Glossary and Vocabulary for Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 賢劫經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 2013 yuē to speak; to say 因而頌曰
2 2013 yuē Kangxi radical 73 因而頌曰
3 2013 yuē to be called 因而頌曰
4 969 suǒ a few; various; some 在何佛所初發道意
5 969 suǒ a place; a location 在何佛所初發道意
6 969 suǒ indicates a passive voice 在何佛所初發道意
7 969 suǒ an ordinal number 在何佛所初發道意
8 969 suǒ meaning 在何佛所初發道意
9 969 suǒ garrison 在何佛所初發道意
10 969 suǒ place; pradeśa 在何佛所初發道意
11 742 Qi 則求寶蓋貢上其佛
12 703 liù six 貢上其佛一丈六尺經行之處
13 703 liù sixth 貢上其佛一丈六尺經行之處
14 703 liù a note on the Gongche scale 貢上其佛一丈六尺經行之處
15 703 liù six; ṣaṭ 貢上其佛一丈六尺經行之處
16 693 to use; to grasp 因發道心請佛聖眾供以甘饍
17 693 to rely on 因發道心請佛聖眾供以甘饍
18 693 to regard 因發道心請佛聖眾供以甘饍
19 693 to be able to 因發道心請佛聖眾供以甘饍
20 693 to order; to command 因發道心請佛聖眾供以甘饍
21 693 used after a verb 因發道心請佛聖眾供以甘饍
22 693 a reason; a cause 因發道心請佛聖眾供以甘饍
23 693 Israel 因發道心請佛聖眾供以甘饍
24 693 Yi 因發道心請佛聖眾供以甘饍
25 693 use; yogena 因發道心請佛聖眾供以甘饍
26 652 Kangxi radical 71 三世普明無三毒冥
27 652 to not have; without 三世普明無三毒冥
28 652 mo 三世普明無三毒冥
29 652 to not have 三世普明無三毒冥
30 652 Wu 三世普明無三毒冥
31 652 mo 三世普明無三毒冥
32 572 zhī to go 善思念之
33 572 zhī to arrive; to go 善思念之
34 572 zhī is 善思念之
35 572 zhī to use 善思念之
36 572 zhī Zhi 善思念之
37 558 度無極 dù wú jí paramita; perfection 從歎度無極佛所初發道心
38 553 Buddha; Awakened One 在何佛所初發道意
39 553 relating to Buddhism 在何佛所初發道意
40 553 a statue or image of a Buddha 在何佛所初發道意
41 553 a Buddhist text 在何佛所初發道意
42 553 to touch; to stroke 在何佛所初發道意
43 553 Buddha 在何佛所初發道意
44 553 Buddha; Awakened One 在何佛所初發道意
45 543 wéi to act as; to serve 昔始作行得為菩薩時
46 543 wéi to change into; to become 昔始作行得為菩薩時
47 543 wéi to be; is 昔始作行得為菩薩時
48 543 wéi to do 昔始作行得為菩薩時
49 543 wèi to support; to help 昔始作行得為菩薩時
50 543 wéi to govern 昔始作行得為菩薩時
51 504 infix potential marker 初發道意行菩薩法不中懈廢
52 484 智慧 zhìhuì wisdom 無明迷惑智慧志安
53 484 智慧 zhìhuì wisdom 無明迷惑智慧志安
54 484 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 無明迷惑智慧志安
55 484 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 無明迷惑智慧志安
56 466 ér Kangxi radical 126 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
57 466 ér as if; to seem like 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
58 466 néng can; able 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
59 466 ér whiskers on the cheeks; sideburns 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
60 466 ér to arrive; up to 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
61 449 一切 yīqiè temporary 自致正覺度脫一切
62 449 一切 yīqiè the same 自致正覺度脫一切
63 412 精進 jīngjìn to be diligent 初發道意精進不懈
64 412 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 初發道意精進不懈
65 412 精進 jīngjìn Be Diligent 初發道意精進不懈
66 412 精進 jīngjìn diligence 初發道意精進不懈
67 412 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 初發道意精進不懈
68 395 shì matter; thing; item 供事世尊行菩薩法
69 395 shì to serve 供事世尊行菩薩法
70 395 shì a government post 供事世尊行菩薩法
71 395 shì duty; post; work 供事世尊行菩薩法
72 395 shì occupation 供事世尊行菩薩法
73 395 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 供事世尊行菩薩法
74 395 shì an accident 供事世尊行菩薩法
75 395 shì to attend 供事世尊行菩薩法
76 395 shì an allusion 供事世尊行菩薩法
77 395 shì a condition; a state; a situation 供事世尊行菩薩法
78 395 shì to engage in 供事世尊行菩薩法
79 395 shì to enslave 供事世尊行菩薩法
80 395 shì to pursue 供事世尊行菩薩法
81 395 shì to administer 供事世尊行菩薩法
82 395 shì to appoint 供事世尊行菩薩法
83 395 shì meaning; phenomena 供事世尊行菩薩法
84 395 shì actions; karma 供事世尊行菩薩法
85 376 bào newspaper 其德之報無能限量
86 376 bào to announce; to inform; to report 其德之報無能限量
87 376 bào to repay; to reply with a gift 其德之報無能限量
88 376 bào to respond; to reply 其德之報無能限量
89 376 bào to revenge 其德之報無能限量
90 376 bào a cable; a telegram 其德之報無能限量
91 376 bào a message; information 其德之報無能限量
92 376 bào indirect effect; retribution; vipāka 其德之報無能限量
93 375 zhòng many; numerous 救眾危厄三界之難也
94 375 zhòng masses; people; multitude; crowd 救眾危厄三界之難也
95 375 zhòng general; common; public 救眾危厄三界之難也
96 360 shí time; a point or period of time 昔始作行得為菩薩時
97 360 shí a season; a quarter of a year 昔始作行得為菩薩時
98 360 shí one of the 12 two-hour periods of the day 昔始作行得為菩薩時
99 360 shí fashionable 昔始作行得為菩薩時
100 360 shí fate; destiny; luck 昔始作行得為菩薩時
101 360 shí occasion; opportunity; chance 昔始作行得為菩薩時
102 360 shí tense 昔始作行得為菩薩時
103 360 shí particular; special 昔始作行得為菩薩時
104 360 shí to plant; to cultivate 昔始作行得為菩薩時
105 360 shí an era; a dynasty 昔始作行得為菩薩時
106 360 shí time [abstract] 昔始作行得為菩薩時
107 360 shí seasonal 昔始作行得為菩薩時
108 360 shí to wait upon 昔始作行得為菩薩時
109 360 shí hour 昔始作行得為菩薩時
110 360 shí appropriate; proper; timely 昔始作行得為菩薩時
111 360 shí Shi 昔始作行得為菩薩時
112 360 shí a present; currentlt 昔始作行得為菩薩時
113 360 shí time; kāla 昔始作行得為菩薩時
114 360 shí at that time; samaya 昔始作行得為菩薩時
115 354 一心 yīxīn wholeheartedly 亦共一心咨受要義
116 354 一心 yīxīn having the same mind 亦共一心咨受要義
117 354 一心 yīxīn single-mindedly, wholeheartedly 亦共一心咨受要義
118 354 一心 yīxīn ekacitta; concentrated 亦共一心咨受要義
119 354 一心 yīxīn ekacitta; having the same mind 亦共一心咨受要義
120 354 一心 yīxīn yixin; one mind 亦共一心咨受要義
121 354 xíng to walk 昔始作行得為菩薩時
122 354 xíng capable; competent 昔始作行得為菩薩時
123 354 háng profession 昔始作行得為菩薩時
124 354 xíng Kangxi radical 144 昔始作行得為菩薩時
125 354 xíng to travel 昔始作行得為菩薩時
126 354 xìng actions; conduct 昔始作行得為菩薩時
127 354 xíng to do; to act; to practice 昔始作行得為菩薩時
128 354 xíng all right; OK; okay 昔始作行得為菩薩時
129 354 háng horizontal line 昔始作行得為菩薩時
130 354 héng virtuous deeds 昔始作行得為菩薩時
131 354 hàng a line of trees 昔始作行得為菩薩時
132 354 hàng bold; steadfast 昔始作行得為菩薩時
133 354 xíng to move 昔始作行得為菩薩時
134 354 xíng to put into effect; to implement 昔始作行得為菩薩時
135 354 xíng travel 昔始作行得為菩薩時
136 354 xíng to circulate 昔始作行得為菩薩時
137 354 xíng running script; running script 昔始作行得為菩薩時
138 354 xíng temporary 昔始作行得為菩薩時
139 354 háng rank; order 昔始作行得為菩薩時
140 354 háng a business; a shop 昔始作行得為菩薩時
141 354 xíng to depart; to leave 昔始作行得為菩薩時
142 354 xíng to experience 昔始作行得為菩薩時
143 354 xíng path; way 昔始作行得為菩薩時
144 354 xíng xing; ballad 昔始作行得為菩薩時
145 354 xíng Xing 昔始作行得為菩薩時
146 354 xíng Practice 昔始作行得為菩薩時
147 354 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 昔始作行得為菩薩時
148 354 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 昔始作行得為菩薩時
149 352 布施 bùshī generosity 以紫金色履屣床香布施奉上
150 352 布施 bùshī dana; giving; generosity 以紫金色履屣床香布施奉上
151 344 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂八等度無極有六事
152 344 何謂 héwèi why? 何謂八等度無極有六事
153 344 何謂 héwèi what are you saying? 何謂八等度無極有六事
154 344 何謂 héwèi what? 何謂八等度無極有六事
155 339 忍辱 rěnrǔ to tolerate insults; to have patience 是曰忍辱
156 339 忍辱 rěnrǔ patience 是曰忍辱
157 339 忍辱 rěnrǔ patience; tolerance; ksānti 是曰忍辱
158 327 持戒 chí jiè to uphold precepts 是曰持戒
159 327 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 是曰持戒
160 305 xīn heart [organ] 見佛心開
161 305 xīn Kangxi radical 61 見佛心開
162 305 xīn mind; consciousness 見佛心開
163 305 xīn the center; the core; the middle 見佛心開
164 305 xīn one of the 28 star constellations 見佛心開
165 305 xīn heart 見佛心開
166 305 xīn emotion 見佛心開
167 305 xīn intention; consideration 見佛心開
168 305 xīn disposition; temperament 見佛心開
169 305 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見佛心開
170 300 弟子 dìzi disciple; follower; student 生在醫家學醫弟子
171 300 弟子 dìzi youngster 生在醫家學醫弟子
172 300 弟子 dìzi prostitute 生在醫家學醫弟子
173 300 弟子 dìzi believer 生在醫家學醫弟子
174 300 弟子 dìzi disciple 生在醫家學醫弟子
175 300 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 生在醫家學醫弟子
176 265 to go; to 負草行欲於市賣
177 265 to rely on; to depend on 負草行欲於市賣
178 265 Yu 負草行欲於市賣
179 265 a crow 負草行欲於市賣
180 254 one hundred million 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
181 254 to estimate; to calculate; to guess 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
182 254 a huge number; an immeasurable amount 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
183 254 to allay; to put to rest; to satisfy 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
184 254 a very large number; koṭi 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
185 244 method; way 初發道意行菩薩法不中懈廢
186 244 France 初發道意行菩薩法不中懈廢
187 244 the law; rules; regulations 初發道意行菩薩法不中懈廢
188 244 the teachings of the Buddha; Dharma 初發道意行菩薩法不中懈廢
189 244 a standard; a norm 初發道意行菩薩法不中懈廢
190 244 an institution 初發道意行菩薩法不中懈廢
191 244 to emulate 初發道意行菩薩法不中懈廢
192 244 magic; a magic trick 初發道意行菩薩法不中懈廢
193 244 punishment 初發道意行菩薩法不中懈廢
194 244 Fa 初發道意行菩薩法不中懈廢
195 244 a precedent 初發道意行菩薩法不中懈廢
196 244 a classification of some kinds of Han texts 初發道意行菩薩法不中懈廢
197 244 relating to a ceremony or rite 初發道意行菩薩法不中懈廢
198 244 Dharma 初發道意行菩薩法不中懈廢
199 244 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 初發道意行菩薩法不中懈廢
200 244 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 初發道意行菩薩法不中懈廢
201 244 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 初發道意行菩薩法不中懈廢
202 244 quality; characteristic 初發道意行菩薩法不中懈廢
203 243 míng fame; renown; reputation 見佛名逮無極
204 243 míng a name; personal name; designation 見佛名逮無極
205 243 míng rank; position 見佛名逮無極
206 243 míng an excuse 見佛名逮無極
207 243 míng life 見佛名逮無極
208 243 míng to name; to call 見佛名逮無極
209 243 míng to express; to describe 見佛名逮無極
210 243 míng to be called; to have the name 見佛名逮無極
211 243 míng to own; to possess 見佛名逮無極
212 243 míng famous; renowned 見佛名逮無極
213 243 míng moral 見佛名逮無極
214 243 míng name; naman 見佛名逮無極
215 243 míng fame; renown; yasas 見佛名逮無極
216 239 如來 rúlái Tathagata 見月意如來
217 239 如來 Rúlái Tathagata 見月意如來
218 239 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 見月意如來
219 226 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 自致正覺度脫一切
220 226 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 自致正覺度脫一切
221 226 zhì to cause; to lead to 自致正覺度脫一切
222 226 zhì dense 自致正覺度脫一切
223 226 zhì appeal; interest 自致正覺度脫一切
224 226 zhì to focus on; to strive 自致正覺度脫一切
225 226 zhì to attain; to achieve 自致正覺度脫一切
226 226 zhì so as to 自致正覺度脫一切
227 226 zhì result 自致正覺度脫一切
228 226 zhì to arrive 自致正覺度脫一切
229 226 zhì to express 自致正覺度脫一切
230 226 zhì to return 自致正覺度脫一切
231 226 zhì an objective 自致正覺度脫一切
232 226 zhì a principle 自致正覺度脫一切
233 226 zhì to become; nigam 自致正覺度脫一切
234 226 zhì motive; reason; artha 自致正覺度脫一切
235 213 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 昔始作行得為菩薩時
236 213 děi to want to; to need to 昔始作行得為菩薩時
237 213 děi must; ought to 昔始作行得為菩薩時
238 213 de 昔始作行得為菩薩時
239 213 de infix potential marker 昔始作行得為菩薩時
240 213 to result in 昔始作行得為菩薩時
241 213 to be proper; to fit; to suit 昔始作行得為菩薩時
242 213 to be satisfied 昔始作行得為菩薩時
243 213 to be finished 昔始作行得為菩薩時
244 213 děi satisfying 昔始作行得為菩薩時
245 213 to contract 昔始作行得為菩薩時
246 213 to hear 昔始作行得為菩薩時
247 213 to have; there is 昔始作行得為菩薩時
248 213 marks time passed 昔始作行得為菩薩時
249 213 obtain; attain; prāpta 昔始作行得為菩薩時
250 210 huì can; be able to 十方會者皆咸蒙恩
251 210 huì able to 十方會者皆咸蒙恩
252 210 huì a meeting; a conference; an assembly 十方會者皆咸蒙恩
253 210 kuài to balance an account 十方會者皆咸蒙恩
254 210 huì to assemble 十方會者皆咸蒙恩
255 210 huì to meet 十方會者皆咸蒙恩
256 210 huì a temple fair 十方會者皆咸蒙恩
257 210 huì a religious assembly 十方會者皆咸蒙恩
258 210 huì an association; a society 十方會者皆咸蒙恩
259 210 huì a national or provincial capital 十方會者皆咸蒙恩
260 210 huì an opportunity 十方會者皆咸蒙恩
261 210 huì to understand 十方會者皆咸蒙恩
262 210 huì to be familiar with; to know 十方會者皆咸蒙恩
263 210 huì to be possible; to be likely 十方會者皆咸蒙恩
264 210 huì to be good at 十方會者皆咸蒙恩
265 210 huì a moment 十方會者皆咸蒙恩
266 210 huì to happen to 十方會者皆咸蒙恩
267 210 huì to pay 十方會者皆咸蒙恩
268 210 huì a meeting place 十方會者皆咸蒙恩
269 210 kuài the seam of a cap 十方會者皆咸蒙恩
270 210 huì in accordance with 十方會者皆咸蒙恩
271 210 huì imperial civil service examination 十方會者皆咸蒙恩
272 210 huì to have sexual intercourse 十方會者皆咸蒙恩
273 210 huì Hui 十方會者皆咸蒙恩
274 210 huì combining; samsarga 十方會者皆咸蒙恩
275 208 shī to give; to grant 貢上光寶以施一切
276 208 shī to act; to do; to execute; to carry out 貢上光寶以施一切
277 208 shī to deploy; to set up 貢上光寶以施一切
278 208 shī to relate to 貢上光寶以施一切
279 208 shī to move slowly 貢上光寶以施一切
280 208 shī to exert 貢上光寶以施一切
281 208 shī to apply; to spread 貢上光寶以施一切
282 208 shī Shi 貢上光寶以施一切
283 208 shī the practice of selfless giving; dāna 貢上光寶以施一切
284 208 Kangxi radical 132 積功累德每生自剋供養諸佛
285 208 Zi 積功累德每生自剋供養諸佛
286 208 a nose 積功累德每生自剋供養諸佛
287 208 the beginning; the start 積功累德每生自剋供養諸佛
288 208 origin 積功累德每生自剋供養諸佛
289 208 to employ; to use 積功累德每生自剋供養諸佛
290 208 to be 積功累德每生自剋供養諸佛
291 208 self; soul; ātman 積功累德每生自剋供養諸佛
292 207 菩薩 púsà bodhisattva 喜王菩薩復白佛言
293 207 菩薩 púsà bodhisattva 喜王菩薩復白佛言
294 207 菩薩 púsà bodhisatta 喜王菩薩復白佛言
295 205 rén person; people; a human being 主治人病得醫功夫寶物衣具
296 205 rén Kangxi radical 9 主治人病得醫功夫寶物衣具
297 205 rén a kind of person 主治人病得醫功夫寶物衣具
298 205 rén everybody 主治人病得醫功夫寶物衣具
299 205 rén adult 主治人病得醫功夫寶物衣具
300 205 rén somebody; others 主治人病得醫功夫寶物衣具
301 205 rén an upright person 主治人病得醫功夫寶物衣具
302 205 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 主治人病得醫功夫寶物衣具
303 199 cóng to follow 不中取證逮得無所從生法忍
304 199 cóng to comply; to submit; to defer 不中取證逮得無所從生法忍
305 199 cóng to participate in something 不中取證逮得無所從生法忍
306 199 cóng to use a certain method or principle 不中取證逮得無所從生法忍
307 199 cóng something secondary 不中取證逮得無所從生法忍
308 199 cóng remote relatives 不中取證逮得無所從生法忍
309 199 cóng secondary 不中取證逮得無所從生法忍
310 199 cóng to go on; to advance 不中取證逮得無所從生法忍
311 199 cōng at ease; informal 不中取證逮得無所從生法忍
312 199 zòng a follower; a supporter 不中取證逮得無所從生法忍
313 199 zòng to release 不中取證逮得無所從生法忍
314 199 zòng perpendicular; longitudinal 不中取證逮得無所從生法忍
315 198 běn to be one's own 拘留孫佛本宿命時
316 198 běn origin; source; root; foundation; basis 拘留孫佛本宿命時
317 198 běn the roots of a plant 拘留孫佛本宿命時
318 198 běn capital 拘留孫佛本宿命時
319 198 běn main; central; primary 拘留孫佛本宿命時
320 198 běn according to 拘留孫佛本宿命時
321 198 běn a version; an edition 拘留孫佛本宿命時
322 198 běn a memorial [presented to the emperor] 拘留孫佛本宿命時
323 198 běn a book 拘留孫佛本宿命時
324 198 běn trunk of a tree 拘留孫佛本宿命時
325 198 běn to investigate the root of 拘留孫佛本宿命時
326 198 běn a manuscript for a play 拘留孫佛本宿命時
327 198 běn Ben 拘留孫佛本宿命時
328 198 běn root; origin; mula 拘留孫佛本宿命時
329 198 běn becoming, being, existing; bhava 拘留孫佛本宿命時
330 198 běn former; previous; pūrva 拘留孫佛本宿命時
331 190 míng bright; luminous; brilliant 心中亘然如冥覩明
332 190 míng Ming 心中亘然如冥覩明
333 190 míng Ming Dynasty 心中亘然如冥覩明
334 190 míng obvious; explicit; clear 心中亘然如冥覩明
335 190 míng intelligent; clever; perceptive 心中亘然如冥覩明
336 190 míng to illuminate; to shine 心中亘然如冥覩明
337 190 míng consecrated 心中亘然如冥覩明
338 190 míng to understand; to comprehend 心中亘然如冥覩明
339 190 míng to explain; to clarify 心中亘然如冥覩明
340 190 míng Souther Ming; Later Ming 心中亘然如冥覩明
341 190 míng the world; the human world; the world of the living 心中亘然如冥覩明
342 190 míng eyesight; vision 心中亘然如冥覩明
343 190 míng a god; a spirit 心中亘然如冥覩明
344 190 míng fame; renown 心中亘然如冥覩明
345 190 míng open; public 心中亘然如冥覩明
346 190 míng clear 心中亘然如冥覩明
347 190 míng to become proficient 心中亘然如冥覩明
348 190 míng to be proficient 心中亘然如冥覩明
349 190 míng virtuous 心中亘然如冥覩明
350 190 míng open and honest 心中亘然如冥覩明
351 190 míng clean; neat 心中亘然如冥覩明
352 190 míng remarkable; outstanding; notable 心中亘然如冥覩明
353 190 míng next; afterwards 心中亘然如冥覩明
354 190 míng positive 心中亘然如冥覩明
355 190 míng Clear 心中亘然如冥覩明
356 190 míng wisdom; knowledge; vidya 心中亘然如冥覩明
357 187 to split; to tear 斯珠光明照四十里
358 187 to depart; to leave 斯珠光明照四十里
359 187 Si 斯珠光明照四十里
360 181 眾生 zhòngshēng all living things 欲濟一切三界眾生
361 181 眾生 zhòngshēng living things other than people 欲濟一切三界眾生
362 181 眾生 zhòngshēng sentient beings 欲濟一切三界眾生
363 181 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 欲濟一切三界眾生
364 176 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生處不變
365 174 wáng Wang 喜王菩薩復白佛言
366 174 wáng a king 喜王菩薩復白佛言
367 174 wáng Kangxi radical 96 喜王菩薩復白佛言
368 174 wàng to be king; to rule 喜王菩薩復白佛言
369 174 wáng a prince; a duke 喜王菩薩復白佛言
370 174 wáng grand; great 喜王菩薩復白佛言
371 174 wáng to treat with the ceremony due to a king 喜王菩薩復白佛言
372 174 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 喜王菩薩復白佛言
373 174 wáng the head of a group or gang 喜王菩薩復白佛言
374 174 wáng the biggest or best of a group 喜王菩薩復白佛言
375 174 wáng king; best of a kind; rāja 喜王菩薩復白佛言
376 170 idea 見月意如來
377 170 Italy (abbreviation) 見月意如來
378 170 a wish; a desire; intention 見月意如來
379 170 mood; feeling 見月意如來
380 170 will; willpower; determination 見月意如來
381 170 bearing; spirit 見月意如來
382 170 to think of; to long for; to miss 見月意如來
383 170 to anticipate; to expect 見月意如來
384 170 to doubt; to suspect 見月意如來
385 170 meaning 見月意如來
386 170 a suggestion; a hint 見月意如來
387 170 an understanding; a point of view 見月意如來
388 170 Yi 見月意如來
389 170 manas; mind; mentation 見月意如來
390 169 shàng top; a high position 則求寶蓋貢上其佛
391 169 shang top; the position on or above something 則求寶蓋貢上其佛
392 169 shàng to go up; to go forward 則求寶蓋貢上其佛
393 169 shàng shang 則求寶蓋貢上其佛
394 169 shàng previous; last 則求寶蓋貢上其佛
395 169 shàng high; higher 則求寶蓋貢上其佛
396 169 shàng advanced 則求寶蓋貢上其佛
397 169 shàng a monarch; a sovereign 則求寶蓋貢上其佛
398 169 shàng time 則求寶蓋貢上其佛
399 169 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 則求寶蓋貢上其佛
400 169 shàng far 則求寶蓋貢上其佛
401 169 shàng big; as big as 則求寶蓋貢上其佛
402 169 shàng abundant; plentiful 則求寶蓋貢上其佛
403 169 shàng to report 則求寶蓋貢上其佛
404 169 shàng to offer 則求寶蓋貢上其佛
405 169 shàng to go on stage 則求寶蓋貢上其佛
406 169 shàng to take office; to assume a post 則求寶蓋貢上其佛
407 169 shàng to install; to erect 則求寶蓋貢上其佛
408 169 shàng to suffer; to sustain 則求寶蓋貢上其佛
409 169 shàng to burn 則求寶蓋貢上其佛
410 169 shàng to remember 則求寶蓋貢上其佛
411 169 shàng to add 則求寶蓋貢上其佛
412 169 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 則求寶蓋貢上其佛
413 169 shàng to meet 則求寶蓋貢上其佛
414 169 shàng falling then rising (4th) tone 則求寶蓋貢上其佛
415 169 shang used after a verb indicating a result 則求寶蓋貢上其佛
416 169 shàng a musical note 則求寶蓋貢上其佛
417 169 shàng higher, superior; uttara 則求寶蓋貢上其佛
418 167 hair 在何佛所初發道意
419 167 to send out; to issue; to emit; to radiate 在何佛所初發道意
420 167 to hand over; to deliver; to offer 在何佛所初發道意
421 167 to express; to show; to be manifest 在何佛所初發道意
422 167 to start out; to set off 在何佛所初發道意
423 167 to open 在何佛所初發道意
424 167 to requisition 在何佛所初發道意
425 167 to occur 在何佛所初發道意
426 167 to declare; to proclaim; to utter 在何佛所初發道意
427 167 to express; to give vent 在何佛所初發道意
428 167 to excavate 在何佛所初發道意
429 167 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 在何佛所初發道意
430 167 to get rich 在何佛所初發道意
431 167 to rise; to expand; to inflate; to swell 在何佛所初發道意
432 167 to sell 在何佛所初發道意
433 167 to shoot with a bow 在何佛所初發道意
434 167 to rise in revolt 在何佛所初發道意
435 167 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 在何佛所初發道意
436 167 to enlighten; to inspire 在何佛所初發道意
437 167 to publicize; to make known; to show off; to spread 在何佛所初發道意
438 167 to ignite; to set on fire 在何佛所初發道意
439 167 to sing; to play 在何佛所初發道意
440 167 to feel; to sense 在何佛所初發道意
441 167 to act; to do 在何佛所初發道意
442 167 grass and moss 在何佛所初發道意
443 167 Fa 在何佛所初發道意
444 167 to issue; to emit; utpāda 在何佛所初發道意
445 165 dài to arrest; to catch; to seize 不中取證逮得無所從生法忍
446 165 dài to arrive; to reach 不中取證逮得無所從生法忍
447 165 dài to be equal 不中取證逮得無所從生法忍
448 165 dài to seize an opportunity 不中取證逮得無所從生法忍
449 165 dignified; elegant 不中取證逮得無所從生法忍
450 164 dào way; road; path 道師如來本宿命時
451 164 dào principle; a moral; morality 道師如來本宿命時
452 164 dào Tao; the Way 道師如來本宿命時
453 164 dào to say; to speak; to talk 道師如來本宿命時
454 164 dào to think 道師如來本宿命時
455 164 dào circuit; a province 道師如來本宿命時
456 164 dào a course; a channel 道師如來本宿命時
457 164 dào a method; a way of doing something 道師如來本宿命時
458 164 dào a doctrine 道師如來本宿命時
459 164 dào Taoism; Daoism 道師如來本宿命時
460 164 dào a skill 道師如來本宿命時
461 164 dào a sect 道師如來本宿命時
462 164 dào a line 道師如來本宿命時
463 164 dào Way 道師如來本宿命時
464 164 dào way; path; marga 道師如來本宿命時
465 163 èr two 二會七萬
466 163 èr Kangxi radical 7 二會七萬
467 163 èr second 二會七萬
468 163 èr twice; double; di- 二會七萬
469 163 èr more than one kind 二會七萬
470 163 èr two; dvā; dvi 二會七萬
471 162 xiū to decorate; to embellish 修藥如來本宿命時
472 162 xiū to study; to cultivate 修藥如來本宿命時
473 162 xiū to repair 修藥如來本宿命時
474 162 xiū long; slender 修藥如來本宿命時
475 162 xiū to write; to compile 修藥如來本宿命時
476 162 xiū to build; to construct; to shape 修藥如來本宿命時
477 162 xiū to practice 修藥如來本宿命時
478 162 xiū to cut 修藥如來本宿命時
479 162 xiū virtuous; wholesome 修藥如來本宿命時
480 162 xiū a virtuous person 修藥如來本宿命時
481 162 xiū Xiu 修藥如來本宿命時
482 162 xiū to unknot 修藥如來本宿命時
483 162 xiū to prepare; to put in order 修藥如來本宿命時
484 162 xiū excellent 修藥如來本宿命時
485 162 xiū to perform [a ceremony] 修藥如來本宿命時
486 162 xiū Cultivation 修藥如來本宿命時
487 162 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修藥如來本宿命時
488 162 xiū pratipanna; spiritual practice 修藥如來本宿命時
489 156 to stand 立精進幢樂種禁戒
490 156 Kangxi radical 117 立精進幢樂種禁戒
491 156 erect; upright; vertical 立精進幢樂種禁戒
492 156 to establish; to set up; to found 立精進幢樂種禁戒
493 156 to conclude; to draw up 立精進幢樂種禁戒
494 156 to ascend the throne 立精進幢樂種禁戒
495 156 to designate; to appoint 立精進幢樂種禁戒
496 156 to live; to exist 立精進幢樂種禁戒
497 156 to erect; to stand something up 立精進幢樂種禁戒
498 156 to take a stand 立精進幢樂種禁戒
499 156 to cease; to stop 立精進幢樂種禁戒
500 156 a two week period at the onset o feach season 立精進幢樂種禁戒

Frequencies of all Words

Top 1090

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 2499 shì is; are; am; to be 因是自致得成正覺度脫一切
2 2499 shì is exactly 因是自致得成正覺度脫一切
3 2499 shì is suitable; is in contrast 因是自致得成正覺度脫一切
4 2499 shì this; that; those 因是自致得成正覺度脫一切
5 2499 shì really; certainly 因是自致得成正覺度脫一切
6 2499 shì correct; yes; affirmative 因是自致得成正覺度脫一切
7 2499 shì true 因是自致得成正覺度脫一切
8 2499 shì is; has; exists 因是自致得成正覺度脫一切
9 2499 shì used between repetitions of a word 因是自致得成正覺度脫一切
10 2499 shì a matter; an affair 因是自致得成正覺度脫一切
11 2499 shì Shi 因是自致得成正覺度脫一切
12 2499 shì is; bhū 因是自致得成正覺度脫一切
13 2499 shì this; idam 因是自致得成正覺度脫一切
14 2013 yuē to speak; to say 因而頌曰
15 2013 yuē Kangxi radical 73 因而頌曰
16 2013 yuē to be called 因而頌曰
17 2013 yuē particle without meaning 因而頌曰
18 969 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 在何佛所初發道意
19 969 suǒ an office; an institute 在何佛所初發道意
20 969 suǒ introduces a relative clause 在何佛所初發道意
21 969 suǒ it 在何佛所初發道意
22 969 suǒ if; supposing 在何佛所初發道意
23 969 suǒ a few; various; some 在何佛所初發道意
24 969 suǒ a place; a location 在何佛所初發道意
25 969 suǒ indicates a passive voice 在何佛所初發道意
26 969 suǒ that which 在何佛所初發道意
27 969 suǒ an ordinal number 在何佛所初發道意
28 969 suǒ meaning 在何佛所初發道意
29 969 suǒ garrison 在何佛所初發道意
30 969 suǒ place; pradeśa 在何佛所初發道意
31 969 suǒ that which; yad 在何佛所初發道意
32 742 his; hers; its; theirs 則求寶蓋貢上其佛
33 742 to add emphasis 則求寶蓋貢上其佛
34 742 used when asking a question in reply to a question 則求寶蓋貢上其佛
35 742 used when making a request or giving an order 則求寶蓋貢上其佛
36 742 he; her; it; them 則求寶蓋貢上其佛
37 742 probably; likely 則求寶蓋貢上其佛
38 742 will 則求寶蓋貢上其佛
39 742 may 則求寶蓋貢上其佛
40 742 if 則求寶蓋貢上其佛
41 742 or 則求寶蓋貢上其佛
42 742 Qi 則求寶蓋貢上其佛
43 742 he; her; it; saḥ; sā; tad 則求寶蓋貢上其佛
44 703 liù six 貢上其佛一丈六尺經行之處
45 703 liù sixth 貢上其佛一丈六尺經行之處
46 703 liù a note on the Gongche scale 貢上其佛一丈六尺經行之處
47 703 liù six; ṣaṭ 貢上其佛一丈六尺經行之處
48 693 so as to; in order to 因發道心請佛聖眾供以甘饍
49 693 to use; to regard as 因發道心請佛聖眾供以甘饍
50 693 to use; to grasp 因發道心請佛聖眾供以甘饍
51 693 according to 因發道心請佛聖眾供以甘饍
52 693 because of 因發道心請佛聖眾供以甘饍
53 693 on a certain date 因發道心請佛聖眾供以甘饍
54 693 and; as well as 因發道心請佛聖眾供以甘饍
55 693 to rely on 因發道心請佛聖眾供以甘饍
56 693 to regard 因發道心請佛聖眾供以甘饍
57 693 to be able to 因發道心請佛聖眾供以甘饍
58 693 to order; to command 因發道心請佛聖眾供以甘饍
59 693 further; moreover 因發道心請佛聖眾供以甘饍
60 693 used after a verb 因發道心請佛聖眾供以甘饍
61 693 very 因發道心請佛聖眾供以甘饍
62 693 already 因發道心請佛聖眾供以甘饍
63 693 increasingly 因發道心請佛聖眾供以甘饍
64 693 a reason; a cause 因發道心請佛聖眾供以甘饍
65 693 Israel 因發道心請佛聖眾供以甘饍
66 693 Yi 因發道心請佛聖眾供以甘饍
67 693 use; yogena 因發道心請佛聖眾供以甘饍
68 671 yǒu is; are; to exist 使諸眾生行直如竹莫有邪志
69 671 yǒu to have; to possess 使諸眾生行直如竹莫有邪志
70 671 yǒu indicates an estimate 使諸眾生行直如竹莫有邪志
71 671 yǒu indicates a large quantity 使諸眾生行直如竹莫有邪志
72 671 yǒu indicates an affirmative response 使諸眾生行直如竹莫有邪志
73 671 yǒu a certain; used before a person, time, or place 使諸眾生行直如竹莫有邪志
74 671 yǒu used to compare two things 使諸眾生行直如竹莫有邪志
75 671 yǒu used in a polite formula before certain verbs 使諸眾生行直如竹莫有邪志
76 671 yǒu used before the names of dynasties 使諸眾生行直如竹莫有邪志
77 671 yǒu a certain thing; what exists 使諸眾生行直如竹莫有邪志
78 671 yǒu multiple of ten and ... 使諸眾生行直如竹莫有邪志
79 671 yǒu abundant 使諸眾生行直如竹莫有邪志
80 671 yǒu purposeful 使諸眾生行直如竹莫有邪志
81 671 yǒu You 使諸眾生行直如竹莫有邪志
82 671 yǒu 1. existence; 2. becoming 使諸眾生行直如竹莫有邪志
83 671 yǒu becoming; bhava 使諸眾生行直如竹莫有邪志
84 652 no 三世普明無三毒冥
85 652 Kangxi radical 71 三世普明無三毒冥
86 652 to not have; without 三世普明無三毒冥
87 652 has not yet 三世普明無三毒冥
88 652 mo 三世普明無三毒冥
89 652 do not 三世普明無三毒冥
90 652 not; -less; un- 三世普明無三毒冥
91 652 regardless of 三世普明無三毒冥
92 652 to not have 三世普明無三毒冥
93 652 um 三世普明無三毒冥
94 652 Wu 三世普明無三毒冥
95 652 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 三世普明無三毒冥
96 652 not; non- 三世普明無三毒冥
97 652 mo 三世普明無三毒冥
98 626 ruò to seem; to be like; as 今我現在若滅度後
99 626 ruò seemingly 今我現在若滅度後
100 626 ruò if 今我現在若滅度後
101 626 ruò you 今我現在若滅度後
102 626 ruò this; that 今我現在若滅度後
103 626 ruò and; or 今我現在若滅度後
104 626 ruò as for; pertaining to 今我現在若滅度後
105 626 pomegranite 今我現在若滅度後
106 626 ruò to choose 今我現在若滅度後
107 626 ruò to agree; to accord with; to conform to 今我現在若滅度後
108 626 ruò thus 今我現在若滅度後
109 626 ruò pollia 今我現在若滅度後
110 626 ruò Ruo 今我現在若滅度後
111 626 ruò only then 今我現在若滅度後
112 626 ja 今我現在若滅度後
113 626 jñā 今我現在若滅度後
114 572 zhī him; her; them; that 善思念之
115 572 zhī used between a modifier and a word to form a word group 善思念之
116 572 zhī to go 善思念之
117 572 zhī this; that 善思念之
118 572 zhī genetive marker 善思念之
119 572 zhī it 善思念之
120 572 zhī in 善思念之
121 572 zhī all 善思念之
122 572 zhī and 善思念之
123 572 zhī however 善思念之
124 572 zhī if 善思念之
125 572 zhī then 善思念之
126 572 zhī to arrive; to go 善思念之
127 572 zhī is 善思念之
128 572 zhī to use 善思念之
129 572 zhī Zhi 善思念之
130 558 度無極 dù wú jí paramita; perfection 從歎度無極佛所初發道心
131 553 Buddha; Awakened One 在何佛所初發道意
132 553 relating to Buddhism 在何佛所初發道意
133 553 a statue or image of a Buddha 在何佛所初發道意
134 553 a Buddhist text 在何佛所初發道意
135 553 to touch; to stroke 在何佛所初發道意
136 553 Buddha 在何佛所初發道意
137 553 Buddha; Awakened One 在何佛所初發道意
138 543 wèi for; to 昔始作行得為菩薩時
139 543 wèi because of 昔始作行得為菩薩時
140 543 wéi to act as; to serve 昔始作行得為菩薩時
141 543 wéi to change into; to become 昔始作行得為菩薩時
142 543 wéi to be; is 昔始作行得為菩薩時
143 543 wéi to do 昔始作行得為菩薩時
144 543 wèi for 昔始作行得為菩薩時
145 543 wèi because of; for; to 昔始作行得為菩薩時
146 543 wèi to 昔始作行得為菩薩時
147 543 wéi in a passive construction 昔始作行得為菩薩時
148 543 wéi forming a rehetorical question 昔始作行得為菩薩時
149 543 wéi forming an adverb 昔始作行得為菩薩時
150 543 wéi to add emphasis 昔始作行得為菩薩時
151 543 wèi to support; to help 昔始作行得為菩薩時
152 543 wéi to govern 昔始作行得為菩薩時
153 504 not; no 初發道意行菩薩法不中懈廢
154 504 expresses that a certain condition cannot be acheived 初發道意行菩薩法不中懈廢
155 504 as a correlative 初發道意行菩薩法不中懈廢
156 504 no (answering a question) 初發道意行菩薩法不中懈廢
157 504 forms a negative adjective from a noun 初發道意行菩薩法不中懈廢
158 504 at the end of a sentence to form a question 初發道意行菩薩法不中懈廢
159 504 to form a yes or no question 初發道意行菩薩法不中懈廢
160 504 infix potential marker 初發道意行菩薩法不中懈廢
161 504 no; na 初發道意行菩薩法不中懈廢
162 484 智慧 zhìhuì wisdom 無明迷惑智慧志安
163 484 智慧 zhìhuì wisdom 無明迷惑智慧志安
164 484 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 無明迷惑智慧志安
165 484 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 無明迷惑智慧志安
166 466 ér and; as well as; but (not); yet (not) 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
167 466 ér Kangxi radical 126 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
168 466 ér you 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
169 466 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
170 466 ér right away; then 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
171 466 ér but; yet; however; while; nevertheless 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
172 466 ér if; in case; in the event that 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
173 466 ér therefore; as a result; thus 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
174 466 ér how can it be that? 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
175 466 ér so as to 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
176 466 ér only then 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
177 466 ér as if; to seem like 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
178 466 néng can; able 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
179 466 ér whiskers on the cheeks; sideburns 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
180 466 ér me 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
181 466 ér to arrive; up to 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
182 466 ér possessive 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
183 449 一切 yīqiè all; every; everything 自致正覺度脫一切
184 449 一切 yīqiè temporary 自致正覺度脫一切
185 449 一切 yīqiè the same 自致正覺度脫一切
186 449 一切 yīqiè generally 自致正覺度脫一切
187 449 一切 yīqiè all, everything 自致正覺度脫一切
188 449 一切 yīqiè all; sarva 自致正覺度脫一切
189 412 精進 jīngjìn to be diligent 初發道意精進不懈
190 412 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 初發道意精進不懈
191 412 精進 jīngjìn Be Diligent 初發道意精進不懈
192 412 精進 jīngjìn diligence 初發道意精進不懈
193 412 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 初發道意精進不懈
194 395 shì matter; thing; item 供事世尊行菩薩法
195 395 shì to serve 供事世尊行菩薩法
196 395 shì a government post 供事世尊行菩薩法
197 395 shì duty; post; work 供事世尊行菩薩法
198 395 shì occupation 供事世尊行菩薩法
199 395 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 供事世尊行菩薩法
200 395 shì an accident 供事世尊行菩薩法
201 395 shì to attend 供事世尊行菩薩法
202 395 shì an allusion 供事世尊行菩薩法
203 395 shì a condition; a state; a situation 供事世尊行菩薩法
204 395 shì to engage in 供事世尊行菩薩法
205 395 shì to enslave 供事世尊行菩薩法
206 395 shì to pursue 供事世尊行菩薩法
207 395 shì to administer 供事世尊行菩薩法
208 395 shì to appoint 供事世尊行菩薩法
209 395 shì a piece 供事世尊行菩薩法
210 395 shì meaning; phenomena 供事世尊行菩薩法
211 395 shì actions; karma 供事世尊行菩薩法
212 376 bào newspaper 其德之報無能限量
213 376 bào to announce; to inform; to report 其德之報無能限量
214 376 bào to repay; to reply with a gift 其德之報無能限量
215 376 bào to respond; to reply 其德之報無能限量
216 376 bào to revenge 其德之報無能限量
217 376 bào a cable; a telegram 其德之報無能限量
218 376 bào a message; information 其德之報無能限量
219 376 bào indirect effect; retribution; vipāka 其德之報無能限量
220 375 zhòng many; numerous 救眾危厄三界之難也
221 375 zhòng masses; people; multitude; crowd 救眾危厄三界之難也
222 375 zhòng general; common; public 救眾危厄三界之難也
223 375 zhòng many; all; sarva 救眾危厄三界之難也
224 360 shí time; a point or period of time 昔始作行得為菩薩時
225 360 shí a season; a quarter of a year 昔始作行得為菩薩時
226 360 shí one of the 12 two-hour periods of the day 昔始作行得為菩薩時
227 360 shí at that time 昔始作行得為菩薩時
228 360 shí fashionable 昔始作行得為菩薩時
229 360 shí fate; destiny; luck 昔始作行得為菩薩時
230 360 shí occasion; opportunity; chance 昔始作行得為菩薩時
231 360 shí tense 昔始作行得為菩薩時
232 360 shí particular; special 昔始作行得為菩薩時
233 360 shí to plant; to cultivate 昔始作行得為菩薩時
234 360 shí hour (measure word) 昔始作行得為菩薩時
235 360 shí an era; a dynasty 昔始作行得為菩薩時
236 360 shí time [abstract] 昔始作行得為菩薩時
237 360 shí seasonal 昔始作行得為菩薩時
238 360 shí frequently; often 昔始作行得為菩薩時
239 360 shí occasionally; sometimes 昔始作行得為菩薩時
240 360 shí on time 昔始作行得為菩薩時
241 360 shí this; that 昔始作行得為菩薩時
242 360 shí to wait upon 昔始作行得為菩薩時
243 360 shí hour 昔始作行得為菩薩時
244 360 shí appropriate; proper; timely 昔始作行得為菩薩時
245 360 shí Shi 昔始作行得為菩薩時
246 360 shí a present; currentlt 昔始作行得為菩薩時
247 360 shí time; kāla 昔始作行得為菩薩時
248 360 shí at that time; samaya 昔始作行得為菩薩時
249 354 一心 yīxīn wholeheartedly 亦共一心咨受要義
250 354 一心 yīxīn having the same mind 亦共一心咨受要義
251 354 一心 yīxīn single-mindedly, wholeheartedly 亦共一心咨受要義
252 354 一心 yīxīn ekacitta; concentrated 亦共一心咨受要義
253 354 一心 yīxīn ekacitta; having the same mind 亦共一心咨受要義
254 354 一心 yīxīn yixin; one mind 亦共一心咨受要義
255 354 xíng to walk 昔始作行得為菩薩時
256 354 xíng capable; competent 昔始作行得為菩薩時
257 354 háng profession 昔始作行得為菩薩時
258 354 háng line; row 昔始作行得為菩薩時
259 354 xíng Kangxi radical 144 昔始作行得為菩薩時
260 354 xíng to travel 昔始作行得為菩薩時
261 354 xìng actions; conduct 昔始作行得為菩薩時
262 354 xíng to do; to act; to practice 昔始作行得為菩薩時
263 354 xíng all right; OK; okay 昔始作行得為菩薩時
264 354 háng horizontal line 昔始作行得為菩薩時
265 354 héng virtuous deeds 昔始作行得為菩薩時
266 354 hàng a line of trees 昔始作行得為菩薩時
267 354 hàng bold; steadfast 昔始作行得為菩薩時
268 354 xíng to move 昔始作行得為菩薩時
269 354 xíng to put into effect; to implement 昔始作行得為菩薩時
270 354 xíng travel 昔始作行得為菩薩時
271 354 xíng to circulate 昔始作行得為菩薩時
272 354 xíng running script; running script 昔始作行得為菩薩時
273 354 xíng temporary 昔始作行得為菩薩時
274 354 xíng soon 昔始作行得為菩薩時
275 354 háng rank; order 昔始作行得為菩薩時
276 354 háng a business; a shop 昔始作行得為菩薩時
277 354 xíng to depart; to leave 昔始作行得為菩薩時
278 354 xíng to experience 昔始作行得為菩薩時
279 354 xíng path; way 昔始作行得為菩薩時
280 354 xíng xing; ballad 昔始作行得為菩薩時
281 354 xíng a round [of drinks] 昔始作行得為菩薩時
282 354 xíng Xing 昔始作行得為菩薩時
283 354 xíng moreover; also 昔始作行得為菩薩時
284 354 xíng Practice 昔始作行得為菩薩時
285 354 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 昔始作行得為菩薩時
286 354 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 昔始作行得為菩薩時
287 352 布施 bùshī generosity 以紫金色履屣床香布施奉上
288 352 布施 bùshī dana; giving; generosity 以紫金色履屣床香布施奉上
289 344 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂八等度無極有六事
290 344 何謂 héwèi why? 何謂八等度無極有六事
291 344 何謂 héwèi what are you saying? 何謂八等度無極有六事
292 344 何謂 héwèi what? 何謂八等度無極有六事
293 339 忍辱 rěnrǔ to tolerate insults; to have patience 是曰忍辱
294 339 忍辱 rěnrǔ patience 是曰忍辱
295 339 忍辱 rěnrǔ patience; tolerance; ksānti 是曰忍辱
296 335 zhū all; many; various 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
297 335 zhū Zhu 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
298 335 zhū all; members of the class 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
299 335 zhū interrogative particle 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
300 335 zhū him; her; them; it 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
301 335 zhū of; in 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
302 335 zhū all; many; sarva 喜王菩薩與諸大眾受教而聽
303 327 持戒 chí jiè to uphold precepts 是曰持戒
304 327 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 是曰持戒
305 305 xīn heart [organ] 見佛心開
306 305 xīn Kangxi radical 61 見佛心開
307 305 xīn mind; consciousness 見佛心開
308 305 xīn the center; the core; the middle 見佛心開
309 305 xīn one of the 28 star constellations 見佛心開
310 305 xīn heart 見佛心開
311 305 xīn emotion 見佛心開
312 305 xīn intention; consideration 見佛心開
313 305 xīn disposition; temperament 見佛心開
314 305 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見佛心開
315 300 弟子 dìzi disciple; follower; student 生在醫家學醫弟子
316 300 弟子 dìzi youngster 生在醫家學醫弟子
317 300 弟子 dìzi prostitute 生在醫家學醫弟子
318 300 弟子 dìzi believer 生在醫家學醫弟子
319 300 弟子 dìzi disciple 生在醫家學醫弟子
320 300 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 生在醫家學醫弟子
321 265 in; at 負草行欲於市賣
322 265 in; at 負草行欲於市賣
323 265 in; at; to; from 負草行欲於市賣
324 265 to go; to 負草行欲於市賣
325 265 to rely on; to depend on 負草行欲於市賣
326 265 to go to; to arrive at 負草行欲於市賣
327 265 from 負草行欲於市賣
328 265 give 負草行欲於市賣
329 265 oppposing 負草行欲於市賣
330 265 and 負草行欲於市賣
331 265 compared to 負草行欲於市賣
332 265 by 負草行欲於市賣
333 265 and; as well as 負草行欲於市賣
334 265 for 負草行欲於市賣
335 265 Yu 負草行欲於市賣
336 265 a crow 負草行欲於市賣
337 265 whew; wow 負草行欲於市賣
338 254 one hundred million 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
339 254 to estimate; to calculate; to guess 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
340 254 a huge number; an immeasurable amount 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
341 254 to allay; to put to rest; to satisfy 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
342 254 a very large number; koṭi 與其家室六十億眷屬俱供養其佛
343 244 method; way 初發道意行菩薩法不中懈廢
344 244 France 初發道意行菩薩法不中懈廢
345 244 the law; rules; regulations 初發道意行菩薩法不中懈廢
346 244 the teachings of the Buddha; Dharma 初發道意行菩薩法不中懈廢
347 244 a standard; a norm 初發道意行菩薩法不中懈廢
348 244 an institution 初發道意行菩薩法不中懈廢
349 244 to emulate 初發道意行菩薩法不中懈廢
350 244 magic; a magic trick 初發道意行菩薩法不中懈廢
351 244 punishment 初發道意行菩薩法不中懈廢
352 244 Fa 初發道意行菩薩法不中懈廢
353 244 a precedent 初發道意行菩薩法不中懈廢
354 244 a classification of some kinds of Han texts 初發道意行菩薩法不中懈廢
355 244 relating to a ceremony or rite 初發道意行菩薩法不中懈廢
356 244 Dharma 初發道意行菩薩法不中懈廢
357 244 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 初發道意行菩薩法不中懈廢
358 244 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 初發道意行菩薩法不中懈廢
359 244 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 初發道意行菩薩法不中懈廢
360 244 quality; characteristic 初發道意行菩薩法不中懈廢
361 243 míng measure word for people 見佛名逮無極
362 243 míng fame; renown; reputation 見佛名逮無極
363 243 míng a name; personal name; designation 見佛名逮無極
364 243 míng rank; position 見佛名逮無極
365 243 míng an excuse 見佛名逮無極
366 243 míng life 見佛名逮無極
367 243 míng to name; to call 見佛名逮無極
368 243 míng to express; to describe 見佛名逮無極
369 243 míng to be called; to have the name 見佛名逮無極
370 243 míng to own; to possess 見佛名逮無極
371 243 míng famous; renowned 見佛名逮無極
372 243 míng moral 見佛名逮無極
373 243 míng name; naman 見佛名逮無極
374 243 míng fame; renown; yasas 見佛名逮無極
375 239 如來 rúlái Tathagata 見月意如來
376 239 如來 Rúlái Tathagata 見月意如來
377 239 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 見月意如來
378 226 zhì to send; to devote; to deliver; to convey 自致正覺度脫一切
379 226 zhì delicate; fine; detailed [investigation] 自致正覺度脫一切
380 226 zhì to cause; to lead to 自致正覺度脫一切
381 226 zhì dense 自致正覺度脫一切
382 226 zhì appeal; interest 自致正覺度脫一切
383 226 zhì to focus on; to strive 自致正覺度脫一切
384 226 zhì to attain; to achieve 自致正覺度脫一切
385 226 zhì so as to 自致正覺度脫一切
386 226 zhì result 自致正覺度脫一切
387 226 zhì to arrive 自致正覺度脫一切
388 226 zhì to express 自致正覺度脫一切
389 226 zhì to return 自致正覺度脫一切
390 226 zhì an objective 自致正覺度脫一切
391 226 zhì a principle 自致正覺度脫一切
392 226 zhì to become; nigam 自致正覺度脫一切
393 226 zhì motive; reason; artha 自致正覺度脫一切
394 215 jiē all; each and every; in all cases 以是功德歸流十方皆見覆護
395 215 jiē same; equally 以是功德歸流十方皆見覆護
396 213 de potential marker 昔始作行得為菩薩時
397 213 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 昔始作行得為菩薩時
398 213 děi must; ought to 昔始作行得為菩薩時
399 213 děi to want to; to need to 昔始作行得為菩薩時
400 213 děi must; ought to 昔始作行得為菩薩時
401 213 de 昔始作行得為菩薩時
402 213 de infix potential marker 昔始作行得為菩薩時
403 213 to result in 昔始作行得為菩薩時
404 213 to be proper; to fit; to suit 昔始作行得為菩薩時
405 213 to be satisfied 昔始作行得為菩薩時
406 213 to be finished 昔始作行得為菩薩時
407 213 de result of degree 昔始作行得為菩薩時
408 213 de marks completion of an action 昔始作行得為菩薩時
409 213 děi satisfying 昔始作行得為菩薩時
410 213 to contract 昔始作行得為菩薩時
411 213 marks permission or possibility 昔始作行得為菩薩時
412 213 expressing frustration 昔始作行得為菩薩時
413 213 to hear 昔始作行得為菩薩時
414 213 to have; there is 昔始作行得為菩薩時
415 213 marks time passed 昔始作行得為菩薩時
416 213 obtain; attain; prāpta 昔始作行得為菩薩時
417 210 huì can; be able to 十方會者皆咸蒙恩
418 210 huì able to 十方會者皆咸蒙恩
419 210 huì a meeting; a conference; an assembly 十方會者皆咸蒙恩
420 210 kuài to balance an account 十方會者皆咸蒙恩
421 210 huì to assemble 十方會者皆咸蒙恩
422 210 huì to meet 十方會者皆咸蒙恩
423 210 huì a temple fair 十方會者皆咸蒙恩
424 210 huì a religious assembly 十方會者皆咸蒙恩
425 210 huì an association; a society 十方會者皆咸蒙恩
426 210 huì a national or provincial capital 十方會者皆咸蒙恩
427 210 huì an opportunity 十方會者皆咸蒙恩
428 210 huì to understand 十方會者皆咸蒙恩
429 210 huì to be familiar with; to know 十方會者皆咸蒙恩
430 210 huì to be possible; to be likely 十方會者皆咸蒙恩
431 210 huì to be good at 十方會者皆咸蒙恩
432 210 huì a moment 十方會者皆咸蒙恩
433 210 huì to happen to 十方會者皆咸蒙恩
434 210 huì to pay 十方會者皆咸蒙恩
435 210 huì a meeting place 十方會者皆咸蒙恩
436 210 kuài the seam of a cap 十方會者皆咸蒙恩
437 210 huì in accordance with 十方會者皆咸蒙恩
438 210 huì imperial civil service examination 十方會者皆咸蒙恩
439 210 huì to have sexual intercourse 十方會者皆咸蒙恩
440 210 huì Hui 十方會者皆咸蒙恩
441 210 huì combining; samsarga 十方會者皆咸蒙恩
442 208 shī to give; to grant 貢上光寶以施一切
443 208 shī to act; to do; to execute; to carry out 貢上光寶以施一切
444 208 shī to deploy; to set up 貢上光寶以施一切
445 208 shī to relate to 貢上光寶以施一切
446 208 shī to move slowly 貢上光寶以施一切
447 208 shī to exert 貢上光寶以施一切
448 208 shī to apply; to spread 貢上光寶以施一切
449 208 shī Shi 貢上光寶以施一切
450 208 shī the practice of selfless giving; dāna 貢上光寶以施一切
451 208 naturally; of course; certainly 積功累德每生自剋供養諸佛
452 208 from; since 積功累德每生自剋供養諸佛
453 208 self; oneself; itself 積功累德每生自剋供養諸佛
454 208 Kangxi radical 132 積功累德每生自剋供養諸佛
455 208 Zi 積功累德每生自剋供養諸佛
456 208 a nose 積功累德每生自剋供養諸佛
457 208 the beginning; the start 積功累德每生自剋供養諸佛
458 208 origin 積功累德每生自剋供養諸佛
459 208 originally 積功累德每生自剋供養諸佛
460 208 still; to remain 積功累德每生自剋供養諸佛
461 208 in person; personally 積功累德每生自剋供養諸佛
462 208 in addition; besides 積功累德每生自剋供養諸佛
463 208 if; even if 積功累德每生自剋供養諸佛
464 208 but 積功累德每生自剋供養諸佛
465 208 because 積功累德每生自剋供養諸佛
466 208 to employ; to use 積功累德每生自剋供養諸佛
467 208 to be 積功累德每生自剋供養諸佛
468 208 own; one's own; oneself 積功累德每生自剋供養諸佛
469 208 self; soul; ātman 積功累德每生自剋供養諸佛
470 207 菩薩 púsà bodhisattva 喜王菩薩復白佛言
471 207 菩薩 púsà bodhisattva 喜王菩薩復白佛言
472 207 菩薩 púsà bodhisatta 喜王菩薩復白佛言
473 205 rén person; people; a human being 主治人病得醫功夫寶物衣具
474 205 rén Kangxi radical 9 主治人病得醫功夫寶物衣具
475 205 rén a kind of person 主治人病得醫功夫寶物衣具
476 205 rén everybody 主治人病得醫功夫寶物衣具
477 205 rén adult 主治人病得醫功夫寶物衣具
478 205 rén somebody; others 主治人病得醫功夫寶物衣具
479 205 rén an upright person 主治人病得醫功夫寶物衣具
480 205 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 主治人病得醫功夫寶物衣具
481 199 cóng from 不中取證逮得無所從生法忍
482 199 cóng to follow 不中取證逮得無所從生法忍
483 199 cóng past; through 不中取證逮得無所從生法忍
484 199 cóng to comply; to submit; to defer 不中取證逮得無所從生法忍
485 199 cóng to participate in something 不中取證逮得無所從生法忍
486 199 cóng to use a certain method or principle 不中取證逮得無所從生法忍
487 199 cóng usually 不中取證逮得無所從生法忍
488 199 cóng something secondary 不中取證逮得無所從生法忍
489 199 cóng remote relatives 不中取證逮得無所從生法忍
490 199 cóng secondary 不中取證逮得無所從生法忍
491 199 cóng to go on; to advance 不中取證逮得無所從生法忍
492 199 cōng at ease; informal 不中取證逮得無所從生法忍
493 199 zòng a follower; a supporter 不中取證逮得無所從生法忍
494 199 zòng to release 不中取證逮得無所從生法忍
495 199 zòng perpendicular; longitudinal 不中取證逮得無所從生法忍
496 199 cóng receiving; upādāya 不中取證逮得無所從生法忍
497 198 běn measure word for books 拘留孫佛本宿命時
498 198 běn this (city, week, etc) 拘留孫佛本宿命時
499 198 běn originally; formerly 拘留孫佛本宿命時
500 198 běn to be one's own 拘留孫佛本宿命時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
he; her; it; saḥ; sā; tad
liù six; ṣaṭ
use; yogena
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. ja
 2. jñā
度无极 度無極 dù wú jí paramita; perfection
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿迦尼吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
安和 196 Sotthi; Svāstika
安平 196 Anping
安顺 安順 196 Anshun
安养 安養 196 Western Pure Land
阿若 196 Ājñāta
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
般泥洹 98 Parinirvāṇa
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝净 寶淨 98 Ratnaviśuddhā
宝清 寶清 98 Baoqing
宝意 寶意 98 Ratnamati
宝月 寶月 98 Ratnacandra
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
本寂 98 Benji
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
长安 長安 67
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
常精进 常精進 99 Nityodyukta
长乐 長樂 67 Changle
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
车匿 車匿 67 Channa; Chandaka
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
春秋 99
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu; Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
纯淑 純淑 99 Gautama
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大清 100 Qing Dynasty
大通 100 Da Tong reign
大爱道 大愛道 100
 1. Maha-prajapti
 2. Maha-prajapti
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大丰 大豐 100 Dafeng
大光 100 Vistīrṇavatī
大理 100
 1. Dali [kingdom]
 2. Superintendent of Law Enforcement
 3. a major principle; a general truth
 4. Dali [county]
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
丹本 100 Khitan Canon
道光 100 Dao Guang; Emperor Dao Guang
道元 100 Dōgen
道慈 100 Dōji
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大势至 大勢至 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva
锭光佛 錠光佛 100 Dipankara Buddha
定光佛 100
 1. Dipankara Buddha
 2. Dipankara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜术天 兜術天 100 Tusita
犊子 犢子 100 Vatsa
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
二百亿 二百億 195 Śrutiviṃśatikoṭi
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法称 法稱 102 Dharmakirti
法救 102 Dharmatrāta
法立 102 Fa Li
法胜 法勝 102 Dharmottara
法光 102 Faguang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵音佛 102 Brahmaghosa Buddha; Pure Sound Buddha
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法意 102 Fayi
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
分别经 分別經 102 Fenbie Jing
佛护 佛護 102 Buddhapalita; Buddhapālita
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
广平 廣平 103 Guangping
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
海众 海眾 104 Saṅgha; Saṃgha; Sangha; Buddhist monastic community
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
河源 104 Heyuan
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
华严菩萨 華嚴菩薩 104 Flower Garland Bodhisattva
华光如来 華光如來 104 Padmaprabha Tathagata
怀信 懷信 72 Huai Xin
怀来 懷來 104 Huailai
怀仁 懷仁 104 Huairen
怀柔 懷柔 104 Huairou
华山 華山 104
 1. Huashan
 2. Huashan
华威 華威 104 Warwick
化自在天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
慧通 72 Hui Tong
慧印 72 Hui Yin
慧照 72 Hui Zhao
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
惠济 惠濟 104 Huiji
慧开 慧開 104
 1. Wumen Huikai
 2. Wumen Huikai
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
吉安 106
 1. Ji'an
 2. Ji'an; Chi'an
106
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦维罗卫 迦維羅衛 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
罽賓 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
106
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward; to promote; to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
久安 106 Kyūan
集贤 集賢 106 Jixian
觉如 覺如 106 Kakunyo
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
拘翼 106 Kausambi
来安 來安 108 Lai'an
乐至 樂至 108 Lezhi
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗摩 羅摩 108 Rāma
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
罗云 羅雲 108
 1. Rahula
 2. Luoyun
 3. Rāhula
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
妙见 妙見 77 Sudrsa; Sudassa
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
名闻光 名聞光 77 Yashprabha; Well-Known Light Buddha
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
能忍 110 able to endure; sahā
念常 78 Nian Chang
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
平度 112 Pingdu
普广 普廣 112 Universally Expansive [Bodhisattva]
普曜 80 lalitavistara sūtra
普安 112 Puan
普定 112 Puding
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
只树 祇樹 113 Jetavana; Prince Jetta's Grove
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
劝学 勸學 81 On Learning
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
仁和 114 Renhe
忍辱度无极 忍辱度無極 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
如观 如觀 82 Ru Guan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善月 83 Shan Yue
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
上胜 上勝 115 Superior; Majestic
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
善生 115 Sīgāla
善施 115 Sudatta
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
圣明 聖明 115
 1. enlightened sage; brilliant master
 2. King Song Myong
 3. King Song Myong
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十八地狱 十八地獄 115 The Eighteen Hells
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十行 115 the ten activities
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
师子佛 師子佛 115 Simha Buddha; Lion Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
始元 115 Shiyuan
师子王 師子王 115 Lion King
师子音 師子音 115 Simhaghosa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
水天 115 Varuna
顺义 順義 115 Shunyi
数人 數人 115 Sarvāstivāda
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
思经 思經 115 Si Jing
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四分 115 four divisions of cognition
四会 四會 115 Sihui
天安 116 Tian An reign
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天圣 天聖 116 Tian Sheng; reign of Emperor Renzong of Song
天界 116 heaven; devaloka
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
威德王 119 Wideok of Baekje
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
五趣 119 Five Realms
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
无量光佛 無量光佛 119 Amitābha Buddha
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量精进 無量精進 119 Anantavīrya; Measureless Vigor Buddha
无怒佛 無怒佛 119 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
贤劫经 賢劫經 120 Bhadrakalpikasūtra; Xian Jie Jing
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
贤首 賢首 120 Sage Chief
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
信度 120 Sindhu
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
宣德 88 Emperor Xuande
宣化 120
 1. Xuanhua
 2. Xuanhua
 3. Hsuan Hua
须达 須達 120 Sudatta
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 The Himalayas
须赖 須賴 120 Sūrata
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥光 須彌光 120 Meruprabhasa; Sumeru Light Buddha
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夷王 89 King Yi of Zhou
一究竟天 121 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
应顺 應順 121 Yingshun
永安 121 Yong'an reign
永康 121 Yongkang
永修 121 Yongxiu
有子 121 Master You
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
月天 121 Candra
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
月氏 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
长顺 長順 122 Changshun
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正安 122 Zheng'an
正使 122 Chief Envoy
志德 志德 90 Jnanagupta
至大 90 Zhida reign
至德 90 Zhide reign
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中宁 中寧 122 Zhongning
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
周四 週四 90 Thursday
周一 週一 90 Monday
竺法护 竺法護 90 Dharmarakṣa
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自贡 自貢 122 Zigong
紫金山 122 Purple Mountain
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天王 122 Mahesvara
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 800.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱结 愛結 195 bond of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安坐 196 steady meditation
阿须伦 阿須倫 196 asura
八部众 八部眾 98 eight kinds of demigods; aṣṭau parṣadaḥ
八大 98 eight great
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八道行 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八难 八難 98 eight difficulties
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝城 寶城 98 city full of precious things
宝舍 寶舍 98 noble abode
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
报果 報果 98 vipākaphala; retributive consequence
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
颰陀劫 98 bhadrakalpa
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
鼻根 98 organ of smell
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
布教 98
 1. to propagate teachings
 2. propagation
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不妄语 不妄語 98
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
不贪欲 不貪欲 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
叉手 99 hands folded
禅床 禪床 99 meditation mat
禅度无极 禪度無極 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
羼提 99 ksānti; tolerance
瞋恨 99 to be angry; to hate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成就法 99 sadhana; sādhana
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
赤栴檀 99 red sandalwood
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
床卧 床臥 99 bed; resting place
床坐 99 seat; āsana
船师 船師 99 captain
垂说 垂說 99 chuishi; pointer
次复 次復 99 afterwards; then
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大界 100 monastic establishment
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大藏 100 Buddhist canon
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
当分 當分 100 according to position
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
道品 100
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道术 道術 100
 1. skills of the path
 2. magician; soothsayer
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
谛念 諦念 100 right intention
地上 100 above the ground
地慧 100
 1. possessing wisdom; possessing treasure; vasumati
 2. Vasumati
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
谛受 諦受 100 right livelihood
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度众 度眾 100 Deliver Sentient Beings
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二心 195 two minds
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
二业 二業 195 two kinds of karma
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法供 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法供养品 法供養品 102 Offering of the Dharma chapter
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发戒 發戒 102 to bestow the precepts
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法事 102 a Dharma event
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法执 法執 102 attachment to dharmas
法坐 102 Dharma seat
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
梵经 梵經 102 Brahma Sutra
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便品 102 Chapter on Expedient Means
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法师品 法師品 102 Chapter on the Dharma Master
法水 102
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
法想 102 thoughts of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法住 102 dharma abode
法主 102
 1. Dharma-lord
 2. someone who presides over a Dharma service
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分卫 分衛 102 alms; piṇḍapāta
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛德 102 Buddha virtue
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛境界 102 realm of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福爱 福愛 102 anabhraka; cloudless
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
甘露法 103 ambrosial Dharma
高座 103 a high seat; a pulpit
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
供佛 103 to make offerings to the Buddha
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
罣碍 罣礙 103
 1. a hindrance; an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
广心 廣心 103
 1. a broad mind
 2. Guang Xin
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
光照大千 103 Light Shines on the Universe
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
和上 104 an abbot; a monk
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
弘誓 104 great vows
护身 護身 104 protection of the body
化导 化導 104 instruct and guide
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
化人 104 a conjured person
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
慧门 慧門 104 gateway to wisdom
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
慧众 慧眾 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
济度 濟度 106 to ferry across
寂乐 寂樂 106 peace or pleasure
迦留罗 迦留羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
讲导 講導 106 to teach and lead to people to conversion
讲经 講經 106
 1. to teach the sutras
 2. to teach sutras
 3. Expounding the Dharma
江河沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
见思 見思 106
 1. mistaken views and thought
 2. misleading views
教摄 教攝 106 classification of teachings
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
戒度无极 戒度無極 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
解门 解門 106 teaching in theory
戒众 戒眾 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
戒法 106 the rules of the precepts
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
解空 106 to understand emptiness
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
解行 106 to understand and practice
净天 淨天 106 pure devas
净修 淨修 106 proper cultivation
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
精进度无极 精進度無極 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
静室 靜室 106
 1. meditation room
 2. a quiet place
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
救一切 106 saviour of all beings
救世 106 to save the world
救脱 救脫 106 salvation
伎乐 伎樂 106 music
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉意 覺意 106 bodhyanga
具足神通 106 possessing supernatural powers; ṣaḍabhijña
开士 開士 107 one on the way to enlightenment; bodhisattva
空法 107 to regard all things as empty
空行 107 practicce according to emptiness
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
口四 107 four unwholesome acts of speech
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦毒 107 pain; suffering
愦閙 憒閙 107 clamour
苦痛 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了别 了別 108 to distinguish; to discern
乐德 樂德 108 the virtue of joy
乐痛 樂痛 108 sensation of pleasure
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
离念 離念 108 transcends conception
利物 108 to benefit sentient beings
立义 立義 108 establishing the definition
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了义 了義 108 nītārtha; definitive
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离苦 離苦 108 to transcend suffering
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利人 108 to benefit people
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六度无极 六度無極 108 six perfections
六入 108 the six sense objects
六神通 108 the six supernatural powers
六通 108 six supernatural powers
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利养 利養 108 gain
龙神 龍神 108 dragon spirit
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
马藏 馬藏 109 hidden resembling a horse’s
迷心 109 a deluded mind
妙色 109 wonderful form
妙行 109 a profound act
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙月 109 sucandra
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
明度无极 明度無極 109 prajna-paramita; perfection of wisdom
明心 109
 1. A Clear Mind
 2. an enlightened mind
明行成为 明行成為 109 consummate in knowledge and conduct
摩竭 109 makara
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
魔境界 109 Mara's realm
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
纳衣 納衣 110 monastic robes
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
恼害 惱害 110 malicious feeling
能仁 110 great in lovingkindness
能信 110 able to believe
能化 110 a teacher
能行 110 ability to act
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念住 110 a foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
贫道 貧道 112 humble monk
品第一 112 Chapter One
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
普护 普護 112 viśvaṃtara
普见 普見 112 observe all places
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
普现 普現 112 universal manifestation
普照十方 112 shines over the ten directions
七财 七財 113 seven kinds of spiritual wealth
千佛 113 thousand Buddhas
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
清净心 清淨心 113 pure mind
清修 113 Pure Practice
轻慢 輕慢 113 to belittle others
清信女 113 Upasika; a female lay Buddhist
清信士 113 male lay person; upāsaka
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
去来今 去來今 113 past, present, and future
权方便 權方便 113 upāya; skill in means
权智 權智 113 contingent wisdom; expedient wisdom; skill in means
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
群生 113 all living beings
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人和 114 Interpersonal Harmony
人师 人師 114 a teacher of humans
人中尊 114 the Honored One among humans
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日观 日觀 114 contemplation of the sun
肉髻 114 usnisa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如意珠 114 mani jewel
三宝佛 三寶佛 115 the Triple Gem Buddhas
三达 三達 115 three insights; trividya
三毒 115 three poisons; trivisa
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三法 115 the three aspects of the Dharma
三垢 115 three defilements
三火 115 three fires
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三衣 115 the three robes of monk
三尊 115 the three honored ones
散华 散華 115 scatters flowers
三苦 115 three kinds of suffering
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
色界 115 realm of form; rupadhatu
色想 115 form-perceptions
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
善处 善處 115 a happy state
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善利 115 great benefit
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善宿 115 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少欲 115 few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
烧炙 燒炙 115 to burn
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
深法 115 a profound truth
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
深妙 115 profound; deep and subtle
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生法 115 sentient beings and dharmas
生苦 115 suffering due to birth
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
胜友 勝友 115
 1. friend of the Jina
 2. Jinamitra
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣教 聖教 115 sacred teachings
圣节 聖節 115 emperor's birthday
胜施 勝施 115 granting wishes; varada
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身命 115 body and life
身魔 115 evil that works through the five skandas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十德 115 ten virtues
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十二部 115 Twelve Divisions of Sutras
十二缘起 十二緣起 115
 1. the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
 2. twelve links of dependent origination; twelve nidānas
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 The Giver
事度 115 saved from an evil rebirth through good deeds
十方世界 115 the worlds in all ten directions
师家 師家 115 a scholar-monk
十善 115 the ten virtues
识身 識身 115 mind and body
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子床 師子床 115 lion's throne
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
守护心 守護心 115 a protecting mind
受决 受決 115 a prophecy
受食 115 one who receives food
霜雹 115 frost and hail
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四等心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四断 四斷 115 four right efforts; four right exertions
四法 115 the four aspects of the Dharma
四句 115 four verses; four phrases
死苦 115 death
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四意断 四意斷 115 four right efforts; four right exertions
四意止 115 four bases of mindfulness
四辈 四輩 115 four grades; four groups
四事 115 the four necessities
四天下 115 the four continents
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
所以者何 115 Why is that?
所藏 115 the thing stored
所持 115 adhisthana; empowerment
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
檀越 116 an alms giver; a donor
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天华 天華 116 divine flowers
天龙鬼神 天龍鬼神 116 deities, dragons, ghosts, and spirits
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
天住 116 divine abodes
调心 調心 116 Taming the Mind
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
通慧 116
 1. supernatural powers and wisdom
 2. Tong Hui
通利 116 sharp intelligence
头首 頭首 116 group of head monastics in a monastery
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄想心 119 a confused mind; an unsettled mind
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无常苦空 無常苦空 119 Impermanence
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五方便 119 twenty five skillful means
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
五戒 119 the five precepts
无恐惧 無恐懼 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量净 無量淨 119 boundless purity
无求 無求 119 No Desires
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
五事 119 five dharmas; five categories
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无妄想 無妄想 119 freedom from deluded thought
無想 119 no notion
五欲 五慾 119 the five desires
无云 無雲 119 without clouds
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无量门 無量門 119 boundless gate
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量意 無量意 119
 1. boundless mind; boundless will
 2. Anantamati
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数佛国 無數佛國 119 countless Buddha lands
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
习谛 習諦 120 the noble truth of the cause of suffering
闲居 閑居 120 a place to rest
香光 120 Fragrant Light
香华 香華 120 incense and flowers
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪正 120 heterodox and orthodox
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
心受 120 mental perception
新学菩萨 新學菩薩 120 new bodhisattvas
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行乞 120 to beg; to ask for alms
行入 120 entrance by practice
行法 120 cultivation method
行解 120
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
心观 心觀 120 contemplation on the mind
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修法 120 a ritual
修空 120 cultivation of emptiness
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
严净 嚴淨 121 majestic and pure
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
燕坐 121 to meditate in seclusion; pratisaṃlayana; patisallāṇa
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
厌世 厭世 121
 1. weary of the world
 2. misanthropy
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
要行 121 essential conduct
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
一法 121 one dharma; one thing
一会 一會 121 one assembly; one meeting
异见 異見 121 different view
疑结 疑結 121 the bond of doubt
异门 異門 121 other schools
疑网 疑網 121 a web of doubt
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
意根 121 the mind sense
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121 joy; happiness
淫怒癡 121 three poisons; trivisa
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
婬欲 121 sexual desire
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应佛 應佛 121 nirmanakaya; transformation body
因明 121 Buddhist logic; hetuvidyā
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
音声 音聲 121 sound; noise
一品 121 a chapter
异品 異品 121 of a different kind
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切苦 121 all difficulty
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
异义 異義 121 to establish different meanings
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
欲爱 欲愛 121
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愚冥 121 ignorance and obscurity
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿行 願行 121 cultivation and vows
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
怨敌 怨敵 121 an enemy
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
浴池 121 a bath; a pool
阅叉 閱叉 121 yaksa
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
澡罐 122 tub
憎爱 憎愛 122 hate and love
长者子 長者子 122 the son of an elder
折伏 122 to refute
真法 122 true dharma; absolute dharma
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正方便 122 right effort
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正思 122 Right Thought
正性 122 divine nature
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
智积 智積 122 accummulation of wisdom; jñānākara
知节 知節 122 a sense of moderation
至善处 至善處 122 reappear in a good destination
智识 智識 122 analytical mind
知行 122 Understanding and Practice
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执心 執心 122 a grasping mind
智心 122 a wise mind
至真 122 most-true-one; arhat
众圣 眾聖 122 all sages
中食 122 midday meal
众学 眾學 122 monastic community study; study for monastic living
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
诸比丘 諸比丘 122 monks
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
专修 專修 122 focused cultivation
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
转欲 轉欲 122 transfer of a wish
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
竺法 122 Dharma; Buddhist doctrine
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
自度 122 self-salvation
自在门 自在門 122 Gate of Liberation
紫磨金 122 polished rose gold
自摄 自攝 122 to act for oneself
自证 自證 122 self-attained
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
罪報 罪報 122 retribution
罪福 122 offense and merit
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha
作善 122 to do good deeds
坐具 122
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat