Glossary and Vocabulary for Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing) 清淨毘尼方廣經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 122 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 時有天子名寂
2 122 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 時有天子名寂
3 83 Kangxi radical 71 無生之法終無
4 83 to not have; without 無生之法終無
5 83 mo 無生之法終無
6 83 to not have 無生之法終無
7 83 Wu 無生之法終無
8 83 mo 無生之法終無
9 82 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 是文殊師利為住何處
10 79 yán to speak; to say; said
11 79 yán language; talk; words; utterance; speech
12 79 yán Kangxi radical 149
13 79 yán phrase; sentence
14 79 yán a word; a syllable
15 79 yán a theory; a doctrine
16 79 yán to regard as
17 79 yán to act as
18 79 yán word; vacana
19 79 yán speak; vad
20 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
21 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
22 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
23 74 to go; to 不如從於文
24 74 to rely on; to depend on 不如從於文
25 74 Yu 不如從於文
26 74 a crow 不如從於文
27 64 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 云何名為菩薩毘尼
28 60 一切 yīqiè temporary 若從一切聲聞緣覺有所聞法
29 60 一切 yīqiè the same 若從一切聲聞緣覺有所聞法
30 60 infix potential marker 虛空中而不現形
31 56 děng et cetera; and so on 如如等
32 56 děng to wait 如如等
33 56 děng to be equal 如如等
34 56 děng degree; level 如如等
35 56 děng to compare 如如等
36 56 děng same; equal; sama 如如等
37 49 聲聞 shēngwén sravaka 如聲聞法等
38 49 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 如聲聞法等
39 48 mén door; gate; doorway; gateway 以何為門
40 48 mén phylum; division 以何為門
41 48 mén sect; school 以何為門
42 48 mén Kangxi radical 169 以何為門
43 48 mén a door-like object 以何為門
44 48 mén an opening 以何為門
45 48 mén an access point; a border entrance 以何為門
46 48 mén a household; a clan 以何為門
47 48 mén a kind; a category 以何為門
48 48 mén to guard a gate 以何為門
49 48 mén Men 以何為門
50 48 mén a turning point 以何為門
51 48 mén a method 以何為門
52 48 mén a sense organ 以何為門
53 48 mén door; gate; dvara 以何為門
54 40 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說可虛妄耶
55 40 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說可虛妄耶
56 40 shuì to persuade 如來所說可虛妄耶
57 40 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說可虛妄耶
58 40 shuō a doctrine; a theory 如來所說可虛妄耶
59 40 shuō to claim; to assert 如來所說可虛妄耶
60 40 shuō allocution 如來所說可虛妄耶
61 40 shuō to criticize; to scold 如來所說可虛妄耶
62 40 shuō to indicate; to refer to 如來所說可虛妄耶
63 40 shuō speach; vāda 如來所說可虛妄耶
64 40 shuō to speak; bhāṣate 如來所說可虛妄耶
65 40 shuō to instruct 如來所說可虛妄耶
66 40 method; way 千大眾恭敬圍繞而演說法
67 40 France 千大眾恭敬圍繞而演說法
68 40 the law; rules; regulations 千大眾恭敬圍繞而演說法
69 40 the teachings of the Buddha; Dharma 千大眾恭敬圍繞而演說法
70 40 a standard; a norm 千大眾恭敬圍繞而演說法
71 40 an institution 千大眾恭敬圍繞而演說法
72 40 to emulate 千大眾恭敬圍繞而演說法
73 40 magic; a magic trick 千大眾恭敬圍繞而演說法
74 40 punishment 千大眾恭敬圍繞而演說法
75 40 Fa 千大眾恭敬圍繞而演說法
76 40 a precedent 千大眾恭敬圍繞而演說法
77 40 a classification of some kinds of Han texts 千大眾恭敬圍繞而演說法
78 40 relating to a ceremony or rite 千大眾恭敬圍繞而演說法
79 40 Dharma 千大眾恭敬圍繞而演說法
80 40 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 千大眾恭敬圍繞而演說法
81 40 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 千大眾恭敬圍繞而演說法
82 40 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 千大眾恭敬圍繞而演說法
83 40 quality; characteristic 千大眾恭敬圍繞而演說法
84 38 wéi to act as; to serve 是文殊師利為住何處
85 38 wéi to change into; to become 是文殊師利為住何處
86 38 wéi to be; is 是文殊師利為住何處
87 38 wéi to do 是文殊師利為住何處
88 38 wèi to support; to help 是文殊師利為住何處
89 38 wéi to govern 是文殊師利為住何處
90 38 wèi to be; bhū 是文殊師利為住何處
91 38 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 不生煩惱不滅煩惱
92 38 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 不生煩惱不滅煩惱
93 38 煩惱 fánnǎo defilement 不生煩惱不滅煩惱
94 38 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 不生煩惱不滅煩惱
95 37 suǒ a few; various; some 言論眾所欲聞
96 37 suǒ a place; a location 言論眾所欲聞
97 37 suǒ indicates a passive voice 言論眾所欲聞
98 37 suǒ an ordinal number 言論眾所欲聞
99 37 suǒ meaning 言論眾所欲聞
100 37 suǒ garrison 言論眾所欲聞
101 37 suǒ place; pradeśa 言論眾所欲聞
102 37 答言 dá yán to reply 答言
103 35 fēi Kangxi radical 175 非重世
104 35 fēi wrong; bad; untruthful 非重世
105 35 fēi different 非重世
106 35 fēi to not be; to not have 非重世
107 35 fēi to violate; to be contrary to 非重世
108 35 fēi Africa 非重世
109 35 fēi to slander 非重世
110 35 fěi to avoid 非重世
111 35 fēi must 非重世
112 35 fēi an error 非重世
113 35 fēi a problem; a question 非重世
114 35 fēi evil 非重世
115 34 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊與諸無量百
116 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊與諸無量百
117 30 zhī to go 時文殊師利法王之子
118 30 zhī to arrive; to go 時文殊師利法王之子
119 30 zhī is 時文殊師利法王之子
120 30 zhī to use 時文殊師利法王之子
121 30 zhī Zhi 時文殊師利法王之子
122 30 zhī to know 爾時世尊知寂調伏音天子心已
123 30 zhī to comprehend 爾時世尊知寂調伏音天子心已
124 30 zhī to inform; to tell 爾時世尊知寂調伏音天子心已
125 30 zhī to administer 爾時世尊知寂調伏音天子心已
126 30 zhī to distinguish; to discern 爾時世尊知寂調伏音天子心已
127 30 zhī to be close friends 爾時世尊知寂調伏音天子心已
128 30 zhī to feel; to sense; to perceive 爾時世尊知寂調伏音天子心已
129 30 zhī to receive; to entertain 爾時世尊知寂調伏音天子心已
130 30 zhī knowledge 爾時世尊知寂調伏音天子心已
131 30 zhī consciousness; perception 爾時世尊知寂調伏音天子心已
132 30 zhī a close friend 爾時世尊知寂調伏音天子心已
133 30 zhì wisdom 爾時世尊知寂調伏音天子心已
134 30 zhì Zhi 爾時世尊知寂調伏音天子心已
135 30 zhī Understanding 爾時世尊知寂調伏音天子心已
136 30 zhī know; jña 爾時世尊知寂調伏音天子心已
137 29 ér Kangxi radical 126 千大眾恭敬圍繞而演說法
138 29 ér as if; to seem like 千大眾恭敬圍繞而演說法
139 29 néng can; able 千大眾恭敬圍繞而演說法
140 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 千大眾恭敬圍繞而演說法
141 29 ér to arrive; up to 千大眾恭敬圍繞而演說法
142 29 zhě ca 若有未發菩提心者發菩提心
143 26 zhù to dwell; to live; to reside 是文殊師利為住何處
144 26 zhù to stop; to halt 是文殊師利為住何處
145 26 zhù to retain; to remain 是文殊師利為住何處
146 26 zhù to lodge at [temporarily] 是文殊師利為住何處
147 26 zhù verb complement 是文殊師利為住何處
148 26 zhù attaching; abiding; dwelling on 是文殊師利為住何處
149 25 xiū to decorate; to embellish 不正修
150 25 xiū to study; to cultivate 不正修
151 25 xiū to repair 不正修
152 25 xiū long; slender 不正修
153 25 xiū to write; to compile 不正修
154 25 xiū to build; to construct; to shape 不正修
155 25 xiū to practice 不正修
156 25 xiū to cut 不正修
157 25 xiū virtuous; wholesome 不正修
158 25 xiū a virtuous person 不正修
159 25 xiū Xiu 不正修
160 25 xiū to unknot 不正修
161 25 xiū to prepare; to put in order 不正修
162 25 xiū excellent 不正修
163 25 xiū to perform [a ceremony] 不正修
164 25 xiū Cultivation 不正修
165 25 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 不正修
166 25 xiū pratipanna; spiritual practice 不正修
167 25 to use; to grasp 雨種種花以供如來
168 25 to rely on 雨種種花以供如來
169 25 to regard 雨種種花以供如來
170 25 to be able to 雨種種花以供如來
171 25 to order; to command 雨種種花以供如來
172 25 used after a verb 雨種種花以供如來
173 25 a reason; a cause 雨種種花以供如來
174 25 Israel 雨種種花以供如來
175 25 Yi 雨種種花以供如來
176 25 use; yogena 雨種種花以供如來
177 25 無有 wú yǒu there is not 其餘說法無有
178 25 無有 wú yǒu non-existence 其餘說法無有
179 25 如來 rúlái Tathagata 號曰寶相如來
180 25 如來 Rúlái Tathagata 號曰寶相如來
181 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號曰寶相如來
182 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 捨一切眾生不還生死
183 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 捨一切眾生不還生死
184 24 shēng to be born; to give birth 彼不住生又不住滅
185 24 shēng to live 彼不住生又不住滅
186 24 shēng raw 彼不住生又不住滅
187 24 shēng a student 彼不住生又不住滅
188 24 shēng life 彼不住生又不住滅
189 24 shēng to produce; to give rise 彼不住生又不住滅
190 24 shēng alive 彼不住生又不住滅
191 24 shēng a lifetime 彼不住生又不住滅
192 24 shēng to initiate; to become 彼不住生又不住滅
193 24 shēng to grow 彼不住生又不住滅
194 24 shēng unfamiliar 彼不住生又不住滅
195 24 shēng not experienced 彼不住生又不住滅
196 24 shēng hard; stiff; strong 彼不住生又不住滅
197 24 shēng having academic or professional knowledge 彼不住生又不住滅
198 24 shēng a male role in traditional theatre 彼不住生又不住滅
199 24 shēng gender 彼不住生又不住滅
200 24 shēng to develop; to grow 彼不住生又不住滅
201 24 shēng to set up 彼不住生又不住滅
202 24 shēng a prostitute 彼不住生又不住滅
203 24 shēng a captive 彼不住生又不住滅
204 24 shēng a gentleman 彼不住生又不住滅
205 24 shēng Kangxi radical 100 彼不住生又不住滅
206 24 shēng unripe 彼不住生又不住滅
207 24 shēng nature 彼不住生又不住滅
208 24 shēng to inherit; to succeed 彼不住生又不住滅
209 24 shēng destiny 彼不住生又不住滅
210 24 shēng birth 彼不住生又不住滅
211 23 wèn to ask 如是問已
212 23 wèn to inquire after 如是問已
213 23 wèn to interrogate 如是問已
214 23 wèn to hold responsible 如是問已
215 23 wèn to request something 如是問已
216 23 wèn to rebuke 如是問已
217 23 wèn to send an official mission bearing gifts 如是問已
218 23 wèn news 如是問已
219 23 wèn to propose marriage 如是問已
220 23 wén to inform 如是問已
221 23 wèn to research 如是問已
222 23 wèn Wen 如是問已
223 23 wèn a question 如是問已
224 23 wèn ask; prccha 如是問已
225 23 shí time; a point or period of time 時有天子名寂
226 23 shí a season; a quarter of a year 時有天子名寂
227 23 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有天子名寂
228 23 shí fashionable 時有天子名寂
229 23 shí fate; destiny; luck 時有天子名寂
230 23 shí occasion; opportunity; chance 時有天子名寂
231 23 shí tense 時有天子名寂
232 23 shí particular; special 時有天子名寂
233 23 shí to plant; to cultivate 時有天子名寂
234 23 shí an era; a dynasty 時有天子名寂
235 23 shí time [abstract] 時有天子名寂
236 23 shí seasonal 時有天子名寂
237 23 shí to wait upon 時有天子名寂
238 23 shí hour 時有天子名寂
239 23 shí appropriate; proper; timely 時有天子名寂
240 23 shí Shi 時有天子名寂
241 23 shí a present; currentlt 時有天子名寂
242 23 shí time; kāla 時有天子名寂
243 23 shí at that time; samaya 時有天子名寂
244 23 Yi 亦知如是光瑞
245 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法離諸暗障
246 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法離諸暗障
247 23 míng fame; renown; reputation 時有天子名寂
248 23 míng a name; personal name; designation 時有天子名寂
249 23 míng rank; position 時有天子名寂
250 23 míng an excuse 時有天子名寂
251 23 míng life 時有天子名寂
252 23 míng to name; to call 時有天子名寂
253 23 míng to express; to describe 時有天子名寂
254 23 míng to be called; to have the name 時有天子名寂
255 23 míng to own; to possess 時有天子名寂
256 23 míng famous; renowned 時有天子名寂
257 23 míng moral 時有天子名寂
258 23 míng name; naman 時有天子名寂
259 23 míng fame; renown; yasas 時有天子名寂
260 22 one 彼如來放毫藏一光
261 22 Kangxi radical 1 彼如來放毫藏一光
262 22 pure; concentrated 彼如來放毫藏一光
263 22 first 彼如來放毫藏一光
264 22 the same 彼如來放毫藏一光
265 22 sole; single 彼如來放毫藏一光
266 22 a very small amount 彼如來放毫藏一光
267 22 Yi 彼如來放毫藏一光
268 22 other 彼如來放毫藏一光
269 22 to unify 彼如來放毫藏一光
270 22 accidentally; coincidentally 彼如來放毫藏一光
271 22 abruptly; suddenly 彼如來放毫藏一光
272 22 one; eka 彼如來放毫藏一光
273 22 Ru River 汝今可往娑婆
274 22 Ru 汝今可往娑婆
275 20 調伏 tiáofú to subdue 調伏音
276 20 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏音
277 19 desire 欲色界天淨居天子
278 19 to desire; to wish 欲色界天淨居天子
279 19 to desire; to intend 欲色界天淨居天子
280 19 lust 欲色界天淨居天子
281 19 desire; intention; wish; kāma 欲色界天淨居天子
282 19 yòu Kangxi radical 29 不生貪瞋愚癡煩惱又不滅耶
283 19 xīn heart [organ] 爾時世尊知寂調伏音天子心已
284 19 xīn Kangxi radical 61 爾時世尊知寂調伏音天子心已
285 19 xīn mind; consciousness 爾時世尊知寂調伏音天子心已
286 19 xīn the center; the core; the middle 爾時世尊知寂調伏音天子心已
287 19 xīn one of the 28 star constellations 爾時世尊知寂調伏音天子心已
288 19 xīn heart 爾時世尊知寂調伏音天子心已
289 19 xīn emotion 爾時世尊知寂調伏音天子心已
290 19 xīn intention; consideration 爾時世尊知寂調伏音天子心已
291 19 xīn disposition; temperament 爾時世尊知寂調伏音天子心已
292 19 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 爾時世尊知寂調伏音天子心已
293 19 tranquil 時有天子名寂
294 19 desolate; lonely 時有天子名寂
295 19 Nirvana; Nibbana 時有天子名寂
296 19 tranquillity; quiescence; santi 時有天子名寂
297 19 Buddha; Awakened One 合掌向佛白世尊
298 19 relating to Buddhism 合掌向佛白世尊
299 19 a statue or image of a Buddha 合掌向佛白世尊
300 19 a Buddhist text 合掌向佛白世尊
301 19 to touch; to stroke 合掌向佛白世尊
302 19 Buddha 合掌向佛白世尊
303 19 Buddha; Awakened One 合掌向佛白世尊
304 19 zhǔ owner 佛國名曰寶主
305 19 zhǔ principal; main; primary 佛國名曰寶主
306 19 zhǔ master 佛國名曰寶主
307 19 zhǔ host 佛國名曰寶主
308 19 zhǔ to manage; to lead 佛國名曰寶主
309 19 zhǔ to decide; to advocate 佛國名曰寶主
310 19 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 佛國名曰寶主
311 19 zhǔ to signify; to indicate 佛國名曰寶主
312 19 zhǔ oneself 佛國名曰寶主
313 19 zhǔ a person; a party 佛國名曰寶主
314 19 zhǔ God; the Lord 佛國名曰寶主
315 19 zhǔ lord; ruler; chief 佛國名曰寶主
316 19 zhǔ an ancestral tablet 佛國名曰寶主
317 19 zhǔ princess 佛國名曰寶主
318 19 zhǔ chairperson 佛國名曰寶主
319 19 zhǔ fundamental 佛國名曰寶主
320 19 zhǔ Zhu 佛國名曰寶主
321 19 zhù to pour 佛國名曰寶主
322 19 zhǔ host; svamin 佛國名曰寶主
323 19 zhǔ abbot 佛國名曰寶主
324 19 rén person; people; a human being 比丘僧八千人俱
325 19 rén Kangxi radical 9 比丘僧八千人俱
326 19 rén a kind of person 比丘僧八千人俱
327 19 rén everybody 比丘僧八千人俱
328 19 rén adult 比丘僧八千人俱
329 19 rén somebody; others 比丘僧八千人俱
330 19 rén an upright person 比丘僧八千人俱
331 19 rén person; manuṣya 比丘僧八千人俱
332 18 jiè border; boundary 有此光明遍照此界
333 18 jiè kingdom 有此光明遍照此界
334 18 jiè territory; region 有此光明遍照此界
335 18 jiè the world 有此光明遍照此界
336 18 jiè scope; extent 有此光明遍照此界
337 18 jiè erathem; stratigraphic unit 有此光明遍照此界
338 18 jiè to divide; to define a boundary 有此光明遍照此界
339 18 jiè to adjoin 有此光明遍照此界
340 18 jiè dhatu; realm; field; domain 有此光明遍照此界
341 17 zhōng middle 虛空中而不現形
342 17 zhōng medium; medium sized 虛空中而不現形
343 17 zhōng China 虛空中而不現形
344 17 zhòng to hit the mark 虛空中而不現形
345 17 zhōng midday 虛空中而不現形
346 17 zhōng inside 虛空中而不現形
347 17 zhōng during 虛空中而不現形
348 17 zhōng Zhong 虛空中而不現形
349 17 zhōng intermediary 虛空中而不現形
350 17 zhōng half 虛空中而不現形
351 17 zhòng to reach; to attain 虛空中而不現形
352 17 zhòng to suffer; to infect 虛空中而不現形
353 17 zhòng to obtain 虛空中而不現形
354 17 zhòng to pass an exam 虛空中而不現形
355 17 zhōng middle 虛空中而不現形
356 17 néng can; able 一切眾魔悉能摧伏
357 17 néng ability; capacity 一切眾魔悉能摧伏
358 17 néng a mythical bear-like beast 一切眾魔悉能摧伏
359 17 néng energy 一切眾魔悉能摧伏
360 17 néng function; use 一切眾魔悉能摧伏
361 17 néng talent 一切眾魔悉能摧伏
362 17 néng expert at 一切眾魔悉能摧伏
363 17 néng to be in harmony 一切眾魔悉能摧伏
364 17 néng to tend to; to care for 一切眾魔悉能摧伏
365 17 néng to reach; to arrive at 一切眾魔悉能摧伏
366 17 néng to be able; śak 一切眾魔悉能摧伏
367 17 néng skilful; pravīṇa 一切眾魔悉能摧伏
368 16 earth; soil; dirt 東方過此十千佛土
369 16 Kangxi radical 32 東方過此十千佛土
370 16 local; indigenous; native 東方過此十千佛土
371 16 land; territory 東方過此十千佛土
372 16 earth element 東方過此十千佛土
373 16 ground 東方過此十千佛土
374 16 homeland 東方過此十千佛土
375 16 god of the soil 東方過此十千佛土
376 16 a category of musical instrument 東方過此十千佛土
377 16 unrefined; rustic; crude 東方過此十千佛土
378 16 Tujia people 東方過此十千佛土
379 16 Tu People; Monguor 東方過此十千佛土
380 16 soil; pāṃsu 東方過此十千佛土
381 16 land; kṣetra 東方過此十千佛土
382 16 child; son 欲色界天淨居天子
383 16 egg; newborn 欲色界天淨居天子
384 16 first earthly branch 欲色界天淨居天子
385 16 11 p.m.-1 a.m. 欲色界天淨居天子
386 16 Kangxi radical 39 欲色界天淨居天子
387 16 pellet; something small and hard 欲色界天淨居天子
388 16 master 欲色界天淨居天子
389 16 viscount 欲色界天淨居天子
390 16 zi you; your honor 欲色界天淨居天子
391 16 masters 欲色界天淨居天子
392 16 person 欲色界天淨居天子
393 16 young 欲色界天淨居天子
394 16 seed 欲色界天淨居天子
395 16 subordinate; subsidiary 欲色界天淨居天子
396 16 a copper coin 欲色界天淨居天子
397 16 female dragonfly 欲色界天淨居天子
398 16 constituent 欲色界天淨居天子
399 16 offspring; descendants 欲色界天淨居天子
400 16 dear 欲色界天淨居天子
401 16 little one 欲色界天淨居天子
402 16 son; putra 欲色界天淨居天子
403 16 offspring; tanaya 欲色界天淨居天子
404 16 bǎo a treasure; a valuable item 佛國名曰寶主
405 16 bǎo treasured; cherished 佛國名曰寶主
406 16 bǎo a jewel; gem 佛國名曰寶主
407 16 bǎo precious 佛國名曰寶主
408 16 bǎo noble 佛國名曰寶主
409 16 bǎo an imperial seal 佛國名曰寶主
410 16 bǎo a unit of currency 佛國名曰寶主
411 16 bǎo Bao 佛國名曰寶主
412 16 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 佛國名曰寶主
413 16 bǎo jewel; gem; mani 佛國名曰寶主
414 16 duàn to judge 彼佛說法為何所斷
415 16 duàn to severe; to break 彼佛說法為何所斷
416 16 duàn to stop 彼佛說法為何所斷
417 16 duàn to quit; to give up 彼佛說法為何所斷
418 16 duàn to intercept 彼佛說法為何所斷
419 16 duàn to divide 彼佛說法為何所斷
420 16 duàn to isolate 彼佛說法為何所斷
421 16 問言 wèn yán to ask 天子問言
422 15 功德 gōngdé achievements and virtue 解脫知見功德之
423 15 功德 gōngdé merit 解脫知見功德之
424 15 功德 gōngdé quality; guṇa 解脫知見功德之
425 15 功德 gōngdé merit; puṇya 解脫知見功德之
426 15 color 雜色妙好色香適意
427 15 form; matter 雜色妙好色香適意
428 15 shǎi dice 雜色妙好色香適意
429 15 Kangxi radical 139 雜色妙好色香適意
430 15 countenance 雜色妙好色香適意
431 15 scene; sight 雜色妙好色香適意
432 15 feminine charm; female beauty 雜色妙好色香適意
433 15 kind; type 雜色妙好色香適意
434 15 quality 雜色妙好色香適意
435 15 to be angry 雜色妙好色香適意
436 15 to seek; to search for 雜色妙好色香適意
437 15 lust; sexual desire 雜色妙好色香適意
438 15 form; rupa 雜色妙好色香適意
439 15 self 我今
440 15 [my] dear 我今
441 15 Wo 我今
442 15 self; atman; attan 我今
443 15 ga 我今
444 15 shí real; true 實無虛妄
445 15 shí nut; seed; fruit 實無虛妄
446 15 shí substance; content; material 實無虛妄
447 15 shí honest; sincere 實無虛妄
448 15 shí vast; extensive 實無虛妄
449 15 shí solid 實無虛妄
450 15 shí abundant; prosperous 實無虛妄
451 15 shí reality; a fact; an event 實無虛妄
452 15 shí wealth; property 實無虛妄
453 15 shí effect; result 實無虛妄
454 15 shí an honest person 實無虛妄
455 15 shí to fill 實無虛妄
456 15 shí complete 實無虛妄
457 15 shí to strengthen 實無虛妄
458 15 shí to practice 實無虛妄
459 15 shí namely 實無虛妄
460 15 shí to verify; to check; to confirm 實無虛妄
461 15 shí full; at capacity 實無虛妄
462 15 shí supplies; goods 實無虛妄
463 15 shí Shichen 實無虛妄
464 15 shí Real 實無虛妄
465 15 shí truth; reality; tattva 實無虛妄
466 14 zhèng upright; straight
467 14 zhèng to straighten; to correct
468 14 zhèng main; central; primary
469 14 zhèng fundamental; original
470 14 zhèng precise; exact; accurate
471 14 zhèng at right angles
472 14 zhèng unbiased; impartial
473 14 zhèng true; correct; orthodox
474 14 zhèng unmixed; pure
475 14 zhèng positive (charge)
476 14 zhèng positive (number)
477 14 zhèng standard
478 14 zhèng chief; principal; primary
479 14 zhèng honest
480 14 zhèng to execute; to carry out
481 14 zhèng accepted; conventional
482 14 zhèng to govern
483 14 zhēng first month
484 14 zhēng center of a target
485 14 zhèng Righteous
486 14 zhèng right manner; nyāya
487 14 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 時長老大迦葉白世尊言
488 14 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 時長老大迦葉白世尊言
489 14 to carry on the shoulder 何光相
490 14 what 何光相
491 14 He 何光相
492 14 can; may; permissible 可攝者攝
493 14 to approve; to permit 可攝者攝
494 14 to be worth 可攝者攝
495 14 to suit; to fit 可攝者攝
496 14 khan 可攝者攝
497 14 to recover 可攝者攝
498 14 to act as 可攝者攝
499 14 to be worth; to deserve 可攝者攝
500 14 used to add emphasis 可攝者攝

Frequencies of all Words

Top 1082

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 127 shì is; are; am; to be 是時寂調伏音天子從坐
2 127 shì is exactly 是時寂調伏音天子從坐
3 127 shì is suitable; is in contrast 是時寂調伏音天子從坐
4 127 shì this; that; those 是時寂調伏音天子從坐
5 127 shì really; certainly 是時寂調伏音天子從坐
6 127 shì correct; yes; affirmative 是時寂調伏音天子從坐
7 127 shì true 是時寂調伏音天子從坐
8 127 shì is; has; exists 是時寂調伏音天子從坐
9 127 shì used between repetitions of a word 是時寂調伏音天子從坐
10 127 shì a matter; an affair 是時寂調伏音天子從坐
11 127 shì Shi 是時寂調伏音天子從坐
12 127 shì is; bhū 是時寂調伏音天子從坐
13 127 shì this; idam 是時寂調伏音天子從坐
14 122 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 時有天子名寂
15 122 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 時有天子名寂
16 104 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
17 104 old; ancient; former; past 何以故
18 104 reason; cause; purpose 何以故
19 104 to die 何以故
20 104 so; therefore; hence 何以故
21 104 original 何以故
22 104 accident; happening; instance 何以故
23 104 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
24 104 something in the past 何以故
25 104 deceased; dead 何以故
26 104 still; yet 何以故
27 104 therefore; tasmāt 何以故
28 83 no 無生之法終無
29 83 Kangxi radical 71 無生之法終無
30 83 to not have; without 無生之法終無
31 83 has not yet 無生之法終無
32 83 mo 無生之法終無
33 83 do not 無生之法終無
34 83 not; -less; un- 無生之法終無
35 83 regardless of 無生之法終無
36 83 to not have 無生之法終無
37 83 um 無生之法終無
38 83 Wu 無生之法終無
39 83 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無生之法終無
40 83 not; non- 無生之法終無
41 83 mo 無生之法終無
42 82 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 是文殊師利為住何處
43 79 yán to speak; to say; said
44 79 yán language; talk; words; utterance; speech
45 79 yán Kangxi radical 149
46 79 yán a particle with no meaning
47 79 yán phrase; sentence
48 79 yán a word; a syllable
49 79 yán a theory; a doctrine
50 79 yán to regard as
51 79 yán to act as
52 79 yán word; vacana
53 79 yán speak; vad
54 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
55 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
56 76 菩薩 púsà bodhisattva 有無量千億菩薩皆悉集會
57 74 in; at 不如從於文
58 74 in; at 不如從於文
59 74 in; at; to; from 不如從於文
60 74 to go; to 不如從於文
61 74 to rely on; to depend on 不如從於文
62 74 to go to; to arrive at 不如從於文
63 74 from 不如從於文
64 74 give 不如從於文
65 74 oppposing 不如從於文
66 74 and 不如從於文
67 74 compared to 不如從於文
68 74 by 不如從於文
69 74 and; as well as 不如從於文
70 74 for 不如從於文
71 74 Yu 不如從於文
72 74 a crow 不如從於文
73 74 whew; wow 不如從於文
74 74 near to; antike 不如從於文
75 64 毘尼 píní monastic discipline; vinaya 云何名為菩薩毘尼
76 60 一切 yīqiè all; every; everything 若從一切聲聞緣覺有所聞法
77 60 一切 yīqiè temporary 若從一切聲聞緣覺有所聞法
78 60 一切 yīqiè the same 若從一切聲聞緣覺有所聞法
79 60 一切 yīqiè generally 若從一切聲聞緣覺有所聞法
80 60 一切 yīqiè all, everything 若從一切聲聞緣覺有所聞法
81 60 一切 yīqiè all; sarva 若從一切聲聞緣覺有所聞法
82 60 not; no 虛空中而不現形
83 60 expresses that a certain condition cannot be acheived 虛空中而不現形
84 60 as a correlative 虛空中而不現形
85 60 no (answering a question) 虛空中而不現形
86 60 forms a negative adjective from a noun 虛空中而不現形
87 60 at the end of a sentence to form a question 虛空中而不現形
88 60 to form a yes or no question 虛空中而不現形
89 60 infix potential marker 虛空中而不現形
90 60 no; na 虛空中而不現形
91 56 děng et cetera; and so on 如如等
92 56 děng to wait 如如等
93 56 děng degree; kind 如如等
94 56 děng plural 如如等
95 56 děng to be equal 如如等
96 56 děng degree; level 如如等
97 56 děng to compare 如如等
98 56 děng same; equal; sama 如如等
99 49 聲聞 shēngwén sravaka 如聲聞法等
100 49 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 如聲聞法等
101 48 mén door; gate; doorway; gateway 以何為門
102 48 mén phylum; division 以何為門
103 48 mén sect; school 以何為門
104 48 mén Kangxi radical 169 以何為門
105 48 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 以何為門
106 48 mén a door-like object 以何為門
107 48 mén an opening 以何為門
108 48 mén an access point; a border entrance 以何為門
109 48 mén a household; a clan 以何為門
110 48 mén a kind; a category 以何為門
111 48 mén to guard a gate 以何為門
112 48 mén Men 以何為門
113 48 mén a turning point 以何為門
114 48 mén a method 以何為門
115 48 mén a sense organ 以何為門
116 48 mén door; gate; dvara 以何為門
117 46 that; those 彼寂調伏音天子
118 46 another; the other 彼寂調伏音天子
119 46 that; tad 彼寂調伏音天子
120 44 ruò to seem; to be like; as 若從一切聲聞緣覺有所聞法
121 44 ruò seemingly 若從一切聲聞緣覺有所聞法
122 44 ruò if 若從一切聲聞緣覺有所聞法
123 44 ruò you 若從一切聲聞緣覺有所聞法
124 44 ruò this; that 若從一切聲聞緣覺有所聞法
125 44 ruò and; or 若從一切聲聞緣覺有所聞法
126 44 ruò as for; pertaining to 若從一切聲聞緣覺有所聞法
127 44 pomegranite 若從一切聲聞緣覺有所聞法
128 44 ruò to choose 若從一切聲聞緣覺有所聞法
129 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若從一切聲聞緣覺有所聞法
130 44 ruò thus 若從一切聲聞緣覺有所聞法
131 44 ruò pollia 若從一切聲聞緣覺有所聞法
132 44 ruò Ruo 若從一切聲聞緣覺有所聞法
133 44 ruò only then 若從一切聲聞緣覺有所聞法
134 44 ja 若從一切聲聞緣覺有所聞法
135 44 jñā 若從一切聲聞緣覺有所聞法
136 44 ruò if; yadi 若從一切聲聞緣覺有所聞法
137 40 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說可虛妄耶
138 40 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說可虛妄耶
139 40 shuì to persuade 如來所說可虛妄耶
140 40 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說可虛妄耶
141 40 shuō a doctrine; a theory 如來所說可虛妄耶
142 40 shuō to claim; to assert 如來所說可虛妄耶
143 40 shuō allocution 如來所說可虛妄耶
144 40 shuō to criticize; to scold 如來所說可虛妄耶
145 40 shuō to indicate; to refer to 如來所說可虛妄耶
146 40 shuō speach; vāda 如來所說可虛妄耶
147 40 shuō to speak; bhāṣate 如來所說可虛妄耶
148 40 shuō to instruct 如來所說可虛妄耶
149 40 method; way 千大眾恭敬圍繞而演說法
150 40 France 千大眾恭敬圍繞而演說法
151 40 the law; rules; regulations 千大眾恭敬圍繞而演說法
152 40 the teachings of the Buddha; Dharma 千大眾恭敬圍繞而演說法
153 40 a standard; a norm 千大眾恭敬圍繞而演說法
154 40 an institution 千大眾恭敬圍繞而演說法
155 40 to emulate 千大眾恭敬圍繞而演說法
156 40 magic; a magic trick 千大眾恭敬圍繞而演說法
157 40 punishment 千大眾恭敬圍繞而演說法
158 40 Fa 千大眾恭敬圍繞而演說法
159 40 a precedent 千大眾恭敬圍繞而演說法
160 40 a classification of some kinds of Han texts 千大眾恭敬圍繞而演說法
161 40 relating to a ceremony or rite 千大眾恭敬圍繞而演說法
162 40 Dharma 千大眾恭敬圍繞而演說法
163 40 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 千大眾恭敬圍繞而演說法
164 40 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 千大眾恭敬圍繞而演說法
165 40 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 千大眾恭敬圍繞而演說法
166 40 quality; characteristic 千大眾恭敬圍繞而演說法
167 39 such as; for example; for instance 如凡夫法等
168 39 if 如凡夫法等
169 39 in accordance with 如凡夫法等
170 39 to be appropriate; should; with regard to 如凡夫法等
171 39 this 如凡夫法等
172 39 it is so; it is thus; can be compared with 如凡夫法等
173 39 to go to 如凡夫法等
174 39 to meet 如凡夫法等
175 39 to appear; to seem; to be like 如凡夫法等
176 39 at least as good as 如凡夫法等
177 39 and 如凡夫法等
178 39 or 如凡夫法等
179 39 but 如凡夫法等
180 39 then 如凡夫法等
181 39 naturally 如凡夫法等
182 39 expresses a question or doubt 如凡夫法等
183 39 you 如凡夫法等
184 39 the second lunar month 如凡夫法等
185 39 in; at 如凡夫法等
186 39 Ru 如凡夫法等
187 39 Thus 如凡夫法等
188 39 thus; tathā 如凡夫法等
189 39 like; iva 如凡夫法等
190 39 suchness; tathatā 如凡夫法等
191 39 如是 rúshì thus; so 如是問已
192 39 如是 rúshì thus, so 如是問已
193 39 如是 rúshì thus; evam 如是問已
194 39 如是 rúshì thus; evam 如是問已
195 38 wèi for; to 是文殊師利為住何處
196 38 wèi because of 是文殊師利為住何處
197 38 wéi to act as; to serve 是文殊師利為住何處
198 38 wéi to change into; to become 是文殊師利為住何處
199 38 wéi to be; is 是文殊師利為住何處
200 38 wéi to do 是文殊師利為住何處
201 38 wèi for 是文殊師利為住何處
202 38 wèi because of; for; to 是文殊師利為住何處
203 38 wèi to 是文殊師利為住何處
204 38 wéi in a passive construction 是文殊師利為住何處
205 38 wéi forming a rehetorical question 是文殊師利為住何處
206 38 wéi forming an adverb 是文殊師利為住何處
207 38 wéi to add emphasis 是文殊師利為住何處
208 38 wèi to support; to help 是文殊師利為住何處
209 38 wéi to govern 是文殊師利為住何處
210 38 wèi to be; bhū 是文殊師利為住何處
211 38 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 不生煩惱不滅煩惱
212 38 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 不生煩惱不滅煩惱
213 38 煩惱 fánnǎo defilement 不生煩惱不滅煩惱
214 38 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 不生煩惱不滅煩惱
215 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 言論眾所欲聞
216 37 suǒ an office; an institute 言論眾所欲聞
217 37 suǒ introduces a relative clause 言論眾所欲聞
218 37 suǒ it 言論眾所欲聞
219 37 suǒ if; supposing 言論眾所欲聞
220 37 suǒ a few; various; some 言論眾所欲聞
221 37 suǒ a place; a location 言論眾所欲聞
222 37 suǒ indicates a passive voice 言論眾所欲聞
223 37 suǒ that which 言論眾所欲聞
224 37 suǒ an ordinal number 言論眾所欲聞
225 37 suǒ meaning 言論眾所欲聞
226 37 suǒ garrison 言論眾所欲聞
227 37 suǒ place; pradeśa 言論眾所欲聞
228 37 suǒ that which; yad 言論眾所欲聞
229 37 答言 dá yán to reply 答言
230 36 zhū all; many; various 爾時世尊與諸無量百
231 36 zhū Zhu 爾時世尊與諸無量百
232 36 zhū all; members of the class 爾時世尊與諸無量百
233 36 zhū interrogative particle 爾時世尊與諸無量百
234 36 zhū him; her; them; it 爾時世尊與諸無量百
235 36 zhū of; in 爾時世尊與諸無量百
236 36 zhū all; many; sarva 爾時世尊與諸無量百
237 35 yǒu is; are; to exist 時有天子名寂
238 35 yǒu to have; to possess 時有天子名寂
239 35 yǒu indicates an estimate 時有天子名寂
240 35 yǒu indicates a large quantity 時有天子名寂
241 35 yǒu indicates an affirmative response 時有天子名寂
242 35 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時有天子名寂
243 35 yǒu used to compare two things 時有天子名寂
244 35 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時有天子名寂
245 35 yǒu used before the names of dynasties 時有天子名寂
246 35 yǒu a certain thing; what exists 時有天子名寂
247 35 yǒu multiple of ten and ... 時有天子名寂
248 35 yǒu abundant 時有天子名寂
249 35 yǒu purposeful 時有天子名寂
250 35 yǒu You 時有天子名寂
251 35 yǒu 1. existence; 2. becoming 時有天子名寂
252 35 yǒu becoming; bhava 時有天子名寂
253 35 fēi not; non-; un- 非重世
254 35 fēi Kangxi radical 175 非重世
255 35 fēi wrong; bad; untruthful 非重世
256 35 fēi different 非重世
257 35 fēi to not be; to not have 非重世
258 35 fēi to violate; to be contrary to 非重世
259 35 fēi Africa 非重世
260 35 fēi to slander 非重世
261 35 fěi to avoid 非重世
262 35 fēi must 非重世
263 35 fēi an error 非重世
264 35 fēi a problem; a question 非重世
265 35 fēi evil 非重世
266 35 fēi besides; except; unless 非重世
267 34 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊與諸無量百
268 34 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊與諸無量百
269 30 zhī him; her; them; that 時文殊師利法王之子
270 30 zhī used between a modifier and a word to form a word group 時文殊師利法王之子
271 30 zhī to go 時文殊師利法王之子
272 30 zhī this; that 時文殊師利法王之子
273 30 zhī genetive marker 時文殊師利法王之子
274 30 zhī it 時文殊師利法王之子
275 30 zhī in 時文殊師利法王之子
276 30 zhī all 時文殊師利法王之子
277 30 zhī and 時文殊師利法王之子
278 30 zhī however 時文殊師利法王之子
279 30 zhī if 時文殊師利法王之子
280 30 zhī then 時文殊師利法王之子
281 30 zhī to arrive; to go 時文殊師利法王之子
282 30 zhī is 時文殊師利法王之子
283 30 zhī to use 時文殊師利法王之子
284 30 zhī Zhi 時文殊師利法王之子
285 30 zhī to know 爾時世尊知寂調伏音天子心已
286 30 zhī to comprehend 爾時世尊知寂調伏音天子心已
287 30 zhī to inform; to tell 爾時世尊知寂調伏音天子心已
288 30 zhī to administer 爾時世尊知寂調伏音天子心已
289 30 zhī to distinguish; to discern 爾時世尊知寂調伏音天子心已
290 30 zhī to be close friends 爾時世尊知寂調伏音天子心已
291 30 zhī to feel; to sense; to perceive 爾時世尊知寂調伏音天子心已
292 30 zhī to receive; to entertain 爾時世尊知寂調伏音天子心已
293 30 zhī knowledge 爾時世尊知寂調伏音天子心已
294 30 zhī consciousness; perception 爾時世尊知寂調伏音天子心已
295 30 zhī a close friend 爾時世尊知寂調伏音天子心已
296 30 zhì wisdom 爾時世尊知寂調伏音天子心已
297 30 zhì Zhi 爾時世尊知寂調伏音天子心已
298 30 zhī Understanding 爾時世尊知寂調伏音天子心已
299 30 zhī know; jña 爾時世尊知寂調伏音天子心已
300 29 ér and; as well as; but (not); yet (not) 千大眾恭敬圍繞而演說法
301 29 ér Kangxi radical 126 千大眾恭敬圍繞而演說法
302 29 ér you 千大眾恭敬圍繞而演說法
303 29 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 千大眾恭敬圍繞而演說法
304 29 ér right away; then 千大眾恭敬圍繞而演說法
305 29 ér but; yet; however; while; nevertheless 千大眾恭敬圍繞而演說法
306 29 ér if; in case; in the event that 千大眾恭敬圍繞而演說法
307 29 ér therefore; as a result; thus 千大眾恭敬圍繞而演說法
308 29 ér how can it be that? 千大眾恭敬圍繞而演說法
309 29 ér so as to 千大眾恭敬圍繞而演說法
310 29 ér only then 千大眾恭敬圍繞而演說法
311 29 ér as if; to seem like 千大眾恭敬圍繞而演說法
312 29 néng can; able 千大眾恭敬圍繞而演說法
313 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 千大眾恭敬圍繞而演說法
314 29 ér me 千大眾恭敬圍繞而演說法
315 29 ér to arrive; up to 千大眾恭敬圍繞而演說法
316 29 ér possessive 千大眾恭敬圍繞而演說法
317 29 ér and; ca 千大眾恭敬圍繞而演說法
318 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有未發菩提心者發菩提心
319 29 zhě that 若有未發菩提心者發菩提心
320 29 zhě nominalizing function word 若有未發菩提心者發菩提心
321 29 zhě used to mark a definition 若有未發菩提心者發菩提心
322 29 zhě used to mark a pause 若有未發菩提心者發菩提心
323 29 zhě topic marker; that; it 若有未發菩提心者發菩提心
324 29 zhuó according to 若有未發菩提心者發菩提心
325 29 zhě ca 若有未發菩提心者發菩提心
326 28 云何 yúnhé why; how 彼寶相佛土云何說法
327 28 云何 yúnhé how; katham 彼寶相佛土云何說法
328 26 zhù to dwell; to live; to reside 是文殊師利為住何處
329 26 zhù to stop; to halt 是文殊師利為住何處
330 26 zhù to retain; to remain 是文殊師利為住何處
331 26 zhù to lodge at [temporarily] 是文殊師利為住何處
332 26 zhù firmly; securely 是文殊師利為住何處
333 26 zhù verb complement 是文殊師利為住何處
334 26 zhù attaching; abiding; dwelling on 是文殊師利為住何處
335 25 xiū to decorate; to embellish 不正修
336 25 xiū to study; to cultivate 不正修
337 25 xiū to repair 不正修
338 25 xiū long; slender 不正修
339 25 xiū to write; to compile 不正修
340 25 xiū to build; to construct; to shape 不正修
341 25 xiū to practice 不正修
342 25 xiū to cut 不正修
343 25 xiū virtuous; wholesome 不正修
344 25 xiū a virtuous person 不正修
345 25 xiū Xiu 不正修
346 25 xiū to unknot 不正修
347 25 xiū to prepare; to put in order 不正修
348 25 xiū excellent 不正修
349 25 xiū to perform [a ceremony] 不正修
350 25 xiū Cultivation 不正修
351 25 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 不正修
352 25 xiū pratipanna; spiritual practice 不正修
353 25 so as to; in order to 雨種種花以供如來
354 25 to use; to regard as 雨種種花以供如來
355 25 to use; to grasp 雨種種花以供如來
356 25 according to 雨種種花以供如來
357 25 because of 雨種種花以供如來
358 25 on a certain date 雨種種花以供如來
359 25 and; as well as 雨種種花以供如來
360 25 to rely on 雨種種花以供如來
361 25 to regard 雨種種花以供如來
362 25 to be able to 雨種種花以供如來
363 25 to order; to command 雨種種花以供如來
364 25 further; moreover 雨種種花以供如來
365 25 used after a verb 雨種種花以供如來
366 25 very 雨種種花以供如來
367 25 already 雨種種花以供如來
368 25 increasingly 雨種種花以供如來
369 25 a reason; a cause 雨種種花以供如來
370 25 Israel 雨種種花以供如來
371 25 Yi 雨種種花以供如來
372 25 use; yogena 雨種種花以供如來
373 25 無有 wú yǒu there is not 其餘說法無有
374 25 無有 wú yǒu non-existence 其餘說法無有
375 25 如來 rúlái Tathagata 號曰寶相如來
376 25 如來 Rúlái Tathagata 號曰寶相如來
377 25 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號曰寶相如來
378 25 this; these 今此大眾渴仰欲
379 25 in this way 今此大眾渴仰欲
380 25 otherwise; but; however; so 今此大眾渴仰欲
381 25 at this time; now; here 今此大眾渴仰欲
382 25 this; here; etad 今此大眾渴仰欲
383 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 捨一切眾生不還生死
384 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 捨一切眾生不還生死
385 24 shēng to be born; to give birth 彼不住生又不住滅
386 24 shēng to live 彼不住生又不住滅
387 24 shēng raw 彼不住生又不住滅
388 24 shēng a student 彼不住生又不住滅
389 24 shēng life 彼不住生又不住滅
390 24 shēng to produce; to give rise 彼不住生又不住滅
391 24 shēng alive 彼不住生又不住滅
392 24 shēng a lifetime 彼不住生又不住滅
393 24 shēng to initiate; to become 彼不住生又不住滅
394 24 shēng to grow 彼不住生又不住滅
395 24 shēng unfamiliar 彼不住生又不住滅
396 24 shēng not experienced 彼不住生又不住滅
397 24 shēng hard; stiff; strong 彼不住生又不住滅
398 24 shēng very; extremely 彼不住生又不住滅
399 24 shēng having academic or professional knowledge 彼不住生又不住滅
400 24 shēng a male role in traditional theatre 彼不住生又不住滅
401 24 shēng gender 彼不住生又不住滅
402 24 shēng to develop; to grow 彼不住生又不住滅
403 24 shēng to set up 彼不住生又不住滅
404 24 shēng a prostitute 彼不住生又不住滅
405 24 shēng a captive 彼不住生又不住滅
406 24 shēng a gentleman 彼不住生又不住滅
407 24 shēng Kangxi radical 100 彼不住生又不住滅
408 24 shēng unripe 彼不住生又不住滅
409 24 shēng nature 彼不住生又不住滅
410 24 shēng to inherit; to succeed 彼不住生又不住滅
411 24 shēng destiny 彼不住生又不住滅
412 24 shēng birth 彼不住生又不住滅
413 23 wèn to ask 如是問已
414 23 wèn to inquire after 如是問已
415 23 wèn to interrogate 如是問已
416 23 wèn to hold responsible 如是問已
417 23 wèn to request something 如是問已
418 23 wèn to rebuke 如是問已
419 23 wèn to send an official mission bearing gifts 如是問已
420 23 wèn news 如是問已
421 23 wèn to propose marriage 如是問已
422 23 wén to inform 如是問已
423 23 wèn to research 如是問已
424 23 wèn Wen 如是問已
425 23 wèn to 如是問已
426 23 wèn a question 如是問已
427 23 wèn ask; prccha 如是問已
428 23 shí time; a point or period of time 時有天子名寂
429 23 shí a season; a quarter of a year 時有天子名寂
430 23 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有天子名寂
431 23 shí at that time 時有天子名寂
432 23 shí fashionable 時有天子名寂
433 23 shí fate; destiny; luck 時有天子名寂
434 23 shí occasion; opportunity; chance 時有天子名寂
435 23 shí tense 時有天子名寂
436 23 shí particular; special 時有天子名寂
437 23 shí to plant; to cultivate 時有天子名寂
438 23 shí hour (measure word) 時有天子名寂
439 23 shí an era; a dynasty 時有天子名寂
440 23 shí time [abstract] 時有天子名寂
441 23 shí seasonal 時有天子名寂
442 23 shí frequently; often 時有天子名寂
443 23 shí occasionally; sometimes 時有天子名寂
444 23 shí on time 時有天子名寂
445 23 shí this; that 時有天子名寂
446 23 shí to wait upon 時有天子名寂
447 23 shí hour 時有天子名寂
448 23 shí appropriate; proper; timely 時有天子名寂
449 23 shí Shi 時有天子名寂
450 23 shí a present; currentlt 時有天子名寂
451 23 shí time; kāla 時有天子名寂
452 23 shí at that time; samaya 時有天子名寂
453 23 shí then; atha 時有天子名寂
454 23 also; too 亦知如是光瑞
455 23 but 亦知如是光瑞
456 23 this; he; she 亦知如是光瑞
457 23 although; even though 亦知如是光瑞
458 23 already 亦知如是光瑞
459 23 particle with no meaning 亦知如是光瑞
460 23 Yi 亦知如是光瑞
461 23 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 於一切法離諸暗障
462 23 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 於一切法離諸暗障
463 23 míng measure word for people 時有天子名寂
464 23 míng fame; renown; reputation 時有天子名寂
465 23 míng a name; personal name; designation 時有天子名寂
466 23 míng rank; position 時有天子名寂
467 23 míng an excuse 時有天子名寂
468 23 míng life 時有天子名寂
469 23 míng to name; to call 時有天子名寂
470 23 míng to express; to describe 時有天子名寂
471 23 míng to be called; to have the name 時有天子名寂
472 23 míng to own; to possess 時有天子名寂
473 23 míng famous; renowned 時有天子名寂
474 23 míng moral 時有天子名寂
475 23 míng name; naman 時有天子名寂
476 23 míng fame; renown; yasas 時有天子名寂
477 22 one 彼如來放毫藏一光
478 22 Kangxi radical 1 彼如來放毫藏一光
479 22 as soon as; all at once 彼如來放毫藏一光
480 22 pure; concentrated 彼如來放毫藏一光
481 22 whole; all 彼如來放毫藏一光
482 22 first 彼如來放毫藏一光
483 22 the same 彼如來放毫藏一光
484 22 each 彼如來放毫藏一光
485 22 certain 彼如來放毫藏一光
486 22 throughout 彼如來放毫藏一光
487 22 used in between a reduplicated verb 彼如來放毫藏一光
488 22 sole; single 彼如來放毫藏一光
489 22 a very small amount 彼如來放毫藏一光
490 22 Yi 彼如來放毫藏一光
491 22 other 彼如來放毫藏一光
492 22 to unify 彼如來放毫藏一光
493 22 accidentally; coincidentally 彼如來放毫藏一光
494 22 abruptly; suddenly 彼如來放毫藏一光
495 22 or 彼如來放毫藏一光
496 22 one; eka 彼如來放毫藏一光
497 22 you; thou 汝今可往娑婆
498 22 Ru River 汝今可往娑婆
499 22 Ru 汝今可往娑婆
500 22 you; tvam; bhavat 汝今可往娑婆

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god
therefore; tasmāt
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
毘尼 píní monastic discipline; vinaya
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝相佛 寶相佛 66 Maharatnaketu Buddha; Jewelled Appearance Buddha
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光明遍照 103 Vairocana
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
后秦 後秦 72 Later Qin
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦尸 迦屍 106 Kasi; Kashi; Kāśī
伽耶山 106 Gayā
能忍 110 able to endure; sahā
念常 78 Nian Chang
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
清净毘尼方广经 清淨毘尼方廣經 113 Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa; Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
天宝 天寶 116 Tianbao
提多 116 Titus
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利法 文殊師利法 119 Mañjuśrī Ritual
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
相如 120 Xiangru
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
应断 應斷 121 Krakucchanda
犹大 猶大 121 Judas; Judah (son of Jacob)
雨花 121 Yuhua
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
祇阇崛山 祇闍崛山 122 Grdhrakūta; Vulture Peak
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 226.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
悲门 悲門 98 gate of compassion
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
比丘僧 98 monastic community
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
羼提 99 kṣānti; tolerance
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道心 100 Mind for the Way
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二行 195 two kinds of spiritual practice
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
非道 102 heterodox views
非有 102 does not exist; is not real
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛戒 102 Buddha precepts
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
根门 根門 103 indriya; sense organ
供佛 103 to make offerings to the Buddha
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
护世 護世 104 protectors of the world
化人 104 a conjured person
化作 104 to produce; to conjure
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
戒名 106 kaimyō; posthumous name
结使 結使 106 a fetter
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦痛 107 the sensation of pain
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六神通 108 the six supernatural powers
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能持 110 ability to uphold the precepts
念言 110 words from memory
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
頗梨 112 crystal
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
秋月 113 Autumn Moon
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色界天 115 Form Realm heaven
善处 善處 115 a happy state
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生天 115 highest rebirth
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜者 勝者 115 victor; jina
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
沈水香 115 aguru
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
涂香 塗香 116 to annoint
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无所有 無所有 119 nothingness
无妄想 無妄想 119 freedom from deluded thought
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无体 無體 119 without essence
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现相 現相 120 world of objects
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心行 120 mental activity
修证 修證 120 cultivation and realization
一法 121 one dharma; one thing
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无来 一切法無來 121 all things have no coming into existence
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
愿行 願行 121 cultivation and vows
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞歎 讚歎 122 praise
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
瞻婆 122 campaka
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正法久住 122
 1. Eternally Abiding Dharma
 2. the right Dharma will last for a long time
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention