Glossary and Vocabulary for Garuḍapaṭalaparivarta (Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin) 《文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 129 method / way 種法
2 40 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 順大真言行
3 40 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 又法加持土塊投於火中火即不熱
4 38 護摩 hùmó a burnt offering / homa 壇前應作護摩爐
5 37 zuò to do 中央畫佛作說法相
6 32 shāo to burn 燒安悉香
7 30 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦根本真言請一切聖眾
8 28 zhōng middle 文殊師利於汝大教中
9 27 rén person / people / a human being 彼怨人狂走
10 23 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切有
11 22 poison / venom 取毒戲劇
12 21 desire 又法欲令兩人相憎
13 21 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
14 21 wáng Wang 文殊師利菩薩根本大教王經
15 20 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 金翅鳥王品一卷
16 19 shé snake 召蛇罰謫蛇
17 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若欲解
18 19 lóng dragon 召龍調龍捉龍
19 17 qián front 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
20 17 néng can / able 能召諸魚
21 17 敬愛 jìngài respect and love 又法若令男女互相敬愛者
22 17 qiú to request 所求皆得
23 16 huà painting / picture / drawing 畫八枚八葉蓮花
24 15 to reach 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
25 15 èr two 二合
26 13 yán to speak / to say / said 利童真菩薩言
27 13 shuǐ water 以閼伽水隨誦
28 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過去百
29 13 to take / to get / to fetch 取毒戲劇
30 13 máo hair / fur / feathers
31 13 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一遍彼即相憎
32 12 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 印即成身印
33 12 chì wing 又法取鳥翅護摩二十一遍
34 12 zhào to call together / to summon / to convene 召龍調龍捉龍
35 11 wood / lumber 木投之
36 11 shàng top / a high position 於其壇上散種種花
37 11 niè to bite / to gnaw 或有被龍嚙及不嚙者
38 11 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦一百八遍即
39 11 zhì to toss / to throw 擲於河水中
40 11 end / final stage / latter part 左邊以炭末畫劍
41 11 chēng to call / to address 稱彼人名誦真
42 10 lái to come 方蛇即來應結界
43 10 to join / to combine 二合
44 10 xiàng to appear / to seem / to resemble 又法於那羅延像前
45 10 one 金翅鳥王品一卷
46 10 huā Hua 於其壇上散種種花
47 10 child / son 以鷄肉及鷄子
48 10 ròu meat / muscle 以鷄肉及鷄子
49 9 eight
50 9 yóu oil / fat / grease / lard 和油麻油燒
51 9 sān three 曩莫三滿多沒馱
52 8 tán an altar / a platform 情入三昧耶壇故
53 8 jiàn arrow 又法若被毒箭中者
54 8 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
55 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切世間出世間法皆得成就
56 7 zēng to hate / to detest / to abhor 又法欲令兩人相憎
57 7 a flaky pastry 酪蜜酥也
58 7 人名 rénmíng personal name 稱彼人名誦真
59 7 yǐn to lead / to guide
60 7 four 引四
61 7 huǒ fire / flame 以無煙炭燃火以佉陀羅
62 7 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 以白芥子和酥
63 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒安悉香
64 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曩莫三滿多沒馱
65 6 Wu 猶如烏跳
66 6 jìng to respect /to honor 護摩二十一遍即相敬順
67 6 shī corpse 又法取尸陀林灰
68 6 seven
69 6 有情 yǒuqíng sentient beings 於此教王利益安樂諸有情故
70 6 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王經
71 6 lín a wood / a forest / a grove 又法取尸陀林灰
72 6 to sprinkle / to splash 以水灑之即成發遣
73 6 hemp / flax 又法以油麻和白芥子
74 6 yǐn to drink 濺灑所有供養食飲花香
75 6 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 此印真言能調伏龍
76 6 niǎo bird 畫金翎鳥王
77 6 yòng to use / to apply 用蛇刺木榅三甜
78 6 zhǒng kind / type 通學地水火風空五種由
79 5 合掌 hézhǎng to join palms 足長跪合掌
80 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於其壇上散種種花
81 5 day of the month / a certain day 持誦者受齋戒三日不食
82 5 gōu hook character stroke 鉤召禁止一切毒類
83 5 Buddha / Awakened One 以佛威神力故
84 5 shǔ a rat / a mouse 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
85 5 to know / to learn about / to comprehend 燒安悉香
86 5 shí time / a point or period of time 時金翅鳥王
87 5 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 木投之
88 5 to enter 情入三昧耶壇故
89 5 xíng appearance 作極可畏恐怖形
90 5 Qu 佉佉佉呬佉呬
91 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 嚙人死者即起
92 5 to rub 摩賀
93 5 zhī to know 知此故
94 5 zhǐ to point 以二大母指相縈繞
95 5 hòu after / later 於大聖文殊後
96 5 mìng life 誦真言加持令彼人斷命
97 5 sa 薩大眾中
98 5 一千 yī qiān one thousand 護摩一千八十遍
99 5 曼茶羅 màncháluó mandala 五色粉建立六肘曼茶羅
100 4 líng tail feathers / a plume 畫金翎鳥王
101 4 zuò to sit 作龍座而坐
102 4 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利於汝大教中
103 4 to go 其鼠狼即去銜蛇來
104 4 shòu to suffer / to be subjected to 持誦者受齋戒三日不食
105 4 欲求 yùqiú to desire / to want 又法欲求增益者
106 4 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 能損害彼
107 4 bèi back [of the body] 於龍背上皆得自在
108 4 bǎi one hundred 說過去百
109 4 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 日三時
110 4 利益 lìyì benefit / interest 於此教王利益安樂諸有情故
111 4 to arise / to get up 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
112 4 huī gray 以白灰撚畫金剛
113 4 過去 guòqù past / previous/ former 說過去百
114 4 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher 尊重和上阿闍梨
115 4 chicken / rooster 以鷄肉及鷄子
116 4 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 又法以小豆加持一百八遍
117 4 四方 sì fāng all sides 擲金翅鳥於四方
118 4 zuò seat 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
119 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 於此教王利益安樂諸有情故
120 4 ān calm / still / quiet / peaceful 燒安悉香
121 4 wilderness 怛儞野
122 4 shǒu hand 手執隨方揮處
123 4 cuī to destroy / to break / to injure 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
124 4 dǎo to thresh / to beat / to pound 和擣
125 4 便 biàn convenient / handy / easy 即消散便能起立
126 4 jīn gold 畫金翎鳥王
127 4 láng wolf 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
128 4 dié to repeat / to duplicate
129 4 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛
130 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應以三甜食而供養之
131 4 suí to follow 以閼伽水隨誦
132 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 加持摩難那藥
133 4 閼伽 èjiā scented water / argha 及置閼伽賢瓶滿盛香水
134 4 fish 一切魚不被
135 4 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 告文殊師
136 4 shí food / food and drink 持誦者受齋戒三日不食
137 3 can / may / permissible 入水可
138 3 bone 又法以摩奴沙骨作末
139 3 sentence 唵捨句娜
140 3 liù six
141 3 fu 嚩跛曩
142 3 shēng to be born / to give birth 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
143 3 蛇皮 shépí snake skin 取蛇皮一枚誦真言一
144 3 xīn heart 於一切有情起大慈心
145 3 tàn coal 左邊以炭末畫劍
146 3 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 以粉畫大聖文殊師利菩薩
147 3 chì red / scarlet 以赤畫羂索
148 3 honey 酪蜜酥也
149 3 shě to give 捨薩那南
150 3 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切有情語言不思議境界
151 3 二手 èrshǒu second-hand 二手如屈翅勢
152 3 bottom / base / end
153 3 wén to hear 又法求聲名普聞
154 3 zhēn real / true / genuine 稱彼人名誦真
155 3 night 護摩七夜
156 3 jīng to go through / to experience 文殊師利菩薩根本大教王經
157 3 suō to dance / to frolic 娑嚩
158 3 shēn human body / torso 加持水灑彼身
159 3 chù a place / location / a spot / a point 手執隨方揮處
160 3 tiān day 畫阿盧拏天
161 3 大蟲 dàchóng tiger 燒大蟲
162 3 歡喜 huānxǐ joyful 從座而起歡喜踊躍
163 3 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
164 3 zhù to dwell / to live / to reside 我住大菩薩
165 3 huó alive / living 拂被毒中死者即却活
166 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 文殊師利菩薩根本大教王經
167 3 shù straight vertical character stroke 二小指相並竪
168 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大菩薩隨喜許說
169 3 to break / to ruin / to destroy 又法欲得破他真言
170 3 nán difficult / arduous / hard 加持摩難那藥
171 3 niàn to read aloud 或纔稱意念
172 3 to congratulate
173 3 那羅延 Nàluóyán Narayana deva 近那羅延
174 3 niú an ox / a cow / a bull 又法以牛膽人骨
175 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
176 3 qiān one thousand 投於爐中一千八
177 3 髑髏 dú lóu skull 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
178 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 隨意驅使悉能成辦
179 3 xiā shrimp / prawn 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
180 3 shì to vow / to pledge / to swear 若能今生不趣此誓
181 3 shì matter / thing / item 皆令神著說過去未來一切事
182 3 to limp 跛乞叉
183 3 soil / ground / land 地薩怛舞
184 3 five 通學地水火風空五種由
185 3 滿 mǎn full 曩莫三滿多沒馱
186 3 děng et cetera / and so on 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
187 3 bái white 而白文殊師利言
188 3 mǎng thicket, underbrush growth 加持大莽嬰和酥
189 3 建立 jiànlì to create / to build 五色粉建立六肘曼茶羅
190 3 shùn to obey 順大真言行
191 3 xián to hold in mouth 各銜蛇將來
192 3 xíng to walk / to move 順大真言行
193 3 to conceal / to hide / to ambush 即得敬愛順伏
194 3 a fireplace / a stove / an oven / a furnace 壇前應作護摩爐
195 3 bàng a stick / a club / a cudgel 北邊以黃畫棒
196 3 a frog / a toad 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
197 3 fěn powder 五色粉建立六肘曼茶羅
198 3 shì power / authority 作向下視勢
199 3 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 或意作法
200 3 xiāo an owl 烏鴟及梟
201 3 怨家 yuànjiā an enemy 又法欲摧毀怨家
202 3 mud 又法以泥蛇加持二十一遍
203 3 起立 qǐlì to stand / Stand up! 即消散便能起立
204 3 燒火 shāohuǒ to light a fire for cooking 用鹿肉燒火
205 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 又法鹽芥子相和
206 2 一遍 yībiàn one time (all the way through) / once through 若欲解誦真言一遍解之即解
207 2 luó Luo
208 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間出世間法皆得成就
209 2 jiā cangue / bonds / a yoke 擲彼枷杻禁縛者
210 2 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 却令成敬愛獲得財寶
211 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 通達一切有情語言不思議境界
212 2 xiān first 先設八遍
213 2 zhāo to beckon / to hail 即印低下餘指來去招
214 2 huàn to suffer from a misfortune 又法若一切患疾病者
215 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那頃即
216 2 zài in / at 若人離別在遠
217 2 shèng to beat / to win / to conquer 決定剋勝
218 2 sufficient / enough 足長跪合掌
219 2 to strike / to hit / to beat 擊一切門門即自開
220 2 guò to cross / to go over / to pass 色欲染觸過
221 2 rain 千八遍即降甘雨
222 2 牛肉 niúròu beef 又法以人髮牛肉和油麻燒
223 2 shì to look at / to see 視瞋忿人
224 2 女人 nǚrén woman / women 女人敬愛
225 2 fēn to separate / to divide into parts 即隨處分嚙彼人也
226 2 jiā jia 誐那迦
227 2 jìn nearby 近那羅延
228 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 即誦根本真言發遣
229 2 shēn deep 住菩提心深愍有情者
230 2 mute 言二十一遍彼人即瘂
231 2 國王 guówáng king / monarch 擁護國王及國界
232 2 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 持誦者受齋戒三日不食
233 2 chù to touch / to feel 手觸前人即得敬愛
234 2 將來 jiānglái the future 各銜蛇將來
235 2 horse 以馬肉護摩
236 2 中子 zhōngzǐ a neutron 花中子
237 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於龍背上皆得自在
238 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩根本大教王經
239 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色粉建立六肘曼茶羅
240 2 side 於河岸側
241 2 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva 佛左畫那羅延天
242 2 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
243 2 cǎo grass / straw / herbs 加持草投火即解
244 2 未來 wèilái future 皆令神著說過去未來一切事
245 2 yuàn to blame / to complain 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
246 2 speed 此是鉤召速
247 2 yuē to speak / to say 爾時金翅鳥王即說真言曰
248 2 chí to grasp / to hold 四臂持四種幖幟器仗
249 2 禁止 jìnzhǐ to prohibit 鉤召禁止一切毒類
250 2 法器 fǎqì a Dharma instrument 此法門應須揀擇法器
251 2 xiàng figure / image / appearance 以象肉護摩便得敬伏
252 2 to bend / to flex 二手如屈翅勢
253 2 yún cloud 云令解即解
254 2 ǎn Om 唵捨句娜
255 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 又法加持頭冠瓔珞諸具
256 2 得勝 deshèng to triumph over an opponent 又法求論理得勝者
257 2 消散 xiāosàn to dissipate / to scatter 即消散便能起立
258 2 chī owl / scops owl 烏鴟及梟
259 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 擁護國王及國界
260 2 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 擲彼枷杻禁縛者
261 2 shàn door panel 或以扇扇或意誦真言
262 2 fēng bee / wasp / hornet 來化作蜂形
263 2 kāng chaff / bran / husks 和糠燒
264 2 菩薩 púsà bodhisatta 利童真菩薩言
265 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 又法加持頭冠瓔珞諸具
266 2 Na 唵捨句娜
267 2 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 作極可畏恐怖形
268 2 juǎn to coil / to roll 金翅鳥王品一卷
269 2 不敢 bùgǎn to not dare 護身結頂髻不敢為害
270 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 亦作此法准前知之
271 2 huài bad / spoiled / broken / defective 又法欲摧壞城
272 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 若有中毒人及不著毒者
273 2 苦練 kǔliàn to train hard / to practice diligently / hard work / blood, sweat, and tears 護摩爐取苦練木燃火
274 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 畫八枚八葉蓮花
275 2 nüè malaria 難治瘧所困
276 2 十二 shí èr twelve 十二
277 2 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又法欲令人相憎
278 2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 如來之所稱讚隨喜
279 2 jūn army / military 彼軍即散
280 2 earth / soil / dirt 又法加持土擲於水中
281 2 行者 xíngzhě practitioner 行者作是言
282 2 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
283 2 wěi tail 尾旦多
284 2 a slave / a servant 摩奴薩摩
285 2 qǐng to ask / to inquire 誦根本真言請一切聖眾
286 2 bean / pulse 又法取蓽茇加持二十一遍
287 2 護持 hùchí to protect and uphold 用此護持佛法
288 2 粳米 gēngmǐ Japonica rice 又法以油麻粳米酥相和
289 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 以土染為五色畫曼茶
290 2 nán south
291 2 合十 héshí to join palms 二合十五
292 2 yuǎn far / distant 若人離別在遠
293 2 shī teacher 告文殊師
294 2 to rest 佉佉佉呬佉呬
295 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執隨方揮處
296 2 mǐn to pity / to sympathize 愍念一切
297 2 disease / sickness / ailment 疾香法
298 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 皆於有情作殊勝利益事
299 2 財寶 cái bǎo money and valuables 却令成敬愛獲得財寶
300 2 a herb / an aromatic plant 是故於菩
301 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 汝應宣說過去百種法并其深密法要
302 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有一切刀杖弓弩
303 2 zhì to place / to lay out 如是外院置曼茶羅
304 2 yáo distant / remote 當軍陣前遙示
305 2 jiàn to see 一切諸龍若見此印
306 2 白檀 báitán sandalwood 又法以酥合白檀龍腦并安善那藥
307 2 gān dry 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
308 2 hair 既發如是誓已
309 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 於此教王利益安樂諸有情故
310 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 又法求聲名普聞
311 2 jiàng to descend / to fall / to drop 千八遍即降甘雨
312 2 jiā to add 句中加彼名即彼喪亡
313 2 jié to bond / to tie / to bind 護身結頂髻不敢為害
314 2 to protect / to guard 帶在身上能護己
315 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 用此護持佛法
316 2 增益 zēngyì to increase 又法欲求增益者
317 2 rán to burn / to combust 以無煙炭燃火以佉陀羅
318 2 ér son 又法以薏苡人和猫兒糞
319 2 外院 wài yuàn off campus 次壇東外院
320 2 八十 bāshí eighty 護摩一千八十遍
321 2 idea 或意作法
322 2 shì to poison / to sting 語云螫某人
323 2 grieved / saddened 怛儞野
324 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 於頂上病即得瘥
325 2 mother 以二大母指相縈繞
326 2 shǎo few 不應以少
327 2 香水 xiāngshuǐ perfume / cologne 及置閼伽賢瓶滿盛香水
328 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 住菩提心深愍有情者
329 2 優曇 yōután udumbara 又法於尸林中以優曇鉢木然火
330 2 interest 多子息
331 2 to carve / to engrave 刻作展翊金翅鳥王形
332 2 chā a fork / a prong 跛乞叉
333 2 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 持誦者受齋戒三日不食
334 2 fèng to offer / to present 不空奉
335 2 to stand 持誦者立
336 2 xūn to educate 燒薰彼人
337 2 大麥 dàmài barley 又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也
338 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 皆令神著說過去未來一切事
339 2 gain / advantage / benefit 利童真菩薩言
340 2 to move / to shift / to remove 諸惡霜雹即移他處
341 2 chéng to fill 及置閼伽賢瓶滿盛香水
342 2 power / force / strength 以佛威神力故
343 2 enemy / foe 他敵
344 2 ēn kindness / grace / graciousness 於阿闍梨不應輕慢背恩
345 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者作是言
346 2 聖眾 shèngzhòng holy ones 誦根本真言請一切聖眾
347 2 wèi Eighth earthly branch 以二手合掌如未敷蓮華
348 2 fèn manure / dung / excrement 又法以薏苡人和猫兒糞
349 2 chí a pool / a pond 擲於龍池中即龍
350 2 土塊 tǔkuài a lump of dirt 又法加持土塊投於火中火即不熱
351 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
352 2 mén door / gate / doorway / gateway 擊一切門門即自開
353 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞
354 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 曼荼羅
355 1 quán fist 各握為拳相合
356 1 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 汝應宣說過去百種法并其深密法要
357 1 jiàn to sprinkle / to spray 加持水遙濺其箭即
358 1 wèi a stone mill 又法以蓽荳磑破作末
359 1 羊毛 yángmáo fleece / wool / woolen 燒羖羊毛護摩
360 1 zhōu congee / gruel / porridge 以乳粥護摩二十一遍
361 1 地上 dì shàng above the ground 於地上畫蛇
362 1 三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning 和三果漿
363 1 thin / slender 又法取髑髏細擣為末
364 1 有病 yǒubìng to be sick 令他有病
365 1 zāi disaster / calamity 又法欲息災
366 1 往詣 wǎngyì go towards 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
367 1 十四 shí sì fourteen 十四
368 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 悉自破壞皆禁止不能動
369 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
370 1 chuī to blow /to puff 又法加持樂器彈擊吹之
371 1 語云 yǔyún as the saying goes... 語云螫某人
372 1 book / volume
373 1 Tu
374 1 màn long / extended / vast 以土染為五色畫曼茶
375 1 shè to set up / to establish 先設八遍
376 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得肥充圓滿
377 1 a room 又法若屋宅被火燒
378 1 中夜 zhōngyè late night 於中夜時稱彼人名
379 1 ruò weak 唵弱
380 1 wán a pill / a pellet 為丸如酸棗大
381 1 決定 juédìng to decide 決定剋勝
382 1 男女 nán nǚ male and female 又法若令男女互相敬愛者
383 1 金剛 jīngāng a diamond 以白灰撚畫金剛
384 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬總得
385 1 田地 tiándì field / farmland 并求女人求田地
386 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 於一切有情起大慈心
387 1 色欲 sèyù sexual desire / lust 色欲染觸過
388 1 無名指 wúmíng zhǐ ring finger 頭指各鉤無名指
389 1 不思議 bù sīyì inconceivable 通達一切有情語言不思議境界
390 1 pelican 鶘翅毛燒火
391 1 可畏 kěwèi dreadful / formidable 作極可畏恐怖形
392 1 末香 mò xiāng powdered incense 及種種塗香末香
393 1 大人 dàrén adult / grownup 滿七日得大人敬愛
394 1 甚深 shénshēn very profound / what is deep 此法甚深極須珍
395 1 誓言 shìyán a vow / an oath 作是誓言
396 1 kān adequately capable of / worthy of 是人堪為法器
397 1 西邊 xībiān west side 西邊
398 1 jià price 價直
399 1 慇懃 yīnqín hardworking / industrious 阿闍梨若見如是等人慇懃求
400 1 shē extravagant / wasteful 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
401 1 yào to want / to wish for 若要多即更作護摩
402 1 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 淨信
403 1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生當得生
404 1 人和 rén hé Interpersonal Harmony 又法以薏苡人和猫兒糞
405 1 官位 guān wèi an official post 又法若求官位
406 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 一切世間出世間法皆得成就
407 1 yuán won / yuan 諸根圓備深信真
408 1 arm 四臂持四種幖幟器仗
409 1 花香 huāxiāng incense 濺灑所有供養食飲花香
410 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
411 1 jiàn to recommend / to elect 坐茅薦上誦一千遍
412 1 cái money / wealth / riches / valuables 又法欲求財者
413 1 dòu to fight / to struggle / to condemn 又法求鬪戰得勝
414 1 曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge 曩莫三滿多沒馱
415 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 正號大廣智大興善寺三藏沙門
416 1 食邑 shíyì a fiefdom 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
417 1 zhù to help / to assist 成助辦事
418 1 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 於頂上病即得瘥
419 1 leaf / foliage / petal 畫八枚八葉蓮花
420 1 用人 yòngrén a servant 亦用人毛護摩
421 1 河岸 héàn riverside / river bank 於河岸側
422 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 又法令彼斷命
423 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 薩大眾中
424 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 龍即涌出
425 1 huàn to call 若欲喚遠人
426 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 孝順父母忠
427 1 jiè to quit
428 1 癲狂 diānkuáng mentally deranged / mad 令彼癲狂
429 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所說一切真言中修行法
430 1 閃爍 shǎnshuò to flicker / to twinkle 閃爍他敵
431 1 擁護 yōnghù to help / to assist 擁護國王及國界
432 1 to translate / to interpret 詔譯
433 1 江河 jiānghé river 又法誦真言七遍加持江河泉
434 1 zhòng many / numerous 即成就相見即有眾蛇來集
435 1 to urge on / to drive 即成驅擯
436 1 資具 zījù household goods 則令辦曼茶羅資具
437 1 身上 shēnshàng on the body / at hand / among 真言以水灑彼身上
438 1 衣襟 yījīn the front pieces of a Chinese jacket / a lapel 又法加持衣襟二十一遍
439 1 人相 rén xiāng the notion of a person 又法欲令兩人相憎
440 1 chōng to fill / to be full / to supply 即得肥充圓滿
441 1 陀羅 tuóluó Tārā 以無煙炭燃火以佉陀羅
442 1 自由 zìyóu free / at liberty 彼不自由即當遠去
443 1 銳利 ruìlì sharp 其嘴及爪極令銳利
444 1 用大 yòng dà great in function 用大蟲肉護摩
445 1 chén minister / statesman / official 又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣
446 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 一切鬼神皆敬愛
447 1 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 擲彼枷杻禁縛者
448 1 jiā house / home / residence 燒蛇皮其家食無有盡也
449 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 從座而起歡喜踊躍
450 1 猪肉 zhūròu pork 又法以猪肉護摩
451 1 奉獻 fèngxiàn to consecrate / to dedicate / to devote 護摩奉獻
452 1 火災 huǒzāi a fire 作前法火災即移諸處
453 1 使 shǐ to make / to cause 皆使神驗而得自在
454 1 chá tea 以土染為五色畫曼茶
455 1 無煙炭 wúyāntàn smokeless coal 以無煙炭燃火以佉陀羅
456 1 a type of standing harp 吽底瑟姹
457 1 gōng Gong 又法取弓加持箭射四方
458 1 河水 hé shuǐ river water 擲於河水中
459 1 難治 nán zhì difficult to administer 難治瘧所困
460 1 interesting 若能今生不趣此誓
461 1 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 從阿闍梨一一決擇受持讀誦
462 1 kuāng to correct / to restore / to revise 為多人利益匡護
463 1 tán to pluck a string / to play 又法加持樂器彈擊吹之
464 1 fán ordinary / common 凡所作法
465 1 knee 帖膝坐也
466 1 ant 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
467 1 zhào an imperial decree 詔譯
468 1 hōng hum / hūṃ 吽底瑟姹
469 1 頭冠 tóuguān a crown / a crest / a cap / a hat 又法加持頭冠瓔珞諸具
470 1 劫波 jiébō a kalpa / an eon 致劫波羅
471 1 you 怛儞野
472 1 shòu old age / long life 則必夭壽多招
473 1 在身 zàishēn to possess / to be occupied or burdened with (work, a contract, a lawsuit) 帶在身上能護己
474 1 verbose / talkative 又法以雌黃烏舌自身嚕地囉
475 1 千億 qiānyì myriads / hundred billion 千億皆得隨意
476 1 thorn / sting / prick 用蛇刺木榅三甜
477 1 無效 wúxiào invalid / ineffective 誦此真言彼即無效
478 1 拍掌 pāizhǎng to clap / to applaud 拍掌誦真言
479 1 yán salt 又法鹽芥子相和
480 1 máo reeds / rushes / grass 坐茅薦上誦一千遍
481 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶者
482 1 zhòng heavy 上即患重瘧
483 1 é to intone 誐那迦
484 1 封泥 fēngní sealing clay / lute 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
485 1 不久 bùjiǔ not long / soon 稱彼名不久即歸來
486 1 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 獲得無量廣大功德
487 1 an official institution / a state bureau 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
488 1 guì Guangxi 又法以零陵香天竺桂蘇合香
489 1 yàn to examine / to test / to check 皆使神驗而得自在
490 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 正號大廣智大興善寺三藏沙門
491 1 和上 héshàng an abbot / a monk 尊重和上阿闍梨
492 1 wài outside 指外叉在中指背
493 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 即成就相見即有眾蛇來集
494 1 拾取 shíqǔ to pick up / to collect 又法以粳米於尸林中散却拾取
495 1 róng glory / honor 即得官榮祿并
496 1 yín silver 又法於銀像前念誦
497 1 無名 wúmíng nameless 二無名
498 1 童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta 利童真菩薩言
499 1 威神 Wēishén Anubhāva 以佛威神力故
500 1 jiāo arrogant 又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 129 method / way 種法
2 112 yòu again / also 又法欲令兩人相憎
3 89 so as to / in order to 以神通悟此通達方便
4 81 promptly / right away / immediately 爾時金翅鳥王即說真言曰
5 46 that / those 二十一遍彼即相憎
6 42 in / at 文殊師利於汝大教中
7 40 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 順大真言行
8 40 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 又法加持土塊投於火中火即不熱
9 38 護摩 hùmó a burnt offering / homa 壇前應作護摩爐
10 37 zuò to do 中央畫佛作說法相
11 36 ruò to seem / to be like / as 又法若令男女互相敬愛者
12 35 this / these 知此故
13 32 shāo to burn 燒安悉香
14 31 biàn turn / one time
15 30 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦根本真言請一切聖眾
16 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或有被龍嚙及不嚙者
17 30 一切 yīqiè all / every / everything 一切
18 28 zhōng middle 文殊師利於汝大教中
19 28 de potential marker 得金翅鳥王真言行
20 27 and 花和毒藥
21 27 rén person / people / a human being 彼怨人狂走
22 23 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切有
23 22 poison / venom 取毒戲劇
24 21 desire 又法欲令兩人相憎
25 21 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
26 21 wáng Wang 文殊師利菩薩根本大教王經
27 20 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda 金翅鳥王品一卷
28 20 his / hers / its / theirs 汝應宣說過去百種法并其深密法要
29 19 shé snake 召蛇罰謫蛇
30 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 若欲解
31 19 jiē all / each and every / in all cases 一切世間出世間法皆得成就
32 19 lóng dragon 召龍調龍捉龍
33 17 qián front 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
34 17 néng can / able 能召諸魚
35 17 敬愛 jìngài respect and love 又法若令男女互相敬愛者
36 17 qiú to request 所求皆得
37 16 wèi for / to 為有情利益故汝今說之
38 16 bèi by 或有被龍嚙及不嚙者
39 16 huà painting / picture / drawing 畫八枚八葉蓮花
40 15 to reach 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
41 15 xiāng each other / one another / mutually 中央畫佛作說法相
42 15 èr two 二合
43 13 yán to speak / to say / said 利童真菩薩言
44 13 shuǐ water 以閼伽水隨誦
45 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說過去百
46 13 zhū all / many / various 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
47 13 to take / to get / to fetch 取毒戲劇
48 13 máo hair / fur / feathers
49 13 not / no 或有被龍嚙及不嚙者
50 13 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一遍彼即相憎
51 12 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如來之所稱讚隨喜
52 12 shì is / are / am / to be 是名為中壇
53 12 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 印即成身印
54 12 zhī him / her / them / that 如來之所稱讚隨喜
55 12 chì wing 又法取鳥翅護摩二十一遍
56 12 zhào to call together / to summon / to convene 召龍調龍捉龍
57 11 wood / lumber 木投之
58 11 shàng top / a high position 於其壇上散種種花
59 11 niè to bite / to gnaw 或有被龍嚙及不嚙者
60 11 念誦 niànsòng to read out / to recite 念誦一百八遍即
61 11 zhì to toss / to throw 擲於河水中
62 11 huò or / either / else 或有被龍嚙及不嚙者
63 11 end / final stage / latter part 左邊以炭末畫劍
64 11 chēng to call / to address 稱彼人名誦真
65 10 lái to come 方蛇即來應結界
66 10 yǒu is / are / to exist 令一切有
67 10 to join / to combine 二合
68 10 xiàng to appear / to seem / to resemble 又法於那羅延像前
69 10 one 金翅鳥王品一卷
70 10 huā Hua 於其壇上散種種花
71 10 child / son 以鷄肉及鷄子
72 10 ròu meat / muscle 以鷄肉及鷄子
73 9 eight
74 9 dāng to be / to act as / to serve as 次當宣說過去百
75 9 yóu oil / fat / grease / lard 和油麻油燒
76 9 míng measure word for people 句中加彼名即彼喪亡
77 9 sān three 曩莫三滿多沒馱
78 9 yīng should / ought 汝應宣說過去百種法并其深密法要
79 8 tán an altar / a platform 情入三昧耶壇故
80 8 jiàn arrow 又法若被毒箭中者
81 8 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
82 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切世間出世間法皆得成就
83 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
84 7 zēng to hate / to detest / to abhor 又法欲令兩人相憎
85 7 a flaky pastry 酪蜜酥也
86 7 人名 rénmíng personal name 稱彼人名誦真
87 7 yǐn to lead / to guide
88 7 four 引四
89 7 huǒ fire / flame 以無煙炭燃火以佉陀羅
90 7 also / too 又法以炭粉作蛇亦准前法
91 7 he / him
92 7 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 以白芥子和酥
93 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 燒安悉香
94 7 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 曩莫三滿多沒馱
95 6 Wu 猶如烏跳
96 6 such as / for example / for instance
97 6 jìng to respect /to honor 護摩二十一遍即相敬順
98 6 shī corpse 又法取尸陀林灰
99 6 seven
100 6 有情 yǒuqíng sentient beings 於此教王利益安樂諸有情故
101 6 also / too 帖膝坐也
102 6 naturally / of course / certainly 擊一切門門即自開
103 6 根本 gēnběn fundamental / basic 文殊師利菩薩根本大教王經
104 6 lín a wood / a forest / a grove 又法取尸陀林灰
105 6 to sprinkle / to splash 以水灑之即成發遣
106 6 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 情入三昧耶壇故
107 6 that 捨薩那南
108 6 hemp / flax 又法以油麻和白芥子
109 6 yǐn to drink 濺灑所有供養食飲花香
110 6 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 此印真言能調伏龍
111 6 niǎo bird 畫金翎鳥王
112 6 already / afterwards 爾時金翅鳥王說真言已
113 6 yòng to use / to apply 用蛇刺木榅三甜
114 6 zhǒng kind / type 通學地水火風空五種由
115 5 合掌 hézhǎng to join palms 足長跪合掌
116 5 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於其壇上散種種花
117 5 day of the month / a certain day 持誦者受齋戒三日不食
118 5 gōu hook character stroke 鉤召禁止一切毒類
119 5 otherwise / but / however 欲令解則解
120 5 Buddha / Awakened One 以佛威神力故
121 5 如是 rúshì thus / so 如是外院置曼茶羅
122 5 shǔ a rat / a mouse 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
123 5 to know / to learn about / to comprehend 燒安悉香
124 5 shí time / a point or period of time 時金翅鳥王
125 5 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 木投之
126 5 to enter 情入三昧耶壇故
127 5 xíng appearance 作極可畏恐怖形
128 5 Qu 佉佉佉呬佉呬
129 5 死者 sǐzhě the dead / the deceased 嚙人死者即起
130 5 to rub 摩賀
131 5 zhī to know 知此故
132 5 zhǐ to point 以二大母指相縈繞
133 5 hòu after / later 於大聖文殊後
134 5 mìng life 誦真言加持令彼人斷命
135 5 sa 薩大眾中
136 5 一千 yī qiān one thousand 護摩一千八十遍
137 5 曼茶羅 màncháluó mandala 五色粉建立六肘曼茶羅
138 4 líng tail feathers / a plume 畫金翎鳥王
139 4 zuò to sit 作龍座而坐
140 4 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利於汝大教中
141 4 to go 其鼠狼即去銜蛇來
142 4 shòu to suffer / to be subjected to 持誦者受齋戒三日不食
143 4 欲求 yùqiú to desire / to want 又法欲求增益者
144 4 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 能損害彼
145 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 若常念誦能作一切事
146 4 bèi back [of the body] 於龍背上皆得自在
147 4 bǎi one hundred 說過去百
148 4 三時 Sān Shí The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism 日三時
149 4 利益 lìyì benefit / interest 於此教王利益安樂諸有情故
150 4 to arise / to get up 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
151 4 huī gray 以白灰撚畫金剛
152 4 過去 guòqù past / previous/ former 說過去百
153 4 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher 尊重和上阿闍梨
154 4 chicken / rooster 以鷄肉及鷄子
155 4 一百八 yībǎi bā one hundred and eight 又法以小豆加持一百八遍
156 4 四方 sì fāng all sides 擲金翅鳥於四方
157 4 zuò seat 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
158 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 於此教王利益安樂諸有情故
159 4 ān calm / still / quiet / peaceful 燒安悉香
160 4 wilderness 怛儞野
161 4 què but / yet / however / while / nevertheless 即有蛇纏箭却來
162 4 shǒu hand 手執隨方揮處
163 4 duì to / toward 對此
164 4 cuī to destroy / to break / to injure 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
165 4 dǎo to thresh / to beat / to pound 和擣
166 4 cóng from
167 4 便 biàn convenient / handy / easy 即消散便能起立
168 4 jīn gold 畫金翎鳥王
169 4 láng wolf 又法以蟻封泥作四箇鼠狼
170 4 dié to repeat / to duplicate
171 4 duàn absolutely / decidedly 誦真言加持令彼人斷命
172 4 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦牟尼佛
173 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應以三甜食而供養之
174 4 suí to follow 以閼伽水隨誦
175 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 加持摩難那藥
176 4 閼伽 èjiā scented water / argha 及置閼伽賢瓶滿盛香水
177 4 bìng and / furthermore / also 汝應宣說過去百種法并其深密法要
178 4 you / thou 文殊師利於汝大教中
179 4 fish 一切魚不被
180 4 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 告文殊師
181 4 shí food / food and drink 持誦者受齋戒三日不食
182 3 can / may / permissible 入水可
183 3 extremely / very 作極可畏恐怖形
184 3 bone 又法以摩奴沙骨作末
185 3 sentence 唵捨句娜
186 3 liù six
187 3 fu 嚩跛曩
188 3 shēng to be born / to give birth 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
189 3 蛇皮 shépí snake skin 取蛇皮一枚誦真言一
190 3 xīn heart 於一切有情起大慈心
191 3 tàn coal 左邊以炭末畫劍
192 3 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 以粉畫大聖文殊師利菩薩
193 3 chì red / scarlet 以赤畫羂索
194 3 honey 酪蜜酥也
195 3 shě to give 捨薩那南
196 3 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切有情語言不思議境界
197 3 二手 èrshǒu second-hand 二手如屈翅勢
198 3 bottom / base / end
199 3 each 各銜蛇將來
200 3 wén to hear 又法求聲名普聞
201 3 zhēn real / true / genuine 稱彼人名誦真
202 3 night 護摩七夜
203 3 jīng to go through / to experience 文殊師利菩薩根本大教王經
204 3 suō to dance / to frolic 娑嚩
205 3 shēn human body / torso 加持水灑彼身
206 3 chù a place / location / a spot / a point 手執隨方揮處
207 3 tiān day 畫阿盧拏天
208 3 大蟲 dàchóng tiger 燒大蟲
209 3 歡喜 huānxǐ joyful 從座而起歡喜踊躍
210 3 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
211 3 zhù to dwell / to live / to reside 我住大菩薩
212 3 huó alive / living 拂被毒中死者即却活
213 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 文殊師利菩薩根本大教王經
214 3 shù straight vertical character stroke 二小指相並竪
215 3 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願大菩薩隨喜許說
216 3 to break / to ruin / to destroy 又法欲得破他真言
217 3 nán difficult / arduous / hard 加持摩難那藥
218 3 niàn to read aloud 或纔稱意念
219 3 to congratulate
220 3 那羅延 Nàluóyán Narayana deva 近那羅延
221 3 niú an ox / a cow / a bull 又法以牛膽人骨
222 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 阿鉢囉
223 3 qiān one thousand 投於爐中一千八
224 3 髑髏 dú lóu skull 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
225 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 隨意驅使悉能成辦
226 3 xiā shrimp / prawn 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
227 3 jiù right away
228 3 shì to vow / to pledge / to swear 若能今生不趣此誓
229 3 luó an exclamatory final particle 阿鉢囉
230 3 shì matter / thing / item 皆令神著說過去未來一切事
231 3 to limp 跛乞叉
232 3 soil / ground / land 地薩怛舞
233 3 five 通學地水火風空五種由
234 3 滿 mǎn full 曩莫三滿多沒馱
235 3 děng et cetera / and so on 又法以茴香子天木蝦蟇糞等
236 3 bái white 而白文殊師利言
237 3 zhe indicates that an action is continuing 皆令神著說過去未來一切事
238 3 mǎng thicket, underbrush growth 加持大莽嬰和酥
239 3 建立 jiànlì to create / to build 五色粉建立六肘曼茶羅
240 3 shùn to obey 順大真言行
241 3 xián to hold in mouth 各銜蛇將來
242 3 xíng to walk / to move 順大真言行
243 3 to conceal / to hide / to ambush 即得敬愛順伏
244 3 a fireplace / a stove / an oven / a furnace 壇前應作護摩爐
245 3 I / me / my 我住大菩薩
246 3 隨意 suíyì as one wishes 即得隨意
247 3 chū to go out / to leave
248 3 bàng a stick / a club / a cudgel 北邊以黃畫棒
249 3 a frog / a toad 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
250 3 fěn powder 五色粉建立六肘曼茶羅
251 3 shì power / authority 作向下視勢
252 3 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 或意作法
253 3 xiāo an owl 烏鴟及梟
254 3 怨家 yuànjiā an enemy 又法欲摧毀怨家
255 3 mud 又法以泥蛇加持二十一遍
256 3 起立 qǐlì to stand / Stand up! 即消散便能起立
257 3 燒火 shāohuǒ to light a fire for cooking 用鹿肉燒火
258 2 芥子 jièzǐ a mustard seed 又法鹽芥子相和
259 2 乃至 nǎizhì and even 乃至一切傍
260 2 bié do not / must not 或以別木
261 2 一遍 yībiàn one time (all the way through) / once through 若欲解誦真言一遍解之即解
262 2 luó Luo
263 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間出世間法皆得成就
264 2 jiā cangue / bonds / a yoke 擲彼枷杻禁縛者
265 2 ā prefix to names of people 阿鉢囉
266 2 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 却令成敬愛獲得財寶
267 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 通達一切有情語言不思議境界
268 2 xiān first 先設八遍
269 2 zhāo to beckon / to hail 即印低下餘指來去招
270 2 huàn to suffer from a misfortune 又法若一切患疾病者
271 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那頃即
272 2 zài in / at 若人離別在遠
273 2 shèng to beat / to win / to conquer 決定剋勝
274 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 又法取蛇頭加持灰塞其口
275 2 sufficient / enough 足長跪合掌
276 2 to strike / to hit / to beat 擊一切門門即自開
277 2 guò to cross / to go over / to pass 色欲染觸過
278 2 rain 千八遍即降甘雨
279 2 牛肉 niúròu beef 又法以人髮牛肉和油麻燒
280 2 shì to look at / to see 視瞋忿人
281 2 女人 nǚrén woman / women 女人敬愛
282 2 fēn to separate / to divide into parts 即隨處分嚙彼人也
283 2 jiā jia 誐那迦
284 2 jìn nearby 近那羅延
285 2 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell 即誦根本真言發遣
286 2 shēn deep 住菩提心深愍有情者
287 2 mute 言二十一遍彼人即瘂
288 2 國王 guówáng king / monarch 擁護國王及國界
289 2 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 持誦者受齋戒三日不食
290 2 chù to touch / to feel 手觸前人即得敬愛
291 2 將來 jiānglái the future 各銜蛇將來
292 2 horse 以馬肉護摩
293 2 中子 zhōngzǐ a neutron 花中子
294 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 於龍背上皆得自在
295 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩根本大教王經
296 2 五色 wǔ sè the five primary colors 五色粉建立六肘曼茶羅
297 2 side 於河岸側
298 2 a piece / general classifier 以泥作四箇金翅鳥
299 2 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva 佛左畫那羅延天
300 2 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品
301 2 cǎo grass / straw / herbs 加持草投火即解
302 2 未來 wèilái future 皆令神著說過去未來一切事
303 2 necessary / must 其匠須受八戒
304 2 yuàn to blame / to complain 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
305 2 bìng and / furthermore / also 二大指相並微屈如口
306 2 speed 此是鉤召速
307 2 yuē to speak / to say 爾時金翅鳥王即說真言曰
308 2 chí to grasp / to hold 四臂持四種幖幟器仗
309 2 禁止 jìnzhǐ to prohibit 鉤召禁止一切毒類
310 2 法器 fǎqì a Dharma instrument 此法門應須揀擇法器
311 2 xiàng figure / image / appearance 以象肉護摩便得敬伏
312 2 互相 hùxiāng each other / mutually 又法若令男女互相敬愛者
313 2 méi for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc 畫八枚八葉蓮花
314 2 to bend / to flex 二手如屈翅勢
315 2 yún cloud 云令解即解
316 2 ǎn Om 唵捨句娜
317 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 又法加持頭冠瓔珞諸具
318 2 悉皆 xījiē all 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達
319 2 得勝 deshèng to triumph over an opponent 又法求論理得勝者
320 2 消散 xiāosàn to dissipate / to scatter 即消散便能起立
321 2 chī owl / scops owl 烏鴟及梟
322 2 國界 guójiè national boundary / border between countries 擁護國王及國界
323 2 chǒu handcuffs / an ancient instrumentsof torture 擲彼枷杻禁縛者
324 2 shàn door panel 或以扇扇或意誦真言
325 2 fēng bee / wasp / hornet 來化作蜂形
326 2 kāng chaff / bran / husks 和糠燒
327 2 菩薩 púsà bodhisatta 利童真菩薩言
328 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 又法加持頭冠瓔珞諸具
329 2 Na 唵捨句娜
330 2 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 作極可畏恐怖形
331 2 juǎn to coil / to roll 金翅鳥王品一卷
332 2 不敢 bùgǎn to not dare 護身結頂髻不敢為害
333 2 zhǔn a rule / a guideline / a standard 亦作此法准前知之
334 2 huài bad / spoiled / broken / defective 又法欲摧壞城
335 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 若有中毒人及不著毒者
336 2 苦練 kǔliàn to train hard / to practice diligently / hard work / blood, sweat, and tears 護摩爐取苦練木燃火
337 2 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 畫八枚八葉蓮花
338 2 nüè malaria 難治瘧所困
339 2 十二 shí èr twelve 十二
340 2 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 又法欲令人相憎
341 2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 如來之所稱讚隨喜
342 2 jūn army / military 彼軍即散
343 2 earth / soil / dirt 又法加持土擲於水中
344 2 行者 xíngzhě practitioner 行者作是言
345 2 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
346 2 wěi tail 尾旦多
347 2 a slave / a servant 摩奴薩摩
348 2 qǐng to ask / to inquire 誦根本真言請一切聖眾
349 2 bean / pulse 又法取蓽茇加持二十一遍
350 2 護持 hùchí to protect and uphold 用此護持佛法
351 2 粳米 gēngmǐ Japonica rice 又法以油麻粳米酥相和
352 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 以土染為五色畫曼茶
353 2 nán south
354 2 合十 héshí to join palms 二合十五
355 2 yuǎn far / distant 若人離別在遠
356 2 shī teacher 告文殊師
357 2 to rest 佉佉佉呬佉呬
358 2 fāng square / quadrilateral / one side 手執隨方揮處
359 2 mǐn to pity / to sympathize 愍念一切
360 2 disease / sickness / ailment 疾香法
361 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 皆於有情作殊勝利益事
362 2 財寶 cái bǎo money and valuables 却令成敬愛獲得財寶
363 2 a herb / an aromatic plant 是故於菩
364 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 汝應宣說過去百種法并其深密法要
365 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有一切刀杖弓弩
366 2 zhì to place / to lay out 如是外院置曼茶羅
367 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 於其壇上散種種花
368 2 yáo distant / remote 當軍陣前遙示
369 2 jiàn to see 一切諸龍若見此印
370 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 又法加持自身作是言
371 2 白檀 báitán sandalwood 又法以酥合白檀龍腦并安善那藥
372 2 gān dry 又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末
373 2 hair 既發如是誓已
374 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 於此教王利益安樂諸有情故
375 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 又法求聲名普聞
376 2 jiàng to descend / to fall / to drop 千八遍即降甘雨
377 2 jiā to add 句中加彼名即彼喪亡
378 2 jié to bond / to tie / to bind 護身結頂髻不敢為害
379 2 to protect / to guard 帶在身上能護己
380 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 用此護持佛法
381 2 增益 zēngyì to increase 又法欲求增益者
382 2 rán to burn / to combust 以無煙炭燃火以佉陀羅
383 2 ér son 又法以薏苡人和猫兒糞
384 2 外院 wài yuàn off campus 次壇東外院
385 2 八十 bāshí eighty 護摩一千八十遍
386 2 idea 或意作法
387 2 shì to poison / to sting 語云螫某人
388 2 grieved / saddened 怛儞野
389 2 a time 次當宣說過去百
390 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 於頂上病即得瘥
391 2 mother 以二大母指相縈繞
392 2 shǎo few 不應以少
393 2 香水 xiāngshuǐ perfume / cologne 及置閼伽賢瓶滿盛香水
394 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 住菩提心深愍有情者
395 2 優曇 yōután udumbara 又法於尸林中以優曇鉢木然火
396 2 interest 多子息
397 2 to carve / to engrave 刻作展翊金翅鳥王形
398 2 chā a fork / a prong 跛乞叉
399 2 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud 持誦者受齋戒三日不食
400 2 fèng to offer / to present 不空奉
401 2 所有 suǒyǒu all 濺灑所有供養食飲花香
402 2 cái just / not until 或纔稱意念
403 2 to stand 持誦者立
404 2 xūn to educate 燒薰彼人
405 2 大麥 dàmài barley 又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也
406 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 皆令神著說過去未來一切事
407 2 gain / advantage / benefit 利童真菩薩言
408 2 to move / to shift / to remove 諸惡霜雹即移他處
409 2 chéng to fill 及置閼伽賢瓶滿盛香水
410 2 power / force / strength 以佛威神力故
411 2 enemy / foe 他敵
412 2 ēn kindness / grace / graciousness 於阿闍梨不應輕慢背恩
413 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行者作是言
414 2 聖眾 shèngzhòng holy ones 誦根本真言請一切聖眾
415 2 wèi Eighth earthly branch 以二手合掌如未敷蓮華
416 2 fèn manure / dung / excrement 又法以薏苡人和猫兒糞
417 2 chí a pool / a pond 擲於龍池中即龍
418 2 土塊 tǔkuài a lump of dirt 又法加持土塊投於火中火即不熱
419 2 chú except / besides 能除
420 2 kāi to open 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
421 2 mén door / gate / doorway / gateway 擊一切門門即自開
422 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞
423 1 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 曼荼羅
424 1 quán fist 各握為拳相合
425 1 法要 fǎ yào the essentials of a teaching 汝應宣說過去百種法并其深密法要
426 1 jiàn to sprinkle / to spray 加持水遙濺其箭即
427 1 wèi a stone mill 又法以蓽荳磑破作末
428 1 羊毛 yángmáo fleece / wool / woolen 燒羖羊毛護摩
429 1 zhōu congee / gruel / porridge 以乳粥護摩二十一遍
430 1 地上 dì shàng above the ground 於地上畫蛇
431 1 三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning 和三果漿
432 1 thin / slender 又法取髑髏細擣為末
433 1 有病 yǒubìng to be sick 令他有病
434 1 zāi disaster / calamity 又法欲息災
435 1 往詣 wǎngyì go towards 座而起往詣於文殊師利大菩薩前
436 1 十四 shí sì fourteen 十四
437 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 悉自破壞皆禁止不能動
438 1 hóng great / large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
439 1 chuī to blow /to puff 又法加持樂器彈擊吹之
440 1 語云 yǔyún as the saying goes... 語云螫某人
441 1 book / volume
442 1 Tu
443 1 màn long / extended / vast 以土染為五色畫曼茶
444 1 shè to set up / to establish 先設八遍
445 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得肥充圓滿
446 1 a room 又法若屋宅被火燒
447 1 中夜 zhōngyè late night 於中夜時稱彼人名
448 1 ruò weak 唵弱
449 1 wán a pill / a pellet 為丸如酸棗大
450 1 決定 juédìng to decide 決定剋勝
451 1 男女 nán nǚ male and female 又法若令男女互相敬愛者
452 1 金剛 jīngāng a diamond 以白灰撚畫金剛
453 1 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 剎那頃即
454 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬總得
455 1 田地 tiándì field / farmland 并求女人求田地
456 1 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 於一切有情起大慈心
457 1 色欲 sèyù sexual desire / lust 色欲染觸過
458 1 無名指 wúmíng zhǐ ring finger 頭指各鉤無名指
459 1 不思議 bù sīyì inconceivable 通達一切有情語言不思議境界
460 1 pelican 鶘翅毛燒火
461 1 可畏 kěwèi dreadful / formidable 作極可畏恐怖形
462 1 末香 mò xiāng powdered incense 及種種塗香末香
463 1 大人 dàrén adult / grownup 滿七日得大人敬愛
464 1 甚深 shénshēn very profound / what is deep 此法甚深極須珍
465 1 誓言 shìyán a vow / an oath 作是誓言
466 1 kān adequately capable of / worthy of 是人堪為法器
467 1 西邊 xībiān west side 西邊
468 1 jià price 價直
469 1 慇懃 yīnqín hardworking / industrious 阿闍梨若見如是等人慇懃求
470 1 shē extravagant / wasteful 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花
471 1 yào to want / to wish for 若要多即更作護摩
472 1 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 淨信
473 1 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births 來生當得生
474 1 人和 rén hé Interpersonal Harmony 又法以薏苡人和猫兒糞
475 1 zhì to / until 至胸
476 1 官位 guān wèi an official post 又法若求官位
477 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 一切世間出世間法皆得成就
478 1 yuán won / yuan 諸根圓備深信真
479 1 arm 四臂持四種幖幟器仗
480 1 花香 huāxiāng incense 濺灑所有供養食飲花香
481 1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 投於火中二十一遍即彼怨摧滅
482 1 jiàn to recommend / to elect 坐茅薦上誦一千遍
483 1 cái money / wealth / riches / valuables 又法欲求財者
484 1 dòu to fight / to struggle / to condemn 又法求鬪戰得勝
485 1 曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge 曩莫三滿多沒馱
486 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 正號大廣智大興善寺三藏沙門
487 1 食邑 shíyì a fiefdom 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒
488 1 zhù to help / to assist 成助辦事
489 1 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 於頂上病即得瘥
490 1 gòng together 一切人共憎彼人
491 1 leaf / foliage / petal 畫八枚八葉蓮花
492 1 用人 yòngrén a servant 亦用人毛護摩
493 1 河岸 héàn riverside / river bank 於河岸側
494 1 法令 fǎlìng a decree / an ordinance / a law 又法令彼斷命
495 1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 薩大眾中
496 1 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 龍即涌出
497 1 huàn to call 若欲喚遠人
498 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 孝順父母忠
499 1 jiè to quit
500 1 癲狂 diānkuáng mentally deranged / mad 令彼癲狂

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
加持
 1. jiāchí
 2. jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
re
biàn everywhere fragrant / paricitra
一切 yīqiè all, everything
Harmony
rén Human Realm
desire / intention / interest / aspiration

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
guì
 1. Guangxi
 2. cassia / cinnamon
 3. Gui
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
零陵 línglíng Lingling
六月 liùyuè June / the Sixth Month
摩醯首罗 摩醯首羅 Móxīshǒuluó The Maheshvara Heaven
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
萨摩 薩摩 sàmó Satsuma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善财童子 善財童子 Shàn Cái Tóngzǐ Sudhana
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品 文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 Wénshūshīlì gēnběn dà jiāo wáng jīng jīn chì niǎo wáng pǐn Garuḍapaṭalaparivarta / Wenshushili Genben Da Jiao Wang Jing Jin Chi Niao Wang Pin
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 232.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
ǎn Om
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿闍梨 阿闍梨 āshélí ācārya / a religious teacher
百八 bǎi bā one hundred and eight
白芥子 báijiè zǐ white mustard seed
八戒 bājiè eight precepts
办事 辦事 bànshì temple administrator / temple staff
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
幖帜 幖幟 biāozhì a symbol
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán to entangle
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
瞋忿 chēn fèn anger
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持诵 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud
chù touch / contact / sparśa
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
幢盖 幢蓋 chuáng gài banners and canopies
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
dài an element
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大众 大眾 dàzhòng Assembly
di
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
阏伽 閼伽 èjiā scented water / argha
ēn Gratitude
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛法 fófǎ the power of the Buddha
to bind / to tie
a fly whisk
 1. fu
 2. po
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqu past
Merge
Harmony
和上 héshàng an abbot / a monk
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
hōng hum / hūṃ
护身 護身 hù shēn protection of the body
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
jiā school / sect / lineage
jiā jia
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè
 1. understanding
 2. to liberate
劫波 jiébō
 1. a kalpa / an eon
 2. a ritual / kalpa
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决择 決擇 juézhái to judge and select
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
lán a hermitage
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
滿 mǎn Full
曼茶罗 曼茶羅 màncháluó mandala
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
miè the cessation of suffering
to rub a monk's head for taking a vow
末法 mòfǎ Age of Declining Dharma / Declining Dharma / The Period of Declining of Dharma
all women
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
那罗延天 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva
曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
pǐn chapter / varga
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
勤求 qínqiú to diligently seek
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
kh
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人和 rén hé Interpersonal Harmony
人相 rén xiāng the notion of a person
人间 人間 rénjiān human world
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
sháo a monastic compound
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēng birth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
霜雹 shuāng báo frost and hail
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
苏合香 蘇合香 sūhéxiāng storax balsam / storax
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
童真 tóng zhēn having the simplicity of a child / kumārabhūta
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
an evil state of existence
涂香 塗香 túxiāng to annoint
往诣 往詣 wǎngyì go towards
wēi subtlety
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无量 無量 wúliàng immeasurable
to calm oneself
贤瓶 賢瓶 xián píng mani vase
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xūn vāsanā / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
yán a garland / an adornment / avataṃsa
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一百八 yībǎi bā one hundred and eight
yīng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
优昙 優曇 yōután udumbara
desire / intention / interest / aspiration
yuán Perfect
yuàn a vow
怨家 yuànjiā an enemy
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
koan / kōan / gong'an
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
zhēn True
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhī Understanding
zhōng Loyalty
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhù to attach / to grasp
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
尊重 zūnzhòng respect