Glossary and Vocabulary for Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 大乘本生心地觀經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 50 wéi to act as; to serve 為欲親近世間之父
2 50 wéi to change into; to become 為欲親近世間之父
3 50 wéi to be; is 為欲親近世間之父
4 50 wéi to do 為欲親近世間之父
5 50 wèi to support; to help 為欲親近世間之父
6 50 wéi to govern 為欲親近世間之父
7 46 néng can; able 誰能永劫住於生死
8 46 néng ability; capacity 誰能永劫住於生死
9 46 néng a mythical bear-like beast 誰能永劫住於生死
10 46 néng energy 誰能永劫住於生死
11 46 néng function; use 誰能永劫住於生死
12 46 néng talent 誰能永劫住於生死
13 46 néng expert at 誰能永劫住於生死
14 46 néng to be in harmony 誰能永劫住於生死
15 46 néng to tend to; to care for 誰能永劫住於生死
16 46 néng to reach; to arrive at 誰能永劫住於生死
17 46 néng to be able; śak 誰能永劫住於生死
18 39 míng fame; renown; reputation 如是男女即名尊貴天人種類
19 39 míng a name; personal name; designation 如是男女即名尊貴天人種類
20 39 míng rank; position 如是男女即名尊貴天人種類
21 39 míng an excuse 如是男女即名尊貴天人種類
22 39 míng life 如是男女即名尊貴天人種類
23 39 míng to name; to call 如是男女即名尊貴天人種類
24 39 míng to express; to describe 如是男女即名尊貴天人種類
25 39 míng to be called; to have the name 如是男女即名尊貴天人種類
26 39 míng to own; to possess 如是男女即名尊貴天人種類
27 39 míng famous; renowned 如是男女即名尊貴天人種類
28 39 míng moral 如是男女即名尊貴天人種類
29 39 míng name; naman 如是男女即名尊貴天人種類
30 39 míng fame; renown; yasas 如是男女即名尊貴天人種類
31 38 to go; to 如來世尊出興於世
32 38 to rely on; to depend on 如來世尊出興於世
33 38 Yu 如來世尊出興於世
34 38 a crow 如來世尊出興於世
35 33 zhī to go 為欲親近世間之父
36 33 zhī to arrive; to go 為欲親近世間之父
37 33 zhī is 為欲親近世間之父
38 33 zhī to use 為欲親近世間之父
39 33 zhī Zhi 為欲親近世間之父
40 32 善男子 shàn nánzǐ good men 諸善男子
41 32 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 諸善男子
42 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 應病與藥令得復除
43 31 děi to want to; to need to 應病與藥令得復除
44 31 děi must; ought to 應病與藥令得復除
45 31 de 應病與藥令得復除
46 31 de infix potential marker 應病與藥令得復除
47 31 to result in 應病與藥令得復除
48 31 to be proper; to fit; to suit 應病與藥令得復除
49 31 to be satisfied 應病與藥令得復除
50 31 to be finished 應病與藥令得復除
51 31 děi satisfying 應病與藥令得復除
52 31 to contract 應病與藥令得復除
53 31 to hear 應病與藥令得復除
54 31 to have; there is 應病與藥令得復除
55 31 marks time passed 應病與藥令得復除
56 31 obtain; attain; prāpta 應病與藥令得復除
57 31 bǎo a treasure; a valuable item 百寶莊嚴床臥敷具
58 31 bǎo treasured; cherished 百寶莊嚴床臥敷具
59 31 bǎo a jewel; gem 百寶莊嚴床臥敷具
60 31 bǎo precious 百寶莊嚴床臥敷具
61 31 bǎo noble 百寶莊嚴床臥敷具
62 31 bǎo an imperial seal 百寶莊嚴床臥敷具
63 31 bǎo a unit of currency 百寶莊嚴床臥敷具
64 31 bǎo Bao 百寶莊嚴床臥敷具
65 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 百寶莊嚴床臥敷具
66 31 bǎo jewel; gem; mani 百寶莊嚴床臥敷具
67 29 眾生 zhòngshēng all living things 引導眾生令入佛智
68 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 引導眾生令入佛智
69 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 引導眾生令入佛智
70 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 引導眾生令入佛智
71 29 ēn kindness; grace; graciousness 皆悉不是知恩報恩
72 29 ēn kind; benevolent 皆悉不是知恩報恩
73 29 ēn affection 皆悉不是知恩報恩
74 29 ēn Gratitude 皆悉不是知恩報恩
75 29 ēn kindness; grace; upakāra 皆悉不是知恩報恩
76 28 to use; to grasp 以自妻子施於所欲
77 28 to rely on 以自妻子施於所欲
78 28 to regard 以自妻子施於所欲
79 28 to be able to 以自妻子施於所欲
80 28 to order; to command 以自妻子施於所欲
81 28 used after a verb 以自妻子施於所欲
82 28 a reason; a cause 以自妻子施於所欲
83 28 Israel 以自妻子施於所欲
84 28 Yi 以自妻子施於所欲
85 28 use; yogena 以自妻子施於所欲
86 26 suǒ a few; various; some 來詣佛所供養恭敬
87 26 suǒ a place; a location 來詣佛所供養恭敬
88 26 suǒ indicates a passive voice 來詣佛所供養恭敬
89 26 suǒ an ordinal number 來詣佛所供養恭敬
90 26 suǒ meaning 來詣佛所供養恭敬
91 26 suǒ garrison 來詣佛所供養恭敬
92 26 suǒ place; pradeśa 來詣佛所供養恭敬
93 25 mother 母有悲恩
94 25 Kangxi radical 80 母有悲恩
95 25 female 母有悲恩
96 25 female elders; older female relatives 母有悲恩
97 25 parent; source; origin 母有悲恩
98 25 all women 母有悲恩
99 25 to foster; to nurture 母有悲恩
100 25 a large proportion of currency 母有悲恩
101 25 investment capital 母有悲恩
102 25 mother; maternal deity 母有悲恩
103 24 zhě ca 父母恩者
104 24 一切 yīqiè temporary 一切菩薩所修行願
105 24 一切 yīqiè the same 一切菩薩所修行願
106 23 長者 zhǎngzhě the elderly 有五百長者
107 23 長者 zhǎngzhě an elder 有五百長者
108 23 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有五百長者
109 22 wáng Wang 不久當坐菩提樹王金剛寶座
110 22 wáng a king 不久當坐菩提樹王金剛寶座
111 22 wáng Kangxi radical 96 不久當坐菩提樹王金剛寶座
112 22 wàng to be king; to rule 不久當坐菩提樹王金剛寶座
113 22 wáng a prince; a duke 不久當坐菩提樹王金剛寶座
114 22 wáng grand; great 不久當坐菩提樹王金剛寶座
115 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 不久當坐菩提樹王金剛寶座
116 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 不久當坐菩提樹王金剛寶座
117 22 wáng the head of a group or gang 不久當坐菩提樹王金剛寶座
118 22 wáng the biggest or best of a group 不久當坐菩提樹王金剛寶座
119 22 wáng king; best of a kind; rāja 不久當坐菩提樹王金剛寶座
120 22 zhǒng kind; type 熏成無上大菩提種
121 22 zhòng to plant; to grow; to cultivate 熏成無上大菩提種
122 22 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 熏成無上大菩提種
123 22 zhǒng seed; strain 熏成無上大菩提種
124 22 zhǒng offspring 熏成無上大菩提種
125 22 zhǒng breed 熏成無上大菩提種
126 22 zhǒng race 熏成無上大菩提種
127 22 zhǒng species 熏成無上大菩提種
128 22 zhǒng root; source; origin 熏成無上大菩提種
129 22 zhǒng grit; guts 熏成無上大菩提種
130 21 děng et cetera; and so on 如是等大富長者成就正見
131 21 děng to wait 如是等大富長者成就正見
132 21 děng to be equal 如是等大富長者成就正見
133 21 děng degree; level 如是等大富長者成就正見
134 21 děng to compare 如是等大富長者成就正見
135 21 名為 míngwèi to be called 悲母在時名為日中
136 20 法寶 fǎbǎo the Buddha's teaching 於法寶中有其四種
137 20 法寶 fǎbǎo Dharma treasure 於法寶中有其四種
138 20 法寶 fǎbǎo Fa Bao 於法寶中有其四種
139 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸佛如來過無量劫時乃說之
140 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸佛如來過無量劫時乃說之
141 18 shuì to persuade 諸佛如來過無量劫時乃說之
142 18 shuō to teach; to recite; to explain 諸佛如來過無量劫時乃說之
143 18 shuō a doctrine; a theory 諸佛如來過無量劫時乃說之
144 18 shuō to claim; to assert 諸佛如來過無量劫時乃說之
145 18 shuō allocution 諸佛如來過無量劫時乃說之
146 18 shuō to criticize; to scold 諸佛如來過無量劫時乃說之
147 18 shuō to indicate; to refer to 諸佛如來過無量劫時乃說之
148 18 shuō speach; vāda 諸佛如來過無量劫時乃說之
149 18 shuō to speak; bhāṣate 諸佛如來過無量劫時乃說之
150 18 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來過無量劫時乃說之
151 18 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來過無量劫時乃說之
152 18 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來過無量劫時乃說之
153 18 世間 shìjiān world; the human world 為欲親近世間之父
154 18 世間 shìjiān world 為欲親近世間之父
155 17 four 遠離四失說相應法
156 17 note a musical scale 遠離四失說相應法
157 17 fourth 遠離四失說相應法
158 17 Si 遠離四失說相應法
159 17 four; catur 遠離四失說相應法
160 17 ér Kangxi radical 126 世尊從三昧安詳而起
161 17 ér as if; to seem like 世尊從三昧安詳而起
162 17 néng can; able 世尊從三昧安詳而起
163 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊從三昧安詳而起
164 17 ér to arrive; up to 世尊從三昧安詳而起
165 17 to reach 供養如來及諸聖眾
166 17 to attain 供養如來及諸聖眾
167 17 to understand 供養如來及諸聖眾
168 17 able to be compared to; to catch up with 供養如來及諸聖眾
169 17 to be involved with; to associate with 供養如來及諸聖眾
170 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 供養如來及諸聖眾
171 17 and; ca; api 供養如來及諸聖眾
172 16 Buddha; Awakened One 來詣佛所供養恭敬
173 16 relating to Buddhism 來詣佛所供養恭敬
174 16 a statue or image of a Buddha 來詣佛所供養恭敬
175 16 a Buddhist text 來詣佛所供養恭敬
176 16 to touch; to stroke 來詣佛所供養恭敬
177 16 Buddha 來詣佛所供養恭敬
178 16 Buddha; Awakened One 來詣佛所供養恭敬
179 16 one 一無非處
180 16 Kangxi radical 1 一無非處
181 16 pure; concentrated 一無非處
182 16 first 一無非處
183 16 the same 一無非處
184 16 sole; single 一無非處
185 16 a very small amount 一無非處
186 16 Yi 一無非處
187 16 other 一無非處
188 16 to unify 一無非處
189 16 accidentally; coincidentally 一無非處
190 16 abruptly; suddenly 一無非處
191 16 one; eka 一無非處
192 16 Kangxi radical 71 憂念之心恒無休息
193 16 to not have; without 憂念之心恒無休息
194 16 mo 憂念之心恒無休息
195 16 to not have 憂念之心恒無休息
196 16 Wu 憂念之心恒無休息
197 16 mo 憂念之心恒無休息
198 15 sān three 三無非器
199 15 sān third 三無非器
200 15 sān more than two 三無非器
201 15 sān very few 三無非器
202 15 sān San 三無非器
203 15 sān three; tri 三無非器
204 15 sān sa 三無非器
205 14 bēi sadness; sorrow; grief 母有悲恩
206 14 bēi grieved; to be sorrowful 母有悲恩
207 14 bēi to think fondly of 母有悲恩
208 14 bēi to pity; to mercy; to have compassion for 母有悲恩
209 14 bēi to sigh 母有悲恩
210 14 bēi Kindness 母有悲恩
211 14 bēi compassion; empathy; karuna 母有悲恩
212 14 Qi 其名曰
213 14 佛法僧 Fó Fǎ Sēng Buddha, Dharma, Sangha 於佛法僧不樂親近
214 14 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism 於佛法僧不樂親近
215 14 cháng Chang 左右膝上常為遊履
216 14 cháng common; general; ordinary 左右膝上常為遊履
217 14 cháng a principle; a rule 左右膝上常為遊履
218 14 cháng eternal; nitya 左右膝上常為遊履
219 14 bǎi one hundred 以百千種上妙珍膳
220 14 bǎi many 以百千種上妙珍膳
221 14 bǎi Bai 以百千種上妙珍膳
222 14 bǎi all 以百千種上妙珍膳
223 14 bǎi hundred; sata 以百千種上妙珍膳
224 13 èr two 報恩品第二之上
225 13 èr Kangxi radical 7 報恩品第二之上
226 13 èr second 報恩品第二之上
227 13 èr twice; double; di- 報恩品第二之上
228 13 èr more than one kind 報恩品第二之上
229 13 èr two; dvā; dvi 報恩品第二之上
230 13 rén person; people; a human being 若人供佛福等無異
231 13 rén Kangxi radical 9 若人供佛福等無異
232 13 rén a kind of person 若人供佛福等無異
233 13 rén everybody 若人供佛福等無異
234 13 rén adult 若人供佛福等無異
235 13 rén somebody; others 若人供佛福等無異
236 13 rén an upright person 若人供佛福等無異
237 13 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人供佛福等無異
238 13 method; way 為欲聽聞出世之法
239 13 France 為欲聽聞出世之法
240 13 the law; rules; regulations 為欲聽聞出世之法
241 13 the teachings of the Buddha; Dharma 為欲聽聞出世之法
242 13 a standard; a norm 為欲聽聞出世之法
243 13 an institution 為欲聽聞出世之法
244 13 to emulate 為欲聽聞出世之法
245 13 magic; a magic trick 為欲聽聞出世之法
246 13 punishment 為欲聽聞出世之法
247 13 Fa 為欲聽聞出世之法
248 13 a precedent 為欲聽聞出世之法
249 13 a classification of some kinds of Han texts 為欲聽聞出世之法
250 13 relating to a ceremony or rite 為欲聽聞出世之法
251 13 Dharma 為欲聽聞出世之法
252 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為欲聽聞出世之法
253 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為欲聽聞出世之法
254 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為欲聽聞出世之法
255 13 quality; characteristic 為欲聽聞出世之法
256 13 菩薩 púsà bodhisattva 影現菩薩難行苦行
257 13 菩薩 púsà bodhisattva 影現菩薩難行苦行
258 13 菩薩 púsà bodhisatta 影現菩薩難行苦行
259 13 lìng to make; to cause to be; to lead 引導眾生令入佛智
260 13 lìng to issue a command 引導眾生令入佛智
261 13 lìng rules of behavior; customs 引導眾生令入佛智
262 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 引導眾生令入佛智
263 13 lìng a season 引導眾生令入佛智
264 13 lìng respected; good reputation 引導眾生令入佛智
265 13 lìng good 引導眾生令入佛智
266 13 lìng pretentious 引導眾生令入佛智
267 13 lìng a transcending state of existence 引導眾生令入佛智
268 13 lìng a commander 引導眾生令入佛智
269 13 lìng a commanding quality; an impressive character 引導眾生令入佛智
270 13 lìng lyrics 引導眾生令入佛智
271 13 lìng Ling 引導眾生令入佛智
272 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 引導眾生令入佛智
273 12 happy; glad; cheerful; joyful 方至菩提大安樂處
274 12 to take joy in; to be happy; to be cheerful 方至菩提大安樂處
275 12 Le 方至菩提大安樂處
276 12 yuè music 方至菩提大安樂處
277 12 yuè a musical instrument 方至菩提大安樂處
278 12 yuè tone [of voice]; expression 方至菩提大安樂處
279 12 yuè a musician 方至菩提大安樂處
280 12 joy; pleasure 方至菩提大安樂處
281 12 yuè the Book of Music 方至菩提大安樂處
282 12 lào Lao 方至菩提大安樂處
283 12 to laugh 方至菩提大安樂處
284 12 Joy 方至菩提大安樂處
285 12 joy, delight; sukhā 方至菩提大安樂處
286 12 xīn heart [organ] 我不愛樂行苦行心
287 12 xīn Kangxi radical 61 我不愛樂行苦行心
288 12 xīn mind; consciousness 我不愛樂行苦行心
289 12 xīn the center; the core; the middle 我不愛樂行苦行心
290 12 xīn one of the 28 star constellations 我不愛樂行苦行心
291 12 xīn heart 我不愛樂行苦行心
292 12 xīn emotion 我不愛樂行苦行心
293 12 xīn intention; consideration 我不愛樂行苦行心
294 12 xīn disposition; temperament 我不愛樂行苦行心
295 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 我不愛樂行苦行心
296 12 安樂 ānlè peaceful and happy; content 速至安樂
297 12 安樂 ānlè Anle 速至安樂
298 12 安樂 ānlè Anle district 速至安樂
299 12 安樂 ānlè Stability and Happiness 速至安樂
300 12 bào newspaper 為報母恩經於一劫
301 12 bào to announce; to inform; to report 為報母恩經於一劫
302 12 bào to repay; to reply with a gift 為報母恩經於一劫
303 12 bào to respond; to reply 為報母恩經於一劫
304 12 bào to revenge 為報母恩經於一劫
305 12 bào a cable; a telegram 為報母恩經於一劫
306 12 bào a message; information 為報母恩經於一劫
307 12 bào indirect effect; judgement; retribution 為報母恩經於一劫
308 12 infix potential marker 我不愛樂行苦行心
309 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生遠離大乘菩薩行願
310 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生遠離大乘菩薩行願
311 11 爾時 ěr shí at that time 爾時
312 11 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
313 11 利益 lìyì benefit; interest 利益安樂未來世中
314 11 利益 lìyì benefit 利益安樂未來世中
315 11 利益 lìyì benefit; upakara 利益安樂未來世中
316 11 miào wonderful; fantastic 妙辯長者
317 11 miào clever 妙辯長者
318 11 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙辯長者
319 11 miào fine; delicate 妙辯長者
320 11 miào young 妙辯長者
321 11 miào interesting 妙辯長者
322 11 miào profound reasoning 妙辯長者
323 11 miào Miao 妙辯長者
324 11 miào Wonderful 妙辯長者
325 11 miào wonderful; beautiful; suksma 妙辯長者
326 11 shēng to be born; to give birth 心生退轉發起妙義
327 11 shēng to live 心生退轉發起妙義
328 11 shēng raw 心生退轉發起妙義
329 11 shēng a student 心生退轉發起妙義
330 11 shēng life 心生退轉發起妙義
331 11 shēng to produce; to give rise 心生退轉發起妙義
332 11 shēng alive 心生退轉發起妙義
333 11 shēng a lifetime 心生退轉發起妙義
334 11 shēng to initiate; to become 心生退轉發起妙義
335 11 shēng to grow 心生退轉發起妙義
336 11 shēng unfamiliar 心生退轉發起妙義
337 11 shēng not experienced 心生退轉發起妙義
338 11 shēng hard; stiff; strong 心生退轉發起妙義
339 11 shēng having academic or professional knowledge 心生退轉發起妙義
340 11 shēng a male role in traditional theatre 心生退轉發起妙義
341 11 shēng gender 心生退轉發起妙義
342 11 shēng to develop; to grow 心生退轉發起妙義
343 11 shēng to set up 心生退轉發起妙義
344 11 shēng a prostitute 心生退轉發起妙義
345 11 shēng a captive 心生退轉發起妙義
346 11 shēng a gentleman 心生退轉發起妙義
347 11 shēng Kangxi radical 100 心生退轉發起妙義
348 11 shēng unripe 心生退轉發起妙義
349 11 shēng nature 心生退轉發起妙義
350 11 shēng to inherit; to succeed 心生退轉發起妙義
351 11 shēng destiny 心生退轉發起妙義
352 11 shēng birth 心生退轉發起妙義
353 11 因緣 yīnyuán chance 以是因緣
354 11 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣
355 11 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣
356 11 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣
357 11 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 以是因緣
358 11 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣
359 11 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣
360 11 shì a generation 如來世尊出興於世
361 11 shì a period of thirty years 如來世尊出興於世
362 11 shì the world 如來世尊出興於世
363 11 shì years; age 如來世尊出興於世
364 11 shì a dynasty 如來世尊出興於世
365 11 shì secular; worldly 如來世尊出興於世
366 11 shì over generations 如來世尊出興於世
367 11 shì world 如來世尊出興於世
368 11 shì an era 如來世尊出興於世
369 11 shì from generation to generation; across generations 如來世尊出興於世
370 11 shì to keep good family relations 如來世尊出興於世
371 11 shì Shi 如來世尊出興於世
372 11 shì a geologic epoch 如來世尊出興於世
373 11 shì hereditary 如來世尊出興於世
374 11 shì later generations 如來世尊出興於世
375 11 shì a successor; an heir 如來世尊出興於世
376 11 shì the current times 如來世尊出興於世
377 11 shì loka; a world 如來世尊出興於世
378 11 猶如 yóurú to be similar to; to appear to be 猶如貧女得如意珠
379 10 shí ten 所飲母乳百八十斛
380 10 shí Kangxi radical 24 所飲母乳百八十斛
381 10 shí tenth 所飲母乳百八十斛
382 10 shí complete; perfect 所飲母乳百八十斛
383 10 shí ten; daśa 所飲母乳百八十斛
384 10 shí time; a point or period of time 諸佛如來過無量劫時乃說之
385 10 shí a season; a quarter of a year 諸佛如來過無量劫時乃說之
386 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 諸佛如來過無量劫時乃說之
387 10 shí fashionable 諸佛如來過無量劫時乃說之
388 10 shí fate; destiny; luck 諸佛如來過無量劫時乃說之
389 10 shí occasion; opportunity; chance 諸佛如來過無量劫時乃說之
390 10 shí tense 諸佛如來過無量劫時乃說之
391 10 shí particular; special 諸佛如來過無量劫時乃說之
392 10 shí to plant; to cultivate 諸佛如來過無量劫時乃說之
393 10 shí an era; a dynasty 諸佛如來過無量劫時乃說之
394 10 shí time [abstract] 諸佛如來過無量劫時乃說之
395 10 shí seasonal 諸佛如來過無量劫時乃說之
396 10 shí to wait upon 諸佛如來過無量劫時乃說之
397 10 shí hour 諸佛如來過無量劫時乃說之
398 10 shí appropriate; proper; timely 諸佛如來過無量劫時乃說之
399 10 shí Shi 諸佛如來過無量劫時乃說之
400 10 shí a present; currentlt 諸佛如來過無量劫時乃說之
401 10 shí time; kāla 諸佛如來過無量劫時乃說之
402 10 shí at that time; samaya 諸佛如來過無量劫時乃說之
403 10 to give 應病與藥令得復除
404 10 to accompany 應病與藥令得復除
405 10 to particate in 應病與藥令得復除
406 10 of the same kind 應病與藥令得復除
407 10 to help 應病與藥令得復除
408 10 for 應病與藥令得復除
409 10 zhōng middle 利益安樂未來世中
410 10 zhōng medium; medium sized 利益安樂未來世中
411 10 zhōng China 利益安樂未來世中
412 10 zhòng to hit the mark 利益安樂未來世中
413 10 zhōng midday 利益安樂未來世中
414 10 zhōng inside 利益安樂未來世中
415 10 zhōng during 利益安樂未來世中
416 10 zhōng Zhong 利益安樂未來世中
417 10 zhōng intermediary 利益安樂未來世中
418 10 zhōng half 利益安樂未來世中
419 10 zhòng to reach; to attain 利益安樂未來世中
420 10 zhòng to suffer; to infect 利益安樂未來世中
421 10 zhòng to obtain 利益安樂未來世中
422 10 zhòng to pass an exam 利益安樂未來世中
423 10 zhōng middle 利益安樂未來世中
424 10 child; son 世間悲母念子無比
425 10 egg; newborn 世間悲母念子無比
426 10 first earthly branch 世間悲母念子無比
427 10 11 p.m.-1 a.m. 世間悲母念子無比
428 10 Kangxi radical 39 世間悲母念子無比
429 10 pellet; something small and hard 世間悲母念子無比
430 10 master 世間悲母念子無比
431 10 viscount 世間悲母念子無比
432 10 zi you; your honor 世間悲母念子無比
433 10 masters 世間悲母念子無比
434 10 person 世間悲母念子無比
435 10 young 世間悲母念子無比
436 10 seed 世間悲母念子無比
437 10 subordinate; subsidiary 世間悲母念子無比
438 10 a copper coin 世間悲母念子無比
439 10 female dragonfly 世間悲母念子無比
440 10 constituent 世間悲母念子無比
441 10 offspring; descendants 世間悲母念子無比
442 10 dear 世間悲母念子無比
443 10 little one 世間悲母念子無比
444 10 son; putra 世間悲母念子無比
445 10 offspring; tanaya 世間悲母念子無比
446 10 qiú to request 頭目髓腦隨其願求
447 10 qiú to seek; to look for 頭目髓腦隨其願求
448 10 qiú to implore 頭目髓腦隨其願求
449 10 qiú to aspire to 頭目髓腦隨其願求
450 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 頭目髓腦隨其願求
451 10 qiú to attract 頭目髓腦隨其願求
452 10 qiú to bribe 頭目髓腦隨其願求
453 10 qiú Qiu 頭目髓腦隨其願求
454 10 qiú to demand 頭目髓腦隨其願求
455 10 qiú to end 頭目髓腦隨其願求
456 10 sēng a Buddhist monk 世出世間有三種僧
457 10 sēng a person with dark skin 世出世間有三種僧
458 10 sēng Seng 世出世間有三種僧
459 10 sēng Sangha; monastic community 世出世間有三種僧
460 10 wén to hear 聞是妙法一經於耳
461 10 wén Wen 聞是妙法一經於耳
462 10 wén sniff at; to smell 聞是妙法一經於耳
463 10 wén to be widely known 聞是妙法一經於耳
464 10 wén to confirm; to accept 聞是妙法一經於耳
465 10 wén information 聞是妙法一經於耳
466 10 wèn famous; well known 聞是妙法一經於耳
467 10 wén knowledge; learning 聞是妙法一經於耳
468 10 wèn popularity; prestige; reputation 聞是妙法一經於耳
469 10 wén to question 聞是妙法一經於耳
470 10 wén hearing; śruti 聞是妙法一經於耳
471 9 xiū to decorate; to embellish 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
472 9 xiū to study; to cultivate 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
473 9 xiū to repair 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
474 9 xiū long; slender 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
475 9 xiū to write; to compile 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
476 9 xiū to build; to construct; to shape 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
477 9 xiū to practice 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
478 9 xiū to cut 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
479 9 xiū virtuous; wholesome 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
480 9 xiū a virtuous person 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
481 9 xiū Xiu 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
482 9 xiū to unknot 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
483 9 xiū to prepare; to put in order 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
484 9 xiū excellent 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
485 9 xiū to perform [a ceremony] 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
486 9 xiū Cultivation 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
487 9 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
488 9 xiū pratipanna; spiritual practice 三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行
489 9 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 來詣佛所供養恭敬
490 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 來詣佛所供養恭敬
491 9 供養 gòngyǎng offering 來詣佛所供養恭敬
492 9 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 來詣佛所供養恭敬
493 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 影現菩薩難行苦行
494 9 xiàn at present 影現菩薩難行苦行
495 9 xiàn existing at the present time 影現菩薩難行苦行
496 9 xiàn cash 影現菩薩難行苦行
497 9 智慧 zhìhuì wisdom 能以方便生智慧故
498 9 智慧 zhìhuì wisdom 能以方便生智慧故
499 9 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 能以方便生智慧故
500 9 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 能以方便生智慧故

Frequencies of all Words

Top 903

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 59 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 59 old; ancient; former; past 何以故
3 59 reason; cause; purpose 何以故
4 59 to die 何以故
5 59 so; therefore; hence 何以故
6 59 original 何以故
7 59 accident; happening; instance 何以故
8 59 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 59 something in the past 何以故
10 59 deceased; dead 何以故
11 59 still; yet 何以故
12 53 如是 rúshì thus; so 如是妙法
13 53 如是 rúshì thus, so 如是妙法
14 50 wèi for; to 為欲親近世間之父
15 50 wèi because of 為欲親近世間之父
16 50 wéi to act as; to serve 為欲親近世間之父
17 50 wéi to change into; to become 為欲親近世間之父
18 50 wéi to be; is 為欲親近世間之父
19 50 wéi to do 為欲親近世間之父
20 50 wèi for 為欲親近世間之父
21 50 wèi because of; for; to 為欲親近世間之父
22 50 wèi to 為欲親近世間之父
23 50 wéi in a passive construction 為欲親近世間之父
24 50 wéi forming a rehetorical question 為欲親近世間之父
25 50 wéi forming an adverb 為欲親近世間之父
26 50 wéi to add emphasis 為欲親近世間之父
27 50 wèi to support; to help 為欲親近世間之父
28 50 wéi to govern 為欲親近世間之父
29 46 néng can; able 誰能永劫住於生死
30 46 néng ability; capacity 誰能永劫住於生死
31 46 néng a mythical bear-like beast 誰能永劫住於生死
32 46 néng energy 誰能永劫住於生死
33 46 néng function; use 誰能永劫住於生死
34 46 néng may; should; permitted to 誰能永劫住於生死
35 46 néng talent 誰能永劫住於生死
36 46 néng expert at 誰能永劫住於生死
37 46 néng to be in harmony 誰能永劫住於生死
38 46 néng to tend to; to care for 誰能永劫住於生死
39 46 néng to reach; to arrive at 誰能永劫住於生死
40 46 néng as long as; only 誰能永劫住於生死
41 46 néng even if 誰能永劫住於生死
42 46 néng but 誰能永劫住於生死
43 46 néng in this way 誰能永劫住於生死
44 46 néng to be able; śak 誰能永劫住於生死
45 44 zhū all; many; various 諸善男子
46 44 zhū Zhu 諸善男子
47 44 zhū all; members of the class 諸善男子
48 44 zhū interrogative particle 諸善男子
49 44 zhū him; her; them; it 諸善男子
50 44 zhū of; in 諸善男子
51 44 zhū all; many; sarva 諸善男子
52 39 míng measure word for people 如是男女即名尊貴天人種類
53 39 míng fame; renown; reputation 如是男女即名尊貴天人種類
54 39 míng a name; personal name; designation 如是男女即名尊貴天人種類
55 39 míng rank; position 如是男女即名尊貴天人種類
56 39 míng an excuse 如是男女即名尊貴天人種類
57 39 míng life 如是男女即名尊貴天人種類
58 39 míng to name; to call 如是男女即名尊貴天人種類
59 39 míng to express; to describe 如是男女即名尊貴天人種類
60 39 míng to be called; to have the name 如是男女即名尊貴天人種類
61 39 míng to own; to possess 如是男女即名尊貴天人種類
62 39 míng famous; renowned 如是男女即名尊貴天人種類
63 39 míng moral 如是男女即名尊貴天人種類
64 39 míng name; naman 如是男女即名尊貴天人種類
65 39 míng fame; renown; yasas 如是男女即名尊貴天人種類
66 38 in; at 如來世尊出興於世
67 38 in; at 如來世尊出興於世
68 38 in; at; to; from 如來世尊出興於世
69 38 to go; to 如來世尊出興於世
70 38 to rely on; to depend on 如來世尊出興於世
71 38 to go to; to arrive at 如來世尊出興於世
72 38 from 如來世尊出興於世
73 38 give 如來世尊出興於世
74 38 oppposing 如來世尊出興於世
75 38 and 如來世尊出興於世
76 38 compared to 如來世尊出興於世
77 38 by 如來世尊出興於世
78 38 and; as well as 如來世尊出興於世
79 38 for 如來世尊出興於世
80 38 Yu 如來世尊出興於世
81 38 a crow 如來世尊出興於世
82 38 whew; wow 如來世尊出興於世
83 33 zhī him; her; them; that 為欲親近世間之父
84 33 zhī used between a modifier and a word to form a word group 為欲親近世間之父
85 33 zhī to go 為欲親近世間之父
86 33 zhī this; that 為欲親近世間之父
87 33 zhī genetive marker 為欲親近世間之父
88 33 zhī it 為欲親近世間之父
89 33 zhī in 為欲親近世間之父
90 33 zhī all 為欲親近世間之父
91 33 zhī and 為欲親近世間之父
92 33 zhī however 為欲親近世間之父
93 33 zhī if 為欲親近世間之父
94 33 zhī then 為欲親近世間之父
95 33 zhī to arrive; to go 為欲親近世間之父
96 33 zhī is 為欲親近世間之父
97 33 zhī to use 為欲親近世間之父
98 33 zhī Zhi 為欲親近世間之父
99 32 善男子 shàn nánzǐ good men 諸善男子
100 32 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 諸善男子
101 31 de potential marker 應病與藥令得復除
102 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 應病與藥令得復除
103 31 děi must; ought to 應病與藥令得復除
104 31 děi to want to; to need to 應病與藥令得復除
105 31 děi must; ought to 應病與藥令得復除
106 31 de 應病與藥令得復除
107 31 de infix potential marker 應病與藥令得復除
108 31 to result in 應病與藥令得復除
109 31 to be proper; to fit; to suit 應病與藥令得復除
110 31 to be satisfied 應病與藥令得復除
111 31 to be finished 應病與藥令得復除
112 31 de result of degree 應病與藥令得復除
113 31 de marks completion of an action 應病與藥令得復除
114 31 děi satisfying 應病與藥令得復除
115 31 to contract 應病與藥令得復除
116 31 marks permission or possibility 應病與藥令得復除
117 31 expressing frustration 應病與藥令得復除
118 31 to hear 應病與藥令得復除
119 31 to have; there is 應病與藥令得復除
120 31 marks time passed 應病與藥令得復除
121 31 obtain; attain; prāpta 應病與藥令得復除
122 31 bǎo a treasure; a valuable item 百寶莊嚴床臥敷具
123 31 bǎo treasured; cherished 百寶莊嚴床臥敷具
124 31 bǎo a jewel; gem 百寶莊嚴床臥敷具
125 31 bǎo precious 百寶莊嚴床臥敷具
126 31 bǎo noble 百寶莊嚴床臥敷具
127 31 bǎo an imperial seal 百寶莊嚴床臥敷具
128 31 bǎo a unit of currency 百寶莊嚴床臥敷具
129 31 bǎo Bao 百寶莊嚴床臥敷具
130 31 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 百寶莊嚴床臥敷具
131 31 bǎo jewel; gem; mani 百寶莊嚴床臥敷具
132 31 yǒu is; are; to exist 若有善男子
133 31 yǒu to have; to possess 若有善男子
134 31 yǒu indicates an estimate 若有善男子
135 31 yǒu indicates a large quantity 若有善男子
136 31 yǒu indicates an affirmative response 若有善男子
137 31 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有善男子
138 31 yǒu used to compare two things 若有善男子
139 31 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有善男子
140 31 yǒu used before the names of dynasties 若有善男子
141 31 yǒu a certain thing; what exists 若有善男子
142 31 yǒu multiple of ten and ... 若有善男子
143 31 yǒu abundant 若有善男子
144 31 yǒu purposeful 若有善男子
145 31 yǒu You 若有善男子
146 31 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有善男子
147 31 yǒu becoming; bhava 若有善男子
148 29 眾生 zhòngshēng all living things 引導眾生令入佛智
149 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 引導眾生令入佛智
150 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 引導眾生令入佛智
151 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 引導眾生令入佛智
152 29 ēn kindness; grace; graciousness 皆悉不是知恩報恩
153 29 ēn kind; benevolent 皆悉不是知恩報恩
154 29 ēn affection 皆悉不是知恩報恩
155 29 ēn Gratitude 皆悉不是知恩報恩
156 29 ēn kindness; grace; upakāra 皆悉不是知恩報恩
157 28 so as to; in order to 以自妻子施於所欲
158 28 to use; to regard as 以自妻子施於所欲
159 28 to use; to grasp 以自妻子施於所欲
160 28 according to 以自妻子施於所欲
161 28 because of 以自妻子施於所欲
162 28 on a certain date 以自妻子施於所欲
163 28 and; as well as 以自妻子施於所欲
164 28 to rely on 以自妻子施於所欲
165 28 to regard 以自妻子施於所欲
166 28 to be able to 以自妻子施於所欲
167 28 to order; to command 以自妻子施於所欲
168 28 further; moreover 以自妻子施於所欲
169 28 used after a verb 以自妻子施於所欲
170 28 very 以自妻子施於所欲
171 28 already 以自妻子施於所欲
172 28 increasingly 以自妻子施於所欲
173 28 a reason; a cause 以自妻子施於所欲
174 28 Israel 以自妻子施於所欲
175 28 Yi 以自妻子施於所欲
176 28 use; yogena 以自妻子施於所欲
177 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 來詣佛所供養恭敬
178 26 suǒ an office; an institute 來詣佛所供養恭敬
179 26 suǒ introduces a relative clause 來詣佛所供養恭敬
180 26 suǒ it 來詣佛所供養恭敬
181 26 suǒ if; supposing 來詣佛所供養恭敬
182 26 suǒ a few; various; some 來詣佛所供養恭敬
183 26 suǒ a place; a location 來詣佛所供養恭敬
184 26 suǒ indicates a passive voice 來詣佛所供養恭敬
185 26 suǒ that which 來詣佛所供養恭敬
186 26 suǒ an ordinal number 來詣佛所供養恭敬
187 26 suǒ meaning 來詣佛所供養恭敬
188 26 suǒ garrison 來詣佛所供養恭敬
189 26 suǒ place; pradeśa 來詣佛所供養恭敬
190 26 suǒ that which; yad 來詣佛所供養恭敬
191 25 ruò to seem; to be like; as 若有善男子
192 25 ruò seemingly 若有善男子
193 25 ruò if 若有善男子
194 25 ruò you 若有善男子
195 25 ruò this; that 若有善男子
196 25 ruò and; or 若有善男子
197 25 ruò as for; pertaining to 若有善男子
198 25 pomegranite 若有善男子
199 25 ruò to choose 若有善男子
200 25 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有善男子
201 25 ruò thus 若有善男子
202 25 ruò pollia 若有善男子
203 25 ruò Ruo 若有善男子
204 25 ruò only then 若有善男子
205 25 ja 若有善男子
206 25 jñā 若有善男子
207 25 mother 母有悲恩
208 25 Kangxi radical 80 母有悲恩
209 25 female 母有悲恩
210 25 female elders; older female relatives 母有悲恩
211 25 parent; source; origin 母有悲恩
212 25 all women 母有悲恩
213 25 to foster; to nurture 母有悲恩
214 25 a large proportion of currency 母有悲恩
215 25 investment capital 母有悲恩
216 25 mother; maternal deity 母有悲恩
217 24 shì is; are; am; to be 聞是妙法一經於耳
218 24 shì is exactly 聞是妙法一經於耳
219 24 shì is suitable; is in contrast 聞是妙法一經於耳
220 24 shì this; that; those 聞是妙法一經於耳
221 24 shì really; certainly 聞是妙法一經於耳
222 24 shì correct; yes; affirmative 聞是妙法一經於耳
223 24 shì true 聞是妙法一經於耳
224 24 shì is; has; exists 聞是妙法一經於耳
225 24 shì used between repetitions of a word 聞是妙法一經於耳
226 24 shì a matter; an affair 聞是妙法一經於耳
227 24 shì Shi 聞是妙法一經於耳
228 24 shì is; bhū 聞是妙法一經於耳
229 24 shì this; idam 聞是妙法一經於耳
230 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 父母恩者
231 24 zhě that 父母恩者
232 24 zhě nominalizing function word 父母恩者
233 24 zhě used to mark a definition 父母恩者
234 24 zhě used to mark a pause 父母恩者
235 24 zhě topic marker; that; it 父母恩者
236 24 zhuó according to 父母恩者
237 24 zhě ca 父母恩者
238 24 一切 yīqiè all; every; everything 一切菩薩所修行願
239 24 一切 yīqiè temporary 一切菩薩所修行願
240 24 一切 yīqiè the same 一切菩薩所修行願
241 24 一切 yīqiè generally 一切菩薩所修行願
242 24 一切 yīqiè all, everything 一切菩薩所修行願
243 24 一切 yīqiè all; sarva 一切菩薩所修行願
244 24 such as; for example; for instance 甚難值遇如優曇華
245 24 if 甚難值遇如優曇華
246 24 in accordance with 甚難值遇如優曇華
247 24 to be appropriate; should; with regard to 甚難值遇如優曇華
248 24 this 甚難值遇如優曇華
249 24 it is so; it is thus; can be compared with 甚難值遇如優曇華
250 24 to go to 甚難值遇如優曇華
251 24 to meet 甚難值遇如優曇華
252 24 to appear; to seem; to be like 甚難值遇如優曇華
253 24 at least as good as 甚難值遇如優曇華
254 24 and 甚難值遇如優曇華
255 24 or 甚難值遇如優曇華
256 24 but 甚難值遇如優曇華
257 24 then 甚難值遇如優曇華
258 24 naturally 甚難值遇如優曇華
259 24 expresses a question or doubt 甚難值遇如優曇華
260 24 you 甚難值遇如優曇華
261 24 the second lunar month 甚難值遇如優曇華
262 24 in; at 甚難值遇如優曇華
263 24 Ru 甚難值遇如優曇華
264 24 Thus 甚難值遇如優曇華
265 24 thus; tathā 甚難值遇如優曇華
266 24 like; iva 甚難值遇如優曇華
267 23 長者 zhǎngzhě the elderly 有五百長者
268 23 長者 zhǎngzhě an elder 有五百長者
269 23 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 有五百長者
270 22 wáng Wang 不久當坐菩提樹王金剛寶座
271 22 wáng a king 不久當坐菩提樹王金剛寶座
272 22 wáng Kangxi radical 96 不久當坐菩提樹王金剛寶座
273 22 wàng to be king; to rule 不久當坐菩提樹王金剛寶座
274 22 wáng a prince; a duke 不久當坐菩提樹王金剛寶座
275 22 wáng grand; great 不久當坐菩提樹王金剛寶座
276 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 不久當坐菩提樹王金剛寶座
277 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 不久當坐菩提樹王金剛寶座
278 22 wáng the head of a group or gang 不久當坐菩提樹王金剛寶座
279 22 wáng the biggest or best of a group 不久當坐菩提樹王金剛寶座
280 22 wáng king; best of a kind; rāja 不久當坐菩提樹王金剛寶座
281 22 zhǒng kind; type 熏成無上大菩提種
282 22 zhòng to plant; to grow; to cultivate 熏成無上大菩提種
283 22 zhǒng kind; type 熏成無上大菩提種
284 22 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 熏成無上大菩提種
285 22 zhǒng seed; strain 熏成無上大菩提種
286 22 zhǒng offspring 熏成無上大菩提種
287 22 zhǒng breed 熏成無上大菩提種
288 22 zhǒng race 熏成無上大菩提種
289 22 zhǒng species 熏成無上大菩提種
290 22 zhǒng root; source; origin 熏成無上大菩提種
291 22 zhǒng grit; guts 熏成無上大菩提種
292 21 děng et cetera; and so on 如是等大富長者成就正見
293 21 děng to wait 如是等大富長者成就正見
294 21 děng degree; kind 如是等大富長者成就正見
295 21 děng plural 如是等大富長者成就正見
296 21 děng to be equal 如是等大富長者成就正見
297 21 děng degree; level 如是等大富長者成就正見
298 21 děng to compare 如是等大富長者成就正見
299 21 名為 míngwèi to be called 悲母在時名為日中
300 20 法寶 fǎbǎo the Buddha's teaching 於法寶中有其四種
301 20 法寶 fǎbǎo Dharma treasure 於法寶中有其四種
302 20 法寶 fǎbǎo Fa Bao 於法寶中有其四種
303 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸佛如來過無量劫時乃說之
304 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸佛如來過無量劫時乃說之
305 18 shuì to persuade 諸佛如來過無量劫時乃說之
306 18 shuō to teach; to recite; to explain 諸佛如來過無量劫時乃說之
307 18 shuō a doctrine; a theory 諸佛如來過無量劫時乃說之
308 18 shuō to claim; to assert 諸佛如來過無量劫時乃說之
309 18 shuō allocution 諸佛如來過無量劫時乃說之
310 18 shuō to criticize; to scold 諸佛如來過無量劫時乃說之
311 18 shuō to indicate; to refer to 諸佛如來過無量劫時乃說之
312 18 shuō speach; vāda 諸佛如來過無量劫時乃說之
313 18 shuō to speak; bhāṣate 諸佛如來過無量劫時乃說之
314 18 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來過無量劫時乃說之
315 18 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來過無量劫時乃說之
316 18 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來過無量劫時乃說之
317 18 世間 shìjiān world; the human world 為欲親近世間之父
318 18 世間 shìjiān world 為欲親近世間之父
319 17 four 遠離四失說相應法
320 17 note a musical scale 遠離四失說相應法
321 17 fourth 遠離四失說相應法
322 17 Si 遠離四失說相應法
323 17 four; catur 遠離四失說相應法
324 17 亦復 yìfù also 說此妙法亦復為難
325 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世尊從三昧安詳而起
326 17 ér Kangxi radical 126 世尊從三昧安詳而起
327 17 ér you 世尊從三昧安詳而起
328 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世尊從三昧安詳而起
329 17 ér right away; then 世尊從三昧安詳而起
330 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 世尊從三昧安詳而起
331 17 ér if; in case; in the event that 世尊從三昧安詳而起
332 17 ér therefore; as a result; thus 世尊從三昧安詳而起
333 17 ér how can it be that? 世尊從三昧安詳而起
334 17 ér so as to 世尊從三昧安詳而起
335 17 ér only then 世尊從三昧安詳而起
336 17 ér as if; to seem like 世尊從三昧安詳而起
337 17 néng can; able 世尊從三昧安詳而起
338 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊從三昧安詳而起
339 17 ér me 世尊從三昧安詳而起
340 17 ér to arrive; up to 世尊從三昧安詳而起
341 17 ér possessive 世尊從三昧安詳而起
342 17 to reach 供養如來及諸聖眾
343 17 and 供養如來及諸聖眾
344 17 coming to; when 供養如來及諸聖眾
345 17 to attain 供養如來及諸聖眾
346 17 to understand 供養如來及諸聖眾
347 17 able to be compared to; to catch up with 供養如來及諸聖眾
348 17 to be involved with; to associate with 供養如來及諸聖眾
349 17 passing of a feudal title from elder to younger brother 供養如來及諸聖眾
350 17 and; ca; api 供養如來及諸聖眾
351 16 Buddha; Awakened One 來詣佛所供養恭敬
352 16 relating to Buddhism 來詣佛所供養恭敬
353 16 a statue or image of a Buddha 來詣佛所供養恭敬
354 16 a Buddhist text 來詣佛所供養恭敬
355 16 to touch; to stroke 來詣佛所供養恭敬
356 16 Buddha 來詣佛所供養恭敬
357 16 Buddha; Awakened One 來詣佛所供養恭敬
358 16 one 一無非處
359 16 Kangxi radical 1 一無非處
360 16 as soon as; all at once 一無非處
361 16 pure; concentrated 一無非處
362 16 whole; all 一無非處
363 16 first 一無非處
364 16 the same 一無非處
365 16 each 一無非處
366 16 certain 一無非處
367 16 throughout 一無非處
368 16 used in between a reduplicated verb 一無非處
369 16 sole; single 一無非處
370 16 a very small amount 一無非處
371 16 Yi 一無非處
372 16 other 一無非處
373 16 to unify 一無非處
374 16 accidentally; coincidentally 一無非處
375 16 abruptly; suddenly 一無非處
376 16 or 一無非處
377 16 one; eka 一無非處
378 16 no 憂念之心恒無休息
379 16 Kangxi radical 71 憂念之心恒無休息
380 16 to not have; without 憂念之心恒無休息
381 16 has not yet 憂念之心恒無休息
382 16 mo 憂念之心恒無休息
383 16 do not 憂念之心恒無休息
384 16 not; -less; un- 憂念之心恒無休息
385 16 regardless of 憂念之心恒無休息
386 16 to not have 憂念之心恒無休息
387 16 um 憂念之心恒無休息
388 16 Wu 憂念之心恒無休息
389 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 憂念之心恒無休息
390 16 not; non- 憂念之心恒無休息
391 16 mo 憂念之心恒無休息
392 15 sān three 三無非器
393 15 sān third 三無非器
394 15 sān more than two 三無非器
395 15 sān very few 三無非器
396 15 sān repeatedly 三無非器
397 15 sān San 三無非器
398 15 sān three; tri 三無非器
399 15 sān sa 三無非器
400 14 bēi sadness; sorrow; grief 母有悲恩
401 14 bēi grieved; to be sorrowful 母有悲恩
402 14 bēi to think fondly of 母有悲恩
403 14 bēi to pity; to mercy; to have compassion for 母有悲恩
404 14 bēi to sigh 母有悲恩
405 14 bēi Kindness 母有悲恩
406 14 bēi compassion; empathy; karuna 母有悲恩
407 14 his; hers; its; theirs 其名曰
408 14 to add emphasis 其名曰
409 14 used when asking a question in reply to a question 其名曰
410 14 used when making a request or giving an order 其名曰
411 14 he; her; it; them 其名曰
412 14 probably; likely 其名曰
413 14 will 其名曰
414 14 may 其名曰
415 14 if 其名曰
416 14 or 其名曰
417 14 Qi 其名曰
418 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
419 14 佛法僧 Fó Fǎ Sēng Buddha, Dharma, Sangha 於佛法僧不樂親近
420 14 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism 於佛法僧不樂親近
421 14 以是 yǐshì for that reason; therefore; for this reason 以是因緣
422 14 以是 yǐshì for example; to say 以是因緣
423 14 cháng always; ever; often; frequently; constantly 左右膝上常為遊履
424 14 cháng Chang 左右膝上常為遊履
425 14 cháng long-lasting 左右膝上常為遊履
426 14 cháng common; general; ordinary 左右膝上常為遊履
427 14 cháng a principle; a rule 左右膝上常為遊履
428 14 cháng eternal; nitya 左右膝上常為遊履
429 14 bǎi one hundred 以百千種上妙珍膳
430 14 bǎi many 以百千種上妙珍膳
431 14 bǎi Bai 以百千種上妙珍膳
432 14 bǎi all 以百千種上妙珍膳
433 14 bǎi hundred; sata 以百千種上妙珍膳
434 13 èr two 報恩品第二之上
435 13 èr Kangxi radical 7 報恩品第二之上
436 13 èr second 報恩品第二之上
437 13 èr twice; double; di- 報恩品第二之上
438 13 èr another; the other 報恩品第二之上
439 13 èr more than one kind 報恩品第二之上
440 13 èr two; dvā; dvi 報恩品第二之上
441 13 rén person; people; a human being 若人供佛福等無異
442 13 rén Kangxi radical 9 若人供佛福等無異
443 13 rén a kind of person 若人供佛福等無異
444 13 rén everybody 若人供佛福等無異
445 13 rén adult 若人供佛福等無異
446 13 rén somebody; others 若人供佛福等無異
447 13 rén an upright person 若人供佛福等無異
448 13 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人供佛福等無異
449 13 method; way 為欲聽聞出世之法
450 13 France 為欲聽聞出世之法
451 13 the law; rules; regulations 為欲聽聞出世之法
452 13 the teachings of the Buddha; Dharma 為欲聽聞出世之法
453 13 a standard; a norm 為欲聽聞出世之法
454 13 an institution 為欲聽聞出世之法
455 13 to emulate 為欲聽聞出世之法
456 13 magic; a magic trick 為欲聽聞出世之法
457 13 punishment 為欲聽聞出世之法
458 13 Fa 為欲聽聞出世之法
459 13 a precedent 為欲聽聞出世之法
460 13 a classification of some kinds of Han texts 為欲聽聞出世之法
461 13 relating to a ceremony or rite 為欲聽聞出世之法
462 13 Dharma 為欲聽聞出世之法
463 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為欲聽聞出世之法
464 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為欲聽聞出世之法
465 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為欲聽聞出世之法
466 13 quality; characteristic 為欲聽聞出世之法
467 13 菩薩 púsà bodhisattva 影現菩薩難行苦行
468 13 菩薩 púsà bodhisattva 影現菩薩難行苦行
469 13 菩薩 púsà bodhisatta 影現菩薩難行苦行
470 13 lìng to make; to cause to be; to lead 引導眾生令入佛智
471 13 lìng to issue a command 引導眾生令入佛智
472 13 lìng rules of behavior; customs 引導眾生令入佛智
473 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 引導眾生令入佛智
474 13 lìng a season 引導眾生令入佛智
475 13 lìng respected; good reputation 引導眾生令入佛智
476 13 lìng good 引導眾生令入佛智
477 13 lìng pretentious 引導眾生令入佛智
478 13 lìng a transcending state of existence 引導眾生令入佛智
479 13 lìng a commander 引導眾生令入佛智
480 13 lìng a commanding quality; an impressive character 引導眾生令入佛智
481 13 lìng lyrics 引導眾生令入佛智
482 13 lìng Ling 引導眾生令入佛智
483 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 引導眾生令入佛智
484 12 happy; glad; cheerful; joyful 方至菩提大安樂處
485 12 to take joy in; to be happy; to be cheerful 方至菩提大安樂處
486 12 Le 方至菩提大安樂處
487 12 yuè music 方至菩提大安樂處
488 12 yuè a musical instrument 方至菩提大安樂處
489 12 yuè tone [of voice]; expression 方至菩提大安樂處
490 12 yuè a musician 方至菩提大安樂處
491 12 joy; pleasure 方至菩提大安樂處
492 12 yuè the Book of Music 方至菩提大安樂處
493 12 lào Lao 方至菩提大安樂處
494 12 to laugh 方至菩提大安樂處
495 12 Joy 方至菩提大安樂處
496 12 joy, delight; sukhā 方至菩提大安樂處
497 12 xīn heart [organ] 我不愛樂行苦行心
498 12 xīn Kangxi radical 61 我不愛樂行苦行心
499 12 xīn mind; consciousness 我不愛樂行苦行心
500 12 xīn the center; the core; the middle 我不愛樂行苦行心

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如是 rúshì thus, so
néng to be able; śak
zhū all; many; sarva
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
obtain; attain; prāpta
 1. bǎo
 2. bǎo
 1. jewel; gem; treasure; ratna
 2. jewel; gem; mani
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings
 1. ēn
 2. ēn
 1. Gratitude
 2. kindness; grace; upakāra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
宝清 寶清 98 Baoqing
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大劫 100 Maha-Kalpa
大唐 100 Tang Dynasty
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘本生心地观经 大乘本生心地觀經 100 Mayayana Sutra on Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature; Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
覆障 102 Rāhula
光明遍照 103 Vairocana
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
殑伽河 106 Ganges River
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙德 109 Wonderful Virtue
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明行圆满 明行圓滿 109 Activity of Full Brightness
目犍连 目犍連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
凝然 110 Gyōnen
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
千叶 千葉 113 Chiba
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三国 三國 115 Three Kingdoms period
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四魔 115 the four kinds of evil
天安 116 Tian An reign
天等 116 Tiandeng
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
一乘 121 ekayāna; one vehicle
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
镇国 鎮國 122 Zhenguo
中说 中說 122 Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自性身 122 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 300.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
八大 98 eight great
八难 八難 98 eight difficulties
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
宝车 寶車 98 jewelled cart
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
变现 變現 98 to conjure
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常乐 常樂 99 lasting joy
长养 長養 99
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
 2. to nurture
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成所作智 99 Wisdom of perfect conduct
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
愁恼 愁惱 99 affliction
付嘱 付囑 99 to entrust to
床卧 床臥 99 bed; resting place
初地 99 the first ground
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
慈恩 99
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大船师 大船師 100 the captain of the great ship
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
德瓶 100 mani vase
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断德 斷德 100 the virtue of eliminating afflictions; eliminating afflictions
多生 100 many births; many rebirths
二空 195 two types of emptiness
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法僧 102 a monk who recites mantras
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法明门 法明門 102 a teaching which throws light on everything
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 70
 1. Buddha's country
 2. buddhakṣetra; a Buddha land
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛世界 102 a Buddha realm
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
父母恩 102 Kindness of Parents
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷具 102 a mat for sitting on; niṣīdana
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
甘露雨 103 the ambrosial truth; the ambrosial rain; sweet Dharma rain
供佛 103 to make offerings to the Buddha
功德圆满 功德圓滿 103 virtuous achievements come to their successful conclusion
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
海会 海會 104
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
护世 護世 104 protectors of the world
化佛 104 a Buddha image
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
火宅 104
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
见修 見修 106 mistaken views and practice
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
金刚宝座 金剛寶座 106 vajra throne
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
净妙 淨妙 106 pure and subtle
卷第二 106 scroll 2
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
利乐 利樂 108 blessing and joy
利乐有情 利樂有情 108
 1. to give joy to sentient beings
 2. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六神通 108 the six supernatural powers
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙华三会 龍華三會 76
 1. Three Meetings Beneath the Dragon-Flower Tree
 2. Maitreya Bodhisattva; the three dragon-flower assemblies
龙天 龍天 108 Nagas and Devas
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
妙观察智 妙觀察智 109 wisdom of profound insight
妙果 109 wonderful fruit
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
难思议 難思議 110
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
平等性智 112 wisdom of universal equality
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisatta
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
千佛 113 thousand Buddhas
前生 113 previous lives
求法 113 to seek the Dharma
群生 113 all living beings
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit living beings
 2. to benefit sentient beings
仁王 114
 1. humane king
 2. the Buddha
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
日月星 114 sun, moon and star
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如如 114
 1. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
 2. Thusness
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意珠 114 mani jewel
三宝恩 三寶恩 115 Kindness of the Triple Gem
三变 三變 115 three transformations
三毒 115 three poisons; trivisa
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三僧祇 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三乘 115
 1. three vehicles; triyāna; triyana
 2. Three Vehicles
三生 115
 1. three lives; three rebirths
 2. Three Lifetimes
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善因 115 Wholesome Cause
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
圣凡 聖凡 115
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
生天 115 highest rebirth
生生 115
 1. the cycle of rebirth
 2. generation after generation
 3. uninterupted growth
 4. to earn a living
 5. to live
 6. truly still alive
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
圣众 聖眾 115 holy ones
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
深信因果 115 believe firmly in cause and effect
十波罗蜜 十波羅蜜 115 ten pāramitās; ten perfections
十德 115 ten virtues
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十身 115 ten bodies; ten aspects of Buddhakaya
施者 115 The Giver
十善 115 the ten virtues
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受用身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四句偈 115 a four line gatha
四善根 115 ability in judgement and selection; the four wholesome roots
四智 115 the four forms of wisdom
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
宿住 115 former abidings; past lives
天鼓 116 divine drum
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我见 我見 119 the view of a self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无明烦恼 無明煩惱 119 Ignorance
无所得 無所得 119 nothing to be attained
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
悟无生忍 悟無生忍 119 Awaken to Non-Arising Tolerance
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
五分 119
 1. five parts
 2. five part teaching
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
 2. mental proliferation
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
心地 120
 1. mind; mental ground
 2. Mind Ground
行苦 120 suffering as a consequence of action
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
修善 120 to cultivate goodness
修万行 修萬行 120 to practice many types of cultivation
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one moment; one instant
 2. one thought
 3. one thought
一乘法 121 the teaching of the One Vehicle
疑网 疑網 121 a web of doubt
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一法 121 one dharma; one thing
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 121 a kalpa
应报 應報 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
应化身 應化身 121 nirmita; nirmānakaya
音声 音聲 121 sound; noise
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
永不退转 永不退轉 121 Never Regress
永劫 121 eternity
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
欝金 121 saffron; kunkuma
赞歎 讚歎 122 praise
真常 122
 1. true constant
 2. Zhen Chang
真俗 122 absolute and conventional truth
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正治 122 right effort
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
真净 真淨 122 true and pure teaching
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
制戒 122 rules; vinaya
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众圣 眾聖 122 all sages
众生恩 眾生恩 122 Kindness of Sentient Beings
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自受用身 122 enjoyment body for the self
最胜 最勝 122 jina; conqueror