NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Bhavasaṅkrāntisūtra (Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing) 《佛說大乘流轉諸有經》

Word count: 653, unique words: 311, character count: 903

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
大王 dàwáng great king / mahārāja
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu
大德 dàdé most virtuous

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
佛说大乘流转诸有经 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing
轮迴 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
南西 nánxī Nancy
三藏法师义净 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 93.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
白佛 báifó to ask Buddha
苾刍 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu
an element
大菩萨 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva
大德 dàdé most virtuous
大王 dàwáng great king / mahārāja
truth
顶受 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold
地狱 地獄 dìyù a hell
饿鬼 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法名 fǎmíng Dharma name
梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
jiā gha / ga
jiā jia
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view
kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
transcendence
流转 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
mián torpor / drowsiness / middha
miè the cessation of suffering
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
傍生 pángshēng a domestic animal
清净 清淨 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人天 réntiān the six realms / all living things
如是我闻 如是我聞 Rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三匝 sān zā to circumambulate three times
form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
Shě
 1. equanimity
 2. Equanimity / to give in charity / to give alms
 3. Equanimity / tyāga / to give up / to abandon
shēn body / kāya
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生起 shēngqǐ cause / arising
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
胜义 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì future / future life
实有 實有 shí yǒu in reality there is
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
贪瞋痴 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
妄分别 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
self / ātman / attan
mo
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
yǐng an analogy for things arising from cause and effect
yīng to accept
一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yǒu becoming / bhāva
有情 yǒuqíng sentient beings
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愚痴 愚癡 yúchī The Poison of Ignorance
zhèng realization / adhigama
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhuàn Turn
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
zuò a retreat

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
13 大王 dàwáng king 爾時摩揭陀主影勝大王
12 shí knowledge 愚癡無識凡人
10 shí time / a period of time 時影
9 method / way
8 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊為說自證微妙之
8 shēng to be born / to give birth 心生憶念戀慕不捨
7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 已滅壞
7 hòu after / later / behind 所謂初中後善
6 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 前識前識性空
6 美女 é a beautiful woman 見與人間端正美女
6 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 世尊為說自證微妙之
6 business / industry 云何有情先所造業久
6 夢中 mèngzhōng in a dream 子於眠夢中
6 to arise / to get up 便起執著
5 爾時 ěr shí at that time 爾時
5 qián front 前識滅已後識
5 zhī to know / to be aware 大王當知
4 wáng Wang 勝王白佛言
4 大德 dàdé most virtuous 閻學新大德輸入
4 xīn heart 心生憶念戀慕不捨
4 yǐng a reflection 爾時摩揭陀主影勝大王
4 shèng to beat / to win / to conquer 爾時摩揭陀主影勝大王
3 人間 rénjiān man's world / the world 見與人間端正美女
3 顧戀 gùliàn to miss 起執著已隨生顧戀
3 color 眼見色時
3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 我分別解說
3 yuē to speak / to say 世尊告影勝王曰
3 quán to explain / to comment 所詮不可得
3 智者 zhìzhě a sage / a wise man 可說此人是大博識明智者不
3 kōng empty / void / hollow 本性空故
3 huài bad / spoiled / broken 已滅壞
3 yán to speak / to say / said 勝王白佛言
3 to die 前識滅時名之為死
3 rén person / people / a human being 與大苾芻眾千二百五十人俱
3 to know / to learn / to be informed of 臨命終時皆悉現前
3 佛說大乘流轉諸有經 Fó shuō Dàshèng liúzhuàn zhū yǒu jīng Bhavasaṅkrāntisūtra / Fo Shuo Dasheng Liuzhuan Zhu You Jing 佛說大乘流轉諸有經
3 zhōng middle / during / inside 池竹林園中
3 idea 意云何
3 big / great / huge / large / major 與大苾芻眾千二百五十人俱
3 ignorance 此是愚人
3 ài to love 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 zhǐ to stop / to halt 壞時曾不依止東方而住
2 睡覺 shuìjiào to sleep 既睡覺已
2 mián to sleep 子於眠夢中
2 child / son 子於眠夢中
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如男
2 to remember 憶彼夢中所見美女
2 男子 nánzǐ a man 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 zuò to do 然此諸業作已滅壞
2 摩揭陀 Mójiētuó Magadha 爾時摩揭陀主影勝大王
2 憶念 yìniàn to remember / to recall 心生憶念戀慕不捨
2 zhǔ owner 爾時摩揭陀主影勝大王
2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 然有死生業果可
2 zhī to support / to sustain / to erect / to raise 後識支
2 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 并大菩薩摩訶薩
2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 所造業報而不散失
2 zhù to dwell / to live / to reside 恭敬圍遶而住
2 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 néng can / able 豈能與彼而行
2 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 便起執著
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 臨命終時皆悉現前
2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 生顧戀已情懷染愛
2 nán male 譬如男
2 can / may / able to 可說此人是大博識明智者不
2 míng bright / brilliant 可說此人是大博識明智者不
2 zhòng many / numerous 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 qiān one thousand 與大苾芻眾千二百五十人俱
2 輸入 shūrù to input 閻學新大德輸入
2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 憶彼夢中所見美女
2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可得故
2 人天 réntiān the six realms / all living things 無量百千人天大眾
2 xiào school 大德初校
2 suí to follow 起執著已隨生顧戀
2 gào to tell / to say / said / told 世尊告影勝王曰
2 眼見 yǎn jiàn to see with one's own eyes 眼見色時
2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 臨命終時皆悉現前
2 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄起顧戀輪迴生死
2 meaning / sense
2 zào to make / to build / to manufacture 云何有情先所造業久
2 jiàn to see / to meet 見與人間端正美女
2 shī to lose / to miss / to fail 所造業報而不散失
2 情懷 qínghuái feelings / mood 令此男子情懷愛戀生憶念耶
2 竹林 zhú lín bamboo forest 池竹林園中
2 zài in / at 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 稠密 chóumì dense 稠密
1 jiā jia 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 所謂初中後善
1 梵行 fànxíng to live peacefully and free from desires 鮮白梵行之相
1 地獄 Dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄
1 lín to face / to overlook 臨命終時皆悉現前
1 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 世尊為說自證微妙之
1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
1 shì a generation 有法能從此世轉至後世
1 zhòng heavy 世尊欲重宣此
1 文義 wényì the meaning of a text 文義巧妙
1 xíng to walk / to move 豈能與彼而行
1 liàn to feel attached to / to long for / to love 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 desire 世尊欲重宣此
1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 純一圓滿
1 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 有法能從此世轉至後世
1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 竹林中禮世尊足
1 名勝 míngshèng a place famous for its scenery or historical relics / scenic spot 是名勝義諦
1 rào to go around / to wind / to orbit 右遶三匝
1 生天 shēng tiān highest rebirth 或生天上
1 一面 yīmiàn one side 在一面坐
1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil 清淨
1 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 文義巧妙
1 sufficient / enough 竹林中禮世尊足
1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
1 xiǎng to think 皆由邪計想
1 truth 是名勝義諦
1 法體 fǎ tǐ essence of all things 又復諸法體悉
1 二百 èr bǎi two hundred 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 白佛 báifó to ask Buddha 勝王白佛言
1 語意 yǔyì meaning / content of speech or writing / semantics 身語意造作諸業
1 戀慕 liànmù to yearn for / to be enamored of / to have tender feelings for / to be sentimentally attached to 心生憶念戀慕不捨
1 to send out / to issue
1 yīng should / ought 如是應知
1 dialect / language / speech 離於能詮語
1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無
1 假名 jiàmíng pseudonym 諸法唯假名
1 happy / glad / cheerful / joyful 心生憙樂
1 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量百千人天大眾
1 duó a large ancient bell 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 心生憙樂
1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心
1 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 意亦不知法
1 chún pure 純一圓滿
1 wǎng to go (in a direction)
1 jié a ram / deer's skin 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 南西 nánxī Nancy 亦不依止南西北
1 èr two 沈介磐大德二校
1 fèng to offer / to present 大唐三藏法師義淨奉
1 影像 yǐngxiàng an image 見美女影像皆現如是
1 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 前識滅時無有去處
1 生起 shēngqǐ cause / arising 無間生起彼同類心
1 Shěn Shen 沈介磐大德二校
1 chóu dense / crowded / thick / many 共為稠
1 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 皆是藉緣生
1 jiè to introduce / to lie between 沈介磐大德二校
1 bǎi one hundred 無量百千人天大眾
1 意識 yìshí to be aware 至命終時意識將滅
1 頂受 dǐngshòu to accept and maintain faith / to uphold 心頂受
1 one 純一圓滿
1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 妄起顧戀輪迴生死
1 分明 fēnmíng clear 分明領受所感異熟
1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬圍遶而住
1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
1 名字 míngzi full name 但依名字立
1 上下 shàngxià up and down / top and bottom 方四維上下
1 děng et cetera / and so on 人天等眾
1 虛妄 xūwàng not real / fabricated 諸法皆虛妄
1 四維 sì wéi the four half points of the compass 方四維上下
1 傍生 pángshēng a domestic animal 或墮傍生
1 所謂 suǒwèi so-called 所謂初中後善
1 無有 wú yǒu is not 前識滅時無有去處
1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續流轉
1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
1 yòu right / right-hand 右遶三匝
1 shēn deep 摩揭陀主影勝大王深
1 造作 zàozuò to make / to manufacture 身語意造作諸業
1 xué to study / to learn 閻學新大德輸入
1 五十 wǔshí fifty 與大苾芻眾千二百五十人俱
1 secret / hidden / confidential / intimate
1 to translate / to interpret 制譯
1 yǎn eye 眼不見於色
1 鮮白 xiǎnbái bright white 鮮白梵行之相
1 無間 wú jiān very close / continuously / unbroken / indistinguishable 無間生起彼同類心
1 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜
1 shě to give up / to abandon 心生憶念戀慕不捨
1 哀愍 āimǐn to pity / to sympathize with 哀愍為
1 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 是名為俗諦
1 yán the gate of a village 閻學新大德輸入
1 法名 fǎmíng Dharma name 諸法名本無
1 三匝 sān zā to circumambulate three times 右遶三匝
1 shàng top / a high position 或生天上
1 後世 hòushì later generations / posterity 有法能從此世轉至後世
1 凡人 fánrén an ordinary person / a mortal 愚癡無識凡人
1 to calculate / to compute / to count 皆由邪計想
1 觀察 guānchá to observe 智者當觀察
1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 見美女影像皆現如是
1 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance / three poisons 起染愛故隨貪瞋癡
1 jiā gha / ga 說伽他曰
1 huò to confuse / to mislead / to baffle 一切有情皆由愚惑不知非
1 同類 tónglèi a person or object of the same kind 無間生起彼同類心
1 解說 jiěshuō to explain / to comment 我分別解說
1 圍遶 wéirào to circumambulate 恭敬圍遶而住
1 三藏法師義淨 Sān Zàng Fǎshī Yì Jìng Venerable Yi Jing / Venerable Yijing 大唐三藏法師義淨奉
1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 無量百千人天大眾
1 領受 lǐngshòu to accept / to receive 分明領受所感異熟
1 實有 shí yǒu Absolute Reality 是實有不
1 to stand 但依名字立
1 in disorder 皆是藉緣生
1 初中 chūzhōng junior high school / middle school 所謂初中後善
1 duò to descend / to fall 或墮傍生
1 薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼
1 世間 shìjiān world 我說諸世間
1 jìn nearby 是名近勝義
1 體空 tǐkōng the emptiness of substance 畢竟體空
1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
1 lìng to make / to cause to be / to lead 令此男子情懷愛戀生憶念耶
1 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings 離於能詮語
1 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination 於空妄分別
1 shēn body / torso 身語意造作諸業
1 為生 wéishēng to make a living 起號之為生
1 to reach 及大菩薩
1 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生性空
1 yuán garden / park / orchard 池竹林園中
1 běi north 亦不依止南西北
1 zhèng proof 世尊為說自證微妙之
1 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 大唐三藏法師義淨奉
1 不見 bújiàn to not see 眼不見於色
1 勝義 shèngyì beyond description / surpassing worldy ideas / superlative / inscrutable 是名近勝義
1 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願
1 pán firm / stable 沈介磐大德二校
1 book / volume
1 chí pool / pond / reservoir 池竹林園中
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 皆由邪計想
1 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 是諸法自性
1 東方 dōngfāng The East / The Orient 壞時曾不依止東方而住
1 本性 běnxìng natural instincts / nature / inherent quality 本性空故
1 博識 bóshí knowledgeable / erudite / erudition / proficient 可說此人是大博識明智者不
1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 所造業報而不散失
1 to leave / to depart / to go away / to part 離於能詮語
1 不能 bù néng cannot / must not / should not 愚者不能知
1 xuān to declare / to announce 世尊欲重宣此
1 便 biàn convenient / handy / easy 便起執著
1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 相續流轉
1 gǎn to feel / to move / to touch / to affect 分明領受所感異熟
1 zuò to sit 在一面坐
1 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情皆由愚惑不知非
1 端正 duānzhèng upright / regular / proper / correct 見與人間端正美女
1 名為 míngwèi to be called 是名為俗諦
1 fāng square / quadrilateral / one side 方四維上下
1 有情 yǒuqíng sentient beings 云何有情先所造業久
1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 愚癡無識凡人
1 jiǔ old 云何有情先所造業久
1 lán exhausted / late 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦
1 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 并大菩薩摩訶薩
1 hào number, such as day of a month or name of a ship 起號之為生
1 生人 shēngrén a stranger 或生人中
1 xīn new / fresh / modern 閻學新大德輸入
1 zhì to create / to make / to manufacture 制譯
1 死生 sǐshēng life or death / critical (event) 然有死生業果可
1 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 妄起顧戀輪迴生死
1 無名氏 wúmíngshì anonymous 無名氏大德輸入
1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to believe and practice 信受奉行
1 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 分明領受所感異熟

Bigrams

Top 311

Frequency Simplified Traditional Example Document
6 后识 後識 前識滅已後識 Scroll 1
5 前识 前識 前識滅已後識 Scroll 1
3 影胜 影勝 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
3 识灭 識滅 前識滅已後識 Scroll 1
2 胜大王 勝大王 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 灭坏 滅壞 已滅壞 Scroll 1
2 生忆念 生憶念 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 散失 散失 所造業報而不散失 Scroll 1
2 梦中所见 夢中所見 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 悉现前 悉現前 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 胜王 勝王 勝王白佛言 Scroll 1
2 所见美女 所見美女 憶彼夢中所見美女 Scroll 1
2 明智者 明智者 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
2 生顾恋 生顧戀 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
2 灭时 滅時 前識滅時名之為死 Scroll 1
2 识性空 識性空 前識前識性空 Scroll 1
2 染爱 染愛 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
2 摩揭陀主 摩揭陀主 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 主影 主影 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
2 命终时 命終時 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
2 大德输入 大德輸入 閻學新大德輸入 Scroll 1
2 眠梦中 眠夢中 子於眠夢中 Scroll 1
2 心生 心生 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
2 梦中人间 夢中人間 於眠夢中人間美女 Scroll 1
2 世尊告 世尊告 世尊告影勝王曰 Scroll 1
2 生时 生時 生時 Scroll 1
2 起执着 起執著 便起執著 Scroll 1
1 中礼 中禮 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 本性空 本性空 本性空故 Scroll 1
1 众千 眾千 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 提供新式 提供新式 提供新式標點 Scroll 1
1 轮迴生死 輪迴生死 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 端正美女 端正美女 見與人間端正美女 Scroll 1
1 起号 起號 起號之為生 Scroll 1
1 见美女 見美女 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 美女影像 美女影像 見美女影像皆現如是 Scroll 1
1 法能 法能 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 法体悉 法體悉 又復諸法體悉 Scroll 1
1 识凡人 識凡人 愚癡無識凡人 Scroll 1
1 应知 應知 如是應知 Scroll 1
1 文义巧妙 文義巧妙 文義巧妙 Scroll 1
1 遶三匝 遶三匝 右遶三匝 Scroll 1
1 分明领受 分明領受 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 王舍城羯 王舍城羯 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 人间美女 人間美女 於眠夢中人間美女 Scroll 1
1 阎学 閻學 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 分别生 分別生 但從分別生 Scroll 1
1 大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 并大菩薩摩訶薩 Scroll 1
1 眼不见 眼不見 眼不見於色 Scroll 1
1 法自性 法自性 是諸法自性 Scroll 1
1 二百五十 二百五十 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 时无有 時無有 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 生人中 生人中 或生人中 Scroll 1
1 千二百 千二百 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 止南西 止南西 亦不依止南西北 Scroll 1
1 百千 百千 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 譬如男 譬如男 譬如男 Scroll 1
1 千人天 千人天 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 所谓初中 所謂初中 所謂初中後善 Scroll 1
1 五十人 五十人 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 恭敬围遶 恭敬圍遶 恭敬圍遶而住 Scroll 1
1 尔时摩揭陀 爾時摩揭陀 爾時摩揭陀主影勝大王 Scroll 1
1 心顶受 心頂受 心頂受 Scroll 1
1 纵睡觉 縱睡覺 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 竹林园 竹林園 池竹林園中 Scroll 1
1 四维上下 四維上下 方四維上下 Scroll 1
1 能诠语 能詮語 離於能詮語 Scroll 1
1 后善 後善 所謂初中後善 Scroll 1
1 白佛言 白佛言 勝王白佛言 Scroll 1
1 初中后 初中後 所謂初中後善 Scroll 1
1 王白佛 王白佛 勝王白佛言 Scroll 1
1 爱恋 愛戀 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 竹林中 竹林中 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 可说 可說 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 说伽 說伽 說伽他曰 Scroll 1
1 计想 計想 皆由邪計想 Scroll 1
1 堕傍生 墮傍生 或墮傍生 Scroll 1
1 大欢喜 大歡喜 大歡喜 Scroll 1
1 相续流转 相續流轉 相續流轉 Scroll 1
1 憙乐 憙樂 心生憙樂 Scroll 1
1 在一面 在一面 在一面坐 Scroll 1
1 空妄分别 空妄分別 於空妄分別 Scroll 1
1 男子情怀 男子情懷 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 一圆满 一圓滿 純一圓滿 Scroll 1
1 起顾恋 起顧戀 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 业久 業久 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 忆念恋慕 憶念戀慕 心生憶念戀慕不捨 Scroll 1
1 生生性空 生生性空 生生性空 Scroll 1
1 园中 園中 池竹林園中 Scroll 1
1 恋生 戀生 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 铎迦 鐸迦 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 义谛 義諦 是名勝義諦 Scroll 1
1 新式标点 新式標點 提供新式標點 Scroll 1
1 王言 王言 王言 Scroll 1
1 薄伽梵在 薄伽梵在 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 告曰 告曰 世尊告曰 Scroll 1
1 情怀爱 情懷愛 令此男子情懷愛戀生憶念耶 Scroll 1
1 顾恋轮迴 顧戀輪迴 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 池竹林 池竹林 池竹林園中 Scroll 1
1 二校 二校 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 止东方 止東方 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 死生业果 死生業果 然有死生業果可 Scroll 1
1 便起 便起 便起執著 Scroll 1
1 男子纵 男子縱 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 告影 告影 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 学新 學新 閻學新大德輸入 Scroll 1
1 身语意 身語意 身語意造作諸業 Scroll 1
1 人天大众 人天大眾 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 鲜白梵行 鮮白梵行 鮮白梵行之相 Scroll 1
1 造业 造業 云何有情先所造業久 Scroll 1
1 愚人 愚人 此是愚人 Scroll 1
1 方四维 方四維 方四維上下 Scroll 1
1 人间端正 人間端正 見與人間端正美女 Scroll 1
1 不能知 不能知 愚者不能知 Scroll 1
1 沈介 沈介 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 大苾刍 大苾芻 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 妄起 妄起 妄起顧戀輪迴生死 Scroll 1
1 磐大德 磐大德 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 无有去处 無有去處 前識滅時無有去處 Scroll 1
1 同类心 同類心 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 临命终 臨命終 臨命終時皆悉現前 Scroll 1
1 感异熟 感異熟 分明領受所感異熟 Scroll 1
1 礼世尊 禮世尊 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 坏时 壞時 壞時曾不依止東方而住 Scroll 1
1 无量百 無量百 無量百千人天大眾 Scroll 1
1 大博识 大博識 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 名为俗谛 名為俗諦 是名為俗諦 Scroll 1
1 时影 時影 時影 Scroll 1
1 诠不可 詮不可 所詮不可得 Scroll 1
1 及大菩萨 及大菩薩 及大菩薩 Scroll 1
1 人天等 人天等 人天等眾 Scroll 1
1 愚惑 愚惑 一切有情皆由愚惑不知非 Scroll 1
1 一面坐 一面坐 在一面坐 Scroll 1
1 死死 死死 死死性空 Scroll 1
1 等众 等眾 人天等眾 Scroll 1
1 造业报 造業報 所造業報而不散失 Scroll 1
1 语意造作 語意造作 身語意造作諸業 Scroll 1
1 起染 起染 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 南西北 南西北 亦不依止南西北 Scroll 1
1 无名氏大德 無名氏大德 無名氏大德輸入 Scroll 1
1 识生 識生 後識生時 Scroll 1
1 生憙 生憙 心生憙樂 Scroll 1
1 阑铎 闌鐸 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 无间生起 無間生起 無間生起彼同類心 Scroll 1
1 生天上 生天上 或生天上 Scroll 1
1 纯一 純一 純一圓滿 Scroll 1
1 在王舍城 在王舍城 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 证微妙 證微妙 世尊為說自證微妙之 Scroll 1
1 名胜义 名勝義 是名勝義諦 Scroll 1
1 世尊足 世尊足 竹林中禮世尊足 Scroll 1
1 纵分别 縱分別 但從分別生 Scroll 1
1 邪计 邪計 皆由邪計想 Scroll 1
1 世尊欲 世尊欲 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 近胜义 近勝義 是名近勝義 Scroll 1
1 识前 識前 前識前識性空 Scroll 1
1 重宣 重宣 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 苾刍众 苾芻眾 與大苾芻眾千二百五十人俱 Scroll 1
1 业果可 業果可 然有死生業果可 Scroll 1
1 眼见色 眼見色 眼見色時 Scroll 1
1 譬如男子 譬如男子 譬如男子從睡覺已 Scroll 1
1 名字立 名字立 但依名字立 Scroll 1
1 分别解说 分別解說 我分別解說 Scroll 1
1 大德二 大德二 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 博识明 博識明 可說此人是大博識明智者不 Scroll 1
1 欲重 欲重 世尊欲重宣此 Scroll 1
1 王曰 王曰 世尊告影勝王曰 Scroll 1
1 右遶 右遶 右遶三匝 Scroll 1
1 羯阑 羯闌 薄伽梵在王舍城羯闌鐸迦 Scroll 1
1 死性空 死性空 死死性空 Scroll 1
1 大王深 大王深 摩揭陀主影勝大王深 Scroll 1
1 介磐 介磐 沈介磐大德二校 Scroll 1
1 情怀染 情懷染 生顧戀已情懷染愛 Scroll 1
1 业作 業作 然此諸業作已滅壞 Scroll 1
1 支起 支起 支起無所從來 Scroll 1
1 色时 色時 眼見色時 Scroll 1
1 业业 業業 業業性空 Scroll 1
1 随生 隨生 起執著已隨生顧戀 Scroll 1
1 三藏法师义净奉 三藏法師義淨奉 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 藉缘生 藉緣生 皆是藉緣生 Scroll 1
1 制译 製譯 制譯 Scroll 1
1 世转 世轉 有法能從此世轉至後世 Scroll 1
1 识支 識支 後識支 Scroll 1
1 大唐三藏法师义净 大唐三藏法師義淨 大唐三藏法師義淨奉 Scroll 1
1 时意识 時意識 至命終時意識將滅 Scroll 1
1 业性空 業性空 業業性空 Scroll 1
1 世尊说 世尊說 世尊說此法已 Scroll 1
1 随贪瞋痴 隨貪瞋癡 起染愛故隨貪瞋癡 Scroll 1
1 新大德 新大德 閻學新大德輸入 Scroll 1