Glossary and Vocabulary for Lianhua Mian Jing 蓮華面經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 72 a bowl; an alms bowl 伊羅鉢象數滿千
2 72 a bowl 伊羅鉢象數滿千
3 72 an alms bowl; an earthenware basin 伊羅鉢象數滿千
4 72 an earthenware basin 伊羅鉢象數滿千
5 72 Alms bowl 伊羅鉢象數滿千
6 72 a bowl; an alms bowl; patra 伊羅鉢象數滿千
7 72 an alms bowl; patra; patta 伊羅鉢象數滿千
8 72 an alms bowl; patra 伊羅鉢象數滿千
9 60 to use; to grasp 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
10 60 to rely on 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
11 60 to regard 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
12 60 to be able to 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
13 60 to order; to command 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
14 60 used after a verb 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
15 60 a reason; a cause 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
16 60 Israel 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
17 60 Yi 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
18 60 use; yogena 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
19 49 to go; to 形色殊勝於日月
20 49 to rely on; to depend on 形色殊勝於日月
21 49 Yu 形色殊勝於日月
22 49 a crow 形色殊勝於日月
23 48 ér Kangxi radical 126 而說偈言
24 48 ér as if; to seem like 而說偈言
25 48 néng can; able 而說偈言
26 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
27 48 ér to arrive; up to 而說偈言
28 48 爾時 ěr shí at that time 爾時
29 48 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
30 39 Buddha; Awakened One 疾至佛所合掌向佛
31 39 relating to Buddhism 疾至佛所合掌向佛
32 39 a statue or image of a Buddha 疾至佛所合掌向佛
33 39 a Buddhist text 疾至佛所合掌向佛
34 39 to touch; to stroke 疾至佛所合掌向佛
35 39 Buddha 疾至佛所合掌向佛
36 39 Buddha; Awakened One 疾至佛所合掌向佛
37 37 說偈言 shuō jìyán uttered the following stanzas 而說偈言
38 36 shǒu hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
39 36 shǒu Kangxi radical 64 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
40 36 shǒu to hold in one's hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
41 36 shǒu a skill; an ability 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
42 36 shǒu a person with skill 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
43 36 shǒu convenient; portable 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
44 36 shǒu a person doing an activity 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
45 36 shǒu a method; a technique 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
46 36 shǒu personally written 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
47 36 shǒu carried or handled by hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
48 36 shǒu hand; pāṇi; hasta 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
49 33 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是莊嚴殊特身
50 30 阿難 Ānán Ananda 佛告阿難
51 30 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 佛告阿難
52 30 děng et cetera; and so on 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
53 30 děng to wait 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
54 30 děng to be equal 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
55 30 děng degree; level 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
56 30 děng to compare 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
57 30 děng same; equal; sama 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
58 30 self 我今最後歸命禮
59 30 [my] dear 我今最後歸命禮
60 30 Wo 我今最後歸命禮
61 30 self; atman; attan 我今最後歸命禮
62 30 ga 我今最後歸命禮
63 30 zhě ca 超勝眾生無比者
64 29 big; huge; large 大麁獷盡永無餘
65 29 Kangxi radical 37 大麁獷盡永無餘
66 29 great; major; important 大麁獷盡永無餘
67 29 size 大麁獷盡永無餘
68 29 old 大麁獷盡永無餘
69 29 oldest; earliest 大麁獷盡永無餘
70 29 adult 大麁獷盡永無餘
71 29 dài an important person 大麁獷盡永無餘
72 29 senior 大麁獷盡永無餘
73 29 an element 大麁獷盡永無餘
74 29 great; mahā 大麁獷盡永無餘
75 26 雨淚 yǔlèi weep tears like rain 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
76 26 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 以種種花
77 26 種種 zhǒng zhǒng various forms 以種種花
78 26 to give 帝釋天王復與百千億三十三天眾
79 26 to accompany 帝釋天王復與百千億三十三天眾
80 26 to particate in 帝釋天王復與百千億三十三天眾
81 26 of the same kind 帝釋天王復與百千億三十三天眾
82 26 to help 帝釋天王復與百千億三十三天眾
83 26 for 帝釋天王復與百千億三十三天眾
84 26 lèi tears 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
85 26 lèi to weep; to cry 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
86 26 lèi tears; aśru 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
87 25 Kangxi radical 49 諸惡眾生已調伏
88 25 to bring to an end; to stop 諸惡眾生已調伏
89 25 to complete 諸惡眾生已調伏
90 25 to demote; to dismiss 諸惡眾生已調伏
91 25 to recover from an illness 諸惡眾生已調伏
92 25 former; pūrvaka 諸惡眾生已調伏
93 25 悲泣 bēiqì to weep with grief 同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚
94 25 如來 rúlái Tathagata 如來容色甚微妙
95 25 如來 Rúlái Tathagata 如來容色甚微妙
96 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來容色甚微妙
97 25 wěn to wipe; to rub off 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
98 24 one hundred million 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
99 24 to estimate; to calculate; to guess 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
100 24 a huge number; an immeasurable amount 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
101 24 to allay; to put to rest; to satisfy 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
102 24 a very large number; koṭi 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
103 24 shí time; a point or period of time 是時
104 24 shí a season; a quarter of a year 是時
105 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
106 24 shí fashionable 是時
107 24 shí fate; destiny; luck 是時
108 24 shí occasion; opportunity; chance 是時
109 24 shí tense 是時
110 24 shí particular; special 是時
111 24 shí to plant; to cultivate 是時
112 24 shí an era; a dynasty 是時
113 24 shí time [abstract] 是時
114 24 shí seasonal 是時
115 24 shí to wait upon 是時
116 24 shí hour 是時
117 24 shí appropriate; proper; timely 是時
118 24 shí Shi 是時
119 24 shí a present; currentlt 是時
120 24 shí time; kāla 是時
121 24 shí at that time; samaya 是時
122 22 百萬 bǎiwàn one million 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
123 22 shēng sound 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
124 22 shēng sheng 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
125 22 shēng voice 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
126 22 shēng music 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
127 22 shēng language 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
128 22 shēng fame; reputation; honor 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
129 22 shēng a message 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
130 22 shēng a consonant 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
131 22 shēng a tone 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
132 22 shēng to announce 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
133 22 shēng sound 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
134 22 to reach 於此現在及未來
135 22 to attain 於此現在及未來
136 22 to understand 於此現在及未來
137 22 able to be compared to; to catch up with 於此現在及未來
138 22 to be involved with; to associate with 於此現在及未來
139 22 passing of a feudal title from elder to younger brother 於此現在及未來
140 22 and; ca; api 於此現在及未來
141 21 zhī to go 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
142 21 zhī to arrive; to go 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
143 21 zhī is 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
144 21 zhī to use 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
145 21 zhī Zhi 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
146 21 夜叉 yèchā yaksa 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
147 21 zhòng many; numerous 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
148 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
149 21 zhòng general; common; public 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
150 21 to go back; to return 帝釋天王復與百千億三十三天眾
151 21 to resume; to restart 帝釋天王復與百千億三十三天眾
152 21 to do in detail 帝釋天王復與百千億三十三天眾
153 21 to restore 帝釋天王復與百千億三十三天眾
154 21 to respond; to reply to 帝釋天王復與百千億三十三天眾
155 21 Fu; Return 帝釋天王復與百千億三十三天眾
156 21 to retaliate; to reciprocate 帝釋天王復與百千億三十三天眾
157 21 to avoid forced labor or tax 帝釋天王復與百千億三十三天眾
158 21 Fu 帝釋天王復與百千億三十三天眾
159 21 doubled; to overlapping; folded 帝釋天王復與百千億三十三天眾
160 21 a lined garment with doubled thickness 帝釋天王復與百千億三十三天眾
161 20 諸天 zhū tiān devas 菩提樹神與諸天
162 20 xīn heart [organ] 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
163 20 xīn Kangxi radical 61 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
164 20 xīn mind; consciousness 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
165 20 xīn the center; the core; the middle 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
166 20 xīn one of the 28 star constellations 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
167 20 xīn heart 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
168 20 xīn emotion 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
169 20 xīn intention; consideration 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
170 20 xīn disposition; temperament 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
171 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
172 19 zhōng middle 苷蔗種中釋師子
173 19 zhōng medium; medium sized 苷蔗種中釋師子
174 19 zhōng China 苷蔗種中釋師子
175 19 zhòng to hit the mark 苷蔗種中釋師子
176 19 zhōng midday 苷蔗種中釋師子
177 19 zhōng inside 苷蔗種中釋師子
178 19 zhōng during 苷蔗種中釋師子
179 19 zhōng Zhong 苷蔗種中釋師子
180 19 zhōng intermediary 苷蔗種中釋師子
181 19 zhōng half 苷蔗種中釋師子
182 19 zhòng to reach; to attain 苷蔗種中釋師子
183 19 zhòng to suffer; to infect 苷蔗種中釋師子
184 19 zhòng to obtain 苷蔗種中釋師子
185 19 zhòng to pass an exam 苷蔗種中釋師子
186 19 zhōng middle 苷蔗種中釋師子
187 19 seven 有七天子次第捨身生罽賓國
188 19 a genre of poetry 有七天子次第捨身生罽賓國
189 19 seventh day memorial ceremony 有七天子次第捨身生罽賓國
190 19 seven; sapta 有七天子次第捨身生罽賓國
191 19 to lift; to hold up; to raise 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
192 19 to move 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
193 19 to originate; to initiate; to start (a fire) 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
194 19 to recommend; to elect 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
195 19 to suggest 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
196 19 to fly 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
197 19 to bear; to give birth 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
198 19 actions; conduct 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
199 19 a successful candidate 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
200 19 to raise an example 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
201 19 to raise; utkṣepa 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
202 17 無常 wúcháng irregular 今為無常所食噉
203 17 無常 wúcháng changing frequently 今為無常所食噉
204 17 無常 wúcháng impermanence; anitya; anicca 今為無常所食噉
205 17 無常 wúcháng impermanence 今為無常所食噉
206 16 gào to tell; to say; said; told 而告諸天
207 16 gào to request 而告諸天
208 16 gào to report; to inform 而告諸天
209 16 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 而告諸天
210 16 gào to accuse; to sue 而告諸天
211 16 gào to reach 而告諸天
212 16 gào an announcement 而告諸天
213 16 gào a party 而告諸天
214 16 gào a vacation 而告諸天
215 16 gào Gao 而告諸天
216 16 gào to tell; jalp 而告諸天
217 15 jīn today; present; now 今為無常所食噉
218 15 jīn Jin 今為無常所食噉
219 15 jīn modern 今為無常所食噉
220 15 jīn now; adhunā 今為無常所食噉
221 15 眾生 zhòngshēng all living things 超勝眾生無比者
222 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 超勝眾生無比者
223 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 超勝眾生無比者
224 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 超勝眾生無比者
225 15 suǒ a few; various; some 今為無常所食噉
226 15 suǒ a place; a location 今為無常所食噉
227 15 suǒ indicates a passive voice 今為無常所食噉
228 15 suǒ an ordinal number 今為無常所食噉
229 15 suǒ meaning 今為無常所食噉
230 15 suǒ garrison 今為無常所食噉
231 15 suǒ place; pradeśa 今為無常所食噉
232 14 tiān day 梵天世界餘天處
233 14 tiān heaven 梵天世界餘天處
234 14 tiān nature 梵天世界餘天處
235 14 tiān sky 梵天世界餘天處
236 14 tiān weather 梵天世界餘天處
237 14 tiān father; husband 梵天世界餘天處
238 14 tiān a necessity 梵天世界餘天處
239 14 tiān season 梵天世界餘天處
240 14 tiān destiny 梵天世界餘天處
241 14 tiān very high; sky high [prices] 梵天世界餘天處
242 14 tiān a deva; a god 梵天世界餘天處
243 14 tiān Heaven 梵天世界餘天處
244 14 day of the month; a certain day 其光出過於千日
245 14 Kangxi radical 72 其光出過於千日
246 14 a day 其光出過於千日
247 14 Japan 其光出過於千日
248 14 sun 其光出過於千日
249 14 daytime 其光出過於千日
250 14 sunlight 其光出過於千日
251 14 everyday 其光出過於千日
252 14 season 其光出過於千日
253 14 available time 其光出過於千日
254 14 in the past 其光出過於千日
255 14 mi 其光出過於千日
256 14 sun; sūrya 其光出過於千日
257 14 a day; divasa 其光出過於千日
258 14 Qi 無有能盡其邊際
259 13 wéi to act as; to serve 今為無常所食噉
260 13 wéi to change into; to become 今為無常所食噉
261 13 wéi to be; is 今為無常所食噉
262 13 wéi to do 今為無常所食噉
263 13 wèi to support; to help 今為無常所食噉
264 13 wéi to govern 今為無常所食噉
265 13 wèi to be; bhū 今為無常所食噉
266 13 舍利 shèlì Buddhist relics 如是我鉢及我舍利
267 13 舍利 shèlì relic 如是我鉢及我舍利
268 13 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 如是我鉢及我舍利
269 13 舍利 shèlì a mythical bird that is able to talk 如是我鉢及我舍利
270 13 不久 bùjiǔ not long; soon 不久之間當滅度
271 12 Yi 亦入寂滅不久住
272 12 shí food; food and drink 受種種味食
273 12 shí Kangxi radical 184 受種種味食
274 12 shí to eat 受種種味食
275 12 to feed 受種種味食
276 12 shí meal; cooked cereals 受種種味食
277 12 to raise; to nourish 受種種味食
278 12 shí to receive; to accept 受種種味食
279 12 shí to receive an official salary 受種種味食
280 12 shí an eclipse 受種種味食
281 12 shí food; bhakṣa 受種種味食
282 12 zhì Kangxi radical 133 疾至佛所合掌向佛
283 12 zhì to arrive 疾至佛所合掌向佛
284 12 zhì approach; upagama 疾至佛所合掌向佛
285 12 hair 有發辟支佛心者
286 12 to send out; to issue; to emit; to radiate 有發辟支佛心者
287 12 to hand over; to deliver; to offer 有發辟支佛心者
288 12 to express; to show; to be manifest 有發辟支佛心者
289 12 to start out; to set off 有發辟支佛心者
290 12 to open 有發辟支佛心者
291 12 to requisition 有發辟支佛心者
292 12 to occur 有發辟支佛心者
293 12 to declare; to proclaim; to utter 有發辟支佛心者
294 12 to express; to give vent 有發辟支佛心者
295 12 to excavate 有發辟支佛心者
296 12 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 有發辟支佛心者
297 12 to get rich 有發辟支佛心者
298 12 to rise; to expand; to inflate; to swell 有發辟支佛心者
299 12 to sell 有發辟支佛心者
300 12 to shoot with a bow 有發辟支佛心者
301 12 to rise in revolt 有發辟支佛心者
302 12 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 有發辟支佛心者
303 12 to enlighten; to inspire 有發辟支佛心者
304 12 to publicize; to make known; to show off; to spread 有發辟支佛心者
305 12 to ignite; to set on fire 有發辟支佛心者
306 12 to sing; to play 有發辟支佛心者
307 12 to feel; to sense 有發辟支佛心者
308 12 to act; to do 有發辟支佛心者
309 12 grass and moss 有發辟支佛心者
310 12 Fa 有發辟支佛心者
311 12 to issue; to emit; utpāda 有發辟支佛心者
312 12 zhù to dwell; to live; to reside 何故猶住於世間
313 12 zhù to stop; to halt 何故猶住於世間
314 12 zhù to retain; to remain 何故猶住於世間
315 12 zhù to lodge at [temporarily] 何故猶住於世間
316 12 zhù verb complement 何故猶住於世間
317 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 何故猶住於世間
318 11 to drown; to sink 不久當沒
319 11 to overflow; to inundate 不久當沒
320 11 to confiscate; to impound 不久當沒
321 11 to end; to the end 不久當沒
322 11 to die 不久當沒
323 11 deeply buried 不久當沒
324 11 to disappear 不久當沒
325 11 méi not as good as 不久當沒
326 11 méi not 不久當沒
327 11 méi gone away; cyuta 不久當沒
328 11 涅槃 nièpán Nirvana 唯願如來速涅槃
329 11 涅槃 Nièpán nirvana 唯願如來速涅槃
330 11 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 唯願如來速涅槃
331 11 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
332 11 duó many; much 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
333 11 duō more 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
334 11 duō excessive 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
335 11 duō abundant 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
336 11 duō to multiply; to acrue 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
337 11 duō Duo 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
338 11 duō ta 大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉眾
339 11 zuò to do 作如是言
340 11 zuò to act as; to serve as 作如是言
341 11 zuò to start 作如是言
342 11 zuò a writing; a work 作如是言
343 11 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
344 11 zuō to create; to make 作如是言
345 11 zuō a workshop 作如是言
346 11 zuō to write; to compose 作如是言
347 11 zuò to rise 作如是言
348 11 zuò to be aroused 作如是言
349 11 zuò activity; action; undertaking 作如是言
350 11 zuò to regard as 作如是言
351 11 zuò action; kāraṇa 作如是言
352 10 wáng Wang 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
353 10 wáng a king 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
354 10 wáng Kangxi radical 96 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
355 10 wàng to be king; to rule 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
356 10 wáng a prince; a duke 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
357 10 wáng grand; great 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
358 10 wáng to treat with the ceremony due to a king 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
359 10 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
360 10 wáng the head of a group or gang 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
361 10 wáng the biggest or best of a group 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
362 10 wáng king; best of a kind; rāja 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
363 10 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊離菩提樹
364 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊離菩提樹
365 9 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
366 9 最後 zuìhòu final; last 我今最後歸命禮
367 9 pěng to hold up in two hands 娑伽羅龍王以手捧鉢
368 9 pěng to support 娑伽羅龍王以手捧鉢
369 9 pěng to press 娑伽羅龍王以手捧鉢
370 9 pěng to flatter; to praise 娑伽羅龍王以手捧鉢
371 9 pěng embrace; śliṣṭa 娑伽羅龍王以手捧鉢
372 9 shòu to suffer; to be subjected to 世世受於端正之身
373 9 shòu to transfer; to confer 世世受於端正之身
374 9 shòu to receive; to accept 世世受於端正之身
375 9 shòu to tolerate 世世受於端正之身
376 9 shòu feelings; sensations 世世受於端正之身
377 9 yǎng to raise; to bring up (children, animals); to give birth 大設供養
378 9 yǎng to raise; to bring up (children, animals); to keep; to support; to give birth 大設供養
379 9 yǎng Nurture 大設供養
380 9 yǎng nourishing; poṣa 大設供養
381 9 shēng to be born; to give birth 從彼清淨戒池生
382 9 shēng to live 從彼清淨戒池生
383 9 shēng raw 從彼清淨戒池生
384 9 shēng a student 從彼清淨戒池生
385 9 shēng life 從彼清淨戒池生
386 9 shēng to produce; to give rise 從彼清淨戒池生
387 9 shēng alive 從彼清淨戒池生
388 9 shēng a lifetime 從彼清淨戒池生
389 9 shēng to initiate; to become 從彼清淨戒池生
390 9 shēng to grow 從彼清淨戒池生
391 9 shēng unfamiliar 從彼清淨戒池生
392 9 shēng not experienced 從彼清淨戒池生
393 9 shēng hard; stiff; strong 從彼清淨戒池生
394 9 shēng having academic or professional knowledge 從彼清淨戒池生
395 9 shēng a male role in traditional theatre 從彼清淨戒池生
396 9 shēng gender 從彼清淨戒池生
397 9 shēng to develop; to grow 從彼清淨戒池生
398 9 shēng to set up 從彼清淨戒池生
399 9 shēng a prostitute 從彼清淨戒池生
400 9 shēng a captive 從彼清淨戒池生
401 9 shēng a gentleman 從彼清淨戒池生
402 9 shēng Kangxi radical 100 從彼清淨戒池生
403 9 shēng unripe 從彼清淨戒池生
404 9 shēng nature 從彼清淨戒池生
405 9 shēng to inherit; to succeed 從彼清淨戒池生
406 9 shēng destiny 從彼清淨戒池生
407 9 shēng birth 從彼清淨戒池生
408 9 設供 shègōng to lay out offerings; to give offerings 大設供養
409 9 阿修羅 āxiūluó asura 毘摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅眾
410 9 阿修羅 āxiūluó asura 毘摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅眾
411 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 已曾供養四阿羅漢
412 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 已曾供養四阿羅漢
413 9 供養 gòngyǎng offering 已曾供養四阿羅漢
414 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 已曾供養四阿羅漢
415 9 yán to speak; to say; said 作如是言
416 9 yán language; talk; words; utterance; speech 作如是言
417 9 yán Kangxi radical 149 作如是言
418 9 yán phrase; sentence 作如是言
419 9 yán a word; a syllable 作如是言
420 9 yán a theory; a doctrine 作如是言
421 9 yán to regard as 作如是言
422 9 yán to act as 作如是言
423 9 yán word; vacana 作如是言
424 9 yán speak; vad 作如是言
425 8 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
426 8 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 不久之間當滅度
427 8 滅度 mièdù Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 不久之間當滅度
428 8 諦聽 dì tīng listen carefully; listen attentively 諸天諦聽
429 8 諦聽 dì tīng listen carefully 諸天諦聽
430 8 諦聽 dì tīng listen carefully; śṛṇotha 諸天諦聽
431 8 一切 yīqiè temporary 一切人天應供者
432 8 一切 yīqiè the same 一切人天應供者
433 8 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 亦入寂滅不久住
434 8 miè to submerge 亦入寂滅不久住
435 8 miè to extinguish; to put out 亦入寂滅不久住
436 8 miè to eliminate 亦入寂滅不久住
437 8 miè to disappear; to fade away 亦入寂滅不久住
438 8 miè the cessation of suffering 亦入寂滅不久住
439 8 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 亦入寂滅不久住
440 8 guò to cross; to go over; to pass 面貌圓滿過月形
441 8 guò to surpass; to exceed 面貌圓滿過月形
442 8 guò to experience; to pass time 面貌圓滿過月形
443 8 guò to go 面貌圓滿過月形
444 8 guò a mistake 面貌圓滿過月形
445 8 guō Guo 面貌圓滿過月形
446 8 guò to die 面貌圓滿過月形
447 8 guò to shift 面貌圓滿過月形
448 8 guò to endure 面貌圓滿過月形
449 8 guò to pay a visit; to call on 面貌圓滿過月形
450 8 guò gone by, past; atīta 面貌圓滿過月形
451 8 wén to hear 不復更聞甘露法
452 8 wén Wen 不復更聞甘露法
453 8 wén sniff at; to smell 不復更聞甘露法
454 8 wén to be widely known 不復更聞甘露法
455 8 wén to confirm; to accept 不復更聞甘露法
456 8 wén information 不復更聞甘露法
457 8 wèn famous; well known 不復更聞甘露法
458 8 wén knowledge; learning 不復更聞甘露法
459 8 wèn popularity; prestige; reputation 不復更聞甘露法
460 8 wén to question 不復更聞甘露法
461 8 wén heard; śruta 不復更聞甘露法
462 8 wén hearing; śruti 不復更聞甘露法
463 8 jiàn to see 我等不復得瞻見
464 8 jiàn opinion; view; understanding 我等不復得瞻見
465 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 我等不復得瞻見
466 8 jiàn refer to; for details see 我等不復得瞻見
467 8 jiàn to listen to 我等不復得瞻見
468 8 jiàn to meet 我等不復得瞻見
469 8 jiàn to receive (a guest) 我等不復得瞻見
470 8 jiàn let me; kindly 我等不復得瞻見
471 8 jiàn Jian 我等不復得瞻見
472 8 xiàn to appear 我等不復得瞻見
473 8 xiàn to introduce 我等不復得瞻見
474 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 我等不復得瞻見
475 8 jiàn seeing; observing; darśana 我等不復得瞻見
476 8 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 此閻浮提所有羅漢皆往彼國
477 8 huā Hua 以種種花
478 8 huā flower 以種種花
479 8 huā to spend (money, time) 以種種花
480 8 huā a flower shaped object 以種種花
481 8 huā a beautiful female 以種種花
482 8 huā having flowers 以種種花
483 8 huā having a decorative pattern 以種種花
484 8 huā having a a variety 以種種花
485 8 huā false; empty 以種種花
486 8 huā indistinct; fuzzy 以種種花
487 8 huā excited 以種種花
488 8 huā to flower 以種種花
489 8 huā flower; puṣpa 以種種花
490 7 發聲 fāshēng to utter; to give voice 有發聲聞心者
491 7 發聲 fāshēng sound; sound production 有發聲聞心者
492 7 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
493 7 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 破壞一切諸眾生
494 7 娑伽羅龍王 suō jiā luó lóng wáng Sagara-nagaraja 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
495 7 辟支佛 pìzhī fó Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 有發辟支佛心者
496 7 牟尼 móuní a saint; a sage; a seer; muni 破壞清淨大牟尼
497 7 to break; to split; to smash 此處破魔王
498 7 worn-out; broken 此處破魔王
499 7 to destroy; to ruin 此處破魔王
500 7 to break a rule; to allow an exception 此處破魔王

Frequencies of all Words

Top 871

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 72 a bowl; an alms bowl 伊羅鉢象數滿千
2 72 a bowl 伊羅鉢象數滿千
3 72 an alms bowl; an earthenware basin 伊羅鉢象數滿千
4 72 an earthenware basin 伊羅鉢象數滿千
5 72 Alms bowl 伊羅鉢象數滿千
6 72 a bowl; an alms bowl; patra 伊羅鉢象數滿千
7 72 an alms bowl; patra; patta 伊羅鉢象數滿千
8 72 an alms bowl; patra 伊羅鉢象數滿千
9 60 so as to; in order to 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
10 60 to use; to regard as 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
11 60 to use; to grasp 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
12 60 according to 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
13 60 because of 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
14 60 on a certain date 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
15 60 and; as well as 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
16 60 to rely on 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
17 60 to regard 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
18 60 to be able to 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
19 60 to order; to command 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
20 60 further; moreover 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
21 60 used after a verb 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
22 60 very 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
23 60 already 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
24 60 increasingly 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
25 60 a reason; a cause 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
26 60 Israel 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
27 60 Yi 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
28 60 use; yogena 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
29 49 in; at 形色殊勝於日月
30 49 in; at 形色殊勝於日月
31 49 in; at; to; from 形色殊勝於日月
32 49 to go; to 形色殊勝於日月
33 49 to rely on; to depend on 形色殊勝於日月
34 49 to go to; to arrive at 形色殊勝於日月
35 49 from 形色殊勝於日月
36 49 give 形色殊勝於日月
37 49 oppposing 形色殊勝於日月
38 49 and 形色殊勝於日月
39 49 compared to 形色殊勝於日月
40 49 by 形色殊勝於日月
41 49 and; as well as 形色殊勝於日月
42 49 for 形色殊勝於日月
43 49 Yu 形色殊勝於日月
44 49 a crow 形色殊勝於日月
45 49 whew; wow 形色殊勝於日月
46 49 near to; antike 形色殊勝於日月
47 48 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而說偈言
48 48 ér Kangxi radical 126 而說偈言
49 48 ér you 而說偈言
50 48 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而說偈言
51 48 ér right away; then 而說偈言
52 48 ér but; yet; however; while; nevertheless 而說偈言
53 48 ér if; in case; in the event that 而說偈言
54 48 ér therefore; as a result; thus 而說偈言
55 48 ér how can it be that? 而說偈言
56 48 ér so as to 而說偈言
57 48 ér only then 而說偈言
58 48 ér as if; to seem like 而說偈言
59 48 néng can; able 而說偈言
60 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
61 48 ér me 而說偈言
62 48 ér to arrive; up to 而說偈言
63 48 ér possessive 而說偈言
64 48 ér and; ca 而說偈言
65 48 爾時 ěr shí at that time 爾時
66 48 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
67 39 Buddha; Awakened One 疾至佛所合掌向佛
68 39 relating to Buddhism 疾至佛所合掌向佛
69 39 a statue or image of a Buddha 疾至佛所合掌向佛
70 39 a Buddhist text 疾至佛所合掌向佛
71 39 to touch; to stroke 疾至佛所合掌向佛
72 39 Buddha 疾至佛所合掌向佛
73 39 Buddha; Awakened One 疾至佛所合掌向佛
74 37 說偈言 shuō jìyán uttered the following stanzas 而說偈言
75 36 shǒu hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
76 36 shǒu Kangxi radical 64 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
77 36 shǒu to hold in one's hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
78 36 shǒu a skill; an ability 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
79 36 shǒu personally 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
80 36 shǒu a person with skill 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
81 36 shǒu convenient; portable 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
82 36 shǒu a person doing an activity 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
83 36 shǒu a method; a technique 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
84 36 shǒu personally written 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
85 36 shǒu carried or handled by hand 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
86 36 shǒu hand; pāṇi; hasta 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
87 33 如是 rúshì thus; so 如是莊嚴殊特身
88 33 如是 rúshì thus, so 如是莊嚴殊特身
89 33 如是 rúshì thus; evam 如是莊嚴殊特身
90 33 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是莊嚴殊特身
91 33 this; these 於此現在及未來
92 33 in this way 於此現在及未來
93 33 otherwise; but; however; so 於此現在及未來
94 33 at this time; now; here 於此現在及未來
95 33 this; here; etad 於此現在及未來
96 31 yǒu is; are; to exist 三十有二上妙相
97 31 yǒu to have; to possess 三十有二上妙相
98 31 yǒu indicates an estimate 三十有二上妙相
99 31 yǒu indicates a large quantity 三十有二上妙相
100 31 yǒu indicates an affirmative response 三十有二上妙相
101 31 yǒu a certain; used before a person, time, or place 三十有二上妙相
102 31 yǒu used to compare two things 三十有二上妙相
103 31 yǒu used in a polite formula before certain verbs 三十有二上妙相
104 31 yǒu used before the names of dynasties 三十有二上妙相
105 31 yǒu a certain thing; what exists 三十有二上妙相
106 31 yǒu multiple of ten and ... 三十有二上妙相
107 31 yǒu abundant 三十有二上妙相
108 31 yǒu purposeful 三十有二上妙相
109 31 yǒu You 三十有二上妙相
110 31 yǒu 1. existence; 2. becoming 三十有二上妙相
111 31 yǒu becoming; bhava 三十有二上妙相
112 30 阿難 Ānán Ananda 佛告阿難
113 30 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 佛告阿難
114 30 děng et cetera; and so on 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
115 30 děng to wait 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
116 30 děng degree; kind 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
117 30 děng plural 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
118 30 děng to be equal 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
119 30 děng degree; level 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
120 30 děng to compare 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
121 30 děng same; equal; sama 娑伽羅龍王與百萬億諸龍眾等
122 30 I; me; my 我今最後歸命禮
123 30 self 我今最後歸命禮
124 30 we; our 我今最後歸命禮
125 30 [my] dear 我今最後歸命禮
126 30 Wo 我今最後歸命禮
127 30 self; atman; attan 我今最後歸命禮
128 30 ga 我今最後歸命禮
129 30 I; aham 我今最後歸命禮
130 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 超勝眾生無比者
131 30 zhě that 超勝眾生無比者
132 30 zhě nominalizing function word 超勝眾生無比者
133 30 zhě used to mark a definition 超勝眾生無比者
134 30 zhě used to mark a pause 超勝眾生無比者
135 30 zhě topic marker; that; it 超勝眾生無比者
136 30 zhuó according to 超勝眾生無比者
137 30 zhě ca 超勝眾生無比者
138 29 big; huge; large 大麁獷盡永無餘
139 29 Kangxi radical 37 大麁獷盡永無餘
140 29 great; major; important 大麁獷盡永無餘
141 29 size 大麁獷盡永無餘
142 29 old 大麁獷盡永無餘
143 29 greatly; very 大麁獷盡永無餘
144 29 oldest; earliest 大麁獷盡永無餘
145 29 adult 大麁獷盡永無餘
146 29 tài greatest; grand 大麁獷盡永無餘
147 29 dài an important person 大麁獷盡永無餘
148 29 senior 大麁獷盡永無餘
149 29 approximately 大麁獷盡永無餘
150 29 tài greatest; grand 大麁獷盡永無餘
151 29 an element 大麁獷盡永無餘
152 29 great; mahā 大麁獷盡永無餘
153 27 shì is; are; am; to be 是時
154 27 shì is exactly 是時
155 27 shì is suitable; is in contrast 是時
156 27 shì this; that; those 是時
157 27 shì really; certainly 是時
158 27 shì correct; yes; affirmative 是時
159 27 shì true 是時
160 27 shì is; has; exists 是時
161 27 shì used between repetitions of a word 是時
162 27 shì a matter; an affair 是時
163 27 shì Shi 是時
164 27 shì is; bhū 是時
165 27 shì this; idam 是時
166 26 雨淚 yǔlèi weep tears like rain 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
167 26 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 以種種花
168 26 種種 zhǒng zhǒng various forms 以種種花
169 26 and 帝釋天王復與百千億三十三天眾
170 26 to give 帝釋天王復與百千億三十三天眾
171 26 together with 帝釋天王復與百千億三十三天眾
172 26 interrogative particle 帝釋天王復與百千億三十三天眾
173 26 to accompany 帝釋天王復與百千億三十三天眾
174 26 to particate in 帝釋天王復與百千億三十三天眾
175 26 of the same kind 帝釋天王復與百千億三十三天眾
176 26 to help 帝釋天王復與百千億三十三天眾
177 26 for 帝釋天王復與百千億三十三天眾
178 26 and; ca 帝釋天王復與百千億三十三天眾
179 26 lèi tears 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
180 26 lèi to weep; to cry 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
181 26 lèi tears; aśru 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
182 25 already 諸惡眾生已調伏
183 25 Kangxi radical 49 諸惡眾生已調伏
184 25 from 諸惡眾生已調伏
185 25 to bring to an end; to stop 諸惡眾生已調伏
186 25 final aspectual particle 諸惡眾生已調伏
187 25 afterwards; thereafter 諸惡眾生已調伏
188 25 too; very; excessively 諸惡眾生已調伏
189 25 to complete 諸惡眾生已調伏
190 25 to demote; to dismiss 諸惡眾生已調伏
191 25 to recover from an illness 諸惡眾生已調伏
192 25 certainly 諸惡眾生已調伏
193 25 an interjection of surprise 諸惡眾生已調伏
194 25 this 諸惡眾生已調伏
195 25 former; pūrvaka 諸惡眾生已調伏
196 25 former; pūrvaka 諸惡眾生已調伏
197 25 悲泣 bēiqì to weep with grief 同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚
198 25 如來 rúlái Tathagata 如來容色甚微妙
199 25 如來 Rúlái Tathagata 如來容色甚微妙
200 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來容色甚微妙
201 25 wěn to wipe; to rub off 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
202 24 one hundred million 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
203 24 to estimate; to calculate; to guess 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
204 24 a huge number; an immeasurable amount 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
205 24 to allay; to put to rest; to satisfy 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
206 24 a very large number; koṭi 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
207 24 shí time; a point or period of time 是時
208 24 shí a season; a quarter of a year 是時
209 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
210 24 shí at that time 是時
211 24 shí fashionable 是時
212 24 shí fate; destiny; luck 是時
213 24 shí occasion; opportunity; chance 是時
214 24 shí tense 是時
215 24 shí particular; special 是時
216 24 shí to plant; to cultivate 是時
217 24 shí hour (measure word) 是時
218 24 shí an era; a dynasty 是時
219 24 shí time [abstract] 是時
220 24 shí seasonal 是時
221 24 shí frequently; often 是時
222 24 shí occasionally; sometimes 是時
223 24 shí on time 是時
224 24 shí this; that 是時
225 24 shí to wait upon 是時
226 24 shí hour 是時
227 24 shí appropriate; proper; timely 是時
228 24 shí Shi 是時
229 24 shí a present; currentlt 是時
230 24 shí time; kāla 是時
231 24 shí at that time; samaya 是時
232 24 shí then; atha 是時
233 22 百萬 bǎiwàn one million 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
234 22 shēng sound 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
235 22 shēng a measure word for sound (times) 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
236 22 shēng sheng 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
237 22 shēng voice 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
238 22 shēng music 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
239 22 shēng language 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
240 22 shēng fame; reputation; honor 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
241 22 shēng a message 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
242 22 shēng an utterance 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
243 22 shēng a consonant 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
244 22 shēng a tone 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
245 22 shēng to announce 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
246 22 shēng sound 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
247 22 to reach 於此現在及未來
248 22 and 於此現在及未來
249 22 coming to; when 於此現在及未來
250 22 to attain 於此現在及未來
251 22 to understand 於此現在及未來
252 22 able to be compared to; to catch up with 於此現在及未來
253 22 to be involved with; to associate with 於此現在及未來
254 22 passing of a feudal title from elder to younger brother 於此現在及未來
255 22 and; ca; api 於此現在及未來
256 21 zhī him; her; them; that 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
257 21 zhī used between a modifier and a word to form a word group 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
258 21 zhī to go 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
259 21 zhī this; that 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
260 21 zhī genetive marker 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
261 21 zhī it 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
262 21 zhī in 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
263 21 zhī all 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
264 21 zhī and 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
265 21 zhī however 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
266 21 zhī if 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
267 21 zhī then 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
268 21 zhī to arrive; to go 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
269 21 zhī is 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
270 21 zhī to use 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
271 21 zhī Zhi 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
272 21 dāng to be; to act as; to serve as 不久之間當滅度
273 21 dāng at or in the very same; be apposite 不久之間當滅度
274 21 dāng dang (sound of a bell) 不久之間當滅度
275 21 dāng to face 不久之間當滅度
276 21 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 不久之間當滅度
277 21 dāng to manage; to host 不久之間當滅度
278 21 dāng should 不久之間當滅度
279 21 dāng to treat; to regard as 不久之間當滅度
280 21 dǎng to think 不久之間當滅度
281 21 dàng suitable; correspond to 不久之間當滅度
282 21 dǎng to be equal 不久之間當滅度
283 21 dàng that 不久之間當滅度
284 21 dāng an end; top 不久之間當滅度
285 21 dàng clang; jingle 不久之間當滅度
286 21 dāng to judge 不久之間當滅度
287 21 dǎng to bear on one's shoulder 不久之間當滅度
288 21 dàng the same 不久之間當滅度
289 21 dàng to pawn 不久之間當滅度
290 21 dàng to fail [an exam] 不久之間當滅度
291 21 dàng a trap 不久之間當滅度
292 21 dàng a pawned item 不久之間當滅度
293 21 dāng will be; bhaviṣyati 不久之間當滅度
294 21 夜叉 yèchā yaksa 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
295 21 zhòng many; numerous 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
296 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
297 21 zhòng general; common; public 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
298 21 zhòng many; all; sarva 毘沙門王共百萬億夜叉之眾
299 21 again; more; repeatedly 帝釋天王復與百千億三十三天眾
300 21 to go back; to return 帝釋天王復與百千億三十三天眾
301 21 to resume; to restart 帝釋天王復與百千億三十三天眾
302 21 to do in detail 帝釋天王復與百千億三十三天眾
303 21 to restore 帝釋天王復與百千億三十三天眾
304 21 to respond; to reply to 帝釋天王復與百千億三十三天眾
305 21 after all; and then 帝釋天王復與百千億三十三天眾
306 21 even if; although 帝釋天王復與百千億三十三天眾
307 21 Fu; Return 帝釋天王復與百千億三十三天眾
308 21 to retaliate; to reciprocate 帝釋天王復與百千億三十三天眾
309 21 to avoid forced labor or tax 帝釋天王復與百千億三十三天眾
310 21 particle without meaing 帝釋天王復與百千億三十三天眾
311 21 Fu 帝釋天王復與百千億三十三天眾
312 21 repeated; again 帝釋天王復與百千億三十三天眾
313 21 doubled; to overlapping; folded 帝釋天王復與百千億三十三天眾
314 21 a lined garment with doubled thickness 帝釋天王復與百千億三十三天眾
315 21 again; punar 帝釋天王復與百千億三十三天眾
316 20 諸天 zhū tiān devas 菩提樹神與諸天
317 20 xīn heart [organ] 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
318 20 xīn Kangxi radical 61 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
319 20 xīn mind; consciousness 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
320 20 xīn the center; the core; the middle 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
321 20 xīn one of the 28 star constellations 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
322 20 xīn heart 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
323 20 xīn emotion 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
324 20 xīn intention; consideration 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
325 20 xīn disposition; temperament 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
326 20 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 莫生憂惱以手椎胸令心迷悶
327 19 zhōng middle 苷蔗種中釋師子
328 19 zhōng medium; medium sized 苷蔗種中釋師子
329 19 zhōng China 苷蔗種中釋師子
330 19 zhòng to hit the mark 苷蔗種中釋師子
331 19 zhōng in; amongst 苷蔗種中釋師子
332 19 zhōng midday 苷蔗種中釋師子
333 19 zhōng inside 苷蔗種中釋師子
334 19 zhōng during 苷蔗種中釋師子
335 19 zhōng Zhong 苷蔗種中釋師子
336 19 zhōng intermediary 苷蔗種中釋師子
337 19 zhōng half 苷蔗種中釋師子
338 19 zhōng just right; suitably 苷蔗種中釋師子
339 19 zhōng while 苷蔗種中釋師子
340 19 zhòng to reach; to attain 苷蔗種中釋師子
341 19 zhòng to suffer; to infect 苷蔗種中釋師子
342 19 zhòng to obtain 苷蔗種中釋師子
343 19 zhòng to pass an exam 苷蔗種中釋師子
344 19 zhōng middle 苷蔗種中釋師子
345 19 同時 tóngshí at the same time; simultaneously 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
346 19 seven 有七天子次第捨身生罽賓國
347 19 a genre of poetry 有七天子次第捨身生罽賓國
348 19 seventh day memorial ceremony 有七天子次第捨身生罽賓國
349 19 seven; sapta 有七天子次第捨身生罽賓國
350 19 to lift; to hold up; to raise 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
351 19 to move 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
352 19 to originate; to initiate; to start (a fire) 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
353 19 to recommend; to elect 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
354 19 all; entire 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
355 19 to suggest 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
356 19 to fly 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
357 19 to bear; to give birth 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
358 19 actions; conduct 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
359 19 a successful candidate 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
360 19 to raise an example 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
361 19 to raise; utkṣepa 同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚
362 17 無常 wúcháng irregular 今為無常所食噉
363 17 無常 wúcháng changing frequently 今為無常所食噉
364 17 無常 wúcháng impermanence; anitya; anicca 今為無常所食噉
365 17 無常 wúcháng impermanence 今為無常所食噉
366 17 zhū all; many; various 威力能破諸魔軍
367 17 zhū Zhu 威力能破諸魔軍
368 17 zhū all; members of the class 威力能破諸魔軍
369 17 zhū interrogative particle 威力能破諸魔軍
370 17 zhū him; her; them; it 威力能破諸魔軍
371 17 zhū of; in 威力能破諸魔軍
372 17 zhū all; many; sarva 威力能破諸魔軍
373 17 that; those 大梵天王瞋彼魔王
374 17 another; the other 大梵天王瞋彼魔王
375 17 that; tad 大梵天王瞋彼魔王
376 16 gào to tell; to say; said; told 而告諸天
377 16 gào to request 而告諸天
378 16 gào to report; to inform 而告諸天
379 16 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 而告諸天
380 16 gào to accuse; to sue 而告諸天
381 16 gào to reach 而告諸天
382 16 gào an announcement 而告諸天
383 16 gào a party 而告諸天
384 16 gào a vacation 而告諸天
385 16 gào Gao 而告諸天
386 16 gào to tell; jalp 而告諸天
387 16 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以其供養阿羅漢故
388 16 old; ancient; former; past 以其供養阿羅漢故
389 16 reason; cause; purpose 以其供養阿羅漢故
390 16 to die 以其供養阿羅漢故
391 16 so; therefore; hence 以其供養阿羅漢故
392 16 original 以其供養阿羅漢故
393 16 accident; happening; instance 以其供養阿羅漢故
394 16 a friend; an acquaintance; friendship 以其供養阿羅漢故
395 16 something in the past 以其供養阿羅漢故
396 16 deceased; dead 以其供養阿羅漢故
397 16 still; yet 以其供養阿羅漢故
398 16 therefore; tasmāt 以其供養阿羅漢故
399 15 jīn today; present; now 今為無常所食噉
400 15 jīn Jin 今為無常所食噉
401 15 jīn modern 今為無常所食噉
402 15 jīn now; adhunā 今為無常所食噉
403 15 眾生 zhòngshēng all living things 超勝眾生無比者
404 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 超勝眾生無比者
405 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 超勝眾生無比者
406 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 超勝眾生無比者
407 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 今為無常所食噉
408 15 suǒ an office; an institute 今為無常所食噉
409 15 suǒ introduces a relative clause 今為無常所食噉
410 15 suǒ it 今為無常所食噉
411 15 suǒ if; supposing 今為無常所食噉
412 15 suǒ a few; various; some 今為無常所食噉
413 15 suǒ a place; a location 今為無常所食噉
414 15 suǒ indicates a passive voice 今為無常所食噉
415 15 suǒ that which 今為無常所食噉
416 15 suǒ an ordinal number 今為無常所食噉
417 15 suǒ meaning 今為無常所食噉
418 15 suǒ garrison 今為無常所食噉
419 15 suǒ place; pradeśa 今為無常所食噉
420 15 suǒ that which; yad 今為無常所食噉
421 14 tiān day 梵天世界餘天處
422 14 tiān day 梵天世界餘天處
423 14 tiān heaven 梵天世界餘天處
424 14 tiān nature 梵天世界餘天處
425 14 tiān sky 梵天世界餘天處
426 14 tiān weather 梵天世界餘天處
427 14 tiān father; husband 梵天世界餘天處
428 14 tiān a necessity 梵天世界餘天處
429 14 tiān season 梵天世界餘天處
430 14 tiān destiny 梵天世界餘天處
431 14 tiān very high; sky high [prices] 梵天世界餘天處
432 14 tiān very 梵天世界餘天處
433 14 tiān a deva; a god 梵天世界餘天處
434 14 tiān Heaven 梵天世界餘天處
435 14 day of the month; a certain day 其光出過於千日
436 14 Kangxi radical 72 其光出過於千日
437 14 a day 其光出過於千日
438 14 Japan 其光出過於千日
439 14 sun 其光出過於千日
440 14 daytime 其光出過於千日
441 14 sunlight 其光出過於千日
442 14 everyday 其光出過於千日
443 14 season 其光出過於千日
444 14 available time 其光出過於千日
445 14 a day 其光出過於千日
446 14 in the past 其光出過於千日
447 14 mi 其光出過於千日
448 14 sun; sūrya 其光出過於千日
449 14 a day; divasa 其光出過於千日
450 14 his; hers; its; theirs 無有能盡其邊際
451 14 to add emphasis 無有能盡其邊際
452 14 used when asking a question in reply to a question 無有能盡其邊際
453 14 used when making a request or giving an order 無有能盡其邊際
454 14 he; her; it; them 無有能盡其邊際
455 14 probably; likely 無有能盡其邊際
456 14 will 無有能盡其邊際
457 14 may 無有能盡其邊際
458 14 if 無有能盡其邊際
459 14 or 無有能盡其邊際
460 14 Qi 無有能盡其邊際
461 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 無有能盡其邊際
462 13 wèi for; to 今為無常所食噉
463 13 wèi because of 今為無常所食噉
464 13 wéi to act as; to serve 今為無常所食噉
465 13 wéi to change into; to become 今為無常所食噉
466 13 wéi to be; is 今為無常所食噉
467 13 wéi to do 今為無常所食噉
468 13 wèi for 今為無常所食噉
469 13 wèi because of; for; to 今為無常所食噉
470 13 wèi to 今為無常所食噉
471 13 wéi in a passive construction 今為無常所食噉
472 13 wéi forming a rehetorical question 今為無常所食噉
473 13 wéi forming an adverb 今為無常所食噉
474 13 wéi to add emphasis 今為無常所食噉
475 13 wèi to support; to help 今為無常所食噉
476 13 wéi to govern 今為無常所食噉
477 13 wèi to be; bhū 今為無常所食噉
478 13 舍利 shèlì Buddhist relics 如是我鉢及我舍利
479 13 舍利 shèlì relic 如是我鉢及我舍利
480 13 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 如是我鉢及我舍利
481 13 舍利 shèlì a mythical bird that is able to talk 如是我鉢及我舍利
482 13 不久 bùjiǔ not long; soon 不久之間當滅度
483 12 also; too 亦入寂滅不久住
484 12 but 亦入寂滅不久住
485 12 this; he; she 亦入寂滅不久住
486 12 although; even though 亦入寂滅不久住
487 12 already 亦入寂滅不久住
488 12 particle with no meaning 亦入寂滅不久住
489 12 Yi 亦入寂滅不久住
490 12 shí food; food and drink 受種種味食
491 12 shí Kangxi radical 184 受種種味食
492 12 shí to eat 受種種味食
493 12 to feed 受種種味食
494 12 shí meal; cooked cereals 受種種味食
495 12 to raise; to nourish 受種種味食
496 12 shí to receive; to accept 受種種味食
497 12 shí to receive an official salary 受種種味食
498 12 shí an eclipse 受種種味食
499 12 shí food; bhakṣa 受種種味食
500 12 zhì to; until 疾至佛所合掌向佛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Alms bowl
 2. a bowl; an alms bowl; patra
 3. an alms bowl; patra; patta
 4. an alms bowl; patra
use; yogena
near to; antike
ér and; ca
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
说偈言 說偈言 shuō jìyán uttered the following stanzas
shǒu hand; pāṇi; hasta
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
阿毘昙 阿毘曇 196 Abhidharma; Abhidhamma
般遮罗 般遮羅 98
 1. Pancala
 2. Pancala
跋陀 98 Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
纯陀 純陀 99 Cunda
摧碎 99 Vikiranosnisa
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大威德 100 Yamantaka
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大丰 大豐 100 Dafeng
达摩 達摩 68 Bodhidharma
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
富兰那 富蘭那 102 Purāṇa
富那 102 Punyayasas
浮陀 102 Buddha
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
74 Ji
迦陵伽 106 Kaliṅga
迦毘罗城 迦毘羅城 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净饭 淨飯 106 Shuddhodana; Suddhodana
金刚密迹 金剛密跡 106
 1. Guhyapati
 2. Vajrapāṇi
 3. vajrapāṇi
拘尸那 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘尸那城 106
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
蓝毘尼 藍毘尼 108 Lumbini
蓝毘尼园 藍毘尼園 108 Lumbini
莲华面经 蓮華面經 108 Lianhua Mian Jing
留博叉天 108 Virudhaka; Deva King of the South
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
罗堕 羅墮 108 Kanakabharadraja
罗越 羅越 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya Buddha
 2. Maitreya
摩伽陀 109 Magadha
摩尼跋陀罗 摩尼跋陀羅 109 Maṇibhadra
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼罗 尼羅 110 The Nile
毘留勒叉 112 Virūḍhaka
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
菩提树神 菩提樹神 112 Goddess of the Bodhi Tree
菩提树天 菩提樹天 112 Guardian of the Bodhi Tree
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
删兜率陀 刪兜率陀 115 Samtusita
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间眼 世間眼 115 Eyes of the World
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天复 天復 116 Tianfu
天竺 116 India; Indian subcontinent
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
陀罗 陀羅 116 Tārā
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
修罗 修羅 120 Asura
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须焰摩 須焰摩 120 Suyama Heaven
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
焰摩天 121 Yamadevaloka
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
因陀罗 因陀羅 121 Indra
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
祇林 122 Jetavana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 142.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿波陀那 196 avadana; apadana
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不异 不異 98 not different
不如法 98 counterto moral principles
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
慈悲心 99 compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大黑 100 Mahakala
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
地大 100 earth; earth element
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
多生 100 many births; many rebirths
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
甘露法 103 ambrosial Dharma
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
伽他 106 gatha; verse
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
金毘罗 金毘羅 106 kumbhira; crocodile
紧陀罗 緊陀羅 106 kimnara
鸠槃荼 鳩槃荼 106 kumbhāṇḍa
句身 106 group of phrases
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
龙众 龍眾 108 dragon spirits
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名身 109 group of names
魔军 魔軍 109 Māra's army
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那由他 110 a nayuta
能破 110 refutation
尼陀那 110 causes and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
牛王 110 king of bulls
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
頗梨 112 crystal
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入心 114 to enter the mind or heart
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生身 115 the physical body of a Buddha
十二部经 十二部經 115 Twelve Divisions of Sutras; dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
十方世界 115 the worlds in all ten directions
师家 師家 115 a scholar-monk
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受食 115 one who receives food
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四天王宫 四天王宮 115 abodes of the four guardians
四天 115 four kinds of heaven
娑罗双树 娑羅雙樹 115 twin sala trees
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. auspicious; tiṣya
 3. Tiṣya; Tissa
涂香 塗香 116 to annoint
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未来世 未來世 119 times to come; the future
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
五天子 119 five deities of the pure abodes
五众 五眾 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信心清净 信心清淨 120 pure faith
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
夜叉 121 yaksa
音声 音聲 121 sound; noise
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
优陀那 優陀那 121 udāna; inspired thought
圆光一寻 圓光一尋 121 halo extending one fathom
余趣 餘趣 121 other realms
增上 122 additional; increased; superior
质多 質多 122 citta
祇夜 122 geya; geyya; mixed verses and prose
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha