Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經, Scroll 28

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 112 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就教理
2 112 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就教理
3 112 成就 chéngjiù accomplishment 成就教理
4 112 成就 chéngjiù Achievements 成就教理
5 112 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就教理
6 112 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就教理
7 112 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就教理
8 71 suǒ a few; various; some 此佛所說覺智法門
9 71 suǒ a place; a location 此佛所說覺智法門
10 71 suǒ indicates a passive voice 此佛所說覺智法門
11 71 suǒ an ordinal number 此佛所說覺智法門
12 71 suǒ meaning 此佛所說覺智法門
13 71 suǒ garrison 此佛所說覺智法門
14 71 suǒ place; pradeśa 此佛所說覺智法門
15 71 教理 jiāolǐ religious doctrine; dogma 成就教理
16 70 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 謂先通說一切如來法三昧成就教理
17 70 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 謂先通說一切如來法三昧成就教理
18 70 shuì to persuade 謂先通說一切如來法三昧成就教理
19 70 shuō to teach; to recite; to explain 謂先通說一切如來法三昧成就教理
20 70 shuō a doctrine; a theory 謂先通說一切如來法三昧成就教理
21 70 shuō to claim; to assert 謂先通說一切如來法三昧成就教理
22 70 shuō allocution 謂先通說一切如來法三昧成就教理
23 70 shuō to criticize; to scold 謂先通說一切如來法三昧成就教理
24 70 shuō to indicate; to refer to 謂先通說一切如來法三昧成就教理
25 70 shuō speach; vāda 謂先通說一切如來法三昧成就教理
26 70 shuō to speak; bhāṣate 謂先通說一切如來法三昧成就教理
27 60 Buddha; Awakened One 即得最上佛成就
28 60 relating to Buddhism 即得最上佛成就
29 60 a statue or image of a Buddha 即得最上佛成就
30 60 a Buddhist text 即得最上佛成就
31 60 to touch; to stroke 即得最上佛成就
32 60 Buddha 即得最上佛成就
33 60 Buddha; Awakened One 即得最上佛成就
34 51 法門 fǎmén Dharma gate 此佛所說覺智法門
35 51 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 此佛所說覺智法門
36 46 金剛 jīngāng a diamond 此說金剛中金剛
37 46 金剛 jīngāng King Kong 此說金剛中金剛
38 46 金剛 jīngāng a hard object 此說金剛中金剛
39 46 金剛 jīngāng gorilla 此說金剛中金剛
40 46 金剛 jīngāng diamond 此說金剛中金剛
41 46 金剛 jīngāng vajra 此說金剛中金剛
42 43 yǐn to lead; to guide
43 43 yǐn to draw a bow
44 43 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
45 43 yǐn to stretch
46 43 yǐn to involve
47 43 yǐn to quote; to cite
48 43 yǐn to propose; to nominate; to recommend
49 43 yǐn to recruit
50 43 yǐn to hold
51 43 yǐn to withdraw; to leave
52 43 yǐn a strap for pulling a cart
53 43 yǐn a preface ; a forward
54 43 yǐn a license
55 43 yǐn long
56 43 yǐn to cause
57 43 yǐn to pull; to draw
58 43 yǐn a refrain; a tune
59 43 yǐn to grow
60 43 yǐn to command
61 43 yǐn to accuse
62 43 yǐn to commit suicide
63 43 yǐn a genre
64 43 yǐn yin; a unit of paper money
65 43 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
66 42 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得最上佛成就
67 42 děi to want to; to need to 即得最上佛成就
68 42 děi must; ought to 即得最上佛成就
69 42 de 即得最上佛成就
70 42 de infix potential marker 即得最上佛成就
71 42 to result in 即得最上佛成就
72 42 to be proper; to fit; to suit 即得最上佛成就
73 42 to be satisfied 即得最上佛成就
74 42 to be finished 即得最上佛成就
75 42 děi satisfying 即得最上佛成就
76 42 to contract 即得最上佛成就
77 42 to hear 即得最上佛成就
78 42 to have; there is 即得最上佛成就
79 42 marks time passed 即得最上佛成就
80 42 obtain; attain; prāpta 即得最上佛成就
81 39 羯磨 jiémó karma 羯磨成就教理
82 37 to be near by; to be close to 即得最上佛成就
83 37 at that time 即得最上佛成就
84 37 to be exactly the same as; to be thus 即得最上佛成就
85 37 supposed; so-called 即得最上佛成就
86 37 to arrive at; to ascend 即得最上佛成就
87 34 èr two 二合
88 34 èr Kangxi radical 7 二合
89 34 èr second 二合
90 34 èr twice; double; di- 二合
91 34 èr more than one kind 二合
92 34 èr two; dvā; dvi 二合
93 34 zhì wisdom; knowledge; understanding 此佛所說覺智法門
94 34 zhì care; prudence 此佛所說覺智法門
95 34 zhì Zhi 此佛所說覺智法門
96 34 zhì clever 此佛所說覺智法門
97 34 zhì Wisdom 此佛所說覺智法門
98 34 zhì jnana; knowing 此佛所說覺智法門
99 31 一切 yīqiè temporary 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
100 31 一切 yīqiè the same 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
101 31 to join; to combine 作金剛視法相合
102 31 to close 作金剛視法相合
103 31 to agree with; equal to 作金剛視法相合
104 31 to gather 作金剛視法相合
105 31 whole 作金剛視法相合
106 31 to be suitable; to be up to standard 作金剛視法相合
107 31 a musical note 作金剛視法相合
108 31 the conjunction of two astronomical objects 作金剛視法相合
109 31 to fight 作金剛視法相合
110 31 to conclude 作金剛視法相合
111 31 to be similar to 作金剛視法相合
112 31 crowded 作金剛視法相合
113 31 a box 作金剛視法相合
114 31 to copulate 作金剛視法相合
115 31 a partner; a spouse 作金剛視法相合
116 31 harmonious 作金剛視法相合
117 31 He 作金剛視法相合
118 31 a container for grain measurement 作金剛視法相合
119 31 Merge 作金剛視法相合
120 31 unite; saṃyoga 作金剛視法相合
121 27 zuò to do 如佛教勅善施作
122 27 zuò to act as; to serve as 如佛教勅善施作
123 27 zuò to start 如佛教勅善施作
124 27 zuò a writing; a work 如佛教勅善施作
125 27 zuò to dress as; to be disguised as 如佛教勅善施作
126 27 zuō to create; to make 如佛教勅善施作
127 27 zuō a workshop 如佛教勅善施作
128 27 zuō to write; to compose 如佛教勅善施作
129 27 zuò to rise 如佛教勅善施作
130 27 zuò to be aroused 如佛教勅善施作
131 27 zuò activity; action; undertaking 如佛教勅善施作
132 27 zuò to regard as 如佛教勅善施作
133 27 zuò action; kāraṇa 如佛教勅善施作
134 26 method; way 宣說諸部法三昧
135 26 France 宣說諸部法三昧
136 26 the law; rules; regulations 宣說諸部法三昧
137 26 the teachings of the Buddha; Dharma 宣說諸部法三昧
138 26 a standard; a norm 宣說諸部法三昧
139 26 an institution 宣說諸部法三昧
140 26 to emulate 宣說諸部法三昧
141 26 magic; a magic trick 宣說諸部法三昧
142 26 punishment 宣說諸部法三昧
143 26 Fa 宣說諸部法三昧
144 26 a precedent 宣說諸部法三昧
145 26 a classification of some kinds of Han texts 宣說諸部法三昧
146 26 relating to a ceremony or rite 宣說諸部法三昧
147 26 Dharma 宣說諸部法三昧
148 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 宣說諸部法三昧
149 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 宣說諸部法三昧
150 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 宣說諸部法三昧
151 26 quality; characteristic 宣說諸部法三昧
152 24 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
153 23 zhě ca 是即成佛菩提者
154 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 金剛薩埵三摩地
155 23 最上 zuìshàng supreme 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
156 22 mén door; gate; doorway; gateway 而彼諸法諸相門
157 22 mén phylum; division 而彼諸法諸相門
158 22 mén sect; school 而彼諸法諸相門
159 22 mén Kangxi radical 169 而彼諸法諸相門
160 22 mén a door-like object 而彼諸法諸相門
161 22 mén an opening 而彼諸法諸相門
162 22 mén an access point; a border entrance 而彼諸法諸相門
163 22 mén a household; a clan 而彼諸法諸相門
164 22 mén a kind; a category 而彼諸法諸相門
165 22 mén to guard a gate 而彼諸法諸相門
166 22 mén Men 而彼諸法諸相門
167 22 mén a turning point 而彼諸法諸相門
168 22 mén a method 而彼諸法諸相門
169 22 mén a sense organ 而彼諸法諸相門
170 22 mén door; gate; dvara 而彼諸法諸相門
171 22 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 如是祕密印法用
172 22 yìn India 如是祕密印法用
173 22 yìn a mudra; a hand gesture 如是祕密印法用
174 22 yìn a seal; a stamp 如是祕密印法用
175 22 yìn to tally 如是祕密印法用
176 22 yìn a vestige; a trace 如是祕密印法用
177 22 yìn Yin 如是祕密印法用
178 22 yìn to leave a track or trace 如是祕密印法用
179 22 yìn mudra 如是祕密印法用
180 21 ministry; department 宣說諸部法三昧
181 21 section; part 宣說諸部法三昧
182 21 troops 宣說諸部法三昧
183 21 a category; a kind 宣說諸部法三昧
184 21 to command; to control 宣說諸部法三昧
185 21 radical 宣說諸部法三昧
186 21 headquarters 宣說諸部法三昧
187 21 unit 宣說諸部法三昧
188 21 to put in order; to arrange 宣說諸部法三昧
189 20 wéi to act as; to serve 如上是為諸部法三昧成就教理
190 20 wéi to change into; to become 如上是為諸部法三昧成就教理
191 20 wéi to be; is 如上是為諸部法三昧成就教理
192 20 wéi to do 如上是為諸部法三昧成就教理
193 20 wèi to support; to help 如上是為諸部法三昧成就教理
194 20 wéi to govern 如上是為諸部法三昧成就教理
195 19 三昧 sānmèi samadhi 三昧大教王經卷第二十八
196 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧大教王經卷第二十八
197 19 祕密 mìmì a secret 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
198 19 祕密 mìmì secret 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
199 18 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙金剛法相應
200 18 微妙 wēimiào subtle, profound 微妙金剛法相應
201 18 微妙 wēimiào wonderful; virāj 微妙金剛法相應
202 18 shí time; a point or period of time 吽吽吽吽此稱時
203 18 shí a season; a quarter of a year 吽吽吽吽此稱時
204 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 吽吽吽吽此稱時
205 18 shí fashionable 吽吽吽吽此稱時
206 18 shí fate; destiny; luck 吽吽吽吽此稱時
207 18 shí occasion; opportunity; chance 吽吽吽吽此稱時
208 18 shí tense 吽吽吽吽此稱時
209 18 shí particular; special 吽吽吽吽此稱時
210 18 shí to plant; to cultivate 吽吽吽吽此稱時
211 18 shí an era; a dynasty 吽吽吽吽此稱時
212 18 shí time [abstract] 吽吽吽吽此稱時
213 18 shí seasonal 吽吽吽吽此稱時
214 18 shí to wait upon 吽吽吽吽此稱時
215 18 shí hour 吽吽吽吽此稱時
216 18 shí appropriate; proper; timely 吽吽吽吽此稱時
217 18 shí Shi 吽吽吽吽此稱時
218 18 shí a present; currentlt 吽吽吽吽此稱時
219 18 shí time; kāla 吽吽吽吽此稱時
220 18 shí at that time; samaya 吽吽吽吽此稱時
221 18 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 此了知已供養時
222 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 此了知已供養時
223 18 供養 gòngyǎng offering 此了知已供養時
224 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 此了知已供養時
225 18 to go; to 於降三世勝相前
226 18 to rely on; to depend on 於降三世勝相前
227 18 Yu 於降三世勝相前
228 18 a crow 於降三世勝相前
229 17 觀想 guān xiǎng contemplation 觀想微妙金剛性
230 17 觀想 guān xiǎng Visualize 觀想微妙金剛性
231 17 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 觀想微妙金剛性
232 16 grieved; saddened 阿怛摩
233 16 worried 阿怛摩
234 16 ta 阿怛摩
235 16 jiù to approach; to move towards; to come towards 即得無上法成就
236 16 jiù to assume 即得無上法成就
237 16 jiù to receive; to suffer 即得無上法成就
238 16 jiù to undergo; to undertake; to engage in 即得無上法成就
239 16 jiù to suit; to accommodate oneself to 即得無上法成就
240 16 jiù to accomplish 即得無上法成就
241 16 jiù to go with 即得無上法成就
242 16 jiù to die 即得無上法成就
243 15 sporadic; scattered 薩哩嚩
244 15 薩哩嚩
245 15 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 鼻端吽字法相應
246 15 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 鼻端吽字法相應
247 15 相應 xiāngying cheap; inexpensive 鼻端吽字法相應
248 15 相應 xiāngyìng response, correspond 鼻端吽字法相應
249 15 相應 xiāngyìng concomitant 鼻端吽字法相應
250 15 相應 xiāngyìng Sō-ō 鼻端吽字法相應
251 15 法成 fǎ Chéng Fa Cheng 念佛三昧法成已
252 15 法成 fǎ Chéng Fa Cheng 念佛三昧法成已
253 15 法成 fǎchéng Chos-grub 念佛三昧法成已
254 14 Kangxi radical 49 念佛三昧法成已
255 14 to bring to an end; to stop 念佛三昧法成已
256 14 to complete 念佛三昧法成已
257 14 to demote; to dismiss 念佛三昧法成已
258 14 to recover from an illness 念佛三昧法成已
259 14 former; pūrvaka 念佛三昧法成已
260 14 xiān first 謂先通說一切如來法三昧成就教理
261 14 xiān early; prior; former 謂先通說一切如來法三昧成就教理
262 14 xiān to go forward; to advance 謂先通說一切如來法三昧成就教理
263 14 xiān to attach importance to; to value 謂先通說一切如來法三昧成就教理
264 14 xiān to start 謂先通說一切如來法三昧成就教理
265 14 xiān ancestors; forebears 謂先通說一切如來法三昧成就教理
266 14 xiān before; in front 謂先通說一切如來法三昧成就教理
267 14 xiān fundamental; basic 謂先通說一切如來法三昧成就教理
268 14 xiān Xian 謂先通說一切如來法三昧成就教理
269 14 xiān ancient; archaic 謂先通說一切如來法三昧成就教理
270 14 xiān super 謂先通說一切如來法三昧成就教理
271 14 xiān deceased 謂先通說一切如來法三昧成就教理
272 14 xiān first; former; pūrva 謂先通說一切如來法三昧成就教理
273 14 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說諸部法三昧
274 14 shàng top; a high position 即得無上法成就
275 14 shang top; the position on or above something 即得無上法成就
276 14 shàng to go up; to go forward 即得無上法成就
277 14 shàng shang 即得無上法成就
278 14 shàng previous; last 即得無上法成就
279 14 shàng high; higher 即得無上法成就
280 14 shàng advanced 即得無上法成就
281 14 shàng a monarch; a sovereign 即得無上法成就
282 14 shàng time 即得無上法成就
283 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 即得無上法成就
284 14 shàng far 即得無上法成就
285 14 shàng big; as big as 即得無上法成就
286 14 shàng abundant; plentiful 即得無上法成就
287 14 shàng to report 即得無上法成就
288 14 shàng to offer 即得無上法成就
289 14 shàng to go on stage 即得無上法成就
290 14 shàng to take office; to assume a post 即得無上法成就
291 14 shàng to install; to erect 即得無上法成就
292 14 shàng to suffer; to sustain 即得無上法成就
293 14 shàng to burn 即得無上法成就
294 14 shàng to remember 即得無上法成就
295 14 shàng to add 即得無上法成就
296 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 即得無上法成就
297 14 shàng to meet 即得無上法成就
298 14 shàng falling then rising (4th) tone 即得無上法成就
299 14 shang used after a verb indicating a result 即得無上法成就
300 14 shàng a musical note 即得無上法成就
301 14 shàng higher, superior; uttara 即得無上法成就
302 14 依法 yīfǎ according to law 一切修習依法用
303 13 zhōng middle 此說金剛中金剛
304 13 zhōng medium; medium sized 此說金剛中金剛
305 13 zhōng China 此說金剛中金剛
306 13 zhòng to hit the mark 此說金剛中金剛
307 13 zhōng midday 此說金剛中金剛
308 13 zhōng inside 此說金剛中金剛
309 13 zhōng during 此說金剛中金剛
310 13 zhōng Zhong 此說金剛中金剛
311 13 zhōng intermediary 此說金剛中金剛
312 13 zhōng half 此說金剛中金剛
313 13 zhòng to reach; to attain 此說金剛中金剛
314 13 zhòng to suffer; to infect 此說金剛中金剛
315 13 zhòng to obtain 此說金剛中金剛
316 13 zhòng to pass an exam 此說金剛中金剛
317 13 zhōng middle 此說金剛中金剛
318 13 night
319 13 dark
320 13 by night
321 13 ya
322 13 night; rajanī
323 13 shī to give; to grant 廣施有情諸財利
324 13 shī to act; to do; to execute; to carry out 廣施有情諸財利
325 13 shī to deploy; to set up 廣施有情諸財利
326 13 shī to relate to 廣施有情諸財利
327 13 shī to move slowly 廣施有情諸財利
328 13 shī to exert 廣施有情諸財利
329 13 shī to apply; to spread 廣施有情諸財利
330 13 shī Shi 廣施有情諸財利
331 13 shī the practice of selfless giving; dāna 廣施有情諸財利
332 13 xiàng to observe; to assess 於降三世勝相前
333 13 xiàng appearance; portrait; picture 於降三世勝相前
334 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 於降三世勝相前
335 13 xiàng to aid; to help 於降三世勝相前
336 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 於降三世勝相前
337 13 xiàng a sign; a mark; appearance 於降三世勝相前
338 13 xiāng alternately; in turn 於降三世勝相前
339 13 xiāng Xiang 於降三世勝相前
340 13 xiāng form substance 於降三世勝相前
341 13 xiāng to express 於降三世勝相前
342 13 xiàng to choose 於降三世勝相前
343 13 xiāng Xiang 於降三世勝相前
344 13 xiāng an ancient musical instrument 於降三世勝相前
345 13 xiāng the seventh lunar month 於降三世勝相前
346 13 xiāng to compare 於降三世勝相前
347 13 xiàng to divine 於降三世勝相前
348 13 xiàng to administer 於降三世勝相前
349 13 xiàng helper for a blind person 於降三世勝相前
350 13 xiāng rhythm [music] 於降三世勝相前
351 13 xiāng the upper frets of a pipa 於降三世勝相前
352 13 xiāng coralwood 於降三世勝相前
353 13 xiàng ministry 於降三世勝相前
354 13 xiàng to supplement; to enhance 於降三世勝相前
355 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 於降三世勝相前
356 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 於降三世勝相前
357 13 xiàng sign; mark; liṅga 於降三世勝相前
358 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 於降三世勝相前
359 13 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 復次金剛手菩薩摩訶薩
360 13 self 我施一切諸義成
361 13 [my] dear 我施一切諸義成
362 13 Wo 我施一切諸義成
363 13 self; atman; attan 我施一切諸義成
364 13 ga 我施一切諸義成
365 13 摩訶薩 móhēsà mahasattva 復次金剛手菩薩摩訶薩
366 13 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 復次金剛手菩薩摩訶薩
367 13 to use; to grasp 以供養佛得成就
368 13 to rely on 以供養佛得成就
369 13 to regard 以供養佛得成就
370 13 to be able to 以供養佛得成就
371 13 to order; to command 以供養佛得成就
372 13 used after a verb 以供養佛得成就
373 13 a reason; a cause 以供養佛得成就
374 13 Israel 以供養佛得成就
375 13 Yi 以供養佛得成就
376 13 use; yogena 以供養佛得成就
377 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 得成金剛薩埵尊
378 13 chéng to become; to turn into 得成金剛薩埵尊
379 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 得成金剛薩埵尊
380 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 得成金剛薩埵尊
381 13 chéng a full measure of 得成金剛薩埵尊
382 13 chéng whole 得成金剛薩埵尊
383 13 chéng set; established 得成金剛薩埵尊
384 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 得成金剛薩埵尊
385 13 chéng to reconcile 得成金剛薩埵尊
386 13 chéng to resmble; to be similar to 得成金剛薩埵尊
387 13 chéng composed of 得成金剛薩埵尊
388 13 chéng a result; a harvest; an achievement 得成金剛薩埵尊
389 13 chéng capable; able; accomplished 得成金剛薩埵尊
390 13 chéng to help somebody achieve something 得成金剛薩埵尊
391 13 chéng Cheng 得成金剛薩埵尊
392 13 chéng Become 得成金剛薩埵尊
393 13 chéng becoming; bhāva 得成金剛薩埵尊
394 12 miào wonderful; fantastic 即得妙愛法成就
395 12 miào clever 即得妙愛法成就
396 12 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 即得妙愛法成就
397 12 miào fine; delicate 即得妙愛法成就
398 12 miào young 即得妙愛法成就
399 12 miào interesting 即得妙愛法成就
400 12 miào profound reasoning 即得妙愛法成就
401 12 miào Miao 即得妙愛法成就
402 12 miào Wonderful 即得妙愛法成就
403 12 miào wonderful; beautiful; suksma 即得妙愛法成就
404 12 néng can; able 乃作能摧諸罪者
405 12 néng ability; capacity 乃作能摧諸罪者
406 12 néng a mythical bear-like beast 乃作能摧諸罪者
407 12 néng energy 乃作能摧諸罪者
408 12 néng function; use 乃作能摧諸罪者
409 12 néng talent 乃作能摧諸罪者
410 12 néng expert at 乃作能摧諸罪者
411 12 néng to be in harmony 乃作能摧諸罪者
412 12 néng to tend to; to care for 乃作能摧諸罪者
413 12 néng to reach; to arrive at 乃作能摧諸罪者
414 12 néng to be able; śak 乃作能摧諸罪者
415 12 wèi to call 謂先通說一切如來法三昧成就教理
416 12 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂先通說一切如來法三昧成就教理
417 12 wèi to speak to; to address 謂先通說一切如來法三昧成就教理
418 12 wèi to treat as; to regard as 謂先通說一切如來法三昧成就教理
419 12 wèi introducing a condition situation 謂先通說一切如來法三昧成就教理
420 12 wèi to speak to; to address 謂先通說一切如來法三昧成就教理
421 12 wèi to think 謂先通說一切如來法三昧成就教理
422 12 wèi for; is to be 謂先通說一切如來法三昧成就教理
423 12 wèi to make; to cause 謂先通說一切如來法三昧成就教理
424 12 wèi principle; reason 謂先通說一切如來法三昧成就教理
425 12 wèi Wei 謂先通說一切如來法三昧成就教理
426 12 ài to love 即得妙愛法成就
427 12 ài favor; grace; kindness 即得妙愛法成就
428 12 ài somebody who is loved 即得妙愛法成就
429 12 ài love; affection 即得妙愛法成就
430 12 ài to like 即得妙愛法成就
431 12 ài to sympathize with; to pity 即得妙愛法成就
432 12 ài to begrudge 即得妙愛法成就
433 12 ài to do regularly; to have the habit of 即得妙愛法成就
434 12 ài my dear 即得妙愛法成就
435 12 ài Ai 即得妙愛法成就
436 12 ài loved; beloved 即得妙愛法成就
437 12 ài Love 即得妙愛法成就
438 12 ài desire; craving; trsna 即得妙愛法成就
439 12 持誦 chísòng to chant; to accept and maintain by reciting 其持誦儀者
440 12 yǎn eye 宣說諸部眼智成
441 12 yǎn eyeball 宣說諸部眼智成
442 12 yǎn sight 宣說諸部眼智成
443 12 yǎn the present moment 宣說諸部眼智成
444 12 yǎn an opening; a small hole 宣說諸部眼智成
445 12 yǎn a trap 宣說諸部眼智成
446 12 yǎn insight 宣說諸部眼智成
447 12 yǎn a salitent point 宣說諸部眼智成
448 12 yǎn a beat with no accent 宣說諸部眼智成
449 12 yǎn to look; to glance 宣說諸部眼智成
450 12 yǎn to see proof 宣說諸部眼智成
451 12 yǎn eye; locana 宣說諸部眼智成
452 12 如來部 rúlái bù Tathagata division 如來部法三昧成就教理
453 12 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 金剛薩埵三摩地
454 11 金剛部 jīngāng bù vajra group; vajra division; vajrakula 金剛部法三昧成就教理
455 11 Qi 其猶空界淨無瑕
456 11 to go back; to return 或復別異諸學者
457 11 to resume; to restart 或復別異諸學者
458 11 to do in detail 或復別異諸學者
459 11 to restore 或復別異諸學者
460 11 to respond; to reply to 或復別異諸學者
461 11 Fu; Return 或復別異諸學者
462 11 to retaliate; to reciprocate 或復別異諸學者
463 11 to avoid forced labor or tax 或復別異諸學者
464 11 Fu 或復別異諸學者
465 11 doubled; to overlapping; folded 或復別異諸學者
466 11 a lined garment with doubled thickness 或復別異諸學者
467 11 寶部 bǎo bù jewel division 寶部法三昧成就教理
468 11 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
469 11 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
470 11 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
471 11 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
472 11 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
473 10 to know; to learn about; to comprehend
474 10 detailed
475 10 to elaborate; to expound
476 10 to exhaust; to use up
477 10 strongly
478 10 Xi
479 10 four 見是四色光輪相
480 10 note a musical scale 見是四色光輪相
481 10 fourth 見是四色光輪相
482 10 Si 見是四色光輪相
483 10 four; catur 見是四色光輪相
484 10 行人 xíngrén pedestrian 行人先當入
485 10 行人 xíngrén a traveller 行人先當入
486 10 行人 xíngrén an emissary 行人先當入
487 10 行人 xíngrén a matchmaker 行人先當入
488 10 行人 xíngrén a greeter; a host 行人先當入
489 10 行人 xíngrén Practitioner 行人先當入
490 10 tōng to go through; to open 謂先通說一切如來法三昧成就教理
491 10 tōng open 謂先通說一切如來法三昧成就教理
492 10 tōng to connect 謂先通說一切如來法三昧成就教理
493 10 tōng to know well 謂先通說一切如來法三昧成就教理
494 10 tōng to report 謂先通說一切如來法三昧成就教理
495 10 tōng to commit adultery 謂先通說一切如來法三昧成就教理
496 10 tōng common; in general 謂先通說一切如來法三昧成就教理
497 10 tōng to transmit 謂先通說一切如來法三昧成就教理
498 10 tōng to attain a goal 謂先通說一切如來法三昧成就教理
499 10 tōng to communicate with 謂先通說一切如來法三昧成就教理
500 10 tōng to pardon; to forgive 謂先通說一切如來法三昧成就教理

Frequencies of all Words

Top 916

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 112 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就教理
2 112 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就教理
3 112 成就 chéngjiù accomplishment 成就教理
4 112 成就 chéngjiù Achievements 成就教理
5 112 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就教理
6 112 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就教理
7 112 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就教理
8 85 this; these 此說金剛中金剛
9 85 in this way 此說金剛中金剛
10 85 otherwise; but; however; so 此說金剛中金剛
11 85 at this time; now; here 此說金剛中金剛
12 85 this; here; etad 此說金剛中金剛
13 71 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 此佛所說覺智法門
14 71 suǒ an office; an institute 此佛所說覺智法門
15 71 suǒ introduces a relative clause 此佛所說覺智法門
16 71 suǒ it 此佛所說覺智法門
17 71 suǒ if; supposing 此佛所說覺智法門
18 71 suǒ a few; various; some 此佛所說覺智法門
19 71 suǒ a place; a location 此佛所說覺智法門
20 71 suǒ indicates a passive voice 此佛所說覺智法門
21 71 suǒ that which 此佛所說覺智法門
22 71 suǒ an ordinal number 此佛所說覺智法門
23 71 suǒ meaning 此佛所說覺智法門
24 71 suǒ garrison 此佛所說覺智法門
25 71 suǒ place; pradeśa 此佛所說覺智法門
26 71 suǒ that which; yad 此佛所說覺智法門
27 71 教理 jiāolǐ religious doctrine; dogma 成就教理
28 70 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 謂先通說一切如來法三昧成就教理
29 70 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 謂先通說一切如來法三昧成就教理
30 70 shuì to persuade 謂先通說一切如來法三昧成就教理
31 70 shuō to teach; to recite; to explain 謂先通說一切如來法三昧成就教理
32 70 shuō a doctrine; a theory 謂先通說一切如來法三昧成就教理
33 70 shuō to claim; to assert 謂先通說一切如來法三昧成就教理
34 70 shuō allocution 謂先通說一切如來法三昧成就教理
35 70 shuō to criticize; to scold 謂先通說一切如來法三昧成就教理
36 70 shuō to indicate; to refer to 謂先通說一切如來法三昧成就教理
37 70 shuō speach; vāda 謂先通說一切如來法三昧成就教理
38 70 shuō to speak; bhāṣate 謂先通說一切如來法三昧成就教理
39 60 Buddha; Awakened One 即得最上佛成就
40 60 relating to Buddhism 即得最上佛成就
41 60 a statue or image of a Buddha 即得最上佛成就
42 60 a Buddhist text 即得最上佛成就
43 60 to touch; to stroke 即得最上佛成就
44 60 Buddha 即得最上佛成就
45 60 Buddha; Awakened One 即得最上佛成就
46 51 法門 fǎmén Dharma gate 此佛所說覺智法門
47 51 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 此佛所說覺智法門
48 47 zhū all; many; various 宣說諸部法三昧
49 47 zhū Zhu 宣說諸部法三昧
50 47 zhū all; members of the class 宣說諸部法三昧
51 47 zhū interrogative particle 宣說諸部法三昧
52 47 zhū him; her; them; it 宣說諸部法三昧
53 47 zhū of; in 宣說諸部法三昧
54 47 zhū all; many; sarva 宣說諸部法三昧
55 46 金剛 jīngāng a diamond 此說金剛中金剛
56 46 金剛 jīngāng King Kong 此說金剛中金剛
57 46 金剛 jīngāng a hard object 此說金剛中金剛
58 46 金剛 jīngāng gorilla 此說金剛中金剛
59 46 金剛 jīngāng diamond 此說金剛中金剛
60 46 金剛 jīngāng vajra 此說金剛中金剛
61 43 yǐn to lead; to guide
62 43 yǐn to draw a bow
63 43 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
64 43 yǐn to stretch
65 43 yǐn to involve
66 43 yǐn to quote; to cite
67 43 yǐn to propose; to nominate; to recommend
68 43 yǐn to recruit
69 43 yǐn to hold
70 43 yǐn to withdraw; to leave
71 43 yǐn a strap for pulling a cart
72 43 yǐn a preface ; a forward
73 43 yǐn a license
74 43 yǐn long
75 43 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
76 43 yǐn to cause
77 43 yǐn yin; a measure of for salt certificates
78 43 yǐn to pull; to draw
79 43 yǐn a refrain; a tune
80 43 yǐn to grow
81 43 yǐn to command
82 43 yǐn to accuse
83 43 yǐn to commit suicide
84 43 yǐn a genre
85 43 yǐn yin; a weight measure
86 43 yǐn yin; a unit of paper money
87 43 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
88 42 de potential marker 即得最上佛成就
89 42 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 即得最上佛成就
90 42 děi must; ought to 即得最上佛成就
91 42 děi to want to; to need to 即得最上佛成就
92 42 děi must; ought to 即得最上佛成就
93 42 de 即得最上佛成就
94 42 de infix potential marker 即得最上佛成就
95 42 to result in 即得最上佛成就
96 42 to be proper; to fit; to suit 即得最上佛成就
97 42 to be satisfied 即得最上佛成就
98 42 to be finished 即得最上佛成就
99 42 de result of degree 即得最上佛成就
100 42 de marks completion of an action 即得最上佛成就
101 42 děi satisfying 即得最上佛成就
102 42 to contract 即得最上佛成就
103 42 marks permission or possibility 即得最上佛成就
104 42 expressing frustration 即得最上佛成就
105 42 to hear 即得最上佛成就
106 42 to have; there is 即得最上佛成就
107 42 marks time passed 即得最上佛成就
108 42 obtain; attain; prāpta 即得最上佛成就
109 39 羯磨 jiémó karma 羯磨成就教理
110 37 promptly; right away; immediately 即得最上佛成就
111 37 to be near by; to be close to 即得最上佛成就
112 37 at that time 即得最上佛成就
113 37 to be exactly the same as; to be thus 即得最上佛成就
114 37 supposed; so-called 即得最上佛成就
115 37 if; but 即得最上佛成就
116 37 to arrive at; to ascend 即得最上佛成就
117 37 then; following 即得最上佛成就
118 37 so; just so; eva 即得最上佛成就
119 34 that; those 隨念彼尊亦復然
120 34 another; the other 隨念彼尊亦復然
121 34 èr two 二合
122 34 èr Kangxi radical 7 二合
123 34 èr second 二合
124 34 èr twice; double; di- 二合
125 34 èr another; the other 二合
126 34 èr more than one kind 二合
127 34 èr two; dvā; dvi 二合
128 34 zhì wisdom; knowledge; understanding 此佛所說覺智法門
129 34 zhì care; prudence 此佛所說覺智法門
130 34 zhì Zhi 此佛所說覺智法門
131 34 zhì clever 此佛所說覺智法門
132 34 zhì Wisdom 此佛所說覺智法門
133 34 zhì jnana; knowing 此佛所說覺智法門
134 31 一切 yīqiè all; every; everything 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
135 31 一切 yīqiè temporary 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
136 31 一切 yīqiè the same 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
137 31 一切 yīqiè generally 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
138 31 一切 yīqiè all, everything 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
139 31 一切 yīqiè all; sarva 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
140 31 to join; to combine 作金剛視法相合
141 31 a time; a trip 作金剛視法相合
142 31 to close 作金剛視法相合
143 31 to agree with; equal to 作金剛視法相合
144 31 to gather 作金剛視法相合
145 31 whole 作金剛視法相合
146 31 to be suitable; to be up to standard 作金剛視法相合
147 31 a musical note 作金剛視法相合
148 31 the conjunction of two astronomical objects 作金剛視法相合
149 31 to fight 作金剛視法相合
150 31 to conclude 作金剛視法相合
151 31 to be similar to 作金剛視法相合
152 31 and; also 作金剛視法相合
153 31 crowded 作金剛視法相合
154 31 a box 作金剛視法相合
155 31 to copulate 作金剛視法相合
156 31 a partner; a spouse 作金剛視法相合
157 31 harmonious 作金剛視法相合
158 31 should 作金剛視法相合
159 31 He 作金剛視法相合
160 31 a unit of measure for grain 作金剛視法相合
161 31 a container for grain measurement 作金剛視法相合
162 31 Merge 作金剛視法相合
163 31 unite; saṃyoga 作金剛視法相合
164 27 zuò to do 如佛教勅善施作
165 27 zuò to act as; to serve as 如佛教勅善施作
166 27 zuò to start 如佛教勅善施作
167 27 zuò a writing; a work 如佛教勅善施作
168 27 zuò to dress as; to be disguised as 如佛教勅善施作
169 27 zuō to create; to make 如佛教勅善施作
170 27 zuō a workshop 如佛教勅善施作
171 27 zuō to write; to compose 如佛教勅善施作
172 27 zuò to rise 如佛教勅善施作
173 27 zuò to be aroused 如佛教勅善施作
174 27 zuò activity; action; undertaking 如佛教勅善施作
175 27 zuò to regard as 如佛教勅善施作
176 27 zuò action; kāraṇa 如佛教勅善施作
177 26 such as; for example; for instance 如上是為諸部法三昧成就教理
178 26 if 如上是為諸部法三昧成就教理
179 26 in accordance with 如上是為諸部法三昧成就教理
180 26 to be appropriate; should; with regard to 如上是為諸部法三昧成就教理
181 26 this 如上是為諸部法三昧成就教理
182 26 it is so; it is thus; can be compared with 如上是為諸部法三昧成就教理
183 26 to go to 如上是為諸部法三昧成就教理
184 26 to meet 如上是為諸部法三昧成就教理
185 26 to appear; to seem; to be like 如上是為諸部法三昧成就教理
186 26 at least as good as 如上是為諸部法三昧成就教理
187 26 and 如上是為諸部法三昧成就教理
188 26 or 如上是為諸部法三昧成就教理
189 26 but 如上是為諸部法三昧成就教理
190 26 then 如上是為諸部法三昧成就教理
191 26 naturally 如上是為諸部法三昧成就教理
192 26 expresses a question or doubt 如上是為諸部法三昧成就教理
193 26 you 如上是為諸部法三昧成就教理
194 26 the second lunar month 如上是為諸部法三昧成就教理
195 26 in; at 如上是為諸部法三昧成就教理
196 26 Ru 如上是為諸部法三昧成就教理
197 26 Thus 如上是為諸部法三昧成就教理
198 26 thus; tathā 如上是為諸部法三昧成就教理
199 26 like; iva 如上是為諸部法三昧成就教理
200 26 method; way 宣說諸部法三昧
201 26 France 宣說諸部法三昧
202 26 the law; rules; regulations 宣說諸部法三昧
203 26 the teachings of the Buddha; Dharma 宣說諸部法三昧
204 26 a standard; a norm 宣說諸部法三昧
205 26 an institution 宣說諸部法三昧
206 26 to emulate 宣說諸部法三昧
207 26 magic; a magic trick 宣說諸部法三昧
208 26 punishment 宣說諸部法三昧
209 26 Fa 宣說諸部法三昧
210 26 a precedent 宣說諸部法三昧
211 26 a classification of some kinds of Han texts 宣說諸部法三昧
212 26 relating to a ceremony or rite 宣說諸部法三昧
213 26 Dharma 宣說諸部法三昧
214 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 宣說諸部法三昧
215 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 宣說諸部法三昧
216 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 宣說諸部法三昧
217 26 quality; characteristic 宣說諸部法三昧
218 24 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
219 23 shì is; are; am; to be 如上是為諸部法三昧成就教理
220 23 shì is exactly 如上是為諸部法三昧成就教理
221 23 shì is suitable; is in contrast 如上是為諸部法三昧成就教理
222 23 shì this; that; those 如上是為諸部法三昧成就教理
223 23 shì really; certainly 如上是為諸部法三昧成就教理
224 23 shì correct; yes; affirmative 如上是為諸部法三昧成就教理
225 23 shì true 如上是為諸部法三昧成就教理
226 23 shì is; has; exists 如上是為諸部法三昧成就教理
227 23 shì used between repetitions of a word 如上是為諸部法三昧成就教理
228 23 shì a matter; an affair 如上是為諸部法三昧成就教理
229 23 shì Shi 如上是為諸部法三昧成就教理
230 23 shì is; bhū 如上是為諸部法三昧成就教理
231 23 shì this; idam 如上是為諸部法三昧成就教理
232 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是即成佛菩提者
233 23 zhě that 是即成佛菩提者
234 23 zhě nominalizing function word 是即成佛菩提者
235 23 zhě used to mark a definition 是即成佛菩提者
236 23 zhě used to mark a pause 是即成佛菩提者
237 23 zhě topic marker; that; it 是即成佛菩提者
238 23 zhuó according to 是即成佛菩提者
239 23 zhě ca 是即成佛菩提者
240 23 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 金剛薩埵三摩地
241 23 最上 zuìshàng supreme 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
242 22 mén door; gate; doorway; gateway 而彼諸法諸相門
243 22 mén phylum; division 而彼諸法諸相門
244 22 mén sect; school 而彼諸法諸相門
245 22 mén Kangxi radical 169 而彼諸法諸相門
246 22 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 而彼諸法諸相門
247 22 mén a door-like object 而彼諸法諸相門
248 22 mén an opening 而彼諸法諸相門
249 22 mén an access point; a border entrance 而彼諸法諸相門
250 22 mén a household; a clan 而彼諸法諸相門
251 22 mén a kind; a category 而彼諸法諸相門
252 22 mén to guard a gate 而彼諸法諸相門
253 22 mén Men 而彼諸法諸相門
254 22 mén a turning point 而彼諸法諸相門
255 22 mén a method 而彼諸法諸相門
256 22 mén a sense organ 而彼諸法諸相門
257 22 mén door; gate; dvara 而彼諸法諸相門
258 22 ruò to seem; to be like; as 若持若讀信生時
259 22 ruò seemingly 若持若讀信生時
260 22 ruò if 若持若讀信生時
261 22 ruò you 若持若讀信生時
262 22 ruò this; that 若持若讀信生時
263 22 ruò and; or 若持若讀信生時
264 22 ruò as for; pertaining to 若持若讀信生時
265 22 pomegranite 若持若讀信生時
266 22 ruò to choose 若持若讀信生時
267 22 ruò to agree; to accord with; to conform to 若持若讀信生時
268 22 ruò thus 若持若讀信生時
269 22 ruò pollia 若持若讀信生時
270 22 ruò Ruo 若持若讀信生時
271 22 ruò only then 若持若讀信生時
272 22 ja 若持若讀信生時
273 22 jñā 若持若讀信生時
274 22 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 如是祕密印法用
275 22 yìn India 如是祕密印法用
276 22 yìn a mudra; a hand gesture 如是祕密印法用
277 22 yìn a seal; a stamp 如是祕密印法用
278 22 yìn to tally 如是祕密印法用
279 22 yìn a vestige; a trace 如是祕密印法用
280 22 yìn Yin 如是祕密印法用
281 22 yìn to leave a track or trace 如是祕密印法用
282 22 yìn mudra 如是祕密印法用
283 21 ministry; department 宣說諸部法三昧
284 21 section; part; measure word for films and books 宣說諸部法三昧
285 21 section; part 宣說諸部法三昧
286 21 troops 宣說諸部法三昧
287 21 a category; a kind 宣說諸部法三昧
288 21 to command; to control 宣說諸部法三昧
289 21 radical 宣說諸部法三昧
290 21 headquarters 宣說諸部法三昧
291 21 unit 宣說諸部法三昧
292 21 to put in order; to arrange 宣說諸部法三昧
293 20 wèi for; to 如上是為諸部法三昧成就教理
294 20 wèi because of 如上是為諸部法三昧成就教理
295 20 wéi to act as; to serve 如上是為諸部法三昧成就教理
296 20 wéi to change into; to become 如上是為諸部法三昧成就教理
297 20 wéi to be; is 如上是為諸部法三昧成就教理
298 20 wéi to do 如上是為諸部法三昧成就教理
299 20 wèi for 如上是為諸部法三昧成就教理
300 20 wèi because of; for; to 如上是為諸部法三昧成就教理
301 20 wèi to 如上是為諸部法三昧成就教理
302 20 wéi in a passive construction 如上是為諸部法三昧成就教理
303 20 wéi forming a rehetorical question 如上是為諸部法三昧成就教理
304 20 wéi forming an adverb 如上是為諸部法三昧成就教理
305 20 wéi to add emphasis 如上是為諸部法三昧成就教理
306 20 wèi to support; to help 如上是為諸部法三昧成就教理
307 20 wéi to govern 如上是為諸部法三昧成就教理
308 19 三昧 sānmèi samadhi 三昧大教王經卷第二十八
309 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧大教王經卷第二十八
310 19 祕密 mìmì a secret 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
311 19 祕密 mìmì secret 一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大教
312 19 dāng to be; to act as; to serve as 我此妙愛當觀想
313 19 dāng at or in the very same; be apposite 我此妙愛當觀想
314 19 dāng dang (sound of a bell) 我此妙愛當觀想
315 19 dāng to face 我此妙愛當觀想
316 19 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我此妙愛當觀想
317 19 dāng to manage; to host 我此妙愛當觀想
318 19 dāng should 我此妙愛當觀想
319 19 dāng to treat; to regard as 我此妙愛當觀想
320 19 dǎng to think 我此妙愛當觀想
321 19 dàng suitable; correspond to 我此妙愛當觀想
322 19 dǎng to be equal 我此妙愛當觀想
323 19 dàng that 我此妙愛當觀想
324 19 dāng an end; top 我此妙愛當觀想
325 19 dàng clang; jingle 我此妙愛當觀想
326 19 dāng to judge 我此妙愛當觀想
327 19 dǎng to bear on one's shoulder 我此妙愛當觀想
328 19 dàng the same 我此妙愛當觀想
329 19 dàng to pawn 我此妙愛當觀想
330 19 dàng to fail [an exam] 我此妙愛當觀想
331 19 dàng a trap 我此妙愛當觀想
332 19 dàng a pawned item 我此妙愛當觀想
333 18 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙金剛法相應
334 18 微妙 wēimiào subtle, profound 微妙金剛法相應
335 18 微妙 wēimiào wonderful; virāj 微妙金剛法相應
336 18 shí time; a point or period of time 吽吽吽吽此稱時
337 18 shí a season; a quarter of a year 吽吽吽吽此稱時
338 18 shí one of the 12 two-hour periods of the day 吽吽吽吽此稱時
339 18 shí at that time 吽吽吽吽此稱時
340 18 shí fashionable 吽吽吽吽此稱時
341 18 shí fate; destiny; luck 吽吽吽吽此稱時
342 18 shí occasion; opportunity; chance 吽吽吽吽此稱時
343 18 shí tense 吽吽吽吽此稱時
344 18 shí particular; special 吽吽吽吽此稱時
345 18 shí to plant; to cultivate 吽吽吽吽此稱時
346 18 shí hour (measure word) 吽吽吽吽此稱時
347 18 shí an era; a dynasty 吽吽吽吽此稱時
348 18 shí time [abstract] 吽吽吽吽此稱時
349 18 shí seasonal 吽吽吽吽此稱時
350 18 shí frequently; often 吽吽吽吽此稱時
351 18 shí occasionally; sometimes 吽吽吽吽此稱時
352 18 shí on time 吽吽吽吽此稱時
353 18 shí this; that 吽吽吽吽此稱時
354 18 shí to wait upon 吽吽吽吽此稱時
355 18 shí hour 吽吽吽吽此稱時
356 18 shí appropriate; proper; timely 吽吽吽吽此稱時
357 18 shí Shi 吽吽吽吽此稱時
358 18 shí a present; currentlt 吽吽吽吽此稱時
359 18 shí time; kāla 吽吽吽吽此稱時
360 18 shí at that time; samaya 吽吽吽吽此稱時
361 18 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 此了知已供養時
362 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 此了知已供養時
363 18 供養 gòngyǎng offering 此了知已供養時
364 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 此了知已供養時
365 18 in; at 於降三世勝相前
366 18 in; at 於降三世勝相前
367 18 in; at; to; from 於降三世勝相前
368 18 to go; to 於降三世勝相前
369 18 to rely on; to depend on 於降三世勝相前
370 18 to go to; to arrive at 於降三世勝相前
371 18 from 於降三世勝相前
372 18 give 於降三世勝相前
373 18 oppposing 於降三世勝相前
374 18 and 於降三世勝相前
375 18 compared to 於降三世勝相前
376 18 by 於降三世勝相前
377 18 and; as well as 於降三世勝相前
378 18 for 於降三世勝相前
379 18 Yu 於降三世勝相前
380 18 a crow 於降三世勝相前
381 18 whew; wow 於降三世勝相前
382 17 觀想 guān xiǎng contemplation 觀想微妙金剛性
383 17 觀想 guān xiǎng Visualize 觀想微妙金剛性
384 17 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 觀想微妙金剛性
385 16 grieved; saddened 阿怛摩
386 16 worried 阿怛摩
387 16 ta 阿怛摩
388 16 jiù right away 即得無上法成就
389 16 jiù to approach; to move towards; to come towards 即得無上法成就
390 16 jiù with regard to; concerning; to follow 即得無上法成就
391 16 jiù to assume 即得無上法成就
392 16 jiù to receive; to suffer 即得無上法成就
393 16 jiù to undergo; to undertake; to engage in 即得無上法成就
394 16 jiù precisely; exactly 即得無上法成就
395 16 jiù namely 即得無上法成就
396 16 jiù to suit; to accommodate oneself to 即得無上法成就
397 16 jiù only; just 即得無上法成就
398 16 jiù to accomplish 即得無上法成就
399 16 jiù to go with 即得無上法成就
400 16 jiù already 即得無上法成就
401 16 jiù as much as 即得無上法成就
402 16 jiù to begin with; as expected 即得無上法成就
403 16 jiù even if 即得無上法成就
404 16 jiù to die 即得無上法成就
405 16 jiù for instance; namely; yathā 即得無上法成就
406 15 a mile 薩哩嚩
407 15 a sentence ending particle 薩哩嚩
408 15 sporadic; scattered 薩哩嚩
409 15 薩哩嚩
410 15 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 鼻端吽字法相應
411 15 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 鼻端吽字法相應
412 15 相應 xiāngying cheap; inexpensive 鼻端吽字法相應
413 15 相應 xiāngyìng response, correspond 鼻端吽字法相應
414 15 相應 xiāngyìng concomitant 鼻端吽字法相應
415 15 相應 xiāngyìng Sō-ō 鼻端吽字法相應
416 15 法成 fǎ Chéng Fa Cheng 念佛三昧法成已
417 15 法成 fǎ Chéng Fa Cheng 念佛三昧法成已
418 15 法成 fǎchéng Chos-grub 念佛三昧法成已
419 14 already 念佛三昧法成已
420 14 Kangxi radical 49 念佛三昧法成已
421 14 from 念佛三昧法成已
422 14 to bring to an end; to stop 念佛三昧法成已
423 14 final aspectual particle 念佛三昧法成已
424 14 afterwards; thereafter 念佛三昧法成已
425 14 too; very; excessively 念佛三昧法成已
426 14 to complete 念佛三昧法成已
427 14 to demote; to dismiss 念佛三昧法成已
428 14 to recover from an illness 念佛三昧法成已
429 14 certainly 念佛三昧法成已
430 14 an interjection of surprise 念佛三昧法成已
431 14 this 念佛三昧法成已
432 14 former; pūrvaka 念佛三昧法成已
433 14 former; pūrvaka 念佛三昧法成已
434 14 xiān first 謂先通說一切如來法三昧成就教理
435 14 xiān early; prior; former 謂先通說一切如來法三昧成就教理
436 14 xiān to go forward; to advance 謂先通說一切如來法三昧成就教理
437 14 xiān to attach importance to; to value 謂先通說一切如來法三昧成就教理
438 14 xiān to start 謂先通說一切如來法三昧成就教理
439 14 xiān ancestors; forebears 謂先通說一切如來法三昧成就教理
440 14 xiān earlier 謂先通說一切如來法三昧成就教理
441 14 xiān before; in front 謂先通說一切如來法三昧成就教理
442 14 xiān fundamental; basic 謂先通說一切如來法三昧成就教理
443 14 xiān Xian 謂先通說一切如來法三昧成就教理
444 14 xiān ancient; archaic 謂先通說一切如來法三昧成就教理
445 14 xiān super 謂先通說一切如來法三昧成就教理
446 14 xiān deceased 謂先通說一切如來法三昧成就教理
447 14 xiān first; former; pūrva 謂先通說一切如來法三昧成就教理
448 14 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 宣說諸部法三昧
449 14 shàng top; a high position 即得無上法成就
450 14 shang top; the position on or above something 即得無上法成就
451 14 shàng to go up; to go forward 即得無上法成就
452 14 shàng shang 即得無上法成就
453 14 shàng previous; last 即得無上法成就
454 14 shàng high; higher 即得無上法成就
455 14 shàng advanced 即得無上法成就
456 14 shàng a monarch; a sovereign 即得無上法成就
457 14 shàng time 即得無上法成就
458 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 即得無上法成就
459 14 shàng far 即得無上法成就
460 14 shàng big; as big as 即得無上法成就
461 14 shàng abundant; plentiful 即得無上法成就
462 14 shàng to report 即得無上法成就
463 14 shàng to offer 即得無上法成就
464 14 shàng to go on stage 即得無上法成就
465 14 shàng to take office; to assume a post 即得無上法成就
466 14 shàng to install; to erect 即得無上法成就
467 14 shàng to suffer; to sustain 即得無上法成就
468 14 shàng to burn 即得無上法成就
469 14 shàng to remember 即得無上法成就
470 14 shang on; in 即得無上法成就
471 14 shàng upward 即得無上法成就
472 14 shàng to add 即得無上法成就
473 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 即得無上法成就
474 14 shàng to meet 即得無上法成就
475 14 shàng falling then rising (4th) tone 即得無上法成就
476 14 shang used after a verb indicating a result 即得無上法成就
477 14 shàng a musical note 即得無上法成就
478 14 shàng higher, superior; uttara 即得無上法成就
479 14 依法 yīfǎ according to law 一切修習依法用
480 13 zhōng middle 此說金剛中金剛
481 13 zhōng medium; medium sized 此說金剛中金剛
482 13 zhōng China 此說金剛中金剛
483 13 zhòng to hit the mark 此說金剛中金剛
484 13 zhōng in; amongst 此說金剛中金剛
485 13 zhōng midday 此說金剛中金剛
486 13 zhōng inside 此說金剛中金剛
487 13 zhōng during 此說金剛中金剛
488 13 zhōng Zhong 此說金剛中金剛
489 13 zhōng intermediary 此說金剛中金剛
490 13 zhōng half 此說金剛中金剛
491 13 zhōng just right; suitably 此說金剛中金剛
492 13 zhōng while 此說金剛中金剛
493 13 zhòng to reach; to attain 此說金剛中金剛
494 13 zhòng to suffer; to infect 此說金剛中金剛
495 13 zhòng to obtain 此說金剛中金剛
496 13 zhòng to pass an exam 此說金剛中金剛
497 13 zhōng middle 此說金剛中金剛
498 13 night
499 13 dark
500 13 by night

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
成就
 1. chéngjiù
 2. chéngjiù
 3. chéngjiù
 4. chéngjiù
 5. chéngjiù
 1. accomplishment
 2. Achievements
 3. to attained; to obtain
 4. to bring to perfection; complete
 5. attainment; accomplishment; siddhi
this; here; etad
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
教理 jiāolǐ religious doctrine; dogma
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
法门 法門
 1. fǎmén
 2. fǎmén
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
zhū all; many; sarva
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
yǐn drawing towards; upasaṃhāra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
怛他誐多 100 Tathagata
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法常 102 Damei Fachang
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 102 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha; Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙德 109 Wonderful Virtue
秘密乘 祕密乘 109 Esoteric Vehicle
普贤 普賢 112 Samantabhadra
仁祖 114 Injo
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善施 115 Sudatta
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
西天 88 India; Indian continent
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 107.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝部 寶部 98 jewel division
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称念 稱念 99
 1. to chant the name of the Buddha
 2. chant Buddha's name
成就法 99 sadhana; sādhana
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大教王 100 tantra
得佛 100 to become a Buddha
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等引 100 equipose; samāhita
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
二种 二種 195 two kinds
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法用 102 the essence of a dharma
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛印 102
 1. Buddha-seal; Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
 3. Chan Master Foyin
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
吽字法 104 hum syllable ritual; humkara
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
降魔军 降魔軍 106 Mara's army
教理 106 religious doctrine; dogma
羯磨 106 karma
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
密印 109 a mudra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能破 110 refutation
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来部 如來部 114 Tathagata division
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间相 世間相 115 the characteristics of the world
速得成就 115 quickly attain
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
我身 119 I; myself
无所有 無所有 119 nothingness
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
现证 現證 120 immediate realization
香华 香華 120 incense and flowers
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
虚空界 虛空界 120 visible space
夜叉 121 yaksa
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一百八 121 one hundred and eight
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121 joy; happiness
义利 義利 121 a beneficial meaning
应观 應觀 121 may observe
应作 應作 121 a manifestation
印契 121 a mudra
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
欲法 121 with desire
欲染 121 the poluting influence of desire
圆成 圓成 121 complete perfection
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
中根 122 medium capacity of each of the six organs of sense
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
罪业 罪業 122 sin; karma