NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 《佛說大乘流轉諸有經》

Word count: 642, unique words: 314, character count: 903

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
大王 dàwáng great king / mahārāja
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
大德 dàdé most virtuous
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
轮迴 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
南西 nánxī Nancy
三藏法师义净 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 94.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
白佛 báifó to ask Buddha
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu
an element
大菩萨 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva
大德 dàdé most virtuous
大王 dàwáng great king / mahārāja
truth
顶受 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold
地狱 地獄 Dìyù a hell
饿鬼 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
jiā gha / ga
jiā jia
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view
kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
transcendence
流转 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
mián torpor / drowsiness / middha
miè the cessation of suffering
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
傍生 pángshēng a domestic animal
清净 清淨 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人天 réntiān the six realms / all living things
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三匝 sān zā to circumambulate three times
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shě
 1. equanimity
 2. Equanimity / to give in charity / to give alms
 3. Equanimity / tyāga / to give up / to abandon
shēn body / kāya
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì future / future life
实有 實有 shí yǒu in reality there is
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
贪瞋痴 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
妄分别 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
self / ātman / attan
mo
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice
xìng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
yīng to accept
一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yǒu becoming / bhāva
有情 yǒuqíng sentient beings
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愚痴 愚癡 yúchī The Poison of Ignorance
zhèng realization / adhigama
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
zhuǎn Turn
诸法 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
zuò a retreat

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
13 大王 dàwáng king 爾時摩揭陀主影勝大王
12 shí knowledge 愚癡無識凡人
10 shí time / a period of time 時影
8 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊為說自證微妙之
8 shēng to be born / to give birth 心生憶念戀慕不捨
7 hòu after / later / behind 所謂初中後善
7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 已滅壞
6 to arise / to get up 便起執著
6 method / way
6 美女 é a beautiful woman 見與人間端正美女
6 business / industry 云何有情先所造業久
6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 世尊為說自證微妙之
6 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 前識前識性空
6 夢中 mèngzhōng in a dream 子於眠夢中
5 諸法 zhūfǎ sarvadharma / all things 又復諸法體悉
5 qián front 前識滅已後識
5 爾時 ěr shí at that time 爾時
5 zhī to know / to be aware 大王當知
4 shèng to beat / to win / to conquer 爾時摩揭陀主影勝大王
4 yǐng a reflection 爾時摩揭陀主影勝大王
4 大德 dàdé most virtuous 閻學新大德輸入
4 wáng Wang 勝王白佛言
4 xīn heart 心生憶念戀慕不捨
3 yuē to speak / to say 世尊告影勝王曰
3 quán to explain / to comment 所詮不可得
3 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾千二百五十人俱
3 color 眼見色時
3 huài bad / spoiled / broken 已滅壞
3 zhōng middle / during / inside 池竹林園中
3 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing 佛說大乘流轉諸有經
3 idea 意云何
3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 我分別解說
3 顧戀 gùliàn to miss 起執著已隨生顧戀
3 人間 rénjiān man's world / the world 見與人間端正美女
3 kōng empty / void / hollow 本性空故
3 yán to speak / to say / said 勝王白佛言
3 to know / to learn / to be informed of 臨命終時皆悉現前
2 zhǐ to stop / to halt 壞時曾不依止東方而住
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 臨命終時皆悉現前
2 明智 míngzhì sensible / wise / judicious / sagacious 可說此人是大博識明智者不
2 to remember 憶彼夢中所見美女
2 zài in / at 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
2 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 便起執著
2 ài to love 生顧戀已情懷染愛
2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄起顧戀輪迴生死
2 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 眼見色時
2 qiān one thousand 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 child / son 子於眠夢中
2 nán male 譬如男
2 zuò to do 然此諸業作已滅壞
2 suí to follow 起執著已隨生顧戀
2 輸入 shūrù to input 閻學新大德輸入
2 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 并大菩薩摩訶薩
2 néng can / able 豈能與彼而行
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如男
2 情懷 qínghuái feelings / mood 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 憶念 yìniàn to remember / to recall 心生憶念戀慕不捨
2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 憶彼夢中所見美女
2 meaning / sense
2 摩揭陀 Mójiētuó Magadha 爾時摩揭陀主影勝大王
2 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 人天 réntiān the six realms / all living things 無量百千人天大眾
2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 臨命終時皆悉現前
2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可得故
2 散失 sànshī to squander / lost 所造業報而不散失
2 jiàn to see / to meet 見與人間端正美女
2 竹林 zhú lín bamboo forest 池竹林園中
2 zào to make / to build / to manufacture 云何有情先所造業久
2 zhǔ owner 爾時摩揭陀主影勝大王
2 zhù to dwell / to live / to reside 恭敬圍遶而住
2 xiào school 大德初校
2 男子 nánzǐ a man 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有
2 can / may 可說此人是大博識明智者不
2 zhòng many / numerous 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 mián to sleep 子於眠夢中
2 stupid / doltish / foolish / ignorant 一切有情皆由愚惑不知非
2 gào to tell / to say / said / told 世尊告影勝王曰
2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 生顧戀已情懷染愛
2 睡覺 shuìjiào to sleep 既睡覺已
2 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 後識支
2 rén person / people / a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 然有死生業果可
1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
1 dialect / language / speech 離於能詮語
1 領受 lǐngshòu to accept / to receive 分明領受所感異熟
1 jiā gha / ga 說伽他曰
1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 然有死生業果可
1 duò to descend / to fall 或墮傍生
1 文義 wényì the meaning of a text 文義巧妙
1 初中 chūzhōng junior high school / middle school 所謂初中後善
1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續流轉
1 shě to give up / to abandon 心生憶念戀慕不捨
1 生起 shēngqǐ cause / arising 無間生起彼同類心
1 zhòng heavy 世尊欲重宣此
1 yòu right / right-hand 右遶三匝
1 Shěn Shen 沈介磐大德二校
1 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
1 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons 起染愛故隨貪瞋癡
1 後世 hòushì later generations / posterity 有法能從此世轉至後世
1 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 前識滅時無有去處
1 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 本性空故
1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
1 無有 wú yǒu is not 前識滅時無有去處
1 zuò to sit 在一面坐
1 duó a large ancient bell 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 稠密 chóumì dense 稠密
1 hào number, such as day of a month or name of a ship 起號之為生
1 jié a ram / deer's skin 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 yán the gate of a village 閻學新大德輸入
1 shì a generation 有法能從此世轉至後世
1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 純一圓滿
1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 妄起顧戀輪迴生死
1 lán exhausted / late 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 見美女影像皆現如是
1 意識 yìshí to be aware 至命終時意識將滅
1 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 并大菩薩摩訶薩
1 to send out / to issue
1 假名 jiàmíng pseudonym 諸法唯假名
1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨
1 to calculate / to compute / to count 皆由邪計想
1 名字 míngzi full name 但依名字立
1 為生 wéishēng to make a living 起號之為生
1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者當觀察
1 語意 yǔyì meaning / content of speech or writing / semantics 身語意造作諸業
1 生人 shēngrén a stranger 或生人中
1 解說 jiěshuō to explain / to comment 我分別解說
1 chóu dense / crowded / thick / many 共為稠
1 shí ten 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 to leave / to depart / to go away / to part 離於能詮語
1 zhèng proof 世尊為說自證微妙之
1 happy / glad / cheerful / joyful 心生憙樂
1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 是諸法自性
1 愛戀 àiliàn in love with / to feel deeply attached to 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 yīng should / ought 如是應知
1 chí pool / pond / reservoir 池竹林園中
1 xīn new / fresh / modern 閻學新大德輸入
1 truth 是名勝義諦
1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
1 desire 世尊欲重宣此
1 lìng to make / to cause to be / to lead 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 to translate / to interpret 制譯
1 別名 biémíng alias / alternative name 皆以別別名
1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 分明領受所感異熟
1 yǎn eye 眼不見於色
1 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 死死 sǐsǐ rigid / unwavering / unbendable / firm (hold on sth) / tenacious 死死性空
1 to stand 但依名字立
1 èr two 沈介磐大德二校
1 凡人 fánrén an ordinary person / a mortal 愚癡無識凡人
1 有情 yǒuqíng sentient beings 云何有情先所造業久
1 a human or animal body 又復諸法體悉
1 三匝 sān zā to circumambulate three times 右遶三匝
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 皆由邪計想
1 běi north 亦不依止南西北
1 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 是名為俗諦
1 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 意亦不知法
1 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼
1 實有 shí yǒu Absolute Reality 是實有不
1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 所謂初中後善
1 鮮白 xiǎnbái bright white 鮮白梵行之相
1 世間 shìjiān world 我說諸世間
1 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings 離於能詮語
1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
1 xuān to declare / to announce 世尊欲重宣此
1 lín to face / to overlook 臨命終時皆悉現前
1 sufficient / enough 竹林中禮世尊足
1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
1 虛妄 xūwàng not real / fabricated 諸法皆虛妄
1 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 世尊為說自證微妙之
1 pán firm / stable 沈介磐大德二校
1 分明 fēnmíng clear 分明領受所感異熟
1 yuán garden / park / orchard 池竹林園中
1 無間 wú jiān very close / continuously / unbroken / indistinguishable 無間生起彼同類心
1 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 皆是藉緣生
1 book / volume
1 愚人 yúrén stupid person / ignoramus 此是愚人
1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情皆由愚惑不知非
1 圍遶 wéirào to circumambulate 恭敬圍遶而住
1 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜
1 jìn nearby 是名近勝義
1 所謂 suǒwèi so-called 所謂初中後善
1 生天 shēng tiān highest rebirth 或生天上
1 白佛 báifó to ask Buddha 勝王白佛言
1 děng et cetera / and so on 人天等眾
1 chún pure 純一圓滿
1 jiā jia 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 無名氏 wúmíngshì anonymous 無名氏大德輸入
1 觀察 guānchá to observe 智者當觀察
1 博識 bóshí knowledgeable / erudite / erudition / proficient 可說此人是大博識明智者不
1 上下 shàngxià up and down / top and bottom 方四維上下
1 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量百千人天大眾
1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡無識凡人
1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 妄起顧戀輪迴生死
1 xiǎng to think 皆由邪計想
1 名勝 míngshèng a place famous for its scenery or historical relics / scenic spot 是名勝義諦
1 rào to go around / to wind / to orbit 右遶三匝
1 戀慕 liànmù to yearn for / to be enamored of / to have tender feelings for / to be sentimentally attached to 心生憶念戀慕不捨
1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 有法能從此世轉至後世
1 四維 sì wéi the four half points of the compass 方四維上下
1 xíng to walk / to move 豈能與彼而行
1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍為
1 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 分明領受所感異熟
1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心
1 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold 心頂受
1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 所造業報而不散失
1 名為 míngwèi to be called 是名為俗諦
1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師義淨奉
1 jiǔ old 云何有情先所造業久
1 wǎng to go (in a direction)
1 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 是名近勝義
1 to reach 及大菩薩
1 shēn deep 摩揭陀主影勝大王深
1 one 純一圓滿
1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 竹林中禮世尊足
1 shàng top / a high position 或生天上
1 to die 前識滅時名之為死
1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice 信受奉行
1 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄
1 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生性空
1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 同類 tónglèi a person or object of the same kind 無間生起彼同類心
1 huò to confuse / to mislead / to baffle 一切有情皆由愚惑不知非
1 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing 大唐三藏法師義淨奉
1 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願
1 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 見與人間端正美女
1 東方 dōngfāng The East / The Orient 壞時曾不依止東方而住
1 體空 tǐkōng the emptiness of substance 畢竟體空
1 造作 zàozuò to make / to manufacture 身語意造作諸業
1 一面 yīmiàn one side 在一面坐
1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師義淨奉
1 shēn body / torso 身語意造作諸業
1 不見 bújiàn to not see 眼不見於色
1 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 心生憙樂
1 in disorder 皆是藉緣生
1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬圍遶而住
1 便 biàn convenient / handy / easy 便起執著
1 不能 bù néng cannot / must not / should not 愚者不能知
1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 無量百千人天大眾
1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 相續流轉
1 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination 於空妄分別
1 jiè to introduce / to lie between 沈介磐大德二校
1 傍生 pángshēng a domestic animal 或墮傍生
1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無
1 secret / hidden / confidential / intimate
1 fāng square / quadrilateral / one side 方四維上下
1 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 鮮白梵行之相
1 bǎi one hundred 無量百千人天大眾
1 影像 yǐngxiàng an image 見美女影像皆現如是
1 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 文義巧妙
1 南西 nánxī Nancy 亦不依止南西北
1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
1 xué to study / to learn 閻學新大德輸入

Bigrams

Top 314

Frequency Simplified Traditional Example Document
6 后识 後識 前識滅已後識 Scroll 1
5 前识 前識 前識滅已後識 Scroll 1
3 影胜 影勝 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
3 识灭 識滅 前識滅已後識 Scroll 1
2 悉现前 悉現前 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 生顾恋 生顧戀 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
2 心生 心生 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 起执着 起執著 便起執著 Scroll 1
2 所见美女 所見美女 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 灭坏 滅壞 已滅壞 Scroll 1
2 世尊告 世尊告 世尊告影勝王曰 Scroll 1
2 识性空 識性空 前識前識性空 Scroll 1
2 眠梦中 眠夢中 子於眠夢中 Scroll 1
2 命终时 命終時 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 生忆念 生憶念 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 胜大王 勝大王 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 大德输入 大德輸入 閻學新大德輸入 Scroll 1
2 梦中人间 夢中人間 於眠夢中人間美女 Scroll 1
2 灭时 滅時 前識滅時名之為死 Scroll 1
2 主影 主影 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 梦中所见 夢中所見 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 生时 生時 生時 Scroll 1
2 摩揭陀主 摩揭陀主 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 染爱 染愛 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
2 胜王 勝王 勝王白佛言 Scroll 1
1 时意识 時意識 至命終時意識將滅 Scroll 1
1 说伽 說伽 說伽他曰 Scroll 1
1 大博识 大博識 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 四维上下 四維上下 方四維上下 Scroll 1
1 身语意 身語意 身語意造作諸業 Scroll 1
1 随贪瞋痴 隨貪瞋癡 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 生生性空 生生性空 生生性空 Scroll 1
1 阎学 閻學 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 法能 法能 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 临命终 臨命終 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
1 愚惑 愚惑 一切有情皆由愚惑不知非 Scroll 1
1 情怀染 情懷染 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
1 分明领受 分明領受 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 起染 起染 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 相续流转 相續流轉 相續流轉 Scroll 1
1 轮迴生死 輪迴生死 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 二校 二校 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 竹林园 竹林園 池竹林園中 Scroll 1
1 大王深 大王深 摩揭陀主影勝大王深 Scroll 1
1 后善 後善 所謂初中後善 Scroll 1
1 应知 應知 如是應知 Scroll 1
1 遶三匝 遶三匝 右遶三匝 Scroll 1
1 重宣 重宣 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 诸法自性 諸法自性 是諸法自性 Scroll 1
1 顾恋轮迴 顧戀輪迴 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 世尊欲 世尊欲 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 众千 眾千 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 大欢喜 大歡喜 大歡喜 Scroll 1
1 铎迦 鐸迦 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 名胜义 名勝義 是名勝義諦 Scroll 1
1 白佛言 白佛言 勝王白佛言 Scroll 1
1 止东方 止東方 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 分别解说 分別解說 我分別解說 Scroll 1
1 等众 等眾 人天等眾 Scroll 1
1 提供新式 提供新式 提供新式標點 Scroll 1
1 中礼 中禮 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 造业 造業 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 造业报 造業報 所造業報而不散失 Scroll 1
1 王舍城羯 王舍城羯 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 义谛 義諦 是名勝義諦 Scroll 1
1 阑铎 闌鐸 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 世转 世轉 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 三藏法师义净奉 三藏法師義淨奉 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 爱恋生 愛戀生 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 世尊说 世尊說 世尊說此法已 Scroll 1
1 南西北 南西北 亦不依止南西北 Scroll 1
1 时无有 時無有 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 端正美女 端正美女 見與人間端正美女 Scroll 1
1 纯一 純一 純一圓滿 Scroll 1
1 生天上 生天上 或生天上 Scroll 1
1 业作 業作 然此諸業作已滅壞 Scroll 1
1 大唐三藏法师义净 大唐三藏法師義淨 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 百千 百千 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 人天等 人天等 人天等眾 Scroll 1
1 方四维 方四維 方四維上下 Scroll 1
1 业久 業久 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 沈介 沈介 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 识前 識前 前識前識性空 Scroll 1
1 死生业果 死生業果 然有死生業果可 Scroll 1
1 无有去处 無有去處 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 大苾刍 大苾芻 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 文义巧妙 文義巧妙 文義巧妙 Scroll 1
1 人天大众 人天大眾 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 及大菩萨 及大菩薩 及大菩薩 Scroll 1
1 在一面 在一面 在一面坐 Scroll 1
1 语意造作 語意造作 身語意造作諸業 Scroll 1
1 法非有 法非有 於名法非有 Scroll 1
1 人间美女 人間美女 於眠夢中人間美女 Scroll 1
1 学新 學新 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 千二百五 千二百五 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 二百五十 二百五十 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 王白佛 王白佛 勝王白佛言 Scroll 1
1 男子情怀 男子情懷 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 所谓初中 所謂初中 所謂初中後善 Scroll 1
1 能诠语 能詮語 離於能詮語 Scroll 1
1 介磐 介磐 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 鲜白梵行 鮮白梵行 鮮白梵行之相 Scroll 1
1 坏时 壞時 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 王曰 王曰 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 死死性空 死死性空 死死性空 Scroll 1
1 识支 識支 後識支 Scroll 1
1 堕傍生 墮傍生 或墮傍生 Scroll 1
1 池竹林 池竹林 池竹林園中 Scroll 1
1 园中 園中 池竹林園中 Scroll 1
1 近胜义 近勝義 是名近勝義 Scroll 1
1 憙乐 憙樂 心生憙樂 Scroll 1
1 初中后 初中後 所謂初中後善 Scroll 1
1 心顶受 心頂受 心頂受 Scroll 1
1 十人 十人 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 情怀爱恋 情懷愛戀 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 无量百 無量百 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 无间生起 無間生起 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 一圆满 一圓滿 純一圓滿 Scroll 1
1 无名氏大德 無名氏大德 無名氏大德輸入 Scroll 1
1 证微妙 證微妙 世尊為說自證微妙之 Scroll 1
1 大德二 大德二 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 分别生 分別生 但從分別生 Scroll 1
1 名字立 名字立 但依名字立 Scroll 1
1 羯阑 羯闌 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 支起 支起 支起無所從來 Scroll 1
1 大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 并大菩薩摩訶薩 Scroll 1
1 博识明智 博識明智 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 诠不可 詮不可 所詮不可得 Scroll 1
1 告影 告影 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 譬如男 譬如男 譬如男 Scroll 1
1 不能知 不能知 愚者不能知 Scroll 1
1 邪计 邪計 皆由邪計想 Scroll 1
1 感异熟 感異熟 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 随生 隨生 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
1 识生 識生 後識生時 Scroll 1
1 诸法体 諸法體 又復諸法體悉 Scroll 1
1 止南西 止南西 亦不依止南西北 Scroll 1
1 计想 計想 皆由邪計想 Scroll 1
1 本性空 本性空 本性空故 Scroll 1
1 千人天 千人天 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 世尊足 世尊足 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 时影 時影 時影 Scroll 1
1 空妄分别 空妄分別 於空妄分別 Scroll 1
1 告曰 告曰 世尊告曰 Scroll 1
1 色时 色時 眼見色時 Scroll 1
1 竹林中 竹林中 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 美女影像 美女影像 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 眼不见 眼不見 眼不見於色 Scroll 1
1 便起 便起 便起執著 Scroll 1
1 业果可 業果可 然有死生業果可 Scroll 1
1 礼世尊 禮世尊 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 生人中 生人中 或生人中 Scroll 1
1 新式标点 新式標點 提供新式標點 Scroll 1
1 薄伽梵在 薄伽梵在 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 磐大德 磐大德 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 譬如男子 譬如男子 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 妄起 妄起 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 藉缘生 藉緣生 皆是藉緣生 Scroll 1
1 识凡人 識凡人 愚癡無識凡人 Scroll 1
1 欲重 欲重 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 可说 可說 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 生憙 生憙 心生憙樂 Scroll 1
1 一面坐 一面坐 在一面坐 Scroll 1
1 人间端正 人間端正 見與人間端正美女 Scroll 1
1 王言 王言 王言 Scroll 1
1 业业 業業 業業性空 Scroll 1
1 体悉 體悉 又復諸法體悉 Scroll 1
1 制译 製譯 制譯 Scroll 1
1 右遶 右遶 右遶三匝 Scroll 1
1 同类心 同類心 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 在王舍城 在王舍城 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 业性空 業性空 業業性空 Scroll 1
1 眼见色 眼見色 眼見色時 Scroll 1
1 恭敬围遶 恭敬圍遶 恭敬圍遶而住 Scroll 1
1 名为俗谛 名為俗諦 是名為俗諦 Scroll 1
1 尔时摩揭陀 爾時摩揭陀 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
1 起号 起號 起號之為生 Scroll 1
1 忆念恋慕 憶念戀慕 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
1 起顾恋 起顧戀 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 苾刍众 苾芻眾 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 见美女 見美女 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 新大德 新大德 閻學新大德輸入 Scroll 1