Glossary and Vocabulary for Biqiu Ting Shi Jing 比丘聽施經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 22 to leave; to depart; to go away; to part 離睡眠
2 22 a mythical bird 離睡眠
3 22 li; one of the eight divinatory trigrams 離睡眠
4 22 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離睡眠
5 22 chī a dragon with horns not yet grown 離睡眠
6 22 a mountain ash 離睡眠
7 22 vanilla; a vanilla-like herb 離睡眠
8 22 to be scattered; to be separated 離睡眠
9 22 to cut off 離睡眠
10 22 to violate; to be contrary to 離睡眠
11 22 to be distant from 離睡眠
12 22 two 離睡眠
13 22 to array; to align 離睡眠
14 22 to pass through; to experience 離睡眠
15 22 transcendence 離睡眠
16 22 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離睡眠
17 21 tīng to listen 字聽施
18 21 tīng to obey 字聽施
19 21 tīng to understand 字聽施
20 21 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 字聽施
21 21 tìng to allow; to let something take its course 字聽施
22 21 tīng to await 字聽施
23 21 tīng to acknowledge 字聽施
24 21 tīng information 字聽施
25 21 tīng a hall 字聽施
26 21 tīng Ting 字聽施
27 21 tìng to administer; to process 字聽施
28 21 tīng to listen; śru 字聽施
29 20 shī to give; to grant 字聽施
30 20 shī to act; to do; to execute; to carry out 字聽施
31 20 shī to deploy; to set up 字聽施
32 20 shī to relate to 字聽施
33 20 shī to move slowly 字聽施
34 20 shī to exert 字聽施
35 20 shī to apply; to spread 字聽施
36 20 shī Shi 字聽施
37 20 shī the practice of selfless giving; dāna 字聽施
38 20 infix potential marker 不觀諸善法
39 18 suǒ a few; various; some 到講堂諸比丘所言
40 18 suǒ a place; a location 到講堂諸比丘所言
41 18 suǒ indicates a passive voice 到講堂諸比丘所言
42 18 suǒ an ordinal number 到講堂諸比丘所言
43 18 suǒ meaning 到講堂諸比丘所言
44 18 suǒ garrison 到講堂諸比丘所言
45 18 suǒ place; pradeśa 到講堂諸比丘所言
46 16 dào way; road; path 俱出在道
47 16 dào principle; a moral; morality 俱出在道
48 16 dào Tao; the Way 俱出在道
49 16 dào to say; to speak; to talk 俱出在道
50 16 dào to think 俱出在道
51 16 dào circuit; a province 俱出在道
52 16 dào a course; a channel 俱出在道
53 16 dào a method; a way of doing something 俱出在道
54 16 dào a doctrine 俱出在道
55 16 dào Taoism; Daoism 俱出在道
56 16 dào a skill 俱出在道
57 16 dào a sect 俱出在道
58 16 dào a line 俱出在道
59 16 dào Way 俱出在道
60 16 dào way; path; marga 俱出在道
61 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 便說之
62 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 便說之
63 15 shuì to persuade 便說之
64 15 shuō to teach; to recite; to explain 便說之
65 15 shuō a doctrine; a theory 便說之
66 15 shuō to claim; to assert 便說之
67 15 shuō allocution 便說之
68 15 shuō to criticize; to scold 便說之
69 15 shuō to indicate; to refer to 便說之
70 15 shuō speach; vāda 便說之
71 15 shuō to speak; bhāṣate 便說之
72 15 shuō to instruct 便說之
73 14 zhě ca 不曉道徑者
74 13 wèi to call 謂諸比丘言
75 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂諸比丘言
76 13 wèi to speak to; to address 謂諸比丘言
77 13 wèi to treat as; to regard as 謂諸比丘言
78 13 wèi introducing a condition situation 謂諸比丘言
79 13 wèi to speak to; to address 謂諸比丘言
80 13 wèi to think 謂諸比丘言
81 13 wèi for; is to be 謂諸比丘言
82 13 wèi to make; to cause 謂諸比丘言
83 13 wèi principle; reason 謂諸比丘言
84 13 wèi Wei 謂諸比丘言
85 13 便 biàn convenient; handy; easy 佛便報言
86 13 便 biàn advantageous 佛便報言
87 13 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 佛便報言
88 13 便 pián fat; obese 佛便報言
89 13 便 biàn to make easy 佛便報言
90 13 便 biàn an unearned advantage 佛便報言
91 13 便 biàn ordinary; plain 佛便報言
92 13 便 biàn in passing 佛便報言
93 13 便 biàn informal 佛便報言
94 13 便 biàn appropriate; suitable 佛便報言
95 13 便 biàn an advantageous occasion 佛便報言
96 13 便 biàn stool 佛便報言
97 13 便 pián quiet; quiet and comfortable 佛便報言
98 13 便 biàn proficient; skilled 佛便報言
99 13 便 pián shrewd; slick; good with words 佛便報言
100 12 經法 jīngfǎ canonical teachings 今我不可經法
101 12 yán to speak; to say; said 到講堂諸比丘所言
102 12 yán language; talk; words; utterance; speech 到講堂諸比丘所言
103 12 yán Kangxi radical 149 到講堂諸比丘所言
104 12 yán phrase; sentence 到講堂諸比丘所言
105 12 yán a word; a syllable 到講堂諸比丘所言
106 12 yán a theory; a doctrine 到講堂諸比丘所言
107 12 yán to regard as 到講堂諸比丘所言
108 12 yán to act as 到講堂諸比丘所言
109 12 yán word; vacana 到講堂諸比丘所言
110 12 yán speak; vad 到講堂諸比丘所言
111 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言比丘
112 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言比丘
113 11 xíng to walk 樂道行
114 11 xíng capable; competent 樂道行
115 11 háng profession 樂道行
116 11 xíng Kangxi radical 144 樂道行
117 11 xíng to travel 樂道行
118 11 xìng actions; conduct 樂道行
119 11 xíng to do; to act; to practice 樂道行
120 11 xíng all right; OK; okay 樂道行
121 11 háng horizontal line 樂道行
122 11 héng virtuous deeds 樂道行
123 11 hàng a line of trees 樂道行
124 11 hàng bold; steadfast 樂道行
125 11 xíng to move 樂道行
126 11 xíng to put into effect; to implement 樂道行
127 11 xíng travel 樂道行
128 11 xíng to circulate 樂道行
129 11 xíng running script; running script 樂道行
130 11 xíng temporary 樂道行
131 11 háng rank; order 樂道行
132 11 háng a business; a shop 樂道行
133 11 xíng to depart; to leave 樂道行
134 11 xíng to experience 樂道行
135 11 xíng path; way 樂道行
136 11 xíng xing; ballad 樂道行
137 11 xíng Xing 樂道行
138 11 xíng Practice 樂道行
139 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 樂道行
140 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 樂道行
141 9 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時有一比丘
142 9 比丘 bǐqiū bhiksu 時有一比丘
143 9 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時有一比丘
144 9 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
145 9 relating to Buddhism 佛在舍衛國
146 9 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
147 9 a Buddhist text 佛在舍衛國
148 9 to touch; to stroke 佛在舍衛國
149 9 Buddha 佛在舍衛國
150 9 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
151 9 desire 汝所欲
152 9 to desire; to wish 汝所欲
153 9 to desire; to intend 汝所欲
154 9 lust 汝所欲
155 9 desire; intention; wish; kāma 汝所欲
156 9 self 今我不可經法
157 9 [my] dear 今我不可經法
158 9 Wo 今我不可經法
159 9 self; atman; attan 今我不可經法
160 9 ga 今我不可經法
161 8 to use; to grasp 以不守諸根門
162 8 to rely on 以不守諸根門
163 8 to regard 以不守諸根門
164 8 to be able to 以不守諸根門
165 8 to order; to command 以不守諸根門
166 8 used after a verb 以不守諸根門
167 8 a reason; a cause 以不守諸根門
168 8 Israel 以不守諸根門
169 8 Yi 以不守諸根門
170 8 use; yogena 以不守諸根門
171 8 wēn to have a sudden realization 意殟
172 8 wēn u 意殟
173 8 yòu right; right-hand 直右行前
174 8 yòu to help; to assist 直右行前
175 8 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 直右行前
176 8 yòu to bless and protect 直右行前
177 8 yòu an official building 直右行前
178 8 yòu the west 直右行前
179 8 yòu right wing; conservative 直右行前
180 8 yòu super 直右行前
181 8 yòu right 直右行前
182 8 yòu right; dakṣiṇa 直右行前
183 7 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
184 7 jìng a narrow path 其一人曉道徑
185 7 jìng diameter 其一人曉道徑
186 7 jìng a way of arriving at something 其一人曉道徑
187 7 jìng length 其一人曉道徑
188 7 jìng to walk 其一人曉道徑
189 7 jìng path; mārga 其一人曉道徑
190 7 xiǎo xiao 其一人曉道徑
191 7 xiǎo dawn 其一人曉道徑
192 7 xiǎo to know 其一人曉道徑
193 7 xiǎo to tell 其一人曉道徑
194 7 xiǎo in the early morning 其一人曉道徑
195 7 xiǎo shinging; prabhāta 其一人曉道徑
196 7 Yi 上亦善
197 6 睡眠 shuìmián sleeping 大著睡眠
198 6 睡眠 shuìmián torpor; drowsiness; middha 大著睡眠
199 6 niàn to read aloud 謂諸惡人三惡念
200 6 niàn to remember; to expect 謂諸惡人三惡念
201 6 niàn to miss 謂諸惡人三惡念
202 6 niàn to consider 謂諸惡人三惡念
203 6 niàn to recite; to chant 謂諸惡人三惡念
204 6 niàn to show affection for 謂諸惡人三惡念
205 6 niàn a thought; an idea 謂諸惡人三惡念
206 6 niàn twenty 謂諸惡人三惡念
207 6 niàn memory 謂諸惡人三惡念
208 6 niàn an instant 謂諸惡人三惡念
209 6 niàn Nian 謂諸惡人三惡念
210 6 niàn mindfulness; smrti 謂諸惡人三惡念
211 6 niàn a thought; citta 謂諸惡人三惡念
212 6 luàn chaotic; disorderly 痛亂
213 6 luàn confused 痛亂
214 6 luàn to disturb; to upset; to throw into chaos 痛亂
215 6 luàn to be promiscuous 痛亂
216 6 luàn finale 痛亂
217 6 luàn to destroy 痛亂
218 6 luàn to confuse 痛亂
219 6 luàn agitated 痛亂
220 6 luàn very 痛亂
221 6 luàn unstable 痛亂
222 6 luàn revolt; rebelion; riot 痛亂
223 6 luàn chaotic; virolita 痛亂
224 6 luàn provoked; kupita 痛亂
225 6 luàn rebellion; prakopa 痛亂
226 6 happy; glad; cheerful; joyful 謂五樂
227 6 to take joy in; to be happy; to be cheerful 謂五樂
228 6 Le 謂五樂
229 6 yuè music 謂五樂
230 6 yuè a musical instrument 謂五樂
231 6 yuè tone [of voice]; expression 謂五樂
232 6 yuè a musician 謂五樂
233 6 joy; pleasure 謂五樂
234 6 yuè the Book of Music 謂五樂
235 6 lào Lao 謂五樂
236 6 to laugh 謂五樂
237 6 Joy 謂五樂
238 6 joy; delight; sukhā 謂五樂
239 5 rén person; people; a human being 若人貪識不離
240 5 rén Kangxi radical 9 若人貪識不離
241 5 rén a kind of person 若人貪識不離
242 5 rén everybody 若人貪識不離
243 5 rén adult 若人貪識不離
244 5 rén somebody; others 若人貪識不離
245 5 rén an upright person 若人貪識不離
246 5 rén person; manuṣya 若人貪識不離
247 5 shí time; a point or period of time 時有一比丘
248 5 shí a season; a quarter of a year 時有一比丘
249 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有一比丘
250 5 shí fashionable 時有一比丘
251 5 shí fate; destiny; luck 時有一比丘
252 5 shí occasion; opportunity; chance 時有一比丘
253 5 shí tense 時有一比丘
254 5 shí particular; special 時有一比丘
255 5 shí to plant; to cultivate 時有一比丘
256 5 shí an era; a dynasty 時有一比丘
257 5 shí time [abstract] 時有一比丘
258 5 shí seasonal 時有一比丘
259 5 shí to wait upon 時有一比丘
260 5 shí hour 時有一比丘
261 5 shí appropriate; proper; timely 時有一比丘
262 5 shí Shi 時有一比丘
263 5 shí a present; currentlt 時有一比丘
264 5 shí time; kāla 時有一比丘
265 5 shí at that time; samaya 時有一比丘
266 5 idea 意殟
267 5 Italy (abbreviation) 意殟
268 5 a wish; a desire; intention 意殟
269 5 mood; feeling 意殟
270 5 will; willpower; determination 意殟
271 5 bearing; spirit 意殟
272 5 to think of; to long for; to miss 意殟
273 5 to anticipate; to expect 意殟
274 5 to doubt; to suspect 意殟
275 5 meaning 意殟
276 5 a suggestion; a hint 意殟
277 5 an understanding; a point of view 意殟
278 5 Yi 意殟
279 5 manas; mind; mentation 意殟
280 5 賢者 xiánzhě a wise man; a worthy person 諸賢者
281 5 zhī to go 便說之
282 5 zhī to arrive; to go 便說之
283 5 zhī is 便說之
284 5 zhī to use 便說之
285 5 zhī Zhi 便說之
286 5 zhì Kangxi radical 133 聽施即至佛所
287 5 zhì to arrive 聽施即至佛所
288 5 zhì approach; upagama 聽施即至佛所
289 5 無有 wú yǒu there is not 殟彼有是無有
290 5 無有 wú yǒu non-existence 殟彼有是無有
291 5 jīn today; present; now 今我不可經法
292 5 jīn Jin 今我不可經法
293 5 jīn modern 今我不可經法
294 5 jīn now; adhunā 今我不可經法
295 4 戀慕 liànmù to yearn for; to be enamored of; to have tender feelings for; to be sentimentally attached to 戀慕不離
296 4 biàn to change; to alter 時便生他變
297 4 biàn bian 時便生他變
298 4 biàn to become 時便生他變
299 4 biàn uncommon 時便生他變
300 4 biàn a misfortune 時便生他變
301 4 biàn variable; changeable 時便生他變
302 4 biàn to move; to change position 時便生他變
303 4 biàn turmoil; upheaval; unrest 時便生他變
304 4 biàn a plan; a scheme; a power play 時便生他變
305 4 biàn strange; weird 時便生他變
306 4 biàn transformation; vikāra 時便生他變
307 4 other; another; some other 時便生他變
308 4 other 時便生他變
309 4 tha 時便生他變
310 4 ṭha 時便生他變
311 4 other; anya 時便生他變
312 4 sān three 三者
313 4 sān third 三者
314 4 sān more than two 三者
315 4 sān very few 三者
316 4 sān San 三者
317 4 sān three; tri 三者
318 4 sān sa 三者
319 4 sān three kinds; trividha 三者
320 4 ài to love 愛不離
321 4 ài favor; grace; kindness 愛不離
322 4 ài somebody who is loved 愛不離
323 4 ài love; affection 愛不離
324 4 ài to like 愛不離
325 4 ài to sympathize with; to pity 愛不離
326 4 ài to begrudge 愛不離
327 4 ài to do regularly; to have the habit of 愛不離
328 4 ài my dear 愛不離
329 4 ài Ai 愛不離
330 4 ài loved; beloved 愛不離
331 4 ài Love 愛不離
332 4 ài desire; craving; trsna 愛不離
333 4 zhī to know 若寧知
334 4 zhī to comprehend 若寧知
335 4 zhī to inform; to tell 若寧知
336 4 zhī to administer 若寧知
337 4 zhī to distinguish; to discern 若寧知
338 4 zhī to be close friends 若寧知
339 4 zhī to feel; to sense; to perceive 若寧知
340 4 zhī to receive; to entertain 若寧知
341 4 zhī knowledge 若寧知
342 4 zhī consciousness; perception 若寧知
343 4 zhī a close friend 若寧知
344 4 zhì wisdom 若寧知
345 4 zhì Zhi 若寧知
346 4 zhī Understanding 若寧知
347 4 zhī know; jña 若寧知
348 4 níng Nanjing 若寧知
349 4 níng peaceful 若寧知
350 4 níng repose; serenity; peace 若寧知
351 4 níng to pacify 若寧知
352 4 níng to return home 若寧知
353 4 nìng Ning 若寧知
354 4 níng to visit 若寧知
355 4 níng to mourn for parents 若寧知
356 4 níng Ningxia 若寧知
357 4 zhù space between main doorwary and a screen 若寧知
358 4 nìng tranquillity; kṣema 若寧知
359 4 tòng to feel pain; to ache 痛亂
360 4 tòng to be sorry; to be sad 痛亂
361 4 tòng to be bitter 痛亂
362 4 tòng anguish; sadness 痛亂
363 4 tòng to suffer injury 痛亂
364 4 tòng to pity 痛亂
365 4 tòng in pain; ātura 痛亂
366 4 to doubt; to disbelieve 疑諸經法
367 4 to suspect; to wonder 疑諸經法
368 4 puzzled 疑諸經法
369 4 to hesitate 疑諸經法
370 4 to fix; to determine 疑諸經法
371 4 to copy; to immitate; to emulate 疑諸經法
372 4 to be strange 疑諸經法
373 4 to dread; to be scared 疑諸經法
374 4 doubt; uncertainty; skepticism; vicikitsā; vicikicchā 疑諸經法
375 4 zuǒ left 捨左道上右道
376 4 zuǒ unorthodox; improper 捨左道上右道
377 4 zuǒ east 捨左道上右道
378 4 zuǒ to bring 捨左道上右道
379 4 zuǒ to violate; to be contrary to 捨左道上右道
380 4 zuǒ Zuo 捨左道上右道
381 4 zuǒ extreme 捨左道上右道
382 4 zuǒ ca 捨左道上右道
383 4 zuǒ left; vāma 捨左道上右道
384 4 liǎng two 當有兩道
385 4 liǎng a few 當有兩道
386 4 liǎng two; pair; dvi; dvaya 當有兩道
387 4 道行 dàoxíng Practicing the Way 不樂道行
388 4 道行 dàoxíng conduct in accordance with the Buddhist path 不樂道行
389 4 道行 dàoxíng Đạo Hạnh 不樂道行
390 4 道行 dàoxíng Dao Xing 不樂道行
391 4 道行 dàoxíng Dao Xing 不樂道行
392 4 shù tree 直右行須臾當見叢樹
393 4 shù to plant 直右行須臾當見叢樹
394 4 shù to establish 直右行須臾當見叢樹
395 4 shù a door screen 直右行須臾當見叢樹
396 4 shù a door screen 直右行須臾當見叢樹
397 4 shù tree; vṛkṣa 直右行須臾當見叢樹
398 4 悲哀 bēi āi grieved; sorrowful 悲哀
399 4 shí knowledge; understanding 若寧知痛痒思想作行識
400 4 shí to know; to be familiar with 若寧知痛痒思想作行識
401 4 zhì to record 若寧知痛痒思想作行識
402 4 shí thought; cognition 若寧知痛痒思想作行識
403 4 shí to understand 若寧知痛痒思想作行識
404 4 shí experience; common sense 若寧知痛痒思想作行識
405 4 shí a good friend 若寧知痛痒思想作行識
406 4 zhì to remember; to memorize 若寧知痛痒思想作行識
407 4 zhì a label; a mark 若寧知痛痒思想作行識
408 4 zhì an inscription 若寧知痛痒思想作行識
409 4 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 若寧知痛痒思想作行識
410 4 can; may; permissible 如是當那可經法
411 4 to approve; to permit 如是當那可經法
412 4 to be worth 如是當那可經法
413 4 to suit; to fit 如是當那可經法
414 4 khan 如是當那可經法
415 4 to recover 如是當那可經法
416 4 to act as 如是當那可經法
417 4 to be worth; to deserve 如是當那可經法
418 4 used to add emphasis 如是當那可經法
419 4 beautiful 如是當那可經法
420 4 Ke 如是當那可經法
421 4 can; may; śakta 如是當那可經法
422 4 yìng to answer; to respond 賢者如是應
423 4 yìng to confirm; to verify 賢者如是應
424 4 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 賢者如是應
425 4 yìng to accept 賢者如是應
426 4 yìng to permit; to allow 賢者如是應
427 4 yìng to echo 賢者如是應
428 4 yìng to handle; to deal with 賢者如是應
429 4 yìng Ying 賢者如是應
430 4 慷慨 kāngkǎi vehement; fervent 慷慨不離
431 4 慷慨 kāngkǎi generous 慷慨不離
432 4 xié demonic; iniquitous; nefarious; evil 亦復謂諸所受邪者所說
433 4 xié unhealthy 亦復謂諸所受邪者所說
434 4 xié a disaster brought by an eviil spirit 亦復謂諸所受邪者所說
435 4 grandfather 亦復謂諸所受邪者所說
436 4 xié abnormal; irregular 亦復謂諸所受邪者所說
437 4 xié incorrect; improper; heterodox 亦復謂諸所受邪者所說
438 4 xié evil 亦復謂諸所受邪者所說
439 4 shí food; food and drink 不少食
440 4 shí Kangxi radical 184 不少食
441 4 shí to eat 不少食
442 4 to feed 不少食
443 4 shí meal; cooked cereals 不少食
444 4 to raise; to nourish 不少食
445 4 shí to receive; to accept 不少食
446 4 shí to receive an official salary 不少食
447 4 shí an eclipse 不少食
448 4 shí food; bhakṣa 不少食
449 4 憂愁 yōuchóu to be worried 憂愁
450 4 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 上亦善
451 4 shàn happy 上亦善
452 4 shàn good 上亦善
453 4 shàn kind-hearted 上亦善
454 4 shàn to be skilled at something 上亦善
455 4 shàn familiar 上亦善
456 4 shàn to repair 上亦善
457 4 shàn to admire 上亦善
458 4 shàn to praise 上亦善
459 4 shàn Shan 上亦善
460 4 shàn wholesome; virtuous 上亦善
461 4 zhí straight 直右行前
462 4 zhí upright; honest; upstanding 直右行前
463 4 zhí vertical 直右行前
464 4 zhí to straighten 直右行前
465 4 zhí straightforward; frank 直右行前
466 4 zhí stiff; inflexible 直右行前
467 4 zhí to undertake; to act as 直右行前
468 4 zhí to resist; to confront 直右行前
469 4 zhí to be on duty 直右行前
470 4 zhí reward; remuneration 直右行前
471 4 zhí a vertical stroke 直右行前
472 4 zhí to be worth 直右行前
473 4 zhí to make happen; to cause 直右行前
474 4 zhí Zhi 直右行前
475 4 zhí straight; ṛju 直右行前
476 4 zhí straight; ṛju 直右行前
477 4 zhí bringing about; utthāpana 直右行前
478 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 聽施終不從此得是
479 4 děi to want to; to need to 聽施終不從此得是
480 4 děi must; ought to 聽施終不從此得是
481 4 de 聽施終不從此得是
482 4 de infix potential marker 聽施終不從此得是
483 4 to result in 聽施終不從此得是
484 4 to be proper; to fit; to suit 聽施終不從此得是
485 4 to be satisfied 聽施終不從此得是
486 4 to be finished 聽施終不從此得是
487 4 děi satisfying 聽施終不從此得是
488 4 to contract 聽施終不從此得是
489 4 to hear 聽施終不從此得是
490 4 to have; there is 聽施終不從此得是
491 4 marks time passed 聽施終不從此得是
492 4 obtain; attain; prāpta 聽施終不從此得是
493 3 guān to look at; to watch; to observe 不觀諸善法
494 3 guàn Taoist monastery; monastery 不觀諸善法
495 3 guān to display; to show; to make visible 不觀諸善法
496 3 guān Guan 不觀諸善法
497 3 guān appearance; looks 不觀諸善法
498 3 guān a sight; a view; a vista 不觀諸善法
499 3 guān a concept; a viewpoint; a perspective 不觀諸善法
500 3 guān to appreciate; to enjoy; to admire 不觀諸善法

Frequencies of all Words

Top 964

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 22 to leave; to depart; to go away; to part 離睡眠
2 22 a mythical bird 離睡眠
3 22 li; one of the eight divinatory trigrams 離睡眠
4 22 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離睡眠
5 22 chī a dragon with horns not yet grown 離睡眠
6 22 a mountain ash 離睡眠
7 22 vanilla; a vanilla-like herb 離睡眠
8 22 to be scattered; to be separated 離睡眠
9 22 to cut off 離睡眠
10 22 to violate; to be contrary to 離睡眠
11 22 to be distant from 離睡眠
12 22 two 離睡眠
13 22 to array; to align 離睡眠
14 22 to pass through; to experience 離睡眠
15 22 transcendence 離睡眠
16 22 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離睡眠
17 21 tīng to listen 字聽施
18 21 tīng to obey 字聽施
19 21 tīng to understand 字聽施
20 21 tìng to hear a lawsuit; to adjudicate 字聽施
21 21 tìng to allow; to let something take its course 字聽施
22 21 tīng to await 字聽施
23 21 tīng to acknowledge 字聽施
24 21 tīng a tin can 字聽施
25 21 tīng information 字聽施
26 21 tīng a hall 字聽施
27 21 tīng Ting 字聽施
28 21 tìng to administer; to process 字聽施
29 21 tīng to listen; śru 字聽施
30 20 shī to give; to grant 字聽施
31 20 shī to act; to do; to execute; to carry out 字聽施
32 20 shī to deploy; to set up 字聽施
33 20 shī to relate to 字聽施
34 20 shī to move slowly 字聽施
35 20 shī to exert 字聽施
36 20 shī to apply; to spread 字聽施
37 20 shī Shi 字聽施
38 20 shī the practice of selfless giving; dāna 字聽施
39 20 not; no 不觀諸善法
40 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 不觀諸善法
41 20 as a correlative 不觀諸善法
42 20 no (answering a question) 不觀諸善法
43 20 forms a negative adjective from a noun 不觀諸善法
44 20 at the end of a sentence to form a question 不觀諸善法
45 20 to form a yes or no question 不觀諸善法
46 20 infix potential marker 不觀諸善法
47 20 no; na 不觀諸善法
48 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 到講堂諸比丘所言
49 18 suǒ an office; an institute 到講堂諸比丘所言
50 18 suǒ introduces a relative clause 到講堂諸比丘所言
51 18 suǒ it 到講堂諸比丘所言
52 18 suǒ if; supposing 到講堂諸比丘所言
53 18 suǒ a few; various; some 到講堂諸比丘所言
54 18 suǒ a place; a location 到講堂諸比丘所言
55 18 suǒ indicates a passive voice 到講堂諸比丘所言
56 18 suǒ that which 到講堂諸比丘所言
57 18 suǒ an ordinal number 到講堂諸比丘所言
58 18 suǒ meaning 到講堂諸比丘所言
59 18 suǒ garrison 到講堂諸比丘所言
60 18 suǒ place; pradeśa 到講堂諸比丘所言
61 18 suǒ that which; yad 到講堂諸比丘所言
62 18 shì is; are; am; to be 是比丘癡
63 18 shì is exactly 是比丘癡
64 18 shì is suitable; is in contrast 是比丘癡
65 18 shì this; that; those 是比丘癡
66 18 shì really; certainly 是比丘癡
67 18 shì correct; yes; affirmative 是比丘癡
68 18 shì true 是比丘癡
69 18 shì is; has; exists 是比丘癡
70 18 shì used between repetitions of a word 是比丘癡
71 18 shì a matter; an affair 是比丘癡
72 18 shì Shi 是比丘癡
73 18 shì is; bhū 是比丘癡
74 18 shì this; idam 是比丘癡
75 17 zhū all; many; various 諸賢者
76 17 zhū Zhu 諸賢者
77 17 zhū all; members of the class 諸賢者
78 17 zhū interrogative particle 諸賢者
79 17 zhū him; her; them; it 諸賢者
80 17 zhū of; in 諸賢者
81 17 zhū all; many; sarva 諸賢者
82 16 dào way; road; path 俱出在道
83 16 dào principle; a moral; morality 俱出在道
84 16 dào Tao; the Way 俱出在道
85 16 dào measure word for long things 俱出在道
86 16 dào to say; to speak; to talk 俱出在道
87 16 dào to think 俱出在道
88 16 dào times 俱出在道
89 16 dào circuit; a province 俱出在道
90 16 dào a course; a channel 俱出在道
91 16 dào a method; a way of doing something 俱出在道
92 16 dào measure word for doors and walls 俱出在道
93 16 dào measure word for courses of a meal 俱出在道
94 16 dào a centimeter 俱出在道
95 16 dào a doctrine 俱出在道
96 16 dào Taoism; Daoism 俱出在道
97 16 dào a skill 俱出在道
98 16 dào a sect 俱出在道
99 16 dào a line 俱出在道
100 16 dào Way 俱出在道
101 16 dào way; path; marga 俱出在道
102 15 that; those 彼當那可經法
103 15 another; the other 彼當那可經法
104 15 that; tad 彼當那可經法
105 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 便說之
106 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 便說之
107 15 shuì to persuade 便說之
108 15 shuō to teach; to recite; to explain 便說之
109 15 shuō a doctrine; a theory 便說之
110 15 shuō to claim; to assert 便說之
111 15 shuō allocution 便說之
112 15 shuō to criticize; to scold 便說之
113 15 shuō to indicate; to refer to 便說之
114 15 shuō speach; vāda 便說之
115 15 shuō to speak; bhāṣate 便說之
116 15 shuō to instruct 便說之
117 14 yǒu is; are; to exist 時有一比丘
118 14 yǒu to have; to possess 時有一比丘
119 14 yǒu indicates an estimate 時有一比丘
120 14 yǒu indicates a large quantity 時有一比丘
121 14 yǒu indicates an affirmative response 時有一比丘
122 14 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時有一比丘
123 14 yǒu used to compare two things 時有一比丘
124 14 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時有一比丘
125 14 yǒu used before the names of dynasties 時有一比丘
126 14 yǒu a certain thing; what exists 時有一比丘
127 14 yǒu multiple of ten and ... 時有一比丘
128 14 yǒu abundant 時有一比丘
129 14 yǒu purposeful 時有一比丘
130 14 yǒu You 時有一比丘
131 14 yǒu 1. existence; 2. becoming 時有一比丘
132 14 yǒu becoming; bhava 時有一比丘
133 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 不曉道徑者
134 14 zhě that 不曉道徑者
135 14 zhě nominalizing function word 不曉道徑者
136 14 zhě used to mark a definition 不曉道徑者
137 14 zhě used to mark a pause 不曉道徑者
138 14 zhě topic marker; that; it 不曉道徑者
139 14 zhuó according to 不曉道徑者
140 14 zhě ca 不曉道徑者
141 13 wèi to call 謂諸比丘言
142 13 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂諸比丘言
143 13 wèi to speak to; to address 謂諸比丘言
144 13 wèi to treat as; to regard as 謂諸比丘言
145 13 wèi introducing a condition situation 謂諸比丘言
146 13 wèi to speak to; to address 謂諸比丘言
147 13 wèi to think 謂諸比丘言
148 13 wèi for; is to be 謂諸比丘言
149 13 wèi to make; to cause 謂諸比丘言
150 13 wèi and 謂諸比丘言
151 13 wèi principle; reason 謂諸比丘言
152 13 wèi Wei 謂諸比丘言
153 13 wèi which; what; yad 謂諸比丘言
154 13 wèi to say; iti 謂諸比丘言
155 13 便 biàn convenient; handy; easy 佛便報言
156 13 便 biàn advantageous 佛便報言
157 13 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 佛便報言
158 13 便 pián fat; obese 佛便報言
159 13 便 biàn to make easy 佛便報言
160 13 便 biàn an unearned advantage 佛便報言
161 13 便 biàn ordinary; plain 佛便報言
162 13 便 biàn if only; so long as; to the contrary 佛便報言
163 13 便 biàn in passing 佛便報言
164 13 便 biàn informal 佛便報言
165 13 便 biàn right away; then; right after 佛便報言
166 13 便 biàn appropriate; suitable 佛便報言
167 13 便 biàn an advantageous occasion 佛便報言
168 13 便 biàn stool 佛便報言
169 13 便 pián quiet; quiet and comfortable 佛便報言
170 13 便 biàn proficient; skilled 佛便報言
171 13 便 biàn even if; even though 佛便報言
172 13 便 pián shrewd; slick; good with words 佛便報言
173 13 便 biàn then; atha 佛便報言
174 13 ruò to seem; to be like; as 若比丘守諸根門
175 13 ruò seemingly 若比丘守諸根門
176 13 ruò if 若比丘守諸根門
177 13 ruò you 若比丘守諸根門
178 13 ruò this; that 若比丘守諸根門
179 13 ruò and; or 若比丘守諸根門
180 13 ruò as for; pertaining to 若比丘守諸根門
181 13 pomegranite 若比丘守諸根門
182 13 ruò to choose 若比丘守諸根門
183 13 ruò to agree; to accord with; to conform to 若比丘守諸根門
184 13 ruò thus 若比丘守諸根門
185 13 ruò pollia 若比丘守諸根門
186 13 ruò Ruo 若比丘守諸根門
187 13 ruò only then 若比丘守諸根門
188 13 ja 若比丘守諸根門
189 13 jñā 若比丘守諸根門
190 13 ruò if; yadi 若比丘守諸根門
191 12 經法 jīngfǎ canonical teachings 今我不可經法
192 12 yán to speak; to say; said 到講堂諸比丘所言
193 12 yán language; talk; words; utterance; speech 到講堂諸比丘所言
194 12 yán Kangxi radical 149 到講堂諸比丘所言
195 12 yán a particle with no meaning 到講堂諸比丘所言
196 12 yán phrase; sentence 到講堂諸比丘所言
197 12 yán a word; a syllable 到講堂諸比丘所言
198 12 yán a theory; a doctrine 到講堂諸比丘所言
199 12 yán to regard as 到講堂諸比丘所言
200 12 yán to act as 到講堂諸比丘所言
201 12 yán word; vacana 到講堂諸比丘所言
202 12 yán speak; vad 到講堂諸比丘所言
203 12 dāng to be; to act as; to serve as 如是當那可經法
204 12 dāng at or in the very same; be apposite 如是當那可經法
205 12 dāng dang (sound of a bell) 如是當那可經法
206 12 dāng to face 如是當那可經法
207 12 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 如是當那可經法
208 12 dāng to manage; to host 如是當那可經法
209 12 dāng should 如是當那可經法
210 12 dāng to treat; to regard as 如是當那可經法
211 12 dǎng to think 如是當那可經法
212 12 dàng suitable; correspond to 如是當那可經法
213 12 dǎng to be equal 如是當那可經法
214 12 dàng that 如是當那可經法
215 12 dāng an end; top 如是當那可經法
216 12 dàng clang; jingle 如是當那可經法
217 12 dāng to judge 如是當那可經法
218 12 dǎng to bear on one's shoulder 如是當那可經法
219 12 dàng the same 如是當那可經法
220 12 dàng to pawn 如是當那可經法
221 12 dàng to fail [an exam] 如是當那可經法
222 12 dàng a trap 如是當那可經法
223 12 dàng a pawned item 如是當那可經法
224 12 dāng will be; bhaviṣyati 如是當那可經法
225 11 佛言 fó yán the Buddha said 佛言比丘
226 11 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言比丘
227 11 xíng to walk 樂道行
228 11 xíng capable; competent 樂道行
229 11 háng profession 樂道行
230 11 háng line; row 樂道行
231 11 xíng Kangxi radical 144 樂道行
232 11 xíng to travel 樂道行
233 11 xìng actions; conduct 樂道行
234 11 xíng to do; to act; to practice 樂道行
235 11 xíng all right; OK; okay 樂道行
236 11 háng horizontal line 樂道行
237 11 héng virtuous deeds 樂道行
238 11 hàng a line of trees 樂道行
239 11 hàng bold; steadfast 樂道行
240 11 xíng to move 樂道行
241 11 xíng to put into effect; to implement 樂道行
242 11 xíng travel 樂道行
243 11 xíng to circulate 樂道行
244 11 xíng running script; running script 樂道行
245 11 xíng temporary 樂道行
246 11 xíng soon 樂道行
247 11 háng rank; order 樂道行
248 11 háng a business; a shop 樂道行
249 11 xíng to depart; to leave 樂道行
250 11 xíng to experience 樂道行
251 11 xíng path; way 樂道行
252 11 xíng xing; ballad 樂道行
253 11 xíng a round [of drinks] 樂道行
254 11 xíng Xing 樂道行
255 11 xíng moreover; also 樂道行
256 11 xíng Practice 樂道行
257 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 樂道行
258 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 樂道行
259 9 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 時有一比丘
260 9 比丘 bǐqiū bhiksu 時有一比丘
261 9 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 時有一比丘
262 9 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
263 9 relating to Buddhism 佛在舍衛國
264 9 a statue or image of a Buddha 佛在舍衛國
265 9 a Buddhist text 佛在舍衛國
266 9 to touch; to stroke 佛在舍衛國
267 9 Buddha 佛在舍衛國
268 9 Buddha; Awakened One 佛在舍衛國
269 9 desire 汝所欲
270 9 to desire; to wish 汝所欲
271 9 almost; nearly; about to occur 汝所欲
272 9 to desire; to intend 汝所欲
273 9 lust 汝所欲
274 9 desire; intention; wish; kāma 汝所欲
275 9 I; me; my 今我不可經法
276 9 self 今我不可經法
277 9 we; our 今我不可經法
278 9 [my] dear 今我不可經法
279 9 Wo 今我不可經法
280 9 self; atman; attan 今我不可經法
281 9 ga 今我不可經法
282 9 I; aham 今我不可經法
283 8 so as to; in order to 以不守諸根門
284 8 to use; to regard as 以不守諸根門
285 8 to use; to grasp 以不守諸根門
286 8 according to 以不守諸根門
287 8 because of 以不守諸根門
288 8 on a certain date 以不守諸根門
289 8 and; as well as 以不守諸根門
290 8 to rely on 以不守諸根門
291 8 to regard 以不守諸根門
292 8 to be able to 以不守諸根門
293 8 to order; to command 以不守諸根門
294 8 further; moreover 以不守諸根門
295 8 used after a verb 以不守諸根門
296 8 very 以不守諸根門
297 8 already 以不守諸根門
298 8 increasingly 以不守諸根門
299 8 a reason; a cause 以不守諸根門
300 8 Israel 以不守諸根門
301 8 Yi 以不守諸根門
302 8 use; yogena 以不守諸根門
303 8 wēn to have a sudden realization 意殟
304 8 wēn u 意殟
305 8 yòu right; right-hand 直右行前
306 8 yòu to help; to assist 直右行前
307 8 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 直右行前
308 8 yòu to bless and protect 直右行前
309 8 yòu an official building 直右行前
310 8 yòu the west 直右行前
311 8 yòu right wing; conservative 直右行前
312 8 yòu super 直右行前
313 8 yòu right 直右行前
314 8 yòu right; dakṣiṇa 直右行前
315 8 善哉 shànzāi Sadhu 善哉
316 8 善哉 shànzāi excellent 善哉
317 7 如是 rúshì thus; so 聞如是
318 7 如是 rúshì thus, so 聞如是
319 7 如是 rúshì thus; evam 聞如是
320 7 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
321 7 jìng a narrow path 其一人曉道徑
322 7 jìng direct 其一人曉道徑
323 7 jìng diameter 其一人曉道徑
324 7 jìng a way of arriving at something 其一人曉道徑
325 7 jìng length 其一人曉道徑
326 7 jìng to walk 其一人曉道徑
327 7 jìng unexpectedly 其一人曉道徑
328 7 jìng path; mārga 其一人曉道徑
329 7 xiǎo xiao 其一人曉道徑
330 7 xiǎo dawn 其一人曉道徑
331 7 xiǎo to know 其一人曉道徑
332 7 xiǎo to tell 其一人曉道徑
333 7 xiǎo in the early morning 其一人曉道徑
334 7 xiǎo shinging; prabhāta 其一人曉道徑
335 7 also; too 上亦善
336 7 but 上亦善
337 7 this; he; she 上亦善
338 7 although; even though 上亦善
339 7 already 上亦善
340 7 particle with no meaning 上亦善
341 7 Yi 上亦善
342 6 睡眠 shuìmián sleeping 大著睡眠
343 6 睡眠 shuìmián torpor; drowsiness; middha 大著睡眠
344 6 niàn to read aloud 謂諸惡人三惡念
345 6 niàn to remember; to expect 謂諸惡人三惡念
346 6 niàn to miss 謂諸惡人三惡念
347 6 niàn to consider 謂諸惡人三惡念
348 6 niàn to recite; to chant 謂諸惡人三惡念
349 6 niàn to show affection for 謂諸惡人三惡念
350 6 niàn a thought; an idea 謂諸惡人三惡念
351 6 niàn twenty 謂諸惡人三惡念
352 6 niàn memory 謂諸惡人三惡念
353 6 niàn an instant 謂諸惡人三惡念
354 6 niàn Nian 謂諸惡人三惡念
355 6 niàn mindfulness; smrti 謂諸惡人三惡念
356 6 niàn a thought; citta 謂諸惡人三惡念
357 6 luàn chaotic; disorderly 痛亂
358 6 luàn confused 痛亂
359 6 luàn to disturb; to upset; to throw into chaos 痛亂
360 6 luàn to be promiscuous 痛亂
361 6 luàn finale 痛亂
362 6 luàn to destroy 痛亂
363 6 luàn to confuse 痛亂
364 6 luàn agitated 痛亂
365 6 luàn very 痛亂
366 6 luàn unstable 痛亂
367 6 luàn arbitrarily; indescriminately 痛亂
368 6 luàn revolt; rebelion; riot 痛亂
369 6 luàn chaotic; virolita 痛亂
370 6 luàn provoked; kupita 痛亂
371 6 luàn rebellion; prakopa 痛亂
372 6 happy; glad; cheerful; joyful 謂五樂
373 6 to take joy in; to be happy; to be cheerful 謂五樂
374 6 Le 謂五樂
375 6 yuè music 謂五樂
376 6 yuè a musical instrument 謂五樂
377 6 yuè tone [of voice]; expression 謂五樂
378 6 yuè a musician 謂五樂
379 6 joy; pleasure 謂五樂
380 6 yuè the Book of Music 謂五樂
381 6 lào Lao 謂五樂
382 6 to laugh 謂五樂
383 6 Joy 謂五樂
384 6 joy; delight; sukhā 謂五樂
385 5 rén person; people; a human being 若人貪識不離
386 5 rén Kangxi radical 9 若人貪識不離
387 5 rén a kind of person 若人貪識不離
388 5 rén everybody 若人貪識不離
389 5 rén adult 若人貪識不離
390 5 rén somebody; others 若人貪識不離
391 5 rén an upright person 若人貪識不離
392 5 rén person; manuṣya 若人貪識不離
393 5 shí time; a point or period of time 時有一比丘
394 5 shí a season; a quarter of a year 時有一比丘
395 5 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時有一比丘
396 5 shí at that time 時有一比丘
397 5 shí fashionable 時有一比丘
398 5 shí fate; destiny; luck 時有一比丘
399 5 shí occasion; opportunity; chance 時有一比丘
400 5 shí tense 時有一比丘
401 5 shí particular; special 時有一比丘
402 5 shí to plant; to cultivate 時有一比丘
403 5 shí hour (measure word) 時有一比丘
404 5 shí an era; a dynasty 時有一比丘
405 5 shí time [abstract] 時有一比丘
406 5 shí seasonal 時有一比丘
407 5 shí frequently; often 時有一比丘
408 5 shí occasionally; sometimes 時有一比丘
409 5 shí on time 時有一比丘
410 5 shí this; that 時有一比丘
411 5 shí to wait upon 時有一比丘
412 5 shí hour 時有一比丘
413 5 shí appropriate; proper; timely 時有一比丘
414 5 shí Shi 時有一比丘
415 5 shí a present; currentlt 時有一比丘
416 5 shí time; kāla 時有一比丘
417 5 shí at that time; samaya 時有一比丘
418 5 shí then; atha 時有一比丘
419 5 idea 意殟
420 5 Italy (abbreviation) 意殟
421 5 a wish; a desire; intention 意殟
422 5 mood; feeling 意殟
423 5 will; willpower; determination 意殟
424 5 bearing; spirit 意殟
425 5 to think of; to long for; to miss 意殟
426 5 to anticipate; to expect 意殟
427 5 to doubt; to suspect 意殟
428 5 meaning 意殟
429 5 a suggestion; a hint 意殟
430 5 an understanding; a point of view 意殟
431 5 or 意殟
432 5 Yi 意殟
433 5 manas; mind; mentation 意殟
434 5 賢者 xiánzhě a wise man; a worthy person 諸賢者
435 5 zhī him; her; them; that 便說之
436 5 zhī used between a modifier and a word to form a word group 便說之
437 5 zhī to go 便說之
438 5 zhī this; that 便說之
439 5 zhī genetive marker 便說之
440 5 zhī it 便說之
441 5 zhī in 便說之
442 5 zhī all 便說之
443 5 zhī and 便說之
444 5 zhī however 便說之
445 5 zhī if 便說之
446 5 zhī then 便說之
447 5 zhī to arrive; to go 便說之
448 5 zhī is 便說之
449 5 zhī to use 便說之
450 5 zhī Zhi 便說之
451 5 zhì to; until 聽施即至佛所
452 5 zhì Kangxi radical 133 聽施即至佛所
453 5 zhì extremely; very; most 聽施即至佛所
454 5 zhì to arrive 聽施即至佛所
455 5 zhì approach; upagama 聽施即至佛所
456 5 無有 wú yǒu there is not 殟彼有是無有
457 5 無有 wú yǒu non-existence 殟彼有是無有
458 5 jīn today; present; now 今我不可經法
459 5 jīn Jin 今我不可經法
460 5 jīn modern 今我不可經法
461 5 jīn now; adhunā 今我不可經法
462 4 戀慕 liànmù to yearn for; to be enamored of; to have tender feelings for; to be sentimentally attached to 戀慕不離
463 4 biàn to change; to alter 時便生他變
464 4 biàn bian 時便生他變
465 4 biàn to become 時便生他變
466 4 biàn uncommon 時便生他變
467 4 biàn a misfortune 時便生他變
468 4 biàn variable; changeable 時便生他變
469 4 biàn to move; to change position 時便生他變
470 4 biàn turmoil; upheaval; unrest 時便生他變
471 4 biàn a plan; a scheme; a power play 時便生他變
472 4 biàn strange; weird 時便生他變
473 4 biàn transformation; vikāra 時便生他變
474 4 he; him 時便生他變
475 4 another aspect 時便生他變
476 4 other; another; some other 時便生他變
477 4 everybody 時便生他變
478 4 other 時便生他變
479 4 tuō other; another; some other 時便生他變
480 4 tha 時便生他變
481 4 ṭha 時便生他變
482 4 other; anya 時便生他變
483 4 sān three 三者
484 4 sān third 三者
485 4 sān more than two 三者
486 4 sān very few 三者
487 4 sān repeatedly 三者
488 4 sān San 三者
489 4 sān three; tri 三者
490 4 sān sa 三者
491 4 sān three kinds; trividha 三者
492 4 ài to love 愛不離
493 4 ài favor; grace; kindness 愛不離
494 4 ài somebody who is loved 愛不離
495 4 ài love; affection 愛不離
496 4 ài to like 愛不離
497 4 ài to sympathize with; to pity 愛不離
498 4 ài to begrudge 愛不離
499 4 ài to do regularly; to have the habit of 愛不離
500 4 ài my dear 愛不離

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. transcendence
 2. to avoid; to abstain from; viramaṇa
tīng to listen; śru
shī the practice of selfless giving; dāna
no; na
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhū all; many; sarva
 1. dào
 2. dào
 1. Way
 2. way; path; marga
that; tad
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
比丘听施经 比丘聽施經 98 Biqiu Ting Shi Jing
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
昙无兰 曇無蘭 116 Tan Wulan
天竺 116 India; Indian subcontinent
知事 122
 1. to understand
 2. Zhishi
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 36.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
白佛 98 to address the Buddha
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
根门 根門 103 indriya; sense organ
竟亦善 106 admirable in the end
经法 經法 106 canonical teachings
离欲 離欲 108 free of desire
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
善念 115 Virtuous Thoughts
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
贪着 貪著 116 attachment to desire
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪定 120 destined to be evil
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
正方便 122 right effort
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正志 122 right intention
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正说 正說 122 proper teaching
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas