Glossary and Vocabulary for Sūtra on the Mute Boy (Wuyan Tongzi Jing) 佛說無言童子經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 321 suǒ a few; various; some 亦無所受
2 321 suǒ a place; a location 亦無所受
3 321 suǒ indicates a passive voice 亦無所受
4 321 suǒ an ordinal number 亦無所受
5 321 suǒ meaning 亦無所受
6 321 suǒ garrison 亦無所受
7 321 suǒ place; pradeśa 亦無所受
8 283 Kangxi radical 71 亦無所受
9 283 to not have; without 亦無所受
10 283 mo 亦無所受
11 283 to not have 亦無所受
12 283 Wu 亦無所受
13 283 mo 亦無所受
14 256 zhī to go 何因當逮無上正真之道成最正覺
15 256 zhī to arrive; to go 何因當逮無上正真之道成最正覺
16 256 zhī is 何因當逮無上正真之道成最正覺
17 256 zhī to use 何因當逮無上正真之道成最正覺
18 256 zhī Zhi 何因當逮無上正真之道成最正覺
19 254 wéi to act as; to serve 仁為不曾因於如來聽受法乎
20 254 wéi to change into; to become 仁為不曾因於如來聽受法乎
21 254 wéi to be; is 仁為不曾因於如來聽受法乎
22 254 wéi to do 仁為不曾因於如來聽受法乎
23 254 wèi to support; to help 仁為不曾因於如來聽受法乎
24 254 wéi to govern 仁為不曾因於如來聽受法乎
25 254 wèi to be; bhū 仁為不曾因於如來聽受法乎
26 227 to go; to 仁為不曾因於如來聽受法乎
27 227 to rely on; to depend on 仁為不曾因於如來聽受法乎
28 227 Yu 仁為不曾因於如來聽受法乎
29 227 a crow 仁為不曾因於如來聽受法乎
30 162 infix potential marker 不也
31 154 ér Kangxi radical 126 當以何緣而致法染可染心耶
32 154 ér as if; to seem like 當以何緣而致法染可染心耶
33 154 néng can; able 當以何緣而致法染可染心耶
34 154 ér whiskers on the cheeks; sideburns 當以何緣而致法染可染心耶
35 154 ér to arrive; up to 當以何緣而致法染可染心耶
36 128 zhě ca 如族姓子屬者興意
37 127 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 又計佛法則為是道
38 127 a grade; a level 又計佛法則為是道
39 127 an example; a model 又計佛法則為是道
40 127 a weighing device 又計佛法則為是道
41 127 to grade; to rank 又計佛法則為是道
42 127 to copy; to imitate; to follow 又計佛法則為是道
43 127 to do 又計佛法則為是道
44 127 koan; kōan; gong'an 又計佛法則為是道
45 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
46 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
47 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
48 121 Yi 亦無所受
49 107 一切 yīqiè temporary 一切諸法悉無所住
50 107 一切 yīqiè the same 一切諸法悉無所住
51 106 Qi 非其器故
52 88 to use; to grasp 當以何緣而致法染可染心耶
53 88 to rely on 當以何緣而致法染可染心耶
54 88 to regard 當以何緣而致法染可染心耶
55 88 to be able to 當以何緣而致法染可染心耶
56 88 to order; to command 當以何緣而致法染可染心耶
57 88 used after a verb 當以何緣而致法染可染心耶
58 88 a reason; a cause 當以何緣而致法染可染心耶
59 88 Israel 當以何緣而致法染可染心耶
60 88 Yi 當以何緣而致法染可染心耶
61 88 use; yogena 當以何緣而致法染可染心耶
62 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 本願所立明說和雅
63 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 本願所立明說和雅
64 85 shuì to persuade 本願所立明說和雅
65 85 shuō to teach; to recite; to explain 本願所立明說和雅
66 85 shuō a doctrine; a theory 本願所立明說和雅
67 85 shuō to claim; to assert 本願所立明說和雅
68 85 shuō allocution 本願所立明說和雅
69 85 shuō to criticize; to scold 本願所立明說和雅
70 85 shuō to indicate; to refer to 本願所立明說和雅
71 85 shuō speach; vāda 本願所立明說和雅
72 85 shuō to speak; bhāṣate 本願所立明說和雅
73 85 shuō to instruct 本願所立明說和雅
74 84 無言 wúyán to remain silent; to have nothing to say 問無言菩薩
75 80 無有 wú yǒu there is not 設復有人無有異求
76 80 無有 wú yǒu non-existence 設復有人無有異求
77 75 xīn heart [organ] 可悅心乎
78 75 xīn Kangxi radical 61 可悅心乎
79 75 xīn mind; consciousness 可悅心乎
80 75 xīn the center; the core; the middle 可悅心乎
81 75 xīn one of the 28 star constellations 可悅心乎
82 75 xīn heart 可悅心乎
83 75 xīn emotion 可悅心乎
84 75 xīn intention; consideration 可悅心乎
85 75 xīn disposition; temperament 可悅心乎
86 75 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 可悅心乎
87 69 néng can; able 若能曉了吾我自然本末清淨
88 69 néng ability; capacity 若能曉了吾我自然本末清淨
89 69 néng a mythical bear-like beast 若能曉了吾我自然本末清淨
90 69 néng energy 若能曉了吾我自然本末清淨
91 69 néng function; use 若能曉了吾我自然本末清淨
92 69 néng talent 若能曉了吾我自然本末清淨
93 69 néng expert at 若能曉了吾我自然本末清淨
94 69 néng to be in harmony 若能曉了吾我自然本末清淨
95 69 néng to tend to; to care for 若能曉了吾我自然本末清淨
96 69 néng to reach; to arrive at 若能曉了吾我自然本末清淨
97 69 néng to be able; śak 若能曉了吾我自然本末清淨
98 69 néng skilful; pravīṇa 若能曉了吾我自然本末清淨
99 68 method; way 吾始以來未曾問法
100 68 France 吾始以來未曾問法
101 68 the law; rules; regulations 吾始以來未曾問法
102 68 the teachings of the Buddha; Dharma 吾始以來未曾問法
103 68 a standard; a norm 吾始以來未曾問法
104 68 an institution 吾始以來未曾問法
105 68 to emulate 吾始以來未曾問法
106 68 magic; a magic trick 吾始以來未曾問法
107 68 punishment 吾始以來未曾問法
108 68 Fa 吾始以來未曾問法
109 68 a precedent 吾始以來未曾問法
110 68 a classification of some kinds of Han texts 吾始以來未曾問法
111 68 relating to a ceremony or rite 吾始以來未曾問法
112 68 Dharma 吾始以來未曾問法
113 68 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吾始以來未曾問法
114 68 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吾始以來未曾問法
115 68 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吾始以來未曾問法
116 68 quality; characteristic 吾始以來未曾問法
117 64 三昧 sānmèi samadhi 當遵修此合集佛法不失三昧
118 64 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 當遵修此合集佛法不失三昧
119 63 yán to speak; to say; said 此事如言是菩薩行
120 63 yán language; talk; words; utterance; speech 此事如言是菩薩行
121 63 yán Kangxi radical 149 此事如言是菩薩行
122 63 yán phrase; sentence 此事如言是菩薩行
123 63 yán a word; a syllable 此事如言是菩薩行
124 63 yán a theory; a doctrine 此事如言是菩薩行
125 63 yán to regard as 此事如言是菩薩行
126 63 yán to act as 此事如言是菩薩行
127 63 yán word; vacana 此事如言是菩薩行
128 63 yán speak; vad 此事如言是菩薩行
129 63 dào way; road; path 何因當逮無上正真之道成最正覺
130 63 dào principle; a moral; morality 何因當逮無上正真之道成最正覺
131 63 dào Tao; the Way 何因當逮無上正真之道成最正覺
132 63 dào to say; to speak; to talk 何因當逮無上正真之道成最正覺
133 63 dào to think 何因當逮無上正真之道成最正覺
134 63 dào circuit; a province 何因當逮無上正真之道成最正覺
135 63 dào a course; a channel 何因當逮無上正真之道成最正覺
136 63 dào a method; a way of doing something 何因當逮無上正真之道成最正覺
137 63 dào a doctrine 何因當逮無上正真之道成最正覺
138 63 dào Taoism; Daoism 何因當逮無上正真之道成最正覺
139 63 dào a skill 何因當逮無上正真之道成最正覺
140 63 dào a sect 何因當逮無上正真之道成最正覺
141 63 dào a line 何因當逮無上正真之道成最正覺
142 63 dào Way 何因當逮無上正真之道成最正覺
143 63 dào way; path; marga 何因當逮無上正真之道成最正覺
144 62 děng et cetera; and so on 假使有人於異處求此等諸異
145 62 děng to wait 假使有人於異處求此等諸異
146 62 děng to be equal 假使有人於異處求此等諸異
147 62 děng degree; level 假使有人於異處求此等諸異
148 62 děng to compare 假使有人於異處求此等諸異
149 62 děng same; equal; sama 假使有人於異處求此等諸異
150 60 wèn to ask 問無言菩薩
151 60 wèn to inquire after 問無言菩薩
152 60 wèn to interrogate 問無言菩薩
153 60 wèn to hold responsible 問無言菩薩
154 60 wèn to request something 問無言菩薩
155 60 wèn to rebuke 問無言菩薩
156 60 wèn to send an official mission bearing gifts 問無言菩薩
157 60 wèn news 問無言菩薩
158 60 wèn to propose marriage 問無言菩薩
159 60 wén to inform 問無言菩薩
160 60 wèn to research 問無言菩薩
161 60 wèn Wen 問無言菩薩
162 60 wèn a question 問無言菩薩
163 60 wèn ask; prccha 問無言菩薩
164 59 idea 如族姓子屬者興意
165 59 Italy (abbreviation) 如族姓子屬者興意
166 59 a wish; a desire; intention 如族姓子屬者興意
167 59 mood; feeling 如族姓子屬者興意
168 59 will; willpower; determination 如族姓子屬者興意
169 59 bearing; spirit 如族姓子屬者興意
170 59 to think of; to long for; to miss 如族姓子屬者興意
171 59 to anticipate; to expect 如族姓子屬者興意
172 59 to doubt; to suspect 如族姓子屬者興意
173 59 meaning 如族姓子屬者興意
174 59 a suggestion; a hint 如族姓子屬者興意
175 59 an understanding; a point of view 如族姓子屬者興意
176 59 Yi 如族姓子屬者興意
177 59 manas; mind; mentation 如族姓子屬者興意
178 58 huì intelligent; clever 慧度無極不想智慧亦無所住
179 58 huì mental ability; intellect 慧度無極不想智慧亦無所住
180 58 huì wisdom; understanding 慧度無極不想智慧亦無所住
181 58 huì Wisdom 慧度無極不想智慧亦無所住
182 58 huì wisdom; prajna 慧度無極不想智慧亦無所住
183 58 huì intellect; mati 慧度無極不想智慧亦無所住
184 56 to know; to learn about; to comprehend 一切諸法悉無所住
185 56 detailed 一切諸法悉無所住
186 56 to elaborate; to expound 一切諸法悉無所住
187 56 to exhaust; to use up 一切諸法悉無所住
188 56 strongly 一切諸法悉無所住
189 56 Xi 一切諸法悉無所住
190 56 all; kṛtsna 一切諸法悉無所住
191 55 yuē to speak; to say
192 55 yuē Kangxi radical 73
193 55 yuē to be called
194 55 yuē said; ukta
195 53 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 吾於諸法之類而為非器
196 53 zhòng many; numerous 如是行者便能皆見眾德之本
197 53 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是行者便能皆見眾德之本
198 53 zhòng general; common; public 如是行者便能皆見眾德之本
199 52 yòu Kangxi radical 29 又問
200 52 to reach 寧見答解及微妙行
201 52 to attain 寧見答解及微妙行
202 52 to understand 寧見答解及微妙行
203 52 able to be compared to; to catch up with 寧見答解及微妙行
204 52 to be involved with; to associate with 寧見答解及微妙行
205 52 passing of a feudal title from elder to younger brother 寧見答解及微妙行
206 52 and; ca; api 寧見答解及微妙行
207 50 niàn to read aloud 若入此際則不有念亦不無念
208 50 niàn to remember; to expect 若入此際則不有念亦不無念
209 50 niàn to miss 若入此際則不有念亦不無念
210 50 niàn to consider 若入此際則不有念亦不無念
211 50 niàn to recite; to chant 若入此際則不有念亦不無念
212 50 niàn to show affection for 若入此際則不有念亦不無念
213 50 niàn a thought; an idea 若入此際則不有念亦不無念
214 50 niàn twenty 若入此際則不有念亦不無念
215 50 niàn memory 若入此際則不有念亦不無念
216 50 niàn an instant 若入此際則不有念亦不無念
217 50 niàn Nian 若入此際則不有念亦不無念
218 50 niàn mindfulness; smrti 若入此際則不有念亦不無念
219 50 niàn a thought; citta 若入此際則不有念亦不無念
220 49 ya 不也
221 48 Buddha; Awakened One 佛告蓮華淨菩薩
222 48 relating to Buddhism 佛告蓮華淨菩薩
223 48 a statue or image of a Buddha 佛告蓮華淨菩薩
224 48 a Buddhist text 佛告蓮華淨菩薩
225 48 to touch; to stroke 佛告蓮華淨菩薩
226 48 Buddha 佛告蓮華淨菩薩
227 48 Buddha; Awakened One 佛告蓮華淨菩薩
228 47 child; son 如族姓子屬者興意
229 47 egg; newborn 如族姓子屬者興意
230 47 first earthly branch 如族姓子屬者興意
231 47 11 p.m.-1 a.m. 如族姓子屬者興意
232 47 Kangxi radical 39 如族姓子屬者興意
233 47 pellet; something small and hard 如族姓子屬者興意
234 47 master 如族姓子屬者興意
235 47 viscount 如族姓子屬者興意
236 47 zi you; your honor 如族姓子屬者興意
237 47 masters 如族姓子屬者興意
238 47 person 如族姓子屬者興意
239 47 young 如族姓子屬者興意
240 47 seed 如族姓子屬者興意
241 47 subordinate; subsidiary 如族姓子屬者興意
242 47 a copper coin 如族姓子屬者興意
243 47 female dragonfly 如族姓子屬者興意
244 47 constituent 如族姓子屬者興意
245 47 offspring; descendants 如族姓子屬者興意
246 47 dear 如族姓子屬者興意
247 47 little one 如族姓子屬者興意
248 47 son; putra 如族姓子屬者興意
249 47 offspring; tanaya 如族姓子屬者興意
250 46 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 於是舍利弗前問佛言
251 46 xíng to walk 寧見答解及微妙行
252 46 xíng capable; competent 寧見答解及微妙行
253 46 háng profession 寧見答解及微妙行
254 46 xíng Kangxi radical 144 寧見答解及微妙行
255 46 xíng to travel 寧見答解及微妙行
256 46 xìng actions; conduct 寧見答解及微妙行
257 46 xíng to do; to act; to practice 寧見答解及微妙行
258 46 xíng all right; OK; okay 寧見答解及微妙行
259 46 háng horizontal line 寧見答解及微妙行
260 46 héng virtuous deeds 寧見答解及微妙行
261 46 hàng a line of trees 寧見答解及微妙行
262 46 hàng bold; steadfast 寧見答解及微妙行
263 46 xíng to move 寧見答解及微妙行
264 46 xíng to put into effect; to implement 寧見答解及微妙行
265 46 xíng travel 寧見答解及微妙行
266 46 xíng to circulate 寧見答解及微妙行
267 46 xíng running script; running script 寧見答解及微妙行
268 46 xíng temporary 寧見答解及微妙行
269 46 háng rank; order 寧見答解及微妙行
270 46 háng a business; a shop 寧見答解及微妙行
271 46 xíng to depart; to leave 寧見答解及微妙行
272 46 xíng to experience 寧見答解及微妙行
273 46 xíng path; way 寧見答解及微妙行
274 46 xíng xing; ballad 寧見答解及微妙行
275 46 xíng Xing 寧見答解及微妙行
276 46 xíng Practice 寧見答解及微妙行
277 46 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 寧見答解及微妙行
278 46 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 寧見答解及微妙行
279 45 xìng family name; surname 如族姓子屬者興意
280 45 xìng to have the surname 如族姓子屬者興意
281 45 xìng life 如族姓子屬者興意
282 45 xìng a government official 如族姓子屬者興意
283 45 xìng common people 如族姓子屬者興意
284 45 xìng descendents 如族姓子屬者興意
285 45 xìng a household; a clan 如族姓子屬者興意
286 45 xìng family name; lineage; gotra 如族姓子屬者興意
287 45 shēn human body; torso 則當於此四大之身於吾我中求一切法
288 45 shēn Kangxi radical 158 則當於此四大之身於吾我中求一切法
289 45 shēn self 則當於此四大之身於吾我中求一切法
290 45 shēn life 則當於此四大之身於吾我中求一切法
291 45 shēn an object 則當於此四大之身於吾我中求一切法
292 45 shēn a lifetime 則當於此四大之身於吾我中求一切法
293 45 shēn moral character 則當於此四大之身於吾我中求一切法
294 45 shēn status; identity; position 則當於此四大之身於吾我中求一切法
295 45 shēn pregnancy 則當於此四大之身於吾我中求一切法
296 45 juān India 則當於此四大之身於吾我中求一切法
297 45 shēn body; kāya 則當於此四大之身於吾我中求一切法
298 45 a family clan 如族姓子屬者興意
299 45 an ethnic group; a tribe 如族姓子屬者興意
300 45 a family 如族姓子屬者興意
301 45 a group of the same kind 如族姓子屬者興意
302 45 average; prepresentative of a kind 如族姓子屬者興意
303 45 kill an entire clan as punishment 如族姓子屬者興意
304 45 complex 如族姓子屬者興意
305 45 to wipe out 如族姓子屬者興意
306 45 lineage; gotra 如族姓子屬者興意
307 45 金剛 jīngāng a diamond 精進堅強能成就已猶如金剛
308 45 金剛 jīngāng King Kong 精進堅強能成就已猶如金剛
309 45 金剛 jīngāng a hard object 精進堅強能成就已猶如金剛
310 45 金剛 jīngāng gorilla 精進堅強能成就已猶如金剛
311 45 金剛 jīngāng diamond 精進堅強能成就已猶如金剛
312 45 金剛 jīngāng vajra 精進堅強能成就已猶如金剛
313 44 正見 zhèng jiàn Right View 所謂道者處正見源
314 44 正見 zhèng jiàn right understanding; right view 所謂道者處正見源
315 43 答曰 dá yuē to reply 無言答曰
316 43 賢聖 xián shèng worthy people and sages 備悉一切諸賢聖財
317 43 賢聖 xián shèng noble ones 備悉一切諸賢聖財
318 43 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可求異
319 43 不可 bù kě improbable 不可求異
320 43 nǎi to be 乃謂無異我人壽命
321 42 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 諸不滅度令得滅度
322 42 děi to want to; to need to 諸不滅度令得滅度
323 42 děi must; ought to 諸不滅度令得滅度
324 42 de 諸不滅度令得滅度
325 42 de infix potential marker 諸不滅度令得滅度
326 42 to result in 諸不滅度令得滅度
327 42 to be proper; to fit; to suit 諸不滅度令得滅度
328 42 to be satisfied 諸不滅度令得滅度
329 42 to be finished 諸不滅度令得滅度
330 42 děi satisfying 諸不滅度令得滅度
331 42 to contract 諸不滅度令得滅度
332 42 to hear 諸不滅度令得滅度
333 42 to have; there is 諸不滅度令得滅度
334 42 marks time passed 諸不滅度令得滅度
335 42 obtain; attain; prāpta 諸不滅度令得滅度
336 42 zhù to dwell; to live; to reside 一切諸法悉無所住
337 42 zhù to stop; to halt 一切諸法悉無所住
338 42 zhù to retain; to remain 一切諸法悉無所住
339 42 zhù to lodge at [temporarily] 一切諸法悉無所住
340 42 zhù verb complement 一切諸法悉無所住
341 42 zhù attaching; abiding; dwelling on 一切諸法悉無所住
342 38 xuān to declare; to announce 宣暢一切諸界度於無我
343 38 xuān Xuan 宣暢一切諸界度於無我
344 38 xuān to issue an imperial command; to summon to the imperial court 宣暢一切諸界度於無我
345 38 xuān fine writing paper; xuan paper 宣暢一切諸界度於無我
346 38 xuān to teach; to instruct 宣暢一切諸界度於無我
347 38 xuān an epithet for Confucius 宣暢一切諸界度於無我
348 38 xuān an archaic unit of length 宣暢一切諸界度於無我
349 38 xuān to disseminate; to propagate 宣暢一切諸界度於無我
350 38 xuān to vent; to drain 宣暢一切諸界度於無我
351 38 xuān Xuan 宣暢一切諸界度於無我
352 38 xuān to show; to display 宣暢一切諸界度於無我
353 38 xuān commonplace; widespread 宣暢一切諸界度於無我
354 38 xuān greying [hair]; black and white [hair] 宣暢一切諸界度於無我
355 38 xuān declare; ākhyāta 宣暢一切諸界度於無我
356 38 眾生 zhòngshēng all living things 如是行者開化眾生
357 38 眾生 zhòngshēng living things other than people 如是行者開化眾生
358 38 眾生 zhòngshēng sentient beings 如是行者開化眾生
359 38 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 如是行者開化眾生
360 38 liǎo to know; to understand 覺了欲塵則名曰道
361 38 liǎo to understand; to know 覺了欲塵則名曰道
362 38 liào to look afar from a high place 覺了欲塵則名曰道
363 38 liǎo to complete 覺了欲塵則名曰道
364 38 liǎo clever; intelligent 覺了欲塵則名曰道
365 38 liǎo to know; jñāta 覺了欲塵則名曰道
366 38 jiàn to see 寧見答解及微妙行
367 38 jiàn opinion; view; understanding 寧見答解及微妙行
368 38 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 寧見答解及微妙行
369 38 jiàn refer to; for details see 寧見答解及微妙行
370 38 jiàn to listen to 寧見答解及微妙行
371 38 jiàn to meet 寧見答解及微妙行
372 38 jiàn to receive (a guest) 寧見答解及微妙行
373 38 jiàn let me; kindly 寧見答解及微妙行
374 38 jiàn Jian 寧見答解及微妙行
375 38 xiàn to appear 寧見答解及微妙行
376 38 xiàn to introduce 寧見答解及微妙行
377 38 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 寧見答解及微妙行
378 38 jiàn seeing; observing; darśana 寧見答解及微妙行
379 37 big; huge; large 獨步大猷入於三界
380 37 Kangxi radical 37 獨步大猷入於三界
381 37 great; major; important 獨步大猷入於三界
382 37 size 獨步大猷入於三界
383 37 old 獨步大猷入於三界
384 37 oldest; earliest 獨步大猷入於三界
385 37 adult 獨步大猷入於三界
386 37 dài an important person 獨步大猷入於三界
387 37 senior 獨步大猷入於三界
388 37 an element 獨步大猷入於三界
389 37 great; mahā 獨步大猷入於三界
390 37 míng bright; luminous; brilliant 本願所立明說和雅
391 37 míng Ming 本願所立明說和雅
392 37 míng Ming Dynasty 本願所立明說和雅
393 37 míng obvious; explicit; clear 本願所立明說和雅
394 37 míng intelligent; clever; perceptive 本願所立明說和雅
395 37 míng to illuminate; to shine 本願所立明說和雅
396 37 míng consecrated 本願所立明說和雅
397 37 míng to understand; to comprehend 本願所立明說和雅
398 37 míng to explain; to clarify 本願所立明說和雅
399 37 míng Souther Ming; Later Ming 本願所立明說和雅
400 37 míng the world; the human world; the world of the living 本願所立明說和雅
401 37 míng eyesight; vision 本願所立明說和雅
402 37 míng a god; a spirit 本願所立明說和雅
403 37 míng fame; renown 本願所立明說和雅
404 37 míng open; public 本願所立明說和雅
405 37 míng clear 本願所立明說和雅
406 37 míng to become proficient 本願所立明說和雅
407 37 míng to be proficient 本願所立明說和雅
408 37 míng virtuous 本願所立明說和雅
409 37 míng open and honest 本願所立明說和雅
410 37 míng clean; neat 本願所立明說和雅
411 37 míng remarkable; outstanding; notable 本願所立明說和雅
412 37 míng next; afterwards 本願所立明說和雅
413 37 míng positive 本願所立明說和雅
414 37 míng Clear 本願所立明說和雅
415 37 míng wisdom; knowledge; vidyā 本願所立明說和雅
416 37 wén to hear 得聞無言菩薩所說
417 37 wén Wen 得聞無言菩薩所說
418 37 wén sniff at; to smell 得聞無言菩薩所說
419 37 wén to be widely known 得聞無言菩薩所說
420 37 wén to confirm; to accept 得聞無言菩薩所說
421 37 wén information 得聞無言菩薩所說
422 37 wèn famous; well known 得聞無言菩薩所說
423 37 wén knowledge; learning 得聞無言菩薩所說
424 37 wèn popularity; prestige; reputation 得聞無言菩薩所說
425 37 wén to question 得聞無言菩薩所說
426 37 wén heard; śruta 得聞無言菩薩所說
427 37 wén hearing; śruti 得聞無言菩薩所說
428 36 kǒu Kangxi radical 30 莊嚴其口言行相應
429 36 kǒu mouth 莊嚴其口言行相應
430 36 kǒu an opening; a hole 莊嚴其口言行相應
431 36 kǒu eloquence 莊嚴其口言行相應
432 36 kǒu the edge of a blade 莊嚴其口言行相應
433 36 kǒu edge; border 莊嚴其口言行相應
434 36 kǒu verbal; oral 莊嚴其口言行相應
435 36 kǒu taste 莊嚴其口言行相應
436 36 kǒu population; people 莊嚴其口言行相應
437 36 kǒu an entrance; an exit; a pass 莊嚴其口言行相應
438 36 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 莊嚴其口言行相應
439 36 to enter 若入此際則不有念亦不無念
440 36 Kangxi radical 11 若入此際則不有念亦不無念
441 36 radical 若入此際則不有念亦不無念
442 36 income 若入此際則不有念亦不無念
443 36 to conform with 若入此際則不有念亦不無念
444 36 to descend 若入此際則不有念亦不無念
445 36 the entering tone 若入此際則不有念亦不無念
446 36 to pay 若入此際則不有念亦不無念
447 36 to join 若入此際則不有念亦不無念
448 36 entering; praveśa 若入此際則不有念亦不無念
449 36 entered; attained; āpanna 若入此際則不有念亦不無念
450 36 xīng to flourish; to be popular 如族姓子屬者興意
451 36 xìng interest 如族姓子屬者興意
452 36 xīng to spring up; to get up 如族姓子屬者興意
453 36 xīng to move 如族姓子屬者興意
454 36 xīng to generate interest 如族姓子屬者興意
455 36 xīng to promote 如族姓子屬者興意
456 36 xīng to start; to begin 如族姓子屬者興意
457 36 xīng to permit; to allow 如族姓子屬者興意
458 36 xīng Xing 如族姓子屬者興意
459 36 xīng prosperous 如族姓子屬者興意
460 36 xìng to be happy 如族姓子屬者興意
461 36 xìng to like 如族姓子屬者興意
462 36 xìng to make an analogy 如族姓子屬者興意
463 36 xìng affective image 如族姓子屬者興意
464 36 xīng prosperity; utpāda 如族姓子屬者興意
465 36 名曰 míng yuē to be named; to be called 覺了欲塵則名曰道
466 36 lìng to make; to cause to be; to lead 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
467 36 lìng to issue a command 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
468 36 lìng rules of behavior; customs 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
469 36 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
470 36 lìng a season 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
471 36 lìng respected; good reputation 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
472 36 lìng good 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
473 36 lìng pretentious 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
474 36 lìng a transcending state of existence 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
475 36 lìng a commander 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
476 36 lìng a commanding quality; an impressive character 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
477 36 lìng lyrics 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
478 36 lìng Ling 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
479 36 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
480 36 desire 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
481 36 to desire; to wish 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
482 36 to desire; to intend 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
483 36 lust 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
484 36 desire; intention; wish; kāma 吾不欲令諸佛道法離於塵勞
485 35 force 所謂力者
486 35 Kangxi radical 19 所謂力者
487 35 to exert oneself; to make an effort 所謂力者
488 35 to force 所謂力者
489 35 labor; forced labor 所謂力者
490 35 physical strength 所謂力者
491 35 power 所謂力者
492 35 Li 所謂力者
493 35 ability; capability 所謂力者
494 35 influence 所謂力者
495 35 strength; power; bala 所謂力者
496 35 yīn sound; noise 放無量光入音三昧
497 35 yīn Kangxi radical 180 放無量光入音三昧
498 35 yīn news 放無量光入音三昧
499 35 yīn tone; timbre 放無量光入音三昧
500 35 yīn music 放無量光入音三昧

Frequencies of all Words

Top 1049

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 321 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 亦無所受
2 321 suǒ an office; an institute 亦無所受
3 321 suǒ introduces a relative clause 亦無所受
4 321 suǒ it 亦無所受
5 321 suǒ if; supposing 亦無所受
6 321 suǒ a few; various; some 亦無所受
7 321 suǒ a place; a location 亦無所受
8 321 suǒ indicates a passive voice 亦無所受
9 321 suǒ that which 亦無所受
10 321 suǒ an ordinal number 亦無所受
11 321 suǒ meaning 亦無所受
12 321 suǒ garrison 亦無所受
13 321 suǒ place; pradeśa 亦無所受
14 321 suǒ that which; yad 亦無所受
15 283 no 亦無所受
16 283 Kangxi radical 71 亦無所受
17 283 to not have; without 亦無所受
18 283 has not yet 亦無所受
19 283 mo 亦無所受
20 283 do not 亦無所受
21 283 not; -less; un- 亦無所受
22 283 regardless of 亦無所受
23 283 to not have 亦無所受
24 283 um 亦無所受
25 283 Wu 亦無所受
26 283 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 亦無所受
27 283 not; non- 亦無所受
28 283 mo 亦無所受
29 256 zhī him; her; them; that 何因當逮無上正真之道成最正覺
30 256 zhī used between a modifier and a word to form a word group 何因當逮無上正真之道成最正覺
31 256 zhī to go 何因當逮無上正真之道成最正覺
32 256 zhī this; that 何因當逮無上正真之道成最正覺
33 256 zhī genetive marker 何因當逮無上正真之道成最正覺
34 256 zhī it 何因當逮無上正真之道成最正覺
35 256 zhī in 何因當逮無上正真之道成最正覺
36 256 zhī all 何因當逮無上正真之道成最正覺
37 256 zhī and 何因當逮無上正真之道成最正覺
38 256 zhī however 何因當逮無上正真之道成最正覺
39 256 zhī if 何因當逮無上正真之道成最正覺
40 256 zhī then 何因當逮無上正真之道成最正覺
41 256 zhī to arrive; to go 何因當逮無上正真之道成最正覺
42 256 zhī is 何因當逮無上正真之道成最正覺
43 256 zhī to use 何因當逮無上正真之道成最正覺
44 256 zhī Zhi 何因當逮無上正真之道成最正覺
45 254 wèi for; to 仁為不曾因於如來聽受法乎
46 254 wèi because of 仁為不曾因於如來聽受法乎
47 254 wéi to act as; to serve 仁為不曾因於如來聽受法乎
48 254 wéi to change into; to become 仁為不曾因於如來聽受法乎
49 254 wéi to be; is 仁為不曾因於如來聽受法乎
50 254 wéi to do 仁為不曾因於如來聽受法乎
51 254 wèi for 仁為不曾因於如來聽受法乎
52 254 wèi because of; for; to 仁為不曾因於如來聽受法乎
53 254 wèi to 仁為不曾因於如來聽受法乎
54 254 wéi in a passive construction 仁為不曾因於如來聽受法乎
55 254 wéi forming a rehetorical question 仁為不曾因於如來聽受法乎
56 254 wéi forming an adverb 仁為不曾因於如來聽受法乎
57 254 wéi to add emphasis 仁為不曾因於如來聽受法乎
58 254 wèi to support; to help 仁為不曾因於如來聽受法乎
59 254 wéi to govern 仁為不曾因於如來聽受法乎
60 254 wèi to be; bhū 仁為不曾因於如來聽受法乎
61 227 in; at 仁為不曾因於如來聽受法乎
62 227 in; at 仁為不曾因於如來聽受法乎
63 227 in; at; to; from 仁為不曾因於如來聽受法乎
64 227 to go; to 仁為不曾因於如來聽受法乎
65 227 to rely on; to depend on 仁為不曾因於如來聽受法乎
66 227 to go to; to arrive at 仁為不曾因於如來聽受法乎
67 227 from 仁為不曾因於如來聽受法乎
68 227 give 仁為不曾因於如來聽受法乎
69 227 oppposing 仁為不曾因於如來聽受法乎
70 227 and 仁為不曾因於如來聽受法乎
71 227 compared to 仁為不曾因於如來聽受法乎
72 227 by 仁為不曾因於如來聽受法乎
73 227 and; as well as 仁為不曾因於如來聽受法乎
74 227 for 仁為不曾因於如來聽受法乎
75 227 Yu 仁為不曾因於如來聽受法乎
76 227 a crow 仁為不曾因於如來聽受法乎
77 227 whew; wow 仁為不曾因於如來聽受法乎
78 227 near to; antike 仁為不曾因於如來聽受法乎
79 215 shì is; are; am; to be 又計佛法則為是道
80 215 shì is exactly 又計佛法則為是道
81 215 shì is suitable; is in contrast 又計佛法則為是道
82 215 shì this; that; those 又計佛法則為是道
83 215 shì really; certainly 又計佛法則為是道
84 215 shì correct; yes; affirmative 又計佛法則為是道
85 215 shì true 又計佛法則為是道
86 215 shì is; has; exists 又計佛法則為是道
87 215 shì used between repetitions of a word 又計佛法則為是道
88 215 shì a matter; an affair 又計佛法則為是道
89 215 shì Shi 又計佛法則為是道
90 215 shì is; bhū 又計佛法則為是道
91 215 shì this; idam 又計佛法則為是道
92 162 not; no 不也
93 162 expresses that a certain condition cannot be acheived 不也
94 162 as a correlative 不也
95 162 no (answering a question) 不也
96 162 forms a negative adjective from a noun 不也
97 162 at the end of a sentence to form a question 不也
98 162 to form a yes or no question 不也
99 162 infix potential marker 不也
100 162 no; na 不也
101 154 ér and; as well as; but (not); yet (not) 當以何緣而致法染可染心耶
102 154 ér Kangxi radical 126 當以何緣而致法染可染心耶
103 154 ér you 當以何緣而致法染可染心耶
104 154 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 當以何緣而致法染可染心耶
105 154 ér right away; then 當以何緣而致法染可染心耶
106 154 ér but; yet; however; while; nevertheless 當以何緣而致法染可染心耶
107 154 ér if; in case; in the event that 當以何緣而致法染可染心耶
108 154 ér therefore; as a result; thus 當以何緣而致法染可染心耶
109 154 ér how can it be that? 當以何緣而致法染可染心耶
110 154 ér so as to 當以何緣而致法染可染心耶
111 154 ér only then 當以何緣而致法染可染心耶
112 154 ér as if; to seem like 當以何緣而致法染可染心耶
113 154 néng can; able 當以何緣而致法染可染心耶
114 154 ér whiskers on the cheeks; sideburns 當以何緣而致法染可染心耶
115 154 ér me 當以何緣而致法染可染心耶
116 154 ér to arrive; up to 當以何緣而致法染可染心耶
117 154 ér possessive 當以何緣而致法染可染心耶
118 154 ér and; ca 當以何緣而致法染可染心耶
119 128 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如族姓子屬者興意
120 128 zhě that 如族姓子屬者興意
121 128 zhě nominalizing function word 如族姓子屬者興意
122 128 zhě used to mark a definition 如族姓子屬者興意
123 128 zhě used to mark a pause 如族姓子屬者興意
124 128 zhě topic marker; that; it 如族姓子屬者興意
125 128 zhuó according to 如族姓子屬者興意
126 128 zhě ca 如族姓子屬者興意
127 127 otherwise; but; however 又計佛法則為是道
128 127 then 又計佛法則為是道
129 127 measure word for short sections of text 又計佛法則為是道
130 127 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 又計佛法則為是道
131 127 a grade; a level 又計佛法則為是道
132 127 an example; a model 又計佛法則為是道
133 127 a weighing device 又計佛法則為是道
134 127 to grade; to rank 又計佛法則為是道
135 127 to copy; to imitate; to follow 又計佛法則為是道
136 127 to do 又計佛法則為是道
137 127 only 又計佛法則為是道
138 127 immediately 又計佛法則為是道
139 127 then; moreover; atha 又計佛法則為是道
140 127 koan; kōan; gong'an 又計佛法則為是道
141 122 this; these 假使有人於異處求此等諸異
142 122 in this way 假使有人於異處求此等諸異
143 122 otherwise; but; however; so 假使有人於異處求此等諸異
144 122 at this time; now; here 假使有人於異處求此等諸異
145 122 this; here; etad 假使有人於異處求此等諸異
146 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
147 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
148 121 菩薩 púsà bodhisattva 爾時會中有一菩薩
149 121 also; too 亦無所受
150 121 but 亦無所受
151 121 this; he; she 亦無所受
152 121 although; even though 亦無所受
153 121 already 亦無所受
154 121 particle with no meaning 亦無所受
155 121 Yi 亦無所受
156 107 一切 yīqiè all; every; everything 一切諸法悉無所住
157 107 一切 yīqiè temporary 一切諸法悉無所住
158 107 一切 yīqiè the same 一切諸法悉無所住
159 107 一切 yīqiè generally 一切諸法悉無所住
160 107 一切 yīqiè all, everything 一切諸法悉無所住
161 107 一切 yīqiè all; sarva 一切諸法悉無所住
162 106 his; hers; its; theirs 非其器故
163 106 to add emphasis 非其器故
164 106 used when asking a question in reply to a question 非其器故
165 106 used when making a request or giving an order 非其器故
166 106 he; her; it; them 非其器故
167 106 probably; likely 非其器故
168 106 will 非其器故
169 106 may 非其器故
170 106 if 非其器故
171 106 or 非其器故
172 106 Qi 非其器故
173 106 he; her; it; saḥ; sā; tad 非其器故
174 92 zhū all; many; various 假使有人於異處求此等諸異
175 92 zhū Zhu 假使有人於異處求此等諸異
176 92 zhū all; members of the class 假使有人於異處求此等諸異
177 92 zhū interrogative particle 假使有人於異處求此等諸異
178 92 zhū him; her; them; it 假使有人於異處求此等諸異
179 92 zhū of; in 假使有人於異處求此等諸異
180 92 zhū all; many; sarva 假使有人於異處求此等諸異
181 91 ruò to seem; to be like; as 若為非器
182 91 ruò seemingly 若為非器
183 91 ruò if 若為非器
184 91 ruò you 若為非器
185 91 ruò this; that 若為非器
186 91 ruò and; or 若為非器
187 91 ruò as for; pertaining to 若為非器
188 91 pomegranite 若為非器
189 91 ruò to choose 若為非器
190 91 ruò to agree; to accord with; to conform to 若為非器
191 91 ruò thus 若為非器
192 91 ruò pollia 若為非器
193 91 ruò Ruo 若為非器
194 91 ruò only then 若為非器
195 91 ja 若為非器
196 91 jñā 若為非器
197 91 ruò if; yadi 若為非器
198 88 so as to; in order to 當以何緣而致法染可染心耶
199 88 to use; to regard as 當以何緣而致法染可染心耶
200 88 to use; to grasp 當以何緣而致法染可染心耶
201 88 according to 當以何緣而致法染可染心耶
202 88 because of 當以何緣而致法染可染心耶
203 88 on a certain date 當以何緣而致法染可染心耶
204 88 and; as well as 當以何緣而致法染可染心耶
205 88 to rely on 當以何緣而致法染可染心耶
206 88 to regard 當以何緣而致法染可染心耶
207 88 to be able to 當以何緣而致法染可染心耶
208 88 to order; to command 當以何緣而致法染可染心耶
209 88 further; moreover 當以何緣而致法染可染心耶
210 88 used after a verb 當以何緣而致法染可染心耶
211 88 very 當以何緣而致法染可染心耶
212 88 already 當以何緣而致法染可染心耶
213 88 increasingly 當以何緣而致法染可染心耶
214 88 a reason; a cause 當以何緣而致法染可染心耶
215 88 Israel 當以何緣而致法染可染心耶
216 88 Yi 當以何緣而致法染可染心耶
217 88 use; yogena 當以何緣而致法染可染心耶
218 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 本願所立明說和雅
219 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 本願所立明說和雅
220 85 shuì to persuade 本願所立明說和雅
221 85 shuō to teach; to recite; to explain 本願所立明說和雅
222 85 shuō a doctrine; a theory 本願所立明說和雅
223 85 shuō to claim; to assert 本願所立明說和雅
224 85 shuō allocution 本願所立明說和雅
225 85 shuō to criticize; to scold 本願所立明說和雅
226 85 shuō to indicate; to refer to 本願所立明說和雅
227 85 shuō speach; vāda 本願所立明說和雅
228 85 shuō to speak; bhāṣate 本願所立明說和雅
229 85 shuō to instruct 本願所立明說和雅
230 84 無言 wúyán to remain silent; to have nothing to say 問無言菩薩
231 81 such as; for example; for instance 如族姓子屬者興意
232 81 if 如族姓子屬者興意
233 81 in accordance with 如族姓子屬者興意
234 81 to be appropriate; should; with regard to 如族姓子屬者興意
235 81 this 如族姓子屬者興意
236 81 it is so; it is thus; can be compared with 如族姓子屬者興意
237 81 to go to 如族姓子屬者興意
238 81 to meet 如族姓子屬者興意
239 81 to appear; to seem; to be like 如族姓子屬者興意
240 81 at least as good as 如族姓子屬者興意
241 81 and 如族姓子屬者興意
242 81 or 如族姓子屬者興意
243 81 but 如族姓子屬者興意
244 81 then 如族姓子屬者興意
245 81 naturally 如族姓子屬者興意
246 81 expresses a question or doubt 如族姓子屬者興意
247 81 you 如族姓子屬者興意
248 81 the second lunar month 如族姓子屬者興意
249 81 in; at 如族姓子屬者興意
250 81 Ru 如族姓子屬者興意
251 81 Thus 如族姓子屬者興意
252 81 thus; tathā 如族姓子屬者興意
253 81 like; iva 如族姓子屬者興意
254 81 suchness; tathatā 如族姓子屬者興意
255 80 無有 wú yǒu there is not 設復有人無有異求
256 80 無有 wú yǒu non-existence 設復有人無有異求
257 75 xīn heart [organ] 可悅心乎
258 75 xīn Kangxi radical 61 可悅心乎
259 75 xīn mind; consciousness 可悅心乎
260 75 xīn the center; the core; the middle 可悅心乎
261 75 xīn one of the 28 star constellations 可悅心乎
262 75 xīn heart 可悅心乎
263 75 xīn emotion 可悅心乎
264 75 xīn intention; consideration 可悅心乎
265 75 xīn disposition; temperament 可悅心乎
266 75 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 可悅心乎
267 69 néng can; able 若能曉了吾我自然本末清淨
268 69 néng ability; capacity 若能曉了吾我自然本末清淨
269 69 néng a mythical bear-like beast 若能曉了吾我自然本末清淨
270 69 néng energy 若能曉了吾我自然本末清淨
271 69 néng function; use 若能曉了吾我自然本末清淨
272 69 néng may; should; permitted to 若能曉了吾我自然本末清淨
273 69 néng talent 若能曉了吾我自然本末清淨
274 69 néng expert at 若能曉了吾我自然本末清淨
275 69 néng to be in harmony 若能曉了吾我自然本末清淨
276 69 néng to tend to; to care for 若能曉了吾我自然本末清淨
277 69 néng to reach; to arrive at 若能曉了吾我自然本末清淨
278 69 néng as long as; only 若能曉了吾我自然本末清淨
279 69 néng even if 若能曉了吾我自然本末清淨
280 69 néng but 若能曉了吾我自然本末清淨
281 69 néng in this way 若能曉了吾我自然本末清淨
282 69 néng to be able; śak 若能曉了吾我自然本末清淨
283 69 néng skilful; pravīṇa 若能曉了吾我自然本末清淨
284 68 yǒu is; are; to exist 有佛法者不離塵勞
285 68 yǒu to have; to possess 有佛法者不離塵勞
286 68 yǒu indicates an estimate 有佛法者不離塵勞
287 68 yǒu indicates a large quantity 有佛法者不離塵勞
288 68 yǒu indicates an affirmative response 有佛法者不離塵勞
289 68 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有佛法者不離塵勞
290 68 yǒu used to compare two things 有佛法者不離塵勞
291 68 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有佛法者不離塵勞
292 68 yǒu used before the names of dynasties 有佛法者不離塵勞
293 68 yǒu a certain thing; what exists 有佛法者不離塵勞
294 68 yǒu multiple of ten and ... 有佛法者不離塵勞
295 68 yǒu abundant 有佛法者不離塵勞
296 68 yǒu purposeful 有佛法者不離塵勞
297 68 yǒu You 有佛法者不離塵勞
298 68 yǒu 1. existence; 2. becoming 有佛法者不離塵勞
299 68 yǒu becoming; bhava 有佛法者不離塵勞
300 68 method; way 吾始以來未曾問法
301 68 France 吾始以來未曾問法
302 68 the law; rules; regulations 吾始以來未曾問法
303 68 the teachings of the Buddha; Dharma 吾始以來未曾問法
304 68 a standard; a norm 吾始以來未曾問法
305 68 an institution 吾始以來未曾問法
306 68 to emulate 吾始以來未曾問法
307 68 magic; a magic trick 吾始以來未曾問法
308 68 punishment 吾始以來未曾問法
309 68 Fa 吾始以來未曾問法
310 68 a precedent 吾始以來未曾問法
311 68 a classification of some kinds of Han texts 吾始以來未曾問法
312 68 relating to a ceremony or rite 吾始以來未曾問法
313 68 Dharma 吾始以來未曾問法
314 68 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 吾始以來未曾問法
315 68 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 吾始以來未曾問法
316 68 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 吾始以來未曾問法
317 68 quality; characteristic 吾始以來未曾問法
318 64 三昧 sānmèi samadhi 當遵修此合集佛法不失三昧
319 64 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 當遵修此合集佛法不失三昧
320 63 yán to speak; to say; said 此事如言是菩薩行
321 63 yán language; talk; words; utterance; speech 此事如言是菩薩行
322 63 yán Kangxi radical 149 此事如言是菩薩行
323 63 yán a particle with no meaning 此事如言是菩薩行
324 63 yán phrase; sentence 此事如言是菩薩行
325 63 yán a word; a syllable 此事如言是菩薩行
326 63 yán a theory; a doctrine 此事如言是菩薩行
327 63 yán to regard as 此事如言是菩薩行
328 63 yán to act as 此事如言是菩薩行
329 63 yán word; vacana 此事如言是菩薩行
330 63 yán speak; vad 此事如言是菩薩行
331 63 dào way; road; path 何因當逮無上正真之道成最正覺
332 63 dào principle; a moral; morality 何因當逮無上正真之道成最正覺
333 63 dào Tao; the Way 何因當逮無上正真之道成最正覺
334 63 dào measure word for long things 何因當逮無上正真之道成最正覺
335 63 dào to say; to speak; to talk 何因當逮無上正真之道成最正覺
336 63 dào to think 何因當逮無上正真之道成最正覺
337 63 dào times 何因當逮無上正真之道成最正覺
338 63 dào circuit; a province 何因當逮無上正真之道成最正覺
339 63 dào a course; a channel 何因當逮無上正真之道成最正覺
340 63 dào a method; a way of doing something 何因當逮無上正真之道成最正覺
341 63 dào measure word for doors and walls 何因當逮無上正真之道成最正覺
342 63 dào measure word for courses of a meal 何因當逮無上正真之道成最正覺
343 63 dào a centimeter 何因當逮無上正真之道成最正覺
344 63 dào a doctrine 何因當逮無上正真之道成最正覺
345 63 dào Taoism; Daoism 何因當逮無上正真之道成最正覺
346 63 dào a skill 何因當逮無上正真之道成最正覺
347 63 dào a sect 何因當逮無上正真之道成最正覺
348 63 dào a line 何因當逮無上正真之道成最正覺
349 63 dào Way 何因當逮無上正真之道成最正覺
350 63 dào way; path; marga 何因當逮無上正真之道成最正覺
351 62 děng et cetera; and so on 假使有人於異處求此等諸異
352 62 děng to wait 假使有人於異處求此等諸異
353 62 děng degree; kind 假使有人於異處求此等諸異
354 62 děng plural 假使有人於異處求此等諸異
355 62 děng to be equal 假使有人於異處求此等諸異
356 62 děng degree; level 假使有人於異處求此等諸異
357 62 děng to compare 假使有人於異處求此等諸異
358 62 děng same; equal; sama 假使有人於異處求此等諸異
359 60 wèn to ask 問無言菩薩
360 60 wèn to inquire after 問無言菩薩
361 60 wèn to interrogate 問無言菩薩
362 60 wèn to hold responsible 問無言菩薩
363 60 wèn to request something 問無言菩薩
364 60 wèn to rebuke 問無言菩薩
365 60 wèn to send an official mission bearing gifts 問無言菩薩
366 60 wèn news 問無言菩薩
367 60 wèn to propose marriage 問無言菩薩
368 60 wén to inform 問無言菩薩
369 60 wèn to research 問無言菩薩
370 60 wèn Wen 問無言菩薩
371 60 wèn to 問無言菩薩
372 60 wèn a question 問無言菩薩
373 60 wèn ask; prccha 問無言菩薩
374 59 idea 如族姓子屬者興意
375 59 Italy (abbreviation) 如族姓子屬者興意
376 59 a wish; a desire; intention 如族姓子屬者興意
377 59 mood; feeling 如族姓子屬者興意
378 59 will; willpower; determination 如族姓子屬者興意
379 59 bearing; spirit 如族姓子屬者興意
380 59 to think of; to long for; to miss 如族姓子屬者興意
381 59 to anticipate; to expect 如族姓子屬者興意
382 59 to doubt; to suspect 如族姓子屬者興意
383 59 meaning 如族姓子屬者興意
384 59 a suggestion; a hint 如族姓子屬者興意
385 59 an understanding; a point of view 如族姓子屬者興意
386 59 or 如族姓子屬者興意
387 59 Yi 如族姓子屬者興意
388 59 manas; mind; mentation 如族姓子屬者興意
389 58 huì intelligent; clever 慧度無極不想智慧亦無所住
390 58 huì mental ability; intellect 慧度無極不想智慧亦無所住
391 58 huì wisdom; understanding 慧度無極不想智慧亦無所住
392 58 huì Wisdom 慧度無極不想智慧亦無所住
393 58 huì wisdom; prajna 慧度無極不想智慧亦無所住
394 58 huì intellect; mati 慧度無極不想智慧亦無所住
395 57 如是 rúshì thus; so 如是
396 57 如是 rúshì thus, so 如是
397 57 如是 rúshì thus; evam 如是
398 57 如是 rúshì thus; evam 如是
399 56 to know; to learn about; to comprehend 一切諸法悉無所住
400 56 all; entire 一切諸法悉無所住
401 56 detailed 一切諸法悉無所住
402 56 to elaborate; to expound 一切諸法悉無所住
403 56 to exhaust; to use up 一切諸法悉無所住
404 56 strongly 一切諸法悉無所住
405 56 Xi 一切諸法悉無所住
406 56 all; kṛtsna 一切諸法悉無所住
407 55 yuē to speak; to say
408 55 yuē Kangxi radical 73
409 55 yuē to be called
410 55 yuē particle without meaning
411 55 yuē said; ukta
412 53 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 吾於諸法之類而為非器
413 53 zhòng many; numerous 如是行者便能皆見眾德之本
414 53 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是行者便能皆見眾德之本
415 53 zhòng general; common; public 如是行者便能皆見眾德之本
416 53 zhòng many; all; sarva 如是行者便能皆見眾德之本
417 52 yòu again; also 又問
418 52 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又問
419 52 yòu Kangxi radical 29 又問
420 52 yòu and 又問
421 52 yòu furthermore 又問
422 52 yòu in addition 又問
423 52 yòu but 又問
424 52 yòu again; also; moreover; punar 又問
425 52 to reach 寧見答解及微妙行
426 52 and 寧見答解及微妙行
427 52 coming to; when 寧見答解及微妙行
428 52 to attain 寧見答解及微妙行
429 52 to understand 寧見答解及微妙行
430 52 able to be compared to; to catch up with 寧見答解及微妙行
431 52 to be involved with; to associate with 寧見答解及微妙行
432 52 passing of a feudal title from elder to younger brother 寧見答解及微妙行
433 52 and; ca; api 寧見答解及微妙行
434 50 niàn to read aloud 若入此際則不有念亦不無念
435 50 niàn to remember; to expect 若入此際則不有念亦不無念
436 50 niàn to miss 若入此際則不有念亦不無念
437 50 niàn to consider 若入此際則不有念亦不無念
438 50 niàn to recite; to chant 若入此際則不有念亦不無念
439 50 niàn to show affection for 若入此際則不有念亦不無念
440 50 niàn a thought; an idea 若入此際則不有念亦不無念
441 50 niàn twenty 若入此際則不有念亦不無念
442 50 niàn memory 若入此際則不有念亦不無念
443 50 niàn an instant 若入此際則不有念亦不無念
444 50 niàn Nian 若入此際則不有念亦不無念
445 50 niàn mindfulness; smrti 若入此際則不有念亦不無念
446 50 niàn a thought; citta 若入此際則不有念亦不無念
447 49 also; too 不也
448 49 a final modal particle indicating certainy or decision 不也
449 49 either 不也
450 49 even 不也
451 49 used to soften the tone 不也
452 49 used for emphasis 不也
453 49 used to mark contrast 不也
454 49 used to mark compromise 不也
455 49 ya 不也
456 48 Buddha; Awakened One 佛告蓮華淨菩薩
457 48 relating to Buddhism 佛告蓮華淨菩薩
458 48 a statue or image of a Buddha 佛告蓮華淨菩薩
459 48 a Buddhist text 佛告蓮華淨菩薩
460 48 to touch; to stroke 佛告蓮華淨菩薩
461 48 Buddha 佛告蓮華淨菩薩
462 48 Buddha; Awakened One 佛告蓮華淨菩薩
463 47 child; son 如族姓子屬者興意
464 47 egg; newborn 如族姓子屬者興意
465 47 first earthly branch 如族姓子屬者興意
466 47 11 p.m.-1 a.m. 如族姓子屬者興意
467 47 Kangxi radical 39 如族姓子屬者興意
468 47 zi indicates that the the word is used as a noun 如族姓子屬者興意
469 47 pellet; something small and hard 如族姓子屬者興意
470 47 master 如族姓子屬者興意
471 47 viscount 如族姓子屬者興意
472 47 zi you; your honor 如族姓子屬者興意
473 47 masters 如族姓子屬者興意
474 47 person 如族姓子屬者興意
475 47 young 如族姓子屬者興意
476 47 seed 如族姓子屬者興意
477 47 subordinate; subsidiary 如族姓子屬者興意
478 47 a copper coin 如族姓子屬者興意
479 47 bundle 如族姓子屬者興意
480 47 female dragonfly 如族姓子屬者興意
481 47 constituent 如族姓子屬者興意
482 47 offspring; descendants 如族姓子屬者興意
483 47 dear 如族姓子屬者興意
484 47 little one 如族姓子屬者興意
485 47 son; putra 如族姓子屬者興意
486 47 offspring; tanaya 如族姓子屬者興意
487 46 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 於是舍利弗前問佛言
488 46 xíng to walk 寧見答解及微妙行
489 46 xíng capable; competent 寧見答解及微妙行
490 46 háng profession 寧見答解及微妙行
491 46 háng line; row 寧見答解及微妙行
492 46 xíng Kangxi radical 144 寧見答解及微妙行
493 46 xíng to travel 寧見答解及微妙行
494 46 xìng actions; conduct 寧見答解及微妙行
495 46 xíng to do; to act; to practice 寧見答解及微妙行
496 46 xíng all right; OK; okay 寧見答解及微妙行
497 46 háng horizontal line 寧見答解及微妙行
498 46 héng virtuous deeds 寧見答解及微妙行
499 46 hàng a line of trees 寧見答解及微妙行
500 46 hàng bold; steadfast 寧見答解及微妙行

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
wèi to be; bhū
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
no; na
ér and; ca
zhě ca
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿那律 196 Aniruddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大光 100 Vistīrṇavatī
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
当归 當歸 100 Angelica sinensis
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
定光佛 100
 1. Dipankara Buddha
 2. Dipankara
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法经 法經 102 Fa Jing
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
慧能 72 Huineng
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
 6. river; nadī
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金刚齐 金剛齊 106 Vajrasana; Diamond throne; Bodhimanda
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
论语 論語 76 The Analects of Confucius
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
能忍 110 able to endure; sahā
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
如观 如觀 82 Ru Guan
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦文尼 釋迦文尼 115 Sakyamuni; Śākyamuni
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
顺义 順義 115 Shunyi
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四分 115 four divisions of cognition
思惟经 思惟經 115 Sutra on Contemplation
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
五趣 119 Five Realms
无言童子经 無言童子經 119 Sutra on the Mute Boy; Wuyan Tongzi Jing
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
小乘 120 Hinayana
行思 120 Xingsi
兴业 興業 120 Xingye
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
义寂 義寂 89
 1. Yi Ji
 2. Yi Ji
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
90 Zhao
正使 122 Chief Envoy
至大 90 Zhida reign
竺法护 竺法護 122 Dharmaraksa
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 319.

Simplified Traditional Pinyin English
爱结 愛結 195 bond of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿须伦 阿須倫 196 asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
弊恶 弊惡 98 evil
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不害 98 non-harm
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
重颂 重頌 99 geya; repeated verses
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
慈恩 99
 1. Compassion and Kindness
 2. compassion and grace
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
当分 當分 100 according to position
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. Stages of the Way
 2. monastic grade
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道迹 道跡 100 follower of the path
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
顶受 頂受 100 to respectfully receive
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二报 二報 195 two kinds of retribution; direct and conditional retribution
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法处 法處 102 mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
光明相 103 halo; nimbus
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化人 104 a conjured person
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
假有 106 Nominal Existence
见大 見大 106 the element of visibility
见处 見處 106 dwelling in wrong views
讲经 講經 106
 1. Expounding the Dharma
 2. to teach the sutras
 3. to teach sutras
江河沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解空 106 to understand emptiness
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
经法 經法 106 canonical teachings
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
觉意 覺意 106 bodhyanga
举则 舉則 106 juze; to discuss a koan
客尘 客塵 107 external taint
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
愦閙 憒閙 107 clamour
苦痛 107 the sensation of pain
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了别 了別 108 to distinguish; to discern
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六度无极 六度無極 108 six perfections
六入 108 the six sense objects
六通 108 six supernatural powers
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名曰 109 to be named; to be called
命者 109 concept of life; jīva
恼患 惱患 110 difficulties
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
能信 110 able to believe
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
普雨天华 普雨天華 112 it rained flowers from the sky
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
普照十方 112 shines over the ten directions
乾沓和 113 a gandharva
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
清修 113 Pure Practice
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
劝发 勸發 113 encouragement
权方便 權方便 113 upāya; skill in means
群生 113 all living beings
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如意珠 114 mani jewel
三达 三達 115 three insights; trividya
三垢 115 three defilements
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三自归 三自歸 115 to take refuge in the Triple Gem
善念 115 Virtuous Thoughts
善说 善說 115 well expounded
善利 115 great benefit
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深法 115 a profound truth
身根 115 sense of touch
深妙 115 profound; deep and subtle
身受 115 the sense of touch; physical perception
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生法 115 sentient beings and dharmas
圣教 聖教 115 sacred teachings
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身命 115 body and life
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十二缘起 十二緣起 115
 1. twelve links of dependent origination; twelve nidānas
 2. the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 giver
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受法 115 to receive the Dharma
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四等心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵行 115 the four brahmaviharas
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四意断 四意斷 115 four right efforts; four right exertions
四意止 115 four bases of mindfulness
四事 115 the four necessities
随一 隨一 115 mostly; most of the time
所以者何 115 Why is that?
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods
通慧 116
 1. supernatural powers and wisdom
 2. Tong Hui
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无身 無身 119 no-body
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
闲居 閑居 120 a place to rest
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪正 120 heterodox and orthodox
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
信乐 信樂 120 joy of believing
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
心观 心觀 120 contemplation on the mind
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修道者 120 spiritual practitioners
修空 120 cultivation of emptiness
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
一法 121 one dharma; one thing
异见 異見 121 different view
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
意根 121 the mind sense
亿劫 億劫 121 a kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
音声 音聲 121 sound; noise
一品 121 a chapter
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘一觉 緣一覺 121 Pratyekabuddha
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
造业 造業 122 Creating Karma
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
知节 知節 122 a sense of moderation
智相 122 discriminating intellect
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执心 執心 122 a grasping mind
至真 122 most-true-one; arhat
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
紫磨金 122 polished rose gold
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪福 122 offense and merit
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment