Glossary and Vocabulary for Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 600 如來 rúlái Tathagata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
2 600 如來 Rúlái Tathagata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
3 600 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
4 595 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
5 595 南無 nánmó Blessed Be 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
6 595 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
7 197 wáng Wang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
8 197 wáng a king 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
9 197 wáng Kangxi radical 96 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
10 197 wàng to be king; to rule 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
11 197 wáng a prince; a duke 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
12 197 wáng grand; great 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
13 197 wáng to treat with the ceremony due to a king 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
14 197 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
15 197 wáng the head of a group or gang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
16 197 wáng the biggest or best of a group 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
17 197 wáng king; best of a kind; rāja 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
18 187 功德 gōngdé achievements and virtue 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
19 187 功德 gōngdé merit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
20 187 功德 gōngdé merit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
21 187 功德 gōngdé puṇya; puñña 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
22 96 chuáng a banner; a penant streamer 南無相嚴幢月如來
23 96 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 南無相嚴幢月如來
24 96 tóng to waver; to sway 南無相嚴幢月如來
25 96 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 南無相嚴幢月如來
26 96 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 南無相嚴幢月如來
27 96 chuáng a banner; ketu 南無相嚴幢月如來
28 55 yún cloud 南無無上大福雲不可盡威如來
29 55 yún Yunnan 南無無上大福雲不可盡威如來
30 55 yún Yun 南無無上大福雲不可盡威如來
31 55 yún to say 南無無上大福雲不可盡威如來
32 55 yún to have 南無無上大福雲不可盡威如來
33 55 yún cloud; megha 南無無上大福雲不可盡威如來
34 55 yún to say; iti 南無無上大福雲不可盡威如來
35 52 wēi prestige; majesty 名曰金光威王相似如來
36 52 wēi to threaten; to compell 名曰金光威王相似如來
37 52 wēi a climbing vine; clematis 名曰金光威王相似如來
38 52 wēi to inspire awe 名曰金光威王相似如來
39 52 wēi power; might 名曰金光威王相似如來
40 52 wēi Wei 名曰金光威王相似如來
41 52 wēi majesty; prabhāva 名曰金光威王相似如來
42 46 yàn flame; blaze 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
43 46 yàn power; influence 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
44 46 yàn flame; blaze 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
45 44 yuè month 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
46 44 yuè moon 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
47 44 yuè Kangxi radical 74 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
48 44 yuè moonlight 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
49 44 yuè monthly 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
50 44 yuè shaped like the moon; crescent shaped 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
51 44 yuè Tokharians 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
52 44 yuè China rose 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
53 44 yuè Yue 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
54 44 yuè moon 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
55 44 yuè month; māsa 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
56 44 guāng light 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
57 44 guāng brilliant; bright; shining 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
58 44 guāng to shine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
59 44 guāng to bare; to go naked 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
60 44 guāng bare; naked 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
61 44 guāng glory; honor 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
62 44 guāng scenery 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
63 44 guāng smooth 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
64 44 guāng sheen; luster; gloss 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
65 44 guāng time; a moment 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
66 44 guāng grace; favor 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
67 44 guāng Guang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
68 44 guāng to manifest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
69 44 guāng light; radiance; prabha; tejas 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
70 44 guāng a ray of light; rasmi 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
71 40 dēng a lamp; a lantern 南無相燈難降月如來
72 40 Yi 亦應當稱彼佛名號
73 39 Buddha; Awakened One
74 39 relating to Buddhism
75 39 a statue or image of a Buddha
76 39 a Buddhist text
77 39 to touch; to stroke
78 39 Buddha
79 39 Buddha; Awakened One
80 33 zhì wisdom; knowledge; understanding 南無虛空下無垢智月如來
81 33 zhì care; prudence 南無虛空下無垢智月如來
82 33 zhì Zhi 南無虛空下無垢智月如來
83 33 zhì clever 南無虛空下無垢智月如來
84 33 zhì Wisdom 南無虛空下無垢智月如來
85 33 zhì jnana; knowing 南無虛空下無垢智月如來
86 31 bǎo a treasure; a valuable item 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
87 31 bǎo treasured; cherished 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
88 31 bǎo a jewel; gem 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
89 31 bǎo precious 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
90 31 bǎo noble 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
91 31 bǎo an imperial seal 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
92 31 bǎo a unit of currency 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
93 31 bǎo Bao 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
94 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
95 31 bǎo jewel; gem; mani 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
96 28 shēng sound 南無法輪震聲如來
97 28 shēng sheng 南無法輪震聲如來
98 28 shēng voice 南無法輪震聲如來
99 28 shēng music 南無法輪震聲如來
100 28 shēng language 南無法輪震聲如來
101 28 shēng fame; reputation; honor 南無法輪震聲如來
102 28 shēng a message 南無法輪震聲如來
103 28 shēng a consonant 南無法輪震聲如來
104 28 shēng a tone 南無法輪震聲如來
105 28 shēng to announce 南無法輪震聲如來
106 25 startled 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
107 25 startled 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
108 25 a halberd 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
109 25 a thoroughfare 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
110 25 Buddhism or a Buddhist object 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
111 25 ju 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
112 22 No 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
113 22 nuó to move 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
114 22 nuó much 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
115 22 nuó stable; quiet 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
116 22 na 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
117 22 最上 zuìshàng supreme 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
118 21 chēng to call; to address 稱是一佛名號
119 21 chèn to suit; to match; to suit 稱是一佛名號
120 21 chēng to say; to describe 稱是一佛名號
121 21 chēng to weigh 稱是一佛名號
122 21 chèng to weigh 稱是一佛名號
123 21 chēng to praise; to commend 稱是一佛名號
124 21 chēng to name; to designate 稱是一佛名號
125 21 chēng a name; an appellation 稱是一佛名號
126 21 chēng to claim to be; to proclaim oneself 稱是一佛名號
127 21 chēng to raise; to lift up 稱是一佛名號
128 21 chèn to pretend 稱是一佛名號
129 21 chēng to consider; to evaluate 稱是一佛名號
130 21 chēng to bow to; to defer to 稱是一佛名號
131 21 chèng scales 稱是一佛名號
132 21 chèng a standard weight 稱是一佛名號
133 21 chēng reputation 稱是一佛名號
134 21 chèng a steelyard 稱是一佛名號
135 21 名號 mínghào name 稱是一佛名號
136 21 名號 mínghào reputation 稱是一佛名號
137 21 名號 mínghào title 稱是一佛名號
138 20 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 南無普德花威如來
139 20 Prussia 南無普德花威如來
140 20 Pu 南無普德花威如來
141 20 equally; impartially; universal; samanta 南無普德花威如來
142 19 míng fame; renown; reputation 名一切莊嚴無垢光如來
143 19 míng a name; personal name; designation 名一切莊嚴無垢光如來
144 19 míng rank; position 名一切莊嚴無垢光如來
145 19 míng an excuse 名一切莊嚴無垢光如來
146 19 míng life 名一切莊嚴無垢光如來
147 19 míng to name; to call 名一切莊嚴無垢光如來
148 19 míng to express; to describe 名一切莊嚴無垢光如來
149 19 míng to be called; to have the name 名一切莊嚴無垢光如來
150 19 míng to own; to possess 名一切莊嚴無垢光如來
151 19 míng famous; renowned 名一切莊嚴無垢光如來
152 19 míng moral 名一切莊嚴無垢光如來
153 19 míng name; naman 名一切莊嚴無垢光如來
154 19 míng fame; renown; yasas 名一切莊嚴無垢光如來
155 19 method; way 南無法圓淨功德月如來
156 19 France 南無法圓淨功德月如來
157 19 the law; rules; regulations 南無法圓淨功德月如來
158 19 the teachings of the Buddha; Dharma 南無法圓淨功德月如來
159 19 a standard; a norm 南無法圓淨功德月如來
160 19 an institution 南無法圓淨功德月如來
161 19 to emulate 南無法圓淨功德月如來
162 19 magic; a magic trick 南無法圓淨功德月如來
163 19 punishment 南無法圓淨功德月如來
164 19 Fa 南無法圓淨功德月如來
165 19 a precedent 南無法圓淨功德月如來
166 19 a classification of some kinds of Han texts 南無法圓淨功德月如來
167 19 relating to a ceremony or rite 南無法圓淨功德月如來
168 19 Dharma 南無法圓淨功德月如來
169 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 南無法圓淨功德月如來
170 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 南無法圓淨功德月如來
171 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 南無法圓淨功德月如來
172 19 quality; characteristic 南無法圓淨功德月如來
173 18 beard; whiskers 亦須稱其名號
174 18 must 亦須稱其名號
175 18 to wait 亦須稱其名號
176 18 moment 亦須稱其名號
177 18 whiskers 亦須稱其名號
178 18 Xu 亦須稱其名號
179 18 to be slow 亦須稱其名號
180 18 to stop 亦須稱其名號
181 18 to use 亦須稱其名號
182 18 to be; is 亦須稱其名號
183 18 tentacles; feelers; antennae 亦須稱其名號
184 18 a fine stem 亦須稱其名號
185 18 fine; slender; whisker-like 亦須稱其名號
186 18 shàng top; a high position 速得成就如上所說不增不減
187 18 shang top; the position on or above something 速得成就如上所說不增不減
188 18 shàng to go up; to go forward 速得成就如上所說不增不減
189 18 shàng shang 速得成就如上所說不增不減
190 18 shàng previous; last 速得成就如上所說不增不減
191 18 shàng high; higher 速得成就如上所說不增不減
192 18 shàng advanced 速得成就如上所說不增不減
193 18 shàng a monarch; a sovereign 速得成就如上所說不增不減
194 18 shàng time 速得成就如上所說不增不減
195 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 速得成就如上所說不增不減
196 18 shàng far 速得成就如上所說不增不減
197 18 shàng big; as big as 速得成就如上所說不增不減
198 18 shàng abundant; plentiful 速得成就如上所說不增不減
199 18 shàng to report 速得成就如上所說不增不減
200 18 shàng to offer 速得成就如上所說不增不減
201 18 shàng to go on stage 速得成就如上所說不增不減
202 18 shàng to take office; to assume a post 速得成就如上所說不增不減
203 18 shàng to install; to erect 速得成就如上所說不增不減
204 18 shàng to suffer; to sustain 速得成就如上所說不增不減
205 18 shàng to burn 速得成就如上所說不增不減
206 18 shàng to remember 速得成就如上所說不增不減
207 18 shàng to add 速得成就如上所說不增不減
208 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 速得成就如上所說不增不減
209 18 shàng to meet 速得成就如上所說不增不減
210 18 shàng falling then rising (4th) tone 速得成就如上所說不增不減
211 18 shang used after a verb indicating a result 速得成就如上所說不增不減
212 18 shàng a musical note 速得成就如上所說不增不減
213 18 shàng higher, superior; uttara 速得成就如上所說不增不減
214 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 悉得滅除
215 17 děi to want to; to need to 悉得滅除
216 17 děi must; ought to 悉得滅除
217 17 de 悉得滅除
218 17 de infix potential marker 悉得滅除
219 17 to result in 悉得滅除
220 17 to be proper; to fit; to suit 悉得滅除
221 17 to be satisfied 悉得滅除
222 17 to be finished 悉得滅除
223 17 děi satisfying 悉得滅除
224 17 to contract 悉得滅除
225 17 to hear 悉得滅除
226 17 to have; there is 悉得滅除
227 17 marks time passed 悉得滅除
228 17 obtain; attain; prāpta 悉得滅除
229 16 xiàng to observe; to assess 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
230 16 xiàng appearance; portrait; picture 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
231 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
232 16 xiàng to aid; to help 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
233 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
234 16 xiàng a sign; a mark; appearance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
235 16 xiāng alternately; in turn 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
236 16 xiāng Xiang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
237 16 xiāng form substance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
238 16 xiāng to express 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
239 16 xiàng to choose 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
240 16 xiāng Xiang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
241 16 xiāng an ancient musical instrument 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
242 16 xiāng the seventh lunar month 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
243 16 xiāng to compare 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
244 16 xiàng to divine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
245 16 xiàng to administer 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
246 16 xiàng helper for a blind person 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
247 16 xiāng rhythm [music] 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
248 16 xiāng the upper frets of a pipa 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
249 16 xiāng coralwood 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
250 16 xiàng ministry 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
251 16 xiàng to supplement; to enhance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
252 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
253 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
254 16 xiàng sign; mark; liṅga 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
255 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
256 14 shān a mountain; a hill; a peak 南無寶焰山功德威如來
257 14 shān Shan 南無寶焰山功德威如來
258 14 shān Kangxi radical 46 南無寶焰山功德威如來
259 14 shān a mountain-like shape 南無寶焰山功德威如來
260 14 shān a gable 南無寶焰山功德威如來
261 14 shān mountain; giri 南無寶焰山功德威如來
262 14 míng bright; luminous; brilliant 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
263 14 míng Ming 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
264 14 míng Ming Dynasty 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
265 14 míng obvious; explicit; clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
266 14 míng intelligent; clever; perceptive 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
267 14 míng to illuminate; to shine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
268 14 míng consecrated 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
269 14 míng to understand; to comprehend 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
270 14 míng to explain; to clarify 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
271 14 míng Souther Ming; Later Ming 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
272 14 míng the world; the human world; the world of the living 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
273 14 míng eyesight; vision 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
274 14 míng a god; a spirit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
275 14 míng fame; renown 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
276 14 míng open; public 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
277 14 míng clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
278 14 míng to become proficient 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
279 14 míng to be proficient 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
280 14 míng virtuous 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
281 14 míng open and honest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
282 14 míng clean; neat 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
283 14 míng remarkable; outstanding; notable 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
284 14 míng next; afterwards 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
285 14 míng positive 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
286 14 míng Clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
287 14 míng wisdom; knowledge; vidya 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
288 14 法界 fǎjiè Dharma Realm 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
289 14 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
290 14 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
291 13 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
292 13 莊嚴 zhuāngyán Dignity 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
293 13 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
294 13 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
295 13 虛空 xūkōng empty space 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
296 13 虛空 xūkōng the sky; space 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
297 13 虛空 xūkōng vast emptiness 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
298 13 虛空 xūkōng Void 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
299 13 虛空 xūkōng the sky; gagana 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
300 13 虛空 xūkōng empty space; kha 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
301 13 光明 guāngmíng bright 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
302 13 光明 guāngmíng glorious; magnificent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
303 13 光明 guāngmíng light 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
304 13 光明 guāngmíng having hope 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
305 13 光明 guāngmíng unselfish 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
306 13 光明 guāngmíng frank; open and honest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
307 13 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
308 13 光明 guāngmíng Kōmyō 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
309 13 光明 guāngmíng Brightness 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
310 13 光明 guāngmíng brightness; flame 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
311 12 名曰 míng yuē to be named; to be called 名曰解脫主世界
312 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
313 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
314 12 zhēn real; true; genuine 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
315 12 zhēn sincere 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
316 12 zhēn Zhen 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
317 12 zhēn regular script 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
318 12 zhēn a portrait 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
319 12 zhēn natural state 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
320 12 zhēn perfect 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
321 12 zhēn ideal 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
322 12 zhēn an immortal 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
323 12 zhēn a true official appointment 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
324 12 zhēn True 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
325 12 zhēn true 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
326 12 蓮華 liánhuā Lotus Flower 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
327 12 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
328 12 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
329 12 hǎi the sea; a sea; the ocean 南無華焰海燈如來
330 12 hǎi foreign 南無華焰海燈如來
331 12 hǎi a large lake 南無華焰海燈如來
332 12 hǎi a large mass 南無華焰海燈如來
333 12 hǎi having large capacity 南無華焰海燈如來
334 12 hǎi Hai 南無華焰海燈如來
335 12 hǎi seawater 南無華焰海燈如來
336 12 hǎi a field; an area 南無華焰海燈如來
337 12 hǎi a large and barron area of land 南無華焰海燈如來
338 12 hǎi a large container 南無華焰海燈如來
339 12 hǎi sea; sāgara 南無華焰海燈如來
340 12 a human or animal body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
341 12 form; style 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
342 12 a substance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
343 12 a system 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
344 12 a font 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
345 12 grammatical aspect (of a verb) 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
346 12 to experience; to realize 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
347 12 ti 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
348 12 limbs of a human or animal body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
349 12 to put oneself in another's shoes 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
350 12 a genre of writing 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
351 12 body; śarīra 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
352 12 śarīra; human body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
353 12 ti; essence 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
354 12 entity; a constituent; an element 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
355 12 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one 三藐三佛陀
356 12 阿羅訶 āluóhē Arhat 阿羅訶
357 12 阿羅訶 Āluóhē Arhat 阿羅訶
358 11 zhèn to shake; to shock 南無法輪震聲如來
359 11 zhèn zhen trigram 南無法輪震聲如來
360 11 zhèn to get angry 南無法輪震聲如來
361 11 zhèn an earthquake; a tremor 南無法輪震聲如來
362 11 zhèn to be excited; to fear; to be scared 南無法輪震聲如來
363 11 zhèn thunder; for lightning to strike 南無法輪震聲如來
364 11 zhèn to create turmoil; to upheave 南無法輪震聲如來
365 11 zhèn shake; kṣubhita 南無法輪震聲如來
366 11 xiū to decorate; to embellish 亦修恭敬
367 11 xiū to study; to cultivate 亦修恭敬
368 11 xiū to repair 亦修恭敬
369 11 xiū long; slender 亦修恭敬
370 11 xiū to write; to compile 亦修恭敬
371 11 xiū to build; to construct; to shape 亦修恭敬
372 11 xiū to practice 亦修恭敬
373 11 xiū to cut 亦修恭敬
374 11 xiū virtuous; wholesome 亦修恭敬
375 11 xiū a virtuous person 亦修恭敬
376 11 xiū Xiu 亦修恭敬
377 11 xiū to unknot 亦修恭敬
378 11 xiū to prepare; to put in order 亦修恭敬
379 11 xiū excellent 亦修恭敬
380 11 xiū to perform [a ceremony] 亦修恭敬
381 11 xiū Cultivation 亦修恭敬
382 11 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 亦修恭敬
383 11 xiū pratipanna; spiritual practice 亦修恭敬
384 11 無垢 wúgòu No Impurity 名曰無垢月相王名稱如來
385 11 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 名曰無垢月相王名稱如來
386 11 彌留 míliú to be seriously ill and about to die 南無彌留燈如來
387 11 yīn sound; noise 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
388 11 yīn Kangxi radical 180 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
389 11 yīn news 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
390 11 yīn tone; timbre 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
391 11 yīn music 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
392 11 yīn material from which musical instruments are made 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
393 11 yīn voice; words 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
394 11 yīn tone of voice 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
395 11 yīn rumour 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
396 11 yīn shade 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
397 11 yīn sound; ghoṣa 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
398 11 huá Chinese 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
399 11 huá illustrious; splendid 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
400 11 huā a flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
401 11 huā to flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
402 11 huá China 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
403 11 huá empty; flowery 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
404 11 huá brilliance; luster 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
405 11 huá elegance; beauty 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
406 11 huā a flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
407 11 huá extravagant; wasteful; flashy 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
408 11 huá makeup; face powder 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
409 11 huá flourishing 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
410 11 huá a corona 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
411 11 huá years; time 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
412 11 huá your 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
413 11 huá essence; best part 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
414 11 huá grey 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
415 11 huà Hua 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
416 11 huá literary talent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
417 11 huá literary talent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
418 11 huá an article; a document 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
419 10 應當 yīngdāng should; ought to 亦應當稱彼佛名號
420 10 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
421 10 一切 yīqiè temporary 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
422 10 一切 yīqiè the same 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
423 10 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬尊重
424 10 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬尊重
425 10 具足 jùzú Purāṇa 即得具足成就莊嚴一切佛土
426 10 具足 jùzú Completeness 即得具足成就莊嚴一切佛土
427 10 具足 jùzú complete; accomplished 即得具足成就莊嚴一切佛土
428 9 emperor; supreme ruler 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
429 9 the ruler of Heaven 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
430 9 a god 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
431 9 imperialism 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
432 9 lord; pārthiva 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
433 9 Indra 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
434 9 Germany 南無普德花威如來
435 9 virtue; morality; ethics; character 南無普德花威如來
436 9 kindness; favor 南無普德花威如來
437 9 conduct; behavior 南無普德花威如來
438 9 to be grateful 南無普德花威如來
439 9 heart; intention 南無普德花威如來
440 9 De 南無普德花威如來
441 9 potency; natural power 南無普德花威如來
442 9 wholesome; good 南無普德花威如來
443 9 Virtue 南無普德花威如來
444 9 merit; puṇya; puñña 南無普德花威如來
445 9 guṇa 南無普德花威如來
446 9 心念 xīn niàn to think of; to miss 亦須心念彼佛名號
447 9 心念 xīn niàn awareness; thought; mental state 亦須心念彼佛名號
448 9 心念 xīn niàn Thoughts 亦須心念彼佛名號
449 9 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
450 9 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
451 9 無量 wúliàng immeasurable 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
452 9 無量 wúliàng Atula 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
453 9 胎藏 tāicáng womb 南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如來
454 9 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中
455 9 Qi 亦須稱其名號
456 8 miào wonderful; fantastic 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
457 8 miào clever 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
458 8 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
459 8 miào fine; delicate 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
460 8 miào young 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
461 8 miào interesting 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
462 8 miào profound reasoning 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
463 8 miào Miao 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
464 8 miào Wonderful 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
465 8 miào wonderful; beautiful; suksma 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
466 8 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 亦得善和眷屬圍遶
467 8 shàn happy 亦得善和眷屬圍遶
468 8 shàn good 亦得善和眷屬圍遶
469 8 shàn kind-hearted 亦得善和眷屬圍遶
470 8 shàn to be skilled at something 亦得善和眷屬圍遶
471 8 shàn familiar 亦得善和眷屬圍遶
472 8 shàn to repair 亦得善和眷屬圍遶
473 8 shàn to admire 亦得善和眷屬圍遶
474 8 shàn to praise 亦得善和眷屬圍遶
475 8 shàn Shan 亦得善和眷屬圍遶
476 8 shàn kusala; virtuous 亦得善和眷屬圍遶
477 8 法海 fǎ hǎi Dharma sea 南無盡法海寶幢王如來
478 8 法海 fǎ hǎi Fa Hai 南無盡法海寶幢王如來
479 8 法海 fǎ hǎi Fa Hai 南無盡法海寶幢王如來
480 8 to go back; to return 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
481 8 to resume; to restart 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
482 8 to do in detail 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
483 8 to restore 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
484 8 to respond; to reply to 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
485 8 Fu; Return 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
486 8 to retaliate; to reciprocate 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
487 8 to avoid forced labor or tax 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
488 8 Fu 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
489 8 doubled; to overlapping; folded 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
490 8 a lined garment with doubled thickness 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
491 8 xíng appearance 南無光焰眼形月如來
492 8 xíng adjective 南無光焰眼形月如來
493 8 xíng a shape; a form 南無光焰眼形月如來
494 8 xíng terrain 南無光焰眼形月如來
495 8 xíng circumstances; situation 南無光焰眼形月如來
496 8 xíng to form; to become 南無光焰眼形月如來
497 8 xíng to appear; to manifest 南無光焰眼形月如來
498 8 xíng to contrast; to compare 南無光焰眼形月如來
499 8 xíng to describe 南無光焰眼形月如來
500 8 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 南無蓮花上遊戲功德如來

Frequencies of all Words

Top 846

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 600 如來 rúlái Tathagata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
2 600 如來 Rúlái Tathagata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
3 600 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
4 595 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
5 595 南無 nánmó Blessed Be 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
6 595 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
7 197 wáng Wang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
8 197 wáng a king 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
9 197 wáng Kangxi radical 96 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
10 197 wàng to be king; to rule 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
11 197 wáng a prince; a duke 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
12 197 wáng grand; great 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
13 197 wáng to treat with the ceremony due to a king 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
14 197 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
15 197 wáng the head of a group or gang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
16 197 wáng the biggest or best of a group 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
17 197 wáng king; best of a kind; rāja 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
18 187 功德 gōngdé achievements and virtue 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
19 187 功德 gōngdé merit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
20 187 功德 gōngdé merit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
21 187 功德 gōngdé puṇya; puñña 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
22 96 chuáng a banner; a penant streamer 南無相嚴幢月如來
23 96 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 南無相嚴幢月如來
24 96 zhuàng measure word for buildings 南無相嚴幢月如來
25 96 tóng to waver; to sway 南無相嚴幢月如來
26 96 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 南無相嚴幢月如來
27 96 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 南無相嚴幢月如來
28 96 chuáng a banner; ketu 南無相嚴幢月如來
29 55 yún cloud 南無無上大福雲不可盡威如來
30 55 yún Yunnan 南無無上大福雲不可盡威如來
31 55 yún Yun 南無無上大福雲不可盡威如來
32 55 yún to say 南無無上大福雲不可盡威如來
33 55 yún to have 南無無上大福雲不可盡威如來
34 55 yún a particle with no meaning 南無無上大福雲不可盡威如來
35 55 yún in this way 南無無上大福雲不可盡威如來
36 55 yún cloud; megha 南無無上大福雲不可盡威如來
37 55 yún to say; iti 南無無上大福雲不可盡威如來
38 52 wēi prestige; majesty 名曰金光威王相似如來
39 52 wēi to threaten; to compell 名曰金光威王相似如來
40 52 wēi a climbing vine; clematis 名曰金光威王相似如來
41 52 wēi to inspire awe 名曰金光威王相似如來
42 52 wēi power; might 名曰金光威王相似如來
43 52 wēi Wei 名曰金光威王相似如來
44 52 wēi majesty; prabhāva 名曰金光威王相似如來
45 46 yàn flame; blaze 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
46 46 yàn power; influence 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
47 46 yàn flame; blaze 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
48 44 yuè month 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
49 44 yuè moon 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
50 44 yuè Kangxi radical 74 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
51 44 yuè moonlight 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
52 44 yuè monthly 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
53 44 yuè shaped like the moon; crescent shaped 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
54 44 yuè Tokharians 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
55 44 yuè China rose 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
56 44 yuè a month 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
57 44 yuè Yue 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
58 44 yuè moon 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
59 44 yuè month; māsa 南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來
60 44 guāng light 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
61 44 guāng brilliant; bright; shining 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
62 44 guāng to shine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
63 44 guāng only 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
64 44 guāng to bare; to go naked 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
65 44 guāng bare; naked 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
66 44 guāng glory; honor 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
67 44 guāng scenery 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
68 44 guāng smooth 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
69 44 guāng used up 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
70 44 guāng sheen; luster; gloss 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
71 44 guāng time; a moment 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
72 44 guāng grace; favor 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
73 44 guāng Guang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
74 44 guāng to manifest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
75 44 guāng welcome 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
76 44 guāng light; radiance; prabha; tejas 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
77 44 guāng a ray of light; rasmi 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
78 40 dēng a lamp; a lantern 南無相燈難降月如來
79 40 also; too 亦應當稱彼佛名號
80 40 but 亦應當稱彼佛名號
81 40 this; he; she 亦應當稱彼佛名號
82 40 although; even though 亦應當稱彼佛名號
83 40 already 亦應當稱彼佛名號
84 40 particle with no meaning 亦應當稱彼佛名號
85 40 Yi 亦應當稱彼佛名號
86 39 Buddha; Awakened One
87 39 relating to Buddhism
88 39 a statue or image of a Buddha
89 39 a Buddhist text
90 39 to touch; to stroke
91 39 Buddha
92 39 Buddha; Awakened One
93 33 zhì wisdom; knowledge; understanding 南無虛空下無垢智月如來
94 33 zhì care; prudence 南無虛空下無垢智月如來
95 33 zhì Zhi 南無虛空下無垢智月如來
96 33 zhì clever 南無虛空下無垢智月如來
97 33 zhì Wisdom 南無虛空下無垢智月如來
98 33 zhì jnana; knowing 南無虛空下無垢智月如來
99 31 bǎo a treasure; a valuable item 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
100 31 bǎo treasured; cherished 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
101 31 bǎo a jewel; gem 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
102 31 bǎo precious 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
103 31 bǎo noble 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
104 31 bǎo an imperial seal 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
105 31 bǎo a unit of currency 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
106 31 bǎo Bao 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
107 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
108 31 bǎo jewel; gem; mani 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
109 28 shēng sound 南無法輪震聲如來
110 28 shēng a measure word for sound (times) 南無法輪震聲如來
111 28 shēng sheng 南無法輪震聲如來
112 28 shēng voice 南無法輪震聲如來
113 28 shēng music 南無法輪震聲如來
114 28 shēng language 南無法輪震聲如來
115 28 shēng fame; reputation; honor 南無法輪震聲如來
116 28 shēng a message 南無法輪震聲如來
117 28 shēng an utterance 南無法輪震聲如來
118 28 shēng a consonant 南無法輪震聲如來
119 28 shēng a tone 南無法輪震聲如來
120 28 shēng to announce 南無法輪震聲如來
121 25 startled 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
122 25 startled 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
123 25 a halberd 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
124 25 a thoroughfare 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
125 25 Buddhism or a Buddhist object 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
126 25 ju 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
127 23 that; those 彼世界內有一佛
128 23 another; the other 彼世界內有一佛
129 22 that 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
130 22 if that is the case 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
131 22 nèi that 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
132 22 where 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
133 22 how 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
134 22 No 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
135 22 nuó to move 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
136 22 nuó much 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
137 22 nuó stable; quiet 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
138 22 na 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
139 22 最上 zuìshàng supreme 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
140 21 chēng to call; to address 稱是一佛名號
141 21 chèn to suit; to match; to suit 稱是一佛名號
142 21 chēng to say; to describe 稱是一佛名號
143 21 chēng to weigh 稱是一佛名號
144 21 chèng to weigh 稱是一佛名號
145 21 chēng to praise; to commend 稱是一佛名號
146 21 chēng to name; to designate 稱是一佛名號
147 21 chēng a name; an appellation 稱是一佛名號
148 21 chēng to claim to be; to proclaim oneself 稱是一佛名號
149 21 chēng to raise; to lift up 稱是一佛名號
150 21 chèn to pretend 稱是一佛名號
151 21 chēng to consider; to evaluate 稱是一佛名號
152 21 chēng to bow to; to defer to 稱是一佛名號
153 21 chèng scales 稱是一佛名號
154 21 chèng a standard weight 稱是一佛名號
155 21 chēng reputation 稱是一佛名號
156 21 chèng a steelyard 稱是一佛名號
157 21 名號 mínghào name 稱是一佛名號
158 21 名號 mínghào reputation 稱是一佛名號
159 21 名號 mínghào title 稱是一佛名號
160 20 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 南無普德花威如來
161 20 Prussia 南無普德花威如來
162 20 Pu 南無普德花威如來
163 20 equally; impartially; universal; samanta 南無普德花威如來
164 19 míng measure word for people 名一切莊嚴無垢光如來
165 19 míng fame; renown; reputation 名一切莊嚴無垢光如來
166 19 míng a name; personal name; designation 名一切莊嚴無垢光如來
167 19 míng rank; position 名一切莊嚴無垢光如來
168 19 míng an excuse 名一切莊嚴無垢光如來
169 19 míng life 名一切莊嚴無垢光如來
170 19 míng to name; to call 名一切莊嚴無垢光如來
171 19 míng to express; to describe 名一切莊嚴無垢光如來
172 19 míng to be called; to have the name 名一切莊嚴無垢光如來
173 19 míng to own; to possess 名一切莊嚴無垢光如來
174 19 míng famous; renowned 名一切莊嚴無垢光如來
175 19 míng moral 名一切莊嚴無垢光如來
176 19 míng name; naman 名一切莊嚴無垢光如來
177 19 míng fame; renown; yasas 名一切莊嚴無垢光如來
178 19 method; way 南無法圓淨功德月如來
179 19 France 南無法圓淨功德月如來
180 19 the law; rules; regulations 南無法圓淨功德月如來
181 19 the teachings of the Buddha; Dharma 南無法圓淨功德月如來
182 19 a standard; a norm 南無法圓淨功德月如來
183 19 an institution 南無法圓淨功德月如來
184 19 to emulate 南無法圓淨功德月如來
185 19 magic; a magic trick 南無法圓淨功德月如來
186 19 punishment 南無法圓淨功德月如來
187 19 Fa 南無法圓淨功德月如來
188 19 a precedent 南無法圓淨功德月如來
189 19 a classification of some kinds of Han texts 南無法圓淨功德月如來
190 19 relating to a ceremony or rite 南無法圓淨功德月如來
191 19 Dharma 南無法圓淨功德月如來
192 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 南無法圓淨功德月如來
193 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 南無法圓淨功德月如來
194 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 南無法圓淨功德月如來
195 19 quality; characteristic 南無法圓淨功德月如來
196 18 necessary; must 亦須稱其名號
197 18 beard; whiskers 亦須稱其名號
198 18 must 亦須稱其名號
199 18 to wait 亦須稱其名號
200 18 moment 亦須稱其名號
201 18 whiskers 亦須稱其名號
202 18 Xu 亦須稱其名號
203 18 to be slow 亦須稱其名號
204 18 should 亦須稱其名號
205 18 to stop 亦須稱其名號
206 18 to use 亦須稱其名號
207 18 to be; is 亦須稱其名號
208 18 in the end; after all 亦須稱其名號
209 18 roughly; approximately 亦須稱其名號
210 18 but; yet; however 亦須稱其名號
211 18 tentacles; feelers; antennae 亦須稱其名號
212 18 a fine stem 亦須稱其名號
213 18 fine; slender; whisker-like 亦須稱其名號
214 18 shàng top; a high position 速得成就如上所說不增不減
215 18 shang top; the position on or above something 速得成就如上所說不增不減
216 18 shàng to go up; to go forward 速得成就如上所說不增不減
217 18 shàng shang 速得成就如上所說不增不減
218 18 shàng previous; last 速得成就如上所說不增不減
219 18 shàng high; higher 速得成就如上所說不增不減
220 18 shàng advanced 速得成就如上所說不增不減
221 18 shàng a monarch; a sovereign 速得成就如上所說不增不減
222 18 shàng time 速得成就如上所說不增不減
223 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 速得成就如上所說不增不減
224 18 shàng far 速得成就如上所說不增不減
225 18 shàng big; as big as 速得成就如上所說不增不減
226 18 shàng abundant; plentiful 速得成就如上所說不增不減
227 18 shàng to report 速得成就如上所說不增不減
228 18 shàng to offer 速得成就如上所說不增不減
229 18 shàng to go on stage 速得成就如上所說不增不減
230 18 shàng to take office; to assume a post 速得成就如上所說不增不減
231 18 shàng to install; to erect 速得成就如上所說不增不減
232 18 shàng to suffer; to sustain 速得成就如上所說不增不減
233 18 shàng to burn 速得成就如上所說不增不減
234 18 shàng to remember 速得成就如上所說不增不減
235 18 shang on; in 速得成就如上所說不增不減
236 18 shàng upward 速得成就如上所說不增不減
237 18 shàng to add 速得成就如上所說不增不減
238 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 速得成就如上所說不增不減
239 18 shàng to meet 速得成就如上所說不增不減
240 18 shàng falling then rising (4th) tone 速得成就如上所說不增不減
241 18 shang used after a verb indicating a result 速得成就如上所說不增不減
242 18 shàng a musical note 速得成就如上所說不增不減
243 18 shàng higher, superior; uttara 速得成就如上所說不增不減
244 17 yǒu is; are; to exist 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
245 17 yǒu to have; to possess 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
246 17 yǒu indicates an estimate 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
247 17 yǒu indicates a large quantity 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
248 17 yǒu indicates an affirmative response 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
249 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
250 17 yǒu used to compare two things 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
251 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
252 17 yǒu used before the names of dynasties 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
253 17 yǒu a certain thing; what exists 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
254 17 yǒu multiple of ten and ... 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
255 17 yǒu abundant 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
256 17 yǒu purposeful 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
257 17 yǒu You 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
258 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
259 17 yǒu becoming; bhava 復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱
260 17 de potential marker 悉得滅除
261 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 悉得滅除
262 17 děi must; ought to 悉得滅除
263 17 děi to want to; to need to 悉得滅除
264 17 děi must; ought to 悉得滅除
265 17 de 悉得滅除
266 17 de infix potential marker 悉得滅除
267 17 to result in 悉得滅除
268 17 to be proper; to fit; to suit 悉得滅除
269 17 to be satisfied 悉得滅除
270 17 to be finished 悉得滅除
271 17 de result of degree 悉得滅除
272 17 de marks completion of an action 悉得滅除
273 17 děi satisfying 悉得滅除
274 17 to contract 悉得滅除
275 17 marks permission or possibility 悉得滅除
276 17 expressing frustration 悉得滅除
277 17 to hear 悉得滅除
278 17 to have; there is 悉得滅除
279 17 marks time passed 悉得滅除
280 17 obtain; attain; prāpta 悉得滅除
281 16 xiāng each other; one another; mutually 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
282 16 xiàng to observe; to assess 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
283 16 xiàng appearance; portrait; picture 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
284 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
285 16 xiàng to aid; to help 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
286 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
287 16 xiàng a sign; a mark; appearance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
288 16 xiāng alternately; in turn 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
289 16 xiāng Xiang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
290 16 xiāng form substance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
291 16 xiāng to express 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
292 16 xiàng to choose 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
293 16 xiāng Xiang 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
294 16 xiāng an ancient musical instrument 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
295 16 xiāng the seventh lunar month 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
296 16 xiāng to compare 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
297 16 xiàng to divine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
298 16 xiàng to administer 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
299 16 xiàng helper for a blind person 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
300 16 xiāng rhythm [music] 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
301 16 xiāng the upper frets of a pipa 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
302 16 xiāng coralwood 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
303 16 xiàng ministry 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
304 16 xiàng to supplement; to enhance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
305 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
306 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
307 16 xiàng sign; mark; liṅga 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
308 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
309 14 shān a mountain; a hill; a peak 南無寶焰山功德威如來
310 14 shān Shan 南無寶焰山功德威如來
311 14 shān Kangxi radical 46 南無寶焰山功德威如來
312 14 shān a mountain-like shape 南無寶焰山功德威如來
313 14 shān a gable 南無寶焰山功德威如來
314 14 shān mountain; giri 南無寶焰山功德威如來
315 14 míng bright; luminous; brilliant 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
316 14 míng Ming 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
317 14 míng Ming Dynasty 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
318 14 míng obvious; explicit; clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
319 14 míng intelligent; clever; perceptive 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
320 14 míng to illuminate; to shine 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
321 14 míng consecrated 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
322 14 míng to understand; to comprehend 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
323 14 míng to explain; to clarify 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
324 14 míng Souther Ming; Later Ming 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
325 14 míng the world; the human world; the world of the living 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
326 14 míng eyesight; vision 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
327 14 míng a god; a spirit 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
328 14 míng fame; renown 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
329 14 míng open; public 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
330 14 míng clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
331 14 míng to become proficient 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
332 14 míng to be proficient 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
333 14 míng virtuous 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
334 14 míng open and honest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
335 14 míng clean; neat 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
336 14 míng remarkable; outstanding; notable 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
337 14 míng next; afterwards 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
338 14 míng positive 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
339 14 míng Clear 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
340 14 míng wisdom; knowledge; vidya 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
341 14 法界 fǎjiè Dharma Realm 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
342 14 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
343 14 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
344 13 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
345 13 莊嚴 zhuāngyán Dignity 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
346 13 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
347 13 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
348 13 虛空 xūkōng empty space 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
349 13 虛空 xūkōng the sky; space 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
350 13 虛空 xūkōng vast emptiness 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
351 13 虛空 xūkōng Void 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
352 13 虛空 xūkōng the sky; gagana 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
353 13 虛空 xūkōng empty space; kha 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
354 13 光明 guāngmíng bright 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
355 13 光明 guāngmíng glorious; magnificent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
356 13 光明 guāngmíng light 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
357 13 光明 guāngmíng having hope 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
358 13 光明 guāngmíng unselfish 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
359 13 光明 guāngmíng frank; open and honest 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
360 13 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
361 13 光明 guāngmíng Kōmyō 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
362 13 光明 guāngmíng Brightness 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
363 13 光明 guāngmíng brightness; flame 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
364 12 名曰 míng yuē to be named; to be called 名曰解脫主世界
365 12 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
366 12 無邊 wúbiān boundless; ananta 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
367 12 zhēn real; true; genuine 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
368 12 zhēn really; indeed; genuinely 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
369 12 zhēn sincere 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
370 12 zhēn Zhen 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
371 12 zhēn clearly; unmistakably 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
372 12 zhēn regular script 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
373 12 zhēn a portrait 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
374 12 zhēn natural state 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
375 12 zhēn perfect 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
376 12 zhēn ideal 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
377 12 zhēn an immortal 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
378 12 zhēn a true official appointment 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
379 12 zhēn True 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
380 12 zhēn true 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來
381 12 蓮華 liánhuā Lotus Flower 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
382 12 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
383 12 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
384 12 hǎi the sea; a sea; the ocean 南無華焰海燈如來
385 12 hǎi foreign 南無華焰海燈如來
386 12 hǎi a large lake 南無華焰海燈如來
387 12 hǎi a large mass 南無華焰海燈如來
388 12 hǎi having large capacity 南無華焰海燈如來
389 12 hǎi Hai 南無華焰海燈如來
390 12 hǎi seawater 南無華焰海燈如來
391 12 hǎi a field; an area 南無華焰海燈如來
392 12 hǎi a large and barron area of land 南無華焰海燈如來
393 12 hǎi a large container 南無華焰海燈如來
394 12 hǎi arbitrarily 南無華焰海燈如來
395 12 hǎi ruthlessly 南無華焰海燈如來
396 12 hǎi sea; sāgara 南無華焰海燈如來
397 12 a human or animal body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
398 12 form; style 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
399 12 a substance 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
400 12 a system 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
401 12 a font 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
402 12 grammatical aspect (of a verb) 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
403 12 to experience; to realize 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
404 12 ti 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
405 12 limbs of a human or animal body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
406 12 to put oneself in another's shoes 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
407 12 a genre of writing 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
408 12 body; śarīra 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
409 12 śarīra; human body 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
410 12 ti; essence 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
411 12 entity; a constituent; an element 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
412 12 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one 三藐三佛陀
413 12 阿羅訶 āluóhē Arhat 阿羅訶
414 12 阿羅訶 Āluóhē Arhat 阿羅訶
415 11 zhèn to shake; to shock 南無法輪震聲如來
416 11 zhèn zhen trigram 南無法輪震聲如來
417 11 zhèn to get angry 南無法輪震聲如來
418 11 zhèn an earthquake; a tremor 南無法輪震聲如來
419 11 zhèn to be excited; to fear; to be scared 南無法輪震聲如來
420 11 zhèn thunder; for lightning to strike 南無法輪震聲如來
421 11 zhèn to create turmoil; to upheave 南無法輪震聲如來
422 11 zhèn shake; kṣubhita 南無法輪震聲如來
423 11 xiū to decorate; to embellish 亦修恭敬
424 11 xiū to study; to cultivate 亦修恭敬
425 11 xiū to repair 亦修恭敬
426 11 xiū long; slender 亦修恭敬
427 11 xiū to write; to compile 亦修恭敬
428 11 xiū to build; to construct; to shape 亦修恭敬
429 11 xiū to practice 亦修恭敬
430 11 xiū to cut 亦修恭敬
431 11 xiū virtuous; wholesome 亦修恭敬
432 11 xiū a virtuous person 亦修恭敬
433 11 xiū Xiu 亦修恭敬
434 11 xiū to unknot 亦修恭敬
435 11 xiū to prepare; to put in order 亦修恭敬
436 11 xiū excellent 亦修恭敬
437 11 xiū to perform [a ceremony] 亦修恭敬
438 11 xiū Cultivation 亦修恭敬
439 11 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 亦修恭敬
440 11 xiū pratipanna; spiritual practice 亦修恭敬
441 11 無垢 wúgòu No Impurity 名曰無垢月相王名稱如來
442 11 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 名曰無垢月相王名稱如來
443 11 彌留 míliú to be seriously ill and about to die 南無彌留燈如來
444 11 yīn sound; noise 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
445 11 yīn Kangxi radical 180 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
446 11 yīn news 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
447 11 yīn tone; timbre 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
448 11 yīn music 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
449 11 yīn material from which musical instruments are made 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
450 11 yīn voice; words 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
451 11 yīn tone of voice 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
452 11 yīn rumour 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
453 11 yīn shade 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
454 11 yīn sound; ghoṣa 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
455 11 huá Chinese 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
456 11 huá illustrious; splendid 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
457 11 huā a flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
458 11 huā to flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
459 11 huá China 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
460 11 huá empty; flowery 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
461 11 huá brilliance; luster 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
462 11 huá elegance; beauty 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
463 11 huā a flower 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
464 11 huá extravagant; wasteful; flashy 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
465 11 huá makeup; face powder 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
466 11 huá flourishing 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
467 11 huá a corona 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
468 11 huá years; time 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
469 11 huá your 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
470 11 huá essence; best part 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
471 11 huá grey 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
472 11 huà Hua 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
473 11 huá literary talent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
474 11 huá literary talent 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
475 11 huá an article; a document 名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
476 11 zhū all; many; various 當修懺悔一切諸罪
477 11 zhū Zhu 當修懺悔一切諸罪
478 11 zhū all; members of the class 當修懺悔一切諸罪
479 11 zhū interrogative particle 當修懺悔一切諸罪
480 11 zhū him; her; them; it 當修懺悔一切諸罪
481 11 zhū of; in 當修懺悔一切諸罪
482 11 zhū all; many; sarva 當修懺悔一切諸罪
483 10 應當 yīngdāng should; ought to 亦應當稱彼佛名號
484 10 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
485 10 一切 yīqiè all; every; everything 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
486 10 一切 yīqiè temporary 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
487 10 一切 yīqiè the same 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
488 10 一切 yīqiè generally 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
489 10 一切 yīqiè all, everything 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
490 10 一切 yīqiè all; sarva 號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來
491 10 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬尊重
492 10 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬尊重
493 10 具足 jùzú Purāṇa 即得具足成就莊嚴一切佛土
494 10 具足 jùzú Completeness 即得具足成就莊嚴一切佛土
495 10 具足 jùzú complete; accomplished 即得具足成就莊嚴一切佛土
496 9 emperor; supreme ruler 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
497 9 the ruler of Heaven 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
498 9 a god 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
499 9 imperialism 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來
500 9 lord; pārthiva 南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
南无 南無
 1. nánmó
 2. nánmó
 1. Blessed Be
 2. namo; to pay respect to; to take refuge
wáng king; best of a kind; rāja
功德
 1. gōngdé
 2. gōngdé
 3. gōngdé
 1. merit
 2. merit
 3. puṇya; puñña
 1. chuáng
 2. chuáng
 1. a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu
 2. a banner; ketu
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
wēi majesty; prabhāva
yàn flame; blaze
 1. yuè
 2. yuè
 1. moon
 2. month; māsa
 1. guāng
 2. guāng
 1. light; radiance; prabha; tejas
 2. a ray of light; rasmi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿逸多 196 Ajita
宝幢如来 寶幢如來 98 Ratnaketu Tathagata
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝月 寶月 98 Ratnacandra
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大光 100 Vistīrṇavatī
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100 The East; The Orient
多罗 多羅 100 Tara
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法云 法雲 102 Fa Yun
法顶 法頂 102 Bopjong; Beopjeong
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法月 102 Dharmacandra
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
海幢 104 Saradhvaja
华光如来 華光如來 104 Padmaprabha Tathagata
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
金华 金華 106 Jinhua
开敷华 開敷華 107 Samkusumita
妙德 109 Wonderful Virtue
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明光王 109 King Prasenajit
那罗延 那羅延 110 Narayana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普曜 80 lalitavistara sūtra
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
日莲 日蓮 114
 1. Nichiren
 2. Nichiren [sect]
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善灯 善燈 115 Good Lamp; Suppatīta; Supradīpa
善化 83 Shanhua
善生 115 Sīgāla
世主 115 Lord of the world; Brahmā
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
83 Sui Dynasty
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
五千五百佛名神呪除障灭罪经 五千五百佛名神呪除障滅罪經 119 Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa; Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
香灯 香燈 120
 1. Shrine Attendant
 2. Shrine Attendant
贤上 賢上 120 Bhadrottama
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
虛空無垢 120 Gaganamala
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
印度 121 India
因陀罗 因陀羅 121 Indra
有若 121 You Ruo
云自在 雲自在 121 Meghasvaradipa
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 125.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波头摩 波頭摩 98 padma
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
常生 99 immortality
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
初发心 初發心 99 initial determination
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法水 102
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
功德聚 103 stupa
光明相 103 halo; nimbus
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
毫相 104 urna
华香 華香 104 incense and flowers
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
寂光 106 calm and illuminating
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
卷第一 106 scroll 1
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
摩尼 109 mani; jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
普眼 112 all-seeing vision
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
劝请 勸請 113 to request; to implore
日月光 114 Sun, Moon, and Light
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
深法 115 a profound truth
阇那 闍那 115 jnana; knowing
生生 115
 1. the cycle of rebirth
 2. generation after generation
 3. uninterupted growth
 4. to earn a living
 5. to live
 6. truly still alive
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神咒 115 mantra
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四波罗夷 四波羅夷 115 four rules for expulsion from the saṃgha; four pārājikas
速得成就 115 quickly attain
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
胎藏 116 womb
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
网光 網光 119
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
香光 120 Fragrant Light
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
智海 122 Ocean of Wisdom
智相 122 discriminating intellect
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸力 諸力 122 powers; bala
最胜 最勝 122 jina; conqueror