Glossary and Vocabulary for Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 力莊嚴三昧經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 112 童子 tóngzǐ boy 文殊師利童子
2 112 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 文殊師利童子
3 112 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 文殊師利童子
4 73 děng et cetera; and so on 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
5 73 děng to wait 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
6 73 děng to be equal 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
7 73 děng degree; level 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
8 73 děng to compare 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
9 73 děng same; equal; sama 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
10 48 to go; to 一切不住於意識中
11 48 to rely on; to depend on 一切不住於意識中
12 48 Yu 一切不住於意識中
13 48 a crow 一切不住於意識中
14 47 zhòng many; numerous 如是等眾諸童子俱
15 47 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等眾諸童子俱
16 47 zhòng general; common; public 如是等眾諸童子俱
17 46 爾時 ěr shí at that time 爾時
18 46 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
19 46 Buddha; Awakened One 於佛所生大信心
20 46 relating to Buddhism 於佛所生大信心
21 46 a statue or image of a Buddha 於佛所生大信心
22 46 a Buddhist text 於佛所生大信心
23 46 to touch; to stroke 於佛所生大信心
24 46 Buddha 於佛所生大信心
25 46 Buddha; Awakened One 於佛所生大信心
26 45 èr two 與大比丘二億眾俱
27 45 èr Kangxi radical 7 與大比丘二億眾俱
28 45 èr second 與大比丘二億眾俱
29 45 èr twice; double; di- 與大比丘二億眾俱
30 45 èr more than one kind 與大比丘二億眾俱
31 45 èr two; dvā; dvi 與大比丘二億眾俱
32 45 èr both; dvaya 與大比丘二億眾俱
33 42 如來 rúlái Tathagata 此是如來力莊嚴力
34 42 如來 Rúlái Tathagata 此是如來力莊嚴力
35 42 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 此是如來力莊嚴力
36 41 one hundred million 與大比丘二億眾俱
37 41 to estimate; to calculate; to guess 與大比丘二億眾俱
38 41 a huge number; an immeasurable amount 與大比丘二億眾俱
39 41 to allay; to put to rest; to satisfy 與大比丘二億眾俱
40 41 a very large number; koṭi 與大比丘二億眾俱
41 35 shí time; a point or period of time 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
42 35 shí a season; a quarter of a year 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
43 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
44 35 shí fashionable 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
45 35 shí fate; destiny; luck 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
46 35 shí occasion; opportunity; chance 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
47 35 shí tense 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
48 35 shí particular; special 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
49 35 shí to plant; to cultivate 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
50 35 shí an era; a dynasty 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
51 35 shí time [abstract] 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
52 35 shí seasonal 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
53 35 shí to wait upon 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
54 35 shí hour 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
55 35 shí appropriate; proper; timely 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
56 35 shí Shi 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
57 35 shí a present; currentlt 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
58 35 shí time; kāla 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
59 35 shí at that time; samaya 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
60 34 wéi to act as; to serve 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
61 34 wéi to change into; to become 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
62 34 wéi to be; is 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
63 34 wéi to do 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
64 34 wèi to support; to help 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
65 34 wéi to govern 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
66 34 wèi to be; bhū 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
67 34 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
68 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
69 34 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 東方過如恒河沙等世界
70 34 世界 shìjiè the earth 東方過如恒河沙等世界
71 34 世界 shìjiè a domain; a realm 東方過如恒河沙等世界
72 34 世界 shìjiè the human world 東方過如恒河沙等世界
73 34 世界 shìjiè the conditions in the world 東方過如恒河沙等世界
74 34 世界 shìjiè world 東方過如恒河沙等世界
75 34 世界 shìjiè a world; lokadhatu 東方過如恒河沙等世界
76 33 guāng light 藏光一切眾生眼童子
77 33 guāng brilliant; bright; shining 藏光一切眾生眼童子
78 33 guāng to shine 藏光一切眾生眼童子
79 33 guāng to bare; to go naked 藏光一切眾生眼童子
80 33 guāng bare; naked 藏光一切眾生眼童子
81 33 guāng glory; honor 藏光一切眾生眼童子
82 33 guāng scenery 藏光一切眾生眼童子
83 33 guāng smooth 藏光一切眾生眼童子
84 33 guāng sheen; luster; gloss 藏光一切眾生眼童子
85 33 guāng time; a moment 藏光一切眾生眼童子
86 33 guāng grace; favor 藏光一切眾生眼童子
87 33 guāng Guang 藏光一切眾生眼童子
88 33 guāng to manifest 藏光一切眾生眼童子
89 33 guāng light; radiance; prabha; tejas 藏光一切眾生眼童子
90 33 guāng a ray of light; rasmi 藏光一切眾生眼童子
91 31 佛號 fóhào name of the Buddha 其中有佛號無邊光多陀阿伽
92 30 一切 yīqiè temporary 一切皆是
93 30 一切 yīqiè the same 一切皆是
94 28 big; huge; large 力精進善大奮迅童子
95 28 Kangxi radical 37 力精進善大奮迅童子
96 28 great; major; important 力精進善大奮迅童子
97 28 size 力精進善大奮迅童子
98 28 old 力精進善大奮迅童子
99 28 oldest; earliest 力精進善大奮迅童子
100 28 adult 力精進善大奮迅童子
101 28 dài an important person 力精進善大奮迅童子
102 28 senior 力精進善大奮迅童子
103 28 an element 力精進善大奮迅童子
104 28 great; mahā 力精進善大奮迅童子
105 27 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴清淨福行善名稱童子
106 27 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴清淨福行善名稱童子
107 27 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴清淨福行善名稱童子
108 27 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴清淨福行善名稱童子
109 26 ā to groan 阿羅呵
110 26 ā a 阿羅呵
111 26 ē to flatter 阿羅呵
112 26 ē river bank 阿羅呵
113 26 ē beam; pillar 阿羅呵
114 26 ē a hillslope; a mound 阿羅呵
115 26 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿羅呵
116 26 ē E 阿羅呵
117 26 ē to depend on 阿羅呵
118 26 ē e 阿羅呵
119 26 ē a buttress 阿羅呵
120 26 ē be partial to 阿羅呵
121 26 ē thick silk 阿羅呵
122 26 ē e 阿羅呵
123 25 恒河沙 hénghé shā Sands of the Ganges 東方過如恒河沙等世界
124 25 恒河沙 hénghé shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 東方過如恒河沙等世界
125 25 恒河沙 hénghé shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 東方過如恒河沙等世界
126 25 shā to brake (a vehicle) 剎名一切光
127 25 chà Buddhist monastery or temple 剎名一切光
128 25 chà sign; mark; symbol 剎名一切光
129 25 shā land 剎名一切光
130 25 shā canopy; chattra 剎名一切光
131 24 luó Luo 阿羅呵
132 24 luó to catch; to capture 阿羅呵
133 24 luó gauze 阿羅呵
134 24 luó a sieve; cloth for filtering 阿羅呵
135 24 luó a net for catching birds 阿羅呵
136 24 luó to recruit 阿羅呵
137 24 luó to include 阿羅呵
138 24 luó to distribute 阿羅呵
139 24 luó ra 阿羅呵
140 24 he 阿羅呵
141 24 to scold 阿羅呵
142 24 a yawn 阿羅呵
143 24 ha 阿羅呵
144 24 yawn; vijṛmbhā 阿羅呵
145 24 la 阿羅呵
146 23 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one 三藐三佛陀
147 23 zhōng middle 一切不住於意識中
148 23 zhōng medium; medium sized 一切不住於意識中
149 23 zhōng China 一切不住於意識中
150 23 zhòng to hit the mark 一切不住於意識中
151 23 zhōng midday 一切不住於意識中
152 23 zhōng inside 一切不住於意識中
153 23 zhōng during 一切不住於意識中
154 23 zhōng Zhong 一切不住於意識中
155 23 zhōng intermediary 一切不住於意識中
156 23 zhōng half 一切不住於意識中
157 23 zhòng to reach; to attain 一切不住於意識中
158 23 zhòng to suffer; to infect 一切不住於意識中
159 23 zhòng to obtain 一切不住於意識中
160 23 zhòng to pass an exam 一切不住於意識中
161 23 zhōng middle 一切不住於意識中
162 22 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 無邊心廣義慧童子
163 22 無邊 wúbiān boundless; ananta 無邊心廣義慧童子
164 22 zuò to sit 坐於眾中
165 22 zuò to ride 坐於眾中
166 22 zuò to visit 坐於眾中
167 22 zuò a seat 坐於眾中
168 22 zuò to hold fast to; to stick to 坐於眾中
169 22 zuò to be in a position 坐於眾中
170 22 zuò to convict; to try 坐於眾中
171 22 zuò to stay 坐於眾中
172 22 zuò to kneel 坐於眾中
173 22 zuò to violate 坐於眾中
174 22 zuò to sit; niṣad 坐於眾中
175 22 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 坐於眾中
176 21 Kangxi radical 49 入三昧已
177 21 to bring to an end; to stop 入三昧已
178 21 to complete 入三昧已
179 21 to demote; to dismiss 入三昧已
180 21 to recover from an illness 入三昧已
181 21 former; pūrvaka 入三昧已
182 21 guò to cross; to go over; to pass 東方過如恒河沙等世界
183 21 guò to surpass; to exceed 東方過如恒河沙等世界
184 21 guò to experience; to pass time 東方過如恒河沙等世界
185 21 guò to go 東方過如恒河沙等世界
186 21 guò a mistake 東方過如恒河沙等世界
187 21 guō Guo 東方過如恒河沙等世界
188 21 guò to die 東方過如恒河沙等世界
189 21 guò to shift 東方過如恒河沙等世界
190 21 guò to endure 東方過如恒河沙等世界
191 21 guò to pay a visit; to call on 東方過如恒河沙等世界
192 21 guò gone by, past; atīta 東方過如恒河沙等世界
193 21 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 為諸大眾說微妙法
194 21 大眾 dàzhòng Volkswagen 為諸大眾說微妙法
195 21 大眾 dàzhòng Assembly 為諸大眾說微妙法
196 21 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 為諸大眾說微妙法
197 21 zuò seat 座莊嚴光因緣故
198 21 zuò stand; base 座莊嚴光因緣故
199 21 zuò a constellation; a star constellation 座莊嚴光因緣故
200 21 zuò seat; āsana 座莊嚴光因緣故
201 21 cóng to follow 等從彼佛
202 21 cóng to comply; to submit; to defer 等從彼佛
203 21 cóng to participate in something 等從彼佛
204 21 cóng to use a certain method or principle 等從彼佛
205 21 cóng something secondary 等從彼佛
206 21 cóng remote relatives 等從彼佛
207 21 cóng secondary 等從彼佛
208 21 cóng to go on; to advance 等從彼佛
209 21 cōng at ease; informal 等從彼佛
210 21 zòng a follower; a supporter 等從彼佛
211 21 zòng to release 等從彼佛
212 21 zòng perpendicular; longitudinal 等從彼佛
213 20 正遍知 Zhèng Biàn Zhī correct peerless enlightenment 正遍知
214 20 正遍知 zhèng biàn zhī Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha 正遍知
215 20 其中 qízhōng among 其中有佛號無邊光多陀阿伽
216 20 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 佛號釋迦牟尼如來
217 20 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 佛號釋迦牟尼如來
218 19 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 偏袒右臂頂禮
219 19 頂禮 dǐnglǐ Prostration 偏袒右臂頂禮
220 19 míng fame; renown; reputation 之三昧名力莊嚴
221 19 míng a name; personal name; designation 之三昧名力莊嚴
222 19 míng rank; position 之三昧名力莊嚴
223 19 míng an excuse 之三昧名力莊嚴
224 19 míng life 之三昧名力莊嚴
225 19 míng to name; to call 之三昧名力莊嚴
226 19 míng to express; to describe 之三昧名力莊嚴
227 19 míng to be called; to have the name 之三昧名力莊嚴
228 19 míng to own; to possess 之三昧名力莊嚴
229 19 míng famous; renowned 之三昧名力莊嚴
230 19 míng moral 之三昧名力莊嚴
231 19 míng name; naman 之三昧名力莊嚴
232 19 míng fame; renown; yasas 之三昧名力莊嚴
233 18 to reach 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
234 18 to attain 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
235 18 to understand 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
236 18 able to be compared to; to catch up with 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
237 18 to be involved with; to associate with 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
238 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
239 18 and; ca; api 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
240 18 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 天寶炎光善照耀幢童子
241 18 shàn happy 天寶炎光善照耀幢童子
242 18 shàn good 天寶炎光善照耀幢童子
243 18 shàn kind-hearted 天寶炎光善照耀幢童子
244 18 shàn to be skilled at something 天寶炎光善照耀幢童子
245 18 shàn familiar 天寶炎光善照耀幢童子
246 18 shàn to repair 天寶炎光善照耀幢童子
247 18 shàn to admire 天寶炎光善照耀幢童子
248 18 shàn to praise 天寶炎光善照耀幢童子
249 18 shàn Shan 天寶炎光善照耀幢童子
250 18 shàn wholesome; virtuous 天寶炎光善照耀幢童子
251 17 多陀阿伽度 duōtuóājiādù Tathagata 其中有佛號無邊精進多陀阿伽度
252 17 zuì superior 一切眾生最愛
253 17 zuì top place 一切眾生最愛
254 17 zuì to assemble together 一切眾生最愛
255 17 capacity; degree; a standard; a measure
256 17 duó to estimate; to calculate
257 17 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond
258 17 to save; to rescue; to liberate; to overcome
259 17 musical or poetic rhythm
260 17 conduct; bearing
261 17 to spend time; to pass time
262 17 pāramitā; perfection
263 17 ordination
264 17 liberate; ferry; mokṣa
265 16 yán to speak; to say; said
266 16 yán language; talk; words; utterance; speech
267 16 yán Kangxi radical 149
268 16 yán phrase; sentence
269 16 yán a word; a syllable
270 16 yán a theory; a doctrine
271 16 yán to regard as
272 16 yán to act as
273 16 yán word; vacana
274 16 yán speak; vad
275 16 sān three
276 16 sān third
277 16 sān more than two
278 16 sān very few
279 16 sān San
280 16 sān three; tri
281 16 sān sa
282 16 sān three kinds; trividha
283 15 lái to come 來大大神通莊嚴之事
284 15 lái please 來大大神通莊嚴之事
285 15 lái used to substitute for another verb 來大大神通莊嚴之事
286 15 lái used between two word groups to express purpose and effect 來大大神通莊嚴之事
287 15 lái wheat 來大大神通莊嚴之事
288 15 lái next; future 來大大神通莊嚴之事
289 15 lái a simple complement of direction 來大大神通莊嚴之事
290 15 lái to occur; to arise 來大大神通莊嚴之事
291 15 lái to earn 來大大神通莊嚴之事
292 15 lái to come; āgata 來大大神通莊嚴之事
293 15 ér Kangxi radical 126 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
294 15 ér as if; to seem like 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
295 15 néng can; able 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
296 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
297 15 ér to arrive; up to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
298 15 nán difficult; arduous; hard 難可譬喻善色愛
299 15 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 難可譬喻善色愛
300 15 nán hardly possible; unable 難可譬喻善色愛
301 15 nàn disaster; calamity 難可譬喻善色愛
302 15 nàn enemy; foe 難可譬喻善色愛
303 15 nán bad; unpleasant 難可譬喻善色愛
304 15 nàn to blame; to rebuke 難可譬喻善色愛
305 15 nàn to object to; to argue against 難可譬喻善色愛
306 15 nàn to reject; to repudiate 難可譬喻善色愛
307 15 nán inopportune; aksana 難可譬喻善色愛
308 14 suǒ a few; various; some
309 14 suǒ a place; a location
310 14 suǒ indicates a passive voice
311 14 suǒ an ordinal number
312 14 suǒ meaning
313 14 suǒ garrison
314 14 suǒ place; pradeśa
315 14 eight 八億
316 14 Kangxi radical 12 八億
317 14 eighth 八億
318 14 all around; all sides 八億
319 14 eight; aṣṭa 八億
320 14 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等眾諸童子俱
321 14 各各 gè gè each one 其樹各各
322 14 各各 gè gè respective 其樹各各
323 14 各各 gè gè scattered 其樹各各
324 14 各各 gè gè ka ka; cut down 其樹各各
325 14 三昧 sānmèi samadhi 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
326 14 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
327 14 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 蓮花開敷甚可喜
328 14 蓮花 liánhuā lotus 蓮花開敷甚可喜
329 14 蓮花 liánhuā lotus; padma 蓮花開敷甚可喜
330 13 dào to arrive 一時俱起到於佛所
331 13 dào to go 一時俱起到於佛所
332 13 dào careful 一時俱起到於佛所
333 13 dào Dao 一時俱起到於佛所
334 13 dào approach; upagati 一時俱起到於佛所
335 13 to use; to grasp 以金剛鎧大願莊嚴
336 13 to rely on 以金剛鎧大願莊嚴
337 13 to regard 以金剛鎧大願莊嚴
338 13 to be able to 以金剛鎧大願莊嚴
339 13 to order; to command 以金剛鎧大願莊嚴
340 13 used after a verb 以金剛鎧大願莊嚴
341 13 a reason; a cause 以金剛鎧大願莊嚴
342 13 Israel 以金剛鎧大願莊嚴
343 13 Yi 以金剛鎧大願莊嚴
344 13 use; yogena 以金剛鎧大願莊嚴
345 13 chuáng a banner; a penant streamer 天寶炎光善照耀幢童子
346 13 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 天寶炎光善照耀幢童子
347 13 tóng to waver; to sway 天寶炎光善照耀幢童子
348 13 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 天寶炎光善照耀幢童子
349 13 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 天寶炎光善照耀幢童子
350 13 chuáng a banner; ketu 天寶炎光善照耀幢童子
351 13 to enter 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
352 13 Kangxi radical 11 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
353 13 radical 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
354 13 income 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
355 13 to conform with 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
356 13 to descend 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
357 13 the entering tone 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
358 13 to pay 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
359 13 to join 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
360 13 entering; praveśa 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
361 13 entered; attained; āpanna 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
362 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 悉說妙法
363 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 悉說妙法
364 13 shuì to persuade 悉說妙法
365 13 shuō to teach; to recite; to explain 悉說妙法
366 13 shuō a doctrine; a theory 悉說妙法
367 13 shuō to claim; to assert 悉說妙法
368 13 shuō allocution 悉說妙法
369 13 shuō to criticize; to scold 悉說妙法
370 13 shuō to indicate; to refer to 悉說妙法
371 13 shuō speach; vāda 悉說妙法
372 13 shuō to speak; bhāṣate 悉說妙法
373 13 shuō to instruct 悉說妙法
374 13 具足 jùzú Completeness 具足最勝之法
375 13 具足 jùzú complete; accomplished 具足最勝之法
376 13 具足 jùzú Purāṇa 具足最勝之法
377 12 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 彼有佛剎名
378 12 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 彼有佛剎名
379 12 佛剎 fó shā temple; monastery 彼有佛剎名
380 12 to finish; to complete; to exhaust 世尊所恭敬頂禮三遶畢
381 12 a hand net 世尊所恭敬頂禮三遶畢
382 12 to hunt with a hand net 世尊所恭敬頂禮三遶畢
383 12 Bi 世尊所恭敬頂禮三遶畢
384 12 Bi constellation 世尊所恭敬頂禮三遶畢
385 12 bamboo slips 世尊所恭敬頂禮三遶畢
386 12 fixed; niyata 世尊所恭敬頂禮三遶畢
387 12 jiǔ nine 九億六千萬菩薩摩訶薩眾
388 12 jiǔ many 九億六千萬菩薩摩訶薩眾
389 12 jiǔ nine; nava 九億六千萬菩薩摩訶薩眾
390 12 zhī to know 為諸大眾知而
391 12 zhī to comprehend 為諸大眾知而
392 12 zhī to inform; to tell 為諸大眾知而
393 12 zhī to administer 為諸大眾知而
394 12 zhī to distinguish; to discern 為諸大眾知而
395 12 zhī to be close friends 為諸大眾知而
396 12 zhī to feel; to sense; to perceive 為諸大眾知而
397 12 zhī to receive; to entertain 為諸大眾知而
398 12 zhī knowledge 為諸大眾知而
399 12 zhī consciousness; perception 為諸大眾知而
400 12 zhī a close friend 為諸大眾知而
401 12 zhì wisdom 為諸大眾知而
402 12 zhì Zhi 為諸大眾知而
403 12 zhī Understanding 為諸大眾知而
404 12 zhī know; jña 為諸大眾知而
405 12 tiān day 天諸香葉
406 12 tiān heaven 天諸香葉
407 12 tiān nature 天諸香葉
408 12 tiān sky 天諸香葉
409 12 tiān weather 天諸香葉
410 12 tiān father; husband 天諸香葉
411 12 tiān a necessity 天諸香葉
412 12 tiān season 天諸香葉
413 12 tiān destiny 天諸香葉
414 12 tiān very high; sky high [prices] 天諸香葉
415 12 tiān a deva; a god 天諸香葉
416 12 tiān Heaven 天諸香葉
417 12 圍遶 wéirào to circumambulate 皆於彼眾圍遶佛座
418 12 菩薩 púsà bodhisattva 八十百千菩薩眾等
419 12 菩薩 púsà bodhisattva 八十百千菩薩眾等
420 12 菩薩 púsà bodhisattva 八十百千菩薩眾等
421 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 又有諸天無量音樂百千萬億那由
422 12 無量 wúliàng immeasurable 又有諸天無量音樂百千萬億那由
423 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 又有諸天無量音樂百千萬億那由
424 12 無量 wúliàng Atula 又有諸天無量音樂百千萬億那由
425 12 千萬 qiānwàn ten million 菩薩摩訶薩八十百千萬
426 12 extra; surplus; remainder 棘并餘叢林
427 12 to remain 棘并餘叢林
428 12 the time after an event 棘并餘叢林
429 12 the others; the rest 棘并餘叢林
430 12 additional; complementary 棘并餘叢林
431 11 to go; to 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
432 11 to rely on; to depend on 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
433 11 Yu 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
434 11 a crow 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
435 11 jiàn to see 見童子
436 11 jiàn opinion; view; understanding 見童子
437 11 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見童子
438 11 jiàn refer to; for details see 見童子
439 11 jiàn to listen to 見童子
440 11 jiàn to meet 見童子
441 11 jiàn to receive (a guest) 見童子
442 11 jiàn let me; kindly 見童子
443 11 jiàn Jian 見童子
444 11 xiàn to appear 見童子
445 11 xiàn to introduce 見童子
446 11 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見童子
447 11 jiàn seeing; observing; darśana 見童子
448 11 gòng to share 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
449 11 gòng Communist 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
450 11 gòng to connect; to join; to combine 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
451 11 gòng to include 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
452 11 gòng same; in common 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
453 11 gǒng to cup one fist in the other hand 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
454 11 gǒng to surround; to circle 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
455 11 gōng to provide 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
456 11 gōng respectfully 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
457 11 gōng Gong 聽受及彼眾中同會共坐甚為難矣
458 11 wàn ten thousand 與大比丘眾八千萬
459 11 wàn many; myriad; innumerable 與大比丘眾八千萬
460 11 wàn Wan 與大比丘眾八千萬
461 11 Mo 與大比丘眾八千萬
462 11 wàn scorpion dance 與大比丘眾八千萬
463 11 wàn ten thousand; myriad; ayuta 與大比丘眾八千萬
464 11 rào to go around 右遶如來遶三匝已
465 11 rào to entwine 右遶如來遶三匝已
466 11 rào to surround 右遶如來遶三匝已
467 11 rào circumambulate; padāvihāra 右遶如來遶三匝已
468 11 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多福德
469 11 duó many; much 多福德
470 11 duō more 多福德
471 11 duō excessive 多福德
472 11 duō abundant 多福德
473 11 duō to multiply; to acrue 多福德
474 11 duō Duo 多福德
475 11 duō ta 多福德
476 11 娑婆 suōpó Saha 名娑婆
477 11 娑婆 suōpó to bear; to endure without complaint; saha 名娑婆
478 11 十號 shí hào the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata 十號具足
479 11 Ru River 汝二大士從何所來
480 11 Ru 汝二大士從何所來
481 11 yǎn eye 藏光一切眾生眼童子
482 11 yǎn eyeball 藏光一切眾生眼童子
483 11 yǎn sight 藏光一切眾生眼童子
484 11 yǎn the present moment 藏光一切眾生眼童子
485 11 yǎn an opening; a small hole 藏光一切眾生眼童子
486 11 yǎn a trap 藏光一切眾生眼童子
487 11 yǎn insight 藏光一切眾生眼童子
488 11 yǎn a salitent point 藏光一切眾生眼童子
489 11 yǎn a beat with no accent 藏光一切眾生眼童子
490 11 yǎn to look; to glance 藏光一切眾生眼童子
491 11 yǎn to see proof 藏光一切眾生眼童子
492 11 yǎn eye; cakṣus 藏光一切眾生眼童子
493 11 精進 jīngjìn to be diligent 力精進善大奮迅童子
494 11 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 力精進善大奮迅童子
495 11 精進 jīngjìn Be Diligent 力精進善大奮迅童子
496 11 精進 jīngjìn diligence 力精進善大奮迅童子
497 11 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 力精進善大奮迅童子
498 11 bào newspaper 勝天報成
499 11 bào to announce; to inform; to report 勝天報成
500 11 bào to repay; to reply with a gift 勝天報成

Frequencies of all Words

Top 842

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 112 童子 tóngzǐ boy 文殊師利童子
2 112 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 文殊師利童子
3 112 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 文殊師利童子
4 81 that; those 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
5 81 another; the other 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
6 81 that; tad 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
7 73 děng et cetera; and so on 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
8 73 děng to wait 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
9 73 děng degree; kind 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
10 73 děng plural 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
11 73 děng to be equal 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
12 73 děng degree; level 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
13 73 děng to compare 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
14 73 děng same; equal; sama 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
15 59 yǒu is; are; to exist
16 59 yǒu to have; to possess
17 59 yǒu indicates an estimate
18 59 yǒu indicates a large quantity
19 59 yǒu indicates an affirmative response
20 59 yǒu a certain; used before a person, time, or place
21 59 yǒu used to compare two things
22 59 yǒu used in a polite formula before certain verbs
23 59 yǒu used before the names of dynasties
24 59 yǒu a certain thing; what exists
25 59 yǒu multiple of ten and ...
26 59 yǒu abundant
27 59 yǒu purposeful
28 59 yǒu You
29 59 yǒu 1. existence; 2. becoming
30 59 yǒu becoming; bhava
31 48 in; at 一切不住於意識中
32 48 in; at 一切不住於意識中
33 48 in; at; to; from 一切不住於意識中
34 48 to go; to 一切不住於意識中
35 48 to rely on; to depend on 一切不住於意識中
36 48 to go to; to arrive at 一切不住於意識中
37 48 from 一切不住於意識中
38 48 give 一切不住於意識中
39 48 oppposing 一切不住於意識中
40 48 and 一切不住於意識中
41 48 compared to 一切不住於意識中
42 48 by 一切不住於意識中
43 48 and; as well as 一切不住於意識中
44 48 for 一切不住於意識中
45 48 Yu 一切不住於意識中
46 48 a crow 一切不住於意識中
47 48 whew; wow 一切不住於意識中
48 48 near to; antike 一切不住於意識中
49 47 zhòng many; numerous 如是等眾諸童子俱
50 47 zhòng masses; people; multitude; crowd 如是等眾諸童子俱
51 47 zhòng general; common; public 如是等眾諸童子俱
52 47 zhòng many; all; sarva 如是等眾諸童子俱
53 46 爾時 ěr shí at that time 爾時
54 46 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
55 46 Buddha; Awakened One 於佛所生大信心
56 46 relating to Buddhism 於佛所生大信心
57 46 a statue or image of a Buddha 於佛所生大信心
58 46 a Buddhist text 於佛所生大信心
59 46 to touch; to stroke 於佛所生大信心
60 46 Buddha 於佛所生大信心
61 46 Buddha; Awakened One 於佛所生大信心
62 45 èr two 與大比丘二億眾俱
63 45 èr Kangxi radical 7 與大比丘二億眾俱
64 45 èr second 與大比丘二億眾俱
65 45 èr twice; double; di- 與大比丘二億眾俱
66 45 èr another; the other 與大比丘二億眾俱
67 45 èr more than one kind 與大比丘二億眾俱
68 45 èr two; dvā; dvi 與大比丘二億眾俱
69 45 èr both; dvaya 與大比丘二億眾俱
70 42 如來 rúlái Tathagata 此是如來力莊嚴力
71 42 如來 Rúlái Tathagata 此是如來力莊嚴力
72 42 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 此是如來力莊嚴力
73 41 one hundred million 與大比丘二億眾俱
74 41 to estimate; to calculate; to guess 與大比丘二億眾俱
75 41 a huge number; an immeasurable amount 與大比丘二億眾俱
76 41 to allay; to put to rest; to satisfy 與大比丘二億眾俱
77 41 a very large number; koṭi 與大比丘二億眾俱
78 41 zhū all; many; various 如是等眾諸童子俱
79 41 zhū Zhu 如是等眾諸童子俱
80 41 zhū all; members of the class 如是等眾諸童子俱
81 41 zhū interrogative particle 如是等眾諸童子俱
82 41 zhū him; her; them; it 如是等眾諸童子俱
83 41 zhū of; in 如是等眾諸童子俱
84 41 zhū all; many; sarva 如是等眾諸童子俱
85 40 such as; for example; for instance 清淨端平如琉璃掌
86 40 if 清淨端平如琉璃掌
87 40 in accordance with 清淨端平如琉璃掌
88 40 to be appropriate; should; with regard to 清淨端平如琉璃掌
89 40 this 清淨端平如琉璃掌
90 40 it is so; it is thus; can be compared with 清淨端平如琉璃掌
91 40 to go to 清淨端平如琉璃掌
92 40 to meet 清淨端平如琉璃掌
93 40 to appear; to seem; to be like 清淨端平如琉璃掌
94 40 at least as good as 清淨端平如琉璃掌
95 40 and 清淨端平如琉璃掌
96 40 or 清淨端平如琉璃掌
97 40 but 清淨端平如琉璃掌
98 40 then 清淨端平如琉璃掌
99 40 naturally 清淨端平如琉璃掌
100 40 expresses a question or doubt 清淨端平如琉璃掌
101 40 you 清淨端平如琉璃掌
102 40 the second lunar month 清淨端平如琉璃掌
103 40 in; at 清淨端平如琉璃掌
104 40 Ru 清淨端平如琉璃掌
105 40 Thus 清淨端平如琉璃掌
106 40 thus; tathā 清淨端平如琉璃掌
107 40 like; iva 清淨端平如琉璃掌
108 40 suchness; tathatā 清淨端平如琉璃掌
109 39 jiē all; each and every; in all cases 切皆得寂滅之法
110 39 jiē same; equally 切皆得寂滅之法
111 39 jiē all; sarva 切皆得寂滅之法
112 35 shí time; a point or period of time 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
113 35 shí a season; a quarter of a year 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
114 35 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
115 35 shí at that time 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
116 35 shí fashionable 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
117 35 shí fate; destiny; luck 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
118 35 shí occasion; opportunity; chance 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
119 35 shí tense 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
120 35 shí particular; special 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
121 35 shí to plant; to cultivate 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
122 35 shí hour (measure word) 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
123 35 shí an era; a dynasty 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
124 35 shí time [abstract] 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
125 35 shí seasonal 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
126 35 shí frequently; often 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
127 35 shí occasionally; sometimes 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
128 35 shí on time 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
129 35 shí this; that 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
130 35 shí to wait upon 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
131 35 shí hour 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
132 35 shí appropriate; proper; timely 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
133 35 shí Shi 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
134 35 shí a present; currentlt 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
135 35 shí time; kāla 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
136 35 shí at that time; samaya 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
137 35 shí then; atha 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
138 34 wèi for; to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
139 34 wèi because of 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
140 34 wéi to act as; to serve 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
141 34 wéi to change into; to become 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
142 34 wéi to be; is 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
143 34 wéi to do 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
144 34 wèi for 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
145 34 wèi because of; for; to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
146 34 wèi to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
147 34 wéi in a passive construction 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
148 34 wéi forming a rehetorical question 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
149 34 wéi forming an adverb 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
150 34 wéi to add emphasis 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
151 34 wèi to support; to help 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
152 34 wéi to govern 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
153 34 wèi to be; bhū 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
154 34 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
155 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊於彼後夜第一分中入于三昧
156 34 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 東方過如恒河沙等世界
157 34 世界 shìjiè the earth 東方過如恒河沙等世界
158 34 世界 shìjiè a domain; a realm 東方過如恒河沙等世界
159 34 世界 shìjiè the human world 東方過如恒河沙等世界
160 34 世界 shìjiè the conditions in the world 東方過如恒河沙等世界
161 34 世界 shìjiè world 東方過如恒河沙等世界
162 34 世界 shìjiè a world; lokadhatu 東方過如恒河沙等世界
163 33 guāng light 藏光一切眾生眼童子
164 33 guāng brilliant; bright; shining 藏光一切眾生眼童子
165 33 guāng to shine 藏光一切眾生眼童子
166 33 guāng only 藏光一切眾生眼童子
167 33 guāng to bare; to go naked 藏光一切眾生眼童子
168 33 guāng bare; naked 藏光一切眾生眼童子
169 33 guāng glory; honor 藏光一切眾生眼童子
170 33 guāng scenery 藏光一切眾生眼童子
171 33 guāng smooth 藏光一切眾生眼童子
172 33 guāng used up 藏光一切眾生眼童子
173 33 guāng sheen; luster; gloss 藏光一切眾生眼童子
174 33 guāng time; a moment 藏光一切眾生眼童子
175 33 guāng grace; favor 藏光一切眾生眼童子
176 33 guāng Guang 藏光一切眾生眼童子
177 33 guāng to manifest 藏光一切眾生眼童子
178 33 guāng welcome 藏光一切眾生眼童子
179 33 guāng light; radiance; prabha; tejas 藏光一切眾生眼童子
180 33 guāng a ray of light; rasmi 藏光一切眾生眼童子
181 31 佛號 fóhào name of the Buddha 其中有佛號無邊光多陀阿伽
182 30 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆是
183 30 一切 yīqiè temporary 一切皆是
184 30 一切 yīqiè the same 一切皆是
185 30 一切 yīqiè generally 一切皆是
186 30 一切 yīqiè all, everything 一切皆是
187 30 一切 yīqiè all; sarva 一切皆是
188 28 this; these
189 28 in this way
190 28 otherwise; but; however; so
191 28 at this time; now; here
192 28 this; here; etad
193 28 big; huge; large 力精進善大奮迅童子
194 28 Kangxi radical 37 力精進善大奮迅童子
195 28 great; major; important 力精進善大奮迅童子
196 28 size 力精進善大奮迅童子
197 28 old 力精進善大奮迅童子
198 28 greatly; very 力精進善大奮迅童子
199 28 oldest; earliest 力精進善大奮迅童子
200 28 adult 力精進善大奮迅童子
201 28 tài greatest; grand 力精進善大奮迅童子
202 28 dài an important person 力精進善大奮迅童子
203 28 senior 力精進善大奮迅童子
204 28 approximately 力精進善大奮迅童子
205 28 tài greatest; grand 力精進善大奮迅童子
206 28 an element 力精進善大奮迅童子
207 28 great; mahā 力精進善大奮迅童子
208 27 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴清淨福行善名稱童子
209 27 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴清淨福行善名稱童子
210 27 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴清淨福行善名稱童子
211 27 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴清淨福行善名稱童子
212 26 ā prefix to names of people 阿羅呵
213 26 ā to groan 阿羅呵
214 26 ā a 阿羅呵
215 26 ē to flatter 阿羅呵
216 26 ā expresses doubt 阿羅呵
217 26 ē river bank 阿羅呵
218 26 ē beam; pillar 阿羅呵
219 26 ē a hillslope; a mound 阿羅呵
220 26 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿羅呵
221 26 ē E 阿羅呵
222 26 ē to depend on 阿羅呵
223 26 ā a final particle 阿羅呵
224 26 ē e 阿羅呵
225 26 ē a buttress 阿羅呵
226 26 ē be partial to 阿羅呵
227 26 ē thick silk 阿羅呵
228 26 ā this; these 阿羅呵
229 26 ē e 阿羅呵
230 25 恒河沙 hénghé shā Sands of the Ganges 東方過如恒河沙等世界
231 25 恒河沙 hénghé shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 東方過如恒河沙等世界
232 25 恒河沙 hénghé shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 東方過如恒河沙等世界
233 25 shā to brake (a vehicle) 剎名一切光
234 25 chà Buddhist monastery or temple 剎名一切光
235 25 chà sign; mark; symbol 剎名一切光
236 25 shā land 剎名一切光
237 25 shā canopy; chattra 剎名一切光
238 24 luó Luo 阿羅呵
239 24 luó to catch; to capture 阿羅呵
240 24 luó gauze 阿羅呵
241 24 luó a sieve; cloth for filtering 阿羅呵
242 24 luó a net for catching birds 阿羅呵
243 24 luó to recruit 阿羅呵
244 24 luó to include 阿羅呵
245 24 luó to distribute 阿羅呵
246 24 luó ra 阿羅呵
247 24 a laughing sound 阿羅呵
248 24 he 阿羅呵
249 24 to scold 阿羅呵
250 24 a yawn 阿羅呵
251 24 ha 阿羅呵
252 24 yawn; vijṛmbhā 阿羅呵
253 24 la 阿羅呵
254 23 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one 三藐三佛陀
255 23 zhōng middle 一切不住於意識中
256 23 zhōng medium; medium sized 一切不住於意識中
257 23 zhōng China 一切不住於意識中
258 23 zhòng to hit the mark 一切不住於意識中
259 23 zhōng in; amongst 一切不住於意識中
260 23 zhōng midday 一切不住於意識中
261 23 zhōng inside 一切不住於意識中
262 23 zhōng during 一切不住於意識中
263 23 zhōng Zhong 一切不住於意識中
264 23 zhōng intermediary 一切不住於意識中
265 23 zhōng half 一切不住於意識中
266 23 zhōng just right; suitably 一切不住於意識中
267 23 zhōng while 一切不住於意識中
268 23 zhòng to reach; to attain 一切不住於意識中
269 23 zhòng to suffer; to infect 一切不住於意識中
270 23 zhòng to obtain 一切不住於意識中
271 23 zhòng to pass an exam 一切不住於意識中
272 23 zhōng middle 一切不住於意識中
273 22 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 無邊心廣義慧童子
274 22 無邊 wúbiān boundless; ananta 無邊心廣義慧童子
275 22 zuò to sit 坐於眾中
276 22 zuò to ride 坐於眾中
277 22 zuò to visit 坐於眾中
278 22 zuò a seat 坐於眾中
279 22 zuò to hold fast to; to stick to 坐於眾中
280 22 zuò to be in a position 坐於眾中
281 22 zuò because; for 坐於眾中
282 22 zuò to convict; to try 坐於眾中
283 22 zuò to stay 坐於眾中
284 22 zuò to kneel 坐於眾中
285 22 zuò to violate 坐於眾中
286 22 zuò to sit; niṣad 坐於眾中
287 22 zuò to sit cross-legged in meditation; paryaṅka 坐於眾中
288 21 already 入三昧已
289 21 Kangxi radical 49 入三昧已
290 21 from 入三昧已
291 21 to bring to an end; to stop 入三昧已
292 21 final aspectual particle 入三昧已
293 21 afterwards; thereafter 入三昧已
294 21 too; very; excessively 入三昧已
295 21 to complete 入三昧已
296 21 to demote; to dismiss 入三昧已
297 21 to recover from an illness 入三昧已
298 21 certainly 入三昧已
299 21 an interjection of surprise 入三昧已
300 21 this 入三昧已
301 21 former; pūrvaka 入三昧已
302 21 former; pūrvaka 入三昧已
303 21 guò to cross; to go over; to pass 東方過如恒河沙等世界
304 21 guò too 東方過如恒河沙等世界
305 21 guò particle to indicate experience 東方過如恒河沙等世界
306 21 guò to surpass; to exceed 東方過如恒河沙等世界
307 21 guò to experience; to pass time 東方過如恒河沙等世界
308 21 guò to go 東方過如恒河沙等世界
309 21 guò a mistake 東方過如恒河沙等世界
310 21 guò a time; a round 東方過如恒河沙等世界
311 21 guō Guo 東方過如恒河沙等世界
312 21 guò to die 東方過如恒河沙等世界
313 21 guò to shift 東方過如恒河沙等世界
314 21 guò to endure 東方過如恒河沙等世界
315 21 guò to pay a visit; to call on 東方過如恒河沙等世界
316 21 guò gone by, past; atīta 東方過如恒河沙等世界
317 21 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 為諸大眾說微妙法
318 21 大眾 dàzhòng Volkswagen 為諸大眾說微妙法
319 21 大眾 dàzhòng Assembly 為諸大眾說微妙法
320 21 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 為諸大眾說微妙法
321 21 zuò seat 座莊嚴光因緣故
322 21 zuò measure word for large things 座莊嚴光因緣故
323 21 zuò stand; base 座莊嚴光因緣故
324 21 zuò a constellation; a star constellation 座莊嚴光因緣故
325 21 zuò seat; āsana 座莊嚴光因緣故
326 21 cóng from 等從彼佛
327 21 cóng to follow 等從彼佛
328 21 cóng past; through 等從彼佛
329 21 cóng to comply; to submit; to defer 等從彼佛
330 21 cóng to participate in something 等從彼佛
331 21 cóng to use a certain method or principle 等從彼佛
332 21 cóng usually 等從彼佛
333 21 cóng something secondary 等從彼佛
334 21 cóng remote relatives 等從彼佛
335 21 cóng secondary 等從彼佛
336 21 cóng to go on; to advance 等從彼佛
337 21 cōng at ease; informal 等從彼佛
338 21 zòng a follower; a supporter 等從彼佛
339 21 zòng to release 等從彼佛
340 21 zòng perpendicular; longitudinal 等從彼佛
341 21 cóng receiving; upādāya 等從彼佛
342 20 正遍知 Zhèng Biàn Zhī correct peerless enlightenment 正遍知
343 20 正遍知 zhèng biàn zhī Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha 正遍知
344 20 其中 qízhōng among 其中有佛號無邊光多陀阿伽
345 20 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 佛號釋迦牟尼如來
346 20 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 佛號釋迦牟尼如來
347 19 entirely; without exception 與比丘眾五百人俱
348 19 both; together 與比丘眾五百人俱
349 19 together; sardham 與比丘眾五百人俱
350 19 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 偏袒右臂頂禮
351 19 頂禮 dǐnglǐ Prostration 偏袒右臂頂禮
352 19 míng measure word for people 之三昧名力莊嚴
353 19 míng fame; renown; reputation 之三昧名力莊嚴
354 19 míng a name; personal name; designation 之三昧名力莊嚴
355 19 míng rank; position 之三昧名力莊嚴
356 19 míng an excuse 之三昧名力莊嚴
357 19 míng life 之三昧名力莊嚴
358 19 míng to name; to call 之三昧名力莊嚴
359 19 míng to express; to describe 之三昧名力莊嚴
360 19 míng to be called; to have the name 之三昧名力莊嚴
361 19 míng to own; to possess 之三昧名力莊嚴
362 19 míng famous; renowned 之三昧名力莊嚴
363 19 míng moral 之三昧名力莊嚴
364 19 míng name; naman 之三昧名力莊嚴
365 19 míng fame; renown; yasas 之三昧名力莊嚴
366 19 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 佛神力故
367 19 old; ancient; former; past 佛神力故
368 19 reason; cause; purpose 佛神力故
369 19 to die 佛神力故
370 19 so; therefore; hence 佛神力故
371 19 original 佛神力故
372 19 accident; happening; instance 佛神力故
373 19 a friend; an acquaintance; friendship 佛神力故
374 19 something in the past 佛神力故
375 19 deceased; dead 佛神力故
376 19 still; yet 佛神力故
377 19 therefore; tasmāt 佛神力故
378 18 to reach 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
379 18 and 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
380 18 coming to; when 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
381 18 to attain 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
382 18 to understand 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
383 18 able to be compared to; to catch up with 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
384 18 to be involved with; to associate with 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
385 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
386 18 and; ca; api 時此處祇陀樹園地及虛空一切皆滿天衣
387 18 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 天寶炎光善照耀幢童子
388 18 shàn happy 天寶炎光善照耀幢童子
389 18 shàn good 天寶炎光善照耀幢童子
390 18 shàn kind-hearted 天寶炎光善照耀幢童子
391 18 shàn to be skilled at something 天寶炎光善照耀幢童子
392 18 shàn familiar 天寶炎光善照耀幢童子
393 18 shàn to repair 天寶炎光善照耀幢童子
394 18 shàn to admire 天寶炎光善照耀幢童子
395 18 shàn to praise 天寶炎光善照耀幢童子
396 18 shàn numerous; frequent; easy 天寶炎光善照耀幢童子
397 18 shàn Shan 天寶炎光善照耀幢童子
398 18 shàn wholesome; virtuous 天寶炎光善照耀幢童子
399 17 多陀阿伽度 duōtuóājiādù Tathagata 其中有佛號無邊精進多陀阿伽度
400 17 zuì most; extremely; exceedingly 一切眾生最愛
401 17 zuì superior 一切眾生最愛
402 17 zuì top place 一切眾生最愛
403 17 zuì in sum; altogether 一切眾生最愛
404 17 zuì to assemble together 一切眾生最愛
405 17 zuì exceedingly; suṣṭhu 一切眾生最愛
406 17 capacity; degree; a standard; a measure
407 17 duó to estimate; to calculate
408 17 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond
409 17 amount
410 17 to save; to rescue; to liberate; to overcome
411 17 musical or poetic rhythm
412 17 conduct; bearing
413 17 a time
414 17 to spend time; to pass time
415 17 kilowatt-hour
416 17 degree
417 17 pāramitā; perfection
418 17 ordination
419 17 liberate; ferry; mokṣa
420 16 yán to speak; to say; said
421 16 yán language; talk; words; utterance; speech
422 16 yán Kangxi radical 149
423 16 yán a particle with no meaning
424 16 yán phrase; sentence
425 16 yán a word; a syllable
426 16 yán a theory; a doctrine
427 16 yán to regard as
428 16 yán to act as
429 16 yán word; vacana
430 16 yán speak; vad
431 16 sān three
432 16 sān third
433 16 sān more than two
434 16 sān very few
435 16 sān repeatedly
436 16 sān San
437 16 sān three; tri
438 16 sān sa
439 16 sān three kinds; trividha
440 15 lái to come 來大大神通莊嚴之事
441 15 lái indicates an approximate quantity 來大大神通莊嚴之事
442 15 lái please 來大大神通莊嚴之事
443 15 lái used to substitute for another verb 來大大神通莊嚴之事
444 15 lái used between two word groups to express purpose and effect 來大大神通莊嚴之事
445 15 lái ever since 來大大神通莊嚴之事
446 15 lái wheat 來大大神通莊嚴之事
447 15 lái next; future 來大大神通莊嚴之事
448 15 lái a simple complement of direction 來大大神通莊嚴之事
449 15 lái to occur; to arise 來大大神通莊嚴之事
450 15 lái to earn 來大大神通莊嚴之事
451 15 lái to come; āgata 來大大神通莊嚴之事
452 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
453 15 ér Kangxi radical 126 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
454 15 ér you 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
455 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
456 15 ér right away; then 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
457 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
458 15 ér if; in case; in the event that 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
459 15 ér therefore; as a result; thus 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
460 15 ér how can it be that? 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
461 15 ér so as to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
462 15 ér only then 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
463 15 ér as if; to seem like 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
464 15 néng can; able 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
465 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
466 15 ér me 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
467 15 ér to arrive; up to 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
468 15 ér possessive 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
469 15 ér and; ca 復有八十百千菩薩摩訶薩等而為上首
470 15 nán difficult; arduous; hard 難可譬喻善色愛
471 15 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 難可譬喻善色愛
472 15 nán hardly possible; unable 難可譬喻善色愛
473 15 nàn disaster; calamity 難可譬喻善色愛
474 15 nàn enemy; foe 難可譬喻善色愛
475 15 nán bad; unpleasant 難可譬喻善色愛
476 15 nàn to blame; to rebuke 難可譬喻善色愛
477 15 nàn to object to; to argue against 難可譬喻善色愛
478 15 nàn to reject; to repudiate 難可譬喻善色愛
479 15 nán inopportune; aksana 難可譬喻善色愛
480 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions
481 14 suǒ an office; an institute
482 14 suǒ introduces a relative clause
483 14 suǒ it
484 14 suǒ if; supposing
485 14 suǒ a few; various; some
486 14 suǒ a place; a location
487 14 suǒ indicates a passive voice
488 14 suǒ that which
489 14 suǒ an ordinal number
490 14 suǒ meaning
491 14 suǒ garrison
492 14 suǒ place; pradeśa
493 14 suǒ that which; yad
494 14 eight 八億
495 14 Kangxi radical 12 八億
496 14 eighth 八億
497 14 all around; all sides 八億
498 14 eight; aṣṭa 八億
499 14 如是 rúshì thus; so 如是等眾諸童子俱
500 14 如是 rúshì thus, so 如是等眾諸童子俱

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
童子 tóngzǐ boy; prince; kumara
that; tad
děng same; equal; sama
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
near to; antike
zhòng many; all; sarva
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. èr
 2. èr
 1. two; dvā; dvi
 2. both; dvaya
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝意 寶意 98 Ratnamati
北方 98 The North
大清 100 Qing Dynasty
大威德 100 Yamantaka
大光 100 Vistīrṇavatī
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多罗 多羅 100 Tara
多陀阿伽度 100 Tathagata
佛号 佛號 102 name of the Buddha
广德 廣德 103 Guangde
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
 6. river; nadī
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净琉璃 淨琉璃 106 Realm of Pure Crystal
力庄严三昧经 力莊嚴三昧經 108 Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra; Li Zhuangyan Sanmei Jing
108 Liao
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善胜 善勝 115 Skilled in Victory; Uttara
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍婆提城 115 City of Sravasti
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦佛 釋迦佛 115 Sakyamuni Buddha; Shakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
83 Sui Dynasty
娑婆国土 娑婆國土 83 Saha Lokadhatu; Saha Land
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天宝 天寶 116 Tianbao
天竺 116 India; Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西北方 120 northwest; northwestern
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
只陀 祇陀 122 Jeta; Jetṛ
只陀林 祇陀林 122
 1. Jetavana
 2. Jetavana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 114.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿伽 97 scented water; argha
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
暗冥 195 wrapt in darkness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧 196 asamkhyeya
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
白佛 98 to address the Buddha
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
幢幡 99 a hanging banner
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大愿 大願 100 a great vow
多摩罗 多摩羅 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 Buddha land
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福行 102 actions that product merit
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙等国土 恒河沙等國土 104 many worlds similar to the sands of the river Ganges
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
尽十方 盡十方 106 everywhere
净妙 淨妙 106 pure and subtle
俱起 106 being brought together
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
尼师坛 尼師壇 110 a mat for sitting on; niṣīdana
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
普眼 112 all-seeing vision
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
十方世界 115 the worlds in all ten directions
师子座 師子座 115 lion's throne
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
随逐 隨逐 115 to attach and follow
所恭敬 115 honored
所作已办 所作已辦 115 their work done
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天盖 天蓋 116 a canopy held over a Buddha
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
网缦 網縵 119 webbed
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
五百罗汉 五百羅漢 119 Five Hundred Arhats
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
香光 120 Fragrant Light
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
右遶 121 moving to the right
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙花 優曇花 121 udumbara flower
欝金 121 saffron; kunkuma
欝金香 121 saffron
杂秽 雜穢 122 vulgar
赞歎 讚歎 122 praise
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
重担 重擔 122 a heavy load
众生见 眾生見 122 the view of a being
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
斫迦婆罗 斫迦婆羅 122 cakra; wheel
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara