NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 《佛說大乘流轉諸有經》

Word count: 648, unique words: 312, character count: 903

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
大王 dàwáng great king / mahārāja
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu
大德 dàdé most virtuous

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
轮迴 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
南西 nánxī Nancy
三藏法师义净 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 93.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
白佛 báifó to ask Buddha
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu
an element
大菩萨 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva
大德 dàdé most virtuous
大王 dàwáng great king / mahārāja
truth
顶受 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold
地狱 地獄 Dìyù a hell
饿鬼 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法名 fǎmíng Dharma name
梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
jiā gha / ga
jiā jia
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view
kòng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
transcendence
流转 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
mián torpor / drowsiness / middha
miè the cessation of suffering
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
傍生 pángshēng a domestic animal
清净 清淨 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人天 réntiān the six realms / all living things
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三匝 sān zā to circumambulate three times
form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shě
 1. equanimity
 2. Equanimity / to give in charity / to give alms
 3. Equanimity / tyāga / to give up / to abandon
shēn body / kāya
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì future / future life
实有 實有 shí yǒu in reality there is
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
贪瞋痴 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
妄分别 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
self / ātman / attan
mo
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
yīng to accept
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yǒu becoming / bhāva
有情 yǒuqíng sentient beings
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
圆满 圓滿 yuán mǎn
 1. perfect / complete
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愚痴 愚癡 yúchī The Poison of Ignorance
zhèng realization / adhigama
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhuǎn Turn
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
zuò a retreat

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
13 大王 dàwáng king 爾時摩揭陀主影勝大王
12 shí knowledge 愚癡無識凡人
10 shí time / a period of time 時影
9 method / way
8 shēng to be born / to give birth 心生憶念戀慕不捨
8 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊為說自證微妙之
7 hòu after / later / behind 所謂初中後善
7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 已滅壞
6 夢中 mèngzhōng in a dream 子於眠夢中
6 to arise / to get up 便起執著
6 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 前識前識性空
6 美女 é a beautiful woman 見與人間端正美女
6 business / industry 云何有情先所造業久
6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 世尊為說自證微妙之
5 爾時 ěr shí at that time 爾時
5 qián front 前識滅已後識
5 zhī to know / to be aware 大王當知
4 wáng Wang 勝王白佛言
4 xīn heart 心生憶念戀慕不捨
4 yǐng a reflection 爾時摩揭陀主影勝大王
4 大德 dàdé most virtuous 閻學新大德輸入
4 shèng to beat / to win / to conquer 爾時摩揭陀主影勝大王
3 人間 rénjiān man's world / the world 見與人間端正美女
3 yán to speak / to say / said 勝王白佛言
3 yuē to speak / to say 世尊告影勝王曰
3 huài bad / spoiled / broken 已滅壞
3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 我分別解說
3 顧戀 gùliàn to miss 起執著已隨生顧戀
3 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾千二百五十人俱
3 kōng empty / void / hollow 本性空故
3 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing 佛說大乘流轉諸有經
3 idea 意云何
3 quán to explain / to comment 所詮不可得
3 zhōng middle / during / inside 池竹林園中
3 to know / to learn / to be informed of 臨命終時皆悉現前
3 color 眼見色時
2 jiàn to see / to meet 見與人間端正美女
2 ài to love 生顧戀已情懷染愛
2 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 後識支
2 zhòng many / numerous 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 qiān one thousand 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 睡覺 shuìjiào to sleep 既睡覺已
2 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 眼見色時
2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 生顧戀已情懷染愛
2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 臨命終時皆悉現前
2 gào to tell / to say / said / told 世尊告影勝王曰
2 can / may / able to 可說此人是大博識明智者不
2 竹林 zhú lín bamboo forest 池竹林園中
2 child / son 子於眠夢中
2 zào to make / to build / to manufacture 云何有情先所造業久
2 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如男
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 臨命終時皆悉現前
2 rén person / people / a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 suí to follow 起執著已隨生顧戀
2 zuò to do 然此諸業作已滅壞
2 xiào school 大德初校
2 明智 míngzhì sensible / wise / judicious / sagacious 可說此人是大博識明智者不
2 mián to sleep 子於眠夢中
2 meaning / sense
2 人天 réntiān the six realms / all living things 無量百千人天大眾
2 男子 nánzǐ a man 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 然有死生業果可
2 ignorance 一切有情皆由愚惑不知非
2 to remember 憶彼夢中所見美女
2 zài in / at 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
2 情懷 qínghuái feelings / mood 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 并大菩薩摩訶薩
2 憶念 yìniàn to remember / to recall 心生憶念戀慕不捨
2 zhǐ to stop / to halt 壞時曾不依止東方而住
2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 憶彼夢中所見美女
2 nán male 譬如男
2 zhù to dwell / to live / to reside 恭敬圍遶而住
2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可得故
2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄起顧戀輪迴生死
2 摩揭陀 Mójiētuó Magadha 爾時摩揭陀主影勝大王
2 散失 sànshī to squander / lost 所造業報而不散失
2 zhǔ owner 爾時摩揭陀主影勝大王
2 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 便起執著
2 néng can / able 豈能與彼而行
2 輸入 shūrù to input 閻學新大德輸入
1 huò to confuse / to mislead / to baffle 一切有情皆由愚惑不知非
1 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 心生憙樂
1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 妄起顧戀輪迴生死
1 所謂 suǒwèi so-called 所謂初中後善
1 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 皆是藉緣生
1 體空 tǐkōng the emptiness of substance 畢竟體空
1 pán firm / stable 沈介磐大德二校
1 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination 於空妄分別
1 名勝 míngshèng a place famous for its scenery or historical relics / scenic spot 是名勝義諦
1 生起 shēngqǐ cause / arising 無間生起彼同類心
1 jiā jia 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 shēn body / torso 身語意造作諸業
1 三匝 sān zā to circumambulate three times 右遶三匝
1 fāng square / quadrilateral / one side 方四維上下
1 鮮白 xiǎnbái bright white 鮮白梵行之相
1 便 biàn convenient / handy / easy 便起執著
1 一面 yīmiàn one side 在一面坐
1 happy / glad / cheerful / joyful 心生憙樂
1 無間 wú jiān very close / continuously / unbroken / indistinguishable 無間生起彼同類心
1 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 是名為俗諦
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 皆由邪計想
1 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 鮮白梵行之相
1 有情 yǒuqíng sentient beings 云何有情先所造業久
1 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼
1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 有法能從此世轉至後世
1 後世 hòushì later generations / posterity 有法能從此世轉至後世
1 虛妄 xūwàng not real / fabricated 諸法皆虛妄
1 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 意亦不知法
1 文義 wényì the meaning of a text 文義巧妙
1 xué to study / to learn 閻學新大德輸入
1 生人 shēngrén a stranger 或生人中
1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
1 法名 fǎmíng Dharma name 諸法名本無
1 xíng to walk / to move 豈能與彼而行
1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
1 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 本性空故
1 名為 míngwèi to be called 是名為俗諦
1 jìn nearby 是名近勝義
1 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 前識滅時無有去處
1 南西 nánxī Nancy 亦不依止南西北
1 不見 bújiàn to not see 眼不見於色
1 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
1 生天 shēng tiān highest rebirth 或生天上
1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 是諸法自性
1 不能 bù néng cannot / must not / should not 愚者不能知
1 one 純一圓滿
1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
1 to die 前識滅時名之為死
1 影像 yǐngxiàng an image 見美女影像皆現如是
1 博識 bóshí knowledgeable / erudite / erudition / proficient 可說此人是大博識明智者不
1 yǎn eye 眼不見於色
1 yòu right / right-hand 右遶三匝
1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師義淨奉
1 duò to descend / to fall 或墮傍生
1 gǎn to feel / to move / to touch / to affect 分明領受所感異熟
1 上下 shàngxià up and down / top and bottom 方四維上下
1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 xīn new / fresh / modern 閻學新大德輸入
1 愚人 yúrén stupid person / ignoramus 此是愚人
1 rào to go around / to wind / to orbit 右遶三匝
1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
1 傍生 pángshēng a domestic animal 或墮傍生
1 dialect / language / speech 離於能詮語
1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 見美女影像皆現如是
1 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願
1 jiǔ old 云何有情先所造業久
1 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings 離於能詮語
1 領受 lǐngshòu to accept / to receive 分明領受所感異熟
1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情皆由愚惑不知非
1 稠密 chóumì dense 稠密
1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 無量百千人天大眾
1 無有 wú yǒu is not 前識滅時無有去處
1 白佛 báifó to ask Buddha 勝王白佛言
1 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄
1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續流轉
1 to calculate / to compute / to count 皆由邪計想
1 死死 sǐsǐ rigid / unwavering / unbendable / firm (hold on sth) / tenacious 死死性空
1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無
1 yīng should / ought 如是應知
1 法體 fǎ tǐ essence of all things 又復諸法體悉
1 jiā gha / ga 說伽他曰
1 同類 tónglèi a person or object of the same kind 無間生起彼同類心
1 lìng to make / to cause to be / to lead 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 shì a generation 有法能從此世轉至後世
1 為生 wéishēng to make a living 起號之為生
1 無名氏 wúmíngshì anonymous 無名氏大德輸入
1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師義淨奉
1 shàng top / a high position 或生天上
1 解說 jiěshuō to explain / to comment 我分別解說
1 book / volume
1 to send out / to issue
1 to translate / to interpret 制譯
1 chí pool / pond / reservoir 池竹林園中
1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡無識凡人
1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 相續流轉
1 名字 míngzi full name 但依名字立
1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 所造業報而不散失
1 圍遶 wéirào to circumambulate 恭敬圍遶而住
1 èr two 沈介磐大德二校
1 四維 sì wéi the four half points of the compass 方四維上下
1 分明 fēnmíng clear 分明領受所感異熟
1 xiǎng to think 皆由邪計想
1 jiè to introduce / to lie between 沈介磐大德二校
1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 然有死生業果可
1 zuò to sit 在一面坐
1 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜
1 wǎng to go (in a direction)
1 語意 yǔyì meaning / content of speech or writing / semantics 身語意造作諸業
1 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生性空
1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
1 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing 大唐三藏法師義淨奉
1 shě to give up / to abandon 心生憶念戀慕不捨
1 zhòng heavy 世尊欲重宣此
1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 所謂初中後善
1 jié a ram / deer's skin 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 分明領受所感異熟
1 shēn deep 摩揭陀主影勝大王深
1 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 是名近勝義
1 to reach 及大菩薩
1 to leave / to depart / to go away / to part 離於能詮語
1 desire 世尊欲重宣此
1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 純一圓滿
1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 妄起顧戀輪迴生死
1 duó a large ancient bell 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 to stand 但依名字立
1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 實有 shí yǒu Absolute Reality 是實有不
1 zhèng proof 世尊為說自證微妙之
1 shí ten 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨
1 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons 起染愛故隨貪瞋癡
1 yuán garden / park / orchard 池竹林園中
1 意識 yìshí to be aware 至命終時意識將滅
1 凡人 fánrén an ordinary person / a mortal 愚癡無識凡人
1 hào number, such as day of a month or name of a ship 起號之為生
1 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 并大菩薩摩訶薩
1 世間 shìjiān world 我說諸世間
1 chóu dense / crowded / thick / many 共為稠
1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍為
1 běi north 亦不依止南西北
1 xuān to declare / to announce 世尊欲重宣此
1 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
1 lín to face / to overlook 臨命終時皆悉現前
1 初中 chūzhōng junior high school / middle school 所謂初中後善
1 愛戀 àiliàn in love with / to feel deeply attached to 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬圍遶而住
1 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 世尊為說自證微妙之
1 yán the gate of a village 閻學新大德輸入
1 chún pure 純一圓滿
1 東方 dōngfāng The East / The Orient 壞時曾不依止東方而住
1 假名 jiàmíng pseudonym 諸法唯假名
1 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 文義巧妙
1 Shěn Shen 沈介磐大德二校
1 truth 是名勝義諦
1 觀察 guānchá to observe 智者當觀察
1 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量百千人天大眾
1 bǎi one hundred 無量百千人天大眾
1 děng et cetera / and so on 人天等眾
1 sufficient / enough 竹林中禮世尊足
1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 竹林中禮世尊足
1 secret / hidden / confidential / intimate
1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當觀察
1 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold 心頂受
1 in disorder 皆是藉緣生
1 lán exhausted / late 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 戀慕 liànmù to yearn for / to be enamored of / to have tender feelings for / to be sentimentally attached to 心生憶念戀慕不捨
1 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 見與人間端正美女
1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice 信受奉行
1 造作 zàozuò to make / to manufacture 身語意造作諸業
1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心

Bigrams

Top 312

Frequency Simplified Traditional Example Document
6 后识 後識 前識滅已後識 Scroll 1
5 前识 前識 前識滅已後識 Scroll 1
3 影胜 影勝 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
3 识灭 識滅 前識滅已後識 Scroll 1
2 主影 主影 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 染爱 染愛 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
2 眠梦中 眠夢中 子於眠夢中 Scroll 1
2 摩揭陀主 摩揭陀主 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 灭时 滅時 前識滅時名之為死 Scroll 1
2 悉现前 悉現前 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 起执着 起執著 便起執著 Scroll 1
2 大德输入 大德輸入 閻學新大德輸入 Scroll 1
2 心生 心生 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 梦中所见 夢中所見 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 生时 生時 生時 Scroll 1
2 命终时 命終時 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 胜王 勝王 勝王白佛言 Scroll 1
2 生忆念 生憶念 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 灭坏 滅壞 已滅壞 Scroll 1
2 所见美女 所見美女 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 世尊告 世尊告 世尊告影勝王曰 Scroll 1
2 梦中人间 夢中人間 於眠夢中人間美女 Scroll 1
2 识性空 識性空 前識前識性空 Scroll 1
2 生顾恋 生顧戀 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
2 胜大王 勝大王 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
1 端正美女 端正美女 見與人間端正美女 Scroll 1
1 男子情怀 男子情懷 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 爱恋生 愛戀生 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 男子纵 男子縱 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 愚惑 愚惑 一切有情皆由愚惑不知非 Scroll 1
1 法能 法能 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 坏时 壞時 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 识生 識生 後識生時 Scroll 1
1 造业报 造業報 所造業報而不散失 Scroll 1
1 尔时摩揭陀 爾時摩揭陀 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
1 文义巧妙 文義巧妙 文義巧妙 Scroll 1
1 世尊足 世尊足 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 人间端正 人間端正 見與人間端正美女 Scroll 1
1 世尊欲 世尊欲 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 无名氏大德 無名氏大德 無名氏大德輸入 Scroll 1
1 堕傍生 墮傍生 或墮傍生 Scroll 1
1 止东方 止東方 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 制译 製譯 制譯 Scroll 1
1 时无有 時無有 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 二校 二校 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 等众 等眾 人天等眾 Scroll 1
1 近胜义 近勝義 是名近勝義 Scroll 1
1 礼世尊 禮世尊 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 世转 世轉 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 磐大德 磐大德 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 譬如男子 譬如男子 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 死死性空 死死性空 死死性空 Scroll 1
1 证微妙 證微妙 世尊為說自證微妙之 Scroll 1
1 憙乐 憙樂 心生憙樂 Scroll 1
1 支起 支起 支起無所從來 Scroll 1
1 识凡人 識凡人 愚癡無識凡人 Scroll 1
1 十人 十人 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 遶三匝 遶三匝 右遶三匝 Scroll 1
1 沈介 沈介 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 千人天 千人天 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 情怀爱恋 情懷愛戀 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 时意识 時意識 至命終時意識將滅 Scroll 1
1 王白佛 王白佛 勝王白佛言 Scroll 1
1 初中后 初中後 所謂初中後善 Scroll 1
1 可说 可說 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 起染 起染 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 阑铎 闌鐸 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 法体悉 法體悉 又復諸法體悉 Scroll 1
1 色时 色時 眼見色時 Scroll 1
1 博识明智 博識明智 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 临命终 臨命終 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
1 名胜义 名勝義 是名勝義諦 Scroll 1
1 三藏法师义净奉 三藏法師義淨奉 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 新式标点 新式標點 提供新式標點 Scroll 1
1 南西北 南西北 亦不依止南西北 Scroll 1
1 王曰 王曰 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 新大德 新大德 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 竹林中 竹林中 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 能诠语 能詮語 離於能詮語 Scroll 1
1 铎迦 鐸迦 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 二百五十 二百五十 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 忆念恋慕 憶念戀慕 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
1 人天大众 人天大眾 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 名字立 名字立 但依名字立 Scroll 1
1 众千 眾千 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 竹林园 竹林園 池竹林園中 Scroll 1
1 名为俗谛 名為俗諦 是名為俗諦 Scroll 1
1 譬如男 譬如男 譬如男 Scroll 1
1 无量百 無量百 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 千二百五 千二百五 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 大唐三藏法师义净 大唐三藏法師義淨 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 空妄分别 空妄分別 於空妄分別 Scroll 1
1 分别生 分別生 但從分別生 Scroll 1
1 学新 學新 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 大欢喜 大歡喜 大歡喜 Scroll 1
1 大德二 大德二 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 提供新式 提供新式 提供新式標點 Scroll 1
1 及大菩萨 及大菩薩 及大菩薩 Scroll 1
1 业果可 業果可 然有死生業果可 Scroll 1
1 生人中 生人中 或生人中 Scroll 1
1 顾恋轮迴 顧戀輪迴 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 相续流转 相續流轉 相續流轉 Scroll 1
1 心顶受 心頂受 心頂受 Scroll 1
1 大王深 大王深 摩揭陀主影勝大王深 Scroll 1
1 见美女 見美女 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 生憙 生憙 心生憙樂 Scroll 1
1 欲重 欲重 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 王舍城羯 王舍城羯 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 白佛言 白佛言 勝王白佛言 Scroll 1
1 中礼 中禮 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 情怀染 情懷染 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
1 义谛 義諦 是名勝義諦 Scroll 1
1 眼不见 眼不見 眼不見於色 Scroll 1
1 重宣 重宣 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 池竹林 池竹林 池竹林園中 Scroll 1
1 业业 業業 業業性空 Scroll 1
1 纵睡觉 縱睡覺 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 感异熟 感異熟 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 分别解说 分別解說 我分別解說 Scroll 1
1 阎学 閻學 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 世尊说 世尊說 世尊說此法已 Scroll 1
1 死生业果 死生業果 然有死生業果可 Scroll 1
1 本性空 本性空 本性空故 Scroll 1
1 说伽 說伽 說伽他曰 Scroll 1
1 不能知 不能知 愚者不能知 Scroll 1
1 便起 便起 便起執著 Scroll 1
1 方四维 方四維 方四維上下 Scroll 1
1 在一面 在一面 在一面坐 Scroll 1
1 生生性空 生生性空 生生性空 Scroll 1
1 右遶 右遶 右遶三匝 Scroll 1
1 鲜白梵行 鮮白梵行 鮮白梵行之相 Scroll 1
1 眼见色 眼見色 眼見色時 Scroll 1
1 造业 造業 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 同类心 同類心 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 一圆满 一圓滿 純一圓滿 Scroll 1
1 在王舍城 在王舍城 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 所谓初中 所謂初中 所謂初中後善 Scroll 1
1 业性空 業性空 業業性空 Scroll 1
1 四维上下 四維上下 方四維上下 Scroll 1
1 分明领受 分明領受 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 一面坐 一面坐 在一面坐 Scroll 1
1 羯阑 羯闌 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 妄起 妄起 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 语意造作 語意造作 身語意造作諸業 Scroll 1
1 无间生起 無間生起 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 止南西 止南西 亦不依止南西北 Scroll 1
1 随贪瞋痴 隨貪瞋癡 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 起顾恋 起顧戀 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 法自性 法自性 是諸法自性 Scroll 1
1 大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 并大菩薩摩訶薩 Scroll 1
1 大苾刍 大苾芻 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 告曰 告曰 世尊告曰 Scroll 1
1 人天等 人天等 人天等眾 Scroll 1
1 大博识 大博識 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 识支 識支 後識支 Scroll 1
1 邪计 邪計 皆由邪計想 Scroll 1
1 起号 起號 起號之為生 Scroll 1
1 藉缘生 藉緣生 皆是藉緣生 Scroll 1
1 业久 業久 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 王言 王言 王言 Scroll 1
1 恭敬围遶 恭敬圍遶 恭敬圍遶而住 Scroll 1
1 无有去处 無有去處 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 后善 後善 所謂初中後善 Scroll 1
1 业作 業作 然此諸業作已滅壞 Scroll 1
1 生天上 生天上 或生天上 Scroll 1
1 美女影像 美女影像 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 介磐 介磐 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 百千 百千 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 诠不可 詮不可 所詮不可得 Scroll 1
1 苾刍众 苾芻眾 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 时影 時影 時影 Scroll 1
1 随生 隨生 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
1 轮迴生死 輪迴生死 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 纯一 純一 純一圓滿 Scroll 1
1 纵分别 縱分別 但從分別生 Scroll 1
1 园中 園中 池竹林園中 Scroll 1
1 薄伽梵在 薄伽梵在 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 计想 計想 皆由邪計想 Scroll 1
1 识前 識前 前識前識性空 Scroll 1
1 应知 應知 如是應知 Scroll 1
1 人间美女 人間美女 於眠夢中人間美女 Scroll 1
1 告影 告影 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 身语意 身語意 身語意造作諸業 Scroll 1