Glossary and Vocabulary for Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 大雲輪請雨經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 196 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 有無量諸大龍王
2 134 海雲 hǎi yún Hai Yun 海雲龍王大香華龍王
3 130 一切 yīqiè temporary 時彼一切諸龍王等從坐而起
4 130 一切 yīqiè the same 時彼一切諸龍王等從坐而起
5 60 emperor; supreme ruler 波囉帝
6 60 the ruler of Heaven 波囉帝
7 60 a god 波囉帝
8 60 imperialism 波囉帝
9 60 lord; pārthiva 波囉帝
10 60 Indra 波囉帝
11 59 如來 rúlái Tathagata 雜珮旒蘇覆如來上
12 59 如來 Rúlái Tathagata 雜珮旒蘇覆如來上
13 59 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 雜珮旒蘇覆如來上
14 58 yún cloud 大雲施水龍王
15 58 yún Yunnan 大雲施水龍王
16 58 yún Yun 大雲施水龍王
17 58 yún to say 大雲施水龍王
18 58 yún to have 大雲施水龍王
19 58 yún cloud; megha 大雲施水龍王
20 58 yún to say; iti 大雲施水龍王
21 54 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
22 54 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
23 54 南無 nánmó Blessed Be 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
24 54 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
25 49 big; huge; large 有無量諸大龍王
26 49 Kangxi radical 37 有無量諸大龍王
27 49 great; major; important 有無量諸大龍王
28 49 size 有無量諸大龍王
29 49 old 有無量諸大龍王
30 49 oldest; earliest 有無量諸大龍王
31 49 adult 有無量諸大龍王
32 49 dài an important person 有無量諸大龍王
33 49 senior 有無量諸大龍王
34 49 an element 有無量諸大龍王
35 49 great; mahā 有無量諸大龍王
36 31 cáng to hide 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
37 31 zàng canon; a collection of scriptures 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
38 31 cáng to store 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
39 31 zàng Tibet 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
40 31 zàng a treasure 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
41 31 zàng a store 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
42 31 zāng Zang 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
43 31 zāng good 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
44 31 zāng a male slave 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
45 31 zāng booty 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
46 31 zàng an internal organ 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
47 31 zàng to bury 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
48 31 zàng piṭaka; canon 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
49 31 zàng garba; matrix; embryo 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
50 31 zàng kośa; kosa 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
51 31 zàng alaya; dwelling; residence 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
52 30 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
53 30 莊嚴 zhuāngyán Dignity 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
54 30 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
55 30 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
56 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
57 30 yàn power; influence 焰光龍王
58 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
59 29 wáng Wang 閻浮金幢龍王善和龍王
60 29 wáng a king 閻浮金幢龍王善和龍王
61 29 wáng Kangxi radical 96 閻浮金幢龍王善和龍王
62 29 wàng to be king; to rule 閻浮金幢龍王善和龍王
63 29 wáng a prince; a duke 閻浮金幢龍王善和龍王
64 29 wáng grand; great 閻浮金幢龍王善和龍王
65 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 閻浮金幢龍王善和龍王
66 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閻浮金幢龍王善和龍王
67 29 wáng the head of a group or gang 閻浮金幢龍王善和龍王
68 29 wáng the biggest or best of a group 閻浮金幢龍王善和龍王
69 29 wáng king; best of a kind; rāja 閻浮金幢龍王善和龍王
70 25 guāng light 威光龍王
71 25 guāng brilliant; bright; shining 威光龍王
72 25 guāng to shine 威光龍王
73 25 guāng to bare; to go naked 威光龍王
74 25 guāng bare; naked 威光龍王
75 25 guāng glory; honor 威光龍王
76 25 guāng scenery 威光龍王
77 25 guāng smooth 威光龍王
78 25 guāng sheen; luster; gloss 威光龍王
79 25 guāng time; a moment 威光龍王
80 25 guāng grace; favor 威光龍王
81 25 guāng Guang 威光龍王
82 25 guāng to manifest 威光龍王
83 25 guāng light; radiance; prabha; tejas 威光龍王
84 25 guāng a ray of light; rasmi 威光龍王
85 25 děng et cetera; and so on 有如是等諸大龍王而為上首
86 25 děng to wait 有如是等諸大龍王而為上首
87 25 děng to be equal 有如是等諸大龍王而為上首
88 25 děng degree; level 有如是等諸大龍王而為上首
89 25 děng to compare 有如是等諸大龍王而為上首
90 25 yǐn to lead; to guide 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
91 25 yǐn to draw a bow 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
92 25 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
93 25 yǐn to stretch 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
94 25 yǐn to involve 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
95 25 yǐn to quote; to cite 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
96 25 yǐn to propose; to nominate; to recommend 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
97 25 yǐn to recruit 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
98 25 yǐn to hold 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
99 25 yǐn to withdraw; to leave 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
100 25 yǐn a strap for pulling a cart 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
101 25 yǐn a preface ; a forward 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
102 25 yǐn a license 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
103 25 yǐn long 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
104 25 yǐn to cause 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
105 25 yǐn to pull; to draw 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
106 25 yǐn a refrain; a tune 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
107 25 yǐn to grow 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
108 25 yǐn to command 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
109 25 yǐn to accuse 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
110 25 yǐn to commit suicide 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
111 25 yǐn a genre 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
112 25 yǐn yin; a unit of paper money 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
113 25 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
114 22 摩尼 móní mani; jewel 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
115 21 bǎo a treasure; a valuable item 寶眼龍王
116 21 bǎo treasured; cherished 寶眼龍王
117 21 bǎo a jewel; gem 寶眼龍王
118 21 bǎo precious 寶眼龍王
119 21 bǎo noble 寶眼龍王
120 21 bǎo an imperial seal 寶眼龍王
121 21 bǎo a unit of currency 寶眼龍王
122 21 bǎo Bao 寶眼龍王
123 21 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶眼龍王
124 21 bǎo jewel; gem; mani 寶眼龍王
125 21 師子座 shīzi zuò lion's throne 復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲
126 21 zhòng many; numerous 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
127 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
128 21 zhòng general; common; public 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
129 20 遍滿 biànmǎn to fill; paripūrṇa 海雲遍滿十方
130 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
131 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
132 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
133 19 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 即以種種無量無邊阿僧祇數
134 19 無邊 wúbiān boundless; ananta 即以種種無量無邊阿僧祇數
135 19 chí to grasp; to hold 持雨龍王
136 19 chí to resist; to oppose 持雨龍王
137 19 chí to uphold 持雨龍王
138 19 chí to sustain; to keep; to uphold 持雨龍王
139 19 chí to administer; to manage 持雨龍王
140 19 chí to control 持雨龍王
141 19 chí to be cautious 持雨龍王
142 19 chí to remember 持雨龍王
143 19 chí to assist 持雨龍王
144 19 chí to hold; dhara 持雨龍王
145 19 chí with; using 持雨龍王
146 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛菩薩眾海
147 16 miào wonderful; fantastic 妙蓋龍王
148 16 miào clever 妙蓋龍王
149 16 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙蓋龍王
150 16 miào fine; delicate 妙蓋龍王
151 16 miào young 妙蓋龍王
152 16 miào interesting 妙蓋龍王
153 16 miào profound reasoning 妙蓋龍王
154 16 miào Miao 妙蓋龍王
155 16 miào Wonderful 妙蓋龍王
156 16 miào wonderful; beautiful; suksma 妙蓋龍王
157 16 shēng sound 大忿吒聲龍王
158 16 shēng sheng 大忿吒聲龍王
159 16 shēng voice 大忿吒聲龍王
160 16 shēng music 大忿吒聲龍王
161 16 shēng language 大忿吒聲龍王
162 16 shēng fame; reputation; honor 大忿吒聲龍王
163 16 shēng a message 大忿吒聲龍王
164 16 shēng a consonant 大忿吒聲龍王
165 16 shēng a tone 大忿吒聲龍王
166 16 shēng to announce 大忿吒聲龍王
167 15 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 化出無量供養海雲遍滿十方
168 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 化出無量供養海雲遍滿十方
169 15 供養 gòngyǎng offering 化出無量供養海雲遍滿十方
170 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 化出無量供養海雲遍滿十方
171 15 不絕 bùjué unending; uninterrupted 遍滿虛空住持不絕
172 13 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬尊重禮拜一切
173 13 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬尊重禮拜一切
174 13 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 大摩尼寶髻龍王
175 13 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 大摩尼寶髻龍王
176 13 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 大摩尼寶髻龍王
177 13 虛空住 xūkōngzhù Ākāśapratiṣṭhita 遍滿虛空住持不絕
178 13 gài a lid; top; cover 妙蓋龍王
179 13 gài to build 妙蓋龍王
180 13 Ge 妙蓋龍王
181 13 gài probably; about 妙蓋龍王
182 13 gài to cover; to hide; to protect 妙蓋龍王
183 13 gài an umbrella; a canopy 妙蓋龍王
184 13 gài a shell 妙蓋龍王
185 13 gài sogon grass 妙蓋龍王
186 13 gài to add to 妙蓋龍王
187 13 gài to surpass; to overshadow; to overarch 妙蓋龍王
188 13 gài to chatter 妙蓋龍王
189 13 Ge 妙蓋龍王
190 13 gài a roof; thatched roofing 妙蓋龍王
191 13 gài to respect; to uphold 妙蓋龍王
192 13 gài a crest 妙蓋龍王
193 13 gài a hindrance; an obstacle; nivāraṇa; nīvaraṇāni 妙蓋龍王
194 13 No 婆婁那龍王
195 13 nuó to move 婆婁那龍王
196 13 nuó much 婆婁那龍王
197 13 nuó stable; quiet 婆婁那龍王
198 13 na 婆婁那龍王
199 13 qiē to cut; to mince; to slice; to carve 供養恭敬尊重禮拜一切
200 13 qiē to shut off; to disconnect 供養恭敬尊重禮拜一切
201 13 qiē to be tangent to 供養恭敬尊重禮拜一切
202 13 qiè to rub 供養恭敬尊重禮拜一切
203 13 qiè to be near to 供養恭敬尊重禮拜一切
204 13 qiè keen; eager 供養恭敬尊重禮拜一切
205 13 qiè to accord with; correspond to 供養恭敬尊重禮拜一切
206 13 qiè detailed 供養恭敬尊重禮拜一切
207 13 qiè suitable; close-fitting 供養恭敬尊重禮拜一切
208 13 qiè pressing; urgent 供養恭敬尊重禮拜一切
209 13 qiè intense; acute 供養恭敬尊重禮拜一切
210 13 qiè earnest; sincere 供養恭敬尊重禮拜一切
211 13 qiè criticize 供養恭敬尊重禮拜一切
212 13 qiè door-sill 供養恭敬尊重禮拜一切
213 13 qiè soft; light 供養恭敬尊重禮拜一切
214 13 qiè secretly; stealthily 供養恭敬尊重禮拜一切
215 13 qiè to bite 供養恭敬尊重禮拜一切
216 13 qiè all 供養恭敬尊重禮拜一切
217 13 qiè an essential point 供養恭敬尊重禮拜一切
218 13 qiè qie [historic phonetic system] 供養恭敬尊重禮拜一切
219 13 qiē to buy wholesale 供養恭敬尊重禮拜一切
220 13 qiē strike; cut; kuṭṭ 供養恭敬尊重禮拜一切
221 12 niǎn a hand-cart 一切大明寶藏輦海雲
222 12 niǎn to transport by carriage 一切大明寶藏輦海雲
223 12 hǎi the sea; a sea; the ocean 願以一切諸世界海微塵身海
224 12 hǎi foreign 願以一切諸世界海微塵身海
225 12 hǎi a large lake 願以一切諸世界海微塵身海
226 12 hǎi a large mass 願以一切諸世界海微塵身海
227 12 hǎi having large capacity 願以一切諸世界海微塵身海
228 12 hǎi Hai 願以一切諸世界海微塵身海
229 12 hǎi seawater 願以一切諸世界海微塵身海
230 12 hǎi a field; an area 願以一切諸世界海微塵身海
231 12 hǎi a large and barron area of land 願以一切諸世界海微塵身海
232 12 hǎi a large container 願以一切諸世界海微塵身海
233 12 hǎi sea; sāgara 願以一切諸世界海微塵身海
234 12 禮拜一 lǐbàiyī Monday 供養恭敬尊重禮拜一切
235 11 Ru River 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
236 11 Ru 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
237 11 復出 fùchū to come back out of retirement; to get involved again after having withdrawn 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
238 11 huá Chinese 華出龍王
239 11 huá illustrious; splendid 華出龍王
240 11 huā a flower 華出龍王
241 11 huā to flower 華出龍王
242 11 huá China 華出龍王
243 11 huá empty; flowery 華出龍王
244 11 huá brilliance; luster 華出龍王
245 11 huá elegance; beauty 華出龍王
246 11 huā a flower 華出龍王
247 11 huá extravagant; wasteful; flashy 華出龍王
248 11 huá makeup; face powder 華出龍王
249 11 huá flourishing 華出龍王
250 11 huá a corona 華出龍王
251 11 huá years; time 華出龍王
252 11 huá your 華出龍王
253 11 huá essence; best part 華出龍王
254 11 huá grey 華出龍王
255 11 huà Hua 華出龍王
256 11 huá literary talent 華出龍王
257 11 huá literary talent 華出龍王
258 11 huá an article; a document 華出龍王
259 10 rain 持雨龍王
260 10 Kangxi radical 173 持雨龍王
261 10 to rain 持雨龍王
262 10 to moisten 持雨龍王
263 10 a friend 持雨龍王
264 10 to fall 持雨龍王
265 10 shù tree 一切末香樹藏海雲
266 10 shù to plant 一切末香樹藏海雲
267 10 shù to establish 一切末香樹藏海雲
268 10 shù a door screen 一切末香樹藏海雲
269 10 shù a door screen 一切末香樹藏海雲
270 10 shù tree; vṛkṣa 一切末香樹藏海雲
271 10 to go; to 遍於一切諸世界海
272 10 to rely on; to depend on 遍於一切諸世界海
273 10 Yu 遍於一切諸世界海
274 10 a crow 遍於一切諸世界海
275 10 lóng dragon 寶頂龍
276 10 lóng Kangxi radical 212 寶頂龍
277 10 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 寶頂龍
278 10 lóng weakened; frail 寶頂龍
279 10 lóng a tall horse 寶頂龍
280 10 lóng Long 寶頂龍
281 10 lóng serpent; dragon; naga 寶頂龍
282 10 威德 wēidé majestic virtue 善威德龍王
283 10 zhàng a tent 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
284 10 zhàng a screen; a curtain; a mosquito net 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
285 10 zhàng accounts; books 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
286 10 zhàng debt; credit 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
287 10 zhàng a canopy [above a bed] 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
288 10 zhàng a scroll 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
289 10 zhàng to spread 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
290 10 zhàng net; jāla 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
291 10 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 供養恭敬尊重禮拜一切
292 10 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 供養恭敬尊重禮拜一切
293 10 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 供養恭敬尊重禮拜一切
294 10 尊重 zūnzhòng respect 供養恭敬尊重禮拜一切
295 10 Buddha; Awakened One 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
296 10 relating to Buddhism 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
297 10 a statue or image of a Buddha 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
298 10 a Buddhist text 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
299 10 to touch; to stroke 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
300 10 Buddha 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
301 10 Buddha; Awakened One 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
302 10 color 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
303 10 form; matter 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
304 10 shǎi dice 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
305 10 Kangxi radical 139 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
306 10 countenance 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
307 10 scene; sight 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
308 10 feminine charm; female beauty 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
309 10 kind; type 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
310 10 quality 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
311 10 to be angry 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
312 10 to seek; to search for 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
313 10 lust; sexual desire 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
314 10 form; rupa 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
315 10 蓮華 liánhuā Lotus Flower 蓮華龍王
316 10 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 蓮華龍王
317 10 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 蓮華龍王
318 10 Kangxi radical 49 爾時諸龍住一面已咸發願言
319 10 to bring to an end; to stop 爾時諸龍住一面已咸發願言
320 10 to complete 爾時諸龍住一面已咸發願言
321 10 to demote; to dismiss 爾時諸龍住一面已咸發願言
322 10 to recover from an illness 爾時諸龍住一面已咸發願言
323 10 former; pūrvaka 爾時諸龍住一面已咸發願言
324 9 光輪 guānglún halo 一切寶焰相光輪海雲
325 9 shí time; a point or period of time 時彼一切諸龍王等從坐而起
326 9 shí a season; a quarter of a year 時彼一切諸龍王等從坐而起
327 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼一切諸龍王等從坐而起
328 9 shí fashionable 時彼一切諸龍王等從坐而起
329 9 shí fate; destiny; luck 時彼一切諸龍王等從坐而起
330 9 shí occasion; opportunity; chance 時彼一切諸龍王等從坐而起
331 9 shí tense 時彼一切諸龍王等從坐而起
332 9 shí particular; special 時彼一切諸龍王等從坐而起
333 9 shí to plant; to cultivate 時彼一切諸龍王等從坐而起
334 9 shí an era; a dynasty 時彼一切諸龍王等從坐而起
335 9 shí time [abstract] 時彼一切諸龍王等從坐而起
336 9 shí seasonal 時彼一切諸龍王等從坐而起
337 9 shí to wait upon 時彼一切諸龍王等從坐而起
338 9 shí hour 時彼一切諸龍王等從坐而起
339 9 shí appropriate; proper; timely 時彼一切諸龍王等從坐而起
340 9 shí Shi 時彼一切諸龍王等從坐而起
341 9 shí a present; currentlt 時彼一切諸龍王等從坐而起
342 9 shí time; kāla 時彼一切諸龍王等從坐而起
343 9 shí at that time; samaya 時彼一切諸龍王等從坐而起
344 8 to adjoin; to border 陀毘茶龍王
345 8 pi 陀毘茶龍王
346 8 to help; to assist 陀毘茶龍王
347 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 即以種種無量無邊阿僧祇數
348 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 即以種種無量無邊阿僧祇數
349 8 無量 wúliàng immeasurable 即以種種無量無邊阿僧祇數
350 8 無量 wúliàng Atula 即以種種無量無邊阿僧祇數
351 8 xíng to walk 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
352 8 xíng capable; competent 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
353 8 háng profession 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
354 8 xíng Kangxi radical 144 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
355 8 xíng to travel 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
356 8 xìng actions; conduct 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
357 8 xíng to do; to act; to practice 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
358 8 xíng all right; OK; okay 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
359 8 háng horizontal line 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
360 8 héng virtuous deeds 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
361 8 hàng a line of trees 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
362 8 hàng bold; steadfast 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
363 8 xíng to move 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
364 8 xíng to put into effect; to implement 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
365 8 xíng travel 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
366 8 xíng to circulate 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
367 8 xíng running script; running script 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
368 8 xíng temporary 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
369 8 háng rank; order 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
370 8 háng a business; a shop 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
371 8 xíng to depart; to leave 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
372 8 xíng to experience 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
373 8 xíng path; way 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
374 8 xíng xing; ballad 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
375 8 xíng Xing 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
376 8 xíng Practice 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
377 8 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
378 8 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
379 8 undulations 優波達陀羅龍王
380 8 waves; breakers 優波達陀羅龍王
381 8 wavelength 優波達陀羅龍王
382 8 pa 優波達陀羅龍王
383 8 luó Luo 伊羅跋那龍王
384 8 luó to catch; to capture 伊羅跋那龍王
385 8 luó gauze 伊羅跋那龍王
386 8 luó a sieve; cloth for filtering 伊羅跋那龍王
387 8 luó a net for catching birds 伊羅跋那龍王
388 8 luó to recruit 伊羅跋那龍王
389 8 luó to include 伊羅跋那龍王
390 8 luó to distribute 伊羅跋那龍王
391 8 luó ra 伊羅跋那龍王
392 8 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 諸呪帝皆丁利反
393 8 fǎn to rebel; to oppose 諸呪帝皆丁利反
394 8 fǎn to go back; to return 諸呪帝皆丁利反
395 8 fǎn to combat; to rebel 諸呪帝皆丁利反
396 8 fǎn the fanqie phonetic system 諸呪帝皆丁利反
397 8 fǎn a counter-revolutionary 諸呪帝皆丁利反
398 8 fǎn to flip; to turn over 諸呪帝皆丁利反
399 8 fǎn to take back; to give back 諸呪帝皆丁利反
400 8 fǎn to reason by analogy 諸呪帝皆丁利反
401 8 fǎn to introspect 諸呪帝皆丁利反
402 8 fān to reverse a verdict 諸呪帝皆丁利反
403 8 fǎn opposed; viruddha 諸呪帝皆丁利反
404 7 lún a wheel 大輪龍王
405 7 lún a disk; a ring 大輪龍王
406 7 lún a revolution 大輪龍王
407 7 lún to revolve; to turn; to recur 大輪龍王
408 7 lún to take turns; in turn 大輪龍王
409 7 lún a steamer; a steamboat 大輪龍王
410 7 lún a 12 year cycle 大輪龍王
411 7 lún a vehicle with wheels 大輪龍王
412 7 lún a north-south measurement 大輪龍王
413 7 lún perimeter; circumference 大輪龍王
414 7 lún high soaring 大輪龍王
415 7 lún cakra 大輪龍王
416 7 lún Lun 大輪龍王
417 7 電光 diànguāng lightning 黃目龍王電光龍王
418 7 電光 diànguāng electric lighting 黃目龍王電光龍王
419 7 電光 diànguāng a very short time; a flash 黃目龍王電光龍王
420 7 shēn human body; torso 蛇身龍王
421 7 shēn Kangxi radical 158 蛇身龍王
422 7 shēn self 蛇身龍王
423 7 shēn life 蛇身龍王
424 7 shēn an object 蛇身龍王
425 7 shēn a lifetime 蛇身龍王
426 7 shēn moral character 蛇身龍王
427 7 shēn status; identity; position 蛇身龍王
428 7 shēn pregnancy 蛇身龍王
429 7 juān India 蛇身龍王
430 7 shēn body; kaya 蛇身龍王
431 7 爾時 ěr shí at that time 爾時諸龍住一面已咸發願言
432 7 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時諸龍住一面已咸發願言
433 7 zuò to do 作眾妓樂擊掌歌讚
434 7 zuò to act as; to serve as 作眾妓樂擊掌歌讚
435 7 zuò to start 作眾妓樂擊掌歌讚
436 7 zuò a writing; a work 作眾妓樂擊掌歌讚
437 7 zuò to dress as; to be disguised as 作眾妓樂擊掌歌讚
438 7 zuō to create; to make 作眾妓樂擊掌歌讚
439 7 zuō a workshop 作眾妓樂擊掌歌讚
440 7 zuō to write; to compose 作眾妓樂擊掌歌讚
441 7 zuò to rise 作眾妓樂擊掌歌讚
442 7 zuò to be aroused 作眾妓樂擊掌歌讚
443 7 zuò activity; action; undertaking 作眾妓樂擊掌歌讚
444 7 zuò to regard as 作眾妓樂擊掌歌讚
445 7 zuò action; kāraṇa 作眾妓樂擊掌歌讚
446 7 xiàng to observe; to assess 月光相龍王
447 7 xiàng appearance; portrait; picture 月光相龍王
448 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 月光相龍王
449 7 xiàng to aid; to help 月光相龍王
450 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 月光相龍王
451 7 xiàng a sign; a mark; appearance 月光相龍王
452 7 xiāng alternately; in turn 月光相龍王
453 7 xiāng Xiang 月光相龍王
454 7 xiāng form substance 月光相龍王
455 7 xiāng to express 月光相龍王
456 7 xiàng to choose 月光相龍王
457 7 xiāng Xiang 月光相龍王
458 7 xiāng an ancient musical instrument 月光相龍王
459 7 xiāng the seventh lunar month 月光相龍王
460 7 xiāng to compare 月光相龍王
461 7 xiàng to divine 月光相龍王
462 7 xiàng to administer 月光相龍王
463 7 xiàng helper for a blind person 月光相龍王
464 7 xiāng rhythm [music] 月光相龍王
465 7 xiāng the upper frets of a pipa 月光相龍王
466 7 xiāng coralwood 月光相龍王
467 7 xiàng ministry 月光相龍王
468 7 xiàng to supplement; to enhance 月光相龍王
469 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 月光相龍王
470 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 月光相龍王
471 7 xiàng sign; mark; liṅga 月光相龍王
472 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 月光相龍王
473 7 happy; glad; cheerful; joyful 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
474 7 to take joy in; to be happy; to be cheerful 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
475 7 Le 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
476 7 yuè music 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
477 7 yuè a musical instrument 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
478 7 yuè tone [of voice]; expression 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
479 7 yuè a musician 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
480 7 joy; pleasure 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
481 7 yuè the Book of Music 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
482 7 lào Lao 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
483 7 to laugh 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
484 7 Joy 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
485 7 joy, delight; sukhā 一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲
486 7 tóu head 千頭龍王
487 7 tóu top 千頭龍王
488 7 tóu a piece; an aspect 千頭龍王
489 7 tóu a leader 千頭龍王
490 7 tóu first 千頭龍王
491 7 tóu hair 千頭龍王
492 7 tóu start; end 千頭龍王
493 7 tóu a commission 千頭龍王
494 7 tóu a person 千頭龍王
495 7 tóu direction; bearing 千頭龍王
496 7 tóu previous 千頭龍王
497 7 tóu head; śiras 千頭龍王
498 7 yán to speak; to say; said 爾時諸龍住一面已咸發願言
499 7 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時諸龍住一面已咸發願言
500 7 yán Kangxi radical 149 爾時諸龍住一面已咸發願言

Frequencies of all Words

Top 846

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 196 龍王 Lóng wáng Dragon King; Naga King 有無量諸大龍王
2 134 海雲 hǎi yún Hai Yun 海雲龍王大香華龍王
3 130 一切 yīqiè all; every; everything 時彼一切諸龍王等從坐而起
4 130 一切 yīqiè temporary 時彼一切諸龍王等從坐而起
5 130 一切 yīqiè the same 時彼一切諸龍王等從坐而起
6 130 一切 yīqiè generally 時彼一切諸龍王等從坐而起
7 130 一切 yīqiè all, everything 時彼一切諸龍王等從坐而起
8 130 一切 yīqiè all; sarva 時彼一切諸龍王等從坐而起
9 60 emperor; supreme ruler 波囉帝
10 60 the ruler of Heaven 波囉帝
11 60 a god 波囉帝
12 60 imperialism 波囉帝
13 60 lord; pārthiva 波囉帝
14 60 Indra 波囉帝
15 59 如來 rúlái Tathagata 雜珮旒蘇覆如來上
16 59 如來 Rúlái Tathagata 雜珮旒蘇覆如來上
17 59 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 雜珮旒蘇覆如來上
18 58 yún cloud 大雲施水龍王
19 58 yún Yunnan 大雲施水龍王
20 58 yún Yun 大雲施水龍王
21 58 yún to say 大雲施水龍王
22 58 yún to have 大雲施水龍王
23 58 yún a particle with no meaning 大雲施水龍王
24 58 yún in this way 大雲施水龍王
25 58 yún cloud; megha 大雲施水龍王
26 58 yún to say; iti 大雲施水龍王
27 54 婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
28 54 南無 nánmó namo; to pay respect to; homage to 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
29 54 南無 nánmó Blessed Be 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
30 54 南無 nánmó namo; to pay respect to; to take refuge 南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來
31 49 big; huge; large 有無量諸大龍王
32 49 Kangxi radical 37 有無量諸大龍王
33 49 great; major; important 有無量諸大龍王
34 49 size 有無量諸大龍王
35 49 old 有無量諸大龍王
36 49 greatly; very 有無量諸大龍王
37 49 oldest; earliest 有無量諸大龍王
38 49 adult 有無量諸大龍王
39 49 tài greatest; grand 有無量諸大龍王
40 49 dài an important person 有無量諸大龍王
41 49 senior 有無量諸大龍王
42 49 approximately 有無量諸大龍王
43 49 tài greatest; grand 有無量諸大龍王
44 49 an element 有無量諸大龍王
45 49 great; mahā 有無量諸大龍王
46 36 zhū all; many; various 有無量諸大龍王
47 36 zhū Zhu 有無量諸大龍王
48 36 zhū all; members of the class 有無量諸大龍王
49 36 zhū interrogative particle 有無量諸大龍王
50 36 zhū him; her; them; it 有無量諸大龍王
51 36 zhū of; in 有無量諸大龍王
52 36 zhū all; many; sarva 有無量諸大龍王
53 31 cáng to hide 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
54 31 zàng canon; a collection of scriptures 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
55 31 cáng to store 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
56 31 zàng Tibet 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
57 31 zàng a treasure 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
58 31 zàng a store 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
59 31 zāng Zang 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
60 31 zāng good 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
61 31 zāng a male slave 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
62 31 zāng booty 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
63 31 zàng an internal organ 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
64 31 zàng to bury 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
65 31 zàng piṭaka; canon 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
66 31 zàng garba; matrix; embryo 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
67 31 zàng kośa; kosa 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
68 31 zàng alaya; dwelling; residence 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
69 30 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
70 30 莊嚴 zhuāngyán Dignity 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
71 30 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
72 30 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
73 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
74 30 yàn power; influence 焰光龍王
75 30 yàn flame; blaze 焰光龍王
76 29 wáng Wang 閻浮金幢龍王善和龍王
77 29 wáng a king 閻浮金幢龍王善和龍王
78 29 wáng Kangxi radical 96 閻浮金幢龍王善和龍王
79 29 wàng to be king; to rule 閻浮金幢龍王善和龍王
80 29 wáng a prince; a duke 閻浮金幢龍王善和龍王
81 29 wáng grand; great 閻浮金幢龍王善和龍王
82 29 wáng to treat with the ceremony due to a king 閻浮金幢龍王善和龍王
83 29 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 閻浮金幢龍王善和龍王
84 29 wáng the head of a group or gang 閻浮金幢龍王善和龍王
85 29 wáng the biggest or best of a group 閻浮金幢龍王善和龍王
86 29 wáng king; best of a kind; rāja 閻浮金幢龍王善和龍王
87 25 guāng light 威光龍王
88 25 guāng brilliant; bright; shining 威光龍王
89 25 guāng to shine 威光龍王
90 25 guāng only 威光龍王
91 25 guāng to bare; to go naked 威光龍王
92 25 guāng bare; naked 威光龍王
93 25 guāng glory; honor 威光龍王
94 25 guāng scenery 威光龍王
95 25 guāng smooth 威光龍王
96 25 guāng used up 威光龍王
97 25 guāng sheen; luster; gloss 威光龍王
98 25 guāng time; a moment 威光龍王
99 25 guāng grace; favor 威光龍王
100 25 guāng Guang 威光龍王
101 25 guāng to manifest 威光龍王
102 25 guāng welcome 威光龍王
103 25 guāng light; radiance; prabha; tejas 威光龍王
104 25 guāng a ray of light; rasmi 威光龍王
105 25 děng et cetera; and so on 有如是等諸大龍王而為上首
106 25 děng to wait 有如是等諸大龍王而為上首
107 25 děng degree; kind 有如是等諸大龍王而為上首
108 25 děng plural 有如是等諸大龍王而為上首
109 25 děng to be equal 有如是等諸大龍王而為上首
110 25 děng degree; level 有如是等諸大龍王而為上首
111 25 děng to compare 有如是等諸大龍王而為上首
112 25 yǐn to lead; to guide 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
113 25 yǐn to draw a bow 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
114 25 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
115 25 yǐn to stretch 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
116 25 yǐn to involve 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
117 25 yǐn to quote; to cite 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
118 25 yǐn to propose; to nominate; to recommend 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
119 25 yǐn to recruit 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
120 25 yǐn to hold 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
121 25 yǐn to withdraw; to leave 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
122 25 yǐn a strap for pulling a cart 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
123 25 yǐn a preface ; a forward 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
124 25 yǐn a license 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
125 25 yǐn long 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
126 25 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
127 25 yǐn to cause 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
128 25 yǐn yin; a measure of for salt certificates 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
129 25 yǐn to pull; to draw 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
130 25 yǐn a refrain; a tune 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
131 25 yǐn to grow 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
132 25 yǐn to command 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
133 25 yǐn to accuse 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
134 25 yǐn to commit suicide 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
135 25 yǐn a genre 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
136 25 yǐn yin; a weight measure 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
137 25 yǐn yin; a unit of paper money 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
138 25 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 其呪字口傍作者轉舌讀之注引字者引聲讀之
139 22 摩尼 móní mani; jewel 住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中
140 21 bǎo a treasure; a valuable item 寶眼龍王
141 21 bǎo treasured; cherished 寶眼龍王
142 21 bǎo a jewel; gem 寶眼龍王
143 21 bǎo precious 寶眼龍王
144 21 bǎo noble 寶眼龍王
145 21 bǎo an imperial seal 寶眼龍王
146 21 bǎo a unit of currency 寶眼龍王
147 21 bǎo Bao 寶眼龍王
148 21 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶眼龍王
149 21 bǎo jewel; gem; mani 寶眼龍王
150 21 師子座 shīzi zuò lion's throne 復出一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲
151 21 zhòng many; numerous 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
152 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
153 21 zhòng general; common; public 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
154 21 zhòng many; all; sarva 與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾周匝圍繞
155 20 遍滿 biànmǎn to fill; paripūrṇa 海雲遍滿十方
156 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
157 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
158 19 菩薩 púsà bodhisattva 一切諸佛菩薩眾海
159 19 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 即以種種無量無邊阿僧祇數
160 19 無邊 wúbiān boundless; ananta 即以種種無量無邊阿僧祇數
161 19 shì is; are; am; to be 有如是等諸大龍王而為上首
162 19 shì is exactly 有如是等諸大龍王而為上首
163 19 shì is suitable; is in contrast 有如是等諸大龍王而為上首
164 19 shì this; that; those 有如是等諸大龍王而為上首
165 19 shì really; certainly 有如是等諸大龍王而為上首
166 19 shì correct; yes; affirmative 有如是等諸大龍王而為上首
167 19 shì true 有如是等諸大龍王而為上首
168 19 shì is; has; exists 有如是等諸大龍王而為上首
169 19 shì used between repetitions of a word 有如是等諸大龍王而為上首
170 19 shì a matter; an affair 有如是等諸大龍王而為上首
171 19 shì Shi 有如是等諸大龍王而為上首
172 19 shì is; bhū 有如是等諸大龍王而為上首
173 19 shì this; idam 有如是等諸大龍王而為上首
174 19 chí to grasp; to hold 持雨龍王
175 19 chí to resist; to oppose 持雨龍王
176 19 chí to uphold 持雨龍王
177 19 chí to sustain; to keep; to uphold 持雨龍王
178 19 chí to administer; to manage 持雨龍王
179 19 chí to control 持雨龍王
180 19 chí to be cautious 持雨龍王
181 19 chí to remember 持雨龍王
182 19 chí to assist 持雨龍王
183 19 chí to hold; dhara 持雨龍王
184 19 chí with; using 持雨龍王
185 16 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛菩薩眾海
186 16 miào wonderful; fantastic 妙蓋龍王
187 16 miào clever 妙蓋龍王
188 16 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 妙蓋龍王
189 16 miào fine; delicate 妙蓋龍王
190 16 miào young 妙蓋龍王
191 16 miào interesting 妙蓋龍王
192 16 miào profound reasoning 妙蓋龍王
193 16 miào Miao 妙蓋龍王
194 16 miào Wonderful 妙蓋龍王
195 16 miào wonderful; beautiful; suksma 妙蓋龍王
196 16 shēng sound 大忿吒聲龍王
197 16 shēng a measure word for sound (times) 大忿吒聲龍王
198 16 shēng sheng 大忿吒聲龍王
199 16 shēng voice 大忿吒聲龍王
200 16 shēng music 大忿吒聲龍王
201 16 shēng language 大忿吒聲龍王
202 16 shēng fame; reputation; honor 大忿吒聲龍王
203 16 shēng a message 大忿吒聲龍王
204 16 shēng an utterance 大忿吒聲龍王
205 16 shēng a consonant 大忿吒聲龍王
206 16 shēng a tone 大忿吒聲龍王
207 16 shēng to announce 大忿吒聲龍王
208 15 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 化出無量供養海雲遍滿十方
209 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 化出無量供養海雲遍滿十方
210 15 供養 gòngyǎng offering 化出無量供養海雲遍滿十方
211 15 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 化出無量供養海雲遍滿十方
212 15 不絕 bùjué unending; uninterrupted 遍滿虛空住持不絕
213 13 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 供養恭敬尊重禮拜一切
214 13 恭敬 gōngjìng Respect 供養恭敬尊重禮拜一切
215 13 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 大摩尼寶髻龍王
216 13 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 大摩尼寶髻龍王
217 13 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 大摩尼寶髻龍王
218 13 虛空住 xūkōngzhù Ākāśapratiṣṭhita 遍滿虛空住持不絕
219 13 gài a lid; top; cover 妙蓋龍王
220 13 gài to build 妙蓋龍王
221 13 Ge 妙蓋龍王
222 13 gài because 妙蓋龍王
223 13 gài roughly; approximately 妙蓋龍王
224 13 gài but; yet 妙蓋龍王
225 13 gài probably; about 妙蓋龍王
226 13 gài to cover; to hide; to protect 妙蓋龍王
227 13 gài an umbrella; a canopy 妙蓋龍王
228 13 gài a shell 妙蓋龍王
229 13 gài sogon grass 妙蓋龍王
230 13 gài to add to 妙蓋龍王
231 13 gài to surpass; to overshadow; to overarch 妙蓋龍王
232 13 gài to chatter 妙蓋龍王
233 13 why 妙蓋龍王
234 13 why not 妙蓋龍王
235 13 Ge 妙蓋龍王
236 13 gài a roof; thatched roofing 妙蓋龍王
237 13 gài to respect; to uphold 妙蓋龍王
238 13 gài a crest 妙蓋龍王
239 13 gài a hindrance; an obstacle; nivāraṇa; nīvaraṇāni 妙蓋龍王
240 13 that 婆婁那龍王
241 13 if that is the case 婆婁那龍王
242 13 nèi that 婆婁那龍王
243 13 where 婆婁那龍王
244 13 how 婆婁那龍王
245 13 No 婆婁那龍王
246 13 nuó to move 婆婁那龍王
247 13 nuó much 婆婁那龍王
248 13 nuó stable; quiet 婆婁那龍王
249 13 na 婆婁那龍王
250 13 qiē to cut; to mince; to slice; to carve 供養恭敬尊重禮拜一切
251 13 qiē to shut off; to disconnect 供養恭敬尊重禮拜一切
252 13 qiē to be tangent to 供養恭敬尊重禮拜一切
253 13 qiè to rub 供養恭敬尊重禮拜一切
254 13 qiè to be near to 供養恭敬尊重禮拜一切
255 13 qiè keen; eager 供養恭敬尊重禮拜一切
256 13 qiè to accord with; correspond to 供養恭敬尊重禮拜一切
257 13 qiè must; necessarily 供養恭敬尊重禮拜一切
258 13 qiè feel a pulse 供養恭敬尊重禮拜一切
259 13 qiè detailed 供養恭敬尊重禮拜一切
260 13 qiè suitable; close-fitting 供養恭敬尊重禮拜一切
261 13 qiè pressing; urgent 供養恭敬尊重禮拜一切
262 13 qiè intense; acute 供養恭敬尊重禮拜一切
263 13 qiè earnest; sincere 供養恭敬尊重禮拜一切
264 13 qiè criticize 供養恭敬尊重禮拜一切
265 13 qiè door-sill 供養恭敬尊重禮拜一切
266 13 qiè soft; light 供養恭敬尊重禮拜一切
267 13 qiè secretly; stealthily 供養恭敬尊重禮拜一切
268 13 qiè to bite 供養恭敬尊重禮拜一切
269 13 qiè all 供養恭敬尊重禮拜一切
270 13 qiè an essential point 供養恭敬尊重禮拜一切
271 13 qiè qie [historic phonetic system] 供養恭敬尊重禮拜一切
272 13 qiē to buy wholesale 供養恭敬尊重禮拜一切
273 13 qiē strike; cut; kuṭṭ 供養恭敬尊重禮拜一切
274 12 niǎn a hand-cart 一切大明寶藏輦海雲
275 12 niǎn to transport by carriage 一切大明寶藏輦海雲
276 12 諸如 zhūrú such as 諸如是等無量無邊
277 12 hǎi the sea; a sea; the ocean 願以一切諸世界海微塵身海
278 12 hǎi foreign 願以一切諸世界海微塵身海
279 12 hǎi a large lake 願以一切諸世界海微塵身海
280 12 hǎi a large mass 願以一切諸世界海微塵身海
281 12 hǎi having large capacity 願以一切諸世界海微塵身海
282 12 hǎi Hai 願以一切諸世界海微塵身海
283 12 hǎi seawater 願以一切諸世界海微塵身海
284 12 hǎi a field; an area 願以一切諸世界海微塵身海
285 12 hǎi a large and barron area of land 願以一切諸世界海微塵身海
286 12 hǎi a large container 願以一切諸世界海微塵身海
287 12 hǎi arbitrarily 願以一切諸世界海微塵身海
288 12 hǎi ruthlessly 願以一切諸世界海微塵身海
289 12 hǎi sea; sāgara 願以一切諸世界海微塵身海
290 12 禮拜一 lǐbàiyī Monday 供養恭敬尊重禮拜一切
291 11 you; thou 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
292 11 Ru River 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
293 11 Ru 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
294 11 you; sir; tva; bhavat 汝大龍王若有疑者恣聽汝問
295 11 復出 fùchū to come back out of retirement; to get involved again after having withdrawn 復出一切莊嚴境界電藏摩尼王海雲
296 11 huá Chinese 華出龍王
297 11 huá illustrious; splendid 華出龍王
298 11 huā a flower 華出龍王
299 11 huā to flower 華出龍王
300 11 huá China 華出龍王
301 11 huá empty; flowery 華出龍王
302 11 huá brilliance; luster 華出龍王
303 11 huá elegance; beauty 華出龍王
304 11 huā a flower 華出龍王
305 11 huá extravagant; wasteful; flashy 華出龍王
306 11 huá makeup; face powder 華出龍王
307 11 huá flourishing 華出龍王
308 11 huá a corona 華出龍王
309 11 huá years; time 華出龍王
310 11 huá your 華出龍王
311 11 huá essence; best part 華出龍王
312 11 huá grey 華出龍王
313 11 huà Hua 華出龍王
314 11 huá literary talent 華出龍王
315 11 huá literary talent 華出龍王
316 11 huá an article; a document 華出龍王
317 11 chū to go out; to leave 華出龍王
318 11 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 華出龍王
319 11 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 華出龍王
320 11 chū to extend; to spread 華出龍王
321 11 chū to appear 華出龍王
322 11 chū to exceed 華出龍王
323 11 chū to publish; to post 華出龍王
324 11 chū to take up an official post 華出龍王
325 11 chū to give birth 華出龍王
326 11 chū a verb complement 華出龍王
327 11 chū to occur; to happen 華出龍王
328 11 chū to divorce 華出龍王
329 11 chū to chase away 華出龍王
330 11 chū to escape; to leave 華出龍王
331 11 chū to give 華出龍王
332 11 chū to emit 華出龍王
333 11 chū quoted from 華出龍王
334 11 chū to go out; to leave 華出龍王
335 10 rain 持雨龍王
336 10 Kangxi radical 173 持雨龍王
337 10 to rain 持雨龍王
338 10 to moisten 持雨龍王
339 10 a friend 持雨龍王
340 10 to fall 持雨龍王
341 10 shù tree 一切末香樹藏海雲
342 10 shù to plant 一切末香樹藏海雲
343 10 shù to establish 一切末香樹藏海雲
344 10 shù a door screen 一切末香樹藏海雲
345 10 shù a door screen 一切末香樹藏海雲
346 10 shù tree; vṛkṣa 一切末香樹藏海雲
347 10 in; at 遍於一切諸世界海
348 10 in; at 遍於一切諸世界海
349 10 in; at; to; from 遍於一切諸世界海
350 10 to go; to 遍於一切諸世界海
351 10 to rely on; to depend on 遍於一切諸世界海
352 10 to go to; to arrive at 遍於一切諸世界海
353 10 from 遍於一切諸世界海
354 10 give 遍於一切諸世界海
355 10 oppposing 遍於一切諸世界海
356 10 and 遍於一切諸世界海
357 10 compared to 遍於一切諸世界海
358 10 by 遍於一切諸世界海
359 10 and; as well as 遍於一切諸世界海
360 10 for 遍於一切諸世界海
361 10 Yu 遍於一切諸世界海
362 10 a crow 遍於一切諸世界海
363 10 whew; wow 遍於一切諸世界海
364 10 near to; antike 遍於一切諸世界海
365 10 lóng dragon 寶頂龍
366 10 lóng Kangxi radical 212 寶頂龍
367 10 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 寶頂龍
368 10 lóng weakened; frail 寶頂龍
369 10 lóng a tall horse 寶頂龍
370 10 lóng Long 寶頂龍
371 10 lóng serpent; dragon; naga 寶頂龍
372 10 威德 wēidé majestic virtue 善威德龍王
373 10 zhàng a tent 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
374 10 zhàng a screen; a curtain; a mosquito net 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
375 10 zhàng accounts; books 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
376 10 zhàng debt; credit 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
377 10 zhàng a canopy [above a bed] 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
378 10 zhàng a scroll 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
379 10 zhàng to spread 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
380 10 zhàng net; jāla 復出一切如意摩尼寶王帳海雲
381 10 尊重 zūnzhòng to esteem; to respect; to honor 供養恭敬尊重禮拜一切
382 10 尊重 zūnzhòng respected; to be honored 供養恭敬尊重禮拜一切
383 10 尊重 zūnzhòng to have self-esteem; to be solemn 供養恭敬尊重禮拜一切
384 10 尊重 zūnzhòng respect 供養恭敬尊重禮拜一切
385 10 ruò to seem; to be like; as 若佛聽許我乃敢問
386 10 ruò seemingly 若佛聽許我乃敢問
387 10 ruò if 若佛聽許我乃敢問
388 10 ruò you 若佛聽許我乃敢問
389 10 ruò this; that 若佛聽許我乃敢問
390 10 ruò and; or 若佛聽許我乃敢問
391 10 ruò as for; pertaining to 若佛聽許我乃敢問
392 10 pomegranite 若佛聽許我乃敢問
393 10 ruò to choose 若佛聽許我乃敢問
394 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若佛聽許我乃敢問
395 10 ruò thus 若佛聽許我乃敢問
396 10 ruò pollia 若佛聽許我乃敢問
397 10 ruò Ruo 若佛聽許我乃敢問
398 10 ruò only then 若佛聽許我乃敢問
399 10 ja 若佛聽許我乃敢問
400 10 jñā 若佛聽許我乃敢問
401 10 Buddha; Awakened One 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
402 10 relating to Buddhism 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
403 10 a statue or image of a Buddha 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
404 10 a Buddhist text 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
405 10 to touch; to stroke 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
406 10 Buddha 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
407 10 Buddha; Awakened One 一時佛在難陀優婆難陀龍王宮內
408 10 color 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
409 10 form; matter 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
410 10 shǎi dice 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
411 10 Kangxi radical 139 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
412 10 countenance 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
413 10 scene; sight 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
414 10 feminine charm; female beauty 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
415 10 kind; type 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
416 10 quality 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
417 10 to be angry 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
418 10 to seek; to search for 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
419 10 lust; sexual desire 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
420 10 form; rupa 一切諸妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲
421 10 蓮華 liánhuā Lotus Flower 蓮華龍王
422 10 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 蓮華龍王
423 10 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 蓮華龍王
424 10 already 爾時諸龍住一面已咸發願言
425 10 Kangxi radical 49 爾時諸龍住一面已咸發願言
426 10 from 爾時諸龍住一面已咸發願言
427 10 to bring to an end; to stop 爾時諸龍住一面已咸發願言
428 10 final aspectual particle 爾時諸龍住一面已咸發願言
429 10 afterwards; thereafter 爾時諸龍住一面已咸發願言
430 10 too; very; excessively 爾時諸龍住一面已咸發願言
431 10 to complete 爾時諸龍住一面已咸發願言
432 10 to demote; to dismiss 爾時諸龍住一面已咸發願言
433 10 to recover from an illness 爾時諸龍住一面已咸發願言
434 10 certainly 爾時諸龍住一面已咸發願言
435 10 an interjection of surprise 爾時諸龍住一面已咸發願言
436 10 this 爾時諸龍住一面已咸發願言
437 10 former; pūrvaka 爾時諸龍住一面已咸發願言
438 10 former; pūrvaka 爾時諸龍住一面已咸發願言
439 9 光輪 guānglún halo 一切寶焰相光輪海雲
440 9 shí time; a point or period of time 時彼一切諸龍王等從坐而起
441 9 shí a season; a quarter of a year 時彼一切諸龍王等從坐而起
442 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼一切諸龍王等從坐而起
443 9 shí at that time 時彼一切諸龍王等從坐而起
444 9 shí fashionable 時彼一切諸龍王等從坐而起
445 9 shí fate; destiny; luck 時彼一切諸龍王等從坐而起
446 9 shí occasion; opportunity; chance 時彼一切諸龍王等從坐而起
447 9 shí tense 時彼一切諸龍王等從坐而起
448 9 shí particular; special 時彼一切諸龍王等從坐而起
449 9 shí to plant; to cultivate 時彼一切諸龍王等從坐而起
450 9 shí hour (measure word) 時彼一切諸龍王等從坐而起
451 9 shí an era; a dynasty 時彼一切諸龍王等從坐而起
452 9 shí time [abstract] 時彼一切諸龍王等從坐而起
453 9 shí seasonal 時彼一切諸龍王等從坐而起
454 9 shí frequently; often 時彼一切諸龍王等從坐而起
455 9 shí occasionally; sometimes 時彼一切諸龍王等從坐而起
456 9 shí on time 時彼一切諸龍王等從坐而起
457 9 shí this; that 時彼一切諸龍王等從坐而起
458 9 shí to wait upon 時彼一切諸龍王等從坐而起
459 9 shí hour 時彼一切諸龍王等從坐而起
460 9 shí appropriate; proper; timely 時彼一切諸龍王等從坐而起
461 9 shí Shi 時彼一切諸龍王等從坐而起
462 9 shí a present; currentlt 時彼一切諸龍王等從坐而起
463 9 shí time; kāla 時彼一切諸龍王等從坐而起
464 9 shí at that time; samaya 時彼一切諸龍王等從坐而起
465 8 to adjoin; to border 陀毘茶龍王
466 8 pi 陀毘茶龍王
467 8 to help; to assist 陀毘茶龍王
468 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 即以種種無量無邊阿僧祇數
469 8 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 即以種種無量無邊阿僧祇數
470 8 無量 wúliàng immeasurable 即以種種無量無邊阿僧祇數
471 8 無量 wúliàng Atula 即以種種無量無邊阿僧祇數
472 8 xíng to walk 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
473 8 xíng capable; competent 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
474 8 háng profession 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
475 8 háng line; row 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
476 8 xíng Kangxi radical 144 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
477 8 xíng to travel 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
478 8 xìng actions; conduct 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
479 8 xíng to do; to act; to practice 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
480 8 xíng all right; OK; okay 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
481 8 háng horizontal line 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
482 8 héng virtuous deeds 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
483 8 hàng a line of trees 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
484 8 hàng bold; steadfast 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
485 8 xíng to move 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
486 8 xíng to put into effect; to implement 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
487 8 xíng travel 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
488 8 xíng to circulate 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
489 8 xíng running script; running script 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
490 8 xíng temporary 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
491 8 xíng soon 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
492 8 háng rank; order 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
493 8 háng a business; a shop 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
494 8 xíng to depart; to leave 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
495 8 xíng to experience 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
496 8 xíng path; way 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
497 8 xíng xing; ballad 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
498 8 xíng a round [of drinks] 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
499 8 xíng Xing 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲
500 8 xíng moreover; also 阿僧祇數普賢菩薩行身海雲

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
海云 海雲 hǎi yún Hai Yun
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. lord; pārthiva
 2. Indra
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
婆伽婆 pójiāpó Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
南无 南無
 1. nánmó
 2. nánmó
 1. Blessed Be
 2. namo; to pay respect to; to take refuge
 1. an element
 2. great; mahā
zhū all; many; sarva
 1. zàng
 2. zàng
 3. zàng
 4. zàng
 1. piṭaka; canon
 2. garba; matrix; embryo
 3. kośa; kosa
 4. alaya; dwelling; residence

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
99
 1. [city of] Chi
 2. Chi
大威德 100 Yamantaka
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大相 100 Maharupa
大云轮请雨经 大雲輪請雨經 100
 1. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
 2. Sutra for the Rain of the Great Cloud; Da Yun Lun Qing Yu Jing
德叉迦龙王 德叉迦龍王 100 Takṣaka
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛陀 102 Buddha; the all-enlightened one
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
海云 海雲 104 Hai Yun
和龙 和龍 104 Helong
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金华 金華 106 Jinhua
瞿波 106 Yasodhara
礼拜一 禮拜一 108 Monday
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
啰呵 囉呵 108 Arhat
猛龙 猛龍 109 Meng Long
密云 密雲 109 Miyun
摩罗 摩羅 109 Māra
摩那斯龙王 摩那斯龍王 109 Manasvin
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
难陀龙王 難陀龍王 110 Nanda
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆利 80 Brunei
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
若那 114 Ruo Na
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
始兴 始興 115 Shixing
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
83 Sui Dynasty
娑伽罗龙王 娑伽羅龍王 115 Sagara-nagaraja
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天竺 116 the Indian subcontinent
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
陀罗 陀羅 116 Tārā
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
因陀罗 因陀羅 121 Indra
优钵罗龙王 優鉢羅龍王 121 Utpalaka
优钵难陀龙王 優鉢難陀龍王 121 Upananda Dragon King
云龙 雲龍 121
 1. Yunlong
 2. Yunlong
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 122.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
白佛 98 to address the Buddha
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
遍照于十方 遍照於十方 98 all the points of the horizon are now blazing in splendour
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
瞋忿 99 rage
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大身 100 great body; mahakaya
大云轮 大雲輪 100 circle of mighty clouds
大空 100 the great void
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得道 100 to attain enlightenment
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
分陀利 102 pundarika
佛境界 102 realm of buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
华藏 華藏 104 lotus-treasury
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化作 104 to produce; to conjure
妓乐 妓樂 106 music
金幢 106 golden banner
金毘罗 金毘羅 106 kumbhira; crocodile
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
龙华 龍華 76
 1. Dragon-flower
 2. the three dragon-flow assemblies
轮盖 輪蓋 108 stacked rings; wheel
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难陀优婆难陀龙王宫 難陀優婆難陀龍王宮 110 the palace of the Snake-Kings Nanda and Upananda
那由他 110 a nayuta
尼陀 110 a scavenger
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三匝 115 to circumambulate three times
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声 色聲 115 the visible and the audible
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身等 115 equal in body
阇那 闍那 115 jnana; knowing
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世界海 115 sea of worlds
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
徒众 徒眾 116 a group of disciples
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
我有 119 the illusion of the existence of self
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无量光明 無量光明 119 boundless light
香光 120 Fragrant Light
香华 香華 120 incense and flowers
一法 121 one dharma; one thing
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
音声 音聲 121 sound; noise
一切苦 121 all difficulty
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
优多罗 優多羅 121 uttara; upper; superior
圆音 圓音 121 perfect voice
智相 122 discriminating intellect
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
至真 122 most-true-one; arhat
众会 眾會 122 an assembly of monastics
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings