Glossary and Vocabulary for Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 78 zhě ca 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
2 57 desire 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
3 57 to desire; to wish 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
4 57 to desire; to intend 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
5 57 lust 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
6 57 desire; intention; wish; kāma 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
7 56 金剛 jīngāng a diamond 大三昧金剛真實理儀軌分第一
8 56 金剛 jīngāng King Kong 大三昧金剛真實理儀軌分第一
9 56 金剛 jīngāng a hard object 大三昧金剛真實理儀軌分第一
10 56 金剛 jīngāng gorilla 大三昧金剛真實理儀軌分第一
11 56 金剛 jīngāng diamond 大三昧金剛真實理儀軌分第一
12 56 金剛 jīngāng vajra 大三昧金剛真實理儀軌分第一
13 44 曼拏羅 mànnáluó mandala 金剛界等一切曼拏羅最上之法
14 42 to be near by; to be close to 妙樂清淨句是即菩提句
15 42 at that time 妙樂清淨句是即菩提句
16 42 to be exactly the same as; to be thus 妙樂清淨句是即菩提句
17 42 supposed; so-called 妙樂清淨句是即菩提句
18 42 to arrive at; to ascend 妙樂清淨句是即菩提句
19 40 持誦 chísòng to chant; to accept and maintain by reciting 常持誦心明
20 39 to go; to 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
21 39 to rely on; to depend on 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
22 39 Yu 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
23 39 a crow 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
24 38 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 具諸佛平等印
25 38 yìn India 具諸佛平等印
26 38 yìn a mudra; a hand gesture 具諸佛平等印
27 38 yìn a seal; a stamp 具諸佛平等印
28 38 yìn to tally 具諸佛平等印
29 38 yìn a vestige; a trace 具諸佛平等印
30 38 yìn Yin 具諸佛平等印
31 38 yìn to leave a track or trace 具諸佛平等印
32 38 yìn mudra 具諸佛平等印
33 36 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就諸佛一切智智
34 36 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就諸佛一切智智
35 36 成就 chéngjiù accomplishment 成就諸佛一切智智
36 36 成就 chéngjiù Achievements 成就諸佛一切智智
37 36 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就諸佛一切智智
38 36 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就諸佛一切智智
39 36 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就諸佛一切智智
40 35 yòng to use; to apply 亦用芥子
41 35 yòng Kangxi radical 101 亦用芥子
42 35 yòng to eat 亦用芥子
43 35 yòng to spend 亦用芥子
44 35 yòng expense 亦用芥子
45 35 yòng a use; usage 亦用芥子
46 35 yòng to need; must 亦用芥子
47 35 yòng useful; practical 亦用芥子
48 35 yòng to use up; to use all of something 亦用芥子
49 35 yòng to work (an animal) 亦用芥子
50 35 yòng to appoint 亦用芥子
51 35 yòng to administer; to manager 亦用芥子
52 35 yòng to control 亦用芥子
53 35 yòng to access 亦用芥子
54 35 yòng Yong 亦用芥子
55 35 yòng yong / function; application 亦用芥子
56 34 zuò to do 善作種種事業
57 34 zuò to act as; to serve as 善作種種事業
58 34 zuò to start 善作種種事業
59 34 zuò a writing; a work 善作種種事業
60 34 zuò to dress as; to be disguised as 善作種種事業
61 34 zuō to create; to make 善作種種事業
62 34 zuō a workshop 善作種種事業
63 34 zuō to write; to compose 善作種種事業
64 34 zuò to rise 善作種種事業
65 34 zuò to be aroused 善作種種事業
66 34 zuò activity; action; undertaking 善作種種事業
67 34 zuò to regard as 善作種種事業
68 34 zuò action; kāraṇa 善作種種事業
69 32 sentence 妙樂清淨句是即菩提句
70 32 gōu to bend; to strike; to catch 妙樂清淨句是即菩提句
71 32 gōu to tease 妙樂清淨句是即菩提句
72 32 gōu to delineate 妙樂清淨句是即菩提句
73 32 gōu a young bud 妙樂清淨句是即菩提句
74 32 clause; phrase; line 妙樂清淨句是即菩提句
75 32 a musical phrase 妙樂清淨句是即菩提句
76 32 verse; pada; gāthā 妙樂清淨句是即菩提句
77 29 method; way 親法清淨句是即菩提句
78 29 France 親法清淨句是即菩提句
79 29 the law; rules; regulations 親法清淨句是即菩提句
80 29 the teachings of the Buddha; Dharma 親法清淨句是即菩提句
81 29 a standard; a norm 親法清淨句是即菩提句
82 29 an institution 親法清淨句是即菩提句
83 29 to emulate 親法清淨句是即菩提句
84 29 magic; a magic trick 親法清淨句是即菩提句
85 29 punishment 親法清淨句是即菩提句
86 29 Fa 親法清淨句是即菩提句
87 29 a precedent 親法清淨句是即菩提句
88 29 a classification of some kinds of Han texts 親法清淨句是即菩提句
89 29 relating to a ceremony or rite 親法清淨句是即菩提句
90 29 Dharma 親法清淨句是即菩提句
91 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 親法清淨句是即菩提句
92 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 親法清淨句是即菩提句
93 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 親法清淨句是即菩提句
94 29 quality; characteristic 親法清淨句是即菩提句
95 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
96 25 big; huge; large 一時世尊大毘盧遮那佛
97 25 Kangxi radical 37 一時世尊大毘盧遮那佛
98 25 great; major; important 一時世尊大毘盧遮那佛
99 25 size 一時世尊大毘盧遮那佛
100 25 old 一時世尊大毘盧遮那佛
101 25 oldest; earliest 一時世尊大毘盧遮那佛
102 25 adult 一時世尊大毘盧遮那佛
103 25 dài an important person 一時世尊大毘盧遮那佛
104 25 senior 一時世尊大毘盧遮那佛
105 25 an element 一時世尊大毘盧遮那佛
106 25 great; mahā 一時世尊大毘盧遮那佛
107 25 菩提 pútí bodhi; enlightenment 妙樂清淨句是即菩提句
108 25 菩提 pútí bodhi 妙樂清淨句是即菩提句
109 25 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 妙樂清淨句是即菩提句
110 25 一切 yīqiè temporary 盡諸眾生界圓滿一切願
111 25 一切 yīqiè the same 盡諸眾生界圓滿一切願
112 23 Kangxi radical 49 結大樂金剛印已
113 23 to bring to an end; to stop 結大樂金剛印已
114 23 to complete 結大樂金剛印已
115 23 to demote; to dismiss 結大樂金剛印已
116 23 to recover from an illness 結大樂金剛印已
117 23 former; pūrvaka 結大樂金剛印已
118 23 zhī to go 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
119 23 zhī to arrive; to go 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
120 23 zhī is 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
121 23 zhī to use 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
122 23 zhī Zhi 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
123 22 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 宣說一切清淨法門
124 22 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 宣說一切清淨法門
125 22 清淨 qīngjìng concise 宣說一切清淨法門
126 22 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 宣說一切清淨法門
127 22 清淨 qīngjìng pure and clean 宣說一切清淨法門
128 22 清淨 qīngjìng purity 宣說一切清淨法門
129 22 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 宣說一切清淨法門
130 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
131 21 děi to want to; to need to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
132 21 děi must; ought to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
133 21 de 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
134 21 de infix potential marker 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
135 21 to result in 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
136 21 to be proper; to fit; to suit 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
137 21 to be satisfied 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
138 21 to be finished 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
139 21 děi satisfying 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
140 21 to contract 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
141 21 to hear 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
142 21 to have; there is 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
143 21 marks time passed 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
144 21 obtain; attain; prāpta 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
145 21 to go back; to return 復以金剛杵作鉤召勢
146 21 to resume; to restart 復以金剛杵作鉤召勢
147 21 to do in detail 復以金剛杵作鉤召勢
148 21 to restore 復以金剛杵作鉤召勢
149 21 to respond; to reply to 復以金剛杵作鉤召勢
150 21 Fu; Return 復以金剛杵作鉤召勢
151 21 to retaliate; to reciprocate 復以金剛杵作鉤召勢
152 21 to avoid forced labor or tax 復以金剛杵作鉤召勢
153 21 Fu 復以金剛杵作鉤召勢
154 21 doubled; to overlapping; folded 復以金剛杵作鉤召勢
155 21 a lined garment with doubled thickness 復以金剛杵作鉤召勢
156 18 to enter 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
157 18 Kangxi radical 11 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
158 18 radical 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
159 18 income 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
160 18 to conform with 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
161 18 to descend 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
162 18 the entering tone 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
163 18 to pay 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
164 18 to join 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
165 18 entering; praveśa 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
166 18 to use; to grasp 復以金剛杵作鉤召勢
167 18 to rely on 復以金剛杵作鉤召勢
168 18 to regard 復以金剛杵作鉤召勢
169 18 to be able to 復以金剛杵作鉤召勢
170 18 to order; to command 復以金剛杵作鉤召勢
171 18 used after a verb 復以金剛杵作鉤召勢
172 18 a reason; a cause 復以金剛杵作鉤召勢
173 18 Israel 復以金剛杵作鉤召勢
174 18 Yi 復以金剛杵作鉤召勢
175 18 use; yogena 復以金剛杵作鉤召勢
176 18 rén person; people; a human being 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
177 18 rén Kangxi radical 9 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
178 18 rén a kind of person 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
179 18 rén everybody 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
180 18 rén adult 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
181 18 rén somebody; others 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
182 18 rén an upright person 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
183 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
184 18 加持 jiāchí to bless 加持白芥子與他作擁護法
185 18 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 加持白芥子與他作擁護法
186 17 ān calm; still; quiet; peaceful 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
187 17 ān to calm; to pacify 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
188 17 ān safe; secure 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
189 17 ān comfortable; happy 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
190 17 ān to find a place for 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
191 17 ān to install; to fix; to fit 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
192 17 ān to be content 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
193 17 ān to cherish 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
194 17 ān to bestow; to confer 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
195 17 ān amphetamine 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
196 17 ān ampere 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
197 17 ān to add; to submit 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
198 17 ān to reside; to live at 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
199 17 ān to be used to; to be familiar with 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
200 17 ān an 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
201 17 ān Ease 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
202 17 ān e 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
203 17 ān an 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
204 17 ān peace 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
205 17 míng bright; luminous; brilliant 明照清淨句是即菩提句
206 17 míng Ming 明照清淨句是即菩提句
207 17 míng Ming Dynasty 明照清淨句是即菩提句
208 17 míng obvious; explicit; clear 明照清淨句是即菩提句
209 17 míng intelligent; clever; perceptive 明照清淨句是即菩提句
210 17 míng to illuminate; to shine 明照清淨句是即菩提句
211 17 míng consecrated 明照清淨句是即菩提句
212 17 míng to understand; to comprehend 明照清淨句是即菩提句
213 17 míng to explain; to clarify 明照清淨句是即菩提句
214 17 míng Souther Ming; Later Ming 明照清淨句是即菩提句
215 17 míng the world; the human world; the world of the living 明照清淨句是即菩提句
216 17 míng eyesight; vision 明照清淨句是即菩提句
217 17 míng a god; a spirit 明照清淨句是即菩提句
218 17 míng fame; renown 明照清淨句是即菩提句
219 17 míng open; public 明照清淨句是即菩提句
220 17 míng clear 明照清淨句是即菩提句
221 17 míng to become proficient 明照清淨句是即菩提句
222 17 míng to be proficient 明照清淨句是即菩提句
223 17 míng virtuous 明照清淨句是即菩提句
224 17 míng open and honest 明照清淨句是即菩提句
225 17 míng clean; neat 明照清淨句是即菩提句
226 17 míng remarkable; outstanding; notable 明照清淨句是即菩提句
227 17 míng next; afterwards 明照清淨句是即菩提句
228 17 míng positive 明照清淨句是即菩提句
229 17 míng Clear 明照清淨句是即菩提句
230 17 míng wisdom; knowledge; vidya 明照清淨句是即菩提句
231 17 jié to bond; to tie; to bind 結大樂金剛印已
232 17 jié a knot 結大樂金剛印已
233 17 jié to conclude; to come to a result 結大樂金剛印已
234 17 jié to provide a bond for; to contract 結大樂金剛印已
235 17 jié pent-up 結大樂金剛印已
236 17 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 結大樂金剛印已
237 17 jié a bound state 結大樂金剛印已
238 17 jié hair worn in a topknot 結大樂金剛印已
239 17 jiē firm; secure 結大樂金剛印已
240 17 jié to plait; to thatch; to weave 結大樂金剛印已
241 17 jié to form; to organize 結大樂金剛印已
242 17 jié to congeal; to crystallize 結大樂金剛印已
243 17 jié a junction 結大樂金剛印已
244 17 jié a node 結大樂金剛印已
245 17 jiē to bear fruit 結大樂金剛印已
246 17 jiē stutter 結大樂金剛印已
247 17 jié a fetter 結大樂金剛印已
248 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
249 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
250 17 shuì to persuade 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
251 17 shuō to teach; to recite; to explain 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
252 17 shuō a doctrine; a theory 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
253 17 shuō to claim; to assert 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
254 17 shuō allocution 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
255 17 shuō to criticize; to scold 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
256 17 shuō to indicate; to refer to 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
257 17 shuō speach; vāda 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
258 17 shuō to speak; bhāṣate 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
259 16 xiàn to appear; to manifest; to become visible 先現微笑
260 16 xiàn at present 先現微笑
261 16 xiàn existing at the present time 先現微笑
262 16 xiàn cash 先現微笑
263 15 ér Kangxi radical 126 而彼天宮眾寶所成
264 15 ér as if; to seem like 而彼天宮眾寶所成
265 15 néng can; able 而彼天宮眾寶所成
266 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼天宮眾寶所成
267 15 ér to arrive; up to 而彼天宮眾寶所成
268 15 qián front 先於中尊前
269 15 qián former; the past 先於中尊前
270 15 qián to go forward 先於中尊前
271 15 qián preceding 先於中尊前
272 15 qián before; earlier; prior 先於中尊前
273 15 qián to appear before 先於中尊前
274 15 qián future 先於中尊前
275 15 qián top; first 先於中尊前
276 15 qián battlefront 先於中尊前
277 15 qián before; former; pūrva 先於中尊前
278 15 qián facing; mukha 先於中尊前
279 14 zhōng middle 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
280 14 zhōng medium; medium sized 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
281 14 zhōng China 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
282 14 zhòng to hit the mark 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
283 14 zhōng midday 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
284 14 zhōng inside 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
285 14 zhōng during 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
286 14 zhōng Zhong 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
287 14 zhōng intermediary 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
288 14 zhōng half 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
289 14 zhòng to reach; to attain 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
290 14 zhòng to suffer; to infect 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
291 14 zhòng to obtain 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
292 14 zhòng to pass an exam 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
293 14 zhōng middle 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
294 14 lìng to make; to cause to be; to lead 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
295 14 lìng to issue a command 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
296 14 lìng rules of behavior; customs 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
297 14 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
298 14 lìng a season 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
299 14 lìng respected; good reputation 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
300 14 lìng good 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
301 14 lìng pretentious 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
302 14 lìng a transcending state of existence 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
303 14 lìng a commander 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
304 14 lìng a commanding quality; an impressive character 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
305 14 lìng lyrics 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
306 14 lìng Ling 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
307 14 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
308 14 Qi 其名曰
309 12 三昧 sānmèi samadhi 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
310 12 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
311 12 xīn heart [organ] 持本尊心明
312 12 xīn Kangxi radical 61 持本尊心明
313 12 xīn mind; consciousness 持本尊心明
314 12 xīn the center; the core; the middle 持本尊心明
315 12 xīn one of the 28 star constellations 持本尊心明
316 12 xīn heart 持本尊心明
317 12 xīn emotion 持本尊心明
318 12 xīn intention; consideration 持本尊心明
319 12 xīn disposition; temperament 持本尊心明
320 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 持本尊心明
321 12 to reach 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
322 12 to attain 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
323 12 to understand 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
324 12 able to be compared to; to catch up with 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
325 12 to be involved with; to associate with 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
326 12 passing of a feudal title from elder to younger brother 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
327 12 and; ca; api 一切如來及諸菩薩悉皆悅樂
328 12 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手大三昧法
329 11 jīn a towel
330 11 jīn Kangxi radical 50
331 11 jīn headcovering
332 11 jīn headdress; turban; śiroveṣṭana
333 11 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩摩訶薩
334 11 huà painting; picture; drawing 當畫金剛手菩薩及八大菩薩
335 11 huà to draw 當畫金剛手菩薩及八大菩薩
336 11 qiú to request 心所願求最上成就法
337 11 qiú to seek; to look for 心所願求最上成就法
338 11 qiú to implore 心所願求最上成就法
339 11 qiú to aspire to 心所願求最上成就法
340 11 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 心所願求最上成就法
341 11 qiú to attract 心所願求最上成就法
342 11 qiú to bribe 心所願求最上成就法
343 11 qiú Qiu 心所願求最上成就法
344 11 qiú to demand 心所願求最上成就法
345 11 qiú to end 心所願求最上成就法
346 11 依法 yīfǎ according to law 依法安尊像
347 11 dēng to rise; to ascend; to climb
348 11 dēng to publish
349 11 dēng to step; to tread
350 11 dēng to become ripe
351 11 dēng elevated; high
352 11 dēng to be promoted
353 11 dēng to increase
354 11 dēng to thank when accepting a gift
355 11 dēng to record; to register
356 11 dēng to pass an exam
357 11 dēng to put on clothes
358 11 dēng Deng
359 11 shēn human body; torso 身清淨句是即菩提句
360 11 shēn Kangxi radical 158 身清淨句是即菩提句
361 11 shēn self 身清淨句是即菩提句
362 11 shēn life 身清淨句是即菩提句
363 11 shēn an object 身清淨句是即菩提句
364 11 shēn a lifetime 身清淨句是即菩提句
365 11 shēn moral character 身清淨句是即菩提句
366 11 shēn status; identity; position 身清淨句是即菩提句
367 11 shēn pregnancy 身清淨句是即菩提句
368 11 juān India 身清淨句是即菩提句
369 11 shēn body; kaya 身清淨句是即菩提句
370 11 成就法 chéngjiù fǎ sadhana; sādhana 所有一切成就法皆令成就
371 11 毘盧遮那佛 pílúzhēnàfó Vairocana Buddha 一時世尊大毘盧遮那佛
372 11 欲求 yùqiú to desire; to want 若欲求大財寶者
373 11 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 是大金剛阿闍梨入于道場
374 10 shòu to suffer; to be subjected to 戴諸佛冠受三界法王灌頂
375 10 shòu to transfer; to confer 戴諸佛冠受三界法王灌頂
376 10 shòu to receive; to accept 戴諸佛冠受三界法王灌頂
377 10 shòu to tolerate 戴諸佛冠受三界法王灌頂
378 10 shòu feelings; sensations 戴諸佛冠受三界法王灌頂
379 10 yòu Kangxi radical 29 又復作嬉戲相持誦心明
380 10 xiàng to appear; to seem; to resemble 依法安尊像
381 10 xiàng image; portrait; statue 依法安尊像
382 10 xiàng appearance 依法安尊像
383 10 xiàng for example 依法安尊像
384 10 xiàng likeness; pratirūpa 依法安尊像
385 10 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 了種種供養事
386 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 了種種供養事
387 10 供養 gòngyǎng offering 了種種供養事
388 10 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 了種種供養事
389 10 zūn to honor; to respect 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
390 10 zūn a zun; an ancient wine vessel 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
391 10 zūn a wine cup 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
392 10 zūn respected; honorable; noble; senior 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
393 10 zūn supreme; high 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
394 10 zūn grave; solemn; dignified 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
395 10 zūn bhagavat; holy one 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
396 10 zūn lord; patron; natha 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
397 10 zhòng many; numerous 而彼天宮眾寶所成
398 10 zhòng masses; people; multitude; crowd 而彼天宮眾寶所成
399 10 zhòng general; common; public 而彼天宮眾寶所成
400 10 jiàn to see 見清淨句是即菩提句
401 10 jiàn opinion; view; understanding 見清淨句是即菩提句
402 10 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見清淨句是即菩提句
403 10 jiàn refer to; for details see 見清淨句是即菩提句
404 10 jiàn to appear 見清淨句是即菩提句
405 10 jiàn to meet 見清淨句是即菩提句
406 10 jiàn to receive (a guest) 見清淨句是即菩提句
407 10 jiàn let me; kindly 見清淨句是即菩提句
408 10 jiàn Jian 見清淨句是即菩提句
409 10 xiàn to appear 見清淨句是即菩提句
410 10 xiàn to introduce 見清淨句是即菩提句
411 10 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見清淨句是即菩提句
412 9 cóng to follow 從定出已
413 9 cóng to comply; to submit; to defer 從定出已
414 9 cóng to participate in something 從定出已
415 9 cóng to use a certain method or principle 從定出已
416 9 cóng something secondary 從定出已
417 9 cóng remote relatives 從定出已
418 9 cóng secondary 從定出已
419 9 cóng to go on; to advance 從定出已
420 9 cōng at ease; informal 從定出已
421 9 zòng a follower; a supporter 從定出已
422 9 zòng to release 從定出已
423 9 zòng perpendicular; longitudinal 從定出已
424 9 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法自性清淨亦復如是
425 9 灌頂 guàn dǐng consecration 戴諸佛冠受三界法王灌頂
426 9 灌頂 guàn dǐng Anointment 戴諸佛冠受三界法王灌頂
427 9 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 戴諸佛冠受三界法王灌頂
428 9 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 戴諸佛冠受三界法王灌頂
429 9 děng et cetera; and so on 金剛界等一切曼拏羅最上之法
430 9 děng to wait 金剛界等一切曼拏羅最上之法
431 9 děng to be equal 金剛界等一切曼拏羅最上之法
432 9 děng degree; level 金剛界等一切曼拏羅最上之法
433 9 děng to compare 金剛界等一切曼拏羅最上之法
434 9 最上 zuìshàng supreme 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
435 9 to depend on; to lean on 我今依佛旨
436 9 to comply with; to follow 我今依佛旨
437 9 to help 我今依佛旨
438 9 flourishing 我今依佛旨
439 9 lovable 我今依佛旨
440 9 upadhi / bonds; substratum 我今依佛旨
441 9 shí time; a point or period of time 說此明時
442 9 shí a season; a quarter of a year 說此明時
443 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 說此明時
444 9 shí fashionable 說此明時
445 9 shí fate; destiny; luck 說此明時
446 9 shí occasion; opportunity; chance 說此明時
447 9 shí tense 說此明時
448 9 shí particular; special 說此明時
449 9 shí to plant; to cultivate 說此明時
450 9 shí an era; a dynasty 說此明時
451 9 shí time [abstract] 說此明時
452 9 shí seasonal 說此明時
453 9 shí to wait upon 說此明時
454 9 shí hour 說此明時
455 9 shí appropriate; proper; timely 說此明時
456 9 shí Shi 說此明時
457 9 shí a present; currentlt 說此明時
458 9 shí time; kāla 說此明時
459 9 shí at that time; samaya 說此明時
460 9 金剛杵 jīngāng chǔ vajra; thunderbolt 戲擲金剛杵
461 9 shì power; authority 左作高舉勢
462 9 shì position of power 左作高舉勢
463 9 shì conditions; tendency 左作高舉勢
464 9 shì might; formidable power 左作高舉勢
465 9 shì posture 左作高舉勢
466 9 shì appearance 左作高舉勢
467 9 shì opportunity 左作高舉勢
468 9 shì male reproductive organ 左作高舉勢
469 9 shì strength; power; authority; sthāman 左作高舉勢
470 8 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 而彼天宮眾寶所成
471 8 chéng to become; to turn into 而彼天宮眾寶所成
472 8 chéng to grow up; to ripen; to mature 而彼天宮眾寶所成
473 8 chéng to set up; to establish; to develop; to form 而彼天宮眾寶所成
474 8 chéng a full measure of 而彼天宮眾寶所成
475 8 chéng whole 而彼天宮眾寶所成
476 8 chéng set; established 而彼天宮眾寶所成
477 8 chéng to reache a certain degree; to amount to 而彼天宮眾寶所成
478 8 chéng to reconcile 而彼天宮眾寶所成
479 8 chéng to resmble; to be similar to 而彼天宮眾寶所成
480 8 chéng composed of 而彼天宮眾寶所成
481 8 chéng a result; a harvest; an achievement 而彼天宮眾寶所成
482 8 chéng capable; able; accomplished 而彼天宮眾寶所成
483 8 chéng to help somebody achieve something 而彼天宮眾寶所成
484 8 chéng Cheng 而彼天宮眾寶所成
485 8 chéng Become 而彼天宮眾寶所成
486 8 chéng becoming; bhāva 而彼天宮眾寶所成
487 8 apparatus 依如是等儀
488 8 a rite; a ceremony 依如是等儀
489 8 appearance; demeanor 依如是等儀
490 8 a gift 依如是等儀
491 8 a norm; a standard 依如是等儀
492 8 to admire 依如是等儀
493 8 embellishment 依如是等儀
494 8 formal dress 依如是等儀
495 8 an analogue; a match 依如是等儀
496 8 to be inclined; to trend 依如是等儀
497 8 to watch 依如是等儀
498 8 to come 依如是等儀
499 8 Yi 依如是等儀
500 8 ritual; vidhi 依如是等儀

Frequencies of all Words

Top 955

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 93 ruò to seem; to be like; as 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
2 93 ruò seemingly 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
3 93 ruò if 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
4 93 ruò you 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
5 93 ruò this; that 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
6 93 ruò and; or 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
7 93 ruò as for; pertaining to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
8 93 pomegranite 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
9 93 ruò to choose 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
10 93 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
11 93 ruò thus 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
12 93 ruò pollia 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
13 93 ruò Ruo 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
14 93 ruò only then 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
15 93 ja 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
16 93 jñā 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
17 78 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
18 78 zhě that 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
19 78 zhě nominalizing function word 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
20 78 zhě used to mark a definition 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
21 78 zhě used to mark a pause 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
22 78 zhě topic marker; that; it 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
23 78 zhuó according to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
24 78 zhě ca 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
25 76 dāng to be; to act as; to serve as 當依法選擇
26 76 dāng at or in the very same; be apposite 當依法選擇
27 76 dāng dang (sound of a bell) 當依法選擇
28 76 dāng to face 當依法選擇
29 76 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當依法選擇
30 76 dāng to manage; to host 當依法選擇
31 76 dāng should 當依法選擇
32 76 dāng to treat; to regard as 當依法選擇
33 76 dǎng to think 當依法選擇
34 76 dàng suitable; correspond to 當依法選擇
35 76 dǎng to be equal 當依法選擇
36 76 dàng that 當依法選擇
37 76 dāng an end; top 當依法選擇
38 76 dàng clang; jingle 當依法選擇
39 76 dāng to judge 當依法選擇
40 76 dǎng to bear on one's shoulder 當依法選擇
41 76 dàng the same 當依法選擇
42 76 dàng to pawn 當依法選擇
43 76 dàng to fail [an exam] 當依法選擇
44 76 dàng a trap 當依法選擇
45 76 dàng a pawned item 當依法選擇
46 57 desire 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
47 57 to desire; to wish 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
48 57 almost; nearly; about to occur 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
49 57 to desire; to intend 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
50 57 lust 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
51 57 desire; intention; wish; kāma 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
52 56 金剛 jīngāng a diamond 大三昧金剛真實理儀軌分第一
53 56 金剛 jīngāng King Kong 大三昧金剛真實理儀軌分第一
54 56 金剛 jīngāng a hard object 大三昧金剛真實理儀軌分第一
55 56 金剛 jīngāng gorilla 大三昧金剛真實理儀軌分第一
56 56 金剛 jīngāng diamond 大三昧金剛真實理儀軌分第一
57 56 金剛 jīngāng vajra 大三昧金剛真實理儀軌分第一
58 44 曼拏羅 mànnáluó mandala 金剛界等一切曼拏羅最上之法
59 42 promptly; right away; immediately 妙樂清淨句是即菩提句
60 42 to be near by; to be close to 妙樂清淨句是即菩提句
61 42 at that time 妙樂清淨句是即菩提句
62 42 to be exactly the same as; to be thus 妙樂清淨句是即菩提句
63 42 supposed; so-called 妙樂清淨句是即菩提句
64 42 if; but 妙樂清淨句是即菩提句
65 42 to arrive at; to ascend 妙樂清淨句是即菩提句
66 42 then; following 妙樂清淨句是即菩提句
67 42 so; just so; eva 妙樂清淨句是即菩提句
68 41 shì is; are; am; to be 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
69 41 shì is exactly 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
70 41 shì is suitable; is in contrast 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
71 41 shì this; that; those 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
72 41 shì really; certainly 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
73 41 shì correct; yes; affirmative 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
74 41 shì true 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
75 41 shì is; has; exists 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
76 41 shì used between repetitions of a word 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
77 41 shì a matter; an affair 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
78 41 shì Shi 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
79 41 shì is; bhū 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
80 41 shì this; idam 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
81 40 持誦 chísòng to chant; to accept and maintain by reciting 常持誦心明
82 40 zhū all; many; various 降諸魔菩薩摩訶薩
83 40 zhū Zhu 降諸魔菩薩摩訶薩
84 40 zhū all; members of the class 降諸魔菩薩摩訶薩
85 40 zhū interrogative particle 降諸魔菩薩摩訶薩
86 40 zhū him; her; them; it 降諸魔菩薩摩訶薩
87 40 zhū of; in 降諸魔菩薩摩訶薩
88 40 zhū all; many; sarva 降諸魔菩薩摩訶薩
89 39 in; at 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
90 39 in; at 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
91 39 in; at; to; from 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
92 39 to go; to 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
93 39 to rely on; to depend on 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
94 39 to go to; to arrive at 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
95 39 from 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
96 39 give 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
97 39 oppposing 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
98 39 and 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
99 39 compared to 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
100 39 by 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
101 39 and; as well as 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
102 39 for 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
103 39 Yu 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
104 39 a crow 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
105 39 whew; wow 所有苦惱於剎那頃滅盡無餘
106 38 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 具諸佛平等印
107 38 yìn India 具諸佛平等印
108 38 yìn a mudra; a hand gesture 具諸佛平等印
109 38 yìn a seal; a stamp 具諸佛平等印
110 38 yìn to tally 具諸佛平等印
111 38 yìn a vestige; a trace 具諸佛平等印
112 38 yìn Yin 具諸佛平等印
113 38 yìn to leave a track or trace 具諸佛平等印
114 38 yìn mudra 具諸佛平等印
115 36 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就諸佛一切智智
116 36 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就諸佛一切智智
117 36 成就 chéngjiù accomplishment 成就諸佛一切智智
118 36 成就 chéngjiù Achievements 成就諸佛一切智智
119 36 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就諸佛一切智智
120 36 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就諸佛一切智智
121 36 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就諸佛一切智智
122 35 yòng to use; to apply 亦用芥子
123 35 yòng Kangxi radical 101 亦用芥子
124 35 yòng to eat 亦用芥子
125 35 yòng to spend 亦用芥子
126 35 yòng expense 亦用芥子
127 35 yòng a use; usage 亦用芥子
128 35 yòng to need; must 亦用芥子
129 35 yòng useful; practical 亦用芥子
130 35 yòng to use up; to use all of something 亦用芥子
131 35 yòng by means of; with 亦用芥子
132 35 yòng to work (an animal) 亦用芥子
133 35 yòng to appoint 亦用芥子
134 35 yòng to administer; to manager 亦用芥子
135 35 yòng to control 亦用芥子
136 35 yòng to access 亦用芥子
137 35 yòng Yong 亦用芥子
138 35 yòng yong / function; application 亦用芥子
139 34 zuò to do 善作種種事業
140 34 zuò to act as; to serve as 善作種種事業
141 34 zuò to start 善作種種事業
142 34 zuò a writing; a work 善作種種事業
143 34 zuò to dress as; to be disguised as 善作種種事業
144 34 zuō to create; to make 善作種種事業
145 34 zuō a workshop 善作種種事業
146 34 zuō to write; to compose 善作種種事業
147 34 zuò to rise 善作種種事業
148 34 zuò to be aroused 善作種種事業
149 34 zuò activity; action; undertaking 善作種種事業
150 34 zuò to regard as 善作種種事業
151 34 zuò action; kāraṇa 善作種種事業
152 32 sentence 妙樂清淨句是即菩提句
153 32 measure word for phrases or lines of verse 妙樂清淨句是即菩提句
154 32 gōu to bend; to strike; to catch 妙樂清淨句是即菩提句
155 32 gōu to tease 妙樂清淨句是即菩提句
156 32 gōu to delineate 妙樂清淨句是即菩提句
157 32 gōu if 妙樂清淨句是即菩提句
158 32 gōu a young bud 妙樂清淨句是即菩提句
159 32 clause; phrase; line 妙樂清淨句是即菩提句
160 32 a musical phrase 妙樂清淨句是即菩提句
161 32 verse; pada; gāthā 妙樂清淨句是即菩提句
162 29 method; way 親法清淨句是即菩提句
163 29 France 親法清淨句是即菩提句
164 29 the law; rules; regulations 親法清淨句是即菩提句
165 29 the teachings of the Buddha; Dharma 親法清淨句是即菩提句
166 29 a standard; a norm 親法清淨句是即菩提句
167 29 an institution 親法清淨句是即菩提句
168 29 to emulate 親法清淨句是即菩提句
169 29 magic; a magic trick 親法清淨句是即菩提句
170 29 punishment 親法清淨句是即菩提句
171 29 Fa 親法清淨句是即菩提句
172 29 a precedent 親法清淨句是即菩提句
173 29 a classification of some kinds of Han texts 親法清淨句是即菩提句
174 29 relating to a ceremony or rite 親法清淨句是即菩提句
175 29 Dharma 親法清淨句是即菩提句
176 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 親法清淨句是即菩提句
177 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 親法清淨句是即菩提句
178 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 親法清淨句是即菩提句
179 29 quality; characteristic 親法清淨句是即菩提句
180 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
181 25 big; huge; large 一時世尊大毘盧遮那佛
182 25 Kangxi radical 37 一時世尊大毘盧遮那佛
183 25 great; major; important 一時世尊大毘盧遮那佛
184 25 size 一時世尊大毘盧遮那佛
185 25 old 一時世尊大毘盧遮那佛
186 25 greatly; very 一時世尊大毘盧遮那佛
187 25 oldest; earliest 一時世尊大毘盧遮那佛
188 25 adult 一時世尊大毘盧遮那佛
189 25 tài greatest; grand 一時世尊大毘盧遮那佛
190 25 dài an important person 一時世尊大毘盧遮那佛
191 25 senior 一時世尊大毘盧遮那佛
192 25 approximately 一時世尊大毘盧遮那佛
193 25 tài greatest; grand 一時世尊大毘盧遮那佛
194 25 an element 一時世尊大毘盧遮那佛
195 25 great; mahā 一時世尊大毘盧遮那佛
196 25 菩提 pútí bodhi; enlightenment 妙樂清淨句是即菩提句
197 25 菩提 pútí bodhi 妙樂清淨句是即菩提句
198 25 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 妙樂清淨句是即菩提句
199 25 一切 yīqiè all; every; everything 盡諸眾生界圓滿一切願
200 25 一切 yīqiè temporary 盡諸眾生界圓滿一切願
201 25 一切 yīqiè the same 盡諸眾生界圓滿一切願
202 25 一切 yīqiè generally 盡諸眾生界圓滿一切願
203 25 一切 yīqiè all, everything 盡諸眾生界圓滿一切願
204 25 一切 yīqiè all; sarva 盡諸眾生界圓滿一切願
205 24 jiē all; each and every; in all cases 皆悉敬愛
206 24 jiē same; equally 皆悉敬愛
207 23 already 結大樂金剛印已
208 23 Kangxi radical 49 結大樂金剛印已
209 23 from 結大樂金剛印已
210 23 to bring to an end; to stop 結大樂金剛印已
211 23 final aspectual particle 結大樂金剛印已
212 23 afterwards; thereafter 結大樂金剛印已
213 23 too; very; excessively 結大樂金剛印已
214 23 to complete 結大樂金剛印已
215 23 to demote; to dismiss 結大樂金剛印已
216 23 to recover from an illness 結大樂金剛印已
217 23 certainly 結大樂金剛印已
218 23 an interjection of surprise 結大樂金剛印已
219 23 this 結大樂金剛印已
220 23 former; pūrvaka 結大樂金剛印已
221 23 former; pūrvaka 結大樂金剛印已
222 23 zhī him; her; them; that 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
223 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
224 23 zhī to go 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
225 23 zhī this; that 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
226 23 zhī genetive marker 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
227 23 zhī it 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
228 23 zhī in 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
229 23 zhī all 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
230 23 zhī and 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
231 23 zhī however 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
232 23 zhī if 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
233 23 zhī then 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
234 23 zhī to arrive; to go 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
235 23 zhī is 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
236 23 zhī to use 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
237 23 zhī Zhi 是佛世尊安住諸佛金剛三昧智眾聖之尊
238 22 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 宣說一切清淨法門
239 22 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 宣說一切清淨法門
240 22 清淨 qīngjìng concise 宣說一切清淨法門
241 22 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 宣說一切清淨法門
242 22 清淨 qīngjìng pure and clean 宣說一切清淨法門
243 22 清淨 qīngjìng purity 宣說一切清淨法門
244 22 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 宣說一切清淨法門
245 21 de potential marker 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
246 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
247 21 děi must; ought to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
248 21 děi to want to; to need to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
249 21 děi must; ought to 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
250 21 de 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
251 21 de infix potential marker 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
252 21 to result in 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
253 21 to be proper; to fit; to suit 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
254 21 to be satisfied 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
255 21 to be finished 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
256 21 de result of degree 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
257 21 de marks completion of an action 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
258 21 děi satisfying 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
259 21 to contract 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
260 21 marks permission or possibility 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
261 21 expressing frustration 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
262 21 to hear 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
263 21 to have; there is 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
264 21 marks time passed 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
265 21 obtain; attain; prāpta 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
266 21 again; more; repeatedly 復以金剛杵作鉤召勢
267 21 to go back; to return 復以金剛杵作鉤召勢
268 21 to resume; to restart 復以金剛杵作鉤召勢
269 21 to do in detail 復以金剛杵作鉤召勢
270 21 to restore 復以金剛杵作鉤召勢
271 21 to respond; to reply to 復以金剛杵作鉤召勢
272 21 after all; and then 復以金剛杵作鉤召勢
273 21 even if; although 復以金剛杵作鉤召勢
274 21 Fu; Return 復以金剛杵作鉤召勢
275 21 to retaliate; to reciprocate 復以金剛杵作鉤召勢
276 21 to avoid forced labor or tax 復以金剛杵作鉤召勢
277 21 particle without meaing 復以金剛杵作鉤召勢
278 21 Fu 復以金剛杵作鉤召勢
279 21 repeated; again 復以金剛杵作鉤召勢
280 21 doubled; to overlapping; folded 復以金剛杵作鉤召勢
281 21 a lined garment with doubled thickness 復以金剛杵作鉤召勢
282 21 again; punar 復以金剛杵作鉤召勢
283 18 to enter 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
284 18 Kangxi radical 11 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
285 18 radical 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
286 18 income 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
287 18 to conform with 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
288 18 to descend 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
289 18 the entering tone 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
290 18 to pay 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
291 18 to join 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
292 18 entering; praveśa 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
293 18 so as to; in order to 復以金剛杵作鉤召勢
294 18 to use; to regard as 復以金剛杵作鉤召勢
295 18 to use; to grasp 復以金剛杵作鉤召勢
296 18 according to 復以金剛杵作鉤召勢
297 18 because of 復以金剛杵作鉤召勢
298 18 on a certain date 復以金剛杵作鉤召勢
299 18 and; as well as 復以金剛杵作鉤召勢
300 18 to rely on 復以金剛杵作鉤召勢
301 18 to regard 復以金剛杵作鉤召勢
302 18 to be able to 復以金剛杵作鉤召勢
303 18 to order; to command 復以金剛杵作鉤召勢
304 18 further; moreover 復以金剛杵作鉤召勢
305 18 used after a verb 復以金剛杵作鉤召勢
306 18 very 復以金剛杵作鉤召勢
307 18 already 復以金剛杵作鉤召勢
308 18 increasingly 復以金剛杵作鉤召勢
309 18 a reason; a cause 復以金剛杵作鉤召勢
310 18 Israel 復以金剛杵作鉤召勢
311 18 Yi 復以金剛杵作鉤召勢
312 18 use; yogena 復以金剛杵作鉤召勢
313 18 rén person; people; a human being 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
314 18 rén Kangxi radical 9 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
315 18 rén a kind of person 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
316 18 rén everybody 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
317 18 rén adult 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
318 18 rén somebody; others 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
319 18 rén an upright person 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
320 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
321 18 加持 jiāchí to bless 加持白芥子與他作擁護法
322 18 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 加持白芥子與他作擁護法
323 17 ān calm; still; quiet; peaceful 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
324 17 ān to calm; to pacify 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
325 17 ān where 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
326 17 ān safe; secure 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
327 17 ān comfortable; happy 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
328 17 ān to find a place for 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
329 17 ān to install; to fix; to fit 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
330 17 ān to be content 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
331 17 ān to cherish 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
332 17 ān to bestow; to confer 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
333 17 ān amphetamine 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
334 17 ān ampere 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
335 17 ān to add; to submit 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
336 17 ān to reside; to live at 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
337 17 ān to be used to; to be familiar with 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
338 17 ān how; why 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
339 17 ān thus; so; therefore 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
340 17 ān deliberately 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
341 17 ān naturally 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
342 17 ān an 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
343 17 ān Ease 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
344 17 ān e 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
345 17 ān an 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
346 17 ān peace 即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地
347 17 míng bright; luminous; brilliant 明照清淨句是即菩提句
348 17 míng Ming 明照清淨句是即菩提句
349 17 míng Ming Dynasty 明照清淨句是即菩提句
350 17 míng obvious; explicit; clear 明照清淨句是即菩提句
351 17 míng intelligent; clever; perceptive 明照清淨句是即菩提句
352 17 míng to illuminate; to shine 明照清淨句是即菩提句
353 17 míng consecrated 明照清淨句是即菩提句
354 17 míng to understand; to comprehend 明照清淨句是即菩提句
355 17 míng to explain; to clarify 明照清淨句是即菩提句
356 17 míng Souther Ming; Later Ming 明照清淨句是即菩提句
357 17 míng the world; the human world; the world of the living 明照清淨句是即菩提句
358 17 míng eyesight; vision 明照清淨句是即菩提句
359 17 míng a god; a spirit 明照清淨句是即菩提句
360 17 míng fame; renown 明照清淨句是即菩提句
361 17 míng open; public 明照清淨句是即菩提句
362 17 míng clear 明照清淨句是即菩提句
363 17 míng to become proficient 明照清淨句是即菩提句
364 17 míng to be proficient 明照清淨句是即菩提句
365 17 míng virtuous 明照清淨句是即菩提句
366 17 míng open and honest 明照清淨句是即菩提句
367 17 míng clean; neat 明照清淨句是即菩提句
368 17 míng remarkable; outstanding; notable 明照清淨句是即菩提句
369 17 míng next; afterwards 明照清淨句是即菩提句
370 17 míng positive 明照清淨句是即菩提句
371 17 míng Clear 明照清淨句是即菩提句
372 17 míng wisdom; knowledge; vidya 明照清淨句是即菩提句
373 17 jié to bond; to tie; to bind 結大樂金剛印已
374 17 jié a knot 結大樂金剛印已
375 17 jié to conclude; to come to a result 結大樂金剛印已
376 17 jié to provide a bond for; to contract 結大樂金剛印已
377 17 jié pent-up 結大樂金剛印已
378 17 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 結大樂金剛印已
379 17 jié a bound state 結大樂金剛印已
380 17 jié hair worn in a topknot 結大樂金剛印已
381 17 jiē firm; secure 結大樂金剛印已
382 17 jié to plait; to thatch; to weave 結大樂金剛印已
383 17 jié to form; to organize 結大樂金剛印已
384 17 jié to congeal; to crystallize 結大樂金剛印已
385 17 jié a junction 結大樂金剛印已
386 17 jié a node 結大樂金剛印已
387 17 jiē to bear fruit 結大樂金剛印已
388 17 jiē stutter 結大樂金剛印已
389 17 jié a fetter 結大樂金剛印已
390 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
391 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
392 17 shuì to persuade 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
393 17 shuō to teach; to recite; to explain 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
394 17 shuō a doctrine; a theory 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
395 17 shuō to claim; to assert 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
396 17 shuō allocution 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
397 17 shuō to criticize; to scold 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
398 17 shuō to indicate; to refer to 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
399 17 shuō speach; vāda 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
400 17 shuō to speak; bhāṣate 說大樂不空金剛本心真理三昧明曰
401 16 xiàn to appear; to manifest; to become visible 先現微笑
402 16 xiàn then; at that time; while 先現微笑
403 16 xiàn at present 先現微笑
404 16 xiàn existing at the present time 先現微笑
405 16 xiàn cash 先現微笑
406 15 this; these 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
407 15 in this way 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
408 15 otherwise; but; however; so 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
409 15 at this time; now; here 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
410 15 this; here; etad 若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者
411 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼天宮眾寶所成
412 15 ér Kangxi radical 126 而彼天宮眾寶所成
413 15 ér you 而彼天宮眾寶所成
414 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼天宮眾寶所成
415 15 ér right away; then 而彼天宮眾寶所成
416 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼天宮眾寶所成
417 15 ér if; in case; in the event that 而彼天宮眾寶所成
418 15 ér therefore; as a result; thus 而彼天宮眾寶所成
419 15 ér how can it be that? 而彼天宮眾寶所成
420 15 ér so as to 而彼天宮眾寶所成
421 15 ér only then 而彼天宮眾寶所成
422 15 ér as if; to seem like 而彼天宮眾寶所成
423 15 néng can; able 而彼天宮眾寶所成
424 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼天宮眾寶所成
425 15 ér me 而彼天宮眾寶所成
426 15 ér to arrive; up to 而彼天宮眾寶所成
427 15 ér possessive 而彼天宮眾寶所成
428 15 qián front 先於中尊前
429 15 qián former; the past 先於中尊前
430 15 qián to go forward 先於中尊前
431 15 qián preceding 先於中尊前
432 15 qián before; earlier; prior 先於中尊前
433 15 qián to appear before 先於中尊前
434 15 qián future 先於中尊前
435 15 qián top; first 先於中尊前
436 15 qián battlefront 先於中尊前
437 15 qián pre- 先於中尊前
438 15 qián before; former; pūrva 先於中尊前
439 15 qián facing; mukha 先於中尊前
440 14 zhōng middle 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
441 14 zhōng medium; medium sized 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
442 14 zhōng China 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
443 14 zhòng to hit the mark 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
444 14 zhōng in; amongst 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
445 14 zhōng midday 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
446 14 zhōng inside 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
447 14 zhōng during 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
448 14 zhōng Zhong 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
449 14 zhōng intermediary 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
450 14 zhōng half 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
451 14 zhōng just right; suitably 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
452 14 zhōng while 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
453 14 zhòng to reach; to attain 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
454 14 zhòng to suffer; to infect 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
455 14 zhòng to obtain 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
456 14 zhòng to pass an exam 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
457 14 zhōng middle 鉤召入大毘盧遮那佛大曼拏羅中
458 14 lìng to make; to cause to be; to lead 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
459 14 lìng to issue a command 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
460 14 lìng rules of behavior; customs 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
461 14 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
462 14 lìng a season 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
463 14 lìng respected; good reputation 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
464 14 lìng good 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
465 14 lìng pretentious 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
466 14 lìng a transcending state of existence 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
467 14 lìng a commander 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
468 14 lìng a commanding quality; an impressive character 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
469 14 lìng lyrics 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
470 14 lìng Ling 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
471 14 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 欲令宣說諸佛最上大乘三昧法
472 14 his; hers; its; theirs 其名曰
473 14 to add emphasis 其名曰
474 14 used when asking a question in reply to a question 其名曰
475 14 used when making a request or giving an order 其名曰
476 14 he; her; it; them 其名曰
477 14 probably; likely 其名曰
478 14 will 其名曰
479 14 may 其名曰
480 14 if 其名曰
481 14 or 其名曰
482 14 Qi 其名曰
483 14 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
484 14 such as; for example; for instance 身色如大日
485 14 if 身色如大日
486 14 in accordance with 身色如大日
487 14 to be appropriate; should; with regard to 身色如大日
488 14 this 身色如大日
489 14 it is so; it is thus; can be compared with 身色如大日
490 14 to go to 身色如大日
491 14 to meet 身色如大日
492 14 to appear; to seem; to be like 身色如大日
493 14 at least as good as 身色如大日
494 14 and 身色如大日
495 14 or 身色如大日
496 14 but 身色如大日
497 14 then 身色如大日
498 14 naturally 身色如大日
499 14 expresses a question or doubt 身色如大日
500 14 you 身色如大日

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
zhě ca
desire; intention; wish; kāma
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
曼拏罗 曼拏羅 mànnáluó mandala
so; just so; eva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
持诵 持誦 chísòng to chant; to accept and maintain by reciting
zhū all; many; sarva
yìn mudra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八大菩萨 八大菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas; aṣṭamahopaputra
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大光 100 Vistīrṇavatī
大毘卢 大毘盧 100 Mahavairocana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法贤 法賢 102 Faxian
佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 102 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚鏁 金剛鏁 106 Vajrasrnkhala
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
乐清 樂清 108 Yueqing
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
频那夜迦 頻那夜迦 112 Vinayaka
前金 113 Qianjin; Chienchin
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
西天 88 India; Indian continent
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
遮那 122 Vairocana
執金刚 執金剛 122 Vajrapani

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 131.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝像 寶像 98 a precious image
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
幖帜 幖幟 98 a symbol
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
部多 98 bhūta; become
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就法 99 sadhana; sādhana
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
幢幡 99 a hanging banner
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大忿怒 100 Great Wrathful One
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
得佛 100 to become a Buddha
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛眼 70 Buddha eye
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
果位 103 stage of reward; stage of attainment
护摩 護摩 104 homa
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
羯磨 106 karma
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚轮印 金剛輪印 106 vajra cakra mudra
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
卷第一 106 scroll 1
了别 了別 108 to distinguish; to discern
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了知 108 to understand clearly
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
密印 109 a mudra
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩竭 109 makara
拏吉儞 110 dakini
平等心 112 an impartial mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
求法 113 to seek the Dharma
染法 114 kleśa; mental affliction
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善说 善說 115 well expounded
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
十六大菩萨 十六大菩薩 115 the sixteen great bodhisattvas
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四法 115 the four aspects of the Dharma
四句 115 four verses; four phrases
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
所以者何 115 Why is that?
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
调伏法 調伏法 116 abhicaraka
围遶 圍遶 119 to circumambulate
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
献供 獻供 120 Offering
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心心 120 the mind and mental conditions
心所 120 a mental factor; caitta
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切义成就 一切義成就 121 one who has accomplished an aim; siddhārtha
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
用大 121 great in function
欲界 121 realm of desire
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
智拳印 122 fist of wisdom mudra
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
众圣 眾聖 122 all sages
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror