Glossary and Vocabulary for Sutra of the Vow of Fulfilling the Great Perpetual Enjoyment and Benefiting All Sentient Beings Without Exception 大樂金剛不空真實三麼耶經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 44 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印平等種種事業
2 44 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印平等種種事業
3 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 純一圓滿清淨潔白
4 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 純一圓滿清淨潔白
5 33 清淨 qīngjìng concise 純一圓滿清淨潔白
6 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 純一圓滿清淨潔白
7 33 清淨 qīngjìng pure and clean 純一圓滿清淨潔白
8 33 清淨 qīngjìng purity 純一圓滿清淨潔白
9 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 純一圓滿清淨潔白
10 29 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
11 27 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說一切法清淨句門
12 27 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說一切法清淨句門
13 27 shuì to persuade 說一切法清淨句門
14 27 shuō to teach; to recite; to explain 說一切法清淨句門
15 27 shuō a doctrine; a theory 說一切法清淨句門
16 27 shuō to claim; to assert 說一切法清淨句門
17 27 shuō allocution 說一切法清淨句門
18 27 shuō to criticize; to scold 說一切法清淨句門
19 27 shuō to indicate; to refer to 說一切法清淨句門
20 27 shuō speach; vāda 說一切法清淨句門
21 27 shuō to speak; bhāṣate 說一切法清淨句門
22 27 shuō to instruct 說一切法清淨句門
23 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得一切如來灌頂寶冠
24 26 děi to want to; to need to 已得一切如來灌頂寶冠
25 26 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠
26 26 de 已得一切如來灌頂寶冠
27 26 de infix potential marker 已得一切如來灌頂寶冠
28 26 to result in 已得一切如來灌頂寶冠
29 26 to be proper; to fit; to suit 已得一切如來灌頂寶冠
30 26 to be satisfied 已得一切如來灌頂寶冠
31 26 to be finished 已得一切如來灌頂寶冠
32 26 děi satisfying 已得一切如來灌頂寶冠
33 26 to contract 已得一切如來灌頂寶冠
34 26 to hear 已得一切如來灌頂寶冠
35 26 to have; there is 已得一切如來灌頂寶冠
36 26 marks time passed 已得一切如來灌頂寶冠
37 26 obtain; attain; prāpta 已得一切如來灌頂寶冠
38 24 shí time; a point or period of time 常恒三世一切時
39 24 shí a season; a quarter of a year 常恒三世一切時
40 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 常恒三世一切時
41 24 shí fashionable 常恒三世一切時
42 24 shí fate; destiny; luck 常恒三世一切時
43 24 shí occasion; opportunity; chance 常恒三世一切時
44 24 shí tense 常恒三世一切時
45 24 shí particular; special 常恒三世一切時
46 24 shí to plant; to cultivate 常恒三世一切時
47 24 shí an era; a dynasty 常恒三世一切時
48 24 shí time [abstract] 常恒三世一切時
49 24 shí seasonal 常恒三世一切時
50 24 shí to wait upon 常恒三世一切時
51 24 shí hour 常恒三世一切時
52 24 shí appropriate; proper; timely 常恒三世一切時
53 24 shí Shi 常恒三世一切時
54 24 shí a present; currentlt 常恒三世一切時
55 24 shí time; kāla 常恒三世一切時
56 24 shí at that time; samaya 常恒三世一切時
57 23 desire 欲箭清淨句是菩薩位
58 23 to desire; to wish 欲箭清淨句是菩薩位
59 23 to desire; to intend 欲箭清淨句是菩薩位
60 23 lust 欲箭清淨句是菩薩位
61 23 desire; intention; wish; kāma 欲箭清淨句是菩薩位
62 22 金剛 jīngāng a diamond 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
63 22 金剛 jīngāng King Kong 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
64 22 金剛 jīngāng a hard object 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
65 22 金剛 jīngāng gorilla 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
66 22 金剛 jīngāng diamond 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
67 22 金剛 jīngāng vajra 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
68 20 理趣 lǐqù thought; mata 般若波羅蜜多理趣品
69 20 xìng gender 以大菩提一切分別無分別性故
70 20 xìng nature; disposition 以大菩提一切分別無分別性故
71 20 xìng grammatical gender 以大菩提一切分別無分別性故
72 20 xìng a property; a quality 以大菩提一切分別無分別性故
73 20 xìng life; destiny 以大菩提一切分別無分別性故
74 20 xìng sexual desire 以大菩提一切分別無分別性故
75 20 xìng scope 以大菩提一切分別無分別性故
76 20 xìng nature 以大菩提一切分別無分別性故
77 19 sentence 說一切法清淨句門
78 19 gōu to bend; to strike; to catch 說一切法清淨句門
79 19 gōu to tease 說一切法清淨句門
80 19 gōu to delineate 說一切法清淨句門
81 19 gōu a young bud 說一切法清淨句門
82 19 clause; phrase; line 說一切法清淨句門
83 19 a musical phrase 說一切法清淨句門
84 19 verse; pada; gāthā 說一切法清淨句門
85 17 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵
86 17 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 妙適清淨句是菩薩位
87 16 如來 rúlái Tathagata 身語意業金剛大毘盧遮那如來
88 16 如來 Rúlái Tathagata 身語意業金剛大毘盧遮那如來
89 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 身語意業金剛大毘盧遮那如來
90 16 般若 bōrě Prajna Wisdom 若有聞此清淨出生句般若理趣
91 16 般若 bōrě prajna 若有聞此清淨出生句般若理趣
92 16 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 若有聞此清淨出生句般若理趣
93 16 般若 bōrě Prajñā 若有聞此清淨出生句般若理趣
94 16 最勝 zuìshèng jina; conqueror 復說一切法平等最勝出生般若理趣
95 16 最勝 zuìshèng supreme; uttara 復說一切法平等最勝出生般若理趣
96 16 最勝 zuìshèng Uttara 復說一切法平等最勝出生般若理趣
97 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 說一切法清淨句門
98 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 說一切法清淨句門
99 15 to use; to grasp 以十六大菩薩生
100 15 to rely on 以十六大菩薩生
101 15 to regard 以十六大菩薩生
102 15 to be able to 以十六大菩薩生
103 15 to order; to command 以十六大菩薩生
104 15 used after a verb 以十六大菩薩生
105 15 a reason; a cause 以十六大菩薩生
106 15 Israel 以十六大菩薩生
107 15 Yi 以十六大菩薩生
108 15 use; yogena 以十六大菩薩生
109 15 所謂 suǒwèi so-called 所謂
110 15 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多理趣品
111 14 meaning; sense 為欲顯明此義故
112 14 justice; right action; righteousness 為欲顯明此義故
113 14 artificial; man-made; fake 為欲顯明此義故
114 14 chivalry; generosity 為欲顯明此義故
115 14 just; righteous 為欲顯明此義故
116 14 adopted 為欲顯明此義故
117 14 a relationship 為欲顯明此義故
118 14 volunteer 為欲顯明此義故
119 14 something suitable 為欲顯明此義故
120 14 a martyr 為欲顯明此義故
121 14 a law 為欲顯明此義故
122 14 Yi 為欲顯明此義故
123 14 Righteousness 為欲顯明此義故
124 14 aim; artha 為欲顯明此義故
125 14 to go; to 於無盡無餘一切眾生界
126 14 to rely on; to depend on 於無盡無餘一切眾生界
127 14 Yu 於無盡無餘一切眾生界
128 14 a crow 於無盡無餘一切眾生界
129 14 平等 píngděng be equal in social status 能作一切如來一切印平等種種事業
130 14 平等 píngděng equal 能作一切如來一切印平等種種事業
131 14 平等 píngděng equal; without partiality 能作一切如來一切印平等種種事業
132 14 平等 píngděng equality 能作一切如來一切印平等種種事業
133 13 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 設害三界一切有情
134 13 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 設害三界一切有情
135 13 wéi to act as; to serve 為三界主
136 13 wéi to change into; to become 為三界主
137 13 wéi to be; is 為三界主
138 13 wéi to do 為三界主
139 13 wèi to support; to help 為三界主
140 13 wéi to govern 為三界主
141 13 wèi to be; bhū 為三界主
142 13 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則入一切如來法輪
143 13 a grade; a level 則入一切如來法輪
144 13 an example; a model 則入一切如來法輪
145 13 a weighing device 則入一切如來法輪
146 13 to grade; to rank 則入一切如來法輪
147 13 to copy; to imitate; to follow 則入一切如來法輪
148 13 to do 則入一切如來法輪
149 13 koan; kōan; gong'an 則入一切如來法輪
150 13 to go back; to return 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
151 13 to resume; to restart 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
152 13 to do in detail 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
153 13 to restore 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
154 13 to respond; to reply to 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
155 13 Fu; Return 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
156 13 to retaliate; to reciprocate 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
157 13 to avoid forced labor or tax 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
158 13 Fu 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
159 13 doubled; to overlapping; folded 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
160 13 a lined garment with doubled thickness 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
161 13 Kangxi radical 71 欲無戲論性故
162 13 to not have; without 欲無戲論性故
163 13 mo 欲無戲論性故
164 13 to not have 欲無戲論性故
165 13 Wu 欲無戲論性故
166 13 mo 欲無戲論性故
167 13 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
168 13 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
169 13 成就 chéngjiù accomplishment 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
170 13 成就 chéngjiù Achievements 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
171 13 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
172 13 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
173 13 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
174 12 三麼耶 sānmayé vow; samaya 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
175 12 to enter
176 12 Kangxi radical 11
177 12 radical
178 12 income
179 12 to conform with
180 12 to descend
181 12 the entering tone
182 12 to pay
183 12 to join
184 12 entering; praveśa
185 12 entered; attained; āpanna
186 11 néng can; able 能作一切如來一切印平等種種事業
187 11 néng ability; capacity 能作一切如來一切印平等種種事業
188 11 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印平等種種事業
189 11 néng energy 能作一切如來一切印平等種種事業
190 11 néng function; use 能作一切如來一切印平等種種事業
191 11 néng talent 能作一切如來一切印平等種種事業
192 11 néng expert at 能作一切如來一切印平等種種事業
193 11 néng to be in harmony 能作一切如來一切印平等種種事業
194 11 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印平等種種事業
195 11 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印平等種種事業
196 11 néng to be able; śak 能作一切如來一切印平等種種事業
197 11 zuò to do 能作一切如來一切印平等種種事業
198 11 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印平等種種事業
199 11 zuò to start 能作一切如來一切印平等種種事業
200 11 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印平等種種事業
201 11 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印平等種種事業
202 11 zuō to create; to make 能作一切如來一切印平等種種事業
203 11 zuō a workshop 能作一切如來一切印平等種種事業
204 11 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印平等種種事業
205 11 zuò to rise 能作一切如來一切印平等種種事業
206 11 zuò to be aroused 能作一切如來一切印平等種種事業
207 11 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印平等種種事業
208 11 zuò to regard as 能作一切如來一切印平等種種事業
209 11 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印平等種種事業
210 10 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
211 10 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
212 10 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
213 10 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
214 10 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
215 10 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
216 10 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
217 10 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
218 10 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
219 10 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
220 10 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
221 10 微笑 wēixiào to smile 熈怡微笑
222 10 戲論 xì lùn mental proliferation 欲無戲論性故
223 10 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca 欲無戲論性故
224 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
225 10 chí to grasp; to hold 持智拳印
226 10 chí to resist; to oppose 持智拳印
227 10 chí to uphold 持智拳印
228 10 chí to sustain; to keep; to uphold 持智拳印
229 10 chí to administer; to manage 持智拳印
230 10 chí to control 持智拳印
231 10 chí to be cautious 持智拳印
232 10 chí to remember 持智拳印
233 10 chí to assist 持智拳印
234 10 chí to hold; dhara 持智拳印
235 10 chí with; using 持智拳印
236 9 重顯 Chóng xiǎn Chong Xian 欲重顯明此義故
237 9 xīn heart [organ] 說大樂金剛不空三麼耶心
238 9 xīn Kangxi radical 61 說大樂金剛不空三麼耶心
239 9 xīn mind; consciousness 說大樂金剛不空三麼耶心
240 9 xīn the center; the core; the middle 說大樂金剛不空三麼耶心
241 9 xīn one of the 28 star constellations 說大樂金剛不空三麼耶心
242 9 xīn heart 說大樂金剛不空三麼耶心
243 9 xīn emotion 說大樂金剛不空三麼耶心
244 9 xīn intention; consideration 說大樂金剛不空三麼耶心
245 9 xīn disposition; temperament 說大樂金剛不空三麼耶心
246 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說大樂金剛不空三麼耶心
247 9 míng bright; luminous; brilliant 欲重顯明此義故
248 9 míng Ming 欲重顯明此義故
249 9 míng Ming Dynasty 欲重顯明此義故
250 9 míng obvious; explicit; clear 欲重顯明此義故
251 9 míng intelligent; clever; perceptive 欲重顯明此義故
252 9 míng to illuminate; to shine 欲重顯明此義故
253 9 míng consecrated 欲重顯明此義故
254 9 míng to understand; to comprehend 欲重顯明此義故
255 9 míng to explain; to clarify 欲重顯明此義故
256 9 míng Souther Ming; Later Ming 欲重顯明此義故
257 9 míng the world; the human world; the world of the living 欲重顯明此義故
258 9 míng eyesight; vision 欲重顯明此義故
259 9 míng a god; a spirit 欲重顯明此義故
260 9 míng fame; renown 欲重顯明此義故
261 9 míng open; public 欲重顯明此義故
262 9 míng clear 欲重顯明此義故
263 9 míng to become proficient 欲重顯明此義故
264 9 míng to be proficient 欲重顯明此義故
265 9 míng virtuous 欲重顯明此義故
266 9 míng open and honest 欲重顯明此義故
267 9 míng clean; neat 欲重顯明此義故
268 9 míng remarkable; outstanding; notable 欲重顯明此義故
269 9 míng next; afterwards 欲重顯明此義故
270 9 míng positive 欲重顯明此義故
271 9 míng Clear 欲重顯明此義故
272 9 míng wisdom; knowledge; vidyā 欲重顯明此義故
273 9 bright; splendid; glorious 熈怡微笑
274 9 pleased; happy 熈怡微笑
275 9 harmony 熈怡微笑
276 9 pleasure; joy 熈怡微笑
277 9 děng et cetera; and so on 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
278 9 děng to wait 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
279 9 děng to be equal 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
280 9 děng degree; level 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
281 9 děng to compare 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
282 9 děng same; equal; sama 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
283 8 三界 Sān Jiè Three Realms 為三界主
284 8 三界 sān Jiè The Three Realms 為三界主
285 8 出生 chūshēng to be born 若有聞此清淨出生句般若理趣
286 8 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與如是等大菩薩眾
287 8 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等大菩薩眾
288 8 摩訶薩 móhēsà mahasattva 金剛手菩薩摩訶薩
289 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 金剛手菩薩摩訶薩
290 8 to be near by; to be close to 即於現生證一切法平等金剛三摩地
291 8 at that time 即於現生證一切法平等金剛三摩地
292 8 to be exactly the same as; to be thus 即於現生證一切法平等金剛三摩地
293 8 supposed; so-called 即於現生證一切法平等金剛三摩地
294 8 to arrive at; to ascend 即於現生證一切法平等金剛三摩地
295 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
296 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
297 7 供養 gòngyǎng offering 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
298 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
299 7 wén to hear 若有聞此清淨出生句般若理趣
300 7 wén Wen 若有聞此清淨出生句般若理趣
301 7 wén sniff at; to smell 若有聞此清淨出生句般若理趣
302 7 wén to be widely known 若有聞此清淨出生句般若理趣
303 7 wén to confirm; to accept 若有聞此清淨出生句般若理趣
304 7 wén information 若有聞此清淨出生句般若理趣
305 7 wèn famous; well known 若有聞此清淨出生句般若理趣
306 7 wén knowledge; learning 若有聞此清淨出生句般若理趣
307 7 wèn popularity; prestige; reputation 若有聞此清淨出生句般若理趣
308 7 wén to question 若有聞此清淨出生句般若理趣
309 7 wén heard; śruta 若有聞此清淨出生句般若理趣
310 7 wén hearing; śruti 若有聞此清淨出生句般若理趣
311 7 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 摧一切魔菩薩摩訶薩
312 7 不空 bù kōng unerring; amogha 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
313 7 不空 bù kōng Amoghavajra 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
314 7 究竟 jiūjìng outcome; result 時薄伽梵無量無邊究竟如來
315 7 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 時薄伽梵無量無邊究竟如來
316 7 究竟 jiūjìng to complete; to finish 時薄伽梵無量無邊究竟如來
317 7 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 時薄伽梵無量無邊究竟如來
318 7 to reach 一切蓋障及煩惱障
319 7 to attain 一切蓋障及煩惱障
320 7 to understand 一切蓋障及煩惱障
321 7 able to be compared to; to catch up with 一切蓋障及煩惱障
322 7 to be involved with; to associate with 一切蓋障及煩惱障
323 7 passing of a feudal title from elder to younger brother 一切蓋障及煩惱障
324 7 and; ca; api 一切蓋障及煩惱障
325 7 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
326 7 加持 jiāchí to bless 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
327 7 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
328 6 hōng hum
329 6 óu to bellow
330 6 hōng dull; stupid
331 6 hōng hum
332 6 Kangxi radical 49 已得一切如來灌頂寶冠
333 6 to bring to an end; to stop 已得一切如來灌頂寶冠
334 6 to complete 已得一切如來灌頂寶冠
335 6 to demote; to dismiss 已得一切如來灌頂寶冠
336 6 to recover from an illness 已得一切如來灌頂寶冠
337 6 former; pūrvaka 已得一切如來灌頂寶冠
338 6 大菩提 dà pútí great enlightenment; supreme bodhi 以大菩提金剛堅固故
339 6 事業 shìyè cause; undertaking; enterprise; achievment 能作一切如來一切印平等種種事業
340 6 事業 shìyè to begin an undertaking; to start a major task 能作一切如來一切印平等種種事業
341 6 lún a wheel 時薄伽梵一切如來入大輪如來
342 6 lún a disk; a ring 時薄伽梵一切如來入大輪如來
343 6 lún a revolution 時薄伽梵一切如來入大輪如來
344 6 lún to revolve; to turn; to recur 時薄伽梵一切如來入大輪如來
345 6 lún to take turns; in turn 時薄伽梵一切如來入大輪如來
346 6 lún a steamer; a steamboat 時薄伽梵一切如來入大輪如來
347 6 lún a 12 year cycle 時薄伽梵一切如來入大輪如來
348 6 lún a vehicle with wheels 時薄伽梵一切如來入大輪如來
349 6 lún a north-south measurement 時薄伽梵一切如來入大輪如來
350 6 lún perimeter; circumference 時薄伽梵一切如來入大輪如來
351 6 lún high soaring 時薄伽梵一切如來入大輪如來
352 6 lún cakra 時薄伽梵一切如來入大輪如來
353 6 lún Lun 時薄伽梵一切如來入大輪如來
354 6 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 能作一切如來一切印平等種種事業
355 6 yìn India 能作一切如來一切印平等種種事業
356 6 yìn a mudra; a hand gesture 能作一切如來一切印平等種種事業
357 6 yìn a seal; a stamp 能作一切如來一切印平等種種事業
358 6 yìn to tally 能作一切如來一切印平等種種事業
359 6 yìn a vestige; a trace 能作一切如來一切印平等種種事業
360 6 yìn Yin 能作一切如來一切印平等種種事業
361 6 yìn to leave a track or trace 能作一切如來一切印平等種種事業
362 6 yìn mudra 能作一切如來一切印平等種種事業
363 6 調伏 tiáofú to subdue 為調伏故
364 6 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 為調伏故
365 6 zhèng proof 即於現生證一切法平等金剛三摩地
366 6 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 即於現生證一切法平等金剛三摩地
367 6 zhèng to advise against 即於現生證一切法平等金剛三摩地
368 6 zhèng certificate 即於現生證一切法平等金剛三摩地
369 6 zhèng an illness 即於現生證一切法平等金剛三摩地
370 6 zhèng to accuse 即於現生證一切法平等金剛三摩地
371 6 zhèng realization; adhigama 即於現生證一切法平等金剛三摩地
372 6 zhèng obtaining; prāpti 即於現生證一切法平等金剛三摩地
373 5 現等覺 xiànděngjué to become a Buddha 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
374 5 suǒ a few; various; some 一切如來常所遊處
375 5 suǒ a place; a location 一切如來常所遊處
376 5 suǒ indicates a passive voice 一切如來常所遊處
377 5 suǒ an ordinal number 一切如來常所遊處
378 5 suǒ meaning 一切如來常所遊處
379 5 suǒ garrison 一切如來常所遊處
380 5 suǒ place; pradeśa 一切如來常所遊處
381 5 悉地 xīdì attainment; supernatural power; siddhi 即成就一切如來身口意業最勝悉地
382 5 廣大 guǎngdà vast; extensive 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
383 5 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
384 5 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
385 5 廣大 guǎngdà to expand 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
386 5 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
387 5 Māra 摧一切魔菩薩摩訶薩
388 5 evil; vice 摧一切魔菩薩摩訶薩
389 5 a demon; an evil spirit 摧一切魔菩薩摩訶薩
390 5 magic 摧一切魔菩薩摩訶薩
391 5 terrifying 摧一切魔菩薩摩訶薩
392 5 māra 摧一切魔菩薩摩訶薩
393 5 Māra 摧一切魔菩薩摩訶薩
394 5 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 受於無量適悅歡喜
395 5 無量 wúliàng immeasurable 受於無量適悅歡喜
396 5 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 受於無量適悅歡喜
397 5 無量 wúliàng Atula 受於無量適悅歡喜
398 5 to join; to combine 二合
399 5 to close 二合
400 5 to agree with; equal to 二合
401 5 to gather 二合
402 5 whole 二合
403 5 to be suitable; to be up to standard 二合
404 5 a musical note 二合
405 5 the conjunction of two astronomical objects 二合
406 5 to fight 二合
407 5 to conclude 二合
408 5 to be similar to 二合
409 5 crowded 二合
410 5 a box 二合
411 5 to copulate 二合
412 5 a partner; a spouse 二合
413 5 harmonious 二合
414 5 He 二合
415 5 a container for grain measurement 二合
416 5 Merge 二合
417 5 unite; saṃyoga 二合
418 5 世間 shìjiān world; the human world 世間一切欲清淨故
419 5 世間 shìjiān world 世間一切欲清淨故
420 5 世間 shìjiān world; loka 世間一切欲清淨故
421 5 Kangxi radical 132 以金剛寶鬘自繫其首
422 5 Zi 以金剛寶鬘自繫其首
423 5 a nose 以金剛寶鬘自繫其首
424 5 the beginning; the start 以金剛寶鬘自繫其首
425 5 origin 以金剛寶鬘自繫其首
426 5 to employ; to use 以金剛寶鬘自繫其首
427 5 to be 以金剛寶鬘自繫其首
428 5 self; soul; ātman 以金剛寶鬘自繫其首
429 5 to give 與八十俱胝菩薩眾俱
430 5 to accompany 與八十俱胝菩薩眾俱
431 5 to particate in 與八十俱胝菩薩眾俱
432 5 of the same kind 與八十俱胝菩薩眾俱
433 5 to help 與八十俱胝菩薩眾俱
434 5 for 與八十俱胝菩薩眾俱
435 5 忿怒 fènnù anger; wrath 忿怒平等
436 5 菩薩 púsà bodhisattva 與八十俱胝菩薩眾俱
437 5 菩薩 púsà bodhisattva 與八十俱胝菩薩眾俱
438 5 菩薩 púsà bodhisattva 與八十俱胝菩薩眾俱
439 5 shēn human body; torso 身樂清淨句是菩薩位
440 5 shēn Kangxi radical 158 身樂清淨句是菩薩位
441 5 shēn self 身樂清淨句是菩薩位
442 5 shēn life 身樂清淨句是菩薩位
443 5 shēn an object 身樂清淨句是菩薩位
444 5 shēn a lifetime 身樂清淨句是菩薩位
445 5 shēn moral character 身樂清淨句是菩薩位
446 5 shēn status; identity; position 身樂清淨句是菩薩位
447 5 shēn pregnancy 身樂清淨句是菩薩位
448 5 juān India 身樂清淨句是菩薩位
449 5 shēn body; kāya 身樂清淨句是菩薩位
450 5 受持讀誦 shòuchí dúsòng receive and recite 受持讀誦
451 5 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 日日讀誦作意思惟
452 5 思惟 sīwéi thinking; tought 日日讀誦作意思惟
453 5 思惟 sīwéi Contemplate 日日讀誦作意思惟
454 5 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 日日讀誦作意思惟
455 5 爾時 ěr shí at that time 爾時薄伽梵毘盧遮那如來
456 5 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時薄伽梵毘盧遮那如來
457 5 yìng to answer; to respond 應知般若波羅蜜多無戲論性
458 5 yìng to confirm; to verify 應知般若波羅蜜多無戲論性
459 5 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應知般若波羅蜜多無戲論性
460 5 yìng to accept 應知般若波羅蜜多無戲論性
461 5 yìng to permit; to allow 應知般若波羅蜜多無戲論性
462 5 yìng to echo 應知般若波羅蜜多無戲論性
463 5 yìng to handle; to deal with 應知般若波羅蜜多無戲論性
464 5 yìng Ying 應知般若波羅蜜多無戲論性
465 5 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法空
466 5 èr two 二合
467 5 èr Kangxi radical 7 二合
468 5 èr second 二合
469 5 èr twice; double; di- 二合
470 5 èr more than one kind 二合
471 5 èr two; dvā; dvi 二合
472 5 èr both; dvaya 二合
473 5 method; way 法障
474 5 France 法障
475 5 the law; rules; regulations 法障
476 5 the teachings of the Buddha; Dharma 法障
477 5 a standard; a norm 法障
478 5 an institution 法障
479 5 to emulate 法障
480 5 magic; a magic trick 法障
481 5 punishment 法障
482 5 Fa 法障
483 5 a precedent 法障
484 5 a classification of some kinds of Han texts 法障
485 5 relating to a ceremony or rite 法障
486 5 Dharma 法障
487 5 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法障
488 5 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法障
489 5 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法障
490 5 quality; characteristic 法障
491 5 大樂 dà lè great bliss; mahāsukha 說大樂金剛不空三麼耶心
492 4 yǐn to lead; to guide
493 4 yǐn to draw a bow
494 4 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
495 4 yǐn to stretch
496 4 yǐn to involve
497 4 yǐn to quote; to cite
498 4 yǐn to propose; to nominate; to recommend
499 4 yǐn to recruit
500 4 yǐn to hold

Frequencies of all Words

Top 762

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 60 old; ancient; former; past 何以故
3 60 reason; cause; purpose 何以故
4 60 to die 何以故
5 60 so; therefore; hence 何以故
6 60 original 何以故
7 60 accident; happening; instance 何以故
8 60 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 60 something in the past 何以故
10 60 deceased; dead 何以故
11 60 still; yet 何以故
12 60 therefore; tasmāt 何以故
13 44 一切 yīqiè all; every; everything 能作一切如來一切印平等種種事業
14 44 一切 yīqiè temporary 能作一切如來一切印平等種種事業
15 44 一切 yīqiè the same 能作一切如來一切印平等種種事業
16 44 一切 yīqiè generally 能作一切如來一切印平等種種事業
17 44 一切 yīqiè all, everything 能作一切如來一切印平等種種事業
18 44 一切 yīqiè all; sarva 能作一切如來一切印平等種種事業
19 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 純一圓滿清淨潔白
20 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 純一圓滿清淨潔白
21 33 清淨 qīngjìng concise 純一圓滿清淨潔白
22 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 純一圓滿清淨潔白
23 33 清淨 qīngjìng pure and clean 純一圓滿清淨潔白
24 33 清淨 qīngjìng purity 純一圓滿清淨潔白
25 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 純一圓滿清淨潔白
26 29 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
27 27 this; these 若有聞此清淨出生句般若理趣
28 27 in this way 若有聞此清淨出生句般若理趣
29 27 otherwise; but; however; so 若有聞此清淨出生句般若理趣
30 27 at this time; now; here 若有聞此清淨出生句般若理趣
31 27 this; here; etad 若有聞此清淨出生句般若理趣
32 27 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說一切法清淨句門
33 27 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說一切法清淨句門
34 27 shuì to persuade 說一切法清淨句門
35 27 shuō to teach; to recite; to explain 說一切法清淨句門
36 27 shuō a doctrine; a theory 說一切法清淨句門
37 27 shuō to claim; to assert 說一切法清淨句門
38 27 shuō allocution 說一切法清淨句門
39 27 shuō to criticize; to scold 說一切法清淨句門
40 27 shuō to indicate; to refer to 說一切法清淨句門
41 27 shuō speach; vāda 說一切法清淨句門
42 27 shuō to speak; bhāṣate 說一切法清淨句門
43 27 shuō to instruct 說一切法清淨句門
44 26 de potential marker 已得一切如來灌頂寶冠
45 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得一切如來灌頂寶冠
46 26 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠
47 26 děi to want to; to need to 已得一切如來灌頂寶冠
48 26 děi must; ought to 已得一切如來灌頂寶冠
49 26 de 已得一切如來灌頂寶冠
50 26 de infix potential marker 已得一切如來灌頂寶冠
51 26 to result in 已得一切如來灌頂寶冠
52 26 to be proper; to fit; to suit 已得一切如來灌頂寶冠
53 26 to be satisfied 已得一切如來灌頂寶冠
54 26 to be finished 已得一切如來灌頂寶冠
55 26 de result of degree 已得一切如來灌頂寶冠
56 26 de marks completion of an action 已得一切如來灌頂寶冠
57 26 děi satisfying 已得一切如來灌頂寶冠
58 26 to contract 已得一切如來灌頂寶冠
59 26 marks permission or possibility 已得一切如來灌頂寶冠
60 26 expressing frustration 已得一切如來灌頂寶冠
61 26 to hear 已得一切如來灌頂寶冠
62 26 to have; there is 已得一切如來灌頂寶冠
63 26 marks time passed 已得一切如來灌頂寶冠
64 26 obtain; attain; prāpta 已得一切如來灌頂寶冠
65 24 shí time; a point or period of time 常恒三世一切時
66 24 shí a season; a quarter of a year 常恒三世一切時
67 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 常恒三世一切時
68 24 shí at that time 常恒三世一切時
69 24 shí fashionable 常恒三世一切時
70 24 shí fate; destiny; luck 常恒三世一切時
71 24 shí occasion; opportunity; chance 常恒三世一切時
72 24 shí tense 常恒三世一切時
73 24 shí particular; special 常恒三世一切時
74 24 shí to plant; to cultivate 常恒三世一切時
75 24 shí hour (measure word) 常恒三世一切時
76 24 shí an era; a dynasty 常恒三世一切時
77 24 shí time [abstract] 常恒三世一切時
78 24 shí seasonal 常恒三世一切時
79 24 shí frequently; often 常恒三世一切時
80 24 shí occasionally; sometimes 常恒三世一切時
81 24 shí on time 常恒三世一切時
82 24 shí this; that 常恒三世一切時
83 24 shí to wait upon 常恒三世一切時
84 24 shí hour 常恒三世一切時
85 24 shí appropriate; proper; timely 常恒三世一切時
86 24 shí Shi 常恒三世一切時
87 24 shí a present; currentlt 常恒三世一切時
88 24 shí time; kāla 常恒三世一切時
89 24 shí at that time; samaya 常恒三世一切時
90 24 shí then; atha 常恒三世一切時
91 23 desire 欲箭清淨句是菩薩位
92 23 to desire; to wish 欲箭清淨句是菩薩位
93 23 almost; nearly; about to occur 欲箭清淨句是菩薩位
94 23 to desire; to intend 欲箭清淨句是菩薩位
95 23 lust 欲箭清淨句是菩薩位
96 23 desire; intention; wish; kāma 欲箭清淨句是菩薩位
97 22 金剛 jīngāng a diamond 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
98 22 金剛 jīngāng King Kong 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
99 22 金剛 jīngāng a hard object 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
100 22 金剛 jīngāng gorilla 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
101 22 金剛 jīngāng diamond 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
102 22 金剛 jīngāng vajra 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
103 20 理趣 lǐqù thought; mata 般若波羅蜜多理趣品
104 20 xìng gender 以大菩提一切分別無分別性故
105 20 xìng suffix corresponding to -ness 以大菩提一切分別無分別性故
106 20 xìng nature; disposition 以大菩提一切分別無分別性故
107 20 xìng a suffix corresponding to -ness 以大菩提一切分別無分別性故
108 20 xìng grammatical gender 以大菩提一切分別無分別性故
109 20 xìng a property; a quality 以大菩提一切分別無分別性故
110 20 xìng life; destiny 以大菩提一切分別無分別性故
111 20 xìng sexual desire 以大菩提一切分別無分別性故
112 20 xìng scope 以大菩提一切分別無分別性故
113 20 xìng nature 以大菩提一切分別無分別性故
114 19 sentence 說一切法清淨句門
115 19 measure word for phrases or lines of verse 說一切法清淨句門
116 19 gōu to bend; to strike; to catch 說一切法清淨句門
117 19 gōu to tease 說一切法清淨句門
118 19 gōu to delineate 說一切法清淨句門
119 19 gōu if 說一切法清淨句門
120 19 gōu a young bud 說一切法清淨句門
121 19 clause; phrase; line 說一切法清淨句門
122 19 a musical phrase 說一切法清淨句門
123 19 verse; pada; gāthā 說一切法清淨句門
124 17 shì is; are; am; to be 妙適清淨句是菩薩位
125 17 shì is exactly 妙適清淨句是菩薩位
126 17 shì is suitable; is in contrast 妙適清淨句是菩薩位
127 17 shì this; that; those 妙適清淨句是菩薩位
128 17 shì really; certainly 妙適清淨句是菩薩位
129 17 shì correct; yes; affirmative 妙適清淨句是菩薩位
130 17 shì true 妙適清淨句是菩薩位
131 17 shì is; has; exists 妙適清淨句是菩薩位
132 17 shì used between repetitions of a word 妙適清淨句是菩薩位
133 17 shì a matter; an affair 妙適清淨句是菩薩位
134 17 shì Shi 妙適清淨句是菩薩位
135 17 shì is; bhū 妙適清淨句是菩薩位
136 17 shì this; idam 妙適清淨句是菩薩位
137 17 薄伽梵 báojiāfàn Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan 一時薄伽梵
138 17 菩薩位 púsà wèi bodhisattvahood 妙適清淨句是菩薩位
139 16 如來 rúlái Tathagata 身語意業金剛大毘盧遮那如來
140 16 如來 Rúlái Tathagata 身語意業金剛大毘盧遮那如來
141 16 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 身語意業金剛大毘盧遮那如來
142 16 般若 bōrě Prajna Wisdom 若有聞此清淨出生句般若理趣
143 16 般若 bōrě prajna 若有聞此清淨出生句般若理趣
144 16 般若 bōrě prajna; prajñā; paññā; great wisdom 若有聞此清淨出生句般若理趣
145 16 般若 bōrě Prajñā 若有聞此清淨出生句般若理趣
146 16 最勝 zuìshèng jina; conqueror 復說一切法平等最勝出生般若理趣
147 16 最勝 zuìshèng supreme; uttara 復說一切法平等最勝出生般若理趣
148 16 最勝 zuìshèng Uttara 復說一切法平等最勝出生般若理趣
149 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 說一切法清淨句門
150 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 說一切法清淨句門
151 15 so as to; in order to 以十六大菩薩生
152 15 to use; to regard as 以十六大菩薩生
153 15 to use; to grasp 以十六大菩薩生
154 15 according to 以十六大菩薩生
155 15 because of 以十六大菩薩生
156 15 on a certain date 以十六大菩薩生
157 15 and; as well as 以十六大菩薩生
158 15 to rely on 以十六大菩薩生
159 15 to regard 以十六大菩薩生
160 15 to be able to 以十六大菩薩生
161 15 to order; to command 以十六大菩薩生
162 15 further; moreover 以十六大菩薩生
163 15 used after a verb 以十六大菩薩生
164 15 very 以十六大菩薩生
165 15 already 以十六大菩薩生
166 15 increasingly 以十六大菩薩生
167 15 a reason; a cause 以十六大菩薩生
168 15 Israel 以十六大菩薩生
169 15 Yi 以十六大菩薩生
170 15 use; yogena 以十六大菩薩生
171 15 所謂 suǒwèi so-called 所謂
172 15 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 般若波羅蜜多理趣品
173 14 meaning; sense 為欲顯明此義故
174 14 justice; right action; righteousness 為欲顯明此義故
175 14 artificial; man-made; fake 為欲顯明此義故
176 14 chivalry; generosity 為欲顯明此義故
177 14 just; righteous 為欲顯明此義故
178 14 adopted 為欲顯明此義故
179 14 a relationship 為欲顯明此義故
180 14 volunteer 為欲顯明此義故
181 14 something suitable 為欲顯明此義故
182 14 a martyr 為欲顯明此義故
183 14 a law 為欲顯明此義故
184 14 Yi 為欲顯明此義故
185 14 Righteousness 為欲顯明此義故
186 14 aim; artha 為欲顯明此義故
187 14 in; at 於無盡無餘一切眾生界
188 14 in; at 於無盡無餘一切眾生界
189 14 in; at; to; from 於無盡無餘一切眾生界
190 14 to go; to 於無盡無餘一切眾生界
191 14 to rely on; to depend on 於無盡無餘一切眾生界
192 14 to go to; to arrive at 於無盡無餘一切眾生界
193 14 from 於無盡無餘一切眾生界
194 14 give 於無盡無餘一切眾生界
195 14 oppposing 於無盡無餘一切眾生界
196 14 and 於無盡無餘一切眾生界
197 14 compared to 於無盡無餘一切眾生界
198 14 by 於無盡無餘一切眾生界
199 14 and; as well as 於無盡無餘一切眾生界
200 14 for 於無盡無餘一切眾生界
201 14 Yu 於無盡無餘一切眾生界
202 14 a crow 於無盡無餘一切眾生界
203 14 whew; wow 於無盡無餘一切眾生界
204 14 near to; antike 於無盡無餘一切眾生界
205 14 平等 píngděng be equal in social status 能作一切如來一切印平等種種事業
206 14 平等 píngděng equal 能作一切如來一切印平等種種事業
207 14 平等 píngděng equal; without partiality 能作一切如來一切印平等種種事業
208 14 平等 píngděng equality 能作一切如來一切印平等種種事業
209 13 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 設害三界一切有情
210 13 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 設害三界一切有情
211 13 wèi for; to 為三界主
212 13 wèi because of 為三界主
213 13 wéi to act as; to serve 為三界主
214 13 wéi to change into; to become 為三界主
215 13 wéi to be; is 為三界主
216 13 wéi to do 為三界主
217 13 wèi for 為三界主
218 13 wèi because of; for; to 為三界主
219 13 wèi to 為三界主
220 13 wéi in a passive construction 為三界主
221 13 wéi forming a rehetorical question 為三界主
222 13 wéi forming an adverb 為三界主
223 13 wéi to add emphasis 為三界主
224 13 wèi to support; to help 為三界主
225 13 wéi to govern 為三界主
226 13 wèi to be; bhū 為三界主
227 13 otherwise; but; however 則入一切如來法輪
228 13 then 則入一切如來法輪
229 13 measure word for short sections of text 則入一切如來法輪
230 13 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則入一切如來法輪
231 13 a grade; a level 則入一切如來法輪
232 13 an example; a model 則入一切如來法輪
233 13 a weighing device 則入一切如來法輪
234 13 to grade; to rank 則入一切如來法輪
235 13 to copy; to imitate; to follow 則入一切如來法輪
236 13 to do 則入一切如來法輪
237 13 only 則入一切如來法輪
238 13 immediately 則入一切如來法輪
239 13 then; moreover; atha 則入一切如來法輪
240 13 koan; kōan; gong'an 則入一切如來法輪
241 13 again; more; repeatedly 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
242 13 to go back; to return 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
243 13 to resume; to restart 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
244 13 to do in detail 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
245 13 to restore 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
246 13 to respond; to reply to 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
247 13 after all; and then 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
248 13 even if; although 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
249 13 Fu; Return 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
250 13 to retaliate; to reciprocate 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
251 13 to avoid forced labor or tax 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
252 13 particle without meaing 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
253 13 Fu 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
254 13 repeated; again 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
255 13 doubled; to overlapping; folded 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
256 13 a lined garment with doubled thickness 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
257 13 again; punar 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
258 13 no 欲無戲論性故
259 13 Kangxi radical 71 欲無戲論性故
260 13 to not have; without 欲無戲論性故
261 13 has not yet 欲無戲論性故
262 13 mo 欲無戲論性故
263 13 do not 欲無戲論性故
264 13 not; -less; un- 欲無戲論性故
265 13 regardless of 欲無戲論性故
266 13 to not have 欲無戲論性故
267 13 um 欲無戲論性故
268 13 Wu 欲無戲論性故
269 13 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 欲無戲論性故
270 13 not; non- 欲無戲論性故
271 13 mo 欲無戲論性故
272 13 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
273 13 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
274 13 成就 chéngjiù accomplishment 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
275 13 成就 chéngjiù Achievements 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
276 13 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
277 13 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
278 13 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
279 12 三麼耶 sānmayé vow; samaya 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
280 12 to enter
281 12 Kangxi radical 11
282 12 radical
283 12 income
284 12 to conform with
285 12 to descend
286 12 the entering tone
287 12 to pay
288 12 to join
289 12 entering; praveśa
290 12 entered; attained; āpanna
291 11 néng can; able 能作一切如來一切印平等種種事業
292 11 néng ability; capacity 能作一切如來一切印平等種種事業
293 11 néng a mythical bear-like beast 能作一切如來一切印平等種種事業
294 11 néng energy 能作一切如來一切印平等種種事業
295 11 néng function; use 能作一切如來一切印平等種種事業
296 11 néng may; should; permitted to 能作一切如來一切印平等種種事業
297 11 néng talent 能作一切如來一切印平等種種事業
298 11 néng expert at 能作一切如來一切印平等種種事業
299 11 néng to be in harmony 能作一切如來一切印平等種種事業
300 11 néng to tend to; to care for 能作一切如來一切印平等種種事業
301 11 néng to reach; to arrive at 能作一切如來一切印平等種種事業
302 11 néng as long as; only 能作一切如來一切印平等種種事業
303 11 néng even if 能作一切如來一切印平等種種事業
304 11 néng but 能作一切如來一切印平等種種事業
305 11 néng in this way 能作一切如來一切印平等種種事業
306 11 néng to be able; śak 能作一切如來一切印平等種種事業
307 11 zuò to do 能作一切如來一切印平等種種事業
308 11 zuò to act as; to serve as 能作一切如來一切印平等種種事業
309 11 zuò to start 能作一切如來一切印平等種種事業
310 11 zuò a writing; a work 能作一切如來一切印平等種種事業
311 11 zuò to dress as; to be disguised as 能作一切如來一切印平等種種事業
312 11 zuō to create; to make 能作一切如來一切印平等種種事業
313 11 zuō a workshop 能作一切如來一切印平等種種事業
314 11 zuō to write; to compose 能作一切如來一切印平等種種事業
315 11 zuò to rise 能作一切如來一切印平等種種事業
316 11 zuò to be aroused 能作一切如來一切印平等種種事業
317 11 zuò activity; action; undertaking 能作一切如來一切印平等種種事業
318 11 zuò to regard as 能作一切如來一切印平等種種事業
319 11 zuò action; kāraṇa 能作一切如來一切印平等種種事業
320 10 big; huge; large 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
321 10 Kangxi radical 37 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
322 10 great; major; important 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
323 10 size 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
324 10 old 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
325 10 greatly; very 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
326 10 oldest; earliest 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
327 10 adult 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
328 10 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
329 10 dài an important person 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
330 10 senior 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
331 10 approximately 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
332 10 tài greatest; grand 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
333 10 an element 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
334 10 great; mahā 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
335 10 微笑 wēixiào to smile 熈怡微笑
336 10 戲論 xì lùn mental proliferation 欲無戲論性故
337 10 戲論 xì lùn meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca 欲無戲論性故
338 10 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手
339 10 chí to grasp; to hold 持智拳印
340 10 chí to resist; to oppose 持智拳印
341 10 chí to uphold 持智拳印
342 10 chí to sustain; to keep; to uphold 持智拳印
343 10 chí to administer; to manage 持智拳印
344 10 chí to control 持智拳印
345 10 chí to be cautious 持智拳印
346 10 chí to remember 持智拳印
347 10 chí to assist 持智拳印
348 10 chí to hold; dhara 持智拳印
349 10 chí with; using 持智拳印
350 9 重顯 Chóng xiǎn Chong Xian 欲重顯明此義故
351 9 xīn heart [organ] 說大樂金剛不空三麼耶心
352 9 xīn Kangxi radical 61 說大樂金剛不空三麼耶心
353 9 xīn mind; consciousness 說大樂金剛不空三麼耶心
354 9 xīn the center; the core; the middle 說大樂金剛不空三麼耶心
355 9 xīn one of the 28 star constellations 說大樂金剛不空三麼耶心
356 9 xīn heart 說大樂金剛不空三麼耶心
357 9 xīn emotion 說大樂金剛不空三麼耶心
358 9 xīn intention; consideration 說大樂金剛不空三麼耶心
359 9 xīn disposition; temperament 說大樂金剛不空三麼耶心
360 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 說大樂金剛不空三麼耶心
361 9 yǒu is; are; to exist 若有聞此清淨出生句般若理趣
362 9 yǒu to have; to possess 若有聞此清淨出生句般若理趣
363 9 yǒu indicates an estimate 若有聞此清淨出生句般若理趣
364 9 yǒu indicates a large quantity 若有聞此清淨出生句般若理趣
365 9 yǒu indicates an affirmative response 若有聞此清淨出生句般若理趣
366 9 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有聞此清淨出生句般若理趣
367 9 yǒu used to compare two things 若有聞此清淨出生句般若理趣
368 9 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有聞此清淨出生句般若理趣
369 9 yǒu used before the names of dynasties 若有聞此清淨出生句般若理趣
370 9 yǒu a certain thing; what exists 若有聞此清淨出生句般若理趣
371 9 yǒu multiple of ten and ... 若有聞此清淨出生句般若理趣
372 9 yǒu abundant 若有聞此清淨出生句般若理趣
373 9 yǒu purposeful 若有聞此清淨出生句般若理趣
374 9 yǒu You 若有聞此清淨出生句般若理趣
375 9 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有聞此清淨出生句般若理趣
376 9 yǒu becoming; bhava 若有聞此清淨出生句般若理趣
377 9 míng bright; luminous; brilliant 欲重顯明此義故
378 9 míng Ming 欲重顯明此義故
379 9 míng Ming Dynasty 欲重顯明此義故
380 9 míng obvious; explicit; clear 欲重顯明此義故
381 9 míng intelligent; clever; perceptive 欲重顯明此義故
382 9 míng to illuminate; to shine 欲重顯明此義故
383 9 míng consecrated 欲重顯明此義故
384 9 míng to understand; to comprehend 欲重顯明此義故
385 9 míng to explain; to clarify 欲重顯明此義故
386 9 míng Souther Ming; Later Ming 欲重顯明此義故
387 9 míng the world; the human world; the world of the living 欲重顯明此義故
388 9 míng eyesight; vision 欲重顯明此義故
389 9 míng a god; a spirit 欲重顯明此義故
390 9 míng fame; renown 欲重顯明此義故
391 9 míng open; public 欲重顯明此義故
392 9 míng clear 欲重顯明此義故
393 9 míng to become proficient 欲重顯明此義故
394 9 míng to be proficient 欲重顯明此義故
395 9 míng virtuous 欲重顯明此義故
396 9 míng open and honest 欲重顯明此義故
397 9 míng clean; neat 欲重顯明此義故
398 9 míng remarkable; outstanding; notable 欲重顯明此義故
399 9 míng next; afterwards 欲重顯明此義故
400 9 míng positive 欲重顯明此義故
401 9 míng Clear 欲重顯明此義故
402 9 míng wisdom; knowledge; vidyā 欲重顯明此義故
403 9 bright; splendid; glorious 熈怡微笑
404 9 pleased; happy 熈怡微笑
405 9 harmony 熈怡微笑
406 9 pleasure; joy 熈怡微笑
407 9 děng et cetera; and so on 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
408 9 děng to wait 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
409 9 děng degree; kind 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
410 9 děng plural 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
411 9 děng to be equal 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
412 9 děng degree; level 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
413 9 děng to compare 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
414 9 děng same; equal; sama 珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴
415 8 三界 Sān Jiè Three Realms 為三界主
416 8 三界 sān Jiè The Three Realms 為三界主
417 8 出生 chūshēng to be born 若有聞此清淨出生句般若理趣
418 8 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
419 8 善哉 shànzāi excellent 善哉
420 8 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 與如是等大菩薩眾
421 8 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等大菩薩眾
422 8 zhū all; many; various 設住諸欲猶如蓮花
423 8 zhū Zhu 設住諸欲猶如蓮花
424 8 zhū all; members of the class 設住諸欲猶如蓮花
425 8 zhū interrogative particle 設住諸欲猶如蓮花
426 8 zhū him; her; them; it 設住諸欲猶如蓮花
427 8 zhū of; in 設住諸欲猶如蓮花
428 8 zhū all; many; sarva 設住諸欲猶如蓮花
429 8 ruò to seem; to be like; as 若有聞此清淨出生句般若理趣
430 8 ruò seemingly 若有聞此清淨出生句般若理趣
431 8 ruò if 若有聞此清淨出生句般若理趣
432 8 ruò you 若有聞此清淨出生句般若理趣
433 8 ruò this; that 若有聞此清淨出生句般若理趣
434 8 ruò and; or 若有聞此清淨出生句般若理趣
435 8 ruò as for; pertaining to 若有聞此清淨出生句般若理趣
436 8 pomegranite 若有聞此清淨出生句般若理趣
437 8 ruò to choose 若有聞此清淨出生句般若理趣
438 8 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有聞此清淨出生句般若理趣
439 8 ruò thus 若有聞此清淨出生句般若理趣
440 8 ruò pollia 若有聞此清淨出生句般若理趣
441 8 ruò Ruo 若有聞此清淨出生句般若理趣
442 8 ruò only then 若有聞此清淨出生句般若理趣
443 8 ja 若有聞此清淨出生句般若理趣
444 8 jñā 若有聞此清淨出生句般若理趣
445 8 ruò if; yadi 若有聞此清淨出生句般若理趣
446 8 摩訶薩 móhēsà mahasattva 金剛手菩薩摩訶薩
447 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 金剛手菩薩摩訶薩
448 8 promptly; right away; immediately 即於現生證一切法平等金剛三摩地
449 8 to be near by; to be close to 即於現生證一切法平等金剛三摩地
450 8 at that time 即於現生證一切法平等金剛三摩地
451 8 to be exactly the same as; to be thus 即於現生證一切法平等金剛三摩地
452 8 supposed; so-called 即於現生證一切法平等金剛三摩地
453 8 if; but 即於現生證一切法平等金剛三摩地
454 8 to arrive at; to ascend 即於現生證一切法平等金剛三摩地
455 8 then; following 即於現生證一切法平等金剛三摩地
456 8 so; just so; eva 即於現生證一切法平等金剛三摩地
457 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
458 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
459 7 供養 gòngyǎng offering 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
460 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式如來
461 7 wén to hear 若有聞此清淨出生句般若理趣
462 7 wén Wen 若有聞此清淨出生句般若理趣
463 7 wén sniff at; to smell 若有聞此清淨出生句般若理趣
464 7 wén to be widely known 若有聞此清淨出生句般若理趣
465 7 wén to confirm; to accept 若有聞此清淨出生句般若理趣
466 7 wén information 若有聞此清淨出生句般若理趣
467 7 wèn famous; well known 若有聞此清淨出生句般若理趣
468 7 wén knowledge; learning 若有聞此清淨出生句般若理趣
469 7 wèn popularity; prestige; reputation 若有聞此清淨出生句般若理趣
470 7 wén to question 若有聞此清淨出生句般若理趣
471 7 wén heard; śruta 若有聞此清淨出生句般若理趣
472 7 wén hearing; śruti 若有聞此清淨出生句般若理趣
473 7 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 摧一切魔菩薩摩訶薩
474 7 不空 bù kōng unerring; amogha 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
475 7 不空 bù kōng Amoghavajra 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大正監號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
476 7 究竟 jiūjìng after all; actually; in the end 時薄伽梵無量無邊究竟如來
477 7 究竟 jiūjìng outcome; result 時薄伽梵無量無邊究竟如來
478 7 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 時薄伽梵無量無邊究竟如來
479 7 究竟 jiūjìng to complete; to finish 時薄伽梵無量無邊究竟如來
480 7 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 時薄伽梵無量無邊究竟如來
481 7 to reach 一切蓋障及煩惱障
482 7 and 一切蓋障及煩惱障
483 7 coming to; when 一切蓋障及煩惱障
484 7 to attain 一切蓋障及煩惱障
485 7 to understand 一切蓋障及煩惱障
486 7 able to be compared to; to catch up with 一切蓋障及煩惱障
487 7 to be involved with; to associate with 一切蓋障及煩惱障
488 7 passing of a feudal title from elder to younger brother 一切蓋障及煩惱障
489 7 and; ca; api 一切蓋障及煩惱障
490 7 法性 fǎxìng dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata 復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣
491 7 加持 jiāchí to bless 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
492 7 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智
493 6 hōng hum
494 6 óu to bellow
495 6 hōng dull; stupid
496 6 hōng hum
497 6 already 已得一切如來灌頂寶冠
498 6 Kangxi radical 49 已得一切如來灌頂寶冠
499 6 from 已得一切如來灌頂寶冠
500 6 to bring to an end; to stop 已得一切如來灌頂寶冠

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
this; here; etad
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
obtain; attain; prāpta
 1. shí
 2. shí
 3. shí
 1. time; kāla
 2. at that time; samaya
 3. then; atha
desire; intention; wish; kāma
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
纔发心转法轮 纔發心轉法輪 99 Sahacittotpadadharmacakrapravartin
纔发心转法轮菩萨 纔發心轉法輪菩薩 99 Sahacittotpadadharmacakrapravartin
重显 重顯 67 Chong Xian
大乐金刚不空真实三么耶经 大樂金剛不空真實三麼耶經 100 Adhyardhaśatikā-prajñāpāramitā-sūtra; The Sutra of the Vow of Fulfilling the Great Perpetual Enjoyment and Benefiting All Sentient Beings Without Exception
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大正 100 Taishō; Taisho
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
104
 1. Hao
 2. Hao
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
教王 106 Pope
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
金刚药叉 金剛藥叉 106 Vajra-yaksa
乐清 樂清 108 Yueqing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
虛空库菩萨 虛空庫菩薩 120 Gaganaganja Bodhisattva
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
有顶 有頂 121 Akanistha
遮那 122 Vairocana
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智印 122 Wisdom Mudra
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
自在主 122 Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 94.

Simplified Traditional Pinyin English
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
得佛 100 to become a Buddha
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
灌顶宝冠 灌頂寶冠 103 empowered crown
灌顶智 灌頂智 103 wisdom of universal equality
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
羯磨 106 karma
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
客尘 客塵 107 external taint
理趣 108 thought; mata
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
妙典 109 wonderful scripture
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
群生 113 all living beings
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三么耶 三麼耶 115 vow; samaya
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色心 115 form and the formless
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
围遶 圍遶 119 to circumambulate
文殊师利童真 文殊師利童真 119 the boy Manjusri
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
现证 現證 120 immediate realization
现等觉 現等覺 120 to become a Buddha
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
信受 120 to believe and accept
性相 120 inherent attributes
心印 120 mind seal
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
义利 義利 121 a beneficial meaning
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法平等金刚三摩地 一切法平等金剛三摩地 121 the samādhi of the eternal equality of all dharmas
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来智印 一切如來智印 121 the seal of the wisdom of all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智智清淨 一切智智清淨 121 sarva-jñāta-viśuddhitā; pure all-knowledge
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
欲界 121 realm of desire
瑜伽自在 121 yoga mastery
证一切如来一切智智 證一切如來一切智智 122 realizing the omniscience of all the Tathāgatas
智拳印 122 fist of wisdom mudra
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
字轮 字輪 122 wheel of characters
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara