Glossary and Vocabulary for Zhuangyan Putixin Jing 佛說莊嚴菩提心經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 70 yuē to speak; to say 一曰
2 70 yuē Kangxi radical 73 一曰
3 70 yuē to be called 一曰
4 37 Yi 法亦無有得者
5 33 波羅蜜 bōluómì jack fruit 行禪波羅蜜
6 33 波羅蜜 bōluómì paramita 行禪波羅蜜
7 33 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 行禪波羅蜜
8 29 xīn heart [organ] 此心非色
9 29 xīn Kangxi radical 61 此心非色
10 29 xīn mind; consciousness 此心非色
11 29 xīn the center; the core; the middle 此心非色
12 29 xīn one of the 28 star constellations 此心非色
13 29 xīn heart 此心非色
14 29 xīn emotion 此心非色
15 29 xīn intention; consideration 此心非色
16 29 xīn disposition; temperament 此心非色
17 29 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 此心非色
18 27 xíng to walk 為始行眾生
19 27 xíng capable; competent 為始行眾生
20 27 háng profession 為始行眾生
21 27 xíng Kangxi radical 144 為始行眾生
22 27 xíng to travel 為始行眾生
23 27 xìng actions; conduct 為始行眾生
24 27 xíng to do; to act; to practice 為始行眾生
25 27 xíng all right; OK; okay 為始行眾生
26 27 háng horizontal line 為始行眾生
27 27 héng virtuous deeds 為始行眾生
28 27 hàng a line of trees 為始行眾生
29 27 hàng bold; steadfast 為始行眾生
30 27 xíng to move 為始行眾生
31 27 xíng to put into effect; to implement 為始行眾生
32 27 xíng travel 為始行眾生
33 27 xíng to circulate 為始行眾生
34 27 xíng running script; running script 為始行眾生
35 27 xíng temporary 為始行眾生
36 27 háng rank; order 為始行眾生
37 27 háng a business; a shop 為始行眾生
38 27 xíng to depart; to leave 為始行眾生
39 27 xíng to experience 為始行眾生
40 27 xíng path; way 為始行眾生
41 27 xíng xing; ballad 為始行眾生
42 27 xíng Xing 為始行眾生
43 27 xíng Practice 為始行眾生
44 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為始行眾生
45 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為始行眾生
46 24 soil; ground; land 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
47 24 floor 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
48 24 the earth 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
49 24 fields 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
50 24 a place 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
51 24 a situation; a position 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
52 24 background 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
53 24 terrain 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
54 24 a territory; a region 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
55 24 used after a distance measure 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
56 24 coming from the same clan 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
57 24 earth; prthivi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
58 24 stage; ground; level; bhumi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
59 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
60 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
61 24 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬人
62 24 hair 亦無發辟支佛者
63 24 to send out; to issue; to emit; to radiate 亦無發辟支佛者
64 24 to hand over; to deliver; to offer 亦無發辟支佛者
65 24 to express; to show; to be manifest 亦無發辟支佛者
66 24 to start out; to set off 亦無發辟支佛者
67 24 to open 亦無發辟支佛者
68 24 to requisition 亦無發辟支佛者
69 24 to occur 亦無發辟支佛者
70 24 to declare; to proclaim; to utter 亦無發辟支佛者
71 24 to express; to give vent 亦無發辟支佛者
72 24 to excavate 亦無發辟支佛者
73 24 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 亦無發辟支佛者
74 24 to get rich 亦無發辟支佛者
75 24 to rise; to expand; to inflate; to swell 亦無發辟支佛者
76 24 to sell 亦無發辟支佛者
77 24 to shoot with a bow 亦無發辟支佛者
78 24 to rise in revolt 亦無發辟支佛者
79 24 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 亦無發辟支佛者
80 24 to enlighten; to inspire 亦無發辟支佛者
81 24 to publicize; to make known; to show off; to spread 亦無發辟支佛者
82 24 to ignite; to set on fire 亦無發辟支佛者
83 24 to sing; to play 亦無發辟支佛者
84 24 to feel; to sense 亦無發辟支佛者
85 24 to act; to do 亦無發辟支佛者
86 24 grass and moss 亦無發辟支佛者
87 24 Fa 亦無發辟支佛者
88 24 to issue; to emit; utpāda 亦無發辟支佛者
89 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以無所得故得
90 23 děi to want to; to need to 以無所得故得
91 23 děi must; ought to 以無所得故得
92 23 de 以無所得故得
93 23 de infix potential marker 以無所得故得
94 23 to result in 以無所得故得
95 23 to be proper; to fit; to suit 以無所得故得
96 23 to be satisfied 以無所得故得
97 23 to be finished 以無所得故得
98 23 děi satisfying 以無所得故得
99 23 to contract 以無所得故得
100 23 to hear 以無所得故得
101 23 to have; there is 以無所得故得
102 23 marks time passed 以無所得故得
103 23 obtain; attain; prāpta 以無所得故得
104 23 meaning; sense 一切義三昧所護持
105 23 justice; right action; righteousness 一切義三昧所護持
106 23 artificial; man-made; fake 一切義三昧所護持
107 23 chivalry; generosity 一切義三昧所護持
108 23 just; righteous 一切義三昧所護持
109 23 adopted 一切義三昧所護持
110 23 a relationship 一切義三昧所護持
111 23 volunteer 一切義三昧所護持
112 23 something suitable 一切義三昧所護持
113 23 a martyr 一切義三昧所護持
114 23 a law 一切義三昧所護持
115 23 Yi 一切義三昧所護持
116 23 Righteousness 一切義三昧所護持
117 23 陀羅尼 tuóluóní Dharani 初地生勝進陀羅尼
118 23 陀羅尼 tuóluóní dharani 初地生勝進陀羅尼
119 22 suǒ a few; various; some 如文殊師利本所修行
120 22 suǒ a place; a location 如文殊師利本所修行
121 22 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利本所修行
122 22 suǒ an ordinal number 如文殊師利本所修行
123 22 suǒ meaning 如文殊師利本所修行
124 22 suǒ garrison 如文殊師利本所修行
125 22 suǒ place; pradeśa 如文殊師利本所修行
126 21 wéi to act as; to serve 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
127 21 wéi to change into; to become 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
128 21 wéi to be; is 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
129 21 wéi to do 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
130 21 wèi to support; to help 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
131 21 wéi to govern 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
132 21 shí ten 何等為十
133 21 shí Kangxi radical 24 何等為十
134 21 shí tenth 何等為十
135 21 shí complete; perfect 何等為十
136 21 shí ten; daśa 何等為十
137 20 眾生 zhòngshēng all living things 非於眾生菩提心者不可得
138 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 非於眾生菩提心者不可得
139 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
140 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
141 19 Kangxi radical 71 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
142 19 to not have; without 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
143 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
144 19 to not have 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
145 19 Wu 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
146 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
147 19 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
148 19 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
149 17 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就眾善本
150 17 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就眾善本
151 17 成就 chéngjiù accomplishment 成就眾善本
152 17 成就 chéngjiù Achievements 成就眾善本
153 17 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就眾善本
154 17 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就眾善本
155 17 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就眾善本
156 16 zhòng many; numerous 成就眾善本
157 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 成就眾善本
158 16 zhòng general; common; public 成就眾善本
159 14 shēng to be born; to give birth 初地生勝進陀羅尼
160 14 shēng to live 初地生勝進陀羅尼
161 14 shēng raw 初地生勝進陀羅尼
162 14 shēng a student 初地生勝進陀羅尼
163 14 shēng life 初地生勝進陀羅尼
164 14 shēng to produce; to give rise 初地生勝進陀羅尼
165 14 shēng alive 初地生勝進陀羅尼
166 14 shēng a lifetime 初地生勝進陀羅尼
167 14 shēng to initiate; to become 初地生勝進陀羅尼
168 14 shēng to grow 初地生勝進陀羅尼
169 14 shēng unfamiliar 初地生勝進陀羅尼
170 14 shēng not experienced 初地生勝進陀羅尼
171 14 shēng hard; stiff; strong 初地生勝進陀羅尼
172 14 shēng having academic or professional knowledge 初地生勝進陀羅尼
173 14 shēng a male role in traditional theatre 初地生勝進陀羅尼
174 14 shēng gender 初地生勝進陀羅尼
175 14 shēng to develop; to grow 初地生勝進陀羅尼
176 14 shēng to set up 初地生勝進陀羅尼
177 14 shēng a prostitute 初地生勝進陀羅尼
178 14 shēng a captive 初地生勝進陀羅尼
179 14 shēng a gentleman 初地生勝進陀羅尼
180 14 shēng Kangxi radical 100 初地生勝進陀羅尼
181 14 shēng unripe 初地生勝進陀羅尼
182 14 shēng nature 初地生勝進陀羅尼
183 14 shēng to inherit; to succeed 初地生勝進陀羅尼
184 14 shēng destiny 初地生勝進陀羅尼
185 14 shēng birth 初地生勝進陀羅尼
186 14 zhě ca 菩薩修菩提心者
187 13 三昧 sānmèi samadhi 法寶三昧所護持
188 13 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 法寶三昧所護持
189 13 ér Kangxi radical 126 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
190 13 ér as if; to seem like 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
191 13 néng can; able 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
192 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
193 13 ér to arrive; up to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
194 13 to go; to 非於眾生菩提心者不可得
195 13 to rely on; to depend on 非於眾生菩提心者不可得
196 13 Yu 非於眾生菩提心者不可得
197 13 a crow 非於眾生菩提心者不可得
198 13 néng can; able 若能如是解
199 13 néng ability; capacity 若能如是解
200 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是解
201 13 néng energy 若能如是解
202 13 néng function; use 若能如是解
203 13 néng talent 若能如是解
204 13 néng expert at 若能如是解
205 13 néng to be in harmony 若能如是解
206 13 néng to tend to; to care for 若能如是解
207 13 néng to reach; to arrive at 若能如是解
208 13 néng to be able; śak 若能如是解
209 13 jiàn to see 非見
210 13 jiàn opinion; view; understanding 非見
211 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 非見
212 13 jiàn refer to; for details see 非見
213 13 jiàn to appear 非見
214 13 jiàn to meet 非見
215 13 jiàn to receive (a guest) 非見
216 13 jiàn let me; kindly 非見
217 13 jiàn Jian 非見
218 13 xiàn to appear 非見
219 13 xiàn to introduce 非見
220 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 非見
221 12 十法 shí fǎ ten rules; perfecting of the ten rules 菩薩發菩提心有十法
222 12 míng fame; renown; reputation 會中有菩薩名思無量義
223 12 míng a name; personal name; designation 會中有菩薩名思無量義
224 12 míng rank; position 會中有菩薩名思無量義
225 12 míng an excuse 會中有菩薩名思無量義
226 12 míng life 會中有菩薩名思無量義
227 12 míng to name; to call 會中有菩薩名思無量義
228 12 míng to express; to describe 會中有菩薩名思無量義
229 12 míng to be called; to have the name 會中有菩薩名思無量義
230 12 míng to own; to possess 會中有菩薩名思無量義
231 12 míng famous; renowned 會中有菩薩名思無量義
232 12 míng moral 會中有菩薩名思無量義
233 12 míng name; naman 會中有菩薩名思無量義
234 12 míng fame; renown; yasas 會中有菩薩名思無量義
235 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
236 11 relating to Buddhism 以種種寶華而散佛上
237 11 a statue or image of a Buddha 以種種寶華而散佛上
238 11 a Buddhist text 以種種寶華而散佛上
239 11 to touch; to stroke 以種種寶華而散佛上
240 11 Buddha 以種種寶華而散佛上
241 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
242 11 eight 八地自見兩肩上有師子王
243 11 Kangxi radical 12 八地自見兩肩上有師子王
244 11 eighth 八地自見兩肩上有師子王
245 11 all around; all sides 八地自見兩肩上有師子王
246 11 eight; aṣṭa 八地自見兩肩上有師子王
247 11 護持 hùchí to protect and uphold 復有十三昧護持菩提心
248 11 護持 hùchí Protect and Support 復有十三昧護持菩提心
249 11 護持 hùchí to protect; rakṣā 復有十三昧護持菩提心
250 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說有菩提
251 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說有菩提
252 11 shuì to persuade 故說有菩提
253 11 shuō to teach; to recite; to explain 故說有菩提
254 11 shuō a doctrine; a theory 故說有菩提
255 11 shuō to claim; to assert 故說有菩提
256 11 shuō allocution 故說有菩提
257 11 shuō to criticize; to scold 故說有菩提
258 11 shuō to indicate; to refer to 故說有菩提
259 11 shuō speach; vāda 故說有菩提
260 11 shuō to speak; bhāṣate 故說有菩提
261 10 four 四地能見四方有諸風輪來
262 10 note a musical scale 四地能見四方有諸風輪來
263 10 fourth 四地能見四方有諸風輪來
264 10 Si 四地能見四方有諸風輪來
265 10 four; catur 四地能見四方有諸風輪來
266 10 to use; to grasp 以種種寶華而散佛上
267 10 to rely on 以種種寶華而散佛上
268 10 to regard 以種種寶華而散佛上
269 10 to be able to 以種種寶華而散佛上
270 10 to order; to command 以種種寶華而散佛上
271 10 used after a verb 以種種寶華而散佛上
272 10 a reason; a cause 以種種寶華而散佛上
273 10 Israel 以種種寶華而散佛上
274 10 Yi 以種種寶華而散佛上
275 10 use; yogena 以種種寶華而散佛上
276 10 sān three 三地能見諸力士為降伏怨敵
277 10 sān third 三地能見諸力士為降伏怨敵
278 10 sān more than two 三地能見諸力士為降伏怨敵
279 10 sān very few 三地能見諸力士為降伏怨敵
280 10 sān San 三地能見諸力士為降伏怨敵
281 10 sān three; tri 三地能見諸力士為降伏怨敵
282 10 sān sa 三地能見諸力士為降伏怨敵
283 10 five 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
284 10 fifth musical note 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
285 10 Wu 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
286 10 the five elements 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
287 10 five; pañca 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
288 10 liù six 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
289 10 liù sixth 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
290 10 liù a note on the Gongche scale 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
291 10 liù six; ṣaṭ 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
292 10 èr two 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
293 10 èr Kangxi radical 7 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
294 10 èr second 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
295 10 èr twice; double; di- 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
296 10 èr more than one kind 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
297 10 èr two; dvā; dvi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
298 10 seven 七地見其左右有諸地獄
299 10 a genre of poetry 七地見其左右有諸地獄
300 10 seventh day memorial ceremony 七地見其左右有諸地獄
301 10 seven; sapta 七地見其左右有諸地獄
302 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提即是心
303 10 菩提 pútí bodhi 菩提即是心
304 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提即是心
305 9 無有 wú yǒu there is not 然於是中亦無有心
306 8 one 佛說莊嚴菩提心經一卷
307 8 Kangxi radical 1 佛說莊嚴菩提心經一卷
308 8 pure; concentrated 佛說莊嚴菩提心經一卷
309 8 first 佛說莊嚴菩提心經一卷
310 8 the same 佛說莊嚴菩提心經一卷
311 8 sole; single 佛說莊嚴菩提心經一卷
312 8 a very small amount 佛說莊嚴菩提心經一卷
313 8 Yi 佛說莊嚴菩提心經一卷
314 8 other 佛說莊嚴菩提心經一卷
315 8 to unify 佛說莊嚴菩提心經一卷
316 8 accidentally; coincidentally 佛說莊嚴菩提心經一卷
317 8 abruptly; suddenly 佛說莊嚴菩提心經一卷
318 8 one; eka 佛說莊嚴菩提心經一卷
319 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛現在前三昧所護持
320 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
321 8 zhōng medium; medium sized 一時佛住王舍城耆闍崛山中
322 8 zhōng China 一時佛住王舍城耆闍崛山中
323 8 zhòng to hit the mark 一時佛住王舍城耆闍崛山中
324 8 zhōng midday 一時佛住王舍城耆闍崛山中
325 8 zhōng inside 一時佛住王舍城耆闍崛山中
326 8 zhōng during 一時佛住王舍城耆闍崛山中
327 8 zhōng Zhong 一時佛住王舍城耆闍崛山中
328 8 zhōng intermediary 一時佛住王舍城耆闍崛山中
329 8 zhōng half 一時佛住王舍城耆闍崛山中
330 8 zhòng to reach; to attain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
331 8 zhòng to suffer; to infect 一時佛住王舍城耆闍崛山中
332 8 zhòng to obtain 一時佛住王舍城耆闍崛山中
333 8 zhòng to pass an exam 一時佛住王舍城耆闍崛山中
334 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
335 8 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 諸願得滿足
336 8 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 諸願得滿足
337 8 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 諸願得滿足
338 7 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
339 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
340 7 菩提心 pútíxīn bodhi mind 云何菩薩修菩提心
341 7 菩提心 pútíxīn bodhicitta; aspiration to enlightenment 云何菩薩修菩提心
342 7 jiǔ nine 九曰
343 7 jiǔ many 九曰
344 7 jiǔ nine; nava 九曰
345 7 fēi Kangxi radical 175 非於眾生菩提心者不可得
346 7 fēi wrong; bad; untruthful 非於眾生菩提心者不可得
347 7 fēi different 非於眾生菩提心者不可得
348 7 fēi to not be; to not have 非於眾生菩提心者不可得
349 7 fēi to violate; to be contrary to 非於眾生菩提心者不可得
350 7 fēi Africa 非於眾生菩提心者不可得
351 7 fēi to slander 非於眾生菩提心者不可得
352 7 fěi to avoid 非於眾生菩提心者不可得
353 7 fēi must 非於眾生菩提心者不可得
354 7 fēi an error 非於眾生菩提心者不可得
355 7 fēi a problem; a question 非於眾生菩提心者不可得
356 7 fēi evil 非於眾生菩提心者不可得
357 7 method; way 法亦無有得者
358 7 France 法亦無有得者
359 7 the law; rules; regulations 法亦無有得者
360 7 the teachings of the Buddha; Dharma 法亦無有得者
361 7 a standard; a norm 法亦無有得者
362 7 an institution 法亦無有得者
363 7 to emulate 法亦無有得者
364 7 magic; a magic trick 法亦無有得者
365 7 punishment 法亦無有得者
366 7 Fa 法亦無有得者
367 7 a precedent 法亦無有得者
368 7 a classification of some kinds of Han texts 法亦無有得者
369 7 relating to a ceremony or rite 法亦無有得者
370 7 Dharma 法亦無有得者
371 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法亦無有得者
372 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法亦無有得者
373 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法亦無有得者
374 7 quality; characteristic 法亦無有得者
375 7 無量義 wúliàng yì the meaning of all things 會中有菩薩名思無量義
376 7 無量義 wúliàng yì the Mahāyāna canon 會中有菩薩名思無量義
377 7 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 喻若師子王能降伏眾獸
378 7 Yu 喻若師子王能降伏眾獸
379 7 to explain 喻若師子王能降伏眾獸
380 7 to understand 喻若師子王能降伏眾獸
381 7 allegory; dṛṣṭānta 喻若師子王能降伏眾獸
382 7 shēn human body; torso 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
383 7 shēn Kangxi radical 158 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
384 7 shēn self 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
385 7 shēn life 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
386 7 shēn an object 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
387 7 shēn a lifetime 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
388 7 shēn moral character 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
389 7 shēn status; identity; position 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
390 7 shēn pregnancy 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
391 7 juān India 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
392 7 shēn body; kaya 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
393 7 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 此賢劫中菩薩摩訶薩等
394 7 to think; consider; to ponder 會中有菩薩名思無量義
395 7 thinking; consideration 會中有菩薩名思無量義
396 7 to miss; to long for 會中有菩薩名思無量義
397 7 emotions 會中有菩薩名思無量義
398 7 to mourn; to grieve 會中有菩薩名思無量義
399 7 Si 會中有菩薩名思無量義
400 7 sāi hairy [beard] 會中有菩薩名思無量義
401 7 Think 會中有菩薩名思無量義
402 7 volition; cetanā 會中有菩薩名思無量義
403 7 consciousness, understanding; cetanā 會中有菩薩名思無量義
404 7 thought; cintā 會中有菩薩名思無量義
405 7 Qi 其名曰智光菩薩
406 6 zhǒng kind; type 如是能發十種心名為菩薩
407 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 如是能發十種心名為菩薩
408 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 如是能發十種心名為菩薩
409 6 zhǒng seed; strain 如是能發十種心名為菩薩
410 6 zhǒng offspring 如是能發十種心名為菩薩
411 6 zhǒng breed 如是能發十種心名為菩薩
412 6 zhǒng race 如是能發十種心名為菩薩
413 6 zhǒng species 如是能發十種心名為菩薩
414 6 zhǒng root; source; origin 如是能發十種心名為菩薩
415 6 zhǒng grit; guts 如是能發十種心名為菩薩
416 6 方便 fāngbiàn convenient 行方便波羅蜜
417 6 方便 fāngbiàn to to the toilet 行方便波羅蜜
418 6 方便 fāngbiàn to have money to lend 行方便波羅蜜
419 6 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 行方便波羅蜜
420 6 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 行方便波羅蜜
421 6 方便 fāngbiàn appropriate 行方便波羅蜜
422 6 方便 fāngbiàn Convenience 行方便波羅蜜
423 6 方便 fāngbiàn expedient means 行方便波羅蜜
424 6 方便 fāngbiàn Skillful Means 行方便波羅蜜
425 6 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 行方便波羅蜜
426 6 降伏 xiángfú to subdue; to vanquish; to tame; to pacify 喻若師子王能降伏眾獸
427 6 降伏 xiángfú someone who has surrendered 喻若師子王能降伏眾獸
428 6 降伏 xiángfú to subdue 喻若師子王能降伏眾獸
429 6 降伏 xiángfú subjugation; abhicara 喻若師子王能降伏眾獸
430 6 zào to make; to build; to manufacture 非造
431 6 zào to arrive; to go 非造
432 6 zào to pay a visit; to call on 非造
433 6 zào to edit; to collect; to compile 非造
434 6 zào to attain; to achieve 非造
435 6 zào an achievement 非造
436 6 zào a crop 非造
437 6 zào a time; an age 非造
438 6 zào fortune; destiny 非造
439 6 zào to educate; to train 非造
440 6 zào to invent 非造
441 6 zào a party in a lawsuit 非造
442 6 zào to run wild; to overspend 非造
443 6 zào indifferently; negligently 非造
444 6 zào a woman moving to her husband's home 非造
445 6 zào imaginary 非造
446 6 zào to found; to initiate 非造
447 6 zào to contain 非造
448 6 huá Chinese 有種種妙華遍布其地
449 6 huá illustrious; splendid 有種種妙華遍布其地
450 6 huā a flower 有種種妙華遍布其地
451 6 huā to flower 有種種妙華遍布其地
452 6 huá China 有種種妙華遍布其地
453 6 huá empty; flowery 有種種妙華遍布其地
454 6 huá brilliance; luster 有種種妙華遍布其地
455 6 huá elegance; beauty 有種種妙華遍布其地
456 6 huā a flower 有種種妙華遍布其地
457 6 huá extravagant; wasteful; flashy 有種種妙華遍布其地
458 6 huá makeup; face powder 有種種妙華遍布其地
459 6 huá flourishing 有種種妙華遍布其地
460 6 huá a corona 有種種妙華遍布其地
461 6 huá years; time 有種種妙華遍布其地
462 6 huá your 有種種妙華遍布其地
463 6 huá essence; best part 有種種妙華遍布其地
464 6 huá grey 有種種妙華遍布其地
465 6 huà Hua 有種種妙華遍布其地
466 6 huá literary talent 有種種妙華遍布其地
467 6 huá literary talent 有種種妙華遍布其地
468 6 huá an article; a document 有種種妙華遍布其地
469 6 to leave; to depart; to go away; to part 離於文字
470 6 a mythical bird 離於文字
471 6 li; one of the eight divinatory trigrams 離於文字
472 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離於文字
473 6 chī a dragon with horns not yet grown 離於文字
474 6 a mountain ash 離於文字
475 6 vanilla; a vanilla-like herb 離於文字
476 6 to be scattered; to be separated 離於文字
477 6 to cut off 離於文字
478 6 to violate; to be contrary to 離於文字
479 6 to be distant from 離於文字
480 6 two 離於文字
481 6 to array; to align 離於文字
482 6 to pass through; to experience 離於文字
483 6 transcendence 離於文字
484 6 shàng top; a high position 以種種寶華而散佛上
485 6 shang top; the position on or above something 以種種寶華而散佛上
486 6 shàng to go up; to go forward 以種種寶華而散佛上
487 6 shàng shang 以種種寶華而散佛上
488 6 shàng previous; last 以種種寶華而散佛上
489 6 shàng high; higher 以種種寶華而散佛上
490 6 shàng advanced 以種種寶華而散佛上
491 6 shàng a monarch; a sovereign 以種種寶華而散佛上
492 6 shàng time 以種種寶華而散佛上
493 6 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 以種種寶華而散佛上
494 6 shàng far 以種種寶華而散佛上
495 6 shàng big; as big as 以種種寶華而散佛上
496 6 shàng abundant; plentiful 以種種寶華而散佛上
497 6 shàng to report 以種種寶華而散佛上
498 6 shàng to offer 以種種寶華而散佛上
499 6 shàng to go on stage 以種種寶華而散佛上
500 6 shàng to take office; to assume a post 以種種寶華而散佛上

Frequencies of all Words

Top 925

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 70 yuē to speak; to say 一曰
2 70 yuē Kangxi radical 73 一曰
3 70 yuē to be called 一曰
4 70 yuē particle without meaning 一曰
5 37 also; too 法亦無有得者
6 37 but 法亦無有得者
7 37 this; he; she 法亦無有得者
8 37 although; even though 法亦無有得者
9 37 already 法亦無有得者
10 37 particle with no meaning 法亦無有得者
11 37 Yi 法亦無有得者
12 33 波羅蜜 bōluómì jack fruit 行禪波羅蜜
13 33 波羅蜜 bōluómì paramita 行禪波羅蜜
14 33 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 行禪波羅蜜
15 32 shì is; are; am; to be 何者是菩提心
16 32 shì is exactly 何者是菩提心
17 32 shì is suitable; is in contrast 何者是菩提心
18 32 shì this; that; those 何者是菩提心
19 32 shì really; certainly 何者是菩提心
20 32 shì correct; yes; affirmative 何者是菩提心
21 32 shì true 何者是菩提心
22 32 shì is; has; exists 何者是菩提心
23 32 shì used between repetitions of a word 何者是菩提心
24 32 shì a matter; an affair 何者是菩提心
25 32 shì Shi 何者是菩提心
26 32 shì is; bhū 何者是菩提心
27 32 shì this; idam 何者是菩提心
28 29 xīn heart [organ] 此心非色
29 29 xīn Kangxi radical 61 此心非色
30 29 xīn mind; consciousness 此心非色
31 29 xīn the center; the core; the middle 此心非色
32 29 xīn one of the 28 star constellations 此心非色
33 29 xīn heart 此心非色
34 29 xīn emotion 此心非色
35 29 xīn intention; consideration 此心非色
36 29 xīn disposition; temperament 此心非色
37 29 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 此心非色
38 27 xíng to walk 為始行眾生
39 27 xíng capable; competent 為始行眾生
40 27 háng profession 為始行眾生
41 27 háng line; row 為始行眾生
42 27 xíng Kangxi radical 144 為始行眾生
43 27 xíng to travel 為始行眾生
44 27 xìng actions; conduct 為始行眾生
45 27 xíng to do; to act; to practice 為始行眾生
46 27 xíng all right; OK; okay 為始行眾生
47 27 háng horizontal line 為始行眾生
48 27 héng virtuous deeds 為始行眾生
49 27 hàng a line of trees 為始行眾生
50 27 hàng bold; steadfast 為始行眾生
51 27 xíng to move 為始行眾生
52 27 xíng to put into effect; to implement 為始行眾生
53 27 xíng travel 為始行眾生
54 27 xíng to circulate 為始行眾生
55 27 xíng running script; running script 為始行眾生
56 27 xíng temporary 為始行眾生
57 27 xíng soon 為始行眾生
58 27 háng rank; order 為始行眾生
59 27 háng a business; a shop 為始行眾生
60 27 xíng to depart; to leave 為始行眾生
61 27 xíng to experience 為始行眾生
62 27 xíng path; way 為始行眾生
63 27 xíng xing; ballad 為始行眾生
64 27 xíng a round [of drinks] 為始行眾生
65 27 xíng Xing 為始行眾生
66 27 xíng moreover; also 為始行眾生
67 27 xíng Practice 為始行眾生
68 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 為始行眾生
69 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 為始行眾生
70 24 soil; ground; land 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
71 24 de subordinate particle 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
72 24 floor 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
73 24 the earth 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
74 24 fields 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
75 24 a place 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
76 24 a situation; a position 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
77 24 background 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
78 24 terrain 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
79 24 a territory; a region 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
80 24 used after a distance measure 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
81 24 coming from the same clan 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
82 24 earth; prthivi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
83 24 stage; ground; level; bhumi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
84 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
85 24 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬人
86 24 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩萬人
87 24 hair 亦無發辟支佛者
88 24 to send out; to issue; to emit; to radiate 亦無發辟支佛者
89 24 round 亦無發辟支佛者
90 24 to hand over; to deliver; to offer 亦無發辟支佛者
91 24 to express; to show; to be manifest 亦無發辟支佛者
92 24 to start out; to set off 亦無發辟支佛者
93 24 to open 亦無發辟支佛者
94 24 to requisition 亦無發辟支佛者
95 24 to occur 亦無發辟支佛者
96 24 to declare; to proclaim; to utter 亦無發辟支佛者
97 24 to express; to give vent 亦無發辟支佛者
98 24 to excavate 亦無發辟支佛者
99 24 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 亦無發辟支佛者
100 24 to get rich 亦無發辟支佛者
101 24 to rise; to expand; to inflate; to swell 亦無發辟支佛者
102 24 to sell 亦無發辟支佛者
103 24 to shoot with a bow 亦無發辟支佛者
104 24 to rise in revolt 亦無發辟支佛者
105 24 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 亦無發辟支佛者
106 24 to enlighten; to inspire 亦無發辟支佛者
107 24 to publicize; to make known; to show off; to spread 亦無發辟支佛者
108 24 to ignite; to set on fire 亦無發辟支佛者
109 24 to sing; to play 亦無發辟支佛者
110 24 to feel; to sense 亦無發辟支佛者
111 24 to act; to do 亦無發辟支佛者
112 24 grass and moss 亦無發辟支佛者
113 24 Fa 亦無發辟支佛者
114 24 to issue; to emit; utpāda 亦無發辟支佛者
115 23 de potential marker 以無所得故得
116 23 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以無所得故得
117 23 děi must; ought to 以無所得故得
118 23 děi to want to; to need to 以無所得故得
119 23 děi must; ought to 以無所得故得
120 23 de 以無所得故得
121 23 de infix potential marker 以無所得故得
122 23 to result in 以無所得故得
123 23 to be proper; to fit; to suit 以無所得故得
124 23 to be satisfied 以無所得故得
125 23 to be finished 以無所得故得
126 23 de result of degree 以無所得故得
127 23 de marks completion of an action 以無所得故得
128 23 děi satisfying 以無所得故得
129 23 to contract 以無所得故得
130 23 marks permission or possibility 以無所得故得
131 23 expressing frustration 以無所得故得
132 23 to hear 以無所得故得
133 23 to have; there is 以無所得故得
134 23 marks time passed 以無所得故得
135 23 obtain; attain; prāpta 以無所得故得
136 23 meaning; sense 一切義三昧所護持
137 23 justice; right action; righteousness 一切義三昧所護持
138 23 artificial; man-made; fake 一切義三昧所護持
139 23 chivalry; generosity 一切義三昧所護持
140 23 just; righteous 一切義三昧所護持
141 23 adopted 一切義三昧所護持
142 23 a relationship 一切義三昧所護持
143 23 volunteer 一切義三昧所護持
144 23 something suitable 一切義三昧所護持
145 23 a martyr 一切義三昧所護持
146 23 a law 一切義三昧所護持
147 23 Yi 一切義三昧所護持
148 23 Righteousness 一切義三昧所護持
149 23 yǒu is; are; to exist 復有六十菩薩
150 23 yǒu to have; to possess 復有六十菩薩
151 23 yǒu indicates an estimate 復有六十菩薩
152 23 yǒu indicates a large quantity 復有六十菩薩
153 23 yǒu indicates an affirmative response 復有六十菩薩
154 23 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有六十菩薩
155 23 yǒu used to compare two things 復有六十菩薩
156 23 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有六十菩薩
157 23 yǒu used before the names of dynasties 復有六十菩薩
158 23 yǒu a certain thing; what exists 復有六十菩薩
159 23 yǒu multiple of ten and ... 復有六十菩薩
160 23 yǒu abundant 復有六十菩薩
161 23 yǒu purposeful 復有六十菩薩
162 23 yǒu You 復有六十菩薩
163 23 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有六十菩薩
164 23 yǒu becoming; bhava 復有六十菩薩
165 23 陀羅尼 tuóluóní Dharani 初地生勝進陀羅尼
166 23 陀羅尼 tuóluóní dharani 初地生勝進陀羅尼
167 22 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如文殊師利本所修行
168 22 suǒ an office; an institute 如文殊師利本所修行
169 22 suǒ introduces a relative clause 如文殊師利本所修行
170 22 suǒ it 如文殊師利本所修行
171 22 suǒ if; supposing 如文殊師利本所修行
172 22 suǒ a few; various; some 如文殊師利本所修行
173 22 suǒ a place; a location 如文殊師利本所修行
174 22 suǒ indicates a passive voice 如文殊師利本所修行
175 22 suǒ that which 如文殊師利本所修行
176 22 suǒ an ordinal number 如文殊師利本所修行
177 22 suǒ meaning 如文殊師利本所修行
178 22 suǒ garrison 如文殊師利本所修行
179 22 suǒ place; pradeśa 如文殊師利本所修行
180 22 suǒ that which; yad 如文殊師利本所修行
181 21 wèi for; to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
182 21 wèi because of 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
183 21 wéi to act as; to serve 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
184 21 wéi to change into; to become 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
185 21 wéi to be; is 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
186 21 wéi to do 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
187 21 wèi for 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
188 21 wèi because of; for; to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
189 21 wèi to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
190 21 wéi in a passive construction 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
191 21 wéi forming a rehetorical question 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
192 21 wéi forming an adverb 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
193 21 wéi to add emphasis 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
194 21 wèi to support; to help 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
195 21 wéi to govern 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
196 21 shí ten 何等為十
197 21 shí Kangxi radical 24 何等為十
198 21 shí tenth 何等為十
199 21 shí complete; perfect 何等為十
200 21 shí ten; daśa 何等為十
201 20 眾生 zhòngshēng all living things 非於眾生菩提心者不可得
202 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 非於眾生菩提心者不可得
203 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
204 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 非於眾生菩提心者不可得
205 19 no 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
206 19 Kangxi radical 71 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
207 19 to not have; without 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
208 19 has not yet 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
209 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
210 19 do not 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
211 19 not; -less; un- 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
212 19 regardless of 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
213 19 to not have 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
214 19 um 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
215 19 Wu 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
216 19 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
217 19 not; non- 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
218 19 mo 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
219 19 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
220 19 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
221 17 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就眾善本
222 17 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就眾善本
223 17 成就 chéngjiù accomplishment 成就眾善本
224 17 成就 chéngjiù Achievements 成就眾善本
225 17 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就眾善本
226 17 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就眾善本
227 17 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就眾善本
228 16 ruò to seem; to be like; as 若能如是解
229 16 ruò seemingly 若能如是解
230 16 ruò if 若能如是解
231 16 ruò you 若能如是解
232 16 ruò this; that 若能如是解
233 16 ruò and; or 若能如是解
234 16 ruò as for; pertaining to 若能如是解
235 16 pomegranite 若能如是解
236 16 ruò to choose 若能如是解
237 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能如是解
238 16 ruò thus 若能如是解
239 16 ruò pollia 若能如是解
240 16 ruò Ruo 若能如是解
241 16 ruò only then 若能如是解
242 16 ja 若能如是解
243 16 jñā 若能如是解
244 16 zhòng many; numerous 成就眾善本
245 16 zhòng masses; people; multitude; crowd 成就眾善本
246 16 zhòng general; common; public 成就眾善本
247 16 zhòng many; all; sarva 成就眾善本
248 15 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
249 15 old; ancient; former; past 何以故
250 15 reason; cause; purpose 何以故
251 15 to die 何以故
252 15 so; therefore; hence 何以故
253 15 original 何以故
254 15 accident; happening; instance 何以故
255 15 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
256 15 something in the past 何以故
257 15 deceased; dead 何以故
258 15 still; yet 何以故
259 14 shēng to be born; to give birth 初地生勝進陀羅尼
260 14 shēng to live 初地生勝進陀羅尼
261 14 shēng raw 初地生勝進陀羅尼
262 14 shēng a student 初地生勝進陀羅尼
263 14 shēng life 初地生勝進陀羅尼
264 14 shēng to produce; to give rise 初地生勝進陀羅尼
265 14 shēng alive 初地生勝進陀羅尼
266 14 shēng a lifetime 初地生勝進陀羅尼
267 14 shēng to initiate; to become 初地生勝進陀羅尼
268 14 shēng to grow 初地生勝進陀羅尼
269 14 shēng unfamiliar 初地生勝進陀羅尼
270 14 shēng not experienced 初地生勝進陀羅尼
271 14 shēng hard; stiff; strong 初地生勝進陀羅尼
272 14 shēng very; extremely 初地生勝進陀羅尼
273 14 shēng having academic or professional knowledge 初地生勝進陀羅尼
274 14 shēng a male role in traditional theatre 初地生勝進陀羅尼
275 14 shēng gender 初地生勝進陀羅尼
276 14 shēng to develop; to grow 初地生勝進陀羅尼
277 14 shēng to set up 初地生勝進陀羅尼
278 14 shēng a prostitute 初地生勝進陀羅尼
279 14 shēng a captive 初地生勝進陀羅尼
280 14 shēng a gentleman 初地生勝進陀羅尼
281 14 shēng Kangxi radical 100 初地生勝進陀羅尼
282 14 shēng unripe 初地生勝進陀羅尼
283 14 shēng nature 初地生勝進陀羅尼
284 14 shēng to inherit; to succeed 初地生勝進陀羅尼
285 14 shēng destiny 初地生勝進陀羅尼
286 14 shēng birth 初地生勝進陀羅尼
287 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩薩修菩提心者
288 14 zhě that 菩薩修菩提心者
289 14 zhě nominalizing function word 菩薩修菩提心者
290 14 zhě used to mark a definition 菩薩修菩提心者
291 14 zhě used to mark a pause 菩薩修菩提心者
292 14 zhě topic marker; that; it 菩薩修菩提心者
293 14 zhuó according to 菩薩修菩提心者
294 14 zhě ca 菩薩修菩提心者
295 13 三昧 sānmèi samadhi 法寶三昧所護持
296 13 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 法寶三昧所護持
297 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
298 13 ér Kangxi radical 126 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
299 13 ér you 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
300 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
301 13 ér right away; then 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
302 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
303 13 ér if; in case; in the event that 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
304 13 ér therefore; as a result; thus 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
305 13 ér how can it be that? 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
306 13 ér so as to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
307 13 ér only then 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
308 13 ér as if; to seem like 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
309 13 néng can; able 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
310 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
311 13 ér me 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
312 13 ér to arrive; up to 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
313 13 ér possessive 世尊與無央數大眾圍繞而為說法
314 13 in; at 非於眾生菩提心者不可得
315 13 in; at 非於眾生菩提心者不可得
316 13 in; at; to; from 非於眾生菩提心者不可得
317 13 to go; to 非於眾生菩提心者不可得
318 13 to rely on; to depend on 非於眾生菩提心者不可得
319 13 to go to; to arrive at 非於眾生菩提心者不可得
320 13 from 非於眾生菩提心者不可得
321 13 give 非於眾生菩提心者不可得
322 13 oppposing 非於眾生菩提心者不可得
323 13 and 非於眾生菩提心者不可得
324 13 compared to 非於眾生菩提心者不可得
325 13 by 非於眾生菩提心者不可得
326 13 and; as well as 非於眾生菩提心者不可得
327 13 for 非於眾生菩提心者不可得
328 13 Yu 非於眾生菩提心者不可得
329 13 a crow 非於眾生菩提心者不可得
330 13 whew; wow 非於眾生菩提心者不可得
331 13 néng can; able 若能如是解
332 13 néng ability; capacity 若能如是解
333 13 néng a mythical bear-like beast 若能如是解
334 13 néng energy 若能如是解
335 13 néng function; use 若能如是解
336 13 néng may; should; permitted to 若能如是解
337 13 néng talent 若能如是解
338 13 néng expert at 若能如是解
339 13 néng to be in harmony 若能如是解
340 13 néng to tend to; to care for 若能如是解
341 13 néng to reach; to arrive at 若能如是解
342 13 néng as long as; only 若能如是解
343 13 néng even if 若能如是解
344 13 néng but 若能如是解
345 13 néng in this way 若能如是解
346 13 néng to be able; śak 若能如是解
347 13 jiàn to see 非見
348 13 jiàn opinion; view; understanding 非見
349 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 非見
350 13 jiàn refer to; for details see 非見
351 13 jiàn to appear 非見
352 13 jiàn passive marker 非見
353 13 jiàn to meet 非見
354 13 jiàn to receive (a guest) 非見
355 13 jiàn let me; kindly 非見
356 13 jiàn Jian 非見
357 13 xiàn to appear 非見
358 13 xiàn to introduce 非見
359 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 非見
360 12 如是 rúshì thus; so 法相如是甚深
361 12 如是 rúshì thus, so 法相如是甚深
362 12 十法 shí fǎ ten rules; perfecting of the ten rules 菩薩發菩提心有十法
363 12 míng measure word for people 會中有菩薩名思無量義
364 12 míng fame; renown; reputation 會中有菩薩名思無量義
365 12 míng a name; personal name; designation 會中有菩薩名思無量義
366 12 míng rank; position 會中有菩薩名思無量義
367 12 míng an excuse 會中有菩薩名思無量義
368 12 míng life 會中有菩薩名思無量義
369 12 míng to name; to call 會中有菩薩名思無量義
370 12 míng to express; to describe 會中有菩薩名思無量義
371 12 míng to be called; to have the name 會中有菩薩名思無量義
372 12 míng to own; to possess 會中有菩薩名思無量義
373 12 míng famous; renowned 會中有菩薩名思無量義
374 12 míng moral 會中有菩薩名思無量義
375 12 míng name; naman 會中有菩薩名思無量義
376 12 míng fame; renown; yasas 會中有菩薩名思無量義
377 12 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
378 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
379 11 relating to Buddhism 以種種寶華而散佛上
380 11 a statue or image of a Buddha 以種種寶華而散佛上
381 11 a Buddhist text 以種種寶華而散佛上
382 11 to touch; to stroke 以種種寶華而散佛上
383 11 Buddha 以種種寶華而散佛上
384 11 Buddha; Awakened One 以種種寶華而散佛上
385 11 eight 八地自見兩肩上有師子王
386 11 Kangxi radical 12 八地自見兩肩上有師子王
387 11 eighth 八地自見兩肩上有師子王
388 11 all around; all sides 八地自見兩肩上有師子王
389 11 eight; aṣṭa 八地自見兩肩上有師子王
390 11 護持 hùchí to protect and uphold 復有十三昧護持菩提心
391 11 護持 hùchí Protect and Support 復有十三昧護持菩提心
392 11 護持 hùchí to protect; rakṣā 復有十三昧護持菩提心
393 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 故說有菩提
394 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 故說有菩提
395 11 shuì to persuade 故說有菩提
396 11 shuō to teach; to recite; to explain 故說有菩提
397 11 shuō a doctrine; a theory 故說有菩提
398 11 shuō to claim; to assert 故說有菩提
399 11 shuō allocution 故說有菩提
400 11 shuō to criticize; to scold 故說有菩提
401 11 shuō to indicate; to refer to 故說有菩提
402 11 shuō speach; vāda 故說有菩提
403 11 shuō to speak; bhāṣate 故說有菩提
404 10 four 四地能見四方有諸風輪來
405 10 note a musical scale 四地能見四方有諸風輪來
406 10 fourth 四地能見四方有諸風輪來
407 10 Si 四地能見四方有諸風輪來
408 10 four; catur 四地能見四方有諸風輪來
409 10 so as to; in order to 以種種寶華而散佛上
410 10 to use; to regard as 以種種寶華而散佛上
411 10 to use; to grasp 以種種寶華而散佛上
412 10 according to 以種種寶華而散佛上
413 10 because of 以種種寶華而散佛上
414 10 on a certain date 以種種寶華而散佛上
415 10 and; as well as 以種種寶華而散佛上
416 10 to rely on 以種種寶華而散佛上
417 10 to regard 以種種寶華而散佛上
418 10 to be able to 以種種寶華而散佛上
419 10 to order; to command 以種種寶華而散佛上
420 10 further; moreover 以種種寶華而散佛上
421 10 used after a verb 以種種寶華而散佛上
422 10 very 以種種寶華而散佛上
423 10 already 以種種寶華而散佛上
424 10 increasingly 以種種寶華而散佛上
425 10 a reason; a cause 以種種寶華而散佛上
426 10 Israel 以種種寶華而散佛上
427 10 Yi 以種種寶華而散佛上
428 10 use; yogena 以種種寶華而散佛上
429 10 sān three 三地能見諸力士為降伏怨敵
430 10 sān third 三地能見諸力士為降伏怨敵
431 10 sān more than two 三地能見諸力士為降伏怨敵
432 10 sān very few 三地能見諸力士為降伏怨敵
433 10 sān repeatedly 三地能見諸力士為降伏怨敵
434 10 sān San 三地能見諸力士為降伏怨敵
435 10 sān three; tri 三地能見諸力士為降伏怨敵
436 10 sān sa 三地能見諸力士為降伏怨敵
437 10 five 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
438 10 fifth musical note 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
439 10 Wu 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
440 10 the five elements 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
441 10 five; pañca 五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身
442 10 liù six 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
443 10 liù sixth 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
444 10 liù a note on the Gongche scale 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
445 10 liù six; ṣaṭ 六地見眾寶池八功德水湛然盈滿
446 10 èr two 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
447 10 èr Kangxi radical 7 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
448 10 èr second 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
449 10 èr twice; double; di- 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
450 10 èr another; the other 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
451 10 èr more than one kind 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
452 10 èr two; dvā; dvi 二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴
453 10 seven 七地見其左右有諸地獄
454 10 a genre of poetry 七地見其左右有諸地獄
455 10 seventh day memorial ceremony 七地見其左右有諸地獄
456 10 seven; sapta 七地見其左右有諸地獄
457 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment 菩提即是心
458 10 菩提 pútí bodhi 菩提即是心
459 10 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 菩提即是心
460 9 zhū all; many; various 諸願得滿足
461 9 zhū Zhu 諸願得滿足
462 9 zhū all; members of the class 諸願得滿足
463 9 zhū interrogative particle 諸願得滿足
464 9 zhū him; her; them; it 諸願得滿足
465 9 zhū of; in 諸願得滿足
466 9 zhū all; many; sarva 諸願得滿足
467 9 無有 wú yǒu there is not 然於是中亦無有心
468 9 何等 héděng which?; what?; how?; what? 何等為十
469 9 何等 héděng sigh 何等為十
470 8 one 佛說莊嚴菩提心經一卷
471 8 Kangxi radical 1 佛說莊嚴菩提心經一卷
472 8 as soon as; all at once 佛說莊嚴菩提心經一卷
473 8 pure; concentrated 佛說莊嚴菩提心經一卷
474 8 whole; all 佛說莊嚴菩提心經一卷
475 8 first 佛說莊嚴菩提心經一卷
476 8 the same 佛說莊嚴菩提心經一卷
477 8 each 佛說莊嚴菩提心經一卷
478 8 certain 佛說莊嚴菩提心經一卷
479 8 throughout 佛說莊嚴菩提心經一卷
480 8 used in between a reduplicated verb 佛說莊嚴菩提心經一卷
481 8 sole; single 佛說莊嚴菩提心經一卷
482 8 a very small amount 佛說莊嚴菩提心經一卷
483 8 Yi 佛說莊嚴菩提心經一卷
484 8 other 佛說莊嚴菩提心經一卷
485 8 to unify 佛說莊嚴菩提心經一卷
486 8 accidentally; coincidentally 佛說莊嚴菩提心經一卷
487 8 abruptly; suddenly 佛說莊嚴菩提心經一卷
488 8 or 佛說莊嚴菩提心經一卷
489 8 one; eka 佛說莊嚴菩提心經一卷
490 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛現在前三昧所護持
491 8 zhōng middle 一時佛住王舍城耆闍崛山中
492 8 zhōng medium; medium sized 一時佛住王舍城耆闍崛山中
493 8 zhōng China 一時佛住王舍城耆闍崛山中
494 8 zhòng to hit the mark 一時佛住王舍城耆闍崛山中
495 8 zhōng in; amongst 一時佛住王舍城耆闍崛山中
496 8 zhōng midday 一時佛住王舍城耆闍崛山中
497 8 zhōng inside 一時佛住王舍城耆闍崛山中
498 8 zhōng during 一時佛住王舍城耆闍崛山中
499 8 zhōng Zhong 一時佛住王舍城耆闍崛山中
500 8 zhōng intermediary 一時佛住王舍城耆闍崛山中

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
波罗蜜 波羅蜜
 1. bōluómì
 2. bōluómì
 1. paramita
 2. paramita; pāramitā; perfection
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. earth; prthivi
 2. stage; ground; level; bhumi
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
to issue; to emit; utpāda
obtain; attain; prāpta
Righteousness
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
跋陀婆罗 跋陀婆羅 98 Bhadrapala
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法光 102 Faguang
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
金沙 74 Jinsha
108 Liao
满清 滿清 109 Manchurian Qing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
那罗延 那羅延 110 Narayana
能忍 110 able to endure; sahā
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
虛空無垢 120 Gaganamala
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
姚秦 姚秦 89 Later Qin
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
智圆 智圓 90 Zhi Yuan
庄严菩提心分 莊嚴菩提心經 90 Zhuangyan Putixin Jing
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 121.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿提目多伽 196 adhimukti; attention
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八功德水 98 water with eight merits
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
 2. to nurture
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初地 99 the first ground
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
放大光明 102 diffusion of great light
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
非有 102 does not exist; is not real
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
了知 108 to understand clearly
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
深妙 115 profound; deep and subtle
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天冠 116 deva crown
天华 天華 116 divine flowers
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无有得者 無有得者 119 nothing to be obtained
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信根 120 faith; the root of faith
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行法 120 cultivation method
心行 120 mental activity
夜叉 121 yaksa
异见 異見 121 different view
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
怨敌 怨敵 121 an enemy
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正勤 122
 1. Effort; Right Effort
 2. Effort; Right Effort
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸力 諸力 122 powers; bala