Glossary and Vocabulary for Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 133 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利是不可思議
2 127 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 汝今安住如是般若波羅蜜中
3 127 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 汝今安住如是般若波羅蜜中
4 107 infix potential marker 不也
5 104 yán to speak; to say; said 白佛言
6 104 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
7 104 yán Kangxi radical 149 白佛言
8 104 yán phrase; sentence 白佛言
9 104 yán a word; a syllable 白佛言
10 104 yán a theory; a doctrine 白佛言
11 104 yán to regard as 白佛言
12 104 yán to act as 白佛言
13 104 yán word; vacana 白佛言
14 104 yán speak; vad 白佛言
15 102 xiàng to observe; to assess 我說福田無差別相
16 102 xiàng appearance; portrait; picture 我說福田無差別相
17 102 xiàng countenance; personage; character; disposition 我說福田無差別相
18 102 xiàng to aid; to help 我說福田無差別相
19 102 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 我說福田無差別相
20 102 xiàng a sign; a mark; appearance 我說福田無差別相
21 102 xiāng alternately; in turn 我說福田無差別相
22 102 xiāng Xiang 我說福田無差別相
23 102 xiāng form substance 我說福田無差別相
24 102 xiāng to express 我說福田無差別相
25 102 xiàng to choose 我說福田無差別相
26 102 xiāng Xiang 我說福田無差別相
27 102 xiāng an ancient musical instrument 我說福田無差別相
28 102 xiāng the seventh lunar month 我說福田無差別相
29 102 xiāng to compare 我說福田無差別相
30 102 xiàng to divine 我說福田無差別相
31 102 xiàng to administer 我說福田無差別相
32 102 xiàng helper for a blind person 我說福田無差別相
33 102 xiāng rhythm [music] 我說福田無差別相
34 102 xiāng the upper frets of a pipa 我說福田無差別相
35 102 xiāng coralwood 我說福田無差別相
36 102 xiàng ministry 我說福田無差別相
37 102 xiàng to supplement; to enhance 我說福田無差別相
38 102 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 我說福田無差別相
39 102 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 我說福田無差別相
40 102 xiàng sign; mark; liṅga 我說福田無差別相
41 102 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 我說福田無差別相
42 88 Kangxi radical 71 我說福田無差別相
43 88 to not have; without 我說福田無差別相
44 88 mo 我說福田無差別相
45 88 to not have 我說福田無差別相
46 88 Wu 我說福田無差別相
47 88 mo 我說福田無差別相
48 76 Yi 往昔諸佛亦於此處
49 69 Buddha; Awakened One 佛告阿難
50 69 relating to Buddhism 佛告阿難
51 69 a statue or image of a Buddha 佛告阿難
52 69 a Buddhist text 佛告阿難
53 69 to touch; to stroke 佛告阿難
54 69 Buddha 佛告阿難
55 69 Buddha; Awakened One 佛告阿難
56 64 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是可得相
57 64 děi to want to; to need to 是可得相
58 64 děi must; ought to 是可得相
59 64 de 是可得相
60 64 de infix potential marker 是可得相
61 64 to result in 是可得相
62 64 to be proper; to fit; to suit 是可得相
63 64 to be satisfied 是可得相
64 64 to be finished 是可得相
65 64 děi satisfying 是可得相
66 64 to contract 是可得相
67 64 to hear 是可得相
68 64 to have; there is 是可得相
69 64 marks time passed 是可得相
70 64 obtain; attain; prāpta 是可得相
71 56 不見 bújiàn to not see 不見有心能思議者
72 56 不見 bújiàn to not meet 不見有心能思議者
73 56 不見 bújiàn to disappear 不見有心能思議者
74 53 fēi Kangxi radical 175 非思議亦非不可思議
75 53 fēi wrong; bad; untruthful 非思議亦非不可思議
76 53 fēi different 非思議亦非不可思議
77 53 fēi to not be; to not have 非思議亦非不可思議
78 53 fēi to violate; to be contrary to 非思議亦非不可思議
79 53 fēi Africa 非思議亦非不可思議
80 53 fēi to slander 非思議亦非不可思議
81 53 fěi to avoid 非思議亦非不可思議
82 53 fēi must 非思議亦非不可思議
83 53 fēi an error 非思議亦非不可思議
84 53 fēi a problem; a question 非思議亦非不可思議
85 53 fēi evil 非思議亦非不可思議
86 51 self 我說福田無差別相
87 51 [my] dear 我說福田無差別相
88 51 Wo 我說福田無差別相
89 51 self; atman; attan 我說福田無差別相
90 51 ga 我說福田無差別相
91 49 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
92 49 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
93 46 method; way 非涅槃法非生死法
94 46 France 非涅槃法非生死法
95 46 the law; rules; regulations 非涅槃法非生死法
96 46 the teachings of the Buddha; Dharma 非涅槃法非生死法
97 46 a standard; a norm 非涅槃法非生死法
98 46 an institution 非涅槃法非生死法
99 46 to emulate 非涅槃法非生死法
100 46 magic; a magic trick 非涅槃法非生死法
101 46 punishment 非涅槃法非生死法
102 46 Fa 非涅槃法非生死法
103 46 a precedent 非涅槃法非生死法
104 46 a classification of some kinds of Han texts 非涅槃法非生死法
105 46 relating to a ceremony or rite 非涅槃法非生死法
106 46 Dharma 非涅槃法非生死法
107 46 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 非涅槃法非生死法
108 46 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 非涅槃法非生死法
109 46 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 非涅槃法非生死法
110 46 quality; characteristic 非涅槃法非生死法
111 46 to go; to 往昔諸佛亦於此處
112 46 to rely on; to depend on 往昔諸佛亦於此處
113 46 Yu 往昔諸佛亦於此處
114 46 a crow 往昔諸佛亦於此處
115 43 desire 我初發心欲入是定
116 43 to desire; to wish 我初發心欲入是定
117 43 to desire; to intend 我初發心欲入是定
118 43 lust 我初發心欲入是定
119 43 desire; intention; wish; kāma 我初發心欲入是定
120 43 zhě ca 不見有心能思議者
121 42 zhī to know 若知我相而不可著
122 42 zhī to comprehend 若知我相而不可著
123 42 zhī to inform; to tell 若知我相而不可著
124 42 zhī to administer 若知我相而不可著
125 42 zhī to distinguish; to discern 若知我相而不可著
126 42 zhī to be close friends 若知我相而不可著
127 42 zhī to feel; to sense; to perceive 若知我相而不可著
128 42 zhī to receive; to entertain 若知我相而不可著
129 42 zhī knowledge 若知我相而不可著
130 42 zhī consciousness; perception 若知我相而不可著
131 42 zhī a close friend 若知我相而不可著
132 42 zhì wisdom 若知我相而不可著
133 42 zhì Zhi 若知我相而不可著
134 42 zhī Understanding 若知我相而不可著
135 42 zhī know; jña 若知我相而不可著
136 39 xué to study; to learn 如人學射
137 39 xué to imitate 如人學射
138 39 xué a school; an academy 如人學射
139 39 xué to understand 如人學射
140 39 xué learning; acquired knowledge 如人學射
141 39 xué learned 如人學射
142 39 xué a learner 如人學射
143 39 xué student; learning; śikṣā 如人學射
144 38 不思議 bù sīyì inconceivable 如是思議不思議性俱不可說
145 38 不思議 bù sīyì inconceivable 如是思議不思議性俱不可說
146 38 wén to hear 誰能信解如聞受行
147 38 wén Wen 誰能信解如聞受行
148 38 wén sniff at; to smell 誰能信解如聞受行
149 38 wén to be widely known 誰能信解如聞受行
150 38 wén to confirm; to accept 誰能信解如聞受行
151 38 wén information 誰能信解如聞受行
152 38 wèn famous; well known 誰能信解如聞受行
153 38 wén knowledge; learning 誰能信解如聞受行
154 38 wèn popularity; prestige; reputation 誰能信解如聞受行
155 38 wén to question 誰能信解如聞受行
156 38 wén heard; śruta 誰能信解如聞受行
157 38 wén hearing; śruti 誰能信解如聞受行
158 38 如來 rúlái Tathagata 如來界及我界
159 38 如來 Rúlái Tathagata 如來界及我界
160 38 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來界及我界
161 37 gào to tell; to say; said; told 佛告阿難
162 37 gào to request 佛告阿難
163 37 gào to report; to inform 佛告阿難
164 37 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告阿難
165 37 gào to accuse; to sue 佛告阿難
166 37 gào to reach 佛告阿難
167 37 gào an announcement 佛告阿難
168 37 gào a party 佛告阿難
169 37 gào a vacation 佛告阿難
170 37 gào Gao 佛告阿難
171 37 gào to tell; jalp 佛告阿難
172 36 Ru River 汝之所說實不可思議
173 36 Ru 汝之所說實不可思議
174 36 míng fame; renown; reputation 是名不思議定
175 36 míng a name; personal name; designation 是名不思議定
176 36 míng rank; position 是名不思議定
177 36 míng an excuse 是名不思議定
178 36 míng life 是名不思議定
179 36 míng to name; to call 是名不思議定
180 36 míng to express; to describe 是名不思議定
181 36 míng to be called; to have the name 是名不思議定
182 36 míng to own; to possess 是名不思議定
183 36 míng famous; renowned 是名不思議定
184 36 míng moral 是名不思議定
185 36 míng name; naman 是名不思議定
186 36 míng fame; renown; yasas 是名不思議定
187 35 to be near by; to be close to 我即不思議
188 35 at that time 我即不思議
189 35 to be exactly the same as; to be thus 我即不思議
190 35 supposed; so-called 我即不思議
191 35 to arrive at; to ascend 我即不思議
192 35 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我說福田無差別相
193 35 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我說福田無差別相
194 35 shuì to persuade 我說福田無差別相
195 35 shuō to teach; to recite; to explain 我說福田無差別相
196 35 shuō a doctrine; a theory 我說福田無差別相
197 35 shuō to claim; to assert 我說福田無差別相
198 35 shuō allocution 我說福田無差別相
199 35 shuō to criticize; to scold 我說福田無差別相
200 35 shuō to indicate; to refer to 我說福田無差別相
201 35 shuō speach; vāda 我說福田無差別相
202 35 shuō to speak; bhāṣate 我說福田無差別相
203 35 shuō to instruct 我說福田無差別相
204 35 suǒ a few; various; some 所說法相
205 35 suǒ a place; a location 所說法相
206 35 suǒ indicates a passive voice 所說法相
207 35 suǒ an ordinal number 所說法相
208 35 suǒ meaning 所說法相
209 35 suǒ garrison 所說法相
210 35 suǒ place; pradeśa 所說法相
211 33 néng can; able 不見有心能思議者
212 33 néng ability; capacity 不見有心能思議者
213 33 néng a mythical bear-like beast 不見有心能思議者
214 33 néng energy 不見有心能思議者
215 33 néng function; use 不見有心能思議者
216 33 néng talent 不見有心能思議者
217 33 néng expert at 不見有心能思議者
218 33 néng to be in harmony 不見有心能思議者
219 33 néng to tend to; to care for 不見有心能思議者
220 33 néng to reach; to arrive at 不見有心能思議者
221 33 néng to be able; śak 不見有心能思議者
222 32 zhù to dwell; to live; to reside 若我住般若波羅蜜中
223 32 zhù to stop; to halt 若我住般若波羅蜜中
224 32 zhù to retain; to remain 若我住般若波羅蜜中
225 32 zhù to lodge at [temporarily] 若我住般若波羅蜜中
226 32 zhù verb complement 若我住般若波羅蜜中
227 32 zhù attaching; abiding; dwelling on 若我住般若波羅蜜中
228 31 zuò to do 作如是說福田之相
229 31 zuò to act as; to serve as 作如是說福田之相
230 31 zuò to start 作如是說福田之相
231 31 zuò a writing; a work 作如是說福田之相
232 31 zuò to dress as; to be disguised as 作如是說福田之相
233 31 zuō to create; to make 作如是說福田之相
234 31 zuō a workshop 作如是說福田之相
235 31 zuō to write; to compose 作如是說福田之相
236 31 zuò to rise 作如是說福田之相
237 31 zuò to be aroused 作如是說福田之相
238 31 zuò activity; action; undertaking 作如是說福田之相
239 31 zuò to regard as 作如是說福田之相
240 31 zuò action; kāraṇa 作如是說福田之相
241 31 xiū to decorate; to embellish 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
242 31 xiū to study; to cultivate 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
243 31 xiū to repair 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
244 31 xiū long; slender 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
245 31 xiū to write; to compile 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
246 31 xiū to build; to construct; to shape 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
247 31 xiū to practice 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
248 31 xiū to cut 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
249 31 xiū virtuous; wholesome 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
250 31 xiū a virtuous person 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
251 31 xiū Xiu 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
252 31 xiū to unknot 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
253 31 xiū to prepare; to put in order 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
254 31 xiū excellent 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
255 31 xiū to perform [a ceremony] 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
256 31 xiū Cultivation 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
257 31 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
258 31 xiū pratipanna; spiritual practice 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
259 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
260 30 菩提 pútí bodhi 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
261 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
262 29 rén person; people; a human being 如人學射
263 29 rén Kangxi radical 9 如人學射
264 29 rén a kind of person 如人學射
265 29 rén everybody 如人學射
266 29 rén adult 如人學射
267 29 rén somebody; others 如人學射
268 29 rén an upright person 如人學射
269 29 rén person; manuṣya 如人學射
270 28 jiàn to see 是中諸天見是樹已
271 28 jiàn opinion; view; understanding 是中諸天見是樹已
272 28 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 是中諸天見是樹已
273 28 jiàn refer to; for details see 是中諸天見是樹已
274 28 jiàn to listen to 是中諸天見是樹已
275 28 jiàn to meet 是中諸天見是樹已
276 28 jiàn to receive (a guest) 是中諸天見是樹已
277 28 jiàn let me; kindly 是中諸天見是樹已
278 28 jiàn Jian 是中諸天見是樹已
279 28 xiàn to appear 是中諸天見是樹已
280 28 xiàn to introduce 是中諸天見是樹已
281 28 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 是中諸天見是樹已
282 28 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛言
283 27 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 欲成阿耨多羅三藐三菩提
284 27 ér Kangxi radical 126 爾時阿難從座而起
285 27 ér as if; to seem like 爾時阿難從座而起
286 27 néng can; able 爾時阿難從座而起
287 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時阿難從座而起
288 27 ér to arrive; up to 爾時阿難從座而起
289 27 wéi to act as; to serve 亦為他人分別演說
290 27 wéi to change into; to become 亦為他人分別演說
291 27 wéi to be; is 亦為他人分別演說
292 27 wéi to do 亦為他人分別演說
293 27 wèi to support; to help 亦為他人分別演說
294 27 wéi to govern 亦為他人分別演說
295 27 wèi to be; bhū 亦為他人分別演說
296 26 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 往昔諸佛亦於此處
297 25 xīn heart [organ] 繫心一緣
298 25 xīn Kangxi radical 61 繫心一緣
299 25 xīn mind; consciousness 繫心一緣
300 25 xīn the center; the core; the middle 繫心一緣
301 25 xīn one of the 28 star constellations 繫心一緣
302 25 xīn heart 繫心一緣
303 25 xīn emotion 繫心一緣
304 25 xīn intention; consideration 繫心一緣
305 25 xīn disposition; temperament 繫心一緣
306 25 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 繫心一緣
307 25 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 舍利弗白佛言
308 25 zhōng middle 箭發皆中
309 25 zhōng medium; medium sized 箭發皆中
310 25 zhōng China 箭發皆中
311 25 zhòng to hit the mark 箭發皆中
312 25 zhōng midday 箭發皆中
313 25 zhōng inside 箭發皆中
314 25 zhōng during 箭發皆中
315 25 zhōng Zhong 箭發皆中
316 25 zhōng intermediary 箭發皆中
317 25 zhōng half 箭發皆中
318 25 zhòng to reach; to attain 箭發皆中
319 25 zhòng to suffer; to infect 箭發皆中
320 25 zhòng to obtain 箭發皆中
321 25 zhòng to pass an exam 箭發皆中
322 25 zhōng middle 箭發皆中
323 24 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
324 24 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
325 24 善男子 shàn nánzi good men 是善男子
326 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是善男子
327 23 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 此人不久亦當開敷一切佛法
328 23 佛法 fófǎ the power of the Buddha 此人不久亦當開敷一切佛法
329 23 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 此人不久亦當開敷一切佛法
330 23 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 此人不久亦當開敷一切佛法
331 23 法界 fǎjiè Dharma Realm 不思議即法界
332 23 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 不思議即法界
333 23 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 不思議即法界
334 21 凡夫 fánfū a commoner 無凡夫法
335 21 凡夫 fánfū an ordinary person; pṛthagjana 無凡夫法
336 21 爾時 ěr shí at that time 爾時阿難從座而起
337 21 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時阿難從座而起
338 21 甚深 shénshēn very profound; what is deep 乃能演說甚深三昧
339 21 一切 yīqiè temporary 一切世界六種震動
340 21 一切 yīqiè the same 一切世界六種震動
341 20 Kangxi radical 49 是中諸天見是樹已
342 20 to bring to an end; to stop 是中諸天見是樹已
343 20 to complete 是中諸天見是樹已
344 20 to demote; to dismiss 是中諸天見是樹已
345 20 to recover from an illness 是中諸天見是樹已
346 20 former; pūrvaka 是中諸天見是樹已
347 20 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 文殊師利是不可思議
348 20 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 文殊師利是不可思議
349 19 děng et cetera; and so on 等無分別
350 19 děng to wait 等無分別
351 19 děng to be equal 等無分別
352 19 děng degree; level 等無分別
353 19 děng to compare 等無分別
354 19 děng same; equal; sama 等無分別
355 19 ye 不可思議定不可得耶
356 19 ya 不可思議定不可得耶
357 19 無相 wúxiāng Formless 法界即無相
358 19 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 法界即無相
359 19 shí time; a point or period of time 若得聞時
360 19 shí a season; a quarter of a year 若得聞時
361 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若得聞時
362 19 shí fashionable 若得聞時
363 19 shí fate; destiny; luck 若得聞時
364 19 shí occasion; opportunity; chance 若得聞時
365 19 shí tense 若得聞時
366 19 shí particular; special 若得聞時
367 19 shí to plant; to cultivate 若得聞時
368 19 shí an era; a dynasty 若得聞時
369 19 shí time [abstract] 若得聞時
370 19 shí seasonal 若得聞時
371 19 shí to wait upon 若得聞時
372 19 shí hour 若得聞時
373 19 shí appropriate; proper; timely 若得聞時
374 19 shí Shi 若得聞時
375 19 shí a present; currentlt 若得聞時
376 19 shí time; kāla 若得聞時
377 19 shí at that time; samaya 若得聞時
378 18 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 佛說諸法
379 18 to reach 是故一切眾生相及不思議三昧相
380 18 to attain 是故一切眾生相及不思議三昧相
381 18 to understand 是故一切眾生相及不思議三昧相
382 18 able to be compared to; to catch up with 是故一切眾生相及不思議三昧相
383 18 to be involved with; to associate with 是故一切眾生相及不思議三昧相
384 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 是故一切眾生相及不思議三昧相
385 18 and; ca; api 是故一切眾生相及不思議三昧相
386 18 yìng to answer; to respond 應處空閑
387 18 yìng to confirm; to verify 應處空閑
388 18 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應處空閑
389 18 yìng to accept 應處空閑
390 18 yìng to permit; to allow 應處空閑
391 18 yìng to echo 應處空閑
392 18 yìng to handle; to deal with 應處空閑
393 18 yìng Ying 應處空閑
394 17 to use; to grasp 以久習故
395 17 to rely on 以久習故
396 17 to regard 以久習故
397 17 to be able to 以久習故
398 17 to order; to command 以久習故
399 17 used after a verb 以久習故
400 17 a reason; a cause 以久習故
401 17 Israel 以久習故
402 17 Yi 以久習故
403 17 use; yogena 以久習故
404 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
405 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
406 16 can; may; permissible 汝可問言
407 16 to approve; to permit 汝可問言
408 16 to be worth 汝可問言
409 16 to suit; to fit 汝可問言
410 16 khan 汝可問言
411 16 to recover 汝可問言
412 16 to act as 汝可問言
413 16 to be worth; to deserve 汝可問言
414 16 used to add emphasis 汝可問言
415 16 beautiful 汝可問言
416 16 Ke 汝可問言
417 16 can; may; śakta 汝可問言
418 15 jīn today; present; now 汝今安住如是般若波羅蜜中
419 15 jīn Jin 汝今安住如是般若波羅蜜中
420 15 jīn modern 汝今安住如是般若波羅蜜中
421 15 jīn now; adhunā 汝今安住如是般若波羅蜜中
422 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法無作
423 15 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法無作
424 15 一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode 復有一行三昧
425 15 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生得聞甚深般若波羅蜜
426 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生得聞甚深般若波羅蜜
427 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生得聞甚深般若波羅蜜
428 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生得聞甚深般若波羅蜜
429 14 to take; to get; to fetch 亦無取無不取
430 14 to obtain 亦無取無不取
431 14 to choose; to select 亦無取無不取
432 14 to catch; to seize; to capture 亦無取無不取
433 14 to accept; to receive 亦無取無不取
434 14 to seek 亦無取無不取
435 14 to take a bride 亦無取無不取
436 14 Qu 亦無取無不取
437 14 clinging; grasping; upādāna 亦無取無不取
438 14 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 不思議界即無生無滅界
439 14 miè to submerge 不思議界即無生無滅界
440 14 miè to extinguish; to put out 不思議界即無生無滅界
441 14 miè to eliminate 不思議界即無生無滅界
442 14 miè to disappear; to fade away 不思議界即無生無滅界
443 14 miè the cessation of suffering 不思議界即無生無滅界
444 14 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 不思議界即無生無滅界
445 14 無有 wú yǒu there is not 若無有物
446 14 無有 wú yǒu non-existence 若無有物
447 13 dìng to decide 我初發心欲入是定
448 13 dìng certainly; definitely 我初發心欲入是定
449 13 dìng to determine 我初發心欲入是定
450 13 dìng to calm down 我初發心欲入是定
451 13 dìng to set; to fix 我初發心欲入是定
452 13 dìng to book; to subscribe to; to order 我初發心欲入是定
453 13 dìng still 我初發心欲入是定
454 13 dìng Concentration 我初發心欲入是定
455 13 dìng meditative concentration; meditation 我初發心欲入是定
456 12 福田 fútián field of merit 我說福田無差別相
457 12 福田 fútián field of blessing 我說福田無差別相
458 12 jiè border; boundary 無相即般若波羅蜜界
459 12 jiè kingdom 無相即般若波羅蜜界
460 12 jiè territory; region 無相即般若波羅蜜界
461 12 jiè the world 無相即般若波羅蜜界
462 12 jiè scope; extent 無相即般若波羅蜜界
463 12 jiè erathem; stratigraphic unit 無相即般若波羅蜜界
464 12 jiè to divide; to define a boundary 無相即般若波羅蜜界
465 12 jiè to adjoin 無相即般若波羅蜜界
466 12 jiè dhatu; realm; field; domain 無相即般若波羅蜜界
467 12 to go back; to return 復有一行三昧
468 12 to resume; to restart 復有一行三昧
469 12 to do in detail 復有一行三昧
470 12 to restore 復有一行三昧
471 12 to respond; to reply to 復有一行三昧
472 12 Fu; Return 復有一行三昧
473 12 to retaliate; to reciprocate 復有一行三昧
474 12 to avoid forced labor or tax 復有一行三昧
475 12 Fu 復有一行三昧
476 12 doubled; to overlapping; folded 復有一行三昧
477 12 a lined garment with doubled thickness 復有一行三昧
478 12 zhī to go 作如是說福田之相
479 12 zhī to arrive; to go 作如是說福田之相
480 12 zhī is 作如是說福田之相
481 12 zhī to use 作如是說福田之相
482 12 zhī Zhi 作如是說福田之相
483 12 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧
484 12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生實成就不思議定
485 12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生實成就不思議定
486 12 to enter 汝入不思議三昧耶
487 12 Kangxi radical 11 汝入不思議三昧耶
488 12 radical 汝入不思議三昧耶
489 12 income 汝入不思議三昧耶
490 12 to conform with 汝入不思議三昧耶
491 12 to descend 汝入不思議三昧耶
492 12 the entering tone 汝入不思議三昧耶
493 12 to pay 汝入不思議三昧耶
494 12 to join 汝入不思議三昧耶
495 12 entering; praveśa 汝入不思議三昧耶
496 12 entered; attained; āpanna 汝入不思議三昧耶
497 11 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 今此會中比丘
498 11 比丘 bǐqiū bhiksu 今此會中比丘
499 11 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 今此會中比丘
500 11 善根 shàngēn Wholesome Roots 汝於諸佛久殖善根

Frequencies of all Words

Top 831

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 133 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利是不可思議
2 127 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 汝今安住如是般若波羅蜜中
3 127 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 汝今安住如是般若波羅蜜中
4 110 shì is; are; am; to be 文殊師利是不可思議
5 110 shì is exactly 文殊師利是不可思議
6 110 shì is suitable; is in contrast 文殊師利是不可思議
7 110 shì this; that; those 文殊師利是不可思議
8 110 shì really; certainly 文殊師利是不可思議
9 110 shì correct; yes; affirmative 文殊師利是不可思議
10 110 shì true 文殊師利是不可思議
11 110 shì is; has; exists 文殊師利是不可思議
12 110 shì used between repetitions of a word 文殊師利是不可思議
13 110 shì a matter; an affair 文殊師利是不可思議
14 110 shì Shi 文殊師利是不可思議
15 110 shì is; bhū 文殊師利是不可思議
16 110 shì this; idam 文殊師利是不可思議
17 107 not; no 不也
18 107 expresses that a certain condition cannot be acheived 不也
19 107 as a correlative 不也
20 107 no (answering a question) 不也
21 107 forms a negative adjective from a noun 不也
22 107 at the end of a sentence to form a question 不也
23 107 to form a yes or no question 不也
24 107 infix potential marker 不也
25 107 no; na 不也
26 106 如是 rúshì thus; so 如是大地六種震動
27 106 如是 rúshì thus, so 如是大地六種震動
28 106 如是 rúshì thus; evam 如是大地六種震動
29 106 如是 rúshì thus; evam 如是大地六種震動
30 104 yán to speak; to say; said 白佛言
31 104 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
32 104 yán Kangxi radical 149 白佛言
33 104 yán a particle with no meaning 白佛言
34 104 yán phrase; sentence 白佛言
35 104 yán a word; a syllable 白佛言
36 104 yán a theory; a doctrine 白佛言
37 104 yán to regard as 白佛言
38 104 yán to act as 白佛言
39 104 yán word; vacana 白佛言
40 104 yán speak; vad 白佛言
41 102 xiāng each other; one another; mutually 我說福田無差別相
42 102 xiàng to observe; to assess 我說福田無差別相
43 102 xiàng appearance; portrait; picture 我說福田無差別相
44 102 xiàng countenance; personage; character; disposition 我說福田無差別相
45 102 xiàng to aid; to help 我說福田無差別相
46 102 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 我說福田無差別相
47 102 xiàng a sign; a mark; appearance 我說福田無差別相
48 102 xiāng alternately; in turn 我說福田無差別相
49 102 xiāng Xiang 我說福田無差別相
50 102 xiāng form substance 我說福田無差別相
51 102 xiāng to express 我說福田無差別相
52 102 xiàng to choose 我說福田無差別相
53 102 xiāng Xiang 我說福田無差別相
54 102 xiāng an ancient musical instrument 我說福田無差別相
55 102 xiāng the seventh lunar month 我說福田無差別相
56 102 xiāng to compare 我說福田無差別相
57 102 xiàng to divine 我說福田無差別相
58 102 xiàng to administer 我說福田無差別相
59 102 xiàng helper for a blind person 我說福田無差別相
60 102 xiāng rhythm [music] 我說福田無差別相
61 102 xiāng the upper frets of a pipa 我說福田無差別相
62 102 xiāng coralwood 我說福田無差別相
63 102 xiàng ministry 我說福田無差別相
64 102 xiàng to supplement; to enhance 我說福田無差別相
65 102 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 我說福田無差別相
66 102 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 我說福田無差別相
67 102 xiàng sign; mark; liṅga 我說福田無差別相
68 102 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 我說福田無差別相
69 102 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何因緣故
70 102 old; ancient; former; past 何因緣故
71 102 reason; cause; purpose 何因緣故
72 102 to die 何因緣故
73 102 so; therefore; hence 何因緣故
74 102 original 何因緣故
75 102 accident; happening; instance 何因緣故
76 102 a friend; an acquaintance; friendship 何因緣故
77 102 something in the past 何因緣故
78 102 deceased; dead 何因緣故
79 102 still; yet 何因緣故
80 102 therefore; tasmāt 何因緣故
81 89 ruò to seem; to be like; as 若久習成就
82 89 ruò seemingly 若久習成就
83 89 ruò if 若久習成就
84 89 ruò you 若久習成就
85 89 ruò this; that 若久習成就
86 89 ruò and; or 若久習成就
87 89 ruò as for; pertaining to 若久習成就
88 89 pomegranite 若久習成就
89 89 ruò to choose 若久習成就
90 89 ruò to agree; to accord with; to conform to 若久習成就
91 89 ruò thus 若久習成就
92 89 ruò pollia 若久習成就
93 89 ruò Ruo 若久習成就
94 89 ruò only then 若久習成就
95 89 ja 若久習成就
96 89 jñā 若久習成就
97 89 ruò if; yadi 若久習成就
98 88 no 我說福田無差別相
99 88 Kangxi radical 71 我說福田無差別相
100 88 to not have; without 我說福田無差別相
101 88 has not yet 我說福田無差別相
102 88 mo 我說福田無差別相
103 88 do not 我說福田無差別相
104 88 not; -less; un- 我說福田無差別相
105 88 regardless of 我說福田無差別相
106 88 to not have 我說福田無差別相
107 88 um 我說福田無差別相
108 88 Wu 我說福田無差別相
109 88 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 我說福田無差別相
110 88 not; non- 我說福田無差別相
111 88 mo 我說福田無差別相
112 76 also; too 往昔諸佛亦於此處
113 76 but 往昔諸佛亦於此處
114 76 this; he; she 往昔諸佛亦於此處
115 76 although; even though 往昔諸佛亦於此處
116 76 already 往昔諸佛亦於此處
117 76 particle with no meaning 往昔諸佛亦於此處
118 76 Yi 往昔諸佛亦於此處
119 69 Buddha; Awakened One 佛告阿難
120 69 relating to Buddhism 佛告阿難
121 69 a statue or image of a Buddha 佛告阿難
122 69 a Buddhist text 佛告阿難
123 69 to touch; to stroke 佛告阿難
124 69 Buddha 佛告阿難
125 69 Buddha; Awakened One 佛告阿難
126 64 de potential marker 是可得相
127 64 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是可得相
128 64 děi must; ought to 是可得相
129 64 děi to want to; to need to 是可得相
130 64 děi must; ought to 是可得相
131 64 de 是可得相
132 64 de infix potential marker 是可得相
133 64 to result in 是可得相
134 64 to be proper; to fit; to suit 是可得相
135 64 to be satisfied 是可得相
136 64 to be finished 是可得相
137 64 de result of degree 是可得相
138 64 de marks completion of an action 是可得相
139 64 děi satisfying 是可得相
140 64 to contract 是可得相
141 64 marks permission or possibility 是可得相
142 64 expressing frustration 是可得相
143 64 to hear 是可得相
144 64 to have; there is 是可得相
145 64 marks time passed 是可得相
146 64 obtain; attain; prāpta 是可得相
147 57 dāng to be; to act as; to serve as 云何當知有為無為功德
148 57 dāng at or in the very same; be apposite 云何當知有為無為功德
149 57 dāng dang (sound of a bell) 云何當知有為無為功德
150 57 dāng to face 云何當知有為無為功德
151 57 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 云何當知有為無為功德
152 57 dāng to manage; to host 云何當知有為無為功德
153 57 dāng should 云何當知有為無為功德
154 57 dāng to treat; to regard as 云何當知有為無為功德
155 57 dǎng to think 云何當知有為無為功德
156 57 dàng suitable; correspond to 云何當知有為無為功德
157 57 dǎng to be equal 云何當知有為無為功德
158 57 dàng that 云何當知有為無為功德
159 57 dāng an end; top 云何當知有為無為功德
160 57 dàng clang; jingle 云何當知有為無為功德
161 57 dāng to judge 云何當知有為無為功德
162 57 dǎng to bear on one's shoulder 云何當知有為無為功德
163 57 dàng the same 云何當知有為無為功德
164 57 dàng to pawn 云何當知有為無為功德
165 57 dàng to fail [an exam] 云何當知有為無為功德
166 57 dàng a trap 云何當知有為無為功德
167 57 dàng a pawned item 云何當知有為無為功德
168 57 dāng will be; bhaviṣyati 云何當知有為無為功德
169 56 不見 bújiàn to not see 不見有心能思議者
170 56 不見 bújiàn to not meet 不見有心能思議者
171 56 不見 bújiàn to disappear 不見有心能思議者
172 55 何以 héyǐ why 何以故
173 55 何以 héyǐ how 何以故
174 55 何以 héyǐ how is that? 何以故
175 53 fēi not; non-; un- 非思議亦非不可思議
176 53 fēi Kangxi radical 175 非思議亦非不可思議
177 53 fēi wrong; bad; untruthful 非思議亦非不可思議
178 53 fēi different 非思議亦非不可思議
179 53 fēi to not be; to not have 非思議亦非不可思議
180 53 fēi to violate; to be contrary to 非思議亦非不可思議
181 53 fēi Africa 非思議亦非不可思議
182 53 fēi to slander 非思議亦非不可思議
183 53 fěi to avoid 非思議亦非不可思議
184 53 fēi must 非思議亦非不可思議
185 53 fēi an error 非思議亦非不可思議
186 53 fēi a problem; a question 非思議亦非不可思議
187 53 fēi evil 非思議亦非不可思議
188 53 fēi besides; except; unless 非思議亦非不可思議
189 51 I; me; my 我說福田無差別相
190 51 self 我說福田無差別相
191 51 we; our 我說福田無差別相
192 51 [my] dear 我說福田無差別相
193 51 Wo 我說福田無差別相
194 51 self; atman; attan 我說福田無差別相
195 51 ga 我說福田無差別相
196 51 I; aham 我說福田無差別相
197 49 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
198 49 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
199 46 method; way 非涅槃法非生死法
200 46 France 非涅槃法非生死法
201 46 the law; rules; regulations 非涅槃法非生死法
202 46 the teachings of the Buddha; Dharma 非涅槃法非生死法
203 46 a standard; a norm 非涅槃法非生死法
204 46 an institution 非涅槃法非生死法
205 46 to emulate 非涅槃法非生死法
206 46 magic; a magic trick 非涅槃法非生死法
207 46 punishment 非涅槃法非生死法
208 46 Fa 非涅槃法非生死法
209 46 a precedent 非涅槃法非生死法
210 46 a classification of some kinds of Han texts 非涅槃法非生死法
211 46 relating to a ceremony or rite 非涅槃法非生死法
212 46 Dharma 非涅槃法非生死法
213 46 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 非涅槃法非生死法
214 46 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 非涅槃法非生死法
215 46 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 非涅槃法非生死法
216 46 quality; characteristic 非涅槃法非生死法
217 46 in; at 往昔諸佛亦於此處
218 46 in; at 往昔諸佛亦於此處
219 46 in; at; to; from 往昔諸佛亦於此處
220 46 to go; to 往昔諸佛亦於此處
221 46 to rely on; to depend on 往昔諸佛亦於此處
222 46 to go to; to arrive at 往昔諸佛亦於此處
223 46 from 往昔諸佛亦於此處
224 46 give 往昔諸佛亦於此處
225 46 oppposing 往昔諸佛亦於此處
226 46 and 往昔諸佛亦於此處
227 46 compared to 往昔諸佛亦於此處
228 46 by 往昔諸佛亦於此處
229 46 and; as well as 往昔諸佛亦於此處
230 46 for 往昔諸佛亦於此處
231 46 Yu 往昔諸佛亦於此處
232 46 a crow 往昔諸佛亦於此處
233 46 whew; wow 往昔諸佛亦於此處
234 46 near to; antike 往昔諸佛亦於此處
235 43 desire 我初發心欲入是定
236 43 to desire; to wish 我初發心欲入是定
237 43 almost; nearly; about to occur 我初發心欲入是定
238 43 to desire; to intend 我初發心欲入是定
239 43 lust 我初發心欲入是定
240 43 desire; intention; wish; kāma 我初發心欲入是定
241 43 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 不見有心能思議者
242 43 zhě that 不見有心能思議者
243 43 zhě nominalizing function word 不見有心能思議者
244 43 zhě used to mark a definition 不見有心能思議者
245 43 zhě used to mark a pause 不見有心能思議者
246 43 zhě topic marker; that; it 不見有心能思議者
247 43 zhuó according to 不見有心能思議者
248 43 zhě ca 不見有心能思議者
249 42 zhī to know 若知我相而不可著
250 42 zhī to comprehend 若知我相而不可著
251 42 zhī to inform; to tell 若知我相而不可著
252 42 zhī to administer 若知我相而不可著
253 42 zhī to distinguish; to discern 若知我相而不可著
254 42 zhī to be close friends 若知我相而不可著
255 42 zhī to feel; to sense; to perceive 若知我相而不可著
256 42 zhī to receive; to entertain 若知我相而不可著
257 42 zhī knowledge 若知我相而不可著
258 42 zhī consciousness; perception 若知我相而不可著
259 42 zhī a close friend 若知我相而不可著
260 42 zhì wisdom 若知我相而不可著
261 42 zhì Zhi 若知我相而不可著
262 42 zhī Understanding 若知我相而不可著
263 42 zhī know; jña 若知我相而不可著
264 41 such as; for example; for instance 如舍利弗言
265 41 if 如舍利弗言
266 41 in accordance with 如舍利弗言
267 41 to be appropriate; should; with regard to 如舍利弗言
268 41 this 如舍利弗言
269 41 it is so; it is thus; can be compared with 如舍利弗言
270 41 to go to 如舍利弗言
271 41 to meet 如舍利弗言
272 41 to appear; to seem; to be like 如舍利弗言
273 41 at least as good as 如舍利弗言
274 41 and 如舍利弗言
275 41 or 如舍利弗言
276 41 but 如舍利弗言
277 41 then 如舍利弗言
278 41 naturally 如舍利弗言
279 41 expresses a question or doubt 如舍利弗言
280 41 you 如舍利弗言
281 41 the second lunar month 如舍利弗言
282 41 in; at 如舍利弗言
283 41 Ru 如舍利弗言
284 41 Thus 如舍利弗言
285 41 thus; tathā 如舍利弗言
286 41 like; iva 如舍利弗言
287 41 suchness; tathatā 如舍利弗言
288 39 yǒu is; are; to exist 更有勝妙寂滅定不
289 39 yǒu to have; to possess 更有勝妙寂滅定不
290 39 yǒu indicates an estimate 更有勝妙寂滅定不
291 39 yǒu indicates a large quantity 更有勝妙寂滅定不
292 39 yǒu indicates an affirmative response 更有勝妙寂滅定不
293 39 yǒu a certain; used before a person, time, or place 更有勝妙寂滅定不
294 39 yǒu used to compare two things 更有勝妙寂滅定不
295 39 yǒu used in a polite formula before certain verbs 更有勝妙寂滅定不
296 39 yǒu used before the names of dynasties 更有勝妙寂滅定不
297 39 yǒu a certain thing; what exists 更有勝妙寂滅定不
298 39 yǒu multiple of ten and ... 更有勝妙寂滅定不
299 39 yǒu abundant 更有勝妙寂滅定不
300 39 yǒu purposeful 更有勝妙寂滅定不
301 39 yǒu You 更有勝妙寂滅定不
302 39 yǒu 1. existence; 2. becoming 更有勝妙寂滅定不
303 39 yǒu becoming; bhava 更有勝妙寂滅定不
304 39 xué to study; to learn 如人學射
305 39 xué a discipline; a branch of study 如人學射
306 39 xué to imitate 如人學射
307 39 xué a school; an academy 如人學射
308 39 xué to understand 如人學射
309 39 xué learning; acquired knowledge 如人學射
310 39 xué a doctrine 如人學射
311 39 xué learned 如人學射
312 39 xué a learner 如人學射
313 39 xué student; learning; śikṣā 如人學射
314 38 不思議 bù sīyì inconceivable 如是思議不思議性俱不可說
315 38 不思議 bù sīyì inconceivable 如是思議不思議性俱不可說
316 38 wén to hear 誰能信解如聞受行
317 38 wén Wen 誰能信解如聞受行
318 38 wén sniff at; to smell 誰能信解如聞受行
319 38 wén to be widely known 誰能信解如聞受行
320 38 wén to confirm; to accept 誰能信解如聞受行
321 38 wén information 誰能信解如聞受行
322 38 wèn famous; well known 誰能信解如聞受行
323 38 wén knowledge; learning 誰能信解如聞受行
324 38 wèn popularity; prestige; reputation 誰能信解如聞受行
325 38 wén to question 誰能信解如聞受行
326 38 wén heard; śruta 誰能信解如聞受行
327 38 wén hearing; śruti 誰能信解如聞受行
328 38 如來 rúlái Tathagata 如來界及我界
329 38 如來 Rúlái Tathagata 如來界及我界
330 38 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來界及我界
331 37 gào to tell; to say; said; told 佛告阿難
332 37 gào to request 佛告阿難
333 37 gào to report; to inform 佛告阿難
334 37 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告阿難
335 37 gào to accuse; to sue 佛告阿難
336 37 gào to reach 佛告阿難
337 37 gào an announcement 佛告阿難
338 37 gào a party 佛告阿難
339 37 gào a vacation 佛告阿難
340 37 gào Gao 佛告阿難
341 37 gào to tell; jalp 佛告阿難
342 36 you; thou 汝之所說實不可思議
343 36 Ru River 汝之所說實不可思議
344 36 Ru 汝之所說實不可思議
345 36 you; tvam; bhavat 汝之所說實不可思議
346 36 míng measure word for people 是名不思議定
347 36 míng fame; renown; reputation 是名不思議定
348 36 míng a name; personal name; designation 是名不思議定
349 36 míng rank; position 是名不思議定
350 36 míng an excuse 是名不思議定
351 36 míng life 是名不思議定
352 36 míng to name; to call 是名不思議定
353 36 míng to express; to describe 是名不思議定
354 36 míng to be called; to have the name 是名不思議定
355 36 míng to own; to possess 是名不思議定
356 36 míng famous; renowned 是名不思議定
357 36 míng moral 是名不思議定
358 36 míng name; naman 是名不思議定
359 36 míng fame; renown; yasas 是名不思議定
360 35 promptly; right away; immediately 我即不思議
361 35 to be near by; to be close to 我即不思議
362 35 at that time 我即不思議
363 35 to be exactly the same as; to be thus 我即不思議
364 35 supposed; so-called 我即不思議
365 35 if; but 我即不思議
366 35 to arrive at; to ascend 我即不思議
367 35 then; following 我即不思議
368 35 so; just so; eva 我即不思議
369 35 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我說福田無差別相
370 35 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我說福田無差別相
371 35 shuì to persuade 我說福田無差別相
372 35 shuō to teach; to recite; to explain 我說福田無差別相
373 35 shuō a doctrine; a theory 我說福田無差別相
374 35 shuō to claim; to assert 我說福田無差別相
375 35 shuō allocution 我說福田無差別相
376 35 shuō to criticize; to scold 我說福田無差別相
377 35 shuō to indicate; to refer to 我說福田無差別相
378 35 shuō speach; vāda 我說福田無差別相
379 35 shuō to speak; bhāṣate 我說福田無差別相
380 35 shuō to instruct 我說福田無差別相
381 35 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說法相
382 35 suǒ an office; an institute 所說法相
383 35 suǒ introduces a relative clause 所說法相
384 35 suǒ it 所說法相
385 35 suǒ if; supposing 所說法相
386 35 suǒ a few; various; some 所說法相
387 35 suǒ a place; a location 所說法相
388 35 suǒ indicates a passive voice 所說法相
389 35 suǒ that which 所說法相
390 35 suǒ an ordinal number 所說法相
391 35 suǒ meaning 所說法相
392 35 suǒ garrison 所說法相
393 35 suǒ place; pradeśa 所說法相
394 35 suǒ that which; yad 所說法相
395 35 云何 yúnhé why; how 云何而言入不思議三昧
396 35 云何 yúnhé how; katham 云何而言入不思議三昧
397 33 néng can; able 不見有心能思議者
398 33 néng ability; capacity 不見有心能思議者
399 33 néng a mythical bear-like beast 不見有心能思議者
400 33 néng energy 不見有心能思議者
401 33 néng function; use 不見有心能思議者
402 33 néng may; should; permitted to 不見有心能思議者
403 33 néng talent 不見有心能思議者
404 33 néng expert at 不見有心能思議者
405 33 néng to be in harmony 不見有心能思議者
406 33 néng to tend to; to care for 不見有心能思議者
407 33 néng to reach; to arrive at 不見有心能思議者
408 33 néng as long as; only 不見有心能思議者
409 33 néng even if 不見有心能思議者
410 33 néng but 不見有心能思議者
411 33 néng in this way 不見有心能思議者
412 33 néng to be able; śak 不見有心能思議者
413 32 zhù to dwell; to live; to reside 若我住般若波羅蜜中
414 32 zhù to stop; to halt 若我住般若波羅蜜中
415 32 zhù to retain; to remain 若我住般若波羅蜜中
416 32 zhù to lodge at [temporarily] 若我住般若波羅蜜中
417 32 zhù firmly; securely 若我住般若波羅蜜中
418 32 zhù verb complement 若我住般若波羅蜜中
419 32 zhù attaching; abiding; dwelling on 若我住般若波羅蜜中
420 31 zuò to do 作如是說福田之相
421 31 zuò to act as; to serve as 作如是說福田之相
422 31 zuò to start 作如是說福田之相
423 31 zuò a writing; a work 作如是說福田之相
424 31 zuò to dress as; to be disguised as 作如是說福田之相
425 31 zuō to create; to make 作如是說福田之相
426 31 zuō a workshop 作如是說福田之相
427 31 zuō to write; to compose 作如是說福田之相
428 31 zuò to rise 作如是說福田之相
429 31 zuò to be aroused 作如是說福田之相
430 31 zuò activity; action; undertaking 作如是說福田之相
431 31 zuò to regard as 作如是說福田之相
432 31 zuò action; kāraṇa 作如是說福田之相
433 31 xiū to decorate; to embellish 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
434 31 xiū to study; to cultivate 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
435 31 xiū to repair 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
436 31 xiū long; slender 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
437 31 xiū to write; to compile 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
438 31 xiū to build; to construct; to shape 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
439 31 xiū to practice 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
440 31 xiū to cut 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
441 31 xiū virtuous; wholesome 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
442 31 xiū a virtuous person 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
443 31 xiū Xiu 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
444 31 xiū to unknot 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
445 31 xiū to prepare; to put in order 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
446 31 xiū excellent 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
447 31 xiū to perform [a ceremony] 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
448 31 xiū Cultivation 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
449 31 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
450 31 xiū pratipanna; spiritual practice 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
451 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
452 30 菩提 pútí bodhi 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
453 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 如是修般若波羅蜜者則不求菩提
454 29 rén person; people; a human being 如人學射
455 29 rén Kangxi radical 9 如人學射
456 29 rén a kind of person 如人學射
457 29 rén everybody 如人學射
458 29 rén adult 如人學射
459 29 rén somebody; others 如人學射
460 29 rén an upright person 如人學射
461 29 rén person; manuṣya 如人學射
462 28 jiàn to see 是中諸天見是樹已
463 28 jiàn opinion; view; understanding 是中諸天見是樹已
464 28 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 是中諸天見是樹已
465 28 jiàn refer to; for details see 是中諸天見是樹已
466 28 jiàn passive marker 是中諸天見是樹已
467 28 jiàn to listen to 是中諸天見是樹已
468 28 jiàn to meet 是中諸天見是樹已
469 28 jiàn to receive (a guest) 是中諸天見是樹已
470 28 jiàn let me; kindly 是中諸天見是樹已
471 28 jiàn Jian 是中諸天見是樹已
472 28 xiàn to appear 是中諸天見是樹已
473 28 xiàn to introduce 是中諸天見是樹已
474 28 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 是中諸天見是樹已
475 28 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛言
476 27 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 欲成阿耨多羅三藐三菩提
477 27 ér and; as well as; but (not); yet (not) 爾時阿難從座而起
478 27 ér Kangxi radical 126 爾時阿難從座而起
479 27 ér you 爾時阿難從座而起
480 27 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 爾時阿難從座而起
481 27 ér right away; then 爾時阿難從座而起
482 27 ér but; yet; however; while; nevertheless 爾時阿難從座而起
483 27 ér if; in case; in the event that 爾時阿難從座而起
484 27 ér therefore; as a result; thus 爾時阿難從座而起
485 27 ér how can it be that? 爾時阿難從座而起
486 27 ér so as to 爾時阿難從座而起
487 27 ér only then 爾時阿難從座而起
488 27 ér as if; to seem like 爾時阿難從座而起
489 27 néng can; able 爾時阿難從座而起
490 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時阿難從座而起
491 27 ér me 爾時阿難從座而起
492 27 ér to arrive; up to 爾時阿難從座而起
493 27 ér possessive 爾時阿難從座而起
494 27 ér and; ca 爾時阿難從座而起
495 27 wèi for; to 亦為他人分別演說
496 27 wèi because of 亦為他人分別演說
497 27 wéi to act as; to serve 亦為他人分別演說
498 27 wéi to change into; to become 亦為他人分別演說
499 27 wéi to be; is 亦為他人分別演說
500 27 wéi to do 亦為他人分別演說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
no; na
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 4. xiàng
 1. lakṣaṇa; quality; characteristic
 2. a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa
 3. sign; mark; liṅga
 4. a perception; cognition; conceptualization; a notion
therefore; tasmāt
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大目犍连 大目犍連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
扶南 102 Kingdom of Funan
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
曼陀罗仙 曼陀羅仙 109 Mandra; Mandrasena
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 109 Mahakausthila
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 87 Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一行三昧 121 Ekavyuda-Samadi; Samadi of Specific Mode
有若 121 You Ruo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 236.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
必当 必當 98 must
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不退智 98 never regressing wisdom
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐 常樂 99 lasting joy
常勤 99 practised; pratipanna
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
初发心 初發心 99 initial determination
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大利 100 great advantage; great benefit
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法界缘 法界緣 102 Affinities of the Dharma Realm
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
犯重 102 a serious offense
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
非思量 102
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分齐 分齊 102 difference
分陀利 102 pundarika
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德无量 功德無量 103 boundless merit
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
幻人 104 an illusionist; a conjurer
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
解脱味 解脫味 106 the flavor of liberation
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
净修 淨修 106 proper cultivation
经法 經法 106 canonical teachings
伎乐 伎樂 106 music
俱空 106 both self and all things are empty
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
取着 取著 113 grasping; attachment
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三转十二行法轮 三轉十二行法輪 115 three turnings and twelve actions of the dharma wheel
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
色界 115 realm of form; rupadhatu
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
声闻戒 聲聞戒 115 śrāvaka precepts
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四句偈 115 a four line gatha
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
文殊师利童真 文殊師利童真 119 the boy Manjusri
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无见者 無見者 119 no observer
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍智 無礙智 119 omniscience
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无作三昧 無作三昧 119 samādhi of no desire
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现见 現見 120 to immediately see
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; zeal
信解受持 120 believe and uphold
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
要行 121 essential conduct
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
意解 121 liberation of thought
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘法 緣法 121 causes and conditions
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
真法 122 true dharma; absolute dharma
正观 正觀 122 right observation
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment