Glossary and Vocabulary for Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 菩薩本生鬘論, Scroll 12

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 86 Kangxi radical 71 圓滿無對善性無染
2 86 to not have; without 圓滿無對善性無染
3 86 mo 圓滿無對善性無染
4 86 to not have 圓滿無對善性無染
5 86 Wu 圓滿無對善性無染
6 86 mo 圓滿無對善性無染
7 55 yīn cause; reason 所謂隨順聽聞菩薩因行
8 55 yīn to accord with 所謂隨順聽聞菩薩因行
9 55 yīn to follow 所謂隨順聽聞菩薩因行
10 55 yīn to rely on 所謂隨順聽聞菩薩因行
11 55 yīn via; through 所謂隨順聽聞菩薩因行
12 55 yīn to continue 所謂隨順聽聞菩薩因行
13 55 yīn to receive 所謂隨順聽聞菩薩因行
14 55 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 所謂隨順聽聞菩薩因行
15 55 yīn to seize an opportunity 所謂隨順聽聞菩薩因行
16 55 yīn to be like 所謂隨順聽聞菩薩因行
17 55 yīn a standrd; a criterion 所謂隨順聽聞菩薩因行
18 55 yīn cause; hetu 所謂隨順聽聞菩薩因行
19 51 xíng to walk 所謂隨順聽聞菩薩因行
20 51 xíng capable; competent 所謂隨順聽聞菩薩因行
21 51 háng profession 所謂隨順聽聞菩薩因行
22 51 xíng Kangxi radical 144 所謂隨順聽聞菩薩因行
23 51 xíng to travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
24 51 xìng actions; conduct 所謂隨順聽聞菩薩因行
25 51 xíng to do; to act; to practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
26 51 xíng all right; OK; okay 所謂隨順聽聞菩薩因行
27 51 háng horizontal line 所謂隨順聽聞菩薩因行
28 51 héng virtuous deeds 所謂隨順聽聞菩薩因行
29 51 hàng a line of trees 所謂隨順聽聞菩薩因行
30 51 hàng bold; steadfast 所謂隨順聽聞菩薩因行
31 51 xíng to move 所謂隨順聽聞菩薩因行
32 51 xíng to put into effect; to implement 所謂隨順聽聞菩薩因行
33 51 xíng travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
34 51 xíng to circulate 所謂隨順聽聞菩薩因行
35 51 xíng running script; running script 所謂隨順聽聞菩薩因行
36 51 xíng temporary 所謂隨順聽聞菩薩因行
37 51 háng rank; order 所謂隨順聽聞菩薩因行
38 51 háng a business; a shop 所謂隨順聽聞菩薩因行
39 51 xíng to depart; to leave 所謂隨順聽聞菩薩因行
40 51 xíng to experience 所謂隨順聽聞菩薩因行
41 51 xíng path; way 所謂隨順聽聞菩薩因行
42 51 xíng xing; ballad 所謂隨順聽聞菩薩因行
43 51 xíng Xing 所謂隨順聽聞菩薩因行
44 51 xíng Practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
45 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所謂隨順聽聞菩薩因行
46 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所謂隨順聽聞菩薩因行
47 50 xiū to decorate; to embellish 寂靜力能崇修功用
48 50 xiū to study; to cultivate 寂靜力能崇修功用
49 50 xiū to repair 寂靜力能崇修功用
50 50 xiū long; slender 寂靜力能崇修功用
51 50 xiū to write; to compile 寂靜力能崇修功用
52 50 xiū to build; to construct; to shape 寂靜力能崇修功用
53 50 xiū to practice 寂靜力能崇修功用
54 50 xiū to cut 寂靜力能崇修功用
55 50 xiū virtuous; wholesome 寂靜力能崇修功用
56 50 xiū a virtuous person 寂靜力能崇修功用
57 50 xiū Xiu 寂靜力能崇修功用
58 50 xiū to unknot 寂靜力能崇修功用
59 50 xiū to prepare; to put in order 寂靜力能崇修功用
60 50 xiū excellent 寂靜力能崇修功用
61 50 xiū to perform [a ceremony] 寂靜力能崇修功用
62 50 xiū Cultivation 寂靜力能崇修功用
63 50 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 寂靜力能崇修功用
64 50 xiū pratipanna; spiritual practice 寂靜力能崇修功用
65 43 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實勝義廣大無諍
66 43 真實 zhēnshí true reality 真實勝義廣大無諍
67 40 了知 liǎozhī to understand clearly 了知自性真實養育
68 39 根本 gēnběn fundamental; basic 正理如意自在根本
69 39 根本 gēnběn a foundation; a basis 正理如意自在根本
70 39 根本 gēnběn root 正理如意自在根本
71 39 根本 gēnběn capital 正理如意自在根本
72 39 根本 gēnběn Basis 正理如意自在根本
73 39 根本 gēnběn mūla; root 正理如意自在根本
74 38 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 力用廣大本智發生無間永斷
75 38 shī to give; to grant 毒害施為鈍弱皆具
76 38 shī to act; to do; to execute; to carry out 毒害施為鈍弱皆具
77 38 shī to deploy; to set up 毒害施為鈍弱皆具
78 38 shī to relate to 毒害施為鈍弱皆具
79 38 shī to move slowly 毒害施為鈍弱皆具
80 38 shī to exert 毒害施為鈍弱皆具
81 38 shī to apply; to spread 毒害施為鈍弱皆具
82 38 shī Shi 毒害施為鈍弱皆具
83 38 shī the practice of selfless giving; dāna 毒害施為鈍弱皆具
84 37 邊際 biānjì bounds 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
85 37 chù a place; location; a spot; a point 是處修崇時分廣大
86 37 chǔ to reside; to live; to dwell 是處修崇時分廣大
87 37 chù an office; a department; a bureau 是處修崇時分廣大
88 37 chù a part; an aspect 是處修崇時分廣大
89 37 chǔ to be in; to be in a position of 是處修崇時分廣大
90 37 chǔ to get along with 是處修崇時分廣大
91 37 chǔ to deal with; to manage 是處修崇時分廣大
92 37 chǔ to punish; to sentence 是處修崇時分廣大
93 37 chǔ to stop; to pause 是處修崇時分廣大
94 37 chǔ to be associated with 是處修崇時分廣大
95 37 chǔ to situate; to fix a place for 是處修崇時分廣大
96 37 chǔ to occupy; to control 是處修崇時分廣大
97 37 chù circumstances; situation 是處修崇時分廣大
98 37 chù an occasion; a time 是處修崇時分廣大
99 36 qiú to request 緣覺上有可求故云動轉
100 36 qiú to seek; to look for 緣覺上有可求故云動轉
101 36 qiú to implore 緣覺上有可求故云動轉
102 36 qiú to aspire to 緣覺上有可求故云動轉
103 36 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 緣覺上有可求故云動轉
104 36 qiú to attract 緣覺上有可求故云動轉
105 36 qiú to bribe 緣覺上有可求故云動轉
106 36 qiú Qiu 緣覺上有可求故云動轉
107 36 qiú to demand 緣覺上有可求故云動轉
108 36 qiú to end 緣覺上有可求故云動轉
109 36 寂靜 jìjìng quiet 增上相貌無垢寂靜
110 36 寂靜 jìjìng tranquility 增上相貌無垢寂靜
111 36 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 增上相貌無垢寂靜
112 36 寂靜 jìjìng Nirvana 增上相貌無垢寂靜
113 35 自性 zìxìng Self-Nature 丈夫有力究竟自性
114 35 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 丈夫有力究竟自性
115 33 dǎo to fall; to collapse; to topple 熾然無倒調伏止息
116 33 dào to turn upside down; to turn over; to tip; to reverse 熾然無倒調伏止息
117 33 dǎo delusion; inversion; viparyasa 熾然無倒調伏止息
118 33 dǎo to fail; to go bankrupt 熾然無倒調伏止息
119 33 dǎo to change 熾然無倒調伏止息
120 33 dǎo to move around 熾然無倒調伏止息
121 33 dǎo to sell 熾然無倒調伏止息
122 33 dǎo to buy and resell; to speculate 熾然無倒調伏止息
123 33 dǎo profiteer; speculator 熾然無倒調伏止息
124 33 dǎo to overthrow 熾然無倒調伏止息
125 33 dǎo to be spoiled 熾然無倒調伏止息
126 33 dào upside down 熾然無倒調伏止息
127 33 dào to move backwards 熾然無倒調伏止息
128 33 dào to pour 熾然無倒調伏止息
129 33 dǎo havign a hoarse voice 熾然無倒調伏止息
130 33 dào to violate; to go counter to 熾然無倒調伏止息
131 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 涅槃止息清淨寂默
132 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 涅槃止息清淨寂默
133 33 清淨 qīngjìng concise 涅槃止息清淨寂默
134 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 涅槃止息清淨寂默
135 33 清淨 qīngjìng pure and clean 涅槃止息清淨寂默
136 33 清淨 qīngjìng purity 涅槃止息清淨寂默
137 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 涅槃止息清淨寂默
138 31 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿無對善性無染
139 31 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿無對善性無染
140 31 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿無對善性無染
141 30 force 力用可求祕因無作
142 30 Kangxi radical 19 力用可求祕因無作
143 30 to exert oneself; to make an effort 力用可求祕因無作
144 30 to force 力用可求祕因無作
145 30 labor; forced labor 力用可求祕因無作
146 30 physical strength 力用可求祕因無作
147 30 power 力用可求祕因無作
148 30 Li 力用可求祕因無作
149 30 ability; capability 力用可求祕因無作
150 30 influence 力用可求祕因無作
151 30 strength; power; bala 力用可求祕因無作
152 30 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 正理如意自在根本
153 30 自在 zìzài Carefree 正理如意自在根本
154 30 自在 zìzài perfect ease 正理如意自在根本
155 30 自在 zìzài Isvara 正理如意自在根本
156 30 自在 zìzài self mastery; vaśitā 正理如意自在根本
157 30 止息 zhǐ xī to stop and rest 涅槃止息清淨寂默
158 29 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
159 29 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
160 29 顛倒 diāndǎo to overthrow 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
161 29 顛倒 diāndǎo up-side down 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
162 29 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
163 27 rǎn to be contagious; to catch (illness) 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
164 27 rǎn to dye; to stain 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
165 27 rǎn to infect 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
166 27 rǎn to sully; to pollute; to smear 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
167 27 rǎn infection 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
168 27 rǎn to corrupt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
169 27 rǎn to make strokes 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
170 27 rǎn black bean sauce 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
171 27 rǎn Ran 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
172 27 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
173 27 interesting 造作顛倒趣向歡樂
174 27 to turn towards; to approach 造作顛倒趣向歡樂
175 27 to urge 造作顛倒趣向歡樂
176 27 purport; an objective 造作顛倒趣向歡樂
177 27 a delight; a pleasure; an interest 造作顛倒趣向歡樂
178 27 an inclination 造作顛倒趣向歡樂
179 27 a flavor; a taste 造作顛倒趣向歡樂
180 27 to go quickly towards 造作顛倒趣向歡樂
181 27 realm; destination 造作顛倒趣向歡樂
182 26 平等 píngděng be equal in social status 施行平等增上無倒
183 26 平等 píngděng equal 施行平等增上無倒
184 26 平等 píngděng equal; without partiality 施行平等增上無倒
185 26 平等 píngděng equality 施行平等增上無倒
186 26 布施 bùshī generosity 大乘希求布施功行
187 26 布施 bùshī dana; giving; generosity 大乘希求布施功行
188 23 yòng to use; to apply 力用可求祕因無作
189 23 yòng Kangxi radical 101 力用可求祕因無作
190 23 yòng to eat 力用可求祕因無作
191 23 yòng to spend 力用可求祕因無作
192 23 yòng expense 力用可求祕因無作
193 23 yòng a use; usage 力用可求祕因無作
194 23 yòng to need; must 力用可求祕因無作
195 23 yòng useful; practical 力用可求祕因無作
196 23 yòng to use up; to use all of something 力用可求祕因無作
197 23 yòng to work (an animal) 力用可求祕因無作
198 23 yòng to appoint 力用可求祕因無作
199 23 yòng to administer; to manager 力用可求祕因無作
200 23 yòng to control 力用可求祕因無作
201 23 yòng to access 力用可求祕因無作
202 23 yòng Yong 力用可求祕因無作
203 23 yòng yong / function; application 力用可求祕因無作
204 23 zhī to go 云何發生遷變之行
205 23 zhī to arrive; to go 云何發生遷變之行
206 23 zhī is 云何發生遷變之行
207 23 zhī to use 云何發生遷變之行
208 23 zhī Zhi 云何發生遷變之行
209 23 增上 zēngshàng additional; increased; superior 增上相貌無垢寂靜
210 23 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 真實勝義廣大無諍
211 23 zuò to do 力用可求祕因無作
212 23 zuò to act as; to serve as 力用可求祕因無作
213 23 zuò to start 力用可求祕因無作
214 23 zuò a writing; a work 力用可求祕因無作
215 23 zuò to dress as; to be disguised as 力用可求祕因無作
216 23 zuō to create; to make 力用可求祕因無作
217 23 zuō a workshop 力用可求祕因無作
218 23 zuō to write; to compose 力用可求祕因無作
219 23 zuò to rise 力用可求祕因無作
220 23 zuò to be aroused 力用可求祕因無作
221 23 zuò activity; action; undertaking 力用可求祕因無作
222 23 zuò to regard as 力用可求祕因無作
223 23 zuò action; kāraṇa 力用可求祕因無作
224 23 造作 zàozuò to make; to manufacture 色相如寶造作勝用
225 23 造作 zàozuò a lie; a rumor 色相如寶造作勝用
226 23 造作 zàozuò a fake; a forgery 色相如寶造作勝用
227 22 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 諍訟邊際聖因止息
228 22 調伏 tiáofú to subdue 熾然無倒調伏止息
229 22 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 熾然無倒調伏止息
230 21 jìn to the greatest extent; utmost 根本相應雜染皆盡
231 21 jìn perfect; flawless 根本相應雜染皆盡
232 21 jìn to give priority to; to do one's utmost 根本相應雜染皆盡
233 21 jìn to vanish 根本相應雜染皆盡
234 21 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 根本相應雜染皆盡
235 21 jìn to die 根本相應雜染皆盡
236 21 廣大 guǎngdà vast; extensive 力用廣大本智發生無間永斷
237 21 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 力用廣大本智發生無間永斷
238 21 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 力用廣大本智發生無間永斷
239 21 廣大 guǎngdà to expand 力用廣大本智發生無間永斷
240 21 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 力用廣大本智發生無間永斷
241 21 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 如雲覆蓋清淨遠離
242 21 遠離 yuǎnlí to be aloof 如雲覆蓋清淨遠離
243 21 遠離 yuǎnlí to far off 如雲覆蓋清淨遠離
244 20 隨順 suíshùn to follow; to go along with 所謂隨順聽聞菩薩因行
245 20 隨順 suíshùn Follow and Oblige 所謂隨順聽聞菩薩因行
246 20 有力 yǒulì powerful; forceful; vigorous 丈夫有力究竟自性
247 20 聽聞 tīngwén to listen 所謂隨順聽聞菩薩因行
248 20 聽聞 tīngwén news one has heard 所謂隨順聽聞菩薩因行
249 20 聽聞 tīngwén listening and learning 所謂隨順聽聞菩薩因行
250 19 xiàng to observe; to assess 纏縛行相流轉不止
251 19 xiàng appearance; portrait; picture 纏縛行相流轉不止
252 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 纏縛行相流轉不止
253 19 xiàng to aid; to help 纏縛行相流轉不止
254 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 纏縛行相流轉不止
255 19 xiàng a sign; a mark; appearance 纏縛行相流轉不止
256 19 xiāng alternately; in turn 纏縛行相流轉不止
257 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
258 19 xiāng form substance 纏縛行相流轉不止
259 19 xiāng to express 纏縛行相流轉不止
260 19 xiàng to choose 纏縛行相流轉不止
261 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
262 19 xiāng an ancient musical instrument 纏縛行相流轉不止
263 19 xiāng the seventh lunar month 纏縛行相流轉不止
264 19 xiāng to compare 纏縛行相流轉不止
265 19 xiàng to divine 纏縛行相流轉不止
266 19 xiàng to administer 纏縛行相流轉不止
267 19 xiàng helper for a blind person 纏縛行相流轉不止
268 19 xiāng rhythm [music] 纏縛行相流轉不止
269 19 xiāng the upper frets of a pipa 纏縛行相流轉不止
270 19 xiāng coralwood 纏縛行相流轉不止
271 19 xiàng ministry 纏縛行相流轉不止
272 19 xiàng to supplement; to enhance 纏縛行相流轉不止
273 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 纏縛行相流轉不止
274 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 纏縛行相流轉不止
275 19 xiàng sign; mark; liṅga 纏縛行相流轉不止
276 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 纏縛行相流轉不止
277 18 淨妙 jìngmiào pure and subtle 淨妙之因圓滿運載
278 18 xìng gender 圓滿無對善性無染
279 18 xìng nature; disposition 圓滿無對善性無染
280 18 xìng grammatical gender 圓滿無對善性無染
281 18 xìng a property; a quality 圓滿無對善性無染
282 18 xìng life; destiny 圓滿無對善性無染
283 18 xìng sexual desire 圓滿無對善性無染
284 18 xìng scope 圓滿無對善性無染
285 18 xìng nature 圓滿無對善性無染
286 18 wáng Wang 守護義利如王師子
287 18 wáng a king 守護義利如王師子
288 18 wáng Kangxi radical 96 守護義利如王師子
289 18 wàng to be king; to rule 守護義利如王師子
290 18 wáng a prince; a duke 守護義利如王師子
291 18 wáng grand; great 守護義利如王師子
292 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 守護義利如王師子
293 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 守護義利如王師子
294 18 wáng the head of a group or gang 守護義利如王師子
295 18 wáng the biggest or best of a group 守護義利如王師子
296 18 wáng king; best of a kind; rāja 守護義利如王師子
297 17 處所 chǔsuǒ a place 貪欲處所悲心愛護
298 17 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 殊勝支分智慧體性
299 17 殊勝 shūshèng extraordinary 殊勝支分智慧體性
300 17 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見自性諍訟之心
301 17 有情 yǒuqíng having feelings for 有情愛欲支分染污
302 17 有情 yǒuqíng friends with 有情愛欲支分染污
303 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情愛欲支分染污
304 17 有情 yǒuqíng sentient being 有情愛欲支分染污
305 17 有情 yǒuqíng sentient beings 有情愛欲支分染污
306 17 wéi to act as; to serve 調伏修崇無倒為義
307 17 wéi to change into; to become 調伏修崇無倒為義
308 17 wéi to be; is 調伏修崇無倒為義
309 17 wéi to do 調伏修崇無倒為義
310 17 wèi to support; to help 調伏修崇無倒為義
311 17 wéi to govern 調伏修崇無倒為義
312 17 màn slow 慢等十法和合生起
313 17 màn indifferent; idle 慢等十法和合生起
314 17 màn to neglect 慢等十法和合生起
315 17 màn arrogant; boastful 慢等十法和合生起
316 17 màn to coat; to plaster 慢等十法和合生起
317 17 màn mana; pride; arrogance; conceit 慢等十法和合生起
318 17 màn conceit; abhimāna 慢等十法和合生起
319 16 相貌 xiàngmào appearance; countenance; features 云何相貌
320 16 běn to be one's own 力用廣大本智發生無間永斷
321 16 běn origin; source; root; foundation; basis 力用廣大本智發生無間永斷
322 16 běn the roots of a plant 力用廣大本智發生無間永斷
323 16 běn capital 力用廣大本智發生無間永斷
324 16 běn main; central; primary 力用廣大本智發生無間永斷
325 16 běn according to 力用廣大本智發生無間永斷
326 16 běn a version; an edition 力用廣大本智發生無間永斷
327 16 běn a memorial [presented to the emperor] 力用廣大本智發生無間永斷
328 16 běn a book 力用廣大本智發生無間永斷
329 16 běn trunk of a tree 力用廣大本智發生無間永斷
330 16 běn to investigate the root of 力用廣大本智發生無間永斷
331 16 běn a manuscript for a play 力用廣大本智發生無間永斷
332 16 běn Ben 力用廣大本智發生無間永斷
333 16 běn root; origin; mula 力用廣大本智發生無間永斷
334 16 běn becoming, being, existing; bhava 力用廣大本智發生無間永斷
335 16 běn former; previous; pūrva 力用廣大本智發生無間永斷
336 16 無諍 wú zhèng No Disputes 真實勝義廣大無諍
337 16 無諍 wú zhèng non-contention; nirdvandva 真實勝義廣大無諍
338 16 qiān to move; to shift 云何發生遷變之行
339 16 qiān to change; to transfer 云何發生遷變之行
340 15 jìng still; calm 相貌默靜縛染能離
341 15 jìng to stop; to halt 相貌默靜縛染能離
342 15 jìng silent; quiet 相貌默靜縛染能離
343 15 jìng ready to die to preserve one's chastity 相貌默靜縛染能離
344 15 jìng gentle; mild; moderate 相貌默靜縛染能離
345 15 jìng Stillness 相貌默靜縛染能離
346 15 jìng peace; śānta 相貌默靜縛染能離
347 15 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 制度自在了知寂靜
348 14 chóng high; dignified; lofty 寂靜力能崇修功用
349 14 chóng to honor 寂靜力能崇修功用
350 14 chóng prosperous; flourishing 寂靜力能崇修功用
351 14 chóng to fill 寂靜力能崇修功用
352 14 chóng to end 寂靜力能崇修功用
353 14 chóng to pray 寂靜力能崇修功用
354 14 chóng Chong 寂靜力能崇修功用
355 14 chóng eminent; gaurava 寂靜力能崇修功用
356 14 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 煩惱相貌我慢相依
357 14 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 煩惱相貌我慢相依
358 14 煩惱 fánnǎo defilement 煩惱相貌我慢相依
359 14 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 煩惱相貌我慢相依
360 14 suǒ a few; various; some 一切自性方所平等
361 14 suǒ a place; a location 一切自性方所平等
362 14 suǒ indicates a passive voice 一切自性方所平等
363 14 suǒ an ordinal number 一切自性方所平等
364 14 suǒ meaning 一切自性方所平等
365 14 suǒ garrison 一切自性方所平等
366 14 suǒ place; pradeśa 一切自性方所平等
367 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 力用廣大本智發生無間永斷
368 13 zhì care; prudence 力用廣大本智發生無間永斷
369 13 zhì Zhi 力用廣大本智發生無間永斷
370 13 zhì clever 力用廣大本智發生無間永斷
371 13 zhì Wisdom 力用廣大本智發生無間永斷
372 13 zhì jnana; knowing 力用廣大本智發生無間永斷
373 13 néng can; able 寂靜力能崇修功用
374 13 néng ability; capacity 寂靜力能崇修功用
375 13 néng a mythical bear-like beast 寂靜力能崇修功用
376 13 néng energy 寂靜力能崇修功用
377 13 néng function; use 寂靜力能崇修功用
378 13 néng talent 寂靜力能崇修功用
379 13 néng expert at 寂靜力能崇修功用
380 13 néng to be in harmony 寂靜力能崇修功用
381 13 néng to tend to; to care for 寂靜力能崇修功用
382 13 néng to reach; to arrive at 寂靜力能崇修功用
383 13 néng to be able; śak 寂靜力能崇修功用
384 13 fāng square; quadrilateral; one side 意地真實正理方現
385 13 fāng Fang 意地真實正理方現
386 13 fāng Kangxi radical 70 意地真實正理方現
387 13 fāng square shaped 意地真實正理方現
388 13 fāng prescription 意地真實正理方現
389 13 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 意地真實正理方現
390 13 fāng local 意地真實正理方現
391 13 fāng a way; a method 意地真實正理方現
392 13 fāng a direction; a side; a position 意地真實正理方現
393 13 fāng an area; a region 意地真實正理方現
394 13 fāng a party; a side 意地真實正理方現
395 13 fāng a principle; a formula 意地真實正理方現
396 13 fāng honest; upright; proper 意地真實正理方現
397 13 fāng magic 意地真實正理方現
398 13 fāng earth 意地真實正理方現
399 13 fāng earthly; mundane 意地真實正理方現
400 13 fāng a scope; an aspect 意地真實正理方現
401 13 fāng side-by-side; parallel 意地真實正理方現
402 13 fāng agreeable; equable 意地真實正理方現
403 13 fāng equal; equivalent 意地真實正理方現
404 13 fāng to compare 意地真實正理方現
405 13 fāng a wooden tablet for writing 意地真實正理方現
406 13 fāng a convention; a common practice 意地真實正理方現
407 13 fāng a law; a standard 意地真實正理方現
408 13 fāng to own; to possess 意地真實正理方現
409 13 fāng to disobey; to violate 意地真實正理方現
410 13 fāng to slander; to defame 意地真實正理方現
411 13 páng beside 意地真實正理方現
412 13 fāng direction; diś 意地真實正理方現
413 13 希求 xīqiú to hope and request 大乘希求布施功行
414 13 Kangxi radical 132 苦惱過失自縛無解
415 13 Zi 苦惱過失自縛無解
416 13 a nose 苦惱過失自縛無解
417 13 the beginning; the start 苦惱過失自縛無解
418 13 origin 苦惱過失自縛無解
419 13 to employ; to use 苦惱過失自縛無解
420 13 to be 苦惱過失自縛無解
421 13 self; soul; ātman 苦惱過失自縛無解
422 13 究竟 jiūjìng outcome; result 丈夫有力究竟自性
423 13 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 丈夫有力究竟自性
424 13 究竟 jiūjìng to complete; to finish 丈夫有力究竟自性
425 13 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 丈夫有力究竟自性
426 13 zhě ca 王者自在人民咸慕
427 13 biān side; boundary; edge; margin 調伏邊方歡樂無替
428 13 biān frontier; border 調伏邊方歡樂無替
429 13 biān end; extremity; limit 調伏邊方歡樂無替
430 13 biān to be near; to approach 調伏邊方歡樂無替
431 13 biān a party; a side 調伏邊方歡樂無替
432 13 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 根本不生寂然清淨
433 13 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 根本不生寂然清淨
434 13 菩薩 púsà bodhisattva 聖勇菩薩等造
435 13 菩薩 púsà bodhisattva 聖勇菩薩等造
436 13 菩薩 púsà bodhisatta 聖勇菩薩等造
437 12 zhǒng kind; type 有支五種報種隨順
438 12 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有支五種報種隨順
439 12 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有支五種報種隨順
440 12 zhǒng seed; strain 有支五種報種隨順
441 12 zhǒng offspring 有支五種報種隨順
442 12 zhǒng breed 有支五種報種隨順
443 12 zhǒng race 有支五種報種隨順
444 12 zhǒng species 有支五種報種隨順
445 12 zhǒng root; source; origin 有支五種報種隨順
446 12 zhǒng grit; guts 有支五種報種隨順
447 12 biàn to change; to alter 云何發生遷變之行
448 12 biàn bian 云何發生遷變之行
449 12 biàn to become 云何發生遷變之行
450 12 biàn uncommon 云何發生遷變之行
451 12 biàn a misfortune 云何發生遷變之行
452 12 biàn variable; changeable 云何發生遷變之行
453 12 biàn to move; to change position 云何發生遷變之行
454 12 biàn turmoil; upheaval; unrest 云何發生遷變之行
455 12 biàn a plan; a scheme; a power play 云何發生遷變之行
456 12 biàn strange; weird 云何發生遷變之行
457 12 biàn transformation; vikāra 云何發生遷變之行
458 12 zhù to dwell; to live; to reside 無樂欲因靜住無諍
459 12 zhù to stop; to halt 無樂欲因靜住無諍
460 12 zhù to retain; to remain 無樂欲因靜住無諍
461 12 zhù to lodge at [temporarily] 無樂欲因靜住無諍
462 12 zhù verb complement 無樂欲因靜住無諍
463 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 無樂欲因靜住無諍
464 12 繫縛 xìfú a fetter; a bond 塵坌繫縛聖道除息
465 12 繫縛 xìfú tied to 塵坌繫縛聖道除息
466 11 具足 jùzú Purāṇa 具足布施多種名相
467 11 具足 jùzú Completeness 具足布施多種名相
468 11 具足 jùzú complete; accomplished 具足布施多種名相
469 11 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 自在喧諍愛樂貪欲
470 11 zhèng to advise frankly 自在喧諍愛樂貪欲
471 11 zhèng to dispute 自在喧諍愛樂貪欲
472 11 色相 sèxiāng coloration; hue 色相如寶造作勝用
473 11 色相 sèxiāng material appearance 色相如寶造作勝用
474 11 色相 sèxiāng physical manifestation 色相如寶造作勝用
475 11 色相 sèxiāng facial complexion 色相如寶造作勝用
476 11 教誨 jiāohuì to instruct; to teach 軌範師等教誨言說
477 11 zhī to support 殊勝支分智慧體性
478 11 zhī a branch 殊勝支分智慧體性
479 11 zhī a sect; a denomination; a division 殊勝支分智慧體性
480 11 zhī Kangxi radical 65 殊勝支分智慧體性
481 11 zhī hands and feet; limb 殊勝支分智慧體性
482 11 zhī to disperse; to pay 殊勝支分智慧體性
483 11 zhī earthly branch 殊勝支分智慧體性
484 11 zhī Zhi 殊勝支分智慧體性
485 11 zhī able to sustain 殊勝支分智慧體性
486 11 zhī to receive; to draw; to get 殊勝支分智慧體性
487 11 zhī to dispatch; to assign 殊勝支分智慧體性
488 11 運載 yùnzài to carry; to convey; to deliver; to supply 淨妙之因圓滿運載
489 10 荷負 héfù to carry a burden 荷負重任求趣殊因
490 10 智慧 zhìhuì wisdom 殊勝支分智慧體性
491 10 智慧 zhìhuì wisdom 殊勝支分智慧體性
492 10 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 殊勝支分智慧體性
493 10 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 殊勝支分智慧體性
494 10 安靜 ānjìng peaceful; calm; tranquil 養育處所誠實安靜
495 10 安靜 ānjìng silent 養育處所誠實安靜
496 10 安靜 ānjìng unflustered; with a calm bearing 養育處所誠實安靜
497 10 jiě to loosen; to unfasten; to untie 照解名色止息顛倒
498 10 jiě to explain 照解名色止息顛倒
499 10 jiě to divide; to separate 照解名色止息顛倒
500 10 jiě to understand 照解名色止息顛倒

Frequencies of all Words

Top 785

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 86 no 圓滿無對善性無染
2 86 Kangxi radical 71 圓滿無對善性無染
3 86 to not have; without 圓滿無對善性無染
4 86 has not yet 圓滿無對善性無染
5 86 mo 圓滿無對善性無染
6 86 do not 圓滿無對善性無染
7 86 not; -less; un- 圓滿無對善性無染
8 86 regardless of 圓滿無對善性無染
9 86 to not have 圓滿無對善性無染
10 86 um 圓滿無對善性無染
11 86 Wu 圓滿無對善性無染
12 86 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 圓滿無對善性無染
13 86 not; non- 圓滿無對善性無染
14 86 mo 圓滿無對善性無染
15 55 yīn because 所謂隨順聽聞菩薩因行
16 55 yīn cause; reason 所謂隨順聽聞菩薩因行
17 55 yīn to accord with 所謂隨順聽聞菩薩因行
18 55 yīn to follow 所謂隨順聽聞菩薩因行
19 55 yīn to rely on 所謂隨順聽聞菩薩因行
20 55 yīn via; through 所謂隨順聽聞菩薩因行
21 55 yīn to continue 所謂隨順聽聞菩薩因行
22 55 yīn to receive 所謂隨順聽聞菩薩因行
23 55 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 所謂隨順聽聞菩薩因行
24 55 yīn to seize an opportunity 所謂隨順聽聞菩薩因行
25 55 yīn to be like 所謂隨順聽聞菩薩因行
26 55 yīn from; because of 所謂隨順聽聞菩薩因行
27 55 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 所謂隨順聽聞菩薩因行
28 55 yīn a standrd; a criterion 所謂隨順聽聞菩薩因行
29 55 yīn Cause 所謂隨順聽聞菩薩因行
30 55 yīn cause; hetu 所謂隨順聽聞菩薩因行
31 51 xíng to walk 所謂隨順聽聞菩薩因行
32 51 xíng capable; competent 所謂隨順聽聞菩薩因行
33 51 háng profession 所謂隨順聽聞菩薩因行
34 51 háng line; row 所謂隨順聽聞菩薩因行
35 51 xíng Kangxi radical 144 所謂隨順聽聞菩薩因行
36 51 xíng to travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
37 51 xìng actions; conduct 所謂隨順聽聞菩薩因行
38 51 xíng to do; to act; to practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
39 51 xíng all right; OK; okay 所謂隨順聽聞菩薩因行
40 51 háng horizontal line 所謂隨順聽聞菩薩因行
41 51 héng virtuous deeds 所謂隨順聽聞菩薩因行
42 51 hàng a line of trees 所謂隨順聽聞菩薩因行
43 51 hàng bold; steadfast 所謂隨順聽聞菩薩因行
44 51 xíng to move 所謂隨順聽聞菩薩因行
45 51 xíng to put into effect; to implement 所謂隨順聽聞菩薩因行
46 51 xíng travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
47 51 xíng to circulate 所謂隨順聽聞菩薩因行
48 51 xíng running script; running script 所謂隨順聽聞菩薩因行
49 51 xíng temporary 所謂隨順聽聞菩薩因行
50 51 xíng soon 所謂隨順聽聞菩薩因行
51 51 háng rank; order 所謂隨順聽聞菩薩因行
52 51 háng a business; a shop 所謂隨順聽聞菩薩因行
53 51 xíng to depart; to leave 所謂隨順聽聞菩薩因行
54 51 xíng to experience 所謂隨順聽聞菩薩因行
55 51 xíng path; way 所謂隨順聽聞菩薩因行
56 51 xíng xing; ballad 所謂隨順聽聞菩薩因行
57 51 xíng a round [of drinks] 所謂隨順聽聞菩薩因行
58 51 xíng Xing 所謂隨順聽聞菩薩因行
59 51 xíng moreover; also 所謂隨順聽聞菩薩因行
60 51 xíng Practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
61 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所謂隨順聽聞菩薩因行
62 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所謂隨順聽聞菩薩因行
63 50 xiū to decorate; to embellish 寂靜力能崇修功用
64 50 xiū to study; to cultivate 寂靜力能崇修功用
65 50 xiū to repair 寂靜力能崇修功用
66 50 xiū long; slender 寂靜力能崇修功用
67 50 xiū to write; to compile 寂靜力能崇修功用
68 50 xiū to build; to construct; to shape 寂靜力能崇修功用
69 50 xiū to practice 寂靜力能崇修功用
70 50 xiū to cut 寂靜力能崇修功用
71 50 xiū virtuous; wholesome 寂靜力能崇修功用
72 50 xiū a virtuous person 寂靜力能崇修功用
73 50 xiū Xiu 寂靜力能崇修功用
74 50 xiū to unknot 寂靜力能崇修功用
75 50 xiū to prepare; to put in order 寂靜力能崇修功用
76 50 xiū excellent 寂靜力能崇修功用
77 50 xiū to perform [a ceremony] 寂靜力能崇修功用
78 50 xiū Cultivation 寂靜力能崇修功用
79 50 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 寂靜力能崇修功用
80 50 xiū pratipanna; spiritual practice 寂靜力能崇修功用
81 43 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實勝義廣大無諍
82 43 真實 zhēnshí true reality 真實勝義廣大無諍
83 40 了知 liǎozhī to understand clearly 了知自性真實養育
84 40 that; those 彼彼病難了知虛實
85 40 another; the other 彼彼病難了知虛實
86 39 根本 gēnběn fundamental; basic 正理如意自在根本
87 39 根本 gēnběn a foundation; a basis 正理如意自在根本
88 39 根本 gēnběn root 正理如意自在根本
89 39 根本 gēnběn thoroughly 正理如意自在根本
90 39 根本 gēnběn capital 正理如意自在根本
91 39 根本 gēnběn Basis 正理如意自在根本
92 39 根本 gēnběn mūla; root 正理如意自在根本
93 38 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 力用廣大本智發生無間永斷
94 38 shī to give; to grant 毒害施為鈍弱皆具
95 38 shī to act; to do; to execute; to carry out 毒害施為鈍弱皆具
96 38 shī to deploy; to set up 毒害施為鈍弱皆具
97 38 shī to relate to 毒害施為鈍弱皆具
98 38 shī to move slowly 毒害施為鈍弱皆具
99 38 shī to exert 毒害施為鈍弱皆具
100 38 shī to apply; to spread 毒害施為鈍弱皆具
101 38 shī Shi 毒害施為鈍弱皆具
102 38 shī the practice of selfless giving; dāna 毒害施為鈍弱皆具
103 37 邊際 biānjì bounds 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
104 37 chù a place; location; a spot; a point 是處修崇時分廣大
105 37 chǔ to reside; to live; to dwell 是處修崇時分廣大
106 37 chù location 是處修崇時分廣大
107 37 chù an office; a department; a bureau 是處修崇時分廣大
108 37 chù a part; an aspect 是處修崇時分廣大
109 37 chǔ to be in; to be in a position of 是處修崇時分廣大
110 37 chǔ to get along with 是處修崇時分廣大
111 37 chǔ to deal with; to manage 是處修崇時分廣大
112 37 chǔ to punish; to sentence 是處修崇時分廣大
113 37 chǔ to stop; to pause 是處修崇時分廣大
114 37 chǔ to be associated with 是處修崇時分廣大
115 37 chǔ to situate; to fix a place for 是處修崇時分廣大
116 37 chǔ to occupy; to control 是處修崇時分廣大
117 37 chù circumstances; situation 是處修崇時分廣大
118 37 chù an occasion; a time 是處修崇時分廣大
119 36 qiú to request 緣覺上有可求故云動轉
120 36 qiú to seek; to look for 緣覺上有可求故云動轉
121 36 qiú to implore 緣覺上有可求故云動轉
122 36 qiú to aspire to 緣覺上有可求故云動轉
123 36 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 緣覺上有可求故云動轉
124 36 qiú to attract 緣覺上有可求故云動轉
125 36 qiú to bribe 緣覺上有可求故云動轉
126 36 qiú Qiu 緣覺上有可求故云動轉
127 36 qiú to demand 緣覺上有可求故云動轉
128 36 qiú to end 緣覺上有可求故云動轉
129 36 寂靜 jìjìng quiet 增上相貌無垢寂靜
130 36 寂靜 jìjìng tranquility 增上相貌無垢寂靜
131 36 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 增上相貌無垢寂靜
132 36 寂靜 jìjìng Nirvana 增上相貌無垢寂靜
133 35 自性 zìxìng Self-Nature 丈夫有力究竟自性
134 35 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 丈夫有力究竟自性
135 34 shì is; are; am; to be 是處修崇時分廣大
136 34 shì is exactly 是處修崇時分廣大
137 34 shì is suitable; is in contrast 是處修崇時分廣大
138 34 shì this; that; those 是處修崇時分廣大
139 34 shì really; certainly 是處修崇時分廣大
140 34 shì correct; yes; affirmative 是處修崇時分廣大
141 34 shì true 是處修崇時分廣大
142 34 shì is; has; exists 是處修崇時分廣大
143 34 shì used between repetitions of a word 是處修崇時分廣大
144 34 shì a matter; an affair 是處修崇時分廣大
145 34 shì Shi 是處修崇時分廣大
146 34 shì is; bhū 是處修崇時分廣大
147 34 shì this; idam 是處修崇時分廣大
148 33 dǎo to fall; to collapse; to topple 熾然無倒調伏止息
149 33 dào to turn upside down; to turn over; to tip; to reverse 熾然無倒調伏止息
150 33 dǎo delusion; inversion; viparyasa 熾然無倒調伏止息
151 33 dǎo to fail; to go bankrupt 熾然無倒調伏止息
152 33 dǎo to change 熾然無倒調伏止息
153 33 dǎo to move around 熾然無倒調伏止息
154 33 dǎo to sell 熾然無倒調伏止息
155 33 dǎo to buy and resell; to speculate 熾然無倒調伏止息
156 33 dǎo profiteer; speculator 熾然無倒調伏止息
157 33 dǎo to overthrow 熾然無倒調伏止息
158 33 dǎo to be spoiled 熾然無倒調伏止息
159 33 dào upside down 熾然無倒調伏止息
160 33 dào to move backwards 熾然無倒調伏止息
161 33 dào to pour 熾然無倒調伏止息
162 33 dào to the contrary 熾然無倒調伏止息
163 33 dào however; but 熾然無倒調伏止息
164 33 dǎo havign a hoarse voice 熾然無倒調伏止息
165 33 dào to violate; to go counter to 熾然無倒調伏止息
166 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 涅槃止息清淨寂默
167 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 涅槃止息清淨寂默
168 33 清淨 qīngjìng concise 涅槃止息清淨寂默
169 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 涅槃止息清淨寂默
170 33 清淨 qīngjìng pure and clean 涅槃止息清淨寂默
171 33 清淨 qīngjìng purity 涅槃止息清淨寂默
172 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 涅槃止息清淨寂默
173 31 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿無對善性無染
174 31 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿無對善性無染
175 31 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿無對善性無染
176 30 force 力用可求祕因無作
177 30 Kangxi radical 19 力用可求祕因無作
178 30 to exert oneself; to make an effort 力用可求祕因無作
179 30 to force 力用可求祕因無作
180 30 resolutely; strenuously 力用可求祕因無作
181 30 labor; forced labor 力用可求祕因無作
182 30 physical strength 力用可求祕因無作
183 30 power 力用可求祕因無作
184 30 Li 力用可求祕因無作
185 30 ability; capability 力用可求祕因無作
186 30 influence 力用可求祕因無作
187 30 strength; power; bala 力用可求祕因無作
188 30 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 正理如意自在根本
189 30 自在 zìzài Carefree 正理如意自在根本
190 30 自在 zìzài perfect ease 正理如意自在根本
191 30 自在 zìzài Isvara 正理如意自在根本
192 30 自在 zìzài self mastery; vaśitā 正理如意自在根本
193 30 止息 zhǐ xī to stop and rest 涅槃止息清淨寂默
194 29 yǒu is; are; to exist 緣覺上有可求故云動轉
195 29 yǒu to have; to possess 緣覺上有可求故云動轉
196 29 yǒu indicates an estimate 緣覺上有可求故云動轉
197 29 yǒu indicates a large quantity 緣覺上有可求故云動轉
198 29 yǒu indicates an affirmative response 緣覺上有可求故云動轉
199 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 緣覺上有可求故云動轉
200 29 yǒu used to compare two things 緣覺上有可求故云動轉
201 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 緣覺上有可求故云動轉
202 29 yǒu used before the names of dynasties 緣覺上有可求故云動轉
203 29 yǒu a certain thing; what exists 緣覺上有可求故云動轉
204 29 yǒu multiple of ten and ... 緣覺上有可求故云動轉
205 29 yǒu abundant 緣覺上有可求故云動轉
206 29 yǒu purposeful 緣覺上有可求故云動轉
207 29 yǒu You 緣覺上有可求故云動轉
208 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 緣覺上有可求故云動轉
209 29 yǒu becoming; bhava 緣覺上有可求故云動轉
210 29 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
211 29 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
212 29 顛倒 diāndǎo to overthrow 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
213 29 顛倒 diāndǎo to the contrary 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
214 29 顛倒 diāndǎo only 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
215 29 顛倒 diāndǎo up-side down 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
216 29 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
217 29 such as; for example; for instance 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
218 29 if 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
219 29 in accordance with 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
220 29 to be appropriate; should; with regard to 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
221 29 this 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
222 29 it is so; it is thus; can be compared with 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
223 29 to go to 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
224 29 to meet 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
225 29 to appear; to seem; to be like 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
226 29 at least as good as 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
227 29 and 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
228 29 or 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
229 29 but 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
230 29 then 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
231 29 naturally 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
232 29 expresses a question or doubt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
233 29 you 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
234 29 the second lunar month 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
235 29 in; at 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
236 29 Ru 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
237 29 Thus 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
238 29 thus; tathā 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
239 29 like; iva 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
240 27 rǎn to be contagious; to catch (illness) 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
241 27 rǎn to dye; to stain 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
242 27 rǎn to infect 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
243 27 rǎn to sully; to pollute; to smear 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
244 27 rǎn infection 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
245 27 rǎn to corrupt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
246 27 rǎn to make strokes 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
247 27 rǎn black bean sauce 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
248 27 rǎn Ran 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
249 27 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
250 27 interesting 造作顛倒趣向歡樂
251 27 to turn towards; to approach 造作顛倒趣向歡樂
252 27 urgent; pressing; quickly 造作顛倒趣向歡樂
253 27 to urge 造作顛倒趣向歡樂
254 27 purport; an objective 造作顛倒趣向歡樂
255 27 a delight; a pleasure; an interest 造作顛倒趣向歡樂
256 27 an inclination 造作顛倒趣向歡樂
257 27 a flavor; a taste 造作顛倒趣向歡樂
258 27 to go quickly towards 造作顛倒趣向歡樂
259 27 realm; destination 造作顛倒趣向歡樂
260 26 平等 píngděng be equal in social status 施行平等增上無倒
261 26 平等 píngděng equal 施行平等增上無倒
262 26 平等 píngděng equal; without partiality 施行平等增上無倒
263 26 平等 píngděng equality 施行平等增上無倒
264 26 布施 bùshī generosity 大乘希求布施功行
265 26 布施 bùshī dana; giving; generosity 大乘希求布施功行
266 23 yòng to use; to apply 力用可求祕因無作
267 23 yòng Kangxi radical 101 力用可求祕因無作
268 23 yòng to eat 力用可求祕因無作
269 23 yòng to spend 力用可求祕因無作
270 23 yòng expense 力用可求祕因無作
271 23 yòng a use; usage 力用可求祕因無作
272 23 yòng to need; must 力用可求祕因無作
273 23 yòng useful; practical 力用可求祕因無作
274 23 yòng to use up; to use all of something 力用可求祕因無作
275 23 yòng by means of; with 力用可求祕因無作
276 23 yòng to work (an animal) 力用可求祕因無作
277 23 yòng to appoint 力用可求祕因無作
278 23 yòng to administer; to manager 力用可求祕因無作
279 23 yòng to control 力用可求祕因無作
280 23 yòng to access 力用可求祕因無作
281 23 yòng Yong 力用可求祕因無作
282 23 yòng yong / function; application 力用可求祕因無作
283 23 zhī him; her; them; that 云何發生遷變之行
284 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 云何發生遷變之行
285 23 zhī to go 云何發生遷變之行
286 23 zhī this; that 云何發生遷變之行
287 23 zhī genetive marker 云何發生遷變之行
288 23 zhī it 云何發生遷變之行
289 23 zhī in 云何發生遷變之行
290 23 zhī all 云何發生遷變之行
291 23 zhī and 云何發生遷變之行
292 23 zhī however 云何發生遷變之行
293 23 zhī if 云何發生遷變之行
294 23 zhī then 云何發生遷變之行
295 23 zhī to arrive; to go 云何發生遷變之行
296 23 zhī is 云何發生遷變之行
297 23 zhī to use 云何發生遷變之行
298 23 zhī Zhi 云何發生遷變之行
299 23 增上 zēngshàng additional; increased; superior 增上相貌無垢寂靜
300 23 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 真實勝義廣大無諍
301 23 zuò to do 力用可求祕因無作
302 23 zuò to act as; to serve as 力用可求祕因無作
303 23 zuò to start 力用可求祕因無作
304 23 zuò a writing; a work 力用可求祕因無作
305 23 zuò to dress as; to be disguised as 力用可求祕因無作
306 23 zuō to create; to make 力用可求祕因無作
307 23 zuō a workshop 力用可求祕因無作
308 23 zuō to write; to compose 力用可求祕因無作
309 23 zuò to rise 力用可求祕因無作
310 23 zuò to be aroused 力用可求祕因無作
311 23 zuò activity; action; undertaking 力用可求祕因無作
312 23 zuò to regard as 力用可求祕因無作
313 23 zuò action; kāraṇa 力用可求祕因無作
314 23 造作 zàozuò to make; to manufacture 色相如寶造作勝用
315 23 造作 zàozuò a lie; a rumor 色相如寶造作勝用
316 23 造作 zàozuò a fake; a forgery 色相如寶造作勝用
317 22 如是 rúshì thus; so 地遠生心難往如是
318 22 如是 rúshì thus, so 地遠生心難往如是
319 22 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 諍訟邊際聖因止息
320 22 調伏 tiáofú to subdue 熾然無倒調伏止息
321 22 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 熾然無倒調伏止息
322 21 jìn to the greatest extent; utmost 根本相應雜染皆盡
323 21 jìn all; every 根本相應雜染皆盡
324 21 jìn perfect; flawless 根本相應雜染皆盡
325 21 jìn to give priority to; to do one's utmost 根本相應雜染皆盡
326 21 jìn furthest; extreme 根本相應雜染皆盡
327 21 jìn to vanish 根本相應雜染皆盡
328 21 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 根本相應雜染皆盡
329 21 jìn to be within the limit 根本相應雜染皆盡
330 21 jìn all; every 根本相應雜染皆盡
331 21 jìn to die 根本相應雜染皆盡
332 21 廣大 guǎngdà vast; extensive 力用廣大本智發生無間永斷
333 21 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 力用廣大本智發生無間永斷
334 21 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 力用廣大本智發生無間永斷
335 21 廣大 guǎngdà to expand 力用廣大本智發生無間永斷
336 21 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 力用廣大本智發生無間永斷
337 21 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 如雲覆蓋清淨遠離
338 21 遠離 yuǎnlí to be aloof 如雲覆蓋清淨遠離
339 21 遠離 yuǎnlí to far off 如雲覆蓋清淨遠離
340 20 隨順 suíshùn to follow; to go along with 所謂隨順聽聞菩薩因行
341 20 隨順 suíshùn Follow and Oblige 所謂隨順聽聞菩薩因行
342 20 有力 yǒulì powerful; forceful; vigorous 丈夫有力究竟自性
343 20 聽聞 tīngwén to listen 所謂隨順聽聞菩薩因行
344 20 聽聞 tīngwén news one has heard 所謂隨順聽聞菩薩因行
345 20 聽聞 tīngwén listening and learning 所謂隨順聽聞菩薩因行
346 19 xiāng each other; one another; mutually 纏縛行相流轉不止
347 19 xiàng to observe; to assess 纏縛行相流轉不止
348 19 xiàng appearance; portrait; picture 纏縛行相流轉不止
349 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 纏縛行相流轉不止
350 19 xiàng to aid; to help 纏縛行相流轉不止
351 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 纏縛行相流轉不止
352 19 xiàng a sign; a mark; appearance 纏縛行相流轉不止
353 19 xiāng alternately; in turn 纏縛行相流轉不止
354 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
355 19 xiāng form substance 纏縛行相流轉不止
356 19 xiāng to express 纏縛行相流轉不止
357 19 xiàng to choose 纏縛行相流轉不止
358 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
359 19 xiāng an ancient musical instrument 纏縛行相流轉不止
360 19 xiāng the seventh lunar month 纏縛行相流轉不止
361 19 xiāng to compare 纏縛行相流轉不止
362 19 xiàng to divine 纏縛行相流轉不止
363 19 xiàng to administer 纏縛行相流轉不止
364 19 xiàng helper for a blind person 纏縛行相流轉不止
365 19 xiāng rhythm [music] 纏縛行相流轉不止
366 19 xiāng the upper frets of a pipa 纏縛行相流轉不止
367 19 xiāng coralwood 纏縛行相流轉不止
368 19 xiàng ministry 纏縛行相流轉不止
369 19 xiàng to supplement; to enhance 纏縛行相流轉不止
370 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 纏縛行相流轉不止
371 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 纏縛行相流轉不止
372 19 xiàng sign; mark; liṅga 纏縛行相流轉不止
373 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 纏縛行相流轉不止
374 18 淨妙 jìngmiào pure and subtle 淨妙之因圓滿運載
375 18 xìng gender 圓滿無對善性無染
376 18 xìng suffix corresponding to -ness 圓滿無對善性無染
377 18 xìng nature; disposition 圓滿無對善性無染
378 18 xìng a suffix corresponding to -ness 圓滿無對善性無染
379 18 xìng grammatical gender 圓滿無對善性無染
380 18 xìng a property; a quality 圓滿無對善性無染
381 18 xìng life; destiny 圓滿無對善性無染
382 18 xìng sexual desire 圓滿無對善性無染
383 18 xìng scope 圓滿無對善性無染
384 18 xìng nature 圓滿無對善性無染
385 18 wáng Wang 守護義利如王師子
386 18 wáng a king 守護義利如王師子
387 18 wáng Kangxi radical 96 守護義利如王師子
388 18 wàng to be king; to rule 守護義利如王師子
389 18 wáng a prince; a duke 守護義利如王師子
390 18 wáng grand; great 守護義利如王師子
391 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 守護義利如王師子
392 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 守護義利如王師子
393 18 wáng the head of a group or gang 守護義利如王師子
394 18 wáng the biggest or best of a group 守護義利如王師子
395 18 wáng king; best of a kind; rāja 守護義利如王師子
396 17 處所 chǔsuǒ a place 貪欲處所悲心愛護
397 17 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 殊勝支分智慧體性
398 17 殊勝 shūshèng extraordinary 殊勝支分智慧體性
399 17 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見自性諍訟之心
400 17 有情 yǒuqíng having feelings for 有情愛欲支分染污
401 17 有情 yǒuqíng friends with 有情愛欲支分染污
402 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情愛欲支分染污
403 17 有情 yǒuqíng sentient being 有情愛欲支分染污
404 17 有情 yǒuqíng sentient beings 有情愛欲支分染污
405 17 wèi for; to 調伏修崇無倒為義
406 17 wèi because of 調伏修崇無倒為義
407 17 wéi to act as; to serve 調伏修崇無倒為義
408 17 wéi to change into; to become 調伏修崇無倒為義
409 17 wéi to be; is 調伏修崇無倒為義
410 17 wéi to do 調伏修崇無倒為義
411 17 wèi for 調伏修崇無倒為義
412 17 wèi because of; for; to 調伏修崇無倒為義
413 17 wèi to 調伏修崇無倒為義
414 17 wéi in a passive construction 調伏修崇無倒為義
415 17 wéi forming a rehetorical question 調伏修崇無倒為義
416 17 wéi forming an adverb 調伏修崇無倒為義
417 17 wéi to add emphasis 調伏修崇無倒為義
418 17 wèi to support; to help 調伏修崇無倒為義
419 17 wéi to govern 調伏修崇無倒為義
420 17 màn slow 慢等十法和合生起
421 17 màn indifferent; idle 慢等十法和合生起
422 17 màn to neglect 慢等十法和合生起
423 17 màn arrogant; boastful 慢等十法和合生起
424 17 màn to coat; to plaster 慢等十法和合生起
425 17 màn mana; pride; arrogance; conceit 慢等十法和合生起
426 17 màn conceit; abhimāna 慢等十法和合生起
427 16 相貌 xiàngmào appearance; countenance; features 云何相貌
428 16 běn measure word for books 力用廣大本智發生無間永斷
429 16 běn this (city, week, etc) 力用廣大本智發生無間永斷
430 16 běn originally; formerly 力用廣大本智發生無間永斷
431 16 běn to be one's own 力用廣大本智發生無間永斷
432 16 běn origin; source; root; foundation; basis 力用廣大本智發生無間永斷
433 16 běn the roots of a plant 力用廣大本智發生無間永斷
434 16 běn self 力用廣大本智發生無間永斷
435 16 běn measure word for flowering plants 力用廣大本智發生無間永斷
436 16 běn capital 力用廣大本智發生無間永斷
437 16 běn main; central; primary 力用廣大本智發生無間永斷
438 16 běn according to 力用廣大本智發生無間永斷
439 16 běn a version; an edition 力用廣大本智發生無間永斷
440 16 běn a memorial [presented to the emperor] 力用廣大本智發生無間永斷
441 16 běn a book 力用廣大本智發生無間永斷
442 16 běn trunk of a tree 力用廣大本智發生無間永斷
443 16 běn to investigate the root of 力用廣大本智發生無間永斷
444 16 běn a manuscript for a play 力用廣大本智發生無間永斷
445 16 běn Ben 力用廣大本智發生無間永斷
446 16 běn root; origin; mula 力用廣大本智發生無間永斷
447 16 běn becoming, being, existing; bhava 力用廣大本智發生無間永斷
448 16 běn former; previous; pūrva 力用廣大本智發生無間永斷
449 16 無諍 wú zhèng No Disputes 真實勝義廣大無諍
450 16 無諍 wú zhèng non-contention; nirdvandva 真實勝義廣大無諍
451 16 qiān to move; to shift 云何發生遷變之行
452 16 qiān to change; to transfer 云何發生遷變之行
453 15 jìng still; calm 相貌默靜縛染能離
454 15 jìng to stop; to halt 相貌默靜縛染能離
455 15 jìng silent; quiet 相貌默靜縛染能離
456 15 jìng ready to die to preserve one's chastity 相貌默靜縛染能離
457 15 jìng gentle; mild; moderate 相貌默靜縛染能離
458 15 jìng tranquilly 相貌默靜縛染能離
459 15 jìng Stillness 相貌默靜縛染能離
460 15 jìng peace; śānta 相貌默靜縛染能離
461 15 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 制度自在了知寂靜
462 14 chóng high; dignified; lofty 寂靜力能崇修功用
463 14 chóng to honor 寂靜力能崇修功用
464 14 chóng prosperous; flourishing 寂靜力能崇修功用
465 14 chóng to fill 寂靜力能崇修功用
466 14 chóng to end 寂靜力能崇修功用
467 14 chóng to pray 寂靜力能崇修功用
468 14 chóng Chong 寂靜力能崇修功用
469 14 chóng eminent; gaurava 寂靜力能崇修功用
470 14 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 煩惱相貌我慢相依
471 14 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 煩惱相貌我慢相依
472 14 煩惱 fánnǎo defilement 煩惱相貌我慢相依
473 14 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 煩惱相貌我慢相依
474 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一切自性方所平等
475 14 suǒ an office; an institute 一切自性方所平等
476 14 suǒ introduces a relative clause 一切自性方所平等
477 14 suǒ it 一切自性方所平等
478 14 suǒ if; supposing 一切自性方所平等
479 14 suǒ a few; various; some 一切自性方所平等
480 14 suǒ a place; a location 一切自性方所平等
481 14 suǒ indicates a passive voice 一切自性方所平等
482 14 suǒ that which 一切自性方所平等
483 14 suǒ an ordinal number 一切自性方所平等
484 14 suǒ meaning 一切自性方所平等
485 14 suǒ garrison 一切自性方所平等
486 14 suǒ place; pradeśa 一切自性方所平等
487 14 suǒ that which; yad 一切自性方所平等
488 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 力用廣大本智發生無間永斷
489 13 zhì care; prudence 力用廣大本智發生無間永斷
490 13 zhì Zhi 力用廣大本智發生無間永斷
491 13 zhì clever 力用廣大本智發生無間永斷
492 13 zhì Wisdom 力用廣大本智發生無間永斷
493 13 zhì jnana; knowing 力用廣大本智發生無間永斷
494 13 néng can; able 寂靜力能崇修功用
495 13 néng ability; capacity 寂靜力能崇修功用
496 13 néng a mythical bear-like beast 寂靜力能崇修功用
497 13 néng energy 寂靜力能崇修功用
498 13 néng function; use 寂靜力能崇修功用
499 13 néng may; should; permitted to 寂靜力能崇修功用
500 13 néng talent 寂靜力能崇修功用

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. xiū
 2. xiū
 3. xiū
 1. Cultivation
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. pratipanna; spiritual practice
真实 真實 zhēnshí true reality
了知 liǎozhī to understand clearly
根本
 1. gēnběn
 2. gēnběn
 1. Basis
 2. mūla; root
shī the practice of selfless giving; dāna
寂静 寂靜
 1. jìjìng
 2. jìjìng
 3. jìjìng
 1. tranquility
 2. a peaceful state of mind
 3. Nirvana
自性
 1. zìxìng
 2. zìxìng
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本寂 98 Benji
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
教王 106 Pope
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
觉岸 覺岸 74 Jue An
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨本生鬘论 菩薩本生鬘論 112 Pusa Bensheng Man Lun; Jātakamālā; Garland of Birth Stories
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
人趣 114 Human Realm
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
善施 115 Sudatta
绍德 紹德 115 Shao De
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十行 115 the ten activities
师子王 師子王 115 Lion King
宋朝 83 Song Dynasty
王益 119 Wangyi
王制 119
 1. monarchy
 2. Wangzhi
 3. Wangzhi
无边行 無邊行 119 Anantacritra
圆满时 圓滿時 121 krtayuga
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 136.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅那 禪那 99 meditation
尘坌 塵坌 99 dust
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
法数 法數 102 enumerations of dharmas
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
根本智 103
 1. fundamental wisdom
 2. Fundamental Wisdom
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
护国 護國 104 Protecting the Country
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
净施 淨施 106 pure charity
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
卷第十二 106 scroll 12
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙色 109 wonderful form
能缘 能緣 110 conditioning power
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
前生 113 previous lives
染法 114 kleśa; mental affliction
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三识 三識 115 three levels of consciousness
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
善因 115 Wholesome Cause
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身等 115 equal in body
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生相 115 attribute of arising
圣性 聖性 115 divine nature
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生起 115 cause; arising
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣语 聖語 115 sacred language; āryabhāṣā; Sanskrit
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十恶 十惡 115 the ten evils
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十善道 115 ten wholesome kinds of practice
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
四神足 115 the four kinds of teleportation
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
贪缚 貪縛 116 bonds of greed
体大 體大 116 great in substance
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心法 120 mental objects
行解 120
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
性色 120 true form
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
严净 嚴淨 121 majestic and pure
厌离 厭離 121 to give up in disgust
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of karma; coarse of acts; way of work; activity
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
意地 121 stage of intellectual consciousness
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
义利 義利 121 a beneficial meaning
因地 121
 1. causative stage
 2. the circumstances of place
应报 應報 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
因相 121 causation
有情世间 有情世間 121 the sentient world
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
杂染 雜染 122
 1. an affliction; a defilement
 2. Polluted
增上 122 additional; increased; superior
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
止寂 122 calm abiding; cessation; śamatha
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众圣 眾聖 122 all sages
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸天 諸天 122 devas
住相 122 abiding; sthiti
自在人 122 Carefree One
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
最胜 最勝 122 jina; conqueror