Glossary and Vocabulary for Zhuangyan Putixin Jing 佛說莊嚴菩提心經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 70 yuē to speak; to say 一曰
2 70 yuē Kangxi radical 73 一曰
3 70 yuē to be called 一曰
4 70 yuē said; ukta 一曰
5 37 Yi 法亦無有得者
6 33 波羅蜜 bōluómì jack fruit 行禪波羅蜜
7 33 波羅蜜 bōluómì paramita 行禪波羅蜜
8 33 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 行禪波羅蜜
9 29 xīn heart [organ] 此心非色
10 29 xīn Kangxi radical 61 此心非色
11 29 xīn mind; consciousness 此心非色
12 29 xīn the center; the core; the middle 此心非色
13 29 xīn one of the 28 star constellations 此心非色
14 29 xīn heart 此心非色
15 29 xīn emotion 此心非色
16 29 xīn intention; consideration 此心非色
17 29 xīn disposition; temperament 此心非色
18 29 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 此心非色
19 27 xíng to walk 為始行眾生
20 27 xíng capable; competent 為始行眾生
21 27 háng profession 為始行眾生
22 27 xíng Kangxi radical 144 為始行眾生
23 27 xíng to travel 為始行眾生
24 27 xìng actions; conduct 為始行眾生
25 27 xíng to do; to act; to practice 為始行眾生
26 27 xíng all right; OK; okay 為始行眾生
27 27 háng horizontal line 為始行眾生
28 27 héng virtuous deeds 為始行眾生
29 27 hàng a line of trees 為始行眾生
30 27 hàng bold; steadfast 為始行眾生
31 27 xíng to move 為始行眾生
32 27 xíng to put into effect; to implement 為始行眾生
33 27 xíng travel 為始行眾生
34 27 xíng to circulate 為始行眾生
35 27 xíng running script; running script 為始行眾生
36 27 xíng temporary 為始行眾生
37 27 háng rank; order 為始行眾生
38 27 háng a business; a shop 為始行眾生
39 27 xíng to depart; to leave 為始行眾生
40 27 xíng to experience 為始行眾生
41 27 xíng path; way 為始行眾生
42 27 xíng xing; ballad 為始行眾生
43 27 xíng Xing 為始行眾生
44 27 xíng Practice 為始行眾生
45 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為始行眾生
46 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為始行眾生
47 24 hair 亦無發辟支佛者
48 24 to send out; to issue; to emit; to radiate 亦無發辟支佛者
49 24 to hand over; to deliver; to offer 亦無發辟支佛者
50 24 to express; to show; to be manifest 亦無發辟支佛者
51 24 to start out; to set off 亦無發辟支佛者
52 24 to open 亦無發辟支佛者
53 24 to requisition 亦無發辟支佛者
54 24 to occur 亦無發辟支佛者
55 24 to declare; to proclaim; to utter 亦無發辟支佛者
56 24 to express; to give vent 亦無發辟支佛者
57 24 to excavate 亦無發辟支佛者
58 24 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 亦無發辟支佛者
59 24 to get rich 亦無發辟支佛者
60 24 to rise; to expand; to inflate; to swell 亦無發辟支佛者
61 24 to sell 亦無發辟支佛者
62 24 to shoot with a bow 亦無發辟支佛者
63 24 to rise in revolt 亦無發辟支佛者
64 24 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 亦無發辟支佛者
65 24 to enlighten; to inspire 亦無發辟支佛者
66 24 to publicize; to make known; to show off; to spread 亦無發辟支佛者
67 24 to ignite; to set on fire 亦無發辟支佛者
68 24 to sing; to play 亦無發辟支佛者
69 24 to feel; to sense 亦無發辟支佛者
70 24 to act; to do 亦無發辟支佛者
71 24 grass and moss 亦無發辟支佛者
72 24 Fa 亦無發辟支佛者
73 24 to issue; to emit; utpāda 亦無發辟支佛者
74 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
75 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
76 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
77 23 陀羅尼 tuóluóní Dharani 初地生勝進陀羅尼
78 23 陀羅尼 tuóluóní dharani 初地生勝進陀羅尼
79 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以無所得故得
80 23 děi to want to; to need to 以無所得故得
81 23 děi must; ought to 以無所得故得
82 23 de 以無所得故得
83 23 de infix potential marker 以無所得故得
84 23 to result in 以無所得故得
85 23 to be proper; to fit; to suit 以無所得故得
86 23 to be satisfied 以無所得故得
87 23 to be finished 以無所得故得
88 23 děi satisfying 以無所得故得
89 23 to contract 以無所得故得
90 23 to hear 以無所得故得
91 23 to have; there is 以無所得故得
92 23 marks time passed 以無所得故得
93 23 obtain; attain; prāpta 以無所得故得
94 23 meaning; sense 一切義三昧所護持
95 23 justice; right action; righteousness 一切義三昧所護持
96 23 artificial; man-made; fake 一切義三昧所護持
97 23 chivalry; generosity 一切義三昧所護持
98 23 just; righteous 一切義三昧所護持
99 23 adopted 一切義三昧所護持
100 23 a relationship 一切義三昧所護持
101 23 volunteer 一切義三昧所護持
102 23 something suitable 一切義三昧所護持
103 23 a martyr 一切義三昧所護持
104 23 a law 一切義三昧所護持
105 23 Yi 一切義三昧所護持
106 23 Righteousness 一切義三昧所護持
107 23 aim; artha 一切義三昧所護持
108 23 soil; ground; land 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
109 23 floor 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
110 23 the earth 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
111 23 fields 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
112 23 a place 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
113 23 a situation; a position 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
114 23 background 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
115 23 terrain 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
116 23 a territory; a region 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
117 23 used after a distance measure 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
118 23 coming from the same clan 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
119 23 earth; pṛthivī 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
120 23 stage; ground; level; bhumi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
121 22 suǒ a few; various; some 如文殊師利本所修行
122 22 suǒ a place; a location 如文殊師利本所修行
123 22 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利本所修行
124 22 suǒ an ordinal number 如文殊師利本所修行
125 22 suǒ meaning 如文殊師利本所修行
126 22 suǒ garrison 如文殊師利本所修行
127 22 suǒ place; pradeśa 如文殊師利本所修行
128 21 shí ten 何等為十
129 21 shí Kangxi radical 24 何等為十
130 21 shí tenth 何等為十
131 21 shí complete; perfect 何等為十
132 21 shí ten; daśa 何等為十
133 21 wéi to act as; to serve 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
134 21 wéi to change into; to become 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
135 21 wéi to be; is 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
136 21 wéi to do 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
137 21 wèi to support; to help 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
138 21 wéi to govern 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
139 21 wèi to be; bhū 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
140 20 眾生 zhòngshēng all living things 非於眾生菩提心者不可得
141 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 非於眾生菩提心者不可得
142 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
143 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
144 19 善男子 shàn nánzi good men 善男子
145 19 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
146 19 Kangxi radical 71 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
147 19 to not have; without 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
148 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
149 19 to not have 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
150 19 Wu 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
151 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
152 17 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就眾善本
153 17 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就眾善本
154 17 成就 chéngjiù accomplishment 成就眾善本
155 17 成就 chéngjiù Achievements 成就眾善本
156 17 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就眾善本
157 17 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就眾善本
158 17 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就眾善本
159 16 zhòng many; numerous 成就眾善本
160 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 成就眾善本
161 16 zhòng general; common; public 成就眾善本
162 14 zhě ca 菩薩修菩提心者
163 13 néng can; able 若能如是解
164 13 néng ability; capacity 若能如是解
165 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是解
166 13 néng energy 若能如是解
167 13 néng function; use 若能如是解
168 13 néng talent 若能如是解
169 13 néng expert at 若能如是解
170 13 néng to be in harmony 若能如是解
171 13 néng to tend to; to care for 若能如是解
172 13 néng to reach; to arrive at 若能如是解
173 13 néng to be able; śak 若能如是解
174 13 三昧 sānmèi samadhi 法寶三昧所護持
175 13 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 法寶三昧所護持
176 13 to go; to 非於眾生菩提心者不可得
177 13 to rely on; to depend on 非於眾生菩提心者不可得
178 13 Yu 非於眾生菩提心者不可得
179 13 a crow 非於眾生菩提心者不可得
180 13 jiàn to see 非見
181 13 jiàn opinion; view; understanding 非見
182 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 非見
183 13 jiàn refer to; for details see 非見
184 13 jiàn to listen to 非見
185 13 jiàn to meet 非見
186 13 jiàn to receive (a guest) 非見
187 13 jiàn let me; kindly 非見
188 13 jiàn Jian 非見
189 13 xiàn to appear 非見
190 13 xiàn to introduce 非見
191 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 非見
192 13 ér Kangxi radical 126 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
193 13 ér as if; to seem like 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
194 13 néng can; able 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
195 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
196 13 ér to arrive; up to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
197 12 míng fame; renown; reputation 會中有菩薩名思無量義
198 12 míng a name; personal name; designation 會中有菩薩名思無量義
199 12 míng rank; position 會中有菩薩名思無量義
200 12 míng an excuse 會中有菩薩名思無量義
201 12 míng life 會中有菩薩名思無量義
202 12 míng to name; to call 會中有菩薩名思無量義
203 12 míng to express; to describe 會中有菩薩名思無量義
204 12 míng to be called; to have the name 會中有菩薩名思無量義
205 12 míng to own; to possess 會中有菩薩名思無量義
206 12 míng famous; renowned 會中有菩薩名思無量義
207 12 míng moral 會中有菩薩名思無量義
208 12 míng name; naman 會中有菩薩名思無量義
209 12 míng fame; renown; yasas 會中有菩薩名思無量義
210 12 十法 shí fǎ ten rules; perfecting of the ten rules 菩薩發菩提心有十法
211 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
212 11 relating to Buddhism 以種種寶華而散佛上
213 11 a statue or image of a Buddha 以種種寶華而散佛上
214 11 a Buddhist text 以種種寶華而散佛上
215 11 to touch; to stroke 以種種寶華而散佛上
216 11 Buddha 以種種寶華而散佛上
217 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
218 11 shēng to be born; to give birth 初地生勝進陀羅尼
219 11 shēng to live 初地生勝進陀羅尼
220 11 shēng raw 初地生勝進陀羅尼
221 11 shēng a student 初地生勝進陀羅尼
222 11 shēng life 初地生勝進陀羅尼
223 11 shēng to produce; to give rise 初地生勝進陀羅尼
224 11 shēng alive 初地生勝進陀羅尼
225 11 shēng a lifetime 初地生勝進陀羅尼
226 11 shēng to initiate; to become 初地生勝進陀羅尼
227 11 shēng to grow 初地生勝進陀羅尼
228 11 shēng unfamiliar 初地生勝進陀羅尼
229 11 shēng not experienced 初地生勝進陀羅尼
230 11 shēng hard; stiff; strong 初地生勝進陀羅尼
231 11 shēng having academic or professional knowledge 初地生勝進陀羅尼
232 11 shēng a male role in traditional theatre 初地生勝進陀羅尼
233 11 shēng gender 初地生勝進陀羅尼
234 11 shēng to develop; to grow 初地生勝進陀羅尼
235 11 shēng to set up 初地生勝進陀羅尼
236 11 shēng a prostitute 初地生勝進陀羅尼
237 11 shēng a captive 初地生勝進陀羅尼
238 11 shēng a gentleman 初地生勝進陀羅尼
239 11 shēng Kangxi radical 100 初地生勝進陀羅尼
240 11 shēng unripe 初地生勝進陀羅尼
241 11 shēng nature 初地生勝進陀羅尼
242 11 shēng to inherit; to succeed 初地生勝進陀羅尼
243 11 shēng destiny 初地生勝進陀羅尼
244 11 shēng birth 初地生勝進陀羅尼
245 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說有菩提
246 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說有菩提
247 11 shuì to persuade 故說有菩提
248 11 shuō to teach; to recite; to explain 故說有菩提
249 11 shuō a doctrine; a theory 故說有菩提
250 11 shuō to claim; to assert 故說有菩提
251 11 shuō allocution 故說有菩提
252 11 shuō to criticize; to scold 故說有菩提
253 11 shuō to indicate; to refer to 故說有菩提
254 11 shuō speach; vāda 故說有菩提
255 11 shuō to speak; bhāṣate 故說有菩提
256 11 shuō to instruct 故說有菩提
257 11 eight 八地自見兩肩上有師子王
258 11 Kangxi radical 12 八地自見兩肩上有師子王
259 11 eighth 八地自見兩肩上有師子王
260 11 all around; all sides 八地自見兩肩上有師子王
261 11 eight; aṣṭa 八地自見兩肩上有師子王
262 11 護持 hùchí to protect and uphold 復有十三昧護持菩提心
263 11 護持 hùchí Protect and Support 復有十三昧護持菩提心
264 11 護持 hùchí to protect; rakṣā 復有十三昧護持菩提心
265 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提即是心
266 10 菩提 pútí bodhi 菩提即是心
267 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提即是心
268 10 to use; to grasp 以種種寶華而散佛上
269 10 to rely on 以種種寶華而散佛上
270 10 to regard 以種種寶華而散佛上
271 10 to be able to 以種種寶華而散佛上
272 10 to order; to command 以種種寶華而散佛上
273 10 used after a verb 以種種寶華而散佛上
274 10 a reason; a cause 以種種寶華而散佛上
275 10 Israel 以種種寶華而散佛上
276 10 Yi 以種種寶華而散佛上
277 10 use; yogena 以種種寶華而散佛上
278 10 sān three 三地能見諸力士為降伏怨敵
279 10 sān third 三地能見諸力士為降伏怨敵
280 10 sān more than two 三地能見諸力士為降伏怨敵
281 10 sān very few 三地能見諸力士為降伏怨敵
282 10 sān San 三地能見諸力士為降伏怨敵
283 10 sān three; tri 三地能見諸力士為降伏怨敵
284 10 sān sa 三地能見諸力士為降伏怨敵
285 10 sān three kinds; trividha 三地能見諸力士為降伏怨敵
286 10 liù six 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
287 10 liù sixth 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
288 10 liù a note on the Gongche scale 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
289 10 liù six; ṣaṭ 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
290 10 seven 七地見其左右有諸地獄
291 10 a genre of poetry 七地見其左右有諸地獄
292 10 seventh day memorial ceremony 七地見其左右有諸地獄
293 10 seven; sapta 七地見其左右有諸地獄
294 10 èr two 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
295 10 èr Kangxi radical 7 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
296 10 èr second 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
297 10 èr twice; double; di- 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
298 10 èr more than one kind 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
299 10 èr two; dvā; dvi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
300 10 èr both; dvaya 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
301 10 four 四地能見四方有諸風輪來
302 10 note a musical scale 四地能見四方有諸風輪來
303 10 fourth 四地能見四方有諸風輪來
304 10 Si 四地能見四方有諸風輪來
305 10 four; catur 四地能見四方有諸風輪來
306 10 five 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
307 10 fifth musical note 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
308 10 Wu 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
309 10 the five elements 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
310 10 five; pañca 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
311 9 無有 wú yǒu there is not 然於是中亦無有心
312 9 無有 wú yǒu non-existence 然於是中亦無有心
313 8 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 諸願得滿足
314 8 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 諸願得滿足
315 8 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 諸願得滿足
316 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
317 8 zhōng medium; medium sized 一時佛住王舍城耆闍崛山中
318 8 zhōng China 一時佛住王舍城耆闍崛山中
319 8 zhòng to hit the mark 一時佛住王舍城耆闍崛山中
320 8 zhōng midday 一時佛住王舍城耆闍崛山中
321 8 zhōng inside 一時佛住王舍城耆闍崛山中
322 8 zhōng during 一時佛住王舍城耆闍崛山中
323 8 zhōng Zhong 一時佛住王舍城耆闍崛山中
324 8 zhōng intermediary 一時佛住王舍城耆闍崛山中
325 8 zhōng half 一時佛住王舍城耆闍崛山中
326 8 zhòng to reach; to attain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
327 8 zhòng to suffer; to infect 一時佛住王舍城耆闍崛山中
328 8 zhòng to obtain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
329 8 zhòng to pass an exam 一時佛住王舍城耆闍崛山中
330 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
331 8 one 佛說莊嚴菩提心經一卷
332 8 Kangxi radical 1 佛說莊嚴菩提心經一卷
333 8 pure; concentrated 佛說莊嚴菩提心經一卷
334 8 first 佛說莊嚴菩提心經一卷
335 8 the same 佛說莊嚴菩提心經一卷
336 8 sole; single 佛說莊嚴菩提心經一卷
337 8 a very small amount 佛說莊嚴菩提心經一卷
338 8 Yi 佛說莊嚴菩提心經一卷
339 8 other 佛說莊嚴菩提心經一卷
340 8 to unify 佛說莊嚴菩提心經一卷
341 8 accidentally; coincidentally 佛說莊嚴菩提心經一卷
342 8 abruptly; suddenly 佛說莊嚴菩提心經一卷
343 8 one; eka 佛說莊嚴菩提心經一卷
344 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛現在前三昧所護持
345 7 method; way 法亦無有得者
346 7 France 法亦無有得者
347 7 the law; rules; regulations 法亦無有得者
348 7 the teachings of the Buddha; Dharma 法亦無有得者
349 7 a standard; a norm 法亦無有得者
350 7 an institution 法亦無有得者
351 7 to emulate 法亦無有得者
352 7 magic; a magic trick 法亦無有得者
353 7 punishment 法亦無有得者
354 7 Fa 法亦無有得者
355 7 a precedent 法亦無有得者
356 7 a classification of some kinds of Han texts 法亦無有得者
357 7 relating to a ceremony or rite 法亦無有得者
358 7 Dharma 法亦無有得者
359 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法亦無有得者
360 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法亦無有得者
361 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法亦無有得者
362 7 quality; characteristic 法亦無有得者
363 7 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 此賢劫中菩薩摩訶薩等
364 7 Qi 其名曰智光菩薩
365 7 無量義 wúliàng yì the meaning of all things 會中有菩薩名思無量義
366 7 無量義 wúliàng yì the Mahāyāna canon 會中有菩薩名思無量義
367 7 jiǔ nine 九曰
368 7 jiǔ many 九曰
369 7 jiǔ nine; nava 九曰
370 7 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 喻若師子王能降伏眾獸
371 7 Yu 喻若師子王能降伏眾獸
372 7 to explain 喻若師子王能降伏眾獸
373 7 to understand 喻若師子王能降伏眾獸
374 7 allegory; dṛṣṭānta 喻若師子王能降伏眾獸
375 7 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
376 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
377 7 shēn human body; torso 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
378 7 shēn Kangxi radical 158 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
379 7 shēn self 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
380 7 shēn life 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
381 7 shēn an object 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
382 7 shēn a lifetime 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
383 7 shēn moral character 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
384 7 shēn status; identity; position 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
385 7 shēn pregnancy 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
386 7 juān India 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
387 7 shēn body; kāya 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
388 7 to think; consider; to ponder 會中有菩薩名思無量義
389 7 thinking; consideration 會中有菩薩名思無量義
390 7 to miss; to long for 會中有菩薩名思無量義
391 7 emotions 會中有菩薩名思無量義
392 7 to mourn; to grieve 會中有菩薩名思無量義
393 7 Si 會中有菩薩名思無量義
394 7 sāi hairy [beard] 會中有菩薩名思無量義
395 7 Think 會中有菩薩名思無量義
396 7 volition; cetanā 會中有菩薩名思無量義
397 7 consciousness, understanding; cetanā 會中有菩薩名思無量義
398 7 thought; cintā 會中有菩薩名思無量義
399 7 菩提心 pútíxīn bodhi mind 云何菩薩修菩提心
400 7 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 云何菩薩修菩提心
401 7 fēi Kangxi radical 175 非於眾生菩提心者不可得
402 7 fēi wrong; bad; untruthful 非於眾生菩提心者不可得
403 7 fēi different 非於眾生菩提心者不可得
404 7 fēi to not be; to not have 非於眾生菩提心者不可得
405 7 fēi to violate; to be contrary to 非於眾生菩提心者不可得
406 7 fēi Africa 非於眾生菩提心者不可得
407 7 fēi to slander 非於眾生菩提心者不可得
408 7 fěi to avoid 非於眾生菩提心者不可得
409 7 fēi must 非於眾生菩提心者不可得
410 7 fēi an error 非於眾生菩提心者不可得
411 7 fēi a problem; a question 非於眾生菩提心者不可得
412 7 fēi evil 非於眾生菩提心者不可得
413 6 zhǒng kind; type 如是能發十種心名為菩薩
414 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 如是能發十種心名為菩薩
415 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 如是能發十種心名為菩薩
416 6 zhǒng seed; strain 如是能發十種心名為菩薩
417 6 zhǒng offspring 如是能發十種心名為菩薩
418 6 zhǒng breed 如是能發十種心名為菩薩
419 6 zhǒng race 如是能發十種心名為菩薩
420 6 zhǒng species 如是能發十種心名為菩薩
421 6 zhǒng root; source; origin 如是能發十種心名為菩薩
422 6 zhǒng grit; guts 如是能發十種心名為菩薩
423 6 zhǒng seed; bīja 如是能發十種心名為菩薩
424 6 方便 fāngbiàn convenient 行方便波羅蜜
425 6 方便 fāngbiàn to to the toilet 行方便波羅蜜
426 6 方便 fāngbiàn to have money to lend 行方便波羅蜜
427 6 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 行方便波羅蜜
428 6 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 行方便波羅蜜
429 6 方便 fāngbiàn appropriate 行方便波羅蜜
430 6 方便 fāngbiàn Convenience 行方便波羅蜜
431 6 方便 fāngbiàn expedient means 行方便波羅蜜
432 6 方便 fāngbiàn Skillful Means 行方便波羅蜜
433 6 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 行方便波羅蜜
434 6 to leave; to depart; to go away; to part 離於文字
435 6 a mythical bird 離於文字
436 6 li; one of the eight divinatory trigrams 離於文字
437 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離於文字
438 6 chī a dragon with horns not yet grown 離於文字
439 6 a mountain ash 離於文字
440 6 vanilla; a vanilla-like herb 離於文字
441 6 to be scattered; to be separated 離於文字
442 6 to cut off 離於文字
443 6 to violate; to be contrary to 離於文字
444 6 to be distant from 離於文字
445 6 two 離於文字
446 6 to array; to align 離於文字
447 6 to pass through; to experience 離於文字
448 6 transcendence 離於文字
449 6 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離於文字
450 6 děng et cetera; and so on 跋陀婆羅等十六正士
451 6 děng to wait 跋陀婆羅等十六正士
452 6 děng to be equal 跋陀婆羅等十六正士
453 6 děng degree; level 跋陀婆羅等十六正士
454 6 děng to compare 跋陀婆羅等十六正士
455 6 děng same; equal; sama 跋陀婆羅等十六正士
456 6 zào to make; to build; to manufacture 非造
457 6 zào to arrive; to go 非造
458 6 zào to pay a visit; to call on 非造
459 6 zào to edit; to collect; to compile 非造
460 6 zào to attain; to achieve 非造
461 6 zào an achievement 非造
462 6 zào a crop 非造
463 6 zào a time; an age 非造
464 6 zào fortune; destiny 非造
465 6 zào to educate; to train 非造
466 6 zào to invent 非造
467 6 zào a party in a lawsuit 非造
468 6 zào to run wild; to overspend 非造
469 6 zào indifferently; negligently 非造
470 6 zào a woman moving to her husband's home 非造
471 6 zào imaginary 非造
472 6 zào to found; to initiate 非造
473 6 zào to contain 非造
474 6 zào made; kṛta 非造
475 6 降伏 xiángfú to subdue; to vanquish; to tame; to pacify 喻若師子王能降伏眾獸
476 6 降伏 xiángfú someone who has surrendered 喻若師子王能降伏眾獸
477 6 降伏 xiángfú to subdue 喻若師子王能降伏眾獸
478 6 降伏 xiángfú subjugation; abhicara 喻若師子王能降伏眾獸
479 6 shàng top; a high position 以種種寶華而散佛上
480 6 shang top; the position on or above something 以種種寶華而散佛上
481 6 shàng to go up; to go forward 以種種寶華而散佛上
482 6 shàng shang 以種種寶華而散佛上
483 6 shàng previous; last 以種種寶華而散佛上
484 6 shàng high; higher 以種種寶華而散佛上
485 6 shàng advanced 以種種寶華而散佛上
486 6 shàng a monarch; a sovereign 以種種寶華而散佛上
487 6 shàng time 以種種寶華而散佛上
488 6 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 以種種寶華而散佛上
489 6 shàng far 以種種寶華而散佛上
490 6 shàng big; as big as 以種種寶華而散佛上
491 6 shàng abundant; plentiful 以種種寶華而散佛上
492 6 shàng to report 以種種寶華而散佛上
493 6 shàng to offer 以種種寶華而散佛上
494 6 shàng to go on stage 以種種寶華而散佛上
495 6 shàng to take office; to assume a post 以種種寶華而散佛上
496 6 shàng to install; to erect 以種種寶華而散佛上
497 6 shàng to suffer; to sustain 以種種寶華而散佛上
498 6 shàng to burn 以種種寶華而散佛上
499 6 shàng to remember 以種種寶華而散佛上
500 6 shàng to add 以種種寶華而散佛上

Frequencies of all Words

Top 935

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 70 yuē to speak; to say 一曰
2 70 yuē Kangxi radical 73 一曰
3 70 yuē to be called 一曰
4 70 yuē particle without meaning 一曰
5 70 yuē said; ukta 一曰
6 37 also; too 法亦無有得者
7 37 but 法亦無有得者
8 37 this; he; she 法亦無有得者
9 37 although; even though 法亦無有得者
10 37 already 法亦無有得者
11 37 particle with no meaning 法亦無有得者
12 37 Yi 法亦無有得者
13 33 波羅蜜 bōluómì jack fruit 行禪波羅蜜
14 33 波羅蜜 bōluómì paramita 行禪波羅蜜
15 33 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 行禪波羅蜜
16 32 shì is; are; am; to be 何者是菩提心
17 32 shì is exactly 何者是菩提心
18 32 shì is suitable; is in contrast 何者是菩提心
19 32 shì this; that; those 何者是菩提心
20 32 shì really; certainly 何者是菩提心
21 32 shì correct; yes; affirmative 何者是菩提心
22 32 shì true 何者是菩提心
23 32 shì is; has; exists 何者是菩提心
24 32 shì used between repetitions of a word 何者是菩提心
25 32 shì a matter; an affair 何者是菩提心
26 32 shì Shi 何者是菩提心
27 32 shì is; bhū 何者是菩提心
28 32 shì this; idam 何者是菩提心
29 29 xīn heart [organ] 此心非色
30 29 xīn Kangxi radical 61 此心非色
31 29 xīn mind; consciousness 此心非色
32 29 xīn the center; the core; the middle 此心非色
33 29 xīn one of the 28 star constellations 此心非色
34 29 xīn heart 此心非色
35 29 xīn emotion 此心非色
36 29 xīn intention; consideration 此心非色
37 29 xīn disposition; temperament 此心非色
38 29 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 此心非色
39 27 xíng to walk 為始行眾生
40 27 xíng capable; competent 為始行眾生
41 27 háng profession 為始行眾生
42 27 háng line; row 為始行眾生
43 27 xíng Kangxi radical 144 為始行眾生
44 27 xíng to travel 為始行眾生
45 27 xìng actions; conduct 為始行眾生
46 27 xíng to do; to act; to practice 為始行眾生
47 27 xíng all right; OK; okay 為始行眾生
48 27 háng horizontal line 為始行眾生
49 27 héng virtuous deeds 為始行眾生
50 27 hàng a line of trees 為始行眾生
51 27 hàng bold; steadfast 為始行眾生
52 27 xíng to move 為始行眾生
53 27 xíng to put into effect; to implement 為始行眾生
54 27 xíng travel 為始行眾生
55 27 xíng to circulate 為始行眾生
56 27 xíng running script; running script 為始行眾生
57 27 xíng temporary 為始行眾生
58 27 xíng soon 為始行眾生
59 27 háng rank; order 為始行眾生
60 27 háng a business; a shop 為始行眾生
61 27 xíng to depart; to leave 為始行眾生
62 27 xíng to experience 為始行眾生
63 27 xíng path; way 為始行眾生
64 27 xíng xing; ballad 為始行眾生
65 27 xíng a round [of drinks] 為始行眾生
66 27 xíng Xing 為始行眾生
67 27 xíng moreover; also 為始行眾生
68 27 xíng Practice 為始行眾生
69 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為始行眾生
70 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為始行眾生
71 24 hair 亦無發辟支佛者
72 24 to send out; to issue; to emit; to radiate 亦無發辟支佛者
73 24 round 亦無發辟支佛者
74 24 to hand over; to deliver; to offer 亦無發辟支佛者
75 24 to express; to show; to be manifest 亦無發辟支佛者
76 24 to start out; to set off 亦無發辟支佛者
77 24 to open 亦無發辟支佛者
78 24 to requisition 亦無發辟支佛者
79 24 to occur 亦無發辟支佛者
80 24 to declare; to proclaim; to utter 亦無發辟支佛者
81 24 to express; to give vent 亦無發辟支佛者
82 24 to excavate 亦無發辟支佛者
83 24 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 亦無發辟支佛者
84 24 to get rich 亦無發辟支佛者
85 24 to rise; to expand; to inflate; to swell 亦無發辟支佛者
86 24 to sell 亦無發辟支佛者
87 24 to shoot with a bow 亦無發辟支佛者
88 24 to rise in revolt 亦無發辟支佛者
89 24 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 亦無發辟支佛者
90 24 to enlighten; to inspire 亦無發辟支佛者
91 24 to publicize; to make known; to show off; to spread 亦無發辟支佛者
92 24 to ignite; to set on fire 亦無發辟支佛者
93 24 to sing; to play 亦無發辟支佛者
94 24 to feel; to sense 亦無發辟支佛者
95 24 to act; to do 亦無發辟支佛者
96 24 grass and moss 亦無發辟支佛者
97 24 Fa 亦無發辟支佛者
98 24 to issue; to emit; utpāda 亦無發辟支佛者
99 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
100 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
101 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
102 23 陀羅尼 tuóluóní Dharani 初地生勝進陀羅尼
103 23 陀羅尼 tuóluóní dharani 初地生勝進陀羅尼
104 23 de potential marker 以無所得故得
105 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以無所得故得
106 23 děi must; ought to 以無所得故得
107 23 děi to want to; to need to 以無所得故得
108 23 děi must; ought to 以無所得故得
109 23 de 以無所得故得
110 23 de infix potential marker 以無所得故得
111 23 to result in 以無所得故得
112 23 to be proper; to fit; to suit 以無所得故得
113 23 to be satisfied 以無所得故得
114 23 to be finished 以無所得故得
115 23 de result of degree 以無所得故得
116 23 de marks completion of an action 以無所得故得
117 23 děi satisfying 以無所得故得
118 23 to contract 以無所得故得
119 23 marks permission or possibility 以無所得故得
120 23 expressing frustration 以無所得故得
121 23 to hear 以無所得故得
122 23 to have; there is 以無所得故得
123 23 marks time passed 以無所得故得
124 23 obtain; attain; prāpta 以無所得故得
125 23 meaning; sense 一切義三昧所護持
126 23 justice; right action; righteousness 一切義三昧所護持
127 23 artificial; man-made; fake 一切義三昧所護持
128 23 chivalry; generosity 一切義三昧所護持
129 23 just; righteous 一切義三昧所護持
130 23 adopted 一切義三昧所護持
131 23 a relationship 一切義三昧所護持
132 23 volunteer 一切義三昧所護持
133 23 something suitable 一切義三昧所護持
134 23 a martyr 一切義三昧所護持
135 23 a law 一切義三昧所護持
136 23 Yi 一切義三昧所護持
137 23 Righteousness 一切義三昧所護持
138 23 aim; artha 一切義三昧所護持
139 23 yǒu is; are; to exist 復有六十菩薩
140 23 yǒu to have; to possess 復有六十菩薩
141 23 yǒu indicates an estimate 復有六十菩薩
142 23 yǒu indicates a large quantity 復有六十菩薩
143 23 yǒu indicates an affirmative response 復有六十菩薩
144 23 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有六十菩薩
145 23 yǒu used to compare two things 復有六十菩薩
146 23 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有六十菩薩
147 23 yǒu used before the names of dynasties 復有六十菩薩
148 23 yǒu a certain thing; what exists 復有六十菩薩
149 23 yǒu multiple of ten and ... 復有六十菩薩
150 23 yǒu abundant 復有六十菩薩
151 23 yǒu purposeful 復有六十菩薩
152 23 yǒu You 復有六十菩薩
153 23 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有六十菩薩
154 23 yǒu becoming; bhava 復有六十菩薩
155 23 soil; ground; land 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
156 23 de subordinate particle 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
157 23 floor 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
158 23 the earth 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
159 23 fields 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
160 23 a place 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
161 23 a situation; a position 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
162 23 background 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
163 23 terrain 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
164 23 a territory; a region 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
165 23 used after a distance measure 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
166 23 coming from the same clan 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
167 23 earth; pṛthivī 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
168 23 stage; ground; level; bhumi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
169 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如文殊師利本所修行
170 22 suǒ an office; an institute 如文殊師利本所修行
171 22 suǒ introduces a relative clause 如文殊師利本所修行
172 22 suǒ it 如文殊師利本所修行
173 22 suǒ if; supposing 如文殊師利本所修行
174 22 suǒ a few; various; some 如文殊師利本所修行
175 22 suǒ a place; a location 如文殊師利本所修行
176 22 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利本所修行
177 22 suǒ that which 如文殊師利本所修行
178 22 suǒ an ordinal number 如文殊師利本所修行
179 22 suǒ meaning 如文殊師利本所修行
180 22 suǒ garrison 如文殊師利本所修行
181 22 suǒ place; pradeśa 如文殊師利本所修行
182 22 suǒ that which; yad 如文殊師利本所修行
183 21 shí ten 何等為十
184 21 shí Kangxi radical 24 何等為十
185 21 shí tenth 何等為十
186 21 shí complete; perfect 何等為十
187 21 shí ten; daśa 何等為十
188 21 wèi for; to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
189 21 wèi because of 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
190 21 wéi to act as; to serve 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
191 21 wéi to change into; to become 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
192 21 wéi to be; is 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
193 21 wéi to do 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
194 21 wèi for 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
195 21 wèi because of; for; to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
196 21 wèi to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
197 21 wéi in a passive construction 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
198 21 wéi forming a rehetorical question 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
199 21 wéi forming an adverb 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
200 21 wéi to add emphasis 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
201 21 wèi to support; to help 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
202 21 wéi to govern 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
203 21 wèi to be; bhū 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
204 20 眾生 zhòngshēng all living things 非於眾生菩提心者不可得
205 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 非於眾生菩提心者不可得
206 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
207 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
208 19 善男子 shàn nánzi good men 善男子
209 19 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
210 19 no 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
211 19 Kangxi radical 71 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
212 19 to not have; without 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
213 19 has not yet 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
214 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
215 19 do not 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
216 19 not; -less; un- 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
217 19 regardless of 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
218 19 to not have 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
219 19 um 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
220 19 Wu 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
221 19 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
222 19 not; non- 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
223 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
224 17 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就眾善本
225 17 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就眾善本
226 17 成就 chéngjiù accomplishment 成就眾善本
227 17 成就 chéngjiù Achievements 成就眾善本
228 17 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就眾善本
229 17 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就眾善本
230 17 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就眾善本
231 16 zhòng many; numerous 成就眾善本
232 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 成就眾善本
233 16 zhòng general; common; public 成就眾善本
234 16 zhòng many; all; sarva 成就眾善本
235 16 ruò to seem; to be like; as 若能如是解
236 16 ruò seemingly 若能如是解
237 16 ruò if 若能如是解
238 16 ruò you 若能如是解
239 16 ruò this; that 若能如是解
240 16 ruò and; or 若能如是解
241 16 ruò as for; pertaining to 若能如是解
242 16 pomegranite 若能如是解
243 16 ruò to choose 若能如是解
244 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能如是解
245 16 ruò thus 若能如是解
246 16 ruò pollia 若能如是解
247 16 ruò Ruo 若能如是解
248 16 ruò only then 若能如是解
249 16 ja 若能如是解
250 16 jñā 若能如是解
251 16 ruò if; yadi 若能如是解
252 15 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
253 15 old; ancient; former; past 何以故
254 15 reason; cause; purpose 何以故
255 15 to die 何以故
256 15 so; therefore; hence 何以故
257 15 original 何以故
258 15 accident; happening; instance 何以故
259 15 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
260 15 something in the past 何以故
261 15 deceased; dead 何以故
262 15 still; yet 何以故
263 15 therefore; tasmāt 何以故
264 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩薩修菩提心者
265 14 zhě that 菩薩修菩提心者
266 14 zhě nominalizing function word 菩薩修菩提心者
267 14 zhě used to mark a definition 菩薩修菩提心者
268 14 zhě used to mark a pause 菩薩修菩提心者
269 14 zhě topic marker; that; it 菩薩修菩提心者
270 14 zhuó according to 菩薩修菩提心者
271 14 zhě ca 菩薩修菩提心者
272 13 néng can; able 若能如是解
273 13 néng ability; capacity 若能如是解
274 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是解
275 13 néng energy 若能如是解
276 13 néng function; use 若能如是解
277 13 néng may; should; permitted to 若能如是解
278 13 néng talent 若能如是解
279 13 néng expert at 若能如是解
280 13 néng to be in harmony 若能如是解
281 13 néng to tend to; to care for 若能如是解
282 13 néng to reach; to arrive at 若能如是解
283 13 néng as long as; only 若能如是解
284 13 néng even if 若能如是解
285 13 néng but 若能如是解
286 13 néng in this way 若能如是解
287 13 néng to be able; śak 若能如是解
288 13 三昧 sānmèi samadhi 法寶三昧所護持
289 13 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 法寶三昧所護持
290 13 in; at 非於眾生菩提心者不可得
291 13 in; at 非於眾生菩提心者不可得
292 13 in; at; to; from 非於眾生菩提心者不可得
293 13 to go; to 非於眾生菩提心者不可得
294 13 to rely on; to depend on 非於眾生菩提心者不可得
295 13 to go to; to arrive at 非於眾生菩提心者不可得
296 13 from 非於眾生菩提心者不可得
297 13 give 非於眾生菩提心者不可得
298 13 oppposing 非於眾生菩提心者不可得
299 13 and 非於眾生菩提心者不可得
300 13 compared to 非於眾生菩提心者不可得
301 13 by 非於眾生菩提心者不可得
302 13 and; as well as 非於眾生菩提心者不可得
303 13 for 非於眾生菩提心者不可得
304 13 Yu 非於眾生菩提心者不可得
305 13 a crow 非於眾生菩提心者不可得
306 13 whew; wow 非於眾生菩提心者不可得
307 13 near to; antike 非於眾生菩提心者不可得
308 13 jiàn to see 非見
309 13 jiàn opinion; view; understanding 非見
310 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 非見
311 13 jiàn refer to; for details see 非見
312 13 jiàn passive marker 非見
313 13 jiàn to listen to 非見
314 13 jiàn to meet 非見
315 13 jiàn to receive (a guest) 非見
316 13 jiàn let me; kindly 非見
317 13 jiàn Jian 非見
318 13 xiàn to appear 非見
319 13 xiàn to introduce 非見
320 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 非見
321 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
322 13 ér Kangxi radical 126 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
323 13 ér you 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
324 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
325 13 ér right away; then 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
326 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
327 13 ér if; in case; in the event that 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
328 13 ér therefore; as a result; thus 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
329 13 ér how can it be that? 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
330 13 ér so as to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
331 13 ér only then 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
332 13 ér as if; to seem like 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
333 13 néng can; able 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
334 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
335 13 ér me 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
336 13 ér to arrive; up to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
337 13 ér possessive 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
338 13 ér and; ca 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
339 12 如是 rúshì thus; so 法相如是甚深
340 12 如是 rúshì thus, so 法相如是甚深
341 12 如是 rúshì thus; evam 法相如是甚深
342 12 如是 rúshì thus; evam 法相如是甚深
343 12 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
344 12 míng measure word for people 會中有菩薩名思無量義
345 12 míng fame; renown; reputation 會中有菩薩名思無量義
346 12 míng a name; personal name; designation 會中有菩薩名思無量義
347 12 míng rank; position 會中有菩薩名思無量義
348 12 míng an excuse 會中有菩薩名思無量義
349 12 míng life 會中有菩薩名思無量義
350 12 míng to name; to call 會中有菩薩名思無量義
351 12 míng to express; to describe 會中有菩薩名思無量義
352 12 míng to be called; to have the name 會中有菩薩名思無量義
353 12 míng to own; to possess 會中有菩薩名思無量義
354 12 míng famous; renowned 會中有菩薩名思無量義
355 12 míng moral 會中有菩薩名思無量義
356 12 míng name; naman 會中有菩薩名思無量義
357 12 míng fame; renown; yasas 會中有菩薩名思無量義
358 12 十法 shí fǎ ten rules; perfecting of the ten rules 菩薩發菩提心有十法
359 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
360 11 relating to Buddhism 以種種寶華而散佛上
361 11 a statue or image of a Buddha 以種種寶華而散佛上
362 11 a Buddhist text 以種種寶華而散佛上
363 11 to touch; to stroke 以種種寶華而散佛上
364 11 Buddha 以種種寶華而散佛上
365 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
366 11 shēng to be born; to give birth 初地生勝進陀羅尼
367 11 shēng to live 初地生勝進陀羅尼
368 11 shēng raw 初地生勝進陀羅尼
369 11 shēng a student 初地生勝進陀羅尼
370 11 shēng life 初地生勝進陀羅尼
371 11 shēng to produce; to give rise 初地生勝進陀羅尼
372 11 shēng alive 初地生勝進陀羅尼
373 11 shēng a lifetime 初地生勝進陀羅尼
374 11 shēng to initiate; to become 初地生勝進陀羅尼
375 11 shēng to grow 初地生勝進陀羅尼
376 11 shēng unfamiliar 初地生勝進陀羅尼
377 11 shēng not experienced 初地生勝進陀羅尼
378 11 shēng hard; stiff; strong 初地生勝進陀羅尼
379 11 shēng very; extremely 初地生勝進陀羅尼
380 11 shēng having academic or professional knowledge 初地生勝進陀羅尼
381 11 shēng a male role in traditional theatre 初地生勝進陀羅尼
382 11 shēng gender 初地生勝進陀羅尼
383 11 shēng to develop; to grow 初地生勝進陀羅尼
384 11 shēng to set up 初地生勝進陀羅尼
385 11 shēng a prostitute 初地生勝進陀羅尼
386 11 shēng a captive 初地生勝進陀羅尼
387 11 shēng a gentleman 初地生勝進陀羅尼
388 11 shēng Kangxi radical 100 初地生勝進陀羅尼
389 11 shēng unripe 初地生勝進陀羅尼
390 11 shēng nature 初地生勝進陀羅尼
391 11 shēng to inherit; to succeed 初地生勝進陀羅尼
392 11 shēng destiny 初地生勝進陀羅尼
393 11 shēng birth 初地生勝進陀羅尼
394 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說有菩提
395 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說有菩提
396 11 shuì to persuade 故說有菩提
397 11 shuō to teach; to recite; to explain 故說有菩提
398 11 shuō a doctrine; a theory 故說有菩提
399 11 shuō to claim; to assert 故說有菩提
400 11 shuō allocution 故說有菩提
401 11 shuō to criticize; to scold 故說有菩提
402 11 shuō to indicate; to refer to 故說有菩提
403 11 shuō speach; vāda 故說有菩提
404 11 shuō to speak; bhāṣate 故說有菩提
405 11 shuō to instruct 故說有菩提
406 11 eight 八地自見兩肩上有師子王
407 11 Kangxi radical 12 八地自見兩肩上有師子王
408 11 eighth 八地自見兩肩上有師子王
409 11 all around; all sides 八地自見兩肩上有師子王
410 11 eight; aṣṭa 八地自見兩肩上有師子王
411 11 護持 hùchí to protect and uphold 復有十三昧護持菩提心
412 11 護持 hùchí Protect and Support 復有十三昧護持菩提心
413 11 護持 hùchí to protect; rakṣā 復有十三昧護持菩提心
414 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提即是心
415 10 菩提 pútí bodhi 菩提即是心
416 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提即是心
417 10 so as to; in order to 以種種寶華而散佛上
418 10 to use; to regard as 以種種寶華而散佛上
419 10 to use; to grasp 以種種寶華而散佛上
420 10 according to 以種種寶華而散佛上
421 10 because of 以種種寶華而散佛上
422 10 on a certain date 以種種寶華而散佛上
423 10 and; as well as 以種種寶華而散佛上
424 10 to rely on 以種種寶華而散佛上
425 10 to regard 以種種寶華而散佛上
426 10 to be able to 以種種寶華而散佛上
427 10 to order; to command 以種種寶華而散佛上
428 10 further; moreover 以種種寶華而散佛上
429 10 used after a verb 以種種寶華而散佛上
430 10 very 以種種寶華而散佛上
431 10 already 以種種寶華而散佛上
432 10 increasingly 以種種寶華而散佛上
433 10 a reason; a cause 以種種寶華而散佛上
434 10 Israel 以種種寶華而散佛上
435 10 Yi 以種種寶華而散佛上
436 10 use; yogena 以種種寶華而散佛上
437 10 sān three 三地能見諸力士為降伏怨敵
438 10 sān third 三地能見諸力士為降伏怨敵
439 10 sān more than two 三地能見諸力士為降伏怨敵
440 10 sān very few 三地能見諸力士為降伏怨敵
441 10 sān repeatedly 三地能見諸力士為降伏怨敵
442 10 sān San 三地能見諸力士為降伏怨敵
443 10 sān three; tri 三地能見諸力士為降伏怨敵
444 10 sān sa 三地能見諸力士為降伏怨敵
445 10 sān three kinds; trividha 三地能見諸力士為降伏怨敵
446 10 liù six 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
447 10 liù sixth 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
448 10 liù a note on the Gongche scale 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
449 10 liù six; ṣaṭ 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
450 10 seven 七地見其左右有諸地獄
451 10 a genre of poetry 七地見其左右有諸地獄
452 10 seventh day memorial ceremony 七地見其左右有諸地獄
453 10 seven; sapta 七地見其左右有諸地獄
454 10 èr two 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
455 10 èr Kangxi radical 7 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
456 10 èr second 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
457 10 èr twice; double; di- 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
458 10 èr another; the other 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
459 10 èr more than one kind 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
460 10 èr two; dvā; dvi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
461 10 èr both; dvaya 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
462 10 four 四地能見四方有諸風輪來
463 10 note a musical scale 四地能見四方有諸風輪來
464 10 fourth 四地能見四方有諸風輪來
465 10 Si 四地能見四方有諸風輪來
466 10 four; catur 四地能見四方有諸風輪來
467 10 five 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
468 10 fifth musical note 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
469 10 Wu 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
470 10 the five elements 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
471 10 five; pañca 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
472 9 無有 wú yǒu there is not 然於是中亦無有心
473 9 無有 wú yǒu non-existence 然於是中亦無有心
474 9 zhū all; many; various 諸願得滿足
475 9 zhū Zhu 諸願得滿足
476 9 zhū all; members of the class 諸願得滿足
477 9 zhū interrogative particle 諸願得滿足
478 9 zhū him; her; them; it 諸願得滿足
479 9 zhū of; in 諸願得滿足
480 9 zhū all; many; sarva 諸願得滿足
481 9 何等 héděng which?; what?; how?; what? 何等為十
482 9 何等 héděng sigh 何等為十
483 8 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 諸願得滿足
484 8 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 諸願得滿足
485 8 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 諸願得滿足
486 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
487 8 zhōng medium; medium sized 一時佛住王舍城耆闍崛山中
488 8 zhōng China 一時佛住王舍城耆闍崛山中
489 8 zhòng to hit the mark 一時佛住王舍城耆闍崛山中
490 8 zhōng in; amongst 一時佛住王舍城耆闍崛山中
491 8 zhōng midday 一時佛住王舍城耆闍崛山中
492 8 zhōng inside 一時佛住王舍城耆闍崛山中
493 8 zhōng during 一時佛住王舍城耆闍崛山中
494 8 zhōng Zhong 一時佛住王舍城耆闍崛山中
495 8 zhōng intermediary 一時佛住王舍城耆闍崛山中
496 8 zhōng half 一時佛住王舍城耆闍崛山中
497 8 zhōng just right; suitably 一時佛住王舍城耆闍崛山中
498 8 zhōng while 一時佛住王舍城耆闍崛山中
499 8 zhòng to reach; to attain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
500 8 zhòng to suffer; to infect 一時佛住王舍城耆闍崛山中

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yuē said; ukta
波罗蜜 波羅蜜
 1. bōluómì
 2. bōluómì
 1. paramita
 2. paramita; pāramitā; perfection
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
to issue; to emit; utpāda
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
陀罗尼 陀羅尼
 1. tuóluóní
 2. tuóluóní
 1. Dharani
 2. dharani
obtain; attain; prāpta
 1. Righteousness
 2. aim; artha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
跋陀婆罗 跋陀婆羅 98 Bhadrapala
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法光 102 Faguang
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
金沙 74 Jinsha
108 Liao
满清 滿清 109 Manchurian Qing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
那罗延 那羅延 110 Narayana
能忍 110 able to endure; sahā
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
虛空無垢 120 Gaganamala
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
姚秦 姚秦 89 Later Qin
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
智圆 智圓 90 Zhi Yuan
庄严菩提心分 莊嚴菩提心經 90 Zhuangyan Putixin Jing
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 125.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿提目多伽 196 adhimukti; attention
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八功德水 98 water with eight merits
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初地 99 the first ground
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
定根 100 faculty of meditatative concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
放大光明 102 diffusion of great light
非有 102 does not exist; is not real
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
俱生 106 occuring together
了知 108 to understand clearly
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
深妙 115 profound; deep and subtle
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama Sūtra; Surangama Sutra
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天冠 116 deva crown
天华 天華 116 divine flowers
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无有得者 無有得者 119 nothing to be obtained
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信根 120 faith; the root of faith
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行法 120 cultivation method
心行 120 mental activity
夜叉 121 yaksa
异见 異見 121 different view
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
怨敌 怨敵 121 an enemy
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸力 諸力 122 powers; bala