Glossary and Vocabulary for Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 菩薩本生鬘論, Scroll 12

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 86 Kangxi radical 71 圓滿無對善性無染
2 86 to not have; without 圓滿無對善性無染
3 86 mo 圓滿無對善性無染
4 86 to not have 圓滿無對善性無染
5 86 Wu 圓滿無對善性無染
6 86 mo 圓滿無對善性無染
7 55 yīn cause; reason 所謂隨順聽聞菩薩因行
8 55 yīn to accord with 所謂隨順聽聞菩薩因行
9 55 yīn to follow 所謂隨順聽聞菩薩因行
10 55 yīn to rely on 所謂隨順聽聞菩薩因行
11 55 yīn via; through 所謂隨順聽聞菩薩因行
12 55 yīn to continue 所謂隨順聽聞菩薩因行
13 55 yīn to receive 所謂隨順聽聞菩薩因行
14 55 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 所謂隨順聽聞菩薩因行
15 55 yīn to seize an opportunity 所謂隨順聽聞菩薩因行
16 55 yīn to be like 所謂隨順聽聞菩薩因行
17 55 yīn a standrd; a criterion 所謂隨順聽聞菩薩因行
18 55 yīn cause; hetu 所謂隨順聽聞菩薩因行
19 51 xíng to walk 所謂隨順聽聞菩薩因行
20 51 xíng capable; competent 所謂隨順聽聞菩薩因行
21 51 háng profession 所謂隨順聽聞菩薩因行
22 51 xíng Kangxi radical 144 所謂隨順聽聞菩薩因行
23 51 xíng to travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
24 51 xìng actions; conduct 所謂隨順聽聞菩薩因行
25 51 xíng to do; to act; to practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
26 51 xíng all right; OK; okay 所謂隨順聽聞菩薩因行
27 51 háng horizontal line 所謂隨順聽聞菩薩因行
28 51 héng virtuous deeds 所謂隨順聽聞菩薩因行
29 51 hàng a line of trees 所謂隨順聽聞菩薩因行
30 51 hàng bold; steadfast 所謂隨順聽聞菩薩因行
31 51 xíng to move 所謂隨順聽聞菩薩因行
32 51 xíng to put into effect; to implement 所謂隨順聽聞菩薩因行
33 51 xíng travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
34 51 xíng to circulate 所謂隨順聽聞菩薩因行
35 51 xíng running script; running script 所謂隨順聽聞菩薩因行
36 51 xíng temporary 所謂隨順聽聞菩薩因行
37 51 háng rank; order 所謂隨順聽聞菩薩因行
38 51 háng a business; a shop 所謂隨順聽聞菩薩因行
39 51 xíng to depart; to leave 所謂隨順聽聞菩薩因行
40 51 xíng to experience 所謂隨順聽聞菩薩因行
41 51 xíng path; way 所謂隨順聽聞菩薩因行
42 51 xíng xing; ballad 所謂隨順聽聞菩薩因行
43 51 xíng Xing 所謂隨順聽聞菩薩因行
44 51 xíng Practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
45 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所謂隨順聽聞菩薩因行
46 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所謂隨順聽聞菩薩因行
47 50 xiū to decorate; to embellish 寂靜力能崇修功用
48 50 xiū to study; to cultivate 寂靜力能崇修功用
49 50 xiū to repair 寂靜力能崇修功用
50 50 xiū long; slender 寂靜力能崇修功用
51 50 xiū to write; to compile 寂靜力能崇修功用
52 50 xiū to build; to construct; to shape 寂靜力能崇修功用
53 50 xiū to practice 寂靜力能崇修功用
54 50 xiū to cut 寂靜力能崇修功用
55 50 xiū virtuous; wholesome 寂靜力能崇修功用
56 50 xiū a virtuous person 寂靜力能崇修功用
57 50 xiū Xiu 寂靜力能崇修功用
58 50 xiū to unknot 寂靜力能崇修功用
59 50 xiū to prepare; to put in order 寂靜力能崇修功用
60 50 xiū excellent 寂靜力能崇修功用
61 50 xiū to perform [a ceremony] 寂靜力能崇修功用
62 50 xiū Cultivation 寂靜力能崇修功用
63 50 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 寂靜力能崇修功用
64 50 xiū pratipanna; spiritual practice 寂靜力能崇修功用
65 43 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實勝義廣大無諍
66 43 真實 zhēnshí true reality 真實勝義廣大無諍
67 40 了知 liǎozhī to understand clearly 了知自性真實養育
68 39 根本 gēnběn fundamental; basic 正理如意自在根本
69 39 根本 gēnběn a foundation; a basis 正理如意自在根本
70 39 根本 gēnběn root 正理如意自在根本
71 39 根本 gēnběn capital 正理如意自在根本
72 39 根本 gēnběn Basis 正理如意自在根本
73 39 根本 gēnběn mūla; root 正理如意自在根本
74 38 shī to give; to grant 毒害施為鈍弱皆具
75 38 shī to act; to do; to execute; to carry out 毒害施為鈍弱皆具
76 38 shī to deploy; to set up 毒害施為鈍弱皆具
77 38 shī to relate to 毒害施為鈍弱皆具
78 38 shī to move slowly 毒害施為鈍弱皆具
79 38 shī to exert 毒害施為鈍弱皆具
80 38 shī to apply; to spread 毒害施為鈍弱皆具
81 38 shī Shi 毒害施為鈍弱皆具
82 38 shī the practice of selfless giving; dāna 毒害施為鈍弱皆具
83 38 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 力用廣大本智發生無間永斷
84 37 chù a place; location; a spot; a point 是處修崇時分廣大
85 37 chǔ to reside; to live; to dwell 是處修崇時分廣大
86 37 chù an office; a department; a bureau 是處修崇時分廣大
87 37 chù a part; an aspect 是處修崇時分廣大
88 37 chǔ to be in; to be in a position of 是處修崇時分廣大
89 37 chǔ to get along with 是處修崇時分廣大
90 37 chǔ to deal with; to manage 是處修崇時分廣大
91 37 chǔ to punish; to sentence 是處修崇時分廣大
92 37 chǔ to stop; to pause 是處修崇時分廣大
93 37 chǔ to be associated with 是處修崇時分廣大
94 37 chǔ to situate; to fix a place for 是處修崇時分廣大
95 37 chǔ to occupy; to control 是處修崇時分廣大
96 37 chù circumstances; situation 是處修崇時分廣大
97 37 chù an occasion; a time 是處修崇時分廣大
98 37 chù position; sthāna 是處修崇時分廣大
99 37 邊際 biānjì bounds 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
100 36 qiú to request 緣覺上有可求故云動轉
101 36 qiú to seek; to look for 緣覺上有可求故云動轉
102 36 qiú to implore 緣覺上有可求故云動轉
103 36 qiú to aspire to 緣覺上有可求故云動轉
104 36 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 緣覺上有可求故云動轉
105 36 qiú to attract 緣覺上有可求故云動轉
106 36 qiú to bribe 緣覺上有可求故云動轉
107 36 qiú Qiu 緣覺上有可求故云動轉
108 36 qiú to demand 緣覺上有可求故云動轉
109 36 qiú to end 緣覺上有可求故云動轉
110 36 qiú to seek; kāṅkṣ 緣覺上有可求故云動轉
111 36 寂靜 jìjìng quiet 增上相貌無垢寂靜
112 36 寂靜 jìjìng tranquility 增上相貌無垢寂靜
113 36 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 增上相貌無垢寂靜
114 36 寂靜 jìjìng Nirvana 增上相貌無垢寂靜
115 35 自性 zìxìng Self-Nature 丈夫有力究竟自性
116 35 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 丈夫有力究竟自性
117 35 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 丈夫有力究竟自性
118 33 dǎo to fall; to collapse; to topple 熾然無倒調伏止息
119 33 dào to turn upside down; to turn over; to tip; to reverse 熾然無倒調伏止息
120 33 dǎo to fail; to go bankrupt 熾然無倒調伏止息
121 33 dǎo to change 熾然無倒調伏止息
122 33 dǎo to move around 熾然無倒調伏止息
123 33 dǎo to sell 熾然無倒調伏止息
124 33 dǎo to buy and resell; to speculate 熾然無倒調伏止息
125 33 dǎo profiteer; speculator 熾然無倒調伏止息
126 33 dǎo to overthrow 熾然無倒調伏止息
127 33 dǎo to be spoiled 熾然無倒調伏止息
128 33 dào upside down 熾然無倒調伏止息
129 33 dào to move backwards 熾然無倒調伏止息
130 33 dào to pour 熾然無倒調伏止息
131 33 dǎo havign a hoarse voice 熾然無倒調伏止息
132 33 dào to violate; to go counter to 熾然無倒調伏止息
133 33 dǎo delusion; inversion; viparyasa 熾然無倒調伏止息
134 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 涅槃止息清淨寂默
135 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 涅槃止息清淨寂默
136 33 清淨 qīngjìng concise 涅槃止息清淨寂默
137 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 涅槃止息清淨寂默
138 33 清淨 qīngjìng pure and clean 涅槃止息清淨寂默
139 33 清淨 qīngjìng purity 涅槃止息清淨寂默
140 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 涅槃止息清淨寂默
141 31 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿無對善性無染
142 31 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿無對善性無染
143 31 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿無對善性無染
144 30 止息 zhǐ xī to stop and rest 涅槃止息清淨寂默
145 30 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 正理如意自在根本
146 30 自在 zìzài Carefree 正理如意自在根本
147 30 自在 zìzài perfect ease 正理如意自在根本
148 30 自在 zìzài Isvara 正理如意自在根本
149 30 自在 zìzài self mastery; vaśitā 正理如意自在根本
150 30 force 力用可求祕因無作
151 30 Kangxi radical 19 力用可求祕因無作
152 30 to exert oneself; to make an effort 力用可求祕因無作
153 30 to force 力用可求祕因無作
154 30 labor; forced labor 力用可求祕因無作
155 30 physical strength 力用可求祕因無作
156 30 power 力用可求祕因無作
157 30 Li 力用可求祕因無作
158 30 ability; capability 力用可求祕因無作
159 30 influence 力用可求祕因無作
160 30 strength; power; bala 力用可求祕因無作
161 29 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
162 29 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
163 29 顛倒 diāndǎo to overthrow 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
164 29 顛倒 diāndǎo up-side down 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
165 29 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
166 27 rǎn to be contagious; to catch (illness) 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
167 27 rǎn to dye; to stain 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
168 27 rǎn to infect 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
169 27 rǎn to sully; to pollute; to smear 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
170 27 rǎn infection 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
171 27 rǎn to corrupt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
172 27 rǎn to make strokes 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
173 27 rǎn black bean sauce 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
174 27 rǎn Ran 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
175 27 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
176 27 interesting 造作顛倒趣向歡樂
177 27 to turn towards; to approach 造作顛倒趣向歡樂
178 27 to urge 造作顛倒趣向歡樂
179 27 purport; an objective 造作顛倒趣向歡樂
180 27 a delight; a pleasure; an interest 造作顛倒趣向歡樂
181 27 an inclination 造作顛倒趣向歡樂
182 27 a flavor; a taste 造作顛倒趣向歡樂
183 27 to go quickly towards 造作顛倒趣向歡樂
184 27 realm; destination 造作顛倒趣向歡樂
185 26 布施 bùshī generosity 大乘希求布施功行
186 26 布施 bùshī dana; giving; generosity 大乘希求布施功行
187 26 平等 píngděng be equal in social status 施行平等增上無倒
188 26 平等 píngděng equal 施行平等增上無倒
189 26 平等 píngděng equal; without partiality 施行平等增上無倒
190 26 平等 píngděng equality 施行平等增上無倒
191 23 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 真實勝義廣大無諍
192 23 造作 zàozuò to make; to manufacture 色相如寶造作勝用
193 23 造作 zàozuò a lie; a rumor 色相如寶造作勝用
194 23 造作 zàozuò a fake; a forgery 色相如寶造作勝用
195 23 zuò to do 力用可求祕因無作
196 23 zuò to act as; to serve as 力用可求祕因無作
197 23 zuò to start 力用可求祕因無作
198 23 zuò a writing; a work 力用可求祕因無作
199 23 zuò to dress as; to be disguised as 力用可求祕因無作
200 23 zuō to create; to make 力用可求祕因無作
201 23 zuō a workshop 力用可求祕因無作
202 23 zuō to write; to compose 力用可求祕因無作
203 23 zuò to rise 力用可求祕因無作
204 23 zuò to be aroused 力用可求祕因無作
205 23 zuò activity; action; undertaking 力用可求祕因無作
206 23 zuò to regard as 力用可求祕因無作
207 23 zuò action; kāraṇa 力用可求祕因無作
208 23 增上 zēngshàng additional; increased; superior 增上相貌無垢寂靜
209 23 zhī to go 云何發生遷變之行
210 23 zhī to arrive; to go 云何發生遷變之行
211 23 zhī is 云何發生遷變之行
212 23 zhī to use 云何發生遷變之行
213 23 zhī Zhi 云何發生遷變之行
214 23 yòng to use; to apply 力用可求祕因無作
215 23 yòng Kangxi radical 101 力用可求祕因無作
216 23 yòng to eat 力用可求祕因無作
217 23 yòng to spend 力用可求祕因無作
218 23 yòng expense 力用可求祕因無作
219 23 yòng a use; usage 力用可求祕因無作
220 23 yòng to need; must 力用可求祕因無作
221 23 yòng useful; practical 力用可求祕因無作
222 23 yòng to use up; to use all of something 力用可求祕因無作
223 23 yòng to work (an animal) 力用可求祕因無作
224 23 yòng to appoint 力用可求祕因無作
225 23 yòng to administer; to manager 力用可求祕因無作
226 23 yòng to control 力用可求祕因無作
227 23 yòng to access 力用可求祕因無作
228 23 yòng Yong 力用可求祕因無作
229 23 yòng yong; function; application 力用可求祕因無作
230 23 yòng efficacy; kāritra 力用可求祕因無作
231 22 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 諍訟邊際聖因止息
232 22 調伏 tiáofú to subdue 熾然無倒調伏止息
233 22 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 熾然無倒調伏止息
234 21 jìn to the greatest extent; utmost 根本相應雜染皆盡
235 21 jìn perfect; flawless 根本相應雜染皆盡
236 21 jìn to give priority to; to do one's utmost 根本相應雜染皆盡
237 21 jìn to vanish 根本相應雜染皆盡
238 21 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 根本相應雜染皆盡
239 21 jìn to die 根本相應雜染皆盡
240 21 jìn exhaustion; kṣaya 根本相應雜染皆盡
241 21 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 如雲覆蓋清淨遠離
242 21 遠離 yuǎnlí to be aloof 如雲覆蓋清淨遠離
243 21 遠離 yuǎnlí to far off 如雲覆蓋清淨遠離
244 21 廣大 guǎngdà vast; extensive 力用廣大本智發生無間永斷
245 21 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 力用廣大本智發生無間永斷
246 21 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 力用廣大本智發生無間永斷
247 21 廣大 guǎngdà to expand 力用廣大本智發生無間永斷
248 21 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 力用廣大本智發生無間永斷
249 20 聽聞 tīngwén to listen 所謂隨順聽聞菩薩因行
250 20 聽聞 tīngwén news one has heard 所謂隨順聽聞菩薩因行
251 20 聽聞 tīngwén listening and learning 所謂隨順聽聞菩薩因行
252 20 有力 yǒulì powerful; forceful; vigorous 丈夫有力究竟自性
253 20 隨順 suíshùn to follow; to go along with 所謂隨順聽聞菩薩因行
254 20 隨順 suíshùn Follow and Oblige 所謂隨順聽聞菩薩因行
255 19 xiàng to observe; to assess 纏縛行相流轉不止
256 19 xiàng appearance; portrait; picture 纏縛行相流轉不止
257 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 纏縛行相流轉不止
258 19 xiàng to aid; to help 纏縛行相流轉不止
259 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 纏縛行相流轉不止
260 19 xiàng a sign; a mark; appearance 纏縛行相流轉不止
261 19 xiāng alternately; in turn 纏縛行相流轉不止
262 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
263 19 xiāng form substance 纏縛行相流轉不止
264 19 xiāng to express 纏縛行相流轉不止
265 19 xiàng to choose 纏縛行相流轉不止
266 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
267 19 xiāng an ancient musical instrument 纏縛行相流轉不止
268 19 xiāng the seventh lunar month 纏縛行相流轉不止
269 19 xiāng to compare 纏縛行相流轉不止
270 19 xiàng to divine 纏縛行相流轉不止
271 19 xiàng to administer 纏縛行相流轉不止
272 19 xiàng helper for a blind person 纏縛行相流轉不止
273 19 xiāng rhythm [music] 纏縛行相流轉不止
274 19 xiāng the upper frets of a pipa 纏縛行相流轉不止
275 19 xiāng coralwood 纏縛行相流轉不止
276 19 xiàng ministry 纏縛行相流轉不止
277 19 xiàng to supplement; to enhance 纏縛行相流轉不止
278 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 纏縛行相流轉不止
279 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 纏縛行相流轉不止
280 19 xiàng sign; mark; liṅga 纏縛行相流轉不止
281 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 纏縛行相流轉不止
282 18 淨妙 jìngmiào pure and subtle 淨妙之因圓滿運載
283 18 wáng Wang 守護義利如王師子
284 18 wáng a king 守護義利如王師子
285 18 wáng Kangxi radical 96 守護義利如王師子
286 18 wàng to be king; to rule 守護義利如王師子
287 18 wáng a prince; a duke 守護義利如王師子
288 18 wáng grand; great 守護義利如王師子
289 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 守護義利如王師子
290 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 守護義利如王師子
291 18 wáng the head of a group or gang 守護義利如王師子
292 18 wáng the biggest or best of a group 守護義利如王師子
293 18 wáng king; best of a kind; rāja 守護義利如王師子
294 18 xìng gender 圓滿無對善性無染
295 18 xìng nature; disposition 圓滿無對善性無染
296 18 xìng grammatical gender 圓滿無對善性無染
297 18 xìng a property; a quality 圓滿無對善性無染
298 18 xìng life; destiny 圓滿無對善性無染
299 18 xìng sexual desire 圓滿無對善性無染
300 18 xìng scope 圓滿無對善性無染
301 18 xìng nature 圓滿無對善性無染
302 17 màn slow 慢等十法和合生起
303 17 màn indifferent; idle 慢等十法和合生起
304 17 màn to neglect 慢等十法和合生起
305 17 màn arrogant; boastful 慢等十法和合生起
306 17 màn to coat; to plaster 慢等十法和合生起
307 17 màn mana; pride; arrogance; conceit 慢等十法和合生起
308 17 màn conceit; abhimāna 慢等十法和合生起
309 17 有情 yǒuqíng having feelings for 有情愛欲支分染污
310 17 有情 yǒuqíng friends with 有情愛欲支分染污
311 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情愛欲支分染污
312 17 有情 yǒuqíng sentient being 有情愛欲支分染污
313 17 有情 yǒuqíng sentient beings 有情愛欲支分染污
314 17 處所 chǔsuǒ a place 貪欲處所悲心愛護
315 17 我見 wǒ jiàn my view 我見自性諍訟之心
316 17 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見自性諍訟之心
317 17 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 殊勝支分智慧體性
318 17 殊勝 shūshèng extraordinary 殊勝支分智慧體性
319 17 wéi to act as; to serve 調伏修崇無倒為義
320 17 wéi to change into; to become 調伏修崇無倒為義
321 17 wéi to be; is 調伏修崇無倒為義
322 17 wéi to do 調伏修崇無倒為義
323 17 wèi to support; to help 調伏修崇無倒為義
324 17 wéi to govern 調伏修崇無倒為義
325 17 wèi to be; bhū 調伏修崇無倒為義
326 16 běn to be one's own 力用廣大本智發生無間永斷
327 16 běn origin; source; root; foundation; basis 力用廣大本智發生無間永斷
328 16 běn the roots of a plant 力用廣大本智發生無間永斷
329 16 běn capital 力用廣大本智發生無間永斷
330 16 běn main; central; primary 力用廣大本智發生無間永斷
331 16 běn according to 力用廣大本智發生無間永斷
332 16 běn a version; an edition 力用廣大本智發生無間永斷
333 16 běn a memorial [presented to the emperor] 力用廣大本智發生無間永斷
334 16 běn a book 力用廣大本智發生無間永斷
335 16 běn trunk of a tree 力用廣大本智發生無間永斷
336 16 běn to investigate the root of 力用廣大本智發生無間永斷
337 16 běn a manuscript for a play 力用廣大本智發生無間永斷
338 16 běn Ben 力用廣大本智發生無間永斷
339 16 běn root; origin; mula 力用廣大本智發生無間永斷
340 16 běn becoming, being, existing; bhava 力用廣大本智發生無間永斷
341 16 běn former; previous; pūrva 力用廣大本智發生無間永斷
342 16 無諍 wú zhèng No Disputes 真實勝義廣大無諍
343 16 無諍 wú zhèng non-contention; nirdvandva 真實勝義廣大無諍
344 16 qiān to move; to shift 云何發生遷變之行
345 16 qiān to change; to transfer 云何發生遷變之行
346 16 相貌 xiàngmào appearance; countenance; features 云何相貌
347 15 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 制度自在了知寂靜
348 15 jìng still; calm 相貌默靜縛染能離
349 15 jìng to stop; to halt 相貌默靜縛染能離
350 15 jìng silent; quiet 相貌默靜縛染能離
351 15 jìng ready to die to preserve one's chastity 相貌默靜縛染能離
352 15 jìng gentle; mild; moderate 相貌默靜縛染能離
353 15 jìng Stillness 相貌默靜縛染能離
354 15 jìng peace; śānta 相貌默靜縛染能離
355 14 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 煩惱相貌我慢相依
356 14 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 煩惱相貌我慢相依
357 14 煩惱 fánnǎo defilement 煩惱相貌我慢相依
358 14 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 煩惱相貌我慢相依
359 14 suǒ a few; various; some 一切自性方所平等
360 14 suǒ a place; a location 一切自性方所平等
361 14 suǒ indicates a passive voice 一切自性方所平等
362 14 suǒ an ordinal number 一切自性方所平等
363 14 suǒ meaning 一切自性方所平等
364 14 suǒ garrison 一切自性方所平等
365 14 suǒ place; pradeśa 一切自性方所平等
366 14 chóng high; dignified; lofty 寂靜力能崇修功用
367 14 chóng to honor 寂靜力能崇修功用
368 14 chóng prosperous; flourishing 寂靜力能崇修功用
369 14 chóng to fill 寂靜力能崇修功用
370 14 chóng to end 寂靜力能崇修功用
371 14 chóng to pray 寂靜力能崇修功用
372 14 chóng Chong 寂靜力能崇修功用
373 14 chóng eminent; gaurava 寂靜力能崇修功用
374 13 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 根本不生寂然清淨
375 13 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 根本不生寂然清淨
376 13 biān side; boundary; edge; margin 調伏邊方歡樂無替
377 13 biān frontier; border 調伏邊方歡樂無替
378 13 biān end; extremity; limit 調伏邊方歡樂無替
379 13 biān to be near; to approach 調伏邊方歡樂無替
380 13 biān a party; a side 調伏邊方歡樂無替
381 13 希求 xīqiú to hope and request 大乘希求布施功行
382 13 菩薩 púsà bodhisattva 聖勇菩薩等造
383 13 菩薩 púsà bodhisattva 聖勇菩薩等造
384 13 菩薩 púsà bodhisattva 聖勇菩薩等造
385 13 fāng square; quadrilateral; one side 意地真實正理方現
386 13 fāng Fang 意地真實正理方現
387 13 fāng Kangxi radical 70 意地真實正理方現
388 13 fāng square shaped 意地真實正理方現
389 13 fāng prescription 意地真實正理方現
390 13 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 意地真實正理方現
391 13 fāng local 意地真實正理方現
392 13 fāng a way; a method 意地真實正理方現
393 13 fāng a direction; a side; a position 意地真實正理方現
394 13 fāng an area; a region 意地真實正理方現
395 13 fāng a party; a side 意地真實正理方現
396 13 fāng a principle; a formula 意地真實正理方現
397 13 fāng honest; upright; proper 意地真實正理方現
398 13 fāng magic 意地真實正理方現
399 13 fāng earth 意地真實正理方現
400 13 fāng earthly; mundane 意地真實正理方現
401 13 fāng a scope; an aspect 意地真實正理方現
402 13 fāng side-by-side; parallel 意地真實正理方現
403 13 fāng agreeable; equable 意地真實正理方現
404 13 fāng equal; equivalent 意地真實正理方現
405 13 fāng to compare 意地真實正理方現
406 13 fāng a wooden tablet for writing 意地真實正理方現
407 13 fāng a convention; a common practice 意地真實正理方現
408 13 fāng a law; a standard 意地真實正理方現
409 13 fāng to own; to possess 意地真實正理方現
410 13 fāng to disobey; to violate 意地真實正理方現
411 13 fāng to slander; to defame 意地真實正理方現
412 13 páng beside 意地真實正理方現
413 13 fāng direction; diś 意地真實正理方現
414 13 究竟 jiūjìng outcome; result 丈夫有力究竟自性
415 13 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 丈夫有力究竟自性
416 13 究竟 jiūjìng to complete; to finish 丈夫有力究竟自性
417 13 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 丈夫有力究竟自性
418 13 néng can; able 寂靜力能崇修功用
419 13 néng ability; capacity 寂靜力能崇修功用
420 13 néng a mythical bear-like beast 寂靜力能崇修功用
421 13 néng energy 寂靜力能崇修功用
422 13 néng function; use 寂靜力能崇修功用
423 13 néng talent 寂靜力能崇修功用
424 13 néng expert at 寂靜力能崇修功用
425 13 néng to be in harmony 寂靜力能崇修功用
426 13 néng to tend to; to care for 寂靜力能崇修功用
427 13 néng to reach; to arrive at 寂靜力能崇修功用
428 13 néng to be able; śak 寂靜力能崇修功用
429 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 力用廣大本智發生無間永斷
430 13 zhì care; prudence 力用廣大本智發生無間永斷
431 13 zhì Zhi 力用廣大本智發生無間永斷
432 13 zhì clever 力用廣大本智發生無間永斷
433 13 zhì Wisdom 力用廣大本智發生無間永斷
434 13 zhì jnana; knowing 力用廣大本智發生無間永斷
435 13 Kangxi radical 132 苦惱過失自縛無解
436 13 Zi 苦惱過失自縛無解
437 13 a nose 苦惱過失自縛無解
438 13 the beginning; the start 苦惱過失自縛無解
439 13 origin 苦惱過失自縛無解
440 13 to employ; to use 苦惱過失自縛無解
441 13 to be 苦惱過失自縛無解
442 13 self; soul; ātman 苦惱過失自縛無解
443 13 zhě ca 王者自在人民咸慕
444 12 zhǒng kind; type 有支五種報種隨順
445 12 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有支五種報種隨順
446 12 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有支五種報種隨順
447 12 zhǒng seed; strain 有支五種報種隨順
448 12 zhǒng offspring 有支五種報種隨順
449 12 zhǒng breed 有支五種報種隨順
450 12 zhǒng race 有支五種報種隨順
451 12 zhǒng species 有支五種報種隨順
452 12 zhǒng root; source; origin 有支五種報種隨順
453 12 zhǒng grit; guts 有支五種報種隨順
454 12 biàn to change; to alter 云何發生遷變之行
455 12 biàn bian 云何發生遷變之行
456 12 biàn to become 云何發生遷變之行
457 12 biàn uncommon 云何發生遷變之行
458 12 biàn a misfortune 云何發生遷變之行
459 12 biàn variable; changeable 云何發生遷變之行
460 12 biàn to move; to change position 云何發生遷變之行
461 12 biàn turmoil; upheaval; unrest 云何發生遷變之行
462 12 biàn a plan; a scheme; a power play 云何發生遷變之行
463 12 biàn strange; weird 云何發生遷變之行
464 12 biàn transformation; vikāra 云何發生遷變之行
465 12 zhù to dwell; to live; to reside 無樂欲因靜住無諍
466 12 zhù to stop; to halt 無樂欲因靜住無諍
467 12 zhù to retain; to remain 無樂欲因靜住無諍
468 12 zhù to lodge at [temporarily] 無樂欲因靜住無諍
469 12 zhù verb complement 無樂欲因靜住無諍
470 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 無樂欲因靜住無諍
471 12 繫縛 xìfú a fetter; a bond 塵坌繫縛聖道除息
472 12 繫縛 xìfú tied to 塵坌繫縛聖道除息
473 11 教誨 jiāohuì to instruct; to teach 軌範師等教誨言說
474 11 色相 sèxiāng coloration; hue 色相如寶造作勝用
475 11 色相 sèxiāng material appearance 色相如寶造作勝用
476 11 色相 sèxiāng physical manifestation 色相如寶造作勝用
477 11 色相 sèxiāng facial complexion 色相如寶造作勝用
478 11 運載 yùnzài to carry; to convey; to deliver; to supply 淨妙之因圓滿運載
479 11 具足 jùzú Purāṇa 具足布施多種名相
480 11 具足 jùzú Completeness 具足布施多種名相
481 11 具足 jùzú complete; accomplished 具足布施多種名相
482 11 zhèng to criticize; to remonstrate; to admonish 自在喧諍愛樂貪欲
483 11 zhèng to advise frankly 自在喧諍愛樂貪欲
484 11 zhèng to dispute 自在喧諍愛樂貪欲
485 11 zhī to support 殊勝支分智慧體性
486 11 zhī a branch 殊勝支分智慧體性
487 11 zhī a sect; a denomination; a division 殊勝支分智慧體性
488 11 zhī Kangxi radical 65 殊勝支分智慧體性
489 11 zhī hands and feet; limb 殊勝支分智慧體性
490 11 zhī to disperse; to pay 殊勝支分智慧體性
491 11 zhī earthly branch 殊勝支分智慧體性
492 11 zhī Zhi 殊勝支分智慧體性
493 11 zhī able to sustain 殊勝支分智慧體性
494 11 zhī to receive; to draw; to get 殊勝支分智慧體性
495 11 zhī to dispatch; to assign 殊勝支分智慧體性
496 11 zhī limb; avayava 殊勝支分智慧體性
497 10 荷負 héfù to carry a burden 荷負重任求趣殊因
498 10 智慧 zhìhuì wisdom 殊勝支分智慧體性
499 10 智慧 zhìhuì wisdom 殊勝支分智慧體性
500 10 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 殊勝支分智慧體性

Frequencies of all Words

Top 796

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 86 no 圓滿無對善性無染
2 86 Kangxi radical 71 圓滿無對善性無染
3 86 to not have; without 圓滿無對善性無染
4 86 has not yet 圓滿無對善性無染
5 86 mo 圓滿無對善性無染
6 86 do not 圓滿無對善性無染
7 86 not; -less; un- 圓滿無對善性無染
8 86 regardless of 圓滿無對善性無染
9 86 to not have 圓滿無對善性無染
10 86 um 圓滿無對善性無染
11 86 Wu 圓滿無對善性無染
12 86 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 圓滿無對善性無染
13 86 not; non- 圓滿無對善性無染
14 86 mo 圓滿無對善性無染
15 55 yīn because 所謂隨順聽聞菩薩因行
16 55 yīn cause; reason 所謂隨順聽聞菩薩因行
17 55 yīn to accord with 所謂隨順聽聞菩薩因行
18 55 yīn to follow 所謂隨順聽聞菩薩因行
19 55 yīn to rely on 所謂隨順聽聞菩薩因行
20 55 yīn via; through 所謂隨順聽聞菩薩因行
21 55 yīn to continue 所謂隨順聽聞菩薩因行
22 55 yīn to receive 所謂隨順聽聞菩薩因行
23 55 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 所謂隨順聽聞菩薩因行
24 55 yīn to seize an opportunity 所謂隨順聽聞菩薩因行
25 55 yīn to be like 所謂隨順聽聞菩薩因行
26 55 yīn from; because of 所謂隨順聽聞菩薩因行
27 55 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 所謂隨順聽聞菩薩因行
28 55 yīn a standrd; a criterion 所謂隨順聽聞菩薩因行
29 55 yīn Cause 所謂隨順聽聞菩薩因行
30 55 yīn cause; hetu 所謂隨順聽聞菩薩因行
31 51 xíng to walk 所謂隨順聽聞菩薩因行
32 51 xíng capable; competent 所謂隨順聽聞菩薩因行
33 51 háng profession 所謂隨順聽聞菩薩因行
34 51 háng line; row 所謂隨順聽聞菩薩因行
35 51 xíng Kangxi radical 144 所謂隨順聽聞菩薩因行
36 51 xíng to travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
37 51 xìng actions; conduct 所謂隨順聽聞菩薩因行
38 51 xíng to do; to act; to practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
39 51 xíng all right; OK; okay 所謂隨順聽聞菩薩因行
40 51 háng horizontal line 所謂隨順聽聞菩薩因行
41 51 héng virtuous deeds 所謂隨順聽聞菩薩因行
42 51 hàng a line of trees 所謂隨順聽聞菩薩因行
43 51 hàng bold; steadfast 所謂隨順聽聞菩薩因行
44 51 xíng to move 所謂隨順聽聞菩薩因行
45 51 xíng to put into effect; to implement 所謂隨順聽聞菩薩因行
46 51 xíng travel 所謂隨順聽聞菩薩因行
47 51 xíng to circulate 所謂隨順聽聞菩薩因行
48 51 xíng running script; running script 所謂隨順聽聞菩薩因行
49 51 xíng temporary 所謂隨順聽聞菩薩因行
50 51 xíng soon 所謂隨順聽聞菩薩因行
51 51 háng rank; order 所謂隨順聽聞菩薩因行
52 51 háng a business; a shop 所謂隨順聽聞菩薩因行
53 51 xíng to depart; to leave 所謂隨順聽聞菩薩因行
54 51 xíng to experience 所謂隨順聽聞菩薩因行
55 51 xíng path; way 所謂隨順聽聞菩薩因行
56 51 xíng xing; ballad 所謂隨順聽聞菩薩因行
57 51 xíng a round [of drinks] 所謂隨順聽聞菩薩因行
58 51 xíng Xing 所謂隨順聽聞菩薩因行
59 51 xíng moreover; also 所謂隨順聽聞菩薩因行
60 51 xíng Practice 所謂隨順聽聞菩薩因行
61 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所謂隨順聽聞菩薩因行
62 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所謂隨順聽聞菩薩因行
63 50 xiū to decorate; to embellish 寂靜力能崇修功用
64 50 xiū to study; to cultivate 寂靜力能崇修功用
65 50 xiū to repair 寂靜力能崇修功用
66 50 xiū long; slender 寂靜力能崇修功用
67 50 xiū to write; to compile 寂靜力能崇修功用
68 50 xiū to build; to construct; to shape 寂靜力能崇修功用
69 50 xiū to practice 寂靜力能崇修功用
70 50 xiū to cut 寂靜力能崇修功用
71 50 xiū virtuous; wholesome 寂靜力能崇修功用
72 50 xiū a virtuous person 寂靜力能崇修功用
73 50 xiū Xiu 寂靜力能崇修功用
74 50 xiū to unknot 寂靜力能崇修功用
75 50 xiū to prepare; to put in order 寂靜力能崇修功用
76 50 xiū excellent 寂靜力能崇修功用
77 50 xiū to perform [a ceremony] 寂靜力能崇修功用
78 50 xiū Cultivation 寂靜力能崇修功用
79 50 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 寂靜力能崇修功用
80 50 xiū pratipanna; spiritual practice 寂靜力能崇修功用
81 43 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 真實勝義廣大無諍
82 43 真實 zhēnshí true reality 真實勝義廣大無諍
83 40 that; those 彼彼病難了知虛實
84 40 another; the other 彼彼病難了知虛實
85 40 that; tad 彼彼病難了知虛實
86 40 了知 liǎozhī to understand clearly 了知自性真實養育
87 39 根本 gēnběn fundamental; basic 正理如意自在根本
88 39 根本 gēnběn a foundation; a basis 正理如意自在根本
89 39 根本 gēnběn root 正理如意自在根本
90 39 根本 gēnběn thoroughly 正理如意自在根本
91 39 根本 gēnběn capital 正理如意自在根本
92 39 根本 gēnběn Basis 正理如意自在根本
93 39 根本 gēnběn mūla; root 正理如意自在根本
94 38 shī to give; to grant 毒害施為鈍弱皆具
95 38 shī to act; to do; to execute; to carry out 毒害施為鈍弱皆具
96 38 shī to deploy; to set up 毒害施為鈍弱皆具
97 38 shī to relate to 毒害施為鈍弱皆具
98 38 shī to move slowly 毒害施為鈍弱皆具
99 38 shī to exert 毒害施為鈍弱皆具
100 38 shī to apply; to spread 毒害施為鈍弱皆具
101 38 shī Shi 毒害施為鈍弱皆具
102 38 shī the practice of selfless giving; dāna 毒害施為鈍弱皆具
103 38 發生 fāshēng to happen; to occur; to take place 力用廣大本智發生無間永斷
104 37 chù a place; location; a spot; a point 是處修崇時分廣大
105 37 chǔ to reside; to live; to dwell 是處修崇時分廣大
106 37 chù location 是處修崇時分廣大
107 37 chù an office; a department; a bureau 是處修崇時分廣大
108 37 chù a part; an aspect 是處修崇時分廣大
109 37 chǔ to be in; to be in a position of 是處修崇時分廣大
110 37 chǔ to get along with 是處修崇時分廣大
111 37 chǔ to deal with; to manage 是處修崇時分廣大
112 37 chǔ to punish; to sentence 是處修崇時分廣大
113 37 chǔ to stop; to pause 是處修崇時分廣大
114 37 chǔ to be associated with 是處修崇時分廣大
115 37 chǔ to situate; to fix a place for 是處修崇時分廣大
116 37 chǔ to occupy; to control 是處修崇時分廣大
117 37 chù circumstances; situation 是處修崇時分廣大
118 37 chù an occasion; a time 是處修崇時分廣大
119 37 chù position; sthāna 是處修崇時分廣大
120 37 邊際 biānjì bounds 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
121 36 qiú to request 緣覺上有可求故云動轉
122 36 qiú to seek; to look for 緣覺上有可求故云動轉
123 36 qiú to implore 緣覺上有可求故云動轉
124 36 qiú to aspire to 緣覺上有可求故云動轉
125 36 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 緣覺上有可求故云動轉
126 36 qiú to attract 緣覺上有可求故云動轉
127 36 qiú to bribe 緣覺上有可求故云動轉
128 36 qiú Qiu 緣覺上有可求故云動轉
129 36 qiú to demand 緣覺上有可求故云動轉
130 36 qiú to end 緣覺上有可求故云動轉
131 36 qiú to seek; kāṅkṣ 緣覺上有可求故云動轉
132 36 寂靜 jìjìng quiet 增上相貌無垢寂靜
133 36 寂靜 jìjìng tranquility 增上相貌無垢寂靜
134 36 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 增上相貌無垢寂靜
135 36 寂靜 jìjìng Nirvana 增上相貌無垢寂靜
136 35 自性 zìxìng Self-Nature 丈夫有力究竟自性
137 35 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 丈夫有力究竟自性
138 35 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 丈夫有力究竟自性
139 34 shì is; are; am; to be 是處修崇時分廣大
140 34 shì is exactly 是處修崇時分廣大
141 34 shì is suitable; is in contrast 是處修崇時分廣大
142 34 shì this; that; those 是處修崇時分廣大
143 34 shì really; certainly 是處修崇時分廣大
144 34 shì correct; yes; affirmative 是處修崇時分廣大
145 34 shì true 是處修崇時分廣大
146 34 shì is; has; exists 是處修崇時分廣大
147 34 shì used between repetitions of a word 是處修崇時分廣大
148 34 shì a matter; an affair 是處修崇時分廣大
149 34 shì Shi 是處修崇時分廣大
150 34 shì is; bhū 是處修崇時分廣大
151 34 shì this; idam 是處修崇時分廣大
152 33 dǎo to fall; to collapse; to topple 熾然無倒調伏止息
153 33 dào to turn upside down; to turn over; to tip; to reverse 熾然無倒調伏止息
154 33 dǎo to fail; to go bankrupt 熾然無倒調伏止息
155 33 dǎo to change 熾然無倒調伏止息
156 33 dǎo to move around 熾然無倒調伏止息
157 33 dǎo to sell 熾然無倒調伏止息
158 33 dǎo to buy and resell; to speculate 熾然無倒調伏止息
159 33 dǎo profiteer; speculator 熾然無倒調伏止息
160 33 dǎo to overthrow 熾然無倒調伏止息
161 33 dǎo to be spoiled 熾然無倒調伏止息
162 33 dào upside down 熾然無倒調伏止息
163 33 dào to move backwards 熾然無倒調伏止息
164 33 dào to pour 熾然無倒調伏止息
165 33 dào to the contrary 熾然無倒調伏止息
166 33 dào however; but 熾然無倒調伏止息
167 33 dǎo havign a hoarse voice 熾然無倒調伏止息
168 33 dào to violate; to go counter to 熾然無倒調伏止息
169 33 dǎo delusion; inversion; viparyasa 熾然無倒調伏止息
170 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 涅槃止息清淨寂默
171 33 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 涅槃止息清淨寂默
172 33 清淨 qīngjìng concise 涅槃止息清淨寂默
173 33 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 涅槃止息清淨寂默
174 33 清淨 qīngjìng pure and clean 涅槃止息清淨寂默
175 33 清淨 qīngjìng purity 涅槃止息清淨寂默
176 33 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 涅槃止息清淨寂默
177 31 圓滿 yuánmǎn satisfactory 圓滿無對善性無染
178 31 圓滿 yuánmǎn Perfection 圓滿無對善性無染
179 31 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 圓滿無對善性無染
180 30 止息 zhǐ xī to stop and rest 涅槃止息清淨寂默
181 30 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 正理如意自在根本
182 30 自在 zìzài Carefree 正理如意自在根本
183 30 自在 zìzài perfect ease 正理如意自在根本
184 30 自在 zìzài Isvara 正理如意自在根本
185 30 自在 zìzài self mastery; vaśitā 正理如意自在根本
186 30 force 力用可求祕因無作
187 30 Kangxi radical 19 力用可求祕因無作
188 30 to exert oneself; to make an effort 力用可求祕因無作
189 30 to force 力用可求祕因無作
190 30 resolutely; strenuously 力用可求祕因無作
191 30 labor; forced labor 力用可求祕因無作
192 30 physical strength 力用可求祕因無作
193 30 power 力用可求祕因無作
194 30 Li 力用可求祕因無作
195 30 ability; capability 力用可求祕因無作
196 30 influence 力用可求祕因無作
197 30 strength; power; bala 力用可求祕因無作
198 29 yǒu is; are; to exist 緣覺上有可求故云動轉
199 29 yǒu to have; to possess 緣覺上有可求故云動轉
200 29 yǒu indicates an estimate 緣覺上有可求故云動轉
201 29 yǒu indicates a large quantity 緣覺上有可求故云動轉
202 29 yǒu indicates an affirmative response 緣覺上有可求故云動轉
203 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 緣覺上有可求故云動轉
204 29 yǒu used to compare two things 緣覺上有可求故云動轉
205 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 緣覺上有可求故云動轉
206 29 yǒu used before the names of dynasties 緣覺上有可求故云動轉
207 29 yǒu a certain thing; what exists 緣覺上有可求故云動轉
208 29 yǒu multiple of ten and ... 緣覺上有可求故云動轉
209 29 yǒu abundant 緣覺上有可求故云動轉
210 29 yǒu purposeful 緣覺上有可求故云動轉
211 29 yǒu You 緣覺上有可求故云動轉
212 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 緣覺上有可求故云動轉
213 29 yǒu becoming; bhava 緣覺上有可求故云動轉
214 29 顛倒 diāndǎo to turn upside-down; to reverse; to invert 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
215 29 顛倒 diāndǎo psychologically mixed up; confused 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
216 29 顛倒 diāndǎo to overthrow 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
217 29 顛倒 diāndǎo to the contrary 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
218 29 顛倒 diāndǎo only 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
219 29 顛倒 diāndǎo up-side down 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
220 29 顛倒 diāndǎo delusion; error; inversion; contrary; viparyāsa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
221 29 such as; for example; for instance 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
222 29 if 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
223 29 in accordance with 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
224 29 to be appropriate; should; with regard to 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
225 29 this 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
226 29 it is so; it is thus; can be compared with 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
227 29 to go to 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
228 29 to meet 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
229 29 to appear; to seem; to be like 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
230 29 at least as good as 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
231 29 and 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
232 29 or 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
233 29 but 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
234 29 then 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
235 29 naturally 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
236 29 expresses a question or doubt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
237 29 you 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
238 29 the second lunar month 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
239 29 in; at 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
240 29 Ru 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
241 29 Thus 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
242 29 thus; tathā 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
243 29 like; iva 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
244 27 rǎn to be contagious; to catch (illness) 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
245 27 rǎn to dye; to stain 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
246 27 rǎn to infect 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
247 27 rǎn to sully; to pollute; to smear 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
248 27 rǎn infection 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
249 27 rǎn to corrupt 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
250 27 rǎn to make strokes 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
251 27 rǎn black bean sauce 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
252 27 rǎn Ran 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
253 27 rǎn tormented; afflicted; distressed; kliṣṭa 顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空
254 27 interesting 造作顛倒趣向歡樂
255 27 to turn towards; to approach 造作顛倒趣向歡樂
256 27 urgent; pressing; quickly 造作顛倒趣向歡樂
257 27 to urge 造作顛倒趣向歡樂
258 27 purport; an objective 造作顛倒趣向歡樂
259 27 a delight; a pleasure; an interest 造作顛倒趣向歡樂
260 27 an inclination 造作顛倒趣向歡樂
261 27 a flavor; a taste 造作顛倒趣向歡樂
262 27 to go quickly towards 造作顛倒趣向歡樂
263 27 realm; destination 造作顛倒趣向歡樂
264 26 布施 bùshī generosity 大乘希求布施功行
265 26 布施 bùshī dana; giving; generosity 大乘希求布施功行
266 26 平等 píngděng be equal in social status 施行平等增上無倒
267 26 平等 píngděng equal 施行平等增上無倒
268 26 平等 píngděng equal; without partiality 施行平等增上無倒
269 26 平等 píngděng equality 施行平等增上無倒
270 23 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 真實勝義廣大無諍
271 23 造作 zàozuò to make; to manufacture 色相如寶造作勝用
272 23 造作 zàozuò a lie; a rumor 色相如寶造作勝用
273 23 造作 zàozuò a fake; a forgery 色相如寶造作勝用
274 23 zuò to do 力用可求祕因無作
275 23 zuò to act as; to serve as 力用可求祕因無作
276 23 zuò to start 力用可求祕因無作
277 23 zuò a writing; a work 力用可求祕因無作
278 23 zuò to dress as; to be disguised as 力用可求祕因無作
279 23 zuō to create; to make 力用可求祕因無作
280 23 zuō a workshop 力用可求祕因無作
281 23 zuō to write; to compose 力用可求祕因無作
282 23 zuò to rise 力用可求祕因無作
283 23 zuò to be aroused 力用可求祕因無作
284 23 zuò activity; action; undertaking 力用可求祕因無作
285 23 zuò to regard as 力用可求祕因無作
286 23 zuò action; kāraṇa 力用可求祕因無作
287 23 增上 zēngshàng additional; increased; superior 增上相貌無垢寂靜
288 23 zhī him; her; them; that 云何發生遷變之行
289 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 云何發生遷變之行
290 23 zhī to go 云何發生遷變之行
291 23 zhī this; that 云何發生遷變之行
292 23 zhī genetive marker 云何發生遷變之行
293 23 zhī it 云何發生遷變之行
294 23 zhī in 云何發生遷變之行
295 23 zhī all 云何發生遷變之行
296 23 zhī and 云何發生遷變之行
297 23 zhī however 云何發生遷變之行
298 23 zhī if 云何發生遷變之行
299 23 zhī then 云何發生遷變之行
300 23 zhī to arrive; to go 云何發生遷變之行
301 23 zhī is 云何發生遷變之行
302 23 zhī to use 云何發生遷變之行
303 23 zhī Zhi 云何發生遷變之行
304 23 yòng to use; to apply 力用可求祕因無作
305 23 yòng Kangxi radical 101 力用可求祕因無作
306 23 yòng to eat 力用可求祕因無作
307 23 yòng to spend 力用可求祕因無作
308 23 yòng expense 力用可求祕因無作
309 23 yòng a use; usage 力用可求祕因無作
310 23 yòng to need; must 力用可求祕因無作
311 23 yòng useful; practical 力用可求祕因無作
312 23 yòng to use up; to use all of something 力用可求祕因無作
313 23 yòng by means of; with 力用可求祕因無作
314 23 yòng to work (an animal) 力用可求祕因無作
315 23 yòng to appoint 力用可求祕因無作
316 23 yòng to administer; to manager 力用可求祕因無作
317 23 yòng to control 力用可求祕因無作
318 23 yòng to access 力用可求祕因無作
319 23 yòng Yong 力用可求祕因無作
320 23 yòng yong; function; application 力用可求祕因無作
321 23 yòng efficacy; kāritra 力用可求祕因無作
322 22 如是 rúshì thus; so 地遠生心難往如是
323 22 如是 rúshì thus, so 地遠生心難往如是
324 22 如是 rúshì thus; evam 地遠生心難往如是
325 22 如是 rúshì thus; evam 地遠生心難往如是
326 22 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 諍訟邊際聖因止息
327 22 調伏 tiáofú to subdue 熾然無倒調伏止息
328 22 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 熾然無倒調伏止息
329 21 jìn to the greatest extent; utmost 根本相應雜染皆盡
330 21 jìn all; every 根本相應雜染皆盡
331 21 jìn perfect; flawless 根本相應雜染皆盡
332 21 jìn to give priority to; to do one's utmost 根本相應雜染皆盡
333 21 jìn furthest; extreme 根本相應雜染皆盡
334 21 jìn to vanish 根本相應雜染皆盡
335 21 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 根本相應雜染皆盡
336 21 jìn to be within the limit 根本相應雜染皆盡
337 21 jìn all; every 根本相應雜染皆盡
338 21 jìn to die 根本相應雜染皆盡
339 21 jìn exhaustion; kṣaya 根本相應雜染皆盡
340 21 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 如雲覆蓋清淨遠離
341 21 遠離 yuǎnlí to be aloof 如雲覆蓋清淨遠離
342 21 遠離 yuǎnlí to far off 如雲覆蓋清淨遠離
343 21 廣大 guǎngdà vast; extensive 力用廣大本智發生無間永斷
344 21 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 力用廣大本智發生無間永斷
345 21 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 力用廣大本智發生無間永斷
346 21 廣大 guǎngdà to expand 力用廣大本智發生無間永斷
347 21 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 力用廣大本智發生無間永斷
348 20 聽聞 tīngwén to listen 所謂隨順聽聞菩薩因行
349 20 聽聞 tīngwén news one has heard 所謂隨順聽聞菩薩因行
350 20 聽聞 tīngwén listening and learning 所謂隨順聽聞菩薩因行
351 20 有力 yǒulì powerful; forceful; vigorous 丈夫有力究竟自性
352 20 隨順 suíshùn to follow; to go along with 所謂隨順聽聞菩薩因行
353 20 隨順 suíshùn Follow and Oblige 所謂隨順聽聞菩薩因行
354 19 xiāng each other; one another; mutually 纏縛行相流轉不止
355 19 xiàng to observe; to assess 纏縛行相流轉不止
356 19 xiàng appearance; portrait; picture 纏縛行相流轉不止
357 19 xiàng countenance; personage; character; disposition 纏縛行相流轉不止
358 19 xiàng to aid; to help 纏縛行相流轉不止
359 19 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 纏縛行相流轉不止
360 19 xiàng a sign; a mark; appearance 纏縛行相流轉不止
361 19 xiāng alternately; in turn 纏縛行相流轉不止
362 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
363 19 xiāng form substance 纏縛行相流轉不止
364 19 xiāng to express 纏縛行相流轉不止
365 19 xiàng to choose 纏縛行相流轉不止
366 19 xiāng Xiang 纏縛行相流轉不止
367 19 xiāng an ancient musical instrument 纏縛行相流轉不止
368 19 xiāng the seventh lunar month 纏縛行相流轉不止
369 19 xiāng to compare 纏縛行相流轉不止
370 19 xiàng to divine 纏縛行相流轉不止
371 19 xiàng to administer 纏縛行相流轉不止
372 19 xiàng helper for a blind person 纏縛行相流轉不止
373 19 xiāng rhythm [music] 纏縛行相流轉不止
374 19 xiāng the upper frets of a pipa 纏縛行相流轉不止
375 19 xiāng coralwood 纏縛行相流轉不止
376 19 xiàng ministry 纏縛行相流轉不止
377 19 xiàng to supplement; to enhance 纏縛行相流轉不止
378 19 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 纏縛行相流轉不止
379 19 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 纏縛行相流轉不止
380 19 xiàng sign; mark; liṅga 纏縛行相流轉不止
381 19 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 纏縛行相流轉不止
382 18 淨妙 jìngmiào pure and subtle 淨妙之因圓滿運載
383 18 wáng Wang 守護義利如王師子
384 18 wáng a king 守護義利如王師子
385 18 wáng Kangxi radical 96 守護義利如王師子
386 18 wàng to be king; to rule 守護義利如王師子
387 18 wáng a prince; a duke 守護義利如王師子
388 18 wáng grand; great 守護義利如王師子
389 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 守護義利如王師子
390 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 守護義利如王師子
391 18 wáng the head of a group or gang 守護義利如王師子
392 18 wáng the biggest or best of a group 守護義利如王師子
393 18 wáng king; best of a kind; rāja 守護義利如王師子
394 18 xìng gender 圓滿無對善性無染
395 18 xìng suffix corresponding to -ness 圓滿無對善性無染
396 18 xìng nature; disposition 圓滿無對善性無染
397 18 xìng a suffix corresponding to -ness 圓滿無對善性無染
398 18 xìng grammatical gender 圓滿無對善性無染
399 18 xìng a property; a quality 圓滿無對善性無染
400 18 xìng life; destiny 圓滿無對善性無染
401 18 xìng sexual desire 圓滿無對善性無染
402 18 xìng scope 圓滿無對善性無染
403 18 xìng nature 圓滿無對善性無染
404 17 màn slow 慢等十法和合生起
405 17 màn indifferent; idle 慢等十法和合生起
406 17 màn to neglect 慢等十法和合生起
407 17 màn arrogant; boastful 慢等十法和合生起
408 17 màn to coat; to plaster 慢等十法和合生起
409 17 màn mana; pride; arrogance; conceit 慢等十法和合生起
410 17 màn conceit; abhimāna 慢等十法和合生起
411 17 有情 yǒuqíng having feelings for 有情愛欲支分染污
412 17 有情 yǒuqíng friends with 有情愛欲支分染污
413 17 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情愛欲支分染污
414 17 有情 yǒuqíng sentient being 有情愛欲支分染污
415 17 有情 yǒuqíng sentient beings 有情愛欲支分染污
416 17 處所 chǔsuǒ a place 貪欲處所悲心愛護
417 17 我見 wǒ jiàn my view 我見自性諍訟之心
418 17 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見自性諍訟之心
419 17 殊勝 shūshèng excellent; distinguished 殊勝支分智慧體性
420 17 殊勝 shūshèng extraordinary 殊勝支分智慧體性
421 17 wèi for; to 調伏修崇無倒為義
422 17 wèi because of 調伏修崇無倒為義
423 17 wéi to act as; to serve 調伏修崇無倒為義
424 17 wéi to change into; to become 調伏修崇無倒為義
425 17 wéi to be; is 調伏修崇無倒為義
426 17 wéi to do 調伏修崇無倒為義
427 17 wèi for 調伏修崇無倒為義
428 17 wèi because of; for; to 調伏修崇無倒為義
429 17 wèi to 調伏修崇無倒為義
430 17 wéi in a passive construction 調伏修崇無倒為義
431 17 wéi forming a rehetorical question 調伏修崇無倒為義
432 17 wéi forming an adverb 調伏修崇無倒為義
433 17 wéi to add emphasis 調伏修崇無倒為義
434 17 wèi to support; to help 調伏修崇無倒為義
435 17 wéi to govern 調伏修崇無倒為義
436 17 wèi to be; bhū 調伏修崇無倒為義
437 16 běn measure word for books 力用廣大本智發生無間永斷
438 16 běn this (city, week, etc) 力用廣大本智發生無間永斷
439 16 běn originally; formerly 力用廣大本智發生無間永斷
440 16 běn to be one's own 力用廣大本智發生無間永斷
441 16 běn origin; source; root; foundation; basis 力用廣大本智發生無間永斷
442 16 běn the roots of a plant 力用廣大本智發生無間永斷
443 16 běn self 力用廣大本智發生無間永斷
444 16 běn measure word for flowering plants 力用廣大本智發生無間永斷
445 16 běn capital 力用廣大本智發生無間永斷
446 16 běn main; central; primary 力用廣大本智發生無間永斷
447 16 běn according to 力用廣大本智發生無間永斷
448 16 běn a version; an edition 力用廣大本智發生無間永斷
449 16 běn a memorial [presented to the emperor] 力用廣大本智發生無間永斷
450 16 běn a book 力用廣大本智發生無間永斷
451 16 běn trunk of a tree 力用廣大本智發生無間永斷
452 16 běn to investigate the root of 力用廣大本智發生無間永斷
453 16 běn a manuscript for a play 力用廣大本智發生無間永斷
454 16 běn Ben 力用廣大本智發生無間永斷
455 16 běn root; origin; mula 力用廣大本智發生無間永斷
456 16 běn becoming, being, existing; bhava 力用廣大本智發生無間永斷
457 16 běn former; previous; pūrva 力用廣大本智發生無間永斷
458 16 無諍 wú zhèng No Disputes 真實勝義廣大無諍
459 16 無諍 wú zhèng non-contention; nirdvandva 真實勝義廣大無諍
460 16 qiān to move; to shift 云何發生遷變之行
461 16 qiān to change; to transfer 云何發生遷變之行
462 16 相貌 xiàngmào appearance; countenance; features 云何相貌
463 15 制度 zhìdù (political or administrative) system or institution 制度自在了知寂靜
464 15 jìng still; calm 相貌默靜縛染能離
465 15 jìng to stop; to halt 相貌默靜縛染能離
466 15 jìng silent; quiet 相貌默靜縛染能離
467 15 jìng ready to die to preserve one's chastity 相貌默靜縛染能離
468 15 jìng gentle; mild; moderate 相貌默靜縛染能離
469 15 jìng tranquilly 相貌默靜縛染能離
470 15 jìng Stillness 相貌默靜縛染能離
471 15 jìng peace; śānta 相貌默靜縛染能離
472 14 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 煩惱相貌我慢相依
473 14 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 煩惱相貌我慢相依
474 14 煩惱 fánnǎo defilement 煩惱相貌我慢相依
475 14 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 煩惱相貌我慢相依
476 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一切自性方所平等
477 14 suǒ an office; an institute 一切自性方所平等
478 14 suǒ introduces a relative clause 一切自性方所平等
479 14 suǒ it 一切自性方所平等
480 14 suǒ if; supposing 一切自性方所平等
481 14 suǒ a few; various; some 一切自性方所平等
482 14 suǒ a place; a location 一切自性方所平等
483 14 suǒ indicates a passive voice 一切自性方所平等
484 14 suǒ that which 一切自性方所平等
485 14 suǒ an ordinal number 一切自性方所平等
486 14 suǒ meaning 一切自性方所平等
487 14 suǒ garrison 一切自性方所平等
488 14 suǒ place; pradeśa 一切自性方所平等
489 14 suǒ that which; yad 一切自性方所平等
490 14 chóng high; dignified; lofty 寂靜力能崇修功用
491 14 chóng to honor 寂靜力能崇修功用
492 14 chóng prosperous; flourishing 寂靜力能崇修功用
493 14 chóng to fill 寂靜力能崇修功用
494 14 chóng to end 寂靜力能崇修功用
495 14 chóng to pray 寂靜力能崇修功用
496 14 chóng Chong 寂靜力能崇修功用
497 14 chóng eminent; gaurava 寂靜力能崇修功用
498 13 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 根本不生寂然清淨
499 13 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 根本不生寂然清淨
500 13 biān side; boundary; edge; margin 調伏邊方歡樂無替

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. xiū
 2. xiū
 3. xiū
 1. Cultivation
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. pratipanna; spiritual practice
真实 真實 zhēnshí true reality
that; tad
了知 liǎozhī to understand clearly
根本
 1. gēnběn
 2. gēnběn
 1. Basis
 2. mūla; root
shī the practice of selfless giving; dāna
chù position; sthāna

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
本寂 98 Benji
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法佛 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
教王 106 Pope
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
觉岸 覺岸 74 Jue An
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨本生鬘论 菩薩本生鬘論 112 Pusa Bensheng Man Lun; Jātakamālā; Garland of Birth Stories
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
人趣 114 Human Realm
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
善施 115 Sudatta
绍德 紹德 115 Shao De
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十行 115 the ten activities
师子王 師子王 115 Lion King
宋朝 83 Song Dynasty
王益 119 Wangyi
王制 119
 1. monarchy
 2. Wangzhi
 3. Wangzhi
无边行 無邊行 119 Anantacritra
圆满时 圓滿時 121 krtayuga
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 134.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. a sympathetic mind
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅那 禪那 99 meditation
尘坌 塵坌 99 dust
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
法数 法數 102 enumerations of dharmas
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
根本智 103
 1. Fundamental Wisdom
 2. fundamental wisdom
果报 果報 103 fruition; the result of karma
护国 護國 104 Protecting the Country
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
净施 淨施 106 pure charity
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
卷第十二 106 scroll 12
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了知 108 to understand clearly
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙色 109 wonderful form
能缘 能緣 110 conditioning power
毘奈耶 112 monastic discipline; vinaya
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
前生 113 previous lives
染法 114 kleśa; mental affliction
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三识 三識 115 three levels of consciousness
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
善因 115 Wholesome Cause
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身等 115 equal in body
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生相 115 attribute of arising
圣性 聖性 115 divine nature
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生起 115 cause; arising
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
圣语 聖語 115 sacred language; āryabhāṣā; Sanskrit
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十恶 十惡 115 the ten evils
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十善道 115 ten wholesome kinds of karma
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
四神足 115 the four kinds of teleportation
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
贪缚 貪縛 116 bonds of greed
体大 體大 116 great in substance
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心法 120 mental objects
行解 120
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
性色 120 true form
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
严净 嚴淨 121 majestic and pure
厌离 厭離 121 to give up in disgust
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
意地 121 stage of intellectual consciousness
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
义利 義利 121 a beneficial meaning
因地 121
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
应报 應報 121 fruition; the result of karma
因相 121 causation
有情世间 有情世間 121 the sentient world
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上 122 additional; increased; superior
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
止寂 122 calm abiding; cessation; śamatha
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众圣 眾聖 122 all sages
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸天 諸天 122 devas
住相 122 abiding; sthiti
自在人 122 Carefree One
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror