害疑等染法
143 16 néng talent 即能遠離貪瞋害疑等染法
144 16 néng expert at 即能遠離貪瞋害疑等染法
145 16 néng to be in harmony 即能遠離貪瞋害疑等染法
146 16 néng to tend to; to care for 即能遠離貪瞋害疑等染法
147 16 néng to reach; to arrive at 即能遠離貪瞋害疑等染法
148 16 néng to be able; śak 即能遠離貪瞋害疑等染法
149 16 néng skilful; pravīṇa 即能遠離貪瞋害疑等染法
150 14 Yi 如一眾生如是信解亦然
151 14 shēn human body; torso 即令彼等見金色身
152 14 shēn Kangxi radical 158 即令彼等見金色身
153 14 shēn self 即令彼等見金色身
154 14 shēn life 即令彼等見金色身
155 14 shēn an object 即令彼等見金色身
156 14 shēn a lifetime 即令彼等見金色身
157 14 shēn moral character 即令彼等見金色身
158 14 shēn status; identity; position 即令彼等見金色身
159 14 shēn pregnancy 即令彼等見金色身
160 14 juān India 即令彼等見金色身
161 14 shēn body; kāya 即令彼等見金色身
162 14 guān to look at; to watch; to observe 或有天人樂見不瞬觀視者
163 14 guàn Taoist monastery; monastery 或有天人樂見不瞬觀視者
164 14 guān to display; to show; to make visible 或有天人樂見不瞬觀視者
165 14 guān Guan 或有天人樂見不瞬觀視者
166 14 guān appearance; looks 或有天人樂見不瞬觀視者
167 14 guān a sight; a view; a vista 或有天人樂見不瞬觀視者
168 14 guān a concept; a viewpoint; a perspective 或有天人樂見不瞬觀視者
169 14 guān to appreciate; to enjoy; to admire 或有天人樂見不瞬觀視者
170 14 guàn an announcement 或有天人樂見不瞬觀視者
171 14 guàn a high tower; a watchtower 或有天人樂見不瞬觀視者
172 14 guān Surview 或有天人樂見不瞬觀視者
173 14 guān Observe 或有天人樂見不瞬觀視者
174 14 guàn insight; vipasyana; vipassana 或有天人樂見不瞬觀視者
175 14 guān mindfulness; contemplation; smrti 或有天人樂見不瞬觀視者
176 14 guān recollection; anusmrti 或有天人樂見不瞬觀視者
177 14 guān viewing; avaloka 或有天人樂見不瞬觀視者
178 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
179 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
180 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
181 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 天眼亦復不能觀見
182 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
183 13 zhōng medium; medium sized 此中云何名菩提道
184 13 zhōng China 此中云何名菩提道
185 13 zhòng to hit the mark 此中云何名菩提道
186 13 zhōng midday 此中云何名菩提道
187 13 zhōng inside 此中云何名菩提道
188 13 zhōng during 此中云何名菩提道
189 13 zhōng Zhong 此中云何名菩提道
190 13 zhōng intermediary 此中云何名菩提道
191 13 zhōng half 此中云何名菩提道
192 13 zhòng to reach; to attain 此中云何名菩提道
193 13 zhòng to suffer; to infect 此中云何名菩提道
194 13 zhòng to obtain 此中云何名菩提道
195 13 zhòng to pass an exam 此中云何名菩提道
196 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
197 13 method; way 彼菩提道增長法故
198 13 France 彼菩提道增長法故
199 13 the law; rules; regulations 彼菩提道增長法故
200 13 the teachings of the Buddha; Dharma 彼菩提道增長法故
201 13 a standard; a norm 彼菩提道增長法故
202 13 an institution 彼菩提道增長法故
203 13 to emulate 彼菩提道增長法故
204 13 magic; a magic trick 彼菩提道增長法故
205 13 punishment 彼菩提道增長法故
206 13 Fa 彼菩提道增長法故
207 13 a precedent 彼菩提道增長法故
208 13 a classification of some kinds of Han texts 彼菩提道增長法故
209 13 relating to a ceremony or rite 彼菩提道增長法故
210 13 Dharma 彼菩提道增長法故
211 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼菩提道增長法故
212 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼菩提道增長法故
213 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼菩提道增長法故
214 13 quality; characteristic 彼菩提道增長法故
215 13 self 為我略說如來祕密
216 13 [my] dear 為我略說如來祕密
217 13 Wo 為我略說如來祕密
218 13 self; atman; attan 為我略說如來祕密
219 13 ga 為我略說如來祕密
220 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 乃至無邊功德色相
221 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 乃至無邊功德色相
222 12 suǒ a few; various; some 即得諸善知識共所攝受
223 12 suǒ a place; a location 即得諸善知識共所攝受
224 12 suǒ indicates a passive voice 即得諸善知識共所攝受
225 12 suǒ an ordinal number 即得諸善知識共所攝受
226 12 suǒ meaning 即得諸善知識共所攝受
227 12 suǒ garrison 即得諸善知識共所攝受
228 12 suǒ place; pradeśa 即得諸善知識共所攝受
229 12 天人 tiānrén a deva; a celestial being; devas and people 或有天人樂見行者
230 12 天人 tiānrén Heavenly Beings 或有天人樂見行者
231 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 謂於一切眾生無諸損害
232 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 謂於一切眾生無諸損害
233 11 如來身相 rúlái shēn xiāng the appearance of the Tathāgata's body 如來身相廣大亦然
234 11 happy; glad; cheerful; joyful 或有天人樂見行者
235 11 to take joy in; to be happy; to be cheerful 或有天人樂見行者
236 11 Le 或有天人樂見行者
237 11 yuè music 或有天人樂見行者
238 11 yuè a musical instrument 或有天人樂見行者
239 11 yuè tone [of voice]; expression 或有天人樂見行者
240 11 yuè a musician 或有天人樂見行者
241 11 joy; pleasure 或有天人樂見行者
242 11 yuè the Book of Music 或有天人樂見行者
243 11 lào Lao 或有天人樂見行者
244 11 to laugh 或有天人樂見行者
245 11 Joy 或有天人樂見行者
246 11 joy; delight; sukhā 或有天人樂見行者
247 11 色相 sèxiāng coloration; hue 此如是等種種色相
248 11 色相 sèxiāng material appearance 此如是等種種色相
249 11 色相 sèxiāng physical manifestation 此如是等種種色相
250 11 色相 sèxiāng facial complexion 此如是等種種色相
251 11 ér Kangxi radical 126 而能示現諸威儀相
252 11 ér as if; to seem like 而能示現諸威儀相
253 11 néng can; able 而能示現諸威儀相
254 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能示現諸威儀相
255 11 ér to arrive; up to 而能示現諸威儀相
256 10 good fortune; happiness; luck 菩提出生勝福門
257 10 Fujian 菩提出生勝福門
258 10 wine and meat used in ceremonial offerings 菩提出生勝福門
259 10 Fortune 菩提出生勝福門
260 10 merit; blessing; punya 菩提出生勝福門
261 10 fortune; blessing; svasti 菩提出生勝福門
262 10 hair 即能顯發無礙智光
263 10 to send out; to issue; to emit; to radiate 即能顯發無礙智光
264 10 to hand over; to deliver; to offer 即能顯發無礙智光
265 10 to express; to show; to be manifest 即能顯發無礙智光
266 10 to start out; to set off 即能顯發無礙智光
267 10 to open 即能顯發無礙智光
268 10 to requisition 即能顯發無礙智光
269 10 to occur 即能顯發無礙智光
270 10 to declare; to proclaim; to utter 即能顯發無礙智光
271 10 to express; to give vent 即能顯發無礙智光
272 10 to excavate 即能顯發無礙智光
273 10 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 即能顯發無礙智光
274 10 to get rich 即能顯發無礙智光
275 10 to rise; to expand; to inflate; to swell 即能顯發無礙智光
276 10 to sell 即能顯發無礙智光
277 10 to shoot with a bow 即能顯發無礙智光
278 10 to rise in revolt 即能顯發無礙智光
279 10 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 即能顯發無礙智光
280 10 to enlighten; to inspire 即能顯發無礙智光
281 10 to publicize; to make known; to show off; to spread 即能顯發無礙智光
282 10 to ignite; to set on fire 即能顯發無礙智光
283 10 to sing; to play 即能顯發無礙智光
284 10 to feel; to sense 即能顯發無礙智光
285 10 to act; to do 即能顯發無礙智光
286 10 grass and moss 即能顯發無礙智光
287 10 Fa 即能顯發無礙智光
288 10 to issue; to emit; utpāda 即能顯發無礙智光
289 10 to go; to 謂於一切眾生無諸損害
290 10 to rely on; to depend on 謂於一切眾生無諸損害
291 10 Yu 謂於一切眾生無諸損害
292 10 a crow 謂於一切眾生無諸損害
293 10 rán to approve; to endorse 如一眾生如是信解亦然
294 10 rán to burn 如一眾生如是信解亦然
295 10 rán to pledge; to promise 如一眾生如是信解亦然
296 10 rán Ran 如一眾生如是信解亦然
297 10 yòu Kangxi radical 29 又復眾生心所信解而各差別
298 10 zhù to dwell; to live; to reside 彼菩提道善住安樂方故
299 10 zhù to stop; to halt 彼菩提道善住安樂方故
300 10 zhù to retain; to remain 彼菩提道善住安樂方故
301 10 zhù to lodge at [temporarily] 彼菩提道善住安樂方故
302 10 zhù verb complement 彼菩提道善住安樂方故
303 10 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼菩提道善住安樂方故
304 10 Kangxi radical 49 隨信解已
305 10 to bring to an end; to stop 隨信解已
306 10 to complete 隨信解已
307 10 to demote; to dismiss 隨信解已
308 10 to recover from an illness 隨信解已
309 10 former; pūrvaka 隨信解已
310 10 suí to follow 隨起慈心勤修波羅蜜多
311 10 suí to listen to 隨起慈心勤修波羅蜜多
312 10 suí to submit to; to comply with 隨起慈心勤修波羅蜜多
313 10 suí to be obsequious 隨起慈心勤修波羅蜜多
314 10 suí 17th hexagram 隨起慈心勤修波羅蜜多
315 10 suí let somebody do what they like 隨起慈心勤修波羅蜜多
316 10 suí to resemble; to look like 隨起慈心勤修波羅蜜多
317 10 zhī to know 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
318 10 zhī to comprehend 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
319 10 zhī to inform; to tell 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
320 10 zhī to administer 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
321 10 zhī to distinguish; to discern 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
322 10 zhī to be close friends 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
323 10 zhī to feel; to sense; to perceive 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
324 10 zhī to receive; to entertain 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
325 10 zhī knowledge 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
326 10 zhī consciousness; perception 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
327 10 zhī a close friend 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
328 10 zhì wisdom 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
329 10 zhì Zhi 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
330 10 zhī Understanding 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
331 10 zhī know; jña 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
332 9 fēi Kangxi radical 175 亦非如來若身若心有所動亂
333 9 fēi wrong; bad; untruthful 亦非如來若身若心有所動亂
334 9 fēi different 亦非如來若身若心有所動亂
335 9 fēi to not be; to not have 亦非如來若身若心有所動亂
336 9 fēi to violate; to be contrary to 亦非如來若身若心有所動亂
337 9 fēi Africa 亦非如來若身若心有所動亂
338 9 fēi to slander 亦非如來若身若心有所動亂
339 9 fěi to avoid 亦非如來若身若心有所動亂
340 9 fēi must 亦非如來若身若心有所動亂
341 9 fēi an error 亦非如來若身若心有所動亂
342 9 fēi a problem; a question 亦非如來若身若心有所動亂
343 9 fēi evil 亦非如來若身若心有所動亂
344 9 to use; to grasp 非但以其語言得最勝道
345 9 to rely on 非但以其語言得最勝道
346 9 to regard 非但以其語言得最勝道
347 9 to be able to 非但以其語言得最勝道
348 9 to order; to command 非但以其語言得最勝道
349 9 used after a verb 非但以其語言得最勝道
350 9 a reason; a cause 非但以其語言得最勝道
351 9 Israel 非但以其語言得最勝道
352 9 Yi 非但以其語言得最勝道
353 9 use; yogena 非但以其語言得最勝道
354 9 花色 huāsè variety 如無憂樹花色者
355 9 花色 huāsè a colored pattern 如無憂樹花色者
356 9 to know; to learn about; to comprehend 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
357 9 detailed 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
358 9 to elaborate; to expound 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
359 9 to exhaust; to use up 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
360 9 strongly 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
361 9 Xi 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
362 9 all; kṛtsna 悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果
363 9 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 如來身密不思議品第七之一
364 9 to leave; to depart; to go away; to part 彼菩提道離險惡故
365 9 a mythical bird 彼菩提道離險惡故
366 9 li; one of the eight divinatory trigrams 彼菩提道離險惡故
367 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 彼菩提道離險惡故
368 9 chī a dragon with horns not yet grown 彼菩提道離險惡故
369 9 a mountain ash 彼菩提道離險惡故
370 9 vanilla; a vanilla-like herb 彼菩提道離險惡故
371 9 to be scattered; to be separated 彼菩提道離險惡故
372 9 to cut off 彼菩提道離險惡故
373 9 to violate; to be contrary to 彼菩提道離險惡故
374 9 to be distant from 彼菩提道離險惡故
375 9 two 彼菩提道離險惡故
376 9 to array; to align 彼菩提道離險惡故
377 9 to pass through; to experience 彼菩提道離險惡故
378 9 transcendence 彼菩提道離險惡故
379 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 彼菩提道離險惡故
380 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 此說是名大菩提道
381 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 此說是名大菩提道
382 9 shuì to persuade 此說是名大菩提道
383 9 shuō to teach; to recite; to explain 此說是名大菩提道
384 9 shuō a doctrine; a theory 此說是名大菩提道
385 9 shuō to claim; to assert 此說是名大菩提道
386 9 shuō allocution 此說是名大菩提道
387 9 shuō to criticize; to scold 此說是名大菩提道
388 9 shuō to indicate; to refer to 此說是名大菩提道
389 9 shuō speach; vāda 此說是名大菩提道
390 9 shuō to speak; bhāṣate 此說是名大菩提道
391 9 shuō to instruct 此說是名大菩提道
392 8 見佛 jiànfó Seeing the Buddha 即令彼等見佛說法
393 8 見佛 jiànfó to see the Buddha 即令彼等見佛說法
394 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 彼菩提道善了知故
395 8 shàn happy 彼菩提道善了知故
396 8 shàn good 彼菩提道善了知故
397 8 shàn kind-hearted 彼菩提道善了知故
398 8 shàn to be skilled at something 彼菩提道善了知故
399 8 shàn familiar 彼菩提道善了知故
400 8 shàn to repair 彼菩提道善了知故
401 8 shàn to admire 彼菩提道善了知故
402 8 shàn to praise 彼菩提道善了知故
403 8 shàn Shan 彼菩提道善了知故
404 8 shàn wholesome; virtuous 彼菩提道善了知故
405 8 分量 fènliàng weight 亦復不能觀如來身分量色相
406 8 分量 fènliàng capability 亦復不能觀如來身分量色相
407 8 分量 fènliàng amount; degree 亦復不能觀如來身分量色相
408 8 wéi to act as; to serve 彼菩提道為善說者故
409 8 wéi to change into; to become 彼菩提道為善說者故
410 8 wéi to be; is 彼菩提道為善說者故
411 8 wéi to do 彼菩提道為善說者故
412 8 wèi to support; to help 彼菩提道為善說者故
413 8 wéi to govern 彼菩提道為善說者故
414 8 wèi to be; bhū 彼菩提道為善說者故
415 8 dìng to decide 即令彼等見佛在定
416 8 dìng certainly; definitely 即令彼等見佛在定
417 8 dìng to determine 即令彼等見佛在定
418 8 dìng to calm down 即令彼等見佛在定
419 8 dìng to set; to fix 即令彼等見佛在定
420 8 dìng to book; to subscribe to; to order 即令彼等見佛在定
421 8 dìng still 即令彼等見佛在定
422 8 dìng Concentration 即令彼等見佛在定
423 8 dìng meditative concentration; meditation 即令彼等見佛在定
424 8 dìng real; sadbhūta 即令彼等見佛在定
425 8 世尊 shìzūn World-Honored One 我念一時世尊如來成道未久
426 8 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 我念一時世尊如來成道未久
427 8 俱胝 jūzhī Judi 過百俱胝殑伽沙數等佛土
428 8 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 過百俱胝殑伽沙數等佛土
429 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 非但以其語言得最勝道
430 8 děi to want to; to need to 非但以其語言得最勝道
431 8 děi must; ought to 非但以其語言得最勝道
432 8 de 非但以其語言得最勝道
433 8 de infix potential marker 非但以其語言得最勝道
434 8 to result in 非但以其語言得最勝道
435 8 to be proper; to fit; to suit 非但以其語言得最勝道
436 8 to be satisfied 非但以其語言得最勝道
437 8 to be finished 非但以其語言得最勝道
438 8 děi satisfying 非但以其語言得最勝道
439 8 to contract 非但以其語言得最勝道
440 8 to hear 非但以其語言得最勝道
441 8 to have; there is 非但以其語言得最勝道
442 8 marks time passed 非但以其語言得最勝道
443 8 obtain; attain; prāpta 非但以其語言得最勝道
444 7 邊際 biānjì bounds 我今或可於佛世尊身量邊際求以度量
445 7 jīn today; present; now 我今承佛威神
446 7 jīn Jin 我今承佛威神
447 7 jīn modern 我今承佛威神
448 7 jīn now; adhunā 我今承佛威神
449 7 佛身 fóshēn Buddha's Body 或有眾生見佛身者
450 7 佛身 fóshēn buddhakaya; Buddha-body 或有眾生見佛身者
451 7 chí to grasp; to hold 彼有菩薩名曰風持
452 7 chí to resist; to oppose 彼有菩薩名曰風持
453 7 chí to uphold 彼有菩薩名曰風持
454 7 chí to sustain; to keep; to uphold 彼有菩薩名曰風持
455 7 chí to administer; to manage 彼有菩薩名曰風持
456 7 chí to control 彼有菩薩名曰風持
457 7 chí to be cautious 彼有菩薩名曰風持
458 7 chí to remember 彼有菩薩名曰風持
459 7 chí to assist 彼有菩薩名曰風持
460 7 chí with; using 彼有菩薩名曰風持
461 7 chí dhara 彼有菩薩名曰風持
462 7 fēng wind 彼有菩薩名曰風持
463 7 fēng Kangxi radical 182 彼有菩薩名曰風持
464 7 fēng demeanor; style; appearance 彼有菩薩名曰風持
465 7 fēng prana 彼有菩薩名曰風持
466 7 fēng a scene 彼有菩薩名曰風持
467 7 fēng a custom; a tradition 彼有菩薩名曰風持
468 7 fēng news 彼有菩薩名曰風持
469 7 fēng a disturbance /an incident 彼有菩薩名曰風持
470 7 fēng a fetish 彼有菩薩名曰風持
471 7 fēng a popular folk song 彼有菩薩名曰風持
472 7 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 彼有菩薩名曰風持
473 7 fēng Feng 彼有菩薩名曰風持
474 7 fēng to blow away 彼有菩薩名曰風持
475 7 fēng sexual interaction of animals 彼有菩薩名曰風持
476 7 fēng from folklore without a basis 彼有菩薩名曰風持
477 7 fèng fashion; vogue 彼有菩薩名曰風持
478 7 fèng to tacfully admonish 彼有菩薩名曰風持
479 7 fēng weather 彼有菩薩名曰風持
480 7 fēng quick 彼有菩薩名曰風持
481 7 fēng prevailing conditions; general sentiment 彼有菩薩名曰風持
482 7 fēng wind element 彼有菩薩名曰風持
483 7 fēng wind; vayu 彼有菩薩名曰風持
484 6 威儀 wēiyí majestic presence; awe-inspiring manner 而能示現諸威儀相
485 6 威儀 wēiyí imperial procession 而能示現諸威儀相
486 6 威儀 wēiyí Conduct 而能示現諸威儀相
487 6 威儀 wēiyí religious performance 而能示現諸威儀相
488 6 míng fame; renown; reputation 此中云何名菩提道
489 6 míng a name; personal name; designation 此中云何名菩提道
490 6 míng rank; position 此中云何名菩提道
491 6 míng an excuse 此中云何名菩提道
492 6 míng life 此中云何名菩提道
493 6 míng to name; to call 此中云何名菩提道
494 6 míng to express; to describe 此中云何名菩提道
495 6 míng to be called; to have the name 此中云何名菩提道
496 6 míng to own; to possess 此中云何名菩提道
497 6 míng famous; renowned 此中云何名菩提道
498 6 míng moral 此中云何名菩提道
499 6 míng name; naman 此中云何名菩提道
500 6 míng fame; renown; yasas 此中云何名菩提道

Frequencies of all Words

Top 957

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 64 that; those 當學彼諸大士所行
2 64 another; the other 當學彼諸大士所行
3 64 that; tad 當學彼諸大士所行
4 54 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
5 54 zhě that 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
6 54 zhě nominalizing function word 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
7 54 zhě used to mark a definition 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
8 54 zhě used to mark a pause 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
9 54 zhě topic marker; that; it 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
10 54 zhuó according to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
11 54 zhě ca 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
12 40 such as; for example; for instance 如月色者
13 40 if 如月色者
14 40 in accordance with 如月色者
15 40 to be appropriate; should; with regard to 如月色者
16 40 this 如月色者
17 40 it is so; it is thus; can be compared with 如月色者
18 40 to go to 如月色者
19 40 to meet 如月色者
20 40 to appear; to seem; to be like 如月色者
21 40 at least as good as 如月色者
22 40 and 如月色者
23 40 or 如月色者
24 40 but 如月色者
25 40 then 如月色者
26 40 naturally 如月色者
27 40 expresses a question or doubt 如月色者
28 40 you 如月色者
29 40 the second lunar month 如月色者
30 40 in; at 如月色者
31 40 Ru 如月色者
32 40 Thus 如月色者
33 40 thus; tathā 如月色者
34 40 like; iva 如月色者
35 40 suchness; tathatā 如月色者
36 37 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 心平等故
37 37 old; ancient; former; past 心平等故
38 37 reason; cause; purpose 心平等故
39 37 to die 心平等故
40 37 so; therefore; hence 心平等故
41 37 original 心平等故
42 37 accident; happening; instance 心平等故
43 37 a friend; an acquaintance; friendship 心平等故
44 37 something in the past 心平等故
45 37 deceased; dead 心平等故
46 37 still; yet 心平等故
47 37 therefore; tasmāt 心平等故
48 33 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
49 33 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
50 33 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
51 33 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
52 33 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
53 33 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
54 33 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
55 33 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
56 33 huò or; either; else 或有見如來坐生尊重者
57 33 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有見如來坐生尊重者
58 33 huò some; someone 或有見如來坐生尊重者
59 33 míngnián suddenly 或有見如來坐生尊重者
60 33 huò or; vā 或有見如來坐生尊重者
61 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提道品第六
62 31 菩提 pútí bodhi 菩提道品第六
63 31 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提道品第六
64 30 jiàn to see 或有見如來坐生尊重者
65 30 jiàn opinion; view; understanding 或有見如來坐生尊重者
66 30 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或有見如來坐生尊重者
67 30 jiàn refer to; for details see 或有見如來坐生尊重者
68 30 jiàn passive marker 或有見如來坐生尊重者
69 30 jiàn to listen to 或有見如來坐生尊重者
70 30 jiàn to meet 或有見如來坐生尊重者
71 30 jiàn to receive (a guest) 或有見如來坐生尊重者
72 30 jiàn let me; kindly 或有見如來坐生尊重者
73 30 jiàn Jian 或有見如來坐生尊重者
74 30 xiàn to appear 或有見如來坐生尊重者
75 30 xiàn to introduce 或有見如來坐生尊重者
76 30 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或有見如來坐生尊重者
77 30 jiàn seeing; observing; darśana 或有見如來坐生尊重者
78 29 如來 rúlái Tathagata 如來
79 29 如來 Rúlái Tathagata 如來
80 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
81 29 dào way; road; path 非但以其語言得最勝道
82 29 dào principle; a moral; morality 非但以其語言得最勝道
83 29 dào Tao; the Way 非但以其語言得最勝道
84 29 dào measure word for long things 非但以其語言得最勝道
85 29 dào to say; to speak; to talk 非但以其語言得最勝道
86 29 dào to think 非但以其語言得最勝道
87 29 dào times 非但以其語言得最勝道
88 29 dào circuit; a province 非但以其語言得最勝道
89 29 dào a course; a channel 非但以其語言得最勝道
90 29 dào a method; a way of doing something 非但以其語言得最勝道
91 29 dào measure word for doors and walls 非但以其語言得最勝道
92 29 dào measure word for courses of a meal 非但以其語言得最勝道
93 29 dào a centimeter 非但以其語言得最勝道
94 29 dào a doctrine 非但以其語言得最勝道
95 29 dào Taoism; Daoism 非但以其語言得最勝道
96 29 dào a skill 非但以其語言得最勝道
97 29 dào a sect 非但以其語言得最勝道
98 29 dào a line 非但以其語言得最勝道
99 29 dào Way 非但以其語言得最勝道
100 29 dào way; path; marga 非但以其語言得最勝道
101 27 color 即不著色
102 27 form; matter 即不著色
103 27 shǎi dice 即不著色
104 27 Kangxi radical 139 即不著色
105 27 countenance 即不著色
106 27 scene; sight 即不著色
107 27 feminine charm; female beauty 即不著色
108 27 kind; type 即不著色
109 27 quality 即不著色
110 27 to be angry 即不著色
111 27 to seek; to search for 即不著色
112 27 lust; sexual desire 即不著色
113 27 form; rupa 即不著色
114 25 亦復 yìfù also 如來亦復如是
115 23 promptly; right away; immediately 即能遠離貪瞋害疑等染法
116 23 to be near by; to be close to 即能遠離貪瞋害疑等染法
117 23 at that time 即能遠離貪瞋害疑等染法
118 23 to be exactly the same as; to be thus 即能遠離貪瞋害疑等染法
119 23 supposed; so-called 即能遠離貪瞋害疑等染法
120 23 if; but 即能遠離貪瞋害疑等染法
121 23 to arrive at; to ascend 即能遠離貪瞋害疑等染法
122 23 then; following 即能遠離貪瞋害疑等染法
123 23 so; just so; eva 即能遠離貪瞋害疑等染法
124 22 xiāng each other; one another; mutually 而能示現諸威儀相
125 22 xiàng to observe; to assess 而能示現諸威儀相
126 22 xiàng appearance; portrait; picture 而能示現諸威儀相
127 22 xiàng countenance; personage; character; disposition 而能示現諸威儀相
128 22 xiàng to aid; to help 而能示現諸威儀相
129 22 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 而能示現諸威儀相
130 22 xiàng a sign; a mark; appearance 而能示現諸威儀相
131 22 xiāng alternately; in turn 而能示現諸威儀相
132 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
133 22 xiāng form substance 而能示現諸威儀相
134 22 xiāng to express 而能示現諸威儀相
135 22 xiàng to choose 而能示現諸威儀相
136 22 xiāng Xiang 而能示現諸威儀相
137 22 xiāng an ancient musical instrument 而能示現諸威儀相
138 22 xiāng the seventh lunar month 而能示現諸威儀相
139 22 xiāng to compare 而能示現諸威儀相
140 22 xiàng to divine 而能示現諸威儀相
141 22 xiàng to administer 而能示現諸威儀相
142 22 xiàng helper for a blind person 而能示現諸威儀相
143 22 xiāng rhythm [music] 而能示現諸威儀相
144 22 xiāng the upper frets of a pipa 而能示現諸威儀相
145 22 xiāng coralwood 而能示現諸威儀相
146 22 xiàng ministry 而能示現諸威儀相
147 22 xiàng to supplement; to enhance 而能示現諸威儀相
148 22 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 而能示現諸威儀相
149 22 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 而能示現諸威儀相
150 22 xiàng sign; mark; liṅga 而能示現諸威儀相
151 22 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 而能示現諸威儀相
152 20 不見 bújiàn to not see 或不見者
153 20 不見 bújiàn to not meet 或不見者
154 20 不見 bújiàn to disappear 或不見者
155 20 his; hers; its; theirs 非但以其語言得最勝道
156 20 to add emphasis 非但以其語言得最勝道
157 20 used when asking a question in reply to a question 非但以其語言得最勝道
158 20 used when making a request or giving an order 非但以其語言得最勝道
159 20 he; her; it; them 非但以其語言得最勝道
160 20 probably; likely 非但以其語言得最勝道
161 20 will 非但以其語言得最勝道
162 20 may 非但以其語言得最勝道
163 20 if 非但以其語言得最勝道
164 20 or 非但以其語言得最勝道
165 20 Qi 非但以其語言得最勝道
166 20 he; her; it; saḥ; sā; tad 非但以其語言得最勝道
167 20 yǒu is; are; to exist 有其三種
168 20 yǒu to have; to possess 有其三種
169 20 yǒu indicates an estimate 有其三種
170 20 yǒu indicates a large quantity 有其三種
171 20 yǒu indicates an affirmative response 有其三種
172 20 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有其三種
173 20 yǒu used to compare two things 有其三種
174 20 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有其三種
175 20 yǒu used before the names of dynasties 有其三種
176 20 yǒu a certain thing; what exists 有其三種
177 20 yǒu multiple of ten and ... 有其三種
178 20 yǒu abundant 有其三種
179 20 yǒu purposeful 有其三種
180 20 yǒu You 有其三種
181 20 yǒu 1. existence; 2. becoming 有其三種
182 20 yǒu becoming; bhava 有其三種
183 20 如是 rúshì thus; so 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
184 20 如是 rúshì thus, so 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
185 20 如是 rúshì thus; evam 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
186 20 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道
187 20 no 深心清淨正直無諂
188 20 Kangxi radical 71 深心清淨正直無諂
189 20 to not have; without 深心清淨正直無諂
190 20 has not yet 深心清淨正直無諂
191 20 mo 深心清淨正直無諂
192 20 do not 深心清淨正直無諂
193 20 not; -less; un- 深心清淨正直無諂
194 20 regardless of 深心清淨正直無諂
195 20 to not have 深心清淨正直無諂
196 20 um 深心清淨正直無諂
197 20 Wu 深心清淨正直無諂
198 20 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 深心清淨正直無諂
199 20 not; non- 深心清淨正直無諂
200 20 mo 深心清淨正直無諂
201 19 廣大 guǎngdà vast; extensive 彼菩提道是廣大法故
202 19 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 彼菩提道是廣大法故
203 19 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 彼菩提道是廣大法故
204 19 廣大 guǎngdà to expand 彼菩提道是廣大法故
205 19 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 彼菩提道是廣大法故
206 18 tranquil 佛告寂慧菩薩言
207 18 desolate; lonely 佛告寂慧菩薩言
208 18 Nirvana; Nibbana 佛告寂慧菩薩言
209 18 tranquillity; quiescence; santi 佛告寂慧菩薩言
210 18 虛空 xūkōng empty space 如虛空淨光色者
211 18 虛空 xūkōng the sky; space 如虛空淨光色者
212 18 虛空 xūkōng vast emptiness 如虛空淨光色者
213 18 虛空 xūkōng Void 如虛空淨光色者
214 18 虛空 xūkōng the sky; gagana 如虛空淨光色者
215 18 虛空 xūkōng space; ākāśa 如虛空淨光色者
216 18 xīn heart [organ] 心平等故
217 18 xīn Kangxi radical 61 心平等故
218 18 xīn mind; consciousness 心平等故
219 18 xīn the center; the core; the middle 心平等故
220 18 xīn one of the 28 star constellations 心平等故
221 18 xīn heart 心平等故
222 18 xīn emotion 心平等故
223 18 xīn intention; consideration 心平等故
224 18 xīn disposition; temperament 心平等故
225 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心平等故
226 18 ruò to seem; to be like; as 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
227 18 ruò seemingly 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
228 18 ruò if 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
229 18 ruò you 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
230 18 ruò this; that 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
231 18 ruò and; or 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
232 18 ruò as for; pertaining to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
233 18 pomegranite 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
234 18 ruò to choose 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
235 18 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
236 18 ruò thus 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
237 18 ruò pollia 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
238 18 ruò Ruo 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
239 18 ruò only then 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
240 18 ja 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
241 18 jñā 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
242 18 ruò if; yadi 若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者
243 18 huì intelligent; clever 佛告寂慧菩薩言
244 18 huì mental ability; intellect 佛告寂慧菩薩言
245 18 huì wisdom; understanding 佛告寂慧菩薩言
246 18 huì Wisdom 佛告寂慧菩薩言
247 18 huì wisdom; prajna 佛告寂慧菩薩言
248 18 huì intellect; mati 佛告寂慧菩薩言
249 18 一切 yīqiè all; every; everything 以四攝法普攝一切
250 18 一切 yīqiè temporary 以四攝法普攝一切
251 18 一切 yīqiè the same 以四攝法普攝一切
252 18 一切 yīqiè generally 以四攝法普攝一切
253 18 一切 yīqiè all, everything 以四攝法普攝一切
254 18 一切 yīqiè all; sarva 以四攝法普攝一切
255 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
256 16 relating to Buddhism 佛告寂慧菩薩言
257 16 a statue or image of a Buddha 佛告寂慧菩薩言
258 16 a Buddhist text 佛告寂慧菩薩言
259 16 to touch; to stroke 佛告寂慧菩薩言
260 16 Buddha 佛告寂慧菩薩言
261 16 Buddha; Awakened One 佛告寂慧菩薩言
262 16 this; these 此中云何名菩提道
263 16 in this way 此中云何名菩提道
264 16 otherwise; but; however; so 此中云何名菩提道
265 16 at this time; now; here 此中云何名菩提道
266 16 this; here; etad 此中云何名菩提道
267 16 néng can; able 即能遠離貪瞋害疑等染法
268 16 néng ability; capacity 即能遠離貪瞋害疑等染法
269 16 néng a mythical bear-like beast 即能遠離貪瞋害疑等染法
270 16 néng energy 即能遠離貪瞋害疑等染法
271 16 néng function; use 即能遠離貪瞋害疑等染法
272 16 néng may; should; permitted to 即能遠離貪瞋害疑等染法
273 16 néng talent 即能遠離貪瞋害疑等染法
274 16 néng expert at 即能遠離貪瞋害疑等染法
275 16 néng to be in harmony 即能遠離貪瞋害疑等染法
276 16 néng to tend to; to care for 即能遠離貪瞋害疑等染法
277 16 néng to reach; to arrive at 即能遠離貪瞋害疑等染法
278 16 néng as long as; only 即能遠離貪瞋害疑等染法
279 16 néng even if 即能遠離貪瞋害疑等染法
280 16 néng but 即能遠離貪瞋害疑等染法
281 16 néng in this way 即能遠離貪瞋害疑等染法
282 16 néng to be able; śak 即能遠離貪瞋害疑等染法
283 16 néng skilful; pravīṇa 即能遠離貪瞋害疑等染法
284 16 zhū all; many; various 當學彼諸大士所行
285 16 zhū Zhu 當學彼諸大士所行
286 16 zhū all; members of the class 當學彼諸大士所行
287 16 zhū interrogative particle 當學彼諸大士所行
288 16 zhū him; her; them; it 當學彼諸大士所行
289 16 zhū of; in 當學彼諸大士所行
290 16 zhū all; many; sarva 當學彼諸大士所行
291 14 also; too 如一眾生如是信解亦然
292 14 but 如一眾生如是信解亦然
293 14 this; he; she 如一眾生如是信解亦然
294 14 although; even though 如一眾生如是信解亦然
295 14 already 如一眾生如是信解亦然
296 14 particle with no meaning 如一眾生如是信解亦然
297 14 Yi 如一眾生如是信解亦然
298 14 shì is; are; am; to be 此說是名大菩提道
299 14 shì is exactly 此說是名大菩提道
300 14 shì is suitable; is in contrast 此說是名大菩提道
301 14 shì this; that; those 此說是名大菩提道
302 14 shì really; certainly 此說是名大菩提道
303 14 shì correct; yes; affirmative 此說是名大菩提道
304 14 shì true 此說是名大菩提道
305 14 shì is; has; exists 此說是名大菩提道
306 14 shì used between repetitions of a word 此說是名大菩提道
307 14 shì a matter; an affair 此說是名大菩提道
308 14 shì Shi 此說是名大菩提道
309 14 shì is; bhū 此說是名大菩提道
310 14 shì this; idam 此說是名大菩提道
311 14 shēn human body; torso 即令彼等見金色身
312 14 shēn Kangxi radical 158 即令彼等見金色身
313 14 shēn measure word for clothes 即令彼等見金色身
314 14 shēn self 即令彼等見金色身
315 14 shēn life 即令彼等見金色身
316 14 shēn an object 即令彼等見金色身
317 14 shēn a lifetime 即令彼等見金色身
318 14 shēn personally 即令彼等見金色身
319 14 shēn moral character 即令彼等見金色身
320 14 shēn status; identity; position 即令彼等見金色身
321 14 shēn pregnancy 即令彼等見金色身
322 14 juān India 即令彼等見金色身
323 14 shēn body; kāya 即令彼等見金色身
324 14 guān to look at; to watch; to observe 或有天人樂見不瞬觀視者
325 14 guàn Taoist monastery; monastery 或有天人樂見不瞬觀視者
326 14 guān to display; to show; to make visible 或有天人樂見不瞬觀視者
327 14 guān Guan 或有天人樂見不瞬觀視者
328 14 guān appearance; looks 或有天人樂見不瞬觀視者
329 14 guān a sight; a view; a vista 或有天人樂見不瞬觀視者
330 14 guān a concept; a viewpoint; a perspective 或有天人樂見不瞬觀視者
331 14 guān to appreciate; to enjoy; to admire 或有天人樂見不瞬觀視者
332 14 guàn an announcement 或有天人樂見不瞬觀視者
333 14 guàn a high tower; a watchtower 或有天人樂見不瞬觀視者
334 14 guān Surview 或有天人樂見不瞬觀視者
335 14 guān Observe 或有天人樂見不瞬觀視者
336 14 guàn insight; vipasyana; vipassana 或有天人樂見不瞬觀視者
337 14 guān mindfulness; contemplation; smrti 或有天人樂見不瞬觀視者
338 14 guān recollection; anusmrti 或有天人樂見不瞬觀視者
339 14 guān viewing; avaloka 或有天人樂見不瞬觀視者
340 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
341 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
342 14 菩薩 púsà bodhisattva 佛告寂慧菩薩言
343 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 天眼亦復不能觀見
344 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
345 13 zhōng medium; medium sized 此中云何名菩提道
346 13 zhōng China 此中云何名菩提道
347 13 zhòng to hit the mark 此中云何名菩提道
348 13 zhōng in; amongst 此中云何名菩提道
349 13 zhōng midday 此中云何名菩提道
350 13 zhōng inside 此中云何名菩提道
351 13 zhōng during 此中云何名菩提道
352 13 zhōng Zhong 此中云何名菩提道
353 13 zhōng intermediary 此中云何名菩提道
354 13 zhōng half 此中云何名菩提道
355 13 zhōng just right; suitably 此中云何名菩提道
356 13 zhōng while 此中云何名菩提道
357 13 zhòng to reach; to attain 此中云何名菩提道
358 13 zhòng to suffer; to infect 此中云何名菩提道
359 13 zhòng to obtain 此中云何名菩提道
360 13 zhòng to pass an exam 此中云何名菩提道
361 13 zhōng middle 此中云何名菩提道
362 13 method; way 彼菩提道增長法故
363 13 France 彼菩提道增長法故
364 13 the law; rules; regulations 彼菩提道增長法故
365 13 the teachings of the Buddha; Dharma 彼菩提道增長法故
366 13 a standard; a norm 彼菩提道增長法故
367 13 an institution 彼菩提道增長法故
368 13 to emulate 彼菩提道增長法故
369 13 magic; a magic trick 彼菩提道增長法故
370 13 punishment 彼菩提道增長法故
371 13 Fa 彼菩提道增長法故
372 13 a precedent 彼菩提道增長法故
373 13 a classification of some kinds of Han texts 彼菩提道增長法故
374 13 relating to a ceremony or rite 彼菩提道增長法故
375 13 Dharma 彼菩提道增長法故
376 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 彼菩提道增長法故
377 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 彼菩提道增長法故
378 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 彼菩提道增長法故
379 13 quality; characteristic 彼菩提道增長法故
380 13 I; me; my 為我略說如來祕密
381 13 self 為我略說如來祕密
382 13 we; our 為我略說如來祕密
383 13 [my] dear 為我略說如來祕密
384 13 Wo 為我略說如來祕密
385 13 self; atman; attan 為我略說如來祕密
386 13 ga 為我略說如來祕密
387 13 I; aham 為我略說如來祕密
388 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 乃至無邊功德色相
389 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 乃至無邊功德色相
390 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即得諸善知識共所攝受
391 12 suǒ an office; an institute 即得諸善知識共所攝受
392 12 suǒ introduces a relative clause 即得諸善知識共所攝受
393 12 suǒ it 即得諸善知識共所攝受
394 12 suǒ if; supposing 即得諸善知識共所攝受
395 12 suǒ a few; various; some 即得諸善知識共所攝受
396 12 suǒ a place; a location 即得諸善知識共所攝受
397 12 suǒ indicates a passive voice 即得諸善知識共所攝受
398 12 suǒ that which 即得諸善知識共所攝受
399 12 suǒ an ordinal number 即得諸善知識共所攝受
400 12 suǒ meaning 即得諸善知識共所攝受
401 12 suǒ garrison 即得諸善知識共所攝受
402 12 suǒ place; pradeśa 即得諸善知識共所攝受
403 12 suǒ that which; yad 即得諸善知識共所攝受
404 12 天人 tiānrén a deva; a celestial being; devas and people 或有天人樂見行者
405 12 天人 tiānrén Heavenly Beings 或有天人樂見行者
406 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 謂於一切眾生無諸損害
407 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 謂於一切眾生無諸損害
408 11 如來身相 rúlái shēn xiāng the appearance of the Tathāgata's body 如來身相廣大亦然
409 11 即令 jílìng even if; even though 即令彼等見如來坐
410 11 happy; glad; cheerful; joyful 或有天人樂見行者
411 11 to take joy in; to be happy; to be cheerful 或有天人樂見行者
412 11 Le 或有天人樂見行者
413 11 yuè music 或有天人樂見行者
414 11 yuè a musical instrument 或有天人樂見行者
415 11 yuè tone [of voice]; expression 或有天人樂見行者
416 11 yuè a musician 或有天人樂見行者
417 11 joy; pleasure 或有天人樂見行者
418 11 yuè the Book of Music 或有天人樂見行者
419 11 lào Lao 或有天人樂見行者
420 11 to laugh 或有天人樂見行者
421 11 Joy 或有天人樂見行者
422 11 joy; delight; sukhā 或有天人樂見行者
423 11 即是 jíshì namely; exactly 即是布施波羅蜜多
424 11 即是 jíshì such as; in this way 即是布施波羅蜜多
425 11 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是布施波羅蜜多
426 11 色相 sèxiāng coloration; hue 此如是等種種色相
427 11 色相 sèxiāng material appearance 此如是等種種色相
428 11 色相 sèxiāng physical manifestation 此如是等種種色相
429 11 色相 sèxiāng facial complexion 此如是等種種色相
430 11 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而能示現諸威儀相
431 11 ér Kangxi radical 126 而能示現諸威儀相
432 11 ér you 而能示現諸威儀相
433 11 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而能示現諸威儀相
434 11 ér right away; then 而能示現諸威儀相
435 11 ér but; yet; however; while; nevertheless 而能示現諸威儀相
436 11 ér if; in case; in the event that 而能示現諸威儀相
437 11 ér therefore; as a result; thus 而能示現諸威儀相
438 11 ér how can it be that? 而能示現諸威儀相
439 11 ér so as to 而能示現諸威儀相
440 11 ér only then 而能示現諸威儀相
441 11 ér as if; to seem like 而能示現諸威儀相
442 11 néng can; able 而能示現諸威儀相
443 11 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而能示現諸威儀相
444 11 ér me 而能示現諸威儀相
445 11 ér to arrive; up to 而能示現諸威儀相
446 11 ér possessive 而能示現諸威儀相
447 11 ér and; ca 而能示現諸威儀相
448 10 good fortune; happiness; luck 菩提出生勝福門
449 10 Fujian 菩提出生勝福門
450 10 wine and meat used in ceremonial offerings 菩提出生勝福門
451 10 Fortune 菩提出生勝福門
452 10 merit; blessing; punya 菩提出生勝福門
453 10 fortune; blessing; svasti 菩提出生勝福門
454 10 hair 即能顯發無礙智光
455 10 to send out; to issue; to emit; to radiate 即能顯發無礙智光
456 10 round 即能顯發無礙智光
457 10 to hand over; to deliver; to offer 即能顯發無礙智光
458 10 to express; to show; to be manifest 即能顯發無礙智光
459 10 to start out; to set off 即能顯發無礙智光
460 10 to open 即能顯發無礙智光
461 10 to requisition 即能顯發無礙智光
462 10 to occur 即能顯發無礙智光
463 10 to declare; to proclaim; to utter 即能顯發無礙智光
464 10 to express; to give vent 即能顯發無礙智光
465 10 to excavate 即能顯發無礙智光
466 10 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 即能顯發無礙智光
467 10 to get rich 即能顯發無礙智光
468 10 to rise; to expand; to inflate; to swell 即能顯發無礙智光
469 10 to sell 即能顯發無礙智光
470 10 to shoot with a bow 即能顯發無礙智光
471 10 to rise in revolt 即能顯發無礙智光
472 10 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 即能顯發無礙智光
473 10 to enlighten; to inspire 即能顯發無礙智光
474 10 to publicize; to make known; to show off; to spread 即能顯發無礙智光
475 10 to ignite; to set on fire 即能顯發無礙智光
476 10 to sing; to play 即能顯發無礙智光
477 10 to feel; to sense 即能顯發無礙智光
478 10 to act; to do 即能顯發無礙智光
479 10 grass and moss 即能顯發無礙智光
480 10 Fa 即能顯發無礙智光
481 10 to issue; to emit; utpāda 即能顯發無礙智光
482 10 jiē all; each and every; in all cases 如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身
483 10 jiē same; equally 如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身
484 10 jiē all; sarva 如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身
485 10 in; at 謂於一切眾生無諸損害
486 10 in; at 謂於一切眾生無諸損害
487 10 in; at; to; from 謂於一切眾生無諸損害
488 10 to go; to 謂於一切眾生無諸損害
489 10 to rely on; to depend on 謂於一切眾生無諸損害
490 10 to go to; to arrive at 謂於一切眾生無諸損害
491 10 from 謂於一切眾生無諸損害
492 10 give 謂於一切眾生無諸損害
493 10 oppposing 謂於一切眾生無諸損害
494 10 and 謂於一切眾生無諸損害
495 10 compared to 謂於一切眾生無諸損害
496 10 by 謂於一切眾生無諸損害
497 10 and; as well as 謂於一切眾生無諸損害
498 10 for 謂於一切眾生無諸損害
499 10 Yu 謂於一切眾生無諸損害
500 10 a crow 謂於一切眾生無諸損害

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
zhě ca
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā
therefore; tasmāt
děng same; equal; sama
huò or; vā
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening
 1. jiàn
 2. jiàn
 1. view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 2. seeing; observing; darśana
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. dào
 2. dào
 1. Way
 2. way; path; marga

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
持国天王 持國天王 99 Dhrtarastra; Deva King of the East
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
极广大 極廣大 106 Abhyudgatosnisa
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
惟净 惟淨 119 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
最胜顶 最勝頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 142.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
出入息 99 breath out and in
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. Stages of the Way
 2. monastic grade
等引 100 equipose; samāhita
法行 102 to practice the Dharma
非道 102 heterodox views
佛慈广大 佛慈廣大 102 Immense and Great Kindness of Buddha
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
光聚 103 concentrated radiance; tejorasi
化主 104 lord of transformation
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
卷第六 106 scroll 6
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
勤行 113 diligent practice
勤修 113 cultivated; caritāvin
染法 114 kleśa; mental affliction
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色界天 115 Form Realm heaven
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄化 攝化 115 protect and transform
身密 115 mystery of the body
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
实修 實修 115 true practice
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
四梵行 115 the four brahmaviharas
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
所以者何 115 Why is that?
所成立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
外法 119
 1. external objects [dharmas]
 2. outside teachings
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
威仪道 威儀道 119 religious performance
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无碍智 無礙智 119 omniscience
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
显色 顯色 120 visible colors
现相 現相 120 world of objects
信乐 信樂 120 joy of believing
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心密 120 mystery of the mind
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
一佛 121 one Buddha
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
右遶 121 moving to the right
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
语密 語密 121 mystery of speech
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara