Glossary and Vocabulary for Nine Grades of Rebirth Amitabha Samadhi Assembly Dharani Sutra (Jiu Pin Wang Sheng Amituo Sanmodi Ji Tuoluoni Jing) 九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 13 guāng light 神通自在王菩薩淨光
2 13 guāng brilliant; bright; shining 神通自在王菩薩淨光
3 13 guāng to shine 神通自在王菩薩淨光
4 13 guāng to bare; to go naked 神通自在王菩薩淨光
5 13 guāng bare; naked 神通自在王菩薩淨光
6 13 guāng glory; honor 神通自在王菩薩淨光
7 13 guāng scenery 神通自在王菩薩淨光
8 13 guāng smooth 神通自在王菩薩淨光
9 13 guāng sheen; luster; gloss 神通自在王菩薩淨光
10 13 guāng time; a moment 神通自在王菩薩淨光
11 13 guāng grace; favor 神通自在王菩薩淨光
12 13 guāng Guang 神通自在王菩薩淨光
13 13 guāng to manifest 神通自在王菩薩淨光
14 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 神通自在王菩薩淨光
15 13 guāng a ray of light; rasmi 神通自在王菩薩淨光
16 12 Buddha; Awakened One 往詣佛所白言世尊
17 12 relating to Buddhism 往詣佛所白言世尊
18 12 a statue or image of a Buddha 往詣佛所白言世尊
19 12 a Buddhist text 往詣佛所白言世尊
20 12 to touch; to stroke 往詣佛所白言世尊
21 12 Buddha 往詣佛所白言世尊
22 12 Buddha; Awakened One 往詣佛所白言世尊
23 11 三明 sān míng three insights; trividya 具足三明
24 8 big; huge; large 沙門大廣智不空奉
25 8 Kangxi radical 37 沙門大廣智不空奉
26 8 great; major; important 沙門大廣智不空奉
27 8 size 沙門大廣智不空奉
28 8 old 沙門大廣智不空奉
29 8 oldest; earliest 沙門大廣智不空奉
30 8 adult 沙門大廣智不空奉
31 8 dài an important person 沙門大廣智不空奉
32 8 senior 沙門大廣智不空奉
33 8 an element 沙門大廣智不空奉
34 8 great; mahā 沙門大廣智不空奉
35 8 zhòu charm; spell; incantation 呪曰
36 8 zhòu a curse 呪曰
37 8 zhòu urging; adjure 呪曰
38 8 zhòu mantra 呪曰
39 7 九品 jiǔpǐn nine grades 量壽國在九品淨識三摩地
40 7 菩薩 púsà bodhisattva 音菩薩得大勢菩薩
41 7 菩薩 púsà bodhisattva 音菩薩得大勢菩薩
42 7 菩薩 púsà bodhisatta 音菩薩得大勢菩薩
43 7 soil; ground; land 上品上生真色地
44 7 floor 上品上生真色地
45 7 the earth 上品上生真色地
46 7 fields 上品上生真色地
47 7 a place 上品上生真色地
48 7 a situation; a position 上品上生真色地
49 7 background 上品上生真色地
50 7 terrain 上品上生真色地
51 7 a territory; a region 上品上生真色地
52 7 used after a distance measure 上品上生真色地
53 7 coming from the same clan 上品上生真色地
54 7 earth; prthivi 上品上生真色地
55 7 stage; ground; level; bhumi 上品上生真色地
56 5 具足 jùzú Purāṇa 慧善具足所作皆
57 5 具足 jùzú Completeness 慧善具足所作皆
58 5 具足 jùzú complete; accomplished 慧善具足所作皆
59 5 Kangxi radical 71
60 5 to not have; without
61 5 mo
62 5 to not have
63 5 Wu
64 5 mo
65 5 如來 rúlái Tathagata 爾時毘盧遮那如來
66 5 如來 Rúlái Tathagata 爾時毘盧遮那如來
67 5 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時毘盧遮那如來
68 5 suǒ a few; various; some 慧善具足所作皆
69 5 suǒ a place; a location 慧善具足所作皆
70 5 suǒ indicates a passive voice 慧善具足所作皆
71 5 suǒ an ordinal number 慧善具足所作皆
72 5 suǒ meaning 慧善具足所作皆
73 5 suǒ garrison 慧善具足所作皆
74 5 suǒ place; pradeśa 慧善具足所作皆
75 5 yún cloud 陀大心抄云
76 5 yún Yunnan 陀大心抄云
77 5 yún Yun 陀大心抄云
78 5 yún to say 陀大心抄云
79 5 yún to have 陀大心抄云
80 5 yún cloud; megha 陀大心抄云
81 5 yún to say; iti 陀大心抄云
82 4 十二 shí èr twelve 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
83 4 十二 shí èr twelve; dvadasa 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
84 4 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 九品往生阿彌陀三摩地集陀
85 4 color 色善三明光炎王光佛
86 4 form; matter 色善三明光炎王光佛
87 4 shǎi dice 色善三明光炎王光佛
88 4 Kangxi radical 139 色善三明光炎王光佛
89 4 countenance 色善三明光炎王光佛
90 4 scene; sight 色善三明光炎王光佛
91 4 feminine charm; female beauty 色善三明光炎王光佛
92 4 kind; type 色善三明光炎王光佛
93 4 quality 色善三明光炎王光佛
94 4 to be angry 色善三明光炎王光佛
95 4 to seek; to search for 色善三明光炎王光佛
96 4 lust; sexual desire 色善三明光炎王光佛
97 4 form; rupa 色善三明光炎王光佛
98 4 zhì wisdom; knowledge; understanding 其名曰神力智辨觀世
99 4 zhì care; prudence 其名曰神力智辨觀世
100 4 zhì Zhi 其名曰神力智辨觀世
101 4 zhì clever 其名曰神力智辨觀世
102 4 zhì Wisdom 其名曰神力智辨觀世
103 4 zhì jnana; knowing 其名曰神力智辨觀世
104 4 běn to be one's own 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
105 4 běn origin; source; root; foundation; basis 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
106 4 běn the roots of a plant 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
107 4 běn capital 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
108 4 běn main; central; primary 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
109 4 běn according to 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
110 4 běn a version; an edition 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
111 4 běn a memorial [presented to the emperor] 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
112 4 běn a book 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
113 4 běn trunk of a tree 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
114 4 běn to investigate the root of 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
115 4 běn a manuscript for a play 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
116 4 běn Ben 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
117 4 běn root; origin; mula 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
118 4 běn becoming, being, existing; bhava 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
119 4 běn former; previous; pūrva 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
120 4 增長 zēngzhǎng to increase; to grow 增長福慧
121 4 增長 zēngzhǎng to increase, grow 增長福慧
122 4 增長 zēngzhǎng augmentation; paustika 增長福慧
123 4 增長 zēngzhǎng to increase; vṛddhi 增長福慧
124 4 增長 zēngzhǎng fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha 增長福慧
125 4 增長 zēngzhǎng Virudhaka; Virudhaka Deva King of the South 增長福慧
126 4 往生 wǎng shēng to be reborn 若有眾生欲往生如是九品淨土
127 4 往生 wǎng shēng a future life 若有眾生欲往生如是九品淨土
128 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時大眾聞佛所說
129 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時大眾聞佛所說
130 4 shuì to persuade 爾時大眾聞佛所說
131 4 shuō to teach; to recite; to explain 爾時大眾聞佛所說
132 4 shuō a doctrine; a theory 爾時大眾聞佛所說
133 4 shuō to claim; to assert 爾時大眾聞佛所說
134 4 shuō allocution 爾時大眾聞佛所說
135 4 shuō to criticize; to scold 爾時大眾聞佛所說
136 4 shuō to indicate; to refer to 爾時大眾聞佛所說
137 4 shuō speach; vāda 爾時大眾聞佛所說
138 4 shuō to speak; bhāṣate 爾時大眾聞佛所說
139 3 一切 yīqiè temporary 一切三世如來悲相
140 3 一切 yīqiè the same 一切三世如來悲相
141 3 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 誦者增長福樂
142 3 sòng to recount; to narrate 誦者增長福樂
143 3 sòng a poem 誦者增長福樂
144 3 sòng recite; priase; pāṭha 誦者增長福樂
145 3 force 大力普聞菩薩大莊嚴力
146 3 Kangxi radical 19 大力普聞菩薩大莊嚴力
147 3 to exert oneself; to make an effort 大力普聞菩薩大莊嚴力
148 3 to force 大力普聞菩薩大莊嚴力
149 3 labor; forced labor 大力普聞菩薩大莊嚴力
150 3 physical strength 大力普聞菩薩大莊嚴力
151 3 power 大力普聞菩薩大莊嚴力
152 3 Li 大力普聞菩薩大莊嚴力
153 3 ability; capability 大力普聞菩薩大莊嚴力
154 3 influence 大力普聞菩薩大莊嚴力
155 3 strength; power; bala 大力普聞菩薩大莊嚴力
156 3 大心 dàxīn considerate; thoughtful 陀大心抄云
157 3 大心 dàxīn a great mind 陀大心抄云
158 3 大心 dàxīn great bodhi 陀大心抄云
159 3 大心 dàxīn Da Xin 陀大心抄云
160 3 名曰 míng yuē to be named; to be called 其名曰神力智辨觀世
161 3 書寫 shūxiě to write 書寫此經受持讀
162 3 書寫 shūxiě to copy 書寫此經受持讀
163 3 zhě ca 誦者增長福樂
164 3 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 慧善具足所作皆
165 3 shàn happy 慧善具足所作皆
166 3 shàn good 慧善具足所作皆
167 3 shàn kind-hearted 慧善具足所作皆
168 3 shàn to be skilled at something 慧善具足所作皆
169 3 shàn familiar 慧善具足所作皆
170 3 shàn to repair 慧善具足所作皆
171 3 shàn to admire 慧善具足所作皆
172 3 shàn to praise 慧善具足所作皆
173 3 shàn Shan 慧善具足所作皆
174 3 shàn kusala; virtuous 慧善具足所作皆
175 3 desire 若有眾生欲往生如是九品淨土
176 3 to desire; to wish 若有眾生欲往生如是九品淨土
177 3 to desire; to intend 若有眾生欲往生如是九品淨土
178 3 lust 若有眾生欲往生如是九品淨土
179 3 desire; intention; wish; kāma 若有眾生欲往生如是九品淨土
180 3 真言 zhēnyán true words 真言
181 3 真言 zhēnyán an incantation 真言
182 3 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 真言
183 3 Qi 其名曰神力智辨觀世
184 3 淨土 jìng tǔ pure land 若有眾生欲往生如是九品淨土
185 3 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 若有眾生欲往生如是九品淨土
186 3 淨土 jìng tǔ pure land 若有眾生欲往生如是九品淨土
187 3 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 是即諸佛境界
188 3 to defend; to resist 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
189 3 imperial 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
190 3 to drive a chariot 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
191 3 charioteer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
192 3 to govern; to administer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
193 3 to attend 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
194 3 to offer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
195 3 to prevent; to block 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
196 3 an attendant; a servant 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
197 3 Yu 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
198 3 to welcome; to greet 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
199 3 to transport; vah 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
200 3 jìng clean 神通自在王菩薩淨光
201 3 jìng no surplus; net 神通自在王菩薩淨光
202 3 jìng pure 神通自在王菩薩淨光
203 3 jìng tranquil 神通自在王菩薩淨光
204 3 jìng cold 神通自在王菩薩淨光
205 3 jìng to wash; to clense 神通自在王菩薩淨光
206 3 jìng role of hero 神通自在王菩薩淨光
207 3 jìng to remove sexual desire 神通自在王菩薩淨光
208 3 jìng bright and clean; luminous 神通自在王菩薩淨光
209 3 jìng clean; pure 神通自在王菩薩淨光
210 3 jìng cleanse 神通自在王菩薩淨光
211 3 jìng cleanse 神通自在王菩薩淨光
212 3 jìng Pure 神通自在王菩薩淨光
213 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 神通自在王菩薩淨光
214 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 神通自在王菩薩淨光
215 3 jìng viśuddhi; purity 神通自在王菩薩淨光
216 3 三界 Sān Jiè Three Realms 即永出三界火宅
217 3 三界 sān Jiè The Three Realms 即永出三界火宅
218 3 to be kind; to be charitable; to be benevolent 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
219 3 love 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
220 3 compassionate mother 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
221 3 a magnet 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
222 3 Ci 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
223 3 Kindness 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
224 3 loving-kindness; maitri 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
225 3 to enter 入慧三明智慧光佛
226 3 Kangxi radical 11 入慧三明智慧光佛
227 3 radical 入慧三明智慧光佛
228 3 income 入慧三明智慧光佛
229 3 to conform with 入慧三明智慧光佛
230 3 to descend 入慧三明智慧光佛
231 3 the entering tone 入慧三明智慧光佛
232 3 to pay 入慧三明智慧光佛
233 3 to join 入慧三明智慧光佛
234 3 entering; praveśa 入慧三明智慧光佛
235 3 huì intelligent; clever 慧善具足所作皆
236 3 huì mental ability; intellect 慧善具足所作皆
237 3 huì wisdom; understanding 慧善具足所作皆
238 3 huì Wisdom 慧善具足所作皆
239 3 huì wisdom; prajna 慧善具足所作皆
240 3 huì intellect; mati 慧善具足所作皆
241 2 zhī to know 定知脫大呪文
242 2 zhī to comprehend 定知脫大呪文
243 2 zhī to inform; to tell 定知脫大呪文
244 2 zhī to administer 定知脫大呪文
245 2 zhī to distinguish; to discern 定知脫大呪文
246 2 zhī to be close friends 定知脫大呪文
247 2 zhī to feel; to sense; to perceive 定知脫大呪文
248 2 zhī to receive; to entertain 定知脫大呪文
249 2 zhī knowledge 定知脫大呪文
250 2 zhī consciousness; perception 定知脫大呪文
251 2 zhī a close friend 定知脫大呪文
252 2 zhì wisdom 定知脫大呪文
253 2 zhì Zhi 定知脫大呪文
254 2 zhī Understanding 定知脫大呪文
255 2 zhī know; jña 定知脫大呪文
256 2 wáng Wang 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
257 2 wáng a king 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
258 2 wáng Kangxi radical 96 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
259 2 wàng to be king; to rule 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
260 2 wáng a prince; a duke 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
261 2 wáng grand; great 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
262 2 wáng to treat with the ceremony due to a king 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
263 2 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
264 2 wáng the head of a group or gang 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
265 2 wáng the biggest or best of a group 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
266 2 wáng king; best of a kind; rāja 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
267 2 xiào school 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
268 2 jiào to compare; to collate; to proofread 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
269 2 jiào fetters 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
270 2 jiào to consider 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
271 2 jiào railing; an enclosure for animals 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
272 2 jiào a proof 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
273 2 jiào a horsekeeper 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
274 2 jiào a barrack; a military camp 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
275 2 jiào to check; to inspect 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
276 2 jiào to compete with; to haggle; to quibble 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
277 2 jiào to oppose; to criticize 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
278 2 jiào to decorate 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
279 2 jiào to count; to calculate; to compute 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
280 2 xiào lieutenant; mid-ranking officer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
281 2 xiào Xiao 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
282 2 xiào a military unit of 500 men 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
283 2 xiào to recover; to heal 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
284 2 xiào palace construction officer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
285 2 真色 zhēn sè true form 上品上生真色地
286 2 to use; to grasp 以勸修
287 2 to rely on 以勸修
288 2 to regard 以勸修
289 2 to be able to 以勸修
290 2 to order; to command 以勸修
291 2 used after a verb 以勸修
292 2 a reason; a cause 以勸修
293 2 Israel 以勸修
294 2 Yi 以勸修
295 2 use; yogena 以勸修
296 2 tuó steep bank 九品往生阿彌陀三摩地集陀
297 2 tuó dha 九品往生阿彌陀三摩地集陀
298 2 zuò to sit 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
299 2 zuò to ride 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
300 2 zuò to visit 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
301 2 zuò a seat 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
302 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
303 2 zuò to be in a position 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
304 2 zuò to convict; to try 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
305 2 zuò to stay 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
306 2 zuò to kneel 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
307 2 zuò to violate 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
308 2 zuò to sit; niṣad 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
309 2 yǒng long; distant 即永出三界火宅
310 2 yǒng to extend; to lengthen 即永出三界火宅
311 2 yǒng to sing; to chant 即永出三界火宅
312 2 yǒng far-reaching; remote 即永出三界火宅
313 2 yǒng eternal 即永出三界火宅
314 2 shān a mountain; a hill; a peak 於栂尾山
315 2 shān Shan 於栂尾山
316 2 shān Kangxi radical 46 於栂尾山
317 2 shān a mountain-like shape 於栂尾山
318 2 shān a gable 於栂尾山
319 2 shān mountain; giri 於栂尾山
320 2 to go; to 於大三摩地門大精舍
321 2 to rely on; to depend on 於大三摩地門大精舍
322 2 Yu 於大三摩地門大精舍
323 2 a crow 於大三摩地門大精舍
324 2 eight 與大比丘眾八萬九千人俱
325 2 Kangxi radical 12 與大比丘眾八萬九千人俱
326 2 eighth 與大比丘眾八萬九千人俱
327 2 all around; all sides 與大比丘眾八萬九千人俱
328 2 eight; aṣṭa 與大比丘眾八萬九千人俱
329 2 jìng boundary; frontier; boundary 是名曰九品淨識真如境
330 2 jìng area; region; place; territory 是名曰九品淨識真如境
331 2 jìng situation; circumstances 是名曰九品淨識真如境
332 2 jìng degree; level 是名曰九品淨識真如境
333 2 jìng the object of one of the six senses 是名曰九品淨識真如境
334 2 jìng sphere; region 是名曰九品淨識真如境
335 2 shēng to be born; to give birth 品中生無垢地
336 2 shēng to live 品中生無垢地
337 2 shēng raw 品中生無垢地
338 2 shēng a student 品中生無垢地
339 2 shēng life 品中生無垢地
340 2 shēng to produce; to give rise 品中生無垢地
341 2 shēng alive 品中生無垢地
342 2 shēng a lifetime 品中生無垢地
343 2 shēng to initiate; to become 品中生無垢地
344 2 shēng to grow 品中生無垢地
345 2 shēng unfamiliar 品中生無垢地
346 2 shēng not experienced 品中生無垢地
347 2 shēng hard; stiff; strong 品中生無垢地
348 2 shēng having academic or professional knowledge 品中生無垢地
349 2 shēng a male role in traditional theatre 品中生無垢地
350 2 shēng gender 品中生無垢地
351 2 shēng to develop; to grow 品中生無垢地
352 2 shēng to set up 品中生無垢地
353 2 shēng a prostitute 品中生無垢地
354 2 shēng a captive 品中生無垢地
355 2 shēng a gentleman 品中生無垢地
356 2 shēng Kangxi radical 100 品中生無垢地
357 2 shēng unripe 品中生無垢地
358 2 shēng nature 品中生無垢地
359 2 shēng to inherit; to succeed 品中生無垢地
360 2 shēng destiny 品中生無垢地
361 2 shēng birth 品中生無垢地
362 2 to be near by; to be close to 是即諸佛境界
363 2 at that time 是即諸佛境界
364 2 to be exactly the same as; to be thus 是即諸佛境界
365 2 supposed; so-called 是即諸佛境界
366 2 to arrive at; to ascend 是即諸佛境界
367 2 無漏 wúlòu Untainted 中品中生明力地中品下生無漏地
368 2 無漏 wúlòu having no passion or delusion; anasrava 中品中生明力地中品下生無漏地
369 2 消滅 xiāomiè to annihilate; to eliminate; to pass away 消除業障消滅萬病
370 2 消滅 xiāomiè annihilation 消除業障消滅萬病
371 2 fèng to offer; to present 沙門大廣智不空奉
372 2 fèng to receive; to receive with respect 沙門大廣智不空奉
373 2 fèng to believe in 沙門大廣智不空奉
374 2 fèng a display of respect 沙門大廣智不空奉
375 2 fèng to revere 沙門大廣智不空奉
376 2 fèng salary 沙門大廣智不空奉
377 2 fèng to serve 沙門大廣智不空奉
378 2 fèng Feng 沙門大廣智不空奉
379 2 fèng to politely request 沙門大廣智不空奉
380 2 fèng to offer with both hands 沙門大廣智不空奉
381 2 fèng a term of respect 沙門大廣智不空奉
382 2 fèng to help 沙門大廣智不空奉
383 2 fèng offer; upanī 沙門大廣智不空奉
384 2 biàn to distinguish; to recognize 其名曰神力智辨觀世
385 2 biàn to debate; to argue 其名曰神力智辨觀世
386 2 biàn argument 其名曰神力智辨觀世
387 2 biàn distinct 其名曰神力智辨觀世
388 2 智慧 zhìhuì wisdom 入慧三明智慧光佛
389 2 智慧 zhìhuì wisdom 入慧三明智慧光佛
390 2 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 入慧三明智慧光佛
391 2 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 入慧三明智慧光佛
392 2 爾時 ěr shí at that time 爾時毘盧遮那如來
393 2 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時毘盧遮那如來
394 2 無垢 wúgòu No Impurity 無垢陀羅尼菩薩
395 2 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 無垢陀羅尼菩薩
396 2 jīng to go through; to experience 羅尼經
397 2 jīng a sutra; a scripture 羅尼經
398 2 jīng warp 羅尼經
399 2 jīng longitude 羅尼經
400 2 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 羅尼經
401 2 jīng a woman's period 羅尼經
402 2 jīng to bear; to endure 羅尼經
403 2 jīng to hang; to die by hanging 羅尼經
404 2 jīng classics 羅尼經
405 2 jīng to be frugal; to save 羅尼經
406 2 jīng a classic; a scripture; canon 羅尼經
407 2 jīng a standard; a norm 羅尼經
408 2 jīng a section of a Confucian work 羅尼經
409 2 jīng to measure 羅尼經
410 2 jīng human pulse 羅尼經
411 2 jīng menstruation; a woman's period 羅尼經
412 2 jīng sutra; discourse 羅尼經
413 2 shēn human body; torso 具足佛慧淨心潔身
414 2 shēn Kangxi radical 158 具足佛慧淨心潔身
415 2 shēn self 具足佛慧淨心潔身
416 2 shēn life 具足佛慧淨心潔身
417 2 shēn an object 具足佛慧淨心潔身
418 2 shēn a lifetime 具足佛慧淨心潔身
419 2 shēn moral character 具足佛慧淨心潔身
420 2 shēn status; identity; position 具足佛慧淨心潔身
421 2 shēn pregnancy 具足佛慧淨心潔身
422 2 juān India 具足佛慧淨心潔身
423 2 shēn body; kaya 具足佛慧淨心潔身
424 2 shí knowledge; understanding 量壽國在九品淨識三摩地
425 2 shí to know; to be familiar with 量壽國在九品淨識三摩地
426 2 zhì to record 量壽國在九品淨識三摩地
427 2 shí thought; cognition 量壽國在九品淨識三摩地
428 2 shí to understand 量壽國在九品淨識三摩地
429 2 shí experience; common sense 量壽國在九品淨識三摩地
430 2 shí a good friend 量壽國在九品淨識三摩地
431 2 zhì to remember; to memorize 量壽國在九品淨識三摩地
432 2 zhì a label; a mark 量壽國在九品淨識三摩地
433 2 zhì an inscription 量壽國在九品淨識三摩地
434 2 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 量壽國在九品淨識三摩地
435 2 chāo to exceed; overtake; to surpass; to pass; to cross 智力三明超日月光佛
436 2 chāo to transcend 智力三明超日月光佛
437 2 chāo to jump over; to leap over 智力三明超日月光佛
438 2 chāo remote 智力三明超日月光佛
439 2 chāo to save 智力三明超日月光佛
440 2 chāo surpass 智力三明超日月光佛
441 2 bēi sadness; sorrow; grief 一切三世如來悲相
442 2 bēi grieved; to be sorrowful 一切三世如來悲相
443 2 bēi to think fondly of 一切三世如來悲相
444 2 bēi to pity; to mercy; to have compassion for 一切三世如來悲相
445 2 bēi to sigh 一切三世如來悲相
446 2 bēi Kindness 一切三世如來悲相
447 2 bēi compassion; empathy; karuna 一切三世如來悲相
448 2 dìng to decide 定生真
449 2 dìng certainly; definitely 定生真
450 2 dìng to determine 定生真
451 2 dìng to calm down 定生真
452 2 dìng to set; to fix 定生真
453 2 dìng to book; to subscribe to; to order 定生真
454 2 dìng still 定生真
455 2 dìng Concentration 定生真
456 2 dìng meditative concentration; meditation 定生真
457 2 zhōng middle 品中生無垢地
458 2 zhōng medium; medium sized 品中生無垢地
459 2 zhōng China 品中生無垢地
460 2 zhòng to hit the mark 品中生無垢地
461 2 zhōng midday 品中生無垢地
462 2 zhōng inside 品中生無垢地
463 2 zhōng during 品中生無垢地
464 2 zhōng Zhong 品中生無垢地
465 2 zhōng intermediary 品中生無垢地
466 2 zhōng half 品中生無垢地
467 2 zhòng to reach; to attain 品中生無垢地
468 2 zhòng to suffer; to infect 品中生無垢地
469 2 zhòng to obtain 品中生無垢地
470 2 zhòng to pass an exam 品中生無垢地
471 2 zhōng middle 品中生無垢地
472 2 wén to hear 大力普聞菩薩大莊嚴力
473 2 wén Wen 大力普聞菩薩大莊嚴力
474 2 wén sniff at; to smell 大力普聞菩薩大莊嚴力
475 2 wén to be widely known 大力普聞菩薩大莊嚴力
476 2 wén to confirm; to accept 大力普聞菩薩大莊嚴力
477 2 wén information 大力普聞菩薩大莊嚴力
478 2 wèn famous; well known 大力普聞菩薩大莊嚴力
479 2 wén knowledge; learning 大力普聞菩薩大莊嚴力
480 2 wèn popularity; prestige; reputation 大力普聞菩薩大莊嚴力
481 2 wén to question 大力普聞菩薩大莊嚴力
482 2 wén hearing; śruti 大力普聞菩薩大莊嚴力
483 2 happy; glad; cheerful; joyful 下生樂門地
484 2 to take joy in; to be happy; to be cheerful 下生樂門地
485 2 Le 下生樂門地
486 2 yuè music 下生樂門地
487 2 yuè a musical instrument 下生樂門地
488 2 yuè tone [of voice]; expression 下生樂門地
489 2 yuè a musician 下生樂門地
490 2 joy; pleasure 下生樂門地
491 2 yuè the Book of Music 下生樂門地
492 2 lào Lao 下生樂門地
493 2 to laugh 下生樂門地
494 2 Joy 下生樂門地
495 2 joy, delight; sukhā 下生樂門地
496 2 ā to groan 唵阿密
497 2 ā a 唵阿密
498 2 ē to flatter 唵阿密
499 2 ē river bank 唵阿密
500 2 ē beam; pillar 唵阿密

Frequencies of all Words

Top 899

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 13 guāng light 神通自在王菩薩淨光
2 13 guāng brilliant; bright; shining 神通自在王菩薩淨光
3 13 guāng to shine 神通自在王菩薩淨光
4 13 guāng only 神通自在王菩薩淨光
5 13 guāng to bare; to go naked 神通自在王菩薩淨光
6 13 guāng bare; naked 神通自在王菩薩淨光
7 13 guāng glory; honor 神通自在王菩薩淨光
8 13 guāng scenery 神通自在王菩薩淨光
9 13 guāng smooth 神通自在王菩薩淨光
10 13 guāng used up 神通自在王菩薩淨光
11 13 guāng sheen; luster; gloss 神通自在王菩薩淨光
12 13 guāng time; a moment 神通自在王菩薩淨光
13 13 guāng grace; favor 神通自在王菩薩淨光
14 13 guāng Guang 神通自在王菩薩淨光
15 13 guāng to manifest 神通自在王菩薩淨光
16 13 guāng welcome 神通自在王菩薩淨光
17 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 神通自在王菩薩淨光
18 13 guāng a ray of light; rasmi 神通自在王菩薩淨光
19 12 Buddha; Awakened One 往詣佛所白言世尊
20 12 relating to Buddhism 往詣佛所白言世尊
21 12 a statue or image of a Buddha 往詣佛所白言世尊
22 12 a Buddhist text 往詣佛所白言世尊
23 12 to touch; to stroke 往詣佛所白言世尊
24 12 Buddha 往詣佛所白言世尊
25 12 Buddha; Awakened One 往詣佛所白言世尊
26 11 三明 sān míng three insights; trividya 具足三明
27 8 big; huge; large 沙門大廣智不空奉
28 8 Kangxi radical 37 沙門大廣智不空奉
29 8 great; major; important 沙門大廣智不空奉
30 8 size 沙門大廣智不空奉
31 8 old 沙門大廣智不空奉
32 8 greatly; very 沙門大廣智不空奉
33 8 oldest; earliest 沙門大廣智不空奉
34 8 adult 沙門大廣智不空奉
35 8 tài greatest; grand 沙門大廣智不空奉
36 8 dài an important person 沙門大廣智不空奉
37 8 senior 沙門大廣智不空奉
38 8 approximately 沙門大廣智不空奉
39 8 tài greatest; grand 沙門大廣智不空奉
40 8 an element 沙門大廣智不空奉
41 8 great; mahā 沙門大廣智不空奉
42 8 zhòu charm; spell; incantation 呪曰
43 8 zhòu a curse 呪曰
44 8 zhòu urging; adjure 呪曰
45 8 zhòu mantra 呪曰
46 7 九品 jiǔpǐn nine grades 量壽國在九品淨識三摩地
47 7 菩薩 púsà bodhisattva 音菩薩得大勢菩薩
48 7 菩薩 púsà bodhisattva 音菩薩得大勢菩薩
49 7 菩薩 púsà bodhisatta 音菩薩得大勢菩薩
50 7 soil; ground; land 上品上生真色地
51 7 de subordinate particle 上品上生真色地
52 7 floor 上品上生真色地
53 7 the earth 上品上生真色地
54 7 fields 上品上生真色地
55 7 a place 上品上生真色地
56 7 a situation; a position 上品上生真色地
57 7 background 上品上生真色地
58 7 terrain 上品上生真色地
59 7 a territory; a region 上品上生真色地
60 7 used after a distance measure 上品上生真色地
61 7 coming from the same clan 上品上生真色地
62 7 earth; prthivi 上品上生真色地
63 7 stage; ground; level; bhumi 上品上生真色地
64 6 shì is; are; am; to be 是即諸佛境界
65 6 shì is exactly 是即諸佛境界
66 6 shì is suitable; is in contrast 是即諸佛境界
67 6 shì this; that; those 是即諸佛境界
68 6 shì really; certainly 是即諸佛境界
69 6 shì correct; yes; affirmative 是即諸佛境界
70 6 shì true 是即諸佛境界
71 6 shì is; has; exists 是即諸佛境界
72 6 shì used between repetitions of a word 是即諸佛境界
73 6 shì a matter; an affair 是即諸佛境界
74 6 shì Shi 是即諸佛境界
75 6 shì is; bhū 是即諸佛境界
76 6 shì this; idam 是即諸佛境界
77 6 如是 rúshì thus; so 如是
78 6 如是 rúshì thus, so 如是
79 5 this; these 此坐一切十方三世
80 5 in this way 此坐一切十方三世
81 5 otherwise; but; however; so 此坐一切十方三世
82 5 at this time; now; here 此坐一切十方三世
83 5 this; here; etad 此坐一切十方三世
84 5 具足 jùzú Purāṇa 慧善具足所作皆
85 5 具足 jùzú Completeness 慧善具足所作皆
86 5 具足 jùzú complete; accomplished 慧善具足所作皆
87 5 no
88 5 Kangxi radical 71
89 5 to not have; without
90 5 has not yet
91 5 mo
92 5 do not
93 5 not; -less; un-
94 5 regardless of
95 5 to not have
96 5 um
97 5 Wu
98 5 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
99 5 not; non-
100 5 mo
101 5 如來 rúlái Tathagata 爾時毘盧遮那如來
102 5 如來 Rúlái Tathagata 爾時毘盧遮那如來
103 5 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 爾時毘盧遮那如來
104 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 慧善具足所作皆
105 5 suǒ an office; an institute 慧善具足所作皆
106 5 suǒ introduces a relative clause 慧善具足所作皆
107 5 suǒ it 慧善具足所作皆
108 5 suǒ if; supposing 慧善具足所作皆
109 5 suǒ a few; various; some 慧善具足所作皆
110 5 suǒ a place; a location 慧善具足所作皆
111 5 suǒ indicates a passive voice 慧善具足所作皆
112 5 suǒ that which 慧善具足所作皆
113 5 suǒ an ordinal number 慧善具足所作皆
114 5 suǒ meaning 慧善具足所作皆
115 5 suǒ garrison 慧善具足所作皆
116 5 suǒ place; pradeśa 慧善具足所作皆
117 5 suǒ that which; yad 慧善具足所作皆
118 5 yún cloud 陀大心抄云
119 5 yún Yunnan 陀大心抄云
120 5 yún Yun 陀大心抄云
121 5 yún to say 陀大心抄云
122 5 yún to have 陀大心抄云
123 5 yún a particle with no meaning 陀大心抄云
124 5 yún in this way 陀大心抄云
125 5 yún cloud; megha 陀大心抄云
126 5 yún to say; iti 陀大心抄云
127 4 十二 shí èr twelve 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
128 4 十二 shí èr twelve; dvadasa 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
129 4 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 九品往生阿彌陀三摩地集陀
130 4 color 色善三明光炎王光佛
131 4 form; matter 色善三明光炎王光佛
132 4 shǎi dice 色善三明光炎王光佛
133 4 Kangxi radical 139 色善三明光炎王光佛
134 4 countenance 色善三明光炎王光佛
135 4 scene; sight 色善三明光炎王光佛
136 4 feminine charm; female beauty 色善三明光炎王光佛
137 4 kind; type 色善三明光炎王光佛
138 4 quality 色善三明光炎王光佛
139 4 to be angry 色善三明光炎王光佛
140 4 to seek; to search for 色善三明光炎王光佛
141 4 lust; sexual desire 色善三明光炎王光佛
142 4 form; rupa 色善三明光炎王光佛
143 4 zhì wisdom; knowledge; understanding 其名曰神力智辨觀世
144 4 zhì care; prudence 其名曰神力智辨觀世
145 4 zhì Zhi 其名曰神力智辨觀世
146 4 zhì clever 其名曰神力智辨觀世
147 4 zhì Wisdom 其名曰神力智辨觀世
148 4 zhì jnana; knowing 其名曰神力智辨觀世
149 4 běn measure word for books 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
150 4 běn this (city, week, etc) 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
151 4 běn originally; formerly 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
152 4 běn to be one's own 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
153 4 běn origin; source; root; foundation; basis 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
154 4 běn the roots of a plant 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
155 4 běn self 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
156 4 běn measure word for flowering plants 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
157 4 běn capital 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
158 4 běn main; central; primary 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
159 4 běn according to 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
160 4 běn a version; an edition 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
161 4 běn a memorial [presented to the emperor] 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
162 4 běn a book 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
163 4 běn trunk of a tree 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
164 4 běn to investigate the root of 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
165 4 běn a manuscript for a play 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
166 4 běn Ben 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
167 4 běn root; origin; mula 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
168 4 běn becoming, being, existing; bhava 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
169 4 běn former; previous; pūrva 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
170 4 增長 zēngzhǎng to increase; to grow 增長福慧
171 4 增長 zēngzhǎng to increase, grow 增長福慧
172 4 增長 zēngzhǎng augmentation; paustika 增長福慧
173 4 增長 zēngzhǎng to increase; vṛddhi 增長福慧
174 4 增長 zēngzhǎng fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha 增長福慧
175 4 增長 zēngzhǎng Virudhaka; Virudhaka Deva King of the South 增長福慧
176 4 往生 wǎng shēng to be reborn 若有眾生欲往生如是九品淨土
177 4 往生 wǎng shēng a future life 若有眾生欲往生如是九品淨土
178 4 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時大眾聞佛所說
179 4 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時大眾聞佛所說
180 4 shuì to persuade 爾時大眾聞佛所說
181 4 shuō to teach; to recite; to explain 爾時大眾聞佛所說
182 4 shuō a doctrine; a theory 爾時大眾聞佛所說
183 4 shuō to claim; to assert 爾時大眾聞佛所說
184 4 shuō allocution 爾時大眾聞佛所說
185 4 shuō to criticize; to scold 爾時大眾聞佛所說
186 4 shuō to indicate; to refer to 爾時大眾聞佛所說
187 4 shuō speach; vāda 爾時大眾聞佛所說
188 4 shuō to speak; bhāṣate 爾時大眾聞佛所說
189 3 一切 yīqiè all; every; everything 一切三世如來悲相
190 3 一切 yīqiè temporary 一切三世如來悲相
191 3 一切 yīqiè the same 一切三世如來悲相
192 3 一切 yīqiè generally 一切三世如來悲相
193 3 一切 yīqiè all, everything 一切三世如來悲相
194 3 一切 yīqiè all; sarva 一切三世如來悲相
195 3 yǒu is; are; to exist 若有眾生欲往生如是九品淨土
196 3 yǒu to have; to possess 若有眾生欲往生如是九品淨土
197 3 yǒu indicates an estimate 若有眾生欲往生如是九品淨土
198 3 yǒu indicates a large quantity 若有眾生欲往生如是九品淨土
199 3 yǒu indicates an affirmative response 若有眾生欲往生如是九品淨土
200 3 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有眾生欲往生如是九品淨土
201 3 yǒu used to compare two things 若有眾生欲往生如是九品淨土
202 3 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有眾生欲往生如是九品淨土
203 3 yǒu used before the names of dynasties 若有眾生欲往生如是九品淨土
204 3 yǒu a certain thing; what exists 若有眾生欲往生如是九品淨土
205 3 yǒu multiple of ten and ... 若有眾生欲往生如是九品淨土
206 3 yǒu abundant 若有眾生欲往生如是九品淨土
207 3 yǒu purposeful 若有眾生欲往生如是九品淨土
208 3 yǒu You 若有眾生欲往生如是九品淨土
209 3 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有眾生欲往生如是九品淨土
210 3 yǒu becoming; bhava 若有眾生欲往生如是九品淨土
211 3 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 誦者增長福樂
212 3 sòng to recount; to narrate 誦者增長福樂
213 3 sòng a poem 誦者增長福樂
214 3 sòng recite; priase; pāṭha 誦者增長福樂
215 3 force 大力普聞菩薩大莊嚴力
216 3 Kangxi radical 19 大力普聞菩薩大莊嚴力
217 3 to exert oneself; to make an effort 大力普聞菩薩大莊嚴力
218 3 to force 大力普聞菩薩大莊嚴力
219 3 resolutely; strenuously 大力普聞菩薩大莊嚴力
220 3 labor; forced labor 大力普聞菩薩大莊嚴力
221 3 physical strength 大力普聞菩薩大莊嚴力
222 3 power 大力普聞菩薩大莊嚴力
223 3 Li 大力普聞菩薩大莊嚴力
224 3 ability; capability 大力普聞菩薩大莊嚴力
225 3 influence 大力普聞菩薩大莊嚴力
226 3 strength; power; bala 大力普聞菩薩大莊嚴力
227 3 大心 dàxīn considerate; thoughtful 陀大心抄云
228 3 大心 dàxīn a great mind 陀大心抄云
229 3 大心 dàxīn great bodhi 陀大心抄云
230 3 大心 dàxīn Da Xin 陀大心抄云
231 3 名曰 míng yuē to be named; to be called 其名曰神力智辨觀世
232 3 書寫 shūxiě to write 書寫此經受持讀
233 3 書寫 shūxiě to copy 書寫此經受持讀
234 3 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 誦者增長福樂
235 3 zhě that 誦者增長福樂
236 3 zhě nominalizing function word 誦者增長福樂
237 3 zhě used to mark a definition 誦者增長福樂
238 3 zhě used to mark a pause 誦者增長福樂
239 3 zhě topic marker; that; it 誦者增長福樂
240 3 zhuó according to 誦者增長福樂
241 3 zhě ca 誦者增長福樂
242 3 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 慧善具足所作皆
243 3 shàn happy 慧善具足所作皆
244 3 shàn good 慧善具足所作皆
245 3 shàn kind-hearted 慧善具足所作皆
246 3 shàn to be skilled at something 慧善具足所作皆
247 3 shàn familiar 慧善具足所作皆
248 3 shàn to repair 慧善具足所作皆
249 3 shàn to admire 慧善具足所作皆
250 3 shàn to praise 慧善具足所作皆
251 3 shàn numerous; frequent; easy 慧善具足所作皆
252 3 shàn Shan 慧善具足所作皆
253 3 shàn kusala; virtuous 慧善具足所作皆
254 3 ruò to seem; to be like; as 若有眾生欲往生如是九品淨土
255 3 ruò seemingly 若有眾生欲往生如是九品淨土
256 3 ruò if 若有眾生欲往生如是九品淨土
257 3 ruò you 若有眾生欲往生如是九品淨土
258 3 ruò this; that 若有眾生欲往生如是九品淨土
259 3 ruò and; or 若有眾生欲往生如是九品淨土
260 3 ruò as for; pertaining to 若有眾生欲往生如是九品淨土
261 3 pomegranite 若有眾生欲往生如是九品淨土
262 3 ruò to choose 若有眾生欲往生如是九品淨土
263 3 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有眾生欲往生如是九品淨土
264 3 ruò thus 若有眾生欲往生如是九品淨土
265 3 ruò pollia 若有眾生欲往生如是九品淨土
266 3 ruò Ruo 若有眾生欲往生如是九品淨土
267 3 ruò only then 若有眾生欲往生如是九品淨土
268 3 ja 若有眾生欲往生如是九品淨土
269 3 jñā 若有眾生欲往生如是九品淨土
270 3 desire 若有眾生欲往生如是九品淨土
271 3 to desire; to wish 若有眾生欲往生如是九品淨土
272 3 almost; nearly; about to occur 若有眾生欲往生如是九品淨土
273 3 to desire; to intend 若有眾生欲往生如是九品淨土
274 3 lust 若有眾生欲往生如是九品淨土
275 3 desire; intention; wish; kāma 若有眾生欲往生如是九品淨土
276 3 真言 zhēnyán true words 真言
277 3 真言 zhēnyán an incantation 真言
278 3 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 真言
279 3 his; hers; its; theirs 其名曰神力智辨觀世
280 3 to add emphasis 其名曰神力智辨觀世
281 3 used when asking a question in reply to a question 其名曰神力智辨觀世
282 3 used when making a request or giving an order 其名曰神力智辨觀世
283 3 he; her; it; them 其名曰神力智辨觀世
284 3 probably; likely 其名曰神力智辨觀世
285 3 will 其名曰神力智辨觀世
286 3 may 其名曰神力智辨觀世
287 3 if 其名曰神力智辨觀世
288 3 or 其名曰神力智辨觀世
289 3 Qi 其名曰神力智辨觀世
290 3 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰神力智辨觀世
291 3 淨土 jìng tǔ pure land 若有眾生欲往生如是九品淨土
292 3 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 若有眾生欲往生如是九品淨土
293 3 淨土 jìng tǔ pure land 若有眾生欲往生如是九品淨土
294 3 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 是即諸佛境界
295 3 to defend; to resist 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
296 3 imperial 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
297 3 to drive a chariot 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
298 3 charioteer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
299 3 to govern; to administer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
300 3 to attend 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
301 3 to offer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
302 3 to prevent; to block 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
303 3 an attendant; a servant 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
304 3 Yu 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
305 3 to welcome; to greet 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
306 3 to transport; vah 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
307 3 jìng clean 神通自在王菩薩淨光
308 3 jìng no surplus; net 神通自在王菩薩淨光
309 3 jìng only 神通自在王菩薩淨光
310 3 jìng pure 神通自在王菩薩淨光
311 3 jìng tranquil 神通自在王菩薩淨光
312 3 jìng cold 神通自在王菩薩淨光
313 3 jìng to wash; to clense 神通自在王菩薩淨光
314 3 jìng role of hero 神通自在王菩薩淨光
315 3 jìng completely 神通自在王菩薩淨光
316 3 jìng to remove sexual desire 神通自在王菩薩淨光
317 3 jìng bright and clean; luminous 神通自在王菩薩淨光
318 3 jìng clean; pure 神通自在王菩薩淨光
319 3 jìng cleanse 神通自在王菩薩淨光
320 3 jìng cleanse 神通自在王菩薩淨光
321 3 jìng Pure 神通自在王菩薩淨光
322 3 jìng vyavadāna; purification; cleansing 神通自在王菩薩淨光
323 3 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 神通自在王菩薩淨光
324 3 jìng viśuddhi; purity 神通自在王菩薩淨光
325 3 三界 Sān Jiè Three Realms 即永出三界火宅
326 3 三界 sān Jiè The Three Realms 即永出三界火宅
327 3 to be kind; to be charitable; to be benevolent 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
328 3 love 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
329 3 compassionate mother 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
330 3 a magnet 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
331 3 Ci 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
332 3 Kindness 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
333 3 loving-kindness; maitri 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
334 3 to enter 入慧三明智慧光佛
335 3 Kangxi radical 11 入慧三明智慧光佛
336 3 radical 入慧三明智慧光佛
337 3 income 入慧三明智慧光佛
338 3 to conform with 入慧三明智慧光佛
339 3 to descend 入慧三明智慧光佛
340 3 the entering tone 入慧三明智慧光佛
341 3 to pay 入慧三明智慧光佛
342 3 to join 入慧三明智慧光佛
343 3 entering; praveśa 入慧三明智慧光佛
344 3 huì intelligent; clever 慧善具足所作皆
345 3 huì mental ability; intellect 慧善具足所作皆
346 3 huì wisdom; understanding 慧善具足所作皆
347 3 huì Wisdom 慧善具足所作皆
348 3 huì wisdom; prajna 慧善具足所作皆
349 3 huì intellect; mati 慧善具足所作皆
350 2 zhī to know 定知脫大呪文
351 2 zhī to comprehend 定知脫大呪文
352 2 zhī to inform; to tell 定知脫大呪文
353 2 zhī to administer 定知脫大呪文
354 2 zhī to distinguish; to discern 定知脫大呪文
355 2 zhī to be close friends 定知脫大呪文
356 2 zhī to feel; to sense; to perceive 定知脫大呪文
357 2 zhī to receive; to entertain 定知脫大呪文
358 2 zhī knowledge 定知脫大呪文
359 2 zhī consciousness; perception 定知脫大呪文
360 2 zhī a close friend 定知脫大呪文
361 2 zhì wisdom 定知脫大呪文
362 2 zhì Zhi 定知脫大呪文
363 2 zhī Understanding 定知脫大呪文
364 2 zhī know; jña 定知脫大呪文
365 2 wáng Wang 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
366 2 wáng a king 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
367 2 wáng Kangxi radical 96 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
368 2 wàng to be king; to rule 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
369 2 wáng a prince; a duke 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
370 2 wáng grand; great 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
371 2 wáng to treat with the ceremony due to a king 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
372 2 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
373 2 wáng the head of a group or gang 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
374 2 wáng the biggest or best of a group 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
375 2 wáng king; best of a kind; rāja 無量光菩薩慧善慧普光王菩薩
376 2 xiào school 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
377 2 jiào to compare; to collate; to proofread 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
378 2 jiào fetters 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
379 2 jiào to consider 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
380 2 jiào railing; an enclosure for animals 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
381 2 jiào a proof 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
382 2 jiào a horsekeeper 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
383 2 jiào a barrack; a military camp 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
384 2 jiào to check; to inspect 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
385 2 jiào to compete with; to haggle; to quibble 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
386 2 jiào to oppose; to criticize 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
387 2 jiào to decorate 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
388 2 jiào to count; to calculate; to compute 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
389 2 xiào lieutenant; mid-ranking officer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
390 2 xiào Xiao 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
391 2 xiào a military unit of 500 men 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
392 2 xiào to recover; to heal 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
393 2 xiào palace construction officer 寺慈尊院阿闍梨御房御本書寫校訖
394 2 真色 zhēn sè true form 上品上生真色地
395 2 so as to; in order to 以勸修
396 2 to use; to regard as 以勸修
397 2 to use; to grasp 以勸修
398 2 according to 以勸修
399 2 because of 以勸修
400 2 on a certain date 以勸修
401 2 and; as well as 以勸修
402 2 to rely on 以勸修
403 2 to regard 以勸修
404 2 to be able to 以勸修
405 2 to order; to command 以勸修
406 2 further; moreover 以勸修
407 2 used after a verb 以勸修
408 2 very 以勸修
409 2 already 以勸修
410 2 increasingly 以勸修
411 2 a reason; a cause 以勸修
412 2 Israel 以勸修
413 2 Yi 以勸修
414 2 use; yogena 以勸修
415 2 tuó steep bank 九品往生阿彌陀三摩地集陀
416 2 tuó dha 九品往生阿彌陀三摩地集陀
417 2 zuò to sit 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
418 2 zuò to ride 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
419 2 zuò to visit 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
420 2 zuò a seat 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
421 2 zuò to hold fast to; to stick to 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
422 2 zuò to be in a position 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
423 2 zuò because; for 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
424 2 zuò to convict; to try 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
425 2 zuò to stay 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
426 2 zuò to kneel 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
427 2 zuò to violate 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
428 2 zuò to sit; niṣad 坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像
429 2 yǒng perpetually; eternally; forever 即永出三界火宅
430 2 yǒng long; distant 即永出三界火宅
431 2 yǒng throughout; completely 即永出三界火宅
432 2 yǒng to extend; to lengthen 即永出三界火宅
433 2 yǒng to sing; to chant 即永出三界火宅
434 2 yǒng far-reaching; remote 即永出三界火宅
435 2 yǒng eternal 即永出三界火宅
436 2 shān a mountain; a hill; a peak 於栂尾山
437 2 shān Shan 於栂尾山
438 2 shān Kangxi radical 46 於栂尾山
439 2 shān a mountain-like shape 於栂尾山
440 2 shān a gable 於栂尾山
441 2 shān mountain; giri 於栂尾山
442 2 in; at 於大三摩地門大精舍
443 2 in; at 於大三摩地門大精舍
444 2 in; at; to; from 於大三摩地門大精舍
445 2 to go; to 於大三摩地門大精舍
446 2 to rely on; to depend on 於大三摩地門大精舍
447 2 to go to; to arrive at 於大三摩地門大精舍
448 2 from 於大三摩地門大精舍
449 2 give 於大三摩地門大精舍
450 2 oppposing 於大三摩地門大精舍
451 2 and 於大三摩地門大精舍
452 2 compared to 於大三摩地門大精舍
453 2 by 於大三摩地門大精舍
454 2 and; as well as 於大三摩地門大精舍
455 2 for 於大三摩地門大精舍
456 2 Yu 於大三摩地門大精舍
457 2 a crow 於大三摩地門大精舍
458 2 whew; wow 於大三摩地門大精舍
459 2 chū to go out; to leave 即永出三界火宅
460 2 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 即永出三界火宅
461 2 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 即永出三界火宅
462 2 chū to extend; to spread 即永出三界火宅
463 2 chū to appear 即永出三界火宅
464 2 chū to exceed 即永出三界火宅
465 2 chū to publish; to post 即永出三界火宅
466 2 chū to take up an official post 即永出三界火宅
467 2 chū to give birth 即永出三界火宅
468 2 chū a verb complement 即永出三界火宅
469 2 chū to occur; to happen 即永出三界火宅
470 2 chū to divorce 即永出三界火宅
471 2 chū to chase away 即永出三界火宅
472 2 chū to escape; to leave 即永出三界火宅
473 2 chū to give 即永出三界火宅
474 2 chū to emit 即永出三界火宅
475 2 chū quoted from 即永出三界火宅
476 2 chū to go out; to leave 即永出三界火宅
477 2 eight 與大比丘眾八萬九千人俱
478 2 Kangxi radical 12 與大比丘眾八萬九千人俱
479 2 eighth 與大比丘眾八萬九千人俱
480 2 all around; all sides 與大比丘眾八萬九千人俱
481 2 eight; aṣṭa 與大比丘眾八萬九千人俱
482 2 jìng boundary; frontier; boundary 是名曰九品淨識真如境
483 2 jìng area; region; place; territory 是名曰九品淨識真如境
484 2 jìng situation; circumstances 是名曰九品淨識真如境
485 2 jìng degree; level 是名曰九品淨識真如境
486 2 jìng the object of one of the six senses 是名曰九品淨識真如境
487 2 jìng sphere; region 是名曰九品淨識真如境
488 2 shēng to be born; to give birth 品中生無垢地
489 2 shēng to live 品中生無垢地
490 2 shēng raw 品中生無垢地
491 2 shēng a student 品中生無垢地
492 2 shēng life 品中生無垢地
493 2 shēng to produce; to give rise 品中生無垢地
494 2 shēng alive 品中生無垢地
495 2 shēng a lifetime 品中生無垢地
496 2 shēng to initiate; to become 品中生無垢地
497 2 shēng to grow 品中生無垢地
498 2 shēng unfamiliar 品中生無垢地
499 2 shēng not experienced 品中生無垢地
500 2 shēng hard; stiff; strong 品中生無垢地

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. guāng
 2. guāng
 1. light; radiance; prabha; tejas
 2. a ray of light; rasmi
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
三明 sān míng three insights; trividya
 1. an element
 2. great; mahā
zhòu mantra
九品 jiǔpǐn nine grades
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
 1. earth; prthivi
 2. stage; ground; level; bhumi
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
如是 rúshì thus, so

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿弥陀经 阿彌陀經 196
 1. The Amitabha Sutra
 2. Amitabha Sutra; The Smaller Sutra on Amitāyus
阿弥陀如来 阿彌陀如來 97 Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
丰山 豐山 102
 1. Fengshan
 2. Toyoyama
 3. Buzan
佛号 佛號 102 name of the Buddha
广智 廣智 103 Guangzhi
建久 106 Kenkyū
净光佛 淨光佛 106 Suddharasmi Buddha; Pure Light Buddha
九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经 九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經 106 Jiu Pin Wang Sheng Amituo Sanmodi Ji Tuoluoni Jing; Nine Grades of Rebirth Amitabha Samadhi Assembly Dharani Sutra
九品往生阿弥陀经 九品往生阿彌陀經 106 Nine Grades of Rebirth Amitabha Sutra
九品往生经 九品往生經 106 Sutra on The Nine Grades of Rebirth
明清 109 Ming and Qing dynasties
摩耶 109 Maya
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善慧 83 Shan Hui
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
文中 119 Bunchū
无量光佛 無量光佛 119 Amitābha Buddha
享和 120 Kyōwa
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 56.

Simplified Traditional Pinyin English
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝像 寶像 98 a precious image
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
佛慧 102 Buddha's wisdom
火宅 104
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
九品往生 106 nine grades of rebirth in the Pure Land
九品 106 nine grades
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
利乐 利樂 108 blessing and joy
难思 難思 110 hard to believe; incredible
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
日月光 114 Sun, Moon, and Light
三达 三達 115 three insights; trividya
三明 115 three insights; trividya
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
僧正 115 sōjō
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
上品上生 115 The Top of the Highest Grade
上品下生 115 The Bottom of the Highest Grade
十恶 十惡 115 the ten evils
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
下品上生 120 The Top of the Lowest Grade
下品中生 120 The Middle of the Lowest Grade
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
信受奉行 120 to receive and practice
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一觉 一覺 121
 1. one realization
 2. Yi Jue
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
真色 122 true form
真觉 真覺 122 true enlightenment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中品上生 122 The Top of the Intermediary Grade
中品下生 122 The Bottom of the Intermediary Grade
中品中生 122 The Middle of the Intermediary Grade
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind