Glossary and Vocabulary for Commentary on Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra 《大乘百法明門論疏》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 115 wèi to call 謂遍行五
2 89 yún cloud
3 89 yuán fate / predestined affinity 無有緣慮
4 89 yán to speak / to say / said 言二十二實物有者
5 80 one 諸論並合為一
6 78 èr two 又此二數
7 72 xīn heart 心悲愍為體
8 71 děng et cetera / and so on 如是等類
9 71 jiě to loosen / to unfasten / to untie
10 70 jià vacation
11 68 lùn to comment / to discuss 諸論不同
12 65 zhōng middle 隨煩惱中更加邪欲
13 58 tōng to go through / to open 一通四界
14 56 jìng boundary / frontier / boundary 別境五
15 55 sān three 慧三入隨煩惱
16 55 five 今略以五門料簡心所有法
17 53 meaning / sense 為障義重
18 53 fēn to separate / to divide into parts 精進分故
19 51 four
20 49 shǔ to count 餘諸數并同此論
21 48 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱六
22 47 color
23 46 to arise / to get up 一切謂俱起
24 42 阿賴耶識 ālàiyē shí alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness / ālayavijñāna 阿賴耶識
25 42 xíng to walk / to move 謂遍行五
26 41 三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures 三性分別
27 41 zhī to know 當知欲與勝解亦
28 40 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa 隨煩惱二十
29 39 method / way 有五十三法
30 39 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善十一
31 39 shè to absorb / to assimilate 五根攝故
32 38 xìng gender 是慧性
33 38 shí knowledge / understanding 耶識能持眾同分
34 38 míng bright / brilliant 今約此四義明具
35 38 to stand 餘是假立
36 38 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 無癡
37 38 心所有法 xīn suǒ yǒu fǎ a mental factor 今略以五門料簡心所有法
38 37 extra / surplus / remainder 餘諸數并同此論
39 37 liù six 廢立六位
40 37 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 謂剎那相續
41 36 第二 dì èr second 第二
42 35 lüè plan / strategy 今略以五門料簡心所有法
43 34 末那 mònà manas / mind 末那梵音
44 32 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 眼等五識所緣境界
45 32 第一 dì yī first 第一
46 32 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 謂貪
47 32 shàng top / a high position 精進四法上假
48 32 不同 bùtóng different / distinct / not the same 諸論不同
49 31 huì intelligent / clever 慧三入隨煩惱
50 31 九地 jiǔ dì nine lands / nine realms 地謂九地
51 31 shēng to be born / to give birth 謂生得聞
52 31 名為 míngwèi to be called 聽音樂等故名為耳
53 30 chēn to be angry 無嗔
54 30 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 別有掉不得與一切煩惱相應過失
55 28 zhǒng kind / type 二十七種
56 26 第三 dì sān third 第三
57 26 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 諸論何故不說
58 26 十一 shíyī eleven 善十一
59 25 a human or animal body 更無別體
60 25 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 不定
61 24 yuē approximately 約行解不同
62 23 第六 dì liù sixth 第六
63 22 wàng to gaze / to look towards 雖望念
64 21 tool / device / utensil / equipment / instrument 今約此四義明具
65 21 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合香
66 21 shí real / true 實分別者
67 21 to reach
68 21 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 假實分別
69 21 desire 隨煩惱中更加邪欲
70 21 問曰 wèn yuē to ask 問曰
71 20 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 邊執
72 20 suí to follow 得入隨煩
73 19 to lift / to hold up / to raise 舉數列名
74 19 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
75 19 zhòng heavy 為障義重
76 18 to enter 慧三入隨煩惱
77 18 wèn to ask
78 17 to leave / to depart / to go away / to part 即如是法離雜染義
79 17 第五 dì wǔ fifth 第五
80 16 shí ten 根本煩惱為有十中
81 16 shí time / a period of time
82 16 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 不相障礙故得有增上緣
83 16 wèi position / location / place 廢立六位
84 16 nǎo to be angry / to hate 惱中
85 16 dié documents / records 牒章
86 16 idea 此有何意
87 16 què a watchtower 別境五法具二闕二
88 15 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 別境五法具二闕二
89 15 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 不相障礙故得有增上緣
90 15 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
91 15 seven 七是實有
92 15 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣不會
93 14 二十 èrshí twenty 隨煩惱二十
94 14 several 幾世
95 14 等無間緣 děngwújiānyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya 後心生得作等無間緣
96 14 忿 fèn get angry 謂忿
97 14 假有 jiǎ yǒu Nominal Existence 一是假有
98 14 shì to release / to set free 就行相以釋無癡
99 14 è evil / vice 惡慧九法
100 13 廢立 fèilì depose and establish 廢立六位
101 13 jiè border / boundary 四通二界
102 13 chēng to call / to address 稱曰命
103 13 to stop 心所有法訖
104 13 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 合二十四總名隨煩惱分
105 13 zhāng a chapter / a section 牒章
106 13 心法 xīn fǎ mental objects 心法滅
107 13 different / other 此亦開合為異
108 13 瑜伽 yújiā yoga 瑜伽
109 13 dìng to decide
110 13 qián front 謂前無漏聖
111 13 yǎn eye
112 13 eight 善中八
113 13 to reply / to answer
114 12 之中 zhīzhōng inside 五塵之中
115 12 建立 jiànlì to create / to build 建立此二入隨煩惱
116 12 tóng like / same / similar 五十一同此論
117 12 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 隨煩惱中更加邪欲
118 12 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
119 12 shēn human body / torso 是身
120 11 hòu after / later 後明六
121 11 zuò to do 當知並是作論者意異
122 11 無愧 wúkuì disregard / lack of propriety / anapatrāpya 無愧
123 11 yuē to speak / to say 嗅沈麝等名之曰鼻
124 11 上來 shànglái to come up / to approach 上來略以五門料簡
125 11 懈怠 xièdài slackness / laziness 懈怠
126 11 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰
127 11 差別 chābié a difference / a distinction 無有差別
128 11 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 言無我者
129 11 惛沈 hūnshěn lethargy / gloominess 惛沈
130 10 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
131 10 不能 bù néng cannot / must not / should not 謂此色法不能別起
132 10 前後 qiánhòu front and back 廢立五法前後次第
133 10 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 放逸
134 10 hài to injure / to harm to 害即是無嗔上假故
135 10 散亂 sànluàn in disorder / messy 散亂
136 10 xún to search / to look for / to seek
137 10 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 若約細言之亦有所緣緣
138 10 niàn to read aloud / to recite
139 10 liè to arrange / to line up / to list 列名
140 10 jīn today / modern / present / current / this / now 今略以五門料簡心所有法
141 10 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠
142 10 種子 zhǒngzi seed 厭心種子上
143 10 所緣緣 suǒ yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 此即意思所緣緣之起解
144 10 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca 掉舉
145 10 zài in / at 已說在所說中
146 10 xiǎng to think 謂睡眠用想欲為性
147 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 此得等諸法不與心相應
148 9 wài outside 離嗔等外無別性
149 9 kuáng to deceive / to lie
150 9 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有二十六
151 9 kāi to open 開不正見為
152 9 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 開不正見為
153 9 to cover
154 9 chù to touch / to feel
155 9 分位 fēnwèi time and position 心所有法分位假立
156 9 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 別境五法俱具二義
157 9 coarse / rough
158 9 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya 無慚
159 9 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 精進四法上假
160 9 mén door / gate / doorway / gateway 今略以五門料簡心所有法
161 9 jiǔ nine 惡慧九法
162 9 xūn to smoke / to cure 謂末那熏阿賴耶識故得
163 9 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉
164 9 shě to give
165 9 guò to cross / to go over / to pass 何過
166 9 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca 惡作
167 9 chǎn to flatter / to cajole
168 9 對法論 duì fǎ lùn Abhidharma śāstra / Treatise on the Mahayana Abhidharma 對法論所以開為五者
169 9 實物 shíwù an object for practical use 幾實物有
170 8 色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world 第三色法者
171 8 行法 xíngfǎ cultivation method 心不相應行法者
172 8 jiāo arrogant
173 8 三緣 sān yuán three links / three nidānas 若約麁言但有三緣
174 8 四界 sì jiè four dharma realms 四界分別
175 8 不害 bù hài non-harm 不害
176 8 實有 shí yǒu Absolute Reality 五是實有
177 8 假色 jiàsè non-revealable form 由長短等諸餘假色
178 8 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 上來說一切法者
179 8 shòu to suffer / to be subjected to 若因受大種
180 8 hèn to resent / to hate
181 8 意識 yìshí to be aware 謂意識所行
182 8 fán to bother / to vex / to trouble 得入隨煩
183 8 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 邪勝解二教
184 8 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 質礙之法名之為色
185 8 十四 shí sì fourteen 十四通
186 8 to doubt / to disbelieve
187 8 wén writing / text
188 8 jiàn to see
189 8 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 除不放逸
190 7 正知 zhèngzhī Zheng Zhi 不正知
191 7 chén dust / dirt
192 7 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界
193 7 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 諸六識心
194 7 thin / slender
195 7 世俗 shìsú secular / worldly / profane 三是世俗有
196 7 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 第五無為法者
197 7 現行 xiànxíng in effect / in force / popular 唯有捨受現行
198 7 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 眼識
199 7 相分 xiāngfēn an idea / a form 於相分位差
200 7 qiān stingy / miserly
201 7 zhì matter / material / substance 質礙之法名之為色
202 7 to calculate / to compute / to count 若遍計所執
203 7 wèi Eighth earthly branch 謂於聖法未得未證
204 7 shèng to beat / to win / to conquer 用勝
205 7 màn slow
206 7 to think / consider / to ponder
207 7 數列 shǔliè a sequence of numbers / a numerical series 舉數列名
208 7 biàn to distinguish / to recognize 三辨其假相
209 7 to remember / to memorize / to bear in mind 無記
210 7 雜集論 zá jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu 雜集論
211 7 soil / ground / land
212 7 無想 wú xiǎng no notion 無想事
213 7 有別 yǒubié to be different / to be distinct / to be unequal / to vary 此四有別
214 7 to be jealous of
215 7 欲界 yù jiè realm of desire 四界謂欲界
216 7 to examine / to spy on 伺二種
217 6 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon 今略以五門料簡心所有法
218 6 三義 sānyì Sanyi 闕此三義
219 6 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice 瑜伽論
220 6 néng can / able 謂慧有簡擇之能
221 6 quán to explain / to expound / to comment on 詮諸行天人等
222 6 lìng to make / to cause to be / to lead 令心數數外緣諸境
223 6 大乘百法明門論疏 Dàshèng Bǎi Fǎ Míng Mén Lùn Shū Commentary on Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra 大乘百法明門論疏卷下
224 6 sentence 句身
225 6 qīng green
226 6 自下 zìxià to humble oneself 自下第二
227 6 nose
228 6 yòng to use / to apply 用慧為性
229 6 色塵 sè chén sight / sight sense objects 了別色塵名之為眼
230 6 diào to drop down 別有掉不得與一切煩惱相應過失
231 6 無有 wú yǒu there is not 無有差別
232 6 kōng empty / void / hollow 空一顯色
233 6 bào newspaper 謂報教證智
234 6 忘念 wàng niàn lose concentraion / lose train of thought / wandering mind / loss of memory 忘念
235 6 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 若因受大種
236 6 shé tongue
237 6 lèi kind / type / class / category 如是等類
238 6 簡擇 jiǎnzhái to select 謂慧有簡擇之能
239 6 無為 wúwèi to let things take their own course 餘心色無為
240 6 shēng sound
241 6 zhèng proof 謂於聖法未得未證
242 6 yǐn to lead / to guide 若成所引
243 6 jīng to go through / to experience 引經標宗
244 6 二種 èr zhǒng two kinds 伺二種
245 6 zào to make / to build / to manufacture 將欲造文
246 6 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善
247 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 諸論所以合為一者
248 5 四分 sìfēn four divisions of cognition 謂一心起時有其四分
249 5 xiū to be ashamed 自羞名慚
250 5 cán to be ashamed
251 5 shì matter / thing / item 無想事
252 5 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking 無想定
253 5 to join / to combine 合二十四總名隨煩惱分
254 5 五十一 wǔshíyī 51 心所有法有五十一
255 5 fāng square / quadrilateral / one side
256 5 bǎi one hundred 一十百千
257 5 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 法處
258 5 huò to confuse / to mislead / to baffle 亦非本惑
259 5 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 二十二是
260 5 gēn origin / cause / basis 根一分
261 5 文身 wénshēn a tattoo 文身
262 5 異生性 yìshēng xìng the disposition of an ordinary person 異生性
263 5 因位 yīnwèi causative stage / causative position 初約因位辨
264 5 wáng Wang 與王不同其行
265 5 luàn chaotic / disorderly 心亂
266 5 zhèng upright / straight 若正
267 5 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大慈恩寺沙門大乘光撰
268 5 心王 xīnwáng the controlling function of the mind 謂此心法常與心王同依
269 5 bìng ailment / sickness / illness / disease
270 5 jiǎn simple / terse / succinct 初之一門亦為簡隨煩
271 5 就中 jiùzhōng to be among 就中有二
272 5 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 無想異熟三種也
273 5 緣故 yuángù reason / cause 相緣故
274 5 觸塵 chù chén touch / touch sense objects 觸塵之中
275 5 希望 xīwàng to wish for / to desire / to hope 希望前
276 5 無貪 wútān non-attachment / alobha 捨是無貪
277 5 六法 liùfǎ the six contemplations 煩惱六法
278 5 顯揚 xiǎnyáng to praise / to commend / to hallow 顯揚
279 5 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明
280 4 果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment 次約果位
281 4 xìn to believe / to trust
282 4 ěr ear
283 4 勢速 shìsù the active part of the thought process / javana 勢速
284 4 interest
285 4 十三 shísān thirteen 其餘十三
286 4 xiǎn to show / to manifest / to display 即諸論顯數不同
287 4 有情 yǒuqíng sentient beings 尋夫三界有情
288 4 bitterness / bitter flavor
289 4 chù a place / location / a spot / a point
290 4 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進四法上假
291 4 執受 zhíshòu ideas grasped 因執受大種聲
292 4 liǎng two 伺兩數
293 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 是諸善法
294 4 行者 xíngzhě practitioner 行者
295 4 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 分位建立一種者
296 4 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根攝故
297 4 xiān first 先明六位具義多少
298 4 zhù to dwell / to live / to reside
299 4 happy / glad / cheerful / joyful 樂所動
300 4 一心 yīxīn wholeheartedly 何一心執阿賴耶識見分為我
301 4 lǎo old / aged / elderly / aging
302 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 約義有無
303 4 命根 mìnggēn the effort to preserve life 命根
304 4 色界 sè jiè realm of form 色界
305 4 yǒng brave / courageous 謂慧勇勤俱
306 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 等流轉等十也
307 4 shì a generation 幾世
308 4 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti 名為滅盡定
309 4 huá smooth / slippery 知澁滑等名之曰身
310 4 to take / to get / to fetch 身之所取
311 4 四者 sì zhě fourth / the fourth is 言無四者
312 4 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness 今復略以五門料簡八識
313 4 fān to translate 此地正翻名數取趣
314 4 十六 shíliù sixteen 十六通二性
315 4 五位 wǔ wèi five people 將餘五位對
316 4 教證 jiāo zhèng textual confirmation 謂報教證智
317 4 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 是愚癡分
318 4 無漏界 wúlòu jiè the undefiled realm / anāsravadhātu 無漏界
319 4 決擇 juézhái to judge and select 決擇為性
320 4 nán difficult / arduous / hard 亦無妨難
321 4 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 對法論所以開為五者
322 4 zhàng to separate 為障義重
323 4 juǎn to coil / to roll 大乘百法明門論疏卷下
324 4 本事 běnshì ability / skill 本事分
325 4 zhē to cover up / to hide / to conceal 大是遮小得名
326 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 二所現影故
327 4 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五蘊論
328 4 zǒng general / total / overall / chief 合二十四總名隨煩惱分
329 4 dān to delay / to prolong 心不耽著
330 4 zhòng many / numerous 眾緣聚會
331 4 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界
332 4 一緣 yī yuán one fate / shared destiny 末那望五識得有一緣
333 4 biān side / boundary / edge / margin 邊執
334 4 眾同分 zhòng tóng fēn same class 眾同分
335 4 擇滅 zémiè elimination of desire by will 擇滅
336 4 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一唯一性
337 3 dòng to move / to act 樂所動
338 3 明心 míng xīn an enlightened mind 此則第四明心不相應行法
339 3 lái to come
340 3 kuì shame / decorum / propriety
341 3 二十七 èrshíqī 27 二十七種
342 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 若不可意
343 3 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 隨煩惱自性云
344 3 gān sweet 甘辛等名之為舌
345 3 cáng to hide 此翻為藏
346 3 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩地
347 3 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 依止正勤
348 3 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 無癡善根亦有
349 3 四緣 sìyuán the four conditions 四緣分別
350 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待名言
351 3 二者 èrzhě the two / both 言具二者
352 3 zōng school / sect 引經標宗
353 3 biāo an indication / a sympton 引經標宗
354 3 end / final stage / latter part
355 3 jiǒng distant 逈色
356 3 shī teacher 國諸師相傳云
357 3 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 眼等五識所緣境界
358 3 合為 héwèi to combine 諸論並合為一
359 3 阿賴耶 Ālàiyē Ālaya Consciousness / Store-house Consciousness 阿賴耶
360 3 賴耶 làiyé alaya 賴耶識見分為我
361 3 fine jade
362 3 guāng light 大慈恩寺沙門大乘光撰
363 3 fáng to hinder / to obstruct 亦無妨難
364 3 zhái residence / dwelling / home 亦名為宅
365 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 隨病說藥
366 3 xīn to be tired 甘辛等名之為舌
367 3 決定 juédìng to decide 住時決定
368 3 三十 sān shí thirty 三十是實有
369 3 devoid of content / void / false / empty / vain 此亦多虛
370 3 造論 zàolùn composed the treatise 明造論意
371 3 對法 duì fǎ comparing dharmas 對法
372 3 shōu to receive / to accept 非色處中收
373 3 sǔn to injure 損惱有
374 3 所行 suǒxíng actions / practice 所行名之為色
375 3 biàn to change / to alter 心王自變
376 3 行蘊 xíngyùn the aggregate of volition 則是行蘊
377 3 色處 sèchù the visible realm 非色處中收
378 3 無常 wúcháng irregular 無常
379 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若世所共成
380 3 根本 gēnběn fundamental / basic 根本煩惱六
381 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 故今舉教標以為
382 3 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 四所顯示故
383 3 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi 開不正見為五見
384 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 若非聖
385 3 qiáng strong / powerful 就強為名
386 3 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 莫不以斷常空有紛糺于懷
387 3 西國 Xī Guó Western Regions 西國諸德並云
388 3 唯有 wěiyǒu only / alone 中唯有十四
389 3 十二 shí èr twelve 十二種
390 3 第七 dì qī seventh 第七末那
391 3 yǐng an image / a reflection
392 3 了別 lebié to distinguish / to discern 了別色塵名之為眼
393 3 big / great / huge / large / major 上來大文第三明色法訖
394 3 jiā gha / ga
395 3 文中 wénzhōng Bunchū 就此文中有二
396 3 三通 sān tōng Tongdian, Tongzhi, and Wenxian Tongkao 此三通心
397 3 題目 tímù title / heading 釋題目
398 3 平等 píngděng be equal in social status 平等香
399 3 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生知散亂
400 3 shěn to sink / to submerge
401 3 號曰 hào yuē to be named / called 異於聖故號曰異生
402 3 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 失念
403 3 chì red / scarlet
404 3 huáng yellow
405 3 to record / to copy 事分中略錄名數者
406 3 起色 qǐsè a turn for the better / to pick up / to improve 遍計所起色
407 3 tīng to listen 聽音樂等故名為耳
408 2 分為 fēnwéi to subdivide 分為三段
409 2 百法明門論 bǎi fǎ míng mén lùn Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra 百法明門論
410 2 bēi sadness / sorrow / grief 心悲愍為體
411 2 zhái to pick (fruit, etc) 故名為擇
412 2 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple 今略作三門料簡二十四不
413 2 過失 guòshī defect / fault 過失
414 2 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 知澁滑等名之曰身
415 2 wáng to die 病息藥亡
416 2 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 決擇分
417 2 guǎng wide / large / vast 已廣宣說
418 2 了知 liǎozhī to understand clearly 相難了知
419 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 於一境界令心不散
420 2 本地 běndì local 本地分
421 2 wén to hear 謂生得聞
422 2 等持 děngchí samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩地名翻為等持
423 2 往還 wǎnghuán there and back 數數往還
424 2 to die
425 2 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally 任運境
426 2 zhuàn to compose / to write / to compile 大慈恩寺沙門大乘光撰
427 2 十七 shíqī seventeen 十七
428 2 xiū to decorate / to embellish 修所生慧
429 2 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
430 2 hǎo good 好香
431 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離麁重
432 2 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 因果各別
433 2 to think over / to consider 無有緣慮
434 2 生色 shēng sè external appearance 自在所生色
435 2 可意 kěyì agreeable / comfortable 若可意
436 2 答曰 dá yuē to reply 答曰
437 2 眼根 yǎn gēn the faculty of sight 眼根
438 2 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna 身識
439 2 yùn to bring together / to collect 謂蘊
440 2 假實 jià shí false and true / illusory and real 假實分別
441 2 night 如陰夜遠望樹林
442 2 jìn to the greatest extent / utmost 盡定
443 2 Germany 西國諸德並云
444 2 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala / individual / person 補特伽羅無我
445 2 chén Chen 別牒具陳
446 2 qīng light / not heavy 為障是稍輕
447 2 十九 shíjiǔ nineteen 十九
448 2 yuè pleased 適悅安樂
449 2 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 即如是法離雜染義
450 2 惱亂 nǎoluàn to disrupt / to disturb / to bother / to trouble 惱亂身心
451 2 róng glory / honor 於世榮利
452 2 dàn weak / watery
453 2 之一 zhīyī one of 初之一門亦為簡隨煩
454 2 truth 諦何有
455 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 謂剎那相續
456 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 心染故眾生染
457 2 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 簡小乘故
458 2 聖言 shèng yán holy words 若聖言所攝
459 2 huái bosom / breast 莫不以斷常空有紛糺于懷
460 2 遠望 yuǎnwàng to gaze afar / to look into the distance 如陰夜遠望樹林
461 2 心懷 xīnhuái to harbor thoughts / to cherish / to entertain 心懷猶豫
462 2 不動 bùdòng Akshobya 不動
463 2 jiàn to build / to construct 唯依分位差別而建
464 2 推度 tuīdù to infer / to guess 謂推度
465 2 財色 cáisè wealth and female companionship 財色等法
466 2 chà to differ 於相分位差
467 2 piān to be one-sided / leaning / to slant 所以但偏略不和合性也
468 2 外緣 wài yuán external causes 令心數數外緣諸境
469 2 book / volume
470 2 見道 jiàn dào darśanamārga / path of vision 是見道煩惱假建立
471 2 開闢 kāipì to open up / to set up / to start / to build 開闢義故有等無間緣
472 2 qiān one thousand 一十百千
473 2 稱為 chēngwèi to be called / to call by a name / to name 稱為流轉
474 2 business / industry 先業所感
475 2 心所 xīn suǒ a mental factor 簡別心所
476 2 zhí straight 非是直詮
477 2 唯一 wéiyī only / sole 幾唯一界
478 2 hào number 號之曰方
479 2 心數法 xīn shù fǎ a mental factor 心數法
480 2 心數 xīn shù a mental factor 心數相應亦復如是
481 2 記性 jìxìng memory 無記性
482 2 假相 jiǎ xiàng Nominal Form 三辨其假相
483 2 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 根但對治癡
484 2 西方 xīfāng the West 西方諸
485 2 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 二十三
486 2 lài to depend on / to rely on 謂依阿賴
487 2 yīn cloudy / overcast 如陰夜遠望樹林
488 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 大慈恩寺沙門大乘光撰
489 2 第八 dì bā Eighth 故不緣第八阿賴耶識
490 2 an item 目召
491 2 見分 jiànfēn vision part 何一心執阿賴耶識見分為我
492 2 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂解脫靜慮所行
493 2 六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies 六趣差別
494 2 根境 gēn jìng the field of a sense organ / the objects of the sense organs 不待此餘根境
495 2 十數 shíshǔ more than ten / a dozen or more 十數唯欲界
496 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在所生色
497 2 以下 yǐxià below / under / following 以下乃至第五
498 2 數取趣 shǔqǔqù pudgala / individual / person 此地正翻名數取趣
499 2 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
500 2 十八 shíbā eighteen 十八

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 166 yǒu is / are / to exist 心所有法有五十一
2 163 not / no 開不正見為
3 149 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 五根攝故
4 146 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其五門者
5 142 wèi for / to 開不正見為
6 136 fēi not / non- / un- 非五根攝
7 126 shì is / are / am / to be 為障是稍輕
8 121 this / these 若依此論
9 115 wèi to call 謂遍行五
10 109 míng measure word for people 合二十四總名隨煩惱分
11 106 no 諸論並無
12 89 yún cloud
13 89 yuán fate / predestined affinity 無有緣慮
14 89 yán to speak / to say / said 言二十二實物有者
15 87 zhī him / her / them / that 此之二
16 80 one 諸論並合為一
17 78 èr two 又此二數
18 72 xīn heart 心悲愍為體
19 71 děng et cetera / and so on 如是等類
20 71 biàn turn / one time 謂遍行五
21 71 jiě to loosen / to unfasten / to untie
22 70 jià vacation
23 68 lùn to comment / to discuss 諸論不同
24 66 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 修所生慧
25 65 zhōng middle 隨煩惱中更加邪欲
26 63 also / too 當知欲與勝解亦
27 62 in / at 於五十一心所有法
28 62 bié do not / must not 別境五
29 60 ruò to seem / to be like / as 若依此論
30 58 tōng to go through / to open 一通四界
31 56 jìng boundary / frontier / boundary 別境五
32 55 sān three 慧三入隨煩惱
33 55 de potential marker 得入隨煩
34 55 five 今略以五門料簡心所有法
35 54 zhū all / many / various 諸論不同
36 53 meaning / sense 為障義重
37 53 fēn to separate / to divide into parts 精進分故
38 51 four
39 49 shǔ to count 餘諸數并同此論
40 48 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱六
41 47 entirely / without exception 俱是假有
42 47 color
43 46 to arise / to get up 一切謂俱起
44 42 阿賴耶識 ālàiyē shí alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness / ālayavijñāna 阿賴耶識
45 42 xíng to walk / to move 謂遍行五
46 41 三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures 三性分別
47 41 zhī to know 當知欲與勝解亦
48 41 his / hers / its / theirs 其五門者
49 40 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa 隨煩惱二十
50 39 method / way 有五十三法
51 39 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善十一
52 39 shè to absorb / to assimilate 五根攝故
53 38 xìng gender 是慧性
54 38 shí knowledge / understanding 耶識能持眾同分
55 38 míng bright / brilliant 今約此四義明具
56 38 to stand 餘是假立
57 38 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 無癡
58 38 心所有法 xīn suǒ yǒu fǎ a mental factor 今略以五門料簡心所有法
59 37 extra / surplus / remainder 餘諸數并同此論
60 37 liù six 廢立六位
61 37 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 謂剎那相續
62 36 第二 dì èr second 第二
63 35 promptly / right away / immediately 即諸論顯數不同
64 35 lüè plan / strategy 今略以五門料簡心所有法
65 34 dàn but / yet / however
66 34 xiāng each other / one another / mutually 癡相
67 34 末那 mònà manas / mind 末那梵音
68 33 according to 若依此論
69 32 五識 wǔshí five kinds of cognition / five kinds of perception 眼等五識所緣境界
70 32 第一 dì yī first 第一
71 32 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 謂貪
72 32 shàng top / a high position 精進四法上假
73 32 不同 bùtóng different / distinct / not the same 諸論不同
74 31 huì intelligent / clever 慧三入隨煩惱
75 31 九地 jiǔ dì nine lands / nine realms 地謂九地
76 31 shēng to be born / to give birth 謂生得聞
77 31 名為 míngwèi to be called 聽音樂等故名為耳
78 30 chēn to be angry 無嗔
79 30 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 別有掉不得與一切煩惱相應過失
80 28 zhǒng kind / type 二十七種
81 28 again / more / repeatedly 復非俱起
82 27 suī although / even though 雖望念
83 27 dāng to be / to act as / to serve as 當知欲與勝解亦
84 26 I / me / my 皆說一切法中都無有我
85 26 第三 dì sān third 第三
86 26 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 諸論何故不說
87 26 十一 shíyī eleven 善十一
88 26 otherwise / but / however 餘則不爾
89 25 a human or animal body 更無別體
90 25 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 不定
91 25 bìng and / furthermore / also 並同此論
92 24 yuē approximately 約行解不同
93 24 and 當知欲與勝解亦
94 24 such as / for example / for instance
95 23 第六 dì liù sixth 第六
96 22 wàng to gaze / to look towards 雖望念
97 21 tool / device / utensil / equipment / instrument 今約此四義明具
98 21 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 和合香
99 21 shí real / true 實分別者
100 21 to reach
101 21 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 假實分別
102 21 desire 隨煩惱中更加邪欲
103 21 問曰 wèn yuē to ask 問曰
104 20 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 邊執
105 20 suí to follow 得入隨煩
106 19 to lift / to hold up / to raise 舉數列名
107 19 so as to / in order to 今略以五門料簡心所有法
108 19 miè to destroy / to wipe out / to exterminate
109 19 何故 hégù what reason 何故
110 19 zhòng heavy 為障義重
111 18 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以更加邪欲
112 18 to enter 慧三入隨煩惱
113 18 wèn to ask
114 18 yóu follow / from / it is for...to 位廢立所由
115 17 to leave / to depart / to go away / to part 即如是法離雜染義
116 17 naturally / of course / certainly
117 17 第五 dì wǔ fifth 第五
118 16 shí ten 根本煩惱為有十中
119 16 shí time / a period of time
120 16 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 不相障礙故得有增上緣
121 16 wèi position / location / place 廢立六位
122 16 nǎo to be angry / to hate 惱中
123 16 dié documents / records 牒章
124 16 idea 此有何意
125 16 what / where / which 此有何意
126 16 què a watchtower 別境五法具二闕二
127 15 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 別境五法具二闕二
128 15 增上緣 zēng shàng yuán predominant condition / adhipatipratyaya 不相障礙故得有增上緣
129 15 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
130 15 seven 七是實有
131 15 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣不會
132 14 二十 èrshí twenty 隨煩惱二十
133 14 several 幾世
134 14 等無間緣 děngwújiānyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya 後心生得作等無間緣
135 14 忿 fèn get angry 謂忿
136 14 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故依此四法假立
137 14 假有 jiǎ yǒu Nominal Existence 一是假有
138 14 shì to release / to set free 就行相以釋無癡
139 14 è evil / vice 惡慧九法
140 13 wěi yes 唯煩惱六中
141 13 廢立 fèilì depose and establish 廢立六位
142 13 jiè border / boundary 四通二界
143 13 chēng to call / to address 稱曰命
144 13 to stop 心所有法訖
145 13 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 合二十四總名隨煩惱分
146 13 zhāng a chapter / a section 牒章
147 13 心法 xīn fǎ mental objects 心法滅
148 13 different / other 此亦開合為異
149 13 瑜伽 yújiā yoga 瑜伽
150 13 dìng to decide
151 13 qián front 謂前無漏聖
152 13 yǎn eye
153 13 eight 善中八
154 13 to reply / to answer
155 12 之中 zhīzhōng inside 五塵之中
156 12 建立 jiànlì to create / to build 建立此二入隨煩惱
157 12 tóng like / same / similar 五十一同此論
158 12 jiē all / each and every / in all cases 皆世
159 12 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 隨煩惱中更加邪欲
160 12 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
161 12 shēn human body / torso 是身
162 11 chū at first / at the beginning / initially 初之一門亦為簡隨煩
163 11 hòu after / later 後明六
164 11 zuò to do 當知並是作論者意異
165 11 無愧 wúkuì disregard / lack of propriety / anapatrāpya 無愧
166 11 used to indicate order
167 11 yuē to speak / to say 嗅沈麝等名之曰鼻
168 11 also / too 所以但偏略不和合性也
169 11 上來 shànglái to come up / to approach 上來略以五門料簡
170 11 懈怠 xièdài slackness / laziness 懈怠
171 11 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰
172 11 差別 chābié a difference / a distinction 無有差別
173 11 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 言無我者
174 11 惛沈 hūnshěn lethargy / gloominess 惛沈
175 10 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
176 10 則是 zéshì only 則是實有
177 10 不能 bù néng cannot / must not / should not 謂此色法不能別起
178 10 前後 qiánhòu front and back 廢立五法前後次第
179 10 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 放逸
180 10 hài to injure / to harm to 害即是無嗔上假故
181 10 散亂 sànluàn in disorder / messy 散亂
182 10 xún to search / to look for / to seek
183 10 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 若約細言之亦有所緣緣
184 10 already / since 既如是者
185 10 niàn to read aloud / to recite
186 10 liè to arrange / to line up / to list 列名
187 10 jīn today / modern / present / current / this / now 今略以五門料簡心所有法
188 10 běn measure word for books 謂本
189 10 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 睡眠
190 10 種子 zhǒngzi seed 厭心種子上
191 10 所緣緣 suǒ yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition 此即意思所緣緣之起解
192 10 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca 掉舉
193 10 zài in / at 已說在所說中
194 10 xiǎng to think 謂睡眠用想欲為性
195 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 此得等諸法不與心相應
196 9 wài outside 離嗔等外無別性
197 9 kuáng to deceive / to lie
198 9 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有二十六
199 9 ěr thus / so / like that 若爾
200 9 kāi to open 開不正見為
201 9 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 開不正見為
202 9 to cover
203 9 如是 rúshì thus / so 既如是者
204 9 chù to touch / to feel
205 9 分位 fēnwèi time and position 心所有法分位假立
206 9 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 別境五法俱具二義
207 9 coarse / rough
208 9 yīn because 若因受大種
209 9 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya 無慚
210 9 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 精進四法上假
211 9 mén door / gate / doorway / gateway 今略以五門料簡心所有法
212 9 jiǔ nine 惡慧九法
213 9 xūn to smoke / to cure 謂末那熏阿賴耶識故得
214 9 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉
215 9 shě to give
216 9 guò to cross / to go over / to pass 何過
217 9 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca 惡作
218 9 chǎn to flatter / to cajole
219 9 對法論 duì fǎ lùn Abhidharma śāstra / Treatise on the Mahayana Abhidharma 對法論所以開為五者
220 9 實物 shíwù an object for practical use 幾實物有
221 9 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 若約細言之亦有所緣緣
222 9 zhǎng director / chief / head / elder
223 8 色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world 第三色法者
224 8 行法 xíngfǎ cultivation method 心不相應行法者
225 8 jiāo arrogant
226 8 三緣 sān yuán three links / three nidānas 若約麁言但有三緣
227 8 四界 sì jiè four dharma realms 四界分別
228 8 不害 bù hài non-harm 不害
229 8 實有 shí yǒu Absolute Reality 五是實有
230 8 假色 jiàsè non-revealable form 由長短等諸餘假色
231 8 rán correct / right / certainly
232 8 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 散亂三數而有別
233 8 一切 yīqiè all / every / everything 別有掉不得與一切煩惱相應過失
234 8 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 上來說一切法者
235 8 shòu to suffer / to be subjected to 若因受大種
236 8 hèn to resent / to hate
237 8 duì to / toward 對其遍行
238 8 yòu again / also 又此二數
239 8 意識 yìshí to be aware 謂意識所行
240 8 fán to bother / to vex / to trouble 得入隨煩
241 8 already / afterwards 已廣宣說
242 8 huò or / either / else 或言一分
243 8 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 邪勝解二教
244 8 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 質礙之法名之為色
245 8 十四 shí sì fourteen 十四通
246 8 to doubt / to disbelieve
247 8 wén writing / text
248 8 yīng should / ought 如次應
249 8 jiàn to see
250 8 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 除不放逸
251 7 正知 zhèngzhī Zheng Zhi 不正知
252 7 chén dust / dirt
253 7 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界
254 7 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness 諸六識心
255 7 thin / slender
256 7 世俗 shìsú secular / worldly / profane 三是世俗有
257 7 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 第五無為法者
258 7 現行 xiànxíng in effect / in force / popular 唯有捨受現行
259 7 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 眼識
260 7 相分 xiāngfēn an idea / a form 於相分位差
261 7 qiān stingy / miserly
262 7 jiù right away 就行相以釋無癡
263 7 zhì matter / material / substance 質礙之法名之為色
264 7 to calculate / to compute / to count 若遍計所執
265 7 wèi Eighth earthly branch 謂於聖法未得未證
266 7 shèng to beat / to win / to conquer 用勝
267 7 màn slow
268 7 to think / consider / to ponder
269 7 數列 shǔliè a sequence of numbers / a numerical series 舉數列名
270 7 biàn to distinguish / to recognize 三辨其假相
271 7 to remember / to memorize / to bear in mind 無記
272 7 雜集論 zá jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu 雜集論
273 7 soil / ground / land
274 7 無想 wú xiǎng no notion 無想事
275 7 有別 yǒubié to be different / to be distinct / to be unequal / to vary 此四有別
276 7 to be jealous of
277 7 欲界 yù jiè realm of desire 四界謂欲界
278 7 to examine / to spy on 伺二種
279 7 更加 gèngjiā even more 隨煩惱中更加邪欲
280 6 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon 今略以五門料簡心所有法
281 6 三義 sānyì Sanyi 闕此三義
282 6 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice 瑜伽論
283 6 néng can / able 謂慧有簡擇之能
284 6 quán to explain / to expound / to comment on 詮諸行天人等
285 6 云何 yúnhé why 色云何質礙
286 6 lìng to make / to cause to be / to lead 令心數數外緣諸境
287 6 cóng from 然從
288 6 大乘百法明門論疏 Dàshèng Bǎi Fǎ Míng Mén Lùn Shū Commentary on Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra 大乘百法明門論疏卷下
289 6 次第 cìdì one after another 次第
290 6 sentence 句身
291 6 qīng green
292 6 自下 zìxià to humble oneself 自下第二
293 6 nose
294 6 yòng to use / to apply 用慧為性
295 6 色塵 sè chén sight / sight sense objects 了別色塵名之為眼
296 6 diào to drop down 別有掉不得與一切煩惱相應過失
297 6 無有 wú yǒu there is not 無有差別
298 6 kōng empty / void / hollow 空一顯色
299 6 bào newspaper 謂報教證智
300 6 忘念 wàng niàn lose concentraion / lose train of thought / wandering mind / loss of memory 忘念
301 6 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 若因受大種
302 6 jiāng will / shall (future tense) 將餘五
303 6 shé tongue
304 6 lèi kind / type / class / category 如是等類
305 6 簡擇 jiǎnzhái to select 謂慧有簡擇之能
306 6 無為 wúwèi to let things take their own course 餘心色無為
307 6 each 各說一
308 6 shēng sound
309 6 zhèng proof 謂於聖法未得未證
310 6 yǐn to lead / to guide 若成所引
311 6 jīng to go through / to experience 引經標宗
312 6 二種 èr zhǒng two kinds 伺二種
313 6 zào to make / to build / to manufacture 將欲造文
314 6 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善
315 6 一者 yī zhě first / firstly / the first is 諸論所以合為一者
316 5 四分 sìfēn four divisions of cognition 謂一心起時有其四分
317 5 zhe indicates that an action is continuing 或著生死
318 5 xiū to be ashamed 自羞名慚
319 5 cán to be ashamed
320 5 shì matter / thing / item 無想事
321 5 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking 無想定
322 5 to join / to combine 合二十四總名隨煩惱分
323 5 le completion of an action 雖非分明了了至觸而見
324 5 五十一 wǔshíyī 51 心所有法有五十一
325 5 fāng square / quadrilateral / one side
326 5 bǎi one hundred 一十百千
327 5 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects 法處
328 5 huò to confuse / to mislead / to baffle 亦非本惑
329 5 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 二十二是
330 5 gēn origin / cause / basis 根一分
331 5 文身 wénshēn a tattoo 文身
332 5 異生性 yìshēng xìng the disposition of an ordinary person 異生性
333 5 因位 yīnwèi causative stage / causative position 初約因位辨
334 5 wáng Wang 與王不同其行
335 5 xià next 大乘百法明門論疏卷下
336 5 luàn chaotic / disorderly 心亂
337 5 zhèng upright / straight 若正
338 5 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大慈恩寺沙門大乘光撰
339 5 心王 xīnwáng the controlling function of the mind 謂此心法常與心王同依
340 5 bìng ailment / sickness / illness / disease
341 5 jiǎn simple / terse / succinct 初之一門亦為簡隨煩
342 5 that / those 彼論云
343 5 就中 jiùzhōng to be among 就中有二
344 5 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 無想異熟三種也
345 5 緣故 yuángù reason / cause 相緣故
346 5 乃至 nǎizhì and even 以下乃至第五
347 5 觸塵 chù chén touch / touch sense objects 觸塵之中
348 5 希望 xīwàng to wish for / to desire / to hope 希望前
349 5 無貪 wútān non-attachment / alobha 捨是無貪
350 5 六法 liùfǎ the six contemplations 煩惱六法
351 5 顯揚 xiǎnyáng to praise / to commend / to hallow 顯揚
352 5 ā prefix to names of people 謂依阿賴
353 5 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明
354 4 果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment 次約果位
355 4 final interogative 此文何以言是慧性耶
356 4 xìn to believe / to trust
357 4 ěr ear
358 4 勢速 shìsù the active part of the thought process / javana 勢速
359 4 interest
360 4 十三 shísān thirteen 其餘十三
361 4 xiǎn to show / to manifest / to display 即諸論顯數不同
362 4 何者 hézhě why 何者是一切法
363 4 有情 yǒuqíng sentient beings 尋夫三界有情
364 4 bitterness / bitter flavor
365 4 chù a place / location / a spot / a point
366 4 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進四法上假
367 4 執受 zhíshòu ideas grasped 因執受大種聲
368 4 liǎng two 伺兩數
369 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 是諸善法
370 4 行者 xíngzhě practitioner 行者
371 4 gèng more / even more 更無別體
372 4 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 分位建立一種者
373 4 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根攝故
374 4 xiān first 先明六位具義多少
375 4 zhù to dwell / to live / to reside
376 4 certainly / must / will / necessarily 必緣其實
377 4 happy / glad / cheerful / joyful 樂所動
378 4 一心 yīxīn wholeheartedly 何一心執阿賴耶識見分為我
379 4 lǎo old / aged / elderly / aging
380 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 約義有無
381 4 命根 mìnggēn the effort to preserve life 命根
382 4 色界 sè jiè realm of form 色界
383 4 extremely / very 極略色
384 4 yǒng brave / courageous 謂慧勇勤俱
385 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 等流轉等十也
386 4 shì a generation 幾世
387 4 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti 名為滅盡定
388 4 huá smooth / slippery 知澁滑等名之曰身
389 4 to take / to get / to fetch 身之所取
390 4 四者 sì zhě fourth / the fourth is 言無四者
391 4 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness 今復略以五門料簡八識
392 4 fān to translate 此地正翻名數取趣
393 4 十六 shíliù sixteen 十六通二性
394 4 五位 wǔ wèi five people 將餘五位對
395 4 教證 jiāo zhèng textual confirmation 謂報教證智
396 4 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 是愚癡分
397 4 無漏界 wúlòu jiè the undefiled realm / anāsravadhātu 無漏界
398 4 決擇 juézhái to judge and select 決擇為性
399 4 nán difficult / arduous / hard 亦無妨難
400 4 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 對法論所以開為五者
401 4 zhàng to separate 為障義重
402 4 juǎn to coil / to roll 大乘百法明門論疏卷下
403 4 本事 běnshì ability / skill 本事分
404 4 zhē to cover up / to hide / to conceal 大是遮小得名
405 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 二所現影故
406 4 chú except / besides 除不放逸
407 4 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 五蘊論
408 4 zǒng general / total / overall / chief 合二十四總名隨煩惱分
409 4 dān to delay / to prolong 心不耽著
410 4 zhòng many / numerous 眾緣聚會
411 4 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界
412 4 一緣 yī yuán one fate / shared destiny 末那望五識得有一緣
413 4 biān side / boundary / edge / margin 邊執
414 4 眾同分 zhòng tóng fēn same class 眾同分
415 4 擇滅 zémiè elimination of desire by will 擇滅
416 4 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 二十一唯一性
417 3 所有 suǒyǒu all 所有法上假立
418 3 dòng to move / to act 樂所動
419 3 明心 míng xīn an enlightened mind 此則第四明心不相應行法
420 3 lái to come
421 3 kuì shame / decorum / propriety
422 3 二十七 èrshíqī 27 二十七種
423 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 若不可意
424 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 別有掉不得與一切煩惱相應過失
425 3 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 隨煩惱自性云
426 3 gān sweet 甘辛等名之為舌
427 3 cáng to hide 此翻為藏
428 3 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩地
429 3 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 依止正勤
430 3 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 無癡善根亦有
431 3 四緣 sìyuán the four conditions 四緣分別
432 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待名言
433 3 二者 èrzhě the two / both 言具二者
434 3 zōng school / sect 引經標宗
435 3 biāo an indication / a sympton 引經標宗
436 3 end / final stage / latter part
437 3 jiǒng distant 逈色
438 3 shī teacher 國諸師相傳云
439 3 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 眼等五識所緣境界
440 3 合為 héwèi to combine 諸論並合為一
441 3 阿賴耶 Ālàiyē Ālaya Consciousness / Store-house Consciousness 阿賴耶
442 3 a time 如次應
443 3 賴耶 làiyé alaya 賴耶識見分為我
444 3 zhì to / until 至觸塵之中說有假觸者
445 3 fine jade
446 3 guāng light 大慈恩寺沙門大乘光撰
447 3 fáng to hinder / to obstruct 亦無妨難
448 3 zhái residence / dwelling / home 亦名為宅
449 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 隨病說藥
450 3 xīn to be tired 甘辛等名之為舌
451 3 決定 juédìng to decide 住時決定
452 3 就此 jiùcǐ and thus / thereupon 就此文中有二
453 3 三十 sān shí thirty 三十是實有
454 3 devoid of content / void / false / empty / vain 此亦多虛
455 3 何以 héyǐ why 何以得知
456 3 造論 zàolùn composed the treatise 明造論意
457 3 對法 duì fǎ comparing dharmas 對法
458 3 shōu to receive / to accept 非色處中收
459 3 sǔn to injure 損惱有
460 3 所行 suǒxíng actions / practice 所行名之為色
461 3 biàn to change / to alter 心王自變
462 3 行蘊 xíngyùn the aggregate of volition 則是行蘊
463 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 來常自寂滅
464 3 色處 sèchù the visible realm 非色處中收
465 3 無常 wúcháng irregular 無常
466 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 若世所共成
467 3 根本 gēnběn fundamental / basic 根本煩惱六
468 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 故今舉教標以為
469 3 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 四所顯示故
470 3 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi 開不正見為五見
471 3 shèng divine / holy / sacred / ārya 若非聖
472 3 that 那者
473 3 qiáng strong / powerful 就強為名
474 3 空有 kōng yǒu non-existent and existent / emptiness and having self 莫不以斷常空有紛糺于懷
475 3 西國 Xī Guó Western Regions 西國諸德並云
476 3 唯有 wěiyǒu only / alone 中唯有十四
477 3 十二 shí èr twelve 十二種
478 3 第七 dì qī seventh 第七末那
479 3 yǐng an image / a reflection
480 3 了別 lebié to distinguish / to discern 了別色塵名之為眼
481 3 big / great / huge / large / major 上來大文第三明色法訖
482 3 jiā gha / ga
483 3 多少 duōshǎo number / amount / how much / how many 多少
484 3 或是 huòshì or / either ... or ... 二數或是思性
485 3 文中 wénzhōng Bunchū 就此文中有二
486 3 三通 sān tōng Tongdian, Tongzhi, and Wenxian Tongkao 此三通心
487 3 題目 tímù title / heading 釋題目
488 3 平等 píngděng be equal in social status 平等香
489 3 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生知散亂
490 3 shěn to sink / to submerge
491 3 號曰 hào yuē to be named / called 異於聖故號曰異生
492 3 he / him 羞他名
493 3 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 失念
494 3 chì red / scarlet
495 3 huáng yellow
496 3 to record / to copy 事分中略錄名數者
497 3 起色 qǐsè a turn for the better / to pick up / to improve 遍計所起色
498 3 tīng to listen 聽音樂等故名為耳
499 2 分為 fēnwéi to subdivide 分為三段
500 2 百法明門論 bǎi fǎ míng mén lùn Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra 百法明門論

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. yuán
 2. yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
biàn everywhere fragrant / paricitra
 1. jiě
 2. jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiǎ designation / provisional / conventional term
lùn a treatise / a thesis / śastra
re
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 Ālàiyē Ālaya Consciousness / Store-house Consciousness
百法明门论 百法明門論 bǎi fǎ míng mén lùn Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
大慈恩寺 Dà Cí ēn Sì Ci En Temple
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘百法明门论 大乘百法明門論 Dàshèng bǎi fǎ míng mén lùn Mahayana Hundred Dharmas Introduction Treatise / Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
大乘百法明门论疏 大乘百法明門論疏 Dàshèng Bǎi Fǎ Míng Mén Lùn Shū Commentary on Mahāyānaśatadharmaprakāśamukhaśāstra
对法论 對法論 duì fǎ lùn Abhidharma śāstra / Treatise on the Mahayana Abhidharma
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
六趣 Liù Qù six realms / six realms of existence / six destinies
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四分 sìfēn four divisions of cognition
文中 wénzhōng Bunchū
五趣 Wǔ Qù Five Realms
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
西国 西國 Xī Guó Western Regions
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
有诚 有誠 Yǒu Chéng Yu Seong
瑜伽论 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
杂集论 雜集論 zá jí lùn Abhidharmasamuccayavyākhyā / Dasheng Apidamo Za Ji Lu
正知 zhèngzhī Zheng Zhi
中庸 Zhōng Yōng Doctrine of the Mean
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 384.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
阿赖耶识 阿賴耶識 ālàiyē shí alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness / ālayavijñāna
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
白四 bái sì to confess a matter
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本事 běnshì Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
biàn everywhere fragrant / paricitra
表色 biǎosè active expression
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不自在 bù zì zài not in perfect ease
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
补特伽罗 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala / individual / person
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
chī transcendence
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
触尘 觸塵 chù chén touch / touch sense objects
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
次第缘 次第緣 cìdìyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
an element
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
dàn Simplicity
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等流 děngliú outflow / niṣyanda
等无间缘 等無間緣 děngwújiānyuán immediately antecedent condition / samanantarapratyaya
等至 děngzhì samāpatti / meditative attainment
truth
di
掉举 掉舉 diàojǔ excitement / restlessness / ebulience / auddhatya / uddhacca
第八识 第八識 dìbā shí eighth consciousness / ālayavijñāna
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
第四静虑 第四靜慮 dìsì jìnglǜ the fourth dhyana
对法 對法 duì fǎ comparing dharmas
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二教 èr jiāo two teachings
二空 èr kōng two types of emptiness
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二识 二識 èrshí two levels of consciousness
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法数 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法名 fǎmíng Dharma name
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
非空 fēikōng not empty
废立 廢立 fèilì abolish and establish
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分位 fēnwèi time and position
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根境 gēn jìng the field of a sense organ / the objects of the sense organs
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment
过现 過現 guò xiàn past and present
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
过去 過去 guòqù past
hào Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
惛沈 hūnshěn lethargy / gloominess
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiǎ designation / provisional / conventional term
假实 假實 jià shí false and true / illusory and real
假相 jiǎ xiàng Nominal Form
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见分 見分 jiànfēn vision part
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
教证 教證 jiāo zhèng textual confirmation
假色 jiàsè non-revealable form
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a fetter
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒禁取 jiè jìn qǔ clinging to superstitious rites
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
pada
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决择分 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决择 決擇 juézhái to judge and select
堪能 kānnéng ability to undertake
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuì shame / decorum / propriety
赖耶 賴耶 làiyé alaya
Joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
利物 lì wù to benefit sentient beings
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
料简 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon
领纳 領納 lǐngnà to accept / to receive
六法 liùfǎ the six contemplations
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
lùn a treatise / a thesis / śastra
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
mián torpor / drowsiness / middha
miè the cessation of suffering
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
名色 míng sè name and form
明心 míng xīn
 1. an enlightened mind
 2. A Clear Mind
命根 mìnggēn the effort to preserve life
末那 mònà manas / mind
末那识 末那識 mònàshí
 1. Manas Consciousness / manas / mind
 2. kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
 3. manas consciousness
能持 néng chí ability to uphold the precepts
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
qín diligence / perseverance / vīrya
轻安 輕安 qīng ān
 1. calmness / tranquillity / repose / serenity / prasrabhi / passaddhi
 2. Peaceful and at Ease
 3. at ease
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
re
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
Thus
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
萨迦耶见 薩迦耶見 sàjiāyé jiàn the view or belief that there is a real self / satkāyadṛṣṭi / sakkāyadiṭṭhi
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三缘 三緣 sān yuán three links / three nidānas
散乱 散亂 sànluàn distraction
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
form / matter
色尘 色塵 sè chén sight / sight sense objects
色界 sè jiè realm of form
色心 sè xīn form and the formless
色蕴 色蘊 sè yùn the aggregate of form / rūpaskandha
色处 色處 sèchù the visible realm
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
shēn body / kāya
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
shēng birth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī the practice of selfless giving / dāna
shì Buddhism
shì loka / a world
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
势速 勢速 shìsù the active part of the thought process / javana
世俗 shìsú Secular
shòu feelings / sensations
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
数取趣 數取趣 shǔqǔqù pudgala / individual / person
 1. volition / cetanā
 2. Think
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四界 sì jiè four dharma realms
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
四缘 四緣 sìyuán the four conditions
随烦恼 隨煩惱 suí fánnǎo secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśa
随惑 隨惑 suíhuò secondary afflictions / subsequent effects of mental afflictions / upakleśā
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
所缘缘 所緣緣 suǒ yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天人 tiānrén Heavenly Beings
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
忘念 wàng niàn lose concentraion / lose train of thought / wandering mind / loss of memory
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
味尘 味塵 wèi chén taste / taste sense objects
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
文解释 文解釋 wén jiěshì exegetically explain the text
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五见 五見 wǔ jiàn five views / five wrong views / pañcadṛṣṭi
五位 wǔ wèi pañcamārga / five paths
無想 wú xiǎng no notion
无想定 無想定 wú xiǎng dìng meditative concentration with no thinking
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无表色 無表色 wúbiǎosè Avijnapti-rupa / the non-revealable
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏界 無漏界 wúlòu jiè the undefiled realm / anāsravadhātu
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无行 無行 wúxíng Non-Action
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
显色 顯色 xiǎn sè visible colors
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
相分 xiāngfēn an idea / a form
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
现行 現行 xiànxíng manifest activity
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心法 xīn fǎ mental objects
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心数 心數 xīn shù a mental factor
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心所法 xīn suǒ a mental factor / a mental state / a mental event
心所有法 xīn suǒ yǒu fǎ a mental factor
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行法 xíngfǎ cultivation method
性分 xìngfēn the nature of something
行解 xíngjiě
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
行蕴 行蘊 xíngyùn the aggregate of volition
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心王 xīnwáng the controlling function of the mind
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
寻伺 尋伺 xúnsì awareness and discrimination / coarse awareness and subtle perception
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
manas / mind / mentation
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一境 yījìng one realm
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
因位 yīnwèi causative stage / causative position
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
异生 異生 yìshēng an ordinary person / pṛthagjana
异生性 異生性 yìshēng xìng the disposition of an ordinary person
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
yǒng Courage
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
yuán Perfect
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
缘缘 緣緣 yuányuán ālambanapratyaya / ārammaṇapaccaya / observed object condition
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
约法 約法 yuēfǎ according to the Dharma / according to teachings
yùn aggregate / skandha
见取 見取 yùqǔ clinging to false views / dṛṣṭi-upādāna / diṭṭhi-upādāna
造论 造論 zàolùn composed the treatise
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
koan / kōan / gong'an
择灭 擇滅 zémiè elimination of desire by will
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhēn True
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正勤 zhèngqín Effort / Right Effort
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Wisdom
执受 執受 zhíshòu ideas grasped
众同分 眾同分 zhòng tóng fēn same class
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸法无我 諸法無我 zhūfǎwúwǒ All phenomena are without an independent self / the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
zhuó to attach / to grasp
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement