Glossary and Vocabulary for Fenbie Bushi Jing (Dakkhiṇāvibhaṅgasutta) 分別布施經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 33 shī to give; to grant 衣施諸大眾
2 33 shī to act; to do; to execute; to carry out 衣施諸大眾
3 33 shī to deploy; to set up 衣施諸大眾
4 33 shī to relate to 衣施諸大眾
5 33 shī to move slowly 衣施諸大眾
6 33 shī to exert 衣施諸大眾
7 33 shī to apply; to spread 衣施諸大眾
8 33 shī Shi 衣施諸大眾
9 33 shī the practice of selfless giving; dāna 衣施諸大眾
10 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 當知有四種布施清淨
11 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 當知有四種布施清淨
12 24 清淨 qīngjìng concise 當知有四種布施清淨
13 24 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 當知有四種布施清淨
14 24 清淨 qīngjìng pure and clean 當知有四種布施清淨
15 24 清淨 qīngjìng purity 當知有四種布施清淨
16 24 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 當知有四種布施清淨
17 23 to be near by; to be close to 即白佛言
18 23 at that time 即白佛言
19 23 to be exactly the same as; to be thus 即白佛言
20 23 supposed; so-called 即白佛言
21 23 to arrive at; to ascend 即白佛言
22 23 to go; to 侍於佛側見是事已
23 23 to rely on; to depend on 侍於佛側見是事已
24 23 Yu 侍於佛側見是事已
25 23 a crow 侍於佛側見是事已
26 23 布施 bùshī generosity 合掌恭敬而行布施
27 23 布施 bùshī dana; giving; generosity 合掌恭敬而行布施
28 18 xíng to walk 合掌恭敬而行布施
29 18 xíng capable; competent 合掌恭敬而行布施
30 18 háng profession 合掌恭敬而行布施
31 18 xíng Kangxi radical 144 合掌恭敬而行布施
32 18 xíng to travel 合掌恭敬而行布施
33 18 xìng actions; conduct 合掌恭敬而行布施
34 18 xíng to do; to act; to practice 合掌恭敬而行布施
35 18 xíng all right; OK; okay 合掌恭敬而行布施
36 18 háng horizontal line 合掌恭敬而行布施
37 18 héng virtuous deeds 合掌恭敬而行布施
38 18 hàng a line of trees 合掌恭敬而行布施
39 18 hàng bold; steadfast 合掌恭敬而行布施
40 18 xíng to move 合掌恭敬而行布施
41 18 xíng to put into effect; to implement 合掌恭敬而行布施
42 18 xíng travel 合掌恭敬而行布施
43 18 xíng to circulate 合掌恭敬而行布施
44 18 xíng running script; running script 合掌恭敬而行布施
45 18 xíng temporary 合掌恭敬而行布施
46 18 háng rank; order 合掌恭敬而行布施
47 18 háng a business; a shop 合掌恭敬而行布施
48 18 xíng to depart; to leave 合掌恭敬而行布施
49 18 xíng to experience 合掌恭敬而行布施
50 18 xíng path; way 合掌恭敬而行布施
51 18 xíng xing; ballad 合掌恭敬而行布施
52 18 xíng Xing 合掌恭敬而行布施
53 18 xíng Practice 合掌恭敬而行布施
54 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 合掌恭敬而行布施
55 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 合掌恭敬而行布施
56 17 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而行布施
57 17 ér as if; to seem like 合掌恭敬而行布施
58 17 néng can; able 合掌恭敬而行布施
59 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而行布施
60 17 ér to arrive; up to 合掌恭敬而行布施
61 16 zhě ca 歸依佛法僧者甚為難事
62 15 Buddha; Awakened One 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
63 15 relating to Buddhism 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
64 15 a statue or image of a Buddha 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
65 15 a Buddhist text 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
66 15 to touch; to stroke 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
67 15 Buddha 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
68 15 Buddha; Awakened One 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
69 15 Kangxi radical 71 能施清淨即無受者
70 15 to not have; without 能施清淨即無受者
71 15 mo 能施清淨即無受者
72 15 to not have 能施清淨即無受者
73 15 Wu 能施清淨即無受者
74 15 mo 能施清淨即無受者
75 14 suǒ a few; various; some 衣來詣佛所
76 14 suǒ a place; a location 衣來詣佛所
77 14 suǒ indicates a passive voice 衣來詣佛所
78 14 suǒ an ordinal number 衣來詣佛所
79 14 suǒ meaning 衣來詣佛所
80 14 suǒ garrison 衣來詣佛所
81 14 suǒ place; pradeśa 衣來詣佛所
82 12 阿難 Ānán Ananda 是時尊者阿難
83 12 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 是時尊者阿難
84 11 苾芻尼 bìchúní a nun 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
85 11 苾芻尼 bìchúní a nun 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
86 11 jìng clean 即身口意三業不清淨
87 11 jìng no surplus; net 即身口意三業不清淨
88 11 jìng pure 即身口意三業不清淨
89 11 jìng tranquil 即身口意三業不清淨
90 11 jìng cold 即身口意三業不清淨
91 11 jìng to wash; to clense 即身口意三業不清淨
92 11 jìng role of hero 即身口意三業不清淨
93 11 jìng to remove sexual desire 即身口意三業不清淨
94 11 jìng bright and clean; luminous 即身口意三業不清淨
95 11 jìng clean; pure 即身口意三業不清淨
96 11 jìng cleanse 即身口意三業不清淨
97 11 jìng cleanse 即身口意三業不清淨
98 11 jìng Pure 即身口意三業不清淨
99 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 即身口意三業不清淨
100 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 即身口意三業不清淨
101 11 jìng viśuddhi; purity 即身口意三業不清淨
102 11 不清 bùqīng unclear 即身口意三業不清淨
103 10 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是三復慇懃勸請
104 10 huò to reap; to harvest 施病苦人獲二倍福
105 10 huò to obtain; to get 施病苦人獲二倍福
106 10 huò to hunt; to capture 施病苦人獲二倍福
107 10 huò to suffer; to sustain; to be subject to 施病苦人獲二倍福
108 10 huò game (hunting) 施病苦人獲二倍福
109 10 huò a female servant 施病苦人獲二倍福
110 10 huái Huai 施病苦人獲二倍福
111 10 huò harvest 施病苦人獲二倍福
112 10 huò results 施病苦人獲二倍福
113 10 huò to obtain 施病苦人獲二倍福
114 10 huò to take; labh 施病苦人獲二倍福
115 10 good fortune; happiness; luck 施病苦人獲二倍福
116 10 Fujian 施病苦人獲二倍福
117 10 wine and meat used in ceremonial offerings 施病苦人獲二倍福
118 10 Fortune 施病苦人獲二倍福
119 10 merit; blessing; punya 施病苦人獲二倍福
120 10 fortune; blessing; svasti 施病苦人獲二倍福
121 10 néng can; able 所有補特伽羅能起淨信心
122 10 néng ability; capacity 所有補特伽羅能起淨信心
123 10 néng a mythical bear-like beast 所有補特伽羅能起淨信心
124 10 néng energy 所有補特伽羅能起淨信心
125 10 néng function; use 所有補特伽羅能起淨信心
126 10 néng talent 所有補特伽羅能起淨信心
127 10 néng expert at 所有補特伽羅能起淨信心
128 10 néng to be in harmony 所有補特伽羅能起淨信心
129 10 néng to tend to; to care for 所有補特伽羅能起淨信心
130 10 néng to reach; to arrive at 所有補特伽羅能起淨信心
131 10 néng to be able; śak 所有補特伽羅能起淨信心
132 10 néng skilful; pravīṇa 所有補特伽羅能起淨信心
133 9 摩訶波闍波提 móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami; Mahaprajapati 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
134 9 受者 shòu zhě recipient 能施清淨即無受者
135 9 rén person; people; a human being 於病苦人而行布施
136 9 rén Kangxi radical 9 於病苦人而行布施
137 9 rén a kind of person 於病苦人而行布施
138 9 rén everybody 於病苦人而行布施
139 9 rén adult 於病苦人而行布施
140 9 rén somebody; others 於病苦人而行布施
141 9 rén an upright person 於病苦人而行布施
142 9 rén person; manuṣya 於病苦人而行布施
143 9 施者 shī zhě giver 能受清淨即無施者
144 9 infix potential marker 又復能持不殺
145 8 xiàng direction 於須陀洹向而行布施
146 8 xiàng to face 於須陀洹向而行布施
147 8 xiàng previous; former; earlier 於須陀洹向而行布施
148 8 xiàng a north facing window 於須陀洹向而行布施
149 8 xiàng a trend 於須陀洹向而行布施
150 8 xiàng Xiang 於須陀洹向而行布施
151 8 xiàng Xiang 於須陀洹向而行布施
152 8 xiàng to move towards 於須陀洹向而行布施
153 8 xiàng to respect; to admire; to look up to 於須陀洹向而行布施
154 8 xiàng to favor; to be partial to 於須陀洹向而行布施
155 8 xiàng to approximate 於須陀洹向而行布施
156 8 xiàng presuming 於須陀洹向而行布施
157 8 xiàng to attack 於須陀洹向而行布施
158 8 xiàng echo 於須陀洹向而行布施
159 8 xiàng to make clear 於須陀洹向而行布施
160 8 xiàng facing towards; abhimukha 於須陀洹向而行布施
161 8 jiàn to see 侍於佛側見是事已
162 8 jiàn opinion; view; understanding 侍於佛側見是事已
163 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 侍於佛側見是事已
164 8 jiàn refer to; for details see 侍於佛側見是事已
165 8 jiàn to listen to 侍於佛側見是事已
166 8 jiàn to meet 侍於佛側見是事已
167 8 jiàn to receive (a guest) 侍於佛側見是事已
168 8 jiàn let me; kindly 侍於佛側見是事已
169 8 jiàn Jian 侍於佛側見是事已
170 8 xiàn to appear 侍於佛側見是事已
171 8 xiàn to introduce 侍於佛側見是事已
172 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 侍於佛側見是事已
173 8 jiàn seeing; observing; darśana 侍於佛側見是事已
174 8 xiàng to observe; to assess 謂由施者不取其相
175 8 xiàng appearance; portrait; picture 謂由施者不取其相
176 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 謂由施者不取其相
177 8 xiàng to aid; to help 謂由施者不取其相
178 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 謂由施者不取其相
179 8 xiàng a sign; a mark; appearance 謂由施者不取其相
180 8 xiāng alternately; in turn 謂由施者不取其相
181 8 xiāng Xiang 謂由施者不取其相
182 8 xiāng form substance 謂由施者不取其相
183 8 xiāng to express 謂由施者不取其相
184 8 xiàng to choose 謂由施者不取其相
185 8 xiāng Xiang 謂由施者不取其相
186 8 xiāng an ancient musical instrument 謂由施者不取其相
187 8 xiāng the seventh lunar month 謂由施者不取其相
188 8 xiāng to compare 謂由施者不取其相
189 8 xiàng to divine 謂由施者不取其相
190 8 xiàng to administer 謂由施者不取其相
191 8 xiàng helper for a blind person 謂由施者不取其相
192 8 xiāng rhythm [music] 謂由施者不取其相
193 8 xiāng the upper frets of a pipa 謂由施者不取其相
194 8 xiāng coralwood 謂由施者不取其相
195 8 xiàng ministry 謂由施者不取其相
196 8 xiàng to supplement; to enhance 謂由施者不取其相
197 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 謂由施者不取其相
198 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 謂由施者不取其相
199 8 xiàng sign; mark; liṅga 謂由施者不取其相
200 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 謂由施者不取其相
201 7 clothes; clothing 衣來詣佛所
202 7 Kangxi radical 145 衣來詣佛所
203 7 to wear (clothes); to put on 衣來詣佛所
204 7 a cover; a coating 衣來詣佛所
205 7 uppergarment; robe 衣來詣佛所
206 7 to cover 衣來詣佛所
207 7 lichen; moss 衣來詣佛所
208 7 peel; skin 衣來詣佛所
209 7 Yi 衣來詣佛所
210 7 to depend on 衣來詣佛所
211 7 robe; cīvara 衣來詣佛所
212 7 clothes; attire; vastra 衣來詣佛所
213 7 Yi 佛亦如是三復答言
214 7 self 衣我自手作
215 7 [my] dear 衣我自手作
216 7 Wo 衣我自手作
217 7 self; atman; attan 衣我自手作
218 7 ga 衣我自手作
219 7 shòu to suffer; to be subjected to 能受清淨即無施者
220 7 shòu to transfer; to confer 能受清淨即無施者
221 7 shòu to receive; to accept 能受清淨即無施者
222 7 shòu to tolerate 能受清淨即無施者
223 7 shòu feelings; sensations 能受清淨即無施者
224 6 zhǒng kind; type 有十四種較量布施
225 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有十四種較量布施
226 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有十四種較量布施
227 6 zhǒng seed; strain 有十四種較量布施
228 6 zhǒng offspring 有十四種較量布施
229 6 zhǒng breed 有十四種較量布施
230 6 zhǒng race 有十四種較量布施
231 6 zhǒng species 有十四種較量布施
232 6 zhǒng root; source; origin 有十四種較量布施
233 6 zhǒng grit; guts 有十四種較量布施
234 6 zhǒng seed; bīja 有十四種較量布施
235 6 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 衣施諸大眾
236 6 大眾 dàzhòng Volkswagen 衣施諸大眾
237 6 大眾 dàzhòng Assembly 衣施諸大眾
238 6 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 衣施諸大眾
239 6 Kangxi radical 49 到佛所已頂禮佛足退住一面
240 6 to bring to an end; to stop 到佛所已頂禮佛足退住一面
241 6 to complete 到佛所已頂禮佛足退住一面
242 6 to demote; to dismiss 到佛所已頂禮佛足退住一面
243 6 to recover from an illness 到佛所已頂禮佛足退住一面
244 6 former; pūrvaka 到佛所已頂禮佛足退住一面
245 6 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa 施佛滅後諸苾芻眾
246 6 hòu after; later 施佛滅後諸苾芻眾
247 6 hòu empress; queen 施佛滅後諸苾芻眾
248 6 hòu sovereign 施佛滅後諸苾芻眾
249 6 hòu the god of the earth 施佛滅後諸苾芻眾
250 6 hòu late; later 施佛滅後諸苾芻眾
251 6 hòu offspring; descendents 施佛滅後諸苾芻眾
252 6 hòu to fall behind; to lag 施佛滅後諸苾芻眾
253 6 hòu behind; back 施佛滅後諸苾芻眾
254 6 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 施佛滅後諸苾芻眾
255 6 hòu Hou 施佛滅後諸苾芻眾
256 6 hòu after; behind 施佛滅後諸苾芻眾
257 6 hòu following 施佛滅後諸苾芻眾
258 6 hòu to be delayed 施佛滅後諸苾芻眾
259 6 hòu to abandon; to discard 施佛滅後諸苾芻眾
260 6 hòu feudal lords 施佛滅後諸苾芻眾
261 6 hòu Hou 施佛滅後諸苾芻眾
262 6 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 施佛滅後諸苾芻眾
263 6 hòu rear; paścāt 施佛滅後諸苾芻眾
264 6 hòu later; paścima 施佛滅後諸苾芻眾
265 6 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 施須陀洹向獲無量福
266 6 無量 wúliàng immeasurable 施須陀洹向獲無量福
267 6 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 施須陀洹向獲無量福
268 6 無量 wúliàng Atula 施須陀洹向獲無量福
269 6 to leave; to depart; to go away; to part 於離染人而行布施
270 6 a mythical bird 於離染人而行布施
271 6 li; one of the eight divinatory trigrams 於離染人而行布施
272 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於離染人而行布施
273 6 chī a dragon with horns not yet grown 於離染人而行布施
274 6 a mountain ash 於離染人而行布施
275 6 vanilla; a vanilla-like herb 於離染人而行布施
276 6 to be scattered; to be separated 於離染人而行布施
277 6 to cut off 於離染人而行布施
278 6 to violate; to be contrary to 於離染人而行布施
279 6 to be distant from 於離染人而行布施
280 6 two 於離染人而行布施
281 6 to array; to align 於離染人而行布施
282 6 to pass through; to experience 於離染人而行布施
283 6 transcendence 於離染人而行布施
284 6 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於離染人而行布施
285 5 mìng life 命亦不清
286 5 mìng to order 命亦不清
287 5 mìng destiny; fate; luck 命亦不清
288 5 mìng an order; a command 命亦不清
289 5 mìng to name; to assign 命亦不清
290 5 mìng livelihood 命亦不清
291 5 mìng advice 命亦不清
292 5 mìng to confer a title 命亦不清
293 5 mìng lifespan 命亦不清
294 5 mìng to think 命亦不清
295 5 mìng life; jīva 命亦不清
296 5 jīn today; present; now 今正是時
297 5 jīn Jin 今正是時
298 5 jīn modern 今正是時
299 5 jīn now; adhunā 今正是時
300 5 to go back; to return 又復能持不殺
301 5 to resume; to restart 又復能持不殺
302 5 to do in detail 又復能持不殺
303 5 to restore 又復能持不殺
304 5 to respond; to reply to 又復能持不殺
305 5 Fu; Return 又復能持不殺
306 5 to retaliate; to reciprocate 又復能持不殺
307 5 to avoid forced labor or tax 又復能持不殺
308 5 Fu 又復能持不殺
309 5 doubled; to overlapping; folded 又復能持不殺
310 5 a lined garment with doubled thickness 又復能持不殺
311 5 苾芻眾 bìchúzhòng community of monastics; sangha 與苾芻眾俱
312 5 míng fame; renown; reputation 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
313 5 míng a name; personal name; designation 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
314 5 míng rank; position 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
315 5 míng an excuse 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
316 5 míng life 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
317 5 míng to name; to call 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
318 5 míng to express; to describe 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
319 5 míng to be called; to have the name 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
320 5 míng to own; to possess 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
321 5 míng famous; renowned 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
322 5 míng moral 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
323 5 míng name; naman 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
324 5 míng fame; renown; yasas 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
325 5 zhī to know 阿難當知
326 5 zhī to comprehend 阿難當知
327 5 zhī to inform; to tell 阿難當知
328 5 zhī to administer 阿難當知
329 5 zhī to distinguish; to discern 阿難當知
330 5 zhī to be close friends 阿難當知
331 5 zhī to feel; to sense; to perceive 阿難當知
332 5 zhī to receive; to entertain 阿難當知
333 5 zhī knowledge 阿難當知
334 5 zhī consciousness; perception 阿難當知
335 5 zhī a close friend 阿難當知
336 5 zhì wisdom 阿難當知
337 5 zhì Zhi 阿難當知
338 5 zhī Understanding 阿難當知
339 5 zhī know; jña 阿難當知
340 4 to carry on the shoulder 何名能施清淨即無受者
341 4 what 何名能施清淨即無受者
342 4 He 何名能施清淨即無受者
343 4 納受 nàshòu to receive; to accept 惟願納受
344 4 納受 nàshòu to accept a prayer 惟願納受
345 4 十四 shí sì fourteen 有十四種較量布施
346 4 十四 shí sì fourteen; caturdasa 有十四種較量布施
347 4 seven 七者
348 4 a genre of poetry 七者
349 4 seventh day memorial ceremony 七者
350 4 seven; sapta 七者
351 4 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
352 4 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
353 4 yòu Kangxi radical 29 又復能持不殺
354 4 爾時 ěr shí at that time 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
355 4 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
356 4 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令我長夜得大利樂
357 4 děi to want to; to need to 令我長夜得大利樂
358 4 děi must; ought to 令我長夜得大利樂
359 4 de 令我長夜得大利樂
360 4 de infix potential marker 令我長夜得大利樂
361 4 to result in 令我長夜得大利樂
362 4 to be proper; to fit; to suit 令我長夜得大利樂
363 4 to be satisfied 令我長夜得大利樂
364 4 to be finished 令我長夜得大利樂
365 4 děi satisfying 令我長夜得大利樂
366 4 to contract 令我長夜得大利樂
367 4 to hear 令我長夜得大利樂
368 4 to have; there is 令我長夜得大利樂
369 4 marks time passed 令我長夜得大利樂
370 4 obtain; attain; prāpta 令我長夜得大利樂
371 4 三業 sān yè three types of karma; three actions 即身口意三業不清淨
372 4 shí time; a point or period of time 是時摩訶波闍波提苾芻尼
373 4 shí a season; a quarter of a year 是時摩訶波闍波提苾芻尼
374 4 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時摩訶波闍波提苾芻尼
375 4 shí fashionable 是時摩訶波闍波提苾芻尼
376 4 shí fate; destiny; luck 是時摩訶波闍波提苾芻尼
377 4 shí occasion; opportunity; chance 是時摩訶波闍波提苾芻尼
378 4 shí tense 是時摩訶波闍波提苾芻尼
379 4 shí particular; special 是時摩訶波闍波提苾芻尼
380 4 shí to plant; to cultivate 是時摩訶波闍波提苾芻尼
381 4 shí an era; a dynasty 是時摩訶波闍波提苾芻尼
382 4 shí time [abstract] 是時摩訶波闍波提苾芻尼
383 4 shí seasonal 是時摩訶波闍波提苾芻尼
384 4 shí to wait upon 是時摩訶波闍波提苾芻尼
385 4 shí hour 是時摩訶波闍波提苾芻尼
386 4 shí appropriate; proper; timely 是時摩訶波闍波提苾芻尼
387 4 shí Shi 是時摩訶波闍波提苾芻尼
388 4 shí a present; currentlt 是時摩訶波闍波提苾芻尼
389 4 shí time; kāla 是時摩訶波闍波提苾芻尼
390 4 shí at that time; samaya 是時摩訶波闍波提苾芻尼
391 4 yóu Kangxi radical 102 謂由施者不取其相
392 4 yóu to follow along 謂由施者不取其相
393 4 yóu cause; reason 謂由施者不取其相
394 4 yóu You 謂由施者不取其相
395 3 happy; glad; cheerful; joyful 令我長夜得大利樂
396 3 to take joy in; to be happy; to be cheerful 令我長夜得大利樂
397 3 Le 令我長夜得大利樂
398 3 yuè music 令我長夜得大利樂
399 3 yuè a musical instrument 令我長夜得大利樂
400 3 yuè tone [of voice]; expression 令我長夜得大利樂
401 3 yuè a musician 令我長夜得大利樂
402 3 joy; pleasure 令我長夜得大利樂
403 3 yuè the Book of Music 令我長夜得大利樂
404 3 lào Lao 令我長夜得大利樂
405 3 to laugh 令我長夜得大利樂
406 3 Joy 令我長夜得大利樂
407 3 joy; delight; sukhā 令我長夜得大利樂
408 3 to reach 及法僧伽亦無疑惑
409 3 to attain 及法僧伽亦無疑惑
410 3 to understand 及法僧伽亦無疑惑
411 3 able to be compared to; to catch up with 及法僧伽亦無疑惑
412 3 to be involved with; to associate with 及法僧伽亦無疑惑
413 3 passing of a feudal title from elder to younger brother 及法僧伽亦無疑惑
414 3 and; ca; api 及法僧伽亦無疑惑
415 3 yán to speak; to say; said 即白佛言
416 3 yán language; talk; words; utterance; speech 即白佛言
417 3 yán Kangxi radical 149 即白佛言
418 3 yán phrase; sentence 即白佛言
419 3 yán a word; a syllable 即白佛言
420 3 yán a theory; a doctrine 即白佛言
421 3 yán to regard as 即白佛言
422 3 yán to act as 即白佛言
423 3 yán word; vacana 即白佛言
424 3 yán speak; vad 即白佛言
425 3 長夜 chángyè long dark night 令我長夜得大利樂
426 3 長夜 chángyè death 令我長夜得大利樂
427 3 長夜 chángyè a long period of misery and oppression 令我長夜得大利樂
428 3 長夜 chángyè long dark night; dīrgharātram 令我長夜得大利樂
429 3 自知 zìzhī to know for oneself 唯佛自知
430 3 白佛 bái fó to address the Buddha 即白佛言
431 3 chí to grasp; to hold 持新
432 3 chí to resist; to oppose 持新
433 3 chí to uphold 持新
434 3 chí to sustain; to keep; to uphold 持新
435 3 chí to administer; to manage 持新
436 3 chí to control 持新
437 3 chí to be cautious 持新
438 3 chí to remember 持新
439 3 chí to assist 持新
440 3 chí with; using 持新
441 3 chí dhara 持新
442 3 shì matter; thing; item 侍於佛側見是事已
443 3 shì to serve 侍於佛側見是事已
444 3 shì a government post 侍於佛側見是事已
445 3 shì duty; post; work 侍於佛側見是事已
446 3 shì occupation 侍於佛側見是事已
447 3 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 侍於佛側見是事已
448 3 shì an accident 侍於佛側見是事已
449 3 shì to attend 侍於佛側見是事已
450 3 shì an allusion 侍於佛側見是事已
451 3 shì a condition; a state; a situation 侍於佛側見是事已
452 3 shì to engage in 侍於佛側見是事已
453 3 shì to enslave 侍於佛側見是事已
454 3 shì to pursue 侍於佛側見是事已
455 3 shì to administer 侍於佛側見是事已
456 3 shì to appoint 侍於佛側見是事已
457 3 shì thing; phenomena 侍於佛側見是事已
458 3 shì actions; karma 侍於佛側見是事已
459 3 sān three 三者
460 3 sān third 三者
461 3 sān more than two 三者
462 3 sān very few 三者
463 3 sān San 三者
464 3 sān three; tri 三者
465 3 sān sa 三者
466 3 sān three kinds; trividha 三者
467 3 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
468 3 děng et cetera; and so on 不飲酒等近事戒法
469 3 děng to wait 不飲酒等近事戒法
470 3 děng to be equal 不飲酒等近事戒法
471 3 děng degree; level 不飲酒等近事戒法
472 3 děng to compare 不飲酒等近事戒法
473 3 děng same; equal; sama 不飲酒等近事戒法
474 3 遊方 yóu fāng to roam around 施佛滅後遊方行化諸苾芻眾
475 3 遊方 yóu fāng to travel for cultivation and to seek teachings 施佛滅後遊方行化諸苾芻眾
476 3 lìng to make; to cause to be; to lead 令我長夜得大利樂
477 3 lìng to issue a command 令我長夜得大利樂
478 3 lìng rules of behavior; customs 令我長夜得大利樂
479 3 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令我長夜得大利樂
480 3 lìng a season 令我長夜得大利樂
481 3 lìng respected; good reputation 令我長夜得大利樂
482 3 lìng good 令我長夜得大利樂
483 3 lìng pretentious 令我長夜得大利樂
484 3 lìng a transcending state of existence 令我長夜得大利樂
485 3 lìng a commander 令我長夜得大利樂
486 3 lìng a commanding quality; an impressive character 令我長夜得大利樂
487 3 lìng lyrics 令我長夜得大利樂
488 3 lìng Ling 令我長夜得大利樂
489 3 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令我長夜得大利樂
490 3 分別布施經 Fēnbié bùshī jīng Fenbie Bushi Jing; Dakkhiṇāvibhaṅgasutta 佛說分別布施經
491 3 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者
492 3 four 當知有四種布施清淨
493 3 note a musical scale 當知有四種布施清淨
494 3 fourth 當知有四種布施清淨
495 3 Si 當知有四種布施清淨
496 3 four; catur 當知有四種布施清淨
497 3 bèi to double 施病苦人獲二倍福
498 3 bèi to add to; to augment 施病苦人獲二倍福
499 3 bèi a multiplier; guṇa 施病苦人獲二倍福
500 3 nán difficult; arduous; hard 甚為難事

Frequencies of all Words

Top 882

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 33 shī to give; to grant 衣施諸大眾
2 33 shī to act; to do; to execute; to carry out 衣施諸大眾
3 33 shī to deploy; to set up 衣施諸大眾
4 33 shī to relate to 衣施諸大眾
5 33 shī to move slowly 衣施諸大眾
6 33 shī to exert 衣施諸大眾
7 33 shī to apply; to spread 衣施諸大眾
8 33 shī Shi 衣施諸大眾
9 33 shī the practice of selfless giving; dāna 衣施諸大眾
10 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 當知有四種布施清淨
11 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 當知有四種布施清淨
12 24 清淨 qīngjìng concise 當知有四種布施清淨
13 24 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 當知有四種布施清淨
14 24 清淨 qīngjìng pure and clean 當知有四種布施清淨
15 24 清淨 qīngjìng purity 當知有四種布施清淨
16 24 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 當知有四種布施清淨
17 23 promptly; right away; immediately 即白佛言
18 23 to be near by; to be close to 即白佛言
19 23 at that time 即白佛言
20 23 to be exactly the same as; to be thus 即白佛言
21 23 supposed; so-called 即白佛言
22 23 if; but 即白佛言
23 23 to arrive at; to ascend 即白佛言
24 23 then; following 即白佛言
25 23 so; just so; eva 即白佛言
26 23 in; at 侍於佛側見是事已
27 23 in; at 侍於佛側見是事已
28 23 in; at; to; from 侍於佛側見是事已
29 23 to go; to 侍於佛側見是事已
30 23 to rely on; to depend on 侍於佛側見是事已
31 23 to go to; to arrive at 侍於佛側見是事已
32 23 from 侍於佛側見是事已
33 23 give 侍於佛側見是事已
34 23 oppposing 侍於佛側見是事已
35 23 and 侍於佛側見是事已
36 23 compared to 侍於佛側見是事已
37 23 by 侍於佛側見是事已
38 23 and; as well as 侍於佛側見是事已
39 23 for 侍於佛側見是事已
40 23 Yu 侍於佛側見是事已
41 23 a crow 侍於佛側見是事已
42 23 whew; wow 侍於佛側見是事已
43 23 near to; antike 侍於佛側見是事已
44 23 布施 bùshī generosity 合掌恭敬而行布施
45 23 布施 bùshī dana; giving; generosity 合掌恭敬而行布施
46 18 xíng to walk 合掌恭敬而行布施
47 18 xíng capable; competent 合掌恭敬而行布施
48 18 háng profession 合掌恭敬而行布施
49 18 háng line; row 合掌恭敬而行布施
50 18 xíng Kangxi radical 144 合掌恭敬而行布施
51 18 xíng to travel 合掌恭敬而行布施
52 18 xìng actions; conduct 合掌恭敬而行布施
53 18 xíng to do; to act; to practice 合掌恭敬而行布施
54 18 xíng all right; OK; okay 合掌恭敬而行布施
55 18 háng horizontal line 合掌恭敬而行布施
56 18 héng virtuous deeds 合掌恭敬而行布施
57 18 hàng a line of trees 合掌恭敬而行布施
58 18 hàng bold; steadfast 合掌恭敬而行布施
59 18 xíng to move 合掌恭敬而行布施
60 18 xíng to put into effect; to implement 合掌恭敬而行布施
61 18 xíng travel 合掌恭敬而行布施
62 18 xíng to circulate 合掌恭敬而行布施
63 18 xíng running script; running script 合掌恭敬而行布施
64 18 xíng temporary 合掌恭敬而行布施
65 18 xíng soon 合掌恭敬而行布施
66 18 háng rank; order 合掌恭敬而行布施
67 18 háng a business; a shop 合掌恭敬而行布施
68 18 xíng to depart; to leave 合掌恭敬而行布施
69 18 xíng to experience 合掌恭敬而行布施
70 18 xíng path; way 合掌恭敬而行布施
71 18 xíng xing; ballad 合掌恭敬而行布施
72 18 xíng a round [of drinks] 合掌恭敬而行布施
73 18 xíng Xing 合掌恭敬而行布施
74 18 xíng moreover; also 合掌恭敬而行布施
75 18 xíng Practice 合掌恭敬而行布施
76 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 合掌恭敬而行布施
77 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 合掌恭敬而行布施
78 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌恭敬而行布施
79 17 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而行布施
80 17 ér you 合掌恭敬而行布施
81 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌恭敬而行布施
82 17 ér right away; then 合掌恭敬而行布施
83 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌恭敬而行布施
84 17 ér if; in case; in the event that 合掌恭敬而行布施
85 17 ér therefore; as a result; thus 合掌恭敬而行布施
86 17 ér how can it be that? 合掌恭敬而行布施
87 17 ér so as to 合掌恭敬而行布施
88 17 ér only then 合掌恭敬而行布施
89 17 ér as if; to seem like 合掌恭敬而行布施
90 17 néng can; able 合掌恭敬而行布施
91 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而行布施
92 17 ér me 合掌恭敬而行布施
93 17 ér to arrive; up to 合掌恭敬而行布施
94 17 ér possessive 合掌恭敬而行布施
95 17 ér and; ca 合掌恭敬而行布施
96 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 歸依佛法僧者甚為難事
97 16 zhě that 歸依佛法僧者甚為難事
98 16 zhě nominalizing function word 歸依佛法僧者甚為難事
99 16 zhě used to mark a definition 歸依佛法僧者甚為難事
100 16 zhě used to mark a pause 歸依佛法僧者甚為難事
101 16 zhě topic marker; that; it 歸依佛法僧者甚為難事
102 16 zhuó according to 歸依佛法僧者甚為難事
103 16 zhě ca 歸依佛法僧者甚為難事
104 15 Buddha; Awakened One 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
105 15 relating to Buddhism 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
106 15 a statue or image of a Buddha 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
107 15 a Buddhist text 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
108 15 to touch; to stroke 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
109 15 Buddha 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
110 15 Buddha; Awakened One 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園
111 15 no 能施清淨即無受者
112 15 Kangxi radical 71 能施清淨即無受者
113 15 to not have; without 能施清淨即無受者
114 15 has not yet 能施清淨即無受者
115 15 mo 能施清淨即無受者
116 15 do not 能施清淨即無受者
117 15 not; -less; un- 能施清淨即無受者
118 15 regardless of 能施清淨即無受者
119 15 to not have 能施清淨即無受者
120 15 um 能施清淨即無受者
121 15 Wu 能施清淨即無受者
122 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 能施清淨即無受者
123 15 not; non- 能施清淨即無受者
124 15 mo 能施清淨即無受者
125 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 衣來詣佛所
126 14 suǒ an office; an institute 衣來詣佛所
127 14 suǒ introduces a relative clause 衣來詣佛所
128 14 suǒ it 衣來詣佛所
129 14 suǒ if; supposing 衣來詣佛所
130 14 suǒ a few; various; some 衣來詣佛所
131 14 suǒ a place; a location 衣來詣佛所
132 14 suǒ indicates a passive voice 衣來詣佛所
133 14 suǒ that which 衣來詣佛所
134 14 suǒ an ordinal number 衣來詣佛所
135 14 suǒ meaning 衣來詣佛所
136 14 suǒ garrison 衣來詣佛所
137 14 suǒ place; pradeśa 衣來詣佛所
138 14 suǒ that which; yad 衣來詣佛所
139 12 阿難 Ānán Ananda 是時尊者阿難
140 12 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 是時尊者阿難
141 11 苾芻尼 bìchúní a nun 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
142 11 苾芻尼 bìchúní a nun 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
143 11 jìng clean 即身口意三業不清淨
144 11 jìng no surplus; net 即身口意三業不清淨
145 11 jìng only 即身口意三業不清淨
146 11 jìng pure 即身口意三業不清淨
147 11 jìng tranquil 即身口意三業不清淨
148 11 jìng cold 即身口意三業不清淨
149 11 jìng to wash; to clense 即身口意三業不清淨
150 11 jìng role of hero 即身口意三業不清淨
151 11 jìng completely 即身口意三業不清淨
152 11 jìng to remove sexual desire 即身口意三業不清淨
153 11 jìng bright and clean; luminous 即身口意三業不清淨
154 11 jìng clean; pure 即身口意三業不清淨
155 11 jìng cleanse 即身口意三業不清淨
156 11 jìng cleanse 即身口意三業不清淨
157 11 jìng Pure 即身口意三業不清淨
158 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 即身口意三業不清淨
159 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 即身口意三業不清淨
160 11 jìng viśuddhi; purity 即身口意三業不清淨
161 11 不清 bùqīng unclear 即身口意三業不清淨
162 10 如是 rúshì thus; so 如是三復慇懃勸請
163 10 如是 rúshì thus, so 如是三復慇懃勸請
164 10 如是 rúshì thus; evam 如是三復慇懃勸請
165 10 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是三復慇懃勸請
166 10 huò to reap; to harvest 施病苦人獲二倍福
167 10 huò to obtain; to get 施病苦人獲二倍福
168 10 huò to hunt; to capture 施病苦人獲二倍福
169 10 huò to be capable of; can; is able 施病苦人獲二倍福
170 10 huò to suffer; to sustain; to be subject to 施病苦人獲二倍福
171 10 huò game (hunting) 施病苦人獲二倍福
172 10 huò a female servant 施病苦人獲二倍福
173 10 huái Huai 施病苦人獲二倍福
174 10 huò harvest 施病苦人獲二倍福
175 10 huò results 施病苦人獲二倍福
176 10 huò to obtain 施病苦人獲二倍福
177 10 huò to take; labh 施病苦人獲二倍福
178 10 shì is; are; am; to be 是時摩訶波闍波提苾芻尼
179 10 shì is exactly 是時摩訶波闍波提苾芻尼
180 10 shì is suitable; is in contrast 是時摩訶波闍波提苾芻尼
181 10 shì this; that; those 是時摩訶波闍波提苾芻尼
182 10 shì really; certainly 是時摩訶波闍波提苾芻尼
183 10 shì correct; yes; affirmative 是時摩訶波闍波提苾芻尼
184 10 shì true 是時摩訶波闍波提苾芻尼
185 10 shì is; has; exists 是時摩訶波闍波提苾芻尼
186 10 shì used between repetitions of a word 是時摩訶波闍波提苾芻尼
187 10 shì a matter; an affair 是時摩訶波闍波提苾芻尼
188 10 shì Shi 是時摩訶波闍波提苾芻尼
189 10 shì is; bhū 是時摩訶波闍波提苾芻尼
190 10 shì this; idam 是時摩訶波闍波提苾芻尼
191 10 good fortune; happiness; luck 施病苦人獲二倍福
192 10 Fujian 施病苦人獲二倍福
193 10 wine and meat used in ceremonial offerings 施病苦人獲二倍福
194 10 Fortune 施病苦人獲二倍福
195 10 merit; blessing; punya 施病苦人獲二倍福
196 10 fortune; blessing; svasti 施病苦人獲二倍福
197 10 néng can; able 所有補特伽羅能起淨信心
198 10 néng ability; capacity 所有補特伽羅能起淨信心
199 10 néng a mythical bear-like beast 所有補特伽羅能起淨信心
200 10 néng energy 所有補特伽羅能起淨信心
201 10 néng function; use 所有補特伽羅能起淨信心
202 10 néng may; should; permitted to 所有補特伽羅能起淨信心
203 10 néng talent 所有補特伽羅能起淨信心
204 10 néng expert at 所有補特伽羅能起淨信心
205 10 néng to be in harmony 所有補特伽羅能起淨信心
206 10 néng to tend to; to care for 所有補特伽羅能起淨信心
207 10 néng to reach; to arrive at 所有補特伽羅能起淨信心
208 10 néng as long as; only 所有補特伽羅能起淨信心
209 10 néng even if 所有補特伽羅能起淨信心
210 10 néng but 所有補特伽羅能起淨信心
211 10 néng in this way 所有補特伽羅能起淨信心
212 10 néng to be able; śak 所有補特伽羅能起淨信心
213 10 néng skilful; pravīṇa 所有補特伽羅能起淨信心
214 9 摩訶波闍波提 móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami; Mahaprajapati 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
215 9 受者 shòu zhě recipient 能施清淨即無受者
216 9 rén person; people; a human being 於病苦人而行布施
217 9 rén Kangxi radical 9 於病苦人而行布施
218 9 rén a kind of person 於病苦人而行布施
219 9 rén everybody 於病苦人而行布施
220 9 rén adult 於病苦人而行布施
221 9 rén somebody; others 於病苦人而行布施
222 9 rén an upright person 於病苦人而行布施
223 9 rén person; manuṣya 於病苦人而行布施
224 9 施者 shī zhě giver 能受清淨即無施者
225 9 not; no 又復能持不殺
226 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 又復能持不殺
227 9 as a correlative 又復能持不殺
228 9 no (answering a question) 又復能持不殺
229 9 forms a negative adjective from a noun 又復能持不殺
230 9 at the end of a sentence to form a question 又復能持不殺
231 9 to form a yes or no question 又復能持不殺
232 9 infix potential marker 又復能持不殺
233 9 no; na 又復能持不殺
234 8 xiàng towards; to 於須陀洹向而行布施
235 8 xiàng direction 於須陀洹向而行布施
236 8 xiàng to face 於須陀洹向而行布施
237 8 xiàng previous; former; earlier 於須陀洹向而行布施
238 8 xiàng formerly 於須陀洹向而行布施
239 8 xiàng a north facing window 於須陀洹向而行布施
240 8 xiàng a trend 於須陀洹向而行布施
241 8 xiàng Xiang 於須陀洹向而行布施
242 8 xiàng Xiang 於須陀洹向而行布施
243 8 xiàng to move towards 於須陀洹向而行布施
244 8 xiàng to respect; to admire; to look up to 於須陀洹向而行布施
245 8 xiàng to favor; to be partial to 於須陀洹向而行布施
246 8 xiàng always 於須陀洹向而行布施
247 8 xiàng just now; a moment ago 於須陀洹向而行布施
248 8 xiàng to approximate 於須陀洹向而行布施
249 8 xiàng presuming 於須陀洹向而行布施
250 8 xiàng to attack 於須陀洹向而行布施
251 8 xiàng echo 於須陀洹向而行布施
252 8 xiàng to make clear 於須陀洹向而行布施
253 8 xiàng facing towards; abhimukha 於須陀洹向而行布施
254 8 ruò to seem; to be like; as 若施者有所見相
255 8 ruò seemingly 若施者有所見相
256 8 ruò if 若施者有所見相
257 8 ruò you 若施者有所見相
258 8 ruò this; that 若施者有所見相
259 8 ruò and; or 若施者有所見相
260 8 ruò as for; pertaining to 若施者有所見相
261 8 pomegranite 若施者有所見相
262 8 ruò to choose 若施者有所見相
263 8 ruò to agree; to accord with; to conform to 若施者有所見相
264 8 ruò thus 若施者有所見相
265 8 ruò pollia 若施者有所見相
266 8 ruò Ruo 若施者有所見相
267 8 ruò only then 若施者有所見相
268 8 ja 若施者有所見相
269 8 jñā 若施者有所見相
270 8 ruò if; yadi 若施者有所見相
271 8 this; these 此新
272 8 in this way 此新
273 8 otherwise; but; however; so 此新
274 8 at this time; now; here 此新
275 8 this; here; etad 此新
276 8 jiàn to see 侍於佛側見是事已
277 8 jiàn opinion; view; understanding 侍於佛側見是事已
278 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 侍於佛側見是事已
279 8 jiàn refer to; for details see 侍於佛側見是事已
280 8 jiàn passive marker 侍於佛側見是事已
281 8 jiàn to listen to 侍於佛側見是事已
282 8 jiàn to meet 侍於佛側見是事已
283 8 jiàn to receive (a guest) 侍於佛側見是事已
284 8 jiàn let me; kindly 侍於佛側見是事已
285 8 jiàn Jian 侍於佛側見是事已
286 8 xiàn to appear 侍於佛側見是事已
287 8 xiàn to introduce 侍於佛側見是事已
288 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 侍於佛側見是事已
289 8 jiàn seeing; observing; darśana 侍於佛側見是事已
290 8 yǒu is; are; to exist 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
291 8 yǒu to have; to possess 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
292 8 yǒu indicates an estimate 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
293 8 yǒu indicates a large quantity 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
294 8 yǒu indicates an affirmative response 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
295 8 yǒu a certain; used before a person, time, or place 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
296 8 yǒu used to compare two things 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
297 8 yǒu used in a polite formula before certain verbs 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
298 8 yǒu used before the names of dynasties 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
299 8 yǒu a certain thing; what exists 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
300 8 yǒu multiple of ten and ... 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
301 8 yǒu abundant 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
302 8 yǒu purposeful 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
303 8 yǒu You 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
304 8 yǒu 1. existence; 2. becoming 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
305 8 yǒu becoming; bhava 爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提
306 8 xiāng each other; one another; mutually 謂由施者不取其相
307 8 xiàng to observe; to assess 謂由施者不取其相
308 8 xiàng appearance; portrait; picture 謂由施者不取其相
309 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 謂由施者不取其相
310 8 xiàng to aid; to help 謂由施者不取其相
311 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 謂由施者不取其相
312 8 xiàng a sign; a mark; appearance 謂由施者不取其相
313 8 xiāng alternately; in turn 謂由施者不取其相
314 8 xiāng Xiang 謂由施者不取其相
315 8 xiāng form substance 謂由施者不取其相
316 8 xiāng to express 謂由施者不取其相
317 8 xiàng to choose 謂由施者不取其相
318 8 xiāng Xiang 謂由施者不取其相
319 8 xiāng an ancient musical instrument 謂由施者不取其相
320 8 xiāng the seventh lunar month 謂由施者不取其相
321 8 xiāng to compare 謂由施者不取其相
322 8 xiàng to divine 謂由施者不取其相
323 8 xiàng to administer 謂由施者不取其相
324 8 xiàng helper for a blind person 謂由施者不取其相
325 8 xiāng rhythm [music] 謂由施者不取其相
326 8 xiāng the upper frets of a pipa 謂由施者不取其相
327 8 xiāng coralwood 謂由施者不取其相
328 8 xiàng ministry 謂由施者不取其相
329 8 xiàng to supplement; to enhance 謂由施者不取其相
330 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 謂由施者不取其相
331 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 謂由施者不取其相
332 8 xiàng sign; mark; liṅga 謂由施者不取其相
333 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 謂由施者不取其相
334 7 clothes; clothing 衣來詣佛所
335 7 Kangxi radical 145 衣來詣佛所
336 7 to wear (clothes); to put on 衣來詣佛所
337 7 a cover; a coating 衣來詣佛所
338 7 uppergarment; robe 衣來詣佛所
339 7 to cover 衣來詣佛所
340 7 lichen; moss 衣來詣佛所
341 7 peel; skin 衣來詣佛所
342 7 Yi 衣來詣佛所
343 7 to depend on 衣來詣佛所
344 7 robe; cīvara 衣來詣佛所
345 7 clothes; attire; vastra 衣來詣佛所
346 7 also; too 佛亦如是三復答言
347 7 but 佛亦如是三復答言
348 7 this; he; she 佛亦如是三復答言
349 7 although; even though 佛亦如是三復答言
350 7 already 佛亦如是三復答言
351 7 particle with no meaning 佛亦如是三復答言
352 7 Yi 佛亦如是三復答言
353 7 zhū all; many; various 衣施諸大眾
354 7 zhū Zhu 衣施諸大眾
355 7 zhū all; members of the class 衣施諸大眾
356 7 zhū interrogative particle 衣施諸大眾
357 7 zhū him; her; them; it 衣施諸大眾
358 7 zhū of; in 衣施諸大眾
359 7 zhū all; many; sarva 衣施諸大眾
360 7 何況 hékuàng much less; let alone 何況於佛世尊
361 7 I; me; my 衣我自手作
362 7 self 衣我自手作
363 7 we; our 衣我自手作
364 7 [my] dear 衣我自手作
365 7 Wo 衣我自手作
366 7 self; atman; attan 衣我自手作
367 7 ga 衣我自手作
368 7 I; aham 衣我自手作
369 7 dāng to be; to act as; to serve as 但當平等施諸大眾
370 7 dāng at or in the very same; be apposite 但當平等施諸大眾
371 7 dāng dang (sound of a bell) 但當平等施諸大眾
372 7 dāng to face 但當平等施諸大眾
373 7 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 但當平等施諸大眾
374 7 dāng to manage; to host 但當平等施諸大眾
375 7 dāng should 但當平等施諸大眾
376 7 dāng to treat; to regard as 但當平等施諸大眾
377 7 dǎng to think 但當平等施諸大眾
378 7 dàng suitable; correspond to 但當平等施諸大眾
379 7 dǎng to be equal 但當平等施諸大眾
380 7 dàng that 但當平等施諸大眾
381 7 dāng an end; top 但當平等施諸大眾
382 7 dàng clang; jingle 但當平等施諸大眾
383 7 dāng to judge 但當平等施諸大眾
384 7 dǎng to bear on one's shoulder 但當平等施諸大眾
385 7 dàng the same 但當平等施諸大眾
386 7 dàng to pawn 但當平等施諸大眾
387 7 dàng to fail [an exam] 但當平等施諸大眾
388 7 dàng a trap 但當平等施諸大眾
389 7 dàng a pawned item 但當平等施諸大眾
390 7 dāng will be; bhaviṣyati 但當平等施諸大眾
391 7 shòu to suffer; to be subjected to 能受清淨即無施者
392 7 shòu to transfer; to confer 能受清淨即無施者
393 7 shòu to receive; to accept 能受清淨即無施者
394 7 shòu to tolerate 能受清淨即無施者
395 7 shòu suitably 能受清淨即無施者
396 7 shòu feelings; sensations 能受清淨即無施者
397 6 zhǒng kind; type 有十四種較量布施
398 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 有十四種較量布施
399 6 zhǒng kind; type 有十四種較量布施
400 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 有十四種較量布施
401 6 zhǒng seed; strain 有十四種較量布施
402 6 zhǒng offspring 有十四種較量布施
403 6 zhǒng breed 有十四種較量布施
404 6 zhǒng race 有十四種較量布施
405 6 zhǒng species 有十四種較量布施
406 6 zhǒng root; source; origin 有十四種較量布施
407 6 zhǒng grit; guts 有十四種較量布施
408 6 zhǒng seed; bīja 有十四種較量布施
409 6 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 衣施諸大眾
410 6 大眾 dàzhòng Volkswagen 衣施諸大眾
411 6 大眾 dàzhòng Assembly 衣施諸大眾
412 6 大眾 dàzhòng assembly; saṃgha 衣施諸大眾
413 6 already 到佛所已頂禮佛足退住一面
414 6 Kangxi radical 49 到佛所已頂禮佛足退住一面
415 6 from 到佛所已頂禮佛足退住一面
416 6 to bring to an end; to stop 到佛所已頂禮佛足退住一面
417 6 final aspectual particle 到佛所已頂禮佛足退住一面
418 6 afterwards; thereafter 到佛所已頂禮佛足退住一面
419 6 too; very; excessively 到佛所已頂禮佛足退住一面
420 6 to complete 到佛所已頂禮佛足退住一面
421 6 to demote; to dismiss 到佛所已頂禮佛足退住一面
422 6 to recover from an illness 到佛所已頂禮佛足退住一面
423 6 certainly 到佛所已頂禮佛足退住一面
424 6 an interjection of surprise 到佛所已頂禮佛足退住一面
425 6 this 到佛所已頂禮佛足退住一面
426 6 former; pūrvaka 到佛所已頂禮佛足退住一面
427 6 former; pūrvaka 到佛所已頂禮佛足退住一面
428 6 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa 施佛滅後諸苾芻眾
429 6 hòu after; later 施佛滅後諸苾芻眾
430 6 hòu empress; queen 施佛滅後諸苾芻眾
431 6 hòu sovereign 施佛滅後諸苾芻眾
432 6 hòu behind 施佛滅後諸苾芻眾
433 6 hòu the god of the earth 施佛滅後諸苾芻眾
434 6 hòu late; later 施佛滅後諸苾芻眾
435 6 hòu arriving late 施佛滅後諸苾芻眾
436 6 hòu offspring; descendents 施佛滅後諸苾芻眾
437 6 hòu to fall behind; to lag 施佛滅後諸苾芻眾
438 6 hòu behind; back 施佛滅後諸苾芻眾
439 6 hòu then 施佛滅後諸苾芻眾
440 6 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 施佛滅後諸苾芻眾
441 6 hòu Hou 施佛滅後諸苾芻眾
442 6 hòu after; behind 施佛滅後諸苾芻眾
443 6 hòu following 施佛滅後諸苾芻眾
444 6 hòu to be delayed 施佛滅後諸苾芻眾
445 6 hòu to abandon; to discard 施佛滅後諸苾芻眾
446 6 hòu feudal lords 施佛滅後諸苾芻眾
447 6 hòu Hou 施佛滅後諸苾芻眾
448 6 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 施佛滅後諸苾芻眾
449 6 hòu rear; paścāt 施佛滅後諸苾芻眾
450 6 hòu later; paścima 施佛滅後諸苾芻眾
451 6 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 施須陀洹向獲無量福
452 6 無量 wúliàng immeasurable 施須陀洹向獲無量福
453 6 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 施須陀洹向獲無量福
454 6 無量 wúliàng Atula 施須陀洹向獲無量福
455 6 to leave; to depart; to go away; to part 於離染人而行布施
456 6 a mythical bird 於離染人而行布施
457 6 li; one of the eight divinatory trigrams 於離染人而行布施
458 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於離染人而行布施
459 6 chī a dragon with horns not yet grown 於離染人而行布施
460 6 a mountain ash 於離染人而行布施
461 6 vanilla; a vanilla-like herb 於離染人而行布施
462 6 to be scattered; to be separated 於離染人而行布施
463 6 to cut off 於離染人而行布施
464 6 to violate; to be contrary to 於離染人而行布施
465 6 to be distant from 於離染人而行布施
466 6 two 於離染人而行布施
467 6 to array; to align 於離染人而行布施
468 6 to pass through; to experience 於離染人而行布施
469 6 transcendence 於離染人而行布施
470 6 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於離染人而行布施
471 5 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 唯為世尊故造此衣
472 5 old; ancient; former; past 唯為世尊故造此衣
473 5 reason; cause; purpose 唯為世尊故造此衣
474 5 to die 唯為世尊故造此衣
475 5 so; therefore; hence 唯為世尊故造此衣
476 5 original 唯為世尊故造此衣
477 5 accident; happening; instance 唯為世尊故造此衣
478 5 a friend; an acquaintance; friendship 唯為世尊故造此衣
479 5 something in the past 唯為世尊故造此衣
480 5 deceased; dead 唯為世尊故造此衣
481 5 still; yet 唯為世尊故造此衣
482 5 therefore; tasmāt 唯為世尊故造此衣
483 5 mìng life 命亦不清
484 5 mìng to order 命亦不清
485 5 mìng destiny; fate; luck 命亦不清
486 5 mìng an order; a command 命亦不清
487 5 mìng to name; to assign 命亦不清
488 5 mìng livelihood 命亦不清
489 5 mìng advice 命亦不清
490 5 mìng to confer a title 命亦不清
491 5 mìng lifespan 命亦不清
492 5 mìng to think 命亦不清
493 5 mìng life; jīva 命亦不清
494 5 jīn today; present; now 今正是時
495 5 jīn Jin 今正是時
496 5 jīn modern 今正是時
497 5 jīn now; adhunā 今正是時
498 5 again; more; repeatedly 又復能持不殺
499 5 to go back; to return 又復能持不殺
500 5 to resume; to restart 又復能持不殺

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shī the practice of selfless giving; dāna
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
so; just so; eva
near to; antike
布施
 1. bùshī
 2. bùshī
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
ér and; ca
zhě ca
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
法僧伽 102 Dhammasangani
分别布施经 分別布施經 70 Fenbie Bushi Jing; Dakkhiṇāvibhaṅgasutta
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
迦毗罗 迦毗羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 109 Mahapajapati Gotami; Mahaprajapati
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
西天 120 India; Indian continent
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 52.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不饮酒 不飲酒 98 refrain from consuming intoxicants
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大利 100 great advantage; great benefit
二众 二眾 195 two groups
法僧 102 a monk who recites mantras
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
见相 見相 106 perceiving the subject
戒法 106 the rules of the precepts
净信心 淨信心 106 serene faith
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
近事 106 disciple; lay person
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦集灭道 苦集滅道 107
 1. Suffering, Cause, End, and Path
 2. the fourfold noble truth; four noble truths
了知 108 to understand clearly
难作能作 難作能作 110 does what is difficult to do
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
能持 110 ability to uphold the precepts
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
劝请 勸請 113 to request; to implore
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三业 三業 115 three types of karma; three actions
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
身业 身業 115 physical karma
施者 115 giver
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
信受奉行 120 to receive and practice
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
诸缘 諸緣 122 karmic conditions