Glossary and Vocabulary for Sutra on the Story of King Mūrdhaga (Ding Sheng Wang Gushi Jing) 頂生王故事經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 爾時 ěr shí at that time 爾時
2 38 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
3 32 to go; to 我欲使雨七寶於我宮中
4 32 to rely on; to depend on 我欲使雨七寶於我宮中
5 32 Yu 我欲使雨七寶於我宮中
6 32 a crow 我欲使雨七寶於我宮中
7 31 mín the people; citizen; subjects 治化人民無有卒暴
8 31 mín Min 治化人民無有卒暴
9 31 mín people 治化人民無有卒暴
10 28 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難在閑獨處
11 28 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難在閑獨處
12 27 頂生王 dǐng shēng wáng King Mūrdhaga 頂生王復於異時便生是念
13 26 便 biàn convenient; handy; easy 便作是念
14 26 便 biàn advantageous 便作是念
15 26 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便作是念
16 26 便 pián fat; obese 便作是念
17 26 便 biàn to make easy 便作是念
18 26 便 biàn an unearned advantage 便作是念
19 26 便 biàn ordinary; plain 便作是念
20 26 便 biàn in passing 便作是念
21 26 便 biàn informal 便作是念
22 26 便 biàn appropriate; suitable 便作是念
23 26 便 biàn an advantageous occasion 便作是念
24 26 便 biàn stool 便作是念
25 26 便 pián quiet; quiet and comfortable 便作是念
26 26 便 biàn proficient; skilled 便作是念
27 26 便 pián shrewd; slick; good with words 便作是念
28 24 大王 dàwáng king 有大王名頂生
29 24 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 有大王名頂生
30 24 大王 dàwáng great king; mahārāja 有大王名頂生
31 23 self 我曾聞
32 23 [my] dear 我曾聞
33 23 Wo 我曾聞
34 23 self; atman; attan 我曾聞
35 23 ga 我曾聞
36 22 神足 shénzú teleportation; ṛddyabhijṇa 有力勢神足
37 21 niàn to read aloud 便作是念
38 21 niàn to remember; to expect 便作是念
39 21 niàn to miss 便作是念
40 21 niàn to consider 便作是念
41 21 niàn to recite; to chant 便作是念
42 21 niàn to show affection for 便作是念
43 21 niàn a thought; an idea 便作是念
44 21 niàn twenty 便作是念
45 21 niàn memory 便作是念
46 21 niàn an instant 便作是念
47 21 niàn Nian 便作是念
48 21 niàn mindfulness; smrti 便作是念
49 21 niàn a thought; citta 便作是念
50 20 jiè border; boundary 此是大王弗于逮界
51 20 jiè kingdom 此是大王弗于逮界
52 20 jiè territory; region 此是大王弗于逮界
53 20 jiè the world 此是大王弗于逮界
54 20 jiè scope; extent 此是大王弗于逮界
55 20 jiè erathem; stratigraphic unit 此是大王弗于逮界
56 20 jiè to divide; to define a boundary 此是大王弗于逮界
57 20 jiè to adjoin 此是大王弗于逮界
58 20 jiè dhatu; realm; field; domain 此是大王弗于逮界
59 19 頂生 dǐng shēng Mūrdhaga 有大王名頂生
60 19 zuò to do 便作是念
61 19 zuò to act as; to serve as 便作是念
62 19 zuò to start 便作是念
63 19 zuò a writing; a work 便作是念
64 19 zuò to dress as; to be disguised as 便作是念
65 19 zuō to create; to make 便作是念
66 19 zuō a workshop 便作是念
67 19 zuō to write; to compose 便作是念
68 19 zuò to rise 便作是念
69 19 zuò to be aroused 便作是念
70 19 zuò activity; action; undertaking 便作是念
71 19 zuò to regard as 便作是念
72 19 zuò action; kāraṇa 便作是念
73 18 Yi 亦有千子勇悍猛健
74 18 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 聞有弗于逮神足自在
75 18 自在 zìzài Carefree 聞有弗于逮神足自在
76 18 自在 zìzài perfect ease 聞有弗于逮神足自在
77 18 自在 zìzài Isvara 聞有弗于逮神足自在
78 18 自在 zìzài self mastery; vaśitā 聞有弗于逮神足自在
79 18 suǒ a few; various; some 往至世尊所
80 18 suǒ a place; a location 往至世尊所
81 18 suǒ indicates a passive voice 往至世尊所
82 18 suǒ an ordinal number 往至世尊所
83 18 suǒ meaning 往至世尊所
84 18 suǒ garrison 往至世尊所
85 18 suǒ place; pradeśa 往至世尊所
86 18 wáng Wang 真法之王
87 18 wáng a king 真法之王
88 18 wáng Kangxi radical 96 真法之王
89 18 wàng to be king; to rule 真法之王
90 18 wáng a prince; a duke 真法之王
91 18 wáng grand; great 真法之王
92 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 真法之王
93 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 真法之王
94 18 wáng the head of a group or gang 真法之王
95 18 wáng the biggest or best of a group 真法之王
96 18 wáng king; best of a kind; rāja 真法之王
97 15 yuē to speak; to say 世尊告阿難曰
98 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告阿難曰
99 15 yuē to be called 世尊告阿難曰
100 15 yuē said; ukta 世尊告阿難曰
101 15 fán complicated; complex 穀茂豐熟人民繁稠
102 15 fán numerous 穀茂豐熟人民繁稠
103 15 fán profuse; lush 穀茂豐熟人民繁稠
104 15 fán to nurture animals or crops so that they thrive 穀茂豐熟人民繁稠
105 15 pán a girth strap for a horse 穀茂豐熟人民繁稠
106 15 Po 穀茂豐熟人民繁稠
107 15 fán too much; atibahu 穀茂豐熟人民繁稠
108 15 desire 我欲使雨七寶於我宮中
109 15 to desire; to wish 我欲使雨七寶於我宮中
110 15 to desire; to intend 我欲使雨七寶於我宮中
111 15 lust 我欲使雨七寶於我宮中
112 15 desire; intention; wish; kāma 我欲使雨七寶於我宮中
113 15 chóu many 穀茂豐熟人民繁稠
114 15 chóu dense; crowded; thick 穀茂豐熟人民繁稠
115 15 chóu Chou 穀茂豐熟人民繁稠
116 15 chóu dense; gahana 穀茂豐熟人民繁稠
117 14 jiàn to see 弗于逮眾生遙見王頂生來
118 14 jiàn opinion; view; understanding 弗于逮眾生遙見王頂生來
119 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 弗于逮眾生遙見王頂生來
120 14 jiàn refer to; for details see 弗于逮眾生遙見王頂生來
121 14 jiàn to listen to 弗于逮眾生遙見王頂生來
122 14 jiàn to meet 弗于逮眾生遙見王頂生來
123 14 jiàn to receive (a guest) 弗于逮眾生遙見王頂生來
124 14 jiàn let me; kindly 弗于逮眾生遙見王頂生來
125 14 jiàn Jian 弗于逮眾生遙見王頂生來
126 14 xiàn to appear 弗于逮眾生遙見王頂生來
127 14 xiàn to introduce 弗于逮眾生遙見王頂生來
128 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 弗于逮眾生遙見王頂生來
129 14 至人 zhìrén fully realized human being; sage; saint 亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠
130 13 Kangxi radical 49 到已頭面作禮
131 13 to bring to an end; to stop 到已頭面作禮
132 13 to complete 到已頭面作禮
133 13 to demote; to dismiss 到已頭面作禮
134 13 to recover from an illness 到已頭面作禮
135 13 former; pūrvaka 到已頭面作禮
136 13 zuò to sit 尊者阿難便從坐起
137 13 zuò to ride 尊者阿難便從坐起
138 13 zuò to visit 尊者阿難便從坐起
139 13 zuò a seat 尊者阿難便從坐起
140 13 zuò to hold fast to; to stick to 尊者阿難便從坐起
141 13 zuò to be in a position 尊者阿難便從坐起
142 13 zuò to convict; to try 尊者阿難便從坐起
143 13 zuò to stay 尊者阿難便從坐起
144 13 zuò to kneel 尊者阿難便從坐起
145 13 zuò to violate 尊者阿難便從坐起
146 13 zuò to sit; niṣad 尊者阿難便從坐起
147 13 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 尊者阿難便從坐起
148 12 瞿耶尼 jùyéní Godānīya 有瞿耶尼國土神足自在
149 12 七寶 qī bǎo seven treasures; great wealth 七寶具足
150 12 七寶 qī bǎo seven treasures; saptaratna 七寶具足
151 12 七寶 qī bǎo seven cakravartin treasures 七寶具足
152 11 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 有三十三天
153 11 luxuriant; dense; thick; moody 有欝單曰界
154 11 rén person; people; a human being 曩昔舊人
155 11 rén Kangxi radical 9 曩昔舊人
156 11 rén a kind of person 曩昔舊人
157 11 rén everybody 曩昔舊人
158 11 rén adult 曩昔舊人
159 11 rén somebody; others 曩昔舊人
160 11 rén an upright person 曩昔舊人
161 11 rén person; manuṣya 曩昔舊人
162 11 wǎng to go (in a direction) 往至世尊所
163 11 wǎng in the past 往至世尊所
164 11 wǎng to turn toward 往至世尊所
165 11 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往至世尊所
166 11 wǎng to send a gift 往至世尊所
167 11 wǎng former times 往至世尊所
168 11 wǎng someone who has passed away 往至世尊所
169 11 wǎng to go; gam 往至世尊所
170 11 dān bill; slip of paper; form 有欝單曰界
171 11 dān single 有欝單曰界
172 11 shàn Shan 有欝單曰界
173 11 chán chieftain 有欝單曰界
174 11 dān poor; impoverished 有欝單曰界
175 11 dān to deplete; to exhaust 有欝單曰界
176 11 dān odd 有欝單曰界
177 11 dān lone 有欝單曰界
178 11 dān few 有欝單曰界
179 11 dān weak; thin 有欝單曰界
180 11 dān unlined 有欝單曰界
181 11 dān a sheet 有欝單曰界
182 11 dān a list of names; a list 有欝單曰界
183 11 shàn Shan County 有欝單曰界
184 11 dān simple 有欝單曰界
185 11 dān a meditation mat 有欝單曰界
186 11 dān alone; solitary; ekākin 有欝單曰界
187 11 dān living quarters at a monastery 有欝單曰界
188 10 do not 聞有弗于逮神足自在
189 10 pu 聞有弗于逮神足自在
190 10 to go back; to return 頂生王復於異時便生是念
191 10 to resume; to restart 頂生王復於異時便生是念
192 10 to do in detail 頂生王復於異時便生是念
193 10 to restore 頂生王復於異時便生是念
194 10 to respond; to reply to 頂生王復於異時便生是念
195 10 Fu; Return 頂生王復於異時便生是念
196 10 to retaliate; to reciprocate 頂生王復於異時便生是念
197 10 to avoid forced labor or tax 頂生王復於異時便生是念
198 10 Fu 頂生王復於異時便生是念
199 10 doubled; to overlapping; folded 頂生王復於異時便生是念
200 10 a lined garment with doubled thickness 頂生王復於異時便生是念
201 10 dài to arrest; to catch; to seize 聞有弗于逮神足自在
202 10 dài to arrive; to reach 聞有弗于逮神足自在
203 10 dài to be equal 聞有弗于逮神足自在
204 10 dài to seize an opportunity 聞有弗于逮神足自在
205 10 dignified; elegant 聞有弗于逮神足自在
206 10 fēng abundant; rich; lush; bountiful 穀茂豐熟人民繁稠
207 10 fēng Feng 穀茂豐熟人民繁稠
208 10 fēng good in appearance 穀茂豐熟人民繁稠
209 10 fēng a kind of serving tray 穀茂豐熟人民繁稠
210 10 fēng Feng [hexagram] 穀茂豐熟人民繁稠
211 10 fēng fertile 穀茂豐熟人民繁稠
212 10 fēng Feng [surname] 穀茂豐熟人民繁稠
213 10 fēng great 穀茂豐熟人民繁稠
214 10 to go; to 聞有弗于逮神足自在
215 10 to rely on; to depend on 聞有弗于逮神足自在
216 10 Yu 聞有弗于逮神足自在
217 10 a crow 聞有弗于逮神足自在
218 10 valley; gorge; ravine 穀茂豐熟人民繁稠
219 10 grain; corn 穀茂豐熟人民繁稠
220 10 Gu 穀茂豐熟人民繁稠
221 10 Kangxi radical 150 穀茂豐熟人民繁稠
222 10 virtuous 穀茂豐熟人民繁稠
223 10 an official's salary 穀茂豐熟人民繁稠
224 10 to bring up 穀茂豐熟人民繁稠
225 10 to survive; to grow up 穀茂豐熟人民繁稠
226 10 poverty 穀茂豐熟人民繁稠
227 10 Tuyuhun people 穀茂豐熟人民繁稠
228 10 grain; priyaṅgu 穀茂豐熟人民繁稠
229 9 熟人 shúrén acquaintance; friend 穀茂豐熟人民繁稠
230 9 閻浮利 yánfúlì Jambudvīpa 然我有是閻浮利地
231 9 熾盛 chìshèng flaming; ablaze 穀茂豐熟人民熾盛
232 9 熾盛 chìshèng prosperous 穀茂豐熟人民熾盛
233 9 熾盛 chìshèng flaming; jvala 穀茂豐熟人民熾盛
234 9 zhì to rule; to govern; to manage; to control 治化人民無有卒暴
235 9 zhì to cure; to treat; to heal 治化人民無有卒暴
236 9 zhì to annihilate 治化人民無有卒暴
237 9 zhì to punish 治化人民無有卒暴
238 9 zhì a government seat 治化人民無有卒暴
239 9 zhì to be in order; to be well managed 治化人民無有卒暴
240 9 zhì to study; to focus on 治化人民無有卒暴
241 9 zhì a Taoist parish 治化人民無有卒暴
242 9 zhì to cure; cikitsā 治化人民無有卒暴
243 9 mào thick; lush; dense 穀茂豐熟人民繁稠
244 9 mào talented 穀茂豐熟人民繁稠
245 9 zhì Kangxi radical 133 往至世尊所
246 9 zhì to arrive 往至世尊所
247 9 zhì approach; upagama 往至世尊所
248 8 Kangxi radical 71 貪欲無厭足
249 8 to not have; without 貪欲無厭足
250 8 mo 貪欲無厭足
251 8 to not have 貪欲無厭足
252 8 Wu 貪欲無厭足
253 8 mo 貪欲無厭足
254 8 wén to hear 聞如是
255 8 wén Wen 聞如是
256 8 wén sniff at; to smell 聞如是
257 8 wén to be widely known 聞如是
258 8 wén to confirm; to accept 聞如是
259 8 wén information 聞如是
260 8 wèn famous; well known 聞如是
261 8 wén knowledge; learning 聞如是
262 8 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
263 8 wén to question 聞如是
264 8 wén heard; śruta 聞如是
265 8 wén hearing; śruti 聞如是
266 8 infix potential marker 於閻浮利不現
267 8 zhě ca 所以然者
268 8 shí time; a point or period of time 曩昔久遠時
269 8 shí a season; a quarter of a year 曩昔久遠時
270 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 曩昔久遠時
271 8 shí fashionable 曩昔久遠時
272 8 shí fate; destiny; luck 曩昔久遠時
273 8 shí occasion; opportunity; chance 曩昔久遠時
274 8 shí tense 曩昔久遠時
275 8 shí particular; special 曩昔久遠時
276 8 shí to plant; to cultivate 曩昔久遠時
277 8 shí an era; a dynasty 曩昔久遠時
278 8 shí time [abstract] 曩昔久遠時
279 8 shí seasonal 曩昔久遠時
280 8 shí to wait upon 曩昔久遠時
281 8 shí hour 曩昔久遠時
282 8 shí appropriate; proper; timely 曩昔久遠時
283 8 shí Shi 曩昔久遠時
284 8 shí a present; currentlt 曩昔久遠時
285 8 shí time; kāla 曩昔久遠時
286 8 shí at that time; samaya 曩昔久遠時
287 8 厭足 yànzú to satisfy; to be satisfied 貪欲無厭足
288 8 soil; ground; land 然我有是閻浮利地
289 8 floor 然我有是閻浮利地
290 8 the earth 然我有是閻浮利地
291 8 fields 然我有是閻浮利地
292 8 a place 然我有是閻浮利地
293 8 a situation; a position 然我有是閻浮利地
294 8 background 然我有是閻浮利地
295 8 terrain 然我有是閻浮利地
296 8 a territory; a region 然我有是閻浮利地
297 8 used after a distance measure 然我有是閻浮利地
298 8 coming from the same clan 然我有是閻浮利地
299 8 earth; pṛthivī 然我有是閻浮利地
300 8 stage; ground; level; bhumi 然我有是閻浮利地
301 7 無數 wúshù countless; innumerable 王頂生於彼治化無數百千歲
302 7 無數 wúshù extremely many 王頂生於彼治化無數百千歲
303 7 four 及四種兵
304 7 note a musical scale 及四種兵
305 7 fourth 及四種兵
306 7 Si 及四種兵
307 7 four; catur 及四種兵
308 7 人民 rénmín the people 瞿耶尼人民遙見王頂生
309 7 人民 rénmín common people 瞿耶尼人民遙見王頂生
310 7 人民 rénmín people; janā 瞿耶尼人民遙見王頂生
311 7 rain 我欲使雨七寶於我宮中
312 7 Kangxi radical 173 我欲使雨七寶於我宮中
313 7 to rain 我欲使雨七寶於我宮中
314 7 to moisten 我欲使雨七寶於我宮中
315 7 a friend 我欲使雨七寶於我宮中
316 7 to fall 我欲使雨七寶於我宮中
317 7 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 於彼有天名釋提桓因
318 7 extremity 壽命極長
319 7 ridge-beam of a roof 壽命極長
320 7 to exhaust 壽命極長
321 7 a standard principle 壽命極長
322 7 pinnacle; summit; highpoint 壽命極長
323 7 pole 壽命極長
324 7 throne 壽命極長
325 7 urgent 壽命極長
326 7 an electrical pole; a node 壽命極長
327 7 highest point; parama 壽命極長
328 7 huà to make into; to change into; to transform 以法治化不加刀杖
329 7 huà to convert; to persuade 以法治化不加刀杖
330 7 huà to manifest 以法治化不加刀杖
331 7 huà to collect alms 以法治化不加刀杖
332 7 huà [of Nature] to create 以法治化不加刀杖
333 7 huà to die 以法治化不加刀杖
334 7 huà to dissolve; to melt 以法治化不加刀杖
335 7 huà to revert to a previous custom 以法治化不加刀杖
336 7 huà chemistry 以法治化不加刀杖
337 7 huà to burn 以法治化不加刀杖
338 7 huā to spend 以法治化不加刀杖
339 7 huà to manifest 以法治化不加刀杖
340 7 huà to convert 以法治化不加刀杖
341 7 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 乃至貪欲染著皆悉藏貯
342 7 zhù outstanding 乃至貪欲染著皆悉藏貯
343 7 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 乃至貪欲染著皆悉藏貯
344 7 zhuó to wear (clothes) 乃至貪欲染著皆悉藏貯
345 7 zhe expresses a command 乃至貪欲染著皆悉藏貯
346 7 zháo to attach; to grasp 乃至貪欲染著皆悉藏貯
347 7 zhāo to add; to put 乃至貪欲染著皆悉藏貯
348 7 zhuó a chess move 乃至貪欲染著皆悉藏貯
349 7 zhāo a trick; a move; a method 乃至貪欲染著皆悉藏貯
350 7 zhāo OK 乃至貪欲染著皆悉藏貯
351 7 zháo to fall into [a trap] 乃至貪欲染著皆悉藏貯
352 7 zháo to ignite 乃至貪欲染著皆悉藏貯
353 7 zháo to fall asleep 乃至貪欲染著皆悉藏貯
354 7 zhuó whereabouts; end result 乃至貪欲染著皆悉藏貯
355 7 zhù to appear; to manifest 乃至貪欲染著皆悉藏貯
356 7 zhù to show 乃至貪欲染著皆悉藏貯
357 7 zhù to indicate; to be distinguished by 乃至貪欲染著皆悉藏貯
358 7 zhù to write 乃至貪欲染著皆悉藏貯
359 7 zhù to record 乃至貪欲染著皆悉藏貯
360 7 zhù a document; writings 乃至貪欲染著皆悉藏貯
361 7 zhù Zhu 乃至貪欲染著皆悉藏貯
362 7 zháo expresses that a continuing process has a result 乃至貪欲染著皆悉藏貯
363 7 zhuó to arrive 乃至貪欲染著皆悉藏貯
364 7 zhuó to result in 乃至貪欲染著皆悉藏貯
365 7 zhuó to command 乃至貪欲染著皆悉藏貯
366 7 zhuó a strategy 乃至貪欲染著皆悉藏貯
367 7 zhāo to happen; to occur 乃至貪欲染著皆悉藏貯
368 7 zhù space between main doorwary and a screen 乃至貪欲染著皆悉藏貯
369 7 zhuó somebody attached to a place; a local 乃至貪欲染著皆悉藏貯
370 7 zhe attachment to 乃至貪欲染著皆悉藏貯
371 7 化人 huàrén a conjured person 治化人民無有卒暴
372 7 bǎi one hundred 王頂生於彼治化無數百千歲
373 7 bǎi many 王頂生於彼治化無數百千歲
374 7 bǎi Bai 王頂生於彼治化無數百千歲
375 7 bǎi all 王頂生於彼治化無數百千歲
376 7 bǎi hundred; śata 王頂生於彼治化無數百千歲
377 7 yáo distant; remote 弗于逮眾生遙見王頂生來
378 7 shēng to be born; to give birth 王便生是念
379 7 shēng to live 王便生是念
380 7 shēng raw 王便生是念
381 7 shēng a student 王便生是念
382 7 shēng life 王便生是念
383 7 shēng to produce; to give rise 王便生是念
384 7 shēng alive 王便生是念
385 7 shēng a lifetime 王便生是念
386 7 shēng to initiate; to become 王便生是念
387 7 shēng to grow 王便生是念
388 7 shēng unfamiliar 王便生是念
389 7 shēng not experienced 王便生是念
390 7 shēng hard; stiff; strong 王便生是念
391 7 shēng having academic or professional knowledge 王便生是念
392 7 shēng a male role in traditional theatre 王便生是念
393 7 shēng gender 王便生是念
394 7 shēng to develop; to grow 王便生是念
395 7 shēng to set up 王便生是念
396 7 shēng a prostitute 王便生是念
397 7 shēng a captive 王便生是念
398 7 shēng a gentleman 王便生是念
399 7 shēng Kangxi radical 100 王便生是念
400 7 shēng unripe 王便生是念
401 7 shēng nature 王便生是念
402 7 shēng to inherit; to succeed 王便生是念
403 7 shēng destiny 王便生是念
404 7 shēng birth 王便生是念
405 6 to reach 及四部兵
406 6 to attain 及四部兵
407 6 to understand 及四部兵
408 6 able to be compared to; to catch up with 及四部兵
409 6 to be involved with; to associate with 及四部兵
410 6 passing of a feudal title from elder to younger brother 及四部兵
411 6 and; ca; api 及四部兵
412 6 yín silver 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
413 6 yín silver 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
414 6 yín cash; money 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
415 6 yín silver apricot; gingko 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
416 6 yín edge; border 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
417 6 yín Yin 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
418 6 yín silver; rūpya 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
419 6 qiān one thousand 亦有千子勇悍猛健
420 6 qiān many; numerous; countless 亦有千子勇悍猛健
421 6 qiān a cheat; swindler 亦有千子勇悍猛健
422 6 day of the month; a certain day 即七日之中雨七寶
423 6 Kangxi radical 72 即七日之中雨七寶
424 6 a day 即七日之中雨七寶
425 6 Japan 即七日之中雨七寶
426 6 sun 即七日之中雨七寶
427 6 daytime 即七日之中雨七寶
428 6 sunlight 即七日之中雨七寶
429 6 everyday 即七日之中雨七寶
430 6 season 即七日之中雨七寶
431 6 available time 即七日之中雨七寶
432 6 in the past 即七日之中雨七寶
433 6 mi 即七日之中雨七寶
434 6 sun; sūrya 即七日之中雨七寶
435 6 a day; divasa 即七日之中雨七寶
436 6 命終 mìng zhōng to die; to end a life 於彼命終盡生天上
437 6 děng et cetera; and so on 卿等欲知
438 6 děng to wait 卿等欲知
439 6 děng to be equal 卿等欲知
440 6 děng degree; level 卿等欲知
441 6 děng to compare 卿等欲知
442 6 děng same; equal; sama 卿等欲知
443 6 color 皆平正盡紺青色
444 6 form; matter 皆平正盡紺青色
445 6 shǎi dice 皆平正盡紺青色
446 6 Kangxi radical 139 皆平正盡紺青色
447 6 countenance 皆平正盡紺青色
448 6 scene; sight 皆平正盡紺青色
449 6 feminine charm; female beauty 皆平正盡紺青色
450 6 kind; type 皆平正盡紺青色
451 6 quality 皆平正盡紺青色
452 6 to be angry 皆平正盡紺青色
453 6 to seek; to search for 皆平正盡紺青色
454 6 lust; sexual desire 皆平正盡紺青色
455 6 form; rupa 皆平正盡紺青色
456 6 seven 即七日之中雨七寶
457 6 a genre of poetry 即七日之中雨七寶
458 6 seventh day memorial ceremony 即七日之中雨七寶
459 6 seven; sapta 即七日之中雨七寶
460 6 lǐng neck 我等盡是大王所領
461 6 lǐng collar 我等盡是大王所領
462 6 lǐng to lead; to command 我等盡是大王所領
463 6 lǐng main aspects; essential points 我等盡是大王所領
464 6 lǐng to accept; to receive 我等盡是大王所領
465 6 lǐng to understand; to realize 我等盡是大王所領
466 6 lǐng to guide 我等盡是大王所領
467 6 lǐng having jurisdiction over 我等盡是大王所領
468 6 lǐng mountains 我等盡是大王所領
469 6 suì age 王頂生於彼治化無數百千歲
470 6 suì years 王頂生於彼治化無數百千歲
471 6 suì time 王頂生於彼治化無數百千歲
472 6 suì annual harvest 王頂生於彼治化無數百千歲
473 6 suì year; varṣa 王頂生於彼治化無數百千歲
474 6 to know; to learn about; to comprehend 乃至貪欲染著皆悉藏貯
475 6 detailed 乃至貪欲染著皆悉藏貯
476 6 to elaborate; to expound 乃至貪欲染著皆悉藏貯
477 6 to exhaust; to use up 乃至貪欲染著皆悉藏貯
478 6 strongly 乃至貪欲染著皆悉藏貯
479 6 Xi 乃至貪欲染著皆悉藏貯
480 6 all; kṛtsna 乃至貪欲染著皆悉藏貯
481 6 qīng minister; high officer 卿輩
482 6 qīng Qing 卿輩
483 6 to use; to grasp 以法治化不加刀杖
484 6 to rely on 以法治化不加刀杖
485 6 to regard 以法治化不加刀杖
486 6 to be able to 以法治化不加刀杖
487 6 to order; to command 以法治化不加刀杖
488 6 used after a verb 以法治化不加刀杖
489 6 a reason; a cause 以法治化不加刀杖
490 6 Israel 以法治化不加刀杖
491 6 Yi 以法治化不加刀杖
492 6 use; yogena 以法治化不加刀杖
493 6 chéng to fill 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
494 6 shèng Sheng 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
495 6 shèng abundant; flourishing 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
496 6 chéng to contain 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
497 6 chéng a grain offering 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
498 6 shèng dense 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
499 6 shèng large scale 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金
500 6 shèng extremely 大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金

Frequencies of all Words

Top 819

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 46 shì is; are; am; to be 便作是念
2 46 shì is exactly 便作是念
3 46 shì is suitable; is in contrast 便作是念
4 46 shì this; that; those 便作是念
5 46 shì really; certainly 便作是念
6 46 shì correct; yes; affirmative 便作是念
7 46 shì true 便作是念
8 46 shì is; has; exists 便作是念
9 46 shì used between repetitions of a word 便作是念
10 46 shì a matter; an affair 便作是念
11 46 shì Shi 便作是念
12 46 shì is; bhū 便作是念
13 46 shì this; idam 便作是念
14 38 爾時 ěr shí at that time 爾時
15 38 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
16 32 yǒu is; are; to exist 有大王名頂生
17 32 yǒu to have; to possess 有大王名頂生
18 32 yǒu indicates an estimate 有大王名頂生
19 32 yǒu indicates a large quantity 有大王名頂生
20 32 yǒu indicates an affirmative response 有大王名頂生
21 32 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大王名頂生
22 32 yǒu used to compare two things 有大王名頂生
23 32 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大王名頂生
24 32 yǒu used before the names of dynasties 有大王名頂生
25 32 yǒu a certain thing; what exists 有大王名頂生
26 32 yǒu multiple of ten and ... 有大王名頂生
27 32 yǒu abundant 有大王名頂生
28 32 yǒu purposeful 有大王名頂生
29 32 yǒu You 有大王名頂生
30 32 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大王名頂生
31 32 yǒu becoming; bhava 有大王名頂生
32 32 in; at 我欲使雨七寶於我宮中
33 32 in; at 我欲使雨七寶於我宮中
34 32 in; at; to; from 我欲使雨七寶於我宮中
35 32 to go; to 我欲使雨七寶於我宮中
36 32 to rely on; to depend on 我欲使雨七寶於我宮中
37 32 to go to; to arrive at 我欲使雨七寶於我宮中
38 32 from 我欲使雨七寶於我宮中
39 32 give 我欲使雨七寶於我宮中
40 32 oppposing 我欲使雨七寶於我宮中
41 32 and 我欲使雨七寶於我宮中
42 32 compared to 我欲使雨七寶於我宮中
43 32 by 我欲使雨七寶於我宮中
44 32 and; as well as 我欲使雨七寶於我宮中
45 32 for 我欲使雨七寶於我宮中
46 32 Yu 我欲使雨七寶於我宮中
47 32 a crow 我欲使雨七寶於我宮中
48 32 whew; wow 我欲使雨七寶於我宮中
49 32 near to; antike 我欲使雨七寶於我宮中
50 31 mín the people; citizen; subjects 治化人民無有卒暴
51 31 mín Min 治化人民無有卒暴
52 31 mín people 治化人民無有卒暴
53 28 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難在閑獨處
54 28 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難在閑獨處
55 28 this; these 猶如此世界江河大海
56 28 in this way 猶如此世界江河大海
57 28 otherwise; but; however; so 猶如此世界江河大海
58 28 at this time; now; here 猶如此世界江河大海
59 28 this; here; etad 猶如此世界江河大海
60 27 頂生王 dǐng shēng wáng King Mūrdhaga 頂生王復於異時便生是念
61 26 便 biàn convenient; handy; easy 便作是念
62 26 便 biàn advantageous 便作是念
63 26 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便作是念
64 26 便 pián fat; obese 便作是念
65 26 便 biàn to make easy 便作是念
66 26 便 biàn an unearned advantage 便作是念
67 26 便 biàn ordinary; plain 便作是念
68 26 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便作是念
69 26 便 biàn in passing 便作是念
70 26 便 biàn informal 便作是念
71 26 便 biàn right away; then; right after 便作是念
72 26 便 biàn appropriate; suitable 便作是念
73 26 便 biàn an advantageous occasion 便作是念
74 26 便 biàn stool 便作是念
75 26 便 pián quiet; quiet and comfortable 便作是念
76 26 便 biàn proficient; skilled 便作是念
77 26 便 biàn even if; even though 便作是念
78 26 便 pián shrewd; slick; good with words 便作是念
79 26 便 biàn then; atha 便作是念
80 24 大王 dàwáng king 有大王名頂生
81 24 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 有大王名頂生
82 24 大王 dàwáng great king; mahārāja 有大王名頂生
83 23 I; me; my 我曾聞
84 23 self 我曾聞
85 23 we; our 我曾聞
86 23 [my] dear 我曾聞
87 23 Wo 我曾聞
88 23 self; atman; attan 我曾聞
89 23 ga 我曾聞
90 23 I; aham 我曾聞
91 22 神足 shénzú teleportation; ṛddyabhijṇa 有力勢神足
92 21 niàn to read aloud 便作是念
93 21 niàn to remember; to expect 便作是念
94 21 niàn to miss 便作是念
95 21 niàn to consider 便作是念
96 21 niàn to recite; to chant 便作是念
97 21 niàn to show affection for 便作是念
98 21 niàn a thought; an idea 便作是念
99 21 niàn twenty 便作是念
100 21 niàn memory 便作是念
101 21 niàn an instant 便作是念
102 21 niàn Nian 便作是念
103 21 niàn mindfulness; smrti 便作是念
104 21 niàn a thought; citta 便作是念
105 20 jiè border; boundary 此是大王弗于逮界
106 20 jiè kingdom 此是大王弗于逮界
107 20 jiè circle; society 此是大王弗于逮界
108 20 jiè territory; region 此是大王弗于逮界
109 20 jiè the world 此是大王弗于逮界
110 20 jiè scope; extent 此是大王弗于逮界
111 20 jiè erathem; stratigraphic unit 此是大王弗于逮界
112 20 jiè to divide; to define a boundary 此是大王弗于逮界
113 20 jiè to adjoin 此是大王弗于逮界
114 20 jiè dhatu; realm; field; domain 此是大王弗于逮界
115 19 頂生 dǐng shēng Mūrdhaga 有大王名頂生
116 19 zuò to do 便作是念
117 19 zuò to act as; to serve as 便作是念
118 19 zuò to start 便作是念
119 19 zuò a writing; a work 便作是念
120 19 zuò to dress as; to be disguised as 便作是念
121 19 zuō to create; to make 便作是念
122 19 zuō a workshop 便作是念
123 19 zuō to write; to compose 便作是念
124 19 zuò to rise 便作是念
125 19 zuò to be aroused 便作是念
126 19 zuò activity; action; undertaking 便作是念
127 19 zuò to regard as 便作是念
128 19 zuò action; kāraṇa 便作是念
129 18 also; too 亦有千子勇悍猛健
130 18 but 亦有千子勇悍猛健
131 18 this; he; she 亦有千子勇悍猛健
132 18 although; even though 亦有千子勇悍猛健
133 18 already 亦有千子勇悍猛健
134 18 particle with no meaning 亦有千子勇悍猛健
135 18 Yi 亦有千子勇悍猛健
136 18 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 聞有弗于逮神足自在
137 18 自在 zìzài Carefree 聞有弗于逮神足自在
138 18 自在 zìzài perfect ease 聞有弗于逮神足自在
139 18 自在 zìzài Isvara 聞有弗于逮神足自在
140 18 自在 zìzài self mastery; vaśitā 聞有弗于逮神足自在
141 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 往至世尊所
142 18 suǒ an office; an institute 往至世尊所
143 18 suǒ introduces a relative clause 往至世尊所
144 18 suǒ it 往至世尊所
145 18 suǒ if; supposing 往至世尊所
146 18 suǒ a few; various; some 往至世尊所
147 18 suǒ a place; a location 往至世尊所
148 18 suǒ indicates a passive voice 往至世尊所
149 18 suǒ that which 往至世尊所
150 18 suǒ an ordinal number 往至世尊所
151 18 suǒ meaning 往至世尊所
152 18 suǒ garrison 往至世尊所
153 18 suǒ place; pradeśa 往至世尊所
154 18 suǒ that which; yad 往至世尊所
155 18 wáng Wang 真法之王
156 18 wáng a king 真法之王
157 18 wáng Kangxi radical 96 真法之王
158 18 wàng to be king; to rule 真法之王
159 18 wáng a prince; a duke 真法之王
160 18 wáng grand; great 真法之王
161 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 真法之王
162 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 真法之王
163 18 wáng the head of a group or gang 真法之王
164 18 wáng the biggest or best of a group 真法之王
165 18 wáng king; best of a kind; rāja 真法之王
166 18 that; those 我欲往彼治化
167 18 another; the other 我欲往彼治化
168 18 that; tad 我欲往彼治化
169 15 yuē to speak; to say 世尊告阿難曰
170 15 yuē Kangxi radical 73 世尊告阿難曰
171 15 yuē to be called 世尊告阿難曰
172 15 yuē particle without meaning 世尊告阿難曰
173 15 yuē said; ukta 世尊告阿難曰
174 15 fán complicated; complex 穀茂豐熟人民繁稠
175 15 fán numerous 穀茂豐熟人民繁稠
176 15 fán profuse; lush 穀茂豐熟人民繁稠
177 15 fán to nurture animals or crops so that they thrive 穀茂豐熟人民繁稠
178 15 pán a girth strap for a horse 穀茂豐熟人民繁稠
179 15 Po 穀茂豐熟人民繁稠
180 15 fán too much; atibahu 穀茂豐熟人民繁稠
181 15 desire 我欲使雨七寶於我宮中
182 15 to desire; to wish 我欲使雨七寶於我宮中
183 15 almost; nearly; about to occur 我欲使雨七寶於我宮中
184 15 to desire; to intend 我欲使雨七寶於我宮中
185 15 lust 我欲使雨七寶於我宮中
186 15 desire; intention; wish; kāma 我欲使雨七寶於我宮中
187 15 chóu many 穀茂豐熟人民繁稠
188 15 chóu dense; crowded; thick 穀茂豐熟人民繁稠
189 15 chóu Chou 穀茂豐熟人民繁稠
190 15 chóu dense; gahana 穀茂豐熟人民繁稠
191 14 jiàn to see 弗于逮眾生遙見王頂生來
192 14 jiàn opinion; view; understanding 弗于逮眾生遙見王頂生來
193 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 弗于逮眾生遙見王頂生來
194 14 jiàn refer to; for details see 弗于逮眾生遙見王頂生來
195 14 jiàn passive marker 弗于逮眾生遙見王頂生來
196 14 jiàn to listen to 弗于逮眾生遙見王頂生來
197 14 jiàn to meet 弗于逮眾生遙見王頂生來
198 14 jiàn to receive (a guest) 弗于逮眾生遙見王頂生來
199 14 jiàn let me; kindly 弗于逮眾生遙見王頂生來
200 14 jiàn Jian 弗于逮眾生遙見王頂生來
201 14 xiàn to appear 弗于逮眾生遙見王頂生來
202 14 xiàn to introduce 弗于逮眾生遙見王頂生來
203 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 弗于逮眾生遙見王頂生來
204 14 至人 zhìrén fully realized human being; sage; saint 亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠
205 13 already 到已頭面作禮
206 13 Kangxi radical 49 到已頭面作禮
207 13 from 到已頭面作禮
208 13 to bring to an end; to stop 到已頭面作禮
209 13 final aspectual particle 到已頭面作禮
210 13 afterwards; thereafter 到已頭面作禮
211 13 too; very; excessively 到已頭面作禮
212 13 to complete 到已頭面作禮
213 13 to demote; to dismiss 到已頭面作禮
214 13 to recover from an illness 到已頭面作禮
215 13 certainly 到已頭面作禮
216 13 an interjection of surprise 到已頭面作禮
217 13 this 到已頭面作禮
218 13 former; pūrvaka 到已頭面作禮
219 13 former; pūrvaka 到已頭面作禮
220 13 zuò to sit 尊者阿難便從坐起
221 13 zuò to ride 尊者阿難便從坐起
222 13 zuò to visit 尊者阿難便從坐起
223 13 zuò a seat 尊者阿難便從坐起
224 13 zuò to hold fast to; to stick to 尊者阿難便從坐起
225 13 zuò to be in a position 尊者阿難便從坐起
226 13 zuò because; for 尊者阿難便從坐起
227 13 zuò to convict; to try 尊者阿難便從坐起
228 13 zuò to stay 尊者阿難便從坐起
229 13 zuò to kneel 尊者阿難便從坐起
230 13 zuò to violate 尊者阿難便從坐起
231 13 zuò to sit; niṣad 尊者阿難便從坐起
232 13 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 尊者阿難便從坐起
233 12 瞿耶尼 jùyéní Godānīya 有瞿耶尼國土神足自在
234 12 七寶 qī bǎo seven treasures; great wealth 七寶具足
235 12 七寶 qī bǎo seven treasures; saptaratna 七寶具足
236 12 七寶 qī bǎo seven cakravartin treasures 七寶具足
237 11 三十三天 sān shí sān tiān Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven 有三十三天
238 11 luxuriant; dense; thick; moody 有欝單曰界
239 11 rén person; people; a human being 曩昔舊人
240 11 rén Kangxi radical 9 曩昔舊人
241 11 rén a kind of person 曩昔舊人
242 11 rén everybody 曩昔舊人
243 11 rén adult 曩昔舊人
244 11 rén somebody; others 曩昔舊人
245 11 rén an upright person 曩昔舊人
246 11 rén person; manuṣya 曩昔舊人
247 11 wǎng to go (in a direction) 往至世尊所
248 11 wǎng in the direction of 往至世尊所
249 11 wǎng in the past 往至世尊所
250 11 wǎng to turn toward 往至世尊所
251 11 wǎng to be friends with; to have a social connection with 往至世尊所
252 11 wǎng to send a gift 往至世尊所
253 11 wǎng former times 往至世尊所
254 11 wǎng someone who has passed away 往至世尊所
255 11 wǎng to go; gam 往至世尊所
256 11 dān bill; slip of paper; form 有欝單曰界
257 11 dān single 有欝單曰界
258 11 shàn Shan 有欝單曰界
259 11 chán chieftain 有欝單曰界
260 11 dān poor; impoverished 有欝單曰界
261 11 dān to deplete; to exhaust 有欝單曰界
262 11 dān odd 有欝單曰界
263 11 dān lone 有欝單曰界
264 11 dān only 有欝單曰界
265 11 dān few 有欝單曰界
266 11 dān weak; thin 有欝單曰界
267 11 dān unlined 有欝單曰界
268 11 dān a sheet 有欝單曰界
269 11 dān a list of names; a list 有欝單曰界
270 11 shàn Shan County 有欝單曰界
271 11 dān simple 有欝單曰界
272 11 dān a meditation mat 有欝單曰界
273 11 dān alone; solitary; ekākin 有欝單曰界
274 11 dān living quarters at a monastery 有欝單曰界
275 10 no 聞有弗于逮神足自在
276 10 do not 聞有弗于逮神足自在
277 10 pu 聞有弗于逮神足自在
278 10 again; more; repeatedly 頂生王復於異時便生是念
279 10 to go back; to return 頂生王復於異時便生是念
280 10 to resume; to restart 頂生王復於異時便生是念
281 10 to do in detail 頂生王復於異時便生是念
282 10 to restore 頂生王復於異時便生是念
283 10 to respond; to reply to 頂生王復於異時便生是念
284 10 after all; and then 頂生王復於異時便生是念
285 10 even if; although 頂生王復於異時便生是念
286 10 Fu; Return 頂生王復於異時便生是念
287 10 to retaliate; to reciprocate 頂生王復於異時便生是念
288 10 to avoid forced labor or tax 頂生王復於異時便生是念
289 10 particle without meaing 頂生王復於異時便生是念
290 10 Fu 頂生王復於異時便生是念
291 10 repeated; again 頂生王復於異時便生是念
292 10 doubled; to overlapping; folded 頂生王復於異時便生是念
293 10 a lined garment with doubled thickness 頂生王復於異時便生是念
294 10 again; punar 頂生王復於異時便生是念
295 10 dài to arrest; to catch; to seize 聞有弗于逮神足自在
296 10 dài to arrive; to reach 聞有弗于逮神足自在
297 10 dài while; before 聞有弗于逮神足自在
298 10 dài to be equal 聞有弗于逮神足自在
299 10 dài to seize an opportunity 聞有弗于逮神足自在
300 10 dignified; elegant 聞有弗于逮神足自在
301 10 fēng abundant; rich; lush; bountiful 穀茂豐熟人民繁稠
302 10 fēng Feng 穀茂豐熟人民繁稠
303 10 fēng good in appearance 穀茂豐熟人民繁稠
304 10 fēng a kind of serving tray 穀茂豐熟人民繁稠
305 10 fēng Feng [hexagram] 穀茂豐熟人民繁稠
306 10 fēng fertile 穀茂豐熟人民繁稠
307 10 fēng Feng [surname] 穀茂豐熟人民繁稠
308 10 fēng great 穀茂豐熟人民繁稠
309 10 in; at 聞有弗于逮神足自在
310 10 in; at 聞有弗于逮神足自在
311 10 in; at; to; from 聞有弗于逮神足自在
312 10 to go; to 聞有弗于逮神足自在
313 10 to rely on; to depend on 聞有弗于逮神足自在
314 10 to go to; to arrive at 聞有弗于逮神足自在
315 10 from 聞有弗于逮神足自在
316 10 give 聞有弗于逮神足自在
317 10 oppposing 聞有弗于逮神足自在
318 10 and 聞有弗于逮神足自在
319 10 compared to 聞有弗于逮神足自在
320 10 by 聞有弗于逮神足自在
321 10 and; as well as 聞有弗于逮神足自在
322 10 for 聞有弗于逮神足自在
323 10 Yu 聞有弗于逮神足自在
324 10 a crow 聞有弗于逮神足自在
325 10 whew; wow 聞有弗于逮神足自在
326 10 near to; antike 聞有弗于逮神足自在
327 10 valley; gorge; ravine 穀茂豐熟人民繁稠
328 10 grain; corn 穀茂豐熟人民繁稠
329 10 Gu 穀茂豐熟人民繁稠
330 10 Kangxi radical 150 穀茂豐熟人民繁稠
331 10 virtuous 穀茂豐熟人民繁稠
332 10 an official's salary 穀茂豐熟人民繁稠
333 10 to bring up 穀茂豐熟人民繁稠
334 10 to survive; to grow up 穀茂豐熟人民繁稠
335 10 poverty 穀茂豐熟人民繁稠
336 10 Tuyuhun people 穀茂豐熟人民繁稠
337 10 grain; priyaṅgu 穀茂豐熟人民繁稠
338 10 jiē all; each and every; in all cases 乃至貪欲染著皆悉藏貯
339 10 jiē same; equally 乃至貪欲染著皆悉藏貯
340 10 jiē all; sarva 乃至貪欲染著皆悉藏貯
341 9 熟人 shúrén acquaintance; friend 穀茂豐熟人民繁稠
342 9 閻浮利 yánfúlì Jambudvīpa 然我有是閻浮利地
343 9 熾盛 chìshèng flaming; ablaze 穀茂豐熟人民熾盛
344 9 熾盛 chìshèng prosperous 穀茂豐熟人民熾盛
345 9 熾盛 chìshèng flaming; jvala 穀茂豐熟人民熾盛
346 9 zhì to rule; to govern; to manage; to control 治化人民無有卒暴
347 9 zhì to cure; to treat; to heal 治化人民無有卒暴
348 9 zhì to annihilate 治化人民無有卒暴
349 9 zhì to punish 治化人民無有卒暴
350 9 zhì a government seat 治化人民無有卒暴
351 9 zhì to be in order; to be well managed 治化人民無有卒暴
352 9 zhì to study; to focus on 治化人民無有卒暴
353 9 zhì a Taoist parish 治化人民無有卒暴
354 9 zhì to cure; cikitsā 治化人民無有卒暴
355 9 mào thick; lush; dense 穀茂豐熟人民繁稠
356 9 mào talented 穀茂豐熟人民繁稠
357 9 zhì to; until 往至世尊所
358 9 zhì Kangxi radical 133 往至世尊所
359 9 zhì extremely; very; most 往至世尊所
360 9 zhì to arrive 往至世尊所
361 9 zhì approach; upagama 往至世尊所
362 8 乃至 nǎizhì and even 乃至貪欲染著皆悉藏貯
363 8 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至貪欲染著皆悉藏貯
364 8 no 貪欲無厭足
365 8 Kangxi radical 71 貪欲無厭足
366 8 to not have; without 貪欲無厭足
367 8 has not yet 貪欲無厭足
368 8 mo 貪欲無厭足
369 8 do not 貪欲無厭足
370 8 not; -less; un- 貪欲無厭足
371 8 regardless of 貪欲無厭足
372 8 to not have 貪欲無厭足
373 8 um 貪欲無厭足
374 8 Wu 貪欲無厭足
375 8 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 貪欲無厭足
376 8 not; non- 貪欲無厭足
377 8 mo 貪欲無厭足
378 8 wén to hear 聞如是
379 8 wén Wen 聞如是
380 8 wén sniff at; to smell 聞如是
381 8 wén to be widely known 聞如是
382 8 wén to confirm; to accept 聞如是
383 8 wén information 聞如是
384 8 wèn famous; well known 聞如是
385 8 wén knowledge; learning 聞如是
386 8 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
387 8 wén to question 聞如是
388 8 wén heard; śruta 聞如是
389 8 wén hearing; śruti 聞如是
390 8 dāng to be; to act as; to serve as 我當於彼治化
391 8 dāng at or in the very same; be apposite 我當於彼治化
392 8 dāng dang (sound of a bell) 我當於彼治化
393 8 dāng to face 我當於彼治化
394 8 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當於彼治化
395 8 dāng to manage; to host 我當於彼治化
396 8 dāng should 我當於彼治化
397 8 dāng to treat; to regard as 我當於彼治化
398 8 dǎng to think 我當於彼治化
399 8 dàng suitable; correspond to 我當於彼治化
400 8 dǎng to be equal 我當於彼治化
401 8 dàng that 我當於彼治化
402 8 dāng an end; top 我當於彼治化
403 8 dàng clang; jingle 我當於彼治化
404 8 dāng to judge 我當於彼治化
405 8 dǎng to bear on one's shoulder 我當於彼治化
406 8 dàng the same 我當於彼治化
407 8 dàng to pawn 我當於彼治化
408 8 dàng to fail [an exam] 我當於彼治化
409 8 dàng a trap 我當於彼治化
410 8 dàng a pawned item 我當於彼治化
411 8 dāng will be; bhaviṣyati 我當於彼治化
412 8 not; no 於閻浮利不現
413 8 expresses that a certain condition cannot be acheived 於閻浮利不現
414 8 as a correlative 於閻浮利不現
415 8 no (answering a question) 於閻浮利不現
416 8 forms a negative adjective from a noun 於閻浮利不現
417 8 at the end of a sentence to form a question 於閻浮利不現
418 8 to form a yes or no question 於閻浮利不現
419 8 infix potential marker 於閻浮利不現
420 8 no; na 於閻浮利不現
421 8 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以然者
422 8 zhě that 所以然者
423 8 zhě nominalizing function word 所以然者
424 8 zhě used to mark a definition 所以然者
425 8 zhě used to mark a pause 所以然者
426 8 zhě topic marker; that; it 所以然者
427 8 zhuó according to 所以然者
428 8 zhě ca 所以然者
429 8 shí time; a point or period of time 曩昔久遠時
430 8 shí a season; a quarter of a year 曩昔久遠時
431 8 shí one of the 12 two-hour periods of the day 曩昔久遠時
432 8 shí at that time 曩昔久遠時
433 8 shí fashionable 曩昔久遠時
434 8 shí fate; destiny; luck 曩昔久遠時
435 8 shí occasion; opportunity; chance 曩昔久遠時
436 8 shí tense 曩昔久遠時
437 8 shí particular; special 曩昔久遠時
438 8 shí to plant; to cultivate 曩昔久遠時
439 8 shí hour (measure word) 曩昔久遠時
440 8 shí an era; a dynasty 曩昔久遠時
441 8 shí time [abstract] 曩昔久遠時
442 8 shí seasonal 曩昔久遠時
443 8 shí frequently; often 曩昔久遠時
444 8 shí occasionally; sometimes 曩昔久遠時
445 8 shí on time 曩昔久遠時
446 8 shí this; that 曩昔久遠時
447 8 shí to wait upon 曩昔久遠時
448 8 shí hour 曩昔久遠時
449 8 shí appropriate; proper; timely 曩昔久遠時
450 8 shí Shi 曩昔久遠時
451 8 shí a present; currentlt 曩昔久遠時
452 8 shí time; kāla 曩昔久遠時
453 8 shí at that time; samaya 曩昔久遠時
454 8 shí then; atha 曩昔久遠時
455 8 厭足 yànzú to satisfy; to be satisfied 貪欲無厭足
456 8 soil; ground; land 然我有是閻浮利地
457 8 de subordinate particle 然我有是閻浮利地
458 8 floor 然我有是閻浮利地
459 8 the earth 然我有是閻浮利地
460 8 fields 然我有是閻浮利地
461 8 a place 然我有是閻浮利地
462 8 a situation; a position 然我有是閻浮利地
463 8 background 然我有是閻浮利地
464 8 terrain 然我有是閻浮利地
465 8 a territory; a region 然我有是閻浮利地
466 8 used after a distance measure 然我有是閻浮利地
467 8 coming from the same clan 然我有是閻浮利地
468 8 earth; pṛthivī 然我有是閻浮利地
469 8 stage; ground; level; bhumi 然我有是閻浮利地
470 7 無數 wúshù countless; innumerable 王頂生於彼治化無數百千歲
471 7 無數 wúshù extremely many 王頂生於彼治化無數百千歲
472 7 four 及四種兵
473 7 note a musical scale 及四種兵
474 7 fourth 及四種兵
475 7 Si 及四種兵
476 7 four; catur 及四種兵
477 7 人民 rénmín the people 瞿耶尼人民遙見王頂生
478 7 人民 rénmín common people 瞿耶尼人民遙見王頂生
479 7 人民 rénmín people; janā 瞿耶尼人民遙見王頂生
480 7 rain 我欲使雨七寶於我宮中
481 7 Kangxi radical 173 我欲使雨七寶於我宮中
482 7 to rain 我欲使雨七寶於我宮中
483 7 to moisten 我欲使雨七寶於我宮中
484 7 a friend 我欲使雨七寶於我宮中
485 7 to fall 我欲使雨七寶於我宮中
486 7 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 於彼有天名釋提桓因
487 7 如是 rúshì thus; so 聞如是
488 7 如是 rúshì thus, so 聞如是
489 7 如是 rúshì thus; evam 聞如是
490 7 如是 rúshì thus; evam 聞如是
491 7 extremely; very 壽命極長
492 7 utmost; furthest 壽命極長
493 7 extremity 壽命極長
494 7 ridge-beam of a roof 壽命極長
495 7 to exhaust 壽命極長
496 7 a standard principle 壽命極長
497 7 pinnacle; summit; highpoint 壽命極長
498 7 pole 壽命極長
499 7 throne 壽命極長
500 7 urgent 壽命極長

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
near to; antike
mín people
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
this; here; etad
顶生王 頂生王 dǐng shēng wáng King Mūrdhaga
便 biàn then; atha
大王 dàwáng great king; mahārāja

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
顶生 頂生 100 Mūrdhaga
顶生王 頂生王 100 King Mūrdhaga
顶生王故事经 頂生王故事經 100 Sutra on the Story of King Mūrdhaga; Ding Sheng Wang Gushi Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
瞿耶尼 106 Godānīya
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
天帝 116 Heavenly Emperor; God
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 33.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
半座 98 half of a seat; make room for someone on one's own seat
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
化人 104 a conjured person
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
女宝 女寶 110 precious maiden
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
生天 115 highest rebirth
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四部兵 115 four divisions of troups
四天下 115 the four continents
天乐 天樂 116 heavenly music
往诣 往詣 119 to go to; upagam
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
五处 五處 119 five places; panca-sthana
五欲 五慾 119 the five desires
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
玉女宝 玉女寶 121 precious maiden
增上 122 additional; increased; superior
真法 122 true dharma; absolute dharma
昼度树 晝度樹 122 coral tree
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸天 諸天 122 devas