Glossary and Vocabulary for Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā (Fo Shuo Dasheng Zaoxiang Gongde Jing) 佛說大乘造像功德經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 51 to go; to 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
2 51 to rely on; to depend on 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
3 51 Yu 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
4 51 a crow 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
5 41 infix potential marker 設不相似
6 39 wéi to act as; to serve 當為汝說
7 39 wéi to change into; to become 當為汝說
8 39 wéi to be; is 當為汝說
9 39 wéi to do 當為汝說
10 39 wèi to support; to help 當為汝說
11 39 wéi to govern 當為汝說
12 36 Buddha; Awakened One 造佛形像
13 36 relating to Buddhism 造佛形像
14 36 a statue or image of a Buddha 造佛形像
15 36 a Buddhist text 造佛形像
16 36 to touch; to stroke 造佛形像
17 36 Buddha 造佛形像
18 36 Buddha; Awakened One 造佛形像
19 34 rén person; people; a human being 此人如是諦念思惟
20 34 rén Kangxi radical 9 此人如是諦念思惟
21 34 rén a kind of person 此人如是諦念思惟
22 34 rén everybody 此人如是諦念思惟
23 34 rén adult 此人如是諦念思惟
24 34 rén somebody; others 此人如是諦念思惟
25 34 rén an upright person 此人如是諦念思惟
26 34 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 此人如是諦念思惟
27 33 zhī to go
28 33 zhī to arrive; to go
29 33 zhī is
30 33 zhī to use
31 33 zhī Zhi
32 31 suǒ a few; various; some 得幾所福
33 31 suǒ a place; a location 得幾所福
34 31 suǒ indicates a passive voice 得幾所福
35 31 suǒ an ordinal number 得幾所福
36 31 suǒ meaning 得幾所福
37 31 suǒ garrison 得幾所福
38 31 suǒ place; pradeśa 得幾所福
39 30 zhě ca 隨造者
40 30 zào to make; to build; to manufacture 造佛形像
41 30 zào to arrive; to go 造佛形像
42 30 zào to pay a visit; to call on 造佛形像
43 30 zào to edit; to collect; to compile 造佛形像
44 30 zào to attain; to achieve 造佛形像
45 30 zào an achievement 造佛形像
46 30 zào a crop 造佛形像
47 30 zào a time; an age 造佛形像
48 30 zào fortune; destiny 造佛形像
49 30 zào to educate; to train 造佛形像
50 30 zào to invent 造佛形像
51 30 zào a party in a lawsuit 造佛形像
52 30 zào to run wild; to overspend 造佛形像
53 30 zào indifferently; negligently 造佛形像
54 30 zào a woman moving to her husband's home 造佛形像
55 30 zào imaginary 造佛形像
56 30 zào to found; to initiate 造佛形像
57 30 zào to contain 造佛形像
58 28 ér Kangxi radical 126 依諸相好而
59 28 ér as if; to seem like 依諸相好而
60 28 néng can; able 依諸相好而
61 28 ér whiskers on the cheeks; sideburns 依諸相好而
62 28 ér to arrive; up to 依諸相好而
63 25 shēn human body; torso 不受女身
64 25 shēn Kangxi radical 158 不受女身
65 25 shēn self 不受女身
66 25 shēn life 不受女身
67 25 shēn an object 不受女身
68 25 shēn a lifetime 不受女身
69 25 shēn moral character 不受女身
70 25 shēn status; identity; position 不受女身
71 25 shēn pregnancy 不受女身
72 25 juān India 不受女身
73 25 shēn body; kaya 不受女身
74 25 děng et cetera; and so on 等一切功德皆無有量
75 25 děng to wait 等一切功德皆無有量
76 25 děng to be equal 等一切功德皆無有量
77 25 děng degree; level 等一切功德皆無有量
78 25 děng to compare 等一切功德皆無有量
79 25 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 彌勒
80 25 彌勒 Mílè Maitreya 彌勒
81 25 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 彌勒
82 24 yán to speak; to say; said 白佛言
83 24 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
84 24 yán Kangxi radical 149 白佛言
85 24 yán phrase; sentence 白佛言
86 24 yán a word; a syllable 白佛言
87 24 yán a theory; a doctrine 白佛言
88 24 yán to regard as 白佛言
89 24 yán to act as 白佛言
90 24 yán speech; vāc 白佛言
91 24 yán speak; vad 白佛言
92 23 shòu to suffer; to be subjected to 不皆受
93 23 shòu to transfer; to confer 不皆受
94 23 shòu to receive; to accept 不皆受
95 23 shòu to tolerate 不皆受
96 23 shòu feelings; sensations 不皆受
97 23 Qi 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
98 23 to go back; to return 或復鎔鑄金
99 23 to resume; to restart 或復鎔鑄金
100 23 to do in detail 或復鎔鑄金
101 23 to restore 或復鎔鑄金
102 23 to respond; to reply to 或復鎔鑄金
103 23 Fu; Return 或復鎔鑄金
104 23 to retaliate; to reciprocate 或復鎔鑄金
105 23 to avoid forced labor or tax 或復鎔鑄金
106 23 Fu 或復鎔鑄金
107 23 doubled; to overlapping; folded 或復鎔鑄金
108 23 a lined garment with doubled thickness 或復鎔鑄金
109 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得幾所福
110 21 děi to want to; to need to 得幾所福
111 21 děi must; ought to 得幾所福
112 21 de 得幾所福
113 21 de infix potential marker 得幾所福
114 21 to result in 得幾所福
115 21 to be proper; to fit; to suit 得幾所福
116 21 to be satisfied 得幾所福
117 21 to be finished 得幾所福
118 21 děi satisfying 得幾所福
119 21 to contract 得幾所福
120 21 to hear 得幾所福
121 21 to have; there is 得幾所福
122 21 marks time passed 得幾所福
123 21 obtain; attain; prāpta 得幾所福
124 21 xīn heart [organ] 眾心各念言
125 21 xīn Kangxi radical 61 眾心各念言
126 21 xīn mind; consciousness 眾心各念言
127 21 xīn the center; the core; the middle 眾心各念言
128 21 xīn one of the 28 star constellations 眾心各念言
129 21 xīn heart 眾心各念言
130 21 xīn emotion 眾心各念言
131 21 xīn intention; consideration 眾心各念言
132 21 xīn disposition; temperament 眾心各念言
133 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 眾心各念言
134 20 zuò to do 或作轉輪聖王
135 20 zuò to act as; to serve as 或作轉輪聖王
136 20 zuò to start 或作轉輪聖王
137 20 zuò a writing; a work 或作轉輪聖王
138 20 zuò to dress as; to be disguised as 或作轉輪聖王
139 20 zuō to create; to make 或作轉輪聖王
140 20 zuō a workshop 或作轉輪聖王
141 20 zuō to write; to compose 或作轉輪聖王
142 20 zuò to rise 或作轉輪聖王
143 20 zuò to be aroused 或作轉輪聖王
144 20 zuò activity; action; undertaking 或作轉輪聖王
145 20 zuò to regard as 或作轉輪聖王
146 20 zuò action; kāraṇa 或作轉輪聖王
147 20 to use; to grasp 若有人以眾雜綵而為繢飾
148 20 to rely on 若有人以眾雜綵而為繢飾
149 20 to regard 若有人以眾雜綵而為繢飾
150 20 to be able to 若有人以眾雜綵而為繢飾
151 20 to order; to command 若有人以眾雜綵而為繢飾
152 20 used after a verb 若有人以眾雜綵而為繢飾
153 20 a reason; a cause 若有人以眾雜綵而為繢飾
154 20 Israel 若有人以眾雜綵而為繢飾
155 20 Yi 若有人以眾雜綵而為繢飾
156 20 use; yogena 若有人以眾雜綵而為繢飾
157 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
158 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
159 18 shuì to persuade 當為汝說
160 18 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
161 18 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
162 18 shuō to claim; to assert 當為汝說
163 18 shuō allocution 當為汝說
164 18 shuō to criticize; to scold 當為汝說
165 18 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
166 18 shuō speach; vāda 當為汝說
167 18 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
168 18 shì matter; thing; item 承事供養
169 18 shì to serve 承事供養
170 18 shì a government post 承事供養
171 18 shì duty; post; work 承事供養
172 18 shì occupation 承事供養
173 18 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 承事供養
174 18 shì an accident 承事供養
175 18 shì to attend 承事供養
176 18 shì an allusion 承事供養
177 18 shì a condition; a state; a situation 承事供養
178 18 shì to engage in 承事供養
179 18 shì to enslave 承事供養
180 18 shì to pursue 承事供養
181 18 shì to administer 承事供養
182 18 shì to appoint 承事供養
183 18 shì meaning; phenomena 承事供養
184 18 shì actions; karma 承事供養
185 17 zhōng middle 如是之人於生死中雖復流轉
186 17 zhōng medium; medium sized 如是之人於生死中雖復流轉
187 17 zhōng China 如是之人於生死中雖復流轉
188 17 zhòng to hit the mark 如是之人於生死中雖復流轉
189 17 zhōng midday 如是之人於生死中雖復流轉
190 17 zhōng inside 如是之人於生死中雖復流轉
191 17 zhōng during 如是之人於生死中雖復流轉
192 17 zhōng Zhong 如是之人於生死中雖復流轉
193 17 zhōng intermediary 如是之人於生死中雖復流轉
194 17 zhōng half 如是之人於生死中雖復流轉
195 17 zhòng to reach; to attain 如是之人於生死中雖復流轉
196 17 zhòng to suffer; to infect 如是之人於生死中雖復流轉
197 17 zhòng to obtain 如是之人於生死中雖復流轉
198 17 zhòng to pass an exam 如是之人於生死中雖復流轉
199 17 zhōng middle 如是之人於生死中雖復流轉
200 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量智慧
201 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量智慧
202 17 無量 wúliàng immeasurable 無量智慧
203 17 無量 wúliàng Atula 無量智慧
204 16 sān three 明了通達無量三
205 16 sān third 明了通達無量三
206 16 sān more than two 明了通達無量三
207 16 sān very few 明了通達無量三
208 16 sān San 明了通達無量三
209 16 sān three; tri 明了通達無量三
210 16 sān sa 明了通達無量三
211 16 形像 xíngxiàng form; image 若有眾生作佛形像
212 16 形像 xíngxiàng statue 若有眾生作佛形像
213 16 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
214 16 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
215 16 self
216 16 [my] dear
217 16 Wo
218 16 self; atman; attan
219 16 ga
220 16 彌勒菩薩 mílè púsà Maitreya Bodhisattva 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
221 15 shēng to be born; to give birth 深生信樂
222 15 shēng to live 深生信樂
223 15 shēng raw 深生信樂
224 15 shēng a student 深生信樂
225 15 shēng life 深生信樂
226 15 shēng to produce; to give rise 深生信樂
227 15 shēng alive 深生信樂
228 15 shēng a lifetime 深生信樂
229 15 shēng to initiate; to become 深生信樂
230 15 shēng to grow 深生信樂
231 15 shēng unfamiliar 深生信樂
232 15 shēng not experienced 深生信樂
233 15 shēng hard; stiff; strong 深生信樂
234 15 shēng having academic or professional knowledge 深生信樂
235 15 shēng a male role in traditional theatre 深生信樂
236 15 shēng gender 深生信樂
237 15 shēng to develop; to grow 深生信樂
238 15 shēng to set up 深生信樂
239 15 shēng a prostitute 深生信樂
240 15 shēng a captive 深生信樂
241 15 shēng a gentleman 深生信樂
242 15 shēng Kangxi radical 100 深生信樂
243 15 shēng unripe 深生信樂
244 15 shēng nature 深生信樂
245 15 shēng to inherit; to succeed 深生信樂
246 15 shēng destiny 深生信樂
247 15 shēng birth 深生信樂
248 15 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生作佛形像
249 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生作佛形像
250 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生作佛形像
251 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生作佛形像
252 14 néng can; able 其有信心能
253 14 néng ability; capacity 其有信心能
254 14 néng a mythical bear-like beast 其有信心能
255 14 néng energy 其有信心能
256 14 néng function; use 其有信心能
257 14 néng talent 其有信心能
258 14 néng expert at 其有信心能
259 14 néng to be in harmony 其有信心能
260 14 néng to tend to; to care for 其有信心能
261 14 néng to reach; to arrive at 其有信心能
262 14 néng to be able; śak 其有信心能
263 14 Yi 亦不生於邊小國土
264 14 zhǒng kind; type 三十二種大人之相
265 14 zhòng to plant; to grow; to cultivate 三十二種大人之相
266 14 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 三十二種大人之相
267 14 zhǒng seed; strain 三十二種大人之相
268 14 zhǒng offspring 三十二種大人之相
269 14 zhǒng breed 三十二種大人之相
270 14 zhǒng race 三十二種大人之相
271 14 zhǒng species 三十二種大人之相
272 14 zhǒng root; source; origin 三十二種大人之相
273 14 zhǒng grit; guts 三十二種大人之相
274 13 cháng Chang 常觀如來威德自在
275 13 cháng common; general; ordinary 常觀如來威德自在
276 13 cháng a principle; a rule 常觀如來威德自在
277 13 cháng eternal; nitya 常觀如來威德自在
278 13 zuì crime; offense; sin; vice 不犯諸罪
279 13 zuì fault; error 不犯諸罪
280 13 zuì hardship; suffering 不犯諸罪
281 13 zuì to blame; to accuse 不犯諸罪
282 13 zuì punishment 不犯諸罪
283 13 如來 rúlái Tathagata 我等願聞如來演說造像功德
284 13 如來 Rúlái Tathagata 我等願聞如來演說造像功德
285 13 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 我等願聞如來演說造像功德
286 13 lìng to make; to cause to be; to lead 能令見者知是尊容
287 13 lìng to issue a command 能令見者知是尊容
288 13 lìng rules of behavior; customs 能令見者知是尊容
289 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 能令見者知是尊容
290 13 lìng a season 能令見者知是尊容
291 13 lìng respected; good reputation 能令見者知是尊容
292 13 lìng good 能令見者知是尊容
293 13 lìng pretentious 能令見者知是尊容
294 13 lìng a transcending state of existence 能令見者知是尊容
295 13 lìng a commander 能令見者知是尊容
296 13 lìng a commanding quality; an impressive character 能令見者知是尊容
297 13 lìng lyrics 能令見者知是尊容
298 13 lìng Ling 能令見者知是尊容
299 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 能令見者知是尊容
300 12 一切 yīqiè temporary 等一切功德皆無有量
301 12 一切 yīqiè the same 等一切功德皆無有量
302 12 Kangxi radical 49 若已涅槃
303 12 to bring to an end; to stop 若已涅槃
304 12 to complete 若已涅槃
305 12 to demote; to dismiss 若已涅槃
306 12 to recover from an illness 若已涅槃
307 12 former; pūrvaka 若已涅槃
308 12 jīn today; present; now 今優陀延王
309 12 jīn Jin 今優陀延王
310 12 jīn modern 今優陀延王
311 12 jīn now; adhunā 今優陀延王
312 12 女人 nǚrén woman; women 女人志意狹小
313 12 女人 nǚrén wife 女人志意狹小
314 12 功德 gōngdé achievements and virtue 我等願聞如來演說造像功德
315 12 功德 gōngdé merit 我等願聞如來演說造像功德
316 12 功德 gōngdé merit 我等願聞如來演說造像功德
317 12 功德 gōngdé puṇya; puñña 我等願聞如來演說造像功德
318 11 business; industry 不善業皆不失壞
319 11 activity; actions 不善業皆不失壞
320 11 order; sequence 不善業皆不失壞
321 11 to continue 不善業皆不失壞
322 11 to start; to create 不善業皆不失壞
323 11 karma 不善業皆不失壞
324 11 hereditary trade; legacy 不善業皆不失壞
325 11 a course of study; training 不善業皆不失壞
326 11 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 不善業皆不失壞
327 11 an estate; a property 不善業皆不失壞
328 11 an achievement 不善業皆不失壞
329 11 to engage in 不善業皆不失壞
330 11 Ye 不善業皆不失壞
331 11 a horizontal board 不善業皆不失壞
332 11 an occupation 不善業皆不失壞
333 11 a kind of musical instrument 不善業皆不失壞
334 11 a book 不善業皆不失壞
335 11 karma; kamma; karmic deeds; actions 不善業皆不失壞
336 11 Kangxi radical 71 無與等者
337 11 to not have; without 無與等者
338 11 mo 無與等者
339 11 to not have 無與等者
340 11 Wu 無與等者
341 11 mo 無與等者
342 11 佛像 fóxiàng Buddha Statues; a figure or statue of a Buddha 佛像
343 11 佛像 fó xiàng images worshipped by Buddhists 佛像
344 11 four 時諸四
345 11 note a musical scale 時諸四
346 11 fourth 時諸四
347 11 Si 時諸四
348 11 four; catur 時諸四
349 11 xiān first 先時所作皆
350 11 xiān early; prior; former 先時所作皆
351 11 xiān to go forward; to advance 先時所作皆
352 11 xiān to attach importance to; to value 先時所作皆
353 11 xiān to start 先時所作皆
354 11 xiān ancestors; forebears 先時所作皆
355 11 xiān before; in front 先時所作皆
356 11 xiān fundamental; basic 先時所作皆
357 11 xiān Xian 先時所作皆
358 11 xiān ancient; archaic 先時所作皆
359 11 xiān super 先時所作皆
360 11 xiān deceased 先時所作皆
361 11 xiān first; former; pūrva 先時所作皆
362 10 one
363 10 Kangxi radical 1
364 10 pure; concentrated
365 10 first
366 10 the same
367 10 sole; single
368 10 a very small amount
369 10 Yi
370 10 other
371 10 to unify
372 10 accidentally; coincidentally
373 10 abruptly; suddenly
374 10 one; eka
375 10 five 常說有五種業最為深重
376 10 fifth musical note 常說有五種業最為深重
377 10 Wu 常說有五種業最為深重
378 10 the five elements 常說有五種業最為深重
379 10 five; pañca 常說有五種業最為深重
380 10 zēng great-grand 曾無所礙
381 10 zēng Zeng 曾無所礙
382 10 céng layered; tiered; storied 曾無所礙
383 10 zēng to add to; to increase 曾無所礙
384 10 céng deep 曾無所礙
385 10 hòu after; later 後發信心
386 10 hòu empress; queen 後發信心
387 10 hòu sovereign 後發信心
388 10 hòu the god of the earth 後發信心
389 10 hòu late; later 後發信心
390 10 hòu offspring; descendents 後發信心
391 10 hòu to fall behind; to lag 後發信心
392 10 hòu behind; back 後發信心
393 10 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後發信心
394 10 hòu Hou 後發信心
395 10 hòu after; behind 後發信心
396 10 hòu following 後發信心
397 10 hòu to be delayed 後發信心
398 10 hòu to abandon; to discard 後發信心
399 10 hòu feudal lords 後發信心
400 10 hòu Hou 後發信心
401 10 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後發信心
402 10 無有 wú yǒu there is not 等一切功德皆無有量
403 10 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
404 10 大王 dàwáng king 為大王分別解說
405 10 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 為大王分別解說
406 10 大王 dàwáng great king; mahārāja 為大王分別解說
407 10 female; feminine 不受女身
408 10 female 不受女身
409 10 Kangxi radical 38 不受女身
410 10 to marry off a daughter 不受女身
411 10 daughter 不受女身
412 10 soft; feminine 不受女身
413 10 the Maiden lunar lodging 不受女身
414 10 woman; nārī 不受女身
415 10 daughter; duhitṛ 不受女身
416 10 zhī to know 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
417 10 zhī to comprehend 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
418 10 zhī to inform; to tell 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
419 10 zhī to administer 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
420 10 zhī to distinguish; to discern 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
421 10 zhī to be close friends 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
422 10 zhī to feel; to sense; to perceive 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
423 10 zhī to receive; to entertain 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
424 10 zhī knowledge 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
425 10 zhī consciousness; perception 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
426 10 zhī a close friend 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
427 10 zhì wisdom 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
428 10 zhì Zhi 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
429 10 zhī Understanding 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
430 10 zhī know; jña 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
431 9 shí time; a point or period of time 時諸四
432 9 shí a season; a quarter of a year 時諸四
433 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時諸四
434 9 shí fashionable 時諸四
435 9 shí fate; destiny; luck 時諸四
436 9 shí occasion; opportunity; chance 時諸四
437 9 shí tense 時諸四
438 9 shí particular; special 時諸四
439 9 shí to plant; to cultivate 時諸四
440 9 shí an era; a dynasty 時諸四
441 9 shí time [abstract] 時諸四
442 9 shí seasonal 時諸四
443 9 shí to wait upon 時諸四
444 9 shí hour 時諸四
445 9 shí appropriate; proper; timely 時諸四
446 9 shí Shi 時諸四
447 9 shí a present; currentlt 時諸四
448 9 shí time; kāla 時諸四
449 9 shí at that time; samaya 時諸四
450 9 國土 guótǔ territory; country 亦不生於邊小國土
451 9 國土 guótǔ kṣetra; homeland; land 亦不生於邊小國土
452 9 chù a place; location; a spot; a point 之處
453 9 chǔ to reside; to live; to dwell 之處
454 9 chù an office; a department; a bureau 之處
455 9 chù a part; an aspect 之處
456 9 chǔ to be in; to be in a position of 之處
457 9 chǔ to get along with 之處
458 9 chǔ to deal with; to manage 之處
459 9 chǔ to punish; to sentence 之處
460 9 chǔ to stop; to pause 之處
461 9 chǔ to be associated with 之處
462 9 chǔ to situate; to fix a place for 之處
463 9 chǔ to occupy; to control 之處
464 9 chù circumstances; situation 之處
465 9 chù an occasion; a time 之處
466 9 bào newspaper 如是苦報皆悉不受
467 9 bào to announce; to inform; to report 如是苦報皆悉不受
468 9 bào to repay; to reply with a gift 如是苦報皆悉不受
469 9 bào to respond; to reply 如是苦報皆悉不受
470 9 bào to revenge 如是苦報皆悉不受
471 9 bào a cable; a telegram 如是苦報皆悉不受
472 9 bào a message; information 如是苦報皆悉不受
473 9 bào indirect effect; retribution; vipāka 如是苦報皆悉不受
474 9 to reach 先世惡業及
475 9 to attain 先世惡業及
476 9 to understand 先世惡業及
477 9 able to be compared to; to catch up with 先世惡業及
478 9 to be involved with; to associate with 先世惡業及
479 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 先世惡業及
480 9 and; ca; api 先世惡業及
481 9 to split; to tear 斯則妄說
482 9 to depart; to leave 斯則妄說
483 9 Si 斯則妄說
484 9 xíng to walk 騰空而行
485 9 xíng capable; competent 騰空而行
486 9 háng profession 騰空而行
487 9 xíng Kangxi radical 144 騰空而行
488 9 xíng to travel 騰空而行
489 9 xìng actions; conduct 騰空而行
490 9 xíng to do; to act; to practice 騰空而行
491 9 xíng all right; OK; okay 騰空而行
492 9 háng horizontal line 騰空而行
493 9 héng virtuous deeds 騰空而行
494 9 hàng a line of trees 騰空而行
495 9 hàng bold; steadfast 騰空而行
496 9 xíng to move 騰空而行
497 9 xíng to put into effect; to implement 騰空而行
498 9 xíng travel 騰空而行
499 9 xíng to circulate 騰空而行
500 9 xíng running script; running script 騰空而行

Frequencies of all Words

Top 943

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 51 in; at 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
2 51 in; at 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
3 51 in; at; to; from 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
4 51 to go; to 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
5 51 to rely on; to depend on 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
6 51 to go to; to arrive at 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
7 51 from 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
8 51 give 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
9 51 oppposing 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
10 51 and 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
11 51 compared to 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
12 51 by 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
13 51 and; as well as 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
14 51 for 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
15 51 Yu 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
16 51 a crow 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
17 51 whew; wow 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
18 50 yǒu is; are; to exist 若有眾生作佛形像
19 50 yǒu to have; to possess 若有眾生作佛形像
20 50 yǒu indicates an estimate 若有眾生作佛形像
21 50 yǒu indicates a large quantity 若有眾生作佛形像
22 50 yǒu indicates an affirmative response 若有眾生作佛形像
23 50 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有眾生作佛形像
24 50 yǒu used to compare two things 若有眾生作佛形像
25 50 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有眾生作佛形像
26 50 yǒu used before the names of dynasties 若有眾生作佛形像
27 50 yǒu a certain thing; what exists 若有眾生作佛形像
28 50 yǒu multiple of ten and ... 若有眾生作佛形像
29 50 yǒu abundant 若有眾生作佛形像
30 50 yǒu purposeful 若有眾生作佛形像
31 50 yǒu You 若有眾生作佛形像
32 50 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有眾生作佛形像
33 50 yǒu becoming; bhava 若有眾生作佛形像
34 44 ruò to seem; to be like; as 若有眾生作佛形像
35 44 ruò seemingly 若有眾生作佛形像
36 44 ruò if 若有眾生作佛形像
37 44 ruò you 若有眾生作佛形像
38 44 ruò this; that 若有眾生作佛形像
39 44 ruò and; or 若有眾生作佛形像
40 44 ruò as for; pertaining to 若有眾生作佛形像
41 44 pomegranite 若有眾生作佛形像
42 44 ruò to choose 若有眾生作佛形像
43 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有眾生作佛形像
44 44 ruò thus 若有眾生作佛形像
45 44 ruò pollia 若有眾生作佛形像
46 44 ruò Ruo 若有眾生作佛形像
47 44 ruò only then 若有眾生作佛形像
48 44 ja 若有眾生作佛形像
49 44 jñā 若有眾生作佛形像
50 41 not; no 設不相似
51 41 expresses that a certain condition cannot be acheived 設不相似
52 41 as a correlative 設不相似
53 41 no (answering a question) 設不相似
54 41 forms a negative adjective from a noun 設不相似
55 41 at the end of a sentence to form a question 設不相似
56 41 to form a yes or no question 設不相似
57 41 infix potential marker 設不相似
58 41 no; na 設不相似
59 39 wèi for; to 當為汝說
60 39 wèi because of 當為汝說
61 39 wéi to act as; to serve 當為汝說
62 39 wéi to change into; to become 當為汝說
63 39 wéi to be; is 當為汝說
64 39 wéi to do 當為汝說
65 39 wèi for 當為汝說
66 39 wèi because of; for; to 當為汝說
67 39 wèi to 當為汝說
68 39 wéi in a passive construction 當為汝說
69 39 wéi forming a rehetorical question 當為汝說
70 39 wéi forming an adverb 當為汝說
71 39 wéi to add emphasis 當為汝說
72 39 wèi to support; to help 當為汝說
73 39 wéi to govern 當為汝說
74 36 Buddha; Awakened One 造佛形像
75 36 relating to Buddhism 造佛形像
76 36 a statue or image of a Buddha 造佛形像
77 36 a Buddhist text 造佛形像
78 36 to touch; to stroke 造佛形像
79 36 Buddha 造佛形像
80 36 Buddha; Awakened One 造佛形像
81 35 this; these 此人如是諦念思惟
82 35 in this way 此人如是諦念思惟
83 35 otherwise; but; however; so 此人如是諦念思惟
84 35 at this time; now; here 此人如是諦念思惟
85 35 this; here; etad 此人如是諦念思惟
86 34 rén person; people; a human being 此人如是諦念思惟
87 34 rén Kangxi radical 9 此人如是諦念思惟
88 34 rén a kind of person 此人如是諦念思惟
89 34 rén everybody 此人如是諦念思惟
90 34 rén adult 此人如是諦念思惟
91 34 rén somebody; others 此人如是諦念思惟
92 34 rén an upright person 此人如是諦念思惟
93 34 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 此人如是諦念思惟
94 33 zhī him; her; them; that
95 33 zhī used between a modifier and a word to form a word group
96 33 zhī to go
97 33 zhī this; that
98 33 zhī genetive marker
99 33 zhī it
100 33 zhī in
101 33 zhī all
102 33 zhī and
103 33 zhī however
104 33 zhī if
105 33 zhī then
106 33 zhī to arrive; to go
107 33 zhī is
108 33 zhī to use
109 33 zhī Zhi
110 31 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 得幾所福
111 31 suǒ an office; an institute 得幾所福
112 31 suǒ introduces a relative clause 得幾所福
113 31 suǒ it 得幾所福
114 31 suǒ if; supposing 得幾所福
115 31 suǒ a few; various; some 得幾所福
116 31 suǒ a place; a location 得幾所福
117 31 suǒ indicates a passive voice 得幾所福
118 31 suǒ that which 得幾所福
119 31 suǒ an ordinal number 得幾所福
120 31 suǒ meaning 得幾所福
121 31 suǒ garrison 得幾所福
122 31 suǒ place; pradeśa 得幾所福
123 31 suǒ that which; yad 得幾所福
124 30 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 隨造者
125 30 zhě that 隨造者
126 30 zhě nominalizing function word 隨造者
127 30 zhě used to mark a definition 隨造者
128 30 zhě used to mark a pause 隨造者
129 30 zhě topic marker; that; it 隨造者
130 30 zhuó according to 隨造者
131 30 zhě ca 隨造者
132 30 zào to make; to build; to manufacture 造佛形像
133 30 zào to arrive; to go 造佛形像
134 30 zào to pay a visit; to call on 造佛形像
135 30 zào to edit; to collect; to compile 造佛形像
136 30 zào to attain; to achieve 造佛形像
137 30 zào an achievement 造佛形像
138 30 zào a crop 造佛形像
139 30 zào a time; an age 造佛形像
140 30 zào fortune; destiny 造佛形像
141 30 zào suddenly 造佛形像
142 30 zào to educate; to train 造佛形像
143 30 zào to invent 造佛形像
144 30 zào a party in a lawsuit 造佛形像
145 30 zào to run wild; to overspend 造佛形像
146 30 zào indifferently; negligently 造佛形像
147 30 zào a woman moving to her husband's home 造佛形像
148 30 zào imaginary 造佛形像
149 30 zào to found; to initiate 造佛形像
150 30 zào to contain 造佛形像
151 28 ér and; as well as; but (not); yet (not) 依諸相好而
152 28 ér Kangxi radical 126 依諸相好而
153 28 ér you 依諸相好而
154 28 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 依諸相好而
155 28 ér right away; then 依諸相好而
156 28 ér but; yet; however; while; nevertheless 依諸相好而
157 28 ér if; in case; in the event that 依諸相好而
158 28 ér therefore; as a result; thus 依諸相好而
159 28 ér how can it be that? 依諸相好而
160 28 ér so as to 依諸相好而
161 28 ér only then 依諸相好而
162 28 ér as if; to seem like 依諸相好而
163 28 néng can; able 依諸相好而
164 28 ér whiskers on the cheeks; sideburns 依諸相好而
165 28 ér me 依諸相好而
166 28 ér to arrive; up to 依諸相好而
167 28 ér possessive 依諸相好而
168 27 zhū all; many; various 時諸四
169 27 zhū Zhu 時諸四
170 27 zhū all; members of the class 時諸四
171 27 zhū interrogative particle 時諸四
172 27 zhū him; her; them; it 時諸四
173 27 zhū of; in 時諸四
174 27 zhū all; many; sarva 時諸四
175 25 shēn human body; torso 不受女身
176 25 shēn Kangxi radical 158 不受女身
177 25 shēn measure word for clothes 不受女身
178 25 shēn self 不受女身
179 25 shēn life 不受女身
180 25 shēn an object 不受女身
181 25 shēn a lifetime 不受女身
182 25 shēn personally 不受女身
183 25 shēn moral character 不受女身
184 25 shēn status; identity; position 不受女身
185 25 shēn pregnancy 不受女身
186 25 juān India 不受女身
187 25 shēn body; kaya 不受女身
188 25 děng et cetera; and so on 等一切功德皆無有量
189 25 děng to wait 等一切功德皆無有量
190 25 děng degree; kind 等一切功德皆無有量
191 25 děng plural 等一切功德皆無有量
192 25 děng to be equal 等一切功德皆無有量
193 25 děng degree; level 等一切功德皆無有量
194 25 děng to compare 等一切功德皆無有量
195 25 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 彌勒
196 25 彌勒 Mílè Maitreya 彌勒
197 25 彌勒 mílè Maitreya [Bodhisattva] 彌勒
198 24 如是 rúshì thus; so 如是
199 24 如是 rúshì thus, so 如是
200 24 yán to speak; to say; said 白佛言
201 24 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
202 24 yán Kangxi radical 149 白佛言
203 24 yán a particle with no meaning 白佛言
204 24 yán phrase; sentence 白佛言
205 24 yán a word; a syllable 白佛言
206 24 yán a theory; a doctrine 白佛言
207 24 yán to regard as 白佛言
208 24 yán to act as 白佛言
209 24 yán speech; vāc 白佛言
210 24 yán speak; vad 白佛言
211 23 shòu to suffer; to be subjected to 不皆受
212 23 shòu to transfer; to confer 不皆受
213 23 shòu to receive; to accept 不皆受
214 23 shòu to tolerate 不皆受
215 23 shòu suitably 不皆受
216 23 shòu feelings; sensations 不皆受
217 23 his; hers; its; theirs 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
218 23 to add emphasis 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
219 23 used when asking a question in reply to a question 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
220 23 used when making a request or giving an order 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
221 23 he; her; it; them 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
222 23 probably; likely 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
223 23 will 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
224 23 may 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
225 23 if 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
226 23 or 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
227 23 Qi 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
228 23 he; her; it; saḥ; sā; tad 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
229 23 again; more; repeatedly 或復鎔鑄金
230 23 to go back; to return 或復鎔鑄金
231 23 to resume; to restart 或復鎔鑄金
232 23 to do in detail 或復鎔鑄金
233 23 to restore 或復鎔鑄金
234 23 to respond; to reply to 或復鎔鑄金
235 23 after all; and then 或復鎔鑄金
236 23 even if; although 或復鎔鑄金
237 23 Fu; Return 或復鎔鑄金
238 23 to retaliate; to reciprocate 或復鎔鑄金
239 23 to avoid forced labor or tax 或復鎔鑄金
240 23 particle without meaing 或復鎔鑄金
241 23 Fu 或復鎔鑄金
242 23 repeated; again 或復鎔鑄金
243 23 doubled; to overlapping; folded 或復鎔鑄金
244 23 a lined garment with doubled thickness 或復鎔鑄金
245 22 such as; for example; for instance 如一指大
246 22 if 如一指大
247 22 in accordance with 如一指大
248 22 to be appropriate; should; with regard to 如一指大
249 22 this 如一指大
250 22 it is so; it is thus; can be compared with 如一指大
251 22 to go to 如一指大
252 22 to meet 如一指大
253 22 to appear; to seem; to be like 如一指大
254 22 at least as good as 如一指大
255 22 and 如一指大
256 22 or 如一指大
257 22 but 如一指大
258 22 then 如一指大
259 22 naturally 如一指大
260 22 expresses a question or doubt 如一指大
261 22 you 如一指大
262 22 the second lunar month 如一指大
263 22 in; at 如一指大
264 22 Ru 如一指大
265 22 Thus 如一指大
266 22 thus; tathā 如一指大
267 22 like; iva 如一指大
268 21 de potential marker 得幾所福
269 21 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得幾所福
270 21 děi must; ought to 得幾所福
271 21 děi to want to; to need to 得幾所福
272 21 děi must; ought to 得幾所福
273 21 de 得幾所福
274 21 de infix potential marker 得幾所福
275 21 to result in 得幾所福
276 21 to be proper; to fit; to suit 得幾所福
277 21 to be satisfied 得幾所福
278 21 to be finished 得幾所福
279 21 de result of degree 得幾所福
280 21 de marks completion of an action 得幾所福
281 21 děi satisfying 得幾所福
282 21 to contract 得幾所福
283 21 marks permission or possibility 得幾所福
284 21 expressing frustration 得幾所福
285 21 to hear 得幾所福
286 21 to have; there is 得幾所福
287 21 marks time passed 得幾所福
288 21 obtain; attain; prāpta 得幾所福
289 21 xīn heart [organ] 眾心各念言
290 21 xīn Kangxi radical 61 眾心各念言
291 21 xīn mind; consciousness 眾心各念言
292 21 xīn the center; the core; the middle 眾心各念言
293 21 xīn one of the 28 star constellations 眾心各念言
294 21 xīn heart 眾心各念言
295 21 xīn emotion 眾心各念言
296 21 xīn intention; consideration 眾心各念言
297 21 xīn disposition; temperament 眾心各念言
298 21 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 眾心各念言
299 21 jiē all; each and every; in all cases 一毛孔皆有無量異色光明
300 21 jiē same; equally 一毛孔皆有無量異色光明
301 20 zuò to do 或作轉輪聖王
302 20 zuò to act as; to serve as 或作轉輪聖王
303 20 zuò to start 或作轉輪聖王
304 20 zuò a writing; a work 或作轉輪聖王
305 20 zuò to dress as; to be disguised as 或作轉輪聖王
306 20 zuō to create; to make 或作轉輪聖王
307 20 zuō a workshop 或作轉輪聖王
308 20 zuō to write; to compose 或作轉輪聖王
309 20 zuò to rise 或作轉輪聖王
310 20 zuò to be aroused 或作轉輪聖王
311 20 zuò activity; action; undertaking 或作轉輪聖王
312 20 zuò to regard as 或作轉輪聖王
313 20 zuò action; kāraṇa 或作轉輪聖王
314 20 so as to; in order to 若有人以眾雜綵而為繢飾
315 20 to use; to regard as 若有人以眾雜綵而為繢飾
316 20 to use; to grasp 若有人以眾雜綵而為繢飾
317 20 according to 若有人以眾雜綵而為繢飾
318 20 because of 若有人以眾雜綵而為繢飾
319 20 on a certain date 若有人以眾雜綵而為繢飾
320 20 and; as well as 若有人以眾雜綵而為繢飾
321 20 to rely on 若有人以眾雜綵而為繢飾
322 20 to regard 若有人以眾雜綵而為繢飾
323 20 to be able to 若有人以眾雜綵而為繢飾
324 20 to order; to command 若有人以眾雜綵而為繢飾
325 20 further; moreover 若有人以眾雜綵而為繢飾
326 20 used after a verb 若有人以眾雜綵而為繢飾
327 20 very 若有人以眾雜綵而為繢飾
328 20 already 若有人以眾雜綵而為繢飾
329 20 increasingly 若有人以眾雜綵而為繢飾
330 20 a reason; a cause 若有人以眾雜綵而為繢飾
331 20 Israel 若有人以眾雜綵而為繢飾
332 20 Yi 若有人以眾雜綵而為繢飾
333 20 use; yogena 若有人以眾雜綵而為繢飾
334 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
335 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
336 18 shuì to persuade 當為汝說
337 18 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
338 18 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
339 18 shuō to claim; to assert 當為汝說
340 18 shuō allocution 當為汝說
341 18 shuō to criticize; to scold 當為汝說
342 18 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
343 18 shuō speach; vāda 當為汝說
344 18 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
345 18 shì matter; thing; item 承事供養
346 18 shì to serve 承事供養
347 18 shì a government post 承事供養
348 18 shì duty; post; work 承事供養
349 18 shì occupation 承事供養
350 18 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 承事供養
351 18 shì an accident 承事供養
352 18 shì to attend 承事供養
353 18 shì an allusion 承事供養
354 18 shì a condition; a state; a situation 承事供養
355 18 shì to engage in 承事供養
356 18 shì to enslave 承事供養
357 18 shì to pursue 承事供養
358 18 shì to administer 承事供養
359 18 shì to appoint 承事供養
360 18 shì a piece 承事供養
361 18 shì meaning; phenomena 承事供養
362 18 shì actions; karma 承事供養
363 17 zhōng middle 如是之人於生死中雖復流轉
364 17 zhōng medium; medium sized 如是之人於生死中雖復流轉
365 17 zhōng China 如是之人於生死中雖復流轉
366 17 zhòng to hit the mark 如是之人於生死中雖復流轉
367 17 zhōng in; amongst 如是之人於生死中雖復流轉
368 17 zhōng midday 如是之人於生死中雖復流轉
369 17 zhōng inside 如是之人於生死中雖復流轉
370 17 zhōng during 如是之人於生死中雖復流轉
371 17 zhōng Zhong 如是之人於生死中雖復流轉
372 17 zhōng intermediary 如是之人於生死中雖復流轉
373 17 zhōng half 如是之人於生死中雖復流轉
374 17 zhōng just right; suitably 如是之人於生死中雖復流轉
375 17 zhōng while 如是之人於生死中雖復流轉
376 17 zhòng to reach; to attain 如是之人於生死中雖復流轉
377 17 zhòng to suffer; to infect 如是之人於生死中雖復流轉
378 17 zhòng to obtain 如是之人於生死中雖復流轉
379 17 zhòng to pass an exam 如是之人於生死中雖復流轉
380 17 zhōng middle 如是之人於生死中雖復流轉
381 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量智慧
382 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量智慧
383 17 無量 wúliàng immeasurable 無量智慧
384 17 無量 wúliàng Atula 無量智慧
385 16 sān three 明了通達無量三
386 16 sān third 明了通達無量三
387 16 sān more than two 明了通達無量三
388 16 sān very few 明了通達無量三
389 16 sān repeatedly 明了通達無量三
390 16 sān San 明了通達無量三
391 16 sān three; tri 明了通達無量三
392 16 sān sa 明了通達無量三
393 16 形像 xíngxiàng form; image 若有眾生作佛形像
394 16 形像 xíngxiàng statue 若有眾生作佛形像
395 16 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 食故
396 16 old; ancient; former; past 食故
397 16 reason; cause; purpose 食故
398 16 to die 食故
399 16 so; therefore; hence 食故
400 16 original 食故
401 16 accident; happening; instance 食故
402 16 a friend; an acquaintance; friendship 食故
403 16 something in the past 食故
404 16 deceased; dead 食故
405 16 still; yet 食故
406 16 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
407 16 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊於僧伽尸道場坐師子座
408 16 I; me; my
409 16 self
410 16 we; our
411 16 [my] dear
412 16 Wo
413 16 self; atman; attan
414 16 ga
415 16 I; aham
416 16 彌勒菩薩 mílè púsà Maitreya Bodhisattva 時彌勒菩薩摩訶薩知其念
417 16 dāng to be; to act as; to serve as 當為汝說
418 16 dāng at or in the very same; be apposite 當為汝說
419 16 dāng dang (sound of a bell) 當為汝說
420 16 dāng to face 當為汝說
421 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當為汝說
422 16 dāng to manage; to host 當為汝說
423 16 dāng should 當為汝說
424 16 dāng to treat; to regard as 當為汝說
425 16 dǎng to think 當為汝說
426 16 dàng suitable; correspond to 當為汝說
427 16 dǎng to be equal 當為汝說
428 16 dàng that 當為汝說
429 16 dāng an end; top 當為汝說
430 16 dàng clang; jingle 當為汝說
431 16 dāng to judge 當為汝說
432 16 dǎng to bear on one's shoulder 當為汝說
433 16 dàng the same 當為汝說
434 16 dàng to pawn 當為汝說
435 16 dàng to fail [an exam] 當為汝說
436 16 dàng a trap 當為汝說
437 16 dàng a pawned item 當為汝說
438 15 shì is; are; am; to be 能令見者知是尊容
439 15 shì is exactly 能令見者知是尊容
440 15 shì is suitable; is in contrast 能令見者知是尊容
441 15 shì this; that; those 能令見者知是尊容
442 15 shì really; certainly 能令見者知是尊容
443 15 shì correct; yes; affirmative 能令見者知是尊容
444 15 shì true 能令見者知是尊容
445 15 shì is; has; exists 能令見者知是尊容
446 15 shì used between repetitions of a word 能令見者知是尊容
447 15 shì a matter; an affair 能令見者知是尊容
448 15 shì Shi 能令見者知是尊容
449 15 shì is; bhū 能令見者知是尊容
450 15 shì this; idam 能令見者知是尊容
451 15 shēng to be born; to give birth 深生信樂
452 15 shēng to live 深生信樂
453 15 shēng raw 深生信樂
454 15 shēng a student 深生信樂
455 15 shēng life 深生信樂
456 15 shēng to produce; to give rise 深生信樂
457 15 shēng alive 深生信樂
458 15 shēng a lifetime 深生信樂
459 15 shēng to initiate; to become 深生信樂
460 15 shēng to grow 深生信樂
461 15 shēng unfamiliar 深生信樂
462 15 shēng not experienced 深生信樂
463 15 shēng hard; stiff; strong 深生信樂
464 15 shēng very; extremely 深生信樂
465 15 shēng having academic or professional knowledge 深生信樂
466 15 shēng a male role in traditional theatre 深生信樂
467 15 shēng gender 深生信樂
468 15 shēng to develop; to grow 深生信樂
469 15 shēng to set up 深生信樂
470 15 shēng a prostitute 深生信樂
471 15 shēng a captive 深生信樂
472 15 shēng a gentleman 深生信樂
473 15 shēng Kangxi radical 100 深生信樂
474 15 shēng unripe 深生信樂
475 15 shēng nature 深生信樂
476 15 shēng to inherit; to succeed 深生信樂
477 15 shēng destiny 深生信樂
478 15 shēng birth 深生信樂
479 15 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生作佛形像
480 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生作佛形像
481 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生作佛形像
482 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生作佛形像
483 15 that; those
484 15 another; the other
485 14 néng can; able 其有信心能
486 14 néng ability; capacity 其有信心能
487 14 néng a mythical bear-like beast 其有信心能
488 14 néng energy 其有信心能
489 14 néng function; use 其有信心能
490 14 néng may; should; permitted to 其有信心能
491 14 néng talent 其有信心能
492 14 néng expert at 其有信心能
493 14 néng to be in harmony 其有信心能
494 14 néng to tend to; to care for 其有信心能
495 14 néng to reach; to arrive at 其有信心能
496 14 néng as long as; only 其有信心能
497 14 néng even if 其有信心能
498 14 néng but 其有信心能
499 14 néng in this way 其有信心能
500 14 néng to be able; śak 其有信心能

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. ja
 2. jñā
no; na
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
this; here; etad
rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
zhě ca
zhū all; many; sarva
shēn body; kaya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
北方 98 The North
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
大唐 100 Tang Dynasty
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
多罗 多羅 100 Tara
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
佛说大乘造像功德经 佛說大乘造像功德經 102 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā; Fo Shuo Dasheng Zaoxiang Gongde Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广明 廣明 103 Guangming
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
黄门 黃門 72 Huangmen
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
耆婆 113 jīvaka
瞿昙弥 瞿曇彌 113 Gautami; Gautamī; Gotami
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四洲 115 Four Continents
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
提云般若 提雲般若 116 Devaprajñā
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无诸 無諸 119 Wu Zhu
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
于阗 于闐 121 Yutian
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 142.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
八十随形好 八十隨形好 98 eighty noble qualities
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不诳语 不誑語 98 not lying
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常生 99 immortality
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
杻械 99 handcuffs and shackles
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
谛念 諦念 100 right intention
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶鬼神 惡鬼神 195 evil demons and spirits
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
犯戒 102
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
广说 廣說 103 to explain; to teach
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
教诫 教誡 106 instruction; teaching
净持 淨持 106 a young boy
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
理实 理實 108 truth
罗门 羅門 108 Brahman
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能持 110 ability to uphold the precepts
能行 110 ability to act
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
女宝 女寶 110 precious maiden
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
起信 113 the awakening of faith
悭心 慳心 113 a miserly mind
前尘 前塵 113 past impurity
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
僧物 115 property of the monastic community
僧只物 僧祇物 115 property of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
烧炙 燒炙 115 to burn
神足通 115 teleportation
生天 115 highest rebirth
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
四生 115 four types of birth
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四天下 115 the four continents
四缘 四緣 115 the four conditions
宿业 宿業 115 past karma
贪着 貪著 116 attachment to desire
涂身 塗身 116 to annoint
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
洗沐 120 to bathe
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信乐 信樂 120 joy of believing
信受奉行 120 to receive and practice
行婬 120 lewd desire
厌离 厭離 121 to give up in disgust
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业受 業受 121 karmic lifespan
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优陀延 優陀延 121 udāna; inspired thought
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
赞歎 讚歎 122 praise
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
众苦 眾苦 122 all suffering
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
罪報 罪報 122 retribution
罪业 罪業 122 sin; karma
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作佛 122 to become a Buddha