Glossary and Vocabulary for Garuḍapaṭalaparivarta (Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin) 《文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 129 method / way 種法
2 40 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 又法加持土塊投於火中火即不熱
3 40 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 順大真言行
4 38 護摩 hùmó a burnt offering / homa 壇前應作護摩爐
5 37 zuò to do 中央畫佛作說法相
6 32 shāo to burn 燒安悉香
7 30 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦根本真言請一切聖眾
8 28 zhōng middle 文殊師利於汝大教中
9 27 rén person / people / a human being 彼怨人狂走
10 23 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切有
11 22 poison / venom 取毒戲劇
12 21 wáng Wang 文殊師利菩薩根本大教王經
13 21 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect
14 21 desire 又法欲令兩人相憎
15 20 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 金翅鳥王品一卷
16 19 lóng dragon 召龍調龍捉龍
17 19 shé snake 召蛇罰謫蛇
18 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若欲解
19 17 敬愛 jìngài respect and love 又法若令男女互相敬愛者
20 17 qián front 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
21 17 néng can / able 能召諸魚
22 17 qiú to request 所求皆得
23 16 huà painting / picture / drawing 畫八枚八葉蓮花
24 15 to reach 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
25 15 èr two 二合
26 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過去百
27 13 shuǐ water 以閼伽水隨誦
28 13 yán to speak / to say / said 利童真菩薩言
29 13 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一遍彼即相憎
30 13 máo hair / fur / feathers
31 13 to take / to get / to fetch 取毒戲劇
32 12 zhào to call together / to summon / to convene 召龍調龍捉龍
33 12 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 印即成身印
34 12 chì wing 又法取鳥翅護摩二十一遍
35 11 end / final stage / latter part 左邊以炭末畫劍
36 11 shàng top / a high position 於其壇上散種種花
37 11 chēng to call / to address 稱彼人名誦真
38 11 wood / lumber 木投之
39 11 zhì to toss / to throw 擲於河水中
40 11 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦一百八遍即
41 11 niè to bite / to gnaw 或有被龍嚙及不嚙者
42 10 xiàng to appear / to seem / to resemble 又法於那羅延像前
43 10 ròu meat / muscle 以鷄肉及鷄子
44 10 child / son 以鷄肉及鷄子
45 10 huā Hua 於其壇上散種種花
46 10 one 金翅鳥王品一卷
47 10 lái to come 方蛇即來應結界
48 10 to join / to combine 二合
49 9 yóu oil / fat / grease / lard 和油麻油燒
50 9 eight
51 9 sān three 曩莫三滿多沒馱
52 8 jiàn arrow 又法若被毒箭中者
53 8 tán an altar / a platform 情入三昧耶壇故
54 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切世間出世間法皆得成就
55 8 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
56 7 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 以白芥子和酥
57 7 人名 rénmíng personal name 稱彼人名誦真
58 7 four 引四
59 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曩莫三滿多沒馱
60 7 yǐn to lead / to guide
61 7 a flaky pastry 酪蜜酥也
62 7 huǒ fire / flame 以無煙炭燃火以佉陀羅
63 7 zēng to hate / to detest / to abhor 又法欲令兩人相憎
64 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒安悉香
65 6 jìng to respect /to honor 護摩二十一遍即相敬順
66 6 yòng to use / to apply 用蛇刺木榅三甜
67 6 yǐn to drink 濺灑所有供養食飲花香
68 6 zhǒng kind / type 通學地水火風空五種由
69 6 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 此印真言能調伏龍
70 6 niǎo bird 畫金翎鳥王
71 6 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王經
72 6 seven
73 6 Wu 猶如烏跳
74 6 hemp / flax 又法以油麻和白芥子
75 6 lín a wood / a forest / a grove 又法取尸陀林灰
76 6 shī corpse 又法取尸陀林灰
77 6 to sprinkle / to splash 以水灑之即成發遣
78 6 有情 yǒuqíng sentient beings 於此教王利益安樂諸有情故
79 5 zhī to know 知此故
80 5 Qu 佉佉佉呬佉呬
81 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於其壇上散種種花
82 5 shí time / a point or period of time 時金翅鳥王
83 5 mìng life 誦真言加持令彼人斷命
84 5 sa 薩大眾中
85 5 合掌 hézhǎng to join palms 足長跪合掌
86 5 zhǐ to point 以二大母指相縈繞
87 5 day of the month / a certain day 持誦者受齋戒三日不食
88 5 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 木投之
89 5 一千 yī qiān one thousand 護摩一千八十遍
90 5 Buddha / Awakened One 以佛威神力故
91 5 to enter 情入三昧耶壇故
92 5 to know / to learn about / to comprehend 燒安悉香
93 5 xíng appearance 作極可畏恐怖形
94 5 shǔ a rat / a mouse 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
95 5 hòu after / later 於大聖文殊後
96 5 曼茶羅 màncháluó mandala 五色粉建立六肘曼茶羅
97 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 嚙人死者即起
98 5 to rub 摩賀
99 5 gōu hook character stroke 鉤召禁止一切毒類
100 4 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利於汝大教中
101 4 bèi back [of the body] 於龍背上皆得自在
102 4 jīn gold 畫金翎鳥王
103 4 ān calm / still / quiet / peaceful 燒安悉香
104 4 shòu to suffer / to be subjected to 持誦者受齋戒三日不食
105 4 bǎi one hundred 說過去百
106 4 líng tail feathers / a plume 畫金翎鳥王
107 4 dǎo to thresh / to beat / to pound 和擣
108 4 便 biàn convenient / handy / easy 即消散便能起立
109 4 利益 lìyì benefit / interest 於此教王利益安樂諸有情故
110 4 fish 一切魚不被
111 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應以三甜食而供養之
112 4 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher 尊重和上阿闍梨
113 4 huī gray 以白灰撚畫金剛
114 4 shǒu hand 手執隨方揮處
115 4 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 告文殊師
116 4 閼伽 èjiā scented water / argha 及置閼伽賢瓶滿盛香水
117 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 加持摩難那藥
118 4 chicken / rooster 以鷄肉及鷄子
119 4 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 又法以小豆加持一百八遍
120 4 cuī to destroy / to break / to injure 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
121 4 zuò seat 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
122 4 四方 sì fāng all sides 擲金翅鳥於四方
123 4 shí food / food and drink 持誦者受齋戒三日不食
124 4 to arise / to get up 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
125 4 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 日三時
126 4 to go 其鼠狼即去銜蛇來
127 4 láng wolf 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
128 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 於此教王利益安樂諸有情故
129 4 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 能損害彼
130 4 過去 guòqù past / previous/ former 說過去百
131 4 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛
132 4 wilderness 怛儞野
133 4 欲求 yùqiú to desire / to want 又法欲求增益者
134 4 dié to repeat / to duplicate
135 4 zuò to sit 作龍座而坐
136 4 suí to follow 以閼伽水隨誦
137 3 滿 mǎn full 曩莫三滿多沒馱
138 3 děng et cetera / and so on 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
139 3 歡喜 huānxǐ joyful 從座而起歡喜踊躍
140 3 to congratulate
141 3 shě to give 捨薩那南
142 3 shì matter / thing / item 皆令神著說過去未來一切事
143 3 tiān day 畫阿盧拏天
144 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 隨意驅使悉能成辦
145 3 shì power / authority 作向下視勢
146 3 chì red / scarlet 以赤畫羂索
147 3 二手 èrshǒu second-hand 二手如屈翅勢
148 3 xíng to walk / to move 順大真言行
149 3 shēng to be born / to give birth 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
150 3 大蟲 dàchóng tiger 燒大蟲
151 3 xiāo an owl 烏鴟及梟
152 3 niàn to read aloud 或纔稱意念
153 3 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 以粉畫大聖文殊師利菩薩
154 3 to limp 跛乞叉
155 3 fu 嚩跛曩
156 3 to conceal / to hide / to ambush 即得敬愛順伏
157 3 five 通學地水火風空五種由
158 3 a frog / a toad 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
159 3 那羅延 Nàluóyán Narayana deva 近那羅延
160 3 shēn human body / torso 加持水灑彼身
161 3 zhù to dwell / to live / to reside 我住大菩薩
162 3 燒火 shāohuǒ to light a fire for cooking 用鹿肉燒火
163 3 怨家 yuànjiā an enemy 又法欲摧毀怨家
164 3 蛇皮 shépí snake skin 取蛇皮一枚誦真言一
165 3 shì to vow / to pledge / to swear 若能今生不趣此誓
166 3 suō to dance / to frolic 娑嚩
167 3 to break / to split / to smash 又法欲得破他真言
168 3 bái white 而白文殊師利言
169 3 wén to hear 又法求聲名普聞
170 3 chù a place / location / a spot / a point 手執隨方揮處
171 3 建立 jiànlì to create / to build 五色粉建立六肘曼茶羅
172 3 zhēn real / true / genuine 稱彼人名誦真
173 3 bottom / base / end
174 3 mud 又法以泥蛇加持二十一遍
175 3 shù straight vertical character stroke 二小指相並竪
176 3 bàng a stick / a club / a cudgel 北邊以黃畫棒
177 3 honey 酪蜜酥也
178 3 soil / ground / land 地薩怛舞
179 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
180 3 can / may / permissible 入水可
181 3 xián to hold in mouth 各銜蛇將來
182 3 shùn to obey 順大真言行
183 3 liù six
184 3 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切有情語言不思議境界
185 3 huó alive / living 拂被毒中死者即却活
186 3 a fireplace / a stove / an oven / a furnace 壇前應作護摩爐
187 3 tàn coal 左邊以炭末畫劍
188 3 jīng to go through / to experience 文殊師利菩薩根本大教王經
189 3 qiān one thousand 投於爐中一千八
190 3 nán difficult / arduous / hard 加持摩難那藥
191 3 xīn heart 於一切有情起大慈心
192 3 fěn powder 五色粉建立六肘曼茶羅
193 3 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
194 3 bone 又法以摩奴沙骨作末
195 3 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 或意作法
196 3 起立 qǐlì to stand / Stand up! 即消散便能起立
197 3 xiā shrimp / prawn 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
198 3 mǎng thicket, underbrush growth 加持大莽嬰和酥
199 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大菩薩隨喜許說
200 3 髑髏 dú lóu skull 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
201 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 文殊師利菩薩根本大教王經
202 3 sentence 唵捨句娜
203 3 night 護摩七夜
204 3 niú an ox / a cow / a bull 又法以牛膽人骨
205 2 to strike / to hit / to beat 擊一切門門即自開
206 2 zhì to place / to lay out 如是外院置曼茶羅
207 2 horse 以馬肉護摩
208 2 luó Luo
209 2 yún cloud 云令解即解
210 2 菩薩 púsà bodhisatta 利童真菩薩言
211 2 jiā cangue / bonds / a yoke 擲彼枷杻禁縛者
212 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 通達一切有情語言不思議境界
213 2 to carve / to engrave 刻作展翊金翅鳥王形
214 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 若有中毒人及不著毒者
215 2 ēn kindness / grace / graciousness 於阿闍梨不應輕慢背恩
216 2 huàn to suffer from a misfortune 又法若一切患疾病者
217 2 nüè malaria 難治瘧所困
218 2 wěi tail 尾旦多
219 2 nán south
220 2 sufficient / enough 足長跪合掌
221 2 rán to burn / to combust 以無煙炭燃火以佉陀羅
222 2 增益 zēngyì to increase 又法欲求增益者
223 2 disease / sickness / ailment 疾香法
224 2 未來 wèilái future 皆令神著說過去未來一切事
225 2 大麥 dàmài barley 又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也
226 2 外院 wài yuàn off campus 次壇東外院
227 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 又法加持頭冠瓔珞諸具
228 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩根本大教王經
229 2 jié to bond / to tie / to bind 護身結頂髻不敢為害
230 2 idea 或意作法
231 2 chí to grasp / to hold 四臂持四種幖幟器仗
232 2 yáo distant / remote 當軍陣前遙示
233 2 jiā to add 句中加彼名即彼喪亡
234 2 不敢 bùgǎn to not dare 護身結頂髻不敢為害
235 2 cǎo grass / straw / herbs 加持草投火即解
236 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 皆於有情作殊勝利益事
237 2 shàn door panel 或以扇扇或意誦真言
238 2 中子 zhōngzǐ a neutron 花中子
239 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 亦作此法准前知之
240 2 to stand 持誦者立
241 2 mǐn to pity / to sympathize 愍念一切
242 2 chéng to fill 及置閼伽賢瓶滿盛香水
243 2 土塊 tǔkuài a lump of dirt 又法加持土塊投於火中火即不熱
244 2 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
245 2 wèi Eighth earthly branch 以二手合掌如未敷蓮華
246 2 to move / to shift / to remove 諸惡霜雹即移他處
247 2 白檀 báitán sandalwood 又法以酥合白檀龍腦并安善那藥
248 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間出世間法皆得成就
249 2 rain 千八遍即降甘雨
250 2 chù to touch / to feel 手觸前人即得敬愛
251 2 fèn manure / dung / excrement 又法以薏苡人和猫兒糞
252 2 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 持誦者受齋戒三日不食
253 2 shǎo few 不應以少
254 2 fēng bee / wasp / hornet 來化作蜂形
255 2 jiàng to descend / to fall / to drop 千八遍即降甘雨
256 2 yuē to speak / to say 爾時金翅鳥王即說真言曰
257 2 xūn to educate 燒薰彼人
258 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 汝應宣說過去百種法并其深密法要
259 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於龍背上皆得自在
260 2 side 於河岸側
261 2 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
262 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 皆令神著說過去未來一切事
263 2 禁止 jìnzhǐ to prohibit 鉤召禁止一切毒類
264 2 jiā jia 誐那迦
265 2 shì to look at / to see 視瞋忿人
266 2 xiān first 先設八遍
267 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色粉建立六肘曼茶羅
268 2 牛肉 niúròu beef 又法以人髮牛肉和油麻燒
269 2 xiàng figure / image / appearance 以象肉護摩便得敬伏
270 2 Na 唵捨句娜
271 2 行者 xíngzhě practitioner 行者作是言
272 2 zhāo to beckon / to hail 即印低下餘指來去招
273 2 jìn nearby 近那羅延
274 2 shì to poison / to sting 語云螫某人
275 2 gain / advantage / benefit 利童真菩薩言
276 2 護持 hùchí to protect and uphold 用此護持佛法
277 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那頃即
278 2 to rest 佉佉佉呬佉呬
279 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 又法加持頭冠瓔珞諸具
280 2 juǎn to coil / to roll 金翅鳥王品一卷
281 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 以土染為五色畫曼茶
282 2 jūn army / military 彼軍即散
283 2 zài in / at 若人離別在遠
284 2 bean / pulse 又法取蓽茇加持二十一遍
285 2 grieved / saddened 怛儞野
286 2 shēn deep 住菩提心深愍有情者
287 2 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 却令成敬愛獲得財寶
288 2 gān dry 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
289 2 yuàn to blame / to complain 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
290 2 fèng to offer / to present 不空奉
291 2 hair 既發如是誓已
292 2 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva 佛左畫那羅延天
293 2 to bend / to flex 二手如屈翅勢
294 2 qǐng to ask / to inquire 誦根本真言請一切聖眾
295 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
296 2 粳米 gēngmǐ Japonica rice 又法以油麻粳米酥相和
297 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 於頂上病即得瘥
298 2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 如來之所稱讚隨喜
299 2 fēn to separate / to divide into parts 即隨處分嚙彼人也
300 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執隨方揮處
301 2 shèng to beat / to win / to conquer 決定剋勝
302 2 enemy / foe 他敵
303 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者作是言
304 2 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又法欲令人相憎
305 2 speed 此是鉤召速
306 2 a slave / a servant 摩奴薩摩
307 2 聖眾 shèngzhòng holy ones 誦根本真言請一切聖眾
308 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞
309 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 畫八枚八葉蓮花
310 2 shī teacher 告文殊師
311 2 chí a pool / a pond 擲於龍池中即龍
312 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 用此護持佛法
313 2 jiàn to see 一切諸龍若見此印
314 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 又法鹽芥子相和
315 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 住菩提心深愍有情者
316 2 得勝 deshèng to triumph over an opponent 又法求論理得勝者
317 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 擁護國王及國界
318 2 女人 nǚrén woman / women 女人敬愛
319 2 to protect / to guard 帶在身上能護己
320 2 一遍 yībiàn one time (all the way through) / once through 若欲解誦真言一遍解之即解
321 2 香水 xiāngshuǐ perfume / cologne 及置閼伽賢瓶滿盛香水
322 2 ǎn Om 唵捨句娜
323 2 power / force / strength 以佛威神力故
324 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 又法求聲名普聞
325 2 mute 言二十一遍彼人即瘂
326 2 消散 xiāosàn to dissipate / to scatter 即消散便能起立
327 2 十二 shí èr twelve 十二
328 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 於此教王利益安樂諸有情故
329 2 huài bad / spoiled / broken / defective 又法欲摧壞城
330 2 合十 héshí to join palms 二合十五
331 2 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 作極可畏恐怖形
332 2 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 擲彼枷杻禁縛者
333 2 mother 以二大母指相縈繞
334 2 ér son 又法以薏苡人和猫兒糞
335 2 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 持誦者受齋戒三日不食
336 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有一切刀杖弓弩
337 2 chā a fork / a prong 跛乞叉
338 2 財寶 cái bǎo money and valuables 却令成敬愛獲得財寶
339 2 mén door / gate / doorway / gateway 擊一切門門即自開
340 2 guò to cross / to go over / to pass 色欲染觸過
341 2 interest 多子息
342 2 earth / soil / dirt 又法加持土擲於水中
343 2 法器 fǎqì a Dharma instrument 此法門應須揀擇法器
344 2 yuǎn far / distant 若人離別在遠
345 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 即誦根本真言發遣
346 2 chī owl / scops owl 烏鴟及梟
347 2 國王 guówáng king / monarch 擁護國王及國界
348 2 將來 jiānglái the future 各銜蛇將來
349 2 八十 bāshí eighty 護摩一千八十遍
350 2 kāng chaff / bran / husks 和糠燒
351 2 a herb / an aromatic plant 是故於菩
352 2 苦練 kǔliàn to train hard / to practice diligently / hard work / blood, sweat, and tears 護摩爐取苦練木燃火
353 2 優曇 yōután udumbara 又法於尸林中以優曇鉢木然火
354 1 dōng east 次壇東外院
355 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 正號大廣智大興善寺三藏沙門
356 1 若一 ruòyī similar 又法若一切患疾病者
357 1 chuī to blow /to puff 又法加持樂器彈擊吹之
358 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時釋迦牟尼佛
359 1 聲名 shēngmíng reputation / declaration 又法求聲名普聞
360 1 昏迷 hūnmí to be confused 能令彼昏迷
361 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 無慧菩薩及善財童子須菩提
362 1 gào to tell / to say / said / told 告文殊師
363 1 手印 shǒuyìn a mudra / a hand gesture 自手印
364 1 betel 又法取蓽茇加持二十一遍
365 1 其中 qízhōng among 其中
366 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 從座而起歡喜踊躍
367 1 duò to fall / to sink 當來墮于惡趣
368 1 shē extravagant / wasteful 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
369 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 當來墮于惡趣
370 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
371 1 cái money / wealth / riches / valuables 又法欲求財者
372 1 guì Guangxi 又法以零陵香天竺桂蘇合香
373 1 yào to want / to wish for 若要多即更作護摩
374 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 手執隨方揮處
375 1 kān adequately capable of / worthy of 是人堪為法器
376 1 arm 四臂持四種幖幟器仗
377 1 濺灑 jiànsǎ to spill / to splatter / to splash 濺灑所有供養食飲花香
378 1 封泥 fēngní sealing clay / lute 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
379 1 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem 授與三歸菩提心
380 1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生當得生
381 1 決定 juédìng to decide 決定剋勝
382 1 māo cat 又法以薏苡人和猫兒糞
383 1 hēi black 又法以黑娑羅鳥肉
384 1 dǎn gall bladder 又法以牛膽人骨
385 1 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重和上阿闍梨
386 1 殺害 shāhài to kill / to murder 能作殺害
387 1 臺上 táishàng on stage 立於蓮花臺上
388 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 又法取蛇頭加持灰塞其口
389 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 於一切有情起大慈心
390 1 a room 又法若屋宅被火燒
391 1 wèi a stone mill 又法以蓽荳磑破作末
392 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 燒稱彼人名治一切病
393 1 chǒng to favor 又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣
394 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得肥充圓滿
395 1 驅逐 qūzhú to drive out 護摩剎那令彼驅逐
396 1 bèi to prepare / get ready 諸根圓備深信真
397 1 jià price 價直
398 1 yàn to examine / to test / to check 皆使神驗而得自在
399 1 戲劇 xìjù drama / play / theater 取毒戲劇
400 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 又法令彼斷命
401 1 to take 畫阿盧拏天
402 1 雌黃 cí huáng arsenic trisulfide 又法以雌黃烏舌自身嚕地囉
403 1 liǎng two 又法欲令兩人相憎
404 1 閃爍 shǎnshuò to flicker / to twinkle 閃爍他敵
405 1 dòu bean / pea 又法以蓽荳磑破作末
406 1 zhàng weapons 四臂持四種幖幟器仗
407 1 天上 tiānshàng the sky 此印名調伏天上人間諸龍
408 1 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 於頂上病即得瘥
409 1 奉獻 fèngxiàn to consecrate / to dedicate / to devote 護摩奉獻
410 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以神通悟此通達方便
411 1 蘇合香 sūhéxiāng storax balsam / storax 又法以零陵香天竺桂蘇合香
412 1 百八 bǎi bā one hundred and eight 百八遍
413 1 茴香 huíxiāng fennel / aniseed 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
414 1 陀羅 tuóluó Tārā 以無煙炭燃火以佉陀羅
415 1 瞻仰 zhānyǎng to look up at 作合掌瞻仰佛
416 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
417 1 八戒 bājiè eight precepts 其匠須受八戒
418 1 liàng a quantity / an amount 其大小可一搩量
419 1 to translate / to interpret 詔譯
420 1 jiàn mirror / looking glass 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
421 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 悉地現前
422 1 tán to pluck a string / to play 又法加持樂器彈擊吹之
423 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 孝順父母忠
424 1 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 擲花著佛菩薩及那羅延金
425 1 tōng to go through / to open 此名金翅鳥王通光印
426 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 薩大眾中
427 1 zhái residence / dwelling / home 又法若屋宅被火燒
428 1 不思議 bù sīyì inconceivable 通達一切有情語言不思議境界
429 1 shé tongue 又法以雌黃烏舌自身嚕地囉
430 1 難治 nán zhì difficult to rule 難治瘧所困
431 1 quán fist 各握為拳相合
432 1 lán Lan 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
433 1 深密 shēnmì dense / thick 汝應宣說過去百種法并其深密法要
434 1 薏苡 yìyǐ Job's tears plant (Coix lacryma-jobi) / Chinese pearl barley 又法以薏苡人和猫兒糞
435 1 yòu right / right-hand 佛右
436 1 shāng to injure / to wound / to be injured 經六月不被諸毒所傷
437 1 最為 zuìwèi the most 為王最為殊勝
438 1 to allow / to permit 唯願大菩薩隨喜許說
439 1 zhī fat / grease / lard 又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也
440 1 to apprehend / to realize / to become aware 以神通悟此通達方便
441 1 論理 lùnlǐ to reason things out / logic 又法求論理得勝者
442 1 拾取 shíqǔ to pick up / to collect 又法以粳米於尸林中散却拾取
443 1 金剛 jīngāng a diamond 以白灰撚畫金剛
444 1 zhǐ a hedge thorn 枳孃
445 1 jiǔ nine 二合九
446 1 災禍 zāihuò a disaster 一切災禍
447 1 second heavenly stem 作是言嚙某乙
448 1 hot 又法加持土塊投於火中火即不熱
449 1 正號 zhèng hào plus sign 正號大廣智大興善寺三藏沙門
450 1 自由 zìyóu free / at liberty 彼不自由即當遠去
451 1 等人 děngrén people of the same generation 阿闍梨若見如是等人慇懃求
452 1 名為 míngwèi to be called 是名為中壇
453 1 瞋忿 chēn fèn anger 視瞋忿人
454 1 huī to direct 手執隨方揮處
455 1 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 從阿闍梨一一決擇受持讀誦
456 1 jiè to quit
457 1 決擇 juézhái to judge and select 從阿闍梨一一決擇受持讀誦
458 1 違命 wéimìng disobedient / to violate the Mandate of Heaven (天命 ) 悉皆消融不敢違命
459 1 dòu to fight / to struggle / to condemn 又法求鬪戰得勝
460 1 màn long / extended / vast 以土染為五色畫曼茶
461 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬總得
462 1 西邊 xībiān west side 西邊
463 1 霜雹 shuāng báo frost and hail 諸惡霜雹即移他處
464 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 又法以零陵香天竺桂蘇合香
465 1 good fortune / happiness / luck 護摩求吉祥福
466 1 chóu to toast 倍酬其
467 1 夜作 yèzuò to do at night 三夜作法
468 1 驚怖 jīngbù to surprise 亦名驚怖諸龍印
469 1 qīng minister / high officer 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
470 1 軌則 guǐzé rule / regulation / rules and regulations 中軌則
471 1 銳利 ruìlì sharp 其嘴及爪極令銳利
472 1 wài outside 指外叉在中指背
473 1 hōng hum / hūṃ 吽底瑟姹
474 1 泥塗 nítú mud / sludge / silt 泥塗或以水灑
475 1 摧毀 cuīhuǐ to destroy / to wreck 又法欲摧毀怨家
476 1 shā sand / gravel / pebbles 又法以摩奴沙骨作末
477 1 色欲 sèyù sexual desire / lust 色欲染觸過
478 1 bìn to exclude / expel / reject 即成驅擯
479 1 十三 shísān thirteen 十三
480 1 毒藥 dúyào poison 花和毒藥
481 1 wèi to fear / to dread 畏形
482 1 尿 niào to urinate 和牛尿燒即成
483 1 末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma 當於未來末法
484 1 法如是 fǎ rú shì thus is the Dharma 又法如是誦真言
485 1 相合 xiānghé to conform to / to fit with / to be compatible with 各握為拳相合
486 1 由旬 yóuxún yojana 百由旬內皆令召來
487 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報成就
488 1 田地 tiándì field / farmland 并求女人求田地
489 1 huàn to call 若欲喚遠人
490 1 wēn a pillar 用蛇刺木榅三甜
491 1 a sunflower 又法以大麥油麻茅屋蔞草
492 1 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 又法以黑娑羅鳥肉
493 1 feather 又法以孔雀羽護摩
494 1 zhēn precious thing / treasure / a rarity 此法甚深極須珍
495 1 中毒 zhòngdú to be poisoned 若有中毒人及不著毒者
496 1 羸瘦 léishòu thin and weak 又法若羸瘦者
497 1 extra / surplus / remainder 即印低下餘指來去招
498 1 tiě iron 不應用鐵鏃者知之
499 1 六月 liùyuè June / the Sixth Month 經六月不被諸毒所傷
500 1 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 淨信

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 129 method / way 種法
2 112 yòu again / also 又法欲令兩人相憎
3 89 so as to / in order to 以神通悟此通達方便
4 81 promptly / right away / immediately 爾時金翅鳥王即說真言曰
5 46 that / those 二十一遍彼即相憎
6 42 in / at 文殊師利於汝大教中
7 40 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 又法加持土塊投於火中火即不熱
8 40 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 順大真言行
9 38 護摩 hùmó a burnt offering / homa 壇前應作護摩爐
10 37 zuò to do 中央畫佛作說法相
11 36 ruò to seem / to be like / as 又法若令男女互相敬愛者
12 35 this / these 知此故
13 32 shāo to burn 燒安悉香
14 31 biàn turn / one time
15 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或有被龍嚙及不嚙者
16 30 一切 yīqiè all / every / everything 一切
17 30 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦根本真言請一切聖眾
18 28 zhōng middle 文殊師利於汝大教中
19 28 de potential marker 得金翅鳥王真言行
20 27 rén person / people / a human being 彼怨人狂走
21 27 and 花和毒藥
22 23 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切有
23 22 poison / venom 取毒戲劇
24 21 wáng Wang 文殊師利菩薩根本大教王經
25 21 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect
26 21 desire 又法欲令兩人相憎
27 20 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 金翅鳥王品一卷
28 20 his / hers / its / theirs 汝應宣說過去百種法并其深密法要
29 19 lóng dragon 召龍調龍捉龍
30 19 jiē all / each and every / in all cases 一切世間出世間法皆得成就
31 19 shé snake 召蛇罰謫蛇
32 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若欲解
33 17 敬愛 jìngài respect and love 又法若令男女互相敬愛者
34 17 qián front 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
35 17 néng can / able 能召諸魚
36 17 qiú to request 所求皆得
37 16 bèi by 或有被龍嚙及不嚙者
38 16 huà painting / picture / drawing 畫八枚八葉蓮花
39 16 wèi for / to 為有情利益故汝今說之
40 15 xiāng each other / one another / mutually 中央畫佛作說法相
41 15 to reach 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
42 15 èr two 二合
43 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過去百
44 13 not / no 或有被龍嚙及不嚙者
45 13 shuǐ water 以閼伽水隨誦
46 13 yán to speak / to say / said 利童真菩薩言
47 13 zhū all / many / various 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
48 13 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一遍彼即相憎
49 13 máo hair / fur / feathers
50 13 to take / to get / to fetch 取毒戲劇
51 12 zhào to call together / to summon / to convene 召龍調龍捉龍
52 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如來之所稱讚隨喜
53 12 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 印即成身印
54 12 chì wing 又法取鳥翅護摩二十一遍
55 12 shì is / are / am / to be 是名為中壇
56 12 zhī him / her / them / that 如來之所稱讚隨喜
57 11 end / final stage / latter part 左邊以炭末畫劍
58 11 shàng top / a high position 於其壇上散種種花
59 11 chēng to call / to address 稱彼人名誦真
60 11 huò or / either / else 或有被龍嚙及不嚙者
61 11 wood / lumber 木投之
62 11 zhì to toss / to throw 擲於河水中
63 11 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦一百八遍即
64 11 niè to bite / to gnaw 或有被龍嚙及不嚙者
65 10 xiàng to appear / to seem / to resemble 又法於那羅延像前
66 10 yǒu is / are / to exist 令一切有
67 10 ròu meat / muscle 以鷄肉及鷄子
68 10 child / son 以鷄肉及鷄子
69 10 huā Hua 於其壇上散種種花
70 10 one 金翅鳥王品一卷
71 10 lái to come 方蛇即來應結界
72 10 to join / to combine 二合
73 9 míng measure word for people 句中加彼名即彼喪亡
74 9 yīng should / ought 汝應宣說過去百種法并其深密法要
75 9 yóu oil / fat / grease / lard 和油麻油燒
76 9 eight
77 9 dāng to be / to act as / to serve as 次當宣說過去百
78 9 sān three 曩莫三滿多沒馱
79 8 jiàn arrow 又法若被毒箭中者
80 8 tán an altar / a platform 情入三昧耶壇故
81 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切世間出世間法皆得成就
82 8 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
83 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
84 7 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 以白芥子和酥
85 7 人名 rénmíng personal name 稱彼人名誦真
86 7 four 引四
87 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曩莫三滿多沒馱
88 7 yǐn to lead / to guide
89 7 a flaky pastry 酪蜜酥也
90 7 huǒ fire / flame 以無煙炭燃火以佉陀羅
91 7 zēng to hate / to detest / to abhor 又法欲令兩人相憎
92 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒安悉香
93 7 also / too 又法以炭粉作蛇亦准前法
94 7 he / him
95 6 jìng to respect /to honor 護摩二十一遍即相敬順
96 6 naturally / of course / certainly 擊一切門門即自開
97 6 yòng to use / to apply 用蛇刺木榅三甜
98 6 yǐn to drink 濺灑所有供養食飲花香
99 6 also / too 帖膝坐也
100 6 zhǒng kind / type 通學地水火風空五種由
101 6 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 此印真言能調伏龍
102 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 情入三昧耶壇故
103 6 already / afterwards 爾時金翅鳥王說真言已
104 6 niǎo bird 畫金翎鳥王
105 6 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王經
106 6 seven
107 6 such as / for example / for instance
108 6 that 捨薩那南
109 6 Wu 猶如烏跳
110 6 hemp / flax 又法以油麻和白芥子
111 6 lín a wood / a forest / a grove 又法取尸陀林灰
112 6 shī corpse 又法取尸陀林灰
113 6 to sprinkle / to splash 以水灑之即成發遣
114 6 有情 yǒuqíng sentient beings 於此教王利益安樂諸有情故
115 5 zhī to know 知此故
116 5 Qu 佉佉佉呬佉呬
117 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於其壇上散種種花
118 5 shí time / a point or period of time 時金翅鳥王
119 5 mìng life 誦真言加持令彼人斷命
120 5 sa 薩大眾中
121 5 合掌 hézhǎng to join palms 足長跪合掌
122 5 zhǐ to point 以二大母指相縈繞
123 5 otherwise / but / however 欲令解則解
124 5 day of the month / a certain day 持誦者受齋戒三日不食
125 5 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 木投之
126 5 一千 yī qiān one thousand 護摩一千八十遍
127 5 Buddha / Awakened One 以佛威神力故
128 5 to enter 情入三昧耶壇故
129 5 to know / to learn about / to comprehend 燒安悉香
130 5 xíng appearance 作極可畏恐怖形
131 5 shǔ a rat / a mouse 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
132 5 hòu after / later 於大聖文殊後
133 5 曼茶羅 màncháluó mandala 五色粉建立六肘曼茶羅
134 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 嚙人死者即起
135 5 to rub 摩賀
136 5 gōu hook character stroke 鉤召禁止一切毒類
137 5 如是 rúshì thus / so 如是外院置曼茶羅
138 4 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利於汝大教中
139 4 bèi back [of the body] 於龍背上皆得自在
140 4 jīn gold 畫金翎鳥王
141 4 ān calm / still / quiet / peaceful 燒安悉香
142 4 shòu to suffer / to be subjected to 持誦者受齋戒三日不食
143 4 bǎi one hundred 說過去百
144 4 líng tail feathers / a plume 畫金翎鳥王
145 4 dǎo to thresh / to beat / to pound 和擣
146 4 便 biàn convenient / handy / easy 即消散便能起立
147 4 利益 lìyì benefit / interest 於此教王利益安樂諸有情故
148 4 fish 一切魚不被
149 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應以三甜食而供養之
150 4 duì to / toward 對此
151 4 you / thou 文殊師利於汝大教中
152 4 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher 尊重和上阿闍梨
153 4 huī gray 以白灰撚畫金剛
154 4 shǒu hand 手執隨方揮處
155 4 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 告文殊師
156 4 閼伽 èjiā scented water / argha 及置閼伽賢瓶滿盛香水
157 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 加持摩難那藥
158 4 bìng and / furthermore / also 汝應宣說過去百種法并其深密法要
159 4 chicken / rooster 以鷄肉及鷄子
160 4 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 又法以小豆加持一百八遍
161 4 cuī to destroy / to break / to injure 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
162 4 zuò seat 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
163 4 四方 sì fāng all sides 擲金翅鳥於四方
164 4 duàn absolutely / decidedly 誦真言加持令彼人斷命
165 4 shí food / food and drink 持誦者受齋戒三日不食
166 4 to arise / to get up 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
167 4 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 日三時
168 4 to go 其鼠狼即去銜蛇來
169 4 láng wolf 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
170 4 cóng from
171 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 於此教王利益安樂諸有情故
172 4 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 能損害彼
173 4 過去 guòqù past / previous/ former 說過去百
174 4 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛
175 4 wilderness 怛儞野
176 4 què but / yet / however / while / nevertheless 即有蛇纏箭却來
177 4 欲求 yùqiú to desire / to want 又法欲求增益者
178 4 dié to repeat / to duplicate
179 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 若常念誦能作一切事
180 4 zuò to sit 作龍座而坐
181 4 suí to follow 以閼伽水隨誦
182 3 滿 mǎn full 曩莫三滿多沒馱
183 3 děng et cetera / and so on 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
184 3 歡喜 huānxǐ joyful 從座而起歡喜踊躍
185 3 to congratulate
186 3 shě to give 捨薩那南
187 3 shì matter / thing / item 皆令神著說過去未來一切事
188 3 tiān day 畫阿盧拏天
189 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 隨意驅使悉能成辦
190 3 shì power / authority 作向下視勢
191 3 chì red / scarlet 以赤畫羂索
192 3 zhe indicates that an action is continuing 皆令神著說過去未來一切事
193 3 二手 èrshǒu second-hand 二手如屈翅勢
194 3 xíng to walk / to move 順大真言行
195 3 shēng to be born / to give birth 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
196 3 大蟲 dàchóng tiger 燒大蟲
197 3 xiāo an owl 烏鴟及梟
198 3 each 各銜蛇將來
199 3 niàn to read aloud 或纔稱意念
200 3 luó an exclamatory final particle 阿鉢囉
201 3 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 以粉畫大聖文殊師利菩薩
202 3 to limp 跛乞叉
203 3 fu 嚩跛曩
204 3 to conceal / to hide / to ambush 即得敬愛順伏
205 3 five 通學地水火風空五種由
206 3 a frog / a toad 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
207 3 jiù right away
208 3 那羅延 Nàluóyán Narayana deva 近那羅延
209 3 extremely / very 作極可畏恐怖形
210 3 shēn human body / torso 加持水灑彼身
211 3 chū to go out / to leave
212 3 zhù to dwell / to live / to reside 我住大菩薩
213 3 燒火 shāohuǒ to light a fire for cooking 用鹿肉燒火
214 3 怨家 yuànjiā an enemy 又法欲摧毀怨家
215 3 蛇皮 shépí snake skin 取蛇皮一枚誦真言一
216 3 shì to vow / to pledge / to swear 若能今生不趣此誓
217 3 suō to dance / to frolic 娑嚩
218 3 to break / to split / to smash 又法欲得破他真言
219 3 bái white 而白文殊師利言
220 3 wén to hear 又法求聲名普聞
221 3 chù a place / location / a spot / a point 手執隨方揮處
222 3 建立 jiànlì to create / to build 五色粉建立六肘曼茶羅
223 3 隨意 suíyì as one wishes 即得隨意
224 3 zhēn real / true / genuine 稱彼人名誦真
225 3 bottom / base / end
226 3 mud 又法以泥蛇加持二十一遍
227 3 shù straight vertical character stroke 二小指相並竪
228 3 bàng a stick / a club / a cudgel 北邊以黃畫棒
229 3 honey 酪蜜酥也
230 3 soil / ground / land 地薩怛舞
231 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
232 3 can / may / permissible 入水可
233 3 xián to hold in mouth 各銜蛇將來
234 3 shùn to obey 順大真言行
235 3 liù six
236 3 I / me / my 我住大菩薩
237 3 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切有情語言不思議境界
238 3 huó alive / living 拂被毒中死者即却活
239 3 a fireplace / a stove / an oven / a furnace 壇前應作護摩爐
240 3 tàn coal 左邊以炭末畫劍
241 3 jīng to go through / to experience 文殊師利菩薩根本大教王經
242 3 qiān one thousand 投於爐中一千八
243 3 nán difficult / arduous / hard 加持摩難那藥
244 3 xīn heart 於一切有情起大慈心
245 3 fěn powder 五色粉建立六肘曼茶羅
246 3 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
247 3 bone 又法以摩奴沙骨作末
248 3 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 或意作法
249 3 起立 qǐlì to stand / Stand up! 即消散便能起立
250 3 xiā shrimp / prawn 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
251 3 mǎng thicket, underbrush growth 加持大莽嬰和酥
252 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大菩薩隨喜許說
253 3 髑髏 dú lóu skull 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
254 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 文殊師利菩薩根本大教王經
255 3 sentence 唵捨句娜
256 3 night 護摩七夜
257 3 niú an ox / a cow / a bull 又法以牛膽人骨
258 2 to strike / to hit / to beat 擊一切門門即自開
259 2 zhì to place / to lay out 如是外院置曼茶羅
260 2 horse 以馬肉護摩
261 2 luó Luo
262 2 yún cloud 云令解即解
263 2 菩薩 púsà bodhisatta 利童真菩薩言
264 2 jiā cangue / bonds / a yoke 擲彼枷杻禁縛者
265 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 通達一切有情語言不思議境界
266 2 to carve / to engrave 刻作展翊金翅鳥王形
267 2 necessary / must 其匠須受八戒
268 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 若有中毒人及不著毒者
269 2 ēn kindness / grace / graciousness 於阿闍梨不應輕慢背恩
270 2 huàn to suffer from a misfortune 又法若一切患疾病者
271 2 悉皆 xījiē all 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
272 2 nüè malaria 難治瘧所困
273 2 wěi tail 尾旦多
274 2 nán south
275 2 sufficient / enough 足長跪合掌
276 2 rán to burn / to combust 以無煙炭燃火以佉陀羅
277 2 增益 zēngyì to increase 又法欲求增益者
278 2 disease / sickness / ailment 疾香法
279 2 cái just / not until 或纔稱意念
280 2 未來 wèilái future 皆令神著說過去未來一切事
281 2 大麥 dàmài barley 又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也
282 2 外院 wài yuàn off campus 次壇東外院
283 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 又法加持頭冠瓔珞諸具
284 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩根本大教王經
285 2 jié to bond / to tie / to bind 護身結頂髻不敢為害
286 2 idea 或意作法
287 2 chí to grasp / to hold 四臂持四種幖幟器仗
288 2 yáo distant / remote 當軍陣前遙示
289 2 jiā to add 句中加彼名即彼喪亡
290 2 不敢 bùgǎn to not dare 護身結頂髻不敢為害
291 2 cǎo grass / straw / herbs 加持草投火即解
292 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 皆於有情作殊勝利益事
293 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 又法取蛇頭加持灰塞其口
294 2 shàn door panel 或以扇扇或意誦真言
295 2 中子 zhōngzǐ a neutron 花中子
296 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 亦作此法准前知之
297 2 乃至 nǎizhì and even 乃至一切傍
298 2 to stand 持誦者立
299 2 mǐn to pity / to sympathize 愍念一切
300 2 chéng to fill 及置閼伽賢瓶滿盛香水
301 2 土塊 tǔkuài a lump of dirt 又法加持土塊投於火中火即不熱
302 2 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
303 2 ā prefix to names of people 阿鉢囉
304 2 wèi Eighth earthly branch 以二手合掌如未敷蓮華
305 2 to move / to shift / to remove 諸惡霜雹即移他處
306 2 白檀 báitán sandalwood 又法以酥合白檀龍腦并安善那藥
307 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間出世間法皆得成就
308 2 rain 千八遍即降甘雨
309 2 chù to touch / to feel 手觸前人即得敬愛
310 2 fèn manure / dung / excrement 又法以薏苡人和猫兒糞
311 2 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 持誦者受齋戒三日不食
312 2 shǎo few 不應以少
313 2 fēng bee / wasp / hornet 來化作蜂形
314 2 bié do not / must not 或以別木
315 2 jiàng to descend / to fall / to drop 千八遍即降甘雨
316 2 yuē to speak / to say 爾時金翅鳥王即說真言曰
317 2 xūn to educate 燒薰彼人
318 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 汝應宣說過去百種法并其深密法要
319 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於龍背上皆得自在
320 2 side 於河岸側
321 2 a time 次當宣說過去百
322 2 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
323 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 皆令神著說過去未來一切事
324 2 禁止 jìnzhǐ to prohibit 鉤召禁止一切毒類
325 2 jiā jia 誐那迦
326 2 shì to look at / to see 視瞋忿人
327 2 xiān first 先設八遍
328 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色粉建立六肘曼茶羅
329 2 牛肉 niúròu beef 又法以人髮牛肉和油麻燒
330 2 xiàng figure / image / appearance 以象肉護摩便得敬伏
331 2 Na 唵捨句娜
332 2 行者 xíngzhě practitioner 行者作是言
333 2 zhāo to beckon / to hail 即印低下餘指來去招
334 2 jìn nearby 近那羅延
335 2 shì to poison / to sting 語云螫某人
336 2 gain / advantage / benefit 利童真菩薩言
337 2 護持 hùchí to protect and uphold 用此護持佛法
338 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那頃即
339 2 a piece / general classifier 以泥作四箇金翅鳥
340 2 to rest 佉佉佉呬佉呬
341 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 又法加持頭冠瓔珞諸具
342 2 juǎn to coil / to roll 金翅鳥王品一卷
343 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 以土染為五色畫曼茶
344 2 jūn army / military 彼軍即散
345 2 zài in / at 若人離別在遠
346 2 bean / pulse 又法取蓽茇加持二十一遍
347 2 grieved / saddened 怛儞野
348 2 shēn deep 住菩提心深愍有情者
349 2 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 却令成敬愛獲得財寶
350 2 gān dry 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
351 2 yuàn to blame / to complain 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
352 2 fèng to offer / to present 不空奉
353 2 hair 既發如是誓已
354 2 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva 佛左畫那羅延天
355 2 to bend / to flex 二手如屈翅勢
356 2 qǐng to ask / to inquire 誦根本真言請一切聖眾
357 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
358 2 粳米 gēngmǐ Japonica rice 又法以油麻粳米酥相和
359 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 於頂上病即得瘥
360 2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 如來之所稱讚隨喜
361 2 fēn to separate / to divide into parts 即隨處分嚙彼人也
362 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執隨方揮處
363 2 shèng to beat / to win / to conquer 決定剋勝
364 2 enemy / foe 他敵
365 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者作是言
366 2 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又法欲令人相憎
367 2 speed 此是鉤召速
368 2 a slave / a servant 摩奴薩摩
369 2 聖眾 shèngzhòng holy ones 誦根本真言請一切聖眾
370 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞
371 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 畫八枚八葉蓮花
372 2 shī teacher 告文殊師
373 2 chí a pool / a pond 擲於龍池中即龍
374 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 用此護持佛法
375 2 jiàn to see 一切諸龍若見此印
376 2 bìng and / furthermore / also 二大指相並微屈如口
377 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 又法鹽芥子相和
378 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 住菩提心深愍有情者
379 2 所有 suǒyǒu all 濺灑所有供養食飲花香
380 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 於其壇上散種種花
381 2 得勝 deshèng to triumph over an opponent 又法求論理得勝者
382 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 擁護國王及國界
383 2 女人 nǚrén woman / women 女人敬愛
384 2 to protect / to guard 帶在身上能護己
385 2 一遍 yībiàn one time (all the way through) / once through 若欲解誦真言一遍解之即解
386 2 互相 hùxiāng each other / mutually 又法若令男女互相敬愛者
387 2 香水 xiāngshuǐ perfume / cologne 及置閼伽賢瓶滿盛香水
388 2 ǎn Om 唵捨句娜
389 2 power / force / strength 以佛威神力故
390 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 又法求聲名普聞
391 2 mute 言二十一遍彼人即瘂
392 2 消散 xiāosàn to dissipate / to scatter 即消散便能起立
393 2 十二 shí èr twelve 十二
394 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 於此教王利益安樂諸有情故
395 2 huài bad / spoiled / broken / defective 又法欲摧壞城
396 2 合十 héshí to join palms 二合十五
397 2 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 作極可畏恐怖形
398 2 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 擲彼枷杻禁縛者
399 2 mother 以二大母指相縈繞
400 2 ér son 又法以薏苡人和猫兒糞
401 2 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 持誦者受齋戒三日不食
402 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有一切刀杖弓弩
403 2 chā a fork / a prong 跛乞叉
404 2 財寶 cái bǎo money and valuables 却令成敬愛獲得財寶
405 2 mén door / gate / doorway / gateway 擊一切門門即自開
406 2 guò to cross / to go over / to pass 色欲染觸過
407 2 interest 多子息
408 2 chú except / besides 能除
409 2 earth / soil / dirt 又法加持土擲於水中
410 2 法器 fǎqì a Dharma instrument 此法門應須揀擇法器
411 2 méi for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc 畫八枚八葉蓮花
412 2 yuǎn far / distant 若人離別在遠
413 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 即誦根本真言發遣
414 2 chī owl / scops owl 烏鴟及梟
415 2 國王 guówáng king / monarch 擁護國王及國界
416 2 將來 jiānglái the future 各銜蛇將來
417 2 八十 bāshí eighty 護摩一千八十遍
418 2 kāng chaff / bran / husks 和糠燒
419 2 a herb / an aromatic plant 是故於菩
420 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 又法加持自身作是言
421 2 苦練 kǔliàn to train hard / to practice diligently / hard work / blood, sweat, and tears 護摩爐取苦練木燃火
422 2 優曇 yōután udumbara 又法於尸林中以優曇鉢木然火
423 1 dōng east 次壇東外院
424 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 正號大廣智大興善寺三藏沙門
425 1 若一 ruòyī similar 又法若一切患疾病者
426 1 chuī to blow /to puff 又法加持樂器彈擊吹之
427 1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 爾時釋迦牟尼佛
428 1 聲名 shēngmíng reputation / declaration 又法求聲名普聞
429 1 昏迷 hūnmí to be confused 能令彼昏迷
430 1 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 無慧菩薩及善財童子須菩提
431 1 gào to tell / to say / said / told 告文殊師
432 1 手印 shǒuyìn a mudra / a hand gesture 自手印
433 1 betel 又法取蓽茇加持二十一遍
434 1 其中 qízhōng among 其中
435 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 從座而起歡喜踊躍
436 1 duò to fall / to sink 當來墮于惡趣
437 1 gèng more / even more 若要多即更作護摩
438 1 shē extravagant / wasteful 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
439 1 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 當來墮于惡趣
440 1 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
441 1 cái money / wealth / riches / valuables 又法欲求財者
442 1 guì Guangxi 又法以零陵香天竺桂蘇合香
443 1 yào to want / to wish for 若要多即更作護摩
444 1 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 手執隨方揮處
445 1 kān adequately capable of / worthy of 是人堪為法器
446 1 arm 四臂持四種幖幟器仗
447 1 no 無慧菩薩及善財童子須菩提
448 1 濺灑 jiànsǎ to spill / to splatter / to splash 濺灑所有供養食飲花香
449 1 封泥 fēngní sealing clay / lute 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
450 1 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem 授與三歸菩提心
451 1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生當得生
452 1 決定 juédìng to decide 決定剋勝
453 1 māo cat 又法以薏苡人和猫兒糞
454 1 hēi black 又法以黑娑羅鳥肉
455 1 dǎn gall bladder 又法以牛膽人骨
456 1 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重和上阿闍梨
457 1 殺害 shāhài to kill / to murder 能作殺害
458 1 臺上 táishàng on stage 立於蓮花臺上
459 1 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 又法取蛇頭加持灰塞其口
460 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 於一切有情起大慈心
461 1 a room 又法若屋宅被火燒
462 1 wèi a stone mill 又法以蓽荳磑破作末
463 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 燒稱彼人名治一切病
464 1 chǒng to favor 又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣
465 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得肥充圓滿
466 1 驅逐 qūzhú to drive out 護摩剎那令彼驅逐
467 1 bèi to prepare / get ready 諸根圓備深信真
468 1 jià price 價直
469 1 yàn to examine / to test / to check 皆使神驗而得自在
470 1 self 帶在身上能護己
471 1 戲劇 xìjù drama / play / theater 取毒戲劇
472 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 又法令彼斷命
473 1 and 金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞
474 1 to take 畫阿盧拏天
475 1 雌黃 cí huáng arsenic trisulfide 又法以雌黃烏舌自身嚕地囉
476 1 liǎng two 又法欲令兩人相憎
477 1 閃爍 shǎnshuò to flicker / to twinkle 閃爍他敵
478 1 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故於菩
479 1 dòu bean / pea 又法以蓽荳磑破作末
480 1 zhàng weapons 四臂持四種幖幟器仗
481 1 天上 tiānshàng the sky 此印名調伏天上人間諸龍
482 1 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 於頂上病即得瘥
483 1 奉獻 fèngxiàn to consecrate / to dedicate / to devote 護摩奉獻
484 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以神通悟此通達方便
485 1 蘇合香 sūhéxiāng storax balsam / storax 又法以零陵香天竺桂蘇合香
486 1 百八 bǎi bā one hundred and eight 百八遍
487 1 茴香 huíxiāng fennel / aniseed 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
488 1 陀羅 tuóluó Tārā 以無煙炭燃火以佉陀羅
489 1 瞻仰 zhānyǎng to look up at 作合掌瞻仰佛
490 1 shì to test / to try / to experiment 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
491 1 according to 依前壇法建立作供養
492 1 八戒 bājiè eight precepts 其匠須受八戒
493 1 liàng a quantity / an amount 其大小可一搩量
494 1 to translate / to interpret 詔譯
495 1 nǎng in ancient times / of old / former 嚩跛曩
496 1 jiàn mirror / looking glass 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
497 1 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 悉地現前
498 1 tán to pluck a string / to play 又法加持樂器彈擊吹之
499 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 孝順父母忠
500 1 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 擲花著佛菩薩及那羅延金

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
加持
 1. jiāchí
 2. jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
re
biàn everywhere fragrant / paricitra
一切 yīqiè all, everything
rén Human Realm
Harmony
chéng Become

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
零陵 línglíng Lingling
六月 liùyuè June / the Sixth Month
摩醯首罗 摩醯首羅 Móxīshǒuluó The Maheshvara Heaven
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
萨摩 薩摩 sàmó Satsuma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善财童子 善財童子 Shàn Cái Tóngzǐ Sudhana
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 232.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ǎn Om
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
百八 bǎi bā one hundred and eight
白芥子 báijiè zǐ white mustard seed
八戒 bājiè eight precepts
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
幖帜 幖幟 biāozhì a symbol
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán to entangle
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
瞋忿 chēn fèn anger
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持诵 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud
chù touch / contact / sparśa
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
幢盖 幢蓋 chuáng gài banners and canopies
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
阏伽 閼伽 èjiā scented water / argha
ēn Gratitude
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
fèi a fly whisk
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛法 fófǎ the power of the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
 1. fu
 2. po
to bind / to tie
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Harmony
Merge
和上 héshàng an abbot / a monk
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
hōng hum / hūṃ
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
jiā jia
jiā school / sect / lineage
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
劫波 jiébō
 1. a kalpa / an eon
 2. a ritual / kalpa
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决择 決擇 juézhái to judge and select
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
lán a hermitage
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
滿 mǎn Full
曼茶罗 曼茶羅 màncháluó mandala
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
miè the cessation of suffering
to rub a monk's head for taking a vow
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
all women
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
那罗延天 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva
曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
pǐn chapter / varga
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
勤求 qínqiú to diligently seek
realm / destination
kh
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人和 rén hé Interpersonal Harmony
人相 rén xiāng the notion of a person
人间 人間 rénjiān human world
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shì meaning / phenomena
shī master
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
霜雹 shuāng báo frost and hail
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
苏合香 蘇合香 sūhéxiāng storax balsam / storax
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
an evil state of existence
涂香 塗香 túxiāng to annoint
往诣 往詣 wǎngyì go towards
wēi subtlety
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量 無量 wúliàng immeasurable
to calm oneself
贤瓶 賢瓶 xián píng mani vase
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
yán a garland / an adornment / avataṃsa
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
一百八 yībǎi bā one hundred and eight
yīng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
优昙 優曇 yōután udumbara
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán Perfect
怨家 yuànjiā an enemy
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
koan / kōan / gong'an
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
zhāo a monastic compound
zhēn True
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhī Understanding
zhōng Loyalty
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhuó to attach / to grasp
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
尊重 zūnzhòng respect