Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 300

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 131 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
2 123 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
3 110 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 如來所說不可思議
4 110 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 如來所說不可思議
5 96 不見 bújiàn to not see 不見山林便作是念
6 96 不見 bújiàn to not meet 不見山林便作是念
7 96 不見 bújiàn to disappear 不見山林便作是念
8 94 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
9 71 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
10 71 děi to want to; to need to 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
11 71 děi must; ought to 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
12 71 de 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
13 71 de infix potential marker 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
14 71 to result in 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
15 71 to be proper; to fit; to suit 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
16 71 to be satisfied 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
17 71 to be finished 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
18 71 děi satisfying 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
19 71 to contract 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
20 71 to hear 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
21 71 to have; there is 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
22 71 marks time passed 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
23 71 obtain; attain; prāpta 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
24 69 xíng to walk 自行四靜慮亦教他行四靜慮
25 69 xíng capable; competent 自行四靜慮亦教他行四靜慮
26 69 háng profession 自行四靜慮亦教他行四靜慮
27 69 xíng Kangxi radical 144 自行四靜慮亦教他行四靜慮
28 69 xíng to travel 自行四靜慮亦教他行四靜慮
29 69 xìng actions; conduct 自行四靜慮亦教他行四靜慮
30 69 xíng to do; to act; to practice 自行四靜慮亦教他行四靜慮
31 69 xíng all right; OK; okay 自行四靜慮亦教他行四靜慮
32 69 háng horizontal line 自行四靜慮亦教他行四靜慮
33 69 héng virtuous deeds 自行四靜慮亦教他行四靜慮
34 69 hàng a line of trees 自行四靜慮亦教他行四靜慮
35 69 hàng bold; steadfast 自行四靜慮亦教他行四靜慮
36 69 xíng to move 自行四靜慮亦教他行四靜慮
37 69 xíng to put into effect; to implement 自行四靜慮亦教他行四靜慮
38 69 xíng travel 自行四靜慮亦教他行四靜慮
39 69 xíng to circulate 自行四靜慮亦教他行四靜慮
40 69 xíng running script; running script 自行四靜慮亦教他行四靜慮
41 69 xíng temporary 自行四靜慮亦教他行四靜慮
42 69 háng rank; order 自行四靜慮亦教他行四靜慮
43 69 háng a business; a shop 自行四靜慮亦教他行四靜慮
44 69 xíng to depart; to leave 自行四靜慮亦教他行四靜慮
45 69 xíng to experience 自行四靜慮亦教他行四靜慮
46 69 xíng path; way 自行四靜慮亦教他行四靜慮
47 69 xíng xing; ballad 自行四靜慮亦教他行四靜慮
48 69 xíng Xing 自行四靜慮亦教他行四靜慮
49 69 xíng Practice 自行四靜慮亦教他行四靜慮
50 69 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 自行四靜慮亦教他行四靜慮
51 69 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 自行四靜慮亦教他行四靜慮
52 61 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 隨汝意說
53 61 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 隨汝意說
54 61 shuì to persuade 隨汝意說
55 61 shuō to teach; to recite; to explain 隨汝意說
56 61 shuō a doctrine; a theory 隨汝意說
57 61 shuō to claim; to assert 隨汝意說
58 61 shuō allocution 隨汝意說
59 61 shuō to criticize; to scold 隨汝意說
60 61 shuō to indicate; to refer to 隨汝意說
61 61 shuō speach; vāda 隨汝意說
62 61 shuō to speak; bhāṣate 隨汝意說
63 61 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 夢中修行般若
64 61 修行 xiūxíng spiritual cultivation 夢中修行般若
65 61 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 夢中修行般若
66 61 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 夢中修行般若
67 59 suǒ a few; various; some 如汝所說
68 59 suǒ a place; a location 如汝所說
69 59 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
70 59 suǒ an ordinal number 如汝所說
71 59 suǒ meaning 如汝所說
72 59 suǒ garrison 如汝所說
73 59 suǒ place; pradeśa 如汝所說
74 58 shí time; a point or period of time 覺時修行般若
75 58 shí a season; a quarter of a year 覺時修行般若
76 58 shí one of the 12 two-hour periods of the day 覺時修行般若
77 58 shí fashionable 覺時修行般若
78 58 shí fate; destiny; luck 覺時修行般若
79 58 shí occasion; opportunity; chance 覺時修行般若
80 58 shí tense 覺時修行般若
81 58 shí particular; special 覺時修行般若
82 58 shí to plant; to cultivate 覺時修行般若
83 58 shí an era; a dynasty 覺時修行般若
84 58 shí time [abstract] 覺時修行般若
85 58 shí seasonal 覺時修行般若
86 58 shí to wait upon 覺時修行般若
87 58 shí hour 覺時修行般若
88 58 shí appropriate; proper; timely 覺時修行般若
89 58 shí Shi 覺時修行般若
90 58 shí a present; currentlt 覺時修行般若
91 58 shí time; kāla 覺時修行般若
92 58 shí at that time; samaya 覺時修行般若
93 57 speed 速證無上正等菩提
94 57 quick; fast 速證無上正等菩提
95 57 urgent 速證無上正等菩提
96 57 to accelerate 速證無上正等菩提
97 57 to urge 速證無上正等菩提
98 56 圓滿 yuánmǎn satisfactory 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
99 56 圓滿 yuánmǎn Perfection 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
100 56 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
101 56 如來 rúlái Tathagata 如來所說不可思議
102 56 如來 Rúlái Tathagata 如來所說不可思議
103 56 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所說不可思議
104 54 jiǎn to deduct; to subtract 不見色若增若減
105 54 jiǎn to reduce 不見色若增若減
106 54 jiǎn to be less than; to be not as good as 不見色若增若減
107 54 jiǎn to mitigate; to relieve 不見色若增若減
108 54 jiǎn to contribute; to donate 不見色若增若減
109 54 jiǎn subtraction 不見色若增若減
110 54 jiǎn Jian 不見色若增若減
111 54 zēng to increase; to add to; to augment 不見色若增若減
112 54 zēng duplicated; repeated 不見色若增若減
113 54 zēng to increase; vṛdh 不見色若增若減
114 54 zēng accumulation; upacaya 不見色若增若減
115 51 Yi 亦安立彼令勤修習十善業道
116 45 chù to touch; to feel
117 45 chù to butt; to ram; to gore
118 45 chù touch; contact; sparśa
119 44 jiāo to teach; to educate; to instruct 如教修行
120 44 jiào a school of thought; a sect 如教修行
121 44 jiào to make; to cause 如教修行
122 44 jiào religion 如教修行
123 44 jiào instruction; a teaching 如教修行
124 44 jiào Jiao 如教修行
125 44 jiào a directive; an order 如教修行
126 44 jiào to urge; to incite 如教修行
127 44 jiào to pass on; to convey 如教修行
128 44 jiào etiquette 如教修行
129 35 kōng empty; void; hollow 畢竟空
130 35 kòng free time 畢竟空
131 35 kòng to empty; to clean out 畢竟空
132 35 kōng the sky; the air 畢竟空
133 35 kōng in vain; for nothing 畢竟空
134 35 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
135 35 kòng empty space 畢竟空
136 35 kōng without substance 畢竟空
137 35 kōng to not have 畢竟空
138 35 kòng opportunity; chance 畢竟空
139 35 kōng vast and high 畢竟空
140 35 kōng impractical; ficticious 畢竟空
141 35 kòng blank 畢竟空
142 35 kòng expansive 畢竟空
143 35 kòng lacking 畢竟空
144 35 kōng plain; nothing else 畢竟空
145 35 kōng Emptiness 畢竟空
146 35 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
147 31 shòu to suffer; to be subjected to 善女人等或已得受大菩提記
148 31 shòu to transfer; to confer 善女人等或已得受大菩提記
149 31 shòu to receive; to accept 善女人等或已得受大菩提記
150 31 shòu to tolerate 善女人等或已得受大菩提記
151 31 shòu feelings; sensations 善女人等或已得受大菩提記
152 30 自修 zìxiū to self-study 自修布施
153 30 自修 zìxiū to self-cultivate 自修布施
154 30 jiè border; boundary 眼識界及眼觸
155 30 jiè kingdom 眼識界及眼觸
156 30 jiè territory; region 眼識界及眼觸
157 30 jiè the world 眼識界及眼觸
158 30 jiè scope; extent 眼識界及眼觸
159 30 jiè erathem; stratigraphic unit 眼識界及眼觸
160 30 jiè to divide; to define a boundary 眼識界及眼觸
161 30 jiè to adjoin 眼識界及眼觸
162 30 jiè dhatu; realm; field; domain 眼識界及眼觸
163 29 xiū to decorate; to embellish 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
164 29 xiū to study; to cultivate 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
165 29 xiū to repair 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
166 29 xiū long; slender 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
167 29 xiū to write; to compile 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
168 29 xiū to build; to construct; to shape 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
169 29 xiū to practice 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
170 29 xiū to cut 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
171 29 xiū virtuous; wholesome 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
172 29 xiū a virtuous person 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
173 29 xiū Xiu 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
174 29 xiū to unknot 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
175 29 xiū to prepare; to put in order 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
176 29 xiū excellent 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
177 29 xiū to perform [a ceremony] 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
178 29 xiū Cultivation 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
179 29 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
180 29 xiū pratipanna; spiritual practice 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
181 26 infix potential marker 雖教有情證預流果而自不證
182 25 xiǎng to think
183 25 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
184 25 xiǎng to want
185 25 xiǎng to remember; to miss; to long for
186 25 xiǎng to plan
187 25 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
188 25 to go; to 坐於道場證無上覺
189 25 to rely on; to depend on 坐於道場證無上覺
190 25 Yu 坐於道場證無上覺
191 25 a crow 坐於道場證無上覺
192 25 wéi to act as; to serve 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
193 25 wéi to change into; to become 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
194 25 wéi to be; is 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
195 25 wéi to do 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
196 25 wèi to support; to help 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
197 25 wéi to govern 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
198 24 to arise; to get up 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
199 24 to rise; to raise 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
200 24 to grow out of; to bring forth; to emerge 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
201 24 to appoint (to an official post); to take up a post 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
202 24 to start 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
203 24 to establish; to build 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
204 24 to draft; to draw up (a plan) 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
205 24 opening sentence; opening verse 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
206 24 to get out of bed 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
207 24 to recover; to heal 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
208 24 to take out; to extract 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
209 24 marks the beginning of an action 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
210 24 marks the sufficiency of an action 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
211 24 to call back from mourning 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
212 24 to take place; to occur 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
213 24 to conjecture 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
214 24 stand up; utthāna 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
215 23 děng et cetera; and so on 善女人等
216 23 děng to wait 善女人等
217 23 děng to be equal 善女人等
218 23 děng degree; level 善女人等
219 23 děng to compare 善女人等
220 22 不思議 bù sīyì inconceivable 於色不起不思議想
221 22 不思議 bù sīyì inconceivable 於色不起不思議想
222 21 zhù to dwell; to live; to reside 如住大乘諸善男子
223 21 zhù to stop; to halt 如住大乘諸善男子
224 21 zhù to retain; to remain 如住大乘諸善男子
225 21 zhù to lodge at [temporarily] 如住大乘諸善男子
226 21 zhù verb complement 如住大乘諸善男子
227 21 zhù attaching; abiding; dwelling on 如住大乘諸善男子
228 21 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
229 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
230 18 to reach 眼識界及眼觸
231 18 to attain 眼識界及眼觸
232 18 to understand 眼識界及眼觸
233 18 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
234 18 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
235 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
236 18 and; ca; api 眼識界及眼觸
237 18 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受若增若減
238 18 yuán hem 眼觸為緣所生諸受若增若減
239 18 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受若增若減
240 18 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受若增若減
241 18 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受若增若減
242 18 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受若增若減
243 18 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受若增若減
244 18 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受若增若減
245 18 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受若增若減
246 18 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受若增若減
247 18 Kangxi radical 132 雖教有情證預流果而自不證
248 18 Zi 雖教有情證預流果而自不證
249 18 a nose 雖教有情證預流果而自不證
250 18 the beginning; the start 雖教有情證預流果而自不證
251 18 origin 雖教有情證預流果而自不證
252 18 to employ; to use 雖教有情證預流果而自不證
253 18 to be 雖教有情證預流果而自不證
254 18 self; soul; ātman 雖教有情證預流果而自不證
255 18 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受若增若減
256 17 Kangxi radical 71 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
257 17 to not have; without 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
258 17 mo 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
259 17 to not have 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
260 17 Wu 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
261 17 mo 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
262 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment 善女人等尚近無上正等菩提
263 17 菩提 pútí bodhi 善女人等尚近無上正等菩提
264 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 善女人等尚近無上正等菩提
265 15 shé tongue
266 15 shé Kangxi radical 135
267 15 shé a tongue-shaped object
268 15 shé tongue; jihva
269 15 nose
270 15 Kangxi radical 209
271 15 to smell
272 15 a grommet; an eyelet
273 15 to make a hole in an animal's nose
274 15 a handle
275 15 cape; promontory
276 15 first
277 15 nose; ghrāṇa
278 14 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩亦復如是
279 14 一切 yīqiè temporary 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
280 14 一切 yīqiè the same 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
281 13 zhèng upright; straight 善女人等尚近無上正等菩提
282 13 zhèng to straighten; to correct 善女人等尚近無上正等菩提
283 13 zhèng main; central; primary 善女人等尚近無上正等菩提
284 13 zhèng fundamental; original 善女人等尚近無上正等菩提
285 13 zhèng precise; exact; accurate 善女人等尚近無上正等菩提
286 13 zhèng at right angles 善女人等尚近無上正等菩提
287 13 zhèng unbiased; impartial 善女人等尚近無上正等菩提
288 13 zhèng true; correct; orthodox 善女人等尚近無上正等菩提
289 13 zhèng unmixed; pure 善女人等尚近無上正等菩提
290 13 zhèng positive (charge) 善女人等尚近無上正等菩提
291 13 zhèng positive (number) 善女人等尚近無上正等菩提
292 13 zhèng standard 善女人等尚近無上正等菩提
293 13 zhèng chief; principal; primary 善女人等尚近無上正等菩提
294 13 zhèng honest 善女人等尚近無上正等菩提
295 13 zhèng to execute; to carry out 善女人等尚近無上正等菩提
296 13 zhèng accepted; conventional 善女人等尚近無上正等菩提
297 13 zhèng to govern 善女人等尚近無上正等菩提
298 13 zhēng first month 善女人等尚近無上正等菩提
299 13 zhēng center of a target 善女人等尚近無上正等菩提
300 13 zhèng Righteous 善女人等尚近無上正等菩提
301 13 zhèng right manner; nyāya 善女人等尚近無上正等菩提
302 13 xiàng to observe; to assess 見諸城邑王都前相
303 13 xiàng appearance; portrait; picture 見諸城邑王都前相
304 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 見諸城邑王都前相
305 13 xiàng to aid; to help 見諸城邑王都前相
306 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 見諸城邑王都前相
307 13 xiàng a sign; a mark; appearance 見諸城邑王都前相
308 13 xiāng alternately; in turn 見諸城邑王都前相
309 13 xiāng Xiang 見諸城邑王都前相
310 13 xiāng form substance 見諸城邑王都前相
311 13 xiāng to express 見諸城邑王都前相
312 13 xiàng to choose 見諸城邑王都前相
313 13 xiāng Xiang 見諸城邑王都前相
314 13 xiāng an ancient musical instrument 見諸城邑王都前相
315 13 xiāng the seventh lunar month 見諸城邑王都前相
316 13 xiāng to compare 見諸城邑王都前相
317 13 xiàng to divine 見諸城邑王都前相
318 13 xiàng to administer 見諸城邑王都前相
319 13 xiàng helper for a blind person 見諸城邑王都前相
320 13 xiāng rhythm [music] 見諸城邑王都前相
321 13 xiāng the upper frets of a pipa 見諸城邑王都前相
322 13 xiāng coralwood 見諸城邑王都前相
323 13 xiàng ministry 見諸城邑王都前相
324 13 xiàng to supplement; to enhance 見諸城邑王都前相
325 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 見諸城邑王都前相
326 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 見諸城邑王都前相
327 13 xiàng sign; mark; liṅga 見諸城邑王都前相
328 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 見諸城邑王都前相
329 13 shēn human body; torso 作是念已身意泰然
330 13 shēn Kangxi radical 158 作是念已身意泰然
331 13 shēn self 作是念已身意泰然
332 13 shēn life 作是念已身意泰然
333 13 shēn an object 作是念已身意泰然
334 13 shēn a lifetime 作是念已身意泰然
335 13 shēn moral character 作是念已身意泰然
336 13 shēn status; identity; position 作是念已身意泰然
337 13 shēn pregnancy 作是念已身意泰然
338 13 juān India 作是念已身意泰然
339 13 shēn body; kaya 作是念已身意泰然
340 12 甚深 shénshēn very profound; what is deep 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
341 12 ěr ear 不見耳
342 12 ěr Kangxi radical 128 不見耳
343 12 ěr an ear-shaped object 不見耳
344 12 ěr on both sides 不見耳
345 12 ěr a vessel handle 不見耳
346 12 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩亦復如是
347 12 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩亦復如是
348 11 quàn to advise; to urge; to exhort; to persuade 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
349 11 quàn to encourage 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
350 11 quàn excitation; samādāpana 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
351 11 idea 隨汝意說
352 11 Italy (abbreviation) 隨汝意說
353 11 a wish; a desire; intention 隨汝意說
354 11 mood; feeling 隨汝意說
355 11 will; willpower; determination 隨汝意說
356 11 bearing; spirit 隨汝意說
357 11 to think of; to long for; to miss 隨汝意說
358 11 to anticipate; to expect 隨汝意說
359 11 to doubt; to suspect 隨汝意說
360 11 meaning 隨汝意說
361 11 a suggestion; a hint 隨汝意說
362 11 an understanding; a point of view 隨汝意說
363 11 Yi 隨汝意說
364 11 manas; mind; mentation 隨汝意說
365 11 yán to speak; to say; said 舍利子白佛言
366 11 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利子白佛言
367 11 yán Kangxi radical 149 舍利子白佛言
368 11 yán phrase; sentence 舍利子白佛言
369 11 yán a word; a syllable 舍利子白佛言
370 11 yán a theory; a doctrine 舍利子白佛言
371 11 yán to regard as 舍利子白佛言
372 11 yán to act as 舍利子白佛言
373 11 yán speech; vāc 舍利子白佛言
374 11 yán speak; vad 舍利子白佛言
375 10 xìng gender 不虛妄性
376 10 xìng nature; disposition 不虛妄性
377 10 xìng grammatical gender 不虛妄性
378 10 xìng a property; a quality 不虛妄性
379 10 xìng life; destiny 不虛妄性
380 10 xìng sexual desire 不虛妄性
381 10 xìng scope 不虛妄性
382 10 xìng nature 不虛妄性
383 10 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 善女人等尚近無上正等菩提
384 10 zhèng proof 坐於道場證無上覺
385 10 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 坐於道場證無上覺
386 10 zhèng to advise against 坐於道場證無上覺
387 10 zhèng certificate 坐於道場證無上覺
388 10 zhèng an illness 坐於道場證無上覺
389 10 zhèng to accuse 坐於道場證無上覺
390 10 zhèng realization; adhigama 坐於道場證無上覺
391 10 Kangxi radical 49 善女人等或已得受大菩提記
392 10 to bring to an end; to stop 善女人等或已得受大菩提記
393 10 to complete 善女人等或已得受大菩提記
394 10 to demote; to dismiss 善女人等或已得受大菩提記
395 10 to recover from an illness 善女人等或已得受大菩提記
396 10 former; pūrvaka 善女人等或已得受大菩提記
397 10 shě to give 大捨亦教彼修大慈
398 10 shě to give up; to abandon 大捨亦教彼修大慈
399 10 shě a house; a home; an abode 大捨亦教彼修大慈
400 10 shè my 大捨亦教彼修大慈
401 10 shě equanimity 大捨亦教彼修大慈
402 10 shè my house 大捨亦教彼修大慈
403 10 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨亦教彼修大慈
404 10 shè to leave 大捨亦教彼修大慈
405 10 shě She 大捨亦教彼修大慈
406 10 shè disciple 大捨亦教彼修大慈
407 10 shè a barn; a pen 大捨亦教彼修大慈
408 10 shè to reside 大捨亦教彼修大慈
409 10 shè to stop; to halt; to cease 大捨亦教彼修大慈
410 10 shè to find a place for; to arrange 大捨亦教彼修大慈
411 10 shě Give 大捨亦教彼修大慈
412 10 shě equanimity; upeksa 大捨亦教彼修大慈
413 10 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
414 10 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
415 9 識界 shíjiè vijñāna-dhātu; the realm of consciousness 鼻識界及鼻觸
416 9 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
417 9 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
418 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
419 9 jiàn to see 見諸城邑王都前相
420 9 jiàn opinion; view; understanding 見諸城邑王都前相
421 9 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見諸城邑王都前相
422 9 jiàn refer to; for details see 見諸城邑王都前相
423 9 jiàn to appear 見諸城邑王都前相
424 9 jiàn to meet 見諸城邑王都前相
425 9 jiàn to receive (a guest) 見諸城邑王都前相
426 9 jiàn let me; kindly 見諸城邑王都前相
427 9 jiàn Jian 見諸城邑王都前相
428 9 xiàn to appear 見諸城邑王都前相
429 9 xiàn to introduce 見諸城邑王都前相
430 9 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見諸城邑王都前相
431 9 yǎn eye 不見眼處若增若減
432 9 yǎn eyeball 不見眼處若增若減
433 9 yǎn sight 不見眼處若增若減
434 9 yǎn the present moment 不見眼處若增若減
435 9 yǎn an opening; a small hole 不見眼處若增若減
436 9 yǎn a trap 不見眼處若增若減
437 9 yǎn insight 不見眼處若增若減
438 9 yǎn a salitent point 不見眼處若增若減
439 9 yǎn a beat with no accent 不見眼處若增若減
440 9 yǎn to look; to glance 不見眼處若增若減
441 9 yǎn to see proof 不見眼處若增若減
442 9 yǎn eye; locana 不見眼處若增若減
443 9 shēng to be born; to give birth 深生信解
444 9 shēng to live 深生信解
445 9 shēng raw 深生信解
446 9 shēng a student 深生信解
447 9 shēng life 深生信解
448 9 shēng to produce; to give rise 深生信解
449 9 shēng alive 深生信解
450 9 shēng a lifetime 深生信解
451 9 shēng to initiate; to become 深生信解
452 9 shēng to grow 深生信解
453 9 shēng unfamiliar 深生信解
454 9 shēng not experienced 深生信解
455 9 shēng hard; stiff; strong 深生信解
456 9 shēng having academic or professional knowledge 深生信解
457 9 shēng a male role in traditional theatre 深生信解
458 9 shēng gender 深生信解
459 9 shēng to develop; to grow 深生信解
460 9 shēng to set up 深生信解
461 9 shēng a prostitute 深生信解
462 9 shēng a captive 深生信解
463 9 shēng a gentleman 深生信解
464 9 shēng Kangxi radical 100 深生信解
465 9 shēng unripe 深生信解
466 9 shēng nature 深生信解
467 9 shēng to inherit; to succeed 深生信解
468 9 shēng destiny 深生信解
469 9 shēng birth 深生信解
470 9 受持 shòuchí uphold 受持
471 9 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 受持
472 9 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 讀誦
473 8 有情 yǒuqíng having feelings for 為多有情得利樂故
474 8 有情 yǒuqíng friends with 為多有情得利樂故
475 8 有情 yǒuqíng having emotional appeal 為多有情得利樂故
476 8 有情 yǒuqíng sentient being 為多有情得利樂故
477 8 有情 yǒuqíng sentient beings 為多有情得利樂故
478 8 法界 fǎjiè Dharma Realm 自住法界
479 8 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 自住法界
480 8 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 自住法界
481 8 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 如理思惟
482 8 思惟 sīwéi thinking; tought 如理思惟
483 8 思惟 sīwéi Contemplate 如理思惟
484 8 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 如理思惟
485 8 tool; device; utensil; equipment; instrument 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
486 8 to possess; to have 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
487 8 to prepare 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
488 8 to write; to describe; to state 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
489 8 Ju 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
490 8 talent; ability 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
491 8 a feast; food 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
492 8 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
493 8 to arrange; to provide 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
494 8 furnishings 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
495 8 to understand 自具無礙辯亦勸彼具無礙辯
496 8 不久 bùjiǔ not long; soon 是菩薩摩訶薩不久當坐菩提樹下
497 8 zhī to know 當知是善男子
498 8 zhī to comprehend 當知是善男子
499 8 zhī to inform; to tell 當知是善男子
500 8 zhī to administer 當知是善男子

Frequencies of all Words

Top 823

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 172 ruò to seem; to be like; as 若善男子
2 172 ruò seemingly 若善男子
3 172 ruò if 若善男子
4 172 ruò you 若善男子
5 172 ruò this; that 若善男子
6 172 ruò and; or 若善男子
7 172 ruò as for; pertaining to 若善男子
8 172 pomegranite 若善男子
9 172 ruò to choose 若善男子
10 172 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子
11 172 ruò thus 若善男子
12 172 ruò pollia 若善男子
13 172 ruò Ruo 若善男子
14 172 ruò only then 若善男子
15 172 ja 若善男子
16 172 jñā 若善男子
17 131 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
18 123 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
19 110 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 如來所說不可思議
20 110 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 如來所說不可思議
21 96 不見 bújiàn to not see 不見山林便作是念
22 96 不見 bújiàn to not meet 不見山林便作是念
23 96 不見 bújiàn to disappear 不見山林便作是念
24 94 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā 具壽善現白佛言
25 81 shì is; are; am; to be 當知是善男子
26 81 shì is exactly 當知是善男子
27 81 shì is suitable; is in contrast 當知是善男子
28 81 shì this; that; those 當知是善男子
29 81 shì really; certainly 當知是善男子
30 81 shì correct; yes; affirmative 當知是善男子
31 81 shì true 當知是善男子
32 81 shì is; has; exists 當知是善男子
33 81 shì used between repetitions of a word 當知是善男子
34 81 shì a matter; an affair 當知是善男子
35 81 shì Shi 當知是善男子
36 81 shì is; bhū 當知是善男子
37 81 shì this; idam 當知是善男子
38 73 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
39 73 old; ancient; former; past 何以故
40 73 reason; cause; purpose 何以故
41 73 to die 何以故
42 73 so; therefore; hence 何以故
43 73 original 何以故
44 73 accident; happening; instance 何以故
45 73 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
46 73 something in the past 何以故
47 73 deceased; dead 何以故
48 73 still; yet 何以故
49 71 de potential marker 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
50 71 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
51 71 děi must; ought to 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
52 71 děi to want to; to need to 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
53 71 děi must; ought to 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
54 71 de 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
55 71 de infix potential marker 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
56 71 to result in 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
57 71 to be proper; to fit; to suit 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
58 71 to be satisfied 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
59 71 to be finished 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
60 71 de result of degree 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
61 71 de marks completion of an action 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
62 71 děi satisfying 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
63 71 to contract 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
64 71 marks permission or possibility 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
65 71 expressing frustration 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
66 71 to hear 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
67 71 to have; there is 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
68 71 marks time passed 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
69 71 obtain; attain; prāpta 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
70 69 xíng to walk 自行四靜慮亦教他行四靜慮
71 69 xíng capable; competent 自行四靜慮亦教他行四靜慮
72 69 háng profession 自行四靜慮亦教他行四靜慮
73 69 háng line; row 自行四靜慮亦教他行四靜慮
74 69 xíng Kangxi radical 144 自行四靜慮亦教他行四靜慮
75 69 xíng to travel 自行四靜慮亦教他行四靜慮
76 69 xìng actions; conduct 自行四靜慮亦教他行四靜慮
77 69 xíng to do; to act; to practice 自行四靜慮亦教他行四靜慮
78 69 xíng all right; OK; okay 自行四靜慮亦教他行四靜慮
79 69 háng horizontal line 自行四靜慮亦教他行四靜慮
80 69 héng virtuous deeds 自行四靜慮亦教他行四靜慮
81 69 hàng a line of trees 自行四靜慮亦教他行四靜慮
82 69 hàng bold; steadfast 自行四靜慮亦教他行四靜慮
83 69 xíng to move 自行四靜慮亦教他行四靜慮
84 69 xíng to put into effect; to implement 自行四靜慮亦教他行四靜慮
85 69 xíng travel 自行四靜慮亦教他行四靜慮
86 69 xíng to circulate 自行四靜慮亦教他行四靜慮
87 69 xíng running script; running script 自行四靜慮亦教他行四靜慮
88 69 xíng temporary 自行四靜慮亦教他行四靜慮
89 69 xíng soon 自行四靜慮亦教他行四靜慮
90 69 háng rank; order 自行四靜慮亦教他行四靜慮
91 69 háng a business; a shop 自行四靜慮亦教他行四靜慮
92 69 xíng to depart; to leave 自行四靜慮亦教他行四靜慮
93 69 xíng to experience 自行四靜慮亦教他行四靜慮
94 69 xíng path; way 自行四靜慮亦教他行四靜慮
95 69 xíng xing; ballad 自行四靜慮亦教他行四靜慮
96 69 xíng a round [of drinks] 自行四靜慮亦教他行四靜慮
97 69 xíng Xing 自行四靜慮亦教他行四靜慮
98 69 xíng moreover; also 自行四靜慮亦教他行四靜慮
99 69 xíng Practice 自行四靜慮亦教他行四靜慮
100 69 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 自行四靜慮亦教他行四靜慮
101 69 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 自行四靜慮亦教他行四靜慮
102 61 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 隨汝意說
103 61 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 隨汝意說
104 61 shuì to persuade 隨汝意說
105 61 shuō to teach; to recite; to explain 隨汝意說
106 61 shuō a doctrine; a theory 隨汝意說
107 61 shuō to claim; to assert 隨汝意說
108 61 shuō allocution 隨汝意說
109 61 shuō to criticize; to scold 隨汝意說
110 61 shuō to indicate; to refer to 隨汝意說
111 61 shuō speach; vāda 隨汝意說
112 61 shuō to speak; bhāṣate 隨汝意說
113 61 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 夢中修行般若
114 61 修行 xiūxíng spiritual cultivation 夢中修行般若
115 61 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 夢中修行般若
116 61 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 夢中修行般若
117 59 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
118 59 suǒ an office; an institute 如汝所說
119 59 suǒ introduces a relative clause 如汝所說
120 59 suǒ it 如汝所說
121 59 suǒ if; supposing 如汝所說
122 59 suǒ a few; various; some 如汝所說
123 59 suǒ a place; a location 如汝所說
124 59 suǒ indicates a passive voice 如汝所說
125 59 suǒ that which 如汝所說
126 59 suǒ an ordinal number 如汝所說
127 59 suǒ meaning 如汝所說
128 59 suǒ garrison 如汝所說
129 59 suǒ place; pradeśa 如汝所說
130 59 suǒ that which; yad 如汝所說
131 58 shí time; a point or period of time 覺時修行般若
132 58 shí a season; a quarter of a year 覺時修行般若
133 58 shí one of the 12 two-hour periods of the day 覺時修行般若
134 58 shí at that time 覺時修行般若
135 58 shí fashionable 覺時修行般若
136 58 shí fate; destiny; luck 覺時修行般若
137 58 shí occasion; opportunity; chance 覺時修行般若
138 58 shí tense 覺時修行般若
139 58 shí particular; special 覺時修行般若
140 58 shí to plant; to cultivate 覺時修行般若
141 58 shí hour (measure word) 覺時修行般若
142 58 shí an era; a dynasty 覺時修行般若
143 58 shí time [abstract] 覺時修行般若
144 58 shí seasonal 覺時修行般若
145 58 shí frequently; often 覺時修行般若
146 58 shí occasionally; sometimes 覺時修行般若
147 58 shí on time 覺時修行般若
148 58 shí this; that 覺時修行般若
149 58 shí to wait upon 覺時修行般若
150 58 shí hour 覺時修行般若
151 58 shí appropriate; proper; timely 覺時修行般若
152 58 shí Shi 覺時修行般若
153 58 shí a present; currentlt 覺時修行般若
154 58 shí time; kāla 覺時修行般若
155 58 shí at that time; samaya 覺時修行般若
156 57 speed 速證無上正等菩提
157 57 quick; fast 速證無上正等菩提
158 57 urgent 速證無上正等菩提
159 57 to accelerate 速證無上正等菩提
160 57 to urge 速證無上正等菩提
161 56 圓滿 yuánmǎn satisfactory 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
162 56 圓滿 yuánmǎn Perfection 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
163 56 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多速得圓滿
164 56 如來 rúlái Tathagata 如來所說不可思議
165 56 如來 Rúlái Tathagata 如來所說不可思議
166 56 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來所說不可思議
167 54 jiǎn to deduct; to subtract 不見色若增若減
168 54 jiǎn to reduce 不見色若增若減
169 54 jiǎn to be less than; to be not as good as 不見色若增若減
170 54 jiǎn to mitigate; to relieve 不見色若增若減
171 54 jiǎn to contribute; to donate 不見色若增若減
172 54 jiǎn approximately; nearly 不見色若增若減
173 54 jiǎn subtraction 不見色若增若減
174 54 jiǎn Jian 不見色若增若減
175 54 zēng to increase; to add to; to augment 不見色若增若減
176 54 zēng duplicated; repeated 不見色若增若減
177 54 zēng to increase; vṛdh 不見色若增若減
178 54 zēng accumulation; upacaya 不見色若增若減
179 51 also; too 亦安立彼令勤修習十善業道
180 51 but 亦安立彼令勤修習十善業道
181 51 this; he; she 亦安立彼令勤修習十善業道
182 51 although; even though 亦安立彼令勤修習十善業道
183 51 already 亦安立彼令勤修習十善業道
184 51 particle with no meaning 亦安立彼令勤修習十善業道
185 51 Yi 亦安立彼令勤修習十善業道
186 47 that; those 彼人爾時雖未見海
187 47 another; the other 彼人爾時雖未見海
188 47 that; tad 彼人爾時雖未見海
189 45 chù to touch; to feel
190 45 chù to butt; to ram; to gore
191 45 chù touch; contact; sparśa
192 44 jiāo to teach; to educate; to instruct 如教修行
193 44 jiào a school of thought; a sect 如教修行
194 44 jiào to make; to cause 如教修行
195 44 jiào religion 如教修行
196 44 jiào instruction; a teaching 如教修行
197 44 jiào Jiao 如教修行
198 44 jiào a directive; an order 如教修行
199 44 jiào to urge; to incite 如教修行
200 44 jiào to pass on; to convey 如教修行
201 44 jiào etiquette 如教修行
202 35 kōng empty; void; hollow 畢竟空
203 35 kòng free time 畢竟空
204 35 kòng to empty; to clean out 畢竟空
205 35 kōng the sky; the air 畢竟空
206 35 kōng in vain; for nothing 畢竟空
207 35 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
208 35 kòng empty space 畢竟空
209 35 kōng without substance 畢竟空
210 35 kōng to not have 畢竟空
211 35 kòng opportunity; chance 畢竟空
212 35 kōng vast and high 畢竟空
213 35 kōng impractical; ficticious 畢竟空
214 35 kòng blank 畢竟空
215 35 kòng expansive 畢竟空
216 35 kòng lacking 畢竟空
217 35 kōng plain; nothing else 畢竟空
218 35 kōng Emptiness 畢竟空
219 35 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
220 31 shòu to suffer; to be subjected to 善女人等或已得受大菩提記
221 31 shòu to transfer; to confer 善女人等或已得受大菩提記
222 31 shòu to receive; to accept 善女人等或已得受大菩提記
223 31 shòu to tolerate 善女人等或已得受大菩提記
224 31 shòu suitably 善女人等或已得受大菩提記
225 31 shòu feelings; sensations 善女人等或已得受大菩提記
226 30 自修 zìxiū to self-study 自修布施
227 30 自修 zìxiū to self-cultivate 自修布施
228 30 jiè border; boundary 眼識界及眼觸
229 30 jiè kingdom 眼識界及眼觸
230 30 jiè circle; society 眼識界及眼觸
231 30 jiè territory; region 眼識界及眼觸
232 30 jiè the world 眼識界及眼觸
233 30 jiè scope; extent 眼識界及眼觸
234 30 jiè erathem; stratigraphic unit 眼識界及眼觸
235 30 jiè to divide; to define a boundary 眼識界及眼觸
236 30 jiè to adjoin 眼識界及眼觸
237 30 jiè dhatu; realm; field; domain 眼識界及眼觸
238 29 xiū to decorate; to embellish 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
239 29 xiū to study; to cultivate 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
240 29 xiū to repair 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
241 29 xiū long; slender 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
242 29 xiū to write; to compile 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
243 29 xiū to build; to construct; to shape 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
244 29 xiū to practice 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
245 29 xiū to cut 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
246 29 xiū virtuous; wholesome 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
247 29 xiū a virtuous person 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
248 29 xiū Xiu 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
249 29 xiū to unknot 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
250 29 xiū to prepare; to put in order 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
251 29 xiū excellent 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
252 29 xiū to perform [a ceremony] 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
253 29 xiū Cultivation 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
254 29 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
255 29 xiū pratipanna; spiritual practice 亦勸無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩修布施
256 26 not; no 雖教有情證預流果而自不證
257 26 expresses that a certain condition cannot be acheived 雖教有情證預流果而自不證
258 26 as a correlative 雖教有情證預流果而自不證
259 26 no (answering a question) 雖教有情證預流果而自不證
260 26 forms a negative adjective from a noun 雖教有情證預流果而自不證
261 26 at the end of a sentence to form a question 雖教有情證預流果而自不證
262 26 to form a yes or no question 雖教有情證預流果而自不證
263 26 infix potential marker 雖教有情證預流果而自不證
264 26 no; na 雖教有情證預流果而自不證
265 25 xiǎng to think
266 25 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
267 25 xiǎng to want
268 25 xiǎng to remember; to miss; to long for
269 25 xiǎng to plan
270 25 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
271 25 in; at 坐於道場證無上覺
272 25 in; at 坐於道場證無上覺
273 25 in; at; to; from 坐於道場證無上覺
274 25 to go; to 坐於道場證無上覺
275 25 to rely on; to depend on 坐於道場證無上覺
276 25 to go to; to arrive at 坐於道場證無上覺
277 25 from 坐於道場證無上覺
278 25 give 坐於道場證無上覺
279 25 oppposing 坐於道場證無上覺
280 25 and 坐於道場證無上覺
281 25 compared to 坐於道場證無上覺
282 25 by 坐於道場證無上覺
283 25 and; as well as 坐於道場證無上覺
284 25 for 坐於道場證無上覺
285 25 Yu 坐於道場證無上覺
286 25 a crow 坐於道場證無上覺
287 25 whew; wow 坐於道場證無上覺
288 25 wèi for; to 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
289 25 wèi because of 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
290 25 wéi to act as; to serve 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
291 25 wéi to change into; to become 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
292 25 wéi to be; is 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
293 25 wéi to do 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
294 25 wèi for 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
295 25 wèi because of; for; to 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
296 25 wèi to 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
297 25 wéi in a passive construction 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
298 25 wéi forming a rehetorical question 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
299 25 wéi forming an adverb 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
300 25 wéi to add emphasis 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
301 25 wèi to support; to help 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
302 25 wéi to govern 何況菩薩摩訶薩為求無上正等菩提
303 24 to arise; to get up 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
304 24 case; instance; batch; group 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
305 24 to rise; to raise 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
306 24 to grow out of; to bring forth; to emerge 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
307 24 to appoint (to an official post); to take up a post 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
308 24 to start 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
309 24 to establish; to build 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
310 24 to draft; to draw up (a plan) 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
311 24 opening sentence; opening verse 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
312 24 to get out of bed 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
313 24 to recover; to heal 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
314 24 to take out; to extract 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
315 24 marks the beginning of an action 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
316 24 marks the sufficiency of an action 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
317 24 to call back from mourning 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
318 24 to take place; to occur 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
319 24 from 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
320 24 to conjecture 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
321 24 stand up; utthāna 自起菩薩神通亦勸彼起菩薩神通
322 23 děng et cetera; and so on 善女人等
323 23 děng to wait 善女人等
324 23 děng degree; kind 善女人等
325 23 děng plural 善女人等
326 23 děng to be equal 善女人等
327 23 děng degree; level 善女人等
328 23 děng to compare 善女人等
329 22 zhū all; many; various 如住大乘諸善男子
330 22 zhū Zhu 如住大乘諸善男子
331 22 zhū all; members of the class 如住大乘諸善男子
332 22 zhū interrogative particle 如住大乘諸善男子
333 22 zhū him; her; them; it 如住大乘諸善男子
334 22 zhū of; in 如住大乘諸善男子
335 22 zhū all; many; sarva 如住大乘諸善男子
336 22 不思議 bù sīyì inconceivable 於色不起不思議想
337 22 不思議 bù sīyì inconceivable 於色不起不思議想
338 21 zhù to dwell; to live; to reside 如住大乘諸善男子
339 21 zhù to stop; to halt 如住大乘諸善男子
340 21 zhù to retain; to remain 如住大乘諸善男子
341 21 zhù to lodge at [temporarily] 如住大乘諸善男子
342 21 zhù firmly; securely 如住大乘諸善男子
343 21 zhù verb complement 如住大乘諸善男子
344 21 zhù attaching; abiding; dwelling on 如住大乘諸善男子
345 21 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
346 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
347 18 to reach 眼識界及眼觸
348 18 and 眼識界及眼觸
349 18 coming to; when 眼識界及眼觸
350 18 to attain 眼識界及眼觸
351 18 to understand 眼識界及眼觸
352 18 able to be compared to; to catch up with 眼識界及眼觸
353 18 to be involved with; to associate with 眼識界及眼觸
354 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 眼識界及眼觸
355 18 and; ca; api 眼識界及眼觸
356 18 yuán fate; predestined affinity 眼觸為緣所生諸受若增若減
357 18 yuán hem 眼觸為緣所生諸受若增若減
358 18 yuán to revolve around 眼觸為緣所生諸受若增若減
359 18 yuán because 眼觸為緣所生諸受若增若減
360 18 yuán to climb up 眼觸為緣所生諸受若增若減
361 18 yuán cause; origin; reason 眼觸為緣所生諸受若增若減
362 18 yuán along; to follow 眼觸為緣所生諸受若增若減
363 18 yuán to depend on 眼觸為緣所生諸受若增若減
364 18 yuán margin; edge; rim 眼觸為緣所生諸受若增若減
365 18 yuán Condition 眼觸為緣所生諸受若增若減
366 18 yuán conditions; pratyaya; paccaya 眼觸為緣所生諸受若增若減
367 18 naturally; of course; certainly 雖教有情證預流果而自不證
368 18 from; since 雖教有情證預流果而自不證
369 18 self; oneself; itself 雖教有情證預流果而自不證
370 18 Kangxi radical 132 雖教有情證預流果而自不證
371 18 Zi 雖教有情證預流果而自不證
372 18 a nose 雖教有情證預流果而自不證
373 18 the beginning; the start 雖教有情證預流果而自不證
374 18 origin 雖教有情證預流果而自不證
375 18 originally 雖教有情證預流果而自不證
376 18 still; to remain 雖教有情證預流果而自不證
377 18 in person; personally 雖教有情證預流果而自不證
378 18 in addition; besides 雖教有情證預流果而自不證
379 18 if; even if 雖教有情證預流果而自不證
380 18 but 雖教有情證預流果而自不證
381 18 because 雖教有情證預流果而自不證
382 18 to employ; to use 雖教有情證預流果而自不證
383 18 to be 雖教有情證預流果而自不證
384 18 own; one's own; oneself 雖教有情證預流果而自不證
385 18 self; soul; ātman 雖教有情證預流果而自不證
386 18 所生 suǒshēng parents (father and mother) 眼觸為緣所生諸受若增若減
387 17 no 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
388 17 Kangxi radical 71 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
389 17 to not have; without 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
390 17 has not yet 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
391 17 mo 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
392 17 do not 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
393 17 not; -less; un- 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
394 17 regardless of 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
395 17 to not have 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
396 17 um 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
397 17 Wu 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
398 17 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
399 17 not; non- 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
400 17 mo 是菩薩摩訶薩無墮聲聞
401 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment 善女人等尚近無上正等菩提
402 17 菩提 pútí bodhi 善女人等尚近無上正等菩提
403 17 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 善女人等尚近無上正等菩提
404 15 shé tongue
405 15 shé Kangxi radical 135
406 15 shé a tongue-shaped object
407 15 shé tongue; jihva
408 15 nose
409 15 Kangxi radical 209
410 15 to smell
411 15 a grommet; an eyelet
412 15 to make a hole in an animal's nose
413 15 a handle
414 15 cape; promontory
415 15 first
416 15 nose; ghrāṇa
417 14 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩摩訶薩亦復如是
418 14 如是 rúshì thus; so 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
419 14 如是 rúshì thus, so 善女人等得聞如是甚深般若波羅蜜多
420 14 一切 yīqiè all; every; everything 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
421 14 一切 yīqiè temporary 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
422 14 一切 yīqiè the same 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
423 14 一切 yīqiè generally 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
424 14 一切 yīqiè all, everything 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
425 14 一切 yīqiè all; sarva 自修一切陀羅尼門亦教彼修一切陀羅尼門
426 13 zhèng upright; straight 善女人等尚近無上正等菩提
427 13 zhèng just doing something; just now 善女人等尚近無上正等菩提
428 13 zhèng to straighten; to correct 善女人等尚近無上正等菩提
429 13 zhèng main; central; primary 善女人等尚近無上正等菩提
430 13 zhèng fundamental; original 善女人等尚近無上正等菩提
431 13 zhèng precise; exact; accurate 善女人等尚近無上正等菩提
432 13 zhèng at right angles 善女人等尚近無上正等菩提
433 13 zhèng unbiased; impartial 善女人等尚近無上正等菩提
434 13 zhèng true; correct; orthodox 善女人等尚近無上正等菩提
435 13 zhèng unmixed; pure 善女人等尚近無上正等菩提
436 13 zhèng positive (charge) 善女人等尚近無上正等菩提
437 13 zhèng positive (number) 善女人等尚近無上正等菩提
438 13 zhèng standard 善女人等尚近無上正等菩提
439 13 zhèng chief; principal; primary 善女人等尚近無上正等菩提
440 13 zhèng honest 善女人等尚近無上正等菩提
441 13 zhèng to execute; to carry out 善女人等尚近無上正等菩提
442 13 zhèng precisely 善女人等尚近無上正等菩提
443 13 zhèng accepted; conventional 善女人等尚近無上正等菩提
444 13 zhèng to govern 善女人等尚近無上正等菩提
445 13 zhèng only; just 善女人等尚近無上正等菩提
446 13 zhēng first month 善女人等尚近無上正等菩提
447 13 zhēng center of a target 善女人等尚近無上正等菩提
448 13 zhèng Righteous 善女人等尚近無上正等菩提
449 13 zhèng right manner; nyāya 善女人等尚近無上正等菩提
450 13 xiāng each other; one another; mutually 見諸城邑王都前相
451 13 xiàng to observe; to assess 見諸城邑王都前相
452 13 xiàng appearance; portrait; picture 見諸城邑王都前相
453 13 xiàng countenance; personage; character; disposition 見諸城邑王都前相
454 13 xiàng to aid; to help 見諸城邑王都前相
455 13 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 見諸城邑王都前相
456 13 xiàng a sign; a mark; appearance 見諸城邑王都前相
457 13 xiāng alternately; in turn 見諸城邑王都前相
458 13 xiāng Xiang 見諸城邑王都前相
459 13 xiāng form substance 見諸城邑王都前相
460 13 xiāng to express 見諸城邑王都前相
461 13 xiàng to choose 見諸城邑王都前相
462 13 xiāng Xiang 見諸城邑王都前相
463 13 xiāng an ancient musical instrument 見諸城邑王都前相
464 13 xiāng the seventh lunar month 見諸城邑王都前相
465 13 xiāng to compare 見諸城邑王都前相
466 13 xiàng to divine 見諸城邑王都前相
467 13 xiàng to administer 見諸城邑王都前相
468 13 xiàng helper for a blind person 見諸城邑王都前相
469 13 xiāng rhythm [music] 見諸城邑王都前相
470 13 xiāng the upper frets of a pipa 見諸城邑王都前相
471 13 xiāng coralwood 見諸城邑王都前相
472 13 xiàng ministry 見諸城邑王都前相
473 13 xiàng to supplement; to enhance 見諸城邑王都前相
474 13 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 見諸城邑王都前相
475 13 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 見諸城邑王都前相
476 13 xiàng sign; mark; liṅga 見諸城邑王都前相
477 13 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 見諸城邑王都前相
478 13 dāng to be; to act as; to serve as 當知是善男子
479 13 dāng at or in the very same; be apposite 當知是善男子
480 13 dāng dang (sound of a bell) 當知是善男子
481 13 dāng to face 當知是善男子
482 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是善男子
483 13 dāng to manage; to host 當知是善男子
484 13 dāng should 當知是善男子
485 13 dāng to treat; to regard as 當知是善男子
486 13 dǎng to think 當知是善男子
487 13 dàng suitable; correspond to 當知是善男子
488 13 dǎng to be equal 當知是善男子
489 13 dàng that 當知是善男子
490 13 dāng an end; top 當知是善男子
491 13 dàng clang; jingle 當知是善男子
492 13 dāng to judge 當知是善男子
493 13 dǎng to bear on one's shoulder 當知是善男子
494 13 dàng the same 當知是善男子
495 13 dàng to pawn 當知是善男子
496 13 dàng to fail [an exam] 當知是善男子
497 13 dàng a trap 當知是善男子
498 13 dàng a pawned item 當知是善男子
499 13 shēn human body; torso 作是念已身意泰然
500 13 shēn Kangxi radical 158 作是念已身意泰然

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. ja
 2. jñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
不可思议 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable
善现 善現 shànxiàn Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
obtain; attain; prāpta
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
修行
 1. xiūxíng
 2. xiūxíng
 3. xiūxíng
 1. spiritual cultivation
 2. pratipatti; spiritual practice
 3. bhāvanā; spiritual cultivation

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上正觉 無上正覺 119 anuttara bodhi; unexcelled enlightenment
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
诸城 諸城 122 Zhucheng

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 145.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
付嘱 付囑 99 to entrust to
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
得佛 100 to become a Buddha
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
法处 法處 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便力 102 the power of skillful means
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
法住 102 dharma abode
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
功德聚 103 stupa
广说 廣說 103 to explain; to teach
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第三 106 scroll 3
具寿 具壽 106 friend; brother; āyuṣman
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六神通 108 the six supernatural powers
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
妙色 109 wonderful form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
平等性 112 universal nature
譬如春时 譬如春時 112 the simile of springtime
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
如理 114 principle of suchness
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
色处 色處 115 the visible realm
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身界 115 ashes or relics after cremation
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
所以者何 115 Why is that?
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
王都 119 capital; rāja-dhānī
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
香界 120 a Buddhist temple
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意处 意處 121 mental basis of cognition
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
欲界 121 realm of desire
预流果 預流果 121 srotāpanna
踰缮那 踰繕那 121 yojana
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
自证 自證 122 self-attained