Glossary and Vocabulary for Vajragarbharatnarājatantra sūtra (Zuishang Dasheng Jingang Da Jiao Bao Wang Jing) 最上大乘金剛大教寶王經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 50 金剛 jīngāng a diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
2 50 金剛 jīngāng King Kong 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
3 50 金剛 jīngāng a hard object 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
4 50 金剛 jīngāng gorilla 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
5 50 金剛 jīngāng diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
6 50 金剛 jīngāng vajra 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
7 50 to go; to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
8 50 to rely on; to depend on 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
9 50 Yu 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
10 50 a crow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
11 41 to reach 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
12 41 to attain 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
13 41 to understand 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
14 41 able to be compared to; to catch up with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
15 41 to be involved with; to associate with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
16 41 passing of a feudal title from elder to younger brother 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
17 41 and; ca; api 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
18 39 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 爾時印捺囉部帝得聞法故
19 39 děi to want to; to need to 爾時印捺囉部帝得聞法故
20 39 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
21 39 de 爾時印捺囉部帝得聞法故
22 39 de infix potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
23 39 to result in 爾時印捺囉部帝得聞法故
24 39 to be proper; to fit; to suit 爾時印捺囉部帝得聞法故
25 39 to be satisfied 爾時印捺囉部帝得聞法故
26 39 to be finished 爾時印捺囉部帝得聞法故
27 39 děi satisfying 爾時印捺囉部帝得聞法故
28 39 to contract 爾時印捺囉部帝得聞法故
29 39 to hear 爾時印捺囉部帝得聞法故
30 39 to have; there is 爾時印捺囉部帝得聞法故
31 39 marks time passed 爾時印捺囉部帝得聞法故
32 39 obtain; attain; prāpta 爾時印捺囉部帝得聞法故
33 36 yán to speak; to say; said 復告印捺囉部帝大王言
34 36 yán language; talk; words; utterance; speech 復告印捺囉部帝大王言
35 36 yán Kangxi radical 149 復告印捺囉部帝大王言
36 36 yán phrase; sentence 復告印捺囉部帝大王言
37 36 yán a word; a syllable 復告印捺囉部帝大王言
38 36 yán a theory; a doctrine 復告印捺囉部帝大王言
39 36 yán to regard as 復告印捺囉部帝大王言
40 36 yán to act as 復告印捺囉部帝大王言
41 36 yán speech; vāc 復告印捺囉部帝大王言
42 36 yán speak; vad 復告印捺囉部帝大王言
43 33 大乘 dàshèng Mahayana 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
44 33 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
45 33 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
46 32 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
47 32 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
48 32 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩足
49 31 Kangxi radical 49 已曾為王號精進授
50 31 to bring to an end; to stop 已曾為王號精進授
51 31 to complete 已曾為王號精進授
52 31 to demote; to dismiss 已曾為王號精進授
53 31 to recover from an illness 已曾為王號精進授
54 31 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
55 31 děng et cetera; and so on 諸根境界等種種之法
56 31 děng to wait 諸根境界等種種之法
57 31 děng to be equal 諸根境界等種種之法
58 31 děng degree; level 諸根境界等種種之法
59 31 děng to compare 諸根境界等種種之法
60 29 to go back; to return 復告印捺囉部帝大王言
61 29 to resume; to restart 復告印捺囉部帝大王言
62 29 to do in detail 復告印捺囉部帝大王言
63 29 to restore 復告印捺囉部帝大王言
64 29 to respond; to reply to 復告印捺囉部帝大王言
65 29 Fu; Return 復告印捺囉部帝大王言
66 29 to retaliate; to reciprocate 復告印捺囉部帝大王言
67 29 to avoid forced labor or tax 復告印捺囉部帝大王言
68 29 Fu 復告印捺囉部帝大王言
69 29 doubled; to overlapping; folded 復告印捺囉部帝大王言
70 29 a lined garment with doubled thickness 復告印捺囉部帝大王言
71 28 wéi to act as; to serve 已曾為王號精進授
72 28 wéi to change into; to become 已曾為王號精進授
73 28 wéi to be; is 已曾為王號精進授
74 28 wéi to do 已曾為王號精進授
75 28 wèi to support; to help 已曾為王號精進授
76 28 wéi to govern 已曾為王號精進授
77 24 zhòng many; numerous 是時與諸學眾
78 24 zhòng masses; people; multitude; crowd 是時與諸學眾
79 24 zhòng general; common; public 是時與諸學眾
80 24 wáng Wang 已曾為王號精進授
81 24 wáng a king 已曾為王號精進授
82 24 wáng Kangxi radical 96 已曾為王號精進授
83 24 wàng to be king; to rule 已曾為王號精進授
84 24 wáng a prince; a duke 已曾為王號精進授
85 24 wáng grand; great 已曾為王號精進授
86 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 已曾為王號精進授
87 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 已曾為王號精進授
88 24 wáng the head of a group or gang 已曾為王號精進授
89 24 wáng the biggest or best of a group 已曾為王號精進授
90 24 wáng king; best of a kind; rāja 已曾為王號精進授
91 22 suǒ a few; various; some 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
92 22 suǒ a place; a location 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
93 22 suǒ indicates a passive voice 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
94 22 suǒ an ordinal number 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
95 22 suǒ meaning 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
96 22 suǒ garrison 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
97 22 suǒ place; pradeśa 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
98 22 xué to study; to learn 是時與諸學眾
99 22 xué to imitate 是時與諸學眾
100 22 xué a school; an academy 是時與諸學眾
101 22 xué to understand 是時與諸學眾
102 22 xué learning; acquired knowledge 是時與諸學眾
103 22 xué learned 是時與諸學眾
104 22 xué a learner 是時與諸學眾
105 22 xué student; learning; śikṣā 是時與諸學眾
106 22 Yi 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
107 21 zhī to go 日清淨光明如來之時
108 21 zhī to arrive; to go 日清淨光明如來之時
109 21 zhī is 日清淨光明如來之時
110 21 zhī to use 日清淨光明如來之時
111 21 zhī Zhi 日清淨光明如來之時
112 21 不見 bújiàn to not see 何以故謂不見內空不見外空
113 21 不見 bújiàn to not meet 何以故謂不見內空不見外空
114 21 不見 bújiàn to disappear 何以故謂不見內空不見外空
115 20 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 顧視左邊告金剛手菩薩言
116 19 míng fame; renown; reputation 當云何名云何受持
117 19 míng a name; personal name; designation 當云何名云何受持
118 19 míng rank; position 當云何名云何受持
119 19 míng an excuse 當云何名云何受持
120 19 míng life 當云何名云何受持
121 19 míng to name; to call 當云何名云何受持
122 19 míng to express; to describe 當云何名云何受持
123 19 míng to be called; to have the name 當云何名云何受持
124 19 míng to own; to possess 當云何名云何受持
125 19 míng famous; renowned 當云何名云何受持
126 19 míng moral 當云何名云何受持
127 19 míng name; naman 當云何名云何受持
128 19 míng fame; renown; yasas 當云何名云何受持
129 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是語已
130 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是語已
131 19 shuì to persuade 爾時世尊說是語已
132 19 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是語已
133 19 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是語已
134 19 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是語已
135 19 shuō allocution 爾時世尊說是語已
136 19 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是語已
137 19 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是語已
138 19 shuō speach; vāda 爾時世尊說是語已
139 19 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是語已
140 19 to be near by; to be close to 即復合掌白世尊言
141 19 at that time 即復合掌白世尊言
142 19 to be exactly the same as; to be thus 即復合掌白世尊言
143 19 supposed; so-called 即復合掌白世尊言
144 19 to arrive at; to ascend 即復合掌白世尊言
145 19 一切 yīqiè temporary 一切
146 19 一切 yīqiè the same 一切
147 18 method; way 日清淨光明如來法中
148 18 France 日清淨光明如來法中
149 18 the law; rules; regulations 日清淨光明如來法中
150 18 the teachings of the Buddha; Dharma 日清淨光明如來法中
151 18 a standard; a norm 日清淨光明如來法中
152 18 an institution 日清淨光明如來法中
153 18 to emulate 日清淨光明如來法中
154 18 magic; a magic trick 日清淨光明如來法中
155 18 punishment 日清淨光明如來法中
156 18 Fa 日清淨光明如來法中
157 18 a precedent 日清淨光明如來法中
158 18 a classification of some kinds of Han texts 日清淨光明如來法中
159 18 relating to a ceremony or rite 日清淨光明如來法中
160 18 Dharma 日清淨光明如來法中
161 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 日清淨光明如來法中
162 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 日清淨光明如來法中
163 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 日清淨光明如來法中
164 18 quality; characteristic 日清淨光明如來法中
165 18 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
166 18 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
167 18 弟子 dìzi disciple; follower; student 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
168 18 弟子 dìzi youngster 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
169 18 弟子 dìzi prostitute 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
170 18 弟子 dìzi believer 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
171 18 弟子 dìzi disciple 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
172 18 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
173 17 ka 人民各以香華奉獻供養
174 17 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 國中復有金剛阿闍梨
175 17 shí time; a point or period of time 是時與諸學眾
176 17 shí a season; a quarter of a year 是時與諸學眾
177 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時與諸學眾
178 17 shí fashionable 是時與諸學眾
179 17 shí fate; destiny; luck 是時與諸學眾
180 17 shí occasion; opportunity; chance 是時與諸學眾
181 17 shí tense 是時與諸學眾
182 17 shí particular; special 是時與諸學眾
183 17 shí to plant; to cultivate 是時與諸學眾
184 17 shí an era; a dynasty 是時與諸學眾
185 17 shí time [abstract] 是時與諸學眾
186 17 shí seasonal 是時與諸學眾
187 17 shí to wait upon 是時與諸學眾
188 17 shí hour 是時與諸學眾
189 17 shí appropriate; proper; timely 是時與諸學眾
190 17 shí Shi 是時與諸學眾
191 17 shí a present; currentlt 是時與諸學眾
192 17 shí time; kāla 是時與諸學眾
193 17 shí at that time; samaya 是時與諸學眾
194 16 gào to tell; to say; said; told 復告印捺囉部帝大王言
195 16 gào to request 復告印捺囉部帝大王言
196 16 gào to report; to inform 復告印捺囉部帝大王言
197 16 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復告印捺囉部帝大王言
198 16 gào to accuse; to sue 復告印捺囉部帝大王言
199 16 gào to reach 復告印捺囉部帝大王言
200 16 gào an announcement 復告印捺囉部帝大王言
201 16 gào a party 復告印捺囉部帝大王言
202 16 gào a vacation 復告印捺囉部帝大王言
203 16 gào Gao 復告印捺囉部帝大王言
204 16 gào to tell; jalp 復告印捺囉部帝大王言
205 16 wén to hear 部帝聞此語已
206 16 wén Wen 部帝聞此語已
207 16 wén sniff at; to smell 部帝聞此語已
208 16 wén to be widely known 部帝聞此語已
209 16 wén to confirm; to accept 部帝聞此語已
210 16 wén information 部帝聞此語已
211 16 wèn famous; well known 部帝聞此語已
212 16 wén knowledge; learning 部帝聞此語已
213 16 wèn popularity; prestige; reputation 部帝聞此語已
214 16 wén to question 部帝聞此語已
215 16 wén hearing; śruti 部帝聞此語已
216 15 zhèng proof 欲令王等證無生忍盡涅槃界
217 15 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 欲令王等證無生忍盡涅槃界
218 15 zhèng to advise against 欲令王等證無生忍盡涅槃界
219 15 zhèng certificate 欲令王等證無生忍盡涅槃界
220 15 zhèng an illness 欲令王等證無生忍盡涅槃界
221 15 zhèng to accuse 欲令王等證無生忍盡涅槃界
222 15 zhèng realization; adhigama 欲令王等證無生忍盡涅槃界
223 15 zuò to do 寶及殊妙衣作大供養
224 15 zuò to act as; to serve as 寶及殊妙衣作大供養
225 15 zuò to start 寶及殊妙衣作大供養
226 15 zuò a writing; a work 寶及殊妙衣作大供養
227 15 zuò to dress as; to be disguised as 寶及殊妙衣作大供養
228 15 zuō to create; to make 寶及殊妙衣作大供養
229 15 zuō a workshop 寶及殊妙衣作大供養
230 15 zuō to write; to compose 寶及殊妙衣作大供養
231 15 zuò to rise 寶及殊妙衣作大供養
232 15 zuò to be aroused 寶及殊妙衣作大供養
233 15 zuò activity; action; undertaking 寶及殊妙衣作大供養
234 15 zuò to regard as 寶及殊妙衣作大供養
235 15 zuò action; kāraṇa 寶及殊妙衣作大供養
236 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
237 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
238 15 zhǒng kind; type 又復演說八種成就之法
239 15 zhòng to plant; to grow; to cultivate 又復演說八種成就之法
240 15 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 又復演說八種成就之法
241 15 zhǒng seed; strain 又復演說八種成就之法
242 15 zhǒng offspring 又復演說八種成就之法
243 15 zhǒng breed 又復演說八種成就之法
244 15 zhǒng race 又復演說八種成就之法
245 15 zhǒng species 又復演說八種成就之法
246 15 zhǒng root; source; origin 又復演說八種成就之法
247 15 zhǒng grit; guts 又復演說八種成就之法
248 14 big; huge; large 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
249 14 Kangxi radical 37 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
250 14 great; major; important 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
251 14 size 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
252 14 old 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
253 14 oldest; earliest 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
254 14 adult 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
255 14 dài an important person 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
256 14 senior 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
257 14 an element 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
258 14 great; mahā 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
259 14 zhě ca 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
260 13 fēi Kangxi radical 175 知非常非無常
261 13 fēi wrong; bad; untruthful 知非常非無常
262 13 fēi different 知非常非無常
263 13 fēi to not be; to not have 知非常非無常
264 13 fēi to violate; to be contrary to 知非常非無常
265 13 fēi Africa 知非常非無常
266 13 fēi to slander 知非常非無常
267 13 fěi to avoid 知非常非無常
268 13 fēi must 知非常非無常
269 13 fēi an error 知非常非無常
270 13 fēi a problem; a question 知非常非無常
271 13 fēi evil 知非常非無常
272 13 self 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
273 13 [my] dear 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
274 13 Wo 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
275 13 self; atman; attan 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
276 13 ga 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
277 13 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 復告印捺囉部帝大王言
278 13 yìn India 復告印捺囉部帝大王言
279 13 yìn a mudra; a hand gesture 復告印捺囉部帝大王言
280 13 yìn a seal; a stamp 復告印捺囉部帝大王言
281 13 yìn to tally 復告印捺囉部帝大王言
282 13 yìn a vestige; a trace 復告印捺囉部帝大王言
283 13 yìn Yin 復告印捺囉部帝大王言
284 13 yìn to leave a track or trace 復告印捺囉部帝大王言
285 13 yìn mudra 復告印捺囉部帝大王言
286 13 yòu Kangxi radical 29 又復求學如是金剛大乘
287 13 kōng empty; void; hollow 空勝義空
288 13 kòng free time 空勝義空
289 13 kòng to empty; to clean out 空勝義空
290 13 kōng the sky; the air 空勝義空
291 13 kōng in vain; for nothing 空勝義空
292 13 kòng vacant; unoccupied 空勝義空
293 13 kòng empty space 空勝義空
294 13 kōng without substance 空勝義空
295 13 kōng to not have 空勝義空
296 13 kòng opportunity; chance 空勝義空
297 13 kōng vast and high 空勝義空
298 13 kōng impractical; ficticious 空勝義空
299 13 kòng blank 空勝義空
300 13 kòng expansive 空勝義空
301 13 kòng lacking 空勝義空
302 13 kōng plain; nothing else 空勝義空
303 13 kōng Emptiness 空勝義空
304 13 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 空勝義空
305 13 zhōng middle 日清淨光明如來法中
306 13 zhōng medium; medium sized 日清淨光明如來法中
307 13 zhōng China 日清淨光明如來法中
308 13 zhòng to hit the mark 日清淨光明如來法中
309 13 zhōng midday 日清淨光明如來法中
310 13 zhōng inside 日清淨光明如來法中
311 13 zhōng during 日清淨光明如來法中
312 13 zhōng Zhong 日清淨光明如來法中
313 13 zhōng intermediary 日清淨光明如來法中
314 13 zhōng half 日清淨光明如來法中
315 13 zhòng to reach; to attain 日清淨光明如來法中
316 13 zhòng to suffer; to infect 日清淨光明如來法中
317 13 zhòng to obtain 日清淨光明如來法中
318 13 zhòng to pass an exam 日清淨光明如來法中
319 13 zhōng middle 日清淨光明如來法中
320 12 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底
321 12 大王 dàwáng king 復告印捺囉部帝大王言
322 12 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 復告印捺囉部帝大王言
323 12 大王 dàwáng great king; mahārāja 復告印捺囉部帝大王言
324 12 捺囉部帝 nàluóbùdì Indrabodhi 復告印捺囉部帝大王言
325 12 to give 是時與諸學眾
326 12 to accompany 是時與諸學眾
327 12 to particate in 是時與諸學眾
328 12 of the same kind 是時與諸學眾
329 12 to help 是時與諸學眾
330 12 for 是時與諸學眾
331 12 to know; to learn about; to comprehend 皆悉證得無生法忍
332 12 detailed 皆悉證得無生法忍
333 12 to elaborate; to expound 皆悉證得無生法忍
334 12 to exhaust; to use up 皆悉證得無生法忍
335 12 strongly 皆悉證得無生法忍
336 12 Xi 皆悉證得無生法忍
337 11 演說 yǎnshuō to give a speech 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
338 11 演說 yǎnshuō a speech 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
339 11 演說 yǎnshuō to expound 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
340 11 名為 míngwèi to be called 云何名為菩薩摩訶薩
341 11 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala; individual; person 王言云何菩薩五種補特伽羅
342 11 jìn to the greatest extent; utmost 欲令王等證無生忍盡涅槃界
343 11 jìn perfect; flawless 欲令王等證無生忍盡涅槃界
344 11 jìn to give priority to; to do one's utmost 欲令王等證無生忍盡涅槃界
345 11 jìn to vanish 欲令王等證無生忍盡涅槃界
346 11 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 欲令王等證無生忍盡涅槃界
347 11 jìn to die 欲令王等證無生忍盡涅槃界
348 11 jīn today; present; now 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
349 11 jīn Jin 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
350 11 jīn modern 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
351 11 jīn now; adhunā 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
352 11 nǎi to be 乃與菩薩同乘寶車
353 11 涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa 欲令王等證無生忍盡涅槃界
354 11 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
355 11 relating to Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
356 11 a statue or image of a Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
357 11 a Buddhist text 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
358 11 to touch; to stroke 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
359 11 Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
360 11 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
361 11 灌頂 guàn dǐng consecration 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
362 11 灌頂 guàn dǐng Anointment 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
363 11 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
364 11 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
365 10 fu 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
366 10 va 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
367 10 xíng to walk 菩薩摩訶薩行
368 10 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行
369 10 háng profession 菩薩摩訶薩行
370 10 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行
371 10 xíng to travel 菩薩摩訶薩行
372 10 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行
373 10 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行
374 10 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行
375 10 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行
376 10 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行
377 10 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行
378 10 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行
379 10 xíng to move 菩薩摩訶薩行
380 10 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行
381 10 xíng travel 菩薩摩訶薩行
382 10 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行
383 10 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行
384 10 xíng temporary 菩薩摩訶薩行
385 10 háng rank; order 菩薩摩訶薩行
386 10 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行
387 10 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行
388 10 xíng to experience 菩薩摩訶薩行
389 10 xíng path; way 菩薩摩訶薩行
390 10 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行
391 10 xíng Xing 菩薩摩訶薩行
392 10 xíng Practice 菩薩摩訶薩行
393 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行
394 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行
395 10 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
396 10 infix potential marker 七者不侵害師
397 10 sufficient; enough 頭面著地禮世尊足已
398 10 Kangxi radical 157 頭面著地禮世尊足已
399 10 foot 頭面著地禮世尊足已
400 10 to attain; to suffice; to be qualified 頭面著地禮世尊足已
401 10 to satisfy 頭面著地禮世尊足已
402 10 leg 頭面著地禮世尊足已
403 10 football 頭面著地禮世尊足已
404 10 sound of footsteps; patter 頭面著地禮世尊足已
405 10 permitted 頭面著地禮世尊足已
406 10 to amount to; worthy 頭面著地禮世尊足已
407 10 Zu 頭面著地禮世尊足已
408 10 to step; to tread 頭面著地禮世尊足已
409 10 to stop; to halt 頭面著地禮世尊足已
410 10 prosperous 頭面著地禮世尊足已
411 10 excessive 頭面著地禮世尊足已
412 10 Contented 頭面著地禮世尊足已
413 10 foot; pāda 頭面著地禮世尊足已
414 10 satisfied; tṛpta 頭面著地禮世尊足已
415 10 ér Kangxi radical 126 合掌當心而白佛言
416 10 ér as if; to seem like 合掌當心而白佛言
417 10 néng can; able 合掌當心而白佛言
418 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌當心而白佛言
419 10 ér to arrive; up to 合掌當心而白佛言
420 10 can; may; permissible 汝可同彼過去劫前
421 10 to approve; to permit 汝可同彼過去劫前
422 10 to be worth 汝可同彼過去劫前
423 10 to suit; to fit 汝可同彼過去劫前
424 10 khan 汝可同彼過去劫前
425 10 to recover 汝可同彼過去劫前
426 10 to act as 汝可同彼過去劫前
427 10 to be worth; to deserve 汝可同彼過去劫前
428 10 used to add emphasis 汝可同彼過去劫前
429 10 beautiful 汝可同彼過去劫前
430 10 Ke 汝可同彼過去劫前
431 10 can; may; śakta 汝可同彼過去劫前
432 10 to use; to grasp 人民各以香華奉獻供養
433 10 to rely on 人民各以香華奉獻供養
434 10 to regard 人民各以香華奉獻供養
435 10 to be able to 人民各以香華奉獻供養
436 10 to order; to command 人民各以香華奉獻供養
437 10 used after a verb 人民各以香華奉獻供養
438 10 a reason; a cause 人民各以香華奉獻供養
439 10 Israel 人民各以香華奉獻供養
440 10 Yi 人民各以香華奉獻供養
441 10 use; yogena 人民各以香華奉獻供養
442 10 néng can; able 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
443 10 néng ability; capacity 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
444 10 néng a mythical bear-like beast 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
445 10 néng energy 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
446 10 néng function; use 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
447 10 néng talent 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
448 10 néng expert at 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
449 10 néng to be in harmony 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
450 10 néng to tend to; to care for 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
451 10 néng to reach; to arrive at 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
452 10 néng to be able; śak 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
453 10 secret; hidden; confidential 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
454 10 retired 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
455 10 stable; calm 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
456 10 close; thick; dense 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
457 10 intimate 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
458 10 slight; subtle 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
459 10 a secret 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
460 10 Mi 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
461 10 secret; esoteric; guhya 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
462 9 二諦 èrdì the two truths 乃可付與二諦之法
463 9 祕密 mìmì a secret 即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底
464 9 祕密 mìmì secret 即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底
465 9 to enter 我等樂入金剛大乘
466 9 Kangxi radical 11 我等樂入金剛大乘
467 9 radical 我等樂入金剛大乘
468 9 income 我等樂入金剛大乘
469 9 to conform with 我等樂入金剛大乘
470 9 to descend 我等樂入金剛大乘
471 9 the entering tone 我等樂入金剛大乘
472 9 to pay 我等樂入金剛大乘
473 9 to join 我等樂入金剛大乘
474 9 entering; praveśa 我等樂入金剛大乘
475 9 sporadic; scattered 又有剎帝利邪輸嚩哩摩儞嚩嚩哩摩等
476 9 又有剎帝利邪輸嚩哩摩儞嚩嚩哩摩等
477 8 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
478 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
479 8 供養 gòngyǎng offering 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
480 8 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
481 8 sentence 義密語密句
482 8 gōu to bend; to strike; to catch 義密語密句
483 8 gōu to tease 義密語密句
484 8 gōu to delineate 義密語密句
485 8 gōu a young bud 義密語密句
486 8 clause; phrase; line 義密語密句
487 8 a musical phrase 義密語密句
488 8 verse; pada; gāthā 義密語密句
489 8 zhī to know 印捺囉部帝知默許已
490 8 zhī to comprehend 印捺囉部帝知默許已
491 8 zhī to inform; to tell 印捺囉部帝知默許已
492 8 zhī to administer 印捺囉部帝知默許已
493 8 zhī to distinguish; to discern 印捺囉部帝知默許已
494 8 zhī to be close friends 印捺囉部帝知默許已
495 8 zhī to feel; to sense; to perceive 印捺囉部帝知默許已
496 8 zhī to receive; to entertain 印捺囉部帝知默許已
497 8 zhī knowledge 印捺囉部帝知默許已
498 8 zhī consciousness; perception 印捺囉部帝知默許已
499 8 zhī a close friend 印捺囉部帝知默許已
500 8 zhì wisdom 印捺囉部帝知默許已

Frequencies of all Words

Top 918

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 50 金剛 jīngāng a diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
2 50 金剛 jīngāng King Kong 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
3 50 金剛 jīngāng a hard object 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
4 50 金剛 jīngāng gorilla 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
5 50 金剛 jīngāng diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
6 50 金剛 jīngāng vajra 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
7 50 in; at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
8 50 in; at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
9 50 in; at; to; from 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
10 50 to go; to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
11 50 to rely on; to depend on 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
12 50 to go to; to arrive at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
13 50 from 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
14 50 give 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
15 50 oppposing 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
16 50 and 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
17 50 compared to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
18 50 by 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
19 50 and; as well as 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
20 50 for 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
21 50 Yu 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
22 50 a crow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
23 50 whew; wow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
24 41 to reach 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
25 41 and 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
26 41 coming to; when 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
27 41 to attain 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
28 41 to understand 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
29 41 able to be compared to; to catch up with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
30 41 to be involved with; to associate with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
31 41 passing of a feudal title from elder to younger brother 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
32 41 and; ca; api 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
33 39 de potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
34 39 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 爾時印捺囉部帝得聞法故
35 39 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
36 39 děi to want to; to need to 爾時印捺囉部帝得聞法故
37 39 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
38 39 de 爾時印捺囉部帝得聞法故
39 39 de infix potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
40 39 to result in 爾時印捺囉部帝得聞法故
41 39 to be proper; to fit; to suit 爾時印捺囉部帝得聞法故
42 39 to be satisfied 爾時印捺囉部帝得聞法故
43 39 to be finished 爾時印捺囉部帝得聞法故
44 39 de result of degree 爾時印捺囉部帝得聞法故
45 39 de marks completion of an action 爾時印捺囉部帝得聞法故
46 39 děi satisfying 爾時印捺囉部帝得聞法故
47 39 to contract 爾時印捺囉部帝得聞法故
48 39 marks permission or possibility 爾時印捺囉部帝得聞法故
49 39 expressing frustration 爾時印捺囉部帝得聞法故
50 39 to hear 爾時印捺囉部帝得聞法故
51 39 to have; there is 爾時印捺囉部帝得聞法故
52 39 marks time passed 爾時印捺囉部帝得聞法故
53 39 obtain; attain; prāpta 爾時印捺囉部帝得聞法故
54 36 yán to speak; to say; said 復告印捺囉部帝大王言
55 36 yán language; talk; words; utterance; speech 復告印捺囉部帝大王言
56 36 yán Kangxi radical 149 復告印捺囉部帝大王言
57 36 yán a particle with no meaning 復告印捺囉部帝大王言
58 36 yán phrase; sentence 復告印捺囉部帝大王言
59 36 yán a word; a syllable 復告印捺囉部帝大王言
60 36 yán a theory; a doctrine 復告印捺囉部帝大王言
61 36 yán to regard as 復告印捺囉部帝大王言
62 36 yán to act as 復告印捺囉部帝大王言
63 36 yán speech; vāc 復告印捺囉部帝大王言
64 36 yán speak; vad 復告印捺囉部帝大王言
65 33 大乘 dàshèng Mahayana 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
66 33 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
67 33 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
68 32 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
69 32 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
70 32 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩足
71 32 shì is; are; am; to be 是時與諸學眾
72 32 shì is exactly 是時與諸學眾
73 32 shì is suitable; is in contrast 是時與諸學眾
74 32 shì this; that; those 是時與諸學眾
75 32 shì really; certainly 是時與諸學眾
76 32 shì correct; yes; affirmative 是時與諸學眾
77 32 shì true 是時與諸學眾
78 32 shì is; has; exists 是時與諸學眾
79 32 shì used between repetitions of a word 是時與諸學眾
80 32 shì a matter; an affair 是時與諸學眾
81 32 shì Shi 是時與諸學眾
82 32 shì is; bhū 是時與諸學眾
83 32 shì this; idam 是時與諸學眾
84 31 that; those 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
85 31 another; the other 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
86 31 already 已曾為王號精進授
87 31 Kangxi radical 49 已曾為王號精進授
88 31 from 已曾為王號精進授
89 31 to bring to an end; to stop 已曾為王號精進授
90 31 final aspectual particle 已曾為王號精進授
91 31 afterwards; thereafter 已曾為王號精進授
92 31 too; very; excessively 已曾為王號精進授
93 31 to complete 已曾為王號精進授
94 31 to demote; to dismiss 已曾為王號精進授
95 31 to recover from an illness 已曾為王號精進授
96 31 certainly 已曾為王號精進授
97 31 an interjection of surprise 已曾為王號精進授
98 31 this 已曾為王號精進授
99 31 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
100 31 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
101 31 děng et cetera; and so on 諸根境界等種種之法
102 31 děng to wait 諸根境界等種種之法
103 31 děng degree; kind 諸根境界等種種之法
104 31 děng plural 諸根境界等種種之法
105 31 děng to be equal 諸根境界等種種之法
106 31 děng degree; level 諸根境界等種種之法
107 31 děng to compare 諸根境界等種種之法
108 30 yǒu is; are; to exist 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
109 30 yǒu to have; to possess 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
110 30 yǒu indicates an estimate 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
111 30 yǒu indicates a large quantity 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
112 30 yǒu indicates an affirmative response 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
113 30 yǒu a certain; used before a person, time, or place 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
114 30 yǒu used to compare two things 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
115 30 yǒu used in a polite formula before certain verbs 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
116 30 yǒu used before the names of dynasties 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
117 30 yǒu a certain thing; what exists 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
118 30 yǒu multiple of ten and ... 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
119 30 yǒu abundant 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
120 30 yǒu purposeful 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
121 30 yǒu You 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
122 30 yǒu 1. existence; 2. becoming 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
123 30 yǒu becoming; bhava 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
124 29 again; more; repeatedly 復告印捺囉部帝大王言
125 29 to go back; to return 復告印捺囉部帝大王言
126 29 to resume; to restart 復告印捺囉部帝大王言
127 29 to do in detail 復告印捺囉部帝大王言
128 29 to restore 復告印捺囉部帝大王言
129 29 to respond; to reply to 復告印捺囉部帝大王言
130 29 after all; and then 復告印捺囉部帝大王言
131 29 even if; although 復告印捺囉部帝大王言
132 29 Fu; Return 復告印捺囉部帝大王言
133 29 to retaliate; to reciprocate 復告印捺囉部帝大王言
134 29 to avoid forced labor or tax 復告印捺囉部帝大王言
135 29 particle without meaing 復告印捺囉部帝大王言
136 29 Fu 復告印捺囉部帝大王言
137 29 repeated; again 復告印捺囉部帝大王言
138 29 doubled; to overlapping; folded 復告印捺囉部帝大王言
139 29 a lined garment with doubled thickness 復告印捺囉部帝大王言
140 28 wèi for; to 已曾為王號精進授
141 28 wèi because of 已曾為王號精進授
142 28 wéi to act as; to serve 已曾為王號精進授
143 28 wéi to change into; to become 已曾為王號精進授
144 28 wéi to be; is 已曾為王號精進授
145 28 wéi to do 已曾為王號精進授
146 28 wèi for 已曾為王號精進授
147 28 wèi because of; for; to 已曾為王號精進授
148 28 wèi to 已曾為王號精進授
149 28 wéi in a passive construction 已曾為王號精進授
150 28 wéi forming a rehetorical question 已曾為王號精進授
151 28 wéi forming an adverb 已曾為王號精進授
152 28 wéi to add emphasis 已曾為王號精進授
153 28 wèi to support; to help 已曾為王號精進授
154 28 wéi to govern 已曾為王號精進授
155 26 zhū all; many; various 是時與諸學眾
156 26 zhū Zhu 是時與諸學眾
157 26 zhū all; members of the class 是時與諸學眾
158 26 zhū interrogative particle 是時與諸學眾
159 26 zhū him; her; them; it 是時與諸學眾
160 26 zhū of; in 是時與諸學眾
161 26 zhū all; many; sarva 是時與諸學眾
162 24 zhòng many; numerous 是時與諸學眾
163 24 zhòng masses; people; multitude; crowd 是時與諸學眾
164 24 zhòng general; common; public 是時與諸學眾
165 24 zhòng many; all; sarva 是時與諸學眾
166 24 wáng Wang 已曾為王號精進授
167 24 wáng a king 已曾為王號精進授
168 24 wáng Kangxi radical 96 已曾為王號精進授
169 24 wàng to be king; to rule 已曾為王號精進授
170 24 wáng a prince; a duke 已曾為王號精進授
171 24 wáng grand; great 已曾為王號精進授
172 24 wáng to treat with the ceremony due to a king 已曾為王號精進授
173 24 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 已曾為王號精進授
174 24 wáng the head of a group or gang 已曾為王號精進授
175 24 wáng the biggest or best of a group 已曾為王號精進授
176 24 wáng king; best of a kind; rāja 已曾為王號精進授
177 23 如是 rúshì thus; so 又復求學如是金剛大乘
178 23 如是 rúshì thus, so 又復求學如是金剛大乘
179 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
180 22 suǒ an office; an institute 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
181 22 suǒ introduces a relative clause 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
182 22 suǒ it 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
183 22 suǒ if; supposing 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
184 22 suǒ a few; various; some 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
185 22 suǒ a place; a location 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
186 22 suǒ indicates a passive voice 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
187 22 suǒ that which 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
188 22 suǒ an ordinal number 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
189 22 suǒ meaning 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
190 22 suǒ garrison 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
191 22 suǒ place; pradeśa 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
192 22 suǒ that which; yad 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
193 22 xué to study; to learn 是時與諸學眾
194 22 xué a discipline; a branch of study 是時與諸學眾
195 22 xué to imitate 是時與諸學眾
196 22 xué a school; an academy 是時與諸學眾
197 22 xué to understand 是時與諸學眾
198 22 xué learning; acquired knowledge 是時與諸學眾
199 22 xué a doctrine 是時與諸學眾
200 22 xué learned 是時與諸學眾
201 22 xué a learner 是時與諸學眾
202 22 xué student; learning; śikṣā 是時與諸學眾
203 22 also; too 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
204 22 but 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
205 22 this; he; she 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
206 22 although; even though 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
207 22 already 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
208 22 particle with no meaning 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
209 22 Yi 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
210 21 zhī him; her; them; that 日清淨光明如來之時
211 21 zhī used between a modifier and a word to form a word group 日清淨光明如來之時
212 21 zhī to go 日清淨光明如來之時
213 21 zhī this; that 日清淨光明如來之時
214 21 zhī genetive marker 日清淨光明如來之時
215 21 zhī it 日清淨光明如來之時
216 21 zhī in 日清淨光明如來之時
217 21 zhī all 日清淨光明如來之時
218 21 zhī and 日清淨光明如來之時
219 21 zhī however 日清淨光明如來之時
220 21 zhī if 日清淨光明如來之時
221 21 zhī then 日清淨光明如來之時
222 21 zhī to arrive; to go 日清淨光明如來之時
223 21 zhī is 日清淨光明如來之時
224 21 zhī to use 日清淨光明如來之時
225 21 zhī Zhi 日清淨光明如來之時
226 21 不見 bújiàn to not see 何以故謂不見內空不見外空
227 21 不見 bújiàn to not meet 何以故謂不見內空不見外空
228 21 不見 bújiàn to disappear 何以故謂不見內空不見外空
229 21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 諸根境界等種種之法
230 21 huò or; either; else 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
231 21 huò maybe; perhaps; might; possibly 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
232 21 huò some; someone 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
233 21 míngnián suddenly 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
234 20 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 顧視左邊告金剛手菩薩言
235 19 míng measure word for people 當云何名云何受持
236 19 míng fame; renown; reputation 當云何名云何受持
237 19 míng a name; personal name; designation 當云何名云何受持
238 19 míng rank; position 當云何名云何受持
239 19 míng an excuse 當云何名云何受持
240 19 míng life 當云何名云何受持
241 19 míng to name; to call 當云何名云何受持
242 19 míng to express; to describe 當云何名云何受持
243 19 míng to be called; to have the name 當云何名云何受持
244 19 míng to own; to possess 當云何名云何受持
245 19 míng famous; renowned 當云何名云何受持
246 19 míng moral 當云何名云何受持
247 19 míng name; naman 當云何名云何受持
248 19 míng fame; renown; yasas 當云何名云何受持
249 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是語已
250 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是語已
251 19 shuì to persuade 爾時世尊說是語已
252 19 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是語已
253 19 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是語已
254 19 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是語已
255 19 shuō allocution 爾時世尊說是語已
256 19 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是語已
257 19 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是語已
258 19 shuō speach; vāda 爾時世尊說是語已
259 19 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是語已
260 19 promptly; right away; immediately 即復合掌白世尊言
261 19 to be near by; to be close to 即復合掌白世尊言
262 19 at that time 即復合掌白世尊言
263 19 to be exactly the same as; to be thus 即復合掌白世尊言
264 19 supposed; so-called 即復合掌白世尊言
265 19 if; but 即復合掌白世尊言
266 19 to arrive at; to ascend 即復合掌白世尊言
267 19 then; following 即復合掌白世尊言
268 19 so; just so; eva 即復合掌白世尊言
269 19 一切 yīqiè all; every; everything 一切
270 19 一切 yīqiè temporary 一切
271 19 一切 yīqiè the same 一切
272 19 一切 yīqiè generally 一切
273 19 一切 yīqiè all, everything 一切
274 19 一切 yīqiè all; sarva 一切
275 18 ruò to seem; to be like; as 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
276 18 ruò seemingly 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
277 18 ruò if 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
278 18 ruò you 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
279 18 ruò this; that 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
280 18 ruò and; or 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
281 18 ruò as for; pertaining to 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
282 18 pomegranite 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
283 18 ruò to choose 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
284 18 ruò to agree; to accord with; to conform to 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
285 18 ruò thus 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
286 18 ruò pollia 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
287 18 ruò Ruo 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
288 18 ruò only then 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
289 18 ja 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
290 18 jñā 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
291 18 method; way 日清淨光明如來法中
292 18 France 日清淨光明如來法中
293 18 the law; rules; regulations 日清淨光明如來法中
294 18 the teachings of the Buddha; Dharma 日清淨光明如來法中
295 18 a standard; a norm 日清淨光明如來法中
296 18 an institution 日清淨光明如來法中
297 18 to emulate 日清淨光明如來法中
298 18 magic; a magic trick 日清淨光明如來法中
299 18 punishment 日清淨光明如來法中
300 18 Fa 日清淨光明如來法中
301 18 a precedent 日清淨光明如來法中
302 18 a classification of some kinds of Han texts 日清淨光明如來法中
303 18 relating to a ceremony or rite 日清淨光明如來法中
304 18 Dharma 日清淨光明如來法中
305 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 日清淨光明如來法中
306 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 日清淨光明如來法中
307 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 日清淨光明如來法中
308 18 quality; characteristic 日清淨光明如來法中
309 18 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
310 18 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
311 18 弟子 dìzi disciple; follower; student 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
312 18 弟子 dìzi youngster 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
313 18 弟子 dìzi prostitute 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
314 18 弟子 dìzi believer 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
315 18 弟子 dìzi disciple 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
316 18 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
317 18 jiē all; each and every; in all cases 皆悉證得無生法忍
318 18 jiē same; equally 皆悉證得無生法忍
319 17 each 人民各以香華奉獻供養
320 17 all; every 人民各以香華奉獻供養
321 17 ka 人民各以香華奉獻供養
322 17 every; pṛthak 人民各以香華奉獻供養
323 17 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 國中復有金剛阿闍梨
324 17 shí time; a point or period of time 是時與諸學眾
325 17 shí a season; a quarter of a year 是時與諸學眾
326 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時與諸學眾
327 17 shí at that time 是時與諸學眾
328 17 shí fashionable 是時與諸學眾
329 17 shí fate; destiny; luck 是時與諸學眾
330 17 shí occasion; opportunity; chance 是時與諸學眾
331 17 shí tense 是時與諸學眾
332 17 shí particular; special 是時與諸學眾
333 17 shí to plant; to cultivate 是時與諸學眾
334 17 shí hour (measure word) 是時與諸學眾
335 17 shí an era; a dynasty 是時與諸學眾
336 17 shí time [abstract] 是時與諸學眾
337 17 shí seasonal 是時與諸學眾
338 17 shí frequently; often 是時與諸學眾
339 17 shí occasionally; sometimes 是時與諸學眾
340 17 shí on time 是時與諸學眾
341 17 shí this; that 是時與諸學眾
342 17 shí to wait upon 是時與諸學眾
343 17 shí hour 是時與諸學眾
344 17 shí appropriate; proper; timely 是時與諸學眾
345 17 shí Shi 是時與諸學眾
346 17 shí a present; currentlt 是時與諸學眾
347 17 shí time; kāla 是時與諸學眾
348 17 shí at that time; samaya 是時與諸學眾
349 16 gào to tell; to say; said; told 復告印捺囉部帝大王言
350 16 gào to request 復告印捺囉部帝大王言
351 16 gào to report; to inform 復告印捺囉部帝大王言
352 16 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復告印捺囉部帝大王言
353 16 gào to accuse; to sue 復告印捺囉部帝大王言
354 16 gào to reach 復告印捺囉部帝大王言
355 16 gào an announcement 復告印捺囉部帝大王言
356 16 gào a party 復告印捺囉部帝大王言
357 16 gào a vacation 復告印捺囉部帝大王言
358 16 gào Gao 復告印捺囉部帝大王言
359 16 gào to tell; jalp 復告印捺囉部帝大王言
360 16 wén to hear 部帝聞此語已
361 16 wén Wen 部帝聞此語已
362 16 wén sniff at; to smell 部帝聞此語已
363 16 wén to be widely known 部帝聞此語已
364 16 wén to confirm; to accept 部帝聞此語已
365 16 wén information 部帝聞此語已
366 16 wèn famous; well known 部帝聞此語已
367 16 wén knowledge; learning 部帝聞此語已
368 16 wèn popularity; prestige; reputation 部帝聞此語已
369 16 wén to question 部帝聞此語已
370 16 wén hearing; śruti 部帝聞此語已
371 16 云何 yúnhé why 云何名為菩薩摩訶薩
372 16 this; these 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
373 16 in this way 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
374 16 otherwise; but; however; so 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
375 16 at this time; now; here 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
376 16 this; here; etad 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
377 15 zhèng proof 欲令王等證無生忍盡涅槃界
378 15 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 欲令王等證無生忍盡涅槃界
379 15 zhèng to advise against 欲令王等證無生忍盡涅槃界
380 15 zhèng certificate 欲令王等證無生忍盡涅槃界
381 15 zhèng an illness 欲令王等證無生忍盡涅槃界
382 15 zhèng to accuse 欲令王等證無生忍盡涅槃界
383 15 zhèng realization; adhigama 欲令王等證無生忍盡涅槃界
384 15 zuò to do 寶及殊妙衣作大供養
385 15 zuò to act as; to serve as 寶及殊妙衣作大供養
386 15 zuò to start 寶及殊妙衣作大供養
387 15 zuò a writing; a work 寶及殊妙衣作大供養
388 15 zuò to dress as; to be disguised as 寶及殊妙衣作大供養
389 15 zuō to create; to make 寶及殊妙衣作大供養
390 15 zuō a workshop 寶及殊妙衣作大供養
391 15 zuō to write; to compose 寶及殊妙衣作大供養
392 15 zuò to rise 寶及殊妙衣作大供養
393 15 zuò to be aroused 寶及殊妙衣作大供養
394 15 zuò activity; action; undertaking 寶及殊妙衣作大供養
395 15 zuò to regard as 寶及殊妙衣作大供養
396 15 zuò action; kāraṇa 寶及殊妙衣作大供養
397 15 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
398 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊
399 15 zhǒng kind; type 又復演說八種成就之法
400 15 zhòng to plant; to grow; to cultivate 又復演說八種成就之法
401 15 zhǒng kind; type 又復演說八種成就之法
402 15 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 又復演說八種成就之法
403 15 zhǒng seed; strain 又復演說八種成就之法
404 15 zhǒng offspring 又復演說八種成就之法
405 15 zhǒng breed 又復演說八種成就之法
406 15 zhǒng race 又復演說八種成就之法
407 15 zhǒng species 又復演說八種成就之法
408 15 zhǒng root; source; origin 又復演說八種成就之法
409 15 zhǒng grit; guts 又復演說八種成就之法
410 14 big; huge; large 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
411 14 Kangxi radical 37 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
412 14 great; major; important 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
413 14 size 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
414 14 old 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
415 14 greatly; very 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
416 14 oldest; earliest 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
417 14 adult 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
418 14 tài greatest; grand 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
419 14 dài an important person 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
420 14 senior 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
421 14 approximately 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
422 14 tài greatest; grand 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
423 14 an element 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
424 14 great; mahā 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
425 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
426 14 zhě that 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
427 14 zhě nominalizing function word 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
428 14 zhě used to mark a definition 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
429 14 zhě used to mark a pause 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
430 14 zhě topic marker; that; it 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
431 14 zhuó according to 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
432 14 zhě ca 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
433 13 fēi not; non-; un- 知非常非無常
434 13 fēi Kangxi radical 175 知非常非無常
435 13 fēi wrong; bad; untruthful 知非常非無常
436 13 fēi different 知非常非無常
437 13 fēi to not be; to not have 知非常非無常
438 13 fēi to violate; to be contrary to 知非常非無常
439 13 fēi Africa 知非常非無常
440 13 fēi to slander 知非常非無常
441 13 fěi to avoid 知非常非無常
442 13 fēi must 知非常非無常
443 13 fēi an error 知非常非無常
444 13 fēi a problem; a question 知非常非無常
445 13 fēi evil 知非常非無常
446 13 fēi besides; except; unless 知非常非無常
447 13 I; me; my 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
448 13 self 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
449 13 we; our 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
450 13 [my] dear 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
451 13 Wo 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
452 13 self; atman; attan 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
453 13 ga 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
454 13 I; aham 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
455 13 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 復告印捺囉部帝大王言
456 13 yìn India 復告印捺囉部帝大王言
457 13 yìn a mudra; a hand gesture 復告印捺囉部帝大王言
458 13 yìn a seal; a stamp 復告印捺囉部帝大王言
459 13 yìn to tally 復告印捺囉部帝大王言
460 13 yìn a vestige; a trace 復告印捺囉部帝大王言
461 13 yìn Yin 復告印捺囉部帝大王言
462 13 yìn to leave a track or trace 復告印捺囉部帝大王言
463 13 yìn mudra 復告印捺囉部帝大王言
464 13 such as; for example; for instance 照如恒沙佛剎上至梵世
465 13 if 照如恒沙佛剎上至梵世
466 13 in accordance with 照如恒沙佛剎上至梵世
467 13 to be appropriate; should; with regard to 照如恒沙佛剎上至梵世
468 13 this 照如恒沙佛剎上至梵世
469 13 it is so; it is thus; can be compared with 照如恒沙佛剎上至梵世
470 13 to go to 照如恒沙佛剎上至梵世
471 13 to meet 照如恒沙佛剎上至梵世
472 13 to appear; to seem; to be like 照如恒沙佛剎上至梵世
473 13 at least as good as 照如恒沙佛剎上至梵世
474 13 and 照如恒沙佛剎上至梵世
475 13 or 照如恒沙佛剎上至梵世
476 13 but 照如恒沙佛剎上至梵世
477 13 then 照如恒沙佛剎上至梵世
478 13 naturally 照如恒沙佛剎上至梵世
479 13 expresses a question or doubt 照如恒沙佛剎上至梵世
480 13 you 照如恒沙佛剎上至梵世
481 13 the second lunar month 照如恒沙佛剎上至梵世
482 13 in; at 照如恒沙佛剎上至梵世
483 13 Ru 照如恒沙佛剎上至梵世
484 13 Thus 照如恒沙佛剎上至梵世
485 13 thus; tathā 照如恒沙佛剎上至梵世
486 13 like; iva 照如恒沙佛剎上至梵世
487 13 yòu again; also 又復求學如是金剛大乘
488 13 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復求學如是金剛大乘
489 13 yòu Kangxi radical 29 又復求學如是金剛大乘
490 13 yòu and 又復求學如是金剛大乘
491 13 yòu furthermore 又復求學如是金剛大乘
492 13 yòu in addition 又復求學如是金剛大乘
493 13 yòu but 又復求學如是金剛大乘
494 13 yòu again; also; punar 又復求學如是金剛大乘
495 13 kōng empty; void; hollow 空勝義空
496 13 kòng free time 空勝義空
497 13 kòng to empty; to clean out 空勝義空
498 13 kōng the sky; the air 空勝義空
499 13 kōng in vain; for nothing 空勝義空
500 13 kòng vacant; unoccupied 空勝義空

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
and; ca; api
obtain; attain; prāpta
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
大乘
 1. dàshèng
 2. dàshèng
 1. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana; Great Vehicle
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
不空成就 98 Amoghasiddhi
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
大劫 100 Maha-Kalpa
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法密 102 Dharmagupta
法天 102 Dharmadeva; Fatian
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
火天 104 Agni
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚乘 金剛乘 106 Vajrayāna; Tantric Buddhism; Esoteric Buddhism
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
俱尸那 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘尸那城 74
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
捺啰部帝 捺囉部帝 110 Indrabodhi
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
五境 119 the objects of the five senses
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西印度 120
 1. West Indies (i.e. the Caribbean)
 2. West India
西天 88 India; Indian continent
修罗 修羅 120 Asura
印度 121 India
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
最上大乘金刚大教宝王经 最上大乘金剛大教寶王經 122 Vajragarbharatnarājatantra sūtra; Zuishang Dasheng Jingang Da Jiao Bao Wang Jing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 150.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
宝车 寶車 98 jewelled cart
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必当 必當 98 must
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
床座 99 seat; āsana
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲心 100 a mind with great compassion
大空 100 the great void
得佛 100 to become a Buddha
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
誐噜拏 誐嚕拏 195 garuda
二教 195 two teachings
二相 195 the two attributes
二谛 二諦 195 the two truths
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
干闼婆城 乾闥婆城 103 city of the gandharvas
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
根机 根機 103 fundamental ability
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
护摩 護摩 104 homa
火焰 104 blazing; jvālā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
吉祥草 106 Auspicious Grass
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
了知 108 to understand clearly
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六入 108 the six sense objects
啰怛曩 囉怛曩 108 ratna; jewel
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙香 109 fine incense
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
尼陀那 110 causes and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三明 115 three insights; trividya
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生忍 115 Ordinary Patience
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八空 115 eighteen kinds of emptiness; eighteen aspects of emptiness
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
首陀 115 sudra; shudra; slave class
水上泡 115 bubble on the water
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
四兵 115 four divisions of troups
四界 115 four dharma realms
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
娑诃 娑訶 115 saha
所行 115 actions; practice
唐捐 116 in vain
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
外空 119 emptiness external to the body
往诣 往詣 119 to go to; upagam
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
香华 香華 120 incense and flowers
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
显密 顯密 120 exoteric and esoteric
信受 120 to believe and accept
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切入 121 kasina
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
专修 專修 122 focused cultivation
自相空 122 emptiness of essence
字轮 字輪 122 wheel of characters
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature