Glossary and Vocabulary for Pubian Zhi Cang Boreluomiduo Xin Jing 普遍智藏般若波羅蜜多心經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 8 Kangxi radical 71 無受
2 8 to not have; without 無受
3 8 mo 無受
4 8 to not have 無受
5 8 Wu 無受
6 8 mo 無受
7 8 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
8 8 kòng free time 照見五蘊自性皆空
9 8 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
10 8 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
11 8 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
12 8 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
13 8 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
14 8 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
15 8 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
16 8 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
17 8 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
18 8 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
19 8 kòng blank 照見五蘊自性皆空
20 8 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
21 8 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
22 8 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
23 8 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
24 8 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
25 8 shí knowledge; understanding 識亦復如是
26 8 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
27 8 zhì to record 識亦復如是
28 8 shí thought; cognition 識亦復如是
29 8 shí to understand 識亦復如是
30 8 shí experience; common sense 識亦復如是
31 8 shí a good friend 識亦復如是
32 8 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
33 8 zhì a label; a mark 識亦復如是
34 8 zhì an inscription 識亦復如是
35 8 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
36 7 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
37 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
38 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
39 7 shuì to persuade 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
40 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
41 7 shuō a doctrine; a theory 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
42 7 shuō to claim; to assert 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
43 7 shuō allocution 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
44 7 shuō to criticize; to scold 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
45 7 shuō to indicate; to refer to 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
46 7 shuō speach; vāda 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
47 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
48 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
49 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
50 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
51 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
52 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
53 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
54 4 suǒ a few; various; some 詣世尊所
55 4 suǒ a place; a location 詣世尊所
56 4 suǒ indicates a passive voice 詣世尊所
57 4 suǒ an ordinal number 詣世尊所
58 4 suǒ meaning 詣世尊所
59 4 suǒ garrison 詣世尊所
60 4 suǒ place; pradeśa 詣世尊所
61 4 yán to speak; to say; said 瞻仰尊顏而白佛言
62 4 yán language; talk; words; utterance; speech 瞻仰尊顏而白佛言
63 4 yán Kangxi radical 149 瞻仰尊顏而白佛言
64 4 yán phrase; sentence 瞻仰尊顏而白佛言
65 4 yán a word; a syllable 瞻仰尊顏而白佛言
66 4 yán a theory; a doctrine 瞻仰尊顏而白佛言
67 4 yán to regard as 瞻仰尊顏而白佛言
68 4 yán to act as 瞻仰尊顏而白佛言
69 4 yán speech; vāc 瞻仰尊顏而白佛言
70 4 yán speak; vad 瞻仰尊顏而白佛言
71 4 to go; to 於其眾中即從座起
72 4 to rely on; to depend on 於其眾中即從座起
73 4 Yu 於其眾中即從座起
74 4 a crow 於其眾中即從座起
75 4 三昧 sānmèi samadhi 皆得三昧總持
76 4 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 皆得三昧總持
77 4 揭諦 jiēdì revealer (protective god) 揭諦
78 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
79 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
80 4 relating to Buddhism 一時佛在王舍大城靈鷲山中
81 4 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
82 4 a Buddhist text 一時佛在王舍大城靈鷲山中
83 4 to touch; to stroke 一時佛在王舍大城靈鷲山中
84 4 Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
85 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
86 4 世尊 shìzūn World-Honored One 詣世尊所
87 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 詣世尊所
88 3 tīng to listen 唯願世尊聽我所說
89 3 tīng to obey 唯願世尊聽我所說
90 3 tīng to understand 唯願世尊聽我所說
91 3 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊聽我所說
92 3 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊聽我所說
93 3 tīng to await 唯願世尊聽我所說
94 3 tīng to acknowledge 唯願世尊聽我所說
95 3 tīng information 唯願世尊聽我所說
96 3 tīng a hall 唯願世尊聽我所說
97 3 tīng Ting 唯願世尊聽我所說
98 3 tìng to administer; to process 唯願世尊聽我所說
99 3 gào to tell; to say; said; told 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
100 3 gào to request 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
101 3 gào to report; to inform 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
102 3 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
103 3 gào to accuse; to sue 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
104 3 gào to reach 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
105 3 gào an announcement 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
106 3 gào a party 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
107 3 gào a vacation 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
108 3 gào Gao 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
109 3 gào to tell; jalp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
110 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
111 3 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍大城靈鷲山中
112 3 zhōng China 一時佛在王舍大城靈鷲山中
113 3 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍大城靈鷲山中
114 3 zhōng midday 一時佛在王舍大城靈鷲山中
115 3 zhōng inside 一時佛在王舍大城靈鷲山中
116 3 zhōng during 一時佛在王舍大城靈鷲山中
117 3 zhōng Zhong 一時佛在王舍大城靈鷲山中
118 3 zhōng intermediary 一時佛在王舍大城靈鷲山中
119 3 zhōng half 一時佛在王舍大城靈鷲山中
120 3 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
121 3 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍大城靈鷲山中
122 3 zhòng to obtain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
123 3 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍大城靈鷲山中
124 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
125 3 普遍智藏般若波羅蜜多心經 Pǔbiàn zhì cáng bōrěluómìduō xīnjīng Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 普遍智藏般若波羅蜜多心經
126 3 Kangxi radical 49 入此定已
127 3 to bring to an end; to stop 入此定已
128 3 to complete 入此定已
129 3 to demote; to dismiss 入此定已
130 3 to recover from an illness 入此定已
131 3 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即告慧命舍利弗言
132 3 Ru River 聽汝所說
133 3 Ru 聽汝所說
134 3 wéi to act as; to serve 為諸菩薩宣祕法要
135 3 wéi to change into; to become 為諸菩薩宣祕法要
136 3 wéi to be; is 為諸菩薩宣祕法要
137 3 wéi to do 為諸菩薩宣祕法要
138 3 wèi to support; to help 為諸菩薩宣祕法要
139 3 wéi to govern 為諸菩薩宣祕法要
140 3 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
141 3 rén person; people; a human being 與大比丘眾滿百千人
142 3 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾滿百千人
143 3 rén a kind of person 與大比丘眾滿百千人
144 3 rén everybody 與大比丘眾滿百千人
145 3 rén adult 與大比丘眾滿百千人
146 3 rén somebody; others 與大比丘眾滿百千人
147 3 rén an upright person 與大比丘眾滿百千人
148 3 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾滿百千人
149 3 to use; to grasp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
150 3 to rely on 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
151 3 to regard 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
152 3 to be able to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
153 3 to order; to command 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
154 3 used after a verb 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
155 3 a reason; a cause 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
156 3 Israel 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
157 3 Yi 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
158 3 use; yogena 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
159 2 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
160 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
161 2 Yi 乃至無老死亦無老死盡
162 2 zài in; at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
163 2 zài to exist; to be living 一時佛在王舍大城靈鷲山中
164 2 zài to consist of 一時佛在王舍大城靈鷲山中
165 2 zài to be at a post 一時佛在王舍大城靈鷲山中
166 2 zài in; bhū 一時佛在王舍大城靈鷲山中
167 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊聽我所說
168 2 yuàn hope 唯願世尊聽我所說
169 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊聽我所說
170 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊聽我所說
171 2 yuàn a vow 唯願世尊聽我所說
172 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊聽我所說
173 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊聽我所說
174 2 yuàn to admire 唯願世尊聽我所說
175 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊聽我所說
176 2 to enter 入於慧光三昧正受
177 2 Kangxi radical 11 入於慧光三昧正受
178 2 radical 入於慧光三昧正受
179 2 income 入於慧光三昧正受
180 2 to conform with 入於慧光三昧正受
181 2 to descend 入於慧光三昧正受
182 2 the entering tone 入於慧光三昧正受
183 2 to pay 入於慧光三昧正受
184 2 to join 入於慧光三昧正受
185 2 entering; praveśa 入於慧光三昧正受
186 2 infix potential marker 識不異空
187 2 zhòng many; numerous 於其眾中即從座起
188 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 於其眾中即從座起
189 2 zhòng general; common; public 於其眾中即從座起
190 2 to be near by; to be close to 即告慧命舍利弗言
191 2 at that time 即告慧命舍利弗言
192 2 to be exactly the same as; to be thus 即告慧命舍利弗言
193 2 supposed; so-called 即告慧命舍利弗言
194 2 to arrive at; to ascend 即告慧命舍利弗言
195 2 慧命 huìmìng wisdom-life 即告慧命舍利弗言
196 2 慧命 huìmìng friend; brother 即告慧命舍利弗言
197 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
198 2 智藏 zhìzàng Xitang Zhizang; Zhizang 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
199 2 míng bright; luminous; brilliant 與諸眾生作大光明
200 2 míng Ming 與諸眾生作大光明
201 2 míng Ming Dynasty 與諸眾生作大光明
202 2 míng obvious; explicit; clear 與諸眾生作大光明
203 2 míng intelligent; clever; perceptive 與諸眾生作大光明
204 2 míng to illuminate; to shine 與諸眾生作大光明
205 2 míng consecrated 與諸眾生作大光明
206 2 míng to understand; to comprehend 與諸眾生作大光明
207 2 míng to explain; to clarify 與諸眾生作大光明
208 2 míng Souther Ming; Later Ming 與諸眾生作大光明
209 2 míng the world; the human world; the world of the living 與諸眾生作大光明
210 2 míng eyesight; vision 與諸眾生作大光明
211 2 míng a god; a spirit 與諸眾生作大光明
212 2 míng fame; renown 與諸眾生作大光明
213 2 míng open; public 與諸眾生作大光明
214 2 míng clear 與諸眾生作大光明
215 2 míng to become proficient 與諸眾生作大光明
216 2 míng to be proficient 與諸眾生作大光明
217 2 míng virtuous 與諸眾生作大光明
218 2 míng open and honest 與諸眾生作大光明
219 2 míng clean; neat 與諸眾生作大光明
220 2 míng remarkable; outstanding; notable 與諸眾生作大光明
221 2 míng next; afterwards 與諸眾生作大光明
222 2 míng positive 與諸眾生作大光明
223 2 míng Clear 與諸眾生作大光明
224 2 míng wisdom; knowledge; vidya 與諸眾生作大光明
225 2 波羅 bōluó pineapple 波羅揭諦
226 2 shòu to suffer; to be subjected to
227 2 shòu to transfer; to confer
228 2 shòu to receive; to accept
229 2 shòu to tolerate
230 2 shòu feelings; sensations
231 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
232 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
233 2 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩有般若波羅蜜多心
234 2 空性 kōngxìng śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 空性是色
235 2 空性 kōngxìng Empty Nature 空性是色
236 2 xíng to walk
237 2 xíng capable; competent
238 2 háng profession
239 2 xíng Kangxi radical 144
240 2 xíng to travel
241 2 xìng actions; conduct
242 2 xíng to do; to act; to practice
243 2 xíng all right; OK; okay
244 2 háng horizontal line
245 2 héng virtuous deeds
246 2 hàng a line of trees
247 2 hàng bold; steadfast
248 2 xíng to move
249 2 xíng to put into effect; to implement
250 2 xíng travel
251 2 xíng to circulate
252 2 xíng running script; running script
253 2 xíng temporary
254 2 háng rank; order
255 2 háng a business; a shop
256 2 xíng to depart; to leave
257 2 xíng to experience
258 2 xíng path; way
259 2 xíng xing; ballad
260 2 xíng Xing
261 2 xíng Practice
262 2 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
263 2 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
264 2 to give 與大比丘眾滿百千人
265 2 to accompany 與大比丘眾滿百千人
266 2 to particate in 與大比丘眾滿百千人
267 2 of the same kind 與大比丘眾滿百千人
268 2 to help 與大比丘眾滿百千人
269 2 for 與大比丘眾滿百千人
270 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得三昧總持
271 2 děi to want to; to need to 皆得三昧總持
272 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
273 2 de 皆得三昧總持
274 2 de infix potential marker 皆得三昧總持
275 2 to result in 皆得三昧總持
276 2 to be proper; to fit; to suit 皆得三昧總持
277 2 to be satisfied 皆得三昧總持
278 2 to be finished 皆得三昧總持
279 2 děi satisfying 皆得三昧總持
280 2 to contract 皆得三昧總持
281 2 to hear 皆得三昧總持
282 2 to have; there is 皆得三昧總持
283 2 marks time passed 皆得三昧總持
284 2 obtain; attain; prāpta 皆得三昧總持
285 2 color 色性是空
286 2 form; matter 色性是空
287 2 shǎi dice 色性是空
288 2 Kangxi radical 139 色性是空
289 2 countenance 色性是空
290 2 scene; sight 色性是空
291 2 feminine charm; female beauty 色性是空
292 2 kind; type 色性是空
293 2 quality 色性是空
294 2 to be angry 色性是空
295 2 to seek; to search for 色性是空
296 2 lust; sexual desire 色性是空
297 2 form; rupa 色性是空
298 2 jīn today; present; now 汝今諦聽
299 2 jīn Jin 汝今諦聽
300 2 jīn modern 汝今諦聽
301 2 jīn now; adhunā 汝今諦聽
302 2 ér Kangxi radical 126 瞻仰尊顏而白佛言
303 2 ér as if; to seem like 瞻仰尊顏而白佛言
304 2 néng can; able 瞻仰尊顏而白佛言
305 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 瞻仰尊顏而白佛言
306 2 ér to arrive; up to 瞻仰尊顏而白佛言
307 2 xìng gender 色性是空
308 2 xìng nature; disposition 色性是空
309 2 xìng grammatical gender 色性是空
310 2 xìng a property; a quality 色性是空
311 2 xìng life; destiny 色性是空
312 2 xìng sexual desire 色性是空
313 2 xìng scope 色性是空
314 2 xìng nature 色性是空
315 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
316 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
317 2 xīn heart [organ] 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
318 2 xīn Kangxi radical 61 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
319 2 xīn mind; consciousness 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
320 2 xīn the center; the core; the middle 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
321 2 xīn one of the 28 star constellations 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
322 2 xīn heart 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
323 2 xīn emotion 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
324 2 xīn intention; consideration 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
325 2 xīn disposition; temperament 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
326 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
327 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
328 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
329 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
330 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
331 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
332 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
333 2 xiǎng to think
334 2 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
335 2 xiǎng to want
336 2 xiǎng to remember; to miss; to long for
337 2 xiǎng to plan
338 2 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
339 2 děng et cetera; and so on 彌勒菩薩等
340 2 děng to wait 彌勒菩薩等
341 2 děng to be equal 彌勒菩薩等
342 2 děng degree; level 彌勒菩薩等
343 2 děng to compare 彌勒菩薩等
344 2 提供 tígōng to supply; to provide 莊德明大德提供
345 2 different; other 識不異空
346 2 to distinguish; to separate; to discriminate 識不異空
347 2 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 識不異空
348 2 unfamiliar; foreign 識不異空
349 2 unusual; strange; surprising 識不異空
350 2 to marvel; to wonder 識不異空
351 2 Qi 其名曰觀世音菩薩
352 2 zhī to go 善思念之
353 2 zhī to arrive; to go 善思念之
354 2 zhī is 善思念之
355 2 zhī to use 善思念之
356 2 zhī Zhi 善思念之
357 2 zuò to do 與諸眾生作大光明
358 2 zuò to act as; to serve as 與諸眾生作大光明
359 2 zuò to start 與諸眾生作大光明
360 2 zuò a writing; a work 與諸眾生作大光明
361 2 zuò to dress as; to be disguised as 與諸眾生作大光明
362 2 zuō to create; to make 與諸眾生作大光明
363 2 zuō a workshop 與諸眾生作大光明
364 2 zuō to write; to compose 與諸眾生作大光明
365 2 zuò to rise 與諸眾生作大光明
366 2 zuò to be aroused 與諸眾生作大光明
367 2 zuò activity; action; undertaking 與諸眾生作大光明
368 2 zuò to regard as 與諸眾生作大光明
369 2 zuò action; kāraṇa 與諸眾生作大光明
370 2 老死 lǎo sǐ old age and death 乃至無老死亦無老死盡
371 2 老死 lǎo sǐ old age and death; jaramarana 乃至無老死亦無老死盡
372 2 shí time; a point or period of time 以三昧力行深般若波羅蜜多時
373 2 shí a season; a quarter of a year 以三昧力行深般若波羅蜜多時
374 2 shí one of the 12 two-hour periods of the day 以三昧力行深般若波羅蜜多時
375 2 shí fashionable 以三昧力行深般若波羅蜜多時
376 2 shí fate; destiny; luck 以三昧力行深般若波羅蜜多時
377 2 shí occasion; opportunity; chance 以三昧力行深般若波羅蜜多時
378 2 shí tense 以三昧力行深般若波羅蜜多時
379 2 shí particular; special 以三昧力行深般若波羅蜜多時
380 2 shí to plant; to cultivate 以三昧力行深般若波羅蜜多時
381 2 shí an era; a dynasty 以三昧力行深般若波羅蜜多時
382 2 shí time [abstract] 以三昧力行深般若波羅蜜多時
383 2 shí seasonal 以三昧力行深般若波羅蜜多時
384 2 shí to wait upon 以三昧力行深般若波羅蜜多時
385 2 shí hour 以三昧力行深般若波羅蜜多時
386 2 shí appropriate; proper; timely 以三昧力行深般若波羅蜜多時
387 2 shí Shi 以三昧力行深般若波羅蜜多時
388 2 shí a present; currentlt 以三昧力行深般若波羅蜜多時
389 2 shí time; kāla 以三昧力行深般若波羅蜜多時
390 2 shí at that time; samaya 以三昧力行深般若波羅蜜多時
391 2 普遍 pǔbiàn universal; general; widespread; commonplace 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
392 2 普遍 pǔbiàn universal 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
393 1 故知 gùzhī a close friend over many years 故知般若波羅蜜多是大神呪
394 1 梵音 fànyīn Brahma's voice 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
395 1 梵音 fànyīn the voices of Buddhas and bodhisattvas 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
396 1 梵音 fànyīn Heavenly Sound 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
397 1 梵音 fànyīn the sound of Buddhist chanting 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
398 1 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提
399 1 菩提 pútí bodhi 菩提
400 1 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提
401 1 bǎi one hundred 與大比丘眾滿百千人
402 1 bǎi many 與大比丘眾滿百千人
403 1 bǎi Bai 與大比丘眾滿百千人
404 1 bǎi all 與大比丘眾滿百千人
405 1 bǎi hundred; sata 與大比丘眾滿百千人
406 1 總持 zǒngchí dharani; total retention 皆得三昧總持
407 1 總持 zǒngchí to hold to the good, total retention 皆得三昧總持
408 1 即從座起 jí cóng zuò qǐ He rose from his seat 於其眾中即從座起
409 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
410 1 重譯 zhòngyì to translate again 摩竭提國三藏沙門法月重譯
411 1 三藏 sān Zàng San Zang 摩竭提國三藏沙門法月重譯
412 1 三藏 sān Zàng Buddhist Canon 摩竭提國三藏沙門法月重譯
413 1 三藏 sān Zàng Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka 摩竭提國三藏沙門法月重譯
414 1 yào to want; to wish for 為諸菩薩宣祕法要
415 1 yào to want 為諸菩薩宣祕法要
416 1 yāo a treaty 為諸菩薩宣祕法要
417 1 yào to request 為諸菩薩宣祕法要
418 1 yào essential points; crux 為諸菩薩宣祕法要
419 1 yāo waist 為諸菩薩宣祕法要
420 1 yāo to cinch 為諸菩薩宣祕法要
421 1 yāo waistband 為諸菩薩宣祕法要
422 1 yāo Yao 為諸菩薩宣祕法要
423 1 yāo to pursue; to seek; to strive for 為諸菩薩宣祕法要
424 1 yāo to force; to coerce; to threaten; to compell; to intimidate 為諸菩薩宣祕法要
425 1 yāo to obstruct; to intercept 為諸菩薩宣祕法要
426 1 yāo to agree with 為諸菩薩宣祕法要
427 1 yāo to invite; to welcome 為諸菩薩宣祕法要
428 1 yào to summarize 為諸菩薩宣祕法要
429 1 yào essential; important 為諸菩薩宣祕法要
430 1 yào to desire 為諸菩薩宣祕法要
431 1 yào to demand 為諸菩薩宣祕法要
432 1 yào to need 為諸菩薩宣祕法要
433 1 yào should; must 為諸菩薩宣祕法要
434 1 yào might 為諸菩薩宣祕法要
435 1 idea
436 1 Italy (abbreviation)
437 1 a wish; a desire; intention
438 1 mood; feeling
439 1 will; willpower; determination
440 1 bearing; spirit
441 1 to think of; to long for; to miss
442 1 to anticipate; to expect
443 1 to doubt; to suspect
444 1 meaning
445 1 a suggestion; a hint
446 1 an understanding; a point of view
447 1 Yi
448 1 manas; mind; mentation
449 1 無得 wú dé Non-Attainment 無智亦無得
450 1 標點 biāodiǎn punctuation; a punctuation mark 提供新式標點
451 1 標點 biāodiǎn to punctuate 提供新式標點
452 1 無罣礙 wú guà'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無罣礙故
453 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
454 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ As You Like It 皆大歡喜
455 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 皆大歡喜
456 1 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ Happily ever after 皆大歡喜
457 1 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 是無上呪
458 1 cóng to follow 從彼三昧安詳而起
459 1 cóng to comply; to submit; to defer 從彼三昧安詳而起
460 1 cóng to participate in something 從彼三昧安詳而起
461 1 cóng to use a certain method or principle 從彼三昧安詳而起
462 1 cóng something secondary 從彼三昧安詳而起
463 1 cóng remote relatives 從彼三昧安詳而起
464 1 cóng secondary 從彼三昧安詳而起
465 1 cóng to go on; to advance 從彼三昧安詳而起
466 1 cōng at ease; informal 從彼三昧安詳而起
467 1 zòng a follower; a supporter 從彼三昧安詳而起
468 1 zòng to release 從彼三昧安詳而起
469 1 zòng perpendicular; longitudinal 從彼三昧安詳而起
470 1 shēn human body; torso
471 1 shēn Kangxi radical 158
472 1 shēn self
473 1 shēn life
474 1 shēn an object
475 1 shēn a lifetime
476 1 shēn moral character
477 1 shēn status; identity; position
478 1 shēn pregnancy
479 1 juān India
480 1 shēn body; kaya
481 1 空中無色 kōng zhōng wú sè within emptiness there is no form 是故空中無色
482 1 三世諸佛 sān shì zhū fó the Buddhas of past, present, and future 三世諸佛依般若波羅蜜多故
483 1 seven 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
484 1 a genre of poetry 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
485 1 seventh day memorial ceremony 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
486 1 seven; sapta 菩薩摩訶薩七萬七千人俱
487 1 祕法 mì fǎ esoteric ritual 為諸菩薩宣祕法要
488 1 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實不虛
489 1 真實 zhēnshí true reality 真實不虛
490 1 jìng clean 大淨者
491 1 jìng no surplus; net 大淨者
492 1 jìng pure 大淨者
493 1 jìng tranquil 大淨者
494 1 jìng cold 大淨者
495 1 jìng to wash; to clense 大淨者
496 1 jìng role of hero 大淨者
497 1 jìng to remove sexual desire 大淨者
498 1 jìng bright and clean; luminous 大淨者
499 1 jìng clean; pure 大淨者
500 1 jìng cleanse 大淨者

Frequencies of all Words

Top 764

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 10 shì is; are; am; to be 作是語已
2 10 shì is exactly 作是語已
3 10 shì is suitable; is in contrast 作是語已
4 10 shì this; that; those 作是語已
5 10 shì really; certainly 作是語已
6 10 shì correct; yes; affirmative 作是語已
7 10 shì true 作是語已
8 10 shì is; has; exists 作是語已
9 10 shì used between repetitions of a word 作是語已
10 10 shì a matter; an affair 作是語已
11 10 shì Shi 作是語已
12 10 shì is; bhū 作是語已
13 10 shì this; idam 作是語已
14 8 no 無受
15 8 Kangxi radical 71 無受
16 8 to not have; without 無受
17 8 has not yet 無受
18 8 mo 無受
19 8 do not 無受
20 8 not; -less; un- 無受
21 8 regardless of 無受
22 8 to not have 無受
23 8 um 無受
24 8 Wu 無受
25 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無受
26 8 not; non- 無受
27 8 mo 無受
28 8 kōng empty; void; hollow 照見五蘊自性皆空
29 8 kòng free time 照見五蘊自性皆空
30 8 kòng to empty; to clean out 照見五蘊自性皆空
31 8 kōng the sky; the air 照見五蘊自性皆空
32 8 kōng in vain; for nothing 照見五蘊自性皆空
33 8 kòng vacant; unoccupied 照見五蘊自性皆空
34 8 kòng empty space 照見五蘊自性皆空
35 8 kōng without substance 照見五蘊自性皆空
36 8 kōng to not have 照見五蘊自性皆空
37 8 kòng opportunity; chance 照見五蘊自性皆空
38 8 kōng vast and high 照見五蘊自性皆空
39 8 kōng impractical; ficticious 照見五蘊自性皆空
40 8 kòng blank 照見五蘊自性皆空
41 8 kòng expansive 照見五蘊自性皆空
42 8 kòng lacking 照見五蘊自性皆空
43 8 kōng plain; nothing else 照見五蘊自性皆空
44 8 kōng Emptiness 照見五蘊自性皆空
45 8 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 照見五蘊自性皆空
46 8 shí knowledge; understanding 識亦復如是
47 8 shí to know; to be familiar with 識亦復如是
48 8 zhì to record 識亦復如是
49 8 shí thought; cognition 識亦復如是
50 8 shí to understand 識亦復如是
51 8 shí experience; common sense 識亦復如是
52 8 shí a good friend 識亦復如是
53 8 zhì to remember; to memorize 識亦復如是
54 8 zhì a label; a mark 識亦復如是
55 8 zhì an inscription 識亦復如是
56 8 zhì just now 識亦復如是
57 8 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦復如是
58 7 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
59 7 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
60 7 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
61 7 shuì to persuade 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
62 7 shuō to teach; to recite; to explain 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
63 7 shuō a doctrine; a theory 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
64 7 shuō to claim; to assert 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
65 7 shuō allocution 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
66 7 shuō to criticize; to scold 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
67 7 shuō to indicate; to refer to 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
68 7 shuō speach; vāda 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
69 7 shuō to speak; bhāṣate 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
70 6 zhòu charm; spell; incantation 故知般若波羅蜜多是大神呪
71 6 zhòu a curse 故知般若波羅蜜多是大神呪
72 6 zhòu urging; adjure 故知般若波羅蜜多是大神呪
73 6 zhòu mantra 故知般若波羅蜜多是大神呪
74 5 摩訶薩 móhēsà mahasattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
75 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
76 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以無所得故
77 5 old; ancient; former; past 以無所得故
78 5 reason; cause; purpose 以無所得故
79 5 to die 以無所得故
80 5 so; therefore; hence 以無所得故
81 5 original 以無所得故
82 5 accident; happening; instance 以無所得故
83 5 a friend; an acquaintance; friendship 以無所得故
84 5 something in the past 以無所得故
85 5 deceased; dead 以無所得故
86 5 still; yet 以無所得故
87 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 詣世尊所
88 4 suǒ an office; an institute 詣世尊所
89 4 suǒ introduces a relative clause 詣世尊所
90 4 suǒ it 詣世尊所
91 4 suǒ if; supposing 詣世尊所
92 4 suǒ a few; various; some 詣世尊所
93 4 suǒ a place; a location 詣世尊所
94 4 suǒ indicates a passive voice 詣世尊所
95 4 suǒ that which 詣世尊所
96 4 suǒ an ordinal number 詣世尊所
97 4 suǒ meaning 詣世尊所
98 4 suǒ garrison 詣世尊所
99 4 suǒ place; pradeśa 詣世尊所
100 4 suǒ that which; yad 詣世尊所
101 4 yán to speak; to say; said 瞻仰尊顏而白佛言
102 4 yán language; talk; words; utterance; speech 瞻仰尊顏而白佛言
103 4 yán Kangxi radical 149 瞻仰尊顏而白佛言
104 4 yán a particle with no meaning 瞻仰尊顏而白佛言
105 4 yán phrase; sentence 瞻仰尊顏而白佛言
106 4 yán a word; a syllable 瞻仰尊顏而白佛言
107 4 yán a theory; a doctrine 瞻仰尊顏而白佛言
108 4 yán to regard as 瞻仰尊顏而白佛言
109 4 yán to act as 瞻仰尊顏而白佛言
110 4 yán speech; vāc 瞻仰尊顏而白佛言
111 4 yán speak; vad 瞻仰尊顏而白佛言
112 4 in; at 於其眾中即從座起
113 4 in; at 於其眾中即從座起
114 4 in; at; to; from 於其眾中即從座起
115 4 to go; to 於其眾中即從座起
116 4 to rely on; to depend on 於其眾中即從座起
117 4 to go to; to arrive at 於其眾中即從座起
118 4 from 於其眾中即從座起
119 4 give 於其眾中即從座起
120 4 oppposing 於其眾中即從座起
121 4 and 於其眾中即從座起
122 4 compared to 於其眾中即從座起
123 4 by 於其眾中即從座起
124 4 and; as well as 於其眾中即從座起
125 4 for 於其眾中即從座起
126 4 Yu 於其眾中即從座起
127 4 a crow 於其眾中即從座起
128 4 whew; wow 於其眾中即從座起
129 4 三昧 sānmèi samadhi 皆得三昧總持
130 4 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 皆得三昧總持
131 4 揭諦 jiēdì revealer (protective god) 揭諦
132 4 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
133 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
134 4 relating to Buddhism 一時佛在王舍大城靈鷲山中
135 4 a statue or image of a Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
136 4 a Buddhist text 一時佛在王舍大城靈鷲山中
137 4 to touch; to stroke 一時佛在王舍大城靈鷲山中
138 4 Buddha 一時佛在王舍大城靈鷲山中
139 4 Buddha; Awakened One 一時佛在王舍大城靈鷲山中
140 4 世尊 shìzūn World-Honored One 詣世尊所
141 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 詣世尊所
142 3 tīng to listen 唯願世尊聽我所說
143 3 tīng to obey 唯願世尊聽我所說
144 3 tīng to understand 唯願世尊聽我所說
145 3 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 唯願世尊聽我所說
146 3 tìng to allow; to let something take its course 唯願世尊聽我所說
147 3 tīng to await 唯願世尊聽我所說
148 3 tīng to acknowledge 唯願世尊聽我所說
149 3 tīng a tin can 唯願世尊聽我所說
150 3 tīng information 唯願世尊聽我所說
151 3 tīng a hall 唯願世尊聽我所說
152 3 tīng Ting 唯願世尊聽我所說
153 3 tìng to administer; to process 唯願世尊聽我所說
154 3 gào to tell; to say; said; told 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
155 3 gào to request 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
156 3 gào to report; to inform 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
157 3 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
158 3 gào to accuse; to sue 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
159 3 gào to reach 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
160 3 gào an announcement 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
161 3 gào a party 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
162 3 gào a vacation 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
163 3 gào Gao 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
164 3 gào to tell; jalp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
165 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
166 3 zhōng medium; medium sized 一時佛在王舍大城靈鷲山中
167 3 zhōng China 一時佛在王舍大城靈鷲山中
168 3 zhòng to hit the mark 一時佛在王舍大城靈鷲山中
169 3 zhōng in; amongst 一時佛在王舍大城靈鷲山中
170 3 zhōng midday 一時佛在王舍大城靈鷲山中
171 3 zhōng inside 一時佛在王舍大城靈鷲山中
172 3 zhōng during 一時佛在王舍大城靈鷲山中
173 3 zhōng Zhong 一時佛在王舍大城靈鷲山中
174 3 zhōng intermediary 一時佛在王舍大城靈鷲山中
175 3 zhōng half 一時佛在王舍大城靈鷲山中
176 3 zhōng just right; suitably 一時佛在王舍大城靈鷲山中
177 3 zhōng while 一時佛在王舍大城靈鷲山中
178 3 zhòng to reach; to attain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
179 3 zhòng to suffer; to infect 一時佛在王舍大城靈鷲山中
180 3 zhòng to obtain 一時佛在王舍大城靈鷲山中
181 3 zhòng to pass an exam 一時佛在王舍大城靈鷲山中
182 3 zhōng middle 一時佛在王舍大城靈鷲山中
183 3 普遍智藏般若波羅蜜多心經 Pǔbiàn zhì cáng bōrěluómìduō xīnjīng Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra 普遍智藏般若波羅蜜多心經
184 3 already 入此定已
185 3 Kangxi radical 49 入此定已
186 3 from 入此定已
187 3 to bring to an end; to stop 入此定已
188 3 final aspectual particle 入此定已
189 3 afterwards; thereafter 入此定已
190 3 too; very; excessively 入此定已
191 3 to complete 入此定已
192 3 to demote; to dismiss 入此定已
193 3 to recover from an illness 入此定已
194 3 certainly 入此定已
195 3 an interjection of surprise 入此定已
196 3 this 入此定已
197 3 former; pūrvaka 入此定已
198 3 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 即告慧命舍利弗言
199 3 that; those 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
200 3 another; the other 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
201 3 you; thou 聽汝所說
202 3 Ru River 聽汝所說
203 3 Ru 聽汝所說
204 3 you; sir; tva; bhavat 聽汝所說
205 3 wèi for; to 為諸菩薩宣祕法要
206 3 wèi because of 為諸菩薩宣祕法要
207 3 wéi to act as; to serve 為諸菩薩宣祕法要
208 3 wéi to change into; to become 為諸菩薩宣祕法要
209 3 wéi to be; is 為諸菩薩宣祕法要
210 3 wéi to do 為諸菩薩宣祕法要
211 3 wèi for 為諸菩薩宣祕法要
212 3 wèi because of; for; to 為諸菩薩宣祕法要
213 3 wèi to 為諸菩薩宣祕法要
214 3 wéi in a passive construction 為諸菩薩宣祕法要
215 3 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩宣祕法要
216 3 wéi forming an adverb 為諸菩薩宣祕法要
217 3 wéi to add emphasis 為諸菩薩宣祕法要
218 3 wèi to support; to help 為諸菩薩宣祕法要
219 3 wéi to govern 為諸菩薩宣祕法要
220 3 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
221 3 rén person; people; a human being 與大比丘眾滿百千人
222 3 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾滿百千人
223 3 rén a kind of person 與大比丘眾滿百千人
224 3 rén everybody 與大比丘眾滿百千人
225 3 rén adult 與大比丘眾滿百千人
226 3 rén somebody; others 與大比丘眾滿百千人
227 3 rén an upright person 與大比丘眾滿百千人
228 3 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾滿百千人
229 3 so as to; in order to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
230 3 to use; to regard as 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
231 3 to use; to grasp 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
232 3 according to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
233 3 because of 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
234 3 on a certain date 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
235 3 and; as well as 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
236 3 to rely on 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
237 3 to regard 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
238 3 to be able to 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
239 3 to order; to command 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
240 3 further; moreover 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
241 3 used after a verb 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
242 3 very 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
243 3 already 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
244 3 increasingly 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
245 3 a reason; a cause 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
246 3 Israel 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
247 3 Yi 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
248 3 use; yogena 世尊以妙梵音告觀自在菩薩摩訶薩言
249 3 jiē all; each and every; in all cases 皆得三昧總持
250 3 jiē same; equally 皆得三昧總持
251 2 乃至 nǎizhì and even 無眼界乃至無意識界
252 2 乃至 nǎizhì as much as; yavat 無眼界乃至無意識界
253 2 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
254 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩在彼敷坐
255 2 also; too 乃至無老死亦無老死盡
256 2 but 乃至無老死亦無老死盡
257 2 this; he; she 乃至無老死亦無老死盡
258 2 although; even though 乃至無老死亦無老死盡
259 2 already 乃至無老死亦無老死盡
260 2 particle with no meaning 乃至無老死亦無老死盡
261 2 Yi 乃至無老死亦無老死盡
262 2 zài in; at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
263 2 zài at 一時佛在王舍大城靈鷲山中
264 2 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 一時佛在王舍大城靈鷲山中
265 2 zài to exist; to be living 一時佛在王舍大城靈鷲山中
266 2 zài to consist of 一時佛在王舍大城靈鷲山中
267 2 zài to be at a post 一時佛在王舍大城靈鷲山中
268 2 zài in; bhū 一時佛在王舍大城靈鷲山中
269 2 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊聽我所說
270 2 yuàn hope 唯願世尊聽我所說
271 2 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊聽我所說
272 2 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊聽我所說
273 2 yuàn a vow 唯願世尊聽我所說
274 2 yuàn diligent; attentive 唯願世尊聽我所說
275 2 yuàn to prefer; to select 唯願世尊聽我所說
276 2 yuàn to admire 唯願世尊聽我所說
277 2 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊聽我所說
278 2 to enter 入於慧光三昧正受
279 2 Kangxi radical 11 入於慧光三昧正受
280 2 radical 入於慧光三昧正受
281 2 income 入於慧光三昧正受
282 2 to conform with 入於慧光三昧正受
283 2 to descend 入於慧光三昧正受
284 2 the entering tone 入於慧光三昧正受
285 2 to pay 入於慧光三昧正受
286 2 to join 入於慧光三昧正受
287 2 entering; praveśa 入於慧光三昧正受
288 2 not; no 識不異空
289 2 expresses that a certain condition cannot be acheived 識不異空
290 2 as a correlative 識不異空
291 2 no (answering a question) 識不異空
292 2 forms a negative adjective from a noun 識不異空
293 2 at the end of a sentence to form a question 識不異空
294 2 to form a yes or no question 識不異空
295 2 infix potential marker 識不異空
296 2 no; na 識不異空
297 2 wěi yes 唯願世尊聽我所說
298 2 wéi only; alone 唯願世尊聽我所說
299 2 wěi yea 唯願世尊聽我所說
300 2 wěi obediently 唯願世尊聽我所說
301 2 wěi hopefully 唯願世尊聽我所說
302 2 wéi repeatedly 唯願世尊聽我所說
303 2 wéi still 唯願世尊聽我所說
304 2 wěi hopefully 唯願世尊聽我所說
305 2 wěi and 唯願世尊聽我所說
306 2 wěi then 唯願世尊聽我所說
307 2 wěi even if 唯願世尊聽我所說
308 2 wěi because 唯願世尊聽我所說
309 2 wěi used before year, month, or day 唯願世尊聽我所說
310 2 wěi only; eva 唯願世尊聽我所說
311 2 zhòng many; numerous 於其眾中即從座起
312 2 zhòng masses; people; multitude; crowd 於其眾中即從座起
313 2 zhòng general; common; public 於其眾中即從座起
314 2 zhòng many; all; sarva 於其眾中即從座起
315 2 promptly; right away; immediately 即告慧命舍利弗言
316 2 to be near by; to be close to 即告慧命舍利弗言
317 2 at that time 即告慧命舍利弗言
318 2 to be exactly the same as; to be thus 即告慧命舍利弗言
319 2 supposed; so-called 即告慧命舍利弗言
320 2 if; but 即告慧命舍利弗言
321 2 to arrive at; to ascend 即告慧命舍利弗言
322 2 then; following 即告慧命舍利弗言
323 2 so; just so; eva 即告慧命舍利弗言
324 2 慧命 huìmìng wisdom-life 即告慧命舍利弗言
325 2 慧命 huìmìng friend; brother 即告慧命舍利弗言
326 2 五蘊 wǔ yùn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 照見五蘊自性皆空
327 2 智藏 zhìzàng Xitang Zhizang; Zhizang 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
328 2 míng bright; luminous; brilliant 與諸眾生作大光明
329 2 míng Ming 與諸眾生作大光明
330 2 míng Ming Dynasty 與諸眾生作大光明
331 2 míng obvious; explicit; clear 與諸眾生作大光明
332 2 míng intelligent; clever; perceptive 與諸眾生作大光明
333 2 míng to illuminate; to shine 與諸眾生作大光明
334 2 míng consecrated 與諸眾生作大光明
335 2 míng to understand; to comprehend 與諸眾生作大光明
336 2 míng to explain; to clarify 與諸眾生作大光明
337 2 míng Souther Ming; Later Ming 與諸眾生作大光明
338 2 míng the world; the human world; the world of the living 與諸眾生作大光明
339 2 míng eyesight; vision 與諸眾生作大光明
340 2 míng a god; a spirit 與諸眾生作大光明
341 2 míng fame; renown 與諸眾生作大光明
342 2 míng open; public 與諸眾生作大光明
343 2 míng clear 與諸眾生作大光明
344 2 míng to become proficient 與諸眾生作大光明
345 2 míng to be proficient 與諸眾生作大光明
346 2 míng virtuous 與諸眾生作大光明
347 2 míng open and honest 與諸眾生作大光明
348 2 míng clean; neat 與諸眾生作大光明
349 2 míng remarkable; outstanding; notable 與諸眾生作大光明
350 2 míng next; afterwards 與諸眾生作大光明
351 2 míng positive 與諸眾生作大光明
352 2 míng Clear 與諸眾生作大光明
353 2 míng wisdom; knowledge; vidya 與諸眾生作大光明
354 2 波羅 bōluó pineapple 波羅揭諦
355 2 shòu to suffer; to be subjected to
356 2 shòu to transfer; to confer
357 2 shòu to receive; to accept
358 2 shòu to tolerate
359 2 shòu suitably
360 2 shòu feelings; sensations
361 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
362 2 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有般若波羅蜜多心
363 2 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩有般若波羅蜜多心
364 2 空性 kōngxìng śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence 空性是色
365 2 空性 kōngxìng Empty Nature 空性是色
366 2 xíng to walk
367 2 xíng capable; competent
368 2 háng profession
369 2 háng line; row
370 2 xíng Kangxi radical 144
371 2 xíng to travel
372 2 xìng actions; conduct
373 2 xíng to do; to act; to practice
374 2 xíng all right; OK; okay
375 2 háng horizontal line
376 2 héng virtuous deeds
377 2 hàng a line of trees
378 2 hàng bold; steadfast
379 2 xíng to move
380 2 xíng to put into effect; to implement
381 2 xíng travel
382 2 xíng to circulate
383 2 xíng running script; running script
384 2 xíng temporary
385 2 xíng soon
386 2 háng rank; order
387 2 háng a business; a shop
388 2 xíng to depart; to leave
389 2 xíng to experience
390 2 xíng path; way
391 2 xíng xing; ballad
392 2 xíng a round [of drinks]
393 2 xíng Xing
394 2 xíng moreover; also
395 2 xíng Practice
396 2 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
397 2 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
398 2 and 與大比丘眾滿百千人
399 2 to give 與大比丘眾滿百千人
400 2 together with 與大比丘眾滿百千人
401 2 interrogative particle 與大比丘眾滿百千人
402 2 to accompany 與大比丘眾滿百千人
403 2 to particate in 與大比丘眾滿百千人
404 2 of the same kind 與大比丘眾滿百千人
405 2 to help 與大比丘眾滿百千人
406 2 for 與大比丘眾滿百千人
407 2 de potential marker 皆得三昧總持
408 2 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆得三昧總持
409 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
410 2 děi to want to; to need to 皆得三昧總持
411 2 děi must; ought to 皆得三昧總持
412 2 de 皆得三昧總持
413 2 de infix potential marker 皆得三昧總持
414 2 to result in 皆得三昧總持
415 2 to be proper; to fit; to suit 皆得三昧總持
416 2 to be satisfied 皆得三昧總持
417 2 to be finished 皆得三昧總持
418 2 de result of degree 皆得三昧總持
419 2 de marks completion of an action 皆得三昧總持
420 2 děi satisfying 皆得三昧總持
421 2 to contract 皆得三昧總持
422 2 marks permission or possibility 皆得三昧總持
423 2 expressing frustration 皆得三昧總持
424 2 to hear 皆得三昧總持
425 2 to have; there is 皆得三昧總持
426 2 marks time passed 皆得三昧總持
427 2 obtain; attain; prāpta 皆得三昧總持
428 2 color 色性是空
429 2 form; matter 色性是空
430 2 shǎi dice 色性是空
431 2 Kangxi radical 139 色性是空
432 2 countenance 色性是空
433 2 scene; sight 色性是空
434 2 feminine charm; female beauty 色性是空
435 2 kind; type 色性是空
436 2 quality 色性是空
437 2 to be angry 色性是空
438 2 to seek; to search for 色性是空
439 2 lust; sexual desire 色性是空
440 2 form; rupa 色性是空
441 2 即是 jíshì namely; exactly 識即是空
442 2 即是 jíshì such as; in this way 識即是空
443 2 即是 jíshì thus; in this way; tathā 識即是空
444 2 this; these 我欲於此會中
445 2 in this way 我欲於此會中
446 2 otherwise; but; however; so 我欲於此會中
447 2 at this time; now; here 我欲於此會中
448 2 this; here; etad 我欲於此會中
449 2 jīn today; present; now 汝今諦聽
450 2 jīn Jin 汝今諦聽
451 2 jīn modern 汝今諦聽
452 2 jīn now; adhunā 汝今諦聽
453 2 ér and; as well as; but (not); yet (not) 瞻仰尊顏而白佛言
454 2 ér Kangxi radical 126 瞻仰尊顏而白佛言
455 2 ér you 瞻仰尊顏而白佛言
456 2 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 瞻仰尊顏而白佛言
457 2 ér right away; then 瞻仰尊顏而白佛言
458 2 ér but; yet; however; while; nevertheless 瞻仰尊顏而白佛言
459 2 ér if; in case; in the event that 瞻仰尊顏而白佛言
460 2 ér therefore; as a result; thus 瞻仰尊顏而白佛言
461 2 ér how can it be that? 瞻仰尊顏而白佛言
462 2 ér so as to 瞻仰尊顏而白佛言
463 2 ér only then 瞻仰尊顏而白佛言
464 2 ér as if; to seem like 瞻仰尊顏而白佛言
465 2 néng can; able 瞻仰尊顏而白佛言
466 2 ér whiskers on the cheeks; sideburns 瞻仰尊顏而白佛言
467 2 ér me 瞻仰尊顏而白佛言
468 2 ér to arrive; up to 瞻仰尊顏而白佛言
469 2 ér possessive 瞻仰尊顏而白佛言
470 2 xìng gender 色性是空
471 2 xìng suffix corresponding to -ness 色性是空
472 2 xìng nature; disposition 色性是空
473 2 xìng a suffix corresponding to -ness 色性是空
474 2 xìng grammatical gender 色性是空
475 2 xìng a property; a quality 色性是空
476 2 xìng life; destiny 色性是空
477 2 xìng sexual desire 色性是空
478 2 xìng scope 色性是空
479 2 xìng nature 色性是空
480 2 自性 zìxìng Self-Nature 照見五蘊自性皆空
481 2 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 照見五蘊自性皆空
482 2 xīn heart [organ] 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
483 2 xīn Kangxi radical 61 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
484 2 xīn mind; consciousness 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
485 2 xīn the center; the core; the middle 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
486 2 xīn one of the 28 star constellations 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
487 2 xīn heart 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
488 2 xīn emotion 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
489 2 xīn intention; consideration 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
490 2 xīn disposition; temperament 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
491 2 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說諸菩薩普遍智藏般若波羅蜜多心
492 2 according to 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
493 2 to depend on; to lean on 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
494 2 to comply with; to follow 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
495 2 to help 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
496 2 flourishing 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
497 2 lovable 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
498 2 upadhi / bonds; substratum 菩提薩埵依般若波羅蜜多故
499 2 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
500 2 善哉 shànzāi excellent 善哉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
shí vijnana; consciousness; mind; cognition
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
zhòu mantra
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大悲者 100 Compassionate One
大光 100 Vistīrṇavatī
法月 102 Dharmacandra
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
灵鹫山 靈鷲山 76
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩竭提国 摩竭提國 109 Magadha
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
遍智藏般若波罗蜜多心经 普遍智藏般若波羅蜜多心經 80 Pubian Zhi Cang Boreboluomiduo Xin Jing; Prajñāpāramitāhṛdayasūtra
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 54.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
空不异色 空不異色 107 empty no different from form
空即是色 107 empty just form
空中无色 空中無色 107 within emptiness there is no form
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
了知 108 to understand clearly
祕法 109 esoteric ritual
灭道 滅道 109 extinction of suffering and the path to it
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能除一切苦 110 able to dispel all suffering
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色即是空 115 form is just empty
色不异空 色不異空 115 form is no different from empty
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
莎婆诃 莎婆訶 115 svāhā; hail
是诸法空相 是諸法空相 115 this is the emptiness of all dharmas
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无无明亦无无明尽 無無明亦無無明盡 119 no ignorance nor end of ignorance
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无色 無色 119 formless; no form; arupa
信受奉行 120 to receive and practice
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
远离颠倒梦想 遠離顛倒夢想 121 escaping upside-down, dream-like thinking
正受 122 samāpatti; meditative attainment
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention