Glossary and Vocabulary for Mani Jewel Wheel Secret Body to Attain Enlightenment Gold Wheel Mantra Sutra (Ruyi Bao Zhu Zhuanlun Mimi Xianshen Cheng Fo Jin Lun Zhou Wang Jing) 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 43 big; huge; large 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
2 43 Kangxi radical 37 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
3 43 great; major; important 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
4 43 size 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
5 43 old 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
6 43 oldest; earliest 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
7 43 adult 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
8 43 dài an important person 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
9 43 senior 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
10 43 an element 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
11 43 great; mahā 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
12 34 一切 yīqiè temporary 我今於此大會一切八部及未來世
13 34 一切 yīqiè the same 我今於此大會一切八部及未來世
14 32 wéi to act as; to serve 唯願世尊為大眾說放鉢功
15 32 wéi to change into; to become 唯願世尊為大眾說放鉢功
16 32 wéi to be; is 唯願世尊為大眾說放鉢功
17 32 wéi to do 唯願世尊為大眾說放鉢功
18 32 wèi to support; to help 唯願世尊為大眾說放鉢功
19 32 wéi to govern 唯願世尊為大眾說放鉢功
20 32 wèi to be; bhū 唯願世尊為大眾說放鉢功
21 32 method; way 我等奉持此祕密法利益眾生
22 32 France 我等奉持此祕密法利益眾生
23 32 the law; rules; regulations 我等奉持此祕密法利益眾生
24 32 the teachings of the Buddha; Dharma 我等奉持此祕密法利益眾生
25 32 a standard; a norm 我等奉持此祕密法利益眾生
26 32 an institution 我等奉持此祕密法利益眾生
27 32 to emulate 我等奉持此祕密法利益眾生
28 32 magic; a magic trick 我等奉持此祕密法利益眾生
29 32 punishment 我等奉持此祕密法利益眾生
30 32 Fa 我等奉持此祕密法利益眾生
31 32 a precedent 我等奉持此祕密法利益眾生
32 32 a classification of some kinds of Han texts 我等奉持此祕密法利益眾生
33 32 relating to a ceremony or rite 我等奉持此祕密法利益眾生
34 32 Dharma 我等奉持此祕密法利益眾生
35 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 我等奉持此祕密法利益眾生
36 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 我等奉持此祕密法利益眾生
37 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 我等奉持此祕密法利益眾生
38 32 quality; characteristic 我等奉持此祕密法利益眾生
39 31 爾時 ěr shí at that time 爾時會中有一菩薩摩訶薩
40 31 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時會中有一菩薩摩訶薩
41 31 bǎo a treasure; a valuable item 說福智業如意寶輪
42 31 bǎo treasured; cherished 說福智業如意寶輪
43 31 bǎo a jewel; gem 說福智業如意寶輪
44 31 bǎo precious 說福智業如意寶輪
45 31 bǎo noble 說福智業如意寶輪
46 31 bǎo an imperial seal 說福智業如意寶輪
47 31 bǎo a unit of currency 說福智業如意寶輪
48 31 bǎo Bao 說福智業如意寶輪
49 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 說福智業如意寶輪
50 31 bǎo jewel; gem; mani 說福智業如意寶輪
51 30 yán to speak; to say; said 即從座起而白佛言
52 30 yán language; talk; words; utterance; speech 即從座起而白佛言
53 30 yán Kangxi radical 149 即從座起而白佛言
54 30 yán phrase; sentence 即從座起而白佛言
55 30 yán a word; a syllable 即從座起而白佛言
56 30 yán a theory; a doctrine 即從座起而白佛言
57 30 yán to regard as 即從座起而白佛言
58 30 yán to act as 即從座起而白佛言
59 30 yán word; vacana 即從座起而白佛言
60 30 yán speak; vad 即從座起而白佛言
61 28 寶珠 bǎozhū a jewel 我有寶珠
62 28 寶珠 bǎozhū Jewel 我有寶珠
63 27 有情 yǒuqíng having feelings for 我今為汝及未來世無福有情說是法要
64 27 有情 yǒuqíng friends with 我今為汝及未來世無福有情說是法要
65 27 有情 yǒuqíng having emotional appeal 我今為汝及未來世無福有情說是法要
66 27 有情 yǒuqíng sentient being 我今為汝及未來世無福有情說是法要
67 27 有情 yǒuqíng sentient beings 我今為汝及未來世無福有情說是法要
68 26 to be near by; to be close to 即取長年仙藥施與行人
69 26 at that time 即取長年仙藥施與行人
70 26 to be exactly the same as; to be thus 即取長年仙藥施與行人
71 26 supposed; so-called 即取長年仙藥施與行人
72 26 to arrive at; to ascend 即取長年仙藥施與行人
73 26 zhě ca 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
74 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 因是得脫生死苦海
75 25 děi to want to; to need to 因是得脫生死苦海
76 25 děi must; ought to 因是得脫生死苦海
77 25 de 因是得脫生死苦海
78 25 de infix potential marker 因是得脫生死苦海
79 25 to result in 因是得脫生死苦海
80 25 to be proper; to fit; to suit 因是得脫生死苦海
81 25 to be satisfied 因是得脫生死苦海
82 25 to be finished 因是得脫生死苦海
83 25 děi satisfying 因是得脫生死苦海
84 25 to contract 因是得脫生死苦海
85 25 to hear 因是得脫生死苦海
86 25 to have; there is 因是得脫生死苦海
87 25 marks time passed 因是得脫生死苦海
88 25 obtain; attain; prāpta 因是得脫生死苦海
89 25 Buddha; Awakened One 佛告曼殊師利菩薩言
90 25 relating to Buddhism 佛告曼殊師利菩薩言
91 25 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊師利菩薩言
92 25 a Buddhist text 佛告曼殊師利菩薩言
93 25 to touch; to stroke 佛告曼殊師利菩薩言
94 25 Buddha 佛告曼殊師利菩薩言
95 25 Buddha; Awakened One 佛告曼殊師利菩薩言
96 25 self 我今於此大會一切八部及未來世
97 25 [my] dear 我今於此大會一切八部及未來世
98 25 Wo 我今於此大會一切八部及未來世
99 25 self; atman; attan 我今於此大會一切八部及未來世
100 25 ga 我今於此大會一切八部及未來世
101 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 唯願世尊為大眾說放鉢功
102 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 唯願世尊為大眾說放鉢功
103 24 shuì to persuade 唯願世尊為大眾說放鉢功
104 24 shuō to teach; to recite; to explain 唯願世尊為大眾說放鉢功
105 24 shuō a doctrine; a theory 唯願世尊為大眾說放鉢功
106 24 shuō to claim; to assert 唯願世尊為大眾說放鉢功
107 24 shuō allocution 唯願世尊為大眾說放鉢功
108 24 shuō to criticize; to scold 唯願世尊為大眾說放鉢功
109 24 shuō to indicate; to refer to 唯願世尊為大眾說放鉢功
110 24 shuō speach; vāda 唯願世尊為大眾說放鉢功
111 24 shuō to speak; bhāṣate 唯願世尊為大眾說放鉢功
112 24 shuō to instruct 唯願世尊為大眾說放鉢功
113 23 wáng Wang 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
114 23 wáng a king 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
115 23 wáng Kangxi radical 96 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
116 23 wàng to be king; to rule 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
117 23 wáng a prince; a duke 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
118 23 wáng grand; great 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
119 23 wáng to treat with the ceremony due to a king 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
120 23 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
121 23 wáng the head of a group or gang 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
122 23 wáng the biggest or best of a group 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
123 23 wáng king; best of a kind; rāja 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
124 23 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊為大眾說放鉢功
125 23 yuàn hope 唯願世尊為大眾說放鉢功
126 23 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊為大眾說放鉢功
127 23 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊為大眾說放鉢功
128 23 yuàn a vow 唯願世尊為大眾說放鉢功
129 23 yuàn diligent; attentive 唯願世尊為大眾說放鉢功
130 23 yuàn to prefer; to select 唯願世尊為大眾說放鉢功
131 23 yuàn to admire 唯願世尊為大眾說放鉢功
132 23 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊為大眾說放鉢功
133 22 zhōng middle 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
134 22 zhōng medium; medium sized 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
135 22 zhōng China 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
136 22 zhòng to hit the mark 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
137 22 zhōng midday 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
138 22 zhōng inside 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
139 22 zhōng during 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
140 22 zhōng Zhong 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
141 22 zhōng intermediary 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
142 22 zhōng half 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
143 22 zhòng to reach; to attain 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
144 22 zhòng to suffer; to infect 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
145 22 zhòng to obtain 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
146 22 zhòng to pass an exam 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
147 22 zhōng middle 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
148 22 to reach 及無量無數菩薩摩訶薩
149 22 to attain 及無量無數菩薩摩訶薩
150 22 to understand 及無量無數菩薩摩訶薩
151 22 able to be compared to; to catch up with 及無量無數菩薩摩訶薩
152 22 to be involved with; to associate with 及無量無數菩薩摩訶薩
153 22 passing of a feudal title from elder to younger brother 及無量無數菩薩摩訶薩
154 22 and; ca; api 及無量無數菩薩摩訶薩
155 21 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 誦八大龍王陀羅尼及龍王名號莫為異緣
156 21 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 飽滿如意寶珠王法
157 21 jīn today; present; now 我今於此大會一切八部及未來世
158 21 jīn Jin 我今於此大會一切八部及未來世
159 21 jīn modern 我今於此大會一切八部及未來世
160 21 jīn now; adhunā 我今於此大會一切八部及未來世
161 21 to use; to grasp 及以深谷
162 21 to rely on 及以深谷
163 21 to regard 及以深谷
164 21 to be able to 及以深谷
165 21 to order; to command 及以深谷
166 21 used after a verb 及以深谷
167 21 a reason; a cause 及以深谷
168 21 Israel 及以深谷
169 21 Yi 及以深谷
170 21 use; yogena 及以深谷
171 20 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 一切悉地皆令滿足
172 19 Yi 亦如飛鳥
173 18 to go; to 我今於此大會一切八部及未來世
174 18 to rely on; to depend on 我今於此大會一切八部及未來世
175 18 Yu 我今於此大會一切八部及未來世
176 18 a crow 我今於此大會一切八部及未來世
177 18 世尊 shìzūn World-Honored One 唯願世尊為大眾說放鉢功
178 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 唯願世尊為大眾說放鉢功
179 18 祕密 mìmì a secret 為祕密
180 18 祕密 mìmì secret 為祕密
181 17 lìng to make; to cause to be; to lead 一切悉地皆令滿足
182 17 lìng to issue a command 一切悉地皆令滿足
183 17 lìng rules of behavior; customs 一切悉地皆令滿足
184 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 一切悉地皆令滿足
185 17 lìng a season 一切悉地皆令滿足
186 17 lìng respected; good reputation 一切悉地皆令滿足
187 17 lìng good 一切悉地皆令滿足
188 17 lìng pretentious 一切悉地皆令滿足
189 17 lìng a transcending state of existence 一切悉地皆令滿足
190 17 lìng a commander 一切悉地皆令滿足
191 17 lìng a commanding quality; an impressive character 一切悉地皆令滿足
192 17 lìng lyrics 一切悉地皆令滿足
193 17 lìng Ling 一切悉地皆令滿足
194 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 一切悉地皆令滿足
195 16 ér Kangxi radical 126 即從座起而白佛言
196 16 ér as if; to seem like 即從座起而白佛言
197 16 néng can; able 即從座起而白佛言
198 16 ér whiskers on the cheeks; sideburns 即從座起而白佛言
199 16 ér to arrive; up to 即從座起而白佛言
200 16 Qi 乘其風輪頂載空鉢
201 16 suǒ a few; various; some 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
202 16 suǒ a place; a location 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
203 16 suǒ indicates a passive voice 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
204 16 suǒ an ordinal number 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
205 16 suǒ meaning 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
206 16 suǒ garrison 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
207 16 suǒ place; pradeśa 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
208 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
209 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
210 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
211 15 Kangxi radical 71 我今為汝及未來世無福有情說是法要
212 15 to not have; without 我今為汝及未來世無福有情說是法要
213 15 mo 我今為汝及未來世無福有情說是法要
214 15 to not have 我今為汝及未來世無福有情說是法要
215 15 Wu 我今為汝及未來世無福有情說是法要
216 15 mo 我今為汝及未來世無福有情說是法要
217 15 one 爾時會中有一菩薩摩訶薩
218 15 Kangxi radical 1 爾時會中有一菩薩摩訶薩
219 15 pure; concentrated 爾時會中有一菩薩摩訶薩
220 15 first 爾時會中有一菩薩摩訶薩
221 15 the same 爾時會中有一菩薩摩訶薩
222 15 sole; single 爾時會中有一菩薩摩訶薩
223 15 a very small amount 爾時會中有一菩薩摩訶薩
224 15 Yi 爾時會中有一菩薩摩訶薩
225 15 other 爾時會中有一菩薩摩訶薩
226 15 to unify 爾時會中有一菩薩摩訶薩
227 15 accidentally; coincidentally 爾時會中有一菩薩摩訶薩
228 15 abruptly; suddenly 爾時會中有一菩薩摩訶薩
229 15 one; eka 爾時會中有一菩薩摩訶薩
230 15 gào to tell; to say; said; told 佛告曼殊師利菩薩言
231 15 gào to request 佛告曼殊師利菩薩言
232 15 gào to report; to inform 佛告曼殊師利菩薩言
233 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告曼殊師利菩薩言
234 15 gào to accuse; to sue 佛告曼殊師利菩薩言
235 15 gào to reach 佛告曼殊師利菩薩言
236 15 gào an announcement 佛告曼殊師利菩薩言
237 15 gào a party 佛告曼殊師利菩薩言
238 15 gào a vacation 佛告曼殊師利菩薩言
239 15 gào Gao 佛告曼殊師利菩薩言
240 15 gào to tell; jalp 佛告曼殊師利菩薩言
241 14 děng et cetera; and so on 與如是等諸
242 14 děng to wait 與如是等諸
243 14 děng to be equal 與如是等諸
244 14 děng degree; level 與如是等諸
245 14 děng to compare 與如是等諸
246 14 děng same; equal; sama 與如是等諸
247 14 desire 我等大眾欲聞奉行
248 14 to desire; to wish 我等大眾欲聞奉行
249 14 to desire; to intend 我等大眾欲聞奉行
250 14 lust 我等大眾欲聞奉行
251 14 desire; intention; wish; kāma 我等大眾欲聞奉行
252 14 zhī to go 汝等諦聽善思念之
253 14 zhī to arrive; to go 汝等諦聽善思念之
254 14 zhī is 汝等諦聽善思念之
255 14 zhī to use 汝等諦聽善思念之
256 14 zhī Zhi 汝等諦聽善思念之
257 13 infix potential marker 能持齋戒不犯威儀
258 12 Ru River 我今為汝及未來世無福有情說是法要
259 12 Ru 我今為汝及未來世無福有情說是法要
260 12 守護 shǒuhù to guard; to defend 守護密教
261 12 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 守護密教
262 12 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 切吉祥大悉地法決定成就
263 12 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 切吉祥大悉地法決定成就
264 12 成就 chéngjiù accomplishment 切吉祥大悉地法決定成就
265 12 成就 chéngjiù Achievements 切吉祥大悉地法決定成就
266 12 成就 chéngjiù to attained; to obtain 切吉祥大悉地法決定成就
267 12 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 切吉祥大悉地法決定成就
268 12 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 切吉祥大悉地法決定成就
269 11 摩訶薩 móhēsà mahasattva 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩
270 11 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩
271 11 female; feminine 如大菩薩名曰善女
272 11 female 如大菩薩名曰善女
273 11 Kangxi radical 38 如大菩薩名曰善女
274 11 to marry off a daughter 如大菩薩名曰善女
275 11 daughter 如大菩薩名曰善女
276 11 soft; feminine 如大菩薩名曰善女
277 11 the Maiden lunar lodging 如大菩薩名曰善女
278 11 woman; nārī 如大菩薩名曰善女
279 11 daughter; duhitṛ 如大菩薩名曰善女
280 11 曼殊師利 mànshūshīlì Manjusri 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
281 11 zuò to do 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
282 11 zuò to act as; to serve as 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
283 11 zuò to start 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
284 11 zuò a writing; a work 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
285 11 zuò to dress as; to be disguised as 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
286 11 zuō to create; to make 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
287 11 zuō a workshop 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
288 11 zuō to write; to compose 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
289 11 zuò to rise 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
290 11 zuò to be aroused 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
291 11 zuò activity; action; undertaking 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
292 11 zuò to regard as 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
293 11 zuò action; kāraṇa 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
294 11 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等諦聽善思念之
295 11 a bowl; an alms bowl 放鉢品第一
296 11 a bowl 放鉢品第一
297 11 an alms bowl; an earthenware basin 放鉢品第一
298 11 an earthenware basin 放鉢品第一
299 11 Alms bowl 放鉢品第一
300 11 a bowl; an alms bowl; patra 放鉢品第一
301 11 an alms bowl; patra; patta 放鉢品第一
302 11 an alms bowl; patra 放鉢品第一
303 11 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 灌頂印真言品第五
304 11 yìn India 灌頂印真言品第五
305 11 yìn a mudra; a hand gesture 灌頂印真言品第五
306 11 yìn a seal; a stamp 灌頂印真言品第五
307 11 yìn to tally 灌頂印真言品第五
308 11 yìn a vestige; a trace 灌頂印真言品第五
309 11 yìn Yin 灌頂印真言品第五
310 11 yìn to leave a track or trace 灌頂印真言品第五
311 11 yìn mudra 灌頂印真言品第五
312 11 安置 ānzhì to find a place for; to arrange for 安置道場辦備香花
313 11 安置 ānzhì to banish an official from court 安置道場辦備香花
314 11 安置 ānzhì to sleep 安置道場辦備香花
315 11 shēn human body; torso 珠王身
316 11 shēn Kangxi radical 158 珠王身
317 11 shēn self 珠王身
318 11 shēn life 珠王身
319 11 shēn an object 珠王身
320 11 shēn a lifetime 珠王身
321 11 shēn moral character 珠王身
322 11 shēn status; identity; position 珠王身
323 11 shēn pregnancy 珠王身
324 11 juān India 珠王身
325 11 shēn body; kāya 珠王身
326 10 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 四岸即是四寶所成
327 10 chéng to become; to turn into 四岸即是四寶所成
328 10 chéng to grow up; to ripen; to mature 四岸即是四寶所成
329 10 chéng to set up; to establish; to develop; to form 四岸即是四寶所成
330 10 chéng a full measure of 四岸即是四寶所成
331 10 chéng whole 四岸即是四寶所成
332 10 chéng set; established 四岸即是四寶所成
333 10 chéng to reache a certain degree; to amount to 四岸即是四寶所成
334 10 chéng to reconcile 四岸即是四寶所成
335 10 chéng to resmble; to be similar to 四岸即是四寶所成
336 10 chéng composed of 四岸即是四寶所成
337 10 chéng a result; a harvest; an achievement 四岸即是四寶所成
338 10 chéng capable; able; accomplished 四岸即是四寶所成
339 10 chéng to help somebody achieve something 四岸即是四寶所成
340 10 chéng Cheng 四岸即是四寶所成
341 10 chéng Become 四岸即是四寶所成
342 10 chéng becoming; bhāva 四岸即是四寶所成
343 10 如來 rúlái Tathagata 唯願如來以大慈悲願垂納受
344 10 如來 Rúlái Tathagata 唯願如來以大慈悲願垂納受
345 10 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 唯願如來以大慈悲願垂納受
346 10 néng can; able 能堪修行佛妙
347 10 néng ability; capacity 能堪修行佛妙
348 10 néng a mythical bear-like beast 能堪修行佛妙
349 10 néng energy 能堪修行佛妙
350 10 néng function; use 能堪修行佛妙
351 10 néng talent 能堪修行佛妙
352 10 néng expert at 能堪修行佛妙
353 10 néng to be in harmony 能堪修行佛妙
354 10 néng to tend to; to care for 能堪修行佛妙
355 10 néng to reach; to arrive at 能堪修行佛妙
356 10 néng to be able; śak 能堪修行佛妙
357 10 to enter 入我宮中受我供養
358 10 Kangxi radical 11 入我宮中受我供養
359 10 radical 入我宮中受我供養
360 10 income 入我宮中受我供養
361 10 to conform with 入我宮中受我供養
362 10 to descend 入我宮中受我供養
363 10 the entering tone 入我宮中受我供養
364 10 to pay 入我宮中受我供養
365 10 to join 入我宮中受我供養
366 10 entering; praveśa 入我宮中受我供養
367 10 entered; attained; āpanna 入我宮中受我供養
368 10 èr two 善惡因果品第二
369 10 èr Kangxi radical 7 善惡因果品第二
370 10 èr second 善惡因果品第二
371 10 èr twice; double; di- 善惡因果品第二
372 10 èr more than one kind 善惡因果品第二
373 10 èr two; dvā; dvi 善惡因果品第二
374 10 èr both; dvaya 善惡因果品第二
375 10 qiú to request 名曰能辦一切有情所求願樂
376 10 qiú to seek; to look for 名曰能辦一切有情所求願樂
377 10 qiú to implore 名曰能辦一切有情所求願樂
378 10 qiú to aspire to 名曰能辦一切有情所求願樂
379 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 名曰能辦一切有情所求願樂
380 10 qiú to attract 名曰能辦一切有情所求願樂
381 10 qiú to bribe 名曰能辦一切有情所求願樂
382 10 qiú Qiu 名曰能辦一切有情所求願樂
383 10 qiú to demand 名曰能辦一切有情所求願樂
384 10 qiú to end 名曰能辦一切有情所求願樂
385 10 qiú to seek; kāṅkṣ 名曰能辦一切有情所求願樂
386 10 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩
387 10 白佛 bái fó to address the Buddha 即從座起而白佛言
388 9 shòu to suffer; to be subjected to 入我宮中受我供養
389 9 shòu to transfer; to confer 入我宮中受我供養
390 9 shòu to receive; to accept 入我宮中受我供養
391 9 shòu to tolerate 入我宮中受我供養
392 9 shòu feelings; sensations 入我宮中受我供養
393 9 shí time; a point or period of time
394 9 shí a season; a quarter of a year
395 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day
396 9 shí fashionable
397 9 shí fate; destiny; luck
398 9 shí occasion; opportunity; chance
399 9 shí tense
400 9 shí particular; special
401 9 shí to plant; to cultivate
402 9 shí an era; a dynasty
403 9 shí time [abstract]
404 9 shí seasonal
405 9 shí to wait upon
406 9 shí hour
407 9 shí appropriate; proper; timely
408 9 shí Shi
409 9 shí a present; currentlt
410 9 shí time; kāla
411 9 shí at that time; samaya
412 9 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
413 9 修行 xiūxíng spiritual cultivation 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
414 9 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
415 9 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
416 9 Kangxi radical 49 行者服已住壽一千歲神通如意
417 9 to bring to an end; to stop 行者服已住壽一千歲神通如意
418 9 to complete 行者服已住壽一千歲神通如意
419 9 to demote; to dismiss 行者服已住壽一千歲神通如意
420 9 to recover from an illness 行者服已住壽一千歲神通如意
421 9 former; pūrvaka 行者服已住壽一千歲神通如意
422 9 金剛 jīngāng a diamond 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
423 9 金剛 jīngāng King Kong 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
424 9 金剛 jīngāng a hard object 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
425 9 金剛 jīngāng gorilla 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
426 9 金剛 jīngāng diamond 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
427 9 金剛 jīngāng vajra 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
428 9 shàng top; a high position 乘黃雲上白蓮華臺
429 9 shang top; the position on or above something 乘黃雲上白蓮華臺
430 9 shàng to go up; to go forward 乘黃雲上白蓮華臺
431 9 shàng shang 乘黃雲上白蓮華臺
432 9 shàng previous; last 乘黃雲上白蓮華臺
433 9 shàng high; higher 乘黃雲上白蓮華臺
434 9 shàng advanced 乘黃雲上白蓮華臺
435 9 shàng a monarch; a sovereign 乘黃雲上白蓮華臺
436 9 shàng time 乘黃雲上白蓮華臺
437 9 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 乘黃雲上白蓮華臺
438 9 shàng far 乘黃雲上白蓮華臺
439 9 shàng big; as big as 乘黃雲上白蓮華臺
440 9 shàng abundant; plentiful 乘黃雲上白蓮華臺
441 9 shàng to report 乘黃雲上白蓮華臺
442 9 shàng to offer 乘黃雲上白蓮華臺
443 9 shàng to go on stage 乘黃雲上白蓮華臺
444 9 shàng to take office; to assume a post 乘黃雲上白蓮華臺
445 9 shàng to install; to erect 乘黃雲上白蓮華臺
446 9 shàng to suffer; to sustain 乘黃雲上白蓮華臺
447 9 shàng to burn 乘黃雲上白蓮華臺
448 9 shàng to remember 乘黃雲上白蓮華臺
449 9 shàng to add 乘黃雲上白蓮華臺
450 9 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 乘黃雲上白蓮華臺
451 9 shàng to meet 乘黃雲上白蓮華臺
452 9 shàng falling then rising (4th) tone 乘黃雲上白蓮華臺
453 9 shang used after a verb indicating a result 乘黃雲上白蓮華臺
454 9 shàng a musical note 乘黃雲上白蓮華臺
455 9 shàng higher, superior; uttara 乘黃雲上白蓮華臺
456 8 good fortune; happiness; luck 我今為汝及未來世無福有情說是法要
457 8 Fujian 我今為汝及未來世無福有情說是法要
458 8 wine and meat used in ceremonial offerings 我今為汝及未來世無福有情說是法要
459 8 Fortune 我今為汝及未來世無福有情說是法要
460 8 merit; blessing; punya 我今為汝及未來世無福有情說是法要
461 8 fortune; blessing; svasti 我今為汝及未來世無福有情說是法要
462 8 灌頂 guàn dǐng consecration 大灌頂位大菩薩摩訶薩眾
463 8 灌頂 guàn dǐng Anointment 大灌頂位大菩薩摩訶薩眾
464 8 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 大灌頂位大菩薩摩訶薩眾
465 8 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 大灌頂位大菩薩摩訶薩眾
466 8 龍宮 lóng gōng Palace of the Dragon King 從無熱惱池銅輪龍宮自然涌出
467 8 品第 pǐndì grade (i.e. quality); rank 善惡因果品第二
468 8 huà painting; picture; drawing 先畫大海
469 8 huà to draw 先畫大海
470 8 huà a stroke in a Chinese character 先畫大海
471 8 huà to delineate 先畫大海
472 8 huà to plan 先畫大海
473 8 huà to sign 先畫大海
474 8 huà to stop; to terminate 先畫大海
475 8 huà Hua 先畫大海
476 8 huà painting; citra 先畫大海
477 8 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 令得福智吉祥勝妙無上大果
478 8 xíng to walk 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
479 8 xíng capable; competent 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
480 8 háng profession 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
481 8 xíng Kangxi radical 144 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
482 8 xíng to travel 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
483 8 xìng actions; conduct 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
484 8 xíng to do; to act; to practice 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
485 8 xíng all right; OK; okay 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
486 8 háng horizontal line 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
487 8 héng virtuous deeds 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
488 8 hàng a line of trees 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
489 8 hàng bold; steadfast 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
490 8 xíng to move 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
491 8 xíng to put into effect; to implement 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
492 8 xíng travel 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
493 8 xíng to circulate 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
494 8 xíng running script; running script 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
495 8 xíng temporary 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
496 8 háng rank; order 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
497 8 háng a business; a shop 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
498 8 xíng to depart; to leave 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
499 8 xíng to experience 世尊為末世有情行祕密法期佛果者
500 8 xíng path; way 世尊為末世有情行祕密法期佛果者

Frequencies of all Words

Top 907

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 43 big; huge; large 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
2 43 Kangxi radical 37 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
3 43 great; major; important 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
4 43 size 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
5 43 old 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
6 43 greatly; very 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
7 43 oldest; earliest 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
8 43 adult 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
9 43 tài greatest; grand 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
10 43 dài an important person 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
11 43 senior 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
12 43 approximately 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
13 43 tài greatest; grand 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
14 43 an element 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
15 43 great; mahā 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉
16 36 shì is; are; am; to be 是則先佛修行要術神仙祕法
17 36 shì is exactly 是則先佛修行要術神仙祕法
18 36 shì is suitable; is in contrast 是則先佛修行要術神仙祕法
19 36 shì this; that; those 是則先佛修行要術神仙祕法
20 36 shì really; certainly 是則先佛修行要術神仙祕法
21 36 shì correct; yes; affirmative 是則先佛修行要術神仙祕法
22 36 shì true 是則先佛修行要術神仙祕法
23 36 shì is; has; exists 是則先佛修行要術神仙祕法
24 36 shì used between repetitions of a word 是則先佛修行要術神仙祕法
25 36 shì a matter; an affair 是則先佛修行要術神仙祕法
26 36 shì Shi 是則先佛修行要術神仙祕法
27 36 shì is; bhū 是則先佛修行要術神仙祕法
28 36 shì this; idam 是則先佛修行要術神仙祕法
29 34 一切 yīqiè all; every; everything 我今於此大會一切八部及未來世
30 34 一切 yīqiè temporary 我今於此大會一切八部及未來世
31 34 一切 yīqiè the same 我今於此大會一切八部及未來世
32 34 一切 yīqiè generally 我今於此大會一切八部及未來世
33 34 一切 yīqiè all, everything 我今於此大會一切八部及未來世
34 34 一切 yīqiè all; sarva 我今於此大會一切八部及未來世
35 34 zhū all; many; various 與如是等諸
36 34 zhū Zhu 與如是等諸
37 34 zhū all; members of the class 與如是等諸
38 34 zhū interrogative particle 與如是等諸
39 34 zhū him; her; them; it 與如是等諸
40 34 zhū of; in 與如是等諸
41 34 zhū all; many; sarva 與如是等諸
42 32 wèi for; to 唯願世尊為大眾說放鉢功
43 32 wèi because of 唯願世尊為大眾說放鉢功
44 32 wéi to act as; to serve 唯願世尊為大眾說放鉢功
45 32 wéi to change into; to become 唯願世尊為大眾說放鉢功
46 32 wéi to be; is 唯願世尊為大眾說放鉢功
47 32 wéi to do 唯願世尊為大眾說放鉢功
48 32 wèi for 唯願世尊為大眾說放鉢功
49 32 wèi because of; for; to 唯願世尊為大眾說放鉢功
50 32 wèi to 唯願世尊為大眾說放鉢功
51 32 wéi in a passive construction 唯願世尊為大眾說放鉢功
52 32 wéi forming a rehetorical question 唯願世尊為大眾說放鉢功
53 32 wéi forming an adverb 唯願世尊為大眾說放鉢功
54 32 wéi to add emphasis 唯願世尊為大眾說放鉢功
55 32 wèi to support; to help 唯願世尊為大眾說放鉢功
56 32 wéi to govern 唯願世尊為大眾說放鉢功
57 32 wèi to be; bhū 唯願世尊為大眾說放鉢功
58 32 method; way 我等奉持此祕密法利益眾生
59 32 France 我等奉持此祕密法利益眾生
60 32 the law; rules; regulations 我等奉持此祕密法利益眾生
61 32 the teachings of the Buddha; Dharma 我等奉持此祕密法利益眾生
62 32 a standard; a norm 我等奉持此祕密法利益眾生
63 32 an institution 我等奉持此祕密法利益眾生
64 32 to emulate 我等奉持此祕密法利益眾生
65 32 magic; a magic trick 我等奉持此祕密法利益眾生
66 32 punishment 我等奉持此祕密法利益眾生
67 32 Fa 我等奉持此祕密法利益眾生
68 32 a precedent 我等奉持此祕密法利益眾生
69 32 a classification of some kinds of Han texts 我等奉持此祕密法利益眾生
70 32 relating to a ceremony or rite 我等奉持此祕密法利益眾生
71 32 Dharma 我等奉持此祕密法利益眾生
72 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 我等奉持此祕密法利益眾生
73 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 我等奉持此祕密法利益眾生
74 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 我等奉持此祕密法利益眾生
75 32 quality; characteristic 我等奉持此祕密法利益眾生
76 31 爾時 ěr shí at that time 爾時會中有一菩薩摩訶薩
77 31 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時會中有一菩薩摩訶薩
78 31 bǎo a treasure; a valuable item 說福智業如意寶輪
79 31 bǎo treasured; cherished 說福智業如意寶輪
80 31 bǎo a jewel; gem 說福智業如意寶輪
81 31 bǎo precious 說福智業如意寶輪
82 31 bǎo noble 說福智業如意寶輪
83 31 bǎo an imperial seal 說福智業如意寶輪
84 31 bǎo a unit of currency 說福智業如意寶輪
85 31 bǎo Bao 說福智業如意寶輪
86 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 說福智業如意寶輪
87 31 bǎo jewel; gem; mani 說福智業如意寶輪
88 30 yán to speak; to say; said 即從座起而白佛言
89 30 yán language; talk; words; utterance; speech 即從座起而白佛言
90 30 yán Kangxi radical 149 即從座起而白佛言
91 30 yán a particle with no meaning 即從座起而白佛言
92 30 yán phrase; sentence 即從座起而白佛言
93 30 yán a word; a syllable 即從座起而白佛言
94 30 yán a theory; a doctrine 即從座起而白佛言
95 30 yán to regard as 即從座起而白佛言
96 30 yán to act as 即從座起而白佛言
97 30 yán word; vacana 即從座起而白佛言
98 30 yán speak; vad 即從座起而白佛言
99 28 寶珠 bǎozhū a jewel 我有寶珠
100 28 寶珠 bǎozhū Jewel 我有寶珠
101 27 有情 yǒuqíng having feelings for 我今為汝及未來世無福有情說是法要
102 27 有情 yǒuqíng friends with 我今為汝及未來世無福有情說是法要
103 27 有情 yǒuqíng having emotional appeal 我今為汝及未來世無福有情說是法要
104 27 有情 yǒuqíng sentient being 我今為汝及未來世無福有情說是法要
105 27 有情 yǒuqíng sentient beings 我今為汝及未來世無福有情說是法要
106 26 promptly; right away; immediately 即取長年仙藥施與行人
107 26 to be near by; to be close to 即取長年仙藥施與行人
108 26 at that time 即取長年仙藥施與行人
109 26 to be exactly the same as; to be thus 即取長年仙藥施與行人
110 26 supposed; so-called 即取長年仙藥施與行人
111 26 if; but 即取長年仙藥施與行人
112 26 to arrive at; to ascend 即取長年仙藥施與行人
113 26 then; following 即取長年仙藥施與行人
114 26 so; just so; eva 即取長年仙藥施與行人
115 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
116 26 zhě that 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
117 26 zhě nominalizing function word 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
118 26 zhě used to mark a definition 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
119 26 zhě used to mark a pause 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
120 26 zhě topic marker; that; it 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
121 26 zhuó according to 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
122 26 zhě ca 善法修行者及難行苦行神仙賢聖者
123 25 de potential marker 因是得脫生死苦海
124 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 因是得脫生死苦海
125 25 děi must; ought to 因是得脫生死苦海
126 25 děi to want to; to need to 因是得脫生死苦海
127 25 děi must; ought to 因是得脫生死苦海
128 25 de 因是得脫生死苦海
129 25 de infix potential marker 因是得脫生死苦海
130 25 to result in 因是得脫生死苦海
131 25 to be proper; to fit; to suit 因是得脫生死苦海
132 25 to be satisfied 因是得脫生死苦海
133 25 to be finished 因是得脫生死苦海
134 25 de result of degree 因是得脫生死苦海
135 25 de marks completion of an action 因是得脫生死苦海
136 25 děi satisfying 因是得脫生死苦海
137 25 to contract 因是得脫生死苦海
138 25 marks permission or possibility 因是得脫生死苦海
139 25 expressing frustration 因是得脫生死苦海
140 25 to hear 因是得脫生死苦海
141 25 to have; there is 因是得脫生死苦海
142 25 marks time passed 因是得脫生死苦海
143 25 obtain; attain; prāpta 因是得脫生死苦海
144 25 Buddha; Awakened One 佛告曼殊師利菩薩言
145 25 relating to Buddhism 佛告曼殊師利菩薩言
146 25 a statue or image of a Buddha 佛告曼殊師利菩薩言
147 25 a Buddhist text 佛告曼殊師利菩薩言
148 25 to touch; to stroke 佛告曼殊師利菩薩言
149 25 Buddha 佛告曼殊師利菩薩言
150 25 Buddha; Awakened One 佛告曼殊師利菩薩言
151 25 I; me; my 我今於此大會一切八部及未來世
152 25 self 我今於此大會一切八部及未來世
153 25 we; our 我今於此大會一切八部及未來世
154 25 [my] dear 我今於此大會一切八部及未來世
155 25 Wo 我今於此大會一切八部及未來世
156 25 self; atman; attan 我今於此大會一切八部及未來世
157 25 ga 我今於此大會一切八部及未來世
158 25 I; aham 我今於此大會一切八部及未來世
159 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 唯願世尊為大眾說放鉢功
160 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 唯願世尊為大眾說放鉢功
161 24 shuì to persuade 唯願世尊為大眾說放鉢功
162 24 shuō to teach; to recite; to explain 唯願世尊為大眾說放鉢功
163 24 shuō a doctrine; a theory 唯願世尊為大眾說放鉢功
164 24 shuō to claim; to assert 唯願世尊為大眾說放鉢功
165 24 shuō allocution 唯願世尊為大眾說放鉢功
166 24 shuō to criticize; to scold 唯願世尊為大眾說放鉢功
167 24 shuō to indicate; to refer to 唯願世尊為大眾說放鉢功
168 24 shuō speach; vāda 唯願世尊為大眾說放鉢功
169 24 shuō to speak; bhāṣate 唯願世尊為大眾說放鉢功
170 24 shuō to instruct 唯願世尊為大眾說放鉢功
171 24 ruò to seem; to be like; as 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
172 24 ruò seemingly 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
173 24 ruò if 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
174 24 ruò you 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
175 24 ruò this; that 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
176 24 ruò and; or 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
177 24 ruò as for; pertaining to 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
178 24 pomegranite 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
179 24 ruò to choose 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
180 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
181 24 ruò thus 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
182 24 ruò pollia 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
183 24 ruò Ruo 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
184 24 ruò only then 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
185 24 ja 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
186 24 jñā 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
187 24 ruò if; yadi 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
188 23 wáng Wang 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
189 23 wáng a king 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
190 23 wáng Kangxi radical 96 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
191 23 wàng to be king; to rule 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
192 23 wáng a prince; a duke 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
193 23 wáng grand; great 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
194 23 wáng to treat with the ceremony due to a king 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
195 23 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
196 23 wáng the head of a group or gang 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
197 23 wáng the biggest or best of a group 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
198 23 wáng king; best of a kind; rāja 大菩薩摩訶薩及十八金剛十二大天無量八部善神王等無量眷屬
199 23 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊為大眾說放鉢功
200 23 yuàn hope 唯願世尊為大眾說放鉢功
201 23 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊為大眾說放鉢功
202 23 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊為大眾說放鉢功
203 23 yuàn a vow 唯願世尊為大眾說放鉢功
204 23 yuàn diligent; attentive 唯願世尊為大眾說放鉢功
205 23 yuàn to prefer; to select 唯願世尊為大眾說放鉢功
206 23 yuàn to admire 唯願世尊為大眾說放鉢功
207 23 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊為大眾說放鉢功
208 22 yǒu is; are; to exist 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
209 22 yǒu to have; to possess 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
210 22 yǒu indicates an estimate 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
211 22 yǒu indicates a large quantity 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
212 22 yǒu indicates an affirmative response 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
213 22 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
214 22 yǒu used to compare two things 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
215 22 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
216 22 yǒu used before the names of dynasties 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
217 22 yǒu a certain thing; what exists 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
218 22 yǒu multiple of ten and ... 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
219 22 yǒu abundant 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
220 22 yǒu purposeful 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
221 22 yǒu You 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
222 22 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
223 22 yǒu becoming; bhava 若有善男子善女人欲飛空鉢行佛聖道利益眾生者
224 22 zhōng middle 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
225 22 zhōng medium; medium sized 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
226 22 zhōng China 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
227 22 zhòng to hit the mark 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
228 22 zhōng in; amongst 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
229 22 zhōng midday 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
230 22 zhōng inside 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
231 22 zhōng during 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
232 22 zhōng Zhong 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
233 22 zhōng intermediary 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
234 22 zhōng half 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
235 22 zhōng just right; suitably 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
236 22 zhōng while 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
237 22 zhòng to reach; to attain 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
238 22 zhòng to suffer; to infect 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
239 22 zhòng to obtain 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
240 22 zhòng to pass an exam 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
241 22 zhōng middle 一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師利童子般若崛中
242 22 to reach 及無量無數菩薩摩訶薩
243 22 and 及無量無數菩薩摩訶薩
244 22 coming to; when 及無量無數菩薩摩訶薩
245 22 to attain 及無量無數菩薩摩訶薩
246 22 to understand 及無量無數菩薩摩訶薩
247 22 able to be compared to; to catch up with 及無量無數菩薩摩訶薩
248 22 to be involved with; to associate with 及無量無數菩薩摩訶薩
249 22 passing of a feudal title from elder to younger brother 及無量無數菩薩摩訶薩
250 22 and; ca; api 及無量無數菩薩摩訶薩
251 22 this; these 我今於此大會一切八部及未來世
252 22 in this way 我今於此大會一切八部及未來世
253 22 otherwise; but; however; so 我今於此大會一切八部及未來世
254 22 at this time; now; here 我今於此大會一切八部及未來世
255 22 this; here; etad 我今於此大會一切八部及未來世
256 21 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 誦八大龍王陀羅尼及龍王名號莫為異緣
257 21 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel; cintāmaṇi 飽滿如意寶珠王法
258 21 jīn today; present; now 我今於此大會一切八部及未來世
259 21 jīn Jin 我今於此大會一切八部及未來世
260 21 jīn modern 我今於此大會一切八部及未來世
261 21 jīn now; adhunā 我今於此大會一切八部及未來世
262 21 so as to; in order to 及以深谷
263 21 to use; to regard as 及以深谷
264 21 to use; to grasp 及以深谷
265 21 according to 及以深谷
266 21 because of 及以深谷
267 21 on a certain date 及以深谷
268 21 and; as well as 及以深谷
269 21 to rely on 及以深谷
270 21 to regard 及以深谷
271 21 to be able to 及以深谷
272 21 to order; to command 及以深谷
273 21 further; moreover 及以深谷
274 21 used after a verb 及以深谷
275 21 very 及以深谷
276 21 already 及以深谷
277 21 increasingly 及以深谷
278 21 a reason; a cause 及以深谷
279 21 Israel 及以深谷
280 21 Yi 及以深谷
281 21 use; yogena 及以深谷
282 20 善哉 shànzāi Sadhu 善哉善哉曼殊師利
283 20 善哉 shànzāi excellent 善哉善哉曼殊師利
284 20 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 一切悉地皆令滿足
285 19 also; too 亦如飛鳥
286 19 but 亦如飛鳥
287 19 this; he; she 亦如飛鳥
288 19 although; even though 亦如飛鳥
289 19 already 亦如飛鳥
290 19 particle with no meaning 亦如飛鳥
291 19 Yi 亦如飛鳥
292 18 in; at 我今於此大會一切八部及未來世
293 18 in; at 我今於此大會一切八部及未來世
294 18 in; at; to; from 我今於此大會一切八部及未來世
295 18 to go; to 我今於此大會一切八部及未來世
296 18 to rely on; to depend on 我今於此大會一切八部及未來世
297 18 to go to; to arrive at 我今於此大會一切八部及未來世
298 18 from 我今於此大會一切八部及未來世
299 18 give 我今於此大會一切八部及未來世
300 18 oppposing 我今於此大會一切八部及未來世
301 18 and 我今於此大會一切八部及未來世
302 18 compared to 我今於此大會一切八部及未來世
303 18 by 我今於此大會一切八部及未來世
304 18 and; as well as 我今於此大會一切八部及未來世
305 18 for 我今於此大會一切八部及未來世
306 18 Yu 我今於此大會一切八部及未來世
307 18 a crow 我今於此大會一切八部及未來世
308 18 whew; wow 我今於此大會一切八部及未來世
309 18 near to; antike 我今於此大會一切八部及未來世
310 18 世尊 shìzūn World-Honored One 唯願世尊為大眾說放鉢功
311 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 唯願世尊為大眾說放鉢功
312 18 祕密 mìmì a secret 為祕密
313 18 祕密 mìmì secret 為祕密
314 17 lìng to make; to cause to be; to lead 一切悉地皆令滿足
315 17 lìng to issue a command 一切悉地皆令滿足
316 17 lìng rules of behavior; customs 一切悉地皆令滿足
317 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 一切悉地皆令滿足
318 17 lìng a season 一切悉地皆令滿足
319 17 lìng respected; good reputation 一切悉地皆令滿足
320 17 lìng good 一切悉地皆令滿足
321 17 lìng pretentious 一切悉地皆令滿足
322 17 lìng a transcending state of existence 一切悉地皆令滿足
323 17 lìng a commander 一切悉地皆令滿足
324 17 lìng a commanding quality; an impressive character 一切悉地皆令滿足
325 17 lìng lyrics 一切悉地皆令滿足
326 17 lìng Ling 一切悉地皆令滿足
327 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 一切悉地皆令滿足
328 17 such as; for example; for instance 若如覆鉢若如仰鉢
329 17 if 若如覆鉢若如仰鉢
330 17 in accordance with 若如覆鉢若如仰鉢
331 17 to be appropriate; should; with regard to 若如覆鉢若如仰鉢
332 17 this 若如覆鉢若如仰鉢
333 17 it is so; it is thus; can be compared with 若如覆鉢若如仰鉢
334 17 to go to 若如覆鉢若如仰鉢
335 17 to meet 若如覆鉢若如仰鉢
336 17 to appear; to seem; to be like 若如覆鉢若如仰鉢
337 17 at least as good as 若如覆鉢若如仰鉢
338 17 and 若如覆鉢若如仰鉢
339 17 or 若如覆鉢若如仰鉢
340 17 but 若如覆鉢若如仰鉢
341 17 then 若如覆鉢若如仰鉢
342 17 naturally 若如覆鉢若如仰鉢
343 17 expresses a question or doubt 若如覆鉢若如仰鉢
344 17 you 若如覆鉢若如仰鉢
345 17 the second lunar month 若如覆鉢若如仰鉢
346 17 in; at 若如覆鉢若如仰鉢
347 17 Ru 若如覆鉢若如仰鉢
348 17 Thus 若如覆鉢若如仰鉢
349 17 thus; tathā 若如覆鉢若如仰鉢
350 17 like; iva 若如覆鉢若如仰鉢
351 17 suchness; tathatā 若如覆鉢若如仰鉢
352 16 ér and; as well as; but (not); yet (not) 即從座起而白佛言
353 16 ér Kangxi radical 126 即從座起而白佛言
354 16 ér you 即從座起而白佛言
355 16 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 即從座起而白佛言
356 16 ér right away; then 即從座起而白佛言
357 16 ér but; yet; however; while; nevertheless 即從座起而白佛言
358 16 ér if; in case; in the event that 即從座起而白佛言
359 16 ér therefore; as a result; thus 即從座起而白佛言
360 16 ér how can it be that? 即從座起而白佛言
361 16 ér so as to 即從座起而白佛言
362 16 ér only then 即從座起而白佛言
363 16 ér as if; to seem like 即從座起而白佛言
364 16 néng can; able 即從座起而白佛言
365 16 ér whiskers on the cheeks; sideburns 即從座起而白佛言
366 16 ér me 即從座起而白佛言
367 16 ér to arrive; up to 即從座起而白佛言
368 16 ér possessive 即從座起而白佛言
369 16 ér and; ca 即從座起而白佛言
370 16 his; hers; its; theirs 乘其風輪頂載空鉢
371 16 to add emphasis 乘其風輪頂載空鉢
372 16 used when asking a question in reply to a question 乘其風輪頂載空鉢
373 16 used when making a request or giving an order 乘其風輪頂載空鉢
374 16 he; her; it; them 乘其風輪頂載空鉢
375 16 probably; likely 乘其風輪頂載空鉢
376 16 will 乘其風輪頂載空鉢
377 16 may 乘其風輪頂載空鉢
378 16 if 乘其風輪頂載空鉢
379 16 or 乘其風輪頂載空鉢
380 16 Qi 乘其風輪頂載空鉢
381 16 he; her; it; saḥ; sā; tad 乘其風輪頂載空鉢
382 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
383 16 suǒ an office; an institute 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
384 16 suǒ introduces a relative clause 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
385 16 suǒ it 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
386 16 suǒ if; supposing 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
387 16 suǒ a few; various; some 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
388 16 suǒ a place; a location 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
389 16 suǒ indicates a passive voice 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
390 16 suǒ that which 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
391 16 suǒ an ordinal number 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
392 16 suǒ meaning 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
393 16 suǒ garrison 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
394 16 suǒ place; pradeśa 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
395 16 suǒ that which; yad 作造菴室唯好獨住此清淨道場所
396 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
397 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
398 16 菩薩 púsà bodhisattva 佛告曼殊師利菩薩言
399 15 no 我今為汝及未來世無福有情說是法要
400 15 Kangxi radical 71 我今為汝及未來世無福有情說是法要
401 15 to not have; without 我今為汝及未來世無福有情說是法要
402 15 has not yet 我今為汝及未來世無福有情說是法要
403 15 mo 我今為汝及未來世無福有情說是法要
404 15 do not 我今為汝及未來世無福有情說是法要
405 15 not; -less; un- 我今為汝及未來世無福有情說是法要
406 15 regardless of 我今為汝及未來世無福有情說是法要
407 15 to not have 我今為汝及未來世無福有情說是法要
408 15 um 我今為汝及未來世無福有情說是法要
409 15 Wu 我今為汝及未來世無福有情說是法要
410 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 我今為汝及未來世無福有情說是法要
411 15 not; non- 我今為汝及未來世無福有情說是法要
412 15 mo 我今為汝及未來世無福有情說是法要
413 15 one 爾時會中有一菩薩摩訶薩
414 15 Kangxi radical 1 爾時會中有一菩薩摩訶薩
415 15 as soon as; all at once 爾時會中有一菩薩摩訶薩
416 15 pure; concentrated 爾時會中有一菩薩摩訶薩
417 15 whole; all 爾時會中有一菩薩摩訶薩
418 15 first 爾時會中有一菩薩摩訶薩
419 15 the same 爾時會中有一菩薩摩訶薩
420 15 each 爾時會中有一菩薩摩訶薩
421 15 certain 爾時會中有一菩薩摩訶薩
422 15 throughout 爾時會中有一菩薩摩訶薩
423 15 used in between a reduplicated verb 爾時會中有一菩薩摩訶薩
424 15 sole; single 爾時會中有一菩薩摩訶薩
425 15 a very small amount 爾時會中有一菩薩摩訶薩
426 15 Yi 爾時會中有一菩薩摩訶薩
427 15 other 爾時會中有一菩薩摩訶薩
428 15 to unify 爾時會中有一菩薩摩訶薩
429 15 accidentally; coincidentally 爾時會中有一菩薩摩訶薩
430 15 abruptly; suddenly 爾時會中有一菩薩摩訶薩
431 15 or 爾時會中有一菩薩摩訶薩
432 15 one; eka 爾時會中有一菩薩摩訶薩
433 15 gào to tell; to say; said; told 佛告曼殊師利菩薩言
434 15 gào to request 佛告曼殊師利菩薩言
435 15 gào to report; to inform 佛告曼殊師利菩薩言
436 15 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告曼殊師利菩薩言
437 15 gào to accuse; to sue 佛告曼殊師利菩薩言
438 15 gào to reach 佛告曼殊師利菩薩言
439 15 gào an announcement 佛告曼殊師利菩薩言
440 15 gào a party 佛告曼殊師利菩薩言
441 15 gào a vacation 佛告曼殊師利菩薩言
442 15 gào Gao 佛告曼殊師利菩薩言
443 15 gào to tell; jalp 佛告曼殊師利菩薩言
444 14 děng et cetera; and so on 與如是等諸
445 14 děng to wait 與如是等諸
446 14 děng degree; kind 與如是等諸
447 14 děng plural 與如是等諸
448 14 děng to be equal 與如是等諸
449 14 děng degree; level 與如是等諸
450 14 děng to compare 與如是等諸
451 14 děng same; equal; sama 與如是等諸
452 14 desire 我等大眾欲聞奉行
453 14 to desire; to wish 我等大眾欲聞奉行
454 14 almost; nearly; about to occur 我等大眾欲聞奉行
455 14 to desire; to intend 我等大眾欲聞奉行
456 14 lust 我等大眾欲聞奉行
457 14 desire; intention; wish; kāma 我等大眾欲聞奉行
458 14 zhī him; her; them; that 汝等諦聽善思念之
459 14 zhī used between a modifier and a word to form a word group 汝等諦聽善思念之
460 14 zhī to go 汝等諦聽善思念之
461 14 zhī this; that 汝等諦聽善思念之
462 14 zhī genetive marker 汝等諦聽善思念之
463 14 zhī it 汝等諦聽善思念之
464 14 zhī in 汝等諦聽善思念之
465 14 zhī all 汝等諦聽善思念之
466 14 zhī and 汝等諦聽善思念之
467 14 zhī however 汝等諦聽善思念之
468 14 zhī if 汝等諦聽善思念之
469 14 zhī then 汝等諦聽善思念之
470 14 zhī to arrive; to go 汝等諦聽善思念之
471 14 zhī is 汝等諦聽善思念之
472 14 zhī to use 汝等諦聽善思念之
473 14 zhī Zhi 汝等諦聽善思念之
474 13 not; no 能持齋戒不犯威儀
475 13 expresses that a certain condition cannot be acheived 能持齋戒不犯威儀
476 13 as a correlative 能持齋戒不犯威儀
477 13 no (answering a question) 能持齋戒不犯威儀
478 13 forms a negative adjective from a noun 能持齋戒不犯威儀
479 13 at the end of a sentence to form a question 能持齋戒不犯威儀
480 13 to form a yes or no question 能持齋戒不犯威儀
481 13 infix potential marker 能持齋戒不犯威儀
482 13 no; na 能持齋戒不犯威儀
483 12 you; thou 我今為汝及未來世無福有情說是法要
484 12 Ru River 我今為汝及未來世無福有情說是法要
485 12 Ru 我今為汝及未來世無福有情說是法要
486 12 you; tvam; bhavat 我今為汝及未來世無福有情說是法要
487 12 守護 shǒuhù to guard; to defend 守護密教
488 12 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 守護密教
489 12 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 切吉祥大悉地法決定成就
490 12 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 切吉祥大悉地法決定成就
491 12 成就 chéngjiù accomplishment 切吉祥大悉地法決定成就
492 12 成就 chéngjiù Achievements 切吉祥大悉地法決定成就
493 12 成就 chéngjiù to attained; to obtain 切吉祥大悉地法決定成就
494 12 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 切吉祥大悉地法決定成就
495 12 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 切吉祥大悉地法決定成就
496 11 摩訶薩 móhēsà mahasattva 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩
497 11 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 所謂普賢菩薩摩訶薩曼殊師利菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩
498 11 female; feminine 如大菩薩名曰善女
499 11 female 如大菩薩名曰善女
500 11 Kangxi radical 38 如大菩薩名曰善女

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. an element
 2. great; mahā
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhū all; many; sarva
wèi to be; bhū
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. bǎo
 2. bǎo
 1. jewel; gem; treasure; ratna
 2. jewel; gem; mani
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
阿耨达池 阿耨達池 196
 1. Lake Anavatapta
 2. Lake Anavatapta
菴室 庵室 196 a Buddhist hermitage
八关斋戒 八關齋戒 98 the Eight Precepts; Eight Precepts Retreat
98
 1. cypress; cedar
 2. Berlin
 3. Bai
跋难陀龙王 跋難陀龍王 98 Upananda
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
宝胜佛 寶勝佛 98 Prabhutaratna Buddha
宝藏天女 寶藏天女 98 Laksmi
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
遍智 98 Bian Zhi
辩才天 辯才天 98 Sarasvati
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
般若寺 般若寺 98 Boruo Temple
乘黄 乘黃 99 Chenghuang; Feihuang
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
淳祐 99 Shunnyū
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大般若经 大般若經 68
 1. Mahaprajnaparamita Sutra
 2. Mahaprajnaparamita Sutra; Sutra on the Perfection of Great Wisdom
大辩才天女 大辯才天女 100 Sarasvati Devi; Saraswati
大劫 100 Maha-Kalpa
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大日遍照 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大日如来 大日如來 100 Vairocana Tathagata; Mahavairocana
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
地天 100 Prthivi; Earth Deva
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
地藏菩萨摩诃萨 地藏菩薩摩訶薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗 多羅 100 Tara
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
高祖 103
 1. Han Gao Zu; Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
广智 廣智 103 Guangzhi
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
诃利帝母 訶利帝母 104 Hariti
迦卢 迦盧 106 Kalodayin; Kālodāyin; Kaludayin
坚牢地神 堅牢地神 106 Prthivi; Earth Spirit
极乐国土 極樂國土 106 Land of Bliss; Sukhāvatī
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
九山八海 106 Nine Mountains and Eight Seas
乐山 樂山 108 Leshan
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼殊师利 曼殊師利 109 Manjusri
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
魔醯首罗 魔醯首羅 109 Mahesvara
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
魔怨 109 Māra
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
难陀 難陀 110 Nanda
尼迦耶 110 Nikāya
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如意宝珠转轮秘密现身成佛金轮呪王经 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪呪王經 114 Mani Jewel Wheel Secret Body to Attain Enlightenment Gold Wheel Mantra Sutra; Ruyi Bao Zhu Zhuanlun Mimi Xianshen Cheng Fo Jin Lun Zhou Wang Jing
如意轮 如意輪 114 wish granting wheel
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
上犹 上猶 115 Shangyou
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水天 115 Varuna
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
天等 116 Tiandeng
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
五佛宝冠 五佛寶冠 119 Crown of the Five Buddhas
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无热恼池 無熱惱池 119 Lake Anavatapta
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
至大 90 Zhida reign
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
紫云 紫雲 122 Ziyun

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 252.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字门 阿字門 196 the teaching of the character a
阿鼻 97 avīci
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八大龙王 八大龍王 98 eight great nāga kings
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
八戒 98 eight precepts
宝部 寶部 98 jewel division
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
宝刹 寶剎 98
 1. a monastery; a temple
 2. a Buddha field
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
钵头摩 鉢頭摩 98 padma
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
成满 成滿 99 to become complete
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to recite
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大吉祥天 100 good fortune deva
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大空 100 the great void
大利 100 great advantage; great benefit
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛果 100 to become a Buddha
地轮 地輪 100 earth wheel
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
多宝佛 多寶佛 100
 1. Prabhutaratna Buddha
 2. Prabhutaratna Buddha
多生 100 many births; many rebirths
驮都 馱都 100 dhatu; realm
度生 100 to save beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
二十五有 195 twenty-five forms of existence
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法道 102
 1. the way of the Dharma
 2. Fadao
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵箧 梵篋 102 fanjia
法水 102
 1. Dharma Water
 2. Dharma is like water
非情 102 non-sentient object
非有 102 does not exist; is not real
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛舍利 102 Buddha relics
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
根本陀罗尼 根本陀羅尼 103 root spell; fundamental dharani
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
果报 果報 103 fruition; the result of karma
护身 護身 104 protection of the body
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护摩 護摩 104 homa
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
即身成佛 106 sokushin jōbutsu; attainment of buddhahood in this body
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
加被 106 blessing
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗鸟 迦樓羅鳥 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
妓乐 妓樂 106 music
金翅鸟 金翅鳥 106 a garuda
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
瞿摩夷 106 gomaya; cow-dung
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲台 蓮臺 108 lotus seat
利生 108 to benefit living beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
祕法 109 esoteric ritual
苗稼神 109 seedling-and-crop deities
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
名曰 109 to be named; to be called
密印 109 a mudra
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
能持 110 ability to uphold the precepts
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
品第一 112 Chapter One
頗梨 112 crystal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现色身 普現色身 112 universal manifestation of physical forms
劝请 勸請 113 to request; to implore
群生 113 all living beings
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
三部 115 three divisions
三千 115 three thousand-fold
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三昧耶戒 115 samaya; esoteric precepts
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
僧正 115 sōjō
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
身受 115 the sense of touch; physical perception
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
十六菩萨 十六菩薩 115 the sixteen bodhisattvas
十善 115 the ten virtues
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四重 115 four grave prohibitions
速得成就 115 quickly attain
所以者何 115 Why is that?
莎诃 莎訶 115 svāhā
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
檀那波罗蜜 檀那波羅蜜 116 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
塔婆 116 stupa
天鼓 116 divine drum
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五戒 119 the five precepts
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五逆恶 五逆惡 119 pañca-ānantarya-karma; five heinous crimes
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
信根 120 faith; the root of faith
信施 120 trust in charity
信受奉行 120 to receive and practice
行佛 120 Practice the Buddha's Way
心王 120 the controlling function of the mind
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
遗身 遺身 121 relics
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
欝金香 121 saffron
召请 召請 122
 1. to invite
 2. Summoning
真身 122 true body
真性 122 inherent nature; essence; true nature
证得 證得 122 realize; prāpti
正说 正說 122 proper teaching
真陀摩尼 122 mani jewel; cintāmaṇi
中品 122 middle rank
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
字门 字門 122 letter gateway; letter teaching
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
罪障 122 the barrier of sin
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara