Glossary and Vocabulary for Catuṣkanirhārasūtra (Dasheng Si Fa Jing) 大乘四法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 131 four
2 131 note a musical scale
3 131 fourth
4 131 Si
5 131 four; catur
6 101 wéi to act as; to serve 供養佛時應何所為
7 101 wéi to change into; to become 供養佛時應何所為
8 101 wéi to be; is 供養佛時應何所為
9 101 wéi to do 供養佛時應何所為
10 101 wèi to support; to help 供養佛時應何所為
11 101 wéi to govern 供養佛時應何所為
12 51 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於法常應不悋
13 51 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於法常應不悋
14 51 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩於法常應不悋
15 50 mèng a dream 菩薩有四種法障夢
16 50 mèng to dream 菩薩有四種法障夢
17 50 mèng grassland 菩薩有四種法障夢
18 50 mèng a fantasy; a delusion; wishful thinking 菩薩有四種法障夢
19 50 mèng dream; svapna 菩薩有四種法障夢
20 48 zhǒng kind; type 斷三寶種
21 48 zhòng to plant; to grow; to cultivate 斷三寶種
22 48 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 斷三寶種
23 48 zhǒng seed; strain 斷三寶種
24 48 zhǒng offspring 斷三寶種
25 48 zhǒng breed 斷三寶種
26 48 zhǒng race 斷三寶種
27 48 zhǒng species 斷三寶種
28 48 zhǒng root; source; origin 斷三寶種
29 48 zhǒng grit; guts 斷三寶種
30 46 yìng to answer; to respond 供養佛時應何所為
31 46 yìng to confirm; to verify 供養佛時應何所為
32 46 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 供養佛時應何所為
33 46 yìng to accept 供養佛時應何所為
34 46 yìng to permit; to allow 供養佛時應何所為
35 46 yìng to echo 供養佛時應何所為
36 46 yìng to handle; to deal with 供養佛時應何所為
37 46 yìng Ying 供養佛時應何所為
38 41 wèi to call
39 41 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about
40 41 wèi to speak to; to address
41 41 wèi to treat as; to regard as
42 41 wèi introducing a condition situation
43 41 wèi to speak to; to address
44 41 wèi to think
45 41 wèi for; is to be
46 41 wèi to make; to cause
47 41 wèi principle; reason
48 41 wèi Wei
49 24 xīn heart [organ] 種增上意樂心
50 24 xīn Kangxi radical 61 種增上意樂心
51 24 xīn mind; consciousness 種增上意樂心
52 24 xīn the center; the core; the middle 種增上意樂心
53 24 xīn one of the 28 star constellations 種增上意樂心
54 24 xīn heart 種增上意樂心
55 24 xīn emotion 種增上意樂心
56 24 xīn intention; consideration 種增上意樂心
57 24 xīn disposition; temperament 種增上意樂心
58 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 種增上意樂心
59 23 to go; to 已於阿耨多
60 23 to rely on; to depend on 已於阿耨多
61 23 Yu 已於阿耨多
62 23 a crow 已於阿耨多
63 23 infix potential marker 海納眾流有厭足不
64 21 Kangxi radical 71 色界諸天子等無
65 21 to not have; without 色界諸天子等無
66 21 mo 色界諸天子等無
67 21 to not have 色界諸天子等無
68 21 Wu 色界諸天子等無
69 21 mo 色界諸天子等無
70 20 yán to speak; to say; said 白文殊師利言
71 20 yán language; talk; words; utterance; speech 白文殊師利言
72 20 yán Kangxi radical 149 白文殊師利言
73 20 yán phrase; sentence 白文殊師利言
74 20 yán a word; a syllable 白文殊師利言
75 20 yán a theory; a doctrine 白文殊師利言
76 20 yán to regard as 白文殊師利言
77 20 yán to act as 白文殊師利言
78 20 yán speech; vāc 白文殊師利言
79 20 yán speak; vad 白文殊師利言
80 20 method; way 菩薩有四種能至頂法
81 20 France 菩薩有四種能至頂法
82 20 the law; rules; regulations 菩薩有四種能至頂法
83 20 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四種能至頂法
84 20 a standard; a norm 菩薩有四種能至頂法
85 20 an institution 菩薩有四種能至頂法
86 20 to emulate 菩薩有四種能至頂法
87 20 magic; a magic trick 菩薩有四種能至頂法
88 20 punishment 菩薩有四種能至頂法
89 20 Fa 菩薩有四種能至頂法
90 20 a precedent 菩薩有四種能至頂法
91 20 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四種能至頂法
92 20 relating to a ceremony or rite 菩薩有四種能至頂法
93 20 Dharma 菩薩有四種能至頂法
94 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四種能至頂法
95 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四種能至頂法
96 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四種能至頂法
97 20 quality; characteristic 菩薩有四種能至頂法
98 18 一切 yīqiè temporary 願為我等一切
99 18 一切 yīqiè the same 願為我等一切
100 17 suǒ a few; various; some 所修眾行
101 17 suǒ a place; a location 所修眾行
102 17 suǒ indicates a passive voice 所修眾行
103 17 suǒ an ordinal number 所修眾行
104 17 suǒ meaning 所修眾行
105 17 suǒ garrison 所修眾行
106 17 suǒ place; pradeśa 所修眾行
107 17 zhě ca 於乞者無瞋嫌心
108 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
109 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
110 15 shuì to persuade 當為汝說
111 15 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
112 15 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
113 15 shuō to claim; to assert 當為汝說
114 15 shuō allocution 當為汝說
115 15 shuō to criticize; to scold 當為汝說
116 15 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
117 15 shuō speach; vāda 當為汝說
118 15 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
119 13 happy; glad; cheerful; joyful 樂住阿蘭若
120 13 to take joy in; to be happy; to be cheerful 樂住阿蘭若
121 13 Le 樂住阿蘭若
122 13 yuè music 樂住阿蘭若
123 13 yuè a musical instrument 樂住阿蘭若
124 13 yuè tone [of voice]; expression 樂住阿蘭若
125 13 yuè a musician 樂住阿蘭若
126 13 joy; pleasure 樂住阿蘭若
127 13 yuè the Book of Music 樂住阿蘭若
128 13 lào Lao 樂住阿蘭若
129 13 to laugh 樂住阿蘭若
130 13 Joy 樂住阿蘭若
131 13 joy, delight; sukhā 樂住阿蘭若
132 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
133 12 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
134 12 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
135 12 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
136 12 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
137 12 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
138 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
139 12 不捨 bùshě reluctant to part with; unwilling to let go of 般若波羅蜜常不捨心
140 12 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時文殊師利童子持一寶蓋
141 12 zhù to dwell; to live; to reside 住四梵住
142 12 zhù to stop; to halt 住四梵住
143 12 zhù to retain; to remain 住四梵住
144 12 zhù to lodge at [temporarily] 住四梵住
145 12 zhù verb complement 住四梵住
146 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 住四梵住
147 11 如來 rúlái Tathagata 恭敬如來
148 11 如來 Rúlái Tathagata 恭敬如來
149 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 恭敬如來
150 11 zhòng many; numerous 海納眾流有厭足不
151 11 zhòng masses; people; multitude; crowd 海納眾流有厭足不
152 11 zhòng general; common; public 海納眾流有厭足不
153 11 màn slow 菩薩應離十種慢心
154 11 màn indifferent; idle 菩薩應離十種慢心
155 11 màn to neglect 菩薩應離十種慢心
156 11 màn arrogant; boastful 菩薩應離十種慢心
157 11 màn to coat; to plaster 菩薩應離十種慢心
158 11 màn mana; pride; arrogance; conceit 菩薩應離十種慢心
159 11 màn conceit; abhimāna 菩薩應離十種慢心
160 11 xíng to walk 所修眾行
161 11 xíng capable; competent 所修眾行
162 11 háng profession 所修眾行
163 11 xíng Kangxi radical 144 所修眾行
164 11 xíng to travel 所修眾行
165 11 xìng actions; conduct 所修眾行
166 11 xíng to do; to act; to practice 所修眾行
167 11 xíng all right; OK; okay 所修眾行
168 11 háng horizontal line 所修眾行
169 11 héng virtuous deeds 所修眾行
170 11 hàng a line of trees 所修眾行
171 11 hàng bold; steadfast 所修眾行
172 11 xíng to move 所修眾行
173 11 xíng to put into effect; to implement 所修眾行
174 11 xíng travel 所修眾行
175 11 xíng to circulate 所修眾行
176 11 xíng running script; running script 所修眾行
177 11 xíng temporary 所修眾行
178 11 háng rank; order 所修眾行
179 11 háng a business; a shop 所修眾行
180 11 xíng to depart; to leave 所修眾行
181 11 xíng to experience 所修眾行
182 11 xíng path; way 所修眾行
183 11 xíng xing; ballad 所修眾行
184 11 xíng Xing 所修眾行
185 11 xíng Practice 所修眾行
186 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所修眾行
187 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所修眾行
188 11 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
189 11 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
190 10 shí time; a point or period of time 時有兜率陀天
191 10 shí a season; a quarter of a year 時有兜率陀天
192 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有兜率陀天
193 10 shí fashionable 時有兜率陀天
194 10 shí fate; destiny; luck 時有兜率陀天
195 10 shí occasion; opportunity; chance 時有兜率陀天
196 10 shí tense 時有兜率陀天
197 10 shí particular; special 時有兜率陀天
198 10 shí to plant; to cultivate 時有兜率陀天
199 10 shí an era; a dynasty 時有兜率陀天
200 10 shí time [abstract] 時有兜率陀天
201 10 shí seasonal 時有兜率陀天
202 10 shí to wait upon 時有兜率陀天
203 10 shí hour 時有兜率陀天
204 10 shí appropriate; proper; timely 時有兜率陀天
205 10 shí Shi 時有兜率陀天
206 10 shí a present; currentlt 時有兜率陀天
207 10 shí time; kāla 時有兜率陀天
208 10 shí at that time; samaya 時有兜率陀天
209 10 huā Hua 夢清池中眾花齊敷
210 10 huā flower 夢清池中眾花齊敷
211 10 huā to spend (money, time) 夢清池中眾花齊敷
212 10 huā a flower shaped object 夢清池中眾花齊敷
213 10 huā a beautiful female 夢清池中眾花齊敷
214 10 huā having flowers 夢清池中眾花齊敷
215 10 huā having a decorative pattern 夢清池中眾花齊敷
216 10 huā having a a variety 夢清池中眾花齊敷
217 10 huā false; empty 夢清池中眾花齊敷
218 10 huā indistinct; fuzzy 夢清池中眾花齊敷
219 10 huā excited 夢清池中眾花齊敷
220 10 huā to flower 夢清池中眾花齊敷
221 10 huā flower; puṣpa 夢清池中眾花齊敷
222 10 néng can; able 能染
223 10 néng ability; capacity 能染
224 10 néng a mythical bear-like beast 能染
225 10 néng energy 能染
226 10 néng function; use 能染
227 10 néng talent 能染
228 10 néng expert at 能染
229 10 néng to be in harmony 能染
230 10 néng to tend to; to care for 能染
231 10 néng to reach; to arrive at 能染
232 10 néng to be able; śak 能染
233 9 cái money; wealth; riches; valuables 自財知足
234 9 cái financial worth 自財知足
235 9 cái talent 自財知足
236 9 cái to consider 自財知足
237 9 cái wealth; dhana; vastu 自財知足
238 9 微笑 wēixiào to smile 爾時世尊即便微笑
239 9 shèng to beat; to win; to conquer 菩薩應發四種轉勝
240 9 shèng victory; success 菩薩應發四種轉勝
241 9 shèng wonderful; supurb; superior 菩薩應發四種轉勝
242 9 shèng to surpass 菩薩應發四種轉勝
243 9 shèng triumphant 菩薩應發四種轉勝
244 9 shèng a scenic view 菩薩應發四種轉勝
245 9 shèng a woman's hair decoration 菩薩應發四種轉勝
246 9 shèng Sheng 菩薩應發四種轉勝
247 9 shèng conquering; victorious; jaya 菩薩應發四種轉勝
248 9 shèng superior; agra 菩薩應發四種轉勝
249 9 zhōng middle
250 9 zhōng medium; medium sized
251 9 zhōng China
252 9 zhòng to hit the mark
253 9 zhōng midday
254 9 zhōng inside
255 9 zhōng during
256 9 zhōng Zhong
257 9 zhōng intermediary
258 9 zhōng half
259 9 zhòng to reach; to attain
260 9 zhòng to suffer; to infect
261 9 zhòng to obtain
262 9 zhòng to pass an exam
263 9 zhōng middle
264 9 Qi 其眷屬演四法門菩薩之道
265 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 為度一切眾生
266 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 為度一切眾生
267 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment 薩有四種助菩提道
268 8 菩提 pútí bodhi 薩有四種助菩提道
269 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 薩有四種助菩提道
270 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 羅三藐三菩提得不退轉
271 8 děi to want to; to need to 羅三藐三菩提得不退轉
272 8 děi must; ought to 羅三藐三菩提得不退轉
273 8 de 羅三藐三菩提得不退轉
274 8 de infix potential marker 羅三藐三菩提得不退轉
275 8 to result in 羅三藐三菩提得不退轉
276 8 to be proper; to fit; to suit 羅三藐三菩提得不退轉
277 8 to be satisfied 羅三藐三菩提得不退轉
278 8 to be finished 羅三藐三菩提得不退轉
279 8 děi satisfying 羅三藐三菩提得不退轉
280 8 to contract 羅三藐三菩提得不退轉
281 8 to hear 羅三藐三菩提得不退轉
282 8 to have; there is 羅三藐三菩提得不退轉
283 8 marks time passed 羅三藐三菩提得不退轉
284 8 obtain; attain; prāpta 羅三藐三菩提得不退轉
285 8 zhī to know 彼諸菩薩當知亦爾
286 8 zhī to comprehend 彼諸菩薩當知亦爾
287 8 zhī to inform; to tell 彼諸菩薩當知亦爾
288 8 zhī to administer 彼諸菩薩當知亦爾
289 8 zhī to distinguish; to discern 彼諸菩薩當知亦爾
290 8 zhī to be close friends 彼諸菩薩當知亦爾
291 8 zhī to feel; to sense; to perceive 彼諸菩薩當知亦爾
292 8 zhī to receive; to entertain 彼諸菩薩當知亦爾
293 8 zhī knowledge 彼諸菩薩當知亦爾
294 8 zhī consciousness; perception 彼諸菩薩當知亦爾
295 8 zhī a close friend 彼諸菩薩當知亦爾
296 8 zhì wisdom 彼諸菩薩當知亦爾
297 8 zhì Zhi 彼諸菩薩當知亦爾
298 8 zhī Understanding 彼諸菩薩當知亦爾
299 8 zhī know; jña 彼諸菩薩當知亦爾
300 8 zhī to go 其眷屬演四法門菩薩之道
301 8 zhī to arrive; to go 其眷屬演四法門菩薩之道
302 8 zhī is 其眷屬演四法門菩薩之道
303 8 zhī to use 其眷屬演四法門菩薩之道
304 8 zhī Zhi 其眷屬演四法門菩薩之道
305 8 shī to give; to grant 施已無悔心
306 8 shī to act; to do; to execute; to carry out 施已無悔心
307 8 shī to deploy; to set up 施已無悔心
308 8 shī to relate to 施已無悔心
309 8 shī to move slowly 施已無悔心
310 8 shī to exert 施已無悔心
311 8 shī to apply; to spread 施已無悔心
312 8 shī Shi 施已無悔心
313 8 shī the practice of selfless giving; dāna 施已無悔心
314 7 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 菩薩有四種遠離
315 7 遠離 yuǎnlí to be aloof 菩薩有四種遠離
316 7 遠離 yuǎnlí to far off 菩薩有四種遠離
317 7 děng et cetera; and so on 色界諸天子等無
318 7 děng to wait 色界諸天子等無
319 7 děng to be equal 色界諸天子等無
320 7 děng degree; level 色界諸天子等無
321 7 děng to compare 色界諸天子等無
322 7 sān three
323 7 sān third
324 7 sān more than two
325 7 sān very few
326 7 sān San
327 7 sān three; tri
328 7 sān sa
329 7 xiàn to appear; to manifest; to become visible 我而現受生
330 7 xiàn at present 我而現受生
331 7 xiàn existing at the present time 我而現受生
332 7 xiàn cash 我而現受生
333 7 hair 菩薩摩訶薩應發四
334 7 to send out; to issue; to emit; to radiate 菩薩摩訶薩應發四
335 7 to hand over; to deliver; to offer 菩薩摩訶薩應發四
336 7 to express; to show; to be manifest 菩薩摩訶薩應發四
337 7 to start out; to set off 菩薩摩訶薩應發四
338 7 to open 菩薩摩訶薩應發四
339 7 to requisition 菩薩摩訶薩應發四
340 7 to occur 菩薩摩訶薩應發四
341 7 to declare; to proclaim; to utter 菩薩摩訶薩應發四
342 7 to express; to give vent 菩薩摩訶薩應發四
343 7 to excavate 菩薩摩訶薩應發四
344 7 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 菩薩摩訶薩應發四
345 7 to get rich 菩薩摩訶薩應發四
346 7 to rise; to expand; to inflate; to swell 菩薩摩訶薩應發四
347 7 to sell 菩薩摩訶薩應發四
348 7 to shoot with a bow 菩薩摩訶薩應發四
349 7 to rise in revolt 菩薩摩訶薩應發四
350 7 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 菩薩摩訶薩應發四
351 7 to enlighten; to inspire 菩薩摩訶薩應發四
352 7 to publicize; to make known; to show off; to spread 菩薩摩訶薩應發四
353 7 to ignite; to set on fire 菩薩摩訶薩應發四
354 7 to sing; to play 菩薩摩訶薩應發四
355 7 to feel; to sense 菩薩摩訶薩應發四
356 7 to act; to do 菩薩摩訶薩應發四
357 7 grass and moss 菩薩摩訶薩應發四
358 7 Fa 菩薩摩訶薩應發四
359 7 to issue; to emit; utpāda 菩薩摩訶薩應發四
360 7 bái white 白文殊師利言
361 7 bái Kangxi radical 106 白文殊師利言
362 7 bái plain 白文殊師利言
363 7 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 白文殊師利言
364 7 bái pure; clean; stainless 白文殊師利言
365 7 bái bright 白文殊師利言
366 7 bái a wrongly written character 白文殊師利言
367 7 bái clear 白文殊師利言
368 7 bái true; sincere; genuine 白文殊師利言
369 7 bái reactionary 白文殊師利言
370 7 bái a wine cup 白文殊師利言
371 7 bái a spoken part in an opera 白文殊師利言
372 7 bái a dialect 白文殊師利言
373 7 bái to understand 白文殊師利言
374 7 bái to report 白文殊師利言
375 7 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 白文殊師利言
376 7 bái empty; blank 白文殊師利言
377 7 bái free 白文殊師利言
378 7 bái to stare coldly; a scornful look 白文殊師利言
379 7 bái relating to funerals 白文殊師利言
380 7 bái Bai 白文殊師利言
381 7 bái vernacular; spoken language 白文殊師利言
382 7 bái a symbol for silver 白文殊師利言
383 7 bái clean; avadāta 白文殊師利言
384 7 bái white; śukla; pāṇḍara 白文殊師利言
385 7 善勝 shànshèng Skilled in Victory; Uttara 名曰善勝
386 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養如來猶未足耶
387 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養如來猶未足耶
388 7 供養 gòngyǎng offering 供養如來猶未足耶
389 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養如來猶未足耶
390 7 zuò to do 不作一切惡
391 7 zuò to act as; to serve as 不作一切惡
392 7 zuò to start 不作一切惡
393 7 zuò a writing; a work 不作一切惡
394 7 zuò to dress as; to be disguised as 不作一切惡
395 7 zuō to create; to make 不作一切惡
396 7 zuō a workshop 不作一切惡
397 7 zuō to write; to compose 不作一切惡
398 7 zuò to rise 不作一切惡
399 7 zuò to be aroused 不作一切惡
400 7 zuò activity; action; undertaking 不作一切惡
401 7 zuò to regard as 不作一切惡
402 7 zuò action; kāraṇa 不作一切惡
403 7 big; huge; large 皆被堅固大弘誓甲
404 7 Kangxi radical 37 皆被堅固大弘誓甲
405 7 great; major; important 皆被堅固大弘誓甲
406 7 size 皆被堅固大弘誓甲
407 7 old 皆被堅固大弘誓甲
408 7 oldest; earliest 皆被堅固大弘誓甲
409 7 adult 皆被堅固大弘誓甲
410 7 dài an important person 皆被堅固大弘誓甲
411 7 senior 皆被堅固大弘誓甲
412 7 an element 皆被堅固大弘誓甲
413 7 great; mahā 皆被堅固大弘誓甲
414 7 爾時 ěr shí at that time 爾時文殊師利童子持一寶蓋
415 7 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時文殊師利童子持一寶蓋
416 7 sufficient; enough 供養如來猶未足耶
417 7 Kangxi radical 157 供養如來猶未足耶
418 7 foot 供養如來猶未足耶
419 7 to attain; to suffice; to be qualified 供養如來猶未足耶
420 7 to satisfy 供養如來猶未足耶
421 7 leg 供養如來猶未足耶
422 7 football 供養如來猶未足耶
423 7 sound of footsteps; patter 供養如來猶未足耶
424 7 permitted 供養如來猶未足耶
425 7 to amount to; worthy 供養如來猶未足耶
426 7 Zu 供養如來猶未足耶
427 7 to step; to tread 供養如來猶未足耶
428 7 to stop; to halt 供養如來猶未足耶
429 7 prosperous 供養如來猶未足耶
430 7 excessive 供養如來猶未足耶
431 7 Contented 供養如來猶未足耶
432 7 foot; pāda 供養如來猶未足耶
433 7 satisfied; tṛpta 供養如來猶未足耶
434 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 於花臺上有諸菩薩
435 6 ér Kangxi radical 126 在五欲境而不放逸
436 6 ér as if; to seem like 在五欲境而不放逸
437 6 néng can; able 在五欲境而不放逸
438 6 ér whiskers on the cheeks; sideburns 在五欲境而不放逸
439 6 ér to arrive; up to 在五欲境而不放逸
440 6 xiū to decorate; to embellish 所修眾行
441 6 xiū to study; to cultivate 所修眾行
442 6 xiū to repair 所修眾行
443 6 xiū long; slender 所修眾行
444 6 xiū to write; to compile 所修眾行
445 6 xiū to build; to construct; to shape 所修眾行
446 6 xiū to practice 所修眾行
447 6 xiū to cut 所修眾行
448 6 xiū virtuous; wholesome 所修眾行
449 6 xiū a virtuous person 所修眾行
450 6 xiū Xiu 所修眾行
451 6 xiū to unknot 所修眾行
452 6 xiū to prepare; to put in order 所修眾行
453 6 xiū excellent 所修眾行
454 6 xiū to perform [a ceremony] 所修眾行
455 6 xiū Cultivation 所修眾行
456 6 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 所修眾行
457 6 xiū pratipanna; spiritual practice 所修眾行
458 6 zuò to sit 樂獨露坐
459 6 zuò to ride 樂獨露坐
460 6 zuò to visit 樂獨露坐
461 6 zuò a seat 樂獨露坐
462 6 zuò to hold fast to; to stick to 樂獨露坐
463 6 zuò to be in a position 樂獨露坐
464 6 zuò to convict; to try 樂獨露坐
465 6 zuò to stay 樂獨露坐
466 6 zuò to kneel 樂獨露坐
467 6 zuò to violate 樂獨露坐
468 6 zuò to sit; niṣad 樂獨露坐
469 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 菩薩有四種清淨
470 6 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 菩薩有四種清淨
471 6 清淨 qīngjìng concise 菩薩有四種清淨
472 6 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 菩薩有四種清淨
473 6 清淨 qīngjìng pure and clean 菩薩有四種清淨
474 6 清淨 qīngjìng purity 菩薩有四種清淨
475 6 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 菩薩有四種清淨
476 6 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊即便微笑
477 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊即便微笑
478 6 yàn to dislike; to detest 菩薩有四種無厭
479 6 to press 菩薩有四種無厭
480 6 to inhibit; to restrain; to block 菩薩有四種無厭
481 6 yàn to satisfy; to be satisfied 菩薩有四種無厭
482 6 yàn to tire of 菩薩有四種無厭
483 6 yàn to dislike; nirvid 菩薩有四種無厭
484 6 chí to grasp; to hold 爾時文殊師利童子持一寶蓋
485 6 chí to resist; to oppose 爾時文殊師利童子持一寶蓋
486 6 chí to uphold 爾時文殊師利童子持一寶蓋
487 6 chí to sustain; to keep; to uphold 爾時文殊師利童子持一寶蓋
488 6 chí to administer; to manage 爾時文殊師利童子持一寶蓋
489 6 chí to control 爾時文殊師利童子持一寶蓋
490 6 chí to be cautious 爾時文殊師利童子持一寶蓋
491 6 chí to remember 爾時文殊師利童子持一寶蓋
492 6 chí to assist 爾時文殊師利童子持一寶蓋
493 6 chí to hold; dhara 爾時文殊師利童子持一寶蓋
494 6 chí with; using 爾時文殊師利童子持一寶蓋
495 6 to reach 如昔所為尸棄梵王及
496 6 to attain 如昔所為尸棄梵王及
497 6 to understand 如昔所為尸棄梵王及
498 6 able to be compared to; to catch up with 如昔所為尸棄梵王及
499 6 to be involved with; to associate with 如昔所為尸棄梵王及
500 6 passing of a feudal title from elder to younger brother 如昔所為尸棄梵王及

Frequencies of all Words

Top 1022

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 131 four
2 131 note a musical scale
3 131 fourth
4 131 Si
5 131 four; catur
6 101 wèi for; to 供養佛時應何所為
7 101 wèi because of 供養佛時應何所為
8 101 wéi to act as; to serve 供養佛時應何所為
9 101 wéi to change into; to become 供養佛時應何所為
10 101 wéi to be; is 供養佛時應何所為
11 101 wéi to do 供養佛時應何所為
12 101 wèi for 供養佛時應何所為
13 101 wèi because of; for; to 供養佛時應何所為
14 101 wèi to 供養佛時應何所為
15 101 wéi in a passive construction 供養佛時應何所為
16 101 wéi forming a rehetorical question 供養佛時應何所為
17 101 wéi forming an adverb 供養佛時應何所為
18 101 wéi to add emphasis 供養佛時應何所為
19 101 wèi to support; to help 供養佛時應何所為
20 101 wéi to govern 供養佛時應何所為
21 52 shì is; are; am; to be 是為菩
22 52 shì is exactly 是為菩
23 52 shì is suitable; is in contrast 是為菩
24 52 shì this; that; those 是為菩
25 52 shì really; certainly 是為菩
26 52 shì correct; yes; affirmative 是為菩
27 52 shì true 是為菩
28 52 shì is; has; exists 是為菩
29 52 shì used between repetitions of a word 是為菩
30 52 shì a matter; an affair 是為菩
31 52 shì Shi 是為菩
32 52 shì is; bhū 是為菩
33 52 shì this; idam 是為菩
34 51 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於法常應不悋
35 51 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩於法常應不悋
36 51 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩於法常應不悋
37 50 mèng a dream 菩薩有四種法障夢
38 50 mèng to dream 菩薩有四種法障夢
39 50 mèng grassland 菩薩有四種法障夢
40 50 mèng a fantasy; a delusion; wishful thinking 菩薩有四種法障夢
41 50 mèng dream; svapna 菩薩有四種法障夢
42 48 yǒu is; are; to exist 時有兜率陀天
43 48 yǒu to have; to possess 時有兜率陀天
44 48 yǒu indicates an estimate 時有兜率陀天
45 48 yǒu indicates a large quantity 時有兜率陀天
46 48 yǒu indicates an affirmative response 時有兜率陀天
47 48 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時有兜率陀天
48 48 yǒu used to compare two things 時有兜率陀天
49 48 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時有兜率陀天
50 48 yǒu used before the names of dynasties 時有兜率陀天
51 48 yǒu a certain thing; what exists 時有兜率陀天
52 48 yǒu multiple of ten and ... 時有兜率陀天
53 48 yǒu abundant 時有兜率陀天
54 48 yǒu purposeful 時有兜率陀天
55 48 yǒu You 時有兜率陀天
56 48 yǒu 1. existence; 2. becoming 時有兜率陀天
57 48 yǒu becoming; bhava 時有兜率陀天
58 48 zhǒng kind; type 斷三寶種
59 48 zhòng to plant; to grow; to cultivate 斷三寶種
60 48 zhǒng kind; type 斷三寶種
61 48 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 斷三寶種
62 48 zhǒng seed; strain 斷三寶種
63 48 zhǒng offspring 斷三寶種
64 48 zhǒng breed 斷三寶種
65 48 zhǒng race 斷三寶種
66 48 zhǒng species 斷三寶種
67 48 zhǒng root; source; origin 斷三寶種
68 48 zhǒng grit; guts 斷三寶種
69 46 yīng should; ought 供養佛時應何所為
70 46 yìng to answer; to respond 供養佛時應何所為
71 46 yìng to confirm; to verify 供養佛時應何所為
72 46 yīng soon; immediately 供養佛時應何所為
73 46 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 供養佛時應何所為
74 46 yìng to accept 供養佛時應何所為
75 46 yīng or; either 供養佛時應何所為
76 46 yìng to permit; to allow 供養佛時應何所為
77 46 yìng to echo 供養佛時應何所為
78 46 yìng to handle; to deal with 供養佛時應何所為
79 46 yìng Ying 供養佛時應何所為
80 46 yīng suitable; yukta 供養佛時應何所為
81 44 云何 yúnhé why 於意云何
82 42 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
83 41 wèi to call
84 41 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about
85 41 wèi to speak to; to address
86 41 wèi to treat as; to regard as
87 41 wèi introducing a condition situation
88 41 wèi to speak to; to address
89 41 wèi to think
90 41 wèi for; is to be
91 41 wèi to make; to cause
92 41 wèi and
93 41 wèi principle; reason
94 41 wèi Wei
95 41 wèi which; what; yad
96 41 wèi to say; iti
97 24 xīn heart [organ] 種增上意樂心
98 24 xīn Kangxi radical 61 種增上意樂心
99 24 xīn mind; consciousness 種增上意樂心
100 24 xīn the center; the core; the middle 種增上意樂心
101 24 xīn one of the 28 star constellations 種增上意樂心
102 24 xīn heart 種增上意樂心
103 24 xīn emotion 種增上意樂心
104 24 xīn intention; consideration 種增上意樂心
105 24 xīn disposition; temperament 種增上意樂心
106 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 種增上意樂心
107 23 in; at 已於阿耨多
108 23 in; at 已於阿耨多
109 23 in; at; to; from 已於阿耨多
110 23 to go; to 已於阿耨多
111 23 to rely on; to depend on 已於阿耨多
112 23 to go to; to arrive at 已於阿耨多
113 23 from 已於阿耨多
114 23 give 已於阿耨多
115 23 oppposing 已於阿耨多
116 23 and 已於阿耨多
117 23 compared to 已於阿耨多
118 23 by 已於阿耨多
119 23 and; as well as 已於阿耨多
120 23 for 已於阿耨多
121 23 Yu 已於阿耨多
122 23 a crow 已於阿耨多
123 23 whew; wow 已於阿耨多
124 23 not; no 海納眾流有厭足不
125 23 expresses that a certain condition cannot be acheived 海納眾流有厭足不
126 23 as a correlative 海納眾流有厭足不
127 23 no (answering a question) 海納眾流有厭足不
128 23 forms a negative adjective from a noun 海納眾流有厭足不
129 23 at the end of a sentence to form a question 海納眾流有厭足不
130 23 to form a yes or no question 海納眾流有厭足不
131 23 infix potential marker 海納眾流有厭足不
132 23 no; na 海納眾流有厭足不
133 21 no 色界諸天子等無
134 21 Kangxi radical 71 色界諸天子等無
135 21 to not have; without 色界諸天子等無
136 21 has not yet 色界諸天子等無
137 21 mo 色界諸天子等無
138 21 do not 色界諸天子等無
139 21 not; -less; un- 色界諸天子等無
140 21 regardless of 色界諸天子等無
141 21 to not have 色界諸天子等無
142 21 um 色界諸天子等無
143 21 Wu 色界諸天子等無
144 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 色界諸天子等無
145 21 not; non- 色界諸天子等無
146 21 mo 色界諸天子等無
147 20 yán to speak; to say; said 白文殊師利言
148 20 yán language; talk; words; utterance; speech 白文殊師利言
149 20 yán Kangxi radical 149 白文殊師利言
150 20 yán a particle with no meaning 白文殊師利言
151 20 yán phrase; sentence 白文殊師利言
152 20 yán a word; a syllable 白文殊師利言
153 20 yán a theory; a doctrine 白文殊師利言
154 20 yán to regard as 白文殊師利言
155 20 yán to act as 白文殊師利言
156 20 yán speech; vāc 白文殊師利言
157 20 yán speak; vad 白文殊師利言
158 20 method; way 菩薩有四種能至頂法
159 20 France 菩薩有四種能至頂法
160 20 the law; rules; regulations 菩薩有四種能至頂法
161 20 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四種能至頂法
162 20 a standard; a norm 菩薩有四種能至頂法
163 20 an institution 菩薩有四種能至頂法
164 20 to emulate 菩薩有四種能至頂法
165 20 magic; a magic trick 菩薩有四種能至頂法
166 20 punishment 菩薩有四種能至頂法
167 20 Fa 菩薩有四種能至頂法
168 20 a precedent 菩薩有四種能至頂法
169 20 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四種能至頂法
170 20 relating to a ceremony or rite 菩薩有四種能至頂法
171 20 Dharma 菩薩有四種能至頂法
172 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四種能至頂法
173 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四種能至頂法
174 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四種能至頂法
175 20 quality; characteristic 菩薩有四種能至頂法
176 18 一切 yīqiè all; every; everything 願為我等一切
177 18 一切 yīqiè temporary 願為我等一切
178 18 一切 yīqiè the same 願為我等一切
179 18 一切 yīqiè generally 願為我等一切
180 18 一切 yīqiè all, everything 願為我等一切
181 18 一切 yīqiè all; sarva 願為我等一切
182 17 zhū all; many; various 諸惡眾生不能染
183 17 zhū Zhu 諸惡眾生不能染
184 17 zhū all; members of the class 諸惡眾生不能染
185 17 zhū interrogative particle 諸惡眾生不能染
186 17 zhū him; her; them; it 諸惡眾生不能染
187 17 zhū of; in 諸惡眾生不能染
188 17 zhū all; many; sarva 諸惡眾生不能染
189 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所修眾行
190 17 suǒ an office; an institute 所修眾行
191 17 suǒ introduces a relative clause 所修眾行
192 17 suǒ it 所修眾行
193 17 suǒ if; supposing 所修眾行
194 17 suǒ a few; various; some 所修眾行
195 17 suǒ a place; a location 所修眾行
196 17 suǒ indicates a passive voice 所修眾行
197 17 suǒ that which 所修眾行
198 17 suǒ an ordinal number 所修眾行
199 17 suǒ meaning 所修眾行
200 17 suǒ garrison 所修眾行
201 17 suǒ place; pradeśa 所修眾行
202 17 suǒ that which; yad 所修眾行
203 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 於乞者無瞋嫌心
204 17 zhě that 於乞者無瞋嫌心
205 17 zhě nominalizing function word 於乞者無瞋嫌心
206 17 zhě used to mark a definition 於乞者無瞋嫌心
207 17 zhě used to mark a pause 於乞者無瞋嫌心
208 17 zhě topic marker; that; it 於乞者無瞋嫌心
209 17 zhuó according to 於乞者無瞋嫌心
210 17 zhě ca 於乞者無瞋嫌心
211 17 this; these 重宣此義
212 17 in this way 重宣此義
213 17 otherwise; but; however; so 重宣此義
214 17 at this time; now; here 重宣此義
215 17 this; here; etad 重宣此義
216 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
217 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
218 15 shuì to persuade 當為汝說
219 15 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
220 15 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
221 15 shuō to claim; to assert 當為汝說
222 15 shuō allocution 當為汝說
223 15 shuō to criticize; to scold 當為汝說
224 15 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
225 15 shuō speach; vāda 當為汝說
226 15 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
227 13 happy; glad; cheerful; joyful 樂住阿蘭若
228 13 to take joy in; to be happy; to be cheerful 樂住阿蘭若
229 13 Le 樂住阿蘭若
230 13 yuè music 樂住阿蘭若
231 13 yuè a musical instrument 樂住阿蘭若
232 13 yuè tone [of voice]; expression 樂住阿蘭若
233 13 yuè a musician 樂住阿蘭若
234 13 joy; pleasure 樂住阿蘭若
235 13 yuè the Book of Music 樂住阿蘭若
236 13 lào Lao 樂住阿蘭若
237 13 to laugh 樂住阿蘭若
238 13 Joy 樂住阿蘭若
239 13 joy, delight; sukhā 樂住阿蘭若
240 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
241 12 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
242 12 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
243 12 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
244 12 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
245 12 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
246 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
247 12 such as; for example; for instance 覆如
248 12 if 覆如
249 12 in accordance with 覆如
250 12 to be appropriate; should; with regard to 覆如
251 12 this 覆如
252 12 it is so; it is thus; can be compared with 覆如
253 12 to go to 覆如
254 12 to meet 覆如
255 12 to appear; to seem; to be like 覆如
256 12 at least as good as 覆如
257 12 and 覆如
258 12 or 覆如
259 12 but 覆如
260 12 then 覆如
261 12 naturally 覆如
262 12 expresses a question or doubt 覆如
263 12 you 覆如
264 12 the second lunar month 覆如
265 12 in; at 覆如
266 12 Ru 覆如
267 12 Thus 覆如
268 12 thus; tathā 覆如
269 12 like; iva 覆如
270 12 不捨 bùshě reluctant to part with; unwilling to let go of 般若波羅蜜常不捨心
271 12 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時文殊師利童子持一寶蓋
272 12 zhù to dwell; to live; to reside 住四梵住
273 12 zhù to stop; to halt 住四梵住
274 12 zhù to retain; to remain 住四梵住
275 12 zhù to lodge at [temporarily] 住四梵住
276 12 zhù firmly; securely 住四梵住
277 12 zhù verb complement 住四梵住
278 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 住四梵住
279 11 如來 rúlái Tathagata 恭敬如來
280 11 如來 Rúlái Tathagata 恭敬如來
281 11 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 恭敬如來
282 11 zhòng many; numerous 海納眾流有厭足不
283 11 zhòng masses; people; multitude; crowd 海納眾流有厭足不
284 11 zhòng general; common; public 海納眾流有厭足不
285 11 zhòng many; all; sarva 海納眾流有厭足不
286 11 màn slow 菩薩應離十種慢心
287 11 màn indifferent; idle 菩薩應離十種慢心
288 11 màn to neglect 菩薩應離十種慢心
289 11 màn arrogant; boastful 菩薩應離十種慢心
290 11 màn to coat; to plaster 菩薩應離十種慢心
291 11 màn mana; pride; arrogance; conceit 菩薩應離十種慢心
292 11 màn conceit; abhimāna 菩薩應離十種慢心
293 11 xíng to walk 所修眾行
294 11 xíng capable; competent 所修眾行
295 11 háng profession 所修眾行
296 11 háng line; row 所修眾行
297 11 xíng Kangxi radical 144 所修眾行
298 11 xíng to travel 所修眾行
299 11 xìng actions; conduct 所修眾行
300 11 xíng to do; to act; to practice 所修眾行
301 11 xíng all right; OK; okay 所修眾行
302 11 háng horizontal line 所修眾行
303 11 héng virtuous deeds 所修眾行
304 11 hàng a line of trees 所修眾行
305 11 hàng bold; steadfast 所修眾行
306 11 xíng to move 所修眾行
307 11 xíng to put into effect; to implement 所修眾行
308 11 xíng travel 所修眾行
309 11 xíng to circulate 所修眾行
310 11 xíng running script; running script 所修眾行
311 11 xíng temporary 所修眾行
312 11 xíng soon 所修眾行
313 11 háng rank; order 所修眾行
314 11 háng a business; a shop 所修眾行
315 11 xíng to depart; to leave 所修眾行
316 11 xíng to experience 所修眾行
317 11 xíng path; way 所修眾行
318 11 xíng xing; ballad 所修眾行
319 11 xíng a round [of drinks] 所修眾行
320 11 xíng Xing 所修眾行
321 11 xíng moreover; also 所修眾行
322 11 xíng Practice 所修眾行
323 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所修眾行
324 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所修眾行
325 11 jiē all; each and every; in all cases 皆被堅固大弘誓甲
326 11 jiē same; equally 皆被堅固大弘誓甲
327 11 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
328 11 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
329 10 shí time; a point or period of time 時有兜率陀天
330 10 shí a season; a quarter of a year 時有兜率陀天
331 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有兜率陀天
332 10 shí at that time 時有兜率陀天
333 10 shí fashionable 時有兜率陀天
334 10 shí fate; destiny; luck 時有兜率陀天
335 10 shí occasion; opportunity; chance 時有兜率陀天
336 10 shí tense 時有兜率陀天
337 10 shí particular; special 時有兜率陀天
338 10 shí to plant; to cultivate 時有兜率陀天
339 10 shí hour (measure word) 時有兜率陀天
340 10 shí an era; a dynasty 時有兜率陀天
341 10 shí time [abstract] 時有兜率陀天
342 10 shí seasonal 時有兜率陀天
343 10 shí frequently; often 時有兜率陀天
344 10 shí occasionally; sometimes 時有兜率陀天
345 10 shí on time 時有兜率陀天
346 10 shí this; that 時有兜率陀天
347 10 shí to wait upon 時有兜率陀天
348 10 shí hour 時有兜率陀天
349 10 shí appropriate; proper; timely 時有兜率陀天
350 10 shí Shi 時有兜率陀天
351 10 shí a present; currentlt 時有兜率陀天
352 10 shí time; kāla 時有兜率陀天
353 10 shí at that time; samaya 時有兜率陀天
354 10 huā Hua 夢清池中眾花齊敷
355 10 huā flower 夢清池中眾花齊敷
356 10 huā to spend (money, time) 夢清池中眾花齊敷
357 10 huā a flower shaped object 夢清池中眾花齊敷
358 10 huā a beautiful female 夢清池中眾花齊敷
359 10 huā having flowers 夢清池中眾花齊敷
360 10 huā having a decorative pattern 夢清池中眾花齊敷
361 10 huā having a a variety 夢清池中眾花齊敷
362 10 huā false; empty 夢清池中眾花齊敷
363 10 huā indistinct; fuzzy 夢清池中眾花齊敷
364 10 huā excited 夢清池中眾花齊敷
365 10 huā to flower 夢清池中眾花齊敷
366 10 huā flower; puṣpa 夢清池中眾花齊敷
367 10 néng can; able 能染
368 10 néng ability; capacity 能染
369 10 néng a mythical bear-like beast 能染
370 10 néng energy 能染
371 10 néng function; use 能染
372 10 néng may; should; permitted to 能染
373 10 néng talent 能染
374 10 néng expert at 能染
375 10 néng to be in harmony 能染
376 10 néng to tend to; to care for 能染
377 10 néng to reach; to arrive at 能染
378 10 néng as long as; only 能染
379 10 néng even if 能染
380 10 néng but 能染
381 10 néng in this way 能染
382 10 néng to be able; śak 能染
383 10 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 薩以四事故
384 10 old; ancient; former; past 薩以四事故
385 10 reason; cause; purpose 薩以四事故
386 10 to die 薩以四事故
387 10 so; therefore; hence 薩以四事故
388 10 original 薩以四事故
389 10 accident; happening; instance 薩以四事故
390 10 a friend; an acquaintance; friendship 薩以四事故
391 10 something in the past 薩以四事故
392 10 deceased; dead 薩以四事故
393 10 still; yet 薩以四事故
394 9 cái money; wealth; riches; valuables 自財知足
395 9 cái financial worth 自財知足
396 9 cái talent 自財知足
397 9 cái to consider 自財知足
398 9 cái only 自財知足
399 9 cái wealth; dhana; vastu 自財知足
400 9 微笑 wēixiào to smile 爾時世尊即便微笑
401 9 shèng to beat; to win; to conquer 菩薩應發四種轉勝
402 9 shèng victory; success 菩薩應發四種轉勝
403 9 shèng wonderful; supurb; superior 菩薩應發四種轉勝
404 9 shèng to surpass 菩薩應發四種轉勝
405 9 shèng triumphant 菩薩應發四種轉勝
406 9 shèng a scenic view 菩薩應發四種轉勝
407 9 shèng a woman's hair decoration 菩薩應發四種轉勝
408 9 shèng Sheng 菩薩應發四種轉勝
409 9 shèng completely; fully 菩薩應發四種轉勝
410 9 shèng conquering; victorious; jaya 菩薩應發四種轉勝
411 9 shèng superior; agra 菩薩應發四種轉勝
412 9 zhōng middle
413 9 zhōng medium; medium sized
414 9 zhōng China
415 9 zhòng to hit the mark
416 9 zhōng in; amongst
417 9 zhōng midday
418 9 zhōng inside
419 9 zhōng during
420 9 zhōng Zhong
421 9 zhōng intermediary
422 9 zhōng half
423 9 zhōng just right; suitably
424 9 zhōng while
425 9 zhòng to reach; to attain
426 9 zhòng to suffer; to infect
427 9 zhòng to obtain
428 9 zhòng to pass an exam
429 9 zhōng middle
430 9 his; hers; its; theirs 其眷屬演四法門菩薩之道
431 9 to add emphasis 其眷屬演四法門菩薩之道
432 9 used when asking a question in reply to a question 其眷屬演四法門菩薩之道
433 9 used when making a request or giving an order 其眷屬演四法門菩薩之道
434 9 he; her; it; them 其眷屬演四法門菩薩之道
435 9 probably; likely 其眷屬演四法門菩薩之道
436 9 will 其眷屬演四法門菩薩之道
437 9 may 其眷屬演四法門菩薩之道
438 9 if 其眷屬演四法門菩薩之道
439 9 or 其眷屬演四法門菩薩之道
440 9 Qi 其眷屬演四法門菩薩之道
441 9 he; her; it; saḥ; sā; tad 其眷屬演四法門菩薩之道
442 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 為度一切眾生
443 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 為度一切眾生
444 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment 薩有四種助菩提道
445 8 菩提 pútí bodhi 薩有四種助菩提道
446 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 薩有四種助菩提道
447 8 de potential marker 羅三藐三菩提得不退轉
448 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 羅三藐三菩提得不退轉
449 8 děi must; ought to 羅三藐三菩提得不退轉
450 8 děi to want to; to need to 羅三藐三菩提得不退轉
451 8 děi must; ought to 羅三藐三菩提得不退轉
452 8 de 羅三藐三菩提得不退轉
453 8 de infix potential marker 羅三藐三菩提得不退轉
454 8 to result in 羅三藐三菩提得不退轉
455 8 to be proper; to fit; to suit 羅三藐三菩提得不退轉
456 8 to be satisfied 羅三藐三菩提得不退轉
457 8 to be finished 羅三藐三菩提得不退轉
458 8 de result of degree 羅三藐三菩提得不退轉
459 8 de marks completion of an action 羅三藐三菩提得不退轉
460 8 děi satisfying 羅三藐三菩提得不退轉
461 8 to contract 羅三藐三菩提得不退轉
462 8 marks permission or possibility 羅三藐三菩提得不退轉
463 8 expressing frustration 羅三藐三菩提得不退轉
464 8 to hear 羅三藐三菩提得不退轉
465 8 to have; there is 羅三藐三菩提得不退轉
466 8 marks time passed 羅三藐三菩提得不退轉
467 8 obtain; attain; prāpta 羅三藐三菩提得不退轉
468 8 zhī to know 彼諸菩薩當知亦爾
469 8 zhī to comprehend 彼諸菩薩當知亦爾
470 8 zhī to inform; to tell 彼諸菩薩當知亦爾
471 8 zhī to administer 彼諸菩薩當知亦爾
472 8 zhī to distinguish; to discern 彼諸菩薩當知亦爾
473 8 zhī to be close friends 彼諸菩薩當知亦爾
474 8 zhī to feel; to sense; to perceive 彼諸菩薩當知亦爾
475 8 zhī to receive; to entertain 彼諸菩薩當知亦爾
476 8 zhī knowledge 彼諸菩薩當知亦爾
477 8 zhī consciousness; perception 彼諸菩薩當知亦爾
478 8 zhī a close friend 彼諸菩薩當知亦爾
479 8 zhì wisdom 彼諸菩薩當知亦爾
480 8 zhì Zhi 彼諸菩薩當知亦爾
481 8 zhī Understanding 彼諸菩薩當知亦爾
482 8 zhī know; jña 彼諸菩薩當知亦爾
483 8 如是 rúshì thus; so 亦復如是
484 8 如是 rúshì thus, so 亦復如是
485 8 zhī him; her; them; that 其眷屬演四法門菩薩之道
486 8 zhī used between a modifier and a word to form a word group 其眷屬演四法門菩薩之道
487 8 zhī to go 其眷屬演四法門菩薩之道
488 8 zhī this; that 其眷屬演四法門菩薩之道
489 8 zhī genetive marker 其眷屬演四法門菩薩之道
490 8 zhī it 其眷屬演四法門菩薩之道
491 8 zhī in 其眷屬演四法門菩薩之道
492 8 zhī all 其眷屬演四法門菩薩之道
493 8 zhī and 其眷屬演四法門菩薩之道
494 8 zhī however 其眷屬演四法門菩薩之道
495 8 zhī if 其眷屬演四法門菩薩之道
496 8 zhī then 其眷屬演四法門菩薩之道
497 8 zhī to arrive; to go 其眷屬演四法門菩薩之道
498 8 zhī is 其眷屬演四法門菩薩之道
499 8 zhī to use 其眷屬演四法門菩薩之道
500 8 zhī Zhi 其眷屬演四法門菩薩之道

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
four; catur
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
mèng dream; svapna
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
yīng suitable; yukta
 1. wèi
 2. wèi
 1. which; what; yad
 2. to say; iti
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
no; na
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘四法经 大乘四法經 100
 1. Caturdharmakasūtra; Dasheng Si Fa Jing
 2. Catuṣkanirhārasūtra; Dasheng Si Fa Jing
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率陀天 100 Tusita
法常 102 Damei Fachang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
迦陵伽 106 Kaliṅga
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
净满 淨滿 106 Vairocana
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善胜 善勝 115 Skilled in Victory; Uttara
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
实叉难陀 實叉難陀 83 Śiksānanda; Siksananda
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
天复 天復 116 Tianfu
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无诸 無諸 119 Wu Zhu
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
小乘 120 Hinayana
修罗 修羅 120 Asura
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
于阗国 于闐國 121 Yutian

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 172.

Simplified Traditional Pinyin English
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不轻 不輕 98 never disparage
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
财施 財施 99 donations of money or material wealth
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
稠林 99 a dense forest
付嘱 付囑 99 to entrust to
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大人相 100 marks of excellence of a great man
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法座 102 Dharma seat
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵住 70 Brahma's abode; divine abode
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德聚 103 stupa
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
弘誓 104 great vows
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净刹 淨剎 106 pure land
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救世 106 to save the world
吉祥瓶 106 mani vase
拘物头 拘物頭 106 kumuda
空大 107 the space element
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐修 樂修 108 joyful cultivation
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
能化 110 a teacher
能行 110 ability to act
牛王 110 king of bulls
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
頗梨 112 crystal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七圣财 七聖財 113 seven kinds of spiritual wealth
且止 113 obstruct
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115 realm of form; rupadhatu
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少欲 115 few desires
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
摄心 攝心 115 to concentrate
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四法 115 the four aspects of the Dharma
四梵住 115 the four brahmaviharas
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四种资粮 四種資糧 115 four kinds of sambhāra; four kinds of supplies
四事 115 the four necessities
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
网缦 網縵 119 webbed
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五欲境 119 objects of the five desires
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
信乐 信樂 120 joy of believing
性空 120 inherently empty; empty in nature
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
修善 120 to cultivate goodness
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意乐 意樂 121 joy; happiness
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有海 121 sea of existence
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
怨亲平等 怨親平等 121
 1. hate and affection are equal
 2. to treat friend and foe alike
赞歎 讚歎 122 praise
增上 122 additional; increased; superior
真佛子 122 True Buddhist
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作佛 122 to become a Buddha
作善 122 to do good deeds