Glossary and Vocabulary for Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 佛陀多羅, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 54 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子復白佛言
2 54 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子復白佛言
3 54 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子復白佛言
4 54 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子復白佛言
5 54 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子復白佛言
6 54 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子復白佛言
7 54 yán to regard as 爾時普華幢天子復白佛言
8 54 yán to act as 爾時普華幢天子復白佛言
9 54 yán word; vacana 爾時普華幢天子復白佛言
10 54 yán speak; vad 爾時普華幢天子復白佛言
11 48 如來 rúlái Tathagata 名普觀清淨音王如來
12 48 如來 Rúlái Tathagata 名普觀清淨音王如來
13 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名普觀清淨音王如來
14 40 to go; to 出現於世
15 40 to rely on; to depend on 出現於世
16 40 Yu 出現於世
17 40 a crow 出現於世
18 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於彼法中出家修道得五神通
19 30 děi to want to; to need to 於彼法中出家修道得五神通
20 30 děi must; ought to 於彼法中出家修道得五神通
21 30 de 於彼法中出家修道得五神通
22 30 de infix potential marker 於彼法中出家修道得五神通
23 30 to result in 於彼法中出家修道得五神通
24 30 to be proper; to fit; to suit 於彼法中出家修道得五神通
25 30 to be satisfied 於彼法中出家修道得五神通
26 30 to be finished 於彼法中出家修道得五神通
27 30 děi satisfying 於彼法中出家修道得五神通
28 30 to contract 於彼法中出家修道得五神通
29 30 to hear 於彼法中出家修道得五神通
30 30 to have; there is 於彼法中出家修道得五神通
31 30 marks time passed 於彼法中出家修道得五神通
32 30 obtain; attain; prāpta 於彼法中出家修道得五神通
33 29 大迦葉 dà Jiāyè Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa 爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言
34 25 shí time; a point or period of time 是時普華幢天子白佛言
35 25 shí a season; a quarter of a year 是時普華幢天子白佛言
36 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時普華幢天子白佛言
37 25 shí fashionable 是時普華幢天子白佛言
38 25 shí fate; destiny; luck 是時普華幢天子白佛言
39 25 shí occasion; opportunity; chance 是時普華幢天子白佛言
40 25 shí tense 是時普華幢天子白佛言
41 25 shí particular; special 是時普華幢天子白佛言
42 25 shí to plant; to cultivate 是時普華幢天子白佛言
43 25 shí an era; a dynasty 是時普華幢天子白佛言
44 25 shí time [abstract] 是時普華幢天子白佛言
45 25 shí seasonal 是時普華幢天子白佛言
46 25 shí to wait upon 是時普華幢天子白佛言
47 25 shí hour 是時普華幢天子白佛言
48 25 shí appropriate; proper; timely 是時普華幢天子白佛言
49 25 shí Shi 是時普華幢天子白佛言
50 25 shí a present; currentlt 是時普華幢天子白佛言
51 25 shí time; kāla 是時普華幢天子白佛言
52 25 shí at that time; samaya 是時普華幢天子白佛言
53 25 to be near by; to be close to 即與四萬天子
54 25 at that time 即與四萬天子
55 25 to be exactly the same as; to be thus 即與四萬天子
56 25 supposed; so-called 即與四萬天子
57 25 to arrive at; to ascend 即與四萬天子
58 24 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
59 24 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
60 24 zhōng middle 佛說大乘不思議神通境界經卷中
61 24 zhōng medium; medium sized 佛說大乘不思議神通境界經卷中
62 24 zhōng China 佛說大乘不思議神通境界經卷中
63 24 zhòng to hit the mark 佛說大乘不思議神通境界經卷中
64 24 zhōng midday 佛說大乘不思議神通境界經卷中
65 24 zhōng inside 佛說大乘不思議神通境界經卷中
66 24 zhōng during 佛說大乘不思議神通境界經卷中
67 24 zhōng Zhong 佛說大乘不思議神通境界經卷中
68 24 zhōng intermediary 佛說大乘不思議神通境界經卷中
69 24 zhōng half 佛說大乘不思議神通境界經卷中
70 24 zhòng to reach; to attain 佛說大乘不思議神通境界經卷中
71 24 zhòng to suffer; to infect 佛說大乘不思議神通境界經卷中
72 24 zhòng to obtain 佛說大乘不思議神通境界經卷中
73 24 zhòng to pass an exam 佛說大乘不思議神通境界經卷中
74 24 zhōng middle 佛說大乘不思議神通境界經卷中
75 22 cáng to hide 當有菩薩名遍照藏
76 22 zàng canon; a collection of scriptures 當有菩薩名遍照藏
77 22 cáng to store 當有菩薩名遍照藏
78 22 zàng Tibet 當有菩薩名遍照藏
79 22 zàng a treasure 當有菩薩名遍照藏
80 22 zàng a store 當有菩薩名遍照藏
81 22 zāng Zang 當有菩薩名遍照藏
82 22 zāng good 當有菩薩名遍照藏
83 22 zāng a male slave 當有菩薩名遍照藏
84 22 zāng booty 當有菩薩名遍照藏
85 22 zàng an internal organ 當有菩薩名遍照藏
86 22 zàng to bury 當有菩薩名遍照藏
87 22 zàng piṭaka; canon 當有菩薩名遍照藏
88 22 zàng garba; matrix; embryo 當有菩薩名遍照藏
89 22 zàng kośa; kosa 當有菩薩名遍照藏
90 22 zàng alaya; dwelling; residence 當有菩薩名遍照藏
91 22 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子復白佛言
92 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子復白佛言
93 21 wéi to act as; to serve 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
94 21 wéi to change into; to become 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
95 21 wéi to be; is 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
96 21 wéi to do 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
97 21 wèi to support; to help 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
98 21 wéi to govern 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
99 21 wèi to be; bhū 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
100 21 遍照 biànzhào to illuminate everywhere 當有菩薩名遍照藏
101 21 遍照 biànzhào shinging everywhere; vairocana 當有菩薩名遍照藏
102 21 遍照 biànzhào Vairocana 當有菩薩名遍照藏
103 20 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 爾時尊者大目乾連聞是聲已
104 20 尊者 zūnzhě senior monk; elder 爾時尊者大目乾連聞是聲已
105 20 Kangxi radical 49 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
106 20 to bring to an end; to stop 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
107 20 to complete 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
108 20 to demote; to dismiss 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
109 20 to recover from an illness 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
110 20 former; pūrvaka 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
111 19 Qi 是人所獲功德其數甚多
112 19 method; way 於彼法中出家修道得五神通
113 19 France 於彼法中出家修道得五神通
114 19 the law; rules; regulations 於彼法中出家修道得五神通
115 19 the teachings of the Buddha; Dharma 於彼法中出家修道得五神通
116 19 a standard; a norm 於彼法中出家修道得五神通
117 19 an institution 於彼法中出家修道得五神通
118 19 to emulate 於彼法中出家修道得五神通
119 19 magic; a magic trick 於彼法中出家修道得五神通
120 19 punishment 於彼法中出家修道得五神通
121 19 Fa 於彼法中出家修道得五神通
122 19 a precedent 於彼法中出家修道得五神通
123 19 a classification of some kinds of Han texts 於彼法中出家修道得五神通
124 19 relating to a ceremony or rite 於彼法中出家修道得五神通
125 19 Dharma 於彼法中出家修道得五神通
126 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於彼法中出家修道得五神通
127 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於彼法中出家修道得五神通
128 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於彼法中出家修道得五神通
129 19 quality; characteristic 於彼法中出家修道得五神通
130 19 Buddha; Awakened One 爾時此娑婆世界有佛
131 19 relating to Buddhism 爾時此娑婆世界有佛
132 19 a statue or image of a Buddha 爾時此娑婆世界有佛
133 19 a Buddhist text 爾時此娑婆世界有佛
134 19 to touch; to stroke 爾時此娑婆世界有佛
135 19 Buddha 爾時此娑婆世界有佛
136 19 Buddha; Awakened One 爾時此娑婆世界有佛
137 19 Ru River 我今為汝及諸大眾
138 19 Ru 我今為汝及諸大眾
139 18 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
140 18 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 爾時普華幢天子復白佛言
141 18 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 爾時普華幢天子復白佛言
142 18 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 爾時普華幢天子復白佛言
143 17 zhě ca 恭敬受持乃至隨喜稱念者
144 17 ér Kangxi radical 126 於其華中有一蓮華而最出現
145 17 ér as if; to seem like 於其華中有一蓮華而最出現
146 17 néng can; able 於其華中有一蓮華而最出現
147 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於其華中有一蓮華而最出現
148 17 ér to arrive; up to 於其華中有一蓮華而最出現
149 16 jīn today; present; now 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
150 16 jīn Jin 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
151 16 jīn modern 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
152 16 jīn now; adhunā 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
153 16 to go back; to return 爾時普華幢天子復白佛言
154 16 to resume; to restart 爾時普華幢天子復白佛言
155 16 to do in detail 爾時普華幢天子復白佛言
156 16 to restore 爾時普華幢天子復白佛言
157 16 to respond; to reply to 爾時普華幢天子復白佛言
158 16 Fu; Return 爾時普華幢天子復白佛言
159 16 to retaliate; to reciprocate 爾時普華幢天子復白佛言
160 16 to avoid forced labor or tax 爾時普華幢天子復白佛言
161 16 Fu 爾時普華幢天子復白佛言
162 16 doubled; to overlapping; folded 爾時普華幢天子復白佛言
163 16 a lined garment with doubled thickness 爾時普華幢天子復白佛言
164 16 lái to come 來詣佛所前白佛言
165 16 lái please 來詣佛所前白佛言
166 16 lái used to substitute for another verb 來詣佛所前白佛言
167 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 來詣佛所前白佛言
168 16 lái wheat 來詣佛所前白佛言
169 16 lái next; future 來詣佛所前白佛言
170 16 lái a simple complement of direction 來詣佛所前白佛言
171 16 lái to occur; to arise 來詣佛所前白佛言
172 16 lái to earn 來詣佛所前白佛言
173 16 lái to come; āgata 來詣佛所前白佛言
174 16 Kangxi radical 71 色無來去
175 16 to not have; without 色無來去
176 16 mo 色無來去
177 16 to not have 色無來去
178 16 Wu 色無來去
179 16 mo 色無來去
180 15 wén to hear 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
181 15 wén Wen 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
182 15 wén sniff at; to smell 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
183 15 wén to be widely known 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
184 15 wén to confirm; to accept 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
185 15 wén information 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
186 15 wèn famous; well known 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
187 15 wén knowledge; learning 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
188 15 wèn popularity; prestige; reputation 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
189 15 wén to question 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
190 15 wén heard; śruta 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
191 15 wén hearing; śruti 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
192 15 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法
193 14 xīn heart [organ] 當以何義說名為心
194 14 xīn Kangxi radical 61 當以何義說名為心
195 14 xīn mind; consciousness 當以何義說名為心
196 14 xīn the center; the core; the middle 當以何義說名為心
197 14 xīn one of the 28 star constellations 當以何義說名為心
198 14 xīn heart 當以何義說名為心
199 14 xīn emotion 當以何義說名為心
200 14 xīn intention; consideration 當以何義說名為心
201 14 xīn disposition; temperament 當以何義說名為心
202 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 當以何義說名為心
203 14 shēng sound 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
204 14 shēng sheng 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
205 14 shēng voice 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
206 14 shēng music 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
207 14 shēng language 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
208 14 shēng fame; reputation; honor 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
209 14 shēng a message 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
210 14 shēng a consonant 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
211 14 shēng a tone 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
212 14 shēng to announce 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
213 14 shēng sound 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
214 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
215 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
216 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
217 14 ye 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
218 14 ya 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
219 13 suǒ a few; various; some 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
220 13 suǒ a place; a location 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
221 13 suǒ indicates a passive voice 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
222 13 suǒ an ordinal number 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
223 13 suǒ meaning 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
224 13 suǒ garrison 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
225 13 suǒ place; pradeśa 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
226 12 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時普華幢天子復白佛言
227 12 大慧 dàhuì Mahāmati 爾時彼王有女名曰大慧
228 12 大慧 dàhuì mahāprajñā; great wisdom 爾時彼王有女名曰大慧
229 12 大慧 dàhuì Dahui Zonggao; Zonggao 爾時彼王有女名曰大慧
230 12 self 我今為汝及諸大眾
231 12 [my] dear 我今為汝及諸大眾
232 12 Wo 我今為汝及諸大眾
233 12 self; atman; attan 我今為汝及諸大眾
234 12 ga 我今為汝及諸大眾
235 12 to use; to grasp 以種種香
236 12 to rely on 以種種香
237 12 to regard 以種種香
238 12 to be able to 以種種香
239 12 to order; to command 以種種香
240 12 used after a verb 以種種香
241 12 a reason; a cause 以種種香
242 12 Israel 以種種香
243 12 Yi 以種種香
244 12 use; yogena 以種種香
245 12 wáng Wang 名普觀清淨音王如來
246 12 wáng a king 名普觀清淨音王如來
247 12 wáng Kangxi radical 96 名普觀清淨音王如來
248 12 wàng to be king; to rule 名普觀清淨音王如來
249 12 wáng a prince; a duke 名普觀清淨音王如來
250 12 wáng grand; great 名普觀清淨音王如來
251 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 名普觀清淨音王如來
252 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名普觀清淨音王如來
253 12 wáng the head of a group or gang 名普觀清淨音王如來
254 12 wáng the biggest or best of a group 名普觀清淨音王如來
255 12 wáng king; best of a kind; rāja 名普觀清淨音王如來
256 12 眾生 zhòngshēng all living things 已度殑伽沙數眾生
257 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 已度殑伽沙數眾生
258 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 已度殑伽沙數眾生
259 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 已度殑伽沙數眾生
260 12 néng can; able 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
261 12 néng ability; capacity 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
262 12 néng a mythical bear-like beast 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
263 12 néng energy 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
264 12 néng function; use 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
265 12 néng talent 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
266 12 néng expert at 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
267 12 néng to be in harmony 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
268 12 néng to tend to; to care for 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
269 12 néng to reach; to arrive at 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
270 12 néng to be able; śak 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
271 12 néng skilful; pravīṇa 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
272 12 zhù to dwell; to live; to reside 令住須陀洹
273 12 zhù to stop; to halt 令住須陀洹
274 12 zhù to retain; to remain 令住須陀洹
275 12 zhù to lodge at [temporarily] 令住須陀洹
276 12 zhù verb complement 令住須陀洹
277 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 令住須陀洹
278 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 略說其一
279 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 略說其一
280 11 shuì to persuade 略說其一
281 11 shuō to teach; to recite; to explain 略說其一
282 11 shuō a doctrine; a theory 略說其一
283 11 shuō to claim; to assert 略說其一
284 11 shuō allocution 略說其一
285 11 shuō to criticize; to scold 略說其一
286 11 shuō to indicate; to refer to 略說其一
287 11 shuō speach; vāda 略說其一
288 11 shuō to speak; bhāṣate 略說其一
289 11 shuō to instruct 略說其一
290 11 yàn flame; blaze 彼時有世界名金焰光明
291 11 yàn power; influence 彼時有世界名金焰光明
292 11 yàn flame; blaze 彼時有世界名金焰光明
293 11 善男子 shàn nánzi good men 遍照藏菩薩摩訶薩等諸善男子
294 11 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 遍照藏菩薩摩訶薩等諸善男子
295 11 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 彼佛法中有一苾芻名清淨音
296 11 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 彼佛法中有一苾芻名清淨音
297 11 shǔ to count 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
298 11 shù a number; an amount 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
299 11 shù mathenatics 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
300 11 shù an ancient calculating method 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
301 11 shù several; a few 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
302 11 shǔ to allow; to permit 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
303 11 shǔ to be equal; to compare to 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
304 11 shù numerology; divination by numbers 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
305 11 shù a skill; an art 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
306 11 shù luck; fate 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
307 11 shù a rule 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
308 11 shù legal system 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
309 11 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
310 11 fine; detailed; dense 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
311 11 prayer beads 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
312 11 shǔ number; saṃkhyā 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
313 11 wàn ten thousand 時彼苾芻於四萬二千歲中
314 11 wàn many; myriad; innumerable 時彼苾芻於四萬二千歲中
315 11 wàn Wan 時彼苾芻於四萬二千歲中
316 11 Mo 時彼苾芻於四萬二千歲中
317 11 wàn scorpion dance 時彼苾芻於四萬二千歲中
318 11 wàn ten thousand; myriad; ayuta 時彼苾芻於四萬二千歲中
319 11 Yi 至壽量盡亦未能到
320 10 zhòng many; numerous 塗及眾妙具
321 10 zhòng masses; people; multitude; crowd 塗及眾妙具
322 10 zhòng general; common; public 塗及眾妙具
323 10 míng fame; renown; reputation 名普觀清淨音王如來
324 10 míng a name; personal name; designation 名普觀清淨音王如來
325 10 míng rank; position 名普觀清淨音王如來
326 10 míng an excuse 名普觀清淨音王如來
327 10 míng life 名普觀清淨音王如來
328 10 míng to name; to call 名普觀清淨音王如來
329 10 míng to express; to describe 名普觀清淨音王如來
330 10 míng to be called; to have the name 名普觀清淨音王如來
331 10 míng to own; to possess 名普觀清淨音王如來
332 10 míng famous; renowned 名普觀清淨音王如來
333 10 míng moral 名普觀清淨音王如來
334 10 míng name; naman 名普觀清淨音王如來
335 10 míng fame; renown; yasas 名普觀清淨音王如來
336 10 xiàng to observe; to assess 云何此會先有是相
337 10 xiàng appearance; portrait; picture 云何此會先有是相
338 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 云何此會先有是相
339 10 xiàng to aid; to help 云何此會先有是相
340 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 云何此會先有是相
341 10 xiàng a sign; a mark; appearance 云何此會先有是相
342 10 xiāng alternately; in turn 云何此會先有是相
343 10 xiāng Xiang 云何此會先有是相
344 10 xiāng form substance 云何此會先有是相
345 10 xiāng to express 云何此會先有是相
346 10 xiàng to choose 云何此會先有是相
347 10 xiāng Xiang 云何此會先有是相
348 10 xiāng an ancient musical instrument 云何此會先有是相
349 10 xiāng the seventh lunar month 云何此會先有是相
350 10 xiāng to compare 云何此會先有是相
351 10 xiàng to divine 云何此會先有是相
352 10 xiàng to administer 云何此會先有是相
353 10 xiàng helper for a blind person 云何此會先有是相
354 10 xiāng rhythm [music] 云何此會先有是相
355 10 xiāng the upper frets of a pipa 云何此會先有是相
356 10 xiāng coralwood 云何此會先有是相
357 10 xiàng ministry 云何此會先有是相
358 10 xiàng to supplement; to enhance 云何此會先有是相
359 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 云何此會先有是相
360 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 云何此會先有是相
361 10 xiàng sign; mark; liṅga 云何此會先有是相
362 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 云何此會先有是相
363 10 huì can; be able to 在此會中
364 10 huì able to 在此會中
365 10 huì a meeting; a conference; an assembly 在此會中
366 10 kuài to balance an account 在此會中
367 10 huì to assemble 在此會中
368 10 huì to meet 在此會中
369 10 huì a temple fair 在此會中
370 10 huì a religious assembly 在此會中
371 10 huì an association; a society 在此會中
372 10 huì a national or provincial capital 在此會中
373 10 huì an opportunity 在此會中
374 10 huì to understand 在此會中
375 10 huì to be familiar with; to know 在此會中
376 10 huì to be possible; to be likely 在此會中
377 10 huì to be good at 在此會中
378 10 huì a moment 在此會中
379 10 huì to happen to 在此會中
380 10 huì to pay 在此會中
381 10 huì a meeting place 在此會中
382 10 kuài the seam of a cap 在此會中
383 10 huì in accordance with 在此會中
384 10 huì imperial civil service examination 在此會中
385 10 huì to have sexual intercourse 在此會中
386 10 huì Hui 在此會中
387 10 huì combining; samsarga 在此會中
388 10 to go 去此佛剎而不遠耶
389 10 to remove; to wipe off; to eliminate 去此佛剎而不遠耶
390 10 to be distant 去此佛剎而不遠耶
391 10 to leave 去此佛剎而不遠耶
392 10 to play a part 去此佛剎而不遠耶
393 10 to abandon; to give up 去此佛剎而不遠耶
394 10 to die 去此佛剎而不遠耶
395 10 previous; past 去此佛剎而不遠耶
396 10 to send out; to issue; to drive away 去此佛剎而不遠耶
397 10 falling tone 去此佛剎而不遠耶
398 10 to lose 去此佛剎而不遠耶
399 10 Qu 去此佛剎而不遠耶
400 10 go; gati 去此佛剎而不遠耶
401 10 shēn human body; torso 即時各各踊身虛空高七多羅樹
402 10 shēn Kangxi radical 158 即時各各踊身虛空高七多羅樹
403 10 shēn self 即時各各踊身虛空高七多羅樹
404 10 shēn life 即時各各踊身虛空高七多羅樹
405 10 shēn an object 即時各各踊身虛空高七多羅樹
406 10 shēn a lifetime 即時各各踊身虛空高七多羅樹
407 10 shēn moral character 即時各各踊身虛空高七多羅樹
408 10 shēn status; identity; position 即時各各踊身虛空高七多羅樹
409 10 shēn pregnancy 即時各各踊身虛空高七多羅樹
410 10 juān India 即時各各踊身虛空高七多羅樹
411 10 shēn body; kāya 即時各各踊身虛空高七多羅樹
412 9 一切 yīqiè temporary 願為我等一切眾會
413 9 一切 yīqiè the same 願為我等一切眾會
414 9 所有 suǒyǒu to belong to 若三千大千世界所有眾生
415 9 zhī to know 汝等當知
416 9 zhī to comprehend 汝等當知
417 9 zhī to inform; to tell 汝等當知
418 9 zhī to administer 汝等當知
419 9 zhī to distinguish; to discern 汝等當知
420 9 zhī to be close friends 汝等當知
421 9 zhī to feel; to sense; to perceive 汝等當知
422 9 zhī to receive; to entertain 汝等當知
423 9 zhī knowledge 汝等當知
424 9 zhī consciousness; perception 汝等當知
425 9 zhī a close friend 汝等當知
426 9 zhì wisdom 汝等當知
427 9 zhì Zhi 汝等當知
428 9 zhī Understanding 汝等當知
429 9 zhī know; jña 汝等當知
430 9 děng et cetera; and so on 如是二人所獲功德等無有異
431 9 děng to wait 如是二人所獲功德等無有異
432 9 děng to be equal 如是二人所獲功德等無有異
433 9 děng degree; level 如是二人所獲功德等無有異
434 9 děng to compare 如是二人所獲功德等無有異
435 9 děng same; equal; sama 如是二人所獲功德等無有異
436 9 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 是諸菩薩欲現空中故
437 9 bǎo a treasure; a valuable item 各各處其寶蓮華上結加趺坐
438 9 bǎo treasured; cherished 各各處其寶蓮華上結加趺坐
439 9 bǎo a jewel; gem 各各處其寶蓮華上結加趺坐
440 9 bǎo precious 各各處其寶蓮華上結加趺坐
441 9 bǎo noble 各各處其寶蓮華上結加趺坐
442 9 bǎo an imperial seal 各各處其寶蓮華上結加趺坐
443 9 bǎo a unit of currency 各各處其寶蓮華上結加趺坐
444 9 bǎo Bao 各各處其寶蓮華上結加趺坐
445 9 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 各各處其寶蓮華上結加趺坐
446 9 bǎo jewel; gem; mani 各各處其寶蓮華上結加趺坐
447 9 to carry on the shoulder 是何神力現此希有不思議事
448 9 what 是何神力現此希有不思議事
449 9 He 是何神力現此希有不思議事
450 8 殑伽沙 jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
451 8 辯才 biàncái eloquence 我今不能有是辯才
452 8 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 我今不能有是辯才
453 8 辯才 biàncái Sarasvati 我今不能有是辯才
454 8 gào to tell; to say; said; told 佛告大目乾連言
455 8 gào to request 佛告大目乾連言
456 8 gào to report; to inform 佛告大目乾連言
457 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告大目乾連言
458 8 gào to accuse; to sue 佛告大目乾連言
459 8 gào to reach 佛告大目乾連言
460 8 gào an announcement 佛告大目乾連言
461 8 gào a party 佛告大目乾連言
462 8 gào a vacation 佛告大目乾連言
463 8 gào Gao 佛告大目乾連言
464 8 gào to tell; jalp 佛告大目乾連言
465 8 蓮華 liánhuā Lotus Flower 忽然出現大寶蓮華
466 8 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 忽然出現大寶蓮華
467 8 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 忽然出現大寶蓮華
468 8 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 尊者云何於來去想有所動轉
469 8 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 尊者云何於來去想有所動轉
470 8 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 尊者云何於來去想有所動轉
471 8 zhuǎn to turn; to rotate 尊者云何於來去想有所動轉
472 8 zhuǎi to use many literary allusions 尊者云何於來去想有所動轉
473 8 zhuǎn to transfer 尊者云何於來去想有所動轉
474 8 zhuǎn to move forward; pravartana 尊者云何於來去想有所動轉
475 8 無垢 wúgòu No Impurity 號無垢日焰光明如來
476 8 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 號無垢日焰光明如來
477 8 說法 shuō fǎ a statement; wording 勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法
478 8 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法
479 8 說法 shuō fǎ words from the heart 勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法
480 8 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法
481 8 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 勸請世尊為妙吉祥菩薩及大會眾如應說法
482 8 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥
483 8 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥
484 8 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥
485 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
486 8 無量 wúliàng immeasurable 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
487 8 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
488 8 無量 wúliàng Atula 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
489 8 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷中
490 8 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷中
491 8 day of the month; a certain day 號無垢日焰光明如來
492 8 Kangxi radical 72 號無垢日焰光明如來
493 8 a day 號無垢日焰光明如來
494 8 Japan 號無垢日焰光明如來
495 8 sun 號無垢日焰光明如來
496 8 daytime 號無垢日焰光明如來
497 8 sunlight 號無垢日焰光明如來
498 8 everyday 號無垢日焰光明如來
499 8 season 號無垢日焰光明如來
500 8 available time 號無垢日焰光明如來

Frequencies of all Words

Top 861

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 54 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子復白佛言
2 54 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子復白佛言
3 54 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子復白佛言
4 54 yán a particle with no meaning 爾時普華幢天子復白佛言
5 54 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子復白佛言
6 54 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子復白佛言
7 54 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子復白佛言
8 54 yán to regard as 爾時普華幢天子復白佛言
9 54 yán to act as 爾時普華幢天子復白佛言
10 54 yán word; vacana 爾時普華幢天子復白佛言
11 54 yán speak; vad 爾時普華幢天子復白佛言
12 48 如來 rúlái Tathagata 名普觀清淨音王如來
13 48 如來 Rúlái Tathagata 名普觀清淨音王如來
14 48 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名普觀清淨音王如來
15 44 that; those 彼佛法中有一苾芻名清淨音
16 44 another; the other 彼佛法中有一苾芻名清淨音
17 44 that; tad 彼佛法中有一苾芻名清淨音
18 40 in; at 出現於世
19 40 in; at 出現於世
20 40 in; at; to; from 出現於世
21 40 to go; to 出現於世
22 40 to rely on; to depend on 出現於世
23 40 to go to; to arrive at 出現於世
24 40 from 出現於世
25 40 give 出現於世
26 40 oppposing 出現於世
27 40 and 出現於世
28 40 compared to 出現於世
29 40 by 出現於世
30 40 and; as well as 出現於世
31 40 for 出現於世
32 40 Yu 出現於世
33 40 a crow 出現於世
34 40 whew; wow 出現於世
35 40 near to; antike 出現於世
36 35 shì is; are; am; to be 是時普華幢天子白佛言
37 35 shì is exactly 是時普華幢天子白佛言
38 35 shì is suitable; is in contrast 是時普華幢天子白佛言
39 35 shì this; that; those 是時普華幢天子白佛言
40 35 shì really; certainly 是時普華幢天子白佛言
41 35 shì correct; yes; affirmative 是時普華幢天子白佛言
42 35 shì true 是時普華幢天子白佛言
43 35 shì is; has; exists 是時普華幢天子白佛言
44 35 shì used between repetitions of a word 是時普華幢天子白佛言
45 35 shì a matter; an affair 是時普華幢天子白佛言
46 35 shì Shi 是時普華幢天子白佛言
47 35 shì is; bhū 是時普華幢天子白佛言
48 35 shì this; idam 是時普華幢天子白佛言
49 30 de potential marker 於彼法中出家修道得五神通
50 30 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於彼法中出家修道得五神通
51 30 děi must; ought to 於彼法中出家修道得五神通
52 30 děi to want to; to need to 於彼法中出家修道得五神通
53 30 děi must; ought to 於彼法中出家修道得五神通
54 30 de 於彼法中出家修道得五神通
55 30 de infix potential marker 於彼法中出家修道得五神通
56 30 to result in 於彼法中出家修道得五神通
57 30 to be proper; to fit; to suit 於彼法中出家修道得五神通
58 30 to be satisfied 於彼法中出家修道得五神通
59 30 to be finished 於彼法中出家修道得五神通
60 30 de result of degree 於彼法中出家修道得五神通
61 30 de marks completion of an action 於彼法中出家修道得五神通
62 30 děi satisfying 於彼法中出家修道得五神通
63 30 to contract 於彼法中出家修道得五神通
64 30 marks permission or possibility 於彼法中出家修道得五神通
65 30 expressing frustration 於彼法中出家修道得五神通
66 30 to hear 於彼法中出家修道得五神通
67 30 to have; there is 於彼法中出家修道得五神通
68 30 marks time passed 於彼法中出家修道得五神通
69 30 obtain; attain; prāpta 於彼法中出家修道得五神通
70 29 大迦葉 dà Jiāyè Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa 爾時尊者大迦葉在大會中前白佛言
71 29 yǒu is; are; to exist 爾時此娑婆世界有佛
72 29 yǒu to have; to possess 爾時此娑婆世界有佛
73 29 yǒu indicates an estimate 爾時此娑婆世界有佛
74 29 yǒu indicates a large quantity 爾時此娑婆世界有佛
75 29 yǒu indicates an affirmative response 爾時此娑婆世界有佛
76 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 爾時此娑婆世界有佛
77 29 yǒu used to compare two things 爾時此娑婆世界有佛
78 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 爾時此娑婆世界有佛
79 29 yǒu used before the names of dynasties 爾時此娑婆世界有佛
80 29 yǒu a certain thing; what exists 爾時此娑婆世界有佛
81 29 yǒu multiple of ten and ... 爾時此娑婆世界有佛
82 29 yǒu abundant 爾時此娑婆世界有佛
83 29 yǒu purposeful 爾時此娑婆世界有佛
84 29 yǒu You 爾時此娑婆世界有佛
85 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 爾時此娑婆世界有佛
86 29 yǒu becoming; bhava 爾時此娑婆世界有佛
87 28 this; these 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
88 28 in this way 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
89 28 otherwise; but; however; so 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
90 28 at this time; now; here 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
91 28 this; here; etad 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
92 25 ruò to seem; to be like; as 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
93 25 ruò seemingly 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
94 25 ruò if 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
95 25 ruò you 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
96 25 ruò this; that 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
97 25 ruò and; or 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
98 25 ruò as for; pertaining to 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
99 25 pomegranite 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
100 25 ruò to choose 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
101 25 ruò to agree; to accord with; to conform to 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
102 25 ruò thus 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
103 25 ruò pollia 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
104 25 ruò Ruo 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
105 25 ruò only then 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
106 25 ja 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
107 25 jñā 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
108 25 ruò if; yadi 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
109 25 shí time; a point or period of time 是時普華幢天子白佛言
110 25 shí a season; a quarter of a year 是時普華幢天子白佛言
111 25 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時普華幢天子白佛言
112 25 shí at that time 是時普華幢天子白佛言
113 25 shí fashionable 是時普華幢天子白佛言
114 25 shí fate; destiny; luck 是時普華幢天子白佛言
115 25 shí occasion; opportunity; chance 是時普華幢天子白佛言
116 25 shí tense 是時普華幢天子白佛言
117 25 shí particular; special 是時普華幢天子白佛言
118 25 shí to plant; to cultivate 是時普華幢天子白佛言
119 25 shí hour (measure word) 是時普華幢天子白佛言
120 25 shí an era; a dynasty 是時普華幢天子白佛言
121 25 shí time [abstract] 是時普華幢天子白佛言
122 25 shí seasonal 是時普華幢天子白佛言
123 25 shí frequently; often 是時普華幢天子白佛言
124 25 shí occasionally; sometimes 是時普華幢天子白佛言
125 25 shí on time 是時普華幢天子白佛言
126 25 shí this; that 是時普華幢天子白佛言
127 25 shí to wait upon 是時普華幢天子白佛言
128 25 shí hour 是時普華幢天子白佛言
129 25 shí appropriate; proper; timely 是時普華幢天子白佛言
130 25 shí Shi 是時普華幢天子白佛言
131 25 shí a present; currentlt 是時普華幢天子白佛言
132 25 shí time; kāla 是時普華幢天子白佛言
133 25 shí at that time; samaya 是時普華幢天子白佛言
134 25 shí then; atha 是時普華幢天子白佛言
135 25 promptly; right away; immediately 即與四萬天子
136 25 to be near by; to be close to 即與四萬天子
137 25 at that time 即與四萬天子
138 25 to be exactly the same as; to be thus 即與四萬天子
139 25 supposed; so-called 即與四萬天子
140 25 if; but 即與四萬天子
141 25 to arrive at; to ascend 即與四萬天子
142 25 then; following 即與四萬天子
143 25 so; just so; eva 即與四萬天子
144 24 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
145 24 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
146 24 zhōng middle 佛說大乘不思議神通境界經卷中
147 24 zhōng medium; medium sized 佛說大乘不思議神通境界經卷中
148 24 zhōng China 佛說大乘不思議神通境界經卷中
149 24 zhòng to hit the mark 佛說大乘不思議神通境界經卷中
150 24 zhōng in; amongst 佛說大乘不思議神通境界經卷中
151 24 zhōng midday 佛說大乘不思議神通境界經卷中
152 24 zhōng inside 佛說大乘不思議神通境界經卷中
153 24 zhōng during 佛說大乘不思議神通境界經卷中
154 24 zhōng Zhong 佛說大乘不思議神通境界經卷中
155 24 zhōng intermediary 佛說大乘不思議神通境界經卷中
156 24 zhōng half 佛說大乘不思議神通境界經卷中
157 24 zhōng just right; suitably 佛說大乘不思議神通境界經卷中
158 24 zhōng while 佛說大乘不思議神通境界經卷中
159 24 zhòng to reach; to attain 佛說大乘不思議神通境界經卷中
160 24 zhòng to suffer; to infect 佛說大乘不思議神通境界經卷中
161 24 zhòng to obtain 佛說大乘不思議神通境界經卷中
162 24 zhòng to pass an exam 佛說大乘不思議神通境界經卷中
163 24 zhōng middle 佛說大乘不思議神通境界經卷中
164 22 cáng to hide 當有菩薩名遍照藏
165 22 zàng canon; a collection of scriptures 當有菩薩名遍照藏
166 22 cáng to store 當有菩薩名遍照藏
167 22 zàng Tibet 當有菩薩名遍照藏
168 22 zàng a treasure 當有菩薩名遍照藏
169 22 zàng a store 當有菩薩名遍照藏
170 22 zāng Zang 當有菩薩名遍照藏
171 22 zāng good 當有菩薩名遍照藏
172 22 zāng a male slave 當有菩薩名遍照藏
173 22 zāng booty 當有菩薩名遍照藏
174 22 zàng an internal organ 當有菩薩名遍照藏
175 22 zàng to bury 當有菩薩名遍照藏
176 22 zàng piṭaka; canon 當有菩薩名遍照藏
177 22 zàng garba; matrix; embryo 當有菩薩名遍照藏
178 22 zàng kośa; kosa 當有菩薩名遍照藏
179 22 zàng alaya; dwelling; residence 當有菩薩名遍照藏
180 22 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子復白佛言
181 22 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子復白佛言
182 21 wèi for; to 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
183 21 wèi because of 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
184 21 wéi to act as; to serve 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
185 21 wéi to change into; to become 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
186 21 wéi to be; is 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
187 21 wéi to do 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
188 21 wèi for 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
189 21 wèi because of; for; to 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
190 21 wèi to 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
191 21 wéi in a passive construction 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
192 21 wéi forming a rehetorical question 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
193 21 wéi forming an adverb 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
194 21 wéi to add emphasis 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
195 21 wèi to support; to help 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
196 21 wéi to govern 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
197 21 wèi to be; bhū 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
198 21 遍照 biànzhào to illuminate everywhere 當有菩薩名遍照藏
199 21 遍照 biànzhào shinging everywhere; vairocana 當有菩薩名遍照藏
200 21 遍照 biànzhào Vairocana 當有菩薩名遍照藏
201 20 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 爾時尊者大目乾連聞是聲已
202 20 尊者 zūnzhě senior monk; elder 爾時尊者大目乾連聞是聲已
203 20 already 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
204 20 Kangxi radical 49 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
205 20 from 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
206 20 to bring to an end; to stop 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
207 20 final aspectual particle 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
208 20 afterwards; thereafter 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
209 20 too; very; excessively 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
210 20 to complete 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
211 20 to demote; to dismiss 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
212 20 to recover from an illness 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
213 20 certainly 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
214 20 an interjection of surprise 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
215 20 this 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
216 20 former; pūrvaka 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
217 20 former; pūrvaka 此妙吉祥菩薩過於無量無邊殑伽沙數劫已發菩提心
218 19 his; hers; its; theirs 是人所獲功德其數甚多
219 19 to add emphasis 是人所獲功德其數甚多
220 19 used when asking a question in reply to a question 是人所獲功德其數甚多
221 19 used when making a request or giving an order 是人所獲功德其數甚多
222 19 he; her; it; them 是人所獲功德其數甚多
223 19 probably; likely 是人所獲功德其數甚多
224 19 will 是人所獲功德其數甚多
225 19 may 是人所獲功德其數甚多
226 19 if 是人所獲功德其數甚多
227 19 or 是人所獲功德其數甚多
228 19 Qi 是人所獲功德其數甚多
229 19 he; her; it; saḥ; sā; tad 是人所獲功德其數甚多
230 19 method; way 於彼法中出家修道得五神通
231 19 France 於彼法中出家修道得五神通
232 19 the law; rules; regulations 於彼法中出家修道得五神通
233 19 the teachings of the Buddha; Dharma 於彼法中出家修道得五神通
234 19 a standard; a norm 於彼法中出家修道得五神通
235 19 an institution 於彼法中出家修道得五神通
236 19 to emulate 於彼法中出家修道得五神通
237 19 magic; a magic trick 於彼法中出家修道得五神通
238 19 punishment 於彼法中出家修道得五神通
239 19 Fa 於彼法中出家修道得五神通
240 19 a precedent 於彼法中出家修道得五神通
241 19 a classification of some kinds of Han texts 於彼法中出家修道得五神通
242 19 relating to a ceremony or rite 於彼法中出家修道得五神通
243 19 Dharma 於彼法中出家修道得五神通
244 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於彼法中出家修道得五神通
245 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於彼法中出家修道得五神通
246 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於彼法中出家修道得五神通
247 19 quality; characteristic 於彼法中出家修道得五神通
248 19 Buddha; Awakened One 爾時此娑婆世界有佛
249 19 relating to Buddhism 爾時此娑婆世界有佛
250 19 a statue or image of a Buddha 爾時此娑婆世界有佛
251 19 a Buddhist text 爾時此娑婆世界有佛
252 19 to touch; to stroke 爾時此娑婆世界有佛
253 19 Buddha 爾時此娑婆世界有佛
254 19 Buddha; Awakened One 爾時此娑婆世界有佛
255 19 you; thou 我今為汝及諸大眾
256 19 Ru River 我今為汝及諸大眾
257 19 Ru 我今為汝及諸大眾
258 19 you; tvam; bhavat 我今為汝及諸大眾
259 18 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
260 18 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 爾時普華幢天子復白佛言
261 18 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 爾時普華幢天子復白佛言
262 18 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 爾時普華幢天子復白佛言
263 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 恭敬受持乃至隨喜稱念者
264 17 zhě that 恭敬受持乃至隨喜稱念者
265 17 zhě nominalizing function word 恭敬受持乃至隨喜稱念者
266 17 zhě used to mark a definition 恭敬受持乃至隨喜稱念者
267 17 zhě used to mark a pause 恭敬受持乃至隨喜稱念者
268 17 zhě topic marker; that; it 恭敬受持乃至隨喜稱念者
269 17 zhuó according to 恭敬受持乃至隨喜稱念者
270 17 zhě ca 恭敬受持乃至隨喜稱念者
271 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於其華中有一蓮華而最出現
272 17 ér Kangxi radical 126 於其華中有一蓮華而最出現
273 17 ér you 於其華中有一蓮華而最出現
274 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於其華中有一蓮華而最出現
275 17 ér right away; then 於其華中有一蓮華而最出現
276 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 於其華中有一蓮華而最出現
277 17 ér if; in case; in the event that 於其華中有一蓮華而最出現
278 17 ér therefore; as a result; thus 於其華中有一蓮華而最出現
279 17 ér how can it be that? 於其華中有一蓮華而最出現
280 17 ér so as to 於其華中有一蓮華而最出現
281 17 ér only then 於其華中有一蓮華而最出現
282 17 ér as if; to seem like 於其華中有一蓮華而最出現
283 17 néng can; able 於其華中有一蓮華而最出現
284 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於其華中有一蓮華而最出現
285 17 ér me 於其華中有一蓮華而最出現
286 17 ér to arrive; up to 於其華中有一蓮華而最出現
287 17 ér possessive 於其華中有一蓮華而最出現
288 17 ér and; ca 於其華中有一蓮華而最出現
289 16 jīn today; present; now 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
290 16 jīn Jin 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
291 16 jīn modern 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
292 16 jīn now; adhunā 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
293 16 again; more; repeatedly 爾時普華幢天子復白佛言
294 16 to go back; to return 爾時普華幢天子復白佛言
295 16 to resume; to restart 爾時普華幢天子復白佛言
296 16 to do in detail 爾時普華幢天子復白佛言
297 16 to restore 爾時普華幢天子復白佛言
298 16 to respond; to reply to 爾時普華幢天子復白佛言
299 16 after all; and then 爾時普華幢天子復白佛言
300 16 even if; although 爾時普華幢天子復白佛言
301 16 Fu; Return 爾時普華幢天子復白佛言
302 16 to retaliate; to reciprocate 爾時普華幢天子復白佛言
303 16 to avoid forced labor or tax 爾時普華幢天子復白佛言
304 16 particle without meaing 爾時普華幢天子復白佛言
305 16 Fu 爾時普華幢天子復白佛言
306 16 repeated; again 爾時普華幢天子復白佛言
307 16 doubled; to overlapping; folded 爾時普華幢天子復白佛言
308 16 a lined garment with doubled thickness 爾時普華幢天子復白佛言
309 16 again; punar 爾時普華幢天子復白佛言
310 16 lái to come 來詣佛所前白佛言
311 16 lái indicates an approximate quantity 來詣佛所前白佛言
312 16 lái please 來詣佛所前白佛言
313 16 lái used to substitute for another verb 來詣佛所前白佛言
314 16 lái used between two word groups to express purpose and effect 來詣佛所前白佛言
315 16 lái ever since 來詣佛所前白佛言
316 16 lái wheat 來詣佛所前白佛言
317 16 lái next; future 來詣佛所前白佛言
318 16 lái a simple complement of direction 來詣佛所前白佛言
319 16 lái to occur; to arise 來詣佛所前白佛言
320 16 lái to earn 來詣佛所前白佛言
321 16 lái to come; āgata 來詣佛所前白佛言
322 16 no 色無來去
323 16 Kangxi radical 71 色無來去
324 16 to not have; without 色無來去
325 16 has not yet 色無來去
326 16 mo 色無來去
327 16 do not 色無來去
328 16 not; -less; un- 色無來去
329 16 regardless of 色無來去
330 16 to not have 色無來去
331 16 um 色無來去
332 16 Wu 色無來去
333 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 色無來去
334 16 not; non- 色無來去
335 16 mo 色無來去
336 15 jiē all; each and every; in all cases 一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果
337 15 jiē same; equally 一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果
338 15 jiē all; sarva 一一皆得須陀洹乃至阿羅漢果
339 15 wén to hear 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
340 15 wén Wen 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
341 15 wén sniff at; to smell 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
342 15 wén to be widely known 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
343 15 wén to confirm; to accept 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
344 15 wén information 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
345 15 wèn famous; well known 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
346 15 wén knowledge; learning 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
347 15 wèn popularity; prestige; reputation 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
348 15 wén to question 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
349 15 wén heard; śruta 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
350 15 wén hearing; śruti 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字
351 15 zhū all; many; various 我今為汝及諸大眾
352 15 zhū Zhu 我今為汝及諸大眾
353 15 zhū all; members of the class 我今為汝及諸大眾
354 15 zhū interrogative particle 我今為汝及諸大眾
355 15 zhū him; her; them; it 我今為汝及諸大眾
356 15 zhū of; in 我今為汝及諸大眾
357 15 zhū all; many; sarva 我今為汝及諸大眾
358 15 如是 rúshì thus; so 妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法
359 15 如是 rúshì thus, so 妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法
360 15 如是 rúshì thus; evam 妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法
361 15 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 妙吉祥菩薩如是廣大種諸善根成就善法
362 14 xīn heart [organ] 當以何義說名為心
363 14 xīn Kangxi radical 61 當以何義說名為心
364 14 xīn mind; consciousness 當以何義說名為心
365 14 xīn the center; the core; the middle 當以何義說名為心
366 14 xīn one of the 28 star constellations 當以何義說名為心
367 14 xīn heart 當以何義說名為心
368 14 xīn emotion 當以何義說名為心
369 14 xīn intention; consideration 當以何義說名為心
370 14 xīn disposition; temperament 當以何義說名為心
371 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 當以何義說名為心
372 14 shēng sound 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
373 14 shēng a measure word for sound (times) 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
374 14 shēng sheng 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
375 14 shēng voice 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
376 14 shēng music 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
377 14 shēng language 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
378 14 shēng fame; reputation; honor 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
379 14 shēng a message 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
380 14 shēng an utterance 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
381 14 shēng a consonant 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
382 14 shēng a tone 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
383 14 shēng to announce 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
384 14 shēng sound 其聲普遍三千大千世界皆悉遙聞
385 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
386 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
387 14 菩薩 púsà bodhisattva 當有菩薩名遍照藏
388 14 final interogative 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
389 14 ye 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
390 14 ya 今此妙吉祥菩薩摩訶薩發菩提心為久近耶
391 13 dāng to be; to act as; to serve as 汝等當知
392 13 dāng at or in the very same; be apposite 汝等當知
393 13 dāng dang (sound of a bell) 汝等當知
394 13 dāng to face 汝等當知
395 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝等當知
396 13 dāng to manage; to host 汝等當知
397 13 dāng should 汝等當知
398 13 dāng to treat; to regard as 汝等當知
399 13 dǎng to think 汝等當知
400 13 dàng suitable; correspond to 汝等當知
401 13 dǎng to be equal 汝等當知
402 13 dàng that 汝等當知
403 13 dāng an end; top 汝等當知
404 13 dàng clang; jingle 汝等當知
405 13 dāng to judge 汝等當知
406 13 dǎng to bear on one's shoulder 汝等當知
407 13 dàng the same 汝等當知
408 13 dàng to pawn 汝等當知
409 13 dàng to fail [an exam] 汝等當知
410 13 dàng a trap 汝等當知
411 13 dàng a pawned item 汝等當知
412 13 dāng will be; bhaviṣyati 汝等當知
413 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
414 13 suǒ an office; an institute 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
415 13 suǒ introduces a relative clause 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
416 13 suǒ it 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
417 13 suǒ if; supposing 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
418 13 suǒ a few; various; some 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
419 13 suǒ a place; a location 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
420 13 suǒ indicates a passive voice 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
421 13 suǒ that which 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
422 13 suǒ an ordinal number 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
423 13 suǒ meaning 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
424 13 suǒ garrison 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
425 13 suǒ place; pradeśa 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
426 13 suǒ that which; yad 此妙吉祥菩薩已於無量無邊殑伽沙數佛世尊所發菩提心
427 13 such as; for example; for instance 過去度如微塵數劫
428 13 if 過去度如微塵數劫
429 13 in accordance with 過去度如微塵數劫
430 13 to be appropriate; should; with regard to 過去度如微塵數劫
431 13 this 過去度如微塵數劫
432 13 it is so; it is thus; can be compared with 過去度如微塵數劫
433 13 to go to 過去度如微塵數劫
434 13 to meet 過去度如微塵數劫
435 13 to appear; to seem; to be like 過去度如微塵數劫
436 13 at least as good as 過去度如微塵數劫
437 13 and 過去度如微塵數劫
438 13 or 過去度如微塵數劫
439 13 but 過去度如微塵數劫
440 13 then 過去度如微塵數劫
441 13 naturally 過去度如微塵數劫
442 13 expresses a question or doubt 過去度如微塵數劫
443 13 you 過去度如微塵數劫
444 13 the second lunar month 過去度如微塵數劫
445 13 in; at 過去度如微塵數劫
446 13 Ru 過去度如微塵數劫
447 13 Thus 過去度如微塵數劫
448 13 thus; tathā 過去度如微塵數劫
449 13 like; iva 過去度如微塵數劫
450 13 suchness; tathatā 過去度如微塵數劫
451 12 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時普華幢天子復白佛言
452 12 大慧 dàhuì Mahāmati 爾時彼王有女名曰大慧
453 12 大慧 dàhuì mahāprajñā; great wisdom 爾時彼王有女名曰大慧
454 12 大慧 dàhuì Dahui Zonggao; Zonggao 爾時彼王有女名曰大慧
455 12 I; me; my 我今為汝及諸大眾
456 12 self 我今為汝及諸大眾
457 12 we; our 我今為汝及諸大眾
458 12 [my] dear 我今為汝及諸大眾
459 12 Wo 我今為汝及諸大眾
460 12 self; atman; attan 我今為汝及諸大眾
461 12 ga 我今為汝及諸大眾
462 12 I; aham 我今為汝及諸大眾
463 12 so as to; in order to 以種種香
464 12 to use; to regard as 以種種香
465 12 to use; to grasp 以種種香
466 12 according to 以種種香
467 12 because of 以種種香
468 12 on a certain date 以種種香
469 12 and; as well as 以種種香
470 12 to rely on 以種種香
471 12 to regard 以種種香
472 12 to be able to 以種種香
473 12 to order; to command 以種種香
474 12 further; moreover 以種種香
475 12 used after a verb 以種種香
476 12 very 以種種香
477 12 already 以種種香
478 12 increasingly 以種種香
479 12 a reason; a cause 以種種香
480 12 Israel 以種種香
481 12 Yi 以種種香
482 12 use; yogena 以種種香
483 12 wáng Wang 名普觀清淨音王如來
484 12 wáng a king 名普觀清淨音王如來
485 12 wáng Kangxi radical 96 名普觀清淨音王如來
486 12 wàng to be king; to rule 名普觀清淨音王如來
487 12 wáng a prince; a duke 名普觀清淨音王如來
488 12 wáng grand; great 名普觀清淨音王如來
489 12 wáng to treat with the ceremony due to a king 名普觀清淨音王如來
490 12 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名普觀清淨音王如來
491 12 wáng the head of a group or gang 名普觀清淨音王如來
492 12 wáng the biggest or best of a group 名普觀清淨音王如來
493 12 wáng king; best of a kind; rāja 名普觀清淨音王如來
494 12 眾生 zhòngshēng all living things 已度殑伽沙數眾生
495 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 已度殑伽沙數眾生
496 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 已度殑伽沙數眾生
497 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 已度殑伽沙數眾生
498 12 néng can; able 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
499 12 néng ability; capacity 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者
500 12 néng a mythical bear-like beast 若復有人聞此妙吉祥菩薩名字能受持者

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
that; tad
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
obtain; attain; prāpta
大迦叶 大迦葉 dà Jiāyè Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
this; here; etad
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝幢如来 寶幢如來 98 Ratnaketu Tathagata
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
宝照明 寶照明 98 Ratnaprabhasa
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大辩才 大辯才 100 Sarasvati Devi; Saraswati
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大日如来 大日如來 100 Vairocana Tathagata; Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵高 102 Vincent Van Gogh
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
华中 華中 104 Central China
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
普华 普華 112 Samantakusuma
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
施护 施護 115 Danapala
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子音 師子音 115 Simhaghosa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四洲 115 Four Continents
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
西天 120 India; Indian continent
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 162.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
长时 長時 99 eon; kalpa
称念 稱念 99
 1. chant Buddha's name
 2. to chant the name of the Buddha
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
初地 99 the first ground
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提心 100 great bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
覩见 覩見 100 to observe
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
发趣 發趣 102 to set out
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
功德聚 103 stupa
光明世界 103 A Bright World
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
坚固勇猛 堅固勇猛 106 resolute; dhīra
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽陀 106 gatha; verse
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
觉者 覺者 106 awakened one
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
普观 普觀 112 beheld
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
劝请 勸請 113 to request; to implore
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少善根 115 few good roots; little virtue
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十方世界 115 the worlds in all ten directions
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
无得 無得 119 Non-Attainment
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
香光 120 Fragrant Light
心法 120 mental objects
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
心善解脱 心善解脫 120 liberated by wholesome thoughts
行法 120 cultivation method
信解 120 resolution; determination; adhimukti
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞歎 讚歎 122 praise
证得 證得 122 realize; prāpti
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正智 122 correct understanding; wisdom
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara