Glossary and Vocabulary for Anantamukhasādhakadhāraṇī (Fo Shuo Yixiang Chusheng Pusa Jing) 佛說一向出生菩薩經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 53 fēi Kangxi radical 175 亦非無為無想無得
2 53 fēi wrong; bad; untruthful 亦非無為無想無得
3 53 fēi different 亦非無為無想無得
4 53 fēi to not be; to not have 亦非無為無想無得
5 53 fēi to violate; to be contrary to 亦非無為無想無得
6 53 fēi Africa 亦非無為無想無得
7 53 fēi to slander 亦非無為無想無得
8 53 fěi to avoid 亦非無為無想無得
9 53 fēi must 亦非無為無想無得
10 53 fēi an error 亦非無為無想無得
11 53 fēi a problem; a question 亦非無為無想無得
12 53 fēi evil 亦非無為無想無得
13 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 心得好解脫慧得好解脫
14 45 děi to want to; to need to 心得好解脫慧得好解脫
15 45 děi must; ought to 心得好解脫慧得好解脫
16 45 de 心得好解脫慧得好解脫
17 45 de infix potential marker 心得好解脫慧得好解脫
18 45 to result in 心得好解脫慧得好解脫
19 45 to be proper; to fit; to suit 心得好解脫慧得好解脫
20 45 to be satisfied 心得好解脫慧得好解脫
21 45 to be finished 心得好解脫慧得好解脫
22 45 děi satisfying 心得好解脫慧得好解脫
23 45 to contract 心得好解脫慧得好解脫
24 45 to hear 心得好解脫慧得好解脫
25 45 to have; there is 心得好解脫慧得好解脫
26 45 marks time passed 心得好解脫慧得好解脫
27 45 obtain; attain; prāpta 心得好解脫慧得好解脫
28 44 一切 yīqiè temporary 一切普集於此大會
29 44 一切 yīqiè the same 一切普集於此大會
30 39 to go; to 於此三月將入涅槃
31 39 to rely on; to depend on 於此三月將入涅槃
32 39 Yu 於此三月將入涅槃
33 39 a crow 於此三月將入涅槃
34 39 zhě ca 實無生死之法能遷滅者
35 36 陀羅尼 tuóluóní Dharani 復有四種陀羅尼
36 36 陀羅尼 tuóluóní dharani 復有四種陀羅尼
37 32 to enter 皆得入故
38 32 Kangxi radical 11 皆得入故
39 32 radical 皆得入故
40 32 income 皆得入故
41 32 to conform with 皆得入故
42 32 to descend 皆得入故
43 32 the entering tone 皆得入故
44 32 to pay 皆得入故
45 32 to join 皆得入故
46 32 entering; praveśa 皆得入故
47 29 to go back; to return 復有億百千諸菩薩眾
48 29 to resume; to restart 復有億百千諸菩薩眾
49 29 to do in detail 復有億百千諸菩薩眾
50 29 to restore 復有億百千諸菩薩眾
51 29 to respond; to reply to 復有億百千諸菩薩眾
52 29 Fu; Return 復有億百千諸菩薩眾
53 29 to retaliate; to reciprocate 復有億百千諸菩薩眾
54 29 to avoid forced labor or tax 復有億百千諸菩薩眾
55 29 Fu 復有億百千諸菩薩眾
56 29 doubled; to overlapping; folded 復有億百千諸菩薩眾
57 29 a lined garment with doubled thickness 復有億百千諸菩薩眾
58 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊如師子王
59 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊如師子王
60 28 世尊 shìzūn World-Honored One 圍遶世尊恭敬禮拜種種
61 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 圍遶世尊恭敬禮拜種種
62 27 zuò to do 作如是念我之命行久已
63 27 zuò to act as; to serve as 作如是念我之命行久已
64 27 zuò to start 作如是念我之命行久已
65 27 zuò a writing; a work 作如是念我之命行久已
66 27 zuò to dress as; to be disguised as 作如是念我之命行久已
67 27 zuō to create; to make 作如是念我之命行久已
68 27 zuō a workshop 作如是念我之命行久已
69 27 zuō to write; to compose 作如是念我之命行久已
70 27 zuò to rise 作如是念我之命行久已
71 27 zuò to be aroused 作如是念我之命行久已
72 27 zuò activity; action; undertaking 作如是念我之命行久已
73 27 zuò to regard as 作如是念我之命行久已
74 27 zuò action; kāraṇa 作如是念我之命行久已
75 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
76 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
77 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
78 27 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 具諸菩薩無量行
79 27 wéi to act as; to serve 為諸天人八部所敬
80 27 wéi to change into; to become 為諸天人八部所敬
81 27 wéi to be; is 為諸天人八部所敬
82 27 wéi to do 為諸天人八部所敬
83 27 wèi to support; to help 為諸天人八部所敬
84 27 wéi to govern 為諸天人八部所敬
85 26 method; way 諦住諸佛功德之法
86 26 France 諦住諸佛功德之法
87 26 the law; rules; regulations 諦住諸佛功德之法
88 26 the teachings of the Buddha; Dharma 諦住諸佛功德之法
89 26 a standard; a norm 諦住諸佛功德之法
90 26 an institution 諦住諸佛功德之法
91 26 to emulate 諦住諸佛功德之法
92 26 magic; a magic trick 諦住諸佛功德之法
93 26 punishment 諦住諸佛功德之法
94 26 Fa 諦住諸佛功德之法
95 26 a precedent 諦住諸佛功德之法
96 26 a classification of some kinds of Han texts 諦住諸佛功德之法
97 26 relating to a ceremony or rite 諦住諸佛功德之法
98 26 Dharma 諦住諸佛功德之法
99 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諦住諸佛功德之法
100 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諦住諸佛功德之法
101 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諦住諸佛功德之法
102 26 quality; characteristic 諦住諸佛功德之法
103 25 Kangxi radical 49 普觀大眾知其心已
104 25 to bring to an end; to stop 普觀大眾知其心已
105 25 to complete 普觀大眾知其心已
106 25 to demote; to dismiss 普觀大眾知其心已
107 25 to recover from an illness 普觀大眾知其心已
108 25 former; pūrvaka 普觀大眾知其心已
109 25 néng can; able 實無生死之法能遷滅者
110 25 néng ability; capacity 實無生死之法能遷滅者
111 25 néng a mythical bear-like beast 實無生死之法能遷滅者
112 25 néng energy 實無生死之法能遷滅者
113 25 néng function; use 實無生死之法能遷滅者
114 25 néng talent 實無生死之法能遷滅者
115 25 néng expert at 實無生死之法能遷滅者
116 25 néng to be in harmony 實無生死之法能遷滅者
117 25 néng to tend to; to care for 實無生死之法能遷滅者
118 25 néng to reach; to arrive at 實無生死之法能遷滅者
119 25 néng to be able; śak 實無生死之法能遷滅者
120 24 Kangxi radical 71 與菩薩摩訶薩無央數眾
121 24 to not have; without 與菩薩摩訶薩無央數眾
122 24 mo 與菩薩摩訶薩無央數眾
123 24 to not have 與菩薩摩訶薩無央數眾
124 24 Wu 與菩薩摩訶薩無央數眾
125 24 mo 與菩薩摩訶薩無央數眾
126 24 zhī to go 諦住諸佛功德之法
127 24 zhī to arrive; to go 諦住諸佛功德之法
128 24 zhī is 諦住諸佛功德之法
129 24 zhī to use 諦住諸佛功德之法
130 24 zhī Zhi 諦住諸佛功德之法
131 23 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時長老舍利弗
132 21 zhī to know 普觀大眾知其心已
133 21 zhī to comprehend 普觀大眾知其心已
134 21 zhī to inform; to tell 普觀大眾知其心已
135 21 zhī to administer 普觀大眾知其心已
136 21 zhī to distinguish; to discern 普觀大眾知其心已
137 21 zhī to be close friends 普觀大眾知其心已
138 21 zhī to feel; to sense; to perceive 普觀大眾知其心已
139 21 zhī to receive; to entertain 普觀大眾知其心已
140 21 zhī knowledge 普觀大眾知其心已
141 21 zhī consciousness; perception 普觀大眾知其心已
142 21 zhī a close friend 普觀大眾知其心已
143 21 zhì wisdom 普觀大眾知其心已
144 21 zhì Zhi 普觀大眾知其心已
145 21 zhī Understanding 普觀大眾知其心已
146 21 zhī know; jña 普觀大眾知其心已
147 21 Buddha; Awakened One 各各端心聽佛告勅
148 21 relating to Buddhism 各各端心聽佛告勅
149 21 a statue or image of a Buddha 各各端心聽佛告勅
150 21 a Buddhist text 各各端心聽佛告勅
151 21 to touch; to stroke 各各端心聽佛告勅
152 21 Buddha 各各端心聽佛告勅
153 21 Buddha; Awakened One 各各端心聽佛告勅
154 20 zhòng many; numerous 與菩薩摩訶薩無央數眾
155 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 與菩薩摩訶薩無央數眾
156 20 zhòng general; common; public 與菩薩摩訶薩無央數眾
157 20 self 作如是念我之命行久已
158 20 [my] dear 作如是念我之命行久已
159 20 Wo 作如是念我之命行久已
160 20 self; atman; attan 作如是念我之命行久已
161 20 ga 作如是念我之命行久已
162 20 infix potential marker 不應祕藏令眾不聞
163 19 xíng to walk 具諸菩薩無量行
164 19 xíng capable; competent 具諸菩薩無量行
165 19 háng profession 具諸菩薩無量行
166 19 xíng Kangxi radical 144 具諸菩薩無量行
167 19 xíng to travel 具諸菩薩無量行
168 19 xìng actions; conduct 具諸菩薩無量行
169 19 xíng to do; to act; to practice 具諸菩薩無量行
170 19 xíng all right; OK; okay 具諸菩薩無量行
171 19 háng horizontal line 具諸菩薩無量行
172 19 héng virtuous deeds 具諸菩薩無量行
173 19 hàng a line of trees 具諸菩薩無量行
174 19 hàng bold; steadfast 具諸菩薩無量行
175 19 xíng to move 具諸菩薩無量行
176 19 xíng to put into effect; to implement 具諸菩薩無量行
177 19 xíng travel 具諸菩薩無量行
178 19 xíng to circulate 具諸菩薩無量行
179 19 xíng running script; running script 具諸菩薩無量行
180 19 xíng temporary 具諸菩薩無量行
181 19 háng rank; order 具諸菩薩無量行
182 19 háng a business; a shop 具諸菩薩無量行
183 19 xíng to depart; to leave 具諸菩薩無量行
184 19 xíng to experience 具諸菩薩無量行
185 19 xíng path; way 具諸菩薩無量行
186 19 xíng xing; ballad 具諸菩薩無量行
187 19 xíng Xing 具諸菩薩無量行
188 19 xíng Practice 具諸菩薩無量行
189 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 具諸菩薩無量行
190 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 具諸菩薩無量行
191 19 to be subservient to 伊隷迷隷醯隷
192 19 laborer; servant 伊隷迷隷醯隷
193 19 to be attached; to be dependent on 伊隷迷隷醯隷
194 19 to check; to examine; to study 伊隷迷隷醯隷
195 19 Clerical Script 伊隷迷隷醯隷
196 19 Li 伊隷迷隷醯隷
197 18 jīng to go through; to experience 應聽如是經
198 18 jīng a sutra; a scripture 應聽如是經
199 18 jīng warp 應聽如是經
200 18 jīng longitude 應聽如是經
201 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 應聽如是經
202 18 jīng a woman's period 應聽如是經
203 18 jīng to bear; to endure 應聽如是經
204 18 jīng to hang; to die by hanging 應聽如是經
205 18 jīng classics 應聽如是經
206 18 jīng to be frugal; to save 應聽如是經
207 18 jīng a classic; a scripture; canon 應聽如是經
208 18 jīng a standard; a norm 應聽如是經
209 18 jīng a section of a Confucian work 應聽如是經
210 18 jīng to measure 應聽如是經
211 18 jīng human pulse 應聽如是經
212 18 jīng menstruation; a woman's period 應聽如是經
213 18 jīng sutra; discourse 應聽如是經
214 18 gain; advantage; benefit 利弗感得生念
215 18 profit 利弗感得生念
216 18 sharp 利弗感得生念
217 18 to benefit; to serve 利弗感得生念
218 18 Li 利弗感得生念
219 18 to be useful 利弗感得生念
220 18 smooth; without a hitch 利弗感得生念
221 18 benefit; hita 利弗感得生念
222 18 emperor; supreme ruler 喻吉帝
223 18 the ruler of Heaven 喻吉帝
224 18 a god 喻吉帝
225 18 imperialism 喻吉帝
226 18 lord; pārthiva 喻吉帝
227 18 Indra 喻吉帝
228 18 luó baby talk 知耶囉米蘇米
229 18 luō to nag 知耶囉米蘇米
230 18 luó ra 知耶囉米蘇米
231 18 lìng to make; to cause to be; to lead 不應祕藏令眾不聞
232 18 lìng to issue a command 不應祕藏令眾不聞
233 18 lìng rules of behavior; customs 不應祕藏令眾不聞
234 18 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 不應祕藏令眾不聞
235 18 lìng a season 不應祕藏令眾不聞
236 18 lìng respected; good reputation 不應祕藏令眾不聞
237 18 lìng good 不應祕藏令眾不聞
238 18 lìng pretentious 不應祕藏令眾不聞
239 18 lìng a transcending state of existence 不應祕藏令眾不聞
240 18 lìng a commander 不應祕藏令眾不聞
241 18 lìng a commanding quality; an impressive character 不應祕藏令眾不聞
242 18 lìng lyrics 不應祕藏令眾不聞
243 18 lìng Ling 不應祕藏令眾不聞
244 18 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 不應祕藏令眾不聞
245 18 Yi 亦如飢蜂
246 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 應說
247 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 應說
248 18 shuì to persuade 應說
249 18 shuō to teach; to recite; to explain 應說
250 18 shuō a doctrine; a theory 應說
251 18 shuō to claim; to assert 應說
252 18 shuō allocution 應說
253 18 shuō to criticize; to scold 應說
254 18 shuō to indicate; to refer to 應說
255 18 shuō speach; vāda 應說
256 18 shuō to speak; bhāṣate 應說
257 18 to use; to grasp 即以神力
258 18 to rely on 即以神力
259 18 to regard 即以神力
260 18 to be able to 即以神力
261 18 to order; to command 即以神力
262 18 used after a verb 即以神力
263 18 a reason; a cause 即以神力
264 18 Israel 即以神力
265 18 Yi 即以神力
266 18 use; yogena 即以神力
267 17 desire 我今為欲令諸菩薩一切
268 17 to desire; to wish 我今為欲令諸菩薩一切
269 17 to desire; to intend 我今為欲令諸菩薩一切
270 17 lust 我今為欲令諸菩薩一切
271 17 desire; intention; wish; kāma 我今為欲令諸菩薩一切
272 16 niàn to read aloud 作如是念我之命行久已
273 16 niàn to remember; to expect 作如是念我之命行久已
274 16 niàn to miss 作如是念我之命行久已
275 16 niàn to consider 作如是念我之命行久已
276 16 niàn to recite; to chant 作如是念我之命行久已
277 16 niàn to show affection for 作如是念我之命行久已
278 16 niàn a thought; an idea 作如是念我之命行久已
279 16 niàn twenty 作如是念我之命行久已
280 16 niàn memory 作如是念我之命行久已
281 16 niàn an instant 作如是念我之命行久已
282 16 niàn Nian 作如是念我之命行久已
283 16 niàn mindfulness; smrti 作如是念我之命行久已
284 16 niàn a thought; citta 作如是念我之命行久已
285 16 soil; ground; land 皆住於不退轉地
286 16 floor 皆住於不退轉地
287 16 the earth 皆住於不退轉地
288 16 fields 皆住於不退轉地
289 16 a place 皆住於不退轉地
290 16 a situation; a position 皆住於不退轉地
291 16 background 皆住於不退轉地
292 16 terrain 皆住於不退轉地
293 16 a territory; a region 皆住於不退轉地
294 16 used after a distance measure 皆住於不退轉地
295 16 coming from the same clan 皆住於不退轉地
296 16 earth; prthivi 皆住於不退轉地
297 16 stage; ground; level; bhumi 皆住於不退轉地
298 16 běn to be one's own 既知罪業惡道本
299 16 běn origin; source; root; foundation; basis 既知罪業惡道本
300 16 běn the roots of a plant 既知罪業惡道本
301 16 běn capital 既知罪業惡道本
302 16 běn main; central; primary 既知罪業惡道本
303 16 běn according to 既知罪業惡道本
304 16 běn a version; an edition 既知罪業惡道本
305 16 běn a memorial [presented to the emperor] 既知罪業惡道本
306 16 běn a book 既知罪業惡道本
307 16 běn trunk of a tree 既知罪業惡道本
308 16 běn to investigate the root of 既知罪業惡道本
309 16 běn a manuscript for a play 既知罪業惡道本
310 16 běn Ben 既知罪業惡道本
311 16 běn root; origin; mula 既知罪業惡道本
312 16 běn becoming, being, existing; bhava 既知罪業惡道本
313 16 běn former; previous; pūrva 既知罪業惡道本
314 16 xīn heart [organ] 普觀大眾知其心已
315 16 xīn Kangxi radical 61 普觀大眾知其心已
316 16 xīn mind; consciousness 普觀大眾知其心已
317 16 xīn the center; the core; the middle 普觀大眾知其心已
318 16 xīn one of the 28 star constellations 普觀大眾知其心已
319 16 xīn heart 普觀大眾知其心已
320 16 xīn emotion 普觀大眾知其心已
321 16 xīn intention; consideration 普觀大眾知其心已
322 16 xīn disposition; temperament 普觀大眾知其心已
323 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 普觀大眾知其心已
324 15 shí time; a point or period of time 當於是時四萬比丘聞其音聲
325 15 shí a season; a quarter of a year 當於是時四萬比丘聞其音聲
326 15 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當於是時四萬比丘聞其音聲
327 15 shí fashionable 當於是時四萬比丘聞其音聲
328 15 shí fate; destiny; luck 當於是時四萬比丘聞其音聲
329 15 shí occasion; opportunity; chance 當於是時四萬比丘聞其音聲
330 15 shí tense 當於是時四萬比丘聞其音聲
331 15 shí particular; special 當於是時四萬比丘聞其音聲
332 15 shí to plant; to cultivate 當於是時四萬比丘聞其音聲
333 15 shí an era; a dynasty 當於是時四萬比丘聞其音聲
334 15 shí time [abstract] 當於是時四萬比丘聞其音聲
335 15 shí seasonal 當於是時四萬比丘聞其音聲
336 15 shí to wait upon 當於是時四萬比丘聞其音聲
337 15 shí hour 當於是時四萬比丘聞其音聲
338 15 shí appropriate; proper; timely 當於是時四萬比丘聞其音聲
339 15 shí Shi 當於是時四萬比丘聞其音聲
340 15 shí a present; currentlt 當於是時四萬比丘聞其音聲
341 15 shí time; kāla 當於是時四萬比丘聞其音聲
342 15 shí at that time; samaya 當於是時四萬比丘聞其音聲
343 15 bǎi one hundred 時有九十億百千那
344 15 bǎi many 時有九十億百千那
345 15 bǎi Bai 時有九十億百千那
346 15 bǎi all 時有九十億百千那
347 15 bǎi hundred; sata 時有九十億百千那
348 14 mud 涅利槃利多泥
349 14 earth; clay 涅利槃利多泥
350 14 paste; plaster 涅利槃利多泥
351 14 to make dirty 涅利槃利多泥
352 14 to plaster 涅利槃利多泥
353 14 mud; paṅka 涅利槃利多泥
354 14 zhōng middle 明了憶念終不中忘
355 14 zhōng medium; medium sized 明了憶念終不中忘
356 14 zhōng China 明了憶念終不中忘
357 14 zhòng to hit the mark 明了憶念終不中忘
358 14 zhōng midday 明了憶念終不中忘
359 14 zhōng inside 明了憶念終不中忘
360 14 zhōng during 明了憶念終不中忘
361 14 zhōng Zhong 明了憶念終不中忘
362 14 zhōng intermediary 明了憶念終不中忘
363 14 zhōng half 明了憶念終不中忘
364 14 zhòng to reach; to attain 明了憶念終不中忘
365 14 zhòng to suffer; to infect 明了憶念終不中忘
366 14 zhòng to obtain 明了憶念終不中忘
367 14 zhòng to pass an exam 明了憶念終不中忘
368 14 zhōng middle 明了憶念終不中忘
369 14 suǒ a few; various; some 為諸天人八部所敬
370 14 suǒ a place; a location 為諸天人八部所敬
371 14 suǒ indicates a passive voice 為諸天人八部所敬
372 14 suǒ an ordinal number 為諸天人八部所敬
373 14 suǒ meaning 為諸天人八部所敬
374 14 suǒ garrison 為諸天人八部所敬
375 14 suǒ place; pradeśa 為諸天人八部所敬
376 14 Qi 普觀大眾知其心已
377 13 chí to grasp; to hold 持如來方便密教
378 13 chí to resist; to oppose 持如來方便密教
379 13 chí to uphold 持如來方便密教
380 13 chí to sustain; to keep; to uphold 持如來方便密教
381 13 chí to administer; to manage 持如來方便密教
382 13 chí to control 持如來方便密教
383 13 chí to be cautious 持如來方便密教
384 13 chí to remember 持如來方便密教
385 13 chí to assist 持如來方便密教
386 13 chí to hold; dhara 持如來方便密教
387 13 chí with; using 持如來方便密教
388 13 Mo 阿嬭莫嬭
389 13 gào to tell; to say; said; told 作是念已即告長
390 13 gào to request 作是念已即告長
391 13 gào to report; to inform 作是念已即告長
392 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 作是念已即告長
393 13 gào to accuse; to sue 作是念已即告長
394 13 gào to reach 作是念已即告長
395 13 gào an announcement 作是念已即告長
396 13 gào a party 作是念已即告長
397 13 gào a vacation 作是念已即告長
398 13 gào Gao 作是念已即告長
399 13 gào to tell; jalp 作是念已即告長
400 13 děng et cetera; and so on 皆是大阿羅漢等
401 13 děng to wait 皆是大阿羅漢等
402 13 děng to be equal 皆是大阿羅漢等
403 13 děng degree; level 皆是大阿羅漢等
404 13 děng to compare 皆是大阿羅漢等
405 13 wén to hear 不應祕藏令眾不聞
406 13 wén Wen 不應祕藏令眾不聞
407 13 wén sniff at; to smell 不應祕藏令眾不聞
408 13 wén to be widely known 不應祕藏令眾不聞
409 13 wén to confirm; to accept 不應祕藏令眾不聞
410 13 wén information 不應祕藏令眾不聞
411 13 wèn famous; well known 不應祕藏令眾不聞
412 13 wén knowledge; learning 不應祕藏令眾不聞
413 13 wèn popularity; prestige; reputation 不應祕藏令眾不聞
414 13 wén to question 不應祕藏令眾不聞
415 13 wén hearing; śruti 不應祕藏令眾不聞
416 12 Ru River 老大目揵連汝隨我語
417 12 Ru 老大目揵連汝隨我語
418 12 four 當於是時四萬比丘聞其音聲
419 12 note a musical scale 當於是時四萬比丘聞其音聲
420 12 fourth 當於是時四萬比丘聞其音聲
421 12 Si 當於是時四萬比丘聞其音聲
422 12 four; catur 當於是時四萬比丘聞其音聲
423 12 yán to speak; to say; said 如是等諸菩薩摩訶薩言
424 12 yán language; talk; words; utterance; speech 如是等諸菩薩摩訶薩言
425 12 yán Kangxi radical 149 如是等諸菩薩摩訶薩言
426 12 yán phrase; sentence 如是等諸菩薩摩訶薩言
427 12 yán a word; a syllable 如是等諸菩薩摩訶薩言
428 12 yán a theory; a doctrine 如是等諸菩薩摩訶薩言
429 12 yán to regard as 如是等諸菩薩摩訶薩言
430 12 yán to act as 如是等諸菩薩摩訶薩言
431 12 yán speech; vāc 如是等諸菩薩摩訶薩言
432 12 yán speak; vad 如是等諸菩薩摩訶薩言
433 11 one hundred million 時有九十億百千那
434 11 to estimate; to calculate; to guess 時有九十億百千那
435 11 a huge number; an immeasurable amount 時有九十億百千那
436 11 to allay; to put to rest; to satisfy 時有九十億百千那
437 11 a very large number; koṭi 時有九十億百千那
438 11 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 今授汝入無邊門陀羅尼
439 11 無邊 wúbiān boundless; ananta 今授汝入無邊門陀羅尼
440 11 jìng clean 非自淨非他淨
441 11 jìng no surplus; net 非自淨非他淨
442 11 jìng pure 非自淨非他淨
443 11 jìng tranquil 非自淨非他淨
444 11 jìng cold 非自淨非他淨
445 11 jìng to wash; to clense 非自淨非他淨
446 11 jìng role of hero 非自淨非他淨
447 11 jìng to remove sexual desire 非自淨非他淨
448 11 jìng bright and clean; luminous 非自淨非他淨
449 11 jìng clean; pure 非自淨非他淨
450 11 jìng cleanse 非自淨非他淨
451 11 jìng cleanse 非自淨非他淨
452 11 jìng Pure 非自淨非他淨
453 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 非自淨非他淨
454 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 非自淨非他淨
455 11 jìng viśuddhi; purity 非自淨非他淨
456 11 夜叉 yèchā yaksa 於彼雪山之中有八夜叉
457 11 tuó steep bank 甚深法忍入門陀
458 11 tuó a spinning top 甚深法忍入門陀
459 11 tuó uneven 甚深法忍入門陀
460 11 tuó dha 甚深法忍入門陀
461 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提故
462 11 菩提 pútí bodhi 菩提故
463 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提故
464 11 rén person; people; a human being 為諸天人八部所敬
465 11 rén Kangxi radical 9 為諸天人八部所敬
466 11 rén a kind of person 為諸天人八部所敬
467 11 rén everybody 為諸天人八部所敬
468 11 rén adult 為諸天人八部所敬
469 11 rén somebody; others 為諸天人八部所敬
470 11 rén an upright person 為諸天人八部所敬
471 11 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 為諸天人八部所敬
472 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諦住諸佛功德之法
473 10 所謂 suǒwèi so-called 所謂不空見
474 10 to be near by; to be close to 作是念已即告長
475 10 at that time 作是念已即告長
476 10 to be exactly the same as; to be thus 作是念已即告長
477 10 supposed; so-called 作是念已即告長
478 10 to arrive at; to ascend 作是念已即告長
479 10 一切大眾 yīqiè dàzhòng all beings 菩薩并及此土一切大眾
480 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 獲得四種清淨法故
481 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 獲得四種清淨法故
482 10 清淨 qīngjìng concise 獲得四種清淨法故
483 10 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 獲得四種清淨法故
484 10 清淨 qīngjìng pure and clean 獲得四種清淨法故
485 10 清淨 qīngjìng purity 獲得四種清淨法故
486 10 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 獲得四種清淨法故
487 10 qiān one thousand 千世界
488 10 qiān many; numerous; countless 千世界
489 10 qiān a cheat; swindler 千世界
490 10 to think; consider; to ponder 目不曾捨如渴思水
491 10 thinking; consideration 目不曾捨如渴思水
492 10 to miss; to long for 目不曾捨如渴思水
493 10 emotions 目不曾捨如渴思水
494 10 to mourn; to grieve 目不曾捨如渴思水
495 10 Si 目不曾捨如渴思水
496 10 sāi hairy [beard] 目不曾捨如渴思水
497 10 Think 目不曾捨如渴思水
498 10 volition; cetanā 目不曾捨如渴思水
499 10 consciousness, understanding; cetanā 目不曾捨如渴思水
500 10 thought; cintā 目不曾捨如渴思水

Frequencies of all Words

Top 962

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 55 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 爾時世尊以大悲力故威神力故
2 55 old; ancient; former; past 爾時世尊以大悲力故威神力故
3 55 reason; cause; purpose 爾時世尊以大悲力故威神力故
4 55 to die 爾時世尊以大悲力故威神力故
5 55 so; therefore; hence 爾時世尊以大悲力故威神力故
6 55 original 爾時世尊以大悲力故威神力故
7 55 accident; happening; instance 爾時世尊以大悲力故威神力故
8 55 a friend; an acquaintance; friendship 爾時世尊以大悲力故威神力故
9 55 something in the past 爾時世尊以大悲力故威神力故
10 55 deceased; dead 爾時世尊以大悲力故威神力故
11 55 still; yet 爾時世尊以大悲力故威神力故
12 55 therefore; tasmāt 爾時世尊以大悲力故威神力故
13 53 fēi not; non-; un- 亦非無為無想無得
14 53 fēi Kangxi radical 175 亦非無為無想無得
15 53 fēi wrong; bad; untruthful 亦非無為無想無得
16 53 fēi different 亦非無為無想無得
17 53 fēi to not be; to not have 亦非無為無想無得
18 53 fēi to violate; to be contrary to 亦非無為無想無得
19 53 fēi Africa 亦非無為無想無得
20 53 fēi to slander 亦非無為無想無得
21 53 fěi to avoid 亦非無為無想無得
22 53 fēi must 亦非無為無想無得
23 53 fēi an error 亦非無為無想無得
24 53 fēi a problem; a question 亦非無為無想無得
25 53 fēi evil 亦非無為無想無得
26 53 fēi besides; except; unless 亦非無為無想無得
27 49 this; these 於此三月將入涅槃
28 49 in this way 於此三月將入涅槃
29 49 otherwise; but; however; so 於此三月將入涅槃
30 49 at this time; now; here 於此三月將入涅槃
31 49 this; here; etad 於此三月將入涅槃
32 48 如是 rúshì thus; so 如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集
33 48 如是 rúshì thus, so 如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集
34 45 de potential marker 心得好解脫慧得好解脫
35 45 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 心得好解脫慧得好解脫
36 45 děi must; ought to 心得好解脫慧得好解脫
37 45 děi to want to; to need to 心得好解脫慧得好解脫
38 45 děi must; ought to 心得好解脫慧得好解脫
39 45 de 心得好解脫慧得好解脫
40 45 de infix potential marker 心得好解脫慧得好解脫
41 45 to result in 心得好解脫慧得好解脫
42 45 to be proper; to fit; to suit 心得好解脫慧得好解脫
43 45 to be satisfied 心得好解脫慧得好解脫
44 45 to be finished 心得好解脫慧得好解脫
45 45 de result of degree 心得好解脫慧得好解脫
46 45 de marks completion of an action 心得好解脫慧得好解脫
47 45 děi satisfying 心得好解脫慧得好解脫
48 45 to contract 心得好解脫慧得好解脫
49 45 marks permission or possibility 心得好解脫慧得好解脫
50 45 expressing frustration 心得好解脫慧得好解脫
51 45 to hear 心得好解脫慧得好解脫
52 45 to have; there is 心得好解脫慧得好解脫
53 45 marks time passed 心得好解脫慧得好解脫
54 45 obtain; attain; prāpta 心得好解脫慧得好解脫
55 44 一切 yīqiè all; every; everything 一切普集於此大會
56 44 一切 yīqiè temporary 一切普集於此大會
57 44 一切 yīqiè the same 一切普集於此大會
58 44 一切 yīqiè generally 一切普集於此大會
59 44 一切 yīqiè all, everything 一切普集於此大會
60 44 一切 yīqiè all; sarva 一切普集於此大會
61 39 in; at 於此三月將入涅槃
62 39 in; at 於此三月將入涅槃
63 39 in; at; to; from 於此三月將入涅槃
64 39 to go; to 於此三月將入涅槃
65 39 to rely on; to depend on 於此三月將入涅槃
66 39 to go to; to arrive at 於此三月將入涅槃
67 39 from 於此三月將入涅槃
68 39 give 於此三月將入涅槃
69 39 oppposing 於此三月將入涅槃
70 39 and 於此三月將入涅槃
71 39 compared to 於此三月將入涅槃
72 39 by 於此三月將入涅槃
73 39 and; as well as 於此三月將入涅槃
74 39 for 於此三月將入涅槃
75 39 Yu 於此三月將入涅槃
76 39 a crow 於此三月將入涅槃
77 39 whew; wow 於此三月將入涅槃
78 39 near to; antike 於此三月將入涅槃
79 39 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 實無生死之法能遷滅者
80 39 zhě that 實無生死之法能遷滅者
81 39 zhě nominalizing function word 實無生死之法能遷滅者
82 39 zhě used to mark a definition 實無生死之法能遷滅者
83 39 zhě used to mark a pause 實無生死之法能遷滅者
84 39 zhě topic marker; that; it 實無生死之法能遷滅者
85 39 zhuó according to 實無生死之法能遷滅者
86 39 zhě ca 實無生死之法能遷滅者
87 37 shì is; are; am; to be 作是念已即告長
88 37 shì is exactly 作是念已即告長
89 37 shì is suitable; is in contrast 作是念已即告長
90 37 shì this; that; those 作是念已即告長
91 37 shì really; certainly 作是念已即告長
92 37 shì correct; yes; affirmative 作是念已即告長
93 37 shì true 作是念已即告長
94 37 shì is; has; exists 作是念已即告長
95 37 shì used between repetitions of a word 作是念已即告長
96 37 shì a matter; an affair 作是念已即告長
97 37 shì Shi 作是念已即告長
98 37 shì is; bhū 作是念已即告長
99 37 shì this; idam 作是念已即告長
100 36 陀羅尼 tuóluóní Dharani 復有四種陀羅尼
101 36 陀羅尼 tuóluóní dharani 復有四種陀羅尼
102 32 to enter 皆得入故
103 32 Kangxi radical 11 皆得入故
104 32 radical 皆得入故
105 32 income 皆得入故
106 32 to conform with 皆得入故
107 32 to descend 皆得入故
108 32 the entering tone 皆得入故
109 32 to pay 皆得入故
110 32 to join 皆得入故
111 32 entering; praveśa 皆得入故
112 29 again; more; repeatedly 復有億百千諸菩薩眾
113 29 to go back; to return 復有億百千諸菩薩眾
114 29 to resume; to restart 復有億百千諸菩薩眾
115 29 to do in detail 復有億百千諸菩薩眾
116 29 to restore 復有億百千諸菩薩眾
117 29 to respond; to reply to 復有億百千諸菩薩眾
118 29 after all; and then 復有億百千諸菩薩眾
119 29 even if; although 復有億百千諸菩薩眾
120 29 Fu; Return 復有億百千諸菩薩眾
121 29 to retaliate; to reciprocate 復有億百千諸菩薩眾
122 29 to avoid forced labor or tax 復有億百千諸菩薩眾
123 29 particle without meaing 復有億百千諸菩薩眾
124 29 Fu 復有億百千諸菩薩眾
125 29 repeated; again 復有億百千諸菩薩眾
126 29 doubled; to overlapping; folded 復有億百千諸菩薩眾
127 29 a lined garment with doubled thickness 復有億百千諸菩薩眾
128 29 again; punar 復有億百千諸菩薩眾
129 28 ruò to seem; to be like; as 福德莊嚴猶若山王
130 28 ruò seemingly 福德莊嚴猶若山王
131 28 ruò if 福德莊嚴猶若山王
132 28 ruò you 福德莊嚴猶若山王
133 28 ruò this; that 福德莊嚴猶若山王
134 28 ruò and; or 福德莊嚴猶若山王
135 28 ruò as for; pertaining to 福德莊嚴猶若山王
136 28 pomegranite 福德莊嚴猶若山王
137 28 ruò to choose 福德莊嚴猶若山王
138 28 ruò to agree; to accord with; to conform to 福德莊嚴猶若山王
139 28 ruò thus 福德莊嚴猶若山王
140 28 ruò pollia 福德莊嚴猶若山王
141 28 ruò Ruo 福德莊嚴猶若山王
142 28 ruò only then 福德莊嚴猶若山王
143 28 ja 福德莊嚴猶若山王
144 28 jñā 福德莊嚴猶若山王
145 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊如師子王
146 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊如師子王
147 28 jiē all; each and every; in all cases 如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集
148 28 jiē same; equally 如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集
149 28 世尊 shìzūn World-Honored One 圍遶世尊恭敬禮拜種種
150 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 圍遶世尊恭敬禮拜種種
151 27 zuò to do 作如是念我之命行久已
152 27 zuò to act as; to serve as 作如是念我之命行久已
153 27 zuò to start 作如是念我之命行久已
154 27 zuò a writing; a work 作如是念我之命行久已
155 27 zuò to dress as; to be disguised as 作如是念我之命行久已
156 27 zuō to create; to make 作如是念我之命行久已
157 27 zuō a workshop 作如是念我之命行久已
158 27 zuō to write; to compose 作如是念我之命行久已
159 27 zuò to rise 作如是念我之命行久已
160 27 zuò to be aroused 作如是念我之命行久已
161 27 zuò activity; action; undertaking 作如是念我之命行久已
162 27 zuò to regard as 作如是念我之命行久已
163 27 zuò action; kāraṇa 作如是念我之命行久已
164 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
165 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
166 27 菩薩 púsà bodhisattva 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
167 27 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 具諸菩薩無量行
168 27 wèi for; to 為諸天人八部所敬
169 27 wèi because of 為諸天人八部所敬
170 27 wéi to act as; to serve 為諸天人八部所敬
171 27 wéi to change into; to become 為諸天人八部所敬
172 27 wéi to be; is 為諸天人八部所敬
173 27 wéi to do 為諸天人八部所敬
174 27 wèi for 為諸天人八部所敬
175 27 wèi because of; for; to 為諸天人八部所敬
176 27 wèi to 為諸天人八部所敬
177 27 wéi in a passive construction 為諸天人八部所敬
178 27 wéi forming a rehetorical question 為諸天人八部所敬
179 27 wéi forming an adverb 為諸天人八部所敬
180 27 wéi to add emphasis 為諸天人八部所敬
181 27 wèi to support; to help 為諸天人八部所敬
182 27 wéi to govern 為諸天人八部所敬
183 26 dāng to be; to act as; to serve as 當於是時四萬比丘聞其音聲
184 26 dāng at or in the very same; be apposite 當於是時四萬比丘聞其音聲
185 26 dāng dang (sound of a bell) 當於是時四萬比丘聞其音聲
186 26 dāng to face 當於是時四萬比丘聞其音聲
187 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當於是時四萬比丘聞其音聲
188 26 dāng to manage; to host 當於是時四萬比丘聞其音聲
189 26 dāng should 當於是時四萬比丘聞其音聲
190 26 dāng to treat; to regard as 當於是時四萬比丘聞其音聲
191 26 dǎng to think 當於是時四萬比丘聞其音聲
192 26 dàng suitable; correspond to 當於是時四萬比丘聞其音聲
193 26 dǎng to be equal 當於是時四萬比丘聞其音聲
194 26 dàng that 當於是時四萬比丘聞其音聲
195 26 dāng an end; top 當於是時四萬比丘聞其音聲
196 26 dàng clang; jingle 當於是時四萬比丘聞其音聲
197 26 dāng to judge 當於是時四萬比丘聞其音聲
198 26 dǎng to bear on one's shoulder 當於是時四萬比丘聞其音聲
199 26 dàng the same 當於是時四萬比丘聞其音聲
200 26 dàng to pawn 當於是時四萬比丘聞其音聲
201 26 dàng to fail [an exam] 當於是時四萬比丘聞其音聲
202 26 dàng a trap 當於是時四萬比丘聞其音聲
203 26 dàng a pawned item 當於是時四萬比丘聞其音聲
204 26 method; way 諦住諸佛功德之法
205 26 France 諦住諸佛功德之法
206 26 the law; rules; regulations 諦住諸佛功德之法
207 26 the teachings of the Buddha; Dharma 諦住諸佛功德之法
208 26 a standard; a norm 諦住諸佛功德之法
209 26 an institution 諦住諸佛功德之法
210 26 to emulate 諦住諸佛功德之法
211 26 magic; a magic trick 諦住諸佛功德之法
212 26 punishment 諦住諸佛功德之法
213 26 Fa 諦住諸佛功德之法
214 26 a precedent 諦住諸佛功德之法
215 26 a classification of some kinds of Han texts 諦住諸佛功德之法
216 26 relating to a ceremony or rite 諦住諸佛功德之法
217 26 Dharma 諦住諸佛功德之法
218 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諦住諸佛功德之法
219 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諦住諸佛功德之法
220 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諦住諸佛功德之法
221 26 quality; characteristic 諦住諸佛功德之法
222 25 already 普觀大眾知其心已
223 25 Kangxi radical 49 普觀大眾知其心已
224 25 from 普觀大眾知其心已
225 25 to bring to an end; to stop 普觀大眾知其心已
226 25 final aspectual particle 普觀大眾知其心已
227 25 afterwards; thereafter 普觀大眾知其心已
228 25 too; very; excessively 普觀大眾知其心已
229 25 to complete 普觀大眾知其心已
230 25 to demote; to dismiss 普觀大眾知其心已
231 25 to recover from an illness 普觀大眾知其心已
232 25 certainly 普觀大眾知其心已
233 25 an interjection of surprise 普觀大眾知其心已
234 25 this 普觀大眾知其心已
235 25 former; pūrvaka 普觀大眾知其心已
236 25 former; pūrvaka 普觀大眾知其心已
237 25 that; those 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
238 25 another; the other 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
239 25 that; tad 彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大眾
240 25 néng can; able 實無生死之法能遷滅者
241 25 néng ability; capacity 實無生死之法能遷滅者
242 25 néng a mythical bear-like beast 實無生死之法能遷滅者
243 25 néng energy 實無生死之法能遷滅者
244 25 néng function; use 實無生死之法能遷滅者
245 25 néng may; should; permitted to 實無生死之法能遷滅者
246 25 néng talent 實無生死之法能遷滅者
247 25 néng expert at 實無生死之法能遷滅者
248 25 néng to be in harmony 實無生死之法能遷滅者
249 25 néng to tend to; to care for 實無生死之法能遷滅者
250 25 néng to reach; to arrive at 實無生死之法能遷滅者
251 25 néng as long as; only 實無生死之法能遷滅者
252 25 néng even if 實無生死之法能遷滅者
253 25 néng but 實無生死之法能遷滅者
254 25 néng in this way 實無生死之法能遷滅者
255 25 néng to be able; śak 實無生死之法能遷滅者
256 24 no 與菩薩摩訶薩無央數眾
257 24 Kangxi radical 71 與菩薩摩訶薩無央數眾
258 24 to not have; without 與菩薩摩訶薩無央數眾
259 24 has not yet 與菩薩摩訶薩無央數眾
260 24 mo 與菩薩摩訶薩無央數眾
261 24 do not 與菩薩摩訶薩無央數眾
262 24 not; -less; un- 與菩薩摩訶薩無央數眾
263 24 regardless of 與菩薩摩訶薩無央數眾
264 24 to not have 與菩薩摩訶薩無央數眾
265 24 um 與菩薩摩訶薩無央數眾
266 24 Wu 與菩薩摩訶薩無央數眾
267 24 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 與菩薩摩訶薩無央數眾
268 24 not; non- 與菩薩摩訶薩無央數眾
269 24 mo 與菩薩摩訶薩無央數眾
270 24 zhī him; her; them; that 諦住諸佛功德之法
271 24 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諦住諸佛功德之法
272 24 zhī to go 諦住諸佛功德之法
273 24 zhī this; that 諦住諸佛功德之法
274 24 zhī genetive marker 諦住諸佛功德之法
275 24 zhī it 諦住諸佛功德之法
276 24 zhī in 諦住諸佛功德之法
277 24 zhī all 諦住諸佛功德之法
278 24 zhī and 諦住諸佛功德之法
279 24 zhī however 諦住諸佛功德之法
280 24 zhī if 諦住諸佛功德之法
281 24 zhī then 諦住諸佛功德之法
282 24 zhī to arrive; to go 諦住諸佛功德之法
283 24 zhī is 諦住諸佛功德之法
284 24 zhī to use 諦住諸佛功德之法
285 24 zhī Zhi 諦住諸佛功德之法
286 23 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時長老舍利弗
287 22 zhū all; many; various 盡諸有結
288 22 zhū Zhu 盡諸有結
289 22 zhū all; members of the class 盡諸有結
290 22 zhū interrogative particle 盡諸有結
291 22 zhū him; her; them; it 盡諸有結
292 22 zhū of; in 盡諸有結
293 22 zhū all; many; sarva 盡諸有結
294 21 zhī to know 普觀大眾知其心已
295 21 zhī to comprehend 普觀大眾知其心已
296 21 zhī to inform; to tell 普觀大眾知其心已
297 21 zhī to administer 普觀大眾知其心已
298 21 zhī to distinguish; to discern 普觀大眾知其心已
299 21 zhī to be close friends 普觀大眾知其心已
300 21 zhī to feel; to sense; to perceive 普觀大眾知其心已
301 21 zhī to receive; to entertain 普觀大眾知其心已
302 21 zhī knowledge 普觀大眾知其心已
303 21 zhī consciousness; perception 普觀大眾知其心已
304 21 zhī a close friend 普觀大眾知其心已
305 21 zhì wisdom 普觀大眾知其心已
306 21 zhì Zhi 普觀大眾知其心已
307 21 zhī Understanding 普觀大眾知其心已
308 21 zhī know; jña 普觀大眾知其心已
309 21 Buddha; Awakened One 各各端心聽佛告勅
310 21 relating to Buddhism 各各端心聽佛告勅
311 21 a statue or image of a Buddha 各各端心聽佛告勅
312 21 a Buddhist text 各各端心聽佛告勅
313 21 to touch; to stroke 各各端心聽佛告勅
314 21 Buddha 各各端心聽佛告勅
315 21 Buddha; Awakened One 各各端心聽佛告勅
316 20 zhòng many; numerous 與菩薩摩訶薩無央數眾
317 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 與菩薩摩訶薩無央數眾
318 20 zhòng general; common; public 與菩薩摩訶薩無央數眾
319 20 zhòng many; all; sarva 與菩薩摩訶薩無央數眾
320 20 I; me; my 作如是念我之命行久已
321 20 self 作如是念我之命行久已
322 20 we; our 作如是念我之命行久已
323 20 [my] dear 作如是念我之命行久已
324 20 Wo 作如是念我之命行久已
325 20 self; atman; attan 作如是念我之命行久已
326 20 ga 作如是念我之命行久已
327 20 I; aham 作如是念我之命行久已
328 20 not; no 不應祕藏令眾不聞
329 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 不應祕藏令眾不聞
330 20 as a correlative 不應祕藏令眾不聞
331 20 no (answering a question) 不應祕藏令眾不聞
332 20 forms a negative adjective from a noun 不應祕藏令眾不聞
333 20 at the end of a sentence to form a question 不應祕藏令眾不聞
334 20 to form a yes or no question 不應祕藏令眾不聞
335 20 infix potential marker 不應祕藏令眾不聞
336 20 no; na 不應祕藏令眾不聞
337 19 xíng to walk 具諸菩薩無量行
338 19 xíng capable; competent 具諸菩薩無量行
339 19 háng profession 具諸菩薩無量行
340 19 háng line; row 具諸菩薩無量行
341 19 xíng Kangxi radical 144 具諸菩薩無量行
342 19 xíng to travel 具諸菩薩無量行
343 19 xìng actions; conduct 具諸菩薩無量行
344 19 xíng to do; to act; to practice 具諸菩薩無量行
345 19 xíng all right; OK; okay 具諸菩薩無量行
346 19 háng horizontal line 具諸菩薩無量行
347 19 héng virtuous deeds 具諸菩薩無量行
348 19 hàng a line of trees 具諸菩薩無量行
349 19 hàng bold; steadfast 具諸菩薩無量行
350 19 xíng to move 具諸菩薩無量行
351 19 xíng to put into effect; to implement 具諸菩薩無量行
352 19 xíng travel 具諸菩薩無量行
353 19 xíng to circulate 具諸菩薩無量行
354 19 xíng running script; running script 具諸菩薩無量行
355 19 xíng temporary 具諸菩薩無量行
356 19 xíng soon 具諸菩薩無量行
357 19 háng rank; order 具諸菩薩無量行
358 19 háng a business; a shop 具諸菩薩無量行
359 19 xíng to depart; to leave 具諸菩薩無量行
360 19 xíng to experience 具諸菩薩無量行
361 19 xíng path; way 具諸菩薩無量行
362 19 xíng xing; ballad 具諸菩薩無量行
363 19 xíng a round [of drinks] 具諸菩薩無量行
364 19 xíng Xing 具諸菩薩無量行
365 19 xíng moreover; also 具諸菩薩無量行
366 19 xíng Practice 具諸菩薩無量行
367 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 具諸菩薩無量行
368 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 具諸菩薩無量行
369 19 to be subservient to 伊隷迷隷醯隷
370 19 laborer; servant 伊隷迷隷醯隷
371 19 to be attached; to be dependent on 伊隷迷隷醯隷
372 19 to check; to examine; to study 伊隷迷隷醯隷
373 19 Clerical Script 伊隷迷隷醯隷
374 19 Li 伊隷迷隷醯隷
375 18 jīng to go through; to experience 應聽如是經
376 18 jīng a sutra; a scripture 應聽如是經
377 18 jīng warp 應聽如是經
378 18 jīng longitude 應聽如是經
379 18 jīng often; regularly; frequently 應聽如是經
380 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 應聽如是經
381 18 jīng a woman's period 應聽如是經
382 18 jīng to bear; to endure 應聽如是經
383 18 jīng to hang; to die by hanging 應聽如是經
384 18 jīng classics 應聽如是經
385 18 jīng to be frugal; to save 應聽如是經
386 18 jīng a classic; a scripture; canon 應聽如是經
387 18 jīng a standard; a norm 應聽如是經
388 18 jīng a section of a Confucian work 應聽如是經
389 18 jīng to measure 應聽如是經
390 18 jīng human pulse 應聽如是經
391 18 jīng menstruation; a woman's period 應聽如是經
392 18 jīng sutra; discourse 應聽如是經
393 18 gain; advantage; benefit 利弗感得生念
394 18 profit 利弗感得生念
395 18 sharp 利弗感得生念
396 18 to benefit; to serve 利弗感得生念
397 18 Li 利弗感得生念
398 18 to be useful 利弗感得生念
399 18 smooth; without a hitch 利弗感得生念
400 18 benefit; hita 利弗感得生念
401 18 emperor; supreme ruler 喻吉帝
402 18 the ruler of Heaven 喻吉帝
403 18 a god 喻吉帝
404 18 imperialism 喻吉帝
405 18 lord; pārthiva 喻吉帝
406 18 Indra 喻吉帝
407 18 luó an exclamatory final particle 知耶囉米蘇米
408 18 luó baby talk 知耶囉米蘇米
409 18 luō to nag 知耶囉米蘇米
410 18 luó ra 知耶囉米蘇米
411 18 lìng to make; to cause to be; to lead 不應祕藏令眾不聞
412 18 lìng to issue a command 不應祕藏令眾不聞
413 18 lìng rules of behavior; customs 不應祕藏令眾不聞
414 18 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 不應祕藏令眾不聞
415 18 lìng a season 不應祕藏令眾不聞
416 18 lìng respected; good reputation 不應祕藏令眾不聞
417 18 lìng good 不應祕藏令眾不聞
418 18 lìng pretentious 不應祕藏令眾不聞
419 18 lìng a transcending state of existence 不應祕藏令眾不聞
420 18 lìng a commander 不應祕藏令眾不聞
421 18 lìng a commanding quality; an impressive character 不應祕藏令眾不聞
422 18 lìng lyrics 不應祕藏令眾不聞
423 18 lìng Ling 不應祕藏令眾不聞
424 18 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 不應祕藏令眾不聞
425 18 also; too 亦如飢蜂
426 18 but 亦如飢蜂
427 18 this; he; she 亦如飢蜂
428 18 although; even though 亦如飢蜂
429 18 already 亦如飢蜂
430 18 particle with no meaning 亦如飢蜂
431 18 Yi 亦如飢蜂
432 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 應說
433 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 應說
434 18 shuì to persuade 應說
435 18 shuō to teach; to recite; to explain 應說
436 18 shuō a doctrine; a theory 應說
437 18 shuō to claim; to assert 應說
438 18 shuō allocution 應說
439 18 shuō to criticize; to scold 應說
440 18 shuō to indicate; to refer to 應說
441 18 shuō speach; vāda 應說
442 18 shuō to speak; bhāṣate 應說
443 18 so as to; in order to 即以神力
444 18 to use; to regard as 即以神力
445 18 to use; to grasp 即以神力
446 18 according to 即以神力
447 18 because of 即以神力
448 18 on a certain date 即以神力
449 18 and; as well as 即以神力
450 18 to rely on 即以神力
451 18 to regard 即以神力
452 18 to be able to 即以神力
453 18 to order; to command 即以神力
454 18 further; moreover 即以神力
455 18 used after a verb 即以神力
456 18 very 即以神力
457 18 already 即以神力
458 18 increasingly 即以神力
459 18 a reason; a cause 即以神力
460 18 Israel 即以神力
461 18 Yi 即以神力
462 18 use; yogena 即以神力
463 17 desire 我今為欲令諸菩薩一切
464 17 to desire; to wish 我今為欲令諸菩薩一切
465 17 almost; nearly; about to occur 我今為欲令諸菩薩一切
466 17 to desire; to intend 我今為欲令諸菩薩一切
467 17 lust 我今為欲令諸菩薩一切
468 17 desire; intention; wish; kāma 我今為欲令諸菩薩一切
469 17 yǒu is; are; to exist 盡諸有結
470 17 yǒu to have; to possess 盡諸有結
471 17 yǒu indicates an estimate 盡諸有結
472 17 yǒu indicates a large quantity 盡諸有結
473 17 yǒu indicates an affirmative response 盡諸有結
474 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 盡諸有結
475 17 yǒu used to compare two things 盡諸有結
476 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 盡諸有結
477 17 yǒu used before the names of dynasties 盡諸有結
478 17 yǒu a certain thing; what exists 盡諸有結
479 17 yǒu multiple of ten and ... 盡諸有結
480 17 yǒu abundant 盡諸有結
481 17 yǒu purposeful 盡諸有結
482 17 yǒu You 盡諸有結
483 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 盡諸有結
484 17 yǒu becoming; bhava 盡諸有結
485 16 niàn to read aloud 作如是念我之命行久已
486 16 niàn to remember; to expect 作如是念我之命行久已
487 16 niàn to miss 作如是念我之命行久已
488 16 niàn to consider 作如是念我之命行久已
489 16 niàn to recite; to chant 作如是念我之命行久已
490 16 niàn to show affection for 作如是念我之命行久已
491 16 niàn a thought; an idea 作如是念我之命行久已
492 16 niàn twenty 作如是念我之命行久已
493 16 niàn memory 作如是念我之命行久已
494 16 niàn an instant 作如是念我之命行久已
495 16 niàn Nian 作如是念我之命行久已
496 16 niàn mindfulness; smrti 作如是念我之命行久已
497 16 niàn a thought; citta 作如是念我之命行久已
498 16 soil; ground; land 皆住於不退轉地
499 16 de subordinate particle 皆住於不退轉地
500 16 floor 皆住於不退轉地

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
this; here; etad
如是 rúshì thus, so
obtain; attain; prāpta
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
near to; antike
zhě ca
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
陀罗尼 陀羅尼
 1. tuóluóní
 2. tuóluóní
 1. Dharani
 2. dharani
entering; praveśa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
安多 196 Amdo
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
阿僧伽 97 Asaṅga
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
宝意 寶意 98 Ratnamati
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
重阁讲堂 重閣講堂 99 Venuvana Pavilion
大林精舍 100 Venuvana Vihara
大林 100 Dalin; Talin
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
多罗 多羅 100 Tara
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法贤 法賢 102 Faxian
佛说一向出生菩萨经 佛說一向出生菩薩經 102 Anantamukhasādhakadhāraṇī; Fo Shuo Yixiang Chusheng Pusa Jing
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
瞿多 106 Ju Duo
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
魔怨 109 Māra
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗延力 那羅延力 110 Nārāyaṇabalin
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘耶离 毘耶離 112 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
善臂 115 Subāhu
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
83 Sui Dynasty
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 India; Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
香象 120 Gandhahastī
醯罗 醯羅 120 Hadda
雪山 120 Himalayan Mountains
耶舍 121 Narendrayaśas
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有子 121 Master You
至大 90 Zhida reign

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 190.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧 196 asamkhyeya
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
八大 98 eight great
白佛 98 to address the Buddha
八天 98 eight heavens
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
臭秽 臭穢 99 foul
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
顶受 頂受 100 to respectfully receive
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
功德聚 103 stupa
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. Sands of the Ganges
 3. grains of sand in the Ganges River; innumerable
后际 後際 104 a later time
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
简择 簡擇 106 to chose
寂定 106 samadhi
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
戒行 106 to abide by precepts
净衣 淨衣 106 pure clothing
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
空法 107 to regard all things as empty
六通 108 six supernatural powers
利养 利養 108 gain
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙色 109 wonderful form
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
能行 110 ability to act
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
起信 113 the awakening of faith
前生 113 previous lives
求法 113 to seek the Dharma
劝请 勸請 113 to request; to implore
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三劫 115
 1. Three Kalpas
 2. the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
山王 115 the highest peak
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
身心自在 115 Be Carefree in Body and Mind
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四法 115 the four aspects of the Dharma
四种修 四種修 115 four kinds of cultivation
速证菩提 速證菩提 115 enlightenment is quickly attained
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所行 115 actions; practice
剃除 116 to severe
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我事 119 myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所畏 無所畏 119 without any fear
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
無想 119 no notion
无碍智 無礙智 119 omniscience
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心得自在 120 having attained mastery of their minds
行入 120 entrance by practice
心所 120 a mental factor; caitta
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
厌离 厭離 121 to give up in disgust
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
欲界 121 realm of desire
赞歎 讚歎 122 praise
增上 122 additional; increased; superior
长者子 長者子 122 the son of an elder
真佛子 122 True Buddhist
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
字门 字門 122 letter gateway; letter teaching
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪业 罪業 122 sin; karma