Glossary and Vocabulary for Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 48 shǎn glittering 號字曰睒
2 46 父母 fùmǔ parents / mother and father 知有孝順父母
3 39 wáng Wang 王遙見水邊有麋鹿
4 26 yán to speak / to say / said 白佛言
5 19 child / son 為其作子
6 18 shí time / a point or period of time 我前世初求得菩薩道時
7 18 máng blind 夫妻兩目皆盲
8 14 to die 象坐牙死
9 14 jīn today / modern / present / current / this / now 安公錄中闕譯今附西晉錄
10 13 rén person / people / a human being 愍育苦人
11 12 jiàn arrow 箭誤中睒胸
12 12 便 biàn convenient / handy / easy 便留樂世間
13 12 lái to come 一時來會
14 11 zhōng middle 安公錄中闕譯今附西晉錄
15 11 山中 shān zhōng in the mountains 睒至山中
16 10 wén to hear 聞如是
17 9 shēn human body / torso 舉身皆痛
18 9 big / great / huge / large / major 便大呼言
19 9 入山 rùshān to retire to the mountains 心願入山
20 8 道人 dàorén a Buddhist monk 射殺道人
21 8 dòng to move / to act 動一山中
22 8 zuò to do 為其作子
23 8 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 時有迦夷國王入山射獵
24 8 poison / venom 毒獸
25 8 zuì crime / sin / vice 我今坐何等罪死耶
26 8 one 時有迦夷國中有一長者
27 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養父母
28 7 人民 rénmín the people 人民
29 7 desire 願欲聞之
30 7 xíng to walk / to move 行於善權
31 7 shàng top / a high position 時於兜術天上教授天人
32 7 鹿 deer 麞鹿
33 7 yuàn to hope / to wish / to desire 願欲聞之
34 6 國王 guówáng king / monarch 國王
35 6 zhòng many / numerous 及眾菩薩
36 6 guó a country / a state / a kingdom 一時佛在比羅勒國
37 6 huó alive / living 使睒身活
38 6 zài in / at 一時佛在比羅勒國
39 6 an item 夫妻兩目皆盲
40 6 to enter 本發大意欲入深山
41 6 dialect / language / speech 睒語王言
42 6 jiàn to see 王遙見水邊有麋鹿
43 6 wǎng to go (in a direction) 乃往過去無數世
44 6 liǎng two 夫妻兩目皆盲
45 6 Buddha / Awakened One 一時佛在比羅勒國
46 5 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥翔集
47 5 bǎi one hundred 人在世間無常百變
48 5 zuò to sit 象坐牙死
49 5 mother 母啼號不可復止
50 5 樹木 shùmù trees 樹木豐茂
51 5 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 而兩目無所見
52 5 to reach 及眾菩薩
53 5 菩薩 púsà bodhisatta 及眾菩薩
54 5 nián year 子年七歲
55 5 至孝 zhìxiào extremely filial 睒至孝仁慈
56 5 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難聞佛言
57 5 諸天 zhūtiān devas 諸天
58 5 idea 言常含笑不傷人意
59 5 soil / ground / land 履地常恐地痛
60 4 泉水 quánshuǐ spring water 泉水涌出
61 4 國中 guózhōng junior high school 時有迦夷國中有一長者
62 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 王時怖懅
63 4 xiōng breast / bosom / chest 箭誤中睒胸
64 4 取水 qǔshuǐ water intake / to obtain water (from a well etc) 提瓶行取水
65 4 qīng minister / high officer 卿是何等人
66 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 諸神皆驚
67 4 liè to hunt 時有迦夷國王入山射獵
68 4 ancient barbarian tribes 時有迦夷國中有一長者
69 4 無有 wú yǒu there is not 無有得脫者
70 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 皮肉不可噉
71 4 zhī to know 知有孝順父母
72 4 xiū to decorate / to embellish 修集智慧
73 4 mìng life 命非金石對至無期
74 4 射殺 shèshā to shoot and kill / to gun down 射殺三道人者
75 4 to cry out / to shout 便大呼言
76 4 guǒ a result / a consequence 眾果豐茂
77 4 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘
78 4 hài to injure / to harm to 所見枉害
79 4 father 父言
80 4 lìng to make / to cause to be / to lead 勿令我父母怖懅
81 4 所致 suǒzhì to be caused by 自我宿罪所致
82 4 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 與禽獸無異
83 4 tòng to feel pain / to ache 履地常恐地痛
84 4 仁慈 réncí benevolent 仁慈惠施
85 4 hào number 號字曰睒
86 4 jiā jia 時有迦夷國中有一長者
87 4 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 道人現世罪滅
88 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 毒獸
89 3 zhòng heavy 甚愛重之
90 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與千二百五十比丘
91 3 山神 shān shén a mountain spirit 山神
92 3 長跪 chángguì to prostrate 長跪叉手
93 3 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
94 3 to make a mistake / to miss 箭誤中睒胸
95 3 niàn to read aloud 但憐念我盲父母
96 3 悲鳴 bēimíng utter sad calls / lament 百鳥悲鳴
97 3 héng constant / regular / persistent 恒得時宜
98 3 五戒 wǔ jiè the five precepts 皆令奉持五戒
99 3 guò to cross / to go over / to pass 年過十歲
100 3 號哭 hàokū to bawl / to wail / to cry 父母仰天號哭
101 3 無常 wúcháng irregular 人在世間無常百變
102 3 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 皆悉寂靜定意聽
103 3 niǎo bird 眾鳥亦復往飲水
104 3 風雨 fēngyǔ wind and rain / the elements / trials and hardships 風雨時節
105 3 shēng sound 皆作音樂之聲
106 3 ěr ear 箭誤相中耳
107 3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 求無上慧
108 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不可稱說
109 3 luǒ the fruit of a plant / melon 取百種果蓏
110 3 qián front 往到睒前
111 3 shī corpse 遶睒尸上
112 3 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神
113 3 晝夜 zhòuyè day and night 常以晝夜各三時定意
114 3 dào way / road / path 照觀十方天下人民善惡之道
115 3 to arise / to get up 山中大風暴起
116 3 熊羆 xióngpí a brown bear 熊羆
117 3 tiger 虎狼
118 3 to go 從此步徑去是不遠
119 3 zhù to dwell / to live / to reside 便住山中
120 3 zhōng end / finish / conclusion 終其年壽
121 3 qiān to connected to / to be involved in 王便自往前扶牽
122 3 孝順 xiàoshùn filial obedience 知有孝順父母
123 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 功德累積
124 3 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神
125 3 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 王體中安隱不
126 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說菩薩睒子經
127 3 學道 xuédào examiner 學道二十餘年
128 3 毒蟲 dúchóng poisonous insect (or spider) 或逢毒蟲
129 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 道人現世罪滅
130 3 三道 sān dào the three paths 晝夜慰勞三道人
131 3 菩薩睒子經 Púsà Shǎn Zǐ Jīng Pusa Shan Zi Jing / Śyāmakajātakasūtra 佛說菩薩睒子經
132 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 以神藥灌睒口中
133 3 宿 to lodge / to stay overnight 自我宿罪所致
134 3 láng wolf 虎狼
135 3 bào to embrace / to hold in arms / to hug 父抱其兩脚
136 3 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 走獸之輩
137 3 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 天龍
138 3 音聲 yīnshēng sound 音聲相和
139 2 仰天 Yǎngtiān to face upwards / to look up to the sky 父母仰天號哭
140 2 shé tongue 以舌舐睒身血
141 2 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 此人發意所學微妙
142 2 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 常以天眼遍察五道
143 2 hán cold / wintry / chilly 不寒不熱
144 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 父母驚言
145 2 我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self 我有孝子名睒
146 2 kǒng fearful / apprehensive 履地常恐地痛
147 2 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 皆令奉持五戒
148 2 時節 shíjié season / time 供養隨意不失時節
149 2 thirst 渴飲泉水
150 2 duǎn short 無所乏短
151 2 xué to study / to learn 此人發意所學微妙
152 2 所知 suǒ zhī known / what one knows 諸神所知
153 2 二道 èrdào the two paths 來語二道人
154 2 二十 èrshí twenty 學道二十餘年
155 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙道人恩
156 2 zhǐ to stop / to halt 我父母在其中止
157 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 修清淨志
158 2 懊惱 àonǎo annoyed / vexed / upset 用自懊惱酷毒耳
159 2 hot 不寒不熱
160 2 大意 dàyì general idea / main idea 本發大意欲行入山
161 2 大王 dàwáng king 大王來大善
162 2 大風 dàfēng gale 山中大風暴起
163 2 to lack 無所乏短
164 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 食之香甘
165 2 shì to lick 以舌舐睒身血
166 2 shí food / food and drink 食之香甘
167 2 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 一旦無我
168 2 一心 yīxīn wholeheartedly 精進一心
169 2 to take / to get / to fetch 取百種果蓏
170 2 災異 zāiyì a misfortune / a disaster 必有災異
171 2 jiā house / home / residence 即下生為盲父母家作子
172 2 使 shǐ to make / to cause 使睒身活
173 2 huì can / be able to 一時來會
174 2 shī the practice of selfless giving / dāna 皆施國中諸貧窮者
175 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 皆自慈心相向
176 2 yòng to use / to apply 用自懊惱酷毒耳
177 2 cǎo grass / straw / herbs 以蒲草為父母作屋
178 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 今現父王閱頭檀是也
179 2 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 求志空寂無上正真
180 2 zhāng a river deer / roebuck 麞鹿
181 2 侵害 qīnhài to encroach / to invade 隣國不相侵害不
182 2 gōng Gong 引弓射鹿
183 2 wèn to ask 王問睒言
184 2 huì intelligent / clever 修集智慧
185 2 jìng a narrow path 從此步徑去是不遠
186 2 suì age 子年七歲
187 2 jìng to respect /to honor 奉敬三尊
188 2 dào to arrive 往到睒前
189 2 hèn to resent / to hate 雖死不恨
190 2 皮肉 píròu skin and flesh / superficial / physical (suffering) / bodily 麞鹿為皮肉故
191 2 to reply / to answer 王答道人言
192 2 餘年 yúnián one's remaining years 學道二十餘年
193 2 yīn sound / noise 皆作娛樂之音
194 2 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱計
195 2 調 tiáo to harmonize 風雨和調
196 2 fēng wind 風起四面
197 2 大號 dà hào tuba 皆大號呼
198 2 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 宮殿
199 2 zhǒng kind / type 取百種果蓏
200 2 自悔 zìhuǐ to regret 大自悔責
201 2 yǐn to drink 渴飲泉水
202 2 憂愁 yōuchóu to be worried 無復憂愁
203 2 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在比羅勒國
204 2 responsibility / duty 大自悔責
205 2 thing / matter 睒即以家中所有之物
206 2 無為 wúwèi to let things take their own course 將無為虎狼
207 2 tiān day 奉事父母如人事天
208 2 dēng to rise / to ascend / to climb 登爾之時
209 2 to associate with / be near 一時佛在比羅勒國
210 2 泥犁 nílí hell / niraya 我寧入泥犁中
211 2 天下 tiānxià China 照觀十方天下人民善惡之道
212 2 lín to face / to overlook 遠臨草野
213 2 樹神 shù shén a tree spirit 樹神
214 2 世間 shìjiān world / the human world 便留樂世間
215 2 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣
216 2 ēn kindness / grace / graciousness 蒙道人恩
217 2 yǎng to look up 無所依仰
218 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士
219 2 xīn heart 無恐懼之心
220 2 to lift / to hold up / to raise 舉身皆痛
221 2 師子 shīzi a lion 師子
222 2 shòu old age / long life 於是菩薩壽盡
223 2 kāi to open 兩目皆開
224 2 huá Chinese 眾華萎死
225 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 戒行普具
226 2 十善 shíshàn the ten virtues 奉行十善
227 2 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā 釋梵
228 2 jìn to the greatest extent / utmost 於是菩薩壽盡
229 2 to pay respects 皆為肅動
230 2 qiú to request 求無上慧
231 2 chuī to blow /to puff 吹折樹木
232 2 fèng to offer / to present 奉敬三尊
233 2 chí to grasp / to hold 誰持一毒箭
234 2 年壽 niánshòu length of life / life span 終其年壽
235 2 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 時於兜術天上教授天人
236 2 strong 用自懊惱酷毒耳
237 2 yǎn grave / respectful / majestic 皆儼儼而為動
238 2 水邊 shuǐbiān edge of the water / waterside / shore 王遙見水邊有麋鹿
239 2 to doubt / to disbelieve 信道不疑
240 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進一心
241 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 泉水涌出
242 2 day of the month / a certain day 日無精光
243 2 麋鹿 mílù elk 麋鹿
244 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 當如睒教勅
245 2 第四 dì sì fourth / the fourth is 乃聞第四兜術天
246 2 無狀 wúzhuàng insolence / insolent / ill-mannered 我所作無狀
247 2 mào thick / lush / dense 眾果豐茂
248 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 禮天帝釋
249 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 眾果豐茂
250 2 經久 jīngjiǔ long-lasting / durable 經久不還
251 2 自然 zìrán nature 無為自然
252 2 fàn to commit crime / to violate 終身不犯
253 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 修清淨志
254 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色精明
255 2 shí ten 與千二百五十比丘
256 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 大王來大善
257 2 yǐn to lead / to guide 引弓射鹿
258 2 suí to follow 我自尋隨與父母俱
259 2 hair 本發大意欲行入山
260 2 歡喜 huānxǐ joyful 父母歡喜
261 2 國人 guórén people of that country 安慰國人
262 2 zhé to fold 吹折樹木
263 2 娛樂 yúlè entertainment / amusement 以娛樂盲父母
264 2 to produce / to give birth to / to breed 愍育苦人
265 2 四面 sìmiàn all sides 風起四面
266 2 貧窮 pínqióng poor / impoverished 皆施國中諸貧窮者
267 2 liáng cool / cold 清而且涼
268 2 不可得 bù kě dé unobtainable 箭深不可得出
269 2 bashful / ashamed 王時怖懅
270 2 to record / to copy 安公錄中闕譯今附西晉錄
271 2 水神 shuǐshén a water deity 水神
272 1 第二 dì èr second 第二忉利天王釋座即為大動
273 1 xuè blood 以舌舐睒身血
274 1 上下 shàngxià to go up and down 上下相教
275 1 食噉 shídàn to eat 皆食噉草果
276 1 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 三百六十節節皆動
277 1 capacity / degree / a standard / a measure 并度國人
278 1 摧折 cuīzhé to break / to snap 樹木摧折
279 1 gōng a palace 諸天宮
280 1 兒子 érzi son 孤無兒子
281 1 草果 cǎoguǒ black cardamom / Amomum tsao-ko 皆食噉草果
282 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我子行
283 1 傷心 shāngxīn grieved / broken-hearted 又大傷心
284 1 èr two 願王牽我二人
285 1 gōng public/ common / state-owned 安公錄中闕譯今附西晉錄
286 1 人生 rénshēng life 人生無有不死者
287 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 時於兜術天上教授天人
288 1 wǎn to pull 以手挽拔睒胸箭
289 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 踐地常恐地痛
290 1 安慰 ānwèi to comfort / to console 安慰國人
291 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能行者
292 1 è evil / vice 所行眾惡
293 1 天上 tiānshàng the sky 釋梵四天王即從第四天上來
294 1 五穀 wǔ gǔ the five grains 五穀豐足不
295 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 以生子故
296 1 to curse / to revile 不呪詛
297 1 cuì green 翠為毛故
298 1 如故 rúgù like an old friend 便活如故
299 1 謂言 wèiyán to say 自相謂言
300 1 驚喜 jīngxǐ be pleasantly surprised 父母驚喜
301 1 shēng to be born / to give birth 從死得生
302 1 dàn to eat 皮肉不可噉
303 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所作無狀
304 1 chóng an invertebrate / a worm 夭傷蟲獸
305 1 zhàng to separate 以障雨露
306 1 proper / suitable / appropriate 宜及上時
307 1 xún to search / to look for / to seek 我自尋隨與父母俱
308 1 下馬 xiàmǎ to dismount from a horse / (fig.) to abandon (a project) 即便下馬
309 1 太子 tàizǐ a crown prince 太子
310 1 tóu head 母抱其頭著膝上
311 1 恩愛 ēn ài affection / love 恩愛暫有
312 1 王夫人 wáng fūren Lady Wang 今現我母王夫人摩耶是也
313 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
314 1 a human or animal body 王體中安隱不
315 1 死活 sǐhuó life or death / fate / no matter what / anyway / for the life of me 今為死活
316 1 book / volume
317 1 中道 zhōng dào the middle way 箭誤中道人子
318 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 戒行普具
319 1 to fear / be afraid of / to dread 益用怖懼
320 1 zhù to help / to assist 鬼神常隨護助
321 1 to weep / to whimper 母啼號不可復止
322 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 若子命終
323 1 羅勒 luólēi basil / sweet basil 一時佛在比羅勒國
324 1 happy / glad / cheerful / joyful 便留樂世間
325 1 天神 tiānshén a god / a deity / devatā 天神
326 1 to cover 蔭覆日光
327 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮天帝釋
328 1 to ferry 濟神離苦
329 1 xiàng figure / image / appearance 象坐牙死
330 1 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 今自懺悔於父母
331 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
332 1 tuō to take off 無有得脫者
333 1 tooth / tusk 象坐牙死
334 1 duò to fall / to sink 或墮溝坑
335 1 附近 fùjìn nearby 皆來附近睒
336 1 六十 liùshí sixty 三百六十節節皆動
337 1 放恣 fàngzì to arrogant indulge 而自放恣
338 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
339 1 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 或墮溝坑
340 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電動地
341 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 現世身不安隱
342 1 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 行於善權
343 1 在其中 zàiqízhōng therein / wherein 我父母在其中止
344 1 人子 rénzǐ son of man 箭誤中道人子
345 1 城邑 chéngyì a city / a town 城邑
346 1 xiè to thank 為我上謝父母
347 1 平安 píng ān safe and sound / peaceful 皆自平安
348 1 肅肅 sùsù a respectful manner 肅肅而動
349 1 四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 釋梵四天王即從第四天上來
350 1 夫妻 fūqī man and wife 夫妻兩目皆盲
351 1 féng to encounter / to meet by chance 或逢毒蟲
352 1 letter / symbol / character 號字曰睒
353 1 xuān to declare / to announce 宣令國中
354 1 chá to examine / to inquire / to inspect 常以天眼遍察五道
355 1 毒藥 dúyào poison 毒藥當除
356 1 varied / complex / not simple 栴檀雜香
357 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害消滅
358 1 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 今現我母王夫人摩耶是也
359 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 毛佩君大德提供新式標點
360 1 juān to contribute 不得捐捨
361 1 相向 xiāngxiàng to face one another / face-to-face 皆自慈心相向
362 1 受罪 shòuzuì to suffer 百劫受罪
363 1 qiān one thousand 與千二百五十比丘
364 1 金石 jīn shí metal and stone / hard objects 命非金石對至無期
365 1 xiáng to soar / to glide / to hover 飛鳥翔集
366 1 chí a pool / a pond 池中蓮華
367 1 lèi kind / type / class / category 奇妙異類
368 1 昇天 shēng tiān ascend to heaven 死得昇天
369 1 人居 rénjū human habitat 人居世間
370 1 深山 shēnshān deep in the mountains 本發大意欲入深山
371 1 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀雜香
372 1 且止 qiězhǐ stop 且止
373 1 zūn to honor / to respect 勞屈威尊
374 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 稽首佛足
375 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 帝王
376 1 三尊 sān zūn the three honored ones 奉敬三尊
377 1 solitary 孤無兒子
378 1 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow 豈以子故而絕本願
379 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如常時
380 1 本意 běnyì original idea / real intention / etymon 願如本意
381 1 寒暑 hán shǔ cold and hot weather 寒暑隨時
382 1 female / feminine 清信士女
383 1 自我 zìwǒ self 自我宿罪所致
384 1 我國 wǒ guó my country / my land 願我國財以上道人
385 1 救濟 jiùjì to provide emergency relief 救濟群生
386 1 yín lascivious 不婬
387 1 nán difficult / arduous / hard 不相畏難
388 1 衰老 shuāilǎo old and feeble 年既衰老
389 1 shān a mountain / a hill / a peak 本發大意欲行入山
390 1 shě to give 不得捐捨
391 1 行入 Xíng Rù Entrance by Conduct 本發大意欲行入山
392 1 wéi dangerous / precarious 度世危厄
393 1 xiǎo small / tiny / insignificant 坐貪小肉
394 1 數百 shù bǎi several hundred 諸隨王射獵者數百人
395 1 草席 cǎoxí a straw mat 我有草席可坐
396 1 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma 行則應法不妄傾邪
397 1 cái money / wealth / riches / valuables 願我國財以上道人
398 1 終身 zhōngshēn lifelong 終身不犯
399 1 shù tree 樹色
400 1 入口 rùkǒu an entrance 入口即活
401 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 不惜我命
402 1 雨露 yǔ lù rain and dew 以障雨露
403 1 作人 zuò rén to conduct oneself 皆作人形
404 1 精光 jīngguāng nothing left (money, food etc) / all finished / bright and shiny / radiant / glorious 日無精光
405 1 qiū Confucius 丘郭
406 1 綺語 qǐyǔ flowery writing 不綺語
407 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 坐貪小肉
408 1 清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka 清信士女
409 1 shēn deep 箭深不可得出
410 1 為重 wèizhòng to attach most importance to 日為重光
411 1 世世 shìshì from age to age 世世相值
412 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與千二百五十比丘
413 1 四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 常行四等心
414 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 淚出而言
415 1 bái white 睒長跪白父母言
416 1 jiǎo foot 父抱其兩脚
417 1 wǎng useless / in vain 所見枉害
418 1 求得 qiúdé to seek 我前世初求得菩薩道時
419 1 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 常以晝夜各三時定意
420 1 disease / sickness / ailment 使我疾成無上正真之道決
421 1 孝子 xiàozǐ a filial son 我有孝子名睒
422 1 to feel with the hand / to touch / to stroke / to grope 各以一手捫摸其胸箭
423 1 shèng to beat / to win / to conquer 不能自勝
424 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 奉行十善
425 1 恐懼 kǒngjù fear / dread 無恐懼之心
426 1 在世 zài shì to live 人在世間無常百變
427 1 集智 jízhì understanding of the arising of cause and effect / understanding of the second of the four noble truths 修集智慧
428 1 hòu thick 蒙大王厚恩
429 1 to carry 提瓶行取水
430 1 彌勒 mílè Maitreya 彌勒是也
431 1 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants 不飲酒
432 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 走獸之輩
433 1 níng Nanjing 我寧入泥犁中
434 1 為毛 wèimáo why? 翠為毛故
435 1 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 不敢有廢
436 1 珍寶 zhēnbǎo a treasure 我今以一國珍寶
437 1 宿命 sùmìng predestination / destiny 宿命睒身
438 1 時宜 shíyí what is appropriate for the time 恒得時宜
439 1 無數 wúshù countless / innumerable 乃往過去無數世
440 1 qīng to overturn / to collapse / to lean / to tend / to incline / to pour out 行則應法不妄傾邪
441 1 累積 lěijī to accumulate 功德累積
442 1 整衣 zhěngyī to adjust clothes 更整衣服
443 1 死者 sǐzhě the dead / the deceased 人生無有不死者
444 1 type of rush 以蒲草為父母作屋
445 1 常隨 cháng suí a regular personal attendant 鬼神常隨護助
446 1 三惡道 Sān è Dào Three Lower Realms / Three Hell Realms 無入三惡道者
447 1 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 毛佩君大德提供新式標點
448 1 mǐn to pity / to sympathize 愍育苦人
449 1 yāo to die prematurely 夭傷蟲獸
450 1 píng a bottle 提瓶行取水
451 1 jiā to add 莫不加敬
452 1 Germany 皆由孝順之德
453 1 guàn to pour in 以神藥灌睒口中
454 1 wèi to call 睒謂王言
455 1 to strike / to pound / to beat 舉身自撲
456 1 感動 gǎndòng to move [emotionally] / to touch [the feelings] 感動天龍鬼神
457 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 使我疾成無上正真之道決
458 1 clothes / dress / garment 更整衣服
459 1 wěi to wither / to wilt 眾華萎死
460 1 wàng absurd / fantastic / presumptuous 行則應法不妄傾邪
461 1 zhào to illuminate / to shine 照觀十方天下人民善惡之道
462 1 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 不嫉妬
463 1 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 不相遠離
464 1 dào to rob / to steal 不盜
465 1 信道 xìndào a signal path / a channel 信道不疑
466 1 arm 如人伸臂頃
467 1 無毛 wúmáo hairless 無毛
468 1 不敢 bùgǎn to not dare 不敢有廢
469 1 chì imperial decree 當如睒教勅
470 1 chuāng sore / skin ulcer 母便以舌舐睒胸瘡
471 1 師長 shīzhǎng teacher 恭順師長
472 1 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首佛足
473 1 之後 zhīhòu after / following / later 王去之後
474 1 妓女 jìnǚ prostitute 妓女
475 1 yún cloud 風息雲消
476 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自勝
477 1 good fortune / happiness / luck 得福無量
478 1 流泉 liúquán a flowing spring 流泉為竭
479 1 shāng to injure / to wound / to be injured 夭傷蟲獸
480 1 shì to match 適入山中一年
481 1 夫人 fūren wife 宮殿夫人
482 1 壽終 shòuzhōng to die of old age / to live to a ripe old age / (fig.) (of sth) to come to an end (after a long period of service) 若我壽終
483 1 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 風息雲消
484 1 動地 dòngdì to shake the earth 雷電動地
485 1 誓言 shìyán a vow / an oath 睒聞王此誓言
486 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 得福無量
487 1 天地 tiān dì heaven and earth / the world 天地所知
488 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行四等心
489 1 自訴 zìsù private prosecution / (of a patient) to describe (one's symptoms) 自訴言
490 1 guō Guo 丘郭
491 1 拔出 báchū to promote 箭當拔出
492 1 tīng to listen 皆悉寂靜定意聽
493 1 相中 xiāngzhōng to find to one's taste / to pick (after looking at) / Taiwan pr. 箭誤相中耳
494 1 chù a place / location / a spot / a point 卿語我父母處
495 1 wèi Eighth earthly branch 及子未死
496 1 歿 to end / to die 亦當終歿
497 1 to know / to learn about / to comprehend 皆悉寂靜定意聽
498 1 a room 以蒲草為父母作屋
499 1 seven 子年七歲
500 1 豐足 fēngzú abundant / plentiful 五穀豐足不

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 48 shǎn glittering 號字曰睒
2 46 父母 fùmǔ parents / mother and father 知有孝順父母
3 39 wáng Wang 王遙見水邊有麋鹿
4 36 I / me / my 我前世初求得菩薩道時
5 34 not / no 不殺
6 29 zhī him / her / them / that 願欲聞之
7 27 jiē all / each and every / in all cases 皆悉寂靜定意聽
8 26 yán to speak / to say / said 白佛言
9 23 so as to / in order to 常以晝夜各三時定意
10 19 child / son 為其作子
11 19 yǒu is / are / to exist 時有菩薩名曰一切妙
12 18 shí time / a point or period of time 我前世初求得菩薩道時
13 18 máng blind 夫妻兩目皆盲
14 18 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 修諸功德者
15 18 wèi for / to 為其作子
16 17 naturally / of course / certainly 我自尋隨與父母俱
17 16 no 孤無兒子
18 14 to die 象坐牙死
19 14 jīn today / modern / present / current / this / now 安公錄中闕譯今附西晉錄
20 13 dāng to be / to act as / to serve as 亦當終歿
21 13 rén person / people / a human being 愍育苦人
22 12 jiàn arrow 箭誤中睒胸
23 12 便 biàn convenient / handy / easy 便留樂世間
24 12 lái to come 一時來會
25 12 shì is / are / am / to be 卿是何等人
26 11 zhōng middle 安公錄中闕譯今附西晉錄
27 11 山中 shān zhōng in the mountains 睒至山中
28 10 his / hers / its / theirs 為其作子
29 10 wén to hear 聞如是
30 10 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常以晝夜各三時定意
31 9 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以生子故
32 9 shēn human body / torso 舉身皆痛
33 9 zhū all / many / various 佛告諸比丘
34 9 big / great / huge / large / major 便大呼言
35 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此人發意所學微妙
36 9 de potential marker 恒得時宜
37 9 入山 rùshān to retire to the mountains 心願入山
38 8 this / these 此人發意所學微妙
39 8 道人 dàorén a Buddhist monk 射殺道人
40 8 dòng to move / to act 動一山中
41 8 zuò to do 為其作子
42 8 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 時有迦夷國王入山射獵
43 8 poison / venom 毒獸
44 8 zuì crime / sin / vice 我今坐何等罪死耶
45 8 one 時有迦夷國中有一長者
46 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養父母
47 7 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而兩目無所見
48 7 人民 rénmín the people 人民
49 7 desire 願欲聞之
50 7 xíng to walk / to move 行於善權
51 7 shàng top / a high position 時於兜術天上教授天人
52 7 and 與千二百五十比丘
53 7 鹿 deer 麞鹿
54 7 such as / for example / for instance 奉事父母如人事天
55 7 in / at 行於善權
56 7 yuàn to hope / to wish / to desire 願欲聞之
57 7 xiāng each other / one another / mutually 無復相害之意
58 6 also / too 死不恨也
59 6 國王 guówáng king / monarch 國王
60 6 zhòng many / numerous 及眾菩薩
61 6 guó a country / a state / a kingdom 一時佛在比羅勒國
62 6 huó alive / living 使睒身活
63 6 zài in / at 一時佛在比羅勒國
64 6 an item 夫妻兩目皆盲
65 6 to enter 本發大意欲入深山
66 6 dialect / language / speech 睒語王言
67 6 jiàn to see 王遙見水邊有麋鹿
68 6 wǎng to go (in a direction) 乃往過去無數世
69 6 hái also / in addition / more 經久不還
70 6 liǎng two 夫妻兩目皆盲
71 6 promptly / right away / immediately 即下生為盲父母家作子
72 6 Buddha / Awakened One 一時佛在比羅勒國
73 6 again / more / repeatedly 無復憂愁
74 5 飛鳥 fēiniǎo bird 飛鳥翔集
75 5 bǎi one hundred 人在世間無常百變
76 5 already / afterwards 我年已老
77 5 zuò to sit 象坐牙死
78 5 mother 母啼號不可復止
79 5 樹木 shùmù trees 樹木豐茂
80 5 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 而兩目無所見
81 5 to reach 及眾菩薩
82 5 菩薩 púsà bodhisatta 及眾菩薩
83 5 nián year 子年七歲
84 5 至孝 zhìxiào extremely filial 睒至孝仁慈
85 5 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難聞佛言
86 5 諸天 zhūtiān devas 諸天
87 5 idea 言常含笑不傷人意
88 5 chū to go out / to leave 泉水涌出
89 5 soil / ground / land 履地常恐地痛
90 4 泉水 quánshuǐ spring water 泉水涌出
91 4 國中 guózhōng junior high school 時有迦夷國中有一長者
92 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 王時怖懅
93 4 xiōng breast / bosom / chest 箭誤中睒胸
94 4 取水 qǔshuǐ water intake / to obtain water (from a well etc) 提瓶行取水
95 4 qīng minister / high officer 卿是何等人
96 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 諸神皆驚
97 4 liè to hunt 時有迦夷國王入山射獵
98 4 ancient barbarian tribes 時有迦夷國中有一長者
99 4 無有 wú yǒu there is not 無有得脫者
100 4 ruò to seem / to be like / as 若入山中者
101 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 皮肉不可噉
102 4 zhī to know 知有孝順父母
103 4 bèi by 睒被毒箭
104 4 xiū to decorate / to embellish 修集智慧
105 4 entirely / without exception 我自尋隨與父母俱
106 4 mìng life 命非金石對至無期
107 4 射殺 shèshā to shoot and kill / to gun down 射殺三道人者
108 4 to cry out / to shout 便大呼言
109 4 guǒ a result / a consequence 眾果豐茂
110 4 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘
111 4 hài to injure / to harm to 所見枉害
112 4 do not 勿以為念
113 4 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 王具以睒口中所言
114 4 father 父言
115 4 lìng to make / to cause to be / to lead 勿令我父母怖懅
116 4 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是菩薩壽盡
117 4 所致 suǒzhì to be caused by 自我宿罪所致
118 4 禽獸 qín shòu birds and animals / a creature / a beast 與禽獸無異
119 4 tòng to feel pain / to ache 履地常恐地痛
120 4 仁慈 réncí benevolent 仁慈惠施
121 4 hào number 號字曰睒
122 4 jiā jia 時有迦夷國中有一長者
123 4 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 道人現世罪滅
124 3 shòu a beast / a quadruped / an animal 毒獸
125 3 zhòng heavy 甚愛重之
126 3 and 音聲相和
127 3 一旦 yīdàn in one day 一旦無我
128 3 běn measure word for books 本發大意欲行入山
129 3 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與千二百五十比丘
130 3 山神 shān shén a mountain spirit 山神
131 3 shén what 甚愛重之
132 3 長跪 chángguì to prostrate 長跪叉手
133 3 長者 zhǎngzhě the elderly 長者
134 3 to make a mistake / to miss 箭誤中睒胸
135 3 niàn to read aloud 但憐念我盲父母
136 3 悲鳴 bēimíng utter sad calls / lament 百鳥悲鳴
137 3 héng constant / regular / persistent 恒得時宜
138 3 五戒 wǔ jiè the five precepts 皆令奉持五戒
139 3 guò to cross / to go over / to pass 年過十歲
140 3 號哭 hàokū to bawl / to wail / to cry 父母仰天號哭
141 3 無常 wúcháng irregular 人在世間無常百變
142 3 定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration 皆悉寂靜定意聽
143 3 niǎo bird 眾鳥亦復往飲水
144 3 風雨 fēngyǔ wind and rain / the elements / trials and hardships 風雨時節
145 3 shēng sound 皆作音樂之聲
146 3 ěr ear 箭誤相中耳
147 3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 求無上慧
148 3 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 不可稱說
149 3 luǒ the fruit of a plant / melon 取百種果蓏
150 3 qián front 往到睒前
151 3 shī corpse 遶睒尸上
152 3 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 鬼神
153 3 晝夜 zhòuyè day and night 常以晝夜各三時定意
154 3 dào way / road / path 照觀十方天下人民善惡之道
155 3 to arise / to get up 山中大風暴起
156 3 熊羆 xióngpí a brown bear 熊羆
157 3 tiger 虎狼
158 3 xià next 其下常涼
159 3 to go 從此步徑去是不遠
160 3 zhù to dwell / to live / to reside 便住山中
161 3 zhōng end / finish / conclusion 終其年壽
162 3 qiān to connected to / to be involved in 王便自往前扶牽
163 3 孝順 xiàoshùn filial obedience 知有孝順父母
164 3 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 功德累積
165 3 龍神 lóng shén dragon spirit 諸天龍神
166 3 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 王體中安隱不
167 3 qiě moreover / also 且欲來還
168 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說菩薩睒子經
169 3 學道 xuédào examiner 學道二十餘年
170 3 毒蟲 dúchóng poisonous insect (or spider) 或逢毒蟲
171 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 道人現世罪滅
172 3 三道 sān dào the three paths 晝夜慰勞三道人
173 3 菩薩睒子經 Púsà Shǎn Zǐ Jīng Pusa Shan Zi Jing / Śyāmakajātakasūtra 佛說菩薩睒子經
174 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 以神藥灌睒口中
175 3 zhì to / until 命非金石對至無期
176 3 宿 to lodge / to stay overnight 自我宿罪所致
177 3 láng wolf 虎狼
178 3 bào to embrace / to hold in arms / to hug 父抱其兩脚
179 3 走獸 zǒushòu a beast / a quadruped / roof beast 走獸之輩
180 3 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 天龍
181 3 音聲 yīnshēng sound 音聲相和
182 3 cóng from 從無數劫以來
183 2 仰天 Yǎngtiān to face upwards / to look up to the sky 父母仰天號哭
184 2 shé tongue 以舌舐睒身血
185 2 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 此人發意所學微妙
186 2 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 常以天眼遍察五道
187 2 ěr thus / so / like that 登爾之時
188 2 hán cold / wintry / chilly 不寒不熱
189 2 fēi not / non- / un- 命非金石對至無期
190 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 父母驚言
191 2 我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self 我有孝子名睒
192 2 kǒng fearful / apprehensive 履地常恐地痛
193 2 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 犀坐其角
194 2 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 皆令奉持五戒
195 2 時節 shíjié season / time 供養隨意不失時節
196 2 dàn but / yet / however 但憐念我盲父母
197 2 thirst 渴飲泉水
198 2 gòng together 不違本誓便共入山
199 2 yóu follow / from / it is for...to 皆由孝順之德
200 2 duǎn short 無所乏短
201 2 certainly / must / will / necessarily 必有災異
202 2 xué to study / to learn 此人發意所學微妙
203 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃往過去無數世
204 2 所知 suǒ zhī known / what one knows 諸神所知
205 2 二道 èrdào the two paths 來語二道人
206 2 二十 èrshí twenty 學道二十餘年
207 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 蒙道人恩
208 2 zhǐ to stop / to halt 我父母在其中止
209 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 修清淨志
210 2 懊惱 àonǎo annoyed / vexed / upset 用自懊惱酷毒耳
211 2 hot 不寒不熱
212 2 大意 dàyì general idea / main idea 本發大意欲行入山
213 2 大王 dàwáng king 大王來大善
214 2 大風 dàfēng gale 山中大風暴起
215 2 to lack 無所乏短
216 2 jiāng will / shall (future tense) 將無為虎狼
217 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 食之香甘
218 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得常在
219 2 shì to lick 以舌舐睒身血
220 2 shí food / food and drink 食之香甘
221 2 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 一旦無我
222 2 一心 yīxīn wholeheartedly 精進一心
223 2 to take / to get / to fetch 取百種果蓏
224 2 災異 zāiyì a misfortune / a disaster 必有災異
225 2 jiā house / home / residence 即下生為盲父母家作子
226 2 使 shǐ to make / to cause 使睒身活
227 2 xiàng towards / to 長跪向睒悔過言
228 2 huì can / be able to 一時來會
229 2 shī the practice of selfless giving / dāna 皆施國中諸貧窮者
230 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 皆自慈心相向
231 2 huò or / either / else 或墮溝坑
232 2 yòng to use / to apply 用自懊惱酷毒耳
233 2 cǎo grass / straw / herbs 以蒲草為父母作屋
234 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 今現父王閱頭檀是也
235 2 suī although / even though 雖被毒箭
236 2 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 求志空寂無上正真
237 2 zhāng a river deer / roebuck 麞鹿
238 2 gèng more / even more 更整衣服
239 2 yòu again / also 又大傷心
240 2 侵害 qīnhài to encroach / to invade 隣國不相侵害不
241 2 zhe indicates that an action is continuing 睒著鹿皮之衣
242 2 gōng Gong 引弓射鹿
243 2 wèn to ask 王問睒言
244 2 huì intelligent / clever 修集智慧
245 2 jìng a narrow path 從此步徑去是不遠
246 2 suì age 子年七歲
247 2 jìng to respect /to honor 奉敬三尊
248 2 dào to arrive 往到睒前
249 2 hèn to resent / to hate 雖死不恨
250 2 皮肉 píròu skin and flesh / superficial / physical (suffering) / bodily 麞鹿為皮肉故
251 2 to reply / to answer 王答道人言
252 2 餘年 yúnián one's remaining years 學道二十餘年
253 2 yīn sound / noise 皆作娛樂之音
254 2 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱計
255 2 chú except / besides 毒藥當除
256 2 調 tiáo to harmonize 風雨和調
257 2 fēng wind 風起四面
258 2 大號 dà hào tuba 皆大號呼
259 2 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 宮殿
260 2 zhǒng kind / type 取百種果蓏
261 2 自悔 zìhuǐ to regret 大自悔責
262 2 yǐn to drink 渴飲泉水
263 2 憂愁 yōuchóu to be worried 無復憂愁
264 2 according to 無所依仰
265 2 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在比羅勒國
266 2 responsibility / duty 大自悔責
267 2 thing / matter 睒即以家中所有之物
268 2 無為 wúwèi to let things take their own course 將無為虎狼
269 2 tiān day 奉事父母如人事天
270 2 dēng to rise / to ascend / to climb 登爾之時
271 2 to associate with / be near 一時佛在比羅勒國
272 2 also / too 亦當終歿
273 2 泥犁 nílí hell / niraya 我寧入泥犁中
274 2 天下 tiānxià China 照觀十方天下人民善惡之道
275 2 lín to face / to overlook 遠臨草野
276 2 樹神 shù shén a tree spirit 樹神
277 2 常時 chángshí frequently / often 倍於常時
278 2 世間 shìjiān world / the human world 便留樂世間
279 2 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣
280 2 ēn kindness / grace / graciousness 蒙道人恩
281 2 yǎng to look up 無所依仰
282 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士
283 2 xīn heart 無恐懼之心
284 2 to lift / to hold up / to raise 舉身皆痛
285 2 師子 shīzi a lion 師子
286 2 shòu old age / long life 於是菩薩壽盡
287 2 kāi to open 兩目皆開
288 2 huá Chinese 眾華萎死
289 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 戒行普具
290 2 十善 shíshàn the ten virtues 奉行十善
291 2 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā 釋梵
292 2 jìn to the greatest extent / utmost 於是菩薩壽盡
293 2 to pay respects 皆為肅動
294 2 qiú to request 求無上慧
295 2 chuī to blow /to puff 吹折樹木
296 2 fèng to offer / to present 奉敬三尊
297 2 chí to grasp / to hold 誰持一毒箭
298 2 年壽 niánshòu length of life / life span 終其年壽
299 2 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 時於兜術天上教授天人
300 2 strong 用自懊惱酷毒耳
301 2 yǎn grave / respectful / majestic 皆儼儼而為動
302 2 水邊 shuǐbiān edge of the water / waterside / shore 王遙見水邊有麋鹿
303 2 to doubt / to disbelieve 信道不疑
304 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進一心
305 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 泉水涌出
306 2 day of the month / a certain day 日無精光
307 2 each 常以晝夜各三時定意
308 2 bèi -fold / times (multiplier) 倍於常時
309 2 麋鹿 mílù elk 麋鹿
310 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 當如睒教勅
311 2 第四 dì sì fourth / the fourth is 乃聞第四兜術天
312 2 無狀 wúzhuàng insolence / insolent / ill-mannered 我所作無狀
313 2 mào thick / lush / dense 眾果豐茂
314 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 禮天帝釋
315 2 fēng abundant / rich / lush / bountiful 眾果豐茂
316 2 經久 jīngjiǔ long-lasting / durable 經久不還
317 2 自然 zìrán nature 無為自然
318 2 fàn to commit crime / to violate 終身不犯
319 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 修清淨志
320 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色精明
321 2 shí ten 與千二百五十比丘
322 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 大王來大善
323 2 jué absolutely 豈以子故而絕本願
324 2 yǐn to lead / to guide 引弓射鹿
325 2 suí to follow 我自尋隨與父母俱
326 2 what / where / which 今有何罪而王射殺之
327 2 hair 本發大意欲行入山
328 2 歡喜 huānxǐ joyful 父母歡喜
329 2 國人 guórén people of that country 安慰國人
330 2 zhé to fold 吹折樹木
331 2 娛樂 yúlè entertainment / amusement 以娛樂盲父母
332 2 to produce / to give birth to / to breed 愍育苦人
333 2 四面 sìmiàn all sides 風起四面
334 2 貧窮 pínqióng poor / impoverished 皆施國中諸貧窮者
335 2 一切 yīqiè all / every / everything 時有菩薩名曰一切妙
336 2 liáng cool / cold 清而且涼
337 2 不可得 bù kě dé unobtainable 箭深不可得出
338 2 bashful / ashamed 王時怖懅
339 2 to record / to copy 安公錄中闕譯今附西晉錄
340 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 我今坐何等罪死耶
341 2 水神 shuǐshén a water deity 水神
342 1 第二 dì èr second 第二忉利天王釋座即為大動
343 1 xuè blood 以舌舐睒身血
344 1 上下 shàngxià to go up and down 上下相教
345 1 食噉 shídàn to eat 皆食噉草果
346 1 you / thou 汝廣為一切人民說之
347 1 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 三百六十節節皆動
348 1 capacity / degree / a standard / a measure 并度國人
349 1 摧折 cuīzhé to break / to snap 樹木摧折
350 1 gōng a palace 諸天宮
351 1 兒子 érzi son 孤無兒子
352 1 草果 cǎoguǒ black cardamom / Amomum tsao-ko 皆食噉草果
353 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我子行
354 1 傷心 shāngxīn grieved / broken-hearted 又大傷心
355 1 èr two 願王牽我二人
356 1 gōng public/ common / state-owned 安公錄中闕譯今附西晉錄
357 1 人生 rénshēng life 人生無有不死者
358 1 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 時於兜術天上教授天人
359 1 wǎn to pull 以手挽拔睒胸箭
360 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 踐地常恐地痛
361 1 安慰 ānwèi to comfort / to console 安慰國人
362 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能行者
363 1 è evil / vice 所行眾惡
364 1 天上 tiānshàng the sky 釋梵四天王即從第四天上來
365 1 五穀 wǔ gǔ the five grains 五穀豐足不
366 1 生子 shēngzǐ to give birth to a child or children 以生子故
367 1 to curse / to revile 不呪詛
368 1 cuì green 翠為毛故
369 1 míng measure word for people 我有孝子名睒
370 1 如故 rúgù like an old friend 便活如故
371 1 謂言 wèiyán to say 自相謂言
372 1 驚喜 jīngxǐ be pleasantly surprised 父母驚喜
373 1 shēng to be born / to give birth 從死得生
374 1 dàn to eat 皮肉不可噉
375 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所作無狀
376 1 chóng an invertebrate / a worm 夭傷蟲獸
377 1 zhàng to separate 以障雨露
378 1 proper / suitable / appropriate 宜及上時
379 1 xún to search / to look for / to seek 我自尋隨與父母俱
380 1 下馬 xiàmǎ to dismount from a horse / (fig.) to abandon (a project) 即便下馬
381 1 太子 tàizǐ a crown prince 太子
382 1 biàn turn / one time 常以天眼遍察五道
383 1 tóu head 母抱其頭著膝上
384 1 恩愛 ēn ài affection / love 恩愛暫有
385 1 王夫人 wáng fūren Lady Wang 今現我母王夫人摩耶是也
386 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
387 1 a human or animal body 王體中安隱不
388 1 死活 sǐhuó life or death / fate / no matter what / anyway / for the life of me 今為死活
389 1 què but / yet / however / while / nevertheless 不可得却
390 1 book / volume
391 1 中道 zhōng dào the middle way 箭誤中道人子
392 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 戒行普具
393 1 to fear / be afraid of / to dread 益用怖懼
394 1 zhù to help / to assist 鬼神常隨護助
395 1 to weep / to whimper 母啼號不可復止
396 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 若子命終
397 1 羅勒 luólēi basil / sweet basil 一時佛在比羅勒國
398 1 happy / glad / cheerful / joyful 便留樂世間
399 1 天神 tiānshén a god / a deity / devatā 天神
400 1 to cover 蔭覆日光
401 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮天帝釋
402 1 to ferry 濟神離苦
403 1 xiàng figure / image / appearance 象坐牙死
404 1 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 今自懺悔於父母
405 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
406 1 tuō to take off 無有得脫者
407 1 tooth / tusk 象坐牙死
408 1 duò to fall / to sink 或墮溝坑
409 1 附近 fùjìn nearby 皆來附近睒
410 1 六十 liùshí sixty 三百六十節節皆動
411 1 放恣 fàngzì to arrogant indulge 而自放恣
412 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
413 1 gōu a ditch / a drain / a narrow waterway 或墮溝坑
414 1 故而 gùér therefore 豈以子故而絕本願
415 1 雷電 léidiàn thunder and lightning 雷電動地
416 1 不安 bù ān not peaceful / unstable / uneasy / disturbed / restless 現世身不安隱
417 1 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 行於善權
418 1 在其中 zàiqízhōng therein / wherein 我父母在其中止
419 1 人子 rénzǐ son of man 箭誤中道人子
420 1 城邑 chéngyì a city / a town 城邑
421 1 xiè to thank 為我上謝父母
422 1 平安 píng ān safe and sound / peaceful 皆自平安
423 1 何人 hérén who 此是何人
424 1 肅肅 sùsù a respectful manner 肅肅而動
425 1 四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 釋梵四天王即從第四天上來
426 1 夫妻 fūqī man and wife 夫妻兩目皆盲
427 1 féng to encounter / to meet by chance 或逢毒蟲
428 1 letter / symbol / character 號字曰睒
429 1 xuān to declare / to announce 宣令國中
430 1 chá to examine / to inquire / to inspect 常以天眼遍察五道
431 1 毒藥 dúyào poison 毒藥當除
432 1 varied / complex / not simple 栴檀雜香
433 1 災害 zāihài disastrous damage / scourge 災害消滅
434 1 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 今現我母王夫人摩耶是也
435 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 毛佩君大德提供新式標點
436 1 juān to contribute 不得捐捨
437 1 相向 xiāngxiàng to face one another / face-to-face 皆自慈心相向
438 1 受罪 shòuzuì to suffer 百劫受罪
439 1 qiān one thousand 與千二百五十比丘
440 1 金石 jīn shí metal and stone / hard objects 命非金石對至無期
441 1 xiáng to soar / to glide / to hover 飛鳥翔集
442 1 chí a pool / a pond 池中蓮華
443 1 lèi kind / type / class / category 奇妙異類
444 1 昇天 shēng tiān ascend to heaven 死得昇天
445 1 人居 rénjū human habitat 人居世間
446 1 深山 shēnshān deep in the mountains 本發大意欲入深山
447 1 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是之故
448 1 栴檀 zhāntán sandalwood 栴檀雜香
449 1 且止 qiězhǐ stop 且止
450 1 zūn to honor / to respect 勞屈威尊
451 1 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 稽首佛足
452 1 帝王 dìwáng an emperor / a regent / a monarch 帝王
453 1 三尊 sān zūn the three honored ones 奉敬三尊
454 1 solitary 孤無兒子
455 1 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow 豈以子故而絕本願
456 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如常時
457 1 本意 běnyì original idea / real intention / etymon 願如本意
458 1 寒暑 hán shǔ cold and hot weather 寒暑隨時
459 1 female / feminine 清信士女
460 1 自我 zìwǒ self 自我宿罪所致
461 1 我國 wǒ guó my country / my land 願我國財以上道人
462 1 救濟 jiùjì to provide emergency relief 救濟群生
463 1 yín lascivious 不婬
464 1 nán difficult / arduous / hard 不相畏難
465 1 衰老 shuāilǎo old and feeble 年既衰老
466 1 shān a mountain / a hill / a peak 本發大意欲行入山
467 1 shě to give 不得捐捨
468 1 行入 Xíng Rù Entrance by Conduct 本發大意欲行入山
469 1 wéi dangerous / precarious 度世危厄
470 1 xiǎo small / tiny / insignificant 坐貪小肉
471 1 數百 shù bǎi several hundred 諸隨王射獵者數百人
472 1 草席 cǎoxí a straw mat 我有草席可坐
473 1 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma 行則應法不妄傾邪
474 1 cái money / wealth / riches / valuables 願我國財以上道人
475 1 shéi who / whoever 誰持一毒箭
476 1 終身 zhōngshēn lifelong 終身不犯
477 1 shù tree 樹色
478 1 入口 rùkǒu an entrance 入口即活
479 1 從此 cóngcǐ from now on / since then / henceforth 從此步徑去是不遠
480 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 不惜我命
481 1 雨露 yǔ lù rain and dew 以障雨露
482 1 作人 zuò rén to conduct oneself 皆作人形
483 1 精光 jīngguāng nothing left (money, food etc) / all finished / bright and shiny / radiant / glorious 日無精光
484 1 向者 xiàngzhě in the past / formerly 向者
485 1 qiū Confucius 丘郭
486 1 綺語 qǐyǔ flowery writing 不綺語
487 1 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 坐貪小肉
488 1 清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka 清信士女
489 1 shēn deep 箭深不可得出
490 1 為重 wèizhòng to attach most importance to 日為重光
491 1 世世 shìshì from age to age 世世相值
492 1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與千二百五十比丘
493 1 四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 常行四等心
494 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 淚出而言
495 1 bái white 睒長跪白父母言
496 1 jiǎo foot 父抱其兩脚
497 1 wǎng useless / in vain 所見枉害
498 1 求得 qiúdé to seek 我前世初求得菩薩道時
499 1 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 常以晝夜各三時定意
500 1 disease / sickness / ailment 使我疾成無上正真之道決

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
rén Human Realm
便 biàn Hyep’yon / Ebin
cháng eternal / nitya
shēn body / kāya
an element
道人
 1. dàorén
 2. dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
供养 供養
 1. gòngyǎng
 2. gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
百劫 bǎijié Baijie
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
惠施 huìshī Hui Shi
龙宫 龍宮 Lóng Gōng Palace of the Dragon King
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨睒子经 菩薩睒子經 Púsà Shǎn Zǐ Jīng Pusa Shan Zi Jing / Śyāmakajātakasūtra
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三尊 sān zūn the three honored ones
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
太山 tàishān Taishan
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
王夫人 wáng fūren Lady Wang
王益 wángyì Wangyi
五道 Wǔ Dào Five Realms
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
阅头檀 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 191.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
安隐 ānyǐn tranquil
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
本誓 běnshì pūrvapraṇidhāna / prior vow
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
不可得 bù kě dé unobtainable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不饮酒 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants
cháng eternal / nitya
常行 chángxíng constantly walking in meditation
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chéng Become
慈恩 cí ēn
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
慈孝 cí xiào Compassion and Filial Piety
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dài an element
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
大王 dàwáng great king / mahārāja
大意 dàyì great understanding
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度世 dù shì to pass through life
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
二道 èrdào the two paths
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
父母恩 fù mǔ ēn Kindness of Parents
福生 fúshēng blessed rebirth
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqu past
Harmony
héng Eternity
hòu Deep
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教授 jiàoshòu Professor
嫉妬 jídù Jealousy
jiè
 1. understanding
 2. to liberate
戒行 jièháng to abide by precepts
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
集智 jízhì understanding of the arising of cause and effect / understanding of the second of the four noble truths
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
juān body / kāya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
all women
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
泥犁 nílí hell / niraya
平安 píng ān Safety and Peace
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
前世 qián shì former lives
且止 qiězhǐ stop
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka
clinging / grasping /upādāna
群生 qúnshēng all living beings
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēng birth
昇天 shēng tiān ascend to heaven
shì Buddhism
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
世间 世間 shìjiān world
十善 shíshàn the ten virtues
shòu feelings / sensations
四等心 sì děng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微妙 wēimiào subtle, profound
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五戒 wǔ jiè the five precepts
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无量 無量 wúliàng immeasurable
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
Joy
to calm oneself
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
信道 xìndào a processional way
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xuān to teach / to instruct
xué a learner
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yǎng Nurture
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
音声 音聲 yīnshēng sound
一切 yīqiè all, everything
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
koan / kōan / gong'an
zhèng realization / adhigama
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhì Aspiration
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhù to attach / to grasp
自相 zì xiāng individual characteristics
自我 zìwǒ Oneself
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease