Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 19

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 57 yán to speak; to say; said 復次阿闍世王白佛言
2 57 yán language; talk; words; utterance; speech 復次阿闍世王白佛言
3 57 yán Kangxi radical 149 復次阿闍世王白佛言
4 57 yán phrase; sentence 復次阿闍世王白佛言
5 57 yán a word; a syllable 復次阿闍世王白佛言
6 57 yán a theory; a doctrine 復次阿闍世王白佛言
7 57 yán to regard as 復次阿闍世王白佛言
8 57 yán to act as 復次阿闍世王白佛言
9 57 yán speech; vāc 復次阿闍世王白佛言
10 57 yán speak; vad 復次阿闍世王白佛言
11 47 Kangxi radical 71 五者無諂
12 47 to not have; without 五者無諂
13 47 mo 五者無諂
14 47 to not have 五者無諂
15 47 Wu 五者無諂
16 47 mo 五者無諂
17 36 ér Kangxi radical 126 持戒能生善趣而為畢竟
18 36 ér as if; to seem like 持戒能生善趣而為畢竟
19 36 néng can; able 持戒能生善趣而為畢竟
20 36 ér whiskers on the cheeks; sideburns 持戒能生善趣而為畢竟
21 36 ér to arrive; up to 持戒能生善趣而為畢竟
22 35 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
23 35 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
24 34 wéi to act as; to serve 何等為八
25 34 wéi to change into; to become 何等為八
26 34 wéi to be; is 何等為八
27 34 wéi to do 何等為八
28 34 wèi to support; to help 何等為八
29 34 wéi to govern 何等為八
30 32 wáng Wang 王言
31 32 wáng a king 王言
32 32 wáng Kangxi radical 96 王言
33 32 wàng to be king; to rule 王言
34 32 wáng a prince; a duke 王言
35 32 wáng grand; great 王言
36 32 wáng to treat with the ceremony due to a king 王言
37 32 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王言
38 32 wáng the head of a group or gang 王言
39 32 wáng the biggest or best of a group 王言
40 32 wáng king; best of a kind; rāja 王言
41 29 to leave; to depart; to go away; to part 問法離諸雜說而為畢竟
42 29 a mythical bird 問法離諸雜說而為畢竟
43 29 li; one of the eight divinatory trigrams 問法離諸雜說而為畢竟
44 29 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 問法離諸雜說而為畢竟
45 29 chī a dragon with horns not yet grown 問法離諸雜說而為畢竟
46 29 a mountain ash 問法離諸雜說而為畢竟
47 29 vanilla; a vanilla-like herb 問法離諸雜說而為畢竟
48 29 to be scattered; to be separated 問法離諸雜說而為畢竟
49 29 to cut off 問法離諸雜說而為畢竟
50 29 to violate; to be contrary to 問法離諸雜說而為畢竟
51 29 to be distant from 問法離諸雜說而為畢竟
52 29 two 問法離諸雜說而為畢竟
53 29 to array; to align 問法離諸雜說而為畢竟
54 29 to pass through; to experience 問法離諸雜說而為畢竟
55 29 transcendence 問法離諸雜說而為畢竟
56 29 method; way 菩薩當修幾法
57 29 France 菩薩當修幾法
58 29 the law; rules; regulations 菩薩當修幾法
59 29 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩當修幾法
60 29 a standard; a norm 菩薩當修幾法
61 29 an institution 菩薩當修幾法
62 29 to emulate 菩薩當修幾法
63 29 magic; a magic trick 菩薩當修幾法
64 29 punishment 菩薩當修幾法
65 29 Fa 菩薩當修幾法
66 29 a precedent 菩薩當修幾法
67 29 a classification of some kinds of Han texts 菩薩當修幾法
68 29 relating to a ceremony or rite 菩薩當修幾法
69 29 Dharma 菩薩當修幾法
70 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩當修幾法
71 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩當修幾法
72 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩當修幾法
73 29 quality; characteristic 菩薩當修幾法
74 29 tranquil 禪定近寂為畢竟
75 29 desolate; lonely 禪定近寂為畢竟
76 29 Nirvana; Nibbana 禪定近寂為畢竟
77 29 tranquillity; quiescence; santi 禪定近寂為畢竟
78 28 suǒ a few; various; some 即是所起大悲
79 28 suǒ a place; a location 即是所起大悲
80 28 suǒ indicates a passive voice 即是所起大悲
81 28 suǒ an ordinal number 即是所起大悲
82 28 suǒ meaning 即是所起大悲
83 28 suǒ garrison 即是所起大悲
84 28 suǒ place; pradeśa 即是所起大悲
85 27 正法 zhèngfǎ proper law 復能隨順諸佛世尊所說正法
86 27 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 復能隨順諸佛世尊所說正法
87 27 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
88 27 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
89 27 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
90 27 to be near by; to be close to 即得自在之法趣向自在
91 27 at that time 即得自在之法趣向自在
92 27 to be exactly the same as; to be thus 即得自在之法趣向自在
93 27 supposed; so-called 即得自在之法趣向自在
94 27 to arrive at; to ascend 即得自在之法趣向自在
95 26 huì intelligent; clever 多聞慧為畢竟
96 26 huì mental ability; intellect 多聞慧為畢竟
97 26 huì wisdom; understanding 多聞慧為畢竟
98 26 huì Wisdom 多聞慧為畢竟
99 26 huì wisdom; prajna 多聞慧為畢竟
100 26 huì intellect; mati 多聞慧為畢竟
101 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得自在之法趣向自在
102 25 děi to want to; to need to 即得自在之法趣向自在
103 25 děi must; ought to 即得自在之法趣向自在
104 25 de 即得自在之法趣向自在
105 25 de infix potential marker 即得自在之法趣向自在
106 25 to result in 即得自在之法趣向自在
107 25 to be proper; to fit; to suit 即得自在之法趣向自在
108 25 to be satisfied 即得自在之法趣向自在
109 25 to be finished 即得自在之法趣向自在
110 25 děi satisfying 即得自在之法趣向自在
111 25 to contract 即得自在之法趣向自在
112 25 to hear 即得自在之法趣向自在
113 25 to have; there is 即得自在之法趣向自在
114 25 marks time passed 即得自在之法趣向自在
115 25 obtain; attain; prāpta 即得自在之法趣向自在
116 24 suí to follow 忍辱隨護眾生而為畢竟
117 24 suí to listen to 忍辱隨護眾生而為畢竟
118 24 suí to submit to; to comply with 忍辱隨護眾生而為畢竟
119 24 suí to be obsequious 忍辱隨護眾生而為畢竟
120 24 suí 17th hexagram 忍辱隨護眾生而為畢竟
121 24 suí let somebody do what they like 忍辱隨護眾生而為畢竟
122 24 suí to resemble; to look like 忍辱隨護眾生而為畢竟
123 24 zhě ca 三者心善愛樂
124 23 néng can; able 能於自在中住
125 23 néng ability; capacity 能於自在中住
126 23 néng a mythical bear-like beast 能於自在中住
127 23 néng energy 能於自在中住
128 23 néng function; use 能於自在中住
129 23 néng talent 能於自在中住
130 23 néng expert at 能於自在中住
131 23 néng to be in harmony 能於自在中住
132 23 néng to tend to; to care for 能於自在中住
133 23 néng to reach; to arrive at 能於自在中住
134 23 néng to be able; śak 能於自在中住
135 23 to go; to 能於自在中住
136 23 to rely on; to depend on 能於自在中住
137 23 Yu 能於自在中住
138 23 a crow 能於自在中住
139 22 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩當修幾法
140 22 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩當修幾法
141 22 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩當修幾法
142 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 復能隨順諸佛世尊所說正法
143 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 復能隨順諸佛世尊所說正法
144 21 shuì to persuade 復能隨順諸佛世尊所說正法
145 21 shuō to teach; to recite; to explain 復能隨順諸佛世尊所說正法
146 21 shuō a doctrine; a theory 復能隨順諸佛世尊所說正法
147 21 shuō to claim; to assert 復能隨順諸佛世尊所說正法
148 21 shuō allocution 復能隨順諸佛世尊所說正法
149 21 shuō to criticize; to scold 復能隨順諸佛世尊所說正法
150 21 shuō to indicate; to refer to 復能隨順諸佛世尊所說正法
151 21 shuō speach; vāda 復能隨順諸佛世尊所說正法
152 21 shuō to speak; bhāṣate 復能隨順諸佛世尊所說正法
153 20 to enter 又無住法中無出無入越諸染法
154 20 Kangxi radical 11 又無住法中無出無入越諸染法
155 20 radical 又無住法中無出無入越諸染法
156 20 income 又無住法中無出無入越諸染法
157 20 to conform with 又無住法中無出無入越諸染法
158 20 to descend 又無住法中無出無入越諸染法
159 20 the entering tone 又無住法中無出無入越諸染法
160 20 to pay 又無住法中無出無入越諸染法
161 20 to join 又無住法中無出無入越諸染法
162 20 entering; praveśa 又無住法中無出無入越諸染法
163 20 infix potential marker 七者不嫉
164 17 to use; to grasp 淨信以何為畢竟
165 17 to rely on 淨信以何為畢竟
166 17 to regard 淨信以何為畢竟
167 17 to be able to 淨信以何為畢竟
168 17 to order; to command 淨信以何為畢竟
169 17 used after a verb 淨信以何為畢竟
170 17 a reason; a cause 淨信以何為畢竟
171 17 Israel 淨信以何為畢竟
172 17 Yi 淨信以何為畢竟
173 17 use; yogena 淨信以何為畢竟
174 17 辯才 biàncái eloquence 云何得是辯才
175 17 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 云何得是辯才
176 17 辯才 biàncái Sarasvati 云何得是辯才
177 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若於一切法不相違
178 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若於一切法不相違
179 14 zhōng middle 能於自在中住
180 14 zhōng medium; medium sized 能於自在中住
181 14 zhōng China 能於自在中住
182 14 zhòng to hit the mark 能於自在中住
183 14 zhōng midday 能於自在中住
184 14 zhōng inside 能於自在中住
185 14 zhōng during 能於自在中住
186 14 zhōng Zhong 能於自在中住
187 14 zhōng intermediary 能於自在中住
188 14 zhōng half 能於自在中住
189 14 zhòng to reach; to attain 能於自在中住
190 14 zhòng to suffer; to infect 能於自在中住
191 14 zhòng to obtain 能於自在中住
192 14 zhòng to pass an exam 能於自在中住
193 14 zhōng middle 能於自在中住
194 13 yòu Kangxi radical 29 又謂世間是常樂我淨
195 12 眾生 zhòngshēng all living things 忍辱隨護眾生而為畢竟
196 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 忍辱隨護眾生而為畢竟
197 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 忍辱隨護眾生而為畢竟
198 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 忍辱隨護眾生而為畢竟
199 12 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 賢王天子品第二十三
200 12 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 賢王天子品第二十三
201 12 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 獲得自在之法趣向自在
202 12 自在 zìzài Carefree 獲得自在之法趣向自在
203 12 自在 zìzài perfect ease 獲得自在之法趣向自在
204 12 自在 zìzài Isvara 獲得自在之法趣向自在
205 12 自在 zìzài self mastery; vaśitā 獲得自在之法趣向自在
206 12 can; may; permissible 無法可生
207 12 to approve; to permit 無法可生
208 12 to be worth 無法可生
209 12 to suit; to fit 無法可生
210 12 khan 無法可生
211 12 to recover 無法可生
212 12 to act as 無法可生
213 12 to be worth; to deserve 無法可生
214 12 used to add emphasis 無法可生
215 12 beautiful 無法可生
216 12 Ke 無法可生
217 12 can; may; śakta 無法可生
218 12 文字 wénzì character; script 今此正法即是文字所成
219 12 文字 wénzì writing 今此正法即是文字所成
220 12 文字 wénzì boks; documents 今此正法即是文字所成
221 12 文字 wénzì script; lipi 今此正法即是文字所成
222 12 self 我昔不曾深種善根於佛勤孝
223 12 [my] dear 我昔不曾深種善根於佛勤孝
224 12 Wo 我昔不曾深種善根於佛勤孝
225 12 self; atman; attan 我昔不曾深種善根於佛勤孝
226 12 ga 我昔不曾深種善根於佛勤孝
227 11 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
228 11 Yi 我亦不能報彼深恩
229 11 攝護 shèhù parigraha; to protect 云何能被精進鎧攝護正法
230 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 善說如來清淨法律
231 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 善說如來清淨法律
232 11 清淨 qīngjìng concise 善說如來清淨法律
233 11 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 善說如來清淨法律
234 11 清淨 qīngjìng pure and clean 善說如來清淨法律
235 11 清淨 qīngjìng purity 善說如來清淨法律
236 11 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 善說如來清淨法律
237 11 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
238 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
239 10 算數 suànshù arithmetic 如是文字算數
240 10 一切 yīqiè temporary 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
241 10 一切 yīqiè the same 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
242 10 xīn heart [organ] 二者心常柔軟
243 10 xīn Kangxi radical 61 二者心常柔軟
244 10 xīn mind; consciousness 二者心常柔軟
245 10 xīn the center; the core; the middle 二者心常柔軟
246 10 xīn one of the 28 star constellations 二者心常柔軟
247 10 xīn heart 二者心常柔軟
248 10 xīn emotion 二者心常柔軟
249 10 xīn intention; consideration 二者心常柔軟
250 10 xīn disposition; temperament 二者心常柔軟
251 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 二者心常柔軟
252 10 猶如 yóurú to be similar to; to appear to be 息煩惱愛猶如大水
253 10 to go back; to return 阿闍世王復白佛言
254 10 to resume; to restart 阿闍世王復白佛言
255 10 to do in detail 阿闍世王復白佛言
256 10 to restore 阿闍世王復白佛言
257 10 to respond; to reply to 阿闍世王復白佛言
258 10 Fu; Return 阿闍世王復白佛言
259 10 to retaliate; to reciprocate 阿闍世王復白佛言
260 10 to avoid forced labor or tax 阿闍世王復白佛言
261 10 Fu 阿闍世王復白佛言
262 10 doubled; to overlapping; folded 阿闍世王復白佛言
263 10 a lined garment with doubled thickness 阿闍世王復白佛言
264 10 big; huge; large 布施大富為畢竟
265 10 Kangxi radical 37 布施大富為畢竟
266 10 great; major; important 布施大富為畢竟
267 10 size 布施大富為畢竟
268 10 old 布施大富為畢竟
269 10 oldest; earliest 布施大富為畢竟
270 10 adult 布施大富為畢竟
271 10 dài an important person 布施大富為畢竟
272 10 senior 布施大富為畢竟
273 10 an element 布施大富為畢竟
274 10 great; mahā 布施大富為畢竟
275 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 菩薩若具如是八法
276 9 to possess; to have 菩薩若具如是八法
277 9 to prepare 菩薩若具如是八法
278 9 to write; to describe; to state 菩薩若具如是八法
279 9 Ju 菩薩若具如是八法
280 9 talent; ability 菩薩若具如是八法
281 9 a feast; food 菩薩若具如是八法
282 9 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 菩薩若具如是八法
283 9 to arrange; to provide 菩薩若具如是八法
284 9 furnishings 菩薩若具如是八法
285 9 to understand 菩薩若具如是八法
286 9 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法常住
287 9 zhī to go 阿闍世王問答品第二十二之二
288 9 zhī to arrive; to go 阿闍世王問答品第二十二之二
289 9 zhī is 阿闍世王問答品第二十二之二
290 9 zhī to use 阿闍世王問答品第二十二之二
291 9 zhī Zhi 阿闍世王問答品第二十二之二
292 9 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 三者心善愛樂
293 9 shàn happy 三者心善愛樂
294 9 shàn good 三者心善愛樂
295 9 shàn kind-hearted 三者心善愛樂
296 9 shàn to be skilled at something 三者心善愛樂
297 9 shàn familiar 三者心善愛樂
298 9 shàn to repair 三者心善愛樂
299 9 shàn to admire 三者心善愛樂
300 9 shàn to praise 三者心善愛樂
301 9 shàn Shan 三者心善愛樂
302 9 shàn kusala; virtuous 三者心善愛樂
303 9 爾時 ěr shí at that time 爾時阿闍世王重復肅恭前白佛言
304 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時阿闍世王重復肅恭前白佛言
305 9 如來 rúlái Tathagata 善說如來清淨法律
306 9 如來 Rúlái Tathagata 善說如來清淨法律
307 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 善說如來清淨法律
308 8 shēng sound 無常聲何為畢竟
309 8 shēng sheng 無常聲何為畢竟
310 8 shēng voice 無常聲何為畢竟
311 8 shēng music 無常聲何為畢竟
312 8 shēng language 無常聲何為畢竟
313 8 shēng fame; reputation; honor 無常聲何為畢竟
314 8 shēng a message 無常聲何為畢竟
315 8 shēng a consonant 無常聲何為畢竟
316 8 shēng a tone 無常聲何為畢竟
317 8 shēng to announce 無常聲何為畢竟
318 8 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 勝慧息諸煩惱而為畢竟
319 8 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 勝慧息諸煩惱而為畢竟
320 8 煩惱 fánnǎo defilement 勝慧息諸煩惱而為畢竟
321 8 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 勝慧息諸煩惱而為畢竟
322 8 相違 xiāngwéi to maintain a distance 諸法緣生亦不相違
323 8 相違 xiāngwéi to contradict 諸法緣生亦不相違
324 7 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能出自血肉報佛深恩
325 7 賢王 xián wáng a sage-king 賢王天子品第二十三
326 7 zhù to dwell; to live; to reside 能於自在中住
327 7 zhù to stop; to halt 能於自在中住
328 7 zhù to retain; to remain 能於自在中住
329 7 zhù to lodge at [temporarily] 能於自在中住
330 7 zhù verb complement 能於自在中住
331 7 zhù attaching; abiding; dwelling on 能於自在中住
332 7 世間相違 shìjiān xiāngwéi contradicting common sense 有與一切世間相違不
333 7 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛出世何為畢竟
334 7 白佛 bái fó to address the Buddha 復次阿闍世王白佛言
335 7 Qi 以其文字及所說義不能隱故
336 6 shēng to be born; to give birth 持戒能生善趣而為畢竟
337 6 shēng to live 持戒能生善趣而為畢竟
338 6 shēng raw 持戒能生善趣而為畢竟
339 6 shēng a student 持戒能生善趣而為畢竟
340 6 shēng life 持戒能生善趣而為畢竟
341 6 shēng to produce; to give rise 持戒能生善趣而為畢竟
342 6 shēng alive 持戒能生善趣而為畢竟
343 6 shēng a lifetime 持戒能生善趣而為畢竟
344 6 shēng to initiate; to become 持戒能生善趣而為畢竟
345 6 shēng to grow 持戒能生善趣而為畢竟
346 6 shēng unfamiliar 持戒能生善趣而為畢竟
347 6 shēng not experienced 持戒能生善趣而為畢竟
348 6 shēng hard; stiff; strong 持戒能生善趣而為畢竟
349 6 shēng having academic or professional knowledge 持戒能生善趣而為畢竟
350 6 shēng a male role in traditional theatre 持戒能生善趣而為畢竟
351 6 shēng gender 持戒能生善趣而為畢竟
352 6 shēng to develop; to grow 持戒能生善趣而為畢竟
353 6 shēng to set up 持戒能生善趣而為畢竟
354 6 shēng a prostitute 持戒能生善趣而為畢竟
355 6 shēng a captive 持戒能生善趣而為畢竟
356 6 shēng a gentleman 持戒能生善趣而為畢竟
357 6 shēng Kangxi radical 100 持戒能生善趣而為畢竟
358 6 shēng unripe 持戒能生善趣而為畢竟
359 6 shēng nature 持戒能生善趣而為畢竟
360 6 shēng to inherit; to succeed 持戒能生善趣而為畢竟
361 6 shēng destiny 持戒能生善趣而為畢竟
362 6 shēng birth 持戒能生善趣而為畢竟
363 6 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 攝諸無智稱讚智者
364 6 wèi to call 謂即發起淨信
365 6 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂即發起淨信
366 6 wèi to speak to; to address 謂即發起淨信
367 6 wèi to treat as; to regard as 謂即發起淨信
368 6 wèi introducing a condition situation 謂即發起淨信
369 6 wèi to speak to; to address 謂即發起淨信
370 6 wèi to think 謂即發起淨信
371 6 wèi for; is to be 謂即發起淨信
372 6 wèi to make; to cause 謂即發起淨信
373 6 wèi principle; reason 謂即發起淨信
374 6 wèi Wei 謂即發起淨信
375 6 無有 wú yǒu there is not 無有少法智可知解
376 6 to protect; to guard 忍辱隨護眾生而為畢竟
377 6 to support something that is wrong; to be partial to 忍辱隨護眾生而為畢竟
378 6 to protect; to guard 忍辱隨護眾生而為畢竟
379 6 Buddha; Awakened One 離諸虛誑如佛所說
380 6 relating to Buddhism 離諸虛誑如佛所說
381 6 a statue or image of a Buddha 離諸虛誑如佛所說
382 6 a Buddhist text 離諸虛誑如佛所說
383 6 to touch; to stroke 離諸虛誑如佛所說
384 6 Buddha 離諸虛誑如佛所說
385 6 Buddha; Awakened One 離諸虛誑如佛所說
386 6 世間 shìjiān world; the human world 世間眾生取著諸見
387 6 世間 shìjiān world 世間眾生取著諸見
388 6 shèng to beat; to win; to conquer 四者願為豪勝長者
389 6 shèng victory; success 四者願為豪勝長者
390 6 shèng wonderful; supurb; superior 四者願為豪勝長者
391 6 shèng to surpass 四者願為豪勝長者
392 6 shèng triumphant 四者願為豪勝長者
393 6 shèng a scenic view 四者願為豪勝長者
394 6 shèng a woman's hair decoration 四者願為豪勝長者
395 6 shèng Sheng 四者願為豪勝長者
396 6 shèng conquering; victorious; jaya 四者願為豪勝長者
397 6 shèng superior; agra 四者願為豪勝長者
398 6 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 汝祕密主
399 5 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無我聲滅我我所而為畢竟
400 5 miè to submerge 無我聲滅我我所而為畢竟
401 5 miè to extinguish; to put out 無我聲滅我我所而為畢竟
402 5 miè to eliminate 無我聲滅我我所而為畢竟
403 5 miè to disappear; to fade away 無我聲滅我我所而為畢竟
404 5 miè the cessation of suffering 無我聲滅我我所而為畢竟
405 5 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無我聲滅我我所而為畢竟
406 5 精進 jīngjìn to be diligent 精進何為畢竟
407 5 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進何為畢竟
408 5 精進 jīngjìn Be Diligent 精進何為畢竟
409 5 精進 jīngjìn diligence 精進何為畢竟
410 5 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進何為畢竟
411 5 duàn to judge 聽法斷諸疑惑而為畢竟
412 5 duàn to severe; to break 聽法斷諸疑惑而為畢竟
413 5 duàn to stop 聽法斷諸疑惑而為畢竟
414 5 duàn to quit; to give up 聽法斷諸疑惑而為畢竟
415 5 duàn to intercept 聽法斷諸疑惑而為畢竟
416 5 duàn to divide 聽法斷諸疑惑而為畢竟
417 5 duàn to isolate 聽法斷諸疑惑而為畢竟
418 5 zhì wisdom; knowledge; understanding 又一切法中智無所轉
419 5 zhì care; prudence 又一切法中智無所轉
420 5 zhì Zhi 又一切法中智無所轉
421 5 zhì clever 又一切法中智無所轉
422 5 zhì Wisdom 又一切法中智無所轉
423 5 zhì jnana; knowing 又一切法中智無所轉
424 5 yuàn to hope; to wish; to desire 願為轉輪聖王
425 5 yuàn hope 願為轉輪聖王
426 5 yuàn to be ready; to be willing 願為轉輪聖王
427 5 yuàn to ask for; to solicit 願為轉輪聖王
428 5 yuàn a vow 願為轉輪聖王
429 5 yuàn diligent; attentive 願為轉輪聖王
430 5 yuàn to prefer; to select 願為轉輪聖王
431 5 yuàn to admire 願為轉輪聖王
432 5 yuàn a vow; pranidhana 願為轉輪聖王
433 5 禪定 chándìng meditative concentration 禪定何為畢竟
434 5 禪定 chándìng meditative concentration; meditation 禪定何為畢竟
435 5 禪定 chándìng to meditate 禪定何為畢竟
436 5 jīn today; present; now 願佛今時威力加護
437 5 jīn Jin 願佛今時威力加護
438 5 jīn modern 願佛今時威力加護
439 5 jīn now; adhunā 願佛今時威力加護
440 5 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 所謂大悲出生
441 5 bái white 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
442 5 bái Kangxi radical 106 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
443 5 bái plain 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
444 5 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
445 5 bái pure; clean; stainless 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
446 5 bái bright 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
447 5 bái a wrongly written character 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
448 5 bái clear 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
449 5 bái true; sincere; genuine 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
450 5 bái reactionary 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
451 5 bái a wine cup 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
452 5 bái a spoken part in an opera 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
453 5 bái a dialect 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
454 5 bái to understand 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
455 5 bái to report 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
456 5 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
457 5 bái empty; blank 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
458 5 bái free 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
459 5 bái to stare coldly; a scornful look 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
460 5 bái relating to funerals 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
461 5 bái Bai 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
462 5 bái vernacular; spoken language 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
463 5 bái a symbol for silver 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
464 5 bái clean; avadāta 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
465 5 bái white; śukla; pāṇḍara 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
466 5 無盡 wújìn endless; inexhaustible 而彼文字無生無盡亦不隱沒
467 5 無盡 wújìn endless 而彼文字無生無盡亦不隱沒
468 5 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 而彼文字無生無盡亦不隱沒
469 5 無生 wúshēng No-Birth 而彼文字無生無盡亦不隱沒
470 5 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 而彼文字無生無盡亦不隱沒
471 5 shēn deep 深固作意何為畢竟
472 5 shēn profound; penetrating 深固作意何為畢竟
473 5 shēn dark; deep in color 深固作意何為畢竟
474 5 shēn remote in time 深固作意何為畢竟
475 5 shēn depth 深固作意何為畢竟
476 5 shēn far 深固作意何為畢竟
477 5 shēn to withdraw; to recede 深固作意何為畢竟
478 5 shēn thick; lush 深固作意何為畢竟
479 5 shēn intimate; close 深固作意何為畢竟
480 5 shēn late 深固作意何為畢竟
481 5 shēn great 深固作意何為畢竟
482 5 shēn grave; serious 深固作意何為畢竟
483 5 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 深固作意何為畢竟
484 5 shēn to survey; to probe 深固作意何為畢竟
485 5 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 隨諸所說成辦事業
486 5 chéng to become; to turn into 隨諸所說成辦事業
487 5 chéng to grow up; to ripen; to mature 隨諸所說成辦事業
488 5 chéng to set up; to establish; to develop; to form 隨諸所說成辦事業
489 5 chéng a full measure of 隨諸所說成辦事業
490 5 chéng whole 隨諸所說成辦事業
491 5 chéng set; established 隨諸所說成辦事業
492 5 chéng to reache a certain degree; to amount to 隨諸所說成辦事業
493 5 chéng to reconcile 隨諸所說成辦事業
494 5 chéng to resmble; to be similar to 隨諸所說成辦事業
495 5 chéng composed of 隨諸所說成辦事業
496 5 chéng a result; a harvest; an achievement 隨諸所說成辦事業
497 5 chéng capable; able; accomplished 隨諸所說成辦事業
498 5 chéng to help somebody achieve something 隨諸所說成辦事業
499 5 chéng Cheng 隨諸所說成辦事業
500 5 chéng Become 隨諸所說成辦事業

Frequencies of all Words

Top 841

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 59 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 59 old; ancient; former; past 何以故
3 59 reason; cause; purpose 何以故
4 59 to die 何以故
5 59 so; therefore; hence 何以故
6 59 original 何以故
7 59 accident; happening; instance 何以故
8 59 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 59 something in the past 何以故
10 59 deceased; dead 何以故
11 59 still; yet 何以故
12 57 yán to speak; to say; said 復次阿闍世王白佛言
13 57 yán language; talk; words; utterance; speech 復次阿闍世王白佛言
14 57 yán Kangxi radical 149 復次阿闍世王白佛言
15 57 yán a particle with no meaning 復次阿闍世王白佛言
16 57 yán phrase; sentence 復次阿闍世王白佛言
17 57 yán a word; a syllable 復次阿闍世王白佛言
18 57 yán a theory; a doctrine 復次阿闍世王白佛言
19 57 yán to regard as 復次阿闍世王白佛言
20 57 yán to act as 復次阿闍世王白佛言
21 57 yán speech; vāc 復次阿闍世王白佛言
22 57 yán speak; vad 復次阿闍世王白佛言
23 47 no 五者無諂
24 47 Kangxi radical 71 五者無諂
25 47 to not have; without 五者無諂
26 47 has not yet 五者無諂
27 47 mo 五者無諂
28 47 do not 五者無諂
29 47 not; -less; un- 五者無諂
30 47 regardless of 五者無諂
31 47 to not have 五者無諂
32 47 um 五者無諂
33 47 Wu 五者無諂
34 47 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 五者無諂
35 47 not; non- 五者無諂
36 47 mo 五者無諂
37 43 畢竟 bìjìng after all; all in all 淨信以何為畢竟
38 36 ér and; as well as; but (not); yet (not) 持戒能生善趣而為畢竟
39 36 ér Kangxi radical 126 持戒能生善趣而為畢竟
40 36 ér you 持戒能生善趣而為畢竟
41 36 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 持戒能生善趣而為畢竟
42 36 ér right away; then 持戒能生善趣而為畢竟
43 36 ér but; yet; however; while; nevertheless 持戒能生善趣而為畢竟
44 36 ér if; in case; in the event that 持戒能生善趣而為畢竟
45 36 ér therefore; as a result; thus 持戒能生善趣而為畢竟
46 36 ér how can it be that? 持戒能生善趣而為畢竟
47 36 ér so as to 持戒能生善趣而為畢竟
48 36 ér only then 持戒能生善趣而為畢竟
49 36 ér as if; to seem like 持戒能生善趣而為畢竟
50 36 néng can; able 持戒能生善趣而為畢竟
51 36 ér whiskers on the cheeks; sideburns 持戒能生善趣而為畢竟
52 36 ér me 持戒能生善趣而為畢竟
53 36 ér to arrive; up to 持戒能生善趣而為畢竟
54 36 ér possessive 持戒能生善趣而為畢竟
55 35 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
56 35 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
57 34 wèi for; to 何等為八
58 34 wèi because of 何等為八
59 34 wéi to act as; to serve 何等為八
60 34 wéi to change into; to become 何等為八
61 34 wéi to be; is 何等為八
62 34 wéi to do 何等為八
63 34 wèi for 何等為八
64 34 wèi because of; for; to 何等為八
65 34 wèi to 何等為八
66 34 wéi in a passive construction 何等為八
67 34 wéi forming a rehetorical question 何等為八
68 34 wéi forming an adverb 何等為八
69 34 wéi to add emphasis 何等為八
70 34 wèi to support; to help 何等為八
71 34 wéi to govern 何等為八
72 32 wáng Wang 王言
73 32 wáng a king 王言
74 32 wáng Kangxi radical 96 王言
75 32 wàng to be king; to rule 王言
76 32 wáng a prince; a duke 王言
77 32 wáng grand; great 王言
78 32 wáng to treat with the ceremony due to a king 王言
79 32 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王言
80 32 wáng the head of a group or gang 王言
81 32 wáng the biggest or best of a group 王言
82 32 wáng king; best of a kind; rāja 王言
83 29 to leave; to depart; to go away; to part 問法離諸雜說而為畢竟
84 29 a mythical bird 問法離諸雜說而為畢竟
85 29 li; one of the eight divinatory trigrams 問法離諸雜說而為畢竟
86 29 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 問法離諸雜說而為畢竟
87 29 chī a dragon with horns not yet grown 問法離諸雜說而為畢竟
88 29 a mountain ash 問法離諸雜說而為畢竟
89 29 vanilla; a vanilla-like herb 問法離諸雜說而為畢竟
90 29 to be scattered; to be separated 問法離諸雜說而為畢竟
91 29 to cut off 問法離諸雜說而為畢竟
92 29 to violate; to be contrary to 問法離諸雜說而為畢竟
93 29 to be distant from 問法離諸雜說而為畢竟
94 29 two 問法離諸雜說而為畢竟
95 29 to array; to align 問法離諸雜說而為畢竟
96 29 to pass through; to experience 問法離諸雜說而為畢竟
97 29 transcendence 問法離諸雜說而為畢竟
98 29 method; way 菩薩當修幾法
99 29 France 菩薩當修幾法
100 29 the law; rules; regulations 菩薩當修幾法
101 29 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩當修幾法
102 29 a standard; a norm 菩薩當修幾法
103 29 an institution 菩薩當修幾法
104 29 to emulate 菩薩當修幾法
105 29 magic; a magic trick 菩薩當修幾法
106 29 punishment 菩薩當修幾法
107 29 Fa 菩薩當修幾法
108 29 a precedent 菩薩當修幾法
109 29 a classification of some kinds of Han texts 菩薩當修幾法
110 29 relating to a ceremony or rite 菩薩當修幾法
111 29 Dharma 菩薩當修幾法
112 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩當修幾法
113 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩當修幾法
114 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩當修幾法
115 29 quality; characteristic 菩薩當修幾法
116 29 tranquil 禪定近寂為畢竟
117 29 desolate; lonely 禪定近寂為畢竟
118 29 Nirvana; Nibbana 禪定近寂為畢竟
119 29 tranquillity; quiescence; santi 禪定近寂為畢竟
120 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即是所起大悲
121 28 suǒ an office; an institute 即是所起大悲
122 28 suǒ introduces a relative clause 即是所起大悲
123 28 suǒ it 即是所起大悲
124 28 suǒ if; supposing 即是所起大悲
125 28 suǒ a few; various; some 即是所起大悲
126 28 suǒ a place; a location 即是所起大悲
127 28 suǒ indicates a passive voice 即是所起大悲
128 28 suǒ that which 即是所起大悲
129 28 suǒ an ordinal number 即是所起大悲
130 28 suǒ meaning 即是所起大悲
131 28 suǒ garrison 即是所起大悲
132 28 suǒ place; pradeśa 即是所起大悲
133 28 suǒ that which; yad 即是所起大悲
134 27 正法 zhèngfǎ proper law 復能隨順諸佛世尊所說正法
135 27 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 復能隨順諸佛世尊所說正法
136 27 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
137 27 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
138 27 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 復能隨順諸佛世尊所說正法
139 27 promptly; right away; immediately 即得自在之法趣向自在
140 27 to be near by; to be close to 即得自在之法趣向自在
141 27 at that time 即得自在之法趣向自在
142 27 to be exactly the same as; to be thus 即得自在之法趣向自在
143 27 supposed; so-called 即得自在之法趣向自在
144 27 if; but 即得自在之法趣向自在
145 27 to arrive at; to ascend 即得自在之法趣向自在
146 27 then; following 即得自在之法趣向自在
147 27 so; just so; eva 即得自在之法趣向自在
148 26 huì intelligent; clever 多聞慧為畢竟
149 26 huì mental ability; intellect 多聞慧為畢竟
150 26 huì wisdom; understanding 多聞慧為畢竟
151 26 huì Wisdom 多聞慧為畢竟
152 26 huì wisdom; prajna 多聞慧為畢竟
153 26 huì intellect; mati 多聞慧為畢竟
154 25 de potential marker 即得自在之法趣向自在
155 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得自在之法趣向自在
156 25 děi must; ought to 即得自在之法趣向自在
157 25 děi to want to; to need to 即得自在之法趣向自在
158 25 děi must; ought to 即得自在之法趣向自在
159 25 de 即得自在之法趣向自在
160 25 de infix potential marker 即得自在之法趣向自在
161 25 to result in 即得自在之法趣向自在
162 25 to be proper; to fit; to suit 即得自在之法趣向自在
163 25 to be satisfied 即得自在之法趣向自在
164 25 to be finished 即得自在之法趣向自在
165 25 de result of degree 即得自在之法趣向自在
166 25 de marks completion of an action 即得自在之法趣向自在
167 25 děi satisfying 即得自在之法趣向自在
168 25 to contract 即得自在之法趣向自在
169 25 marks permission or possibility 即得自在之法趣向自在
170 25 expressing frustration 即得自在之法趣向自在
171 25 to hear 即得自在之法趣向自在
172 25 to have; there is 即得自在之法趣向自在
173 25 marks time passed 即得自在之法趣向自在
174 25 obtain; attain; prāpta 即得自在之法趣向自在
175 24 ruò to seem; to be like; as 菩薩若具如是八法
176 24 ruò seemingly 菩薩若具如是八法
177 24 ruò if 菩薩若具如是八法
178 24 ruò you 菩薩若具如是八法
179 24 ruò this; that 菩薩若具如是八法
180 24 ruò and; or 菩薩若具如是八法
181 24 ruò as for; pertaining to 菩薩若具如是八法
182 24 pomegranite 菩薩若具如是八法
183 24 ruò to choose 菩薩若具如是八法
184 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 菩薩若具如是八法
185 24 ruò thus 菩薩若具如是八法
186 24 ruò pollia 菩薩若具如是八法
187 24 ruò Ruo 菩薩若具如是八法
188 24 ruò only then 菩薩若具如是八法
189 24 ja 菩薩若具如是八法
190 24 jñā 菩薩若具如是八法
191 24 suí to follow 忍辱隨護眾生而為畢竟
192 24 suí to listen to 忍辱隨護眾生而為畢竟
193 24 suí to submit to; to comply with 忍辱隨護眾生而為畢竟
194 24 suí with; to accompany 忍辱隨護眾生而為畢竟
195 24 suí in due course; subsequently; then 忍辱隨護眾生而為畢竟
196 24 suí to the extent that 忍辱隨護眾生而為畢竟
197 24 suí to be obsequious 忍辱隨護眾生而為畢竟
198 24 suí everywhere 忍辱隨護眾生而為畢竟
199 24 suí 17th hexagram 忍辱隨護眾生而為畢竟
200 24 suí in passing 忍辱隨護眾生而為畢竟
201 24 suí let somebody do what they like 忍辱隨護眾生而為畢竟
202 24 suí to resemble; to look like 忍辱隨護眾生而為畢竟
203 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者心善愛樂
204 24 zhě that 三者心善愛樂
205 24 zhě nominalizing function word 三者心善愛樂
206 24 zhě used to mark a definition 三者心善愛樂
207 24 zhě used to mark a pause 三者心善愛樂
208 24 zhě topic marker; that; it 三者心善愛樂
209 24 zhuó according to 三者心善愛樂
210 24 zhě ca 三者心善愛樂
211 23 néng can; able 能於自在中住
212 23 néng ability; capacity 能於自在中住
213 23 néng a mythical bear-like beast 能於自在中住
214 23 néng energy 能於自在中住
215 23 néng function; use 能於自在中住
216 23 néng may; should; permitted to 能於自在中住
217 23 néng talent 能於自在中住
218 23 néng expert at 能於自在中住
219 23 néng to be in harmony 能於自在中住
220 23 néng to tend to; to care for 能於自在中住
221 23 néng to reach; to arrive at 能於自在中住
222 23 néng as long as; only 能於自在中住
223 23 néng even if 能於自在中住
224 23 néng but 能於自在中住
225 23 néng in this way 能於自在中住
226 23 néng to be able; śak 能於自在中住
227 23 zhū all; many; various 勝慧息諸煩惱而為畢竟
228 23 zhū Zhu 勝慧息諸煩惱而為畢竟
229 23 zhū all; members of the class 勝慧息諸煩惱而為畢竟
230 23 zhū interrogative particle 勝慧息諸煩惱而為畢竟
231 23 zhū him; her; them; it 勝慧息諸煩惱而為畢竟
232 23 zhū of; in 勝慧息諸煩惱而為畢竟
233 23 zhū all; many; sarva 勝慧息諸煩惱而為畢竟
234 23 such as; for example; for instance 離諸虛誑如佛所說
235 23 if 離諸虛誑如佛所說
236 23 in accordance with 離諸虛誑如佛所說
237 23 to be appropriate; should; with regard to 離諸虛誑如佛所說
238 23 this 離諸虛誑如佛所說
239 23 it is so; it is thus; can be compared with 離諸虛誑如佛所說
240 23 to go to 離諸虛誑如佛所說
241 23 to meet 離諸虛誑如佛所說
242 23 to appear; to seem; to be like 離諸虛誑如佛所說
243 23 at least as good as 離諸虛誑如佛所說
244 23 and 離諸虛誑如佛所說
245 23 or 離諸虛誑如佛所說
246 23 but 離諸虛誑如佛所說
247 23 then 離諸虛誑如佛所說
248 23 naturally 離諸虛誑如佛所說
249 23 expresses a question or doubt 離諸虛誑如佛所說
250 23 you 離諸虛誑如佛所說
251 23 the second lunar month 離諸虛誑如佛所說
252 23 in; at 離諸虛誑如佛所說
253 23 Ru 離諸虛誑如佛所說
254 23 Thus 離諸虛誑如佛所說
255 23 thus; tathā 離諸虛誑如佛所說
256 23 like; iva 離諸虛誑如佛所說
257 23 in; at 能於自在中住
258 23 in; at 能於自在中住
259 23 in; at; to; from 能於自在中住
260 23 to go; to 能於自在中住
261 23 to rely on; to depend on 能於自在中住
262 23 to go to; to arrive at 能於自在中住
263 23 from 能於自在中住
264 23 give 能於自在中住
265 23 oppposing 能於自在中住
266 23 and 能於自在中住
267 23 compared to 能於自在中住
268 23 by 能於自在中住
269 23 and; as well as 能於自在中住
270 23 for 能於自在中住
271 23 Yu 能於自在中住
272 23 a crow 能於自在中住
273 23 whew; wow 能於自在中住
274 22 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩當修幾法
275 22 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩當修幾法
276 22 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩當修幾法
277 21 何為 héwéi what are you doing? 淨信以何為畢竟
278 21 何為 héwéi what's up? 淨信以何為畢竟
279 21 何為 héwéi why ask? 淨信以何為畢竟
280 21 何為 héwèi why 淨信以何為畢竟
281 21 何為 héwèi why; how; kim 淨信以何為畢竟
282 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 復能隨順諸佛世尊所說正法
283 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 復能隨順諸佛世尊所說正法
284 21 shuì to persuade 復能隨順諸佛世尊所說正法
285 21 shuō to teach; to recite; to explain 復能隨順諸佛世尊所說正法
286 21 shuō a doctrine; a theory 復能隨順諸佛世尊所說正法
287 21 shuō to claim; to assert 復能隨順諸佛世尊所說正法
288 21 shuō allocution 復能隨順諸佛世尊所說正法
289 21 shuō to criticize; to scold 復能隨順諸佛世尊所說正法
290 21 shuō to indicate; to refer to 復能隨順諸佛世尊所說正法
291 21 shuō speach; vāda 復能隨順諸佛世尊所說正法
292 21 shuō to speak; bhāṣate 復能隨順諸佛世尊所說正法
293 20 to enter 又無住法中無出無入越諸染法
294 20 Kangxi radical 11 又無住法中無出無入越諸染法
295 20 radical 又無住法中無出無入越諸染法
296 20 income 又無住法中無出無入越諸染法
297 20 to conform with 又無住法中無出無入越諸染法
298 20 to descend 又無住法中無出無入越諸染法
299 20 the entering tone 又無住法中無出無入越諸染法
300 20 to pay 又無住法中無出無入越諸染法
301 20 to join 又無住法中無出無入越諸染法
302 20 entering; praveśa 又無住法中無出無入越諸染法
303 20 not; no 七者不嫉
304 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 七者不嫉
305 20 as a correlative 七者不嫉
306 20 no (answering a question) 七者不嫉
307 20 forms a negative adjective from a noun 七者不嫉
308 20 at the end of a sentence to form a question 七者不嫉
309 20 to form a yes or no question 七者不嫉
310 20 infix potential marker 七者不嫉
311 20 no; na 七者不嫉
312 17 so as to; in order to 淨信以何為畢竟
313 17 to use; to regard as 淨信以何為畢竟
314 17 to use; to grasp 淨信以何為畢竟
315 17 according to 淨信以何為畢竟
316 17 because of 淨信以何為畢竟
317 17 on a certain date 淨信以何為畢竟
318 17 and; as well as 淨信以何為畢竟
319 17 to rely on 淨信以何為畢竟
320 17 to regard 淨信以何為畢竟
321 17 to be able to 淨信以何為畢竟
322 17 to order; to command 淨信以何為畢竟
323 17 further; moreover 淨信以何為畢竟
324 17 used after a verb 淨信以何為畢竟
325 17 very 淨信以何為畢竟
326 17 already 淨信以何為畢竟
327 17 increasingly 淨信以何為畢竟
328 17 a reason; a cause 淨信以何為畢竟
329 17 Israel 淨信以何為畢竟
330 17 Yi 淨信以何為畢竟
331 17 use; yogena 淨信以何為畢竟
332 17 辯才 biàncái eloquence 云何得是辯才
333 17 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 云何得是辯才
334 17 辯才 biàncái Sarasvati 云何得是辯才
335 17 shì is; are; am; to be 如何是佛出世
336 17 shì is exactly 如何是佛出世
337 17 shì is suitable; is in contrast 如何是佛出世
338 17 shì this; that; those 如何是佛出世
339 17 shì really; certainly 如何是佛出世
340 17 shì correct; yes; affirmative 如何是佛出世
341 17 shì true 如何是佛出世
342 17 shì is; has; exists 如何是佛出世
343 17 shì used between repetitions of a word 如何是佛出世
344 17 shì a matter; an affair 如何是佛出世
345 17 shì Shi 如何是佛出世
346 17 shì is; bhū 如何是佛出世
347 17 shì this; idam 如何是佛出世
348 16 that; those 當云何發彼菩提心
349 16 another; the other 當云何發彼菩提心
350 16 that; tad 當云何發彼菩提心
351 15 云何 yúnhé why 云何發菩提心
352 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若於一切法不相違
353 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若於一切法不相違
354 15 如是 rúshì thus; so 菩薩若具如是八法
355 15 如是 rúshì thus, so 菩薩若具如是八法
356 14 this; these 令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布
357 14 in this way 令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布
358 14 otherwise; but; however; so 令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布
359 14 at this time; now; here 令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布
360 14 this; here; etad 令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布
361 14 zhōng middle 能於自在中住
362 14 zhōng medium; medium sized 能於自在中住
363 14 zhōng China 能於自在中住
364 14 zhòng to hit the mark 能於自在中住
365 14 zhōng in; amongst 能於自在中住
366 14 zhōng midday 能於自在中住
367 14 zhōng inside 能於自在中住
368 14 zhōng during 能於自在中住
369 14 zhōng Zhong 能於自在中住
370 14 zhōng intermediary 能於自在中住
371 14 zhōng half 能於自在中住
372 14 zhōng just right; suitably 能於自在中住
373 14 zhōng while 能於自在中住
374 14 zhòng to reach; to attain 能於自在中住
375 14 zhòng to suffer; to infect 能於自在中住
376 14 zhòng to obtain 能於自在中住
377 14 zhòng to pass an exam 能於自在中住
378 14 zhōng middle 能於自在中住
379 13 yòu again; also 又謂世間是常樂我淨
380 13 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又謂世間是常樂我淨
381 13 yòu Kangxi radical 29 又謂世間是常樂我淨
382 13 yòu and 又謂世間是常樂我淨
383 13 yòu furthermore 又謂世間是常樂我淨
384 13 yòu in addition 又謂世間是常樂我淨
385 13 yòu but 又謂世間是常樂我淨
386 13 yòu again; also; punar 又謂世間是常樂我淨
387 12 dāng to be; to act as; to serve as 菩薩當修幾法
388 12 dāng at or in the very same; be apposite 菩薩當修幾法
389 12 dāng dang (sound of a bell) 菩薩當修幾法
390 12 dāng to face 菩薩當修幾法
391 12 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 菩薩當修幾法
392 12 dāng to manage; to host 菩薩當修幾法
393 12 dāng should 菩薩當修幾法
394 12 dāng to treat; to regard as 菩薩當修幾法
395 12 dǎng to think 菩薩當修幾法
396 12 dàng suitable; correspond to 菩薩當修幾法
397 12 dǎng to be equal 菩薩當修幾法
398 12 dàng that 菩薩當修幾法
399 12 dāng an end; top 菩薩當修幾法
400 12 dàng clang; jingle 菩薩當修幾法
401 12 dāng to judge 菩薩當修幾法
402 12 dǎng to bear on one's shoulder 菩薩當修幾法
403 12 dàng the same 菩薩當修幾法
404 12 dàng to pawn 菩薩當修幾法
405 12 dàng to fail [an exam] 菩薩當修幾法
406 12 dàng a trap 菩薩當修幾法
407 12 dàng a pawned item 菩薩當修幾法
408 12 眾生 zhòngshēng all living things 忍辱隨護眾生而為畢竟
409 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 忍辱隨護眾生而為畢竟
410 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 忍辱隨護眾生而為畢竟
411 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 忍辱隨護眾生而為畢竟
412 12 即是 jíshì namely; exactly 隨發菩提心即是佛出世
413 12 即是 jíshì such as; in this way 隨發菩提心即是佛出世
414 12 即是 jíshì thus; in this way; tathā 隨發菩提心即是佛出世
415 12 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 賢王天子品第二十三
416 12 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 賢王天子品第二十三
417 12 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 獲得自在之法趣向自在
418 12 自在 zìzài Carefree 獲得自在之法趣向自在
419 12 自在 zìzài perfect ease 獲得自在之法趣向自在
420 12 自在 zìzài Isvara 獲得自在之法趣向自在
421 12 自在 zìzài self mastery; vaśitā 獲得自在之法趣向自在
422 12 can; may; permissible 無法可生
423 12 but 無法可生
424 12 such; so 無法可生
425 12 able to; possibly 無法可生
426 12 to approve; to permit 無法可生
427 12 to be worth 無法可生
428 12 to suit; to fit 無法可生
429 12 khan 無法可生
430 12 to recover 無法可生
431 12 to act as 無法可生
432 12 to be worth; to deserve 無法可生
433 12 approximately; probably 無法可生
434 12 expresses doubt 無法可生
435 12 really; truely 無法可生
436 12 used to add emphasis 無法可生
437 12 beautiful 無法可生
438 12 Ke 無法可生
439 12 used to ask a question 無法可生
440 12 can; may; śakta 無法可生
441 12 文字 wénzì character; script 今此正法即是文字所成
442 12 文字 wénzì writing 今此正法即是文字所成
443 12 文字 wénzì boks; documents 今此正法即是文字所成
444 12 文字 wénzì script; lipi 今此正法即是文字所成
445 12 I; me; my 我昔不曾深種善根於佛勤孝
446 12 self 我昔不曾深種善根於佛勤孝
447 12 we; our 我昔不曾深種善根於佛勤孝
448 12 [my] dear 我昔不曾深種善根於佛勤孝
449 12 Wo 我昔不曾深種善根於佛勤孝
450 12 self; atman; attan 我昔不曾深種善根於佛勤孝
451 12 ga 我昔不曾深種善根於佛勤孝
452 12 I; aham 我昔不曾深種善根於佛勤孝
453 11 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言
454 11 also; too 我亦不能報彼深恩
455 11 but 我亦不能報彼深恩
456 11 this; he; she 我亦不能報彼深恩
457 11 although; even though 我亦不能報彼深恩
458 11 already 我亦不能報彼深恩
459 11 particle with no meaning 我亦不能報彼深恩
460 11 Yi 我亦不能報彼深恩
461 11 攝護 shèhù parigraha; to protect 云何能被精進鎧攝護正法
462 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 善說如來清淨法律
463 11 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 善說如來清淨法律
464 11 清淨 qīngjìng concise 善說如來清淨法律
465 11 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 善說如來清淨法律
466 11 清淨 qīngjìng pure and clean 善說如來清淨法律
467 11 清淨 qīngjìng purity 善說如來清淨法律
468 11 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 善說如來清淨法律
469 11 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
470 11 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
471 10 算數 suànshù arithmetic 如是文字算數
472 10 一切 yīqiè all; every; everything 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
473 10 一切 yīqiè temporary 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
474 10 一切 yīqiè the same 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
475 10 一切 yīqiè generally 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
476 10 一切 yīqiè all, everything 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
477 10 一切 yīqiè all; sarva 精進善能圓滿一切佛法而為畢竟
478 10 xīn heart [organ] 二者心常柔軟
479 10 xīn Kangxi radical 61 二者心常柔軟
480 10 xīn mind; consciousness 二者心常柔軟
481 10 xīn the center; the core; the middle 二者心常柔軟
482 10 xīn one of the 28 star constellations 二者心常柔軟
483 10 xīn heart 二者心常柔軟
484 10 xīn emotion 二者心常柔軟
485 10 xīn intention; consideration 二者心常柔軟
486 10 xīn disposition; temperament 二者心常柔軟
487 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 二者心常柔軟
488 10 猶如 yóurú to be similar to; to appear to be 息煩惱愛猶如大水
489 10 again; more; repeatedly 阿闍世王復白佛言
490 10 to go back; to return 阿闍世王復白佛言
491 10 to resume; to restart 阿闍世王復白佛言
492 10 to do in detail 阿闍世王復白佛言
493 10 to restore 阿闍世王復白佛言
494 10 to respond; to reply to 阿闍世王復白佛言
495 10 after all; and then 阿闍世王復白佛言
496 10 even if; although 阿闍世王復白佛言
497 10 Fu; Return 阿闍世王復白佛言
498 10 to retaliate; to reciprocate 阿闍世王復白佛言
499 10 to avoid forced labor or tax 阿闍世王復白佛言
500 10 particle without meaing 阿闍世王復白佛言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
佛言
 1. fó yán
 2. fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
wáng king; best of a kind; rāja
transcendence
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. Nirvana; Nibbana
 2. tranquillity; quiescence; santi
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
正法
 1. zhèngfǎ
 2. zhèngfǎ
 3. zhèngfǎ
 1. Righteous Dharma
 2. Right Dharma; Saddharma
 3. Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma
so; just so; eva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
百劫 98 Baijie
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法光 102 Faguang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
毘沙门天王 毘沙門天王 112 Vaisravana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观天 善觀天 115 Sudrsa Heaven
善施 115 Sudatta
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 141.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
阿字门 阿字門 196 the teaching of the character a
爱乐 愛樂 195 love and joy
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大善知识 大善知識 100 a Dharma friend with great merit
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
后际 後際 104 a later time
后五 後五 104 following five hundred years
护世 護世 104 protectors of the world
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
卷第十九 106 scroll 19
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
愦閙 憒閙 107 clamour
利乐 利樂 108 blessing and joy
离念 離念 108 transcends conception
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
利养 利養 108 gain
妙月 109 sucandra
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
魔军 魔軍 109 Māra's army
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
取蕴 取蘊 113 aggregates of attachment; aggregates that are the objects of grasping; upādānaskandha
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善利 115 great benefit
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
深法 115 a profound truth
深妙 115 profound; deep and subtle
生法 115 sentient beings and dharmas
生相 115 attribute of arising
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
世间相违 世間相違 115 contradicting common sense
四法 115 the four aspects of the Dharma
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
所以者何 115 Why is that?
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
问难 問難 119 Interrogation
我我所 119 conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无染 無染 119 undefiled
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
显色 顯色 120 visible colors
贤王 賢王 120 a sage-king
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意乐 意樂 121 joy; happiness
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
增上 122 additional; increased; superior
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正行 122 right action
值佛出世 122 meeting the Buddha when he manifested in the world
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸事 諸事 122 all things; everything
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪业 罪業 122 sin; karma
作意 122 attention; engagement